МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

29.10.2007 N 583

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 1

Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності

РОЗДІЛ 3

Діяльність органів управління підприємствами

Вступ

Розділ 3 "Діяльність органів управління підприємствами" Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників розроблено з урахуванням досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). У Розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

Кваліфікаційні вимоги до керівників визначено залежно від рівня та функцій управління і керівництва, які відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які вміщено у Розділі 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. N 336.

Внесення змін і доповнень та інших нормативних вимог щодо застосування кваліфікаційних характеристик викладено у вищезгаданих "Загальних положеннях".

Розділ 1. Керівники вищого рівня управління підприємствами

1. Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т.ін.)

Завдання та обов'язки. Керує на основі статуту про об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) виробничою, науковою та іншою діяльністю для вирішення загальних економічних та соціальних завдань. Визначає та формулює політику розвитку об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну). Спрямовує діяльність виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) на досягнення високих економічних та фінансових результатів, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивних методів організації управління, удосконалення господарського механізму. Забезпечує виконання встановлених завдань щодо економічних показників; виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; використання коштів за цільовим призначенням; дотримання чинних умов оплати праці та преміювання. Вирішує фінансові та інші питання згідно з установчими документами об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) та в межах, визначених радою директорів або іншим органом, який утворив об'єднання підприємств (асоціацію, корпорацію, концерн). Організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) на основі застосування методів науково обґрунтованого планування і нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну), підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів, забезпечуючи досягнення високих техніко-економічних показників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни. Вживає заходів щодо забезпечення об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену справу. Аналізує результати діяльності об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) та доповідає вищому органу управління. Представляє об'єднання підприємств (асоціацію, корпорацію, концерн) на зустрічах зі сторонніми організаціями, включаючи урядові та інші органи влади. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: Господарський кодекс України; закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну); профіль, спеціалізацію й особливості структури об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну); перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку відповідної галузі економічної діяльності; порядок розроблення й затвердження планів та програм господарської та виробничої діяльності; сучасні методи господарювання й управління; порядок укладання й виконання господарських договорів; досвід здобування позицій на світових і регіональних ринках; економіку, організацію виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

2. Голова кооперативу промислового

Завдання та обов'язки. Очолює правління кооперативу промислового. Здійснює керівництво справами кооперативу промислового відповідно до функцій, визначених статутом кооперативу та вимогами Господарського кодексу України. Організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність кооперативу промислового та несе відповідальність за неї перед членами кооперативу. Діє від імені кооперативного підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію кооперативного підприємства і вирішує питання його діяльності в межах та порядку, визначених установчими документами. Готує та проводить загальні збори виробничого кооперативу, забезпечує виконання прийнятих рішень. Розробляє і вносить на затвердження загальних зборів пропозиції щодо напрямів розвитку виробничого кооперативу, прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість виконуваних робіт та продукції, що виготовляється виробничим кооперативом, додержання виробничої, технологічної та трудової дисципліни. Забезпечує збереження основних засобів виробництва, устаткування та всього майна кооперативу. Вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними партнерами. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку в установленому порядку, формування доходу виробничого кооперативу за рахунок надходжень від господарської діяльності, сплату податків та інших обов'язкових платежів, проведення відрахувань у фонди виробничого кооперативу, кооперативні виплати. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності виробничого кооперативу, з охорони навколишнього природного середовища, організації та охорони праці. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: Господарський кодекс України; закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємств колективної власності, статут виробничого кооперативу; організацію і технологію виробництва; аналіз виробничо-фінансової й господарської діяльності виробничого кооперативу та виконання договірних зобов'язань; чинні державні стандарти та технічні умови; методи і засоби технічного контролю якості продукції та сировини; основи планування, статистики, менеджменту, комерційної діяльності, оподаткування, роботи з цінними паперами; досвід передових підприємств та основи ринкової економіки; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 2 років.

3. Голова правління

Завдання та обов'язки. Очолює і керує роботою правління та всіма видами діяльності підприємства, які визначені статутом і не заборонені чинним законодавством, з усіх питань, крім тих, що підлягають компетенції загальних зборів та наглядової ради. Через правління та керівників структурних підрозділів здійснює оперативне керівництво підприємством, організовує ефективну та стабільну його роботу, направляє діяльність на досягнення необхідних темпів розвитку та отримання прибутку. Організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність підприємства, забезпечує динамічний економічний і соціальний розвиток, виконує рішення загальних зборів та наглядової ради. Забезпечує перспективні та поточні напрями діяльності підприємства щодо розвитку виробництва, його розширення, реконструкції та технічного переоснащення. Створює та ефективно реалізує інвестиційні проекти, організовує впровадження у виробництво нової техніки та прогресивних технологій, покращує систему менеджменту та мотиваційні механізми. Організовує виконання договірних зобов'язань, якість виконуваних робіт та продукції, що виготовляється, додержання виробничої, технологічної та трудової дисципліни, виконання екологічних програм. Забезпечує розроблення, укладення та виконання всіх умов колективного договору, створює організаційні та економічні умови високопродуктивної і безпечної праці на підприємстві. Забезпечує подання офіційної статистичної звітності та щоквартальне і щорічне подання звіту про результати діяльності підприємства в установленому порядку. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами та забезпечує захист відомостей, які є службовою чи комерційною таємницею підприємства. Організовує проведення засідань правління та діє без доручення від його імені.

Повинен знати: Господарський кодекс України; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; перспективи, тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

4. Голова ради директорів біржі

Завдання та обов'язки. Контролює виконання планів та завдань, розроблених загальними зборами, Радою директорів біржі, правлінням біржі щодо удосконалення біржової торгівлі, розвитку біржі. Контролює організацію та проведення біржових операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Проводить аналіз економічної кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків капіталу, на основі якого визначає перспективи розвитку ринку цінних паперів; економічного стану емітентів та залучення їх цінних паперів у лістинг біржі; удосконалення біржових торгових та інформаційних комп'ютерних систем, підвищення якості послуг, які надаються біржею. Готує інформацію для керівництва біржі про стан ринку цінних паперів, співробітництво з державними органами, фінансовими установами України, міжнародними структурами фондового ринку у питаннях розвитку національного ринку цінних паперів, його інтеграції у світові фондові ринки. Бере участь у підготовці проектів нормативних документів фондової біржі. Подає пропозиції щодо внесення питань до порядку денного засідань правління біржі. Інформує громадськість про діяльність фондової біржі через засоби масової інформації. Контролює виконання плану роботи біржі, затверджених програм, постанов Радою директорів біржі і правління, наказів Голови правління біржі. Координує роботу директорів департаментів та контролює виконання ними своїх функціональних обов'язків; подає Голові правління біржі пропозиції щодо призначення або звільнення з посади директорів департаментів.

Повинен знати: закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що відносяться до професійної сфери діяльності; документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами; документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи; основи професійної етики та соціальної психології; основи організації праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила та норми охорони праці; основи економіки, менеджменту, маркетингу, трудове та цивільне законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність сертифіката фахівця з питань організації торгівлі на фондовому ринку. Стаж роботи на керівних посадах у відповідній сфері діяльності - не менше 3 років.

5. Голова ради (науково-технічної, наукової, експертної)

Завдання та обов'язки. Керує роботою науково-технічної ради, яка є колегіальним дорадчим органом управління науково-технічною діяльністю підприємства (установи). Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх членів науково-технічної ради, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення технологічних процесів та режимів виробництва. Забезпечує вирішення науково-технічною радою питань з визначення перспективних напрямів науково-технічної діяльності, здійснення науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт, розгляду та затвердження поточних планів наукових досліджень, затвердження тем дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів), затвердження результатів атестації наукових працівників. Узагальнює матеріали з результатів діяльності науково-технічної ради, організовує оформлення протоколів засідань, стежить за виконанням рішень науково-технічної ради.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують основні напрями розвитку відповідної галузі науки, техніки; профіль і спеціалізацію підприємства (установи); перспективи розвитку підприємства; методи проведення наукових досліджень, експериментальних робіт; систему інформаційного забезпечення підприємства (установи); досягнення вітчизняної й світової науки і практики у відповідній галузі виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

6. Голова спостережної (наглядової) ради

Завдання та обов'язки. Очолює спостережну (наглядову) раду підприємств різних форм власності та способів господарювання. Організовує роботу спостережної (наглядової) ради в межах повноважень, визначених статутом підприємства. Здійснює керівництво роботою спостережної (наглядової) ради щодо контролю за діяльністю виконавчих органів підприємства з порядку формування та розподілу доходу підприємства, виконання договірних зобов'язань, проведення інвестиційної політики тощо. Здійснює нагляд за дотриманням виконавчими органами підприємства законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності підприємства. Встановлює порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства. Скликає засідання спостережної (наглядової) ради, формулює перелік питань для розгляду та головує на засіданні. Подає пропозиції на розгляд членами спостережної (наглядової) ради щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, затвердження їх статутів і положень. Готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори акціонерів. Під час відсутності голови спостережної (наглядової) ради його повноваження на засіданнях здійснює один з членів ради за її рішенням. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: Господарський кодекс України; закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; статут підприємства; функції, організацію та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної (наглядової) ради, правління, ревізійної комісії; основи інвестиційного процесу та підготовки інвестиційних пропозицій; дивідендну політику акціонерного товариства; основи планування, статистики, менеджменту, комерційної діяльності, оподаткування, роботи з цінними паперами; організацію систем управлінського обліку на підприємстві; засоби обчислювальної техніки, телеграфного, телексного, факсимільного та інших видів зв'язку; етику ділового спілкування; законодавство про працю; правила та норми з охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 2 років.

7. Головний адміністратор (на комерційних підприємствах)

Завдання та обов'язки. Забезпечує діяльність адміністративної служби підприємства та несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов'язків. Очолює та організовує роботу щодо забезпечення інформаційних зв'язків та внутрішнього адміністративного координування діяльності підприємства. Формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства. Розподіляє обов'язки між структурними підрозділами служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу. Подає пропозиції керівництву щодо структури адміністративної служби. Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи персоналу. Погоджує та контролює додержання термінів проведення різних заходів з їх можливим перенесенням, планує та організовує засідання, організовує поїздки керівника та інших працівників. Розробляє аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності підприємства в межах своєї компетенції, забезпечує керівника підприємства отриманням інформації та довідок адміністративного або організаційного характеру. Бере участь у підготовці проектів бюджетів, контролюванні витрат, підготовці проектів контрактів та закупівельних замовлень, а також у розробленні перспективних та поточних планів відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства. Бере участь у формуванні заходів щодо визначення корпоративної стратегії підприємства та в межах наданих йому повноважень контролює її виконання. Контролює у межах своїх повноважень стан організаційно-розпорядчої діяльності на підприємстві та у структурних підрозділах. Бере участь у формуванні кадрової політики підприємства та контролює дієздатність персоналу. Разом з керівниками структурних підрозділів бере участь у розробленні посадових інструкцій і правил внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях. Забезпечує роботу з ведення діловодства в організації. Разом з керівниками інших структурних підрозділів розробляє та організовує роботу з упровадження внутрішніх та зовнішніх стандартів ділових документів. У межах своєї компетенції або за дорученням керівника представляє підприємство в усіх органах, установах, організаціях, засобах масової інформації, здійснює зв'язки з керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами. Очолює та організовує роботу з підготовки й проведення заходів за участю керівництва, організації прийому сторонніх відвідувачів. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти у сфері своєї діяльності; систему й організацію діловодства та ведення архівної справи; систему організації контролю за виконанням документів; систему роботи з персоналом; управлінські технології; перспективи технічного, економічного й соціального розвитку підприємства та галузі; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; правила ділового етикету та спілкування; основи адміністративного, стратегічного та кадрового менеджменту, зв'язків з громадськістю, соціальної психології, соціології та організації праці, трудового законодавства; інформаційні технології, засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку сучасного офісу; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

8. Головний експерт

Завдання та обов'язки. Керує проведенням експертних досліджень з різних напрямів діяльності підприємства щодо промислової безпеки, екології, правознавства, контролю якості тощо. У межах наданої компетенції бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, рекомендацій з планування та способів виробництва, а також способів ефективного, безпечного та економного використання праці, матеріалів, устаткування; у проведенні наукових досліджень і експериментів, випробуваннях нової техніки і технологій, а також роботі у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду. Забезпечує проведення аналізу стану виробничих й соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, питань організаційно-правової форми господарювання підприємства чи його структурних підрозділів. Очолює роботу з проведення експертних оцінок визначення якості продукції (послуг), вартості сировини, майна, промислового устаткування, визначення розміру збитків і таке інше. Сприяє активному використанню правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, додержанню законності, зміцненню договірної та фінансової дисципліни, регулюванню соціально-трудових відносин. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з напрямів своєї діяльності; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; методи організації і проведення досліджень та експертних оцінок; ринкові методи господарювання та управління підприємством; організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві, систему стандартів, порядок розроблення нормативних матеріалів; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та бізнес-план підприємства; основи економіки, технології та організації виробництва, праці й управління; основи екологічного, господарського та трудового законодавства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

9. Головний електрик

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проектуванням систем для генерації, передавання та розподілення електричної енергії, систем для електричних двигунів та іншого електроустаткування. Організовує правильну експлуатацію та своєчасний ремонт електричних систем, двигунів та електроустаткування. Забезпечує безперебійну роботу всіх електросистем, розподільних мереж та комунікацій. Бере участь у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємства та його підрозділів, складанні технічних завдань на проектування нових та реконструкцію діючих енергоблоків. Забезпечує здійснення нагляду за контрольно-вимірювальними електротехнічними приладами, додержанням заданих параметрів з ефективного розподілення та використання електроенергії. Стежить за економним витрачанням електроенергії на підприємстві та у його підрозділах. Організовує та здійснює контроль за виготовленням, експлуатацією та обслуговуванням електричних систем, двигунів та електроустаткування, проведенням профілактичних та ремонтних робіт згідно із встановленими графіками. Організовує перевірку приладів обліку, контролю, захисту та автоматики. Організовує ведення обліку та аналізу аварій електричних систем та електроустаткування, розробляє та впроваджує заходи із запобігання аваріям, поломкам і підвищеному зносу устаткування. Розглядає раціоналізаторські пропозиції та винаходи стосовно удосконалення електроустаткування, готує висновки по них і організовує впровадження прийнятих пропозицій. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці та безпечного виконання робіт. Керує підпорядкованими працівниками.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації енергетичного обслуговування підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку; основи технології виробництва продукції підприємства; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи електричного устаткування, енергоспоживаючих установок, правила їх експлуатації; порядок і методи планування роботи електричного устаткування та проведення ремонтних робіт; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації електричного устаткування; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; правила приймання і здавання електричного устаткування після монтування й ремонту; вимоги раціональної організації праці під час експлуатації, ремонту й модернізації електричного устаткування; порядок розроблення норм витрат електричної енергії; порядок укладання договорів щодо забезпечення підприємства електроенергією; передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері енергетичного забезпечення виробництва; основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; основи екологічного законодавства; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

10. Головний електромеханік

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію та керівництво роботами з обслуговування й ремонту електромеханічної системи діючих машин, механізмів, верстатів, двигунів, агрегатів і устаткування. Забезпечує постійний контроль за безперебійною й технічно правильною експлуатацією устаткування, утримання його в працездатному стані. Здійснює контроль за дотриманням технологічних процесів, впровадженням у виробництво прогресивних форм і методів виконання електромеханічних робіт. Організовує розроблення планів (графіків) оглядів, випробувань та профілактичних ремонтів електромеханічної системи устаткування, затверджує ці плани та контролює їх виконання. Керує розробленням нормативних матеріалів з ремонту електромеханічної системи устаткування, витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин. Організовує ведення обліку та аналізу поломок електромеханічної системи устаткування, розроблення та впровадження заходів щодо їх ліквідації та запобігання. Бере участь у підготовці пропозицій з модернізації устаткування, реконструкції, технічного переозброєння підприємства, впровадженні засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів. Бере участь в експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з упровадження та освоєння нової техніки, у випробуваннях устаткування, прийманні нового та відремонтованого устаткування. Забезпечує додержання правил і норм з охорони праці під час проведення ремонтних робіт електромеханічної системи устаткування, двигунів, агрегатів тощо. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час виконання електромеханічних робіт з ремонту устаткування, організації ремонтних робіт на основі механізації праці та впровадження передового досвіду, в розгляді раціоналізаторських пропозицій стосовно поліпшення роботи устаткування та сприяє впровадженню прийнятих пропозицій. Керує підпорядкованими працівниками.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації виконання електромеханічних робіт та обслуговування й ремонту електромеханічної системи діючих машин, механізмів, верстатів, двигунів, агрегатів і устаткування; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку; основи технології виробництва продукції підприємства; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації; порядок і методи планування та виконання електромеханічних робіт; систему планово-запобіжного ремонту; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; вимоги раціональної організації праці під час виконання електромеханічних робіт; передовий вітчизняний та світовий досвід з обслуговування та ремонту устаткування; основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; основи екологічного законодавства; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

11. Головний електронік

Завдання та обов'язки. Організовує правильну технічну експлуатацію та безперервну роботу електронного устаткування. Координує розроблення перспективних та поточних планів і графіків роботи технічного обслуговування і ремонту електронного устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, підвищення використання електронної техніки. Затверджує ці плани та контролює їх виконання. Організовує контроль підготовки електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів з метою виявлення несправностей та своєчасного їх усунення. Організовує проведення налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв та вузлів. Контролює технічний стан електронного устаткування, проведення профілактичного огляду і поточних ремонтів, приймання устаткування з капітального ремонту, а також приймання і введення в експлуатацію нового устаткування. Керує розробленням заходів щодо модернізації, реконструкції, введення в експлуатацію нового устаткування; розробленням заходів щодо модернізації, реконструкції, введення в експлуатацію додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин з метою розширення їх технічних можливостей. Очолює розроблення нормативних матеріалів з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування. Організовує роботу з обліку та переміщення наявного електронного устаткування, складання і оформлення технічної та звітної документації. Здійснює контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і матеріалами, організовує зберігання радіоелектронної апаратури. Організовує складання заявок на придбання електронної техніки. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників. Керує роботою працівників, які здійснюють технічну експлуатацію та обслуговування електронного устаткування.

Повинен знати: нормативні, методичні та інші матеріали з питань експлуатації і ремонту електронного устаткування; основи технології виробництва продукції підприємства, перспективи його розвитку; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості електронного устаткування, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації; технологію автоматизованого оброблення інформації; формалізовані мови програмування, види технічних носіїв інформації; діючі системи числення, шифрів і кодів; методи розроблення перспективних і поточних планів роботи і порядок складання звітів про їх виконання; організацію ремонтного обслуговування; досягнення науки і техніки в країні та за кордоном з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування; основи економіки, організації праці та виробництва.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

12. Головний інженер-інспектор

Завдання та обов'язки. Організовує нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією механізмів та устаткування на підприємстві. Бере участь у розгляді технічної документації, нормативів, робочих креслень і ремонтних відомостей на механізми та устаткування. Забезпечує контроль якості монтажу і ремонту механізмів та устаткування, своєчасність проведення випробувань у необхідному обсязі, своєчасність та повноту проведення планово-запобіжних ремонтів. Організовує інспектування робочих місць для визначення їх відповідності правилам і нормам з охорони праці, забезпечення відповідності умов праці, механізмів та устаткування державним, галузевим та чинним на підприємстві нормам, правилам і стандартам. Організовує інспектування кінцевих продуктів або їх елементів для встановлення їх відповідності технічним вимогам і стандартам. Контролює виконання персоналом вимог виробничих інструкцій. Організовує та бере участь у роботі комісій з розслідування аварій та поломок механізмів і устаткування, розробленні пропозицій щодо їх запобігання, оформленні результатів розслідування. Контролює відповідно до чинних правил правильне ведення і склад технічної документації під час експлуатації і ремонту механізмів та устаткування. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері організації контролю та керування виробництвом, сприяє його впровадженню на підприємстві. Керує працівниками, які здійснюють інженерно-інспекційні роботи на підприємстві.

Повинензнати: законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали стосовно виконання інженерно-інспекційних робіт на підприємстві; профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури підприємства, перспективи його розвитку; порядок та методи планування роботи з контролю виробництва; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи механізмів та устаткування, правила експлуатації та організацію їх ремонту; основи технології виробництва продукції підприємства; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері організації контролю та керування виробництвом; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

13. Головний контролер

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням робіт з контролю якості продукції, що виробляє підприємство, виконанням робіт (послуг), що надає підприємство, відповідно до вимог стандартів і технічних умов. Бере участь у плануванні підвищення якості продукції (робіт, послуг), які відповідають за своїми техніко-економічними показниками рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо. Керує розробленням і реалізацією заходів з підвищення якості продукції (робіт, послуг), впровадженням найбільш досконалих методів контролю, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій, систем бездефектного здавання продукції, неруйнівного контролю тощо. Забезпечує перевірку матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів), що надходять на виробництво, підготовлення висновків про відповідність їх якості стандартам і технічним умовам. Бере участь у роботі з визначення номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності вимірювань, з вибору необхідних засобів їх виконання. Організовує проведення непередбачених технологічним процесом вибіркових перевірок якості готової продукції і матеріальних ресурсів, які надходять на підприємство, якості і стану технологічного устаткування та інструменту, умов виробництва, упакування, зберігання, завантаження і транспортування продукції, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів та інструмента на підприємстві. Забезпечує контроль за випробуванням готових виробів і оформленням документів, які посвідчують якість продукції (робіт, послуг), підготовкою рекламацій з порушень постачальниками вимог до якості поставок, а також своєчасною підготовкою методик і технологічних інструкцій з поточного контролю процесу виготовлення продукції, за станом контрольно-вимірювальних засобів на підприємстві і своєчасністю їх подання на державну повірку. Очолює роботу з аналізу рекламацій, вивчення причин виникнення дефектів і порушень технології виробництва, погіршення якості робіт, випадків браку і випуску продукції знижених сортів, з розроблення пропозицій для їх усунення. Організовує роботу з оформлення результатів контрольних операцій, проведення обліку показників якості продукції, браку, його причин і винуватців, складання періодичної звітності про якість випущеної продукції, виконуваних робіт (послуг). Керує працівниками, які виконують роботу з контролю якості продукції, робіт (послуг), що виробляє та надає підприємство.

Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з управління якістю продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за якістю продукції; методи планування підвищення якості продукції; системи, методи і засоби контролю; технологію виробництва продукції підприємства; чинні в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови; порядок пред'явлення і розгляду рекламацій з якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової продукції; правила проведення випробувань і приймання продукції; організацію обліку, порядок і строки складання звітності про якість продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств з досягнення високих показників якості продукції та організації її контролю; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

14. Головний приладист

Завдання та обов'язки. Здійснює систематичний контроль за безперебійною та технічно правильною експлуатацією контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, утриманням їх стану на потрібному рівні точності. Забезпечує своєчасне здавання на державну перевірку зразків контрольно-вимірювальних приладів, безпечну роботу технологічних установок за допомогою автоматичних блокувань та протиаварійних засобів захисту, що знаходяться у віданні служби. Організовує облік контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, контролює їх наявність та переміщення всередині підприємства. Керує розробленням планів проведення технічних оглядів, випробувань та всіх видів ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, затверджує та контролює їх своєчасне та якісне виконання, організовує роботи з їх ремонту. Бере участь у вивченні та виявленні причин аварій на виробництві. Розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення надійності в роботі контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, у зв'язку з відмовами в їх роботі, а також створення безпечних та здорових умов праці під час їх експлуатації. Аналізує ступінь ефективності контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики, що застосовуються на підприємстві. Розробляє та організовує виконання заходів, які спрямовано на підвищення ефективності використання контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Готує пропозиції щодо застосування на виробництві нових, більш сучасних контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, широкого використання засобів контролю і автоматизації виробничих процесів. Організовує розроблення заявок на контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики, запасні частини та матеріали, необхідні для роботи служби, нормативних матеріалів з ремонту контрольно-вимірювальних приладів, а також складання технічної та звітної документації. Здійснює контроль за додержанням працівниками служби вимог з охорони праці та виробничої санітарії. Проводить роботу з покращення організації праці працівників служби, розроблення та впровадження нових прогресивних методів експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Організовує вивчення працівниками служби передового досвіду з експлуатації, ремонту та перевірки контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, сучасних схем та будови приладів контролю, автоматики і обчислювальної техніки. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Керує працівниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; організацію служби експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та принципи роботи контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; організацію та технологію проведення ремонтних робіт; технологію виробництва; перспективи технічного розвитку підприємства; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід застосування, організації експлуатації та ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

15. Головний програміст

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво розробкою програм, які забезпечують можливість виконання інженерних, економічних та інших задач виробничого та науково-дослідного характеру. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки. Здійснює керівництво роботою під час підготовки програм до налагодження, налагодження їх та запуску. Забезпечує розроблення інструкцій на роботи з програмами, оформлення необхідної технічної документації. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням методів і засобів автоматизації програмування, типових і стандартних програмних засобів. Забезпечує розроблення і впровадження системи автоматичної перевірки правильності програм, типових і стандартних програм, технології оброблення інформації. Здійснює керівництво проектуванням структури баз даних і механізмів доступу до них, розробленням і забезпеченням регламенту роботи з даними системи, вивченням можливих джерел інформації для забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи, плануванням захисту системи у відповідності до концепції забезпечення безпеки. Проводить вивчення і аналіз ринку інформаційних послуг з метою забезпечення виробництва і управління підприємством сучасними інформаційними технологіями. Визначає можливість використання готових програмних засобів як власних, так і розроблених іншими підприємствами (установами). Забезпечує зберігання та обслуговування каталогів і картотек стандартних програм, розроблення форм документів, які підлягають машинному обробленню. Забезпечує впровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації. Забезпечує технічне обслуговування обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування, супроводження системного програмного забезпечення обчислювальних засобів, інструментальних і прикладних програмних засобів. Організовує проведення профілактичних робіт, усунення несправностей, які виникають у процесі експлуатації засобів обчислювальної техніки. Координує діяльність підрозділів і працівників, які здійснюють програмне забезпечення для механізованого та автоматизованого оброблення інформації, організовує роботу з підвищення їх кваліфікації.

Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, які регламентують методи розробки алгоритмів і програм та використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації; принципи структурного програмування, ринок інформаційних послуг; профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку підприємства; засоби збирання, передавання та оброблення інформації; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації; технологію механізованого та автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт; сітьові технології застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій; види технічних носіїв інформації; проектування механізованого та автоматизованого оброблення інформації; організацію розроблення нормативно-методичної бази інформаційно-обчислювальних систем; законодавство про захист інформації; перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання працівників; методи розрахунку обсягів виконуваних робіт; організацію ремонтного обслуговування устаткування; порядок укладання договорів з надання інформаційних послуг і оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід використання засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; економіку, організацію праці та виробництва; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

16. Головний психолог

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з вивчення впливу психологічних, економічних і організаційних факторів виробництва на трудову діяльність працівників підприємства (установи, організації) з метою розроблення заходів для створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності. Складає проекти планів і програм соціального розвитку підприємства (установи, організації), визначає психологічні фактори, що впливають на працівників. Керує проведенням обстежень індивідуальних рис працівників, особливостей трудової діяльності працівників різних професій і спеціальностей, пов'язаних з професійним добором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволенням працею. Очолює роботу з проведення експериментів щодо визначення впливу умов праці на психіку працівників та аналізу виробничих процесів і психологічного стану людини під час роботи. Бере участь у розгляді завдань соціального розвитку, вибирає найбільш актуальні питання і проблеми, які потребують рішення (плинність персоналу, порушення трудової дисципліни, малопродуктивна праця тощо), визначає шляхи усунення причин, які їх викликали. Забезпечує розроблення професіограм і детальних психологічних характеристик працівників різних професій, дає рекомендації стосовно умов оптимального використання особистих трудових можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у здійсненні заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців. Керує підготовкою рекомендацій і пропозицій щодо впровадження результатів психологічних досліджень у виробничу практику, а також заходів з конкретних напрямів удосконалення управління соціальним розвитком підприємства, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини. Розглядає та аналізує причини плинності персоналу, виходячи з вимог організації праці та управління виробництвом, розробляє пропозиції, які забезпечують стабільність персоналу на підприємстві, допомагають адаптації працівників, у тому числі робітників і молодих фахівців. Бере участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, робочих місць тощо) з урахуванням технологічних факторів і ергономічних вимог. Консультує керівників підприємства із соціально-психологічних проблем управління виробництвом і соціального розвитку колективу, а також працівників, які займаються кадровими і трудовими питаннями. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології; психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію; методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності працівників; особливості організаційно-виробничої структури підприємства; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; порядок і методи планування; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; профорієнтаційну роботу; основи трудового законодавства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

17. Головний ревізор

Завдання та обов'язки. Здійснює координацію і методичне керівництво з проведення ревізій господарсько-фінансової діяльності підприємства. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з відповідного напряму. Керує відповідно до чинних інструкцій і положень проведенням планових та за спеціальними завданнями документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності підприємств, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів. Контролює достовірність обліку коштів, які надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, правильність витрачання матеріалів, палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів витрат, порядок складання звітності на основі первинних документів, а також організацію проведення інвентаризацій та бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства, а також додержання термінів перерахунку податків і виплати заробітної плати. Керує розробленням заходів, які спрямовано на підвищення ефективності використання фінансових коштів, забезпечення збереження власності підприємств і правильну організацію бухгалтерського обліку. Стежить за своєчасним оформленням результатів ревізії та подає їх до відповідних інстанцій для вживання необхідних заходів. Дає оперативні вказівки керівникам ревізованого об'єкта щодо усунення виявлених порушень і недоліків, контрольних перевірок виконаних робіт. Організовує роботу бухгалтерів-ревізорів. Сприяє розповсюдженню передових методів роботи, що спрямовані на вирішення найбільш актуальних завдань з підвищення доходів і зниження витрат. Забезпечує у встановленому порядку збереження документації за результатами ревізії. Розробляє інструкції, вказівки з питань документальних ревізій, бухгалтерського обліку та фінансування. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання звітності; форми і методи бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на підприємстві; порядок проведення документальних ревізій і перевірок щодо правильного ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань та господарських операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів; фінансове і господарське законодавство: економіку, організацію виробництва, праці та управління; ринкові методи господарювання; правила експлуатації обчислювальної техніки; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

18. Головний соціолог

Завдання та обов'язки. Керує проведенням соціологічних досліджень з метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих соціально-психологічних умов, які позитивно впливають на підвищення рівня задоволення матеріальних і духовних потреб працівників, зростання продуктивності їх праці та ефективності виробництва. Очолює складання проектів програм економічного і соціального розвитку підприємства, програм соціологічних досліджень і контролює їх виконання. Організовує проведення соціологічних досліджень та узагальнює одержані пропозиції. Забезпечує розроблення рекомендацій на основі проведених досліджень щодо вдосконалення форм організації праці, її поділу і кооперації, поліпшення умов трудової діяльності. Бере участь у роботі з визначення перспектив зростання заробітної плати працівників, з удосконалення систем матеріального і морального стимулювання трудової діяльності працівників, а також визначення можливостей повнішого задоволення потреб членів трудового колективу в житлі, дитячих закладах, поліпшення організації громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку санаторно-курортної мережі і забезпечення медичною допомогою. Вивчає та визначає найбільш актуальні питання і проблеми соціального характеру і шляхи усунення причин, які викликають плинність персоналу, порушення трудової дисципліни тощо. Керує підготуванням пропозицій щодо вирішення соціальних проблем із зазначенням конкретних строків і виконавців, а також необхідних фінансових коштів, вживає заходів щодо мобілізації трудових колективів на їх виконання. Організовує пропаганду соціологічних знань, надає методичну допомогу працівникам підприємства щодо вирішення соціальних питань.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з соціальних питань; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; соціологію праці; методи проведення соціологічних досліджень; основи інженерної і соціальної психології, економіки, технології та організації виробництва, праці й управління; порядок, методи організації соціального розвитку підприємства; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи в соціальній сфері; основи трудового законодавства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

19. Головний теплотехнік

Завдання та обов'язки. Керує технологічною підготовкою теплозабезпечення підприємства. Забезпечує виконання виробничих планів, утримання у справному стані та правильну технічну експлуатацію і своєчасний ремонт теплотехнічного та допоміжного обладнання. Проводить роботи з технічного вдосконалення експлуатаційних об'єктів. Керує плануванням та організацією роботи теплотехнічного господарства, розробленням графіків ремонту устаткування, планів виробництва та споживання тепла, пари, води тощо. Забезпечує складання заявок та необхідних розрахунків до них на придбання устаткування, матеріалів, запасних частин, розроблення заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової техніки, яка забезпечує надійну, економну та безпечну роботу устаткування. Здійснює контроль за комплектністю та повною оснащеністю об'єктів, наявністю контрольно-вимірювальних приладів, технічної документації. Бере участь у розробленні планів перспективного розвитку теплотехнічного господарства, підвищення ефективності виробництва, у підготовці пропозицій щодо реконструкції та технічного переоснащення, упровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем теплозабезпечення підприємства і його підрозділів. Бере участь у пробних пусках та комплексному випробовуванні устаткування під навантаженням. Забезпечує проведення робіт щодо захисту підземних споруд і комунікацій, організовує перевірку засобів зв'язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту та автоматики, а також своєчасне пред'явлення інспекції державного нагляду котлів і посудин, які працюють під тиском. Організовує розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, надійної та раціональної роботи устаткування, запобігання аваріям, створення безпечних і сприятливих умов праці під час його експлуатації. Проводить роботу з обміну досвідом щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, сприяє досягненню високих показників експлуатації устаткування. Забезпечує вдосконалення організації праці, проведення атестації та раціоналізації робочих місць, упровадження нових прогресивних методів ремонту й експлуатації устаткування. Керує підлеглими працівниками та організовує роботу з підвищення їх кваліфікації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації теплотехнічного обслуговування підприємства; організацію теплотехнічного забезпечення виробництва в галузі та на підприємстві; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації устаткування: виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації; порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; правила приймання і здавання устаткування після монтування і ремонту; екологічне законодавство; вимоги раціональної організації праці під час експлуатації, ремонтування і модернізації теплотехнічного устаткування; порядок розроблення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів; основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

20. Головний технічний керівник

Завдання та обов'язки. Керує виконанням всього комплексу робіт з технічної підготовки виробництва, роботою технічної ради. Організовує розроблення і виконання перспективних і річних планів упровадження нової техніки та технології, комплексного розвитку підприємства за всіма джерелами фінансування, розроблення на основі наукових прогнозів довготермінових планів і заходів щодо створення здорових та безпечних умов праці. Визначає технічну політику та перспективи розвитку підприємства, першочергові напрями розвитку з усіх видів технічної діяльності. Спрямовує: діяльність підприємства та його виробничих одиниць на виконання встановлених завдань, досягнення високих темпів розвитку виробництва, впровадження нової техніки, передових технологій, досягнень науки, що забезпечують зростання продуктивності праці; творчу ініціативу працівників на вирішення перспективних завдань. Розглядає та погоджує плани розвитку виробництва; комплексні плани поліпшення умов праці, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів; плани ліквідації аварій; проекти протипожежного захисту підприємства; плани охорони навколишнього середовища; технічні завдання для проектних організацій на розроблення проектів, пов'язаних з розвитком підприємства; плани науково-дослідних робіт. Організовує: розроблення заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, запобігання аваріям та нещасним випадкам, створення найсприятливіших умов праці та підвищення культури виробництва, а також заходів, спрямованих на ощадливе витрачання та раціональне використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів; розроблення та виконання графіків впровадження нової техніки, механізації і автоматизації виробничих процесів виробництва; розроблення диференційованих норм витрат матеріалів; підготовку пропозицій щодо промислового використання відходів виробництва; проведення науково-дослідних та експериментальних робіт; роботу в галузі технічної інформації та пропаганди, раціоналізації та винахідництва, поширення передового досвіду; контроль за дотриманням правил промислової санітарії та протипожежного захисту, правил і норм з охорони праці, охорони навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів; розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення контролю та підвищення якості продукції і виконуваних робіт з усіх технологічних процесів. Забезпечує: взаємодію функціональних і виробничих підрозділів щодо проведення єдиної технічної політики, комплексного розвитку виробництва, широкого використання досягнень науки, техніки, передового досвіду та інших питань інженерної діяльності; розроблення завдань на проектування розвитку виробництва. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, аналізі та оцінці технічного рівня виробництва, техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства, у проведенні промислових випробувань нових видів машин, механізмів і апаратури; в розробленні технологічних схем і організації контролю за їх впровадженням, організації робіт щодо визначення і обґрунтування потреби в виробничому та транспортному обладнанні. Готує обґрунтування обсягів і термінів проведення реконструкції і модернізації, нарощування виробничих потужностей. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування щодо промислового виробництва; накази, інструкції та інші керівні й нормативні матеріали підприємства, перспективи розвитку та виробничі потужності, технологію виробництва; перспективи технічного розвитку галузі та бізнес-план підприємства; ринкові методи господарювання, методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, досягнення в галузі науки і техніки промислового виробництва; економіку і організацію виробництва, праці та управління; основи трудового та екологічного законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

21. Головний фахівець з автоматизованих систем керування

Завдання та обов'язки. Керує розробленням і впровадженням проектів удосконалення керування виробництвом на основі використання сучасних методів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, елементів теорії економічної кібернетики. Організовує проведення досліджень систем керування, порядку і методів планування і регулювання виробництва з метою визначення можливості формалізації елементів діючої системи та доцільності переводу на автоматизований режим, а також вивчення проблем обслуговування автоматизованих систем керування підприємством і його підрозділами. Бере участь у складанні технічних завдань зі створення автоматизованих систем керування виробництвом. Забезпечує підготовку планів проектування та упровадження автоматизованих систем керування та контроль за їх виконанням, постановку задач, їх алгоритмізацію, зв'язок організаційного та технічного забезпечення всіх підсистем, створення та впровадження типових блоків. Організовує роботу з використання передового досвіду проектування та експлуатації автоматизованих систем керування. Керує розробленням інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням автоматизованих систем керування (кодування сировини, матеріалів, готових виробів, деталей, складальних одиниць, підготовка необхідних довідників, дешифраторів тощо), а також уведенням підсистеми нормативно-довідкової інформації. Проводить роботу з установлення, налагодження, дослідної перевірки і введення в експлуатацію технічних засобів автоматизованих систем керування. Забезпечує безперебійне функціонування систем і вживає оперативних заходів щодо усунення порушень, які виникають у процесі роботи. Забезпечує авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації. Аналізує відмову систем, розробляє заходи щодо підвищення якості та надійності автоматизованих систем керування, розширення сфери їх застосування, модернізації технічних засобів, а також удосконалення організації та методів підготовки задач з алгоритмізації з метою скорочення строків і вартості проектування автоматизованих систем керування. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці вихідних даних, розшифруванні інформації, обробленої на засобах обчислювальної техніки, механізації та автоматизації процесів керування виробництвом.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні і методичні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом; перспективи розвитку виробництва; технологію виробництва продукції підприємства; організацію техніко-економічного планування та оперативного керування виробництвом; структуру підприємства, виробничі та функціональні зв'язки між його підрозділами; задачі та склад автоматизованих систем керування виробництвом; порядок розроблення проектів автоматизованих систем керування виробництвом; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації засобів оброблення та передавання інформації; порядок постановки задач, їх алгоритмізації; основи теорії економічної кібернетики, проектування механізованого оброблення інформації та програмування; стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; порядок розроблення та оформлення технічної документації; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

22. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища

Завдання та обов'язки. Організовує розроблення та впровадження заходів, спрямованих на виконання вимог екологічного законодавства, додержання правил і норм у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів. Керує складанням перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, організовує контроль за їх виконанням. Бере участь у розробленні заходів із забезпечення екологічної чистоти продукції, її безпечності для споживачів, створенні нових товарів і технологічних процесів з поліпшеними екологічними характеристиками. Контролює проведення екологічної експертизи техніко-економічних обґрунтувань, проектів, а також створюваних нових технологій і обладнання, упровадження систем екологічного маркування продукції підприємства. Керує розробленням екологічних стандартів і нормативів підприємства згідно з чинними державними, міжнародними (регіональними) і галузевими стандартами, забезпечує контроль за їх виконанням і своєчасний перегляд. Контролює експлуатацію очисних і захисних споруд. Розробляє та забезпечує виконання заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища, додержання екологічних норм, забезпечення сприятливих умов праці, а також запобігання аваріям і катастрофам. Бере участь у розробленні планів зі створення на підприємстві замкненого циклу, який засновано на екологічно раціональній циркуляції матеріалів, мінімізації, повторному використанні, переробленні та утилізації відходів, упровадженні екологічно чистої технології виробництва, раціонального використання природних ресурсів, а також у розробленні планів капітального будівництва природоохоронних об'єктів. Бере участь у розслідуванні причин і наслідків викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх запобігання. Керує розробленням заходів з поліпшення охорони навколишнього середовища на основі вивчення і узагальнення передового досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств. Забезпечує ведення обліку показників, які характеризують стан навколишнього середовища, дані екологічного моніторингу та іншої інформації екологічного характеру. Проводить роботу зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, що розповсюджується на всіх рівнях управління, ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства. Бере участь у розробленні програм екологічного навчання. Забезпечує складання встановленої звітності.

Повинен знати: екологічне законодавство; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів; систему екологічних стандартів та нормативів; перспективи розвитку галузі та підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; устаткування підприємства і принципи його роботи; організацію роботи з охорони навколишнього середовища; чинні норми та правила з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів; порядок проведення екологічної експертизи; систему екологічної сертифікації; метрологічне забезпечення заходів з охорони навколишнього середовища; порядок проведення екологічного моніторингу; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування; порядок і строки складання звітності з охорони навколишнього середовища; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

23. Головний юристконсультант

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво правовою роботою на підприємстві, забезпечуючи додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів. Очолює розроблення та розробляє документи правового характеру. Організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності підприємства, проектів нормативних актів, що надходять до підприємства, а також розроблення пропозицій для удосконалення діяльності підприємства. Забезпечує правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям з претензійної роботи, роз'яснення чинного законодавства і порядок його застосування; підготовку матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушення екологічного законодавства та про інші правопорушення. Забезпечує підготовку і передавання необхідних матеріалів до господарського суду, контроль своєчасного подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії. Контролює своєчасне оформлення матеріалів щодо притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Представляє інтереси підприємства в господарському суді, а також у державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення судових справ. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій судових справ, а також практики укладення і виконання господарських договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства. Бере участь у підготовці та укладенні колективних договорів, галузевих тарифних угод, укладенні господарських договорів, готує висновки про їх юридичну обґрунтованість. Забезпечує контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним законодавством порядку сертифікації продукції, приймання товарів за кількістю і якістю. Організовує разом з підрозділами підприємства підготовку пропозицій про зміну чинних або відміну тих наказів, що втратили чинність. Забезпечує систематичний облік, зберігання, внесення прийнятих змін в законодавчі і нормативні акти, що надходять на підприємство. Забезпечує правову пропаганду, а також організацію роботи з ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Дотримується конфіденційності у роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства. Організовує надання консультацій працівникам підприємства з правових питань.

Повинен знати: законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; податкове законодавство; екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства; порядок укладення і оформлення господарських договорів, колективних договорів, тарифних угод, порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; правила ділового етикету; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

24. Директор відділення. Начальник відділення

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо реалізації виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, організації. Організовує своєчасну підготовку виробництва, раціональне завантаження та роботу устаткування. Забезпечує додержання встановленої технології виробництва виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції високої якості. Організовує контроль за технічно правильною експлуатацією устаткування та інших основних засобів, економними витратами сировини, палива, матеріалів. Вживає необхідних заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження витрат виробництва (трудових, матеріальних), вдосконалення організації праці. Аналізує результати виробничої діяльності відділення, причини, що спричиняють простої устаткування, зниження якості виробів (робіт, послуг), розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків. Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства, забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Керує працівниками відділення, підпорядкованими йому підрозділами. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: постанови, законодавчі і нормативно-правові акти, розпорядження, накази, нормативні, методичні матеріали органів вищого рівня, що стосуються роботи підприємства, установи, організації; профіль, спеціалізацію, перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва продукції (послуг) підприємства; ринкові методи господарювання та управління підприємством; вітчизняні і світові науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва; економіку та організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

25. Директор виконавчий

Завдання та обов'язки. Здійснює на основі положення (статуту) та згідно з чинним законодавством виробничу, фінансово-господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов'язань перед постачальниками та замовниками, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації і спрямовує їх діяльність на розвиток та вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, збільшення прибутку, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; Господарський кодекс, податкове та екологічне законодавство; вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх вдосконалення або заміни; кадрові ресурси підприємства; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; вітчизняні і світові досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

26. Директор з виробництва

Завдання та обов'язки. Керує роботою з оперативного регулювання процесу виробництва, спрямованого на забезпечення ритмічного випуску продукції згідно з планом та договорами постачання при дотриманні стандартів і технічних умов на її якість. Координує роботу функціональних та виробничих підрозділів з оперативних питань, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства, вживає заходів щодо забезпечення ритмічності календарних планів виробництва, запобігання та усунення порушень перебігу виробничого процесу. Забезпечує розроблення бізнес-планів і календарних графіків випуску продукції на підприємстві та в його підрозділах. Організовує контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, устаткуванням, інструментом, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами тощо, а також за здійсненням підготовки виробництва нових видів продукції. Забезпечує ведення виробничо-оперативної документації на підприємстві, організацію збирання, оброблення і накопичення оперативної інформації з питань виробничої діяльності підприємства, розроблення та впровадження заходів щодо зниження непродуктивних витрат, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Бере участь у роботі з: розроблення довгострокових програм розвитку виробництва, розгляду та погодження проектів виробничих одиниць, що будуються та реконструюються, аналізу техніко-економічних показників роботи і результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, проведення заходів щодо удосконалення структури управління, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах; розроблення заходів щодо економії матеріальних ресурсів. Розглядає і погоджує подані виробничими підрозділами розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах. Контролює виконання заходів щодо поліпшення організації виробництва, дотримання технологічної дисципліни та правил з охорони праці. Організовує розроблення положень про підрозділи та посадових інструкцій працівників. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності; організаційну техніку та засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва; ринкові методи господарювання та управління; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі й підприємства; кон'юнктуру ринку; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та техніки у відповідній галузі виробництва; екологічне законодавство; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

27. Директор з економіки

Завдання та обов'язки. Керує фінансово-економічною діяльністю підприємства, спрямованою на досягнення високої економічної ефективності виробництва, повного використання внутрішніх резервів, впровадження досягнень економічної науки, розробленням перспективних, річних та оперативних планів з виробництва, прибутку та інших показників; організацією внутрішньогосподарських стосунків та договірно-претензійної роботи. Визначає: перспективи економічного розвитку підприємства, порядок поповнення нестачі власних обігових коштів; перелік та види договорів, що укладаються підприємством з суб'єктами підприємницької діяльності. Організовує розроблення заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та забезпечує їх впровадження. Координує діяльність економічних підрозділів підприємства щодо складання бізнес-планів, перспективних планів роботи в умовах ринкової економіки та конкуренції з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками, розроблення організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, структури управління, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва. Контролює: виконання встановлених завдань щодо економічних показників; виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом; використання коштів за цільовим призначенням; дотримання чинних умов оплати праці та преміювання; впровадження у виробничих підрозділах, на підприємстві господарського розрахунку та дотримання режиму економії. Організовує оперативний облік і аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства; підготовку пропозицій щодо коригування планів виробничої і економічної діяльності підприємства у разі зміни кон'юнктури ринку. Забезпечує: правильне співвідношення між темпами росту продуктивності праці та середньої заробітної плати; удосконалення планування, нормування й оплати праці, господарського розрахунку; фінансування заходів щодо впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації обладнання, інших заходів щодо технічного удосконалення та поліпшення організації виробництва, робіт з охорони навколишнього середовища; дотримання порядку внутрішньогосподарських відносин та розв'язання внутрішньогосподарських спорів; правильне використання лімітів короткотермінового і довготермінового банківського кредитування. Здійснює контроль за відповідністю договорів, що укладаються на поставку обладнання, машин та інших матеріальних цінностей до наявних на це коштів, включаючи банківський кредит. Організовує розроблення методичних матеріалів з техніко-економічного планування роботи виробничих підрозділів підприємства, розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень, необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і технології. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління. Бере участь у розробленні довготермінових програм розвитку підприємства, розробленні та впровадженні заходів з поліпшення економічних показників роботи підприємства (щодо обсягу виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку тощо), реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи, визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах; проведенні заходів щодо поліпшення структури управління; впровадженні передового досвіду в галузі удосконалення планування, нормування праці та матеріального стимулювання; розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку. Забезпечує організацію ведення статистичної, бухгалтерської та інших видів встановленої звітності і своєчасне подання її за призначенням. Керує проведенням порівняльного аналізу показників роботи підприємства та інших підприємств, упровадженням передового досвіду економічної роботи. Керує роботою з підвищення рівня економічних знань працівників. Контролює своєчасне подання звітів про результати економічної діяльності до відповідних органів. Керує структурними підрозділами підприємства, які виконують економічну роботу, сприяє впровадженню економічно доцільних рішень з управління виробництвом. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного та економічного розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; основи технології виробництва продукції; порядок розроблення та затвердження програм, бізнес-планів та планів виробничо-господарської діяльності; економічні методи управління підприємством; організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві, систему економічних стандартів; порядок розрахунку економічної ефективності від упровадження нових видів продукції, техніки, технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; порядок укладення та виконання господарських та фінансових договорів; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки у відповідній галузі виробництва та досвід передових підприємств з організації і вдосконалення економічної роботи; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

28. Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю малого промислового підприємства (фірми) на підставі статуту та установчого договору між засновником і малим підприємством та несе повну відповідальність за діяльність малого підприємства (фірми). Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість робіт і продукції, що виробляє підприємство. Забезпечує вивчення галузевого ринку. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства (фірми) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва. Організовує розроблення планів економічного та соціального розвитку малого підприємства (фірми), структури, штатного розпису та змін до нього, представляє їх до затвердження на загальних зборах малого підприємства (фірми). Готує звіти за результатами господарської та договірної діяльності для розгляду на загальних зборах малого підприємства (фірми). Вживає заходів щодо забезпечення малого підприємства (фірми) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу малого підприємства (фірми), сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства. Видає у межах своєї компетенції накази, відповідно до трудового законодавства приймає та звільняє працівників. Несе повну відповідальність за майно та обладнання, що належить малому підприємству (фірмі). Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно довимог чинного законодавства.

Повинен знати: закони, постанови, укази та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, а також розпорядження, рішення засновника малого підприємства (фірми) та загальних зборів малого підприємства, які регулюють порядок діяльності малого підприємства (фірми); профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; правила корпоративного управління; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; економіку, менеджмент, маркетинг, організацію виробництва, праці та управління, етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

29. Директор навчального пункту

Завдання та обов'язки. Керує на основі Положення про навчальний пункт роботою з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та іншою діяльністю навчального пункту. Розробляє поточні та перспективні плани підготовки та підвищення кваліфікації працівників за певними видами навчання. Укладає договори з підприємствами різних форм власності на навчання кадрів чи підвищення їх кваліфікації. Створює належні умови для високопродуктивної роботи викладачів та навчання учнів. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм та засобів навчання, підвищення якості й ефективності навчального процесу. Сприяє використанню новітніх комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій. Комплектує разом з керівниками підрозділів групи з навчання кадрів, проводить добір та розстановку викладачів та майстрів виробничого навчання, консультантів та укладає з ними угоди. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та майстрів виробничого навчання згідно з чинними нормативами та контролює їх виконання. Здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм за професіями, якістю навчального процесу, роботою викладачів та майстрів, успішністю відвідуванням і дисципліною учнів. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва. Забезпечує оснащення і розвиток матеріальної бази навчального пункту, придбання навчальної й технічної літератури, методичних та наочних посібників. Забезпечує використання коштів за цільовим призначенням, дотримання чинних умов оплати праці. Здійснює контроль за правильним і своєчасним веденням діловодства з навчально-виробничої роботи. Забезпечує видання посвідчень про присвоєння професії чи підвищення кваліфікації. Вирішує всі питання щодо діяльності навчального пункту відповідно до своєї компетенції та в межах наданих йому повноважень. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: законодавчі акти, методичні рекомендації, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які визначають порядок діяльності виробничого пункту відповідно до покладених на нього завдань; законодавство України про охорону праці; сучасні методи господарювання та управління, порядок укладення і виконання господарських договорів; основи професійної педагогіки та психології; економіку, організацію виробництва, праці та управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки, законодавство про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років.

30. Директор навчально-виробничого комбінату

Завдання та обов'язки. Керує на основі Положення про навчально-виробничий комбінат роботою з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та іншою діяльністю навчально-виробничого комбінату. Розробляє поточні та перспективні плани підготовки та підвищення кваліфікації працівників за усіма видами навчання. Укладає договори з підприємствами різних форм власності на навчання кадрів чи підвищення їх кваліфікації. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм та засобів навчання, підвищення якості й ефективності навчального процесу. Забезпечує належні умови праці й навчання. Сприяє використанню новітніх комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій. Комплектує разом з керівниками підрозділів групи з навчання кадрів, проводить добір та розстановку викладачів та майстрів виробничого навчання, консультантів та укладає з ними угоди. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та майстрів виробничого навчання згідно з чинними нормативами та контролює їх виконання. Здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм за професіями, якістю навчального процесу, роботою викладачів та майстрів, успішністю, відвідуванням і дисципліною учнів. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва. Забезпечує оснащення і розвиток матеріальної бази навчально-виробничого комбінату, придбання навчальної й технічної літератури, методичних та наочних посібників, організацію навчально-технічних кабінетів, навчальних майстерень і дільниць відповідно до обсягів і характеру підготовки кадрів. Забезпечує виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом, використання коштів за цільовим призначенням, дотримання чинних умов оплати праці. Здійснює контроль за правильним і своєчасним веденням діловодства з навчально-виробничої роботи. Забезпечує видання посвідчень про присвоєння професії чи підвищення кваліфікації. Представляє навчально-виробничий комбінат на всіх підприємствах, організаціях, установах відповідно до своєї компетенції та наданих йому повноважень. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: законодавчі акти, методичні рекомендації, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які визначають порядок діяльності виробничо-навчального комбінату відповідно до покладених на нього завдань; законодавство України про охорону праці; сучасні методи господарювання та управління, порядок укладення і виконання господарських договорів; основи професійної педагогіки та психології; економіку, організацію виробництва, праці та управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки, законодавство про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

31. Директор представництва

Завдання та обов'язки. Представляє в регіоні або країні перебування інтереси об'єднання (підприємства, фірми) з питань певного виду діяльності та діє від його імені. Організовує роботу представництва. Розпоряджається майном та коштами на правах повного господарського відання. Організовує роботу з укладання угод від імені об'єднання (підприємства, фірми) або виконує представницькі функції у разі посередництва. Формує в регіоні або країні перебування посередницьку мережу агентів, які вирішують питання щодо просування продукції, товарів чи послуг об'єднання (підприємства, фірми) на місцеві ринки, аналізує та контролює їх роботу. Розробляє маркетингові стратегії, обґрунтування асортиментної та цінової політики. Планує та вирішує правові, організаційні та фінансові аспекти забезпечення рекламних компаній. Сприяє налагодженню та розвитку форм співробітництва, встановленню контактів, проведенню відповідних переговорів, експертиз, укладенню контрактів. Веде переговори з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності регіону або країни перебування. Бере участь у роботі міжнародних представництв та їх органів з питань економічного та науково-технічного співробітництва. Виконує в повному обсязі управлінські функції щодо організації діяльності представництва згідно із статутом об'єднання (підприємства, фірми) та чинним законодавством України. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: чинне законодавство України та країни перебування, що регламентує відповідний вид діяльності; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування об'єднання (підприємства, фірми); цінову, податкову, фінансово-кредитну політику країни перебування; порядок проведення переговорів, експертиз, укладення контрактів; основи міжнародного торговельного права, мікро- та макроекономіки, міжнародного стратегічного маркетингу; методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності об'єднання (підприємства, фірми); категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг; менеджмент персоналу; психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; основи трудового законодавства; історію, культуру, економіку України та країни перебування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

32. Директор фінансовий

Завдання та обов'язки. Визначає фінансову політику організації, розробляє та вживає заходів щодо забезпечення її фінансової стійкості. Керує роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей та перспектив розвитку організації, з визначенням джерел фінансування та урахуванням ринкової кон'юнктури. Здійснює аналіз та оцінку фінансових ризиків і розробляє заходи з приведення їх до мінімуму. Забезпечує контроль за додержанням фінансової дисципліни, своєчасним та повним виконанням договірних зобов'язань та надходженням коштів, порядком оформлення фінансово-господарських операцій з постачальниками, замовниками, кредитними організаціями, а також операцій зовнішньоекономічної діяльності. Очолює роботу з формування та вдосконалення податкової політики організації, податкового планування та оптимізації оподаткування, у відповідності до чинного законодавства, підготовки й проведення емісії цінних паперів, аналізу та оцінки інвестиційної привабливості проектів та доцільності вкладання коштів, регулювання співвідношення власного та запозиченого капіталу. Здійснює взаємодію з кредитними організаціями з питань розміщення тимчасово вільних грошових коштів, проведення операцій з цінними паперами, отримання кредитів. Керує складанням перспективних та поточних фінансових планів і бюджетів грошових коштів, доводить показники затвердженої системи бюджетів, завдань, лімітів та нормативів до підрозділів організації, забезпечує контроль за їх виконанням. Бере участь у розробленні проектів планів з продажу продукції (робіт, послуг), витрат на виробництво (робіт, послуг), розробляє заходи щодо підвищення рентабельності виробництва, зниження витрат виробництва та обігу. Здійснює контроль за станом, рухом та цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов'язань. Вживає заходів до забезпечення платоспроможності та збільшення прибутку організації, ефективності фінансових та інвестиційних проектів, раціональної структури активів. Організовує розроблення інформаційної системи з управління фінансами відповідно до вимог бухгалтерського, податкового, статистичного й управлінського обліку, контроль за достовірністю та збереженням конфіденційності інформації. Забезпечує подання необхідної фінансової інформації внутрішнім та зовнішнім користувачам. Організовує роботу з проведення аналізу та оцінки фінансових результатів діяльності організації та розроблення заходів з підвищення ефективності управління фінансами, а також проведення внутрішнього аудиту, з розглядання взаємних претензій, що виникають у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, вживає заходів до їх вирішення згідно з чинним законодавством. Контролює збереження комерційної таємниці підлеглими щодо фінансової діяльності організації, що є предметом конфіденційності. Керує діяльністю фінансових підрозділів організації, організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників, надає методичну допомогу працівникам організації з фінансових питань.

Повинен знати: законодавчі та інші правові акти, що регламентують фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність організації; нормативні та методичні документи з питань організації бухгалтерського обліку та управління фінансами; основи цивільного права; фінансове, налогове та господарське законодавство; етику професійного бухгалтера та правила корпоративного управління; профіль, спеціалізацію та структуру організації, перспективи її розвитку; методи аналізу та оцінки ефективності фінансової діяльності організації, аналізу фінансових ринків, розрахунку та мінімізації фінансових ризиків; порядок укладання та виконання господарських і фінансових договорів: організацію фінансової роботи, бюджетного фінансування; методи та порядок планування фінансових показників; порядок довгострокового та короткострокового кредитування, залучення інвестицій та запозичених коштів, використання власних коштів, випуску та придбання цінних паперів, розподілення фінансових ресурсів, нарахування податків, проведення аудиторських перевірок; бухгалтерський, податковий, статистичний та управлінський облік; основи технології виробництва, праці та управління; сучасні довідкові та інформаційні системи у сфері бухгалтерського обліку та управління фінансами; правила зберігання фінансових документів та захисту інформації; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації бухгалтерського обліку та управління фінансами; трудове законодавство та правила з охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років.

33. Директор-розпорядник

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво діяльністю підприємства (установи, організації). Забезпечує розроблення та виконання виробничо-господарських, фінансових і бізнес-планів підприємства (установи, організації), що спрямовані на ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів. Спрямовує діяльність усіх структурних підрозділів підприємства (установи, організації) на розвиток та вдосконалення виробництва з урахуванням ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства (установи, організації), зростання обсягів реалізації продукції, її якості та конкурентоспроможності. Забезпечує умови для збереження товарно-матеріальних цінностей. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства, установи, організації. Укладає угоди та контракти. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації) в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати; раціонально використовує персонал на робочих місцях, з урахуванням кваліфікації, розподілу праці, психофізіології; забезпечує умови для підвищення кваліфікації персоналу, створення сприятливого мікроклімату в трудовому колективі. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, установи, організації, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан підприємства (установи, організації). Інформує керівництво про виявлені недоліки на виробництві, бере участь у їх усуненні.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; Господарський кодекс, податкове та екологічне законодавство; вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів; кадрові ресурси підприємства; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; вітчизняні і світові досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

34. Керівник групи

Завдання та обов'язки. Керує групою працівників з проведення наукових досліджень або виконання науково-технічних розробок. Здійснює планування та координацію робіт групи з розроблення проекту або видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем. Організовує збирання, оброблення, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації, забезпечує високу якість і своєчасність виконання робіт, відповідність проектів, які розроблюються, чинним стандартам, а також сучасним досягненням науки і техніки. Вивчає зарубіжний досвід виконання аналогічних робіт з метою використання під час проектування. Організовує роботу з раціонального компонування конструктивних елементів проекту, забезпечує відповідність проекту технічному завданню на проектування, правильний вибір принципових схем, високий рівень стандартизації і уніфікації обладнання. Організовує проведення різних випробувань та аналізує їх результати. Керує встановленням і налагодженням устаткування під час проведення випробувань, досліджень дослідних зразків. Керує впровадженням розроблених технічних рішень і виконаних розробок. Готує звіти з узагальнення результатів досліджень і розробок. Проводить експертизу наукових робіт інших організацій, бере участь у роботі семінарів, конференцій. Керує працівниками групи.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, що стосуються напряму розвитку галузі і тематики досліджень і розробок; методи проведення досліджень і розробок; стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації; методи проведення технічних розрахунків; передовий вітчизняний і світовий досвід проектування; основи стандартизації, основи патентування; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

35. Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво департаментом з певного виду діяльності відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів у межах обов'язків, встановлених положенням (статутом), з метою досягнення найбільшої ефективності роботи. Визначає та формує стратегію розвитку департаменту і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності департаменту. Забезпечує виконання покладених на департамент завдань, організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів департаменту, спрямовує їх діяльність на виконання програм, планових завдань, договірних зобов'язань, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку відповідної сфери діяльності, хід виконання затверджених програм розвитку та діяльності департаменту. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів у складі департаменту. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. Організовує розроблення та впровадження інструкцій, положень, методик, що потрібні в діяльності департаменту. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу. Вживає заходів щодо забезпечення департаменту кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їхніх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища. Вживає заходів щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності департаменту; профіль, спеціалізацію й особливості структури департаменту; Господарський кодекс, податкове та екологічне законодавство; вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і департаменту; кадрові ресурси підприємства; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги.Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

36. Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням наукових досліджень і розробок проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання. Забезпечує розроблення методичних та робочих програми щодо проведення наукового дослідження з відповідного проекту в матеріальній (нематеріальній) сфері. Вирішує питання управління проектом, використовуючи елементи системного підходу. Аналізує загальні ресурси та етапи виконання проекту в матеріальній (нематеріальній) сфері. Визначає ресурси, які мають бути задіяними для реалізації робіт проекту, оцінює вартість цих ресурсів. Узагальнює матеріали досліджень, керує складанням наукових звітів за етапами робіт та завданням у цілому, підготовкою до видання наукових праць, які є результатами досліджень та розробок. Подає на затвердження та захищає розроблені проекти та програми у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Розробляє плани наукових досліджень та практичні рекомендації, а також заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи підрозділу. Керує розробленням рекомендацій щодо запровадження результатів досягнень. Забезпечує використання виконавцями проектів та програм досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо наукових досліджень у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Впроваджує нові інформаційні технології для виконання проектів та програм в матеріальній (нематеріальній) сфері, а також методів економічного аналізу з метою обґрунтованого прогнозування соціально-економічних процесів. Забезпечує проведення експериментів та спостережень за результатами досліджень. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на конференціях, семінарах, готує публікації. Рецензує підготовлені наукові роботи з досліджень у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Сприяє розвитку творчої ініціативи співробітників, підвищенню кваліфікації наукових кадрів.

Повинен знати: основні положення Конституції України; закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"1977-12; акти законодавства, що стосуються наукових досліджень; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних напрямів науково-технічних досліджень; наукові проблеми відповідної сфери знань, напрями розвитку галузей; сучасні методи і заходи планування та організації досліджень, розробок та обробки інформації; вітчизняний та зарубіжний досвід щодо проведення наукових досліджень та розробок; економіку, організацію праці та управління, основи трудового законодавства; порядок укладання договорів щодо створення науково-дослідної продукції; правила охорони праці та протипожежного захисту; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Повна вища освіта за спеціальністю "Управління проектами" (магістр). Термін перепідготовки - 1 раз на 3 роки.

Сертифікат професіонала з управління проектами та програмами з визначеним терміном.

37. Керуючий санацією

Завдання та обов'язки. Організовує здійснення санації боржника до рішення господарського суду. Приймає в господарське відання майно боржника та організовує проведення його інвентаризації. Відкриває спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами. Розробляє та подає на затвердження комітету кредиторів план санації боржника. Організовує ведення бухгалтерського і статистичного обліку та фінансової звітності. Здійснює заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником. Від імені боржника заявляє позови про стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність. Розглядає вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника та санації і заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів. Звітує перед комітетом кредиторів щодо послідовної реалізації плану санації. Повідомляє у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків. Здійснює інші повноваження, передбачені законом. Розпоряджається майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених законом; укладає від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші угоди; подає заяви про визнання угод, укладених боржником, недійсними. У разі дострокового припинення процедури санації у зв'язку з укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

Повинен знати: Конституцію України; Господарський кодекс України436-15; Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"2343-12; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років.

38. Ліквідатор підприємств-боржників

Завдання та обов'язки. Приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів щодо забезпечення його збереження. Виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута. Здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством. Аналізує фінансове становище банкрута. Виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута. Очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу. Пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту. З дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадить у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту. Вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню. Реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому законом. Надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів. Виконує інші функції, передбачені законом. Повідомляє державний орган з питань банкрутства про своє призначення та про своє звільнення від обов'язків.

Повинен знати: Конституцію України; Господарський кодекс України436-15; Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"2343-12; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років.

39. Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку

Завдання та обов'язки. Розробляє стратегічні цілі з питань регіонального розвитку. На основі комплексного вивчення, проведення маркетингових досліджень та аналізу діяльності регіону забезпечує розроблення проектів поточних і перспективних планів його технічного та економічного розвитку. Визначає оптимальну стратегію економічної діяльності регіону, обґрунтовує економічні розрахунки, та планові показники з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці. Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності регіону з використанням сучасних методик і обґрунтувань. Сприяє проведенню наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також роботи у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління на регіональному рівні. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних показників господарської діяльності підприємств регіону оцінює їх експортний потенціал, розраховує можливості зовнішньоекономічної діяльності. Прогнозує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах на регіональному рівні. Бере участь у роботі щодо вдосконалення організації виробництва, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Обґрунтовує та пропонує шляхи економії всіх видів ресурсів. Бере участь у маркетингових дослідженнях зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів та прогнозування попиту на продукцію. Забезпечує складання встановленої звітності. Підтримує необхідні зв'язки з підприємствами регіону, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Повинен знати: чинне законодавство, нормативно-правові акти та інші керівні матеріали, що регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність регіону; головні фактори зовнішньоекономічної політики України та методи її реалізації; перспективи технічного та економічного розвитку регіону; порядок і методи розроблення та затвердження програм, перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції; основи економіки та менеджменту; методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту; організацію зовнішньоторговельної діяльності підприємств регіону; вітчизняні та світові досягнення науки й техніки у відповідних галузях виробництва та досвід передових підприємств; етику ділового спілкування та ведення переговорів; порядок та строки подання звітності; засоби обчислювальної техніки; організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

40. Менеджер (управитель) з постачання

Завдання та обов'язки. Здійснює управління діяльністю із забезпечення виробничого процесу підприємства всіма необхідними ресурсами. Організовує та координує постачання матеріальних ресурсів відповідної якості у встановлені терміни та у повному обсязі. Аналізує та вирішує організаційно-технічні, економічні, кадрові та соціально-психологічні проблеми, пов'язані з постачанням. Керуючись стратегічними цілями діяльності підприємства планує постачальницьку діяльність. Організовує проведення маркетингових досліджень з питань матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів підприємства в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах, обладнанні, комплектуючих виробах, паливі, енергії тощо). Готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо використання прогресивних норм витрат матеріальних ресурсів з їх обґрунтуванням і необхідними розрахунками, встановленням календарних термінів поставок. Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів та балансів матеріально-технічного забезпечення виробництва. Виконує роботу з узгодження комерційних умов і укладення договорів та контрактів, оцінює ступінь можливого ризику. Контролює підготовку матеріалів за претензіями до постачальників у разі порушень ними договірних зобов'язань, погодження з постачальниками зміни умов укладених договорів. Проводить роботу з формування та розширення господарських зв'язків з постачальниками, освоєння нових, більш вигідних товарних ринків, відстеження кон'юнктури ринку, асортименту виробів з метою їх придбання. Вживає заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв'язків з діловими партнерами. Вивчає маркетингову інформацію і рекламні матеріали з метою виявлення можливості придбання матеріально-технічних ресурсів. Організовує і контролює доставку матеріальних ресурсів згідно з передбаченими у договорах термінами, забезпечує контроль їх кількості, якості і комплектності, дотримання правил зберігання продукції на складах підприємства. Бере участь у розробленні нормативів потреби і виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів. Здійснює оперативне регулювання виробничих запасів на підприємстві, додержання лімітів на відпускання матеріальних ресурсів, їх витрачання у підрозділах підприємства за прямим призначенням. Забезпечує постановку завдань або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів та пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати системи оброблення інформації з матеріально-технічного постачання. Забезпечує складання встановленої звітності, формування бази даних щодо внутрішньої та зовнішньої інформації із матеріально-технічного забезпечення підприємства. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування щодо промислового виробництва; накази, інструкції та інші керівні й нормативні матеріали підприємства в сфері своєї діяльності; методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні, основні напрями маркетингової діяльності; перспективи розвитку підприємства, виробничі потужності, технологію виробництва; методи і порядок планування матеріально-технічного забезпечення, розроблення нормативів виробничих запасів сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів; організацію матеріально-технічного забезпечення і складського господарства; укладення договорів з постачальниками; економіку підприємства, стандарти і технічні умови на продукцію, умови постачання, зберігання та транспортування продукції; організацію праці та управління, менеджмент, маркетинг, етику ділового спілкування; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи, або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

41. Начальник випробувальної станції

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю випробувальної станції і відповідає за роботу з оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів. Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань діяльності станції. Здійснює керівництво роботами з оцінки якості різних видів продукції. Забезпечує визначення відповідності продукції чинним стандартам і технічним умовам, екологічним стандартам та нормативам, а також застосування нових, більш економічних і безпечних матеріалів. На підставі проведених аналізів затверджує висновок про результати проведених випробувань. Забезпечує ефективне використання основних засобів станції, необхідні умови праці. Координує роботу працівників і служб станції. Добирає і розставляє кадри робітників і фахівців. Проводить організаційну та виховну роботу в колективі станції. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників, навчанню безпечним методам роботи. Забезпечує ведення обліку і звітності за встановленими формами. Спільно із фахівцями впроваджує передовий досвід з оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів. Затверджує заявки на матеріально-технічні засоби, спецодяг тощо. Контролює додержання працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з напрямів діяльності станції; технологію виробництва продукції підприємства; методики оцінки якості випробуваних зразків продукції, матеріалів та напівфабрикатів; чинні стандарти, технічні умови та основні показники якості і методи їх контролю; екологічні стандарти і нормативи; порядок складання звітності; основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, аналіз господарської діяльності; трудове законодавство; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

42. Начальник комплексу (автоматизованого вантажного, виробничого перевантажувального, технологічного)

Завдання та обов'язки. Здійснює адміністративно-технічне керівництво виробничою діяльністю всіх ланок комплексу (автоматизованого вантажного, виробничого перевантажувального, технологічного) щодо основних функціональних напрямів. Контролює дотримання технології виконуваних робіт. Координує роботу підрозділів комплексу. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу. Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування. Організовує і контролює роботу диспетчерської служби комплексу. Забезпечує підготовку складської площі до перевантаження небезпечних і шкідливих для здоров'я людей вантажів. Організовує й забезпечує безпечне виконання робіт на всіх ділянках і робочих місцях комплексу. Забезпечує розроблення маршрутів руху технологічних засобів і автотранспорту. Стежить за своєчасним видаванням працівникам спецодягу, засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами. Організовує розслідування нещасних випадків, аварій, пошкодження транспортних засобів. Заохочує працівників, які відзначились, і накладає стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни. Контролює дотримання працівниками технологічної й трудової дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Стежить за впровадженням засобів механізації і автоматизації, забезпечуючи відповідність їх сучасному рівню розвитку техніки, вимогам охорони праці. Керує складанням перспективних і річних планів роботи комплексу і плану технічного розвитку виробництва, розробленням пропозицій з реконструкції та технічного переозброєння виробництва. Забезпечує робочі місця й виробничі дільниці інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженням та попереджувальними знаками. На основі сучасних досягнень науки і техніки, передового досвіду, з урахуванням кон'юнктури ринку, організовує роботу з удосконалення та оновлення продукції, що випускається, робіт (послуг), що надаються. Розглядає технічну документацію, пов'язану з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва новозбудованих об'єктів. Упроваджує передові методи праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, організовує проведення технічного навчання працівників комплексу. Організовує виконання заходів з охорони праці, забезпечує справний і безпечний стан устаткування, механізмів, інструменту. Проводить роботу з пошуку та організації додаткових виробничих резервів підвищення продуктивності праці, зниження витрат (трудових, матеріальних). Аналізує результати виробничої діяльності комплексу, причини, що викликають простої устаткування і зниження якості виробів (робіт, послуг), розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність комплексу (автоматизованого вантажного, виробничого перевантажувального, технологічного); технологію виконання робіт, технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи техніки, правила технічної експлуатації вантажних, перевантажувальних машин; правила охорони праці; чинні нормативні документи щодо охорони природного навколишнього середовища; техніко-економічне й виробниче планування; економіку, організацію праці й управління; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

43. Начальник управління

Завдання та обов'язки. Керує відповідно до чинного законодавства всіма видами діяльності управління. Організовує безпосередньо та через функціональні підрозділи роботу та ефективну взаємодію виробничих і обслуговуючих підрозділів, спрямовуючи їх діяльність на досягнення високих техніко-економічних показників, розвиток і вдосконалення виробництва. Забезпечує виконання управлінням всіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетом, постачальниками, замовниками тощо, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. Забезпечує високоприбуткову діяльність управління, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам. Вживає заходів щодо зниження витрат сировини, палива, енергії та матеріалів, підвищення продуктивності праці, створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу, забезпечення управління кваліфікованими кадрами, ефективного використання знань та досвіду працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам виробничих підрозділів. Забезпечує дотримання чинного законодавства з питань діяльності управління, розроблення, складання та виконання колективного договору. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності відповідної галузі та управління; податкове та екологічне законодавство; перспективи технічного та економічного розвитку галузі; ринкові методи господарювання та управління, технологію й організацію виробництва; науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва; менеджмент, маркетинг; етику ділового спілкування; законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

44. Начальник філіалу

Завдання та обов'язки. Організовує діяльність філіалу від імені підприємства в межах повноважень, наданих йому підприємством. Діє на підставі чинного законодавства України, Положення про філіал, нормативно-правових актів органів управління та Статуту підприємства. Укладає від імені підприємства господарські договори в межах наданих йому повноважень. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання в разі потреби режиму секретності і комерційної таємниці. Організовує складання плану доходів та кошторису витрат філіалу. Забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, сплату податків та обов'язкових платежів і відрахувань. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, підписує грошові, звітні та інші документи. Відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих підрозділів філіалу, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва та поліпшення якості продукції завдяки впровадженню нової техніки й прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва та управління. Забезпечує досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бізнес-планом філіалу. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативних та інших керівних документів з напряму діяльності філіалу. Забезпечує раціональне використання основних фондів, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Установлює працівникам філіалу конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів відповідно до галузевої угоди, схеми посадових окладів та тарифних ставок, затверджених підприємством, положення про оплату праці працівників підприємства, колективного договору підприємства й філіалу та в межах доведеного підприємством фонду оплати праці філіалу. Здійснює в межах фонду оплати праці філіалу преміювання, виплату винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства про працю на підставі положень про оплату праці філіалу та відповідних підрозділів. Забезпечує раціональну розстановку працівників філіалу. Організовує проведення атестації робочих місць. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників філіалу, вживає заходів щодо їх заохочення та накладає стягнення. Забезпечує укладання та виконання колективного договору. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю. Забезпечує дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні документи, які стосуються діяльності філіалу; особливості структури філіалу, його виробничі потужності, технологію виробництва, порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, методи господарювання та управління філіалом; досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном у відповідній галузі виробництва, досвід передових підприємств; основи менеджменту і маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи; порядок укладання господарських договорів; чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

45. Прес-секретар

Завдання та обов'язки. Здійснює координацію системи взаємозв'язків і безпосередньо зв'язків керівника та підприємства з громадськістю відповідно до встановлених вимог і порядку, а також взаємовідносин керівника з представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами, розробляє відповідні заходи і плани розвитку таких взаємозв'язків. Проводить інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення і принципи діяльності керівника та підприємства в цілому. Організовує прес-конференції, зустрічі з робочими колективами, громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення. Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із підприємства. Доводить до відома всіх зацікавлених служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і прийнятих рішень. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами. Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність підприємства. Проводить переговори щодо контактів з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій. Бере участь у підготовці й випуску рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних і міжгалузевих зв'язків. Забезпечує координацію зв'язків і безпосередньо здійснює зв'язок з періодичними виданнями (газетами, журналами). Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами інших підприємств. Бере участь у підготовці доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника підприємства. Простежує процес одержання потрібної інформації, контролює повноту її надходження. Допомагає керівникові підприємства у додержанні відповідних норм етикету та протоколу під час прийому службових осіб, відвідувачів та гостей. У разі потреби супроводжує керівника підприємства під час його візитів, відряджень та поїздок, виконуючи завдання та обов'язки, що випливають з конкретних обставин.

Повинен знати: чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства; нормативно-правові акти з питань масової інформації; нормативно-методичні та інші керівні документи в галузі професійної діяльності; основи ринкової економіки й підприємництва, ведення бізнесу; основи маркетингу та менеджменту; організаційну, виробничу й соціальну структуру, перспективи розвитку підприємства; теорію і практику роботи з персоналом; форми і методи ведення рекламних кампаній; основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин; основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення; методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій і зв'язку, обчислювальної техніки; основи законодавства про працю; правила та норми з охорони праці; одну або більше іноземних мов.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

46. Розпорядник майна підприємств-боржників

Завдання та обов'язки. Здійснює повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища протягом періоду, встановленого чинним законодавством. Здійснює заходи щодо захисту майна боржника, виявляє кредиторів і дебіторів. Скликає збори кредиторів. Розглядає вимоги кредиторів, заявлених до боржника. Веде реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку. Аналізує фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках. Надає державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство. Надає господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника. Виконує інші функції, передбачені законом. Повідомляє державний орган з питань банкрутства про своє призначення та про своє звільнення від обов'язків.

Повинен знати: Конституцію України; Господарський кодекс України436-15; Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"2343-12; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років.

47. Технічний керівник

Завдання та обов'язки. Визначає технічну політику і перспективи розвитку підприємства, забезпечуючи постійне підвищення рівня технічної оснащеності виробництва, скорочення затрат праці на виробництво продукції (надання послуг), поліпшення їх якості та ефективне використання виробничих фондів. Керує розробленням виробничо-технічної частини проекту перспективного і поточного планів виробництва. Розподіляє за об'єктами робіт механізми, устаткування, апаратуру, забезпечує їх правильну експлуатацію і ремонт. Здійснює контроль за забезпеченням виробничих підрозділів послугами ремонтно-механічної і енергетичної служб підприємства, транспортом. Організовує роботу щодо впровадження нової техніки і технології виробництва, наукової організації праці, а також заходів щодо механізації трудомістких процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці і зниження вартості виконуваних робіт. Бере участь у складанні заявок на матеріально-технічне забезпечення підприємства необхідним устаткуванням, запасними частинами, інструментом тощо. Забезпечує впровадження заходів щодо удосконалення організації виробництва і праці, технічного переозброєння виробничих підрозділів, створення найбільш сприятливих умов роботи, підвищення культури виробництва, удосконалення технічного нормування і оплати праці робітників. Бере участь у підборі і комплектації виробничих дільниць робітниками та технічними кадрами. Організовує роботу в сфері технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, поширення передового досвіду, забезпечує навчання і підвищення кваліфікації кадрів. Організовує складання і подання виробничої і оперативної звітності. Контролює додержання технологічної дисципліни, правил технічної експлуатації устаткування і норм витрат матеріальних ресурсів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. Керує діяльністю технічних служб підприємства.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності підприємства; перспективи розвитку підприємства; технологію виконання робіт і вимоги до якості їх проведення; устаткування, що використовується і правила його технічної експлуатації; порядок планування, проектування і фінансування робіт; економіку та основи організації виробництва, праці та управління; методи технічного нормування і господарського розрахунку; діючі форми і системи оплати праці, морального і матеріального стимулювання; облік і правила зберігання матеріалів; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Розділ 2. Керівники виробничих та інших основних і функціональних підрозділів

1. Завідувач майстерні

Завдання та обов'язки. Керує проведенням робіт з технічного обслуговування, ремонту механізмів, техніки та обладнання. Видає ремонтному персоналу завдання та контролює його виконання. Розробляє графіки технічного обслуговування, технічних оглядів та ремонтних робіт техніки і технологічних машин. Сприяє організації ефективної праці ремонтних робітників, зниженню вартості ремонту з високою якістю ремонтних робіт. Забезпечує раціональне використання устаткування, енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, деталей. Бере участь у терміновому усуненні поломок машин, механізмів та обладнання. Забезпечує збереження автотранспорту, техніки, механізмів і обладнання та контролює додержання правил паркування і пожежної безпеки на території майстерні. Забезпечує робочі місця і контролює наявність захисних сіток, загороджень, засобів протипожежного захисту, інструкцій з охорони праці, попереджувальних написів, які передбачені правилами з охорони праці. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання нещасним випадкам. Готує необхідні документи для своєчасного проведення технічних оглядів та випробувань вантажопідйомних та інших машин і обладнання. Веде технічну документацію, своєчасно складає звітність про виробничу діяльність майстерні. Проводить інструктаж з додержання робітниками правил і норм з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої і трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи органів вищого рівня з питань організації, технічного обслуговування і ремонту техніки, технологічних машин, устаткування, механізмів; технологію ремонтних робіт, конструктивні особливості устаткування і рухомого складу, що ремонтується; основи економіки, організації праці, виробництва та управління, основи трудового законодавства, правила і норми з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

2. Майстер

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне регулювання ходу виробництва на закріпленій дільниці роботи, контролює виконання змінно-добових завдань та графіків. Забезпечує своєчасну підготовку виробництва, забезпечує дільницю всіма необхідними матеріалами, інструментом, пристроями, змінним обладнанням, технологічною документацією. Контролює технологічний процес та веде облік роботи. Координує роботу дільниці, своєчасно вживає необхідних заходів щодо усунення неполадок та зупинок обладнання, які виникають у процесі роботи. Забезпечує своєчасну зупинку агрегатів, устаткування, механізмів на ремонт, дотримання встановлених графіків ремонту та тривалості ремонтних робіт. Складає замовлення на отримання та виготовлення запасних частин, деталей, інструментів, необхідних для виконання дільницею виробничих завдань та забезпечує всі замовлення відповідною технічною документацією. Контролює своєчасне виконання замовлень, здійснює приймання деталей та запасних частин, перевіряє їх відповідність встановленим розмірам, кресленням, технічним умовам. Веде облік наявних запасних частин, деталей, контролює їх правильне складування та зберігання, вживає заходів щодо своєчасного поповнення аварійного запасу. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, суміщення професій, організовує атестацію і раціоналізацію робочих місць. Здійснює виробничий інструктаж робітників, проводить заходи щодо виконання правил з охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх дотримання. Аналізує результати виробничої діяльності, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи, упровадженню раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Забезпечує зберігання технічної документації та закріплених матеріальних цінностей. Контролює додержання робітниками технологічної, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної та екологічної безпеки. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх іншим та суміжним професіям. Веде виховну роботу в колективі.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технічні характеристики і вимоги до продукції, яку випускає дільниця, технологію її виробництва; устаткування дільниці і правила його технічної експлуатації; методи виробничого планування; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду; чинні положення з оплати праці; передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

3. Майстер виробництва

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробництвом. Забезпечує виконання планових завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економне використання сировини, матеріалів і систематичне підвищення продуктивності праці. Організовує і контролює додержання технологічних процесів, оперативно виявляє і усуває причини їх порушення. Впроваджує ефективну організацію праці, механізацію і автоматизацію трудомістких процесів і ручних робіт. Забезпечує повне завантаження і правильне використання устаткування, рівномірну і продуктивну роботу працівників. Встановлює виробничі завдання бригадам та окремим робітникам. Створює умови для виконання норм кожним робітником. Проводить виробничий інструктаж робітників. Вносить пропозиції щодо присвоєння та підвищення розрядів робітникам, бере участь у тарифікації робіт. Перевіряє якість продукції, яка випускається, або послуг, які надаються. Вживає заходів щодо запобігання браку і підвищення якості продукції (робіт). Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати на виробництві, забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Контролює додержання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці. Розподіляє премії у встановленому порядку із фонду майстра передовикам виробництва. Організовує роботу з підвищення рівня технічних знань, навчання іншим або суміжним професіям. Веде виховну роботу в колективі.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, та інші керівні матеріали, які регулюють порядок діяльності виробництва; технологічні процеси і режими виробництва, технічні характеристики і вимоги до продукції, яка виробляється; правила технічної експлуатації устаткування; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, чинні положення з оплати праці; правила з охорони праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

4. Майстер виробничої лабораторії

Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення необхідних аналізів, механічних випробувань та інших досліджень з лабораторного контролю на відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції чинним стандартам, технічним умовам і вимогам екологічної безпеки. Керує випробуванням нових та модифікованих зразків продукції, погодженням технічної документації на цю продукцію з метою забезпечення умов для ефективного контролю її якості, а також удосконаленням існуючих та впровадженням нових методів лабораторного контролю. Бере участь у роботі з підготовки продукції до державної атестації та сертифікації. Організовує нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на періодичну державну повірку. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії, їх відповідності вимогам норм охорони праці. Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у розробленні пропозицій щодо його запобігання й усунення. Аналізує результати діяльності виробничої лабораторії, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, веде виховну роботу в колективі.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності виробничої лабораторії; технологічні процеси і режими виробництва; устаткування виробничої лабораторії, принципи його роботи і правила технічної експлуатації; технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю виробництва; чинну систему державної атестації та сертифікації продукції; передовий вітчизняний і світовий досвід в сфері своєї діяльності; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

5. Майстер виробничої служби

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання плану робіт виробничої служби у встановлені строки. Контролює додержання технологічної послідовності виконання робіт. Впроваджує заходи із запобігання браку і підвищення якості робіт, використання резервів підвищення продуктивності праці у виробничій службі. Забезпечує раціональне використання обладнання і транспортних засобів, економне витрачання матеріалів, відповідні умови для виконання робітниками встановлених норм виробітку. Вносить пропозиції щодо присвоєння та підвищення розрядів робітникам. Встановлює згідно з планом виробничі завдання робітникам, проводить виробничий інструктаж. Видає наряди, приймає роботу, оформляє завершені роботи, документи з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Контролює додержання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці. Готує пропозиції щодо заохочення робітників або накладання стягнення на порушників трудової і виробничої дисципліни. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників та веде виховну роботу в колективі.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які регулюють порядок діяльності виробничої служби; технічні характеристики і вимоги до продукції, яка виробляється, або послуг, що надаються службою; технологію виробництва; правила технічної експлуатації устаткування; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, чинні положення з оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила з охорони праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

6. Майстер допоміжної дільниці

Завдання та обов'язки. Здійснює згідно з чинним законодавством, стандартами, методичними і нормативними матеріалами, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво допоміжною дільницею. Забезпечує надійну роботу устаткування, його правильну експлуатацію, міжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт. Керує безпосередньо проведенням ремонтних робіт. Своєчасно видає виробничі завдання робітникам дільниці та веде облік виконуваних робіт. Проводить виробничий інструктаж. Здійснює згідно із затвердженим графіком огляд устаткування та механізмів, складає ремонтні відомості за результатами огляду. Забезпечує своєчасну зупинку агрегатів, устаткування, механізмів на ремонт, дотримання встановлених графіків ремонту та тривалості ремонтних робіт. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення запланованих ремонтів запасними частинами, матеріалами, деталями та інструментами належної якості, доставляння їх до місця ремонту. Здійснює заходи щодо зменшення строків проведення і зниження вартості ремонту, запобігання браку та поліпшення якості ремонту. Вживає заходів щодо забезпечення резерву запасних частин, деталей і вузлів, які швидко спрацьовуються. Забезпечує постійне зростання продуктивності праці ремонтного персоналу, впроваджує сумісництво професій, розширення зон обслуговування. Організовує забезпечення робочих місць всіма необхідними технічними засобами, допоміжними пристроями. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, оплати праці, простоїв. Веде облік простоїв устаткування. Аналізує причини аварій та простоїв устаткування, розробляє заходи запобігання їм у майбутньому, скороченню позапланових ремонтів устаткування та механізмів. Сприяє розвитку раціоналізаторської та винахідницької роботи, надає допомогу в розробленні та впровадженні раціоналізаторських пропозицій на виробництві. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації робітників дільниці, з атестації робочих місць. Контролює дотримання персоналом дільниці правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує зберігання технічної документації та закріплених матеріальних цінностей. Дотримується конфіденційності під час роботи зі службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової і виробничої дисципліни. Веде виховну роботу в колективі.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим робіт устаткування, механізмів; технологію ремонтних робіт; технічні умови, стандарти та інструкції з експлуатації, ремонту, монтажу і випробовування устаткування; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду; чинні положення з оплати праці; передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом; основи трудового законодавства; норми і правила охорони праці та пожежної безпеки; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

7. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів

Завдання та обов'язки. Забезпечує експлуатацію і ремонт машин і механізмів відповідно до вимог правил безпечного ведення робіт і положень про плановозапобіжний ремонт. Перевіряє технічний стан машин і механізмів і вживає заходів щодо усунення неполадок. Перед початком ремонтних робіт оглядає готовність обладнання, комунікацій та інструменту для проведення робіт. Керує виконанням ремонтних робіт. Забезпечує правильне та економне витрачання матеріалів, які необхідні для проведення робіт, а також належне їх зберігання. Забезпечує ведення технічної документації з експлуатації та ремонту машин і механізмів. Постійно перевіряє стан обладнання, механізмів, пристроїв, інструменту, дотримання на дільниці санітарно-гігієнічних норм та правил. Перевіряє відповідність термінів огляду і випробувань посудин, вантажопідіймальних механізмів, захисних засобів і пристроїв. Проводить інструктажі з робітниками щодо забезпечення безпечного ведення робіт. Веде виховну роботу в колективі. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків та у виконанні заходів щодо запобігання їм. Веде технічну документацію.

Повинен знати: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; правила технічної експлуатації та ремонту машин і механізмів; законодавство про охорону навколишнього середовища; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

8. Майстер зміни

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань дільницями та бригадами, додержання встановленої технології виробництва виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції високої якості. Організовує своєчасну підготовку виробництва, раціональне завантаження та роботу устаткування. Здійснює оперативний контроль за забезпеченням матеріальними та енергетичними ресурсами, технічно правильною експлуатацією устаткування та інших основних засобів, економним витрачанням сировини, палива, матеріалів, виявляє, запобігає та усуває причини порушень процесу виробництва. Бере участь у роботі з оперативного планування виробництва, поліпшення нормування, атестації та раціоналізації робочих місць, розповсюдження передових прийомів і методів праці, зниження трудових витрат. Аналізує результати виробничої діяльності дільниці, бригади за зміну, причини, що спричиняють простої устаткування і зниження якості виробів (робіт, послуг), бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо усунення виявлених недоліків. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку раціоналізації та винахідництва. Веде оперативний облік просування продукції відповідно до технологічного процесу та за робочими місцями, виконання виробничих завдань. Контролює додержання працівниками технологічної, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни. Веде виховну роботу в колективі.

Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з оперативного управління виробництвом; технічні вимоги до продукції, що випускається, технологію її виробництва; виробниче устаткування цеху та правила його технічної експлуатації; системи і методи обліку процесу виробництва; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; техніко-економічне та оперативно-виробниче планування; чинні положення з оплати праці та матеріального стимулювання; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

9. Майстер з ремонту устаткування (промисловість)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування та планового ремонту устаткування. Бере участь в розробленні оперативних планів роботи. Встановлює згідно з планом виробничі завдання бригадам і окремим робітникам. Організовує працю на дільниці, впроваджує передові системи і методи ремонту. Забезпечує виконання планових завдань, максимальне використання виробничих потужностей і систематичне підвищення продуктивності праці робітників. Створює умови для освоєння та виконання норм кожним робітником, проводить виробничий інструктаж робітників. Вносить пропозиції про перегляд норм виробітку та розцінок. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи щодо скорочення строків ремонтів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку та підвищення якості ремонту. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку раціоналізації та винахідництва. Контролює дотримання робітниками виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм з охорони праці. Подає пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників. Веде виховну роботу в колективі.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; організацію ремонтної служби на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування і правила його технічної експлуатації; технологію ремонтних робіт, технічні умови, інструкції з ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи техніко-економічного і виробничого планування; господарський розрахунок; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду; чинні положення з оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

10. Начальник бригади

Завдання та обов'язки. Керує бригадою працівників зі створення комплексного проекту. Забезпечує виконання робіт високої якості у встановлені строки, на високому технічному рівні. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів робіт. Здійснює планування та координацію роботи бригади з розроблення окремих частин (розділів) проекту або окремих видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем. Керує розробленням програм, методик проведення робіт, техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків, кошторисно-договірної документації, узгоджує їх з співвиконавцями та зацікавленими установами (організаціями). Контролює якість та своєчасність підготовки технічної документації, відповідність обладнання, яке передбачене у проекті, комплектувальних виробів і матеріалів чинним стандартам і технічним умовам. Здійснює експериментальну перевірку і дослідження нових конструктивних рішень, оцінює патентоспроможність. Узагальнює результати випробувань, керує складанням науково-технічних звітів. Керує випробуванням обладнання, що проектувалось бригадою, здійснює авторський нагляд за ним та забезпечує технічну допомогу під час його доведення і впровадження. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання аналогічних робіт з метою їх використання під час проектування. Готує відгуки на науково-технічну документацію, яка надходить від інших організацій, проекти стандартів і технічних умов.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні і нормативні матеріали, що стосуються напряму розвитку галузі і тематики досліджень і розробок, що проводяться; організацію і планування проектних робіт; методи проведення досліджень і розробок, оцінку якості проектів, технічні вимоги до них; стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації; методи проведення технічних розрахунків; передовий вітчизняний і світовий досвід проектування; основи стандартизації, основи патентування; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

11. Начальник бюро (промисловість)

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію роботи з функціонального напряму діяльності бюро, забезпечуючи технологічну підготовку виробництва. Керує розробленням виробничо-технічної документації. Контролює забезпеченість виробництва відповідною технічною документацією за напрямом діяльності бюро, контролює своєчасне внесення в неї змін. Розробляє і вживає заходів щодо поліпшення організації виробничого процесу, впровадження технічних засобів регулювання процесу виробництва. Вживає заходів щодо запобігання та усунення недоліків, що виникають під час виробничого процесу. Бере участь у підготовці проектів перспективних та поточних планів, а також розрахунків і обґрунтувань до них, освоєння виробництва нової продукції, скорочення витрат енергетичних та інших ресурсів. Здійснює аналіз техніко-економічних показників роботи, виявляє можливості підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції, більш раціонального використання виробничих потужностей і розробляє пропозиції щодо використання внутрішніх резервів. Аналізує результати діяльності підприємства за попередній та плановий періоди з метою більш повного і рівномірного завантаження потужностей, устаткування та виробничої площі, скорочення циклу виготовлення продукції. Вживає заходів щодо впровадження механізації та автоматизації трудомістких і ручних процесів. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо поліпшення якості продукції. Проводить роботу з виявлення та освоєння технічних новинок, наукових відкриттів та винаходів, передового досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації виробництва та зростанню продуктивності праці. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності. Керує працівниками бюро.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з функціонального напряму діяльності бюро; виробничі потужності підприємства; спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв'язки між ними; номенклатуру продукції, яка випускається; види виконуваних робіт (послуг); технологію виробництва; організацію виробничого планування на підприємстві; організацію оперативного обліку процесу виробництва; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, економіку, організацію виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

12. Начальник виробництва

Завдання та обов'язки. Забезпечує оперативне регулювання ходу виробництва та ритмічну його роботу. Здійснює керівництво розробленням виробничих планів і календарних графіків для дільниць, цехів і виробництва в цілому, а також їх коригування протягом запланованого періоду. Забезпечує розроблення та впровадження нормативів для оперативного календарного планування виробництва. Організовує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, матеріалами, устаткуванням, інструментом тощо. Контролює стан комплектності незавершеного виробництва, готової продукції, дотримання встановлених норм запасів і календарних графіків у роботі цехів і дільниць. Здійснює аналіз виконання завдань попереднього планового періоду з метою виявлення можливостей більш повного та рівномірного завантаження устаткування та виробничих площ, скорочення циклу виготовлення продукції. Координує роботу цехів і служб підприємства. Забезпечує своєчасне оформлення, облік і регулювання виконання замовлень з кооперації та міжцехових послуг. Керує роботою виробничих складів. Організовує розроблення заходів з удосконалення виробничого планування та впровадження засобів організації і механізації диспетчерської служби. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників цеху, проводить виховну роботу в колективі.

Повинен знати: керівні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом; організацію виробничого планування на підприємствах; виробничі потужності підприємства та його виробничої бази; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; номенклатуру продукції, що випускається, види робіт, які виконуються: основи технології виробництва; організацію оперативного обліку ходу виробництва; організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; засоби організації й механізації диспетчерської служби; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; етику ділового спілкування; економіку та організацію виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 3 років.

13. Начальник (завідувач) виробничої лабораторії

Завдання та обов'язки. Керує проведенням дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства. Забезпечує розроблення заходів, спрямованих на покращення технічного стану та підвищення техніко-економічних показників роботи устаткування. Організовує роботу з удосконалення експлуатації устаткування, виробничих і технологічних процесів. Вживає заходів з упровадження на підприємстві результатів завершених робіт. Бере участь в експлуатаційних випробуваннях зразків нової апаратури й устаткування, випробуванні нових матеріалів, узагальненні одержаних результатів. Забезпечує розроблення заходів з освоєння нової техніки, засобів автоматизації та механізації. Забезпечує складання висновків і технічних звітів з нової техніки, засобів автоматизації і механізації та виконаних розробок. Консультує з питань роботи устаткування, проведення складних вимірювань, технічних розрахунків. Розробляє плани робіт і технічні завдання на розробки, які виконуються лабораторією. Забезпечує нагляд за правильною експлуатацією вимірювальних приладів, устаткування на підприємстві, перевірку їх в установлені терміни, організацію ремонту та заміни. Організовує вивчення передового вітчизняного та світового досвіду з проектування нових технологій, удосконалення виробничих і технологічних процесів. Керує працівниками лабораторії. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали стосовно науково-технічної та виробничої діяльності підприємства; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації; екологічні стандарти і нормативи; технологію виробництва продукції підприємства; устаткування лабораторії та правила його експлуатації; сучасні засоби і методи вимірювань; організацію проведення науково-дослідних робіт; методи визначення ефективності розробок; передовий вітчизняний та світовий досвід аналогічних галузей виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

14. Начальник контрольно-ревізійного відділу

Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення планових та за спеціальними завданнями документальних перевірок господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до чинних інструкцій і положень. Організовує контрольну-ревізійну роботу відділу за веденням бухгалтерського обліку, додержанням фінансової дисципліни, використанням бюджетних коштів, прибутків, правильним здійсненням розрахункових операцій, договірних зобов'язань тощо. Керує складанням планів документальних ревізій та перевірок господарсько-фінансової діяльності підприємства (організації) та забезпечує їх виконання. Контролює своєчасне оформлення результатів ревізійної роботи і подання їх до відповідних інстанцій для вжиття необхідних заходів. Забезпечує контроль достовірності обліку коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, правильність витрачання матеріалів, палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів витрат, порядок складання звітності на основі первинних документів, а також організацію проведення інвентаризацій та бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства, додержання термінів перерахунку податків і виплати заробітної плати. Бере участь в роботі з проведення аналізу результатів перевірок і ревізій та узагальнення причин виникнення недостач та крадіжок. Проводить в межах своєї компетенції роботу з відповідними органами з метою боротьби з недостачами та крадіжками. Вживає заходів щодо запобігання недостач, розтрат та інших порушень та зловживань. Організовує розроблення та впровадження заходів з контролю за схоронністю власності підприємства (організації), правильним використанням матеріальних цінностей та грошових коштів, дотриманням режиму економії та господарського розрахунку. Вживає заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів. Керує діяльністю працівників відділу. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, розпорядження, накази, керівні та методичні матеріали з порядку проведення та оформлення результатів документальних ревізій та перевірок, виконання заходів щодо забезпечення схоронності власності та грошових коштів підприємства (організації); положення та інструкції з питань господарсько-фінансової діяльності підприємства (організації); організацію документообігу; бухгалтерський, статистичний, оперативний облік і чинні форми обліку та звітності; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж фінансово-бухгалтерської або контрольноревізійної роботи - не менше 2 років.

15. Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.)

Завдання та обов'язки. Керує виконанням складських операцій з приймання та видавання паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічних цінностей тощо, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів. Забезпечує дотримання правил з охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки під час приймання, зберігання та видавання паливно-мастильних матеріалів, а також правильну технічну експлуатацію складського устаткування та майна. Здійснює особисте керівництво виконанням робіт під час перевантаження небезпечних вантажів. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт. Організовує проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей. Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої звітності. Аналізує виробничу діяльність складу, розробляє заходи з підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування та зберігання товарно-матеріальних цінностей, запровадження в організацію складського господарства передових методів праці та найновішого досвіду виконання складських операцій, сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку. Керує підпорядкованими йому працівниками.

Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з питань організації складського господарства; стандарти і технічні умови на зберігання паливно-мастильних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей тощо; види, розміри, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей та норми їх витрат; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; правила та порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції про їх облік; умови договорів на перевезення та зберігання вантажів, на оренду складських приміщень та устаткування; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; правила експлуатації засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

16. Начальник служби (промисловість)

Завдання та обов'язки. Здійснює за видом діяльності служби організаційне та технічне керівництво виробничо-господарською діяльністю підпорядкованої служби підприємства. Забезпечує: додержання заданої технології виробництва та правил технічної експлуатації устаткування; безаварійну роботу пристроїв і обладнання служби; безпечне ведення робіт і розроблення заходів щодо запобігання аваріям у господарстві служби; розроблення і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва; використання раціональних форм мотивації праці; дотримання правил і норм з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки; дотримання виробничої та трудової дисципліни. Вирішує питання щодо виробничо-господарської діяльності служби в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Організовує: розроблення планів технічного переоснащення служби та модернізації обладнання; розроблення графіків оглядів і ремонтів обладнання; розроблення заходів з економії енергоресурсів, сировини тощо. Раціонально використовує персонал на робочих місцях, з урахуванням кваліфікації та розподілу праці, забезпечує умови для підвищення кваліфікації персоналу, технічного й економічного навчання, створення сприятливого мікроклімату в трудовому колективі служби. Бере участь у комісіях з приймання в експлуатацію обладнання, у визначенні потреб та обґрунтуванні заявок на матеріально-технічне забезпечення служби обладнанням, матеріалами та запасними частинами. Аналізує виробничо-господарську діяльність служби, стан охорони праці, вимушених зупинок робіт та аварій і розробляє заходи запобігання їм. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан служби. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації, звітності. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів вищого рівня, які стосуються діяльності служби та оперативного керування виробництвом; профіль, спеціалізацію й особливості структури служби; будову, принцип дії, технічні характеристики та конструктивні особливості устаткування, що експлуатується службою; вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів; кадрові ресурси служби: чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; ринкові методи господарювання та управління; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва; основи економіки, трудового законодавства, менеджменту; організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Абетковий покажчик назв професій

N пор.
Найменування професій
Стор.
1
2
3
I. Керівники вищого рівня управління підприємствами
1.
Генеральний директор (голова, президент, інший
керівник) об'єднання підприємств (асоціації,
корпорації, концерну і т.ін.)
4
2.
Голова кооперативу промислового
6
3.
Голова правління
7
4.
Голова ради директорів біржі
8
5.
Голова ради (науково-технічної, наукової,
експертної)
10
6.
Голова спостережної (наглядової) ради
10
7.
Головний адміністратор (на комерційних
підприємствах)
12
8.
Головний експерт
13
9.
Головний електрик
15
10.
Головний електромеханік
16
11.
Головний електронік
18
12.
Головний інженер-інспектор
19
13.
Головний контролер
20
14.
Головний приладист
22
15.
Головний програміст
24
16.
Головний психолог
25
17.
Головний ревізор
27
18.
Головний соціолог
28
19.
Головний теплотехнік
30
20.
Головний технічний керівник
31
21.
Головний фахівець з автоматизованих систем
керування
33
22.
Головний фахівець з охорони навколишнього
середовища
35
23.
Головний юрисконсульт
37
24.
Директор відділення. Начальник відділення
38
25.
Директор виконавчий
40
26.
Директор з виробництва
41
27.
Директор з економіки
43
28.
Директор (керівник) малого промислового
підприємства (фірми)
46
29.
Директор навчального пункту
47
30.
Директор навчально-виробничого комбінату
49
31.
Директор представництва
50
32.
Директор фінансовий
51
33.
Директор-розпорядник
53
34.
Керівник групи
55
35.
Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту
56
36.
Керівник проектів та програм у сфері матеріального
(нематеріального) виробництва
58
37.
Керуючий санацією
59
38.
Ліквідатор підприємств-боржників
60
39.
Менеджер (управитель) з питань регіонального
розвитку
62
40.
Менеджер (управитель) з постачання
63
41.
Начальник випробувальної станції
65
42.
Начальник комплексу (автоматизованого вантажного,
виробничого перевантажувального, технологічного)
66
43.
Начальник управління
68
44.
Начальник філіалу
69
45.
Прес-секретар
71
46.
Розпорядник майна підприємств-боржників
72
47.
Технічний керівник
73
II. Керівники виробничих та інших основних і функціональних
підрозділів
1.
Завідувач майстерні
75
2.
Майстер
76
3.
Майстер виробництва
77
4.
Майстер виробничої лабораторії
78
5.
Майстер виробничої служби
79
6.
Майстер допоміжної дільниці
80
7.
Майстер з експлуатації та ремонту машин і
механізмів
82
8.
Майстер зміни
83
9.
Майстер з ремонту устаткування (промисловість)
84
10.
Начальник бригади
85
11.
Начальник бюро (промисловість)
86
12.
Начальник виробництва
88
13.
Начальник (завідувач) виробничої лабораторії
89
14.
Начальник контрольно-ревізійного відділу
90
15.
Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів,
матеріально-технічного та ін.)
91
16.
Начальник служби (промисловість)
93