МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива і

енергетики України

28.07.1999

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці та

соціальної політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 6

Видобування нафти та природного газу

ВСТУП

Цей випуск є результатом перегляду "Квалификационного справочника должностей служащих, занятых в топливной промышленности (газонефтедобыче)" (М: Институт труда Минтруда РФ, 1995), випуску 6 ЕТКС "Бурение скважин. Добыча нефти и газа" (М.: Экономика, 1990) та "Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады" (М.: Экономика, 1990) з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли внаслідок упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

До розділу включено кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів та фахівців, які є специфічними для конкретного виду економічної діяльності або виробництва.

До кваліфікаційних характеристик професій робітників внесено затверджені зміни та доповнення, які мали місце після 1985 р.

До випуску включено специфічні професії робітників для даних виробництв та інших робіт. За розділом "Буріння свердловин" тарифікуються роботи і робітники, які зайняті в експлуатаційному та розвідувальному бурінні свердловин на нафту й газ та інші корисні копалини. Буріння геологорозвідувальних, структурно-пошукових, гідрогеологічних, картувальних і сейсморозвідувальних свердловин, буріння свердловин для вибухових робіт, для закріплення ґрунту і гірських порід (цементації, силікатизації, заморожування і т. п.), водопостачання (буріння на воду) та інших технічних свердловин (дегазації, дренажу, провітрювання, спуску лісу і т. п.) тарифікуються за випуском 74 "Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт установлено відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Усі працівники крім завдань, обов'язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які вміщено у випуску 1 ДКХП.

Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо застосування кваліфікаційних характеристик викладено в згаданих "Загальних положеннях ДКХП".

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

КЕРІВНИКИ

1. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ВИШКОБУДУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою і господарською діяльністю вишкомонтажних бригад. Забезпечує виконання завдань із введення об'єктів у дію у встановлені терміни. Організовує проведення вишкомонтажних робіт відповідно до проектів, норм, правил, технічних умов, інструкцій, карт організації праці та інших нормативних документів. Забезпечує дотримання технологічної послідовності виконання вишкомонтажних робіт. Здійснює заходи щодо підвищення рівня комплексної механізації робіт, упровадження великоблокового монтажу і нової техніки, організації праці, використання резервів збільшення продуктивності праці, зниження вартості робіт, економії матеріалів і фонду заробітної плати. Складає заявки на підйомно-транспортні засоби, інструменти, інвентар, засоби механізації, матеріали, здає їх старшому виконавцю робіт. Організовує складання і охорону матеріальних цінностей. Веде журнал виконання робіт і всю документацію з обліку робіт, що виконуються. Установлює бригадирам вишкомонтажних бригад виробничі завдання з виконання обсягу робіт і термінів здавання бурових установок буровим бригадам, контролює їх виконання, правильність застосування чинних норм часу (виробітку).

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності вишкомонтажних бригад, проектно-господарської діяльності вишкомонтажних бригад; проектно-кошторисну документацію на будівництво бурових; технічні умови та інструкції на виконання і приймання будівельно-монтажних робіт; норми і розцінки на роботи, які виконуються; чинні положення з оплати праці вишкомонтажних бригад; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; будівельні норми і правила; порядок організації і проведення геодезичних робіт; документи, які регулюють взаємовідносини підрядної організації із замовником; правила охорони праці, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

2. МАЙСТЕР З ВИПРОБУВАННЯ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою з випробування свердловин. Забезпечує виконання планових завдань, підвищення продуктивності праці, повне завантаження і правильну експлуатацію устаткування. Забезпечує і контролює технологію та якість робіт з випробування свердловин, установлення цементних мостів, їх випробування і опресовування, заміни промивальної рідини. Керує небезпечними і складними роботами. Організовує підготовку технічних засобів для випробування свердловин. Організовує і контролює своєчасне надходження труб, матеріалів, інструменту, необхідних для випробування свердловин. Складає заявки на необхідні матеріали, інструмент і устаткування. Веде облік матеріальних цінностей, вживає заходів щодо забезпечення їх збереження, своєчасного і правильного списання. Здійснює заходи із запобігання браку і підвищення якості робіт. Бере участь у прийманні закінчених робіт. Організовує впровадження передових методів і засобів праці. Забезпечує правильне використання устаткування, інструменту. Здійснює формування бригад. Аналізує результати виробничої діяльності. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію. Сприяє розповсюдженню передового досвіду. Бере участь у розробленні заходів щодо підготування бригади до робіт з випробування свердловин в осінньо-зимовий та паводковий періоди і запобіганні забрудненню навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з випробування свердловин; технологію ведення робіт; характеристику випробовуваних об'єктів і фактори, які ускладнюють проведення робіт; конструкцію кріплення свердловин; технологічну характеристику устаткування, інструментів, пристроїв, правила їх технічної експлуатації, економіку та організацію виробництва, праці та управління; чинні положення з оплати праці і форми матеріального заохочення; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

