МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

23.10.1998

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 80

Соціальні послуги

ВСТУП

Випуск 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьований з урахуванням змін і доповнень до змісту кваліфікаційних характеристик, які виникли під впливом впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці, широкого застосування електронно-обчислювальної та організаційної техніки. У випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості їх побудови.

До випуску включено кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів та фахівців, які зайняті в органах соціального захисту населення.

До другого видання включено кваліфікаційні характеристики професій Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами (затверджено наказом Міністерства праці України від 13 жовтня 1995 року N 40, Вчитель-реабілітолог та Асистент вчителя-реабілітолога (затверджено 3 серпня 1999 рокуn0001203-99 Міністерством праці та соціальної політики України).

Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачено кваліфікаційними характеристиками, усі працівники повинні знати та додержуватися правил і норм охорони праці, безпечного ведення робіт, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень до них викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які вміщено у випуску 1 ДКХП "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності".

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5, 6 Загальних положень ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю управління (самостійного відділу). Забезпечує виконання покладених на управління (самостійний відділ) завдань певного напряму щодо формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, виконання актів законодавства, що належать до компетенції Міністерства. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників підрозділів у складі управління (самостійного відділу). Вносить пропозиції щодо структури підрозділів, розробляє посадові інструкції працівників управління (самостійного відділу). Подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (самостійного відділу). Визначає політику і стратегію діяльності управління (самостійного відділу). Бере участь у складанні і реалізації державних і регіональних соціальних програм, у підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з питань, що входять до компетенції управління. Розробляє прогнози з питань, що входять до компетенції управління. Розробляє пропозиції щодо інституційних та організаційних перетворень у сфері діяльності управління. Здійснює організацію перевірок стану справ підвідомчих підрозділів та надає їх працівникам методичну і практичну допомогу. Узагальнює матеріали перевірок, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень. Виконує завдання вищих центральних органів виконавчої влади. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності управління (самостійного відділу). Вживає необхідних заходів щодо удосконалення організації його роботи, підвищення кваліфікації працівників. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності Міністерства; Закон України "Про державну службу"3723-12; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління (самостійного відділу); державну політику у відповідній сфері діяльності; особливості сфери діяльності управління (самостійного відділу); основи державного управління; соціально-психологічні основи управління; основи інформатики; відповідні профілюючі дисципліни, залежно від групи функцій державного управління щодо соціального захисту населення; правила роботи на комп'ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.

2. КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує організаційно-господарське обслуговування діяльності Міністерства. Керує організацією діловодства, господарським, матеріально-технічним, автотранспортним та соціальним забезпеченням діяльності Міністерства. Контролює розроблення нормативно-інструктивних матеріалів з діловодства, удосконалення форм і методів опрацювання документів, упровадження комплексної автоматизації у діловодстві. Здійснює методичне керівництво і контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах, регіональних управліннях та підвідомчих установах, розроблення зведеної номенклатури справ, формування архіву управління і нагляд за станом формування і оформлення справ у структурних підрозділах, регіональних управліннях та підвідомчих установах. Керує формуванням планів засідань керівних органів, організує їх підготовку і проведення, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівних органів та керівництва Міністерства, своєчасне розсилання їх адресатам. Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить начальник управління, організовує підготовки для цього необхідних матеріалів, забезпечення їх магнітофонного запису, а у разі потреби і стенографування. Здійснює контроль за виконанням підрозділами управління рішень органів державної влади та керівництва Міністерства. Організовує роботу з листами, заявами і скаргами громадян. Організовує виконання машинописних, копіювально-розмножувальних робіт, підготовку і випуск службових телефонних довідників, забезпечення ними працівників центрального апарату, регіональних управлінь та підвідомчих установ. Контролює аналіз стану матеріально-технічної бази управління; розроблення та реалізацію заходів щодо її вдосконалення; матеріально-технічне забезпечення потреб управління. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем. Керує розробленням річних та перспективних планів, виконує функції замовника поточних ремонтів приміщень Міністерства. Забезпечує проведення робіт з благоустрою та озеленіння внутрішньої території. Організовує розміщення в готелях осіб, які прибувають до Міністерства на його запрошення, в окремих випадках забезпечення прибулих зворотніми квитками на міжміський транспорт. Розробляє і подає на затвердження керівництву Міністерства проекти кошторису адміністративно-господарських витрат, сприяє забезпеченню фінансування підпорядкованих організацій, бере участь у контролі за виконанням ними кошторисів адміністративно-господарських витрат та вживає заходів щодо усунення недоліків. Здійснює керівництво в межах наданих йому прав з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу структурних підрозділів; здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу). Забезпечує ефективну взаємодію Міністерства з підрозділами, регіональними управліннями та підвідомчими установами. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства України; нормативно-методичні документи, які регламентують діяльність Міністерства та підвідомчих установ; державну політику у відповідній сфері діяльності; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; Кодекс законів про працю322-08; Закон України "Про державну службу"3723-12; державну мову; основи сучасної комп'ютерної технології оброблення інформації; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

3. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ (ПІДВІДДІЛУ У СКЛАДІ САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)

Завдання та обов'язки. Організовує роботу відділу (підвідділу). Забезпечує виконання покладених на відділ (підвідділ) завдань щодо участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального забезпечення, виконання, удосконалення та розроблення актів законодавства, що належать до компетенції Міністерства. Організовує відповідно до наданої компетенції розробку програм (розділів складних програм), комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій тощо. Вживає заходів щодо удосконалення, організації роботи відділу (підвідділу), сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Забезпечує в межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам, установам, підприємствам, організаціям з питань реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності. Забезпечує належну роботу щодо розгляду листів, заяв, скарг від фізичних та юридичних осіб з питань, що входять до компетенції відділу (підвідділу). Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Виконує завдання керівника управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, що стосуються діяльності Міністерства; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції керованого відділу (підвідділу); державну політику у сфері соціального захисту населення; особливості сфери діяльності управління, у складі якого знаходиться відділ (підвідділ); основи державного управління; основи інформатики; соціально-психологічні основи управління; профілюючі дисципліни; державну мову; правила роботи на комп'ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

4. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює координацію та методичне керівництво одного з напрямів роботи відповідного підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з відповідного напряму. Узагальнює в межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, які стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву для виконання доручень державних органів вищого рівня. Бере участь у розробці нормативних та організаційно-методичних документів. Провадить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного Міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади; Закон України "Про державну службу"3723-12 практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; державну політику у сфері соціального забезпечення; профілюючі дисципліни; державну мову; правила роботи на комп'ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді провідного спеціаліста - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Завдання та обов'язки. Під керівництвом керівника підрозділу здійснює координацію та методичне керівництво на певній дільниці одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній дільниці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо. Бере участь в організації їх виконання. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву на виконання доручень державних органів вищого рівня, бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Бере участь у проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Бере участь у підготовці інформації про результати цієї роботи. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного підрозділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; державну політику у сфері соціального захисту; державну мову; профілюючі дисципліни; правила роботи на комп'ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді фахівця I категорії - не менше 3 років.

2. ФАХІВЕЦЬ I, II КАТЕГОРІЇ, ФАХІВЕЦЬ

Завдання та обов'язки. Самостійно виконує роботи, пов'язані з аналітичною діяльністю одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній дільниці роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері соціального захисту з питань, що належать до компетенції підрозділу. Бере участь у розробленні пропозицій, комплексів заходів, планів тощо. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу і підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного підрозділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; державну політику у відповідній сфері; державну мову; профілюючі дисципліни (залежно від галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); правила роботи на комп'ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за спеціальністю на посаді фахівця II категорії не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи за спеціальністю на посаді фахівця - не менше 2 років.

Фахівець: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

КЕРІВНИКИ

1. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Фонду в межах своїх повноважень у період між засіданнями правління. Забезпечує виконання покладених на Фонд завдань з питань створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, забезпечення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації, перекваліфікації, забезпечення прав інвалідів на соціальний захист тощо. Визначає ступінь відповідальності заступників виконавчого директора, керівників підрозділів у складі Фонду. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Фонду. Призначає, відповідно до чинного законодавства, на посади та звільняє з посад працівників Фонду. Керує розробкою проектів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій тощо. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції. Організовує розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та вносить їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів України. Готує пропозиції щодо дальшого вдосконалення соціальної захищеності інвалідів. Бере участь у розробленні державних програм по соціальній захищеності інвалідів. Здійснює організацію і координацію діяльності підвідомчих установ. Організовує фінансування загальнодержавних довгострокових і короткострокових програм та інших заходів щодо соціального захисту, соціально-трудової та медичної реабілітації інвалідів і залучення їх до суспільно-корисної діяльності. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності Фонду. Організовує облік коштів Фонду та здійснює контроль за правильним їх використанням. Вживає заходів щодо акумуляції благодійних коштів та коштів, що надходять від підприємств (об'єднань), установ, організацій, трудових колективів і громадян. Організовує здійснення розширеного відтворення позабюджетних коштів Фонду. Організовує контроль за додержанням підприємствами (об'єднаннями), установами й організаціями встановлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Організовує контроль за правильним витрачанням коштів Фонду, а також за своєчасним і повним надходженням до бюджету Фонду коштів від підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не забезпечують установлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Вживає необхідних заходів щодо удосконалення організації роботи Фонду, підвищення кваліфікації працівників. Контролює і забезпечує виконання наказів та постанов колегій Міністерства праці та соціальної політики України, рішень правління Фонду, поточних і перспективних планів роботи виконавчої дирекції. Затверджує положення і інструкції з питань діяльності Фонду, видає відповідні накази, розпорядження і вказівки. Готує інформацію про діяльність Фонду.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності Фонду; Закон України "Про державну службу"3723-12; практику застосування законодавства з питань соціального захисту інвалідів; основи державного управління; відповідні профілюючі дисципліни; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.

