МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики

України

27.09.2007 N 550

( v0550581-07 )

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної

політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 27

Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва Станом на 01.01.2007 р.

ВСТУП

Випуск 27 "Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі - ДКХП) опрацьовано відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У Випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості будови Випуску 25 Единого тарифно-квалификационного справочника (далі - ЕТКС) видання 1986 р.

До Випуску внесено відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик.

За відсутністю на підприємствах хімічної та нафтохімічної галузей промисловості Міністерства промислової політики України видів робіт та відповідних професій до чинного Випуску не включено такі професії, які раніше входили до Випуску 25 ЕТКС видання 1986 року: "Апаратник азотування", "Апаратник виробництва борної кислоти", "Апаратник виробництва гальмової рідини та антифризу", "Апаратник виробництва гідросульфіту натрію", "Апаратник виробництва диметилтерефталату", "Апаратник виробництва діоксиду хлору", "Апаратник виробництва диціандіаміду", "Апаратник виробництва жовтого фосфору", "Апаратник виробництва контактної маси", "Апаратник виробництва корунду", "Апаратник виробництва кремній-органічних лаків", "Апаратник виробництва кріоліту", "Апаратник виробництва металевого натрію", "Апаратник виробництва миш'яковистих солей", "Апаратник виробництва надперикису калію", "Апаратник виробництва нейтрального кремнегелю", "Апаратник виробництва регенеративних речовин", "Апаратник виробництва силікагелів", "Апаратник виробництва сульфомасел та отрутохімікатів", "Апаратник виробництва фенілметилуретилану", "Апаратник виробництва фоспору", "Апаратник виробництва фосфорних сполук", "Апаратник виробництва фтористого натрію", "Апаратник виробництва ціанистих металів", "Апаратник виробництва червоного фосфору", "Апаратник відпалу кристалів корунду", "Апаратник десублімації", "Апаратник з насмоктування діафрагм", "Апаратник із збирання та збагачення шламу", "Апаратник імідування", "Апаратник контактування", "Апаратник нітрозного процесу", "Апаратник одержання гексахлорбензолу", "Апаратник одержання трихлорпропану та дихлоргідрину", "Апаратник одержання фотогіпосульфіту", "Апаратник приготування амальгами натрію", "Апаратник рафінування лужних металів", "Апаратник рекристалізації", "Апаратник фарбування галуну", "Вибірник металевого натрію", "Виробник пристроїв дай вирощування монокристалів", "Збирач ртуті", "Перезарядник контактних апаратів", "Різальник металевого натрію", "Формувальник пакетів".

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлено відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, присвоєння і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено у Загальних положеннях Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336.

АЗОТНІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКТИ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. АПАРАТНИК ВИЛУЧЕННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу виділення з технологічного циклу чистих корисних продуктів фракційною розгонкою під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Контролює та регулює тиск вакууму, температуру, рівень в апаратах, які обслуговуються, потоки та флегми на дистиляційних колонах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і за результатами аналізів. Відбирає проби та провадить аналізи. Обслуговує дистиляційні колони, перекристалізатор з мішалкою, ємкості, фільтри, насоси та інше устаткування. Стежить за їх роботою. Готує устаткування до ремонту, здає в ремонт, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: фізико-хімічні основи; суть технологічного процесу на дільниці вилучення побічних продуктів; будову та принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схеми арматури та комунікацій; правила відбору проб; фізико-хімічні властивості напівпродуктів, продуктів та хімікатів, що застосовуються і отримуються на дільниці, яка обслуговується; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде всі стадії технологічного процесу виділення з технологічного циклу чистих корисних продуктів. Провадить фільтрацію суспензії з наступною дистиляцією фільтрату безперервним розділенням під вакуумом з виділенням суміші дикарбонових кислот, дистиляцію фільтрату безперервним розділенням під тиском з виділенням головної фракції - метанолу і кубового продукту, суміші складу сирого диметилтерефталату, ізомеру диметилтерефталату, суміші сирого диметилтерефталату, паротолуїлового ефіру органічної кислоти, метилового ефіру органічної кислоти, метилового ефіру бензольної кислоти та продуктів термічного розкладання. Провадить перекристалізацію кубового продукту з виділенням диметилтерефталату. Контролює та регулює виділення чистих продуктів (суміші дикарбонових кислот, метанолу, жовтого масла та інших компонентів), чистоту головних фракцій, склад корисних продуктів та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обслуговує дистиляційні установки, кристалізатор, вакуумний барабанний фільтр, барабанний фільтрпрес, збірники, ємкості з мішалкою; муфельну піч, вакуум-насоси, насоси, випарники та інше устаткування. Веде записи у виробничому журналі. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: технологічну схему виробництва на дільниці вилучення побічних продуктів; правила регулювання технологічного процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних пристроїв; технологічні властивості всіх продуктів, напівпродуктів та хімікатів, які застосовуються і отримуються в цеху; методику проведення аналізів; фізико-хімічні основи; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вилучення побічних продуктів 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ВИПАРЮВАННЯ ТА хРАНУЛЮВАННЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу випарювання та ґранулювання плаву аміачної селітри під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подає розчин у випарні апарати, плав в ґранулятори. Стежить за правильним ходом технологічного процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, за результатами аналізів та візуально. Обслуговує випарні апарати, ґранулятори, мірники, напірні баки, насоси та інше устаткування. Веде записи у виробничому журналі. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: суть процесу випарювання та ґранулювання аміачної селітри; призначення і принцип роботи основного та допоміжного устаткування; фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес випарювання та ґранулювання плаву аміачної селітри у виробництвах одиничною потужністю до 450 тис.т на рік. Контролює та регулює подавання розчину, температуру пари та плаву, концентрацію плаву, вакуум, ґранулометричний склад та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Відбирає проби і провадить аналізи. Обслуговує випарні апарати, сепаратори, барометричні конденсатори, мірники, напірні баки, ґранулятори, вентилятори, насоси та інше устаткування. Пускає та зупиняє устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування. Веде записи у виробничому журналі. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: фізико-хімічні основи і технологію процесу випарювання та ґранулювання аміачної селітри; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та схему комунікацій; технологічні властивості азотної кислоти, аміаку та аміачної селітри; вимоги до готового продукту; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання та ґранулювання 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес випарювання та ґранулювання плаву на агрегатах одиничною потужністю 450 тис.т на рік і вище. Контролює та регулює подавання пари, температуру пари та плаву, концентрацію плаву, вакуум, ґранулометричний склад та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Розраховує дозування хлористого калію та готової продукції, коректує дозування вручну, коректує співвідношення готового продукту, диспергатору, опудрюючого агенту на підставі лабораторних аналізів та візуального спостереження. Відбирає проби для контролю виробництва та провадить аналізи. Веде записи у виробничому журналі. Обслуговує вакуумні системи: випарні апарати, випарники, сепаратори, конденсатори, ґранулятори, форежектори, насоси, вентилятори та інше устаткування. Пускає та зупиняє устаткування, яке обслуговується. Готує устаткування до пуску та зупинки, до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: фізико-хімічні основи; технологічну схему процесів випарювання та ґранулювання; правила регулювання процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та схему комунікацій; технологічні властивості азотної кислоти, аміаку, аміачної селітри, сечовини, нітроамофоски; технічні вимоги до готового продукту; методику проведення аналізів та розрахунків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання та ґранулювання 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде комплекс технологічних стадій одержання нітроамофоски шляхом випарювання розчину нітроамофосу, змішування плаву з хлористим калієм, аміаком і дрібною фракцією нітроамофоски, очищення сокової пари від аміаку, домішок, що містять у собі фтор, ґранулювання плаву, класифікації продукції за ґранскладом, кондиціювання готової продукції антизлежуючими добавками на агрегатах одиничною потужністю понад 450 тис.т на рік. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу. Контролює показники режиму процесу випарювання та ґранулювання за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів, які провадяться. Розраховує дозування амселітри для уловлювання сполук фтору, аміаку. Керує коректуванням дозувань, співвідношень готового продукту, диспергатору. Контролює роботу автоматизованого аналізу систем аспірації. Виконує контрольні аналізи, експрес-аналізи на різних стадіях процесу. Стежить за роботою всього устаткування. Керує пуском та зупинкою устаткування всієї технологічної стадії. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Веде облік витрат сировини та кількості одержаної продукції.