3. МАЙСТЕР ІЗ СКЛАДНИХ РОБІТ У БУРІННІ (КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ) СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за дотриманням заданої технології з метою запобігання виникненню аварій і ускладнень. Керує і безпосередньо бере участь у проведенні складних, небезпечних робіт та ліквідації аварій і ускладнень. Бере участь у роботах із спускання глибоких обсадних колон. Контролює технічний стан вишок та інструменту. Бере участь у підготовці завдань з капітального ремонту свердловин, ліквідації аварій і ускладнень, вивченні й аналізі причин їх виникнення. Безпосередньо бере участь у ліквідації викидів і відкритих фонтанів. Розробляє нестандартний ловильний інструмент і пристрої. Бере участь у розробленні інструкцій і заходів щодо запобігання аваріям і ускладненням. Бере участь у роботі з ліквідації аварій і ускладнень, веде профілактику із запобігання аваріям під час будівництва та експлуатації свердловин і складає профілактичні карти. Здійснює контроль за правильним зберіганням і експлуатацією ловильного інструменту та пристроїв, відпрацюванням вантажопідіймальних механізмів, параметрами розчинів. Оформлює документацію на списання ловильного інструменту і пристроїв, які стали непридатними, та на отримання нових. Навчає робітників бригад безаварійному проведенню свердловин із запобіганням нафтогазопроявленню. Веде необхідну технічну документацію.

Повинен знати: технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи бурового устаткування, інструменту і пристроїв; правила їх технічної експлуатації; технологію виробничого процесу і ведення складних бурових робіт; методи боротьби з викидами, відкритим фонтануванням та іншими ускладненнями; причини виникнення і методи ліквідації аварій і ускладнень; методи боротьби з поглинанням; склад і спосіб застосування сумішей для ізоляції зон поглинання; методи проведення технічних розрахунків і основи конструювання; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту,

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

4. НАЧАЛЬНИК БАЗИ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю бази. Бере участь у розробленні завдань із ремонту бурового (нафтогазопромислового) устаткування та інших виробничих об'єктів, і контролює їх виконання. Здійснює керівництво забезпеченням цехів матеріально-технічними і транспортними засобами. Організовує раціональне використання закріпленої за базою спецтехніки, агрегатів для механізації трудомістких робіт, інструменту і пристроїв, своєчасне їх обновлення. Забезпечує прокат бурового, нафтогазопромислового енергетичного устаткування, бурильного і ловильного інструменту, а також виготовлення нових виробів установленої номенклатури. Забезпечує розроблення заходів щодо вдосконалення системи прокату експлуатаційного устаткування. Вживає заходів щодо запобігання аваріям, пов'язаним з виходом із ладу устаткування. Забезпечує чітку і узгоджену роботу бази з основними виробничими об'єктами. Забезпечує функціонування аварійно-ремонтних підрозділів і скорочення простоїв експлуатаційного устаткування в очікуванні ремонтів. Здійснює контроль за розробленням заходів щодо удосконалення техніки і технології ремонту. Забезпечує впровадження нової техніки, засобів діагностики і механізації трудомістких робіт. Здійснює контроль за розробленням і впровадженням заходів щодо організації праці та удосконалення організації виробництва. Забезпечує аналіз показників надійності, якості, конструктивних недоліків, ремонтопридатності експлуатаційного устаткування. Здійснює вивчення узагальнення і поширення передового досвіду в галузі організації виробничого обслуговування. Забезпечує розроблення заходів і контроль за економією матеріально-технічних ресурсів, палива, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та інші. Організовує розроблення і виконання заходів щодо збирання, забезпечення та утилізації вторинних ресурсів. Здійснює аналіз господарської діяльності бази. Координує діяльність структурних підрозділів бази. Забезпечує своєчасне подавання встановленої звітності. Здійснює підбір розставлення і раціональне використання кадрів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничої діяльності бази; технічні вимоги до продукції, яка виробляється; технологію виробництва, правила технічної експлуатації устаткування; чинне положення з оплати праці і форми матеріального заохочення; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

5. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ В БУРІННІ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво щодо виконання встановленого плану з буріння свердловин. Бере участь у розробленні завдань з ведення бурових робіт та удосконалення процесів буріння. Керує розробленням завдань з матеріально-технічного забезпечення підприємства. Здійснює керівництво розробленням графіків будівництва свердловин і раціональним рухом бурових верстатів. Керує розробленням виробничих програм і календарних графіків з буріння свердловин для бригад, дільниць, цехів і організовує систематичний контроль за їх виконанням. Здійснює керівництво роботою щодо зниження обсягів незавершеного будівництва, здавання свердловин замовнику. Керує розробленням організаційно-технічних заходів щодо підготування підприємства до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди та запобігання забрудненню навколишнього середовища. Бере участь у складанні графіків розбурювання родовищ та їх облаштування, у прийомі розвідувальних площ і родовищ для промислового розроблення на нафту і газ. Веде контроль за роботою із зачищення земель, рекультивації і здавання їх сільськогосподарським підприємствам. Аналізує виробничі показники роботи з будівництва нафтових і газових свердловин. Організовує оперативний контроль за веденням технічної документації, забезпеченням бригад матеріалами, інструментом та іншим. Розробляє організаційно-технічні заходи з економії матеріально-технічних ресурсів, організовує контроль за раціональними витратами матеріалів. Проводить роботу з вивчення та освоєння передового досвіду, який сприяє вдосконаленню технології, організації виробництва і зросту продуктивності праці. Бере участь у роботі комісії з розслідування важких і групових нещасних випадків. Організовує своєчасне та якісне складання встановленої статистичної звітності. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань складання виробничих завдань та оперативного керування виробництвом; виробничі потужності підприємства, перспективи його технічного розвитку; спеціалізацію цехів, дільниць, служб, виробничі зв'язки між ними; види виконуваних робіт; основи технології виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі техніки і технології виробництва; чинні стандарти; законодавство про охорону надр і навколишнього середовища; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного управління виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