2. ЗАСТУПНИК ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання покладених на Фонд завдань щодо реалізації певного напряму соціальної політики, що належить до компетенції Фонду. Контролює виконання наказів та постанов колегій Міністерства праці та соціальної політики України, рішень Правління Фонду, поточних і перспективних планів роботи. Координує організаційну діяльність обласних відділень Фонду. Забезпечує їх ефективну роботу. Надає їх працівникам методичну і практичну допомогу. Організовує роботу відділів виконавчої дирекції з підготовки і проведення засідань правління Фонду, нарад, семінарів з працівниками обласних підрозділів. Взаємодіє з установами, підприємствами та громадськими організаціями з питання створення робочих місць, реабілітації, перекваліфікації інвалідів та проведення благодійних заходів. Здійснює контроль спільно з іншими відповідними органами і громадськими організаціями за дотриманням вимог чинного законодавства щодо структур підрозділів Фонду. Здійснює методичне керівництво відділом кадрів апарату виконавчої дирекції по формуванню кадрового резерву та роботою з кадрами. Проводить засідання конкурсної комісії з розгляду заяв на заміщення вакантних посад державних службовців апарату виконавчої дирекції Фонду. Очолює атестаційну комісію. Готує проекти рішень з питань соціальної захищеності інвалідів. Готує пропозиції правлінню Фонду з фінансування державних і цільових програм, що відповідають завданням і функціям Фонду. Вивчає проблеми інвалідів у державі та зарубіжний досвід по їх розв'язанню для використання в роботі Фонду. Розглядає листи органів державної виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, громадян щодо працевлаштування, реабілітації та соціального захисту інвалідів. Готує інформацію про діяльність Фонду.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності Фонду; Закон України "Про державну службу"3723-12; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Фонду; Кодекс законів про працю322-08; державну мову; відповідні профілюючі дисципліни (залежно від галузі, з якою пов'язана діяльність); правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

3. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань. Організовує підготовку та виконання постанов, рішень правління, наказів, розпоряджень, термінових позапланових завдань Голови правління та виконавчого директора Фонду. Бере участь в організації і проведенні застань правління Фонду, нарад, семінарів керівників обласних відділень. Розробляє річні, щоквартальні, перспективні плани роботи відділу. Забезпечує у межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги відділенням Фонду. Забезпечує координацію діяльності відділу з іншими структурними підрозділами виконавчої дирекції Фонду. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Контролює виконання посадових обов'язків і окремих доручень працівниками відділу. Оперативно готує роз'яснення на запити керівників дирекції Фонду та його відділень, та відповіді з питань, що входять до функцій відділу. Організовує роботу по підвищенню професійного рівня працівників відділу. Забезпечує розгляд звернень з питань, що входять до компетенції відділу в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Разом з відділом кадрів вирішує питання добору кадрів. Здійснює контроль за веденням у відділі діловодства, зберіганням документів.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності Фонду; Закон України "Про державну службу"3723-12; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Фонду; особливості діяльності відповідного відділу; соціально-психологічні основи управління; державну мову; відповідні профілюючі дисципліни (залежно від галузі, з якою пов'язана діяльність); правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЄВІ І СЕВАСТОПОЛІ

КЕРІВНИКИ

1. КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю відділення. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо реалізації державних програм певного напряму соціальної політики. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступника керуючого відділенням. Подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади працівників відділення. Визначає ступінь відповідальності заступника керуючого відділенням, керівників підрозділів у складі відділення. Вносить пропозиції щодо структури підрозділів, розробляє посадові інструкції працівників відділення. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділення. Керує розробленням комплексних заходів, програм, аналітичних матеріалів, прогнозів, пропозицій тощо. Контролює та оцінює стан справ у сфері діяльності відділення. Вживає необхідних заходів щодо удосконалення організації його роботи, підвищення кваліфікації працівників. Координує свою діяльність у процесі виконання наданих повноважень з виконавчою дирекцією Фонду. Складає поточні і перспективні плани роботи відділення. Організовує фінансування загальнодержавних програм та інших заходів щодо соціального захисту, соціально-трудової та медичної реабілітації інвалідів і залучення їх до суспільно-корисної діяльності. Сприяє в установленому порядку створенню підприємств і організацій для забезпечення інвалідів робочими місцями, здобуття ними освіти та їх перекваліфікації. Бере участь у визначенні нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Організовує контроль за додержанням підприємствами (об'єднаннями), установами й організаціями встановлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Здійснює контроль за правильним витрачанням коштів Фонду, а також за своєчасним і повним надходженням до бюджету Фонду коштів від підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не забезпечують установлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Здійснює контроль спільно з іншими відповідними органами і громадськими організаціями за дотриманням вимог чинного законодавства щодо забезпечення прав інвалідів на соціальний захист. Складає звіт про діяльність відділення Фонду. Бере участь у засіданнях правління Фонду, нарадах, семінарах. Готує та вносить пропозиції на розгляд правління Фонду з різних питань соціального захисту інвалідів. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; Кодекс законів про працю322-08; основи управління; основи діловодства; особливості сфери діяльності відділення Фонду; відповідні профілюючі дисципліни (залежно від галузі, з якою пов'язана діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній галузі на керівних посадах - не менше 7 років.

2. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, постанов, рішень правління Фонду, наказів, розпоряджень, термінових позапланових завдань керуючого відділенням. Розробляє поточні і перспективні плани роботи відділу. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Контролює виконання посадових обов'язків і окремих доручень працівниками відділу. Забезпечує розгляд звернень від фізичних та юридичних осіб з питань, що входять до компетенції відділу в установлені терміни. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності відділу. Подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу. Вживає необхідних заходів щодо удосконалення організації роботи відділу, підвищення кваліфікації працівників. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. У межах наданої компетенції організовує ефективну взаємодію відділу з місцевими органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями, підприємствами, громадянами щодо працевлаштування, реабілітації та соціального захисту інвалідів. Забезпечує координацію діяльності відділу з іншими структурними підрозділами відділення. Забезпечує додержання персоналом норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділення Фонду України соціального захисту інвалідів; практику застосування законодавства у справах інвалідів; організацію роботи із соціальної допомоги інвалідам; установлені для інвалідів пільги та переваги; особливості сфери діяльності відділення Фонду; основи управління, діловодства, права; відповідні профілюючі дисципліни (залежно від галузі, з якою пов'язана діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСНИХ КИЇВСЬКОЇ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу та здійснює керівництво управлінням із забезпечення виконання поставлених завдань. Забезпечує керівництво розробкою науково обґрунтованих пропозицій, концепцій і проектів програм щодо соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян шляхом розвитку різних видів і форм соціального обслуговування та соціальної допомоги. Розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері соціального захисту непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, протезування, соціальної реабілітації та обслуговування інвалідів. Бере участь в опрацюванні пропозицій щодо формування державної політики у сфері соціального захисту багатодітних сімей та одиноких матерів. Організовує експертизу актів законодавства, що стосуються інтересів непрацездатних малозабезпечених громадян, зокрема, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів. Організовує створення та розвиток мережі спеціальних служб і установ соціального захисту (територіальних центрів, відділень соціальної допомоги вдома, пансіонатів, будинків-інтернатів різного типу). Здійснює аналіз стану соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, їх матеріально-побутового забезпечення, матеріально-побутового забезпечення різних груп одиноких непрацездатних громадян і готує відповідні пропозиції. Забезпечує формування науково та економічно обгрунтованих планів реалізації соціальної політики Уряду з питань розвитку різних форм соціального обслуговування вказаних громадян. Організовує матеріально-побутове, культурне й медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах), одиноких непрацездатних громадян територіальними центрами, відділеннями соціальної допомоги вдома. Організовує розроблення заходів щодо розширення мережі будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та інвалідів, територіальних центрів, відділень соціальної допомоги вдома одиноким непрацездатним громадянам. Організовує взаємодію з підрозділами Міністерства, з іншими міністерствами та органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності у розв'язанні проблем одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує розроблення проектів нормативних документів, визначає порядок соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також функціонування інтернатних установ. Організовує контроль за повнотою надання пільг пенсіонерам, інвалідам, що перебувають у стаціонарних установах. Бере участь у розробленні міжнародних, державних, регіональних, спільних з іншими організаціями програм, проектів, акцій з питань соціального захисту різних категорій населення. Організовує взаємодію з державними, громадськими, благодійними, комерційними та іншими організаціями з метою надання різних видів допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та установам соціального захисту населення. Розглядає пропозиції, заяви та скарги, веде особистий прийом громадян з питань, що входять до компетенції управління. Визначає напрями діяльності, що належить до компетенції відділів, а також коло обов'язків працівників управління. Разом з відділом кадрів вирішує питання добору кадрів, вносить пропозиції про заохочення або притягнення в установленому порядку працівників управління до дисциплінарної відповідальності. Забезпечує технічний контроль за виконанням працівниками управління, підвідомчими органами соціального захисту постанов Уряду України, наказів і постанов колегій Міністерства з питань роботи стаціонарних установ. Вишукує та впроваджує у своїй роботі нові прогресивні форми та методи, передовий досвід, останні досягнення науки та техніки, що дозволяють виконувати зростаючі обсяги робіт, скорочувати витрати робочого часу, підвищувати якість роботи, надає практичну допомогу з цих питань підвідомчим органам соціального захисту. Бере участь в інформаційно-роз'яснювальній роботі через засоби масової інформації з питань соціального захисту громадян похилого віку та інвалідів, одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі управління, високу продуктивну працю та дисципліну. Забезпечує вирішення конкретних питань з охорони праці.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту; практику застосування акта законодавства з питань, що належать до компетенції управління; основи управління; Кодекс законів про працю322-08; Закон України "Про державну службу"3723-12; основи економіки; передовий вітчизняний та світовий досвід з питань соціального обслуговування непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни і праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.

2. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері соціальної допомоги населенню та актів законодавства з питань, що належать до компетенції відділу. Організовує та координує роботу з матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів, інвалідів, інших соціальне незахищених громадян, надання цільової грошової, гуманітарної та натуральної допомоги таким особам. Розробляє нормативні документи, що визначають порядок функціонування стаціонарних установ. Розробляє проекти програм щодо соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, щодо створення і розвитку мережі будинків-інтернатів, організації матеріально-побутового і культурного обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають у будинках-інтернатах. Надає необхідну методичну, організаційну допомогу підвідомчим установам. Організовує розроблення програми соціальної реабілітації хворих дітей та дітей-інвалідів, які перебувають у стаціонарних установах, підтримує зв'язки з науковими та освітніми закладами з цих питань. Аналізує використання ліжкової мережі будинків-інтернатів, координує заповнюваність вільних місць в інтернатних установах. Організовує контроль на місцях. Здійснює контроль за виконанням пропозицій, рекомендацій за наслідками відряджень працівників відділу. Вносить пропозиції з перепрофілювання діючих інтернатних установ, контролює розміщення в спеціальних будинках-інтернатах осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, та осіб без постійного місця проживання. Розглядає листи, заяви та скарги населення, особисто приймає громадян з питань, що входять до компетенції відділу. Узагальнює нормативні документи, що діють в інтернатних установах і готує їх до видання в бюлетенях, журналах і бере участь в інформаційно-роз'яснювальній роботі через інші засоби масової інформації. Вносить пропозиції щодо структури, штатного розпису відділу. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Складає положення про відділ, яким керує. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступників керівника відділу. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, стан трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечує технічний контроль за виконанням працівниками відділу та підвідомчих установ наказів і постанов колегій Міністерства з питань роботи стаціонарних установ. Вишукує та впроваджує у своїй роботі нові прогресивні форми та методи, що дозволяють виконувати зростаючі обсяги робіт, підвищувати якість роботи, надає практичну допомогу з цих питань підвідомчим установам. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; Кодекс законів про працю322-08; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; основи управління, економіки, діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

3. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю відділу (сектору). Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідно до чинного законодавства. Розробляє проекти перспективних та поточних планів розвитку мережі будинків-інтернатів, благоустрою та капітального ремонту цих установ. Контролює виконання планів будівництва будинків-інтернатів, витрачання коштів, що виділяються на ці цілі, а також на утримання та обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Організовує впровадження та розповсюдження передового досвіду роботи будинків-інтернатів з питань поліпшення обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Особисто приймає громадян. Здійснює контроль за роботою персоналу в будинках-інтернатах, надає допомогу в залученні до роботи нових кадрів та у підвищенні кваліфікації працівників стаціонарних установ. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Аналізує та узагальнює дані про роботу стаціонарних установ, підсобних господарств, промислових виробництв та лікувально-виробничих майстерень стаціонарних установ Міністерства праці та соціальної політики України. Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідно до чинного законодавства. Подає пропозиції щодо структури та штатного розпису, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників відділу. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції та зауваження. Визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників. Здійснює підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; Кодекс законів про працю322-08; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; перспективи будівництва, благоустрою будинків-інтернатів, розвитку ліжкової мережі, підсобних господарств та промислових виробництв; основи управління; основи економіки; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

4. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СУБСИДІЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації заходів соціального захисту малозабезпечених громадян стосовно призначення та надання встановлених нормативно-правовими актами субсидій. Контролює цільове використання коштів, призначених на фінансування програми житлових субсидій. Організовує, відповідно до наданої компетенції, розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій, що стосуються питань надання субсидій. Організовує контроль за правильним застосуванням актів законодавства, що стосуються роботи відділу, нормативно-правових документів підвідомчими установами. Надає інформацію в районні та міські служби субсидій про всі зміни, що відбуваються на загальнодержавному та обласному рівнях у правилах та процедурах, що регулюють програму житлових субсидій. Здійснює організацію проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій, дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення субсидій. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Організовує збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про доходи заявників, правильні розрахунки розміру субсидій, своєчасні перерахування та цільове використання підвідомчими установами коштів, передбачених на виплату житлових субсидій. Організовує створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням поточних комп'ютерних технологій; підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів державної влади. Організовує роз'яснювальну роботу серед працівників служб субсидій з правильного застосування нормативних та законодавчих актів, що стосуються правильності розрахунку розміру субсидій та призначення житлових субсидій. Організовує проведення семінарів-нарад з працівниками служб субсидій, керівниками комунальних організацій про практику роботи служб та для роз'яснення нових нормативно-правових документів. Організовує підготовку матеріалів для інформування населення про програму житлових субсидій через засоби масової інформації. Взаємодіє з організаціями та установами, що надають житлово-комунальні послуги з питань, що пов'язані з наданням субсидій. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу. Вживає заходів щодо удосконалення методів організації роботи відділу з використанням сучасних засобів обчислювальної та оргтехніки. Здійснює підбір, раціональну розстановку кадрів, сприяє підвищенню кваліфікації працівників; вживає заходів щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу. Визначає функціональні обов'язки фахівців відділу. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Затверджує структуру та штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Виконує завдання начальника управління. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, що стосуються соціальних виплат, грошових допомог і житлових субсидій; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; основи управління, права, економіки; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) ТРУДОВОГО ТА ПОБУТОВОГО ВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

Завдання та обов'язки. Організовує та контролює роботу відділу з трудового та побутового влаштування інвалідів і пенсіонерів. Визначає напрями діяльності, що належить до компетенції відділу, коло обов'язків працівників відділу. Розробляє проекти посадових інструкцій, вносить пропозиції про заохочення або притягнення у встановленому порядку працівників відділу, підвідомчих установ до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Забезпечує у межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам, установам, організаціям з питань, що входять до його компетенції. Готує матеріали до засідань колегії. Розробляє плани заходів з відновлення працездатності інвалідів шляхом їх раціонального працевлаштування, професійного навчання та матеріально-побутового обслуговування, своєчасного протезування та санаторно-курортного лікування, забезпечення необхідними транспортними засобами та навчання водінню автомобілів, забезпечує їх виконання. Організовує спільно з іншими установами та організаціями роботу з надавання пільг та переваг, що установлені для інвалідів війни, сімей загиблих військовослужбовців, а також інших інвалідів. Бере участь в організації спеціалізованих підприємств, цехів та дільниць для раціонального працевлаштування інвалідів з різними захворюваннями. Вивчає досвід країн близького та далекого зарубіжжя щодо вирішення питань, пов'язаних із створенням робочих місць для працевлаштування, професійного навчання та матеріально-побутового обслуговування інвалідів. Особисто приймає громадян. Забезпечує розгляд листів фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції. Співпрацює з навчальними закладами для професійно-технічного навчання та перенавчання інвалідів. Організовує роботу курсових баз з навчання інвалідів водінню автотранспорту. Перевіряє роботу підвідомчих установ з питань трудового та матеріально-побутового влаштування інвалідів і надає їм необхідну допомогу. Забезпечує організацію матеріально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах), самотніх непрацездатних громадян. Контролює повноту надання пенсіонерам та інвалідам, які проживають в стаціонарних установах, а також самотнім непрацездатним громадянам пільг та переваг, що передбачаються чинним законодавством. Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про роботу відділу. Здійснює заходи щодо забезпечення інвалідів нарівні з іншими громадянами можливостями для участі в економічній, політичній, культурній та соціальній сферах життя суспільства, умовами для реалізації потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для самообслуговування інвалідів. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства у справах інвалідів, ветеранів війни; організацію роботи з трудового та побутового влаштування інвалідів; установлені для інвалідів пільги та переваги, порядок складання заявок на автотранспортні засоби для інвалідів; організацію санаторно-курортного лікування, професійно-технічного навчання та перенавчання інвалідів; основи управління, права, діловодства; економіки; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

6. НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво відділом. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань. Забезпечує контроль за своєчасним виконанням управліннями і відділами Міністерства (відділами управління) прийнятих до виконання документів органів державної влади, рішень колегії Міністерства, наказів Міністра. Організовує забезпечення формування справ і підготовку їх до державного зберігання. Проводить навчання з підвищення ділової кваліфікації з працівниками Міністерства (управління), зайнятими питаннями діловодства. Бере участь в організації нарад, семінарів, конференцій. Забезпечує оформлення і своєчасне розсилання матеріалів колегії, наказів і розпоряджень Міністра підвідомчим обласним управлінням, установам і організаціям, зацікавленим міністерствам. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Контролює виконання посадових обов'язків і окремих доручень працівниками відділу. Вносить пропозиції щодо структури штатного розпису відділу. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступника керівника відділу. Забезпечує додержання законності в діяльності відділу. Організовує роботу відділу щодо виконання документів органів державної влади, рішень колегії, наказів Міністра. Забезпечує додержання законності в діяльності відділу. Забезпечує надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги заявникам з питань, що входять до компетенції відділу. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; основи управління, діловодства; державну мову; правила роботи на комп'ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

7. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ ІЗ СУБСИДІЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи відділу. Надає організаційно-методичну допомогу відповідним структурним підрозділам з питань надання субсидій, здійснює контроль за правильним застосуванням чинного законодавства під час призначення субсидій. Організовує контроль за правильним нарахуванням, своєчасним перерахуванням та цільовим використанням відділами субсидій коштів, передбачених на виплату субсидій. Бере участь у розробленні і впровадженні програм з питань правильного призначення субсидій. Готує матеріали для проведення семінарів-нарад з працівниками відділів субсидій, керівниками житлово-комунальних організацій та роз'яснює нові нормативно-правові документи. Надає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності у підготовці документів для призначення субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів. Здійснює контроль за правильним застосуванням постанов Кабінету Міністрів, (рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), нормативно-правових документів міськими та районними відділами субсидій. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу і вживає відповідних заходів. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про доходи заявників, правильний розрахунок розміру субсидій, своєчасне перерахування та цільове використання відділами субсидій коштів, передбачених на виплату субсидій, створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням поточних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва. Проводить роз'яснювальну роботу з правильного застосування нормативних та законодавчих актів, що стосуються призначення субсидій. Готує в установленому порядку відповідні пропозиції, висновки, доповідні та пояснювальні записки з питань призначення субсидій. Інформує міські та районні відділи субсидій про всі зміни, що відбуваються на загальнодержавному рівні в правилах та процедурах, що регулюють дію програми житлових субсидій. Контролює роботу фахівців закріпленої дільниці робіт. Бере участь у розгляді проектів законів України, нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань надання субсидій, готує відповідні зауваження і пропозиції. Вчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. Стежить за додержанням фахівцями правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; законодавчі акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи на посаді провідного фахівця у відповідній сфері діяльності - не менше 3 років.

8. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов'язки. Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи відділу. Узагальнює в межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, що стосуються відповідного напряму роботи відділу, бере участь в організації їх виконання. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Аналізує та готує довідки, оглядові листи про стан роботи на місцях для керівництва. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень державних органів вищого рівня. Бере участь у розгляді проектів нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань вдосконалення соціального обслуговування населення та стаціонарних установ, готує відповідні зауваження та пропозиції. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. Стежить за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; законодавчі акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді провідного спеціаліста - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ФАХІВЕЦЬ З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА КАПІТАЛЬНИМ І ПОТОЧНИМ РЕМОНТОМ БУДИНКІВ-ІНТЕРНАТІВ

Завдання та обов'язки. Планує, організовує та контролює проведення капітального та поточного ремонтів в інтернатних установах, вивчає склад справ і потреби розвитку будівництва об'єктів соціального призначення, контролює хід будівництва. Перевіряє правильне і своєчасне складання проектно-кошторисної документації, в окремих випадках складає її самостійно. Здійснює перевірку виконання обсягів ремонтно-будівельних робіт, їх якість. Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази будинків-інтернатів, своєчасному забезпеченню робітників спецодягом, взуттям, індивідуальними засобами захисту, веде облік і аналіз нещасних випадків на виробництві. Готує та вживає заходів щодо підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період, організовує та контролює протипаводкові заходи. Контролює виконання директорами будинків-інтернатів заходів із цивільної оборони. Бере участь у підготовці питань для розгляду на засіданні колегії управління, комплексних і тематичних ревізій та перевірок. Складає плани капітального будівництва об'єктів соціального призначення згідно з річними планами капітального будівництва та виділеними капіталовкладеннями по роках. Здійснює технічний нагляд за якістю та своєчасним виконанням будівельно-монтажних робіт. Вивчає причини, що викликають зрив і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх усунення. Складає заявки на технологічне устаткування, меблі, інвентар для наново введених об'єктів соціального призначення. Бере участь у роботі державної комісії з приймання об'єктів до експлуатації і контролює усунення будівельними організаціями недоробок в установлені строки. Веде облік виконуваних будівельно-монтажних робіт і складає звіти з капітального будівництва. За підсумком роботи за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік подає інформацію керівництву управління та органам вищого рівня. Вивчає усі документи, що стосуються ремонтно-будівельних робіт, капітального будівництва об'єктів соціального призначення. Вимагає від ремонтно-будівельних організацій якісного та своєчасного розроблення проектно-кошторисних документів, виконання робіт якісно та в повному обсязі. Застосовує до ремонтно-будівельних організацій санкції за недотримання вимог проектно-кошторисної документації відповідно до чинного законодавства. Вносить пропозиції з упровадження нових форм роботи (що стосуються його компетенції) для більш раціонального використання можливостей будівельників. Стежить за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; законодавчі акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з технічного нагляду за капітальним і поточним ремонтом будинків-інтернатів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з технічного нагляду за капітальним і поточним ремонтом будинків-інтернатів I категорії - не менше 3 років.

Фахівець з технічного нагляду за капітальним і поточним ремонтом будинків-інтернатів і категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з технічного нагляду за капітальним і поточним ремонтом будинків-інтернатів II категорії - не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець з технічного нагляду за капітальним і поточним ремонтом будинків-інтернатів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця з технічного нагляду за капітальним і поточним ремонтом будинків-інтернатів - не менше 2 років.

Фахівець з технічного нагляду за капітальним і поточним ремонтом будинків-інтернатів: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

2. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СУБСИДІЙ

Завдання та обов'язки. Надає організаційно-методичну допомогу працівникам підвідомчих установ, здійснює контроль за правильним застосуванням чинного законодавства під час призначення субсидій. Інформує міські та районні відділи субсидій про всі зміни, що відбуваються на загальнодержавному та обласному рівнях у правилах та процедурах, що регулюють програму субсидій. Здійснює оперативний контроль за наданням населенню субсидій. Здійснює перевірки призначення субсидій працівниками відділів за фактами порушень і готує матеріали для застосування відповідних заходів. Здійснює щодекадне та щомісячне врахування даних про кількість і суми призначених субсидій у містах і районах області. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про доходи заявників, правильні розрахунки розміру субсидій, своєчасні перерахування та цільове використання відділами субсидій коштів, передбачених на виплату субсидій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва, органів державної виконавчої влади. Проводить роз'яснювальну роботу серед працівників відділів субсидій з питань правильного застосування нормативних та законодавчих актів, що стосуються призначення та перерахунку субсидій. Бере участь у розгляді проектів законів України, нормативно-методичних матеріалів, технічних інструкцій з питань надання субсидій. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу і вживає відповідних заходів. Своєчасно і точно виконує рішення посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту; практику застосування законодавства з питань, які належать до компетенції відділу; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із субсидій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця із субсидій I категорії - не менше 3 років.

Фахівець із субсидій I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця із субсидій II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець із субсидій II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця із субсидій не менше 2 років.

Фахівець із субсидій: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3. ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ

Завдання та обов'язки. Забезпечує чітку організацію обліку та підготовку документів для забезпечення спецавтотранспортом інвалідів на пільгових умовах. Спільно з провідним фахівцем з пільг та інших соціальних питань складає щорічні заявки на фонди безкоштовного та на пільгових умовах забезпечення інвалідів автомобілями з ручним управлінням. Складає звіт по спецавтотранспорту, зосереджує та веде нормативні документи по транспорту та виплаті інвалідам компенсацій витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування та запасні частини до автомобіля та виплаті компенсації на транспортні витрати. Здійснює оформлення документів на продаж автомобілів з ручним управлінням на пільгових умовах згідно з порядком забезпечення інвалідів автомобілями з ручним управлінням. Проводить звіряння з торговельними підприємствами результатів по одержаних автомобілях; проводить перевірку розпоряджень на виплату компенсацій і виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, а також перевіряє законність виплати указаних компенсацій. Видає довідки та дозвіл на продаж автомобілів, що були придбані інвалідами з ручним управлянням за розрахунок готівкою. Проводить видачу доручень для нотаріальної контори (дозвіл на видачу доручень), а також дозвіл на переоформлення автомобілів, що придбані шляхом розрахунку готівкою та за пільговою вартістю після смерті інваліда. Консультує працівників міськрайвідділів з питань забезпечення інвалідів автотранспортом і виплати компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування, зі складання відповідних звітів. Доводить до відома міськрайвідділів нові інструктивні та нормативні документи з питань забезпечення інвалідів автотранспортом за пільговою вартістю, виплати компенсації витрат на бензин. Бере участь у проведенні комплексних ревізій та перевірок міськрайвідділів з питань забезпечення транспортом інвалідів та виплаті компенсації витрат на бензин. Особисто приймає громадян. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про свою роботу, готує матеріали на колегію, складає проекти постанов колегії з питань автотранспорту. Своєчасно і точно виконує рішення посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Стежить за додержанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту; Кодекс законів про працю322-08; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з організації забезпечення автотранспортом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з організації забезпечення автотранспортом I категорії - не менше 3 років.

Фахівець з організації забезпечення автотранспортом I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з організації забезпечення автотранспортом II категорії - не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець з організації забезпечення автотранспортом II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця з організації забезпечення автотранспортом - не менше 2 років.

Фахівець з організації забезпечення автотранспортом: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

4. ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов'язки. Бере участь у виконанні покладених на відділ завдань щодо соціальної допомоги населенню. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів розвитку ліжкової мережі будинків-інтернатів. Аналізує та узагальнює звіти та інформацію про роботу стаціонарних установ. Організовує матеріально-побутове, культурне та методичне обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку та інвалідів. Розробляє типові положення про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку та інвалідів, відділень соціальної допомоги вдома, територіальні центри соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, самотніх громадян похилого віку. Розробляє систему професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування, створення в регіоні та розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості. Вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби різних груп самотніх непрацездатних громадян, вживає заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання їм соціальних та інших послуг. Координує в регіоні роботу з матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів, інших соціально-незахищених громадян, надання цільової грошової, гуманітарної та натуральної допомоги таким особам. Веде картотеку паспортів стаціонарних установ, персоналу будинків-інтернатів, лікарів. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Забезпечує чітку організацію діловодства у відділі. Аналізує та готує довідки, оглядові листи про стан роботи на місцях для керівництва. Надає практичну допомогу з питань, що входять до його компетенції. Бере участь у розгляді проектів нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань вдосконалення соціального обслуговування населення та стаціонарних установ. Готує відповідні зауваження та пропозиції. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з організації служб соціальної допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з організації служб соціальної допомоги I категорії - не менше 3 років.

Фахівець з організації служб соціальної допомоги I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з організації служб соціальної допомоги II категорії - не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець з організації служб соціальної допомоги II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця з організації служб соціальної допомоги - не менше 2 років.

Фахівець з організації служб соціальної допомоги: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

5. ФАХІВЕЦЬ ІЗ ПІЛЬГ ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

Завдання та обов'язки. Проводить роботу, пов'язану з наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім'ям, одиноким матерям та іншим громадянам установлених законодавством пільг. Забезпечує правильне застосування законодавства з питань пільг і переваг, розробляє пропозиції та вживає заходів, спрямованих на удосконалення діяльності органів соціального захисту населення з питань надання пільг та переваг інвалідам, ветеранам війни і праці та іншим пільговим категоріям громадян. Готує для засобів масової інформації матеріали з питань надання пільг і переваг пільговій категорії громадян. Затверджує компенсаційні виплати на транспортні витрати, бензин, запасні частини та технічне обслуговування спецавтотранспорту, забезпечення медичним обслуговуванням, медикаментами та санітарно-курортним лікуванням. Контролює видачу та облік бланків посвідчень, що видаються громадянам, готує щоквартально рознарядку по підвідомчих установах щодо забезпечення інвалідів засобами малої механізації, перевіряє фактичне їх відвантаження. Оформлює гарантійні листи на протезування інвалідів. Оформлює документи після смерті інвалідів війни, громадян, які постраждали у зв'язку з аварією на ЧАЕС, що одержали автомобілі безплатно, на членів їх сімей. Веде облік, оформлює та зберігає документацію. Бере участь у підготовці та проведенні нарад і семінарів. Розробляє проекти тематичних планів і програм. Бере участь у проведенні інвентаризації архівних справ. Готує інформацію, звіти, проекти наказів, пропозицій з питань пільг та переваг. Спільно з іншими відділами, установами, громадськими інвалідськими організаціями здійснює контроль за реалізацією програми рішення проблем інвалідів. Взаємодіє з інвалідськими громадськими організаціями, радами ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів та іншими з питань, що входять до його компетенції, надає їм практичну допомогу. Бере участь у розгляді проектів Законів України, нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань надання пільг та переваг. Готує відповідні зауваження та пропозиції. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержує правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із пільг та інших соціальних питань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця із пільг та інших соціальних питань I категорії - не менше 3 років.

Фахівець із пільг та інших соціальних питань I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця із пільг та інших соціальних питань II категорії не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років,

Фахівець із пільг та інших соціальних питань II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця із пільг та інших соціальних питань - не менше 2 років.

Фахівець з пільг та інших соціальних питань: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ФАХІВЕЦЬ ІЗ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Посадові обов'язки. Бере участь у виконанні покладених на управління завдань щодо виконання документів органів державної влади, рішень колегії, наказів Міністра. Веде щоденний прийом відвідувачів разом з відповідальним черговим, який здійснює прийом за графіком, що затверджений начальником управління. Несе відповідальність за належний прийом відвідувачів в управлінні. Веде облік громадян, які звернулися на особистий прийом в управління шляхом заповнення карток установленого зразка. У роботі взаємодіє з усіма відділами та фахівцями управління. З метою оперативного та належного прийому громадян має право залучати на прийом фахівців відділів управління для надання відповідної інформації. Своєчасно передає фахівцям відділів управління для розгляду контрольні картки, прийняті під час прийому громадян. Контролює розгляд виконавцями контрольних карток прийому в установлені строки. Щоквартально проводить аналіз особистого прийому громадян як по відділах управління, так і по підвідомчих установах. По закінченню календарного року готує та направляє оглядовий лист з аналізом особистого прийому громадян в управлінні в усі підвідомчі установи. Забезпечує протягом календарного року облік і зберігання карток прийому та письмових відповідей виконавців за рішеннями, що були прийняті відповідальним черговим на прийомі, наступне їх передавання на зберігання в загальний відділ управління. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із прийому громадян: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця із прийому громадян I категорії - не менше 3 років.

Фахівець із прийому громадян I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця із прийому громадян II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець із прийому громадян II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця із прийому громадян не менше 2 років.

Фахівець із прийому громадян: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

7. ФАХІВЕЦЬ ІЗ ТРУДОВОГО ТА ПОБУТОВОГО ВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за проведенням заходів із трудового та побутового влаштування ветеранів війни та інвалідів. Узагальнює та поширює передовий досвід цієї роботи. Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів по розробці пропозицій професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування, створенні та розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості. Організовує роботу, пов'язану з професійним навчанням і перекваліфікацією інвалідів. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, організаційно-методичної інформації з питань трудового та побутового влаштування інвалідів, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням поточних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів державної виконавчої влади. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань, що входять до його компетенції, готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Бере участь у перевірках роботи підприємств, установ, організацій з надання пільг інвалідам, які працюють. Обстежує матеріально-побутові умови інвалідів та пенсіонерів. Веде облік інвалідів, які потребують спеціального автотранспорту, комплектує групи інвалідів для навчання їх водінню автомобілів з ручним керуванням, видає наряди на їх отримання, контролює за надходженням автомобілів. Організовує матеріально-побутове, культурне та медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), самотніх непрацездатних громадян. Контролює повноту надання пенсіонерам та інвалідам, які проживають у стаціонарних установах, а також самотнім непрацездатним громадянам пільг, що передбачаються чинним законодавством. Бере участь у комплексних ревізіях та перевірках стаціонарних установ з питань організації їх роботи, фінансово-господарської діяльності. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Організовує вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи будинків-інтернатів з питань поліпшення обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із трудового та побутового влаштування інвалідів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця із трудового та побутового влаштування інвалідів I категорії - не менше 3 років.

Фахівець із трудового та побутового влаштування інвалідів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця із трудового та побутового влаштування інвалідів II категорії не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець із трудового та побутового влаштування інвалідів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця із трудового та побутового влаштування інвалідів - не менше 2 років.

Фахівець із трудового та побутового влаштування інвалідів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

8. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Розробляє заходи з поліпшення роботи будинків-інтернатів. Бере участь у розробленні проектів перспективних та щорічних планів розвитку ліжкової мережі стаціонарних установ, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ, що входять до відомства Міністерства праці та соціальної політики України, контролює хід їх виконання. Здійснює контроль за своєчасним та правильним витрачанням коштів, що виділяються на утримання інвалідів та громадян похилого віку в будинках-інтернатах. Перевіряє діяльність будинків-інтернатів, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ. Стежить за усуненням виявлених недостач. Аналізує та узагальнює звіти про роботу будинків-інтернатів, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ Міністерства праці та соціальної політики України. Організовує відповідно до наданої компетенції розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій, спрямованих на поліпшення роботи будинків-інтернатів. Контролює проходження і своєчасне виконання контрольних документів, переданих йому на виконання, заяв, скарг громадян. Веде реєстрацію громадян, що потребують направлення до будинків-інтернатів, контролює правильне оформлення на них особових справ. Виписує путівки в установи соціального захисту. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Вивчає та узагальнює передовий досвід роботи будинків-інтернатів. Бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів із працівниками будинків-інтернатів із підвищення їх кваліфікації. Своєчасно і точно виконує розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності стаціонарних установ соціального обслуговування; Кодекс законів про працю322-08; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із стаціонарних установ спеціального обслуговування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця із стаціонарних установ соціального обслуговування I категорії - не менше 3 років.

Фахівець із стаціонарних установ соціального обслуговування I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця із стаціонарних установ соціального обслуговування II категорії не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець із стаціонарних установ соціального обслуговування II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця із стаціонарних установ соціального обслуговування не менше 2 років.

Фахівець із стаціонарних установ соціального обслуговування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

9. ФАХІВЕЦЬ ІЗ ПИТАНЬ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу та здійснює контроль за медичним обслуговуванням, харчуванням громадян, які перебувають у стаціонарних установах. Готує проекти постанов, наказів з питань медичного обслуговування та харчування громадян, які перебувають в стаціонарних установах і підтримує зв'язок із зазначених питань з іншими міністерствами та іншими органами виконавчої влади та профспілками. Надає необхідну методичну та організаційну допомогу на місцях у впровадженні різних форм медичного обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах. Здійснює аналіз медичного обслуговування громадян, які перебувають у стаціонарних установах, розробляє форми обліку та звітності з цих питань і обґрунтовує розміри асигнувань на зазначені цілі. Готує довідкові матеріали з питань медичного обслуговування стаціонарних установ керівництву. Веде особистий прийом громадян з питань, що входять до його компетенції. Бере участь в інформаційно-роз'яснювальній роботі через засоби масової інформації.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, регламентуючі, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту; Кодекс законів про працю322-08; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища медична освіта (магістр спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

10. ФАХІВЕЦЬ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію і контроль ведення діловодства в структурних підрозділах, регіональних управліннях та підвідомчих установах, формування архіву управління і нагляд за станом формування і оформлення справ у структурних підрозділах, регіональних управліннях і підвідомчих установах, надає їм методичну допомогу. Здійснює прийом, реєстрацію, облік документів для структурних підрозділів Міністерства (управління), а також розсилку і облік вхідної, вихідної і внутрішньої кореспонденції. Розробляє методичні вказівки з діловодства, архівної справи та забезпечує ними управління і відділи Міністерства, а також підвідомчі установи, надає їм практичну допомогу. Бере участь в організації нарад, конференцій та засідань. Здійснює облік і аналіз документообігу в апараті Міністерства (управління). Контролює реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівних органів та керівництва Міністерства (управління), своєчасну розсипку їх адресатам. Складає зведену номенклатуру справ. Веде і контролює вихідну картотеку. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. Стежить за додержанням правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності відділу; Кодекс законів про працю322-08; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець загального відділу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця загального відділу I категорії - не менше 3 років.

Фахівець загального відділу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця загального відділу II категорії - не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець загального відділу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця загального відділу - не менше 2 років.

Фахівець загального відділу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙОННОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТАХ КИЄВІ І СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю управління. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. Готує, у межах своєї компетенції, накази, організовує та контролює їх виконання. Взаємодіє з облвиконкомом, обласною Радою народних депутатів, місцевими органами державної влади з питань, що входять до компетенції управління, координує взаємодію з підрозділами Міністерства праці та соціальної політики України, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності у розв'язанні рішень з питань соціального захисту населення. Бере участь, спільно з іншими відомствами та організаціями, у розробленні державних, регіональних програм, проектів, акцій з питань соціального захисту різних категорій населення. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід щодо вирішення питань, пов'язаних із соціальним захистом населення. Формує бюджет управління. Вирішує гострі конфліктні ситуації. Виїздить на місця аварій і нещасних випадків. Бере участь в інформаційно-роз'яснювальній роботі через засоби масової інформації з питань соціального захисту непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни і праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів. Веде особистий прийом в установлені графіком дні. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників підрозділів у складі управління. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління. Затверджує структуру, штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління. Разом з відділом кадрів вирішує питання добору кадрів, вносить пропозиції про заохочення або притягнення в установленому законодавством порядку працівників управління до дисциплінарної відповідальності. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління; основи управління; Кодекс законів про працю322-08; основи економіки, діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.

2. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СУБСИДІЙ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ субсидій завдань і здійснення ним своїх функцій. Здійснює суворий контроль за додержанням трудової та виконавчої дисципліни. Організовує відповідно до наданої компетенції розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій тощо. Вживає необхідних заходів щодо удосконалення методів організації праці з використанням сучасних засобів обчислювальної та оргтехніки, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Здійснює організацію проведення перевірок стану справ відповідних підвідомчих підрозділів, перевірок цільового використання коштів, призначених на фінансування програми житлових субсидій. Організовує надання працівникам підрозділів методичної та практичної допомогу. Організовує роботу комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням житлових субсидій у виняткових випадках. Проводить вибіркові перевірки призначених субсидій спеціалістами відділу. Готує листи до організацій із питань надання та відшкодування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Готує інформацію про роботу відділу та щотижня доповідає начальнику управління про результати роботи за тиждень. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Проводить прийом громадян, розв'язує конфліктні ситуації, що виникають під час приймання документів. Виконує завдання вищих центральних органів виконавчої влади. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності відділу. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника відділу, керівників підрозділів у складі відділу. Вносить пропозиції щодо положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників відділу. Подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. У межах наданої компетенції організовує ефективну взаємодію відділу з місцевими органами державної влади, підвідомчими установами. Здійснює керівництво всією діяльністю відділу в межах наданих йому прав (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників); вживає заходів щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Виконує завдання керівника управління. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; основи управління; Кодекс законів про працю322-08; основи економіки; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

3. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ ІЗ СУБСИДІЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи відділу. Організовує роботу, пов'язану з призначенням населенню субсидій. Приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються субсидії. Проводить перерахунки раніше призначених субсидій, видає повідомлення про термін їх дії та розмір виплат. Розглядає складні випадки під час приймання документів у осіб, які проживають на закріпленій дільниці. Проводить розрахунок субсидій згідно з методикою розрахунку. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують субсидію, в установленому законодавством порядку. Надає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності у підготовці документів для призначення субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів. Організовує збирання інформації за призначеними субсидіями фахівцями закріпленої дільниці, готує висновки, доповідні та пояснювальні записки з питань, що входять до його компетенції. Здає тижневий звіт по призначенню субсидій начальнику відділу. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу і вживає відповідних заходів. Проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань надання субсидії. Надає організаційно-методичну допомогу і готує матеріали для проведення семінарів-нарад з фахівцями та керівниками житлово-комунальних організацій та роз'яснює нові нормативно-правові документи. Вивчає, узагальнює та застосовує передовий досвід з питань надання житлових субсидій. Виконує завдання та доручення свого керівництва. Стежить за додержанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; передовий вітчизняний досвід з питань надання житлових субсидій; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи на посаді провідного фахівця із субсидій - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СУБСИДІЙ

Завдання та обов'язки. Вивчає, аналізує та узагальнює питання, що пов'язані з призначенням субсидій. Приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються субсидії. Проводить перерахунки раніше призначених субсидій, видає повідомлення про термін їх дії та розмір виплат. Надає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності у підготовці документів для призначення субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують субсидію в установленому законодавством порядку. Проводить кваліфіковані співбесіди з громадянами, які звернулися у відділ, перевіряє правильне заповнення довідок про прибутки та розміри комунальних платежів, з'ясовує інформацію, що дає право на одержання субсидій. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу і вживає відповідних заходів, проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань надання субсидії. Виконує розрахунок субсидій згідно з методикою розрахунку. Проводить реєстрацію сум призначених субсидій у бухгалтерському журналі реєстрації. Заносить суму призначеної субсидії у журнал для статистичної звітності. Здає тижневий звіт про кількість сімей, які звернулися за субсидією і суми призначених субсидій головному фахівцю, який відповідає за роботу закріпленої дільниці, У разі потреби і на вимогу заступника головного бухгалтера із субсидій складає списки осіб, які одержують субсидії по організаціях, що надають житлово-комунальні послуги. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; Кодекс законів про працю322-08; основи економіки; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із субсидій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця із субсидій I категорії - не менше 3 років.

Фахівець із субсидій I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця із субсидій II категорії - не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець із субсидій II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця із субсидій - не менше 2 років.

Фахівець із субсидій - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ ТА ОДИНОКИХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ГРОМАДЯН

КЕРІВНИКИ

1. ДИРЕКТОР ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ ТА ОДИНОКИХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ГРОМАДЯН

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (надалі - територіальний центр). Забезпечує відповідно до положення про територіальний центр роботу структурних підрозділів, що входять до складу центру і несе повну відповідальність за стан їх роботи. Організовує роботу територіального центру з виявлення малозабезпечених громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян разом з представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій. Обстежує їхні матеріально-побутові умови проживання, визначає потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та медико-соціальної допомоги, наданні різних видів послуг на підставі акту обстеження, медичної карти (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви. Укладає договір з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться соціальним працівником відділення соціальної допомоги, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування. Планує роботу територіального центру згідно з потребами громадян, складає графіки з встановлення періодичності і термінів надання послуг соціальним працівником, встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, здійснює контроль за їх якісним наданням, залучає до роботи громадські, приватні установи, організує окремих громадян до пожертвувань тощо. Інформує управління соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає і подає звітність за установленою формою. Організовує виконання законів України, постанов, наказів, розпоряджень, нормативних документів органів вищого рівня щодо соціального захисту населення. Здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу, створює сприятливий психологічний клімат у колективі. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу обумовленням їх взаємозамінності. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність територіального центру; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції територіального центру; основи управління; Кодекс законів про працю322-08; основи економіки; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.

2. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю відділення соціальної допомоги вдома (надалі відділення). Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо виявлення одиноких громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян, разом з представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій. Обстежує їхні матеріально-побутові умови проживання, визначає потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та медико-соціальної допомоги, наданні різких видів послуг, встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності на підставі акту обстеження, медичної карти (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви. Укладає договір з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться соціальним працівником відділення, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування. Планує роботу відділення згідно з потребами громадян, складає графіки щодо встановлення періодичності і термінів надання послуг соціальним працівником. Встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, здійснює контроль за їх якісним наданням, залучає до роботи громадські, приватні установи, організовує окремих громадян до пожертвувань тощо. Інформує управління соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає та подає звітність відповідно до встановленої форми. Веде контроль за правильним веденням бухгалтерського обліку та звітності. Несе матеріальну відповідальність за наявність основних коштів, малоцінного інвентарю та устаткування. Контролює діяльність соціальних працівників, проводить їх навчання, забезпечує належні умови праці соціальних працівників, відповідає за ведення документації, облік та звітність відділення. Веде облік одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні дії відділення і які потребують сторонньої допомоги. Визначає число обслуговуваних громадян та обсяг роботи соціальних працівників з урахуванням характеру послуг, які надаються, розміру території в зоні обслуговування, наявності громадського транспорту тощо. Використовує нові форми обслуговування. Контролює якість надання соціальних послуг працівниками відділення та їх відповідність потребам громадян похилого віку та інвалідів, яких обслуговують. Організовує прийом і розподіл гуманітарної допомоги між особами, яких обслуговує відділення. Координує діяльність громадських та інших недержавних структур у сфері соціально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Організовує через органи охорони здоров'я, підприємства торгівлі, громадського харчування, комунального господарства та побутового обслуговування необхідну медичну та соціально-побутову допомогу. Вживає заходів щодо виконання заяв і пропозицій громадян. Сприяє залученню позабюджетних коштів для надання безплатної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам. Здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділення з обумовленням їх взаємозамінності. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; акти законодавства, регламентуючі, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності відділення соціальної допомоги; Кодекс законів про працю322-08; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи психології людини та соціально-психологічні аспекти допомоги особам пенсійного віку та інвалідам; санітарно-гігієнічні вимоги з догляду за хворими в домашніх умовах; основи громадянського права, опіки та піклування; пільги та переваги, що встановлені для ветеранів війни та праці; основи діловодства; державну мову; основи управління; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за профілем роботи - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

Завдання та обов'язки. Бере участь у виконанні покладених на відділення соціальної допомоги вдома (надалі - відділення) завдань. Виявляє одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні обслуговування та тих, хто потребує соціальної підтримки. Визначає характер та обсяг соціальної допомоги, яку вони потребують. Надає допомогу під час оформлення документів для прийняття на обслуговування нестаціонарними та стаціонарними установами органів соціального захисту населення для опіки та піклування, на отримання матеріальних та натуральних видів допомоги, пільг та переваг. Сприяє госпіталізації в лікувальні установи. Підтримує зв'язки з трудовими колективами, де раніше працювали громадяни, які потребують допомоги, ветеранськими організаціями, благодійними фондами, іншими громадськими організаціями з метою надання допомоги громадянам похилого віку та інвалідам. Надає необхідні консультації з соціальних питань. Надає допомогу під час вирішення питань, що пов'язані з наданням соціальної допомоги тим, хто її потребує, в тому числі в ремонті житла, забезпеченні паливом, одягом, безкоштовним харчуванням. Контролює своєчасне, повне та якісне виконання послуг підприємствами, закладами, установами, організаціями тощо, що виконують послуги за замовленням чи зверненням одиноких громадян. Своєчасно інформує медичну установу, начальника відділення соціальної допомоги про зміни у стані здоров'я одиноких непрацездатних громадян для надання необхідної медичної допомоги, внесення змін у періодичність обслуговування або організації стаціонарного лікування чи влаштування на постійне місце проживання до будинку-інтернату (пансіонату) за профілем захворювання. Аналізує стан матеріально-побутового забезпечення та у разі потреби сприяє його поліпшенню в установленому чинним законодавством порядку. Спільно з підприємствами житлово-комунального господарства, місцевими органами державної влади організовує поховання померлих одиноких громадян, які ним обслуговувались. Щомісяця складає за встановленою формою звіт про виконану роботу. Своєчасно і точно виконує розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту; основи трудового законодавства; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із соціальної допомоги вдома: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді фахівця I категорії - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця соціальної допомоги вдома I категорії - не менше 3 років.

Фахівець із соціальної допомоги вдома I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з соціальної допомоги вдома II категорії - не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця з соціальної допомоги вдома I категорії - не менше 2 років.

Фахівець із соціальної допомоги вдома: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

2. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання та обов'язки. Організовує виявлення та реєстрацію на підприємстві, в організації, установі, мікрорайоні або зоні соціального обслуговування сімей, окремих громадян, підлітків та дітей, які потребують соціальної, медичної, психологічної, матеріальної та іншої допомоги, охорони і захисту їх морального, фізичного та психічного здоров'я і виконує завдання та обов'язки щодо організації піклування, опікування та догляду. Встановлює причини конфліктних ситуацій та відхилень, які спричинили асоціальні явища, у тому числі на місцях роботи, навчання, мешкання, сприяє їх усуненню. Координує роботу державних, приватних підприємств, громадських організацій та благодійних фондів з метою надання соціальної допомоги та захисту сім'ям та особам, які того потребують. Пропагує здорові способи життя, поведінки і використання вільного часу, ефективні методи родинного планування і господарювання, виховання дітей, дбайливого ставлення до ветеранів та інвалідів, високі зразки етики та культури соціальних відносин. Планує і реалізує заходи щодо запобігання травматизму та правопорушень у соціальній сфері. Надає допомогу громадянам, особливо молоді, у працевлаштуванні. Реєструє асоціальні явища і розробляє комплекс заходів щодо їх усунення, зменшення негативного впливу на людське середовище, співпрацює з органами охорони громадського порядку у питаннях ліквідації причин негативних соціальних явищ. Проводить психологічні та педагогічні консультації, дає юридичні поради. Організовує за місцем проживання соціальну, медичну, побутову допомогу громадянам похилого віку і непрацездатним громадянам. Влаштовує в разі потреби піддоглядних осіб у лікувальні установи, інтернати для дітей та дорослих, професійно-технічні училища. Подає у відповідні організації матеріали та документи з приводу встановлення і позбавлення батьківських прав, піклування, опікування, виховання, догляду, допомоги, лікування, протезування тощо. Бере участь у роботі центрів та інших організацій, які забезпечують соціальну діяльність: реабілітації, адаптації, соціальної допомоги та захисту, піклування та опікування, притулків, інтернатів, осередків для молоді, підлітків та дітей, клубів, асоціацій та об'єднань за інтересами, забезпечує професійний рівень роботи персоналу підрозділу, в тому числі соціальних працівників та соціальних робітників.

Повинен знати: законодавство України з питань соціальної політики, соціального захисту і допомоги; основи сімейного, трудового, житлового законодавства України; нормативні, методичні та інші розпорядчі документи та матеріали, які регламентують організацію соціальної роботи; нормативно-правові акти, що регулюють охорону материнства і дитинства, права неповнолітніх, ветеранів, інвалідів, пенсіонерів; організацію медико-соціальної роботи; показники та характеристики зони соціального обслуговування; соціологію; психологію; форми і методи виховання дітей та підлітків; основи кримінального та цивільного права; норми, порядок та організацію юридичної допомоги, піклування, опікування, догляду, соціальної реабілітації, надання та позбавлення батьківських прав, соціального захисту та допомоги, ведення домашнього господарства; методи та засоби пропагування здорових способів життя; національні особливості побуту, сімейного виховання та культури людських відносин; передовий досвід соціальної роботи, охорону праці і вимоги до безпечного ведення робіт у різних соціальних обставинах; діловодство.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець із соціальної роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця із соціальної роботи І категорії - не менше 2 років.

Фахівець із соціальної роботи I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліст - стаж роботи за професією фахівця із соціальної роботи II категорії - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Фахівець із соціальної роботи II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця із соціальної роботи - не менше 2 років.

Фахівець із соціальної роботи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

Завдання та обов'язки. Бере участь у виконанні покладених на відділення соціальної допомоги вдома завдань. Виявляє одиноких людей похилого віку та непрацездатних громадян, які живуть у зоні обслуговування і потребують сторонньої допомоги. Згідно з положенням про відділення соціальної допомоги та договорами, що укладені між відділенням та одиноким непрацездатним громадянином, не рідше двох разів на тиждень відвідує одиноких, надає соціально-побутові послуги, виявляє додаткові потреби, що необхідно вирішити та виконує їх самостійно або через підприємства торгівлі, побуту, громадського харчування, заклади охорони здоров'я, товариські, благодійні організації тощо. Питання, що не може виконати самостійно, передає для виконання начальнику відділення соціальної допомоги вдома. Веде особові справи закріплених за ним одиноких непрацездатних громадян, своєчасно вносить до них зміни та доповнення. Доставляє додому обіди, продукти харчування, медикаменти, промислові та інші необхідні товари, прибирає житлове приміщення, здає білизну до пральні, хімчистки, речі домашнього побуту в ремонт, оплачує комунальні та інші послуги. Надає долікарську допомогу, міряє температуру, прикладає гірчичник, зігріваючі компреси, викликає лікаря додому, супроводжує в лікарню та інші лікувальні установи. Організовує роботу з ремонту житлового приміщення, оброблення присадибної ділянки, збирання врожаю, постачання палива тощо. Своєчасно і точно виконує розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; інструктивні та методичні документи, що стосуються відділення соціальної допомоги; порядок організації надання соціально-побутових, медичних послуг; порядок оформлення документів на обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома підрозділами територіального центру та влаштування одиноких громадян на постійне місце проживання до будинку-інтернату (пансіонату) для громадян похилого віку та інвалідів; специфіку роботи з особами похилого віку; державну мову; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) з соціального, медичного, педагогічного, правознавчого напряму підготовки або професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки. Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом соціального працівника або фахівця із соціальної роботи комплекс робіт щодо догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку і в разі їх немічності, інвалідності або хвороби надає на підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування, послуги передбачені договором, укладеним між одиноким непрацездатним громадянином і відділенням, надає відповідно до визначених переліків і обсягів види соціальної індивідуальної та сімейної допомоги. Доставляє додому на замовлення їжу, харчові продукти, медикаменти, промислові та інші товари. Готує звичайні страви, а також страви за рекомендаціями лікаря, прибирає житлові приміщення. Здає, одержує і доставляє речі та предмети домашнього вжитку з пральні, підприємств хімічного очищення, ремонтування тощо. Вносить за дорученням плату за комунальні та інші послуги, одержує пенсію, вимірює температуру, викликає лікаря і супроводжує клієнтів до лікувальної установи. Допомагає клієнтові під час умивання, купання та інших заходів особистої гігієни. Виконує роботи щодо ведення, обслуговування і впорядкування домашнього господарства. Бере участь у простому ремонті житлових та допоміжних приміщень, збиранні врожаю на городі чи присадибній ділянці, забезпечує клієнта паливом тощо.

Повинен знати: основи ведення домашнього господарства; організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг; норми та вимоги догляду за громадянами похилого віку та непрацездатними громадянами; правила використання побутового обладнання, приладів, інструментів; основи дієтології і приготування страв; основи надання долікарської допомоги, санітарії, гігієни; правила етики і поводження з громадянами похилого віку і непрацездатними громадянами; правила охорони праці і безпечного ведення робіт у домашньому господарстві.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- за наявності складних випадків догляду та надання соціальної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією соціального робітника 3 розряду - не менше 1 року.

БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ, ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ТА ГЕРІАТРИЧНИЙ ІНТЕРНАТИ, ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, СПЕЦІАЛЬНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРІЛИХ ТА ІНВАЛІДІВ (ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ НАПРАВЛЕНІ ІЗ ПРИЙМАЛЬНИКІВ - РОЗПОДІЛЬНИКІВ, МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ІН.) МІНПРАЦІ УКРАЇНИ

КЕРІВНИКИ

1. ДИРЕКТОР БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ (ІНТЕРНАТУ, ПАНСІОНАТУ)

Завдання та обов'язки. Керує стаціонарною установою медико-соціального обслуговування населення. Організовує всю роботу стаціонарної установи та несе повну відповідальність за її стан і діяльність. Безпосередньо контролює роботу медичного, педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу стаціонарної установи з питань організації харчування, медичного, соціально-побутового, культурно-масового обслуговування підопічних, навчально-виховну роботу з дітьми. Забезпечує господарську діяльність і цілеспрямоване витрачання асигнувань і коштів на утримання стаціонарної установи. Співпрацює з підсобними господарствами, лікувально-виробничими майстернями та промисловими виробництвами стаціонарних установ. Враховуючи місцеві умови, організовує роботу різних міні-виробництв. Вживає заходів щодо залучення позабюджетних коштів з метою поліпшення обслуговування підопічних. Вживає необхідних заходів щодо забезпечення установи кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов для їх праці, додержання трудового законодавства, зміцнення трудової та виробничої дисципліни, Діє без доручення від імені стаціонарної установи, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами, укладає угоди, видає доручення, в тому числі з правом передоручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки стаціонарної установки. У межах своєї компетенції видає накази та розпорядження по стаціонарній установі. Затверджує структуру та штатний розклад, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. У межах наданих йому прав у разі виробничої необхідності, доручає іншим посадовим особам (заступникам директора, керівникам інших виробничих підрозділів стаціонарної установи) виконання окремих виробничо-господарських функцій. Розробляє та у встановленому порядку затверджує посадові обов'язки працівників і режим роботи стаціонарної установи. Здійснює заходи щодо забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній, культурній і соціальній сферах життя суспільства, умов для реалізації потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для самообслуговування інвалідів. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі, високу продуктивну дисципліну. Вживає заходів щодо використання більш досконалих та ефективних методів у роботі. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"3723-12; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність стаціонарної установи; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції стаціонарної установи; профіль і особливості стаціонарної установи; організацію обслуговування громадян похилого віку та інвалідів; основи організації фінансово-господарської діяльності установи; соціально-психологічні основи управління; відповідні профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи права, економіки, діловодства; державну мову; правила роботи на комп'ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ВИХОВАТЕЛЬ СОЦІАЛЬНИЙ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ

Завдання та обов'язки. Працює з категорією дітей, які потребують соціальної допомоги. Виробляє оптимальну педагогічну стратегію навчання, виховання та реабілітації дитини-інваліда. Планує, здійснює роботу із соціальної адаптації дитини-інваліда: виховує і прищеплює навички самообслуговування, надає соціальну психологічну допомогу, організує дозвілля, спортивну діяльність, спілкування з цікавими людьми, закладає основи оволодіння професіями, які дають можливість працювати в домашніх умовах. Спільно із сім'ями бере участь у навчанні і вихованні дитини-інваліда; здійснює психолого-педагогічну корекцію особистості, спрямовану на вироблення самостійності у будь-якій діяльності, розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової сфери з урахуванням потенційних можливостей дитини-інваліда. Проводить соціально-педагогічні консультації з сім'єю, веде психолого-педагогічні спостереження та аналіз динаміки розвитку дитини-інваліда. Проводить заняття з лікувальної фізкультури, масажу, згідно з призначенням лікаря. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

Повинен знати: основи законодавства про освіту, соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, теорії та методики виховання, загальної вікової, педагогічної, сімейної, соціальної психології, соціально-психологічної реабілітації, корекційної роботи; етику, естетику, культурно-освітні дисципліни; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають порушення фізичного або розумового розвитку; фізіологічні, психолого-педагогічні особливості розвитку дітей-інвалідів; ефективні форми і методи компенсаторно-корекційного процесу з дітьми-інвалідами; систему державних закладів (організацій освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, громадських організацій) з надання допомоги дітям-інвалідам; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід соціальної роботи.

Кваліфікаційні вимоги.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії - не менше 2 років.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами - не менше 2 років.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ВЧИТЕЛЬ-РЕАБІЛІТОЛОГ

Завдання та обов'язки. Визначає відповідно до державних стандартів освіти, планів, методик, індивідуальних програм та рекомендацій мету, зміст і порядок навчально-реабілітаційної роботи у масових та спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Обирає ефективні форми і проводить за розкладом та графіками навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття. Створює навчально-виховні ситуації, ознайомлює з явищами, фактами та подіями, що відбуваються у суспільстві, природі, побуті, характеризує, тлумачить й оцінює їх, прищеплює навички та вміння, необхідні для життя у суспільстві. Веде психолого-педагогічні спостереження, вивчає і фіксує динаміку розвитку, аналізує особливості фізичних та розумових досягнень дитини. Бере участь у тестуванні. Співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дефектологами (логопедами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, олігофренопедагогами), дієтологами, фахівцями із фізичної реабілітації та іншими працівниками з корекційно-реабілітаційної роботи, координує їх діяльність. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові і безпечні умови навчання, виховання та праці. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ, подолання фізичних або розумових вад, недоліків та негативних звичок. Надає консультації з питань корекційно-реабілітаційних процесів. Керує помічниками та асистентами вчителя-реабілітолога. Організовує виконання індивідуального плану реабілітаційної роботи з дитиною в установі та сім'ї. Здійснює нагляд за навчанням та вихованням дітей у дошкільних закладах і школах за місцем їх проживання. Захищає честь і гідність дітей, створює обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію. Постійно підвищує професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі.

Повинен знати: основи законодавства України про соціальний захист, міжнародні документи про права дитини, нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державні соціальні гарантії, державні стандарти освіти, програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми; теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів та розвитку дітей; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання; індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації; нормативні документи з охорони здоров'я дітей; основи соціальної роботи з громадськістю і сім'єю; основи управління й організації корекційно-реабілітаційних процесів у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; етичні норми і правила організації навчання і виховання дітей; норми і правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний вчитель-реабілітолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога I категорії - не менше 2 років.

Вчитель-реабілітолог I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Для магістра - стажування за визначеним строком, для спеціаліста - стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Вчитель-реабілітолог II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Для спеціаліста - стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Вчитель-реабілітолог повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. Працює під керівництвом фахівця вищої кваліфікації.

ФАХІВЦІ

1. АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-РЕАБІЛІТОЛОГА

Завдання та обов'язки. Бере участь у визначенні змісту і порядку навчально-реабілітаційної роботи у масових та спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Разом із вчителем-реабілітологом проводить за розкладом та графіками навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та зайняття. Допомагає створювати навчально-виховні ситуації, ознайомлювати з явищами, фактами та подіями, що відбуваються у суспільстві, природі, побуті, характеризує; тлумачить й оцінює їх; прищеплює навички та вміння, необхідні для життя у суспільстві. Працює під керівництвом вчителя-реабілітолога та співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові і безпечні умови реабілітації. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ подолання фізичних або розумових вад, недоліків та негативних звичок. Захищає честь і гідність дітей, створює обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Постійно підвищує професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі.

Повинен знати: основи законодавства України про соціальний захист, про освіту, міжнародні документи про права дитини, нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державні соціальні гарантії, державні стандарти освіти, програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми; теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів та розвитку дітей; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання; індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації; нормативні документи з охорони здоров'я дітей; основи соціальної роботи з громадськістю і сім'єю; основи організації корекційно-реабілітаційних процесів у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; етичні норми і правила організації навчання і виховання дітей; норми і правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент вчителя-реабілітолога I категорії: вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Стаж роботи за професією асистента вчителя-реабілітолога II категорії: для бакалавра - не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Асистент вчителя-реабілітолога II категорії: вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Для бакалавра - стажування за визначеним строком, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією асистента вчителя-реабілітолога - не менше 2 років.

Асистент вчителя-реабілітолога: вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Працює під керівництвом фахівця вищої категорії.

"Довідник кваліфікаційних

характеристик професій

працівників. Випуск 80

"Соціальні послуги".

Краматорськ, 2003 р.