Повинен знати: технологічну схему процесу випарювання та ґранулювання виробництва нітроамофоски; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схеми сигналізації та блокувань; технологічні властивості аміаку, аміачної селітри і нітроамофоски; державні стандарти на готовий продукт; методику проведення контрольних аналізів та розрахунків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання та ґранулювання 5 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА АГ-СОЛІ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу одержання АГ-солі під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Контролює та регулює температуру в апаратах, тиск пари, що надходить для обігріву, фільтрацію розчину АГ-солі за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізу. Стежить за роботою устаткування відділення, контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у пуску та зупинці устаткування, готує його до ремонту.

Повинен знати: суть технологічного процесу отримання АГ-солі; принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання АГ-солі методом нейтралізації гексаметилендіаміну адипіновою кислотою, кристалізує, фільтрує та сушить її. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу виробництва АГ-солі. Контролює та регулює дозування компонентів в збірники і реактор, pH-середовище, вакуум у випарнику, вакуум-кристалізаторі, фільтрацію розчину АГ-солі, видалення активованого вугілля з трубок фільтра і дозування його розвантажувальним шнеком за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, результатами аналізів і візуально. Керує пуском та зупинкою устаткування, яке обслуговується. Стежить за роботою устаткування відділення, автоматики, контрольно-вимірювальних приладів. Готує устаткування до ремонту, здійснює контроль ремонту та чистки апаратів. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Повинен знати: схему технологічного процесу отримання АГ-солі; правила регулювання процесу; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики; схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості адипінової кислоти, гексаметилендіаміну, азоту, повітря, активованого вугілля; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва АГ-солі 3 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА АДИПІНОВОЇ КИСЛОТИ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання адипінової кислоти окисленням циклогексанолу азотною кислотою під тиском за наявністю мідно-ванадієвого каталізатора. Контролює та координує роботу окремих вузлів виробництва (реакторного, підготовки каталізатора, центрифугування, вакуум-кристалізації, сушильного, концентрування азотної кислоти) і персоналу, який обслуговує їх. Контролює та регулює тиск, температуру, вакуум, дозування компонентів, вологість кристалів, якість сировини дистанційно, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за результатами аналізів та візуального спостереження. Веде записи у виробничому журналі. Керує пуском та зупинкою устаткування відділень, які обслуговуються. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: технологічну схему отримання адипінової кислоти; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, схеми арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості дікарбонових кислот, циклогексану, азотної кислоти та її окисів, адипінової кислоти; методику проведення аналізів та розрахунків; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

5. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА АДИПОНІТРИЛУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання адипонітрилу шляхом взаємодії адипінової кислоти та аміаку за наявністю каталізатора (фосфорної кислоти на селікагелі) для виробництва АГ-солі та аміачної води. Завантажує адипінову кислоту і каталізатори в реактори. Подає даутерм на обігрів реакційних кубів. Подає в реакційні куби аміак. Очищає адипонітрил у колоні відгонки. Кристалізує чистий адипонітрил. Зливає гарячі гідроподібні кубові залишки в барабани та транспортує їх у відвал. Обслуговує реактори, колони відгонки, кристалізатори, центрифуги, фільтри з насосами, теплообмінники, холодильники та інше устаткування. Веде записи у виробничому журналі. Відбирає проби та провадить аналізи. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: технологічну схему процесу отримання адипонітрилу; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості адипінової кислоти, адипонітрилу та аміаку; правила відбору проб; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання адипонітрилу і координує роботу підлеглого персоналу. Контролює та регулює температуру і тиск циркуляційного газу у випарнику, реакторі, рівні у резервуарах рідкого аміаку, витрату рідкого аміаку, дозування компонентів, вакуум, концентрацію та інші показники процесу дистанційно або автоматично за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та візуального спостереження. Керує пуском і зупинкою реакторів, фільтрів з насосами, теплообмінників, холодильників та іншого устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Повинен знати: технологічну схему процесу отримання адипонітрилу; правила регулювання процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, схеми арматури та комунікацій; технологічні властивості адипінової кислоти, адипонітрилу, аміаку, водню; технічні вимоги до готового продукту; методику проведення аналізів; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва адипонітрилу 4 розряду - не менше 1 року.

6. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва аміачної селітри на виробничих дільницях загальною продуктивністю до 500 тис.т на рік. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу з ведення технологічного процесу відповідно до робочих інструкцій. Контролює та регулює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва: витрати сировини, рівней, подавання слабкої азотної кислоти, аміаку, добавок, пари, води, жирних кислот, парафіну за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, за результатами аналізів та візуально. Розраховує кількість азотної кислоти, аміаку, добавок, які необхідні для отримання аміачної селітри. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій цеху. Керує пуском, зупинкою та підготовкою до ремонту, контролює ремонт устаткування виробництва аміачної селітри. Самостійно усуває неполадки у роботі устаткування.