6. НАЧАЛЬНИК ВИШКОМОНТАЖНОГО ЦЕХУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Забезпечує виконання завдань з будівництва і монтажу бурових та ритмічну роботу вишкомонтажних бригад. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування і виконання графіків його ремонту. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації будівельно-монтажних робіт, підвищення якості і скорочення термінів будівництва бурових. Організовує розроблення і впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання завдань із спорудження бурових. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Забезпечує безпечні і здорові умови праці. Аналізує результати господарської діяльності цеху. Координує роботу виконробів, механіків, майстрів. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності по цеху. Керує робітниками цеху.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності цеху; організацію робіт та технологію монтажу і демонтажу бурових; технічні вимоги до споруджених бурових; технічні характеристики і конструкційні особливості бурового устаткування і спецтехніки, що використовуються під час виконання робіт; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок складання виробничих завдань; законодавство з охорони надр та навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

7. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання робіт відповідно до встановленої технології виробничого процесу. Оперативно керує діяльністю виробничих бригад, цехів з видобування нафти і газу. Забезпечує підтримання пластового тиску, підготовку і перекачування нафти, цехів бази виробничого обслуговування із забезпечення ритмічної роботи основного виробництва і виконання графіка будівництва свердловин. Здійснює розроблення оперативних завдань цехам бази виробничого обслуговування, підтримки пластового тиску, контролює їх виконання. Вживає заходів щодо запобігання порушенням ходу виробничих процесів у бурінні, освоєнні (випробуванні) свердловин, видобуванні нафти і газу, організовує чіткі та узгоджені дії допоміжних підрозділів і служб. Здійснює постійний контроль за станом фонду свердловин та вживає заходів щодо своєчасного введення їх в експлуатацію. Контролює забезпечення виробничих об'єктів устаткуванням, матеріалами, інструментом, запасними частинами, всіма видами транспорту. Організовує роботу з випробування свердловин. В оперативному порядку визначає першочергове виділення транспорту. Контролює раціональне використання транспорту, спецтехніки цехами підприємства і своєчасне відправлення виробничих бригад на об'єкти. Організовує складання щодобового зведення про результати виконання завдань з видобутку нафти і газу, будівництва свердловин; вживає оперативних заходів щодо ліквідації аварій та ускладнень.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань оперативного керування виробництвом; організацію розроблення виробничих завдань на підприємстві; технологію виробничого процесу; устаткування виробничих об'єктів і правила їх технічної експлуатації; організацію оперативного обліку виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

8. НАЧАЛЬНИК МАЙДАНЧИКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-РЕМОНТНОГО ЦЕХУ БУРОВОГО УСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує своєчасне і комплексне забезпечення виробничих бригад матеріалами, устаткуванням, інструментом і запасними частинами за графіками завезення і заявками споживачів. Визначає щоденну потребу в транспортних засобах і вантажопідіймальних механізмах для доставляння матеріально-технічних ресурсів на об'єктах робіт. Організовує підготовку до виробничого споживання й укомплектування матеріально-технічних ресурсів. Організовує постійну взаємодію з цехами бази виробничого обслуговування з ремонту і виготовлення інструменту та інших виробів, необхідних для виробничих бригад. Організовує отримання з центрального складу підприємства (цеху) бурових робіт та від інших постачальників необхідних матеріально-технічних ресурсів. Організовує ведення установленої оперативно-технічної документації, обліку наявності руху і технічного стану спуско-підіймального та іншого інструменту, його виробітку, своєчасного проходження дефектоскопії стропів, елеваторів, а також опис і відбракування непридатного інструменту. Забезпечує складання відповідної звітності про діяльність інструментального майданчика. Забезпечує збирання та здавання лому чорних і кольорових металів. Забезпечує безпечні та здорові умови праці, дотримання правил технічної та протипожежної безпеки. Забезпечує складання та своєчасне подання встановленої звітності. Керує працівниками, зайнятими на майданчику.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності підприємства (цеху) бурових робіт; технічні вимоги, характеристики, конструкційні особливості інструменту, який отримує майданчик і відправляє буровим бригадам; устаткування майданчика; правила приймання і здавання устаткування та інструменту після ремонту; організацію постачання і складського господарства; порядок складання заявок на матеріали і транспорт; основи технології, економіки та організацію виробництва бурових робіт; норми і розцінки на роботи; основи трудового законодавства; чинне положення з оплати праці; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

