МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міненергетики України

22.12.1999 N 15-4315

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 21

"Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів"

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АГНКС
- автомобільна газонаповнювальна компресорна станція
АСУ
- автоматизована система управління
ГКС
- газокомпресорна служба
ГНС
- газонаповнювальна станція
ГРС
- газорозподільча станція
ГВС
- газовимірювальна станція
ГПА
- газоперекачувальний агрегат
ДСТУ
- Державний стандарт України
ЕХЗ
- електрохімічний захист
КВП
- контрольно-вимірювальні прилади
КВПіА
- контрольно-вимірювальні прилади та автоматика
ККД
- коефіцієнт корисної дії
КРП
- контрольно-розподільчий пункт
КС
- компресорна станція
ЛЕС
- лінійно-експлуатаційна служба
ОАВП
- опорний аварійно-відновлювальний пункт
ПЕР
- паливно-енергетичні ресурси
ПСГ
- підземні сховища газу
РСК
- розподільчі системи керування
УМГ
- управління магістральних газопроводів
ЦДС
- центральна диспетчерська служба.

ВСТУП

Цей випуск є результатом перегляду випуску 36 ЕТКС "Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов" (М.: Экономика, 1985), "Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады" (М.: Экономика, 1990) та "Дополнений и изменений к Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих" (М.: ЦБНТ, 1992) з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

До випуску включені кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців та робітників, які є специфічними для конкретного виду економічної діяльності або виробництва.

Професії керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників, які не є специфічними для будь-якого конкретного виробництва чи виду робіт, включені до випуску 1 ДКХП "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності" (Краматорськ: Центр продуктивності, 1998).

Кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців та робітників використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які вміщені у випуску 1 ДКХП "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності".

Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо застосування кваліфікаційних характеристик викладені у згаданих Загальних положеннях.

До кваліфікаційних характеристик робітників внесені затверджені зміни та доповнення, які мали місце після 1985 року.

Кваліфікаційні характеристики робітників розроблено за восьмирозрядною сіткою. Кваліфікаційні розряди встановлюються відповідно до складності робіт, як правило, без урахування умов праці.

Підвищення розрядів операторів технологічних установок (7-8 розряди) викликано введенням у дію нових типів технологічних комплексів, комбінованих та великотоннажних установок вищої категорії, високим ступенем оснащення системами відеокерування. Підвищення розрядів оператора товарного (7 розряд) і машиніста устаткування розподільчих нафтобаз (7 розряд) пов'язано з тим, що нафтобази здійснюють постачання (реалізацію) нафтопродуктів з потенціальною річною потужністю постачання (реалізації) понад 130 тис.т. Підвищення розрядів приладиста (перероблення нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування магістральних трубопроводів) (7-8 розряди) пов'язано:

- з обслуговуванням пунктів керування технологічними комплексами та установками з програмним керуванням, які оснащені системами відеокерування;

- з обслуговуванням і налагоджуванням мікропроцесорної техніки, функціональних електронних блоків (із складними гідравлічними, вакуумними, кінематичними і радіоелектронними схемами), розподільчих систем керування і систем відеокерування складними технологічними комплексами та установками з переробки нафти, нафтопродуктів, сланців, вугілля.

Підвищення кваліфікації машиністів насосів (7 розряд) пов'язане з керуванням насосними станціями перекачування і підготовки нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин на магістральних трубопроводах і перевалочних нафтобазах продуктивністю понад 3500 м.куб./год.

У розділі "Повинен знати" кваліфікаційних характеристик усіх професій робітників вказано на необхідність оволодіння тими знаннями та майстерністю, які потрібні для успішного виконання робіт. Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачені кваліфікаційними характеристиками, усі робітники повинні знати, виконувати та додержувати правил та норм охорони праці, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни). В професіях, зайнятих обслуговуванням електрообладнання, робітники повинні мати відповідну групу з електробезпеки, при керуванні автомашиною або трактором - відповідні посвідчення.

До виконання робіт з підвищеною небезпекою робітники допускаються після попереднього спеціального навчання, перевірки знань та інструктажу з питань охорони праці стосовно вимог державних і галузевих нормативних актів з охорони праці.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. МАЙСТЕР АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Керує роботами з експлуатації енергетичного обладнання автомобільної газонаповнювальної компресорної станції, систем енергообігріву і вентиляції, систем автоматизації та сигналізації технологічного обладнання АГНКС. Проводить технічний огляд та поточний ремонт обладнання АГНКС, систем вентиляції, автоматизації та сигналізації. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжного ремонту обладнання АГНКС. Контролює виконання робітниками зміни робіт з експлуатації та ремонту обладнання відповідно до правил та виробничих інструкцій з безпечного ведення робіт. Бере участь у проведенні огляду обладнання, пристроїв до вантажопідіймальних механізмів, діелектричних захисних засобів. Забезпечує передбачений технологічним регламентом та інструкціями порядок пуску і зупинок обладнання АГНКС. Бере участь у прийманні в експлуатацію та виведенні на установлений режим роботи технологічного та допоміжного обладнання, посудин і трубопроводів, що вийшли з ремонту та випробування. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання технологічного регламенту та інструкцій за професією та видами робіт. Складає заявки на запасні частини і матеріали. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо запобігання їм. Бере участь у проведенні контролю за станом охорони праці. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності АГНКС; будову і схему роботи АГНКС; регламенти планово-запобіжних ремонтів обладнання та правила проведення випробувань; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років. Повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

2. МАЙСТЕР ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю газонаповнювальної станції. Організовує ведення технологічних процесів відповідно до вимог правил охорони праці. Забезпечує виконання планових завдань. Забезпечує експлуатацію газобалонного обладнання, обладнання заправлення автоцистерн та допоміжного обладнання. Контролює виконання графіків планово-запобіжних ремонтів установленого обладнання. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів, спрямованих на впровадження нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, надійності роботи обладнання, економію матеріально-технічних ресурсів. Оформлює заявки на матеріали і запасні частини. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання технологічного регламенту та інструкцій за професією та видами робіт. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, які виникають на ГНС, аналізує їх причини, визначає заходи щодо запобігання їм. Організовує планування, облік і складання звітності про діяльність ГНС. Веде технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності станції; будову ГНС; технологічні схеми ГНС; правила експлуатації ГНС; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років. Повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

3. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ ЕТИЛЮВАННЯ БЕНЗИНУ, РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКУ І ЗЛИВАЛЬНО-НАЛИВНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЕСТАКАДИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує експлуатацію і ремонт резервуарів для зберігання нафтопродуктів, скрапленого газу і газового конденсату відповідно до вимог правил технічної експлуатації резервуарів і правил безпечного ведення робіт. Перевіряє технічний стан технологічного обладнання (резервуарів, ємкостей, насосів) і вживає заходів щодо усунення виявлених неполадок. Перевіряє готовність обладнання, комунікацій та інструменту для проведення ремонтних робіт. Проводить випробування шлангів для наливання скрапленого газу в автоцистерни і балони та оформлює акти на випробування. Здійснює контроль і забезпечує справний технічний стан обладнання пункту наливання скрапленого газу в автоцистерни і балони. Відповідає за справність і безпечну експлуатацію інструменту, пристроїв і захисних засобів, які використовуються на дільниці. Забезпечує економні витрати матеріалів. Організовує роботу з заправлення автоцистерн і балонів скрапленим газом. Забезпечує безпечну організацію ведення робіт і експлуатацію обладнання, механізмів, пристроїв та інструменту. Перевіряє відповідність термінів огляду і випробування посудин, вантажопідіймальних механізмів, захисних засобів та пристроїв. Керує складними роботами підвищеної небезпеки. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання технологічного регламенту та інструкцій за професією та видами робіт. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків та у розробленні заходів щодо запобігання їм. Веде встановлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності; технічні характеристики і вимоги до якості продукції; технологію переробки газового конденсату; обладнання дільниці і правила його технічної експлуатації; правила та інструкції про порядок відпускання і приймання нафтопродуктів; законодавство про охорону навколишнього середовища; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років.

4. МАЙСТЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ ТРУБОПРОВОДІВ

Завдання та обов'язки. Керує роботою ремонтно-відновлювальної бригади, яка зайнята проведенням ремонтно-профілактичних робіт на спорудах та обладнанні лінійної частини магістральних трубопроводів. Дотримується вимог правил технічної експлуатації магістрального трубопроводу та безпечного ведення робіт під час експлуатації і проведення ремонтних та профілактичних робіт, вимагає виконання цих правил від підпорядкованого персоналу. Забезпечує безперебійну і безаварійну експлуатацію магістральних трубопроводів. Здійснює контроль за ходом ремонтно-профілактичних робіт. Своєчасно організовує підготовку робочих місць для проведення ремонтних робіт. Обстежує у встановлені терміни стан траси, лінійних споруд, запірної арматури та іншого обладнання магістральних трубопроводів і відводів. Контролює стан охоронної зони трубопроводів, стан під'їзних доріг до об'єктів лінійної частини магістральних трубопроводів, укріплює береги рік та водоймищ в зоні проходження магістрального трубопроводу. Проводить ремонтно-відновлювальні роботи з ліквідації аварій на лінійній частині трубопроводів, відводів і газорозподільчих станцій (ГРС). Виконує планові роботи, що пов'язані з ремонтом обладнання та споруд, врізанням нових відводів і технологічних перемичок, запобігає утворенню гідратних пробок і ліквідує їх. Стежить за справним станом і готовністю до роботи транспортних засобів, спецмеханізмів, обладнання та іншої техніки. Бере участь у складанні планів та графіків ремонтно-профілактичних робіт. Своєчасно вносить зміни в технологічні схеми магістральних трубопроводів і відводів, згідно із виконавчою документацією. Організовує виконання та виконує спеціальні роботи (газонебезпечні, зварювально-монтажні, підіймально-транспортні тощо). Веде оперативно-технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження та випробування обладнання і споруд за встановленими формами; складає паспорти, акти і протоколи випробувань. Своєчасно складає і подає заявки на матеріали, інструменти, спецодяг та запасні частини, необхідні для експлуатації та ремонту; веде облік їх наявності та витрат. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання інструкцій за професією та видами робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації лінійної частини трубопроводів; правила технічної та безпечної експлуатації магістральних трубопроводів; правила безпеки в газовому господарстві; правила ремонту трубопроводів; правила експлуатації транспортних засобів; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; основи економіки, організації праці та керування; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років. Повинен мати допуск IV групи з електробезпеки.

5. МАЙСТЕР ІЗ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ

Завдання та обов'язки. Керує роботами з організації електрохімічного захисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії відповідно до правил технічної експлуатації, положень та інструкцій. Забезпечує безперебійну роботу всіх пристроїв електрохімзахисту. Організовує виконання робіт з контролю за ступенем захищеності від корозії трубопроводів і підземних металевих споруд; камеральне оброблення з видачею рекомендацій щодо захисту трубопроводів від корозії; обстеження джерел блукаючих струмів. Проводить обстеження трубопроводів, вимірювання питомого електричного опору грунтів, електричне визначення дефектів в ізоляційному покритті та контролює стан ізоляції і корозії труб у шурфах; здійснює електричні вимірювання на установках захисту; контролює ефективність захисту підземних споруд сучасними методами. Забезпечує захист днища та нижнього поясу сталевих резервуарів від корозії, яку визиває підтоварна вода, протекторними установками. Бере участь у роботі комісій з розслідування причин аварій трубопроводів, визначає зовнішню корозію трубопроводів. Бере участь у робочих комісіях з приймання підземних трубопроводів і металевих споруд в експлуатацію. Своєчасно забезпечує заміну, ремонт установок катодного і дренажного захисту, які вийшли з ладу; веде облік і аналіз причин відмов у роботі засобів електрохімічного захисту. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання інструкцій за професією та видами робіт. Веде технічну документацію та звітність згідно з установленою формою.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються захисту підземних трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії; будову і принцип роботи обладнання електрохімічного захисту; організацію робіт із захисту підземних трубопроводів і підземних споруд від корозії; основи електротехніки; основи трудового законодавства; основи економіки; організацію виробництва, праці та керування, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років. Повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

6. МАЙСТЕР З ПІДГОТОВКИ ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво бригадою з підготовки газу. Забезпечує виконання бригадою в установлені терміни виробничих завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економію витрат сировини, матеріалів та систематичне підвищення продуктивності праці. Забезпечує підтримання заданих параметрів режиму роботи установки з підготовки газу згідно з технологічним регламентом. Здійснює постійний контроль за справним станом, правильною експлуатацією обладнання, механізмів, інструменту. Запобігає можливим неполадкам в роботі обладнання та усуває їх. Здійснює контроль за якістю газу, виявляє причини порушень і оперативно вживає заходів щодо відновлення якості. Здійснює керівництво складними і небезпечними роботами. Забезпечує контроль за стоками в промислову каналізацію та викидами в атмосферу, якісну підготовку апаратів до технічного огляду та підготовку для проведення ремонтних робіт на установці. Контролює якість проведених робіт, що пов'язані з підвищеною небезпекою. Бере участь у розробленні інструкцій і технологічного регламенту установки. Організовує впровадження передових прийомів і методів праці. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання до окремих робітників, ланок відповідно до затверджених графіків виробництва. Аналізує результати виробничої діяльності. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання інструкцій за професією та видами робіт. Забезпечує своєчасність оформлення установленої документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації виробництва і технології видобування газу; технологічний регламент і схему установки; конструктивні особливості установок; правила технічної експлуатації та режим роботи обладнання установки; технічні умови на продукцію, що виготовляється; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років.

7. МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ДІЛЬНИЦІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ ЕТИЛЮВАННЯ БЕНЗИНУ, РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКУ І ЗЛИВАЛЬНО-НАЛИВНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЕСТАКАДИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує експлуатацію і ремонт обладнання дільниці (наливних естакад, насосного зливання газового конденсату, насосного наливання світлих і темних нафтопродуктів, естакади заправлення залізничних цистерн скрапленим газом, промислової каналізації, наливної естакади автоцистерн та ін.) відповідно до вимог правил безпечного ведення робіт і положень про планово-запобіжний ремонт. Перевіряє технічний стан технологічного обладнання (запірної арматури, ємкостей, насосного господарства, обладнання наливної естакади, стану залізничних під'їзних шляхів) і вживає заходів щодо усунення неполадок. Перед початком ремонтних робіт оглядає готовність обладнання, комунікацій та інструменту для проведення робіт. Керує виконанням ремонтних робіт на зливально-наливних естакадах і у насосних. Проводить випробування шлангів для наливання скрапленого газу у залізничні цистерни. Здійснює контроль за підготовкою залізничних цистерн до наливання скрапленого газу і за правильним пломбуванням. Відповідає за справність і безпечну експлуатацію інструменту, пристроїв і захисних засобів, які використовуються на дільниці. Забезпечує правильне та економне витрачання матеріалів, які необхідні для проведення робіт, а також належне їх зберігання. Забезпечує ведення технічної документації з експлуатації і ремонту обладнання зливально-наливних естакад та насосів. Забезпечує контроль за рухом нафтопродуктів з резервуарного парку в залізничні цистерни і навпаки, з залізничних цистерн у парк. Організовує роботи з навантаження і розвантаження нафтопродуктів відповідно до діючих положень про порядок відпускання (приймання) нафтопродуктів. Забезпечує безпечну організацію ведення робіт і експлуатацію обладнання, механізмів, пристроїв, інструменту, підтримання на дільниці нормальних санітарно-гігієнічних умов. Постійно перевіряє стан обладнання, механізмів, пристроїв і інструменту на робочих місцях дільниці та усуває виявлені неполадки. Перевіряє відповідність термінів огляду і випробувань посудин, вантажопідіймальних механізмів, захисних засобів і пристроїв. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання технологічного регламенту та інструкцій за професією та видами робіт. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків та виконанні заходів щодо запобігання їм. Веде технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності, технічні характеристики і вимоги до скрапленого газу і бензину, технологію процесу етилювання бензину; обладнання технологічної установки етилювання бензину, резервуарного парку і зливально-наливної залізничної естакади та правила його технічної експлуатації; діючі положення з оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років.

8. МАЙСТЕР ОПОРНОГО АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ПУНКТУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує стабільну роботу нафтопроводів та їх обладнання, готовність аварійного пункту до ліквідації можливих аварій на нафтопроводах з дотриманням правил охорони праці та пожежної безпеки. Здійснює контроль за станом лінійної частини магістральних нафтопроводів, антикорозійного покриття повітряних та водних переходів, технічним станом запірної арматури, камер приймання-спускання очисного пристрою. Вживає заходів щодо підготовлення лінійної частини до роботи в осінньо-зимовий і весняний періоди та забезпечує їх виконання. Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів на лінійній частині магістральних нафтопроводів. Керує роботами з ліквідації аварій на лінійній частині магістральних нафтопроводів. Проводить реєстрацію і своєчасну перевірку вимірювальних приладів, що встановлені на лінійній частині. Керує роботами з очищення магістральних нафтопроводів від парафіністих відкладень, запасовки, приймання, запускання та супроводження очисного пристрою з дотриманням правил охорони праці та пожежної безпеки. Забезпечує контроль за дотриманням правил безпечного ведення робіт і технічних умов під час будівництва різних комунікацій в охоронній зоні нафтопроводу; не допускає будівництво без погодження. Контролює та усуває недоліки в позначенні трас нафтопроводів кілометровими стовпами і табличками, які показують місцезнаходження та належність нафтопроводів. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання технологічного регламенту та інструкцій за професією та видами робіт. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних ремонтів обладнання. Здійснює контроль за якістю виконання робіт з капітальних ремонтів обладнання, що виконуються підрядними організаціями. Керує роботою трубопровідників лінійних, обхідників лінійних та бортоператорів з перевірки магістральних трубопроводів. Веде встановлену документацію і звітність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи аварійно-відновлювального пункту; технологічну схему магістральних нафтопроводів; оптимальні та граничнодопустимі параметри роботи обладнання; правила технічної експлуатації магістральних нафтопроводів; порядок організації і проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на нафтопроводах; основи трудового законодавства; основи законодавства про охорону навколишнього середовища: правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років.

9. МАЙСТЕР РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю резервуарного парку. Організовує приймання, відвантаження і зберігання сировини, товарної продукції та компонентів. Забезпечує дотримання технологічних режимів перекачування нафти і нафтопродуктів. Здійснює контроль за технічним станом резервуарів, комунікацій, виробничих приміщень. Бере участь у складанні графіків проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання резервуарного парку і контролює їх виконання. Аналізує результати виробничої діяльності парку. Бере участь у впровадженні у виробництво нової техніки, автоматизації виробничих процесів. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання інструкцій за професією та видами робіт. Організовує облік і звітність щодо приймання і постачання продукції, веде встановлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності резервуарного парку; будову обладнання резервуарного парку; технологічну схему трубопроводів, які зв'язують резервуарний парк з технологічними установками, цехами виробництва, залізничною естакадою і причалом; технологічний режим роботи резервуарного парку; насосне господарство; держстандарти та технічні умови на сировину і товарну продукцію; організацію ремонтних робіт; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років.

10. МАЙСТЕР МАЙДАНЧИКА НАЛИВАННЯ І НАЛИВНИХ ЕСТАКАД

Завдання та обов'язки. Забезпечує ведення технологічних процесів відповідно до вимог правил охорони праці. Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічне відвантаження продукції. Безпосередньо керує складними роботами підвищеної небезпеки. Здійснює технічне керівництво експлуатацією обладнання майданчика. Контролює виконання графіків планово-запобіжних ремонтів установленого обладнання, термінів огляду пристроїв до вантажопідіймальних механізмів, діелектричних захисних засобів тощо. Бере участь у прийманні відремонтованого обладнання майданчика. Складає заявки на матеріали і пристрої, необхідні для роботи майданчика. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання технологічного регламенту та інструкцій за професією та видами робіт. Бере участь у розгляданні аварій і нещасних випадків та розробляє заходи щодо запобігання їм. Веде технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності майданчика; технічні вимоги до готової продукції, технологію її виробництва; обладнання майданчика і правила його експлуатації; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років.

11. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю дільниці. Забезпечує роботу нафтопроводу з приймання і здавання нафти споживачам відповідно до заданої технології і стандартів підприємства. Забезпечує збереження прийнятої нафти із нафтопроводу, з резервуарного парку (при обліку нафти з резервуару), веде облік кількості та якості нафти, що приймається та здається. Веде щоденний контроль запасу нафти. Контролює якість нафти, що приймається та здається. У разі закачування некондиційної нафти в резервуари (при проходженні нафти мимо вузла обліку) керує роботою з доведення якості нафти до вимог стандарту. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання технологічного регламенту та інструкцій за професією та видами робіт. Проводить перевірку складання приймально-здавальних актів. Складає встановлену звітність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці з приймання і здавання нафти; правила технічної експлуатації магістральних нафтопроводів; технологічні карти робочих параметрів вузла обліку нафти і резервуарів; інструкцію з визначення якості нафти на автоматизованих вузлах обліку з турбінними лічильниками при обліково-розрахункових операціях; інструкцію з обліку нафти на магістральних нафтопроводах; технічні умови і стандарти на визначення якості нафти; Положення про затвердження особливих умов постачання нафти; стандарт підприємства про визначення кількості товарної нафти за допомогою автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи пункту обліку; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років.

12. НАЧАЛЬНИК АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНОЇ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю АГНКС. Організовує систематичний облік кількості природного газу, який одержується та реалізується за встановленими документами. Здійснює контроль за додержанням норм та правил заповнення балонів стиснутим газом. Організовує безпечне ведення технологічного процесу. Керує вогневими роботами, що проводяться на станції. Контролює складання заявок на обладнання, запасні частини, матеріали, реагенти, інструмент, контрольно-вимірювальні прилади та автоматику, які необхідні для забезпечення роботи станції. Організовує нагляд за безпечним станом робочих місць, вживає необхідних заходів щодо охорони праці, виробничої санітарії. Розробляє організаційно-технічні заходи, графіки планово-запобіжного ремонту основного і допоміжного обладнання, огляду та випробування посудин, які працюють під тиском. Організовує складання звітів про роботу обладнання за встановленою формою. Забезпечує виконання завдань з заправлення автомобілів, які працюють на стиснутому природному газі, координує роботу змінних майстрів. Сприяє впровадженню нової техніки, автоматизації технологічного процесу. Приймає з ремонту технологічне та допоміжне обладнання; проводить оцінку якості ремонту, який виконується підрядними організаціями. Забезпечує додержання норм витрат матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, мастил, реагентів тощо. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками станції.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються експлуатації АГНКС; будову обладнання АГНКС; правила експлуатації АГНКС; економіку, організацію виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років. Повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

13. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВИРОБНИЧОГО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює методичне керівництво і контроль за експлуатацією газоперекачувального, технологічного, енергосилового і допоміжного обладнання, систем водопостачання, каналізації, вентиляції, теплопостачання, установок водоочищення, очисних споруд, систем пожежогасіння і газопроводів, розташованих на проммайданчику ГКС. Бере участь у розробленні та технічному обгрунтуванні технологічного режиму роботи газоперекачувальних агрегатів, доводить його до диспетчерської служби, контролює дотримання затвердженого технологічного режиму експлуатаційним персоналом КС. Аналізує результати обстежень стану і працездатності обладнання газокомпресорної служби і розробляє методики і заходи з технічно правильної та безпечної експлуатації обладнання. Бере участь у розробленні графіків з ремонту газоперекачувального, технологічного, енергосилового і допоміжного обладнання, систем автоматики і КВП, релейного захисту і контролює їх виконання. Бере участь у проведенні державних, відомчих і робочих перевірок на місцях, а також в прийманні в експлуатацію обладнання після ремонту. Складає заявки для забезпечення газокомпресорної служби запчастинами і матеріалами, транспортними засобами, інструментом. Бере участь у розслідуванні причин аварій обладнання і розробленні заходів щодо запобігання їм. Веде технічну документацію. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності відділу; правила технічної та безпечної експлуатації компресорних станцій і магістральних газопроводів; обладнання і потужності компресорних станцій, будову і технологічні схеми компресорних станцій; системи автоматизації та КВП; схеми електрообладнання компресорних станцій; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

14. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВИРОБНИЧОГО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює методичне керівництво і контроль за експлуатацією компресорних установок, технологічного, енергосилового і допоміжного обладнання, систем водопостачання, вентиляції, систем пожежогасіння і газопроводів, які знаходяться на проммайданчику АГНКС. Контролює дотримання працівниками автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій технологічних режимів роботи компресорних установок і допоміжного обладнання. Бере участь у розробленні графіків ремонтів компресорних установок і допоміжного обладнання, які встановлені на АГНКС. Бере участь у прийманні в експлуатацію компресорних установок після ремонтів. Забезпечує складання заявок на технічне обслуговування і капітальний ремонт компресорних установок і допоміжного обладнання АГНКС. Бере участь у розробленні планів розвитку мережі автомобільних газонаповнювальних станцій. Бере участь у розгляді проектів будівництва знову введених та реконструйованих АГНКС. Бере участь у розслідуванні причин аварій обладнання і розробленні заходів з їх запобігання. Веде технічну документацію. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності відділу АГНКС; будову АГНКС; правила технічної та безпечної експлуатації АГНКС; системи автоматизації та КВП; схеми електрообладнання компресорних установок; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 4 років.

15. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОПРОВОДІВ І ГАЗОПРОВОДІВ

Завдання та обов'язки. Організовує експлуатацію і ремонт магістральних трубопроводів, споруд на них і газорозподільчих станцій (ГРС). Керує розробленням і організовує впровадження заходів щодо підвищення рівня надійності та ефективності роботи трубопроводів і ГРС. Здійснює керівництво і координацію роботи і надає практичну допомогу лінійно-експлуатаційним службам і аварійно-відновлювальним поїздам підпорядкованих підрозділів. Забезпечує технічний нагляд за якістю капітального ремонту і будівництва нових магістральних трубопроводів. Бере участь у прийманні і випробуванні трубопроводів, які вводяться в експлуатацію. Керує розробленням організаційно-технічних заходів, графіків проведення вогневих та інших робіт. Організовує і здійснює перевірки технічного стану трубопроводів і ГРС, виконання вказівок і розпоряджень у підпорядкованих підрозділах. Готує технічні умови виконання робіт в охоронній зоні трубопроводу. Організовує укладання договорів на вертолітне обслуговування лінійної частини магістральних трубопроводів. Організовує виконання заходів щодо забезпечення надійної роботи трубопроводів під час зимового періоду та повеней. Розробляє і впроваджує заходи із зниження втрат нафти, газу і газового конденсату та запобігання забрудненню навколишнього середовища. Організовує виконання аварійно-відновлювальних робіт, бере участь у розслідуванні причин аварій і розробляє заходи щодо їх усунення. Здійснює контроль за підготовкою спеціальних технічних засобів, бере участь у забезпеченні транспортними засобами і механізмами для оснащення лінійно-експлуатаційних служб і аварійно-відновлювальних поїздів. Готує висновки на проектно-технічну документацію будівництва трубопроводів і ГРС. Бере участь у підготовці технічного завдання на проведення капітального ремонту трубопроводів. Бере участь у впровадженні нової техніки та технології експлуатації трубопроводів. Організовує складання заявок на матеріали і обладнання, що необхідні для експлуатації і капітального ремонту трубопроводів і ГРС. Бере участь в укладанні договорів на обстеження і ремонт підводних або надземних переходів трубопроводів. Складає інструкції, звітність з експлуатації трубопроводів і ГРС. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань оперативного керування виробництвом; перспективи розвитку трубопроводів; правила технічної та безпечної експлуатації магістральних трубопроводів; виробничі потужності підприємства і його виробничої бази; економіку, організацію виробництва, праці і керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

16. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДЗЕМНОГО ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Організовує виконання завдань із закачування і відбору газу, розширення підземних сховищ газу (ПСГ). Забезпечує контроль за станом і використанням надр, найбільш повним і раціональним використанням підземних сховищ газу, виконанням вимог щодо охорони надр та навколишнього середовища. Бере участь у розробленні завдань з розвитку ПСГ. Розробляє технологічні схеми закачування і відбору газу із підземних сховищ газу. Здійснює технічне керівництво експлуатацією і ремонтом обладнання станцій підземного зберігання газу. Організовує контроль за режимом роботи станцій підземного зберігання газу. Контролює хід бурових робіт, які здійснюються на станціях підземного зберігання газу. Розглядає проекти на будівництво свердловин. Бере участь у розробленні завдань з перспективи реконструкції та розвитку ПСГ, з підземного і капітального ремонту свердловин, а також у проведенні заходів щодо удосконалення ремонтних робіт. Забезпечує впровадження профілактичних заходів щодо запобігання появі відкритих газових фонтанів і ліквідації їх. Бере участь у розробленні завдань з впровадження нової техніки, механізації трудомістких робіт, заходів з охорони праці. Складає програми, технічні завдання, організовує випробування зразків згідно з планами науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Забезпечує технічне керівництво під час проведення пусконалагоджувальних робіт на станціях підземного зберігання газу. Бере участь у прийманні в експлуатацію об'єктів ПСГ, впровадженні АСУ, автоматизації та телемеханізації станцій підземного зберігання газу. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності станцій підземного зберігання газу, будову обладнання ПСГ; технологію робіт з експлуатації ПСГ; порядок складання завдань і фінансування геологорозвідувальних робіт, буріння і ремонт свердловин, облаштування ПСГ; правила безпечного ведення робіт при експлуатації ПСГ; правила обліку і зберігання геологічної і технічної документації з експлуатації ПСГ; вітчизняний і світовий досвід підземного зберігання газу; основи економіки, організації виробництва, праці і керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

17. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТОВАРО-ТРАНСПОРТНОГО (в перекачуванні нафти)

Завдання та обов'язки. Керує роботою відділу. Організовує роботу нафтопроводів підприємства на оптимальних режимах з метою скорочення кількості пусків-зупинок насосно-силового обладнання та витрат електричної енергії. Оперативно регулює діяльність диспетчерських служб виробничих підрозділів щодо забезпечення оптимальних режимів перекачування для кожного нафтопроводу. Забезпечує за допомогою диспетчерської служби оперативний контроль за виконанням виробничої програми, за технологічним режимом, вживає заходів щодо попередження та усунення порушень у роботі персоналу, обладнання та пристроїв пожежної безпеки та охорони праці. Розробляє добовий графік телефонограм. Регулює взаємовідносини підприємства та його підрозділів з власниками, експортерами, вантажоодержувачами нафти та іншими фірмами і платниками тарифів у рамках укладених договорів, угод, особливих умов постачання та інших документів. Забезпечує контроль організації обліку нафти, стану товарного балансу, своєчасного та якісного складання і відправлення встановленої звітності відділу. Бере участь у розробленні поточних графіків приймання, постачання та транспортування нафти трубопровідним транспортом. Забезпечує оперативний контроль за реалізацією маршрутних телефонограм у частині перекачування нафти та своєчасне надання маршрутних телефонограм фінансовому відділу для контролю за проходженням платежів. Аналізує роботу магістральних нафтопроводів і спільно з відділом експлуатації, головного механіка, головного енергетика відшукує і втілює найбільш оптимальні режими транспортування нафти. Бере участь в укладанні договорів. Спільно з відповідними відділами підприємства погоджує складання графіків зупинки ділянок нафтопроводів та обладнання на поточний, капітальний ремонт, випробування після ремонту чи реконструкції. При виникненні на об'єктах нафтопровідного транспорту підприємства аварійних ситуацій вживає заходів щодо зміни вантажопотоків нафти для забезпечення перекачування її відповідно до маршрутних телефонограм. Організовує перевірку діяльності виробничих підрозділів щодо проведення ними товарних операцій. Проводить технічну підготовку персоналу.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності відділу; технологічну схему магістральних нафтопроводів; потужності перекачувальних засобів, оптимальні та граничнодопустимі параметри перекачування; завдання на приймання, перекачування та постачання нафти споживачам; якісні характеристики нафти; правила експлуатації магістральних нафтопроводів; основні положення договорів та угод з постачальниками, споживачами нафти і сторонніми організаціями; порядок організації і проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на нафтопроводах, нафтоперекачувальних станціях; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила охорони праці при експлуатації об'єктів нафтопровідного транспорту; правила і норми виробничої санітарії та пожежної безпеки; основи законодавства про охорону навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

18. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСТВА РЕАГЕНТНОГО (в нафтопереробці)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю реагентного господарства, залізничної дільниці, установки піногасіння. Забезпечує постачання виробничих дільниць реагентами. Організовує приймання реагентів. Контролює відповідність продукції вимогам діючих стандартів. Забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, повне завантаження і технічно правильну експлуатацію обладнання, залізничних шляхів, тепловозів, пристроїв. Визначає обсяги ремонтних робіт, складає проекти графіків планово-запобіжних ремонтів і контролює їх виконання. Складає заявки на обладнання і матеріали. Проводить технічну підготовку персоналу. Веде установлену документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності реагентного господарства і залізничної дільниці, установки піногасіння; технологічну схему і схему трубопроводів, що зв'язують реагентне господарство з об'єктами заводу; правила організації ремонтних робіт; діючі державні стандарти; норми витрат сировини; організацію роботи реагентного господарства і локомотивних бригад; основи економіки, організації виробництва, праці і керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 2 років.

19. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ЗБУТУ НАФТОПРОДУКТІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці. Організовує ведення технологічних процесів збуту нафтопродуктів відповідно до вимог правил охорони праці. Складає проект плану збуту нафтопродуктів споживачам. Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічне відвантаження нафтопродуктів. Веде облік кількості сировини, яка поставляється, з урахуванням договірних умов поставки. Веде облік продукції, яка виробляється, по кожному постачальнику сировини з урахуванням договірних умов переробки. Проводить облік готової продукції щодо кожного споживача з урахуванням договірних умов поставки готової продукції. Здійснює розрахунок необхідної кількості нафтопродуктів для відпускання з урахуванням всіх витрат та встановленої ціни на суму коштів або послуг споживача. Веде облік кількості поставленої давальницької сировини та видає відомості про кількість відвантаженої продукції згідно з укладеним договором. Протягом доби надає покупцеві інформацію про відвантажені нафтопродукти. Складає місячний звіт руху сировини з урахуванням умов поставки, руху готової продукції, з урахуванням умов переробки та відвантаження щодо кожного постачальника сировини та подає його в бухгалтерію і плановий відділ. Щодобово надає інформацію керівництву про штрафи, невиконання договірних зобов'язань перед залізницею. Бере участь у розгляді претензій споживачів та підготовленні відповідей на заявлені позови, а також претензії споживачам при порушенні ними умов договору. Проводить технічну підготовку персоналу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації збуту та комерції; стандарти та технічні умови до якості нафтопродуктів, технологію їх виробництва; положення про порядок відпускання та приймання нафтопродуктів; прейскуранти оптових цін на нафтопродукти; порядок визначення загального обсягу поставок; правила оформлення матеріалів для укладання договорів з поставок та збуту продукції; порядок підготовки претензій до постачальників нафтопродуктів на переробку; організацію обліку збутових та комерційних операцій; складання звіту про виконання поставок і договірних зобов'язань; правила використання обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 2 років.

20. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНОЇ

Завдання та обов'язки. Керує виробничою діяльністю дільниці, забезпечує виконання виробничих завдань з перекачування нафти. Організовує приймання від постачальників нафти і відкачування її споживачам. Контролює відповідність якості нафти, яка отримується та відвантажується, вимогам Держстандартів і технічних умов. Забезпечує впровадження заходів щодо зниження втрат нафти при її перекачуванні та зберіганні, технічно правильну експлуатацію обладнання. Бере участь у складанні графіків проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання і контролює їх виконання. Бере участь у впровадженні у виробництво нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів на дільниці. Аналізує результати виробничої діяльності дільниці. Контролює своєчасне оформлення первинної документації з обліку та звітності. Проводить технічну підготовку персоналу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються приймання та здавання нафти; технологічну схему трубопроводу, який зв'язує дільницю з перекачування з резервуарним парком, технологічними установками, цехами, причалами; встановлене на дільниці обладнання; технологічний режим перекачування; Держстандарти і технічні умови на приймання та постачання нафти; правила організації ремонтних робіт; економіку, організацію виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 2 років.

21. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ ЕТИЛЮВАННЯ БЕНЗИНУ, РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКУ І ЗЛИВАЛЬНО-НАЛИВНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЕСТАКАДИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безперебійну роботу обладнання, вантажопідіймальних механізмів, комунікацій резервуарного парку, товаро-сировинної насосної, зливально-наливної естакади згідно з правилами технічної експлуатації та вимогами охорони праці. Здійснює контроль за веденням технологічного процесу. Веде облік надходження сировини та реалізації товарної продукції. Організовує роботи з навантаження та розвантаження нафтопродуктів та інших вантажів відповідно до діючих положень про порядок відпускання (приймання) нафтопродуктів. Здійснює контроль за роботою змінного персоналу. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо недопущення понаднормативних простоїв залізничних цистерн, затоварювання резервуарного парку. Забезпечує справний стан обладнання, пристроїв, механізмів, інструментів. Контролює виконання графіків поточного та капітального ремонту обладнання. Контролює виконання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, визначає заходи щодо запобігання їм. Аналізує виробничу діяльність дільниці та розробляє заходи із скорочення втрат нафтопродуктів. Проводить технічну підготовку персоналу. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технічні вимоги до якості продукції; технологію переробки газового конденсату; обладнання цеху та правила його експлуатації; положення про порядок відпускання та приймання нафтопродуктів; основи економіки, виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 2 років.

22. НАЧАЛЬНИК КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне керування експлуатацією обладнання компресорної станції, забезпечує безперебійну його роботу, своєчасний і якісний ремонт. Організовує безпечне ведення технологічного процесу. Забезпечує дотримання персоналом компресорної станції технологічних режимів роботи КС, основного і допоміжного обладнання. Керує вогневими роботами, що проводяться на КС. Складає проекти графіків планово-запобіжних ремонтів основного і допоміжного обладнання компресорної станції, електрообладнання, засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів, графіків огляду і випробування посудин, що працюють під тиском, вантажно-підіймальних механізмів. Організовує складання заявок на обладнання, запасні частини, матеріали, які необхідні для експлуатації та ремонту, паливно-мастильні матеріали, інструмент. Розробляє і впроваджує заходи, що підвищують надійність і довговічність роботи обладнання КС; здійснює впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також розробляє і впроваджує організаційно-технічні заходи, що спрямовані на підвищення продуктивності праці та використання резервів виробництва. Здійснює контроль за виконанням робіт з ремонту основного і допоміжного обладнання компресорної станції, які виконуються підрядними організаціями; забезпечує дотримання ними технічних умов, надійності, якості та термінів завершення ремонтів. Бере участь у комісіях з приймання в експлуатацію компресорної станції та обладнання із ремонту. Організовує складання оперативної та звітної документації. Забезпечує виконання норм охорони праці, безпечних умов праці, виконання правил і норм охорони навколишнього середовища. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками станції.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності компресорної станції; правила технічної експлуатації та безпеки при експлуатації КС і магістральних газопроводів; виробничі потужності та технологію транспортування газу; будову і технологічну схему КС і магістральних газопроводів; схеми постачання КС електроенергією, водою, паливом, парою і стисненим повітрям; режим роботи КС і магістральних газопроводів; основи економіки, виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; законодавство з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

У разі обслуговування електрообладнання цеху з електропривідними газоперекачувальними агрегатами повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

23. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням робіт з періодичного обстеження резервуарів, ємностей та посудин, працюючих під тиском, лінійної частини трубопроводів приладами акустично-емісійної діагностики, методами рентгеногаммаграфування та іншими методами та контролює своєчасне і якісне їх виконання. Контролює виконання робіт з вібродіагностичного обстеження магістральних насосних агрегатів, електродвигунів, вентиляторів та компресорів. Керує проведенням робіт з балансування роторів електродвигунів у власних опорах підшипників та контролює виконання балансувальних робіт на балансувальних верстатах. Бере участь у розробленні планів роботи лабораторії з періодичного обстеження резервуарів, ємностей та посудин, що працюють під тиском, лінійної частини трубопроводів, магістральних насосних агрегатів, електродвигунів, вентиляторів, компресорів та погоджує термін і періодичність контролю технологічного обладнання методами технічної діагностики. Забезпечує правильну експлуатацію та збереження приладів технічної діагностики. Своєчасно оформлює результати обстежень у вигляді звітів та висновків про стан обладнання і лінійної частини трубопроводів. Складає в установлені терміни заявки на обладнання та прилади, необхідні для діяльності лабораторії. Готує матеріали для укладання договорів на виконання робіт з технічної діагностики об'єктів. Контролює забезпеченість лабораторії матеріально-технічними засобами, спецтехнікою і оперативним транспортом. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності лабораторії. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо удосконалення організації праці, виробництва і керування, підвищення якості обстеження об'єктів засобами технічної діагностики. Забезпечує своєчасне складання актів на списання обладнання, приладів, які стали непридатними. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження; методичні нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються технічної діагностики; сучасні методи діагностики; обладнання і прилади, які використовуються у лабораторії; правила технічної експлуатації магістральних газопроводів; знання електротехніки, електроніки; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства, основи законодавства про охорону надр та навколишнього середовища; шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які виникають під час виконання робіт з технічної діагностики; навички роботи з персоналом; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

24. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ТЕПЛОЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Організовує і проводить науково-дослідні та експериментальні роботи з удосконалення теплосилового та енергетичного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів (КВП) та засобів автоматики і телемеханіки, які встановлені на компресорних станціях (КС), газорозподільчих станціях (ГРС) та інших об'єктах магістральних газопроводів, а також їх налагодження та обслуговування. Керує роботою з розроблення нових та удосконалення існуючих методів обслуговування та контролю і надає допомогу в їх впровадженні у виробництво. Вживає заходів щодо зменшення трудовитрат під час проведення робіт з обслуговування та налагоджування теплосилового і енергетичного обладнання. Бере участь у впровадженні нової техніки та проведенні комплексу заходів, які забезпечують безаварійну і економічну експлуатацію основного і допоміжного обладнання, КВПіА та засобів електрохімзахисту. Проводить розроблення заходів з раціональної організації ремонту обладнання, діагностики і дефектоскопії обладнання КС та лінійної частини газопроводу та налагодження засобів КВПіА, обліку витрат і якості газу, нормування матеріалів і теплоенергоресурсів, обліку та підготовки для використання інформації. Здійснює контроль за станом лабораторного обладнання та робочих місць працівників лабораторії і вживає заходів щодо усунення допущених недоліків. Організовує вивчення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду у галузі автоматики і телемеханіки. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками лабораторії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з обслуговування, ремонту та налагодження теплосилового та енергетичного обладнання, КВП та засобів автоматики і телемеханіки; обладнання лабораторії, принципи його роботи та правила експлуатації; перспективи технічного розвитку підприємства; методи та організацію проведення науково-дослідних робіт; стандарти, технічні умови, методи та інструкції з лабораторного обслуговування виробництва; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

25. НАЧАЛЬНИК НАЛИВНОЇ ЕСТАКАДИ НАФТОПРОДУКТІВ ТА ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю персоналу дільниці (зливально-наливної естакади нафтопродуктів та газу товаро-сировинного цеху). Забезпечує ритмічну роботу зливально-наливної естакади, ефективне використання енергоресурсів, матеріалів, нафтопродуктів. Контролює роботу персоналу естакади з правильного приймання нафти і нафтопродуктів щодо кількості і якості, повного завантаження і вивантаження вагоноцистерн згідно з договором із залізницею, а також з метою недопущення механічних втрат нафтопродуктів. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів з обліку і руху нафтопродуктів. Бере участь у визначенні обсягу ремонтних робіт, складанні графіків і дефектних відомостей на їх виконання. Контролює дотримання установленого порядку підготовки і проведення вогневих і газонебезпечних робіт, своєчасне чищення, ремонт, уведення в дію обладнання, апаратури, комунікацій. Вживає заходів щодо усунення загазованості, запилення та забруднення нафтопродуктами території та обладнання естакад; зберігання, використання і транспортування шкідливих та вибухонебезпечних речовин; знешкодження стічних вод та шкідливих викидів. Подає проекти заявок на матеріали, обладнання, арматуру, запчастини, інструмент та контролює їх виконання. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності персоналу дільниці; державні стандарти та технічні вимоги до нафтопродуктів, їх зберігання, до засобів їх вивантаження і навантаження; технологічну схему естакади; контрольно-вимірювальні прилади, схеми постачання водою, електроенергією, стиснутим повітрям; обладнання естакади та правила його технічної експлуатації; діючі положення з оплати праці, основи трудового законодавства, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які виникають під час виконання робіт; навички роботи з персоналом; законодавство з охорони навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

26. НАЧАЛЬНИК ОПОРНОГО АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ПУНКТУ

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю опорного аварійно-відновлювального пункту. Організовує і проводить технічне обслуговування та ремонт лінійної частини нафтопроводів, транспортних засобів і обладнання, закріпленого за ОАВП. Розробляє графіки планово-запобіжних ремонтів обладнання лінійної частини нафтопроводів і транспортної техніки та забезпечує їх виконання. Керує роботами з ліквідації аварій на лінійній частині магістральних нафтопроводів. Забезпечує виконання робіт з очищення магістральних нафтопроводів від парафінистих відкладень, приймання, запускання і супроводження очисного пристрою. Здійснює технічний нагляд за проведенням робіт з капітального ремонту магістральних нафтопроводів. Розробляє заходи, що пов'язані з підготовкою нафтопроводів до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди. Забезпечує технічну готовність аварійної техніки до роботи, перевірку запасних частин, матеріали та пристрої до них. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій, які сталися на магістральному нафтопроводі, виявляє причини і розробляє заходи щодо запобігання аваріям та усунення їх наслідків. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків, які відбулися з працівниками ОАВП, виявляє причини їх виникнення і розробляє заходи щодо запобігання цим випадкам. Проводить технічну підготовку персоналу. Здійснює контроль за веденням технічної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи опорного аварійно-відновлювального пункту; правила технічної експлуатації магістральних нафтопроводів; порядок організації і проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на нафтопроводах; оптимальні та граничнодопустимі параметри роботи обладнання; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; законодавство про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

27. НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ НАЛИВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ ТА СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю персоналу пункту наливання нафтопродуктів та установки скрапленого газу. Забезпечує ритмічну роботу пункту наливання нафтопродуктів та установки скрапленого газу, ефективне використання енергоресурсів, матеріалів, нафтопродуктів. Перевіряє технічний стан обладнання, апаратури, комунікацій, трубопроводів, які відносяться до пункту. Контролює роботу операторів з приймання, відпускання і зберігання нафтопродуктів з метою недопущення переливання, недоливання і механічних втрат нафтопродуктів. Здійснює контроль за правильним оформленням документів на завантаження автоцистерн та інших документів, що стосуються відпускання і здавання нафтопродуктів і скрапленого газу. Бере участь у визначенні обсягів ремонтних робіт, складанні графіків і дефектних відомостей на проведення ремонтів, контролює їх виконання. Забезпечує підготовку апаратури та обладнання до ремонту. Контролює дотримання встановленого порядку підготовки і проведення вогневих та газонебезпечних робіт, своєчасне чищення, ремонт, уведення в дію обладнання, апаратури і комунікацій. Вживає заходів щодо усунення загазованості та запорошеності, забруднення нафтопродуктами території і обладнання пункту із зберігання, використання і транспортування шкідливих та вибухонебезпечних речовин, знешкодження стічних вод та шкідливих викидів. Подає проекти заявок на матеріали, обладнання, арматуру, запчастини, інструмент, контролює їх виконання. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності персоналу пункту; стандарти та технічні вимоги до нафтопродуктів, обладнання та технологічну схему пункту, контрольно-вимірювальні прилади, схеми постачання водою, електроенергією, стисненим повітрям; обладнання пункту та правила його технічної експлуатації; основи трудового законодавства, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які виникають під час виконання робіт; навички роботи з персоналом; законодавство з охорони навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

28. НАЧАЛЬНИК РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКУ (в нафтопереробці)

Завдання та обов'язки. Забезпечує керівництво виробничо-господарською діяльністю резервуарного парку. Здійснює контроль за дотриманням технологічного режиму роботи установок парку, за проведенням процесу компаундування. Забезпечує дотримання затверджених норм з якості продукції, що випускається, норм витрат сировини і матеріалів. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічну роботу резервуарного парку. Готує резервуари до чищення і ремонту. Здійснює контроль за справністю обладнання, приладів, санітарно-гігієнічних пристроїв, індивідуальних засобів захисту і засобів пожежогасіння. Веде нагляд і бере участь в обліку руху нафтопродуктів в резервуарному парку. Аналізує причини браку і бере участь у розробленні заходів щодо їх ліквідації і запобігання їм. Слідкує за технічним станом промканалізації і стічними водами, веде контроль за кількістю і якістю скидних вод. Слідкує за концентрацією шкідливих речовин на робочих місцях, попереджує відхилення від норм. Проводить технічну підготовку персоналу. Слідкує за правильним веденням технічної документації (режимних листів, журналів і т.п.).

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності парку, держстандарти на продукцію, що випускається; технологію виробництва і технологічну схему резервуарного парку; основне технологічне обладнання і принцип його роботи; технічні вимоги до продукції цеху і готової продукції; норми витрат сировини, матеріалів, енергоресурсів; види браку та методи запобігання йому; діючі у виробництві держстандарти, технічні умови і нормалі; основи економіки, організації виробництва та праці; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 2 років.

29. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ГАЗОКОМПРЕСОРНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне керівництво експлуатацією газоперекачувальних агрегатів КС, енергосилового, технологічного і допоміжного обладнання, систем водопостачання, каналізації, вентиляції, теплопостачання, установок водоочищення, очисних споруд, систем пожежогасіння, газопроводів середнього і низького тиску, які розташовані на проммайданчику ГКС. Організовує виконання заданого диспетчерською службою оптимального технологічного режиму, забезпечує проведення ремонтів газоперекачувального, енергосилового, технологічного і допоміжного обладнання, виробничих будов і споруд згідно з регламентом ремонтів і затвердженими графіками. Здійснює контроль за проведенням державної, відомчої перевірки, за профілактичним ремонтом контрольно-вимірювальних приладів (КВП), за системами автоматичного керування, релейного захисту, за системами пожежогасіння. Контролює якість ремонту і бере участь у прийманні після ремонту компресорної станції, основного і допоміжного обладнання. Забезпечує технічно правильну та безпечну експлуатацію обладнання ГКС. Здійснює контроль за дотриманням безпечного ведення робіт, що виконуються сторонніми організаціями, безпечного проведення вогневих і газонебезпечних робіт на об'єктах ГКС. Проводить огляд і випробування вантажопідіймальних механізмів, чалок, стропів, посудин, що працюють під тиском, електрообладнання і захисних засобів. Організовує виконання фізико-хімічних аналізів масел, води, газу, хімреагентів тощо, облік витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Забезпечує впровадження і виконання заходів з економії ПЕР і повторне їх використання. Складає заявки і забезпечує ГКС підіймально-транспортними засобами, і інструментом, пристроями, інвентарем, захисними засобами, запасними частинами і матеріалами, необхідними для експлуатації і ремонту. Забезпечує збереження фондів і матеріальних цінностей ГКС. Проводить роботу щодо впровадження нової техніки. Бере участь у роботі комісії з визначення причин аварій і впроваджує заходи щодо запобігання їм. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками служби.

Повинен знати: правила технічної експлуатації і безпеки при експлуатації магістральних газопроводів; постанови, розпорядження, накази, методичні нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності; обладнання, технологічну схему КС; технологічний режим роботи КС; виробничі потужності і технологію транспортування газу; правила технічної експлуатації та безпечної роботи КС і магістральних газопроводів; схеми постачання КС електроенергією, водою, парою, паливом і стиснутим повітрям; виробничі інструкції; основи економіки, виробництва, праці і керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років. У разі обслуговування електрообладнання цеху з електропривідними газоперекачувальними агрегатами повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

30. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ

Завдання та обов'язки. Керує роботами із забезпечення електрохімічного захисту трубопроводів і підземних металевих споруд від ґрунтової корозії та корозії блукаючими струмами. Забезпечує безперебійну роботу пристроїв електрохімзахисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії. Виконує технічне, методичне і оперативне керівництво службою з захисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії. Забезпечує перевірку діючих пристроїв електрохімзахисту та їх технічний стан. Забезпечує електричні вимірювання на установках захисту, контроль ефективності захисту підземних споруд і траси магістрального трубопроводу сучасними методами. Забезпечує організацію в установлені терміни обстеження стану електрохімзахисту, ізоляційного покриття засобів ЕХЗ. Бере участь у роботах з проектування, будівництва та експлуатації засобів комплексного захисту. Здійснює технічний нагляд за якістю будівництва і капітального ремонту газопроводів відповідно до проектів, діючих норм та правил. Бере участь у робочих комісіях з приймання підземних трубопроводів і металевих споруд в експлуатацію. Розробляє технічні завдання на проектування комплексного захисту, погоджує проектно-кошторисну документацію. Організовує роботи із заміни і ремонту установок електрохімзахисту. Вживає заходів щодо підвищення надійності та ефективності роботи засобів ЕХЗ, зниження трудомісткості та вартості робіт. Подає звіти для прогнозування капітального ремонту ізоляції трубопроводу. Забезпечує розроблення і виконання планів планово-запобіжних ремонтів обладнання. Забезпечує ведення технічної документації та звітності. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються захисту підземних трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії, електротехніку; теорію корозії металів у ґрунті; електрохімічний захист споруд; електрометричні вимірювання; основи автоматики та телемеханіки; знання правил спорудження та експлуатації підземних металевих споруд; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років. Повинен мати V кваліфікаційну групу з електробезпеки.

31. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЛІНІЙНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво службою експлуатації та ремонту магістральних газопроводів і газопроводів-відводів та споруд на них. Забезпечує безперебійну роботу магістральних газопроводів і газопроводів-відводів, газорозподільчих станцій та споруд на них; обстеження в установлені терміни стану траси, лінійних споруд та обладнання магістральних газопроводів і відводів шляхом обходу, об'їзду та обльоту. Забезпечує контроль стану охоронної зони лінійної частини магістральних газопроводів і зон у межах мінімально допустимих відстаней від газопроводів до будов і споруд. Проводить роботу з організаціями, підприємствами і населенням щодо роз'яснення вимог діючих норм та правил ведення робіт в охоронних зонах. Здійснює силами служби роботи, що пов'язані з ремонтом газопроводів, обладнання та споруд, врізанням нових газопроводів, відводів, кранових вузлів, усуненням дефектів, витоків газу, неполадок на лінійній частині газопроводів у терміни, які передбачені графіками проведення вогневих робіт. Виконує роботи щодо запобігання утворенню гідратів та їх ліквідації. Організовує періодичне очищення порожнини газопроводів, забезпечує контроль за роботою одоризаційних установок газу і якістю одоризації газу, який подається споживачам. Вживає заходів щодо запобігання аваріям, тренувальні виїзди ремонтно-відновлювальних груп. Організовує виконання монтажно-зварювальних і земляних робіт, впровадження нової техніки та передових методів праці, заходів, спрямованих на підвищення надійності та ефективності роботи газопроводів, удосконалення організації обслуговування та ремонту, зниження трудомісткості та вартості робіт. Організовує забезпечення бригад необхідними матеріалами, інструментом, пристроями, запасними частинами, інвентарем. Забезпечує ведення технічної документації та звітності. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нових магістральних газопроводів, газопроводів-відводів, газорозподільчих станцій. Здійснює технічний нагляд за якістю будівництва і капітального ремонту газопроводів, відповідно до проектів, діючих норм та правил, а також організовує виконання пусконалагоджувальних робіт та пуск в експлуатацію знову прийнятих газопроводів і газорозподільчих станцій. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей служби. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування та ремонту обладнання лінійної частини магістральних газопроводів; правила технічної та безпечної експлуатації магістральних газопроводів; обладнання, техніку і технологію виконання ремонтно-профілактичних і будівельних робіт на магістральних газопроводах, технологічну схему і трасу газопроводів та споруд на них; економіку, організацію виробництва, праці та керування; основи законодавства про охорону надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

32. НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ ГАЗОВИМІРЮВАЛЬНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю газовимірювальної станції (ГВС). Забезпечує безперебійну і безпечну експлуатацію ГВС. Забезпечує дотримання технологічного регламенту роботи ГВС. Веде постійний контроль за правильним веденням витрат газу згідно з нормативними документами. Здійснює контроль та перевірку якості обладнання ГВС, виконання правил безпечного ведення робіт і правил експлуатації газовимірювальної станції. Контролює складання заявки на обладнання і матеріали для роботи ГВС. Визначає обсяги ремонтних робіт, складає проекти графіків планово-запобіжних ремонтів і контролює їх виконання. Виконує приписи органів державного нагляду і громадського контролю. Проводить технічну підготовку персоналу. Веде установлену документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності ГВС; будову газовимірювальної станції; сучасні методи, прилади і обладнання ГВС; схему трубопроводів; діючі державні стандарти; основи економіки, організації виробництва, праці і керування; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

33. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ЛІНІЙНО-ВИРОБНИЧОГО

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю УМГ. Забезпечує виконання завдань щодо приймання і транспортування газу від постачальників і безперебійне постачання газу споживачам на дільниці газопроводу, що обслуговується управлінням, безперебійну і надійну роботу газокомпресорних станцій, магістральних газопроводів і газопроводів-відводів, газорозподільчих станцій, ліній і засобів зв'язку. Організовує проведення ремонтів усіх споруд на компресорних станціях, лінійній частині магістральних газопроводів, газорозподільчих станціях, технологічного, енергетичного обладнання, засобів автоматики, телемеханіки, контрольно-вимірювальних приладів, експлуатацію виробничих і житлово-побутових споруд і інженерних комунікацій, транспортних засобів, будівельних механізмів. Забезпечує надійну та безпечну експлуатацію станцій підземного зберігання газу. Організовує виконання завдань із закачування газу в ПСГ відповідно до заданих технологічних режимів роботи обладнання. Забезпечує проведення ремонтів основного і допоміжного обладнання ПСГ. Організовує експлуатацію і ремонт автомобільних газонаповнювальних станцій. Здійснює організаційно-технічні заходи щодо впровадження нової техніки і передової технології транспортування газу магістральними газопроводами, а також модернізації і надійності роботи обладнання КС, магістральних газопроводів, ПСГ, газорозподільчих станцій і АГНКС. Забезпечує розвиток і удосконалення автоматизованих систем керування і засобів автоматизації магістральних газопроводів, КС, ПСГ, газорозподільчих станцій і АГНКС. Організовує виконання робіт з монтажу на магістральних газопроводах і КС обладнання, приладів і засобів автоматизації, їх технічного і діагностичного обслуговування. Організовує забезпечення виробничих підрозділів обладнанням, трубами, матеріалами, реагентами тощо. Здійснює контроль за капітальним ремонтом, реконструкцією і будівництвом КС і магістральних газопроводів, бере участь у роботі комісії з приймання їх в експлуатацію. Організовує статистичний і бухгалтерський облік. Забезпечує охорону закріплених основних фондів. Забезпечує безпечні умови праці та дотримання законодавства про працю. Здійснює виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками управління.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності управління; виробничі потужності підприємства, технологію транспортування газу; правила технічної експлуатації та безпеки при експлуатації компресорних станцій і магістральних газопроводів; режим роботи компресорних станцій і магістральних газопроводів; технологічні схеми постачання об'єктів електроенергією, водою, паливом, парою і стисненим повітрям; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; законодавство з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

34. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ АМІАЧНО-ХОЛОДИЛЬНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки. Здійснює контроль за дотриманням установлених технологічних режимів роботи установки. Забезпечує виконання завдань, ритмічний випуск продукції. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на забезпечення безперебійної роботи технологічного обладнання, підвищення надійності його роботи. Контролює виконання графіків планово-запобіжних ремонтів основного і допоміжного обладнання. Бере участь у впровадженні нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів. Організовує складання заявок на необхідну апаратуру, запасні частини, матеріали, пристрої. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, які виникають на виробництві, аналізує їх причини, визначає заходи щодо запобігання їм. Проводить технічну підготовку персоналу. Організовує планування, облік і складання звітності про виробничу діяльність установки.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності установки; технічні вимоги до якості продукції, технологію її виробництва; обладнання установки і правила його технічної експлуатації; технологічні процеси переробки газового конденсату; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

35. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ З ВИРОБНИЦТВА ІНЕРТНОГО ГАЗУ

Завдання та обов'язки: Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю персоналу установки. Забезпечує виконання планових завдань з випуску продукції у заданому асортименті і встановленої якості. Забезпечує ритмічну роботу технологічної установки, ефективне використання виробничих потужностей, економічне використання сировини, реагентів, енергоресурсів і матеріалів. Перевіряє дотримання встановленого режиму ведення технологічного процесу, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень; перевіряє технічний стан обладнання, апаратури, комунікацій, трубопроводів, які відносяться до установки. Бере участь у визначенні обсягу ремонтних робіт, складанні графіків і дефектних відомостей на проведення усіх видів ремонтів і контролює їх виконання. Бере участь у розробленні планів ліквідації аварій, заходів з підготовки до вогневих і газонебезпечних робіт, в складанні інструкцій з цих робіт і доведенні їх до персоналу установки. Розробляє заходи щодо усунення загазованості та запорошеності, зберігання, використання і транспортування шкідливих та вибухонебезпечних речовин, знешкодження стічних вод та шкідливих викидів. Подає заявки на матеріали, обладнання, арматуру, запчастини, інструмент, контролює їх виконання. Проводить технічну підготовку персоналу. Забезпечує ведення установленої документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності персоналу установки; технічні вимоги і державні стандарти щодо продукції, сировини і матеріалів; технологію виробництва; технологічну схему установки, контрольно-вимірювальні прилади, схеми постачання водою, електроенергією, повітрям; обладнання установки та правила його технічної експлуатації; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

36. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ З КОМПРИМУВАННЯ ГАЗУ (в нафтопереробці)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки. Забезпечує виконання планових завдань з випуску продукції в заданому асортименті установленої якості. Перевіряє дотримання установленого режиму ведення технологічного процесу, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Забезпечує ефективне використання виробничих потужностей, економні витрати сировини, реагентів, енергоресурсів. Бере участь у визначенні обсягу ремонтних робіт, складанні графіків і дефектних відомостей на проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання і контролює їх виконання. Забезпечує підготовку обладнання та апаратури до капітального ремонту. Контролює дотримання установленого порядку підготовки і проведення вогневих і газонебезпечних робіт, чищення, ремонту, введення в дію обладнання, приладів арматури і комунікацій. Перевіряє технічний стан комунікацій, обладнання, трубопроводів. Бере участь у складанні заявок на матеріали, запасні частини, інструмент. Стежить за своєчасним відбором проб повітря на аналіз. Бере участь у розробленні заходів щодо усунення загазованості та запорошеності, знешкодження стічних вод та шкідливих викидів. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання аваріям та нещасним випадкам і ліквідації їх наслідків. Проводить технічну підготовку персоналу. Веде установлену документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються роботи установки компримування газу; типові технологічні процеси і режим виробництва; основне технологічне обладнання цеху та принцип його роботи; технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції; діючі у виробництві державні стандарти, технічні умови, нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; основи економіки та організації виробництва; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

37. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСУ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ НАФТИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки. Забезпечує дотримання встановленого режиму ведення технологічного процесу, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Забезпечує ритмічну роботу технологічної установки та ефективне використання виробничих потужностей. Бере участь у визначенні обсягу ремонтних робіт, складанні графіків проведення планово-запобіжних ремонтів і контролює їх виконання. Перевіряє комунікації, обладнання і трубопроводи. Забезпечує правильну експлуатацію вентиляційних і опалювальних установок. Контролює дотримання встановленого порядку підготовки і проведення вогневих і газонебезпечних робіт, чищення, ремонту, введення в експлуатацію обладнання, приладів, апаратури і комунікацій. Слідкує за своєчасним відбором проб повітря на аналіз. Вживає заходів щодо усунення загазованості та запорошеності, використання безпечних методів застосування, зберігання і транспортування шкідливих і вибухонебезпечних речовин, знешкодження стічних вод та шкідливих викидів. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з удосконалення технологічного процесу і підвищення якості продукції, що виробляється на установці. Аналізує результати роботи установки. Забезпечує завантаження і розвантаження залізничних вагонів, цистерн та інших транспортних засобів. Проводить технічну підготовку персоналу. Забезпечує ведення технологічної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності установки; технологічну схему установки, контрольно-вимірювальні прилади; схеми постачання установки водою, електроенергією, парою, паливом та повітрям; схеми промислової каналізації; обладнання установки і правила його експлуатації; технологію переробки нафти та газу; технологічний режим роботи установки; характеристику, властивості сировини та продукції, яка виробляється на установці, вимоги держстандартів; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; основи електробезпеки; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

38. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ СПОВІЛЬНЕНОГО КОКСУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю персоналу установки. Забезпечує виконання планових завдань з випуску продукції встановленої якості відповідно до державних стандартів. Забезпечує ритмічну роботу технологічної установки, ефективне використання виробничих потужностей, економічну витрату сировини, реагентів, енергоресурсів, матеріалів. Забезпечує безпечне виконання робіт, правильну експлуатацію обладнання, арматури, приладів, інструменту, комунікацій, будівель та споруд. Перевіряє дотримання установленого режиму ведення технологічного процесу, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Контролює і вимагає дотримання встановленого порядку підготовки і проведення вогневих та газонебезпечних робіт, чищення, ремонту, введення в дію обладнання, приладів, арматури і комунікацій. Бере участь у визначенні обсягу ремонтних робіт, складанні графіків і дефектних відомостей на проведення планово-запобіжних ремонтів і контролює їх виконання. Забезпечує підготовку арматури та обладнання до капітального ремонту. Забезпечує проведення огляду, а у разі потреби - заміну приладів, арматури, запобіжних та протиаварійних пристроїв, систем сигналізації, пожежогасіння, обладнання і трубопроводів. Перевіряє технічний стан комунікацій, обладнання, трубопроводів, які відносяться до його установки. Забезпечує експлуатацію вентиляційних та опалювальних установок. Слідкує за своєчасним відбором проб повітря на аналіз. Вживає заходів щодо усунення загазованості та запорошеності, використання безпечних методів застосування, зберігання і транспортування шкідливих та вибухонебезпечних речовин, знешкодження стічних вод та шкідливих викидів. Призупиняє роботу агрегатів і окремого обладнання, якщо створюється небезпека для життя і здоров'я працюючих. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, розробленні заходів щодо їх усунення і запобігання їм. Подає заявки на матеріали, запасні частини, арматуру, інструмент, засоби індивідуального захисту і контролює їх виконання. Розробляє та здійснює заходи із зниження норм використання сировини, реагентів, допоміжних матеріалів, енергоресурсів. Проводить технічну підготовку персоналу. Веде оперативний облік показників роботи установки і забезпечує складання установленої звітності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності установки; технологію виробництва; основне технологічне обладнання установки та принцип його роботи; типові технологічні процеси і режим виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції; діючі у виробництві державні стандарти, технічні умови, нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, види браку, способи запобігання йому; керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації; основи економіки та організації виробництва; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

39. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, своєчасне відвантаження продукції. Здійснює контроль за правильним веденням технологічного процесу, установлених режимів роботи. Забезпечує технічно правильну експлуатацію технологічного обладнання, насосів, комунікацій і допоміжного обладнання. Бере участь у складанні графіків поточних і капітальних ремонтів та контролює їх виконання. Організовує виконання заходів щодо зниження втрат газового конденсату, економних витрат реагентів, електроенергії, матеріалів. Здійснює контроль за станом обладнання, механізмів. Контролює проведення гідравлічних випробувань технологічного обладнання. Організовує складання заявок на необхідну апаратуру, запасні частини, матеріали, обладнання, засоби автоматизації. Бере участь у впровадженні та освоєнні нової техніки. Координує роботу майстрів і бригад. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків і у розробленні заходів щодо запобігання їм. Контролює виконання робіт з охорони навколишнього середовища. Проводить технічну підготовку персоналу. Здійснює контроль за веденням технічної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; технічні вимоги до якості продукції, технології переробки конденсату і нафти; обладнання цеху і правила його експлуатації; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

40. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ (в газопереробці)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції. Забезпечує дотримання установлених технологічних режимів роботи установки, ведення технологічного процесу відповідно до вимог охорони праці, технологічної карти, регламенту та інструкцій. Забезпечує безперебійну роботу обладнання відповідно до правил технічної експлуатації та пожежної безпеки. Складає графіки проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання установки, дефектні відомості на проведення капітального ремонту. В процесі ремонту обладнання організовує взаємодію робітників, які обслуговують технологічну установку, і ремонтного персоналу. Забезпечує своєчасну підготовку апаратури і обладнання до технічного огляду, підготовку ремонтних і вогневих робіт на технологічній установці. Веде облік і аналіз роботи технологічного обладнання, розробляє і здійснює протиаварійні заходи. Здійснює виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на впровадження нової техніки і передової технології, автоматизації виробничих процесів, а також на підготовку до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Складає заявки на реагенти і матеріали, необхідні для роботи технологічної установки. Веде облік матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі цеху. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, які виникають на установці, аналізує їх причини, складає заходи щодо запобігання їм. Проводить технічну підготовку персоналу. Забезпечує ведення технічної документації і подання звітності про роботу установки.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності установки; технологічну схему, регламент та інші нормативні документи з експлуатації та ремонту обладнання установки; правила експлуатації установки, положення про організацію і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, трубопроводів, запобіжних і захисних засобів та блокуючих пристроїв, електрообладнання; взаємозв'язок установки з іншими дільницями; правила безпеки в газовому господарстві; навички роботи з персоналом; правила пожежної безпеки; законодавство України про охорону праці та основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

41. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАТАЛІТИЧНОГО РИФОРМІНГУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, своєчасне відвантаження продукції. Забезпечує дотримання установлених технологічних режимів роботи установки, ведення технологічного процесу та експлуатацію технологічного обладнання відповідно до вимог технологічного регламенту, правил безпеки та інших нормативних документів. Складає (разом з іншими службами) графіки і дефектні відомості на проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання. Забезпечує своєчасну підготовку апаратів, трубопроводів і обладнання установки до проведення ремонтів і технологічного огляду. Забезпечує правильну експлуатацію та утримання в справному стані виробничих будівель та споруд установки. Здійснює розроблення та виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на вдосконалення надійності роботи обладнання установки, підвищення продуктивності праці, впровадження нової техніки. Організовує підготовку роботи обладнання в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Організовує складання заявок на реагенти та матеріали, необхідні для роботи установки каталітичного риформінгу, та контролює їх виконання. Веде облік матеріальних цінностей. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, які виникли на установці, розробляє заходи щодо запобігання їм. Проводить технічну підготовку персоналу. Веде облік та аналіз роботи технологічного обладнання. Забезпечує ведення технічної документації та подання звітності про роботу установки.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності установки; технологічну схему, регламент та інші нормативні документи з експлуатації та ремонту обладнання установки каталітичного риформінгу; держстандарти на сировину та продукцію, що випускається; правила будови та безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском; правила безпеки в газовому господарстві; навички роботи з персоналом; правила пожежної безпеки в Україні; законодавство України про охорону праці та основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

42. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ПРОМИСЛОВИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю цеху з забезпечення ритмічного проведення промислово-дослідних робіт і виконання тематичних досліджень. Забезпечує своєчасне виконання заходів щодо підвищення якості гідродинамічних досліджень свердловин і пластів. Забезпечує виконання оперативних завдань з дослідження свердловин. Забезпечує контроль за підготовкою свердловин до проведення дослідних робіт. Керує розробленням завдань з виконання геологопромислових, промислово-геофізичних, фізико-хімічних досліджень і аналітичних робіт. Вживає заходів щодо удосконалення методики проведення дослідних і аналітичних робіт, скорочення термінів та їх вартості. Контролює роботу лабораторій розроблень, глибинних досліджень і групи геофізичних досліджень. Складає річні заявки на придбання необхідного обладнання, апаратури, приладів, інструментів, хімреагентів і забезпечує їх раціональне використання та збереження. Контролює забезпеченість лабораторій матеріально-технічними засобами, спецтехнікою і оперативним транспортом. Забезпечує своєчасне складання актів на списання обладнання, машин, які прийшли у непридатність. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності цеху. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо удосконалення організації праці, виробництва і керування, підвищення якості досліджень. Координує діяльність дослідних бригад і лабораторій цеху. Проводить технічну підготовку персоналу. Забезпечує своєчасне складання і подання звітів про проведення досліджень і аналітичної роботи.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються розробки родовищ нафтового району і проведення дослідних робіт; технологію розробки нафтових і газових родовищ; обладнання і контрольно-вимірювальні прилади, які використовуються при дослідженнях, та правила їх експлуатації; геологічну характеристику родовищ; методи визначення фізико-хімічних властивостей нафти, газу, пластових вод, які закачуються в пласт; методи і організацію проведення науково-дослідних робіт; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; основи законодавства про охорону надр і навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

43. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО (первинних та вторинних процесів переробки нафти)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Забезпечує виконання планових завдань з випуску продукції у заданому асортименті установленої якості відповідно до державних стандартів. Контролює дотримання установленого режиму ведення технологічного процесу, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Забезпечує виконання робіт усіх дільниць цеху та їх взаємний зв'язок. На основі постійного проведення аналізу роботи цеху і розрахунків виробничих потужностей обладнання розроблює організаційно-технічні заходи з модернізації обладнання цеху. Бере участь у розробленні планових завдань цеху. Встановлює відповідно до плану кількісні та якісні показники роботи технологічних установок. Бере участь у визначенні обсягів ремонтних робіт, складанні графіків на проведення планово-запобіжних ремонтів і контролює їх виконання. Забезпечує ефективну експлуатацію і зберігання обладнання, апаратів, технологічних трубопроводів, механізмів, споруд, інструменту, енергетичного господарства. Впроваджує прогресивну технологію виробництва та прогресивні норми матеріальних та трудових витрат. Подає заявки на матеріали, обладнання, арматуру, запчастини, інструмент, засоби індивідуального захисту і контролює їх виконання. Розробляє та здійснює заходи із зниження норм використання сировини, реагентів, енергоресурсів, допоміжних матеріалів. Бере участь у розробленні заходів щодо усунення загазованості та запорошеності, використання безпечних методів зберігання шкідливих і вибухонебезпечних речовин, знешкодження стічних вод і шкідливих викидів. Проводить технічну підготовку персоналу. Веде оперативний облік показників роботи цеху, розробляє, складає і подає звіти, довідки з усіх питань, які стосуються діяльності цеху.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; державні стандарти і технічні вимоги до продукції цеху, технологію її виробництва; технологічну схему установок первинної та вторинної переробки нафти, контрольно-вимірювальні прилади; схеми постачання об'єктів цеху водою, електроенергією, парою, паливом, повітрям; обладнання цеху та правила його технічної експлуатації; порядок і методи техніко-економічного і виробничого планування; діючі положення з оплати праці, основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

44. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, своєчасне відвантаження продукції споживачам, наливання залізничних цистерн. Організовує ведення технологічних процесів. Здійснює розроблення і впровадження заходів щодо підвищення якості продукції. Забезпечує технічно правильну експлуатацію обладнання, контролює проведення гідравлічних випробувань, поточних, середніх і капітальних ремонтів обладнання цеху. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних ремонтів основного і допоміжного обладнання, засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює постійний контроль за роботою виробничих підрозділів цеху та координує роботу начальників і майстрів служб, дільниць, бригад, змін. Організовує складання заявок на необхідну апаратуру, запасні частини, матеріали, інструмент. Бере участь у складанні технічних завдань на проектування нових об'єктів та об'єктів, що реконструюються, розробленні та впровадженні засобів механізації. Координує роботу начальників і майстрів дільниць, бригад, змін. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, які виникли в підрозділах цеху, аналізує їх причини, визначає заходи щодо запобігання їм. Аналізує результати виробничої діяльності цеху і розробляє заходи щодо зниження витрат матеріально-технічних ресурсів, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості. Контролює виконання робіт з охорони повітря, ґрунту і водоймищ від забруднення стічними водами, промисловими викидами і відходами виробництва. Проводить технічну підготовку персоналу. Організовує планування, облік і складання первинної звітності про виробничу діяльність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; технологію переробки газового конденсату і підготовки до його транспортування; обладнання цеху і правила його експлуатації, технічні вимоги до якості продукції, основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

45. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ТОВАРО-СИРОВИННОГО (у переробці нафти)

Завдання та обов'язки. Керує виробничою діяльністю цеху. Забезпечує виконання планових завдань цеху з відвантаження і завантаження продукції щодо кількості та якості згідно з державними стандартами і технічними умовами. Забезпечує приймання нафти. Розробляє і виконує графіки профілактичного огляду і ремонту обладнання і механізмів, контролює дотримання правил технічної експлуатації та догляду за обладнанням. Забезпечує дотримання норм завантаження і розвантаження цистерн згідно з договором із залізницею. Організовує роботу персоналу цеху і забезпечує ритмічне виконання виробничого плану з усіх техніко-економічних показників на основі раціонального використання усіх виробничих і матеріальних можливостей цеху з розробкою конкретних заходів з підвищення ефективності виробництва. Організовує своєчасне подання заявок на матеріали, запчастини, інструмент тощо та здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує збереження і облік матеріалів, запчастин, інструменту, основних засобів і інших матеріальних цінностей. Контролює своєчасність встановленого порядку підготовки і проведення газонебезпечних і вогневих робіт, огляду, проведення ревізії, перевірки, чищення, ремонту, введення в дію обладнання, приладів, апаратури і комунікацій. Забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, повне завантаження і технічно правильну експлуатацію обладнання, залізничних цехів, тепловозів, запобіжних пристроїв. Вживає заходів щодо усунення загазованості та запорошеності, знешкодження стічних вод і шкідливих викидів. Веде установлену технічну документацію. Проводить технічну підготовку персоналу. Забезпечує складання установленої звітності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; технічні вимоги до продукції цеху; технологію виробництва; обладнання і правила його технічної експлуатації; порядок і методи техніко-економічного і виробничого планування; основи економіки, організації праці, виробництва і керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР ДІЛЬНИЦІ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНОЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує приймання і здавання нафти споживачам (нафтопереробним заводам, нафтобазам та ін.). Забезпечує дотримання вимог Держстандарту при прийманні та здаванні нафти. Бере участь у складанні графіків проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання і контролює їх виконання. Забезпечує впровадження заходів щодо зниження втрат нафти під час її перекачування та зберігання. Здійснює технічно правильну експлуатацію обладнання та контрольно-вимірювальної апаратури. Аналізує результати виробничої діяльності дільниці. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде первинну документацію з обліку і звітності роботи дільниці.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються дільниці з приймання і здавання нафти; технологічну схему трубопроводів; обладнання, яке встановлене на дільниці; технологічний режим перекачування; держстандарти та технічні умови на приймання і поставку нафти; правила організації ремонтних робіт; основи трудового законодавства; законодавство про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер дільниці приймально-здавальної: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера дільниці приймально-здавальної I категорії не менше 2 років.

Інженер дільниці приймально-здавальної I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера дільниці приймально-здавальної II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер дільниці приймально-здавальної II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера дільниці приймально-здавальної не менше 2 років.

Інженер дільниці приймально-здавальної: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОКОМПРЕСОРНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Організовує і здійснює технічне керівництво експлуатацією ГПА і допоміжного обладнання. Організовує підготовку робочих місць для виконання ремонтних робіт допоміжного обладнання ГКС. Складає звіт про роботу ГКС. Бере участь у прийманні в експлуатацію обладнання на встановлених і реконструйованих об'єктах. Веде контроль за роботою підлеглого персоналу ГКС. При аваріях і пожежах виявляє характер і причини пошкоджень, бере участь у їх ліквідації, знешкоджує виявлені неполадки і дефекти. Здійснює контроль за технічно правильною та безпечною експлуатацією ГКС. Розробляє норми витрат паливно-енергетичних ресурсів і матеріалів. Контролює якість ремонту компресорної станції та допоміжного обладнання. Готує пропозиції і виконує план організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, удосконалення організації ремонту, впровадження передового досвіду, механізації трудомістких робіт. Готує заявки на матеріали, запасні частини. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію з експлуатації, налагодження і випробування основного і допоміжного обладнання ГКС.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності компресорної станції; будову обладнання КС; виробничі потужності та технологію транспортування газу; правила технічної та безпечної експлуатації КС та магістральних газопроводів; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації газокомпресорної служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації газокомпресорної служби I категорії не менше 2 років.

Інженер з експлуатації газокомпресорної служби I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації газокомпресорної служби II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з експлуатації газокомпресорної служби II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації газокомпресорної служби не менше 2 років.

Інженер з експлуатації газокомпресорної служби: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СТАНЦІЙ

Завдання та обов'язки. Керує роботою персоналу, зайнятого експлуатацією і ремонтом обладнання. Забезпечує безперебійну подачу газу споживачам згідно з планом і встановленим режимом шляхом організації проведення профілактики, перевірки і ремонту обладнання у встановлені терміни і згідно з вимогами діючих норм і правил. Дотримується правил технічної експлуатації та безпечного ведення робіт під час експлуатації та проведення ремонтних та профілактичних робіт на ГРС. Здійснює контроль за перебігом і якістю ремонтних та профілактичних робіт на ГРС. Складає плани і графіки ремонтно-профілактичних робіт і випробувань та подає їх начальнику ЛЕС. Вносить зміни в технологічні схеми, систему автоматики і захисту на ГРС. Готує пропозиції і виконує план організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, вдосконалення організації ремонту, механізації та автоматизації трудомістких робіт. Утримує в справному стані посудини, що працюють під тиском, запірну арматуру, трубопроводи, електрообладнання, колодязі, огородження тощо. Проводить періодичні огляди та випробування посудин, котлів, підіймальних механізмів, арматури, трубопроводів згідно з діючими нормами і правилами. Веде оперативно-технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження і випробування обладнання ГРС. Подає начальнику ЛЕС заявки на матеріали та запасні частини, необхідні для експлуатації і ремонту; одержує їх і веде облік наявності та витрат. Бере участь у прийманні в експлуатацію обладнання і апаратури ГРС. Здійснює технічну підготовку персоналу. При аваріях і пожежах виявляє характер, розміри і причини пошкоджень, усуває виявлені неполадки і дефекти.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації газорозподільчих станцій; будову і технологічну схему ГРС; технологію транспортування газу; правила технічної експлуатації магістральних газопроводів і газорозподільчих станцій; системи автоматики, телемеханіки і керування, які використовуються на газорозподільчих станціях; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації газорозподільчих станцій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації газорозподільчих станцій I категорії не менше 2 років.

Інженер з експлуатації газорозподільчих станцій I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації газорозподільчих станцій II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з експлуатації газорозподільчих станцій II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації газорозподільчих станцій не менше 2 років.

Інженер з експлуатації газорозподільчих станцій: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ ЛІНІЙНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне керівництво персоналом, зайнятим експлуатацією лінійної частини газопроводів. Обстежує трасу газопроводу; контролює стан охоронної зони, переходів і лінійних споруд магістральних газопроводів і відводів; проводить випробування газопроводів, газопроводів-відводів, посудин, які працюють під тиском, ємностей, балонів, арматури відповідно до діючих норм і правил. Розробляє графіки планово-запобіжних ремонтів, перевірок, випробувань і подає їх начальнику ЛЕС. Організовує і проводить роботи з ліквідації аварій та їх наслідків. Складає і подає начальнику ЛЕС заявки на матеріали, інструменти, запасні частини; контролює раціональні їх витрати. Здійснює контроль за перебігом і якістю ремонтно-профілактичних робіт. Виконує роботи, пов'язані з врізанням нових відводів, перегородок тощо. Веде технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження та випробування обладнання і споруд, складає паспорти, акти і протоколи випробувань. Бере участь у прийманні в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів магістрального газопроводу. Контролює виконання плану організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, удосконалення організації ремонту, впровадження передового досвіду, механізації та автоматизації трудомістких процесів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Здійснює контроль за технічним станом і готовністю до роботи транспортних засобів, спецмеханізмів, обладнання та іншої техніки, що закріплена за ЛЕС.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються експлуатації лінійної частини газопроводів; обладнання і технологічну схему лінійної частини магістральних газопроводів; правила технічної та безпечної експлуатації магістральних газопроводів та КС; виробничі потужності та технологію транспортування газу; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; законодавство про охорону навколишнього середовища; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби I категорії не менше 2 років.

Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби не менше 2 років.

Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОПРОВОДІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує координацію роботи лінійно-експлуатаційних служб і аварійно-відновлювальних поїздів. Бере участь у прийманні та випробуванні нафтопроводів, які вводяться в експлуатацію. Розробляє проект технічної документації на проведення вогневих та інших робіт щодо забезпечення безперебійної роботи нафтопроводів. Розробляє проект технічного завдання на проведення капітального ремонту нафтопроводів. Бере участь в інспекційних перевірках стану нафтопроводів. Бере участь в підготуванні технічних умов виконання робіт в охоронній зоні нафтопроводу. Складає проект заявок на матеріали, запчастини і обладнання, що необхідні для експлуатації та капітального ремонту нафтопроводів. Бере участь у підготовці експертизи на проектно-технічну документацію будівництва нафтопроводів. Складає проект договорів на обстеження і ремонт нафтопроводів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються експлуатації нафтопроводів; правила технічної експлуатації нафтопроводів; виробничі потужності підприємства; технологічні схеми і траси нафтопроводів і споруд на них; техніку і технологію виконання робіт; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; законодавство про охорону навколишнього середовища; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації нафтопроводів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації нафтопроводів I категорії не менше 2 років.

Інженер з експлуатації нафтопроводів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації нафтопроводів II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з експлуатації нафтопроводів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації нафтопроводів не менше 2 років.

Інженер з експлуатації нафтопроводів: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАНОВОК ОСУШЕННЯ ТА ОДОРИЗАЦІЇ ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне керівництво роботою персоналу, зайнятого обслуговуванням установок. Контролює дотримання персоналом заданого технологічного режиму роботи установок, вживає заходів щодо усунення його порушень. Контролює безперебійну роботу обладнання, дотримання правил технічної та безпечної експлуатації обладнання та своєчасного ремонтно-профілактичного обслуговування. Складає плани і графіки ремонтно-профілактичних робіт і випробувань обладнання установок. Складає заявки на матеріали, інструменти, запасні частини, необхідні для експлуатації і ремонтного обслуговування установок; веде їх облік. Організовує роботи з огляду, випробувань та перевірок обладнання та приладів згідно з діючими нормами і правилами. Веде технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження, випробування установок осушення та одоризації газу. Вносить зміни в технологічний режим роботи установок за вказівками диспетчера. Готує робочі місця для проведення ремонтних робіт сторонніми організаціями та контролює якість їх виконання. Бере участь у прийманні в експлуатацію нового або реконструйованого обладнання, нових або модернізованих установок осушення та одоризації газу. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, удосконалення технології, автоматизації та механізації технологічного процесу. Здійснює технічну підготовку персоналу. Бере участь в усуненні аварійних ситуацій, в аналізі причин, які їм сприяли; вносить пропозиції щодо їх запобігання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються експлуатації установок осушення та одоризації газу; обладнання та технологічні схеми установок осушення та одоризації газу; правила технічної експлуатації установок осушення та одоризації газу; регламенти технологічних режимів роботи установок; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок осушення та одоризації газу I категорії не менше 2 років.

Інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок осушення та одоризації газу II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок осушення та одоризації газу не менше 2 років.

Інженер з експлуатації установок осушення та одоризації газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

7. ІНЖЕНЕР З ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безперебійну роботу всіх пристроїв електрохімзахисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії. Здійснює технічне, оперативне і методичне керівництво службою (дільницею або бригадою) з захисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії. Організовує виконання робіт з контролю за ступенем захищеності від корозії трубопроводів і підземних металевих споруд, камерального оброблення з виданням рекомендацій щодо обстеження стану захисту трубопроводів від корозії, обстеження джерел блукаючих струмів; здійснює корозійне обстеження трубопроводів, вимірювання питомого електричного опору ґрунтів, визначення дефектів в ізоляційному покритті. Здійснює електричні вимірювання на установках електрохімічного захисту; контролює ефективність захисту підземних споруд сучасними методами. Бере участь у роботі комісій з розслідування причин аварій трубопроводів від зовнішньої корозії. Бере участь у роботах з проектування, будівництва та експлуатації засобів ЕХЗ; розробляє технічні завдання на проектування. Бере участь у робочих комісіях з приймання підземних трубопроводів і металевих споруд при здаванні їх у експлуатацію. Забезпечує заміну, ремонт установок ЕХЗ, які вийшли з ладу, веде облік і аналіз причин відмов у роботі цих засобів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію та звітність згідно з установленою формою.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи установок з електрохімічного захисту трубопроводів і металевих споруд від корозії; правила технічної експлуатації установок електрохімічного захисту від корозії; будову установок електрохімічного захисту; знання з електротехніки, основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з електрохімічного захисту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з електрохімічного захисту I категорії не менше 2 років.

Інженер з електрохімічного захисту I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з електрохімічного захисту II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з електрохімічного захисту II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією інженера з електрохімічного захисту - не менше 2 років.

Інженер з електрохімічного захисту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

8. ІНЖЕНЕР ЗМІНИ ГАЗОКОМПРЕСОРНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне керівництво вахтовим персоналом газокомпресорної служби (ГКС). Видає оперативні завдання і розпорядження працівникам служби. Контролює дотримання графіків та маршрутів, порядку приймання і здавання зміни, обходів та оглядів газоперекачувальних агрегатів, допоміжного обладнання ГКС. Контролює дотримання установлених технологічних режимів роботи газоперекачувальних агрегатів (ГПА) та допоміжного обладнання ГКС. Контролює правильне виконання операцій з пуску, зупинки, ремонту газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання ГКС в термін, встановлений та погоджений з диспетчерською службою. Керує персоналом ГКС у випадку виникнення аварій. Передає в диспетчерську службу заявки, складені начальником ГКС, на введення у роботу або резерв після ремонту, а також виведення із роботи або резерву в ремонт ГПА і допоміжного обладнання ГКС. Бере участь у пуску в експлуатацію газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання ГКС після капітального і поточного ремонту. Оформляє відповідні акти. Бере участь у переключеннях в технологічних схемах ГКС, в електричних схемах високої напруги. Контролює виконання ремонтно-профілактичних робіт згідно з затвердженими планами і графіками. У разі виявлення дефектів, неполадок та порушень технологічного режиму роботи ГПА, іншого обладнання вживає заходів щодо відновлення нормальної роботи. Бере участь у аналізі причин виникнення аварійної ситуації, в розробленні пропозицій щодо запобігання їм. Бере участь у розробленні плану організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, механізації та автоматизації трудомістких процесів. Забезпечує виконання затвердженого плану. Забезпечує робочі місця необхідною оперативно-технічною документацією. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде оперативно-технічну документацію щодо експлуатації обладнання; журнали дефектів; книжки заявок на виведення обладнання в ремонт; добову відомість роботи обладнання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються газокомпресорної служби; будову, принцип роботи і технологічну схему ГКС; технологічні регламенти роботи газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання компресорних станцій; правила технічної експлуатації компресорних станцій та магістральних газопроводів; організацію виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер зміни газокомпресорної служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера зміни газокомпресорної служби I категорії не менше 2 років.

Інженер зміни газокомпресорної служби I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера зміни газокомпресорної служби II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер зміни газокомпресорної служби II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера зміни газокомпресорної служби не менше 2 років.

Інженер зміни газокомпресорної служби: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

9. ІНЖЕНЕР З ОБЛІКУ ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Веде постійний контроль за правильним веденням витрат газу на замірних вузлах. Веде постійний контроль за роботою приладів і систем обліку газу. Веде контроль за роботою технологічних установок з планіметрування діаграм реєструвальних приладів, уведенням даних густини газу, вмісту азоту, двоокису вуглецю, барометричного тиску, показань планіметрів, розрахунком оперативної і добової витрат газу згідно з методикою та програмним забезпеченням. Проводить аналіз даних витрат газу і складає протокол погодинної та добової витрати газу. Організує перевірку стану обладнання, механізмів, пристроїв і інструменту на замірних вузлах та ліквідацію виявлених недоліків. Бере участь у контролі за правильним відбором проб газу для хроматографічного аналізу. Готує пропозиції і виконує план організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, удосконалення організації ремонту. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде оперативно-технічну документацію щодо приладів і систем обліку газу згідно з встановленою формою.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з обліку газу; будову і обладнання замірних вузлів; технологічну схему транспортування газу; порядок обліку газу; методику виконання хімічних аналізів; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з обліку газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з обліку газу I категорії не менше 2 років.

Інженер з обліку газу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з обліку газу II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з обліку газу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з обліку газу не менше 2 років.

Інженер з обліку газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

10. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатацію, ремонт і обслуговування основного і допоміжного обладнання, агрегатів, систем, комунікацій на установках з підготовки газу. Постійно перевіряє стан обладнання, механізмів, пристроїв, інструменту і ліквідує виявлені недоліки. Перевіряє відповідність термінів технічних оглядів, а також наявність посвідчень на право проведення робіт підвищеної небезпеки. Складає плани і оформлює дозвіл на роботи, які потребують їх оформлення. Виконує у встановлені терміни намічені заходи щодо поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки. Бере участь у прийманні в експлуатацію обладнання, апаратури, що встановлені на нових та реконструйованих об'єктах. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються підготовки газу; технічні регламенти підготовки газу; правила технічної експлуатації магістральних газопроводів; технологічні схеми установок комплексної підготовки газу і міжцехових технологічних комунікацій; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підготовки газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підготовки газу I категорії не менше 2 років.

Інженер з підготовки газу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підготовки газу II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з підготовки газу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з підготовки газу не менше 2 років.

Інженер з підготовки газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

11. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує контроль за транспортуванням нафти по нафтопроводах. Збирає вихідні дані щодо надходження нафти від суміжних виробничих підприємств магістральних нафтопроводів. Аналізує та обробляє вихідні дані для відображення в балансі. Готує відомості з балансу нафти для фінансового відділу підприємства. Нараховує нормативні втрати на кожну партію поставок відповідно до маршрутних телефонограм. Готує акти звірення щодо приймання-постачання нафти з нафтогазовидобувними підприємствами та організаціями, що уклали договори про транспортування нафти. Забезпечує розсилання актів звірення, контактує з постачальниками з питань звірення. Веде облік телефонограм, вказівок і розпоряджень, що стосуються перекачування нафти. Спільно з фінансовим відділом проводить щомісячні і річні звіряння нафти, яка прийнята та постачена в усіх напрямках транспортування. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються транспортування нафти; маршрутні завдання на приймання-постачання нафти в усіх напрямках; правила технічної експлуатації магістральних нафтопроводів; якісні характеристики нафти; порядок проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на нафтопроводах; правила безпечного ведення робіт при експлуатації об'єктів нафтопровідного транспорту; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підготовки та транспортування нафти I категорії не менше 2 років.

Інженер з підготовки та транспортування нафти I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підготовки та транспортування нафти II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з підготовки та транспортування нафти II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з підготовки та транспортування нафти не менше 2 років.

Інженер з підготовки та транспортування нафти: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

12. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ НАФТИ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за якістю нафти, яка приймається від нафтопромислів і від нафтопровідних управлінь, а також зберігається в резервуарних парках і поставляється споживачам. Забезпечує правильний відбір і зберігання проб нафти відповідно до чинних Держстандартів. Стежить за правильною паспортизацією нафти, яка приймається і здається. Перевіряє обґрунтованість претензій на якість нафти. Контролює обґрунтування термінів перевірки лабораторного обладнання. Подає керівництву управління матеріали про причини псування якості нафти. Складає заявки на лабораторне обладнання, хімічні реактиви і матеріали, необхідні для забезпечення нормальної роботи лабораторій і служби якості. Проводить періодичне обстеження стану роботи лабораторій з забезпечення збереження якості нафти. Бере участь в укладанні договорів з промислами і нафтопереробними заводами з питань якості нафти. Здійснює контроль за підготовкою резервуарів, комунікацій, нафтоналивних суден і вагонів-цистерн під наливання згідно з чинним Держстандартом. Контролює виконання графіків зачищення резервуарів. Подає керівництву пропозиції щодо усунення причин, які сприяють погіршенню якості нафти, розробляє заходи і технологію виправлення якості некондиційної нафти і контролює правильність їх проведення. Проводить необхідні заходи, пов'язані з введенням нових Держстандартів, технічних умов на нафту і методику, своєчасно направляє лабораторіям нові Держстандарти або зміни до них і контролює їх виконання. Узагальнює досвід застосування чинних стандартів, технічних умов, методів випробувань і договірних умов постачання і розробляє необхідні заходи щодо їх зміни. Здійснює технічну підготовку персоналу. Проводить детальний аналіз звітності, яка надається нафтоперекачувальними станціями і наливними пунктами, і готує відповідні рекомендації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань якості нафти і нафтопродуктів; органічну і неорганічну хімію; методи проведення хімічних аналізів; інструкції, чинні Держстандарти та технічні умови; основи технології транспортування нафти; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з якості нафти: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості нафти I категорії не менше 2 років.

Інженер з якості нафти I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з якості нафти II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з якості нафти II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з якості нафти не менше 2 років.

Інженер з якості нафти: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

13. ІНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Завдання та обов'язки. Керує роботою персоналу з діагностування резервуарів, ємностей та посудин, що працюють під тиском, лінійної частини трубопроводів приладами акустично-емісійної діагностики, методами рентгеногаммаграфування або іншими приладами і методами. Здійснює контроль та перевірку результатів обстежень якості зварювальних робіт і з'єднань, перевірку технічної документації, якості зварювальних матеріалів і кваліфікації зварників. Складає заявки на необхідне обладнання і матеріали для виконання робіт з діагностування об'єктів. Забезпечує виконання правил безпечного ведення робіт і правил експлуатації приладів та лабораторного обладнання. Організовує проведення перевірок, ремонту і налагодження лабораторних приладів, обладнання та оснащення, освоєння і впровадження сучасних методів і приладів та обладнання для діагностування об'єктів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності; сучасні методи, прилади і обладнання для діагностування об'єктів; технічні вимоги до якості робіт, приладів і обладнання лабораторії технічної діагностики; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, електро- і радіаційної безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер лабораторії технічної діагностики: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера лабораторії технічної діагностики I категорії не менше 2 років.

Інженер лабораторії технічної діагностики I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера лабораторії технічної діагностики II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер лабораторії технічної діагностики II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера лабораторії технічної діагностики не менше 2 років.

Інженер лабораторії технічної діагностики: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

14. ІНЖЕНЕР-ХІМІК ГАЗОКОМПРЕСОРНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Керує роботою персоналу хімічної лабораторії ГКС. Проводить хімічний аналіз проб газу, води, масел, мастил та інші аналізи. Контролює періодичність відбору проб і якість проведення аналізів. Контролює дотримання безнакипного і безкорозійного режимів роботи системи охолодження газоперекачувальних агрегатів, парових і водогрійних котлів. Контролює якість масла на працюючих і резервних газоперекачувальних агрегатах, в ємностях, на складі, в силових трансформаторах. Перевіряє загазованість повітря у відсіках нагнітачів, машинних залах, компресорних, на пунктах регенерації масел, редукуючих установках та інших приміщеннях КС. Встановлює режим і контролює роботу установок з регенерації масел шляхом визначення якості масла в процесі роботи. Відбирає проби газоповітряних сумішей при проведенні газонебезпечних і вогневих робіт на проммайданчику ГКС і на трасі газопроводів. Стежить за дотриманням технологічного режиму роботи установок з очищення, осушення та одоризації газу шляхом періодичного проведення необхідних аналізів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію. Подає начальнику ГКС заявки на необхідні лабораторні прилади, посуд, хімреактиви; одержує і веде облік їх наявності та витрат.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи хімічної лабораторії; хімію газу і паливно-мастильних матеріалів; сучасні методи проведення хімічних аналізів; основи транспортування газу; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-хімік газокомпресорної служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-хіміка газокомпресорної служби I категорії не менше 2 років.

Інженер-хімік газокомпресорної служби I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-хіміка газокомпресорної служби II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер-хімік газокомпресорної служби II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера-хіміка газокомпресорної служби не менше 2 років.

Інженер-хімік газокомпресорної служби: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ТЕХНІК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОПРОВОДІВ

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом кваліфікованих фахівців роботи щодо забезпечення безперебійної роботи нафтопроводів. Складає звіти про виконання бригадами і службами виробничих завдань, опрацьовує матеріали для технічних звітів про виконані роботи, оформлює технічну документацію. Бере участь у розробленні інструкцій з експлуатації нафтопроводів. Бере участь в аналізі роботи і ремонтів дільниць нафтопроводу, підборі матеріалів щодо надійності їх роботи. Веде облік витрат матеріально-технічних ресурсів на експлуатацію нафтопроводів.

Повинен знати: правила технічної експлуатації нафтопроводів; технологічну схему траси нафтопроводів; техніку і технологію виконання робіт; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з експлуатації нафтопроводів I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з експлуатації нафтопроводів II категорії не менше 1 року.

Технік з експлуатації нафтопроводів II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з експлуатації нафтопроводів не менше 2 років.

Технік з експлуатації нафтопроводів: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ТЕХНІК З ПІДГОТОВКИ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом спеціалістів роботи щодо забезпечення безперебійної роботи установок з підготовки і транспортування нафти і газу. Проводить роботу щодо підвищення якості нафти і газу. Контролює ведення технологічних процесів відповідно до технічних завдань і діючих нормативних документів. Оформлює зміни у технологічній документації, яка пов'язана з коригуванням режимів роботи технологічного обладнання виробничих об'єктів з підготовки і транспортування нафти і газу. Веде контроль за збереженням і раціональним використанням матеріалів і інструменту. Бере участь у випробуванні технологічного обладнання.

Повинен знати: технологію підготовки і транспортування нафти і газу, технологічні режими і правила технічної експлуатації установок з підготовки і транспортування нафти і газу; основи організації виробництва, праці і керування; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з підготовки та транспортування нафти та газу I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з підготовки та транспортування нафти та газу II категорії не менше 1 року.

Технік з підготовки та транспортування нафти та газу II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з підготовки та транспортування нафти та газу не менше 2 років.

Технік з підготовки та транспортування нафти та газу: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. БОРТОПЕРАТОР З ПЕРЕВІРКИ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює візуальний огляд траси та охоронної зони магістрального трубопроводу за допомогою повітряного патрулювання (згідно з графіками обстежень) з посадками, у разі потреби, на окремі об'єкти лінійної частини магістральних трубопроводів. Під час повітряного патрулювання лінійної частини магістральних трубопроводів оглядає охоронну зону трубопроводів, повітряні переходи, переходи через водні перешкоди, яри, балки, лінійну запірну арматуру, захисні протипожежні споруди, лінії зв'язку і електропередач, вздовжтрасові дороги, проїзди, дамби через струмки і яри, переїзди через нафтопровід та інші споруди, які знаходяться в охоронній зоні. У разі виявлення пошкоджень на магістральних трубопроводах ретельно оглядає з повітря місце витоку нафти, конденсату або газу і рельєф території, яка прилягає до місця пошкодження; повідомляє диспетчера підприємства (управління, дільниці) про вихід нафти, конденсату або газу, місце пошкодження трубопроводу, характер витікання і розливу нафти або конденсату, наявність населених пунктів тощо. У разі потреби проведення робіт в охоронній зоні трубопроводів у керівника робіт бере дозвіл на їх виконання і, за умови відсутності дозволу, забороняє виконання робіт. Під час огляду обладнання у вузлі лінійних засувок перевіряє наявність телефонного зв'язку, стан електрообладнання, телемеханіки, системи сигналізації на щиті керування, засобів електрохімічного захисту (ЕХЗ), приладів тиску у колодязях і на датчиках лінійних засувок, електроприводів обладнання тощо. Веде журнал реєстрації результатів оглядів трас і об'єктів магістральних трубопроводів.

Повинен знати: правила технічної експлуатації магістральних трубопроводів; правила охорони магістральних трубопроводів; інструкцію з охорони праці для працівників підприємств, які використовують авіацію для перевезення службових пасажирів, транспортування вантажів на зовнішній підвісці та будівельно-монтажних робіт; положення про класифікацію спеціального льотного складу цивільної авіації; положення про повітряне патрулювання магістральних трубопроводів; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Стаж роботи за професією трубопровідника лінійного 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати свідоцтво про складання іспитів місцевій кваліфікаційній комісії (МКК) при підприємствах цивільної авіації.

2. ЕЛЕКТРОСЛЮСАР З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ НАФТОБАЗ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробовує механічне та електротехнічне устаткування, агрегати і пристрої розподільчих нафтобаз і автозаправних станцій під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації. Виконує профілактичний ремонт бензороздавальних, маслороздавальних колонок, розрахункових механізмів, дозаторів, газовідділювачів, компресорів. Обслуговує пересувні електростанції. Перевіряє, проводить монтаж, замінює і ремонтує електричні лінії та освітлювальне обладнання. Виконує слюсарну обробку деталей за 11-12 квалітетом (4-5 класом точності). Виконує догляд за устаткуванням розподільчих нафтобаз і автозаправних станцій.

Повинен знати: будову устаткування, що ремонтується; технологічну послідовність розробки, ремонт і складання колонок, обладнання, агрегатів та пристроїв; схему та будову проводок освітлювальних установок робочого, аварійного і безпечного освітлення; правила механічної експлуатації нафтобаз та автозаправних станцій; основи слюсарної справи і загальні знання з механіки і електротехніки, квалітети та параметри шорсткості; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за технологічно суміжною професією 2 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск II групи з електробезпеки.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, збирає і випробовує механічне та електротехнічне устаткування, агрегати і пристрої розподільчих нафтобаз і автозаправних станцій. Виконує середній та капітальний ремонт бензороздавальних, маслороздавальних та змішувальних колонок, лічильних механізмів, дозаторів, газовідділювачів, компресорів. Налагоджує та ремонтує автоматичні станції наливання нафтопродуктів у цистерни, зливально-наливні стояки, зливальні прилади, залізничні та автоналивні естакади, контрольно-вимірювальні прилади; замірювальну і регулювальну апаратуру трубопроводів і обладнання маслорегенераційних установок, обслуговує пересувні автозаправні станції. Виконує оброблення деталей та вузлів з 7-10 квалітетом (2-3 класом точності). Складає дефектні відомості на ремонт.

Повинен знати: будову устаткування, що ремонтується, і контрольно-вимірювальних приладів; засоби усунення дефектів у процесі ремонту; складання і випробування устаткування; правила технічної експлуатації резервуарних парків, парокотельних, зливально-наливних естакад; маслогенераційних установок; основи механіки, електротехніки, електро-, газозварювання та креслення; засоби регулювання та градуювання приладів і апаратів; правила розрахунків опору, схему технологічної обв'язки насосної, резервуарного парку, розливальної, зливальної естакади, маслорегенераційних установок, автозаправних станцій, причини неполадок обладнання, що обслуговується, і засоби запобігання їм; фізичні і хімічні властивості нафтопродуктів; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування нафтобаз 3 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск III групи з електробезпеки.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробовує напівавтоматичне, автоматичне устаткування для наливання нафтопродуктів у цистерни і пульти керування розподільчих нафтобаз; бензороздавальних, маслороздавальних та змішувальних колонок, що працюють від дистанційного пульту керування. Випробовує і здає в експлуатацію прилади. Обслуговує плавучі автозаправні станції, перевіряє на точність і продуктивність прилади та устаткування. Розраховує абсолютну та відносну похибку під час перевірки і випробування приладів. Виконує регулювання механічних і електричних схем та автоматичних пристроїв. Виконує слюсарне оброблення деталей і вузлів за 6-7 квалітетом (1-2 класом точності). Розбирає, ремонтує і складає вузли і устаткування в умовах напруженої і щільної посадки.

Повинен знати: конструктивні особливості устаткування стаціонарних, пересувних і плавучих автозаправних станцій, напівавтоматичних і автоматичних паливороздавальних колонок, що ремонтуються, пристрої для наливання нафтопродуктів у цистерни; правила регулювання усіх вузлів і електронних схем, які застосовуються на автозаправних станціях і нафтобазах; способи визначення передчасного спрацювання деталей; правила випробування устаткування на точність, потужність і продуктивність; правила і засоби балансування машин; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування нафтобаз 4 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск IV групи з електробезпеки.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробовує системи дистанційного керування і телемеханіки розподільчих нафтобаз; комплексні системи автоматики насосних станцій. Проводить монтаж і регулює роботу електроприводної запірної арматури з дистанційним керуванням. Керує роботою електрослюсарів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: конструктивні особливості, кінематичні та електричні схеми устаткування, що ремонтується; методи ремонту, збирання, монтажу і випробування відремонтованого устаткування; допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми устаткування і профілактичні засоби щодо запобігання поломкам, спрацюванню та аваріям; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування нафтобаз 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск IV групи з електробезпеки.

3. ЗАВАНТАЖУВАЧ-ВИВАНТАЖУВАЧ ПЕЧЕЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Завантажує сланець у вагони згідно з установленою схемою та вирівнює поверхню сланцю. Подає і виводить вагони з тунельної печі. Вивантажує напівкокс з вагонів різними перекидачами. Подає вагони під завантаження сланців. Спостерігає за щитом сигналізації. Пускає і зупиняє завантажувальне і розвантажувальне обладнання. Очищує ґрати і підґратовий простір вагонів і видувних патрубків. Виконує поточний ремонт обладнання та печі.

Повинен знати: технологічний процес переробки сланцю в тунельних печах; будову барабанних грохотів, тунельних печей, пневматичної системи, сигналізації, транспортних засобів на дільниці подавання вагонів із сланцем в піч; схему гідравлічної і водяної комунікації; правила обслуговування транспортного обладнання, вплив якості завантаження на кількість продукції, яка виробляється; основи слюсарної справи; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за суміжною професією 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Завантажує печі напівкоксування та камерні вугіллям і сланцем. Заміряє рівень сланцю і вугілля у печах. Регулює поступове сповзання вугілля або сланцю по перетину шахти і камер, температуру і тиск верхньої зони та низу печі, роботу механізмів завантаження і вивантаження, процес охолодження напівкоксу і коксу; вивантажує і транспортує напівкокс з печі. Транспортує кокс у коксові живильники. Шурує вугілля у разі зависання. Координує роботу вагонів та конвеєрів, які завантажуються. Чистить камери газозбиральних каналів з косими ходами. Ущільнює матеріальні шви та люки. Усуває несправності у роботі. Бере участь в поточному і капітальному ремонті вагона, який завантажується, завантажувальних пристроїв. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічний процес напівкоксування та переробки сланцю в камерних печах; основні властивості вугілля, сланців, напівкоксу, коксу, смоли та газу; будову печей камерних і напівкоксування, обладнання, що обслуговується, механізмів, комунікацій і контрольно-вимірювальних приладів, температурний і гідравлічний режим роботи печі; системи вивантаження і транспортування напівкоксу і коксу; вплив процесу завантаження на продуктивність печей; фактори, які впливають на вихід газу та масла із сланцю; слюсарну справу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією завантажувача-вивантажувача печей 3 розряду не менше 1 року.

4. КОКСООЧИСНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Очищує від коксу та бруду труби і ретурбенти трубчастих печей, передавальні та залишкові трубопроводи, тунельні печі пневматичними турбінами. Очищує вручну апарати реакційних камер, ректифікаційних колон, випарювачів та інше. Відкриває і закриває двояки печей. Заточує бойки коксоочисних пневматичних турбін.

Повинен знати: будову трубчастих печей, конденсаторів, холодильників, колон та інших апаратів, які підлягають періодичному чищенню; правила очищення коксу з використанням пневматичної турбінки; конструкцію турбінки та правила її ремонту; слюсарну справу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. КОКСОРОЗВАНТАЖУВАЧ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Вивантажує кокс з кубів вручну або за допомогою лебідок та інших механізмів. Охолоджує водою вивантажений з кубів кокс, здійснює сортування його за кількістю і розмірами шматків. Завантажує кокс у вагонетки, транспортує на склад та складає в штабель. Бере участь у роботі з відкривання, закривання люків та укладає стропи у куби.

Повинен знати: порядок і правила вивантаження коксу з кубів; правила сортування, навантаження, складування та зберігання коксу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6. КОНТРОЛЕР З ЯКОСТІ НАФТИ Й НАФТОПРОДУКТІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює якість нафти, нафтопродуктів, реагентів і товарної продукції, що приймається, зберігається і реалізується, правильність відбору і складання контрольних проб, оформлення актів, підготовленість тари, що призначена для заливання нафти, нафтопродуктів, затарування суховантажів і реагентів. Бере участь у розробленні заходів, що запобігають псуванню та пересортуванню, у розбиранні претензій споживачів до постачальників з якості нафти, нафтопродуктів, реагентів і товарної продукції. Розробляє технології виправлення якості нафтопродуктів, напівфабрикатів і керує роботою з виправлення якості продукції.

Повинен знати: види нафти, нафтопродуктів, реагентів та товарної продукції, їх фізичні і хімічні властивості, технологічну обв'язку резервуарного парку, естакади, причалу; план розташування складських приміщень для прийняття продуктів, державні стандарти і технологічні умови на відбір проб та методику проведення аналізів; порядок оформлення і термін зберігання контрольних проб; порядок наливання нафти, нафтопродуктів, реагентів в цистерни, баржі і танкери, правила розфасовування суховантажів у тару; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

7. МАШИНІСТ З МОТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПАЛИВА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згорання, які передбачені методиками або державними стандартами з визначення октанових чисел етильованих та неетильованих бензинів і гасу, октанових чисел дизельного палива. Дозує етилову рідину до палив і присадок до масел. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у переналагоджуванні двигуна із зняттям нагару і ремонті обладнання. Виявляє і усуває дефекти, які виникають під час випробування, під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Веде журнал випробувань.

Повинен знати: будову та правила експлуатації генераторів, електродвигунів, наливних насосів, приладів і допоміжних механізмів, технологію виробництва палив та нафтопродуктів, які випробовуються, вплив складу палива на їх октанову характеристику, чутливість до тетраетилосвинцю; правила обліку роботи двигунів з записами в формулярі установки; державні стандарти і методики випробування масел, мастил та присадок; правила ведення журналу записів; основи слюсарної справи; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за суміжною професією 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згорання, які передбачені методиками або державними стандартами з моторних випробувань палив і нафтопродуктів, із зняттям зовнішніх характеристик. Визначає мийні властивості масел, мастил і присадок. Готує двигуни до випробування. Регулює датчики детонації, електронні детонометри, індикатори запалення і вприскування. Готує первинне еталонне і контрольне паливо з дозуванням. Знімає перехідні шкали від первинного еталонного палива до повторного. Визначає сортність палива і нафтопродуктів, проводить складні моторні випробування і класифікацію масел під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Установлює двигун на стенд для випробування, монтує і демонтує його. Виконує поточний ремонт і бере участь в середньому та капітальному ремонті двигунів. Розбирає, оглядає і складає двигуни під час ревізії. Оцінює одержані результати випробувань шляхом порівняння з еталонною шкалою.

Повинен знати: будову машин та установок з випробування палива і нафтопродуктів, датчиків детонації, детонометрів, індикаторів запалення і вприскування та інших приладів, правила їх регулювання; правила складання первинного, еталонного і контрольного палива з дозуванням; фізико-хімічні властивості нафтопродуктів; державні стандарти і методики з проведення моторних випробувань; основні властивості металів, що застосовуються, сплавів і неметалевих матеріалів; правила ведення журналу випробувань і ремонтних карт; слюсарну справу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста з моторних випробувань палива 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згорання, які передбачені методиками або державними стандартами під час проведення складних кваліфікаційних моторних випробувань палива, масел, мастил і присадок. Визначає термічну стабільність в динамічних умовах і сортність палива. Класифікує масла. Регулює системи, агрегати та прилади згідно з інструкцією по експлуатації. Проводить середній та капітальний ремонт двигуна. Оцінює результати випробувань і класифікує їх згідно з вимогами державного стандарту. Монтує і демонтує випробувальні стенди.

Повинен знати: будову двигунів внутрішнього згорання, установок з випробування палива і нафтопродуктів; правила налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів; методи виявлення несправностей у роботі двигунів, стендових системах та їх усунення; оформлення протоколів випробувань і ремонтних карт; креслення, схеми двигунів і стендового обладнання; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста з моторних випробувань палива 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згорання, які передбачені методикою або державним стандартом під час проведення еталонних моторних випробувань з послідовною класифікацією випробовуваного зразка. Налагоджує всі стендові системи терморегулювання. Регулює і здійснює затарування електричних і гальмових пристроїв. Усуває дефекти, виявлені під час випробування. Розбирає та складає пристрої з проведенням мікрометражу і здійснює підгонку деталей. Проводить заміри для визначення спрацювання, механічного коефіцієнта корисної дії /ККД/ двигуна. Проводить середній і капітальний ремонт двигуна і стенда випробування. Керує машиністами нижчої кваліфікації.

Повинен знати: будову двигунів внутрішнього згорання, методи моторних випробувань; методи регулювання двигунів і стендових систем за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; способи затарування гальмових пристроїв; методи оцінки результатів випробувань; методи підрахунку спрацювання деталей двигуна і його механічного ККД; проведення мікрометражу і ведення протоколів випробувань, мікрометражних і ремонтних карт; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста з моторних випробувань палива 5 розряду не менше 1 року.

8. МАШИНІСТ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПРЕСОРІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Відповідно до технологічного регламенту обслуговує основні елементи технологічної обв'язки, вузли підключення, агрегатні системи маслопостачання, охолодження масла, води, антифризу, маслоочищувальних машин, фільтрпресів, повітряних компресорів на компресорних станціях (цехах) магістральних газопроводів, нафтогазовидобуваючих промислів, у тому числі з використанням газліфта та сайклінг-процесу, станцій підземного зберігання газу, які обладнані компресорами з газотурбінним, газомоторним та електричним приводами і призначені для компримування природних і нафтових газів. За розпорядженням диспетчера (змінного інженера) запускає, зупиняє та регулює режим роботи компресорів відповідно до технологічної карти; виконує усі види регулювальних робіт загальностанційного обладнання. Бере участь у ремонті компресорів, їх приводів, апаратів газових комунікацій та допоміжного обладнання цехів. Веде записи у виробничих журналах.

Повинен знати: технологічний регламент на роботу компресорного цеху; будову та технічні характеристики компресорів, їх приводів, засобів автоматики, приладів контролю та захисту машин і апаратів; допустимі параметри роботи обладнання; будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту допоміжного обладнання, газових комунікацій, технологічної арматури; правила пуску та зупинки технологічного обладнання; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання, автоматики та арматури; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; основи гідравліки, механіки, автоматики; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електрообладнання цеху з електропривідними газоперекачувальними агрегатами повинен мати допуск III групи з електробезпеки.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Відповідно до технологічного регламенту обслуговує окремі технологічні компресори, щити керування агрегатного рівня. Запускає і зупиняє газоперекачувальні агрегати; здійснює контроль за роботою технологічного обладнання, регулює технологічний режим роботи газоперекачувальних агрегатів. Проводить оперативні переключення в електроустановках цехів з електропривідними газоперекачувальними агрегатами. Виявляє та усуває несправності в роботі газоперекачувальних агрегатів, ремонтує компресори, їх приводи, апарати, вузли газових комунікацій та допоміжного обладнання цехів. Веде ремонтні формуляри.

Повинен знати: технологічний регламент на роботу компресорного цеху; будову та технічні характеристики компресорів, їх приводів, засобів автоматики, приладів контролю та захисту машин і апаратів; допустимі параметри роботи обладнання; будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту допоміжного обладнання, газових комунікацій, технологічної арматури; правила пуску та зупинки технологічного обладнання; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання, автоматики та арматури, інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; основи гідравліки, механіки, автоматики; електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста технологічних компресорів 4 розряду не менше 2 років.

У разі обслуговування електрообладнання цеху з електропривідними газоперекачувальними агрегатами повинен мати допуск IV групи з електробезпеки.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Відповідно до технологічного регламенту обслуговує компресорні станції, щити керування цехового рівня, а також загальноцехові системи очищення та осушення газу, маслопостачання, утилізації тепла. За вказівками диспетчерської служби оперативно переключає газоперекачувальні агрегати на технологічній обв'язці компресорної станції, регулює режим роботи цеху. Проводить оперативні переключення в електроустановках в цехах з електропривідними газоперекачувальними агрегатами. Виводить технологічне обладнання у ремонт, бере участь в здаванні та прийманні його з ремонту. Запобігає неполадкам в роботі технологічного обладнання та його систем, виявляє та усуває їх. Налагоджує роботу компресорів, їх приводів, апаратів, допоміжного обладнання цехів, компресорних станцій. Керує роботою машиністів більш низької кваліфікації.

Повинен знати: технологічний регламент на роботу компресорного цеху: будову та технічні характеристики компресорів, їх приводів, засобів автоматики, приладів контролю та захисту машин і апаратів; допустимі параметри роботи обладнання; будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту допоміжного обладнання, газових комунікацій, технологічної арматури; правила пуску та зупинки технологічного обладнання; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання, автоматики та арматури, інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; основи гідравліки, механіки, автоматики, електротехніки; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста технологічних компресорів 5 розряду не менше 2 років.

У разі обслуговування електрообладнання цеху з електропривідними газоперекачувальними агрегатами повинен мати допуск IV групи з електробезпеки.

9. МАШИНІСТ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАСОСІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні станції та установки з перекачування та підготовки нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин на магістральному трубопроводі, перевалочній нафтобазі і на нафтопереробних підприємствах; стежить за роботою насосів, систем змащування, охолодження та вентиляції, справністю трубопроводів, засувок, контрольно-вимірювальних приладів; підготовлює до роботи схеми технологічної обв'язки насосної станції, усуває втрати продуктів, що перекачуються, під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Набиває сальники та замінює прокладки. Здійснює пуск, зупинку та обтирання насосів. Відкриває та закриває засувки. Відбирає проби.

Повинен знати: будову насосів та приводів до них, схему насосної станції; принцип роботи насосів; характеристику; правила технічної експлуатації; правила змащування механізмів; властивості рідин, що перекачуються; розташування запірної арматури та запобіжних пристроїв; обладнання засобів пожежогасіння; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні станції перекачування і підготовки нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин на магістральних трубопроводах або перевалочних нафтобазах із загальною продуктивністю насосів до 500 м.куб./год. Обслуговує насосні технологічні установки нафто- і газопереробних підприємств з сумарною продуктивністю до 1000 м.куб./год. Обслуговує насоси разом з електродвигунами загальною потужністю до 500 кВт на насосних станціях та технологічних установках магістральних трубопроводів, перевалочних нафтобазах і нафтогазопереробних підприємствах. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за навантаженням електродвигунів, робочим тиском на насосах і трубопроводах, роботою приладів автоматики, системами змащування, охолодження і вентиляції, розподільчих пристроїв, запірної арматури. Здійснює пуск та зупинку електродвигунів. Перевіряє наявність мастила в підшипниках. Розбирає, промиває, протирає підшипники. Замінює запобіжники, усуває втрати продуктів, що перекачуються, виконує слюсарні роботи з ремонту електрообладнання. Здійснює нагляд за режимом роботи обладнання.

Повинен знати: будову насосів та приводів до них; технологічний процес та схему насосної станції, що обслуговується, технологічної установки, товарного парку, уловлюючого господарства; призначення і використання контрольно-вимірювальних приладів, регуляторів та засобів механізації; основи електротехніки, елементарні знання з гідравліки та механіки; засоби усунення недоліків у роботі обладнання та ліквідації аварій; систему умовної сигналізації; правила технічної експлуатації електрообладнання та правила безпеки під час обслуговування струмоприймачів і мереж; види електроматеріалів, їх властивості та застосування; систему заземлення електроустановок; схему електропостачання; пускові пристрої і розподільчі щити; призначення і властивості транспортних масел; допустиму температуру нагрівання і навантаження електродвигунів та електроприладів; слюсарну справу, обладнання засобів пожежогасіння, інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста технологічних насосів 2 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електродвигунів та розподільчих пристроїв повинен мати допуск III групи з електробезпеки.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні станції перекачування та підготовки нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин на магістральних трубопроводах або перевалочних нафтобазах із загальною продуктивністю насосів від 500 м.куб./год. до 1000 м.куб./год. Обслуговує насосні технологічні установки на нафто- і газопереробних підприємствах сумарною продуктивністю насосів понад 1000-3000 м.куб./год. Обслуговує насосні технологічні установки на нафто- і газопереробних підприємствах із сумарною продуктивністю насосів понад 3000 м.куб./год. Обслуговує насоси разом з електродвигунами загальною потужністю понад 3000 кВт; на насосних станціях і технологічних установках магістральних трубопроводів, перевалочних нафтобазах та нафтопереробних підприємствах. Обслуговує трансформаторні підстанції.

Повинен знати: будову та правила експлуатації обладнання насосних станцій і технологічних установок великої потужності, оснащених двигунами і насосами різних систем; основи гідравліки, механіки, автоматики, електротехніки, методи та засоби визначання та усунення несправностей в роботі насосної станції; правила та форми ведення обліку роботи насосної станції; слюсарну справу; обладнання засобів пожежогасіння; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста технологічних насосів 3 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електродвигунів та розподільчих пристроїв повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні станції перекачування та підготовки нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин на магістральних трубопроводах і перевалочних нафтобазах з загальною продуктивністю насосів від 1000 до 3000 м.куб./год. Обслуговує насосні технологічні установки на нафто- і газопереробних підприємствах із сумарною продуктивністю насосів понад 3000 м.куб./год. Обслуговує насоси разом з електродвигунами загальною потужністю понад 3000 кВт. На насосних станціях та технологічних установках магістральних трубопроводів, перевалочних нафтобазах і нафтопереробних підприємствах. Обслуговує щит керування. Обслуговує трансформаторні підстанції.

Повинен знати: будову та правила експлуатації обладнання насосних станцій і технологічних установок великої потужності, оснащених двигунами та насосами різних систем; основи гідравліки, механіки, автоматики, телемеханіки; методи та засоби визначення та усунення несправностей у роботі насосної станції; правила та форми ведення обліку роботи насосної станції; слюсарну справу; обладнання засобів пожежогасіння; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста технологічних насосів 4 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електродвигунів і розподільчих пристроїв повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні станції перекачування і підготовки нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин на магістральних трубопроводах та перевалочних нафтобазах з загальною продуктивністю понад 3000 м.куб./год. Здійснює пуск, регулювання режиму роботи та зупинку всього обладнання насосної станції. Виявляє, запобігає та ліквідує недоліки в роботі обладнання насосної. Керує роботою машиністів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: конструктивні схеми, правила експлуатації насосів та електродвигунів великої потужності та допоміжного обладнання станції, терміни та порядок планово-запобіжного ремонту, складання дефектних відомостей на ремонт обладнання, ревізію насосів, двигунів, контрольно-вимірювальних приладів та інших механізмів насосної станції, що обслуговується; обладнання засобів пожежогасіння; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста технологічних насосів 5 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електродвигунів і розподільчих пристроїв повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує насосними станціями перекачування і підготовки нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин на магістральних трубопроводах і перевалочних нафтобазах продуктивністю понад 3500 м.куб./год. Веде і регулює заданий режим роботи насосних станцій. Обслуговує насосні агрегати, електродвигуни, технологічні трубопроводи. Вибирає оптимальні режими роботи насосних станцій. Проводить роботи з виявлення, відвертання та усунення несправностей у роботі обладнання насосних станцій. Бере участь у розробленні поточних планів (графіків) ремонту та випробування обладнання насосних станцій, заходів поліпшення експлуатації, поточного обслуговування та збільшення міжремонтного терміну служби обладнання. Керує роботою машиністів технологічних насосів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес перекачування і підготовки нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин на магістральних газопроводах і перевалочних нафтобазах; будову і правила експлуатації обладнання насосних станцій, насосних агрегатів, електродвигунів великої потужності з урахуванням перекачування нафти, нафтопродуктів та інших в'язких рідин; терміни і порядок планово-запобіжного ремонту, складання дефектних відомостей на ремонт обладнання, ревізію насосних агрегатів, двигунів, контрольно-вимірювальних приладів та інших механізмів насосних станцій; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста технологічних насосів 6 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електродвигунів і розподільчих пристроїв повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

10. МАШИНІСТ УСТАТКУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ НАФТОБАЗ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує устаткуванням розподільчих нафтобаз з річним обсягом реалізації нафтопродуктів до 1 тис.т. Чистить, змащує, закріплює устаткування. Стежить за роботою устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає на слух недоліки у роботі машин. Обслуговує насоси насосних станцій з перекачування нафти і нафтопродуктів, компресори, двигуни внутрішнього згорання, парові котли, пересувні електростанції, парокотельні, резервуарні парки, трубопровідні комунікації, зливально-наливні залізничні та автоналивні естакади і нафтопричали під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Бере участь у розміщенні і прибиранні цистерн та суден і вантажно-розвантажувальних роботах. Піднімає та опускає перехідний місток. Відкриває і закриває люки і засувки на трубопроводі. Приєднує прилади нижнього зливу. Заправляє шланги.

Повинен знати: будову устаткування, яке обслуговується; правила розташування вагонів-цистерн та суден; основи електромеханіки і слюсарної справи; призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за суміжною професією 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує устаткуванням нафтобаз з річним обсягом реалізації нафтопродуктів від 1 до 20 тис.т. Обслуговує насосні станції з перекачування нафти, нафтопродуктів, пересувні електростанції, парокотельні, резервуарні парки, трубопровідні комунікації, зливально-наливні залізничні та автоналивні естакади і нафтопричали, компресори, насоси, двигуни внутрішнього згорання, парові котли. Регулює режим роботи двигунів і насосів під час перекачування нафтопродуктів, зливання-наливання залізничних цистерн, наливання автоцистерн, внутрішньобазових перекачувань з резервуару в резервуар. Здійснює профілактичний огляд, поточний і капітальний ремонт, змащення, пуск і зупинку устаткування, яке обслуговується, виявляє несправності. Проводить технічний огляд цистерн і суден. Стежить за роботою двигунів, генераторів, регулювальної арматури, контрольно-вимірювальних приладів, пересувних електростанцій, парокотельних, насосів, компресорів, трубопровідних комунікацій. Бере участь у монтажі і демонтажі обладнання нафтобаз. Веде облік роботи насосів, компресорів, двигунів та іншого устаткування нафтобази.

Повинен знати: правила технічної експлуатації устаткування нафтобази, резервуарів; будову насосів, двигунів внутрішнього згорання, електромоторів; інструкції з експлуатації устаткування насосних станцій, парокотельних, електростанцій, запірної арматури і контрольно-вимірювальних приладів; загальні знання з гідравліки, механіки, теплотехніки, електротехніки; слюсарну та ковальську справу; схему технологічної обв'язки насосної, резервуарного парку, розливальної і зливально-наливних естакад; схему дистанційного керування насосних станцій і електропривідної запірної арматури; причини несправностей у роботі механізмів та іншого устаткування нафтобази, способи запобігання їм та їх усунення; фізичні та хімічні властивості нафтопродуктів, які перекачуються; норми витрат мастильних матеріалів і палива; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста устаткування розподільчих нафтобаз 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі керування устаткуванням розподільчих нафтобаз з річним обсягом реалізації нафтопродуктів від 20 до 100 тис.т.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста устаткування розподільчих нафтобаз 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі керування устаткуванням розподільчих нафтобаз з річним обсягом реалізації нафтопродуктів понад 100 тис.т.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста устаткування розподільчих нафтобаз 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує обладнанням нафтобаз, які здійснюють постачання (реалізацію) нафтопродуктів з потенційною річною потужністю постачання (реалізації) понад 130 тис.т. Веде і регулює заданий режим роботи устаткування. Обслуговує устаткування резервуарних парків, насосні станції, насоси, компресори, пересувні електростанції, двигуни внутрішнього згорання, електродвигуни, генератори, регулювальну апаратуру, котельні агрегати і котельне обладнання. Здійснює керівництво і виконує роботи з профілактичного огляду, виявляє несправності, виконує поточний і капітальний ремонти, змащування, пуск і зупинку устаткування розподільчих нафтобаз. Бере участь у розробленні поточних графіків ремонту і випробування устаткування, розробляє заходи з підвищення якості ремонтних робіт, поліпшення експлуатації устаткування, поточного обслуговування і збільшення міжремонтних термінів служби устаткування. Бере участь у монтажі і демонтажі устаткування нафтобази. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологічний процес приймання, зберігання і відпускання нафтопродуктів; будову і правила технічної експлуатації устаткування, регулювальної апаратури і контрольно-вимірювальних приладів нафтобази, резервуарів різної конструкції, основні знання з гідравліки, механіки, теплотехніки, електротехніки; слюсарну і ковальську справу; схему технологічної обв'язки насосної, резервуарного парку, зливально-наливних естакад; схему дистанційного керування насосної станції і електропривідної запірної арматури; причини неполадок у роботі устаткування нафтобази, способи запобігання їм та їх усунення; фізичні і хімічні властивості нафтопродуктів; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста устаткування розподільчих нафтобаз 6 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електроустановки повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

11. МОНТЕР ІЗ ЗАХИСТУ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи під керівництвом монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії вищого розряду з монтажу, обслуговування, регулювання та ремонту споруд, обладнання, приладів контролю, установок катодного захисту, поляризованих електродренажних установок та протекторних установок. Бере участь у проведенні електровимірювань на трасі трубопроводу. Веде відбір ґрунтів, визначає їх питомий опір; здійснює регулювання, реєстрацію параметрів та експлуатацію станцій катодного захисту. Бере участь у роботах з термітної приварки катодних виводів до діючого трубопроводу під наглядом монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії вищого розряду. Виконує ізоляційні роботи під час виконання поточних ремонтів на трубопроводах.

Повинен знати: розміщення споруд установок катодного захисту на трасі трубопроводу, їх конструкцію, технічні характеристики роботи обладнання та порядок обслуговування і ремонту; принципові та монтажні схеми перетворювачів, електродренажі та протекторних установок; основи методики вимірювань потенціального стану підземних трубопроводів; елементарні основи електротехніки, правила проведення термітно-зварювальних робіт; вимоги правил технічної експлуатації електроустановок; правила безпеки при експлуатації електроустановок; порядок проведення і приймання ізоляційних робіт на магістральних трубопроводах; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск III групи з електробезпеки.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з монтажу, обслуговування регулювання та ремонту споруд, обладнання, приладів контролю станцій катодного захисту та електродренажних установок, ізоляційні роботи під час поточних ремонтів. Проводить контрольні електровимірювання на підземних трубопроводах і джерелах блукаючих струмів у складних корозійних умовах. Визначає ступені корозійної активності ґрунту; обробляє дані електровимірювань на трубопроводах та джерелах блукаючих струмів, складає графіки потенціалів "труба - земля"; визначає ступені корозійної небезпеки. Перевіряє ізоляційне покриття трубопроводу візуальним та інструментальним методами; визначає необхідність допоміжного захисту для окремим дільниць трубопроводу; контролює заміну ізоляції під час ремонту трубопроводів, виконання ремонтів засобів електрохімічного захисту; здійснює налагодження та ремонт вимірювальних приладів середньої складності, які використовуються у протикорозійному захисті; бере участь у роботах з термітної та ударно-конденсаторної приварки катодних виводів до діючих трубопроводів під наглядом монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії вищого розряду.

Повинен знати: розміщення споруд установок катодного захисту на трасі трубопроводу, їх конструкцію, технічні характеристики роботи обладнання та порядок обслуговування і ремонту; принципові та монтажні схеми перетворювачів, електродренажі та протекторних установок; методику електровимірювань у зонах поширених блукаючих струмів з великою насиченістю підземними комунікаціями і на джерелах блукаючих струмів; методи визначення корозійної активності ґрунту; типи ізоляційного покриття та технічні вимоги до них; пристрій електровимірювальних реєструючих і напівпровідникових приладів та електроустановок; правила роботи з високоомними вольтметрами, вимірювачами заземлень, грунтовими омметрами, універсальними корозійно-вимірювальними приладами, кислотними та лужними акумуляторами; правила ведення термітно-зварювальних робіт з приварки катодних виводів до діючого трубопроводу, основи електротехніки; технологію нанесення ізоляційних покриттів; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії 4 розряду не менше 2 років. Повинен мати допуск IV групи з електробезпеки.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з монтажу, обслуговування, регулювання та ремонту споруд, обладнання, приладів контролю станцій катодного захисту та підсилених електродренажів; з монтажу та налагодження установок електрохімзахисту з складними схемами комутації з первинними і вторинними ланцюгами та складних загороджувальних електричних фільтрів. Перевіряє ізоляційне покриття трубопроводів методами катодної поляризації та за допомогою електронних приладів. Визначає місця пошкоджень та корозійних руйнувань трубопроводів без його розкриття, місця пошкодження ізоляції і можливих корозійних пошкоджень металу трубопроводів, стан ізоляційного покриття і корозійний стан металу труби в шурфах. Проводить електричні вимірювання з визначення омічної та поляризаційної складових захисного потенціалу, визначення вихідних електричних параметрів. Виконує електрометричні роботи з визначення гармонійних складових та їх впливу на систему сигналізації і залізниці, лінії електропередач, налагоджує та експлуатує установки з використанням квантових генераторів; налагоджує та ремонтує складні вимірювальні прилади протикорозійного захисту; керує бригадою під час проведення робіт з протикорозійного захисту трубопроводів. Виконує термітну та ударно-конденсаторну приварку на діючих трубопроводах.

Повинен знати: розміщення споруд установок катодного захисту на трасі трубопроводу, їх конструкцію, технічні характеристики роботи обладнання та порядок обслуговування і ремонту; принципові та монтажні схеми перетворювачів, електродренажі та протекторних установок, напівпровідникових та електронних схем; будова і схеми складних систем ланцюгів електрохімзахисту; методику визначення стану ізоляційного покриття трубопроводів; будову вимірювальних приладів протикорозійного захисту; конструкцію і схему загороджувальних фільтрів; раціональне використання засобів активного електричного захисту; визначення омічної і поляризаційної складових захисного потенціалу, основи радіотехніки, технологію обстеження ізоляції і корозійного стану трубопроводів у шурфах; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії 5 розряду не менше 2 років. Повинен мати допуск IV групи з електробезпеки.

12. ОБХІДНИК ЛІНІЙНИЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує обхід та обслуговування однониткової або багатониткової дільниці трубопроводу, водозбірників, колодязів, запірної арматури, огородження та інших споруд відповідно до норм обслуговування та графіків обходу. Виконує нескладні роботи з ремонту траси трубопроводів, у тому числі колодязів (у складі бригади) і будівель блок-посту. У разі виявлення витоку газу, нафти та нафтопродуктів, пошкоджень, різних порушень на дільниці трубопроводів і в охоронній зоні терміново повідомляє чергового диспетчера. Вириває шурфи (у складі бригади), вирубує дерева та кущі, косить трави в охоронній зоні дільниці трубопроводу, полагоджує берегові укріплення, схили тощо. Бере участь у ремонтах споруд на трасі трубопроводу. Обслуговує закріплений за обхідником лінійним транспорт та відповідає за його збереження. Контролює роботу та режим засобів електрохімічного захисту, які розташовані на дільниці, що обслуговується. Веде запис у журналі обхідника лінійного. Слідкує за збереженням майна на закріпленій за робітником дільниці трубопроводу.

Повинен знати: закріплену дільницю траси трубопроводу; розташування споруд на ньому, запірної арматури і свічок; вимоги правил технічної та безпечної експлуатації магістральних трубопроводів; порядок використання засобів зв'язку та сигналізації; основи конструкції та обслуговування кранів і засувок; правила спостереження за охоронною зоною; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує обхід та обслуговування однониткової або багатониткової дільниці трубопроводу у відповідності до норм обслуговування та графіків обходу. Здійснює нагляд за контрольними пунктами телемеханіки та об'єктами електрохімзахисту, за розпорядженням відповідального фахівця здійснює керування запірною арматурою на трубопроводах. Стежить за апаратурою дистанційного контролю тиску в трубопроводах. Веде запис у журналі обхідника лінійного. Слідкує за цілісністю та збереженням майна дільниці трубопроводу. Бере участь у складанні ремонтних бригад.

Повинен знати: закріплену дільницю траси трубопроводу та розташування споруд на ньому; будову контрольних пунктів телемеханіки та об'єктів електрохімзахисту; вимоги правил технічної та безпечної експлуатації магістральних трубопроводів; схему переключення на багатониткових переходах через природні та штучні переходи; вимоги правил технічної експлуатації електроустановок; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією обхідника лінійного 3 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск III групи з електробезпеки.

13. ОГЛЯДАЧ НАФТОНАЛИВНИХ ЄМНОСТЕЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Оглядає залізничні цистерни і нафтоспоруди. Контролює підготовку і визначає придатність їх під завантаження і наливання нафти і нафтопродуктів. Визначає за зовнішніми ознаками залишки нафти і нафтопродуктів, вимірює їх і відбирає проби. Складає акти на непридатність під наливання цистерн і нафтосуден.

Повинен знати: фізичні і хімічні властивості нафти і нафтопродуктів; будову вагонів-цистерн і нафтосуден, правила їх наливання і зливання; технічні вимоги до якості нафти та нафтопродуктів і їх транспортування; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Оглядає і приймає залізничні цистерни на пропарочних пунктах. Перевіряє якість підготовки місткостей під нафтопродукти згідно з державними стандартами. Оформлює рекламаційні документи на якість підготовки місткостей під наливання.

Повинен знати: будову і призначення залізничних цистерн, контрольно-вимірювальні прилади; схему арматури і комунікації; державні стандарти на нафту і нафтопродукти, які наливаються; основні маршрути проходження вантажу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оглядача нафтоналивних ємностей 3 розряду не менше 1 року.

14. ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує апарати, прилади регулювання, вимірювання та обліку газу, системи автоматичного обладнання, установки очищення та одоризації газу і комунікації трубопроводів на газорозподільчих станціях (ГРС) або контрольно-розподільчих пунктах (КРП) з добовою продуктивністю газу до 1 млн. м.куб.. Забезпечує заданий режим подавання газу споживачам. Веде необхідні переключення приладів, арматури і апаратів відповідно до встановленого режиму роботи. Виявляє витоки газу та несправності в роботі приладів, арматури і апаратів. Налагоджує та контролює роботу регуляторів тиску і приладів обліку газу. Обробляє картограми реєструвальних приладів; підраховує кількість газу, який подається споживачам. Здійснює поточний ремонт під керівництвом оператора вищого розряду та бере участь у проведенні середнього ремонту обладнання та комунікацій ГРС і КРП. Підтримує в чистоті обладнання, комунікації, приміщення і території ГРС і КРП. Веде журнал роботи ГРС. Веде облік одоранту та масла для пиловловлювачів. Контролює роботу та режим засобів електрохімзахисту, розташованих на ГРС. Веде записи в журналі з експлуатації станції електрохімзахисту. Забезпечує чистоту і охорону ГРС.

Повинен знати: основи будови і технологічну схему ГРС і КРП комунікацій, інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання, автоматики та арматури; правила експлуатації обладнання, приладів регулювання, обліку та контролю апаратів, які працюють під тиском; норми одоризації газу; способи налагоджування регуляторів тиску та приладів обліку газу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск II групи з електробезпеки.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує апарати, прилади регулювання, вимірювання та обліку газу, системи автоматичного обладнання, установки очищення та одоризації газу і комунікації трубопроводів на неавтоматичних газорозподільчих станціях (ГРС) або контрольно-розподільчих пунктах (КРП) з добовою продуктивністю газу до 1 млн.м.куб. Забезпечує заданий режим подавання газу споживачам. Веде необхідні переключення приладів, арматури і апаратів відповідно до встановленого режиму роботи. Виявляє витоки газу та несправності в роботі приладів, арматури і апаратів. Налагоджує та перевіряє роботу регуляторів тиску і приладів обліку. Обробляє картограми рееструвальних приладів; проводить підрахунок кількості газу, який передається споживачам. Бере участь у підготовці приладів для здавання на Держповірку. Здійснює поточний ремонт та бере участь у проведенні середнього ремонту обладнання та комунікацій ГРС і КРП. Підтримує чистоту обладнання, комунікації, приміщення і території ГРС і КРП. Веде облік одоранту та масла для пиловловлювачів. Проводить роботу на неавтоматизованих ГРС і КРП з добовою продуктивністю газу понад 1,0 млн.м.куб. або під час роботи на автоматизованих ГРС і ГРП з усіма видами обслуговування добовою продуктивністю газу до 1 млн.м.куб. Контролює роботу та режим засобів електрохімзахисту, розташованих на ГРС. Веде журнал роботи ГРС. Веде записи в журналі з експлуатації станції електрохімзахисту. Забезпечує чистоту ГРС.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту обладнання ГРС і КРП; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання, автоматики та арматури; схему ГРС і КРП, комунікацій, призначення приладів і апаратів, приладів регулювання, обліку та контролю апаратів, які працюють під тиском; норми одоризації газу; способи налагоджування регуляторів тиску і приладів обліку газу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора газорозподільної станції 4 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск II групи з електробезпеки.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує апарати, прилади регулювання, вимірювання та обліку газу, системи автоматичного обладнання, установки очищення та одоризації газу і комунікації трубопроводів на неавтоматичних газорозподільчих станціях або контрольно-розподільчих пунктах з добовою продуктивністю газу понад 1 млн. м.куб.. Забезпечує заданий режим подавання газу споживачам. Веде необхідні переключення приладів, арматури і апаратів відповідно до встановленого режиму роботи. Виявляє витоки газу та несправності в роботі приладів, арматури і апаратів. Налагоджує та перевіряє роботу регуляторів тиску і приладів обліку. Обробляє картограми реєструвальних приладів; проводить підрахунок кількості газу, який передається споживачам. Бере участь у підготовці приладів для здавання на Держповірку. Здійснює поточний ремонт та бере участь у проведенні середнього ремонту обладнання і комунікацій ГРС і КРП. Підтримує чистоту обладнання, комунікації, приміщення і території ГРС і КРП. Веде облік одоранту та масла для пиловловлювачів. Контролює роботу та режим засобів електрохімзахисту, розташованих на ГРС. Веде журнал роботи ГРС. Веде записи в журналі з експлуатації станції електрохімзахисту. Керує бригадою операторів ГРС нижчого розряду.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту обладнання ГРС і КРП; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання, автоматики та арматури; схему ГРС і КРП комунікацій, призначення приладів і апаратів; улаштування та правила експлуатації обладнання, приладів регулювання, обліку та контролю апаратів, які працюють під тиском; норми одоризації газу; способи налагоджування регуляторів тиску та приладів обліку газу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора газорозподільної станції 5 розряду не менше 2 років. Повинен мати допуск III групи з електробезпеки.

15. ОПЕРАТОР ІЗ ЗБИРАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує збірники конденсату, водопом'якшувальне обладнання і фільтри для очищення конденсату. Відбирає проби конденсату. Проводить визначення домішок нафтопродуктів. Проводить аналіз конденсату на жорсткість, лужність, залізо. Здійснює очищення конденсату від нафтопродуктів. Перекачує конденсат. Здійснює пуск, обслуговування і зупинку насосу. Проводить облік кількості конденсату. Здійснює розпушування та регенерацію фільтрів.

Повинен знати: вузли керування і комунікацій дільниці, яка обслуговується; улаштування насосів, фільтрів та іншого обладнання і приладів; методику і техніку проведення аналізів з узагальненням результатів; властивості кислот, лугів та інших реактивів, що застосовуються; стандарти на очищений конденсат; правила технічної експлуатації обладнання; основи слюсарної справи; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

16. ОПЕРАТОР МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ (у переробці газу)

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує магістральні газопроводи до споживачів та газових колекторів на території станції. Керує роботою насосів з перекачування конденсату з відстійників та забезпечує перевезення його автоцистернами на проммайданчик. Веде спостереження за тиском у газопроводі. Перевіряє магістральні газопроводи на герметичність. Здійснює регулювання запірних пристроїв. Своєчасно усуває несправності в роботі газопроводів і колекторів. Проводить поточний ремонт обладнання, що обслуговується.

Повинен знати: технологічну схему розміщення газопроводу і колекторів та правила їх експлуатації; властивості газів, способи визначення та усунення несправності в роботі газопроводів і колекторів; правила відгородження місць аварій газопроводів;

облаштування насосів, конденсатних споруд і контрольно-вимірювальних приладів; слюсарну справу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

17. ОПЕРАТОР МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ (у транспортуванні газу)

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за надійною та економічною роботою газопроводів, компресорних станцій (КС), газорозподільчих станцій (ГРС) в межах свого району. Здійснює ведення добових відомостей, відомостей з обходу траси газопроводів лінійними обхідниками, відомостей про роботу установок електрохімзахисту; з'ясовує причини і терміни змін режимів роботи газопроводів, КС і ГРС. Веде переговори з операторами ГРС і лінійними обхідниками. Приймає оперативні дані про роботу газоповодів ГРС і КРП та передає розпорядження чергового диспетчера.

Повинен знати: трасу магістрального газопроводу, який обслуговується, та розташування об'єктів і споруд на трасі; будову і порядок експлуатації КС і ГРС, основні поняття технологічного процесу транспортування газу; способи визначення і усунення несправностей в роботі газопроводів; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; правила відгородження місць аварій на газопроводі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року. Повинен мати допуск III групи з електробезпеки.

18. ОПЕРАТОР НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує з дистанційного пульта технологічним процесом перекачування нафти, нафтопродуктів під час роботи на автоматизованих нафтопродуктоперекачувальних станціях магістральних трубопроводів з продуктивністю насосів до 3000 м.куб./год. Забезпечує заданий режим перекачування. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, навантаженням електродвигунів, робочим тиском на насосах і в трубопроводі, вібрацією насосних агрегатів, температурою підшипників насосів і електродвигунів; обслуговує при необхідності електродвигуни. Знімає показання приладів. Здійснює облік кількості перекачуваної рідини. Обслуговує насоси, системи охолодження і вентиляції, запірну арматуру. Готує до пуску, пускає і зупиняє насоси. Обслуговує електродвигуни, пускорегулювальну апаратуру і розподільчі пристрої. Включає і переключає електродвигуни. Обслуговує автоматизовані котельні, водонасосні та каналізаційні станції, телеоснащення підстанції, периметральну сигналізацію. Виявляє несправності в роботі основного і допоміжного обладнання, систем автоматики дистанційного пульта керування і виводить їх у ремонт. Приймає виконані ремонтні роботи і перевіряє готовність обладнання і приладів до пуску. Веде технічну документацію. Передає необхідні відомості диспетчеру.

Повинен знати: технологічний процес перекачування, технологічну схему нафтопродуктоперекачувальних станцій і схему електропостачання; принципові схеми систем автоматики, регулюючих пристроїв і блокування; правила технічної експлуатації основного та допоміжного обладнання; систему умовної сигналізації, правила техніки безпеки та протипожежної безпеки; правила обліку роботи перекачувальної станції; порядок складання дефектних відомостей на ремонт обладнання, автоматики і телемеханіки; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електродвигунів і розподільчих пристроїв повинен мати допуск IV-V груп з електробезпеки.

6-й розряд

- у разі роботи на автоматизованих нафтопродуктоперекачувальних станціях з продуктивністю насосів від 3000 до 3500 м.куб./год.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професію оператора нафтоперекачувальної станції 5 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електродвигунів і розподільчих пристроїв повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

7-й розряд

- у разі роботи на автоматизованих нафтопродуктоперекачувальних станціях продуктивністю насосів понад 3500 м.куб./год.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора нафтоперекачувальної станції 6 розряду не менше 1 року.

У разі обслуговування електродвигунів і розподільчих пристроїв повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

19. ОПЕРАТОР ПІДЗЕМНИХ ГАЗОГЕНЕРАТОРІВ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання газу на підземних газогенераторах, які працюють на твердому паливі, і підтримує заданий режим їх роботи. Обслуговує свердловини, скрубери, насоси, промивачі, очисні пристрої та керує їх роботою. Розподіляє по каналах газифікації потоки дуття і газу. Здійснює огляд, включення і відключення свердловин. Спостерігає за станом свердловин і герметичністю головок свердловин, панельних комунікацій і газових колекторів. Регулює подавання дуття, відведення газу і подавання води для охолодження газу. Чистить і проводить підземний ремонт свердловин. Ремонтує та чистить комунікації. Спускає і піднімає електроди. Контролює рівень підземних вод у газогенераторі, відкачує їх та здійснює дренаж. Установлює відсікаючі заглушки. Здійснює поточний ремонт апаратури та обладнання.

Повинен знати: будову та правила експлуатації підземних газогенераторів, бурових верстатів, головок свердловин, запірної арматури, відцентрових насосів, скруберів, промивачів та інших очисних пристроїв; схему поверхневих комунікацій; призначення та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; гірничо-геологічні умови залягання вугільного пласта; способи дренажу підземних вод і конструкцію свердловин розкриття пласта; слюсарну справу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за суміжною професією 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання газу на підземних газогенераторах, які працюють на твердому паливі, і підтримує заданий режим їх роботи із здійсненням контролю за наявністю в газі вологи, піску, смол та інших домішок, за роботою пристроїв з очищення горючих газів і проведенням заходів щодо зниження рівня підземних вод в газогенераторах. Спостерігає за герметичністю газогенераторів, свердловин і комунікацій та вживає заходів щодо зниження підземних втрат дуття, газу і до усунення їх витікання в комунікаціях. Визначає навантаження окремих свердловин з дуття і газу залежно від запасів вугілля, швидкостей збійки (сполучних ходів), температури та інших умов. Керує роботою операторів, а також ремонтом обладнання і арматури газогенераторів та підземним ремонтом свердловин.

Повинен знати: технологічну схему підземної газифікації; методи зниження рівня підземних вод в газогенераторах; методи і схему осушення родовищ; властивості газів; особливості роботи із шкідливими газами; гірськогеологічні і гідрогеологічні умови покладів вугільного пласта на дільниці підземного газогенератора; конструкцію свердловин розкриття і умови фільтрації газів у гірських породах; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора підземних газогенераторів 5 розряду не менше 1 року.

20. ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує апарати, насоси, системи вентиляції та опалення під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Перекачує, розливає і затаровує мастила, масла, парафіни, бітуми та інші аналогічні продукти. Проводить заміри мірників. Відбирає проби. Завантажує і розвантажує каталізатори. Чистить апаратуру і печі.

Повинен знати: улаштування обладнання, арматури і комунікацій, що обслуговуються; призначення контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини і продуктів, які виробляються на підприємстві; правила затарування та оформлення продукції; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ведення технологічного процесу на установках з переробки нафти, нафтопродуктів, газу, сланцю і вугілля відповідно до робочих інструкцій під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Обслуговує апарати, вентилятори, котли-утилізатори або пароперегрівачі, колчеданні сепаратори, катерні, тунельні печі, газогенератори та інше аналогічне обладнання на технологічних установках. Проводить переключення з працюючого обладнання на резервне. Замінює луг. Здійснює дренування води з апаратів. Регулює подавання реагентів, палива, пари, води, електроенергії на дільницю, яка обслуговується; регулює подавання сировини на дроблення і помел, ступені помелу. Здійснює ведення процесу горіння в топці сушильної печі або печі-млина. Контролює якість, облік витрат сировини, реагентів і кількість продукції, що виробляється. Навантажує і розвантажує кокс з вагонів силосів-нагромаджувачів. Прибирає кокс поблизу стрічкових конвеєрів, класифікаторів, живильників, залізничних шляхів. Бере участь у ремонті технологічної установки.

Повинен знати: технологічні процеси, схеми, карти установок, що обслуговуються; правила регулювання технологічного процесу, улаштування обладнання, що обслуговується, призначення та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, реагентів, продуктів, що виготовляються на підприємстві, матеріалів, які застосовуються; основи слюсарної справи; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора технологічних установок 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ведення технологічного процесу та стежить за роботою обладнання на установках III категорії з переробки нафти, нафтопродуктів, газу, сланцю і вугілля відповідно до робочих інструкцій. Здійснює ведення технологічного процесу та стежить за роботою окремих блоків на установках I і II категорій під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Проводить регулювання продуктивності блока, установки, відділення. Запобігає і усуває відхилення процесу від заданого режиму. Здійснює контроль за виходом і якістю продукції, витратами реагентів, енергоресурсів. Здійснює пуск та зупинку опалювальної системи камерних і тунельних печей та регулює їх гідравлічний режим; обслуговує стрічкові конвеєри, здійснює просіювання, класифікацію нафтового коксу за фракційним складом під керівництвом оператора вищої кваліфікації на установках уповільненого коксування. Обслуговує прилади контролю та автоматики, заготовляє картограми, замінює їх, заливає пера чорнилами, перевіряє прилади на "0". Стежить за станом кладки опалювальної системи. Здійснює пуск, зупинку установки та виведення її на режим. Готує окремі апарати і установки в цілому до ремонту. Бере участь в ремонті технологічних установок.

Повинен знати: технологічні процеси, схеми і карти установок, що обслуговуються; улаштування технологічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів, арматури; чинники, які впливають на хід процесу та якість продукції; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ведення технологічного процесу та спостерігає за роботою обладнання на установках II категорії з переробки нафти, нафтопродуктів, газу, сланцю і вугілля відповідно до робочих інструкцій. Здійснює ведення технологічного процесу на установках I категорії під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Контролює дотримання технологічного режиму, якість сировини і продуктів, які виробляються, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Контролює облік витрат сировини, продукції, реагентів, каталізаторів, паливно-енергетичних ресурсів. Запобігає та усуває відхилення процесу від заданого режиму. Заповнює журнал приймання і здавання чергування (зміни).

Повинен знати: технологічні процеси, схеми і карти установок, що обслуговуються; улаштування обладнання; фізико-хімічні властивості сировини, реагентів і продуктів, які виробляються на підприємстві; Держстандарти на сировину і продукти; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ведення технологічного процесу та спостерігає за роботою обладнання на установках I категорії з переробки нафти, нафтопродуктів, газу, сланцю і вугілля відповідно до робочих інструкцій. Керує роботами з ліквідації відхилень технологічного процесу від заданого режиму та аварій.

Повинен знати: технологічні процеси, схеми і карти установок, які обслуговуються; кінематичні та електричні схеми технологічного обладнання; принципіальні схеми основних установок заводу та їх взаємозв'язок; технологію виробництва; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес на установках вищої категорії; технологічних комплексах, комбінованих і великотоннажних установках з переробки нафти, нафтопродуктів, газу відповідно до робочих інструкцій. Стежить за роботою обладнання та регулює технологічний режим за показаннями контрольно-вимірювальних приладів з пульта керування. Забезпечує синхронність роботи всіх технологічних блоків і відділень (установок). Контролює дотримання параметрів технологічного процесу, виявляє, аналізує допущені відхилення від заданих режимів та керує роботою з їх своєчасної ліквідації. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинної документації з ведення технологічного процесу. Керує роботою операторів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес; схеми і карти технологічних комплексів (установок), що обслуговуються; принципові схеми улаштування пультів керування; методи систематизації та обробки даних за допущеними відхиленнями технологічного процесу та способи їх усунення; методику навчання персоналу комплексів (установок); інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 6 розряду не менше 1 року.

8-й розряд

- у разі обслуговування установок вищої категорії, які оснащені розподільчими системами керування.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 7 розряду не менше 1 року.

21. ОПЕРАТОР ТОВАРНИЙ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заміряє рівень нафтопродуктів у резервуарах, цистернах та нафтосуднах. Відбирає проби. Відкачує або спускає з місткостей і резервуарів воду та бруд. Зважує автоцистерни, тарні нафтопродукти, балони з газом. Підготовлює пломби. Пломбує. Підвішує паспорти. Відпускає споживачам масляні фільтри і приймає від них відпрацьовані масла. Перевіряє технічний стан і чистоту тари споживачів, її закупорку, підігріває нафтопродукти. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи з тарними нафтопродуктами та іншими рідкими продуктами.

Повинен знати: призначення резервуарів, мірників, їх повну місткість і на одиницю висоти; правила відбирання проб, елементарні знання про властивості нафти, нафтопродуктів і газу; технологію зливання і наливання; способи пломбування резервуарів, цистерн, нафтосуден; способи підігрівання нафтопродуктів; будову замірних приладів, вимірювальних приладів і пристроїв; призначення різних маслофільтрів; характеристику відпрацьованих масел; правила складування тарних нафтопродуктів; способи очищення цистерн, резервуарів, естакад, місткостей від залишків нафти, нафтопродуктів і бруду; правила технічної експлуатації обладнання, що обслуговується; основні причини втрат і псування нафти, нафтопродуктів і реагентів під час зберігання і перекачування та методи їх зберігання; норми природних втрат, порядок оформлення документів на приймання і здавання нафти і нафтопродуктів; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує обладнання розподільчої нафтобази з річним обсягом реалізації нафтопродуктів до 40 тис.т і керує всіма роботами. Приймає і розміщує, перекачує, відпускає і зберігає нафту, нафтопродукти, скраплені гази, продукти, які проходять через уловлювач, реагенти та інші продукти. Переключає засувки за вказівкою оператора вищої кваліфікації. Підготовлює місткості, естакади, стояки, причали і трубопроводи до приймання, відпускання і збереження нафтопродуктів. Визначає питому вагу нафти, нафтопродуктів та інших рідких продуктів в резервуарах, цистернах та інших місткостях. Визначає температуру, вміст механічних домішок і води. Виконує збирання нафти і нафтопродуктів з нафтопасток, відкачує їх у мірники. Відкачує воду та бруд з резервуарів. Визначає обсяг рідких продуктів у резервуарах за калібровочними таблицями. Бере участь в обмірі резервуарів, місткостей. Пломбує цистерни. Підготовлює резервуари, трубопроводи, зливально-наливний інвентар та інше обладнання до ремонту. Зливає луг, кислоти та інші реагенти з цистерни. Проводить залуговування скрапленого газу, регулювання подавання газу, заповнення балонів і цистерн на газонаповнювальних станціях і установках з розливання скрапленого газу. Виконує дроблення, сортування і закупорювання каталізаторів. Обслуговує нафтоуловлювачі. Запалює і гасить факели. Очищує газовий конденсат. Перекачує розчинник і паливо під час видобування озокериту. Зважує і укладає озокерит за сортами. Веде документацію на продукцію, яка приймається і відпускається.

Повинен знати: вузли керування і комунікації дільниці, яка обслуговується; типи насосів, їх продуктивність, нормальний і допустимий тиск; правила перекачування гарячих, в'язких і парафінистих нафтопродуктів і газів; технічні умови на озокерит і розчинники; правила експлуатації трубопроводів; фізичні і хімічні властивості нафти і нафтопродуктів, реагентів і газу; основні причини втрати нафтопродуктів і реагентів під час збереження, перекачування і методи запобігання цим втратам; будову і призначення пробовідбірних кранів, запобіжних і дихальних клапанів, замірних пристроїв, хлопушок, сальників, компенсаторів, порядок підготовки комунікацій для послідовного перекачування нафти, нафтопродуктів і реагентів; способи запалювання і гасіння факелів; методи проведення простих аналізів; способи визначення ваги нафти і нафтопродуктів у цистернах і нафтосуднах та замірювання резервуарів; правила та установлені терміни зливання-наливання залізничних цистерн, нафтосуден і повноти їх зливання, навантаження-розвантаження вагонів та нафтосуден за статутом-договором із залізницею і пароплавством; умови експлуатації під'їзних колій і причалів; основи слюсарної справи; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора товарного 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує обладнання розподільчої нафтобази: з річним обсягом реалізації нафтопродуктів від 10 до 100 тис.т і керівництвом усіма роботами; обслуговує товарні і резервуарні парки, залізничні та автомобільні естакади, причали, наливні пункти, магістральні нафтопроводи, перевалочні нафтобази та наливні пункти нафтопереробних заводів з вантажообігом, обсягом перекачування або наливання нафти і нафтопродуктів до 5000 т на добу. Обслуговує парки скраплених газів з обсягом місткостей до 500 т. Обслуговує етилозмішувальні установки, нафтоуловлювачі, факельні господарства, газонафтопродуктопроводи високого та низького тиску, газгольдери, зливально-наливні естакади і причали. Готує розчини лугу і кислоти потрібної концентрації. Веде процес очищення промислових стічних вод, розподіл уловленого нафтопродукту. Контролює відбирання проб і режим перекачування. Веде нагляд за всіма перекачуваннями, які виконуються за зміну у господарстві, яке обслуговується. Забезпечує зберігання нафти, нафтопродуктів, газу і реагентів. Стежить за підігрівом резервуарів, за станом продуктів і парових ліній на території обслуговування парків, естакад, нафтоуловлюючого господарства. Розміщує цистерни по фронту зливання-наливання та вагонів по фронту навантаження і розвантаження. Веде облік та оперативну звітність про роботу товарного парку, оформлює документацію на всі операції з перекачування, приймання і здавання продуктів, на приймання порожніх вагонів. Оформлює акти на простої цистерн. Стежить за справністю інвентарю і обладнання, яке обслуговується. Керує роботами зливальників-наливальників.

Повинен знати: державні стандарти або міжцехові умови на якість всіх продуктів, що зберігається в парку, порядок проведення цільових переміщень нафтопродуктів; умови та правила перевезення вантажів залізницею та водою; умови договорів із залізницею на експлуатацію під'їзних колій заводу, правила і терміни зливання і наливання цистерн, суден, навантаження і розвантаження вагонів; стандарти на якість нафтопродуктів і суховантажів, які відправляються та приймаються; слюсарну справу; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора товарного 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує обладнання розподільчої нафтобази з річним обсягом реалізації нафтопродуктів від 40 до 100 тис.т і більше, керівництво всіма роботами. Обслуговує товарні та резервуарні парки, залізничні і автоналивні естакади, причали, наливні пункти, магістральні нафтопродуктопроводи, перевалочні нафтобази та наливні пункти нафтопереробних заводів з вантажообігом, обсягом перекачування або наливання нафти і нафтопродуктів від 5000 до 10000 т на добу. Обслуговує парки скраплених газів з обсягом понад 500 т. Обслуговує парки з високоякісними нафтопродуктами та складною системою комунікацій, компаундує нафтопродукти для приготування товарної продукції, етилює бензин, додає присадки та інгібітори. Веде здавання, відвантаження та оформлення розрахунків з транспортними організаціями, фінансові розрахунки із залізницею. Керує роботою операторів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: державні стандарти на якість всіх продуктів, які зберігаються в парку; порядок підготовки резервуарів для заповнення їх продуктом вищим за якістю; правила приймання та здавання нафтопродуктів і скраплених газів; умови регулювання вантажопотоків по підвідних і відвідних трубопроводах; правила фінансових розрахунків із залізницею; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора товарного 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує розподільчі нафтобази з річним обсягом реалізації нафтопродуктів понад 100 тис.т і керує всіма роботами. Обслуговує товарні та резервуарні парки, залізничні та автомобільні естакади, причали, наливні пункти магістральних нафтопродуктопроводів нафтопереробних заводів, перевалочні нафтобази з вантажообігом, обсягом перекачування або наливання нафти і нафтопродуктів понад 10000 т на добу та керує всіма роботами. Обслуговує резервуарні парки з дистанційними системами керування та системами телемеханіки. Керує та стежить за роботою автоматичної системи наливання нафтопродуктів в автоцистерни. Забезпечує кількісне і якісне збереження нафтопродуктів. Проводить прискорені фізико-хімічні аналізи масел. Поліпшує експлуатаційні властивості масел шляхом введення присадок і змішування. Стежить за справністю споруд, обладнання та інвентарю. Підготовлює закодовану інформацію для обчислювального центру. Керує роботою операторів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: устави та договори із залізницею і пароплавством на терміни та порядок зливання і наливання цистерн, напіввагонів-бункерів і нафтосуден, навантаження-розвантаження вагонів та нафтосуден; фізико-хімічні властивості нафтопродуктів та галузі їх застосування; ознаки старіння масел, способи їх стабілізації та змішування; стандарти на якість нафтопродуктів, які приймаються, відправляються і відпускаються підприємствами; улаштування апаратури дистанційного керування та телемеханіки, їх налагоджування та регулювання; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора товарного 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує роботами та веде технологічний процес з приймання, зберігання та відпускання нафтопродуктів на нафтобазах, які здійснюють постачання (реалізацію) нафтопродуктів з потенціальною річною потужністю постачання (реалізації) понад 130 тис.т. Керує роботами та веде технологічний процес обслуговування товарних і резервуарних парків, залізничних та автомобільних естакад, причалів, наливних пунктів, магістральних нафтопродуктопроводів, перевалочних нафтобаз з вантажообігом, обсягом перекачування або наливання нафти і нафтопродуктів понад 16000 т на добу. Обслуговує резервуарні парки з резервуарами місткістю понад 20000 м.куб., підземні місткості для зберігання нафтопродуктів. Приймає заповнені резервуари від нафто- та продуктопроводів і здає резервуари під закачування. Підтримує зв'язок з диспетчером нафтобази, з цехом зливання-наливання нафтопродуктів, лабораторією, операторами товарних та інших резервуарних парків, магістральних нафто- і продуктопроводів, обчислювальним центром.

Повинен знати: технологічний процес приймання, зберігання, відпускання та перекачування нафти і нафтопродуктів; конструкцію та засоби експлуатації резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів, у тому числі підземних місткостей; правила взаємодії наливних пунктів, нафтобаз, магістральних нафтопродуктопроводів, залізничного і водного транспорту; стандарти; нормативні документи з якості, зберігання та перекачування нафти і нафтопродуктів; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молоділий спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора товарного 6 розряду не менше 2 років.

22. ПЛАНІМЕТРИСТ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обробляє діаграми реєструвальних приладів за допомогою лінійних, полярних, радіальних планіметрів та інших приладів. Систематизує показники групи приладів. Здійснює введення поправок на відхилення дійсних параметрів від їх розрахункових значень. Визначає середні значення планіметричних діаграм. Перевіряє правильність роботи планіметрів, їх регулювання і ремонт.

Повинен знати: конструкцію, улаштування і призначення контрольно-вимірювальних приладів; правила роботи з різними видами планіметрів, методи обробки діаграми реєструвальних приладів і виводу середніх значень, правила обліку і паспортизації контрольно-вимірювальних приладів, технологічні схеми виробництв, які обслуговує, та їх взаємозв'язок; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

23. ПРИЛАДИСТ (переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування магістральних трубопроводів)

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Включає і відключає манометри, термометри, тягоміри, напороміри, мілівольтметри, логометри, витратоміри, рівнеміри та інші прилади найпростіших модифікацій. Замінює картограми на приладах.

Повинен знати: загальні схеми установок і приладів; призначення і роботу приладів і обладнання на об'єктах, які обслуговує; улаштування і призначення приладів контролю та автоматики; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Включає і відключає манометри, термометри, тягоміри, напороміри, мілівольтметри, логометри, витратоміри, рівнеміри та інші прилади. Під керівництвом приладиста вищого розряду переводить регулятори з автоматичного керування на ручне і навпаки, здійснює усунення несправностей виконавчих механізмів, регуляторів технологічного процесу, а також редукторів і фільтрів системи підготовки повітря для живлення контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВП і А). Заповнює мастилом лубрикатори приладів витрат, рівня і виконавчих механізмів. Проводить ревізію приладів.

Повинен знати: загальні схеми установок і об'єктів на дільниці, будову і порядок експлуатації КВП і А, загальні елементи автоматичного регулювання, дистанційного керування і передачі показів на відстань; правила користування контрольними приладами і схеми перевірки; методи виявлення дефектів у роботі приладів і усунення їх; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією приладиста 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює регулювання і налагодження на роботу всіх систем регуляторів на технологічних установках, у насосних і компресорних відділеннях, трубопроводах, у тому числі регуляторів на основі мікропроцесорної техніки. Коректує показання приладів у робочих умовах. Готує прилади до перевірки. Перевіряє показання і усуває несправності приладів.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту КВП і А; загальні елементи автоматичного регулювання, дистанційного керування і передачі показів на відстань; порядок розрахунку і введення поправок до показань приладів; правила монтажу приладів; схеми сигналізації та блокування на дільниці, яку обслуговує; прилади агрегатно-уніфікованої системи вимірювання; порядок ремонту приладів із заміною окремих вузлів і настроюванням їх на технологічний процес; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією приладиста 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить обслуговування і настроювання приладів і засобів автоматики, які змонтовані на установках, що обслуговуються. Освоює і впроваджує нові засоби контролю і автоматичного регулювання, у тому числі систем збирання, оброблення та відображення інформації для диспетчерських пунктів, нові системи вимірювання витрат газу. Виконує в лабораторних умовах аналізи з показань приладів. Складає дефектні відомості для поточного і капітального ремонтів КВП і А. Здійснює приймання виконаних ремонтних робіт і перевіряє готовність приладів до роботи. Керує роботою приладистів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту КВП і А; елементів автоматичного регулювання, дистанційного керування і передачі показів на відстань, технічних і програмних засобів; методи перевірки, повірки і налагодження приладів контролю і автоматики; основи технології виробництва на даному підприємстві, електроніку; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією приладиста 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує пульти керування і пристрої телемеханіки об'єднаних установок, здійснює включення і налагодження автоматичних регуляторів. Налагоджує каскадні схеми регулювання, конфігурує програмно-технічні комплекси стосовно конкретного об'єкта. Контролює виконання графіка періодичної перевірки приладів і засобів автоматизації. Керує приладистами нижчої кваліфікації з налагодження та ремонту приладів агрегатно-уніфікованих систем, автоматичних аналізаторів якості, каскадних систем регулювання. Веде технічну документацію з експлуатації приладів. Бере участь в пуску технологічних установок.

Повинен знати: будову та принцип дії програмно-технічних комплексів; технологічні схеми установок на дільниці, яка обслуговується; вимоги державних стандартів до якості нафтопродуктів на установках з автоматичними аналізаторами якості; улаштування апаратури телемеханіки, її налагодження і регулювання; обладнання каналів зв'язку, що використовуються для телевимірювання і телекерування; основи технології виробництва на даному підприємстві, електроніку; методи розрахунку приладів і виконавчих механізмів і налагодження схем взаємозв'язаного регулювання, радіотехніки, телемеханіки; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією приладиста 5 розряду не менше 2 років.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує пульти керування технологічних комплексів і установок з програмним керуванням, які оснащені системами відеокерування. Налагоджує і регулює електронні пристрої різних типів, окремі вузли, електронні схеми мікропроцесорної техніки і систем відеокерування. Проводить діагностику, перевірку окремих вузлів і електронних схем, виявляє дефекти в системі інформаційного забезпечення і усуває їх. Проводить ремонтно-відновлювальні роботи елементів електричних і електронних схем керування, усуває несправності в роботі обладнання. Ремонтує датчики і покажчики схем керування. Складає дефектні відомості на проведення ремонтних робіт. Бере участь у монтажі та освоєнні нових електронних і відеосистем.

Повинен знати: будову та принцип дії програмно-технічних комплексів; технологічні схеми комплексів і установок, які обслуговуються; принципи роботи технологічного комплексу з програмним керуванням; способи і методи програмування та обслуговування процесорних пристроїв і відеосистем; способи налагодження окремих вузлів і схем; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією приладиста 6 розряду не менше 2 років.

8-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і комплексно налагоджує мікропроцесорну техніку, функціональні електронні блоки (із складними гідравлічними, вакуумними, кінематичними і радіоелектронними схемами), розподільчі системи керування і системи відеокерування складними технологічними комплексами та установками з переробки нафти, нафтопродуктів, сланців, газу і вугілля, системи визначення та регулювання витрат нафти, газу і нафтопродуктів. Налагоджує і ремонтує комп'ютерні системи технологічного комплексу та установок. Проводить діагностику, перевірку взаємодії різних блоків і систем, виявляє та усуває несправності в роботі обладнання і дефекти в системі інформаційного забезпечення. Стежить за ритмічною роботою всіх засобів автоматизації технологічного комплексу і установок, а також математичного забезпечення контролю параметрів технологічного процесу. Аналізує і систематизує відмови і пошкодження електронних і відеосистем і розробляє заходи з підвищення надійності їх експлуатації. Контролює стан електронних систем за допомогою програмно-технічних тестів. Керує роботою робітників нижчої кваліфікації. Веде технічну документацію з експлуатації електронної техніки і відеосистем. Бере участь у пуску складних технологічних комплексів і установок.

Повинен знати: складні системи автоматичного вимірювання і регулювання технологічних процесів за допомогою розподільчих систем керування, систем відеокерування і мікропроцесорної техніки; основи теорії автоматичного регулювання і сучасної електронної техніки: способи і методи коректування технологічних і тестових програм; методи розрахунків, які пов'язані з вибором оптимальних режимів роботи обладнання, заміною елементів схем електричних, електронних і телемеханіки; технологічний процес і принципи роботи технологічних комплексів і установок; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією приладиста 7 розряду не менше 2 років.

24. СЛЮСАР З РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробовує прості вузли і механізми машин, апаратів, трубопроводів, арматури. Ремонтує прості установки, агрегати і машини, а також агрегати і машини середньої складності під керівництвом слюсаря з ремонту технологічних установок вищої кваліфікації. Здійснює слюсарну обробку деталей за 12-14 квалітетом (5-7 класом точності). Промиває, чистить і змащує деталі. Здійснює розмітку і свердлування отворів на фланцях. Проводить правку, обпилювання і нарізування різьби на трубах. Виготовляє прості пристрої для складання і монтажу обладнання.

Повинен знати: улаштування, призначення і принцип дії окремих апаратів і вузлів обладнання, яке ремонтується; умови роботи обладнання, що ремонтується; основні прийоми слюсарних робіт; правила паяння; правила випробування трубопроводів; основні поняття про допуски і посадки, квалітети (класи точності) і чистоти оброблення; призначення і правила застосування пристроїв та інструменту; прийоми розмітки труб; елементи креслення; правила застосування масел; мийних сумішей і мастил; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Кришки люків машин і апаратів - знімання та установлення.

2. Огорожі - знімання і установлення.

3. Прокладки - виготовлення.

4. Теплообмінники типу "труба в трубі" - розбирання.

5. Труби системи охолодження і змащування - чищення.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробовує середньої складності вузли і механізми, машини, апарати, трубопроводи, арматуру. Ремонтує середньої складності установки, агрегати і машини, а також ремонтує складні установки під керівництвом слюсаря з ремонту технологічних установок вищої кваліфікації. Здійснює слюсарне оброблення деталей за 11-12 квалітетом (4-5 класом точності). Здійснює розбирання і складання обв'язки апаратів, насосів, компресорів. Виготовляє середньої складності пристрої для складання і монтажу обладнання, яке ремонтується.

Повинен знати: улаштування і принцип дії обладнання та арматури, що ремонтуються; технічні умови на труби, профільну сталь, кріпильні матеріали; основи зварювальної справи; властивості матеріалів, які підлягають зварюванню; правила експлуатації обладнання; загальну технологічну схему і схему комунікацій установки, яка обслуговується; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря з ремонту технологічних установок 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Арматура низького тиску - знімання, ремонт, установлення.

2. Компресори - розбирання і знімання клапанів, сальників, масловідбивачів, крейцкопфа, підшипників, кришок клапанів і циліндрів.

3. Маслонасоси, лубрикатори - розбирання, ремонт.

4. Насоси поршневі, плунжерні, відцентрові та шестеренчасті - розбирання, ремонт.

5. Сальники - набивання.

6. Трубопроводи і апарати системи охолодження і змащування компресорів і насосів - розбирання.

7. Труби пічні, тарілки і міжтарілочний простір колон, трубки і міжтрубний простір теплообмінників, трубки конденсаторів холодильників - очищення від коксу і відкладень.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає складні установки, машини, апарати, трубопроводи та арматуру із застосуванням вантажопідіймальних механізмів. Проводить слюсарне оброблення деталей за 7-10 квалітетом (2-3 класом точності). Знімає і встановлює робочі та контрольні запобіжні клапани з місткісного обладнання. Випробовує, регулює і здає обладнання після ремонту. Виготовляє складні пристрої для складання і монтажу обладнання, яке ремонтується. Складає дефектні відомості на ремонт.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту допоміжного обладнання, газових комунікацій, технологічної арматури; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання та арматури, інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; призначення, улаштування складного обладнання; технічні умови на ремонт, випробування, регулювання і здавання обладнання, яке ремонтується; основи планово-запобіжного ремонту; систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості; способи розмітки і оброблення нескладних різних деталей; улаштування вантажопідіймальних механізмів і правила користування ними; основи вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з ремонту технологічних установок 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Апарати повітряного охолодження - розбирання редуктора.

2. Апарати колонного типу - ремонт, складання внутрішніх пристроїв, знімання і встановлення кришок, головок.

3. Апарати теплообмінні - складання.

4. Гранулятори, кристалізатори, мішалки, фільтри - розбирання, ремонт, складання.

5. Компресори поршневі - розбирання, ремонт і складання циліндрів колінчастого вала, вузла крейцкопфа, клапанів, поршнів.

6. Компресори відцентрові - розбирання ротора, ремонт підшипників і зубчастих муфт.

7. Насоси відцентрові, двокорпусні та багатоступінчасті з кількістю робочих коліс більш ніж чотири - розбирання.

8. Печі трубчасті - заміна труб, двояків.

9. Реактори - заміна ліхтаря, знімання головок, знімання і установлення кармана зональної термопари, складання вузла ущільнення і муфтових з'єднань.

10. Редуктори - ремонт, складання, регулювання.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає особливо складні установки машин, апаратів, агрегатів, трубопроводів, арматури з використанням механізмів і здає їх після ремонту в експлуатацію. Виконує слюсарне оброблення деталей і вузлів за 6-7 квалітетом (1-2 класом точності). Розбирає, ремонтує і складає вузли і обладнання в умовах напруженої та щільної посадок. Проводить технічне обслідування обладнання.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту допоміжного обладнання, газових комунікацій, технологічної арматури; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання та арматури, інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; улаштування і конструктивні особливості складного обладнання; технічну послідовність і організацію праці під час ремонту, складання, монтажу обладнання; всі види матеріалів, які застосовуються в ремонті; способи визначення передчасного спрацювання деталей; статичне і динамічне балансування машин; геометричні побудови при складній розмітці, способи відновлення спрацьованих деталей; методи ремонту обладнання і апаратури, які працюють під високим тиском.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з ремонту технологічних установок 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Апарати - ремонт корпуса (який не потребує термообробки), перевірка тарілок на барботаж.

2. Апаратура запірна, запобіжна і регулювальна - розбирання, ремонт, притирання, складання і регулювання.

3. Повітродувки, газодувки і нагнітачі - ремонт, випробування.

4. Компресори, насоси - шабрування вкладишів підшипників та інших деталей машин, ремонт запобіжних і зворотних клапанів.

5. Компресори поршневі - регулювання і здавання в експлуатацію.

6. Компресори газомоторні - ремонт.

7. Конденсатори-холодильники - витягування та установлення секцій.

8. Млини шарові, валкові, дробарки, грохоти, димососи, гранулятори - капітальний ремонт, випробування, здавання.

9. Насоси відцентрові, двокорпусні та багатоступінчасті з кількістю робочих коліс більш ніж чотири - ремонт, складання, здавання в експлуатацію.

10. Печі трубчасті - контроль, відбракування труб.

11. Реактори - ремонт.

12. Теплообмінники (сировинні) установок гідроочищення, каталітичного риформінгу, гідрокрекінгу та інші понад 200 атм. - ремонт.

13. Центрифуги - ремонт.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує, монтує, демонтує, складає, випробовує і регулює особливо складні унікальні установки, апарати, машини і агрегати з використанням механізмів. Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації обладнання і під час перевірки в процесі ремонту. Перевіряє на точність і випробовує під навантаженням відремонтоване обладнання; керує робітниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту допоміжного обладнання, газових комунікацій, технологічної арматури; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання і арматури, інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; конструктивні особливості складного обладнання; технічні умови на ремонт, випробування і здавання в експлуатацію складного унікального обладнання; технологію металів; способи відбудови складних і відповідальних вузлів; допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли та механізми обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з ремонту технологічних установок 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Апарати повітряного охолодження - складання і центрування редуктора.

2. Барабанний вакуум - фільтр-заміна вкладишів проміжного підшипника, ремонт планшайби, регулювання розподільчої головки, здавання в експлуатацію.

3. Гранулятори - розбракування деталей, ремонт і складання головки приводу штобера, центрування електродвигуна головного привода, центрування опори ножа.

4. Компресори відцентрові - ремонт лабіринтових ущільнень і ротора; балансування ротора, центрування, складання.

5. Компресори газомоторні - підганяння, регулювання, випробування.

6. Котли-утилізатори - капітальний ремонт, гідравлічні випробування. Лінзові ущільнення трубопроводів високого тиску (700 - 2500 атм) - ремонт.

7. Печі трубчасті - випробування (гідравлічне або пневматичне) змійовика.

8. Реактори - ремонт корпуса, гідравлічне випробування.

9. Реактори каталітичного крекінгу - заміна гільзи сальника, лінзового компенсатора і прямої ділянки напірного стояка, стакана сепараційної тарілки, бокових труб і збірника вивідного колектора.

10. Реактори каталітичного риформінгу і гідроочищення - ремонт і складання стакана, розподільчих пристроїв, кармана зональних термопар.

11. Реактори з мішалкою - встановлення мішалки і днищ у реактор високого тиску, центрування і складання муфтових з'єднань, гідравлічне випробування.

12. Регенератори каталітичного крекінгу - заміна змійовика, дефектних дільниць, розподільчих грат, виготовлення повітряного короба.

13. Редуктори планетарні та із складним профілем зуба - складання.

14. Теплообмінники (сировинні) установок гідроочищення, каталітичного риформінгу, гідрокрекінгу та інші понад 200 атм. - складання, випробування.

15. Трубопроводи високого тиску під будь-які рідини і гази, а також трубопроводи реакторних блоків установок каталітичного риформінгу, гідроочищення, гідрокрекінгу - ремонт, складання.

16. Турбіни парові - перевірка зазору між лопатками, корпусом, ротором; ремонт і установлення зазорів в ущільненнях діаграм, сальникових ущільненнях, в упорних і опорних підшипниках, центрування і регулювання.

17. Турбокомпресори - капітальний ремонт і здавання.

18. Центрифуги - напресовування муфт зчеплення, центрування валів, випресовування і складання корпуса торцевого ущільнення, розбирання і збирання щупів, шабрування підшипників, втулок, розбракування деталей, здавання в експлуатацію.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює і комплексно налагоджує складні технологічні комплекси, комбіновані та великотоннажні установки. Здійснює обслуговування і діагностику, в тому числі вібродіагностику машинного обладнання в процесі роботи і під час ремонту. Випробує під навантаженням і налагоджує особливо складні механізми і відремонтоване обладнання. Веде технічну документацію з експлуатації та ремонту обладнання, бере участь у запуску складних технологічних комплексів і установок. Керує робітниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: способи налагоджування складних технологічних комплексів і установок; конструктивні особливості особливо складного обладнання; технічну документацію на ремонт; випробування та здавання в експлуатацію особливо складного обладнання; технологію металів; систему допусків і посадок; сучасні способи відновлення деталей і вузлів - плазмове напилення, використання металопластику тощо; систему планово-запобіжного ремонту обладнання нафтопереробних підприємств; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з ремонту технологічних установок 6 розряду не менше 2 років.

25. ТРУБОПРОВІДНИК ЛІНІЙНИЙ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи під час розривання траншей трубопроводів, зварювання, продування та випробування, ремонту запірної арматури, водозбірників та інших пристроїв і споруд на трубопроводі, "страхування" працюючих в колодязях і котлованах з підвищеною загазованістю. Знімає стару ізоляцію із зачищенням труб від іржі. Здійснює дренування води. Засипає траншеї і приямки. Очищує і приводить в порядок територію на трасі трубопроводу та приміщення. Бере участь у вантажно-розвантажувальних роботах, огородженні місць аварій і відбудовних роботах.

Повинен знати: основи будови магістральних трубопроводів і його споруд, правила користування магістральною запірною арматурою, порядок виконання земляних робіт, правила користування засобами зв'язку, способи підключення до ліній зв'язку телефонного апарату, улаштування підіймально-такелажних пристроїв, правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у відбудовних роботах на трубопроводі. Центрує і править труби. Здійснює газове різання і зварювання металу. Зачищає кромки труб і опрацьовує їх після газового різання і зварювання при виконанні ремонтних робіт. Установлює підіймально-такелажні пристрої для переміщення труб, ланок, вузлів і обладнання. Розриває грунт. Здійснює планування траншеї для укладання трубопроводу. Виконує теслярські роботи під час кріплення стінок траншей і котлованів з обтісуванням колод, брусків, дощок; прості малярні роботи під час ремонту споруд магістральних трубопроводів з приготуванням грунтувальних і фарбувальних сумішей; нескладні будівельні роботи на споруджених магістральних трубопроводах, а також торкретування і гідроізоляцію колодязів. Виготовляє кріпильні деталі і нескладні вироби. Відкриває і закриває крани і засувки. Під керівництвом трубопровідника лінійного вищої кваліфікації стравлює газ через свічки, установлює гумові кулі і глиняні пробки в трубопроводі. Бере участь в установленні та заміні запірної арматури. Підготовляє поверхні труб для нанесення антикорозійної ізоляції. Готує і наносить грунтовки і бітумні мастики. Наносить на труби ізоляцію.

Повинен знати: будову і порядок експлуатації та обслуговування обладнання і технологічної арматури; схему розміщення запірних пристроїв, схему розміщення магістрального газопроводу на дільниці; вимоги до установки фасонних частин і запірної арматури; правила підготовки кінців труб під зварювання, прийоми роботи з пневматичним інструментом; призначення, властивості та правила нанесення антикорозійного покриття на трубопровід; властивості металів; основи технології зварювальних робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; правила виконання будівельних робіт; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками; вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією трубопровідника лінійного 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж вузлів на трубопроводі, центрування і гнуття труб. Розмічає і встановлює арматуру і фасонні частини за ескізами. Проводить ревізію і ремонт запірної та запобіжної арматури високого тиску. Опресовує запірну арматуру, вузли і окремі дільниці трубопроводів. Усуває витоки газу, нафти і нафтопродуктів із трубопроводів та арматури. Набиває і підтягує сальники на кранах і засувках. Проводить ревізію конденсатозбірників. Проводить відбудовні роботи на мережах водоі паропроводів, демонтаж, ремонт і монтаж установленої на трубопроводах арматури. При транспортуванні вантажів та металоконструкцій, при виконанні земляних робіт керує роботою техніки і трубопровідників нижчої кваліфікації. Проводить слюсарне оброблення деталей, труб. Нарізає різьби. Свердлить отвори.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту обладнання газових комунікацій, технологічних трубопроводів і арматури; призначення та улаштування запірної арматури трубопроводу; схеми технологічних трубопроводів; розміщення та улаштування конденсатозбірників; правила і способи слюсарного оброблення деталей; властивості металів і марки сталей; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками; вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією трубопровідника лінійного 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує монтажні і відбудовні роботи на трубопроводах із застосуванням зварювання; ревізує і ремонтує засувки і крани; демонтує та установлює контрольно-вимірювальні прилади, продуває і опресовує дільниці трубопроводу і монтажні вузли.

Керує роботою кранів, трубоукладачів та екскаваторів під час прокладання трубопроводів. Веде облік роботи кранів, трубоукладачів, екскаваторів. Під час аварій обслуговує вакуумні пересувні установки для збирання різних видів нафти або нафтопродуктів. Розмічає трубопроводи для врізування відводів і арматури. Перевіряє наявність конденсату в занижених місцях трубопроводу. Ревізує і ремонтує обладнання нафтопродуктоперекачувальних, газорозподільчих станцій (пунктів) і аварійно-ремонтних пунктів. Керує робітниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: будову, порядок експлуатації, обслуговування та ремонту обладнання газових комунікацій, технологічних трубопроводів і арматур; інструкції заводів-виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання і арматури; схему та улаштування всіх споруд трубопроводів; вимоги до монтажу трубопроводів і арматури; правила продування та опресовування трубопроводів; технологію зварювальних робіт; порядок безпечного виконання газонебезпечних та вогневих робіт; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками; вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією трубопровідника лінійного 4 розряду не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

технологічних установок і виробництв за категоріями

РОЗДІЛ 1

Технологічні комплекси, комбіновані та великотоннажні установки вищої категорії, що обслуговуються операторами технологічних установок 7 та 8 розрядів: Переробка нафти, газу, виробництво масла

1. Комбіновані установки ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ-6.

2. Комбінована установка ЛК-6У.

3. Комбінована установка ГК-3.

4. Комбінована установка МК-1.

5. Комбінована установка КТ-1, КТ-1у.

6. Комбінована установка каталітичного реформування бензину і гідроочищення дизельного палива (ЖЕКСА).

7. Установка піролізу.

8. Установка гідрокрекінгу.

9. Установка каталітичного риформінгу 35-II/1000.

10. Установка гідроочищення ЛЧ-24/2000.

11. Комплекс з виробництва масел КМ-2.

12. Комплекс з виробництва ароматичних вуглеводів.

РОЗДІЛ 2

Установки I категорії, що обслуговуються операторами технологічних установок 6 розряду:

А. Переробка нафти

1. Вакуумні (трубчасті).

2. Термічний крекінг.

3. Крекінг (комбінована установка).

4. Каталітичний крекінг з пересувним каталізатором.

5. Каталітичний риформінг.

6. Установка виробництва ксилолів (параксилолу і ортоксилолу).

7. Установка гідроочищення.

8. Карбамідне очищення світлих нафтопродуктів.

9. Комбінована нетипова установка (суміщена ЕЛОУ з перегонкою нафти) продуктивністю понад 1000 т на добу.

10. Комбіновані установки комплексної підготовки нафти та газу.

11. Напівбезперервне термічне коксування "Майлі".

Б. Переробка та очищення газу

12. Установки газофракційні, абсорбційно-газофракційні та маслоабсорбційні.

13. Установки розщеплення і розподілу газу.

14. Установки очищення газу: миш'яково-содовим і мідно-аміачним розчином.

15. Конверсія газу.

16. Установки відділення продуктів синтезу від залишкового газу.

17. Комбіновані установки спільної переробки газу і конденсату.

18. Установки виробництва гелію.

19. Установки стабілізації газового конденсату і фракціонування нестабільного бензину.

20. Установка очищення та осушення газу від сірчистих сполук.

21. Аміачна, пропанова, метанова холодильні установки.

22. Установки очищення газів від меркаптанів на твердому адсорбенті.

23. Установка добування елементарної сірки.

24. Установка переробки сірководню, який містить конденсат.

25. Установка добування широкої фракції легких вуглеводнів.

26. Азотно-киснева установка.

27. Установка стабілізації сірководню, що містить конденсат, очищення пропан-бутанової фракції від меркаптанів лугом і одержання пропанохладоагенту.

28. Установка грануляції сірки.

29. Установка дегазації, збереження та відвантаження сірки.

30. Установка доочищення газів, що відходять, методом "Клін-ейр".

31. Установка доочищення газів, що відходять, методом сульфрен.

32. Установка фільтрації та зберігання аміну.

33. Установка регенерації та зберігання моноетиленгліколю.

34. Установка спалювання рідких стоків та активованого вугілля, що містить сірку.

35. Установка нагнітання промислових стоків у пласт.

36. Установка осушення і очищення газу діетаноламіном із застосуванням штучного холоду сумарною потужністю понад 10 млн.м.куб. на добу.

В. Виробництво високооктанових добавок і синтетичних продуктів

37. Алкілування сірчаною кислотою, хлористим алюмінієм і ортофосфорною кислотою.

38. Виробництво октилу.

39. Гідрування і дегідрування (ароматизація).

40. Парофазне гідрування (не менше двох блоків).

41. Синтез і екстракція вуглеводнів.

42. Виробництво еталонного палива, індивідуальних вуглеводнів і вищих спиртів.

43. Виробництво формаліну.

44. Установка ізомеризації бензинових фракцій ЛИ-150.

Г. Виробництво масел, мастил і присадок до масел

45. Деасфальтизація.

46. Селективне очищення фенолом та іншими розчинниками.

47. Депарафінізація масел.

48. Депарафінізація масел карбамідом.

49. Виробництво синтетичних смол.

50. Виробництво синтетичних жирних кислот.

51. Установка контактного фільтрування потужністю понад 20 тис.т на місяць.

52. Виробництво мастил у разі обслуговування не менше ніж 10 варильних апаратів.

53. Нетипова комбінована установка контактного очищення спецмасел продуктивністю менше як 20 тис.т на місяць.

54. Виробництво спецмасел і ароматизованого масляного теплоносія АМТ-300.

Д. Виробництво каталізаторів

55. Виробництво всіх каталізаторів у разі роботи без начальника зміни.

56. Виробництво антиоксиданту гуми.

Е. Виробництво газу, напівоксиду, переробка сланцю, продуктів газифікації та напівкоксування

57. Газогенераторні станції та цехи.

58. Камерні печі.

59. Печі напівкоксування вугілля.

60. Термічна переробка сланцевого бензину.

61. Ректифікація фенолів і кисневих сполук.

Ж. Інші виробництва

62. Напівбезперервне і контактне коксування.

63. Добування водню конверсією вуглеводнів за наявності в складі установки відділення очищення газу.

64. Виробництво ливарного закріплювача із продуктів на установках продуктивністю 12000 т на рік та більше.

65. Виробництво парафіну.

66. Експериментальні та напівпромислові установки.

67. Виробництво мийних речовин.

68. Виробництво рафінованого алкіларилсульфонату (РАС).

69. Установка одержання діталилметану.

70. Виробництво елементарної сірки.

71. Установка демеркаптанізації бензинів "Мерокс".

72. Виробництво синтетичних жирних спиртів.

73. Установка підготовки і класифікації вугілля і напівкоксу.

74. Виробництво пластифікаторів.

75. Виробництво рідкого гелію.

76. Виробництво газових сумішей.

РОЗДІЛ 3

Установки II категорії, що обслуговуються операторами технологічних установок 5 розряду:

А. Переробка нафти

1. Електрознесолювальна і термознесолювальна установки.

2. Атмосферно-вакуумні (трубчасті) установки потужністю від 1000 до 3000 т на добу.

3. Комбінована установка "Борман".

4. Ректифікація та азеотропна перегонка.

5. Очищення і залуження світлих нафтопродуктів.

6. Стабілізація нафти і дистилятів потужністю понад 1000 т на добу.

7. Атмосферні (трубчасті) установки потужністю менше як 4500 т на добу.

8. Повторна перегонка і чітка ректифікація.

9. Атмосферні (трубчасті) установки з одночасним вилужуванням дистиляторів продуктивністю менше як 3200 т на добу.

10. Вакуумна перегонка системи "Баужер".

Б. Переробка та очищення газу

11. Доуловлювання бензину і осушення газу.

12. Установка очищення газу: фенолятом натрію, моноетаноламіном.

13. Виробництво газового бензину.

14. Установка очищення від фізичних домішок і осушення газу на магістральних газопроводах продуктивністю понад 10 млн.м.куб. на добу.

15. Установки стабілізації газоконденсату і повторної перегонки бензину типу 22/4.

16. Установки стабілізації нестабільного бензину і газового конденсату.

17. Маслоабсорбційні газовідбензинювальні установки.

18. Установки низькотемпературної конденсації (НТК).

19. Установки діетанізації.

20. Установки зберігання та транспортування скраплених газів.

В. Виробництво високооктанових добавок і синтетичних продуктів

21. Алкілування за допомогою фосфорнокислого каталізатора.

22. Полімеризація.

23. Гідрування ізооктилену.

24. Гідрування продуктів синтезу.

25. Окислення церезину.

Г. Виробництво масел, мастил та присадок до масел

26. Кислотно-лужне очищення.

27. Лужне очищення під час роботи апаратури під тиском.

28. Виробництво мастил у разі обслуговування менше як 10 варильних апаратів в окислювальних установках.

29. Виробництво воскової продукції та церезину.

30. Установка контактного фільтрування потужністю менше як 20 тис.т на місяць.

31. Окислювальна установка заводів з виробництва мастил.

Д. Виробництво каталізаторів

32. Виробництво очисної маси для тонкого сіркоочищення.

33. Виробництво аерогелю.

Е. Виробництво газу, напівкоксу, переробка продуктів газифікації та напівкоксування

34. Конденсація та уловлювання смоли або продуктів синтезу.

35. Термознесолювання та перегонка смол.

36. Витягування фенолів і кисневих сполук.

37. Виробництво смол, клею, дубителів та інших продуктів сланцевої сировини.

38. Тунельні печі та переробка дрібного сланцю з твердим теплоносієм.

Ж. Інші виробництва

39. Установка інертного газу продуктивністю понад 2000 м.куб./год.

40. Виробництво коксу в кубах.

41. Виробництво контакту (білого, нейтралізованого чорного та контакту Петрова).

42. Виробництво бітуму на установках потужністю понад 100 тис.т на рік.

43. Виробництво сланцебітуму.

44. Виробництво азоляту.

45. Установка ливарного закріплювача шляхом компаундування будь-якої продуктивності.

46. Виробництво рубракса.

47. Регенерація кислого гудрону, знемаслення і розкислення лужних відходів.

48. Регенерація відпрацьованої глини.

49. Електроочищення транспортного масла в полі високої напруги.

50. Виробництво піноутворювача.

51. Сірчанокислотне очищення.

52. Установка спалювання хімічно забруднених вод.

53. Установка підготовки сировини та відпуску продукції.

РОЗДІЛ 4

Установки III категорії, що обслуговуються операторами технологічних установок 3 та 4 розрядів:

А. Переробка нафти

1. Переробка нафти на установках до 1000 т на добу.

Б. Переробка та очищення газу

2. Установка очищення газу:

- трикалійфосфатом;

- відмивання водою або розчином лугу;

- болотною рудою;

- тонкого сіркоочищення.

3. Установки осушення, очищення та одоризації газу.

4. Установки очищення газу від фізичних домішок і осушення його продуктивністю менше як 10 млн.м.куб. на добу.

5. Вуглеадсорбційні установки.

В. Виробництво масел, мастил і присадок до масел

6. Лужне очищення масел у разі роботи апаратури з нормальним тиском.

7. Вакуумна розгонка масел і газу.

Г. Інші виробництва

8. Виробництво милонафту та асидолмилонафту.

9. Одержання азоту.

10. Установка одержання інертного газу продуктивністю менше як 2000 м.куб./год.

11. Дроблення та активація відбілювальних глин (під час обслуговування всіх відділень).

12. Установка виробництва нафтових ростових речовин (НРР).

13. Виробництво бітуму на установках потужністю менше як 100 тис.т на рік.

14. Виробництво сульфофрезолу.

15. Сульфування петролатума і масел.

16. Сухе вилужування мазуту.

17. Дистиляція нафтенових кислот (добування дистильованого асидолу).

18. Газорозподільчі та газомірні пункти.

19. Холодильні установки компресорного цеху.

20. Установка виробництва каталізатора КФК.

21. Установка віддуву, залуговування і водного відмивання масляного гідрогенізату від сірководню, багатих газів від аміаку і сепарації гідрогенізату.

ТАРИФНІ РОЗРЯДИ ОПЕРАТОРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ЗА ВИДАМИ ВИРОБНИЦТВА

N п/п
Назва установок та виробництв
Розряд
робіт-
ника
1
2
3
I. Підготовка нафти до переробки

Електрознесолювальні та термознесолювальні
установки
4 - 5

II. Переробка нафти

1.
Установки атмосферні трубчасті з первинної
обробки нафти або дистиляту гідрогенізації
(в т.ч. подвійні) нетипові, потужністю менше як
4500 т на добу
3 - 5

Те саме, потужністю понад 4500 т на добу
3 - 6
2.
Установки атмосферно-вакуумні трубчасті паливні
та масляні типу 11, 12, А-12 (1, А-12/1М, А-12/2)
та нетипові потужністю менше як 3200 т на добу
3 - 5

Те саме, потужністю понад 3200 т на добу
3 - 6
3.
Установки атмосферно-вакуумні паливні типу
А-12/5, А-12/6 та реконструйовані продуктивністю
до 4,5 млн.т за рік
3 - 6
4.
Установки атмосферно-вакуумні комбіновані,
електрознесолювальні типу А-12/2, А-12/3, А-12/4,
А-12/7, А-12/9
3 - 6
5.
Атмосферно-вакуумні установки комбіновані,
електрознесолювальні типу 11/4 продуктивністю до
7 млн.т на рік
4 - 6
6.
Установки перегонки нафти до 1000 т на добу
3 - 4
7.
Установки вторинної перегонки нафтопродуктів типу
22/1, 22/2 та нетипові
4 - 5
8.
Установки чіткої ректифікації нафтопродуктів типу
22/4, 22/4М
4 - 5
9.
Установки вакуумні та високовакуумні перегонки
мазуту і напівгудрону, відгінні та концентратні,
відгінно-подвійні
3 - 5
10.
Установки атмосферної перегонки нафти комбіновані
з електрознесолюванням типу 13/1 і нетипові
потужністю 6 млн.т на рік та більше
3 - 6
11.
Комбіновані установки типу ЛК-6у
3 - 7
12.
Установка атмосферної перегонки нафти АТ-3
потужністю 3 млн.т на рік
3 - 6
13.
Комбіновані установки ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ-6
4 - 6
14.
Комбінована установка ГК-3
4 - 7
15.
Комбінована установка МК-1
4 - 7
16.
Комбінована установка КТ-1, КТ-1у
4 - 7
III. Термічний та каталітичний крекінг
1.
Установки термічного крекінгу з реакційною
камерою типу 15/1, 15/2, 15/3, 15/5 та без
реакційної камери, подвійні і нетипові,
комбіновані з АТ і вакуумною перегонкою мазуту
3 - 7
2.
Установки термічного крекінгу з очищенням бензину
та газу
4 - 6
3.
Установки гідрокрекінгу
3 - 6
4.
Установки каталітичного крекінгу або
каталітичного очищення з рухомим кульовим
каталізатором типу 43-102
3 - 6
5.
Установки каталітичного крекінгу або
каталітичного очищення з нерухомим кульовим
каталізатором
3 - 6
6.
Установки каталітичного крекінгу з порошковим або
мікроскопічним рухомим каталізатором типу 1-А,
1-А/1М, 1-Б, ГК-3
3 - 6
IV. Каталітичний риформінг
1.
Установки типу 35/1, 35/5, 35/6, 35/8-300"Б",
35/11
3 - 6
2.
Комбіновані установки каталітичного риформінгу та
гідроочищення дизельного палива
4 - 7
3.
Установки ректифікації та азеотропної перегонки
типу 35/2
4 - 5
4.
Установки сірчанокислотного очищення та вторинної
перегонки концентрату толуолу типу 35/3
3 - 5
5.
Установки виробництва ксилолів типу Л-35/9 та
продуктів на їх основі
3 - 6
6.
Установки виробництва ортоксилолу типу 35-15/2А
та нетипові
5 - 6
7.
Установки виділення етилбензолу з сумарних
ксилолів типу 35-15/6
4 - 5
8.
Установки виробництва параксилолу типу 35-15/3,
нетипові, з реакторами
3 - 6
9.
Установка каталітичного риформінгу 35-II/600,
35-II/1000
4 - 7
V. Піроліз, переробка продуктів піролізу та газорозподіл
1.
Установки пірогенні трубчасті двосекційні
3 - 6
2.
Установки ректифікації продуктів піролізу,
подвійні
4 - 5
3.
Установки ректифікації ароматичних вуглеводів
3 - 5
4.
Установки піролізу
3 - 7
5.
Установки очищення піролізу
4 - 5
6.
Установки термічної стабілізації сирої ароматики
4 - 5
7.
Установки газорозподілу
3 - 6
8.
Комплекс з виробництва ароматичних вуглеводів
4 - 7
VI. Стабілізація нафти ти дистилятів
1.
Установки стабілізації крекінг-бензину та
вироблення скрапленого газу, нетипові
3, 5
2.
Установки стабілізації і абсорбції, двоблочні,
здвоєні, нетипові, установки стабілізації нафти
та дистилятів потужністю понад 1000 т на добу
3, 5
VII. Очищення світлих нафтопродуктів
1.
Установка гідроочищення нафтових дистилятів типу
Л-24/5, Л-24/6, Л-24/7, Л-24/9, ЛЧ-24/7, Л-24-Т6
3 - 6
2.
Установки гідроочищення оренбурзького конденсату
4 - 6
3.
Установки гідроочищення бензинів типу Л-24-300,
Л-24-600
4 - 6
4.
Установки очищення світлих нафтопродуктів
сірчаною кислотою або лужною, нетипові
3 - 5
5.
Установки деароматизації бензинів "калоша" та
"екстра" діетиленгліколем
4 - 5
6.
Установки доочищення гасу ТС-1
3 - 4
7.
Установки карбамідної депарафінізації дизельного
палива типа Г-64-1, Г-64, Г-64-2М
3 - 6
8.
Установка гідроочищення ЛЧ-24/2000
3 - 7
VIII. Переробка та очищення газу
1.
Газофракційні установки типу 45, газофракційні та
абсорбційно-газофракційні установки нетипові,
абсорбційно-газофракційні установки, двоблочні,
нетипові, центральні газофракційні установки типу
Г-45/1
3 - 6
2.
Газофракційні та абсорбційно-газофракційні
установки без компресії нетипові
4 - 5
3.
Установки абсорбційно-газофракційні типу 45,
абсорбційно-газофракційні реконструйовані
4 - 6
4.
Установки розподілу багатих (вуглеводневих)
газів, двоблочні, нетипові. Установки розподілу
бідного (сухого) газу (три блоки) нетипові
3 - 6
5.
Установки печі розщеплення вуглеводневих газів
3 - 6
6.
Установки конверсії оксиду вуглецю
3, 4, 6
7.
Установки виробництва водню конверсією
вуглеводневих газів типу 41-10
3, 5, 6
8.
Установки парокисневої конверсії метану
(реконструйовані)
3 - 4
9.
Установки збирання та очищення прямогонних газів
3, 5
10.
Установки виробництва водню одноблочні нетипові
3 - 6
11.
Установки виробництва водяного газу,
опалювального газу
3 - 6
12.
Установки виробництва газового бензину
3 - 5
13.
Установки доуловлювання бензину та осушення газу
3 - 5
14.
Установки відділення продуктів синтезу від
залишкового газу
3 - 6
15.
Установки очищення та осушення газів від
сірчистих сполук (двопоточна)
3 - 5,
6
16.
Установки очищення газів від меркаптанів на
твердому адсорбенті
3 - 5,
6
17.
Установки добування елементарної сірки
3 - 5,
6
18.
Установки переробки сірководню, що містить
конденсат
3 - 5,
6
19.
Установки одержання широкої фракції легких
вуглеводневих газів
3 - 5,
6
20.
Установки стабілізації сірководню, що містить
конденсат
3 - 5,
6
21.
Установки очищення пропан-бутанової фракції від
меркаптанів лугом та одержання пропанохладоагенту
3 - 5,
6
22.
Установки грануляції сірки
3 - 5,
6
23.
Установки дегазації, зберігання та відвантаження
сірки
3 - 6
24.
Установки доочищення відхідних газів методом
клін-ейр
3 - 6
25.
Установки доочищення відхідних газів методом
сульфрен
3 - 6
26.
Установки фільтрації та зберігання аміну
3 - 6
27.
Установки регенерації та зберігання
моноетиленгліколю
3 - 6
28.
Установки осушення та очищення газів
діетаноламіном із застосуванням штучного холоду
продуктивністю понад 10 млн.м.куб. на добу
3 - 6
Установки очищення газів
29.
Фенолятом натрію
3 - 5
30.
Трикалійфосфатом
3 - 4
31.
Водою або розчином лугу
4
32.
Моноетаноламіном
3, 5
33.
Миш'яково-содовим розчином
3, 4, 6
34.
Мідно-аміачним розчином
3, 4, 6
35.
Установки сухого очищення експанзерного газу
болотною рудою і активованим вугіллям
3 - 4
36.
Установки тонкого сіркоочищення
3 - 4
37.
Установки очищення від фізичних домішок та
осушення газу з продуктивністю установки менше як
10 млн.м.куб. на добу
4

Те саме, понад 10 млн.м.куб. на добу
5
38.
Абсорбційно-компресорні установки
5 - 6
39.
Установки виробництва водню конверсією
вуглеводних газів, нетипові
3 - 6
40.
Установки очищення сухих газів від сірководню і
отримання концентрованого пропілену типу 30,
подвійні
5 - 6
IX. Виробництво високооктанових компонентів, гідрогенізація і
синтез
1.
Установки алкілування сірчаною кислотою,
хлористим алюмінієм і ортофосфорною кислотою
3 - 6
2.
Установки алкілування із застосуванням фосфорного
каталізатора
3, 5
3.
Установки полімеризації типу 29, Г-29 і нетипові
3, 5
4.
Установки гідрування ізоктилену
3, 5
5.
Установки ізомеризації бензинових фракцій типу
ЛН-150
3 - 6
6.
Установки виробництва октилу
3 - 6
7.
Установки гідрування і дегідрування
(ароматизація)
3 - 6
8.
Установки деструктивної гідрогенізації
нафтопродуктів у паровій фазі за умови
обслуговування чотирьох блоків
3 - 6

Те саме, не менше двох блоків
3 - 5
9.
Установки синтезу метанолу (двоблочна)
3 - 6
10.
Установки ректифікації метанолу
3 - 5
11.
Виробництво еталонного палива, індивідуальних
вуглеводнів і вищих спиртів
3 - 6
12.
Гідрування продуктів синтезу
5
13.
Окислення церезину
3, 5
14.
Виробництво формаліну
3 - 6
15.
Установки вакуумної розгонки гідрогенізатора
3, 5
16.
Установки віддуву, залуговування їх водяної
відливки масляного гідрогенізатора від
сірководню, багатих газів від аміаку і сепарації
гідрогенізатора
4
X. Виробництво і очищення масел, мастил і присадок до масел
1.
Установки очищення масляних дистилятів сірчаної
кислоти, лугу, нетипові за умови роботи з тиском
вище за нормальний
3, 5

Те саме, з нормальним тиском
3 - 4
2.
Установки лужного очищення масел за умови роботи
апаратури з нормальним тиском
3 - 4
3.
Установки деасфальтизації масел типу 36/1,2
3 - 6
4.
Установки деасфальтизації масел типу 36/3, 36/4,
36/5, 36/2М
3 - 6
5.
Установки селективного очищення масел фенолом
типу 37/1, А-37/1, фурфуролом типу Г-37, 37/5,
нетипові
3 - 6
6.
Установки гідроочищення масел типу Г-24
5 - 6
7.
Установки селективного очищення масел парним
розчином типу Г-36/37
3 - 6
8.
Комбіновані установки деасфальтизації з
селективним очищенням масел парним розчином типу
Г-36/37
3 - 6
9.
Установки депарафінізації масел з вакуумними
фільтрами типу 39/1, 39/4, 39/6, 39/7, 39/7М,
39/8, 39/10, нетипові і установки знемаслення,
аналогічні типу 39/1, перероблюючі рефинат і гас
3 - 6
10.
Установки депарафінізації масел з
центрифугуванням типу "Барисол", нетипові
3, 5 -
6
11.
Установки карбамідної депарафінізації масел
3 - 6
12.
Установки контактного фільтрування масел типу
43/2, 42/4 і нетипові, продуктивністю менше як
20 тис.т на місяць
4 - 5

Те саме, продуктивністю понад 20 тис.т на місяць
3, 5 -
6
13.
Установки контактного фільтрування кислих масел,
нетипові, продуктивністю менше як 20 тис.т на
місяць
3 - 6

Те саме, продуктивністю понад 20 тис.т на місяць
3, 5
14.
Установки адсорбційного очищення масел типу 65/1
3 - 6
15.
Установки вакуумні ректифікації масляних
дистилятів типу 44, 44/1 і нетипові
3 - 4
16.
Виробництво мастил у разі обслуговування менше як
10 варильних апаратів
3 - 5

Те саме, понад 10 варильних апаратів
3, 5 -
6
17.
Установки виробництва кабельних масел і медичного
вазеліну
3, 5
18.
Установки очищення масляних дистилятів сірчаної
кислоти, лугом, нетипові у разі роботи апаратури
з тиском вище за нормальний
3 - 5

Те саме, з нормальним тиском
3 - 4
19.
Установки виробництва сульфованого дизельного
масла для присадки СК-3
3 - 4
20.
Установки виробництва синтетичних масел
3 - 6
21.
Установки виробництва алкілфенольних
фосфоровмісних, алкілфенольних присадок типу
47/2, У-47/3, У-43/3М, подвійні, реконструйовані
3 - 6
22.
Установки виробництва консистентних мастил
3, 5
23.
Виробництво синтетичних жирних кислот
3 - 6
24.
Виробництво воскової продукції і церезину
3 - 5
25.
Установки виробництва сульфатної присадки ЦМС
3 - 6
26.
Установки виробництва присадки ЕФО
3 - 5
27.
Установки виробництва цинкодіалкілдитфосфатної
присадки (ПДДФ)
3 - 6
28.
Установки виробництва багатофункціональних
присадок, присадок СБ-3, СБ-3У
3 - 5
29.
Установки виробництва літієвих присадок
3 - 6
30.
Установки виробництва невідфугованої присадки
НХН-101 та фугування присадки НХП-101
3 - 5
31.
Установки виробництва присадки ВФКУ
4 - 6
32.
Установки дистиляції середнього масла
3, 5
33.
Установки регенерації масел
3
34.
Установки виробництва алкілсаліцилових кислот і
присадок АСК і МАСК
3 - 6
35.
Установки виробництва високолужної сульфатної
присадки С-300 і білої олійної фарби
3, 5 -
6
36.
Установки сульфування мінеральних масел
3 - 4
37.
Установки отримання технічного іонолу
3 - 6
38.
Комплекс з виробництва масел КМ-2
4 - 7
XI. Виробництво каталізаторів
1.
Виробництво алюмосилікатного і
алюмокобальтмолібденового, мікросферичного,
алюмосилікатного, цеолітвмісного каталізаторів,
цеолітів
3 - 6
2.
Виробництво фосфорного каталізатора
3, 4, 6
3.
Виробництво алюмопластикових каталізаторів
4 - 5
4.
Виробництво нікелевого каталізатора у разі роботи
без начальника зміни
3 - 6
5.
Виробництво кобальтторієвого каталізатора у разі
роботи без начальника зміни
3 - 6
6.
Виробництво каталізатора ГІПХ-105 у разі роботи
без начальника зміни
3, 5
7.
Виробництво каталізаторів ГІПХ-1, ГІАП-3, ГІАП-8
3 - 4
8.
Розмелювання каталізатора
3
9.
Виробництво аерогелю
3 - 5
10.
Виробництво очисної маси для тонкого
сіркоочищення
3, 5
11.
Виробництво антиоксиданту гуми
3 - 6
12.
Установки виробництва цинкового поглинача
"481-Zn" та метанольного каталізатора СМС-4
3 - 4
13.
Установки виробництва каталізатора 482
3, 4, 6
14.
Установки отримання триетилалюмінію і
діетилалюмінійхлориду
3 - 6
15.
Установки виробництва каталізатора Д-49
3
16.
Установки виробництва каталізатора 3079, 3076А,
8376
4 - 6
17.
Установки виробництва каталізатора КФК
4
18.
Установки виробництва носія активного оксиду
алюмінію на алюмопластикові каталізатори
3 - 6
19.
Установки виробництва носія на каталізатор ГІАП-3
3 - 4
20.
Установки виробництва каталізатора КФК
4
XII. Виробництво газу, напівкоксу, переробка сланцю, продуктів
газифікації та напівкоксування
1.
Газогенераторні станції та цехи
3 - 6
2.
Камерні печі
3, 4, 6
3.
Печі напівкоксування вугілля
3 - 6
4.
Конденсація та уловлювання смоли або продуктів
синтезу
3, 5
5.
Термічна переробка сланцевого бензину
3 - 6
6.
Термознесолювання і перегонка смол
3 - 5
7.
Установки витягування фенолів і кисневих сполук
3 - 5
8.
Установки ректифікації фенолів та кисневих сполук
3, 4, 6
9.
Установки виробництва смол, клею, дубителів та
інших продуктів із сланцевої сировини
3 - 5
10.
Установки вуглепідготовки та класифікації вугілля
та напівкоксу
3 - 6
XIII. Інші виробництва
1.
Установки сповільненого коксування типу 21-10,
21-10/3М з дробленням та механізованим
відвантаженням коксу
3 - 6
2.
Установка виробництва коксу в кубах
3, 5
3.
Установки виробництва гасового контакту та
нейтралізованого чорного (НЧК), подвоєні
4 - 5
4.
Установки добування поверхнево-активних речовин
(ОП-6, ОП-10, РАС) та оксиетильованих жирних
кислот (ОЖК)
3 - 6
5.
Установка добування літієвого закріплювача
продуктивністю до 10 тис.т на рік
3, 5

Те саме, продуктивністю більш ніж 10 тис.т на
рік
3, 4, 6
6.
Установки виробництва нафтобітуму типу 19, 19/1,
19/3 та нетипові
3 - 5
7.
Установки виробництва нафтобітуму типу 19/5,
19/6, 19/10 та нетипові
3 - 5
8.
Комбіновані установки синтезу сульфанолу і
установки осушення сульфанолу
3 - 6
9.
Установки отримання гліколей
3, 4, 6
10.
Установки виробництва піноутворювача
3, 5
11.
Установки добування етаноламінів
3, 4, 6
12.
Установки виробництва асидолу і милонафту
3 - 4
13.
Установки знемаслювання та розкислення лужних
залишків
3 - 5
14.
Установки дистиляції нафтенових кислот
3 - 4
15.
Установки добування азоту
4
16.
Установки інертного газу потужністю менш ніж
2000 м.куб./рік
4

Те саме, потужністю більш ніж 2000 м.куб./рік
5, 3
17.
Установки виробництва азоту та кисню
3 - 6
18.
Установки регенерації масел
3
19.
Установки регенерації кислого гудрону
3, 5
20.
Установки виробництва азоляту
3 - 5
21.
Установки сульфування петролатуму та масел
3 - 4
22.
Установки знемаслення гасу типу 40 та нетипові
3, 5 -
6
23.
Виробництво парафіну потінням
3, 5, 6
24.
Установки безперервного кислотно-лужного очищення
парафіну
3 - 5
25.
Установки перколяційного очищення парафіну типу
56 (1,56)6
3 - 4
26.
Установки адсорбційного очищення рідких парафінів
в киплячому шарі типу 56/3, 56/6
3 - 5
27.
Дроблення та активація відбілювальних глин
3 - 4
28.
Регенерація відпрацьованих глин
3 - 5
29.
Виробництво рубраксу
3, 5
30.
Глинорозмелювальні установки
3 - 4
31.
Установки термічного крекінгу твердих та м'яких
парафінів
4 - 6
32.
Дистиляція рідких парафінів

33.
Виробництво товарів широкого вжитку (мастики,
вакси, нашатирний спирт та інші аналогічні
продукти)
3
34.
Дослідні та напівпромислові установки
3, 5, 6
35.
Виробництво мийних засобів
3 - 6
36.
Установки електроочищення трансформаторного масла
в полі високої напруги
3, 5
37.
Установки виробництва нафтових ростових речовин
(НРР)
3 - 4
38.
Установки виробництва сульфофрезолу
3 - 4
39.
Установки сухого вилужування мазуту
3 - 4
40.
Установки виробництва дитолилметану
3, 4, 6
41.
Установки виробництва елементарної сірки та
комбінованої з сіркоочищенням
3 - 6
42.
Етилсумішні установки
4 - 5
43.
Виробництво формаліну
4 - 6
44.
Установки підготування сировини і відпуску
продукції
3 - 5
45.
Установки зберігання та транспортування
скраплених газів
3 - 5
46.
Установки спалення хімічно забрудненої води
3 - 5
47.
Установки біологічного та фенольного очищення
стічних вод
3, 5
48.
Установки кристалізації та фільтропресування
3, 5
49.
Установки компаундування, стабілізації та
етилювання бензину
3 - 4
50.
Установки компаундування масел
3 - 4
51.
Установки виробництва фугованої смоли
3 - 4
52.
Установки отримання вторинних алкілсульфатів
(типол)
3 - 6
53.
Установки виробництва антиокислювача ФЧ-16
3 - 4
54.
Установки добування масляних фенолів
3, 5
55.
Установки демеркаптанізації бензину "Мерокс"
4 - 6
56.
Виробництво діангідриду піромелітової кислоти
4 - 6
57.
Установки отримання інгібітора корозії (ІКБ-2,
ІКБ-4)
4 - 6
58.
Виробництво спецмасел та ароматизованого
масляного теплоносія АМТ-300
4 - 6
59.
Установки виробництва вогких фенолів
3 - 5
60.
Установки виробництва носія АФ-64
4 - 5
61.
Установки переробки сірчаних та лужних стоків
5 - 6
62.
Виробництво рідкого гелію
4 - 6
63.
Виробництво газової суміші
4 - 6

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених цим випуском, із зазначенням їх назв за випуском 36 ЕТКС видання 1985 р.

N п/п
Назви професій, що
вказані у цьому
випуску
Діапа-
зон
розря-
дів
Назви професій за
випуском 36 ЕТКС
видання 1985 р. та
іншими джерелами
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
1.
Бортоператор з
перевірки
магістральних
трубопроводів
6
Бортоператор по
проверке
магистральных
трубопроводов
-
2.
Електрослюсар з
ремонту устаткування
нафтобаз
3 - 6
Электрослесарь по
ремонту оборудования
нефтебаз
3 - 6
3.
Завантажувач-
розвантажувач печей
3 - 4
Загрузчик-выгрузчик
печей
3 - 4
4.
Коксоочисник
3
Коксоочиститель
3
5.
Коксорозвантажувач
3
Коксоразгрузчик
3
6.
Контролер з якості
нафти й
нафтопродуктів
4
Контролер по
качеству нефти и
нефтепродуктов
4
7.
Машиніст з моторних
випробувань палива
3 - 6
Машинист по моторным
испытаниям топлива
3 - 6
8.
Машиніст
технологічних
компресорів
4 - 6
Машинист
технологических
компрессоров
4 - 6
9.
Машиніст
технологічних
насосів
2 - 7
Машинист
технологических
насосов
2 - 6
10.
Машиніст
устаткування
розподільчих
нафтобаз
3 - 7
Машинист
оборудования
распределительных
нефтебаз
3 - 6
11.
Монтер із захисту
підземних
трубопроводів від
корозії
4 - 6
Монтер по защите
подземных
трубопроводов от
коррозии
4 - 6
12.
Обхідник лінійний
3 - 4
Обходчик линейный
3 - 4
13.
Оглядач
нафтоналивних
ємностей
3 - 4
Осмотрщик
нефтеналивных
емкостей
3 - 4
14.
Оператор
газорозподільчої
станції
4 - 6
Оператор
газораспределительно
й станции
4 - 6
15.
Оператор із збирання
та очищення
конденсату
3
Оператор по сбору и
очистке конденсата
3
16.
Оператор
магістральних
газопроводів (у
переробці газу)
4
Оператор
магистральных
газопроводов
4
17.
Оператор
магістральних
газопроводів (у
транспорті газу)
4
Оператор
магистральных
газопроводов
4
18.
Оператор
нафтоперекачувальної
станції
5 - 7
Оператор
нефтеперекачивающей
станции
5 - 7
19.
Оператор підземних
газогенераторів
5 - 6
Оператор подземных
газогенераторов
5 - 6
20.
Оператор
технологічних
установок
2 - 8
Оператор
технологических
установок
2 - 6
21.
Оператор товарний
2 - 7
Оператор товарный
2 - 6
22.
Планіметрист
4
Планиметрист
4
23.
Приладист (переробка
нафти,
нафтопродуктів,
газу, сланців,
вугілля та
обслуговування
магістральних
трубопроводів)
2 - 8
Приборист
2 - 6
24.
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
2 - 7
Слесарь по ремонту
технологических
установок
2 - 6
25.
Трубопровідник
лінійний
2 - 5
Трубопроводчик
линейный
2 - 5

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених випуском 36 ЕТКС видання 1985 р., із зазначенням їх назв за цим випуском

N п/п
Назви професій за
випуском 36 ЕТКС
видання 1985 р. та
іншими джерелами
Діапазон
розрядів
Назви професій, що
вказані у цьому
випуску
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
1.
Бортоператор по
проверке
магистральных
трубопроводов
-
Бортоператор з
перевірки
магістральних
трубопроводів
6
2.
Загрузчик-выгрузчик
печей
3 - 4
Завантажувач-
розвантажувач печей
3 - 4
3.
Коксоочиститель
3
Коксоочисник
3
4.
Коксоразгрузчик
3
Коксорозвантажувач
3
5.
Контролер по
качеству нефти и
нефтепродуктов
4
Контролер з якості
нафти й
нафтопродуктів
4
6.
Машинист
оборудования
распределительных
нефтебаз
3 - 6
Машиніст
устаткування
розподільчих
нафтобаз
3 - 7
7.
Машинист по моторным
испытаниям топлива
3 - 6
Машиніст з моторних
випробувань палива
3 - 6
8.
Машинист
технологических
компрессоров
4 - 6
Машиніст
технологічних
компресорів
4 - 6
9.
Машинист
технологических
насосов
2 - 6
Машиніст
технологічних
насосів
2 - 7
10.
Монтер по защите
подземных
трубопроводов от
коррозии
4 - 6
Монтер із захисту
підземних
трубопроводів від
корозії
4 - 6
11.
Обходчик линейный
3 - 4
Обхідник лінійний
3 - 4
12.
Оператор
газораспределительно
й станции
4 - 6
Оператор
газорозподільчої
станції
4 - 6
13.
Оператор
магистральных
газопроводов
4
Оператор
магістральних
газопроводів (у
транспорті газу)
4
14.
Оператор
магистральных
газопроводов
4
Оператор
магістральних
газопроводів (у
переробці газу)
4
15.
Оператор
нефтеперекачивающей
станции
5 - 7
Оператор
нафтоперекачувальної
станції
5 - 7
16.
Оператор подземных
газогенераторов
5 - 6
Оператор підземних
газогенераторів
5 - 6
17.
Оператор по сбору и
очистке конденсата
3
Оператор із збирання
та очищення
конденсату
3
18.
Оператор
технологических
установок
2 - 6
Оператор
технологічних
установок
2 - 8
19.
Оператор товарный
2 - 6
Оператор товарний
2 - 7
20.
Осмотрщик
нефтеналивных
емкостей
3 - 4
Оглядач
нафтоналивних
місткостей
3 - 4
21.
Планиметрист
4
Планіметрист
4
22.
Приборист
2 - 6
Приладист (переробка
нафти,
нафтопродуктів,
газу, сланців,
вугілля та
обслуговування
магістральних
трубопроводів)
2 - 8
23.
Слесарь по ремонту
технологических
установок
2 - 6
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
2 - 7
24.
Трубопроводчик
линейный
2 - 5
Трубопровідник
лінійний
2 - 5
25.
Электрослесарь по
ремонту оборудования
нефтебаз
3 - 6
Електрослюсар з
ремонту устаткування
нафтобаз
3 - 6

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

назв професій

N п/п
Назви професій
Діапазон
розрядів
1
2
3
Керівники
1.
Майстер автомобільної газонаповнювальної
компресорної станції

2.
Майстер газонаповнювальної станції

3.
Майстер дільниці технологічної установки
етилювання бензину, резервуарного парку і
зливально-наливної залізничної естакади

4.
Майстер з експлуатації лінійної частини
трубопроводів

5.
Майстер з електрохімічного захисту

6.
Майстер з підготовки газу

7.
Майстер з ремонту дільниці технологічної
установки етилювання бензину,
резервуарного парку і зливально-наливної
залізничної естакади

8.
Майстер опорного
аварійно-відновлювального пункту

9.
Майстер резервуарного парку

10.
Майстер площадки наливання і наливних
естакад

11.
Майстер дільниці приймально-здавальної

12.
Начальник автомобільної
газонаповнювальної компресорної станції

13.
Начальник відділу виробничого з
експлуатації компресорних станцій

14.
Начальник відділу виробничого з
експлуатації автомобільних
газонаповнювальних компресорних станцій

15.
Начальник відділу експлуатації
нафтопроводів і газопроводів

16.
Начальник відділу підземного зберігання
газу

17.
Начальник відділу товаро-транспортного (в
перекачуванні нафти)

18.
Начальник господарства реагентного (в
нафтопереробці)

19.
Начальник дільниці збуту нафтопродуктів

20.
Начальник дільниці приймально-здавальної

21.
Начальник дільниці технологічної
установки етилювання бензину,
резервуарного парку і зливально-наливної
залізничної естакади

22.
Начальник компресорної станції

23.
Начальник лабораторії технічної
діагностики

24.
Начальник лабораторії центральної
виробничої теплоелектротехнічної

25.
Начальник наливної естакади
нафтопродуктів та газу

26.
Начальник опорного
аварійно-відновлювального пункту

27.
Начальник пункту наливання нафтопродуктів
та скрапленого газу

28.
Начальник резервуарного парку (в
нафтопереробці)

29.
Начальник служби газокомпресорної

30.
Начальник служби електрохімічного захисту

31.
Начальник служби лінійно-експлуатаційної

32.
Начальник станції газовимірювальної

33.
Начальник управління магістральних
газопроводів лінійно-виробничого

34.
Начальник установки аміачно-холодильної

35.
Начальник установки з виробництва
інертного газу

36.
Начальник установки з компримування газу
(в нафтопереробці)

37.
Начальник установки комплексу первинної
обробки нафти

38.
Начальник установки сповільненого
коксування

39.
Начальник установки стабілізації
конденсату

40.
Начальник установки технологічної (в
газопереробці)

41.
Начальник установки технологічної
каталітичного риформінгу

42.
Начальник цеху науково-дослідних і
промислових робіт

43.
Начальник цеху технологічного (первинних
та вторинних процесів переробки нафти)

44.
Начальник цеху технологічного
стабілізації конденсату

45.
Начальник цеху товаро-сировинного (у
переробці нафти)

Професіонали
1.
Інженер дільниці приймально-здавальної

2.
Інженер з експлуатації газокомпресорної
служби

3.
Інженер з експлуатації газорозподільних
станцій

4.
Інженер з експлуатації лінійної частини
магістрального газопроводу
лінійно-експлуатаційної служби

5.
Інженер з експлуатації нафтопроводів

6.
Інженер з експлуатації установок осушення
та одоризації газу

7.
Інженер з електрохімічного захисту

8.
Інженер зміни газокомпресорної служби

9.
Інженер з обліку газу

10.
Інженер з підготовки газу

11.
Інженер з підготовки та транспортування
нафти

12.
Інженер з якості нафти

13.
Інженер лабораторії технічної діагностики

14.
Інженер-хімік газокомпресорної служби

Фахівці
1.
Технік з експлуатації нафтопроводів

2.
Технік з підготовки та транспортування
нафти та газу

Робітники
1.
Бортоператор з перевірки магістральних
трубопроводів
6
2.
Електрослюсар з ремонту устаткування
нафтобаз
3 - 6
3.
Завантажувач-вивантажувач печей
3 - 4
4.
Коксоочисник
3
5.
Коксорозвантажувач
3
6.
Контролер з якості нафти й нафтопродуктів
4
7.
Машиніст з моторних випробувань палива
3 - 6
8.
Машиніст технологічних компресорів
4 - 6
9.
Машиніст технологічних насосів
2 - 7
10.
Машиніст устаткування розподільчих
нафтобаз
3 - 7
11.
Монтер із захисту підземних трубопроводів
від корозії
4 - 6
12.
Обхідник лінійний
3 - 4
13.
Оглядач нафтоналивних ємностей
3 - 4
14.
Оператор газорозподільчої станції
4 - 6
15.
Оператор із збирання та очищення
конденсату
3
16.
Оператор магістральних газопроводів (у
переробці газу)
4
17.
Оператор магістральних газопроводів (у
транспорті газу)
4
18.
Оператор нафтоперекачувальної станції
5 - 7
19.
Оператор підземних газогенераторів
5 - 6
20.
Оператор технологічних установок
2 - 8
21.
Оператор товарний
2 - 7
22.
Планіметрист
4
23.
Приладист (переробка нафти,
нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та
обслуговування магістральних
трубопроводів)
2 - 8
24.
Слюсар з ремонту технологічних установок
2 - 7
25.
Трубопровідник лінійний
2 - 5