Повинен знати: технологічну схему виробництва аміачної селітри; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості аміаку, слабкої азотної кислоти, добавок; методику проведення розрахунків; технічні вимоги до готового продукту; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва аміачної селітри на виробничих дільницях загальною продуктивністю 500 тис.т на рік і більше, або під час обслуговування агрегатів одиничною потужністю 450 тис.т на рік. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу. Контролює та регулює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за результатами аналізів та візуально. Розраховує кількість та співвідношення компонентів, які необхідні для отримання аміачної селітри. Виконує контрольні аналізи на різних стадіях процесу. Веде записи у виробничому журналі. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій цеху. Керує пуском, зупинкою та підготовкою до ремонту, контролює ремонт устаткування виробництва аміачної селітри. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму, усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

Повинен знати: технологічну схему виробництва аміачної селітри; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схеми сигналізації та блокувань; фізико-хімічні та технологічні властивості аміаку, слабкої азотної кислоти, добавок; методику проведення контрольних аналізів та розрахунків; державні стандарти на готовий продукт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва аміачної селітри 5 розряду - не менше 1 року.

7. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА КАЛІЄВОЇ СЕЛІТРИ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва калієвої селітри конверсійним способом з натрієвої селітри і хлористого калію або веде технологічний процес виробництва калієвої селітри методом катіонного обміну з розчинів хлористого калію і нітрату кальцію. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу з ведення процесу. Контролює та регулює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва: вміст вологи і основної речовини у продукті, витрату сировини, електроенергії; подавання пари, води, підкачування маточного розчину; тиск пари, температуру розчину, співвідношення натрієвої (кальцієвої) селітри і хлористого калію та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуального спостереження. Розраховує добавки первинного маточного розчину. Керує пуском та зупинкою устаткування, яке обслуговується. Контролює ремонт устаткування. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій виробництва калійової селітри. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу і технологічну схему виробництва калієвої селітри; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості калійової селітри та хлористого калію; технічні вимоги до готового продукту; методику проведення розрахунків; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

8. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА НІТРАТУ ТА НІТРИТУ НАТРІЮ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання нітрату та нітриту натрію з лугів лужної абсорбції цеху слабкої азотної кислоти та нітратних лугів шляхом лужного поглинання окислів азоту. Контролює та регулює роботу підлеглого персоналу. Контролює та регулює технологічний процес на всіх робочих місцях: випарювання, кристалізації, центрифугування, сушіння; вміст хлоридів у нітраті натрію, температуру у випарювальних апаратах, тиск пари, рівні, вакуум; подавання лугів, пари, підкачування свіжих лугів та видавання упарених лугів, концентрацію лугів та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та результатами аналізів. Відбирає проби для контрольних аналізів. Визначає доцільність повернення нітритного маточника в абсорбційне відділення. Розраховує необхідну кількість соди для нейтралізації кислих лугів. Керує пуском та зупинкою випарювальних апаратів, кристалізаторів, центрифуг, насосів, вентиляторів та іншого устаткування, яке обслуговується. Стежить за їх роботою. Готує до ремонту, контролює ремонт устаткування і чистку апаратів. Самостійно виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: фізико-хімічні основи; суть технологічного процесу і технологічну схему сольового відділення; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості натрієвих лугів; правила відбору проб і методику проведення аналізів та розрахунків; державні стандарти на продукцію, яка випускається.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

9. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА НІТРОФОСКИ

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання нітрофоски та координує роботу підлеглого персоналу. Контролює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва: розкладання, змішування, амонізації, сушіння, ґранулювання, охолодження, розсіву, подрібнення, упакування та відвантаження готового продукту, вміст вологи та основної речовини у продукті, витрат сировини, електроенергії; подавання пари, води, азотної кислоти, апатиту, фосфорної та сірчаної кислот, аміаку та хлористого калію; тиску, температури та інших показників процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за результатами аналізів та візуального спостереження. Розраховує співвідношення азотної кислоти і апатиту, сірчаної кислоти і аміаку. Веде записи у виробничому журналі. Керує пуском, зупинкою та підготовкою до ремонту устаткування відділень виробництва нітрофоски: шнеків-змішувачів, дозаторів, транспортерів, реакторів амонізації, мішалок, реакторів, сушильних та охолоджувальних барабанів, топок, грохотів, шнеків-ґрануляторів та іншого устаткування. Стежить за їх роботою. Контролює ремонт устаткування. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: технологічну схему виробництва нітрофоски; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та схему сигналізації і блокувань; технологічні властивості нітрофоски, азотної та сірчаної кислот, аміаку; методику проведення розрахунків, державні стандарти на готовий продукт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

10. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА СЕЧОВИНИ

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва сечовини за всіма стадіями: синтез сечовини з аміаку та двоокису вуглецю під високим тиском за стрипінг-процесом, дистиляція розчину сечовини, кристалізація карбаміду з концентрованих розчинів, центрифугування та сушіння кристалів, плавлення кристалів та ґранулювання плаву сечовини з отриманням ґранульованого продукту, рециркуляція, абсорбція, десорбція та гідроліз, виділення і розчинення некондиційного продукту, відвантаження готової продукції. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу з ведення процесу. Контролює та регулює показники ходу процесу одержання сечовини на всіх стадіям співвідношення компонентів; тиск у системі синтезу, рециркуляції, абсорбції, десорбції та гідролізу, синтезу пари, контурних охолоджень скрубера високого тиску і конденсатора низького тиску; температуру витратних реагентів, пари, конденсату; рівні рідкого аміаку, розчинів сечовини, вуглеамонійних солей; якість готової сечовини та інші параметри технологічного процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і за результатами аналізів. Розраховує співвідношення аміаку та двоокису вуглецю, ступінь перетворення карбамату амонію в сечовину, вміст аміаку, двоокису вуглецю, сечовини та біурегу після стрипер-апарату і колон дистиляції, витрати аміачної води на зрошення абсорбера низького тиску та скрубера абгазів. Веде облік роботи відділень. Керує пуском та зупинкою устаткування відділень синтезу, рециркуляції, кристалізації, ґрануляції, десорбції, гідролізу, фільтрації, випарювання, підготовкою до ремонту та контролює ремонт устаткування відділень цеху. Самостійно усуває недоліки в роботі устаткування.

Повинен знати: фізико-хімічні основи, технологічну схему одержання сечовини на всіх її стадіях; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та схему комунікацій цеху; схеми сигналізації та блокувань; правила регулювання процесу; технологічні властивості всіх компонентів та їх сполук, які застосовуються у процесі отримання сечовини; державні стандарти на готовий продукт; методику проведення розрахунків.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

11. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА СУЛЬФАТУ АМОНІЮ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання сульфату амонію на установці продуктивністю до 150 тис.т на рік. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію розчину, подавання солі в центрифугу, пари, повітря, рівні лугів та інші показники технологічного режиму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів, які провадяться. Стежить за роботою обладнання всієї установки. Готує обладнання установки до пуску та зупинки. Готує до ремонту, контролює ремонт та виконує простий ремонт обладнання. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічну схему процесу одержання сульфату амонію; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини та готового продукту; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання сульфату амонію методом нейтралізації або вакуум-кристалізації слабких розчинів сульфату амонію з відходів виробництва капролактаму на установці продуктивністю до 150 тис.т на рік або веде технологічний процес одержання сульфату амонію методом випаровування і кристалізації слабких розчинів сульфату амонію з відходів виробництва капролактаму на установці продуктивністю 150 тис.т на рік. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію розчину, ступінь заповнення випарних апаратів; інтенсивність упарювання, кількість упарених лугів, подавання солі у центрифуги, пари, повітря і розчину сирого продукту, рівні лугів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуального спостереження. Вивантажує готовий продукт. Веде записи у виробничому журналі. Керує пуском та зупинкою випарних апаратів, центрифуг, сушарок різних систем, насосів, транспортерів та іншого устаткування, яке обслуговується. Стежить за їх роботою. Готує до ремонту та контролює ремонт устаткування. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: технологічну схему процесу одержання сульфату амонію; правила регулювання процесу; кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схеми арматури та комунікацій; технологічні властивості сировини та готового продукту; технічні вимоги до готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва сульфату амонію 4 розряду - не менше 1 року.