9. НАЧАЛЬНИК ПРОКАТНО-РЕМОНТНОГО ЦЕХУ

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху з ремонту і технічного обслуговування устаткування. Бере участь у розробленні завдань з виробничої діяльності цеху, організовує їх виконання в установлені терміни. Забезпечує ритмічну роботу цеху, високу якість ремонтних робіт, ефективне використання наявних фондів. Здійснює контроль за правильною експлуатацією і безперебійною роботою устаткування. Контролює виконання графіка ремонту експлуатаційного устаткування. Організовує своєчасну комплектацію справним устаткуванням виробничих об'єктів, здійснює пусконалагоджувальні роботи. Контролює правильність консервацій і зберігання невстановленого устаткування і запчастин. Бере участь у відбракуванні та підготовці актів на списання устаткування, яке прийшло у непридатність. Забезпечує своєчасне розслідування і ліквідацію аварій з устаткуванням, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання. Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, матеріалами, спеціальною технікою і забезпечує їх раціональне використання. Організовує розроблення і виконання заходів щодо економії матеріально-технічних ресурсів, упровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів. Координує роботу майстрів. Аналізує підсумки виробничо-господарської діяльності цеху. Забезпечує збирання, зберігання та здавання вторинних ресурсів. Здійснює проведення паспортизації устаткування, закріпленого за цехом. Забезпечує ведення в цеху обліково-звітної і технічної документації.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються діяльності цеху; організацію ремонтної служби; положення про ремонт устаткування; технологію ремонтних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані обслуговуваного устаткування; технічні умови, норми, стандарти та інструкції з ремонту, монтажу і випробування устаткування; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

10. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ РАЙОННОЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне управління всіма роботами з будівництва свердловин відповідно до заданої технології, графіка і правил технічної експлуатації устаткування. Забезпечує виконання графіка бурових робіт і здавання свердловин. Забезпечує дотримання бригадами вимог технології та техніки проведення й освоєння (випробування) свердловин, правил безпечного ведення робіт, норм витрат матеріалів. Визначає потребу і контролює своєчасне забезпечення виробничих об'єктів необхідними матеріалами, устаткуванням, інструментом і транспортом. Організовує доставку бурових вахт до місця роботи і навпаки. Забезпечує цілодобовий контроль за дотриманням технології проводки свердловин та їх освоєння згідно з режимно-технологічними картами і геологотехнічними нарядами. Бере участь у ліквідації аварій і ускладнень. Дає оперативні вказівки буровим бригадам і бригадам освоєння (випробування) з питань техніки і технології ведення робіт. Бере участь у складанні завдань з різних технологічних операцій буріння й освоєння (випробування) свердловин. Здійснює контроль за профілактичними роботами на буровій, які проводяться базою виробничого обслуговування. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Бере участь у розробленні та впровадженні завдань з організації виробництва, праці та управління. Організовує ведення оперативної документації та своєчасне подання у центральну інженерно-технологічну службу добової інформації про результати діяльності підпорядкованих виробничих об'єктів. Керує робітниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з розроблення завдань і оперативного керування виробництвом; виробничі запаси газового району; техніку та технологію виробничого процесу; спеціалізацію допоміжних цехів і підрозділів, що обслуговують основне виробництво; організацію інженерно-технічних робіт; економіку, організацію виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

11. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання виробничого завдання з видобування нафти і газу, графіка будівництва свердловин відповідно до заданої технології. Здійснює оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами виробничих завдань з підготовки і реалізації нафти і газу, закачування робочих агентів у продуктивні пласти. Аналізує роботу районних інженерно-технологічних служб. Забезпечує оперативний контроль за перебігом основного виробництва, виявлення причин відхилень виробничого процесу від установлених режимів і графіків, причин аварій і ускладнень та вживає необхідних заходів щодо їх усунення. Контролює стан і використання фонду нафтових і газових свердловин. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням заходів щодо своєчасного введення свердловин в експлуатацію із простою. Забезпечує узгоджену роботу інженерно-технологічних служб, а також цехів основного і допоміжного виробництва. Разом з функціональними відділами і службами підприємства здійснює оперативне коректування технологічних режимів роботи виробничих об'єктів, завдань. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо забезпечення виконання виробничих завдань і контролює їх виконання. Забезпечує керівництво підприємства щодобовою інформацією про результати виконання виробничих завдань. Вирішує питання перекидання робітників, механізмів і транспорту на аварійні об'єкти. Бере участь у розслідуванні аварій і ускладнень. Організовує роботу з введення в експлуатацію свердловин, що закінчені бурінням і освоєнням, контролює їх виконання. Забезпечує контроль за створенням для бурових і вишкомонтажних бригад нормальних виробничо-побутових умов. Організовує своєчасне забезпечення основного виробництва матеріалами, устаткуванням, інструментом і всіма видами транспорту. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Керує працівниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення завдань і оперативного керування виробництвом; порядок розроблення виробничих завдань і перспективи розвитку виробництва; виробничі потужності підприємства; спеціалізацію цехів і підрозділів; виробничі зв'язки між ними; технологію виробничого процесу; організацію оперативного обліку виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління, передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтової та газової промисловості, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

12. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ З БУРІННЯ

Завдання та обов'язки. Керує розробленням технологічних рекомендацій щодо встановлення раціональних способів буріння і оптимальних параметрів режимів буріння. Визначає найбільш перспективні напрямки щодо удосконалення технологічних процесів буріння. Організовує контроль за дотриманням установленої технології буріння свердловин, якістю проведення робіт з буріння, кріпленням та освоєнням свердловин. Керує безпосередньо на об'єктах окремими складними і новими технологічними процесами. Здійснює керівництво і контроль за розробленням та забезпеченням виробництва технологічною документацією. Розглядає зміни, які вносяться у технічну документацію у зв'язку з коректуванням технологічних процесів. Керує розробленням і здійснює контроль за виконанням технологічних заходів щодо підвищення показників буріння, запобігання аварій та ускладнень, скорочення витрат часу на їх ліквідацію. Організовує розроблення рекомендацій із застосування найефективніших вибійних двигунів і типів доліт за інтервалами буріння і площами розбурювання. Бере участь у розробленні завдань із впровадження нової техніки та технології буріння. Керує розробленням параметрів і рецептури з удосконалення приготування, оброблення і обважнювання промивальних рідин. Організовує промислові випробування нової техніки, матеріалів і технологічних процесів. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків. Координує діяльність підрозділів, які забезпечують технологічну підготовку виробництва. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі розроблення нафтових і газових родовищ; перспективи технічного розвитку підприємства; технологію буріння свердловин; організацію технологічної підготовки у бурінні; виробничі потужності та режим роботи устаткування; інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки та технології буріння; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

13. НАЧАЛЬНИК СТАЦІОНАРНОЇ ПЛАТФОРМИ

(У РОЗВІДУВАЛЬНОМУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ БУРІННІ)

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю стаціонарної платформи. Забезпечує дотримання на стаціонарній платформі законів та інших нормативних актів органів державної влади, конвенції із запобігання забрудненню моря нафтою, графіків буріння та випробування свердловин, безаварійне проведення свердловин. Проводить роботу з удосконалення організації праці, виробництва бурових і випробувальних робіт, технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення ефективності бурових і випробувальних робіт, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості робіт, що виконуються, Забезпечує технічно правильну експлуатацію стаціонарної платформи. Складає заявки на матеріали, запчастини, інструмент, необхідні для нормальної роботи стаціонарної платформи, і контролює їх виконання. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних ремонтів устаткування стаціонарної платформи. Організовує розробку завдань, облік і складання звітності про виробничу діяльність платформи. Керує працівниками стаціонарної платформи.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з бурових робіт і технічного обслуговування устаткування стаціонарних платформ; технічні характеристики та експлуатаційні дані бурового устаткування; основні технологічні процеси проведення бурових робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід з проведення бурових робіт; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 5 років.

14. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Організовує виконання виробничих завдань. Забезпечує своєчасне та якісне виконання замовлень із заливання свердловин. Здійснює контроль за правильною експлуатацією устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни. Вживає заходів щодо удосконалення організації виробництва. Організовує забезпечення устаткуванням, запасними частинами, матеріалами. Бере участь у розробленні та здійсненні організаційно-технічних заходів щодо забезпечення виконання виробничих завдань, підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Організовує вивчення, узагальнення і розповсюдження передових прийомів і методів праці. Координує роботу майстрів і цехових служб. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Забезпечує складання і. своєчасне подання установленої звітності по цеху. Керує працівниками цеху.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності цеху і правила його технічної експлуатації; основи економіки, організації та планування виробництва; чинні положення з оплати праці та форми матеріального заохочення; основи трудового законодавства; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР З ВИПРОБУВАННЯ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Розробляє технологію випробування свердловин. Організовує підготовку технічних засобів з випробування свердловин. Складає річні завдання щодо проведення робіт на випробування свердловин. Контролює їх виконання. Безпосередньо керує роботами з випробування, перфорації свердловин і установлення цементних мостів. Розроблює технічну документацію, веде необхідний облік і звітність. У разі потреби розроблює додаткові заходи щодо випробування свердловин. Робить розрахунки колон насосно-компресорних труб, контролює схему обв'язки свердловин під час випробування, перфорації свердловин та встановлення цементних мостів. Проводить узагальнення і обмін досвідом роботи між буровими бригадами з процесу випробування свердловин. Проводить роботу з удосконалювання організації праці, технології випробування свердловин. Контролює безпечне ведення робіт під час випробування свердловин.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з випробування свердловин; технологію робіт; геолого-технічний наряд; фактори, які ускладнюють проведення робіт; конструкцію кріплення свердловин; технічну характеристику устаткування, інструменту і пристроїв, правила їх експлуатації та передовий вітчизняний і світовий досвід організації робіт з випробування свердловин; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства і законодавства з охорони навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з випробування свердловин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з випробування свердловин I категорії - не менше 2 років.

