МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міненергетики України

23.12.1999 N 29-285

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 63

Газове господарство міст, селищ та населених пунктів

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГНЕ - газонаповнювальна станція

ПБСГ - Правила безпеки систем газопостачання України

КВП - контрольно-вимірювальні прилади

АДС - аварійно-диспетчерська служба

ПЗР - планово-запобіжний ремонт

БНІП - будівельні норми і правила

ЕОМ - електронно-обчислювальна машина

ГРП - газорегулювальний пункт

ГРУ - газорегулювальна установка

ШРП - шафовий регулювальний пункт

УМГ - управління магістральних газопроводів

ГРС - газороздавальна станція.

ВСТУП

Цей випуск є результатом перегляду "Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" (М., Экономика, 1989), випуску 69 ЕТКС "Газовое хозяйство городов, поселков и населенних пунктов" (М., Экономика, 1986), "Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады" (М., Экономика, 1990) та "Дополнений и изменений к Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих" (М.: ЦБНТ, 1992) з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

До випуску включені кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів та робітників, які є специфічними для конкретного виду економічної діяльності або виробництва.

Професії керівників, професіоналів, фахівців та робітників, які не є специфічними для будь-якого конкретного виробництва чи виду робіт, включені до випуску 1 ДКХП "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності".

До кваліфікаційних характеристик робітників внесені затверджені зміни та доповнення, які мали місце після 1985 року.

Кваліфікаційні характеристики робітників розроблені за шестирозрядною сіткою. Кваліфікаційні розряди встановлюються відповідно до складності робіт, як правило, без урахування умов праці.

У розділі "Повинен знати" кваліфікаційних характеристик усіх професій робітників вказано на необхідність оволодіння тими знаннями та майстерністю, які потрібні для успішного виконання робіт. Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачені кваліфікаційними характеристиками, усі робітники повинні знати, виконувати та додержувати правил та норм охорони праці, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни). В професіях, зайнятих обслуговуванням електрообладнання, робітники повинні мати відповідну групу з електробезпеки, при керуванні автомашиною або трактором - відповідні посвідчення.

У "Кваліфікаційних вимогах" професій начальників служб стаж роботи за професією в газовому господарстві у зв'язку з необхідністю більш глибокого оволодіння практикою роботи в газовому господарстві збільшений до 4 років.

До виконання робіт з підвищеною небезпекою робітники допускаються після попереднього спеціального навчання, перевірки знань та інструктажу з питань охорони праці стосовно вимог державних і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців та робітників використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які вміщені у випуску 1 ДКХП "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності".

Порядок присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо застосування кваліфікаційних характеристик цього випуску викладені у згаданих "Загальних положеннях".

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Керує роботою дільниці технічного контролю ГНС. Здійснює контроль за якістю виконаних робіт при наповненні газом балонів, ремонті і технічному огляді балонів та інших ємкостей, виготовленні запасних деталей ремонтно-механічним цехом, керуючись при цьому Правилами безпеки систем газопостачання України (ПБСГУ) та іншими нормативними документами, а також контролює оформлення документації на прийняту і забраковану продукцію. Перевіряє стан верстатного обладнання, що знаходиться в експлуатації, інструменту, пристроїв, а також контролює додержання технологічних процесів під час ремонту і наповнення балонів газом. Виконує перевірку умов зберігання обладнання на складах КВП, а також термінів проведення планово-запобіжного ремонту обладнання, технічного огляду резервуарів і балонів для скрапленого газу. Повідомляє негайно керівництво ГНС про всі випадки повернення балонів з витоком газу, претензії (скарги) на невідповідність маси газу в балонах, автоцистернах масі, яка вказана в накладній. Інформує керівництво ГНС про недоліки в організації виробництва в цехах, порушення технологій наповнення балонів газом та їх ремонту, про дефекти, які виявлені при ремонті балонів, і невживання заходів керівництвом цехів і дільниць щодо ліквідації недоліків. Бере участь у комісії з приймання обладнання, приладів контролю, що надходять на ГНС від заводів-постачальників. Бере участь у комісії з складання рекламацій на забраковану продукцію. Проводить під керівництвом начальника ГНС роботу у всіх цехах щодо впровадження і подальшого удосконалення системи бездефектного ремонту обладнання, контролю якості наповнення балонів і автоцистерн газом. Бере участь у розробленні технологічних інструкцій на ремонт балонів, заповнення газом балонів і автоцистерн. Веде встановлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності дільниці; Правила безпеки систем газопостачання України; технологію виробництва скрапленого газу; обладнання станції та правила його експлуатації; технологію наповнення балонів і автоцистерн скрапленим газом; технологію ремонту балонів і обладнання ГНС; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

2. МАЙСТЕР ЗМІННИЙ АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Керує роботою слюсарів чергової зміни. Забезпечує виконання оперативних заявок, що надходять в АДС; здійснює приймання та оформлення аварійних заявок, видачу та приймання нарядів-заявок на виконання аварійних та інших робіт. Виїжджає на об'єкти газових мереж і споруд на них, газорегулювальних пунктів усіх типів, газифікованих житлових будинків, комунально-побутових споживачів, організацій тощо, де виникла аварійна ситуація; виконує роботи щодо локалізації та ліквідації аварій згідно з планом локалізації і ліквідації аварій. Виконує роботи щодо забезпечення нормальних режимів газопостачання. Безпосередньо організує та контролює виконання газонебезпечних робіт. Бере участь у розробленні та коригуванні плану локалізації та ліквідації аварій, плану взаємодії служб різних відомств під час локалізації аварій у газовому господарстві. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків на виробництві та при використанні газу у побуті. Проводить інструктаж робітників з охорони праці та навчання їх безпечним методам праці; забезпечує виконання правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації обладнання, устаткування та інструменту; контролює додержання робітниками трудової та виробничої дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності АДС; Правила безпеки систем газопостачання України; інструкції з технічної експлуатації та ремонту газопроводів і споруд на них; технологію ремонту технологічного обладнання газового господарства; план локалізації і ліквідації аварій; план взаємодії служб різних відомств під час локалізації аварій у газовому господарстві; будову газових мереж, розташування всіх газорегулювальних і шафових регулювальних пунктів, газопроводів високого і низького тиску, розташування вимикаючих пристроїв на газопроводах, схеми газопостачання; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

3. МАЙСТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання дільницею планових завдань, графіків з обслуговування, ремонту і технічного огляду технологічного обладнання, підвищення продуктивності праці та якості робіт. Складає графіки технічного обслуговування і ремонту обладнання ГНС. Встановлює щоденні і місячні виробничі завдання бригадам і окремим робітникам, допомагає їм підвищувати кваліфікацію і виконувати завдання. Контролює додержання встановленої технології робіт. Забезпечує додержання вимог вибухоі пожежобезпеки під час проведення газонебезпечних робіт з ремонту та обслуговування технологічного обладнання. Вживає заходів щодо запобігання аваріям та нещасним випадкам. Забезпечує зберігання обладнання, інструмента, запасних частин, пристроїв, а також раціональне використання мастильних та інших матеріалів, які використовуються при експлуатації і ремонті обладнання. Забезпечує правильне ведення, облік і зберігання експлуатаційної і звітної документації за затвердженими формами.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності станції; технічні вимоги до продукції; обладнання цеху і правила його експлуатації; технологічні схеми ГНС; основи економіки, виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

4. МАЙСТЕР З РЕМОНТУ БАЛОНІВ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання планових завдань і графіків з ремонту і технічного огляду балонів. Забезпечує додержання робітниками дільниці встановленої технології виконання робіт. Бере участь у складанні графіків на ремонт і технічне обслуговування обладнання, що закріплене за дільницею. Розробляє проекти планів на ремонт балонів і вентилів та забезпечує їх виконання, веде облік виконаних робіт з технічного огляду і ремонту балонів та вентилів. Забезпечує ведення і облік технічної та звітної документації згідно з затвердженими формами. Бере участь в огляді балонів, їх списанні у встановленому порядку. Проводить інструктаж з охорони праці підлеглих йому робітників та навчання їх безпечним методам праці; забезпечує виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, технічної експлуатації обладнання, устаткування та інструменту; контролює додержання ними технологічної, трудової та виробничої дисципліни. Проводить навчання та тренування робітників відповідно до плану локалізації та ліквідації аварій. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на удосконалення організації і технології виконання робіт, а також у розробленні заходів щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки, вживає заходів щодо запобігання аваріям та нещасним випадкам. Складає заявки на матеріали, обладнання, пристрої, засоби індивідуального захисту, інструменти, які необхідні для виконання робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності станції; організацію ремонтних робіт; технологію ремонту, технічного огляду балонів та ремонту вентилів; технічні характеристики та експлуатаційні показники обладнання; основні технологічні процеси виробництва скрапленого газу; виробничі інструкції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

5. МАЙСТЕР ЦЕХУ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання планових завдань дільницями цеху. Здійснює керівництво майстрами дільниць, підпорядкованих цеху. Бере участь у розробленні графіків планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) і контролює їх виконання. Забезпечує передавання обладнання в ремонт згідно з графіками ПЗР і приймання його з ремонту. Контролює перевірку вагових пристроїв, сигналізаторів загазованості, гумотканих рукавів згідно з затвердженими графіками перевірки. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на удосконалення технології виробництва, автоматизацію і механізацію технологічного процесу, підвищення продуктивності праці, а також в розробленні заходів щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки в цеху, вживає заходів щодо запобігання аваріям та нещасним випадкам. Забезпечує правильну експлуатацію та повне завантаження обладнання цеху. Забезпечує якість приймання газових балонів і наповнення їх скрапленим газом відповідно до вимог ПБСГУ. Проводить інструктаж з охорони праці підлеглих йому робітників та навчання їх безпечним методам праці; забезпечує виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, технічної експлуатації обладнання, устаткування та інструменту; контролює додержання ними технологічної, трудової та виробничої дисципліни. Забезпечує ведення технічної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності цеху; технічні вимоги, які ставляться до продукції, технологію її виробництва; обладнання цеху і правила його експлуатації, технологічні схеми ГНС, основи економіки, виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

6. МАЙСТЕР СЛУЖБИ (ДІЛЬНИЦІ) ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВВІДНИХ ТА ВНУТРІШНІХ ГАЗОПРОВОДІВ І ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ, ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Керує бригадою слюсарів служби (дільниці), видає виробничі завдання і контролює їх виконання. Здійснює профілактичне обслуговування та ремонт ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання; технічний нагляд за будівництвом та введенням в експлуатацію ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання, своєчасно передає їх на обслуговування слюсарям. Складає графіки поточного та капітального ремонтів, планового технічного обслуговування ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання, оформлює наряди-завдання на виконання робіт на них. Проводить технічний огляд ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання для визначення необхідності проведення поточного і капітального ремонту, складає дефектні акти; здійснює контроль за якістю виконуваних робіт при проведенні технічного обслуговування, поточного і капітального ремонтів ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання. Забезпечує своєчасне відключення недіючого газового обладнання та газопроводів, а також газового обладнання, встановленого з порушеннями Правил безпеки систем газопостачання України (ПБСГУ) та будівельних норм і правил (БНіП), та газових приладів, які не відповідають проектній документації; газових приладів споживачів у разі подання актів про непридатність димових і вентиляційних каналів. Безпосередньо організовує та контролює виконання газонебезпечних робіт. Здійснює контроль за справним станом приладів і технічних засобів вимірювань; своєчасно організовує їх ремонт і повірку. Проводить аналіз аварійних і неаварійних заявок та розробляє заходи щодо зниження їх кількості. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків на виробництві та при використанні газу у побуті. Проводить інструктаж з охорони праці підлеглих йому робітників та навчання їх безпечним методам праці; забезпечує виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, технічної експлуатації обладнання, устаткування та інструменту; контролює додержання ними трудової та виробничої дисципліни. Визначає потребу в матеріально-технічних засобах і обладнанні, які необхідні для нормального функціонування служби (дільниці); складає річні заявки. Веде експлуатаційно-технічну і звітну документацію відповідно до форм, що затверджені нормативними документами; своєчасно вносить до неї всі зміни та доповнення.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності служби; технічні характеристики обладнання газового господарства; технологію ремонту обладнання газового господарства; Правила безпеки систем газопостачання України; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

7. МАЙСТЕР СЛУЖБИ (ДІЛЬНИЦІ) ПІДЗЕМНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ТА СПОРУД НА НИХ

Завдання та обов'язки. Керує бригадою слюсарів служби (дільниці) підземних газопроводів та споруд на них, видає виробничі завдання і контролює їх виконання. Здійснює профілактичне обслуговування та ремонт підземних газопроводів та споруд на них; технічний нагляд за будівництвом та введенням в експлуатацію підземних газопроводів та споруд на них, своєчасно передає їх на обслуговування слюсарям. Складає графіки профілактичних оглядів та перевірок підземних газопроводів та споруд на них, оформлює наряди-завдання на виконання робіт на них. Складає і коригує маршрутні карти обходу трас, своєчасно вносить зміни та доповнення. Проводить технічний огляд підземних газопроводів і споруд на них для визначення необхідності проведення поточного і капітального ремонту; здійснює контроль за якістю виконуваних робіт при проведенні технічного обслуговування, поточного і капітального ремонтів газопроводів та споруд на них. Безпосередньо організовує та контролює виконання газонебезпечних робіт. Здійснює контроль за справним станом приладів і технічних засобів вимірювань; своєчасно організовує їх ремонт і повірку. Здійснює контроль за виконанням земляних робіт поблизу діючих газопроводів, споруд на них, групових резервуарних установок скрапленого газу. Проводить аналіз аварійних і неаварійних заявок та розробляє заходи щодо зниження їх кількості. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків на виробництві та при використанні газу у побуті. Проводить інструктаж з охорони праці підлеглих йому робітників та навчання їх безпечним методам праці; забезпечує виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації обладнання, устаткування та інструменту; контролює додержання ними трудової та виробничої дисципліни. Визначає потребу в матеріально-технічних засобах і обладнанні, які необхідні для нормального функціонування служби (дільниці); складає річні заявки. Веде експлуатаційно-технічну і звітну документацію відповідно до форм, що затверджені нормативними документами; своєчасно вносить до неї всі зміни та доповнення.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються служби (дільниці) підземних газопроводів та споруд; правила експлуатації споруд газопостачання; інструкції з технічної експлуатації та ремонту газопроводів та споруд на них; інструкції з технічної експлуатації газорегулювальних пунктів усіх типів; Правила безпеки систем газопостачання України; законодавство про охорону навколишнього середовища; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

8. МАЙСТЕР СЛУЖБИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ КОРОЗІЇ

Завдання та обов'язки. Керує роботою слюсарів служби. Видає виробничі завдання слюсарям і здійснює контроль за їх виконанням. Здійснює безпосереднє керівництво і забезпечує безпеку при виконанні корозійних вимірювань, пусконалагоджувальних робіт і експлуатації установок електрохімічного захисту. Складає графіки проведення вимірювальних робіт з визначення небезпеки корозії та обслуговування установок електрохімічного захисту в обсягах і в терміни, що визначені діючими нормативними документами. Забезпечує збирання, оброблення та аналіз результатів корозійних вимірювань; розробляє пропозиції щодо ліквідації корозійно небезпечних зон. Складає і коригує маршрутні карти обходу трас, своєчасно вносить зміни і доповнення. Проводить реєстрацію та аналіз причин корозійних руйнувань підземних металевих споруд. Організує ремонт засобів активного захисту газопроводів. Виконує пусконалагоджувальні роботи знову побудованих і капітально відремонтованих установок електрохімічного захисту на діючих газопроводах. Проводить інструктаж з охорони праці підлеглих йому робітників та навчання їх безпечним методам праці; забезпечує виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації обладнання, устаткування та інструменту; контролює додержання ними трудової та виробничої дисципліни. Веде експлуатаційно-технічну документацію і звітність щодо виконаних робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються контролю корозійного стану підземних споруд і експлуатації установок захисту від електрохімічної корозії; технологію виконання робіт із захисту від електрохімічної корозії трубопроводів і споруд; основи хімії, електротехніки; теорію корозії металів у грунті; електрометричні вимірювання; правила спорудження та експлуатації підземних металевих трубопроводів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

9. МАЙСТЕР СЛУЖБИ РЕЖИМІВ ГАЗОПОСТАЧАННЯ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАЧАННЯМ ГАЗУ СПОЖИВАЧАМИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво працівниками служби. Здійснює облік надходження газу від постачальників і реалізації газу споживачам. Здійснює розрахунки за отриманий від постачальників газ та газ, що реалізується споживачам. Складає баланс газу, що надходить і реалізується. Спільно з метрологічною службою підприємства здійснює технічний нагляд за монтажем комерційних вузлів обліку газу (за відсутності відділу технічного нагляду за будівництвом об'єктів). Спільно з метрологічною службою підприємства розробляє плани і графіки технічного обслуговування, ремонту, налагодження і держповірки комерційних приладів обліку газу, які знаходяться на балансі газового господарства. Бере участь в укладанні договорів з усіма постачальниками і споживачами газу і здійснює контроль за виконанням договірних умов постачання газу. Готує пропозиції щодо розподілу фондів на скраплений газ для побутових і комунально-побутових потреб. Бере участь в узгодженні з промисловими підприємствами заявок на газ. Готує пропозиції щодо розроблення графіка обмеження подавання газу споживачам; здійснює нагляд за наявністю резервного палива на промислових підприємствах. Здійснює контроль за добовими лімітами відпускання газу споживачам. Здійснює контроль за раціональним використанням газу. Розробляє і впроваджує заходи щодо зниження втрат газу та економії паливно-енергетичних ресурсів. Спільно з метрологічною службою підприємства здійснює контроль за технічним станом і обслуговуванням комерційних приладів обліку газу, що знаходяться на балансі відомчих організацій. Проводить аналіз режимів тиску і витрат газу, що склалися, на всіх дільницях системи газопостачання. Проводить інструктаж з охорони праці підлеглих йому робітників та навчання їх безпечним методам праці, забезпечує виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації обладнання, устаткування та інструменту; контролює додержання ними трудової та виробничої дисципліни. Визначає потреби в матеріально-технічних засобах, що необхідні для нормального функціонування служби, складає річні заявки. Веде встановлену згідно з нормативними документами звітну документацію і статистичну звітність. Контролює правильність введення поправок на показання приладів із записом витрат газу в журналах. Проводить за розрахунковими формулами і діаграмами витрат газу підрахунок кількості газу, що споживається. Контролює правильність введення тарифів на газ і розрахунки з населенням. Здійснює контроль за своєчасним наданням актів-нарядів на пуск газу, списків мешканців у знову прийнятих в експлуатацію житлових будинках і розмірів опалюваних площ. Передає оперативні дані щодо газопостачання в управління газового господарства області. Веде експлуатаційно-технічну документацію і своєчасно вносить до неї всі зміни та доповнення.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються служби режимів газопостачання; технологію газопостачання промислових, сільськогосподарських, комунальних об'єктів і населення; технологічні режими постачання газу; систему обліку газу; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

10. МАЙСТЕР СЛУЖБИ СКРАПЛЕНИХ ГАЗІВ

Завдання та обов'язки. Керує бригадою робітників служби скраплених газів, видає виробничі завдання і контролює їх виконання. Розробляє плани і графіки проведення технічного обслуговування та ремонтів групових та індивідуальних балонних установок скраплених газів, технологічних ліній зі зливу і наповнення балонних установок скрапленим газом, ввідних і внутрішніх газопроводів та газового обладнання житлових і громадських будинків, підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування, які працюють від резервуарних або групових балонних установок скраплених газів. Здійснює контроль за якістю виконуваних робіт при проведенні технічного обслуговування і ремонту резервуарних, групових та індивідуальних балонних установок скраплених газів при зміні балонів, технологічних ліній зі зливу і наповнення балонних установок скрапленим газом, ввідних і внутрішніх газопроводів і газового обладнання. Безпосередньо організовує та контролює виконання газонебезпечних робіт. Здійснює технічний нагляд за монтажем резервуарних, групових та індивідуальних установок скраплених газів, ввідних і внутрішніх газопроводів та газового обладнання, що працюють від резервуарних або групових балонних установок скраплених газів, житлових і громадських будинків, підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування (за відсутності відділу технагляду). Бере участь у комісіях з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів газифікації скрапленим газом. Контролює проведення випробувань резервуарних та групових балонних установок скраплених газів, зливально-наливальних рукавів і посудин, що працюють під тиском. Здійснює контроль за наданням актів про стан димоходів від газових колонок, які працюють на скраплених газах. Веде облік і аналіз заявок, що надійшли в службу на доставку газу; здійснює контроль за виконанням графіків доставки газу. Проводить аналіз аварійних і неаварійних заявок, причин аварій і нещасних випадків, бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо покращення технічного стану та експлуатації газового обладнання та автотранспорту. Проводить інструктаж з охорони праці підлеглих йому робітників та навчання їх безпечним методам праці; забезпечує виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації обладнання, устаткування та інструменту; контролює додержання ними трудової та виробничої дисципліни. Визначає потребу в матеріально-технічних засобах і обладнанні, засобах індивідуального захисту, які необхідні для нормального функціонування служби. Веде експлуатаційно-технічну і звітну документацію відповідно до форм, що затверджені нормативними документами; своєчасно вносить до неї всі зміни та доповнення. Впроваджує передові методи ведення робіт, удосконалює організацію і технологію виробництва робіт. Здійснює контроль за проведенням інструктажу абонентів щодо безпечного користування газом при всіх видах обслуговування з відміткою в абонентних книжках.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності служби скраплених газів; обладнання технологічної установки виробництва скрапленого газу; технологію ремонту і монтажу резервуарних, групових та індивідуальних балонних установок скрапленого газу; технологічні процеси виробництва скрапленого газу; Правила безпеки систем газопостачання України; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у газовому господарстві не менше 2 років.

11. НАЧАЛЬНИК АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю та роботою персоналу служби. Забезпечує постійну готовність служби до локалізації і ліквідації аварій та відновлення стабільного газопостачання. Складає і коригує план локалізації і ліквідації аварій та план взаємодії служб різних відомств під час локалізації аварій у газовому господарстві. Розробляє графіки аварійного газопостачання і приймає рішення щодо газопостачання споживачів під час аварійних ситуацій. Виїжджає на об'єкти, де виникла аварійна ситуація, і керує роботами з локалізації і ліквідації аварій. Забезпечує координацію дій служб усіх відомств, задіяних у локалізації аварій відповідно до плану взаємодії служб різних відомств при локалізації аварій у газовому господарстві. Проводить тренувальні заняття з персоналом АДС щодо відпрацювання заходів, передбачених планом локалізації і ліквідації аварій; веде аналіз їх результативності. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків на виробництві та при використанні газу у побуті. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує АДС необхідною оперативною технічною документацією. Організовує забезпечення служби необхідними матеріально-технічними засобами, устаткуванням, засобами індивідуального захисту та пожежної безпеки; веде облік і здійснює контроль за їх справним станом та правильним використанням робітниками служби. Забезпечує ведення встановленої технічної документації та звітності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності служби; Правила безпеки систем газопостачання України, технологічні схеми систем і об'єктів газопостачання; інструкції з технічної експлуатації та ремонту газопроводів і споруд на них; інструкції та експлуатаційну документацію з безпечного користування газом; технологію ремонту обладнання газового господарства; план локалізації і ліквідації аварій; план взаємодії служб різних відомств під час локалізації аварій у газовому господарстві; будову газових мереж, розташування всіх газорегулювальних і шафових регулювальних пунктів, газопроводів високого, середнього і низького тиску, розташування вимикаючих пристроїв на газопроводах, схеми газопостачання; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в газовому господарстві не менше 4 років.

12. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Керує виробничою діяльністю лабораторії ГНС. Забезпечує виконання виробничих завдань. Подає керівництву ГНС проекти виробничих планів, а також перспективного розвитку лабораторії. Подає у встановлені терміни зразкові і робочі КВП та вагові пристрої, які закріплені за лабораторією, на державну повірку. Здійснює контроль за виконанням робіт з технічного огляду посудин, що працюють під тиском, включаючи перевірку стану (товщини) стінок металу і стану ізоляційних покриттів. Комплектує лабораторію обладнанням, приладами, апаратурою, матеріалами, засобами індивідуального захисту тощо, які необхідні для виконання всього комплексу робіт. Видає робітникам денні або змінні завдання, забезпечує ці завдання матеріалами, запасними (змінними) частинами, пристроями, технічною документацією та іншим для нормального перебігу виробничого процесу. Організовує і проводить регулярний контроль якості скрапленого газу, а також аналіз повітря у виробничих та інших приміщеннях ГНС на присутність газу. Керує відомчою перевіркою, клеймуванням і ремонтом засобів вимірювань, які не підлягають державному метрологічному нагляду. Розробляє і вносить (на підставі аналізу виявлених дефектів) пропозиції щодо поліпшення умов експлуатації засобів вимірювань, а також установок скрапленого газу. Здійснює лабораторні аналізи та експертизи при розслідуванні аварій та нещасних випадків, які сталися при експлуатації систем газопостачання від установок скрапленого газу. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення технології виконання робіт, покращення стану охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Вживає заходів щодо запобігання аваріям та нещасним випадкам. Впроваджує передові методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня підлеглого персоналу, проводить навчання працюючих безпечним методам виконання робіт. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає керівництву ГНС річні заявки на придбання для потреб лабораторії обладнання, приладів, інструменту, пристроїв, матеріалів тощо, а також звітну документацію відповідно до затверджених форм. Контролює ведення технічної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань роботи лабораторії; технологію виробництва скрапленого газу; обладнання технологічної установки виробництва скрапленого газу; обладнання лабораторії, правила його експлуатації; стандарти та технічні умови; технічні вимоги до сировини; організацію і методи проведення досліджень; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного управління виробництвом не менше 2 років.

13. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю газонаповнювальної станції. Забезпечує виконання планових завдань, установлених ГНС. Забезпечує додержання заданої технології виконання робіт. Організовує передавання в ремонт і на технічний огляд обладнання і посудин, що закріплені за ГНС. Здійснює контроль за технічною експлуатацією обладнання, будівель та споруд ГНС, виконанням графіків їх оглядів і ремонту. Вживає заходів щодо своєчасного спорожнення залізничних цистерн, не допускаючи їх простою; систематично контролює правильність оформлення товарно-транспортних документів. Організовує своєчасне і чітке оформлення документації і відпускання скраплених газів споживачам; веде систематичний облік газу, що надходить і реалізується. Стежить за кількістю і технічним станом обігового фонду балонів; бере участь у роботі комісії із знімання природних залишків скрапленого газу. Надає у встановлені терміни заявки на придбання необхідних для ГНС інструментів, пристроїв, матеріалів, запасних частин, індивідуальних засобів захисту, а також звітну документацію. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу ГНС. Організовує навчання підлеглих безпечним методам виконання робіт. Контролює додержання працюючими технологічної, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності ГНС; технічні вимоги до продукції, технологію її виробництва; обладнання ГНС і правила його експлуатації; технологічні процеси перероблення газового конденсату; технологічні схеми ГНС; положення про порядок відпускання та приймання нафтопродуктів; основи економіки, виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

14. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ (ДІЛЬНИЦЬ) ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВВІДНИХ ТА ВНУТРІШНІХ ГАЗОПРОВОДІВ І ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ, ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю та роботою персоналу служби (дільниці). Організовує безпечну та безаварійну експлуатацію ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків, підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування. Забезпечує виконання працівниками служби (дільниці) своєчасного та якісного технічного обслуговування і приймання в експлуатацію газового обладнання ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків, підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування. Організовує і керує виконанням газонебезпечних робіт. Організовує проведення профілактичних робіт і обстеження ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків, підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування; веде облік обладнання, яке підлягає заміні; забезпечує її своєчасність. Організовує і забезпечує технічний нагляд за будівництвом та прийманням в експлуатацію закінчених будівництвом чи реконструкцією внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків та підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування. Забезпечує ведення встановленої технічної документації та звітності. Здійснює контроль за якістю виконання робіт з технічного обслуговування ввідних та внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків, підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування, виконанням графіків планових ремонтів. Бере участь у розробленні і виконанні планів організаційно-технічних заходів. Здійснює контроль за справністю приладів та технічних засобів вимірювань, своєчасно організовує їх ремонт та перевірку. Організовує забезпечення служби (дільниці) необхідними матеріально-технічними засобами, устаткуванням, засобами індивідуального захисту та пожежної безпеки; веде облік і здійснює контроль за їх справним станом та правильним використанням робітниками служби (дільниці). Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби (дільниці). Здійснює контроль за своєчасним відключенням газових приладів у разі подання актів про непридатність димових і вентиляційних каналів, а також опалювальних газових приладів після закінчення опалювального сезону. Контролює виконання робіт з відключення недіючого газового обладнання та газопроводів, а також газового обладнання, встановленого з порушеннями будівельних норм і правил (БНіП) та Правил безпеки систем газопостачання України (ПБСГУ). Здійснює контроль за раціональним використанням газу в газоспоживаючих установках житлових і громадських будинків та підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування. Організовує проведення тренувальних занять щодо виконання комплексу газонебезпечних робіт. Веде контроль за своєчасним виконанням заявок, які надходять у службу (дільницю). Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків на виробництві та при використанні газу у побуті. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарьскої діяльності служби (дільниці); Правила безпеки систем газопостачання України; правила експлуатації споруд газопостачання і побутових газових приладів; положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання; інструкції з технічної експлуатації та ремонту газопроводів і споруд на них; технічні характеристики газового обладнання і правила його експлуатації; основи економіки організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в газовому господарстві не менше 4 років.

15. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ (ДІЛЬНИЦІ) ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ТА СПОРУД НА НИХ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю та роботою персоналу служби (дільниці). Організовує безпечну та безаварійну експлуатацію підземних газопроводів та споруд на них. Забезпечує профілактичне обслуговування та капітальний ремонт підземних газопроводів та споруд на них. Забезпечує технічний нагляд за введенням в експлуатацію підземних газопроводів та споруд на них, а також технічний нагляд за додержанням будівельних норм і правил (БНіП) та Правил безпеки систем газопостачання України (ПБСГУ) під час виконання будівельно-монтажних робіт сторонніми організаціями в охоронній зоні газопроводів. Організовує і керує виконанням газонебезпечних робіт. Здійснює контроль за справністю приладів та технічних засобів вимірювань, своєчасно організовує їх ремонт та перевірку. Погоджує відомчим організаціям ордери на виконання земляних робіт поблизу діючих газопроводів. Організовує проведення тренувальних занять щодо виконання газонебезпечних робіт. Забезпечує своєчасне відключення від системи газопостачання недіючих газопроводів. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків на виробництві та при використанні газу у побуті. Контролює своєчасне нанесення на планшети, схеми збудованих і прийнятих в експлуатацію газових вводів та вилучає з них демонтовані газопроводи. Контролює своєчасне та достовірне оформлення документації під час постановки газопроводів та споруд на них на баланс та їх демонтажу. Складає плани та інші необхідні документи на проведення капітальних та планових ремонтів підземних газопроводів та споруд на них. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Організовує забезпечення служби (дільниці) необхідними матеріально-технічними засобами, устаткуванням, засобами індивідуального захисту та пожежної безпеки; веде облік і здійснює контроль за їх справним станом та правильним використанням працівниками служби (дільниці). Забезпечує ведення встановленої технічної документації та звітності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності служби (дільниці); Правила безпеки систем газопостачання України; правила експлуатації споруд газопостачання і побутових газових приладів; інструкції з технічної експлуатації та ремонту газопроводів та споруд на них; інструкції з технічної експлуатації газорегулювальних пунктів усіх типів; технологічні схеми і траси газопроводів та споруд на них; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в газовому господарстві не менше 4 років.

16. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ КОРОЗІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю та роботою персоналу служби. Забезпечує безперебійну і безаварійну експлуатацію газопроводів шляхом їх ефективного захисту від електрохімічної корозії. Забезпечує технічний нагляд за будівництвом і введенням в експлуатацію установок електрохімічного захисту та ізоляційних покриттів на газопроводах; бере участь в їх прийманні. Разом з іншими службами вживає заходів щодо ліквідації на діючих газопроводах корозійно небезпечних зон. Забезпечує виконання поточних і капітальних ремонтів установок електрохімічного захисту газопроводів. Здійснює контроль за справністю приладів та технічних засобів вимірювань, своєчасно організовує їх ремонт та перевірку. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби. Готує технічні умови на проектування захисту від електрохімічної корозії проектованих і діючих газопроводів. Бере участь у розробленні проекту електрохімічного захисту підземних металевих споруд. Організовує і керує виконанням електронебезпечних робіт. Готує висновки про корозійний стан газопроводів з визначенням черговості і термінів їх ремонту. Готує питання для розгляду на міжвідомчих комісіях, що пов'язані із захистом підземних металевих споруд від корозії. Проводить оцінку заходів щодо обмеження витоків струмів у землю, що здійснюються організаціями і підприємствами, у віданні котрих знаходяться споруди, які є джерелами блукаючих струмів. Керує ліквідацією аварійних ситуацій на установках електрохімічного захисту; проводить облік і аналіз причин корозійних пошкоджень підземних металевих споруд, розробляє заходи щодо зниження їх кількості. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Організовує забезпечення служби необхідними матеріально-технічними засобами, устаткуванням, засобами індивідуального захисту та пожежної безпеки; веде облік і здійснює контроль за їх справним станом та правильним використанням робітниками служби. Забезпечує ведення установленої технічної документації та звітності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності служби; технологію виконання робіт із захисту від електрохімічної корозії трубопроводів і споруд; основи електротехніки, хімії; теорію корозії металів у грунті; електрометричні вимірювання; правила спорудження та експлуатації підземних металевих трубопроводів; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в газовому господарстві не менше 4 років.

17. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ РЕЖИМІВ ГАЗОПОСТАЧАННЯ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАЧАННЯМ ГАЗУ СПОЖИВАЧАМИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю та роботою персоналу служби. Організовує та забезпечує ведення обліку обсягів та параметрів газу, що надходить від джерел газопостачання; виконання робіт з формування планових та звітних показників систем газопостачання. Організовує ведення статистичного обліку відпускання газу споживачам; здійснює контроль за правильним і своєчасним складанням статистичної звітності, оперативних зведень з обліку газу та відомостей про стан розрахунків за газ. Організовує підготовку та узгодження планових та заявлених обсягів природного газу для укладення договорів на його транспортування та постачання. Забезпечує постійний та якісний контроль за технічним станом приладів обліку у споживачів та постачальників природного газу. Забезпечує нагляд за раціональним використанням природного газу споживачами. Розробляє заходи щодо зменшення втрат природного газу та контролює їх виконання. Забезпечує систематичний контроль за якістю ведення обліку газу на газорозподільчих станціях постачальників, промислових та комунально-побутових підприємств. Бере участь у прийманні в експлуатацію приладів обліку споживання природного газу та експертизах вимірювальних вузлів споживачів та постачальників природного газу. Забезпечує узгодження режимів та схем газопостачання між постачальниками і споживачами. Забезпечує споживачів природного газу метрологічними даними газу, що подається. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу служби. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарьскої діяльності служби; Правила безпеки систем газопостачання України; діючі нормативні документи з обліку та розподілу газу; правила вимірювання витрачання газу і рідин; діючі норми та тарифи на газ; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в газовому господарстві не менше 4 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує наявність в АДС всіх матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання плану локалізації і ліквідації аварій; забезпечує збереження і справність матеріально-технічних засобів. Веде облік і контроль наявності і стану засобів індивідуального захисту, інвентаря у вибухонебезпечному виконанні, газоаналізаторів, організовує своєчасну їх перевірку і ремонт. Розробляє пропозиції щодо коригування переліку матеріально-технічного оснащення служби, що спрямовані на підвищення ефективності робіт АДС з виконання аварійних заявок. Веде облік та аналіз заявок на ліквідацію несправностей окремих елементів газового господарства (газопроводів, арматури, приладів, обладнання), які надходять в АДС; на основі аналізу цих аварійних заявок розробляє і подає керівництву пропозиції, які спрямовані на зменшення кількості випадків несправностей та удосконалення методів організації праці щодо усунення несправностей. Здійснює контроль за підтриманням тиску газу на виході з газорегулювальних пунктів усіх типів відповідно до карти режимів. Забезпечує нормальну і безперебійну роботу аварійних машин, а також іншого обладнання, машин і механізмів, що знаходяться в АДС. Бере участь у розслідуванні причин аварій і нещасних випадків у газовому господарстві. Планує розподіл робочого часу змінного аварійного персоналу служби, складає графіки чергування змін. Вирішує питання, які пов'язані з розробленням, конструюванням, виготовленням і впровадженням нових видів обладнання, пристосувань, пристроїв, що використовуються на аварійних роботах. Забезпечує АДС (комплектує, виготовляє, зберігає) оперативною технічною документацією:

- картою-схемою газових мереж зони діяльності підприємства з зазначенням на трасі газопроводів основних відключаючих пристроїв, газорозподільчих станцій, газорегулювальних пунктів і великих підприємств;

- планшетами 1:1000, які містять відомості про всі підземні комунікації і наземні будівлі та споруди;

- виконавчим планом, профілем, а також схемою зварних стиків кожного підземного газопроводу, що знаходиться в експлуатації.

Здійснює постійний контроль за відповідністю даних технічної документації дійсності, своєчасно їх коригує, вносить зміни та доповнення, які викликані експлуатаційною діяльністю і розвитком газифікації. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються аварійно-диспетчерської служби; Правила безпеки систем газопостачання; інструкції з технічної експлуатації та ремонту газопроводів і споруд на них; технологію ремонту обладнання газового господарства; план локалізації і ліквідації аварій; план взаємодії служб різних відомств під час локалізації аварій у газовому господарстві; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги:

Провідний інженер аварійно-диспетчерської служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера аварійно-диспетчерської служби I категорії не менше 2 років.

Інженер аварійно-диспетчерської служби I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера аварійно-диспетчерської служби II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер аварійно-диспетчерської служби II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією аварійно-диспетчерської служби не менше 2 років.

Інженер аварійно-диспетчерської служби: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

2. ДИСПЕТЧЕР ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов'язки. Веде цілодобовий годинний облік газоспоживання споживачами. В осінньо-зимовий період щодобово складає інформацію з годинних витрат газу споживачами. Веде оперативну роботу з управліннями магістральних газопроводів (УМГ) щодо підтримання номінального тиску газу на виході з кожної газорозподільчої станції. Підтримує постійний зв'язок з диспетчерами УМГ з режиму газоспоживання, звіряє оперативний облік добових витрат газу. Здійснює контроль за додержанням добового ліміту газоспоживання, готує необхідну інформацію щодо лімітної дисципліни газоспоживання відповідним посадовим особам. Вживає заходів щодо введення в ліміт газоспоживання окремих споживачів у разі порушення ними цього ліміту. Складає добову зведену інформацію про витрати газу з розшифруванням по окремих споживачах. Виконує оброблення добового зведення на комп'ютері та його роздрук. Приймає цілодобово інформацію з реєстрацією її в спеціальному журналі та підтримує цілодобовий оперативний зв'язок з відповідними посадовими особами. Бере щодобові відомості про наявність скрапленого газу. Бере участь в уточненні схеми газопроводів та нанесенні їх на карту-схему. Веде цілодобовий облік тиску природного газу на виході з основних газорозподільчих станцій. У разі необхідності, бере участь у комісіях з питань обліку природного газу, ефективності його використання споживачами.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються режимів газопостачання; Правила безпеки систем газопостачання України; правила постачання природного та скрапленого газу; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний диспетчер газового господарства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією диспетчера газового господарства I категорії не менше 2 років.

Диспетчер газового господарства I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією диспетчера газового господарства II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Диспетчер газового господарства II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією диспетчера газового господарства не менше 2 років.

Диспетчер газового господарства: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3. ЕКОНОМІСТ СЛУЖБИ РЕЖИМІВ ГАЗОПОСТАЧАННЯ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАЧАННЯМ ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Узгоджує заявки на газ з промисловими підприємствами. Готує матеріали для оформлення планів газоспоживання. Готує матеріали для встановлення паливних режимів котельних. Розподіляє річні та квартальні фонди на скраплений газ по структурних підрозділах управління. Готує пропозиції щодо зміни розподілу фондів на скраплений газ і плану подавання природного газу. Забезпечує контроль за раціональним використанням газу, розробленням та впровадженням заходів щодо зниження втрат газу та економії паливно-енергетичних ресурсів. Розробляє графіки обмеження постачання газу промисловим споживачам. Визначає потребу у матеріально-технічних засобах, що необхідні для нормального функціонування підрозділів управління. Забезпечує контроль за обліком газу, реалізацією природного та скрапленого газів по структурних підрозділах і надає практичну допомогу в організації цих робіт. Розробляє проекти нормативних документів та інструкцій з обліку газу. Готує довідки для керівництва управління з питань реалізації та економії газу. Забезпечує оперативний зв'язок зі службами режимів газопостачання підрозділів управління з питань додержання встановлених технологічних режимів газопостачання. Здійснює оперативний облік реалізації природного і скрапленого газів усіма споживачами. Здійснює контроль за добовими лімітами відпускання газу споживачам. Здійснює контроль за графіком обмеження подавання газу промисловим споживачам та наявністю у них резервного палива. Складає баланс надходження і реалізації газу Забезпечує щоденне передавання газопостачальним організаціям відомостей про фактичні добові витрати газу основними споживачами. Готує щомісячно оперативні дані щодо реалізації мережевого та скрапленого газів. Здійснює контроль за своєчасною поставкою скрапленого газу газонаповнювальним станціям. Готує пропозиції щодо поліпшення газопостачання споживачів і раціонального використання газу. Веде встановлену звітну документацію згідно з нормативними документами і статистичну звітність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються режимів газопостачання; інструкції з технічної експлуатації та ремонту газопроводів і споруд на них; технологічні режими газопостачання; технологію ремонту обладнання газового господарства; Правила безпеки систем газопостачання України; правила обліку реалізації газу; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги:

Провідний економіст відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу I категорії не менше 2 років.

Економіст відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Економіст відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією економіста відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу не менше 2 років.

Економіст відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ВИПАРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує обладнання випарювальної установки і газорегулювального пункту, що призначені для газопостачання котелень і печей. Здійснює пуск і зупинку обладнання, налагоджування обладнання на необхідний технологічний режим випаровування рідкого газу. Забезпечує подавання потрібної кількості пари і рідкого газу в випарники, газу і повітря в змішувальну установку. Вмикає і вимикає припливно-витяжну вентиляцію і лічильники обліку витрат газу. Запускає і відключає одоризаційні та осушувальні установки. Бере участь у ремонті обладнання випарювальної установки, арматури газопроводів, паропроводів і повітропроводів. Готує до повторних оглядів посудини, що працюють під тиском. Веде контрольно-облікові записи.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; будову, принцип дії і призначення випарників, обладнання газорегулювального пункту резервуарної установки; будову і призначення газоповітряних інжекційних змішувальних агрегатів; будову і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів і арматури; технологію процесу перетворення рідкого газу в газоподібний стан; способи і норми змішування газу з повітрям; будову осушувальних і одоризаційних установок; прилади відбору проб газоповітряної суміші для лабораторного аналізу; терміни повторного огляду посудин для пари, повітря і газу, що працюють під тиском; правила проведення ремонту в газонебезпечних приміщеннях; правила ведення контрольно-облікових записів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

2. ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК-ВРІЗАЛЬНИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує зварювальні роботи під час знімання та встановлення побутових газових плит і проточних водонагрівачів. Вирізає і вибиває отвори в діючих газопроводах низького тиску і, при зниженому тиску, на газопроводах середнього та високого тиску, а також у чавунних трубах спеціальних марок. Виконує зварювальні роботи під час відновлення стінки газопроводів накладанням латки. Робить врізання у діючі газопроводи під керівництвом електрогазозварника-врізальника вищої кваліфікації. Установлює гумові кульки, пробки та перемикачі. Розрізає чавунні труби, а також труби під тиском, готує вузли і стики для зварювання та заварювання вирізаних вікон на газопроводах. Готує інструмент і матеріали для виконання газонебезпечних робіт. Заміряє тиск у діючих газопроводах. Перевіряє стан запірних пристроїв і заглушок, наявність надлишкового тиску у газопроводах. Здійснює газове та електричне зварювання на газопроводах у всіх положеннях. Заготовляє, зварює і випробовує конденсатозбірники, гідрозатвори. Підбирає відповідні електроди і присадний дріт. Установлює підсилювальні муфти та усуває витоки газу на газопроводах низького, середнього і високого тиску. Бере участь у продуванні газопроводів. Здійснює поточний ремонт пальників і різаків. Читає прості креслення. Розмічає і підганяє труби при врізаннях.

Повинен знати: способи встановлення режимів зварювання металу залежно від конфігурації і товщини зварюваних деталей; вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються: основні види і режими газового зварювання і різання; будову і обслуговування газоелектрозварювальної і газоелектрорізальної апаратури та правила експлуатації і ремонту; правила транспортування та обслуговування кисневих, ацетиленових балонів і газогенераторів; правила виконання різання металів скрапленим газом; сортамент труб і фасонних частин; правила випробування газопроводів; правила проведення робіт на діючих газопроводах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує врізання у діючі газопроводи низького і середнього тиску. Виконує зварювальні роботи під час установлення або заміни газових лічильників. Зварює чавунні вироби. Проводить газозварювальні роботи на діючих газопроводах у всіх положеннях. Виконує зварювальні роботи під час приєднання (урізання) і пуску газу в газопроводи, а також під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт на газопроводах. Робить врізання усередині приміщень на газопроводах. Здійснює врізання конденсатозбірників, гідрозатворів, увігнутих і випуклих заглушок на газопроводах. Зварює котушки. Врізає засувки і компенсатори високого тиску. Читає креслення середньої складності.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; особливості зварювання труб і посудин, що працюють при середньому тиску; способи встановлення режимів зварювання металу залежно від конфігурації і товщини зварюваних деталей; технологію зварювання металів; будову, правила експлуатації та ремонту газоелектрозварювальної і газоелектрорізальної апаратури різних типів; види і режими зварювальних робіт для сталі та чавуну; способи контролю і випробування відповідальних швів, що працюють під тиском; варіанти врізання і перемикань; правила випробування газопроводів; правила ведення робіт на діючих газопроводах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрогазозварник-врізальник 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує врізання в діючі газопроводи високого тиску. Проводить зварювання газопроводів усередині приміщень діючих газорегулювальних станцій, газонаповнювальних і газороздавальних станцій і в компресорних відділеннях під тиском. Здійснює зварювання балонів скрапленого і стиснутого газу, резервуарів скрапленого газу, газгольдерів та інших посудин, що працюють під високим тиском. Виконує зварювальні роботи методом глибокого проварювання і накладання міцних і щільних зварювальних швів у різних положеннях і виробах із сталі різної товщини. Проводить відповідальне електрозварювання виробів різної конфігурації, призначених для роботи під високим тиском. Здійснює газонебезпечні роботи при заміні вузлів газопроводів усередині приміщень. Виконує зварювальні роботи під час приєднання (урізання) відводів до діючих газопроводів методом вибуху. Зварює кольорові метали. Проводить зварювання на автоматах, під шаром флюсу, в газозахисній зоні та під водою. Ремонтує редуктори без розкривання їх пальників, різаків та іншого газозварювального обладнання. Визначає і виправляє дефекти в зварних з'єднаннях і наплавленому металі, які виявлені при огляді. Читає складні креслення. Керує роботою електрогазозварників-врізальників.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; особливості зварювання труб і посудин, що працюють під високим тиском; технологію зварювання тонкостінних деталей; порядок виконання робіт на експлуатованих газопроводах високого тиску, на газорегулювальних, газонаповнювальних станціях, в компресорних відділеннях та інших приміщеннях, при ремонті резервуарів скрапленого газу і газгольдерів; класифікацію дефектів зварних з'єднань, методи їх визначення та усунення; види і режими газозварювальних робіт для сталі, чавуну та кольорових металів; державні стандарти на присадні матеріали; основи електротехніки, металоведення і технології металів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрогазозварника-врізальника 5 розряду не менше 1 року.

3. КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль і зняття показань витратомірів та лічильників витрат газу. Регулює напірні засувки вручну. Пломбує засувки на байпасі вузла заміру витрат газу. Усуває дрібні несправності в роботі контрольно-вимірювальних приладів, що обслуговуються. Реєструє об'єкти - споживачі газу, що знову підключаються; укладає договори на газопостачання; оформлює та веде особові рахунки; видає розрахункові книжки. Веде книги особових рахунків будинків на правах приватної власності на своїй дільниці з відображенням обладнання, кількості мешкаючих на опалювальній площі, сплати за використаний газ. Веде облік та своєчасно коригує перелік об'єктів, що підлягають контролю, на закріпленій дільниці. Проводить розрахунки з абонентами за користування газом відповідно до діючих тарифів за встановленою формою, контролює своєчасність та правильність надходження сплати за газ. Перевіряє відповідність визначеної планом опалювальної площі фактичній. Контролює безперебійне постачання споживачів скрапленим газом; визначає середню витрату газу споживачем; складає звіти про витрати газу та акти про технічний стан контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації контролю у газовому господарстві; будову, принцип роботи і технічні характеристики витратомірів і лічильників обліку газу; правила безпеки під час обслуговування приладів з обліку витрат газу; Правила безпеки систем газопостачання України; діючі тарифи і порядок розрахунків з абонентами; форми документації з обліку витрат газу; основи організації праці, трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. КОНТРОЛЕР ПІЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює своєчасне очищення димоходів печей і плит, що опалюються твердим, рідким і газоподібним паливом. Перевіряє підготовку печей для їх переведення з твердого палива на газоподібне. Перевіряє правильність розташування оголовків димоходів відносно гребінки даху і визначає зони вітрового підпору. Визначає придатність димоходів і оголовків відповідно до "Указаний по трубопечным работам". У разі виявлення відхилень від інструкцій і неполадок усуває їх.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; вимоги "Указаний по трубопечным работам"; порядок перевірки та очищення димоходів і вентиляції; будову димоходів для відведення продуктів згорання від газових приладів; вимоги до печей у разі переобладнання під газоподібне паливо.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює викладення наливників печей вогнетривкою цеглою. Здійснює випалювання сажі в димоходах і спеціальних печах; вогневе очищення виробничої вентиляції. Приймає топки для встановлення газових пальників. Перевіряє відповідність висоти оголовків "Указаниям по трубопечным работам" і Правилам безпеки систем газопостачання України, перевіряє установку з пробиванням отвору. Складає акт про технічний стан димоходів і печей за встановленою формою.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; вимоги "Указаний по трубопечным работам"; види пічних робіт та правила їх ведення; конструкції опалювальних приладів; вимоги до печей, димоходів та вентиляційних каналів, що переводяться з твердого палива на газоподібне; порядок оформлення акта про технічний стан димоходів і печей, що переводяться з твердого палива на газоподібне.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією контролера пічного господарства 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює за кресленнями та технічними умовами печі всіх систем, які переобладнані під газоподібне паливо. Контролює ведення робіт з реконструкції печей і димоходів. Визначає місця складних завалів у димоходах, вентиляційних каналах і усуває їх. Визначає відокремленість і цілісність димоходів, що йдуть від печей, водонагрівальних і господарсько-побутових приладів, які опалюються газом. Оформлює технічну документацію під час переобладнання і прийняття в експлуатацію печей на газоподібному паливі.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; вимоги "Указаний по трубопечным работам"; будову печей різноманітних систем; правила пожежної безпеки під час проведення пічних робіт; порядок здавання робіт з оформленням необхідної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера пічного господарства 3 розряду не менше 1 року.

5. МАШИНІСТ ГАЗОРОЗДАВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує компресори, насоси з перекачування скрапленого і стиснутого газу, припливно-витяжної вентиляції. Запускає і зупиняє обладнання, що обслуговується, і спостерігає за його роботою. Веде облік роботи агрегатів та витрат матеріалів. Проводить поточний ремонт агрегатів і комунікацій насосно-компресорного відділу.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; будову і правила експлуатації обслуговуваного обладнання; технологію транспортування скрапленого і стиснутого газу по газопроводах газороздавальної і газонаповнювальної станцій, комунікації газопроводів; контрольно-вимірювальні прилади, що встановлені на компресорах і системі газопроводів; види ремонтів компресорів, запірної арматури і апаратури; порядок пуску і виключення припливно-витяжної вентиляції і норми повітрообміну та технічні вимоги до пускачів, освітлювальної арматури, електропроводки, вимикальних пристроїв і трубопроводів; правила користування протипожежним інвентарем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес перекачування скрапленого газу. Перевіряє контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої. Обслуговує і налагоджує устаткування газороздавальної станції (ГРС). Визначає та усуває неполадки в роботі агрегатів та їх вузлів. Проводить капітальній ремонт компресорів, насосів, арматури, насосно-компресорного відділу та іншого устаткування. Бере участь у складанні дефектних відомостей на ремонт обладнання ГРС. Переключає і виводить у резерв або ремонт обладнання газороздавальної станції. Керує роботою машиністів у зміні.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; конструктивні особливості і правила налагодження обслуговуваного обладнання; способи перевірки та усунення всіх неполадок у роботі компресорів, насосів, карусельних установок, припливно-витяжних агрегатів та іншого устаткування, яке встановлене в компресорно-насосному відділі; порядок планово-запобіжного ремонту і ревізій обслуговуваного обладнання; будову контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста газороздавальної станції 4 розряду не менше 1 року.

6. ОПЕРАТОР ГАЗГОЛЬДЕРНОЇ СТАНЦІЇ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Наповнює газгольдери газом і обслуговує прилади регулювання, вимірювання і обліку газу на газгольдерній станції обсягом до 250 тис.куб.м під керівництвом оператора більш високої кваліфікації. Змащує робочі частини обладнання, що труться.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; технологічну схему роботи обладнання станції; схему підземних газових комунікацій; призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних приладів; види і способи змащування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Наповнює газгольдери газом і контролює роботу приладів регулювання, вимірювання і обліку газу на газгольдерній станції обсягом до 250 тис.куб.м. Обслуговує прилади регулювання, вимірювання і обліку газу на газгольдерній станції обсягом понад 250 тис.куб.м під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Спостерігає за роботою газгольдерів, насосів, газових комунікацій, систем блокування і сигналізації, підіймальних механізмів, станом колодязів і факелів. Забезпечує додержання режиму подавання газу на газгольдерну станцію. Контролює і регулює температуру, тиск і обсяг газу в газгольдерах, рівень масла в маслозатворі, рівень і температуру води у затворах, резервуарах згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє і усуває витоки газу. Веде оперативний облік тиску приймання і видавання газу. Опрацьовує показання приладів з реєстрацією в оперативному журналі і передає звіти в центральну диспетчерську.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; будову і режим роботи газгольдерів; всілякі варіанти переключення роботи обладнання станції, режим подавання газу; будову контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються; правила оброблення діаграм реєструвальних приладів; порядок ведення оперативного обліку роботи станції; допустимі межі наповнення і спорожнення газгольдерів; властивості газів, які зберігаються в газгольдерах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора газгольдерної станції 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Наповнює газгольдери газом і контролює роботу приладів регулювання, вимірювання та обліку газу на газгольдерній станції обсягом понад 250 тис.куб.м Опрацьовує показання реєструючих приладів з планометруванням їх і введенням необхідних поправок. Визначає фактичні витрати газу і залишок газу на газгольдерній станції. Бере участь у періодичних перевірках запобіжних приладів газгольдерної станції і перевіряє загазованість колодязів, виробничих приміщень і споруд станції. Бере участь у проведенні внутрішнього огляду газгольдерної станції і періодичному огляді резервуарів. Складає звітні документи і графіки роботи станції. Обслуговує газгольдери у виробництві розподілу газів піролізу.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; схеми підземних газових комунікацій і споруд на них; влаштування і розташування обладнання газгольдерної станції; взаємодію обладнання і приладів станції; причини, що викликають порушення заданого режиму газопосточання і заповнення газгольдерної станції газом; влаштування газоаналізаторів різноманітних типів; правила проведення необхідних розрахунків за результатами аналізу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікаційні. Стаж роботи за професією оператора газгольдерної станції 3 розряду не менше 1 року.

7. СЛЮСАР З АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНИХ РОБІТ У ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує аварійно-ремонтні роботи на діючих газопроводах низького та середнього тиску діаметром до 500 мм включно. Вилучає конденсат з конденсатозбірників. Змащує крани, випробовує газопроводи на герметичність, продуває і пропарює їх. Копає шурфи по трасі підземних газопроводів для усунення аварій. Виконує аварійно-відбудовні роботи з відновлення побутової газової апаратури, групових балонних установок скрапленого газу, а також газового обладнання, встановленого на газоспоживаючих печах та інших агрегатах промислових, комунально-побутових і сільськогосподарських підприємств і установ. Пускає газ в мережу і підключає до мережі газове обладнання. Виконує усунення витоків газу на нарізних з'єднаннях газопроводів у котельнях.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; будову, правила технічної експлуатації і ремонту побутової газової апаратури і групових балонних установок скрапленого газу; правила пуску газу у мережу, монтажу і підключення до мережі газового обладнання; схеми розташування газопроводів і комунікацій; правила котлонагляду; будову і правила безпечної експлуатації резервуарів та інших посудин, що працюють під тиском; правила ведення аварійно-ремонтних робіт на трасах діючих газопроводів низького і середнього тиску діаметром до 500 мм включно; правила продування, пропарювання і випробування газопроводів на герметичність; будову тимчасових байпасів на аварійних газопроводах; правила проведення ремонтних робіт на розтрубних з'єднаннях чавунних газопроводів і способи встановлення муфт на газопроводах; технічні умови монтажу та експлуатації підземних газопроводів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує аварійно-ремонтні роботи на діючих газопроводах низького і середнього тиску діаметром понад 500 м і високого тиску діаметром до 500 мм включно. Локалізує дільниці витоку газу. Встановлює ущільнювальні, підсилювальні, накладні муфти і бандажі на газопроводах. Розмічає, виготовляє і монтує фасонні частини і окремі деталі безпосередньо на трасі діючого газопроводу. Виготовляє ескізи вузлів газопроводу і його перехрещень. Визначає місцезнаходження підземних газопроводів, перевіряє стан газопроводу і його ізоляції електронними приладами. Виконує слюсарні роботи з врізання і демонтажу діючих газопроводів. Виконує роботи з усунення аварій на газонаповнювальних станціях (пунктах) і відновлює пневмомеханічну та електричну автоматику газового обладнання. Виконує усунення витоків газу на нарізних з'єднаннях газопроводів у котельнях.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; будову, правила технічної експлуатації і ремонту газових плит з автоматикою, газифікованих опалювальних і промислових котельних агрегатів, обладнання дворових резервуарних установок скрапленого газу, випарників і теплообмінників, газгольдерних приладів і автоматики на котлах, печах та іншому газовому обладнанні; правила ведення аварійно-ремонтних робіт на діючих газопроводах низького і середнього тиску діаметром понад 500 мм і високого тиску діаметром до 500 мм включно; способи і правила врізання і переключення на діючих газопроводах; будову пристроїв для врізання в діючі газопроводи без зниження тиску; технічні умови, правила випробувань на герметичність і здавання в експлуатацію після аварії газопроводів і споруд на них; будову електронних приладів, техніку складання ескізів вузлів і перехрещень газопроводу; основи технології металів і електротехніки; технічні схеми газопроводів, газорозподільчих і газонаповнювальних станцій (пунктів); правила огляду і випробувань резервуарів та іншого газового обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт у газовому господарстві 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує аварійно-ремонтні роботи на діючих газопроводах високого тиску діаметром понад 500 мм і на неметалевих газопроводах. Розмічає, виготовляє і монтує особливо складні великі фасонні частини і окремі деталі газопроводу безпосередньо на трасі. Відключає, налагоджує і включає автоматику та телемеханічні прилади на діючих газопроводах і газоспоживаючому обладнанні. Виконує аварійно-відновлювальні роботи на газгольдерних станціях. Визначає стан газопроводу та його ізоляції діагностичними приладами. Керує роботами з ліквідації аварій, налагодження та пуску обладнання автоматики і телемеханіки.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; правила ведення аварійно-ремонтних робіт на діючих газопроводах високого тиску діаметром понад 500 мм; схеми розташування газопроводів і установок електричного захисту; засоби і правила врізання і переключень на діючих газопроводах; конструктивні особливості складного обладнання на підземних газопроводах і правила його ремонту; креслення газопроводів (план, профіль, зварювальна схема) і правила складання ескізів складних вузлів і перехрещень газопроводів; налагодження газового обладнання і автоматики на газорегулювальних станціях (пунктах) і в котельних, що обладнані системами телемеханіки і автоматики; правила виконання робіт на електроустановках, налагодження обладнання і апаратури систем телемеханіки і автоматики; налагодження і регулювання складних контрольно-вимірювальних і діагностичних приладів; принципові схеми і особливості роботи установок катодного, електродренажного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт у газовому господарстві 5 розраду не менше 1 року.

8. СЛЮСАР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у ремонті побутових газових плит, які не обладнані удосконаленими та автоматичними пристроями. Пропарює внутрішні порожнини балонів для скрапленого газу з наступним продуванням інертним газом. Готує шви балонів для підварювання. Бере участь у зварюванні швів на балонах і приварюванні до них башмаків і бобишок. Очищає балони перед фарбуванням, виправляє башмаки балонів. Усуває задирки на ущільнювальних муфтах. Заготовляє присадний дріт для газового зварювання. Встановлює вентилі на балонах і зважує балони. Замінює балони і проводить їх профілактичний ремонт та інструктаж абонентів щодо правил користування газовими приладами. Наносить клеймо.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; будову і правила технічної експлуатації та ремонту побутових газових плит, ввідних та внутрішніх газопроводів та їх арматури; типи і будову балонів та їх вентилів; призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, механізмами і пристроями, що застосовуються при ремонті балонів; способи усунення задирок на балонах і муфтах; призначення дроту, що застосовується для газового зварювання.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технічне (плановий ремонт, ревізія) та профілактичне обслуговування побутових газових плит у житлових будинках, кип'ятильників, лабораторних пальників, пальників інфрачервоного випромінювання, газобалонних установок скрапленого газу; сезонне технічне обслуговування лабораторних пальників та пальників інфрачервоного випромінювання. Виконує позаплановий ремонт газового обладнання житлових будинків та комунально-побутових об'єктів: заміну та притирання газового крану; заміну згону ввідного та внутрішнього газопроводу; усунення витоку газу в муфтовому з'єднанні газопроводу; відключення газопостачання житлового будинку; знімання (без виконання зварювальних робіт) та встановлення побутової газової плити; заміну стола, крану чи пальника газової плити та інші види робіт з ремонту газової плити. Бере участь у технічному обслуговуванні обладнання газорегулювальних пунктів (ГРП), газорегулювальних установок (ГРУ), шафних регулювальних пунктів (ШРП): профілактичне обслуговування шляхом обходу, перевірка технічного стану та регулювання обладнання, ревізія обладнання, пуск та зупинка обладнання. Бере участь у перевірці щільності внутрішнього газопроводу житлових будинків; перевірці щільності газопроводів у сходових клітках шляхом огляду та обмилювання. Бере участь у роботі з демонтажу, монтажу і ремонту обладнання газгольдерної станції та компресорних установок. Готує газгольдери, резервуари газороздавальних станцій і групових установок скрапленого газу до внутрішнього огляду і гідравлічного випробування.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; правила газопостачання житлових будинків; правила експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання; правила ведення робіт на газопроводах і спорудах на них; норми часу та види ремонту газових приладів; технологічні схеми газопроводів газгольдерних і газороздавальних станцій; правила експлуатації газгольдерних і газороздавальних станцій скрапленого і стиснутого газу; правила проведення поточного ремонту комунікацій та обладнання газгольдерних і газороздавальних станцій; правила огляду і випробування резервуарів та іншого обладнання на станціях; будову, принцип роботи, налагодження і поточний ремонт обладнання газорегулювальних пунктів; правила котлонагляду щодо будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікацій стаж роботи за професією слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технічне (плановий ремонт, ревізія) та профілактичне обслуговування побутових газових плит на комунально-побутових об'єктах, проточних та ємкісних водонагрівачів, опалювальних котлів та печей, плит ресторанних (без автоматики), калориферів газових, теплогенераторів, автоклавів, ковальських горнів, спецпальників; сезонне технічне обслуговування ємкісних водонагрівачів, опалювальних котлів та печей, котлів варильних, плит ресторанних (без автоматики), калориферів газових. Виконує позаплановий ремонт газового обладнання житлових будинків та комунально-побутових об'єктів: заміну дільниці внутрішнього газопроводу; переведення внутрішньобудинкового газового обладнання зі скрапленого газу на природний; знімання та встановлення проточного водонагрівача; ремонтні роботи на проточних та ємкісних водонагрівачах, опалювальних котлах. Здійснює встановлення або заміну газових лічильників. Обслуговує, регулює і ремонтує групові балонні установки скрапленого газу, газове обладнання і санітарно-технічне обладнання газорегулювальних пунктів різних типів. Бере участь у виконанні технічного, профілактичного та сезонного обслуговування котельних. Бере участь у перевірці щільності внутрішнього газопроводу житлових будинків; перевірці щільності газопроводів у сходових клітках шляхом огляду та обмилювання. Виконує пуск газу в газове обладнання житлових будинків, окремі квартири та газопроводи комунально-побутових об'єктів. Ремонтує всі види відцентрових і поршневих насосів та компресорів, обслуговує і ремонтує випарні установки, клапани вентилів балонів і редукторів для скрапленого газу. Виконує монтажні роботи при реконструкції діючих на будівництві та нових газорегулювальних пунктів і станцій. Монтує групові газобалонні установки.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; правила ведення робіт на газопроводах і спорудах на них; правила газопостачання житлових, комунально-побутових газових приладів з автоматикою; правила монтажу і пуску газу у газове обладнання, встановлене в житлових будинках, комунально-побутових підприємствах і котельнях; види і способи ремонту газових приладів; монтаж, будову, принцип дії і правила ремонту санітарно-технічних пристроїв газорегулювальних пунктів; будову, монтаж і ремонт випарних установок, компресорів, відцентрових і поршневих насосів на газороздавальних станціях скрапленого газу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технічне (плановий ремонт, ревізія), профілактичне, сезонне технічне обслуговування котлів варильних, плит ресторанних (з автоматикою) та їх позаплановий ремонт. Бере участь у технічному обслуговуванні обладнання газорегулювальних пунктів усіх видів. Бере участь у виконанні технічного, профілактичного та сезонного обслуговування котельних. Виконує слюсарні роботи з врізання і вирізання на діючих газопроводах. Готує і бере участь у здаванні обладнання, яке підлягає інспекторській перевірці Держнаглядохоронпраці на газгольдерних і газороздавальних станціях. Керує бригадою слюсарів під час виконання демонтажу, монтажу і ремонту обладнання та підземних комунікацій газгольдерних, газороздавальних і газорегулювальних станцій (пунктів). Проводить пуск газу, обслуговування і ремонт газового обладнання, пневматичної та електричної автоматики котелень житлових будинків, електростанцій, комунально-побутових і промислових підприємств, випробування і налагодження на заданий режим роботи (під час пуску та експлуатації) автоматики котлів, газопальникових пристроїв котелень і регулювальних установок. Налагоджує контрольно-вимірювальні прилади. Здійснює первинне наповнення дворових резервуарних установок скрапленим газом, усунення з них невипаровуваних залишків; готує ці установки до періодичного огляду. Пускає і регулює випарювальні установки. Складає дефектні відомості на ремонт газового обладнання котелень, регулювальних і резервуарних установок.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; основи технології металів і електротехніки; способи і правила виявлення та усунення неполадок газового обладнання; проведення випробувань і налагодження обладнання газгольдерних, газороздавальних і газорегулювальних станцій (пунктів); будову, принцип дії, правила монтажу, ремонту і здавання держповірці контрольно-вимірювальних приладів станцій і котелень, що працюють на газовому паливі; будову, правила експлуатації, ремонту та налагоджування автоматики газифікованих котелень; будову і правила експлуатації обладнання дворових резервуарних установок скрапленого газу, випарювачів, теплообмінників.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розряду не менше 1 року.

9. СЛЮСАР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ПІДЗЕМНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує підземні газопроводи і споруди на них: ковери, колодязі, конденсатозбірники, гідрозатвори. Бере участь у визначенні наявності газу в колодязях, підвалах і контрольних трубках газоаналізаторами. Виконує заміну ковера, його кришки, свердлування отворів у кришках газових колодязів. Провітрює колодязі. Виконує реставрацію настінних знаків. Установлює попереджувальні знаки і настінні покажчики. Поновлює фарбування наземних газопроводів, засувок, лінзових компенсаторів, коверів. Виконує допоміжні та слюсарні роботи під час проведення ремонту, відновлення пошкоджених місць ізоляції, врізань і переключень діючих газопроводів. Перевіряє витікання газу на газопроводах.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; комунікації газопроводів та інших підземних споруд на обслуговуваних дільницях трас; правила визначення витікання газу на газопроводах; технічні вимоги на установку коверів; способи провітрювання загазованих колодязів; будову і правила користування газоаналізаторами; правила користування засобами індивідуального захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує профілактичне обслуговування розподільних газопроводів та газопроводів-вводів, вимикальних пристроїв і компенсаторів у газових колодязях. Здійснює перевірку на загазованість газових колодязів, колодязів підземних комунікацій, підвальних приміщень. Виконує слюсарні роботи під час ремонту діючих газопроводів низького тиску діаметром до 200 мм. Обслуговує траси газопроводів і споруди на них. Видаляє конденсат з конденсатозбірників низького тиску. Перевіряє справність газових колодязів, конденсатозбірників і арматури. Веде записи результатів обходу трас. Здійснює монтаж і демонтаж під тиском лінзових компенсаторів і засувок на газопроводах низького тиску. Ліквідує невеликі витоки в арматурі на газопроводах низького тиску. Видаляє газоповітряну суміш з газопроводів. Відновлює ізоляцію на підземних газопроводах. Відбирає проби газоповітряної суміші в приміщеннях і колодязях для контрольної перевірки. Перевіряє правильність показань манометрів на витратно-редукційних головках ємкостей. Ремонтує газові колодязі. Здійснює профілактичний і поточний ремонти газопроводів і споруд на них. Проводить буріння свердловин на глибину закладання газопроводу. Оглядає ізоляцію і стан газопроводу. Заміряє тиск газу на газопроводах.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; правила ведення робіт на газопроводах і спорудах на них; призначення і будову арматури підземних газопроводів; способи виявлення та усунення неполадок на спорудах газопроводів; будову регуляторів тиску, манометрів, запобіжних клапанів і запірної арматури витратно-редукційної головки; способи і правила видалення конденсату з конденсатозбірників; способи відбирання проб газоповітряної суміші в приміщеннях і колодязях для контрольної перевірки; типи врізань і переключень на діючих газопроводах низького тиску і способи перевірки щільності вузлів газопроводів; типи протикорозійної ізоляції, порядок нанесення и на газопроводи і правила приймання в експлуатацію; правила буріння свердловин; способи виявлення та усунення закупорок на газопроводах; властивості розчинників для ліквідації закупорок, порядок їх застосування та зберігання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує профілактичне обслуговування розподільних газопроводів та газопроводів-вводів. Перевіряє стан ізоляційного покриття труби газопроводу методом шурфування та приладовим методом контролю. Бере участь у перевірці технічного стану підземних газопроводів пересувною лазерною установкою. Виконує прив'язку траси підземного газопроводу на місцевості трасошукачем. Бере участь у профілактичному обслуговуванні кранів на підземних газопроводах діаметром 500 - 700 мм. Виконує слюсарні роботи під час проведення врізань, переключень і ремонтних робіт на діючих газопроводах середнього і високого тисків діаметром до 500 мм. Оглядає, перевіряє, замінює і встановлює конденсатозбірники на трасах газопроводів високого і середнього тиску, видаляє з них конденсат. Усуває виявлені неполадки на стоках конденсатозбірників. Складає графіки і маршрутні карти обходу газопроводів. Бере участь у перевірці щільності підземних газопроводів приладовим методом контролю. Виконує усунення кристалогідратних та сніжно-льодових закупорок у газопроводі різними способами. Виконує складні слюсарні роботи під час ремонту підземних газопроводів, усуває витоки газу і закупорки, видаляє конденсат. Бере участь у роботах з ремонту електроізолюючих фланців. Здійснює монтаж і демонтаж лінзових компенсаторів, конденсатозбірників, гідрозатворів і засувок під середнім і високим тиском газу. Підготовлює і центрує труби під зварювання. Змащує крани на газопроводі високого тиску. Вживає заходів щодо забезпечення збереження газопроводу під час проведення робіт сторонніми організаціями поблизу траси газопроводів.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; правила ведення робіт на трасах газопроводів; правила і способи видалення конденсату з конденсатозбірників середнього і високого тиску; будову і способи перевірки роботи газоаналізаторів усіх систем, що застосовуються при проведенні робіт на підземних газопроводах; способи і правила усунення кристалогідратних та сніжно-льодових закупорок в газопроводі; технічні умови на монтаж, випробування і здавання в експлуатацію підземного газопроводу; правила і способи улаштування тимчасових байпасів на капітально ремонтованих газопроводах; способи і правила ремонту розтрубних з'єднань чавунних газопроводів; правила проведення врізань і переключень на газопроводах середнього і високого тиску діаметром до 500 мм; будову і роботу електронних приладів контролю стану ізоляції газопроводів; види ремонтів на діючих газопроводах середнього і високого тиску діаметром до 500 мм; способи встановлення ущільнювальних муфт на газопроводах усіх діаметрів середнього і високого тиску; будову і правила монтажу і демонтажу лінзових компенсаторів і запірної арматури на газопроводах середнього і високого тиску діаметром до 500 мм.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує профілактичне обслуговування розподільних газопроводів та газопроводів-вводів. Виконує профілактичне обслуговування кранів на підземних газопроводах діаметром 500 - 700 мм. Виконує слюсарні роботи під час проведення врізань і переключень на діючих газопроводах середнього і високого тиску діаметром більше 500 мм, обрізань недіючих газопроводів. Встановлює ущільнювальні, підсилювальні, накладні муфти і бандажі на газопроводах. Ізолює підземні газопроводи. Проводить розмітку, виготовляє і монтує великі фасонні частини і деталі газопроводів безпосередньо на трасах. Складає ескізи окремих складних вузлів газопроводів і перехрещень. Визначає стан ізоляції і перевіряє герметичність підземних газопроводів електронними приладами. Локалізує місця витоків газу. Перевіряє щільність підземних газопроводів та стан ізоляційного покриття труби газопроводу приладовим методом контролю. Виконує особливо складні слюсарні роботи під час нарощування водовідвідної трубки конденсатозбірників низького тиску, контрольних трубок і провідників. Демонтує, замінює і монтує конденсатозбірники та засувки середнього і високого тисків. Виконує встановлення (знімання) тимчасових заглушок, ремонт електроізолюючих фланців на газопроводах середнього і високого тиску. Перевіряє технічний стан підземних газопроводів пересувною лазерною установкою. Керує роботою слюсарів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; способи і правила врізань, ізолювання і переключень на діючих газопроводах середнього і високого тиску діаметром понад 500 мм; правила і способи усунення кристалогідратних та сніжно-льодових закупорок в газопроводі; будову і роботу електронних приладів контролю стану герметичності газопроводів, порядок монтажу і демонтажу конденсатозбірників, засувок, самозмащувальних кранів, компенсаторів діаметром понад 500 мм; будову пристосувань для врізань у газопроводи без зниження тиску і правила ремонту таких газопроводів; технічні умови на розмітку, оброблення і збирання складних і великих фасонних частин і деталей під зварювання; технічні умови на монтаж, випробування і здавання в експлуатацію газопроводів і споруд на них; конструктивні особливості особливо складного устаткування, що встановлюється на підземних газопроводах і правила його ремонту; читання креслень газопроводів (план і профіль); правила складання ескізів складних вузлів і перехрещень газопроводів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розряду не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених цим випуском, із зазначенням їх назв за випуском 69 ЕТКС видання 1985 р.

N п/п
Назви професій,
вказаних у цьому
випуску
Діапа-
зон
розря-
дів
Назви професій за
випуском 69 ЕТКС
видання 1985 р. та
іншими джерелами
Діапа-
зон
розря-
дів
1.
Апаратник
випарювальної
установки
4
Аппаратчик
испарительной
установки
4
2.
Електрогазозварник-
врізальник
4 - 6
Электрогазосварщик-
врезчик
4 - 6
3.
Контролер газового
господарства
3
Контролер газового
хозяйства
-
4.
Контролер пічного
господарства
2 - 4
Контролер печного
хозяйства
2 - 4
5.
Машиніст
газороздавальної
станції
4, 5
Машинист
газораздаточной
станции
4, 5
6.
Оператор
газгольдерної станції
2 - 4
Оператор
газгольдерной
станции
2 - 4
7.
Слюсар з
аварійно-відбудовних
робіт у газовому
господарстві
4 - 6
Слесарь
аварийно-восстанови-
тельных работ в
газовом хозяйстве
4 - 6
8.
Слюсар з експлуатації
та ремонту газового
устаткування
2 - 5
Слесарь по
эксплуатации и
ремонту газового
оборудования
2 - 5
9.
Слюсар з експлуатації
та ремонту підземних
газопроводів
2 - 5
Слесарь по
эксплуатации и
ремонту подземних
газопроводов
2 - 5

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників передбачених випуском 69 ЕТКС видання 1985 р., із зазначенням їх назв за цим випуском

N п/п
Назви професій за
випуском 69 ЕТКС
видання 1985 р. та
іншими джерелами
Діапазон
розрядів
Назви професій,
вказаних у цьому
випуску
Діапа-
зон
розря-
дів
1.
Аппаратчик
испарительной
установки
4
Апаратник
випарювальної
установки

2.
Контролер газового
хозяйства
-
Контролер
газового
господарства
3
3.
Контролер печного
хозяйства
2 - 4
Контролер пічного
господарства
2 - 4
4.
Машинист
газораздаточной
станции
4, 5
Машиніст
газороздавальної
станції
4, 5
3.
Оператор
газгольдерной станции
2 - 4
Оператор
газгольдерної
станції
2 - 4
6.
Слесарь
аварийно-восстанови-
тельных работ
в газовом хозяйстве
4 - 6
Слюсар з
аварійно-відбудо-
вних робіт у
газовому
господарстві
4 - 6
7.
Слесарь по
эксплуатации и
ремонту газового
оборудования
2 - 5
Слюсар з
експлуатації та
ремонту газового
устаткування
2 - 5
8.
Слесарь по
эксплуатации и
ремонту подземних
газопроводов
2 - 5
Слюсар з
експлуатації та
ремонту підземних
газопроводів
2 - 5
9.
Электрогазосварщик-
врезчик
4 - 6
Електрогазозвар-
ник-врізальник
4 - 6

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

N п/п
Професії, що розміщені у цьому випуску
Діапазон
розрядів
1
2
3
Керівники
1.
Майстер дільниці технічного контролю
газонаповнювальної станції
-
2.
Майстер змінний аварійно-диспетчерської служби
-
3.
Майстер з обслуговування технологічного
обладнання газонаповнювальної станції
-
4.
Майстер з ремонту балонів газонаповнювальної
станції
-
5.
Майстер цеху газонаповнювальної станції
-
6.
Майстер служби (дільниці) експлуатації ввідних та
внутрішніх газопроводів і газового обладнання
житлових і громадських будинків, підприємств
житлово-комунального і побутового обслуговування

7.
Майстер служби (дільниці) підземних газопроводів
та споруд на них
-
8.
Майстер служби експлуатації засобів захисту від
електрохімічної корозії
-
9.
Майстер служби режимів газопостачання, обліку та
контролю за витрачанням газу споживачами

10.
Майстер служби скраплених газів
-
11.
Начальник аварійно-диспетчерської служби

12.
Начальник лабораторії газонаповнювальної станції
-
13.
Начальник газонаповнювальної станції
-
14.
Начальник служби (дільниці) експлуатації ввідних
та внутрішніх газопроводів і газового обладнання
житлових і громадських будинків, підприємств
житлово-комунального і побутового обслуговування

15.
Начальник служби (дільниці) експлуатації
підземних газопроводів та споруд на них
-
16.
Начальник служби експлуатації засобів захисту від
електрохімічної корозії
-
17.
Начальник служби режимів газопостачання, обліку
та контролю за витрачанням газу споживачами

Професіонали
1.
Інженер аварійно-диспетчерської служби
-
2.
Диспетчер газового господарства
-
3.
Економіст служби режимів газопостачання, обліку
та контролю за витрачанням газу
-
Робітники
1.
Апаратник випарювальної установки
4
2.
Електрогазозварник-врізальник
4 - 6
3.
Контролер газового господарства
3
4.
Контролер пічного господарства
2 - 4
5.
Машиніст газороздавальної станції
4 - 5
6.
Оператор газгольдерної станції
2 - 4
7.
Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у газовому
господарстві
4 - 6
8.
Слюсар з експлуатації та ремонту газового
устаткування
2 - 5
9.
Слюсар з експлуатації та ремонту підземних
газопроводів
2 - 5

Надруковано:

"Довідник кваліфікаційних

характеристик професій працівників.

Випуск 63 "Газове господарство міст,

селищ та населених пунктів".

Краматорськ, 2000 р.