12. АПАРАТНИК КОНВЕРСІЇ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес конверсії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає газ або розчин, провадить насичення парами, змішує компоненти, провадить конверсію при високій або середній температурі. Керує роботою насосів живильної води. Контролює та регулює подавання пари, газу, кисню, кисневоповітряної суміші, води, температуру газу, тиск, концентрацію лугів, рівень газу в газгольдері, лугів в реакторі та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних прилади, результатами хімічних аналізів, які провадяться, та візуально. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Веде облік сировини та напівпродуктів. Відбирає проби та провадить аналізи. Веде записи у виробничому журналі. Обслуговує конвертори, реактори, котли-утилізатори, змішувачі, насоси, комунікації та інше устаткування. Бере участь у пуску та зупинці устаткування, яке обслуговується. Готує устаткування до ремонту. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу конверсії і схему виробництва; технологічний режим і правила регулювання процесу; будову, принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій на дільниці, яка обслуговується; правила відбору проб; фізико-хімічні властивості газу, розчину солей, кислот, лугів; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес конверсії у виробництвах аміаку, спиртів, водню, калієвої селітри, нітриту та нітрату натрію, аміачної селітри та карбонатних солей в агрегатах конверсії метану та окису вуглецю, реакторах та на іншому устаткуванні безперервної дії. Керує роботою насосів живильної води. Контролює та регулює процес конверсії: розчин у зоні каталізатора, на вході та виході з системи, тиск і опір у конверторах, навантаження по агрегатах, співвідношення пара-газ та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуально. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Відбирає проби та провадить аналізи. Розраховує потрібну кількість компонентів процесу конверсії. Веде записи у виробничому журналі. Розраховує вихід продукції. Обслуговує конвертори метану та окису вуглецю, реактори, насоси, сатураційні башти, комунікації та інше устаткування. Виконує пуск та зупинку устаткування цеху. Готує устаткування до ремонту, виконує простий ремонт, приймає з ремонту. Керує підлеглими робітниками за їх наявності.

Повинен знати: технологічну схему процесу конверсії і схему виробництва; технологічний режим і правила регулювання процесу; будову, принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, засобів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів; методику проведення аналізів та розрахунків; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, каталізаторів та готової продукції; фізико-хімічні основи; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конверсії 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес конверсії та координує роботу всіх робітників газового цеху, який має в своєму складі суміщені конвертори або цехи нітроамофоски одиничною потужністю 550 тис.т на рік. Контролює показники режиму процесу конверсії газу, вихід та якість конвертованого газу, вміст вологи або домішок у побічних продуктах виробництва нітроамофоски, які отримуються; регулює у разі потреби основні показники процесу, склад газу та навантаження по агрегатах та компресорах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами аналізів. Контролює роботу систем автоматичного аналізу, pH-метрії, виявляє та усуває причини відхилень від установлених параметрів технологічного режиму. Виконує контрольні аналізи. Веде облік роботи зміни. Розраховує співвідношення пара-газ, необхідну кількість газу і повітря та інших компонентів. Записує показники процесу у виробничому журналі. Керує пуском та зупинкою устаткування цеху, готує його до ремонту та контролює ремонт устаткування цеху. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій. Виявляє недоліки у роботі та бере участь в їх усуненні.

Повинен знати: технологічну схему процесу конверсії і схему виробництва; технологічний режим і правила регулювання процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схеми сигналізації та блокувань; технологічні властивості конвертованого газу і газу, що конвертується, та технічні вимоги до його складу; методику проведення аналізів та розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конверсії 5 розряду - не менше 1 року.

13. АПАРАТНИК КОНЦЕНТРУВАННЯ КИСЛОТ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу концентрування розчинів сірчаної та азотної кислот методом концентрування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Контролює та регулює рівень кислоти у сховищах та збірниках, температуру у холодильниках та підігрівниках, видавання кислоти з усіх працюючих апаратів у сховища, подавання купоросного масла із сховищ у збірники, спрямування потоків кислоти з відділення на склад за показаннями контрольно-вимірювальних приладів вручну за допомогою вентилів та засувок, за результатами аналізів та візуально. Відбирає проби та провадить періодично аналізи концентрації відпрацьованої та продукційної кислоти з кожної працюючої колони і після холодильників, кислотності стічних вод та конденсату після випарників і нагрівників. Обслуговує концентраційні колони, концентратори, ексгаустери, насоси, випарники, підігрівники, холодильники та інше устаткування. Бере участь у пуску та зупинці устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Повинен знати: суть технологічного процесу концентрування кислот; призначення і принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схеми арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості азотної та сірчаної кислот; правила відбору проб; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання розчину концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу в автоклавах високого тиску. Контролює та регулює подавання повітря, природного газу, кислоти; тиск і температуру кислоти, води, пари, кількість кисню у віддувальних газах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби кислоти. Веде записи у виробничому журналі. Обслуговує автоклави, насоси та інше устаткування. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: технологічну схему процесу одержання концентрованої азотної кислоти; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості азотної кислоти, окисів азоту, кисню; методику проведення аналізів; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника концентрування кислот 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес концентрування розчинів сірчаної та азотної кислот методом концентрування. Контролює та регулює відпрацьовану кислоту, очищає вихлопні гази від сірчаної кислоти, режим горіння у топці, газ (мазут), вакуум у колоні та інші показники процесу концентрування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Розраховує необхідну кількість сировини та вихід готового продукту. Відбирає проби для контролю процесу виробництва та провадить аналізи. Стежить за роботою концентраційних колон, концентраторів, холодильників, конденсаторів, випарників, електрофільтрів, насосів, абсорбційних башт (колон), автоклавів та іншого устаткування, яке обслуговується. Готує устаткування до пуску та зупинки. Виконує простий ремонт устаткування. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічну схему процесу концентрування; правила регулювання процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; технологічні властивості азотної та сірчаної кислот, природного газу (мазуту); технічні вимоги до концентрованої кислоти; методику проведення аналізів та розрахунків; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника концентрування кислот 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес концентрування слабкої азотної кислоти методом сольової ректифікації або отримання концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу у автоклавах високого тиску. Контролює та регулює стан реакційного та захисного стаканів, вміст кисню у віддувальних газах; тиск подавання стиснутого кисню, азотної кислоти, води за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Визначає тривалість продувки автоклавів. Розраховує дозування сирої суміші. Стежить за роботою автоклавів, колон ректифікації та всього устаткування, яке обслуговується. Керує пуском та зупинкою устаткування. Готує устаткування до ремонту, здає в ремонт та приймає з ремонту устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічну схему процесу концентрування азотної кислоти; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схеми сигналізації і блокувань; технологічні властивості концентрованої азотної кислоти та інших продуктів; державні стандарти на концентровану азотну кислоту; методику проведення аналізів та розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника концентрування кислот 5 розряду - не менше 1 року.