Інженер з випробування свердловин I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з випробування свердловин II категорії не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з випробування свердловин II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з випробування свердловин не менше 2 років.

Інженер з випробування свердловин: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР З ВИШКОБУДУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює розроблення оперативних планів з будівництва і монтажу бурових установок. Забезпечує правильну експлуатацію устаткування і дотримання графіків його ремонту. Здійснює технічний нагляд за дотриманням проектів і технічних умов на монтаж устаткування. Веде роботу із удосконалення технології та механізації будівельно-монтажних робіт, підвищення якості та скорочення термінів будівництва бурових. Аналізує виконання техніко-економічних показників будівництва бурових. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів із поліпшення вишкомонтажних робіт. Бере участь в узагальненні та розповсюдженні передових прийомів і методів праці. Контролює дотримання бригадами технологічної дисципліни, правил експлуатації устаткування, норм витрат матеріалів. Веде встановлений облік і звітність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вишкобудування; організацію робіт, технологію спорудження і демонтажу бурових; технічні умови до бурових, які споруджуються, технічні характеристики і конструктивні особливості бурового устаткування та спецтехніки, які використовуються під час проведення робіт; правила їх технічної експлуатації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, передовий вітчизняний і світовий досвід з вишкобудування, основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з вишкобудування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з вишкобудування I категорії - не менше 2 років.

Інженер з вишкобудування I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з вишкобудування II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з вишкобудування II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з вишкобудування - не менше 2 років.

Інженер з вишкобудування: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР З ГЛИНЯСТИХ РОЗЧИНІВ У НАДГЛИБОКОМУ БУРІННІ

Завдання та обов'язки. Здійснює підбір рецептури промивальної рідини з урахуванням вимог геолого-технічних нарядів. Вносить зміни в технічну документацію у зв'язку зі зміною технології приготування і оброблення промивальних рідин. Проводить контрольні замірювання параметрів промивальної рідини і встановлює терміни їх проведення відповідно до геолого-технічних умов проводки свердловин. Здійснює контроль за станом і якістю промивальної рідини в процесі буріння. Розробляє і впроваджує заходи щодо удосконалення приготування, оброблення та обважнювання розчину. Аналізує, витрати обважнювачів і хімічних реагентів з інтервалів буріння. Контролює стан контрольно-вимірювальних приладів і очисних пристроїв на буровій. Проводить інструктаж робітників бурових бригад під час оброблення промивальних рідин. Здійснює контроль за дотриманням безпечного ведення робіт у службі глиногосподарства. Контролює роботу лаборантів-колекторів. Веде встановлений облік і звітність.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, пов'язані з веденням глиногосподарства; геологічну будову родовищ, що розбурюються, і основи бурових робіт; основи загальної неорганічної та колоїдної хімії; фізико-хімічну характеристику застосовуваних обважнювачів і хімічних реагентів; методи вимірювань усіх параметрів промивальних рідин і вимірювальні прилади, які застосовуються під час вимірювання; норми витрат і правила зберігання матеріалів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; передовий вітчизняний і світовий досвід ведення господарства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з глинястих розчинів у надглибокому бурінні I категорії - не менше 2 років.

Інженер з глинястих розчинів I категорії у надглибокому бурінні: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з глинястих розчинів у надглибокому бурінні II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з глинястих розчинів II категорії у надглибокому бурінні: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з глинястих розчинів у надглибокому бурінні - не менше 2 років.

Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Бере участь і здійснює контроль за процесом кріплення свердловин відповідно до прийнятої технології робіт, за дотриманням виробничої і технологічної дисципліни, за виконанням правил охорони праці. Організовує підготовку матеріальних засобів для проведення робіт з цементування і здійснює контроль за їх підготовкою. Організовує і забезпечує найбільш раціональне розміщення технологічного устаткування і техніки під час проведення робіт. Готує і передає інформацію про виконання виробничих завдань керівництву цеху, дільниці. Розробляє необхідну техніко-технологічну документацію. Забезпечує експлуатацію устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт. Проводить технологічні випробування нового устаткування, матеріалів і технічних процесів, у кріпленні свердловин. Бере участь у впровадженні заходів щодо запобігання аваріям і ускладненням під час кріплення свердловин. Вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід у галузі кріплення свердловин.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні інструкції та інші керівні матеріали щодо організації ведення робіт з кріплення свердловин; правила розроблення, оформлення і ведення техніко-технологічної документації з цементування, кріплення свердловин; технологію ведення робіт з кріплення свердловин та їх конструкції; технічні характеристики технологічного устаткування і техніки, які використовуються під час ведення робіт з кріплення свердловин; фізико-хімічні властивості цементів, тампонажних розчинів, хімреагентів, які використовуються під час цементування свердловин, і фактори, які впливають на їх зміну; норми витрат матеріалів, правила їх зберігання та транспортування; методику проведення випробувань нових технологічних процесів кріплення свердловин, нової техніки і технологічного устаткування; передовий вітчизняний і світовий досвід робіт з кріплення свердловин; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила охорони навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з кріплення свердловин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з кріплення свердловин I категорії - не менше 2 років.