14. АПАРАТНИК ОКСИМУВАННЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу оксимування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подає циклогексанон та гідроксиламінсульфат в гарячу реакційну суміш. Перемішує суміш та нейтралізує сірчану кислоту, яка виділилася, аміаком. Контролює та регулює параметри технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів, які провадяться. Обслуговує оксиматори, нейтралізатори, насоси. Стежить за їх роботою. Виявляє несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу оксимування; принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схеми арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості гідроксиламінсульфату, циклогексанону, циклогексаноноксиму, аміаку; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес оксимування. Розділяє реакційну суміш на циклогексаноноксим та розчин сульфату амонію. Провадить екстрагування циклогесаноноксиму циклогексаноном з розчину сульфату амонію. Передає осушений циклогексаноноксим та сульфат амонію на подальше перероблення. Контролює та регулює витрати циклогексанону та гідроксиламінсульфату, температуру реакційної маси, концентрацію розчинів, pH-середовище, рівні за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів, які провадяться. Відбирає проби та провадить аналізи. Обслуговує оксиматори, осушник, екстрактор, відстійники, контрольно-вимірювальні прилади та комунікації. Виконує простий ремонт устаткування. Веде записи процесу у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічну схему процесу оксимування; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; технологічні властивості гідроксиламінсульфату, циклогексанону, аміаку, циклогексаноноксиму; правила відбору проб і методику проведення аналізів; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника оксимування 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес оксимування та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації. Контролює та регулює показники режиму процесу оксимування, вихід та якість напівпродуктів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та результатами аналізів, які провадяться. Переходить у разі потреби з автоматичного керування на ручне та навпаки. Виконує розрахунки співвідношення компонентів (гідроксиламінсульфату та циклогексанону) за допомогою хімічних рівнянь. Стежить за станом устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, арматури та комунікацій. Обслуговує окремі апарати або механізми стадії оксимування. Виявляє недоліки у роботі устаткування та бере участь в їх усуненні.

Повинен знати: технологічну схему процесу оксимування; правила регулювання процесу; кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматики; методику проведення аналізів та розрахунків; технічні вимоги до циклогексаноксиму; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника оксимування 4 розряду - не менше 1 року.

15. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ СИРОЇ СУМІШІ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування сирої суміші заданого складу у виробництві концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу. Контролює та регулює концентрацію та співвідношення компонентів, які подаються, відсутність масла, кальцієвої селітри, органічних речовин у робочій суміші, рівень у мішалках та збірниках, подавання рідких окисів азоту і води; відкачування робочої суміші та вибіленої кислоти в цех слабкої азотної кислоти, флегми в збірник нітроолеума за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуального спостереження. Відбирає проби та провадить контрольні аналізи. Розраховує склад робочої суміші. Веде записи у виробничому журналі. Стежить за роботою мішалок-змішувачів, відцентрових насосів, збірників та іншого устаткування, яке обслуговується. Готує устаткування до пуску, зупинки, готує до ремонту, контролює ремонт устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Повинен знати: технологічну схему процесу приготування робочої суміші; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури; фізико-хімічні властивості дозованих компонентів і отриманої суміші; правила відбору проб, методику проведення контрольних аналізів та розрахунків; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

16. УСТАНОВНИК КАТАЛІЗАТОРНИХ СІТОК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Знімає та встановлює каталізаторні сітки контактних апаратів у виробництві неконцентрованої азотної кислоти. Стежить за станом катадізаторних сіток контактних апаратів. Провадить регенерацію та ремонт каталізаторних сіток, збирає шлам каталізаторного пилу. Контролює температуру кислоти, яка підігрівається, промивку поверхонь каталізаторних сіток, прожарювання сіток шляхом візуального спостереження та ручного регулювання. Збирає та розбирає платинові уловлювачі. Промиває та очищає контактні апарати, повітряні фільтри та комунікації.

Повинен знати: будову, принцип роботи контактних апаратів, повітряних фільтрів; вимоги до контактних апаратів та повітряних фільтрів; суть технологічного процесу одержання окисів азоту; основні властивості соляної кислоти і водню; прийоми роботи; фізико-хімічні основи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим Випуском, із зазначенням їх назв за Випуском 25 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Назви
професій, що
вказані у
цьому Випуску
Діапазон
розрядів
Назви професій
за Випуском 25
ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Апаратник
вилучення
побічних
продуктів
4-5
Аппаратчик
извлечения
побочных
продуктов
4-5
2
Апаратник
випарювання та
ґранулювання
3-6
Аппаратчик
випаривания и
гранулирования
3-6
3
Апаратник
виробництва
АГ-солі
3; 5
Аппаратчик
производства
АГ-соли
3, 5
4
Апаратник
виробництва
адипінової
кислоти
5
Аппаратчик
производства
адипиновой
кислоты
5
5
Апаратник
виробництва
адипонітрилу
4-5
Аппаратчик
производства
адипонитрила
4-5
6
Апаратник
виробництва
аміачної
селітри
5-6
Аппаратчик
производства
аммиачной
селитры
5-6
7
Апаратник
виробництва
калієвої
селітри
5
Аппаратчик
производства
калиевой
селитры
5
8
Апаратник
виробництва
нітрату та
нітриту
натрію
5
Аппаратчик
производства
нитрата и
нитрита натрия
5
9
Апаратник
виробництва
нітрофоски
6
Аппаратчик
производства
нитрофоски
6
10
Апаратник
виробництва
сечовини
6
Аппаратчик
производства
мочевины
6
11
Апаратник
виробництва
сульфату
амонію
4-5
Аппаратчик
производства
сульфата
аммония
4-5
12
Апаратник
конверсії
4-6
Аппаратчик
конверсии
4-6
13
Апаратник
концентрування
кислот
3-6
Аппаратчик
концентрирования
кислот
3-6
14
Апаратник
оксимування
3-5
Аппаратчик
оксимирования
3-5
15
Апаратник
приготування
сирої суміші
5
Аппаратчик
приготовления
сырой смеси
5
16
Установник
каталізаторних
сіток
4
Установщик
катализаторных
сеток
4

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених Випуском 25 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим Випуском

N
пор.
Назви професій за
Випуском 25 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Назви
професій, що
вказані у
цьому Випуску
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Аппаратчик
азотирования
2; 4
Професію
вилучено
-
2
Аппаратчик
випаривания и
гранулирования
3-6
Апаратник
випарювання та
ґранулювання
3-6
3
Аппаратчик
извлечения побочных
продуктов
4-5
Апаратник
вилучення
побічних
продуктів
4-5
4
Аппаратчик
конверсии
4-6
Апаратник
конверсії
4-6
5
Аппаратчик
концентрирования
кислот
3-6
Апаратник
концентрування
кислот
3-6
6
Аппаратчик окраски
квасцов
3
Професію
вилучено
-
7
Аппаратчик
оксимирования
3-5
Апаратник
оксимування
3-5
8
Аппаратчик отжига
кристаллов корунда
4
Професію
вилучено
-
9
Аппаратчик
приготовления сырой
смеси
5
Апаратник
приготування
сирої суміші
5
10
Аппаратчик
производства
АГ-соли
3; 5
Апаратник
виробництва
АГ-солі
3; 5
11
Аппаратчик
производства
адипиновой кислоты
5
Апаратник
виробництва
адипінової
кислоти
5
12
Аппаратчик
производства
адипонитрила
4-5
Апаратник
виробництва
адипонітрилу
4-5
13
Аппаратчик
производства
аммиачной селитры
5-6
Апаратник
виробництва
аміачної
селітри
5-6
14
Аппаратчик
производства
диметилтерефталата
6
Професію
вилучено
-
15
Аппаратчик
производства
дициандиамида
5
Професію
вилучено
-
16
Аппаратчик
производства
калиевой селитры
5
Апаратник
виробництва
калієвої
селітри
5
17
Аппаратчик
производства
3-5
Професію
вилучено
-
18
Аппаратчик
производства
мочевины
6
Апаратник
виробництва
сечовини
6
19
Аппаратчик
производства
нитрата и нитрита
натрия
5
Апаратник
виробництва
нітрату та
нітриту
натрію
5
20
Аппаратчик
производства
нитрофоски
6
Апаратник
виробництва
нитрофоски
6
21
Аппаратчик
производства
сульфата аммония
4-5
Апаратник
виробництва
сульфату
амонію
4-5
22
Аппаратчик
производства фенил-
метилуретилана
6
Професію
вилучено
-
23
Аппаратчик
производства
цианистых металлов
5
Професію
вилучено
-
24
Изготовитель
приспособлений для
выращивания
монокристаллов
4
Професію
вилучено
-
25
Установщик
катализаторных
сеток
4
Установник
каталізаторних
сіток
4

ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ВИРОБНИЦТВА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА "АЕРОСИЛИ"

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес, контролює та координує роботу апаратників у виробництві "аеросили". Приймає чотирихлористий кремній в цехові ємкості, перевіряє готовність устаткування. Контролює основні параметри технологічного режиму: температуру, тиск, витрати водню, чотирихлористого кремнію, температуру осушеного повітря та води, яка надходить у випарники, регулює показники режиму автоматично з пульту керування та вручну. Записує показання контрольно-вимірювальних приладів у виробничий журнал. Розраховує співвідношення компонентів сировини та забезпечує випуск продукту різних марок. Обробляє дані хімічного аналізу. Коректує роботу відділення з роботою інших виробничих дільниць.

Повинен знати: технологічну схему виробництва "аеросили"; теоретичні основи органічної та неорганічної хімії; суть технологічних процесів гідролізу, абсорбції та способи їх регулювання; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; методику розрахунків сировини та виходу продукту; фізико-хімічні властивості чотирихлористого кремнію, водню, хлору, соляної кислоти; державні стандарти і технічні умови на сировину та готовий продукт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА БЕРТОЛЕТОВОЇ СОЛІ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва бертолетової солі: "знешкоджування" хлорованих лугів від гіпохлориту, хлору, які в них містяться, та обмінної реакції (переведення хлорату кальцію в хлорат калію). Приймає хлоровані луги в реактор, підігріває луги. Продуває луги повітрям та завантажує мелясу ("знешкоджування"), підігріває реакційну масу та інтенсивно перемішує, видаляє шлам. Передає знешкоджені луги в реактор, провадить обмінні реакції. Регулює подавання пари, повітря, температуру проходження реакції, кількість хлористого калію та меляси. Розраховує хлористий калій, який завантажується. Відбирає проби. Контролює хід технологічного процесу, відсутність гіпохлориту і нерозчинних осадів у лугах, тривалість обмінної реакції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами хімічних аналізів. Обслуговує реактори, відстійники, розчинники та інше устаткування. Пускає та зупиняє устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Провадить простий ремонт устаткування. Керує апаратниками фільтрації, випарювання, приготування хімічних розчинів та іншими працівниками, які зайняті у виробництві бертолетової солі.

Повинен знати: технологічну схему виробництва бертолетової солі; фізико-хімічні основи та суть технологічних процесів; технологічний режим та правила регулювання процесів; фізико-хімічні і технологічні властивості хлористого калію, гіпохлориту калію, бертолетової солі; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА КОНТАКТНОЇ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва контактної сірчаної кислоти: очистки газу, каталітичного очищення та абсорбції сірчаного ангідриду. Веде процес одержання акумуляторної кислоти, промиває електрофільтри, розігріває контактні апарати, пускає системи після зупинки. Забезпечує постійну концентрацію олеуму, акумуляторної та реактивних кислот. Стежить за наливом та зливом цистерн, за роботою холодильників та кислотністю стічних вод. Складує та відпускає готову продукцію. Записує показники технологічного процесу у виробничий журнал. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Приймає устаткування після ремонту.

Повинен знати: технологічну схему виробництва сірчаної кислоти; фізико-хімічні основи та суть процесів очистки газів, осушування повітря, каталітичного окислення та абсорбції сірчаного ангідриду; технологічний режим та правила регулювання процесів; фізико-хімічні та технологічні властивості сірчистого та сірчаного ангідридів, сірчаної кислоти, олеуму, акумуляторної та реактивних кислот; будову та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб та методику проведення аналізів, які необхідні для контролю даного виробництва; правила переключення з ручного дистанційного регулювання процесів на автоматичне та навпаки; правила приймання устаткування з ремонту; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес, контролює та координує роботу у процесі виробництва контактної сірчаної кислоти: очистка газу, осушування повітря, каталітичне очищення, абсорбція сірчаного ангідриду, складування та відпускання готової продукції. Запобігає причинам, які спричиняють відхилення від норм технологічного режиму, та усуває їх. Керує виконанням найбільш складних процесів: одержання акумуляторної або реактивної кислот, олеуму, промиванням електрофільтрів, розігрівом контактних апаратів, пуском системи після зупинки. Веде контроль за наливом та зливом цистерн, за роботою холодильників та кислотністю стічних вод. Провадить контрольні аналізи. Вмикає та вимикає високовольтну апаратуру. Контролює завантаження контактної маси, приймання устаткування після ремонту. Керує робітниками, які зайняті у виробництві контактної сірчаної кислоти.

Повинен знати: технологічні схеми виробництва сірчаної кислоти на різних видах сировини; фізико-хімічні основи та суть процесів на всіх стадіях виробництва контактної сірчаної кислоти, акумуляторної та реактивної кислоти та олеуму; правила відбору проб та методику проведення аналізів у виробництві контактної сірчаної кислоти; фізико-хімічні властивості контактної маси; правила експлуатації високовольтної апаратури; технічні вимоги державних стандартів до готового продукту; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва контактної сірчаної кислоти 5 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА СУЛЬФІТНИХ СОЛЕЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції та допоміжні роботи у виробництві сульфітних солей або самостійно веде весь комплекс робіт з виробництва бісульфіту натрію. Готує содовий розчин, транспортує сировину, подає робочі розчини в апарати, упаковує та відвантажує готовий продукт. Відбирає проби. Чистить, промиває апарати. Обслуговує абсорбційні башти, реактори, нейтралізатори, кристалізатори, центрифуги, вентилятори та інше устаткування. Виконує простий ремонт.

Повинен знати: технологічну схему виробництва; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; будову та правила технічної експлуатації устаткування, яке обслуговується; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде весь комплекс фізико-хімічних процесів одержання сульфітних солей. Абсорбує сірнистий ангідрид, фільтрує розчин бісульфіту, нейтралізує його содовим розчином, кристалізує, центрифугує, сушить кристали, розсіває та упаковує готовий продукт. Контролює хід технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів та за зовнішнім виглядом готового продукту. Регулює склад робочих розчинів, тиск газів, подавання розчинів, температурний режим на всіх стадіях процесу. Дотримується режиму завантаження реагуючих речовин. Запобігає причинам, які спричиняють відхилення від норм технологічного режиму, та усуває їх. Стежить за роботою устаткування. Виконує простий ремонт його. Керує робітниками, що зайняті у виробництві сульфітних солей.

Повинен знати: технологічну схему виробництва сульфітних солей; суть технологічних процесів; технологічний режим та правила регулювання процесів; фізико-хімічні та технологічні властивості сірчистого натрію, соди та іншої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; будову та правила технічної експлуатації устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за професією апаратника виробництва сульфітних солей 3 розряду - не менше 1 року.

5. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ТЕРМІЧНОЇ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу одержання фосфорного ангідриду або виконує роботи з виробництва фосфорної кислоти термічним методом під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Бере участь у плавленні фосфору, спалюванні парів. Вивантажує фосфорний ангідрид у барабани, запаює їх і транспортує. Відбирає фосфорну кислоту, очищає відхідні гази.

Повинен знати: основи виробництва фосфорної кислоти термічним методом; фізико-хімічні властивості сировини та готового продукту; правила зливання та транспортування токсичних та самозаймистих продуктів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання фосфорного ангідриду або виконує комплекс робіт з виробництва фосфорної кислоти термічним методом. Плавить фосфор під водою, подає розплавлений фосфор у форсунку тиском на шар води над розплавленим фосфором, розпилює розплавлений фосфор стиснутим повітрям, спалює пари фосфору, кристалізує фосфорний ангідрид, гідратує, конденсує та осаджує пари фосфорної кислоти, відбирає та фільтрує кислоту. Очищає відхідні гази. Обслуговує форсункові та обертові печі, гідратаційні та промивні башти, електрофільтри, насоси, вентилятори, збірники та інше устаткування. Виконує простий ремонт устаткування.

Повинен знати: технологічну схему виробництва фосфорної кислоти термічним методом; фізико-хімічні властивості сировини та готового продукту; принцип та схему роботи устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва термічної фосфорної кислоти 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Координує роботи з ведення процесів плавлення фосфору, кристалізації фосфорного ангідриду, гідратації фосфорного ангідриду. Контролює подавання фосфору, горіння, гідратацію фосфорного ангідриду та уловлювання парів фосфорної кислоти за результатами хімічних аналізів, показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуальними спостереженнями. Забезпечує згідно з технологічним режимом задану температуру газу, що надходить в башти зрошування або камери спалювання, температуру створення кислоти, тиск води і повітря, надлишок повітря під час спалювання фосфору, кількість і температуру зрошуючих рідин. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Відбирає проби. Стежить за устаткуванням дільниці, яка обслуговується. Керує робітниками, що зайняті у виробництві термічної фосфорної кислоти та фосфорного ангідриду.

Повинен знати: технологічну схему виробництва термічної фосфорної кислоти; фізико-хімічні основи та суть технологічних процесів плавлення фосфору, кристалізації фосфорного ангідриду, гідратації фосфорного ангідриду; технологічний режим та правила регулювання процесу; фізико-хімічні властивості фосфору, фосфорного ангідриду, фосфорної кислоти; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; послідовність вмикання апаратів та механізмів; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва термічної фосфорної кислоти 4 розряду - не менше 1 року.

6. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ХРОМОВИХ СПОЛУК

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Координує роботу з ведення технологічних процесів виробництва хромових сполук (хромоюго ангідриду, біхромату калію і натрію, монохромату натрію, окису хрому): нейтралізації, розкладання, відновлення, випарювання, кристалізації, фільтрації, центрифугування, сушіння. Контролює хід технологічних процесів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами хімічних аналізів, вихід та якість готового продукту, приймання і передачу в інші цехи напівпродуктів та продуктів. Виконує розрахунки з використанням хімічних рівнянь. Стежить за роботою всього устаткування. Керує апаратниками, які зайняті у виробництві.

Повинен знати: технологічну схему виробництва окису хрому, хромового ангідриду, біхромату калію та натрію, монохромату натрію; фізико-хімічні основи та суть процесів; технологічний режим та правила регулювання процесів; фізико-хімічні властивості сировини; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

7. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ХЛОРНОГО ЗАЛІЗА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання хлорного заліза (реактивного) з відходів бромного виробництва. Завантажує сировину в відстійники та ємкості зберігання, зливає у випарні апарати. Стежить за процесом випарювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і за результатами хімічних аналізів. Хлорує розчин, доупарює, зливає на кристалізацію. Віджимає кристали хлорного заліза на нутч-фільтрах, вивантажує продукт, фасує в банки, зважує. Розраховує компоненти сировини для одержання продукту, який відповідає вимогам технічних умов. Забезпечує згідно з технологічним режимом дозування сировини, температуру, вакуум, тиск, повноту хлорування, якість готового продукту. Відбирає проби. Записує показники у виробничий журнал. Обслуговує випарні чаші, відстійники, кристалізатори, нутч-фільтри, вакуум-насоси, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру та комунікації. Чистить апарати. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та відхилення від норм технологічного режиму.

Повинен знати: технологічну схему одержання хлорного заліза з відходів виробництва брому; суть технологічних процесів та правила регулювання їх; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; правила відбору проб; методику розрахунків; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим Випуском, із зазначенням їх назв за Випуском 25 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Назви
професій, що
вказані у
цьому Випуску
Діапазон
розрядів
Назви
професій за
Випуском 25
ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Апаратник
виробництва
"аеросили"
6
Аппаратчик
производства
"аэросилы"
6
2
Апаратник
виробництва
бертолетової
солі
5
Аппаратчик
производства
бертолетовой
соли
5
3
Апаратник
виробництва
контактної
сірчаної
кислоти
5-6
Аппаратчик
производства
контактной
серной
кислоты
5-6
4
Апаратник
виробництва
сульфітних
солей
3-4
Аппаратчик
производства
сульфитных
солей
3-4
5
Апаратник
виробництва
термічної
фосфорної
кислоти
3-5
Аппаратчик
производства
термической
фосфорной
кислоты
3-5
6
Апаратник
виробництва
хромових
сполук
6
Аппаратчик
производства
хромовых
соединений
6
7
Апаратник
одержання
хлорного
заліза
4
Аппаратчик
получения
хлорного
железа
4

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених Випуском 25 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим Випуском

N
пор.
Назви професій за
Випуском 25 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Назви
професій, що
вказані у
цьому
Випуску
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Аппаратчик
десублимации
3-5
Професію
вилучено
-
2
Аппаратчик
имидирования
5
Професію
вилучено
-
3
Апаратчик
контактирования
5
Професію
вилучено
-
4
Аппаратчик
нитрозного
процесса
3-6
Професію
вилучено
-
5
Аппаратчик
получения
гексахлорбензола
3
Професію
вилучено
-
6
Аппаратчик
получения
трихлорпропана и
дихлоргидрина
5
Професію
вилучено
-
7
Аппаратчик
получения
фотогипосульфита
4
Професію
вилучено
-
8
Аппаратчик
получения хлорного
железа
4
Апаратник
одержання
хлорного
заліза
4
9
Аппаратчик по
насасыванию
диафрагм
3-4
Професію
вилучено
-
10
Аппаратчик по сбору
и обогащению шлама
3-4
Професію
вилучено
-
11
Аппаратчик
приготовления
амальгамы натрия
4
Професію
вилучено
-
12
Аппаратчик
производства
"аэросилы"
6
Апаратник
виробництва
"аеросили"
6
13
Аппаратчик
производства
бертолетовой соли
5
Апаратник
виробництва
бертолетової
солі
5
14
Аппаратчик
производства борной
кислоты
6
Професію
вилучено
-
15
Аппаратчик
производства
гидросульфита
натрия
5
Професію
вилучено
-
16
Аппаратчик
производства
двуокиси хлора
5-6
Професію
вилучено
-
17
Аппаратчик
производства
желтого фосфора
3-6
Професію
вилучено
-
18
Аппаратчик
производства
контактной массы
5
Професію
вилучено
-
19
Аппаратчик
производства
контактной серной
кислоты
5-6
Апаратник
виробництва
контактної
сірчаної
кислоти
5-6
20
Аппаратчик
производства
красного фосфора
4; 6
Професію
вилучено
-
21
Аппаратчик
производства
кремнийорганических
лаков
4; 6
Професію
вилучено
-
22
Аппаратчик
производства
криолита
5
Професію
вилучено
-
23
Аппаратчик
производства
металлического
натрия
3-5
Професію
вилучено
-
24
Аппаратчик
производства
мышьяковистых
солей
5
Професію
вилучено
-
25
Аппаратчик
производства
надперекиси калия
6
Професію
вилучено
-
26
Аппаратчик
производства
нейтрального
кремнегеля
5
Професію
вилучено
-
27
Аппаратчик
производства
регенеративных
веществ
5
Професію
вилучено
-
28
Аппаратчик
производства
силикагелей
3-5
Професію
вилучено
-
29
Аппаратчик
производства
сульфитных солей
3-4
Апаратник
виробництва
сульфітних
солей
3-4
30
Аппаратчик
производства
сульфомасел и
ядохимикатов
5
Професію
вилучено
-
31
Аппаратчик
производства
термической
фосфорной кислоты
3-5
Апаратник
виробництва
термічної
фосфорної
кислоти
3-5
32
Аппаратчик
производства
тормозной жидкости
и антифризов
3-4
Професію
вилучено
-
33
Аппаратчик
производства
фоспора
3
Професію
вилучено
-
34
Аппаратчик
производства
фосфорных
соединений
3-5
Професію
вилучено
-
35
Аппаратчик
производства
фтористого натрия
4
Професію
вилучено
-
36
Аппаратчик
производства
хромовых
соединений
6
Апаратник
виробництва
хромових
сполук
6
37
Аппаратчик
рафинирования
щелочных металлов
3-5
Професію
вилучено
-
38
Аппаратчик
рекристаллизации
4
Професію
вилучено
-
39
Выборщик
металлического
натрия
4
Професію
вилучено
-
40
Перезарядчик
контактных
аппаратов
3-4
Професію
вилучено
-
41
Резчик
металлического
натрия
3
Професію
вилучено
-
42
Сборщик ртути
2
Професію
вилучено
-
43
Формовщик пакетов
3-4
Професію
вилучено
-

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N
пор.
Назви професій
Діапазон розрядів
1
2
3
Азотні виробництва та продукти органічного синтезу
1
Апаратник вилучення побічних продуктів
4-5
2
Апаратник випарювання та ґранулювання
3-6
3
Апаратник виробництва АГ-солі
3; 5
4
Апаратник виробництва адипінової
кислоти
5
5
Апаратник виробництва адипонітрилу
4-5
6
Апаратник виробництва аміачної селітри
5-6
7
Апаратник виробництва калієвої селітри
5
8
Апаратник виробництва нітрату та
нітриту натрію
5
9
Апаратник виробництва нітрофоски
6
10
Апаратник виробництва сечовини
6
11
Апаратник виробництва сульфату амонію
4-5
12
Апаратник конверсії
4-6
13
Апаратник концентрування кислот
3-6
14
Апаратник оксимування
3-5
15
Апаратник приготування сирої суміші
5
16
Установник каталізаторних сіток
4
Основні хімічні виробництва
1
Апаратник виробництва "аеросили"
6
2
Апаратник виробництва бертолетової
солі
5
3
Апаратник виробництва контактної
сірчаної кислоти
5-6
4
Апаратник виробництва сульфітних солей
3-4
5
Апаратник виробництва термічної
фосфорної кислоти
3-5
6
Апаратник виробництва хромових сполук
6
7
Апаратник одержання хлорного заліза
4