Інженер з кріплення свердловин I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з кріплення свердловин II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з кріплення свердловин II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з кріплення свердловин - не менше 2 років.

Інженер з кріплення свердловин: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР ІЗ ЗАЛИВАННЯ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Керує технологічними процесами заливання (цементування) свердловин. Контролює підготовку ствола свердловин до цементування, забезпечує правильне встановлення оснащення експлуатаційних колон. Організовує опресування наземних комунікацій і підготовку матеріальних і технічних засобів для проведення цементувальних робіт. Забезпечує раціональне розставлення технологічного устаткування, здійснює розрахунок потрібної кількості цементу, продавлюючої рідини і хімічних реагентів. Визначає очікуваний максимальний тиск у свердловині та час, необхідний для цементування обсадних колон і виконання інших робіт з заливання. Здійснює розроблення відповідної технічної документації і контроль за дотриманням технологічної дисципліни, виконання правил охорони праці. Забезпечує правильну експлуатацію устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт. Бере участь у роботах з ліквідації браку, який виник у процесі цементування експлуатаційних колон.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ведення бурових робіт (кріплення свердловин); геологічну будову родовищ; методи геофізичних і гідродинамічних досліджень; технологію виконання цементувальних робіт; конструкцію обсадних колон; цемент і матеріали (які застосовуються під час виконання цементувальних робіт), норми їх витрат, правила збереження і транспортування; передовий вітчизняний і світовий досвід із заливання свердловин; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер із заливання свердловин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із заливання свердловин I категорії - не менше 2 років.

Інженер із заливання свердловин I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із заливання свердловин II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер із заливання свердловин II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера із заливання свердловин - не менше 2 років.

Інженер із заливання свердловин: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР ІЗ СКЛАДНИХ РОБІТ У БУРІННІ

(КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ) СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання виробничих завдань з ремонту свердловин з метою попередження виникнення ускладнень і аварій. Аналізує причини ускладнень і аварій та вживає заходів щодо їх ліквідації. Бере участь у роботах зі спускання глибоких обсадних колон. Бере участь у розробленні нестандартного ловильного інструменту. Розробляє інструкції щодо попередження аварій і ускладнень. Контролює параметри глинистих розчинів. Бере участь у ліквідації викидів і відкритих фонтанів. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи бурового устаткування, інструменту та пристроїв, правила їх технічної експлуатації, технологію виробничого процесу і ведення складних бурових робіт, методи боротьби з викидами, відкритим фонтануванням та іншими ускладненнями; методи ліквідації аварій і ускладнень; методи боротьби з поглинанням; склад і спосіб застосування сумішей для ізоляції зон поглинання; методи розрахунків і основи конструювання; основи трудового законодавства, основи законодавства з охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин I категорії - не менше 2 років.

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин - не менше 2 років.

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. МЕХАНІК БУРИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безперебійну і надійну роботу бурильної установки та устаткування для буріння свердловин. Здійснює своєчасне та якісне проведення технічних оглядів за станом і ремонтом бурильної установки і бурового устаткування. Організовує розроблення планів планово-запобіжних ремонтів бурового устаткування. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації відповідно до вимог правил безпеки бурильної установки та устаткування для буріння свердловин і організовує безпечну їх експлуатацію. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх попереднього зношення. Бере участь у контролі за проведенням технічних оглядів і ревізій вантажопідйомних механізмів, вантажозахоплювальних і чалочних пристроїв, апаратів і посудин, що працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок. Контролює проведення дефектоскопії устаткування, інструменту і пристроїв. Контролює роботи з монтажу і демонтажу бурильної установки і устаткування для буріння. Контролює комплектність нової бурильної установки, наявність технічної документації на установку. Складає заявки на запасні частини, матеріали для ремонту і контролює їх виконання. Контролює дотримання норм витрат палива і мастильних матеріалів. Бере участь у розробленні заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів. Керує робітниками, які здійснюють ремонт устаткування бурильних установок. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурового устаткування та у розробленні заходів щодо їх запобігання. Керує роботами з випробування нових видів бурильних установок і бурового устаткування. Веде облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів. Організовує облік робіт, виконаних в процесі ремонту устаткування. Забезпечує складання звітів про технічний стан устаткування. Веде установлену документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ремонту бурильних установок і бурового устаткування; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим роботи бурового устаткування; правила його технічної експлуатації, організацію і технологію ремонтних робіт; правила складання технічної документації з ремонту; основи технології буріння нафтових і газових свердловин; вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту та модернізації бурового устаткування; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Механік бурильної установки I категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка бурильної установки II категорії не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Механік бурильної установки II категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією механіка бурильної установки - не менше 2 років.

Механік бурильної установки: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

КЕРІВНИКИ

1. МАЙСТЕР З ДОБУВАННЯ НАФТИ, ГАЗУ ТА КОНДЕНСАТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю бригади з видобутку нафти, газу та газового конденсату і бригадами-суміжниками, які працюють за єдиним нарядом. Забезпечує виконання завдань з видобутку нафти, газу та газового конденсату, підвищення продуктивності праці. Забезпечує і контролює дотримання технологічних режимів роботи свердловин та об'єктів, оперативно виявляє причини порушень та усуває їх. Організовує обслуговування свердловин та інших виробничих об'єктів і комунікацій. Вживає заходів щодо скорочення простоїв свердловин. Проводить підготовчу роботу на свердловинах під час передавання їх у ремонт та оформлює акти на прийняття та здавання свердловин. Здійснює контроль за прийняттям свердловин із ремонту. Забезпечує якість підготовки нафти та газу для подачі їх в магістральний трубопровід або безпосередньо споживачу. Бере участь у виконанні складних і небезпечних робіт. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання ланкам і окремим робітникам відповідно до графіків виробництва. Контролює використання матеріалів, палива, електроенергії. Забезпечує контроль за якістю робіт, які виконуються членами бригад з видобутку нафти, газу та газового конденсату та бригад-суміжників за єдиним нарядом, за економним використанням електроенергії, палива, матеріалів, інструменту. Своєчасно складає і подає заявки на необхідну техніку, матеріали, інструменти. Бере участь у розробленні нових і удосконаленні діючих технологічних процесів. Вживає заходів щодо запобігання браку та підвищення якості робіт. Сприяє розвитку суміщення професій, розширенню зон обслуговування і застосування інших прогресивних форм організації праці. Аналізує результати виробничої діяльності бригад. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників, навчання їх іншим та суміжним професіям. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з видобутку нафти, газу і газового конденсату; правила з експлуатації свердловин, наземного устаткування, споруд і комунікацій; технологію ведення робіт; чинні положення з оплати праці і форми матеріального заохочення; економіку та організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

2. МАЙСТЕР З ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Організовує роботу бригад (ланок) з дослідження свердловин. Керує роботами з дослідження свердловин і проводить первинне оброблення одержаних даних, аналізує їх. Забезпечує і контролює підготовку досліджуваних свердловин та якість досліджень. Бере участь у розробленні оперативних завдань, виробничих графіків і забезпечує своєчасне їх виконання. Бере участь у складних промислових і гідродинамічних дослідженнях обов'язкового комплексу з дослідження свердловин. Удосконалює та впроваджує нові методи і методики досліджень. Забезпечує правильну експлуатацію апаратури, приладів, устаткування, механізмів і проводить своєчасне їх списання. Керує ремонтом дослідницької апаратури і приладів. Бере участь у проведенні контрольних замірів видобування нафти, газу, газового конденсату та інших компонентів. Складає своєчасні заявки на необхідну техніку, інструмент, матеріали. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію, Забезпечує раціональні витрати матеріалів, палива, електроенергії. Вживає заходів щодо запобігання браку і підвищення якості робіт. Бере участь у прийманні закінчених робіт. Здійснює формування бригад. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання до робітників, ланок відповідно до затверджених планів і графіків виробництва. Веде встановлену документацію. Аналізує результати виробничої діяльності бригади. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з дослідження свердловин; технологію ведення і характеристику фонду свердловин; технічну характеристику приладів, механізмів, устаткування і апаратури, правила їх експлуатації та ремонту; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

3. МАЙСТЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ГАЗОВИХ ОБ'ЄКТІВ

Завдання та обов'язки. Бере участь у виконанні налагоджувальних, пускових, експериментальних та інших спеціальних робіт, а також у безпосередній експлуатації протягом визначеного періоду технологічного устаткування і його систем як на заново введених в експлуатацію, так і експлуатованих газових об'єктах. Виконує роботи в передпусковій ревізії основного технологічного і допоміжного устаткування. Бере участь у підготовці та проведенні індивідуальних випробувань типового і нестандартного (імпортного) технологічного устаткування газових об'єктів. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста бере участь у проведенні (виконанні) комплексних випробувань технологічного устаткування і систем на об'єктах транспорту та перероблення газу. Бере участь у переробленні устаткування газових об'єктів на технічну точність, встановленні (під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста) оптимальних режимів роботи технологічного і допоміжного устаткування газових об'єктів. Забезпечує справний стан апаратури, приладів, оснащення, інструменту у процесі виконання різних робіт на технологічному обладнанні, виконує їх регулювання у процесі експлуатації. Складає технічні звіти, виконує нескладні розрахунки під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста.

Повинен знати: основні типи, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, інструкції з експлуатації та налагодження технологічного устаткування і його систем, експлуатованих на газових об'єктах; правила технічної експлуатації технологічного устаткування і його систем на газових об'єктах; правила безпеки під час експлуатації газових об'єктів; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

4. МАЙСТЕР З ПІДГОТОВКИ ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво бригадою з підготовки газу. Забезпечує виконання бригадою в установлені терміни виробничих завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економію витрат сировини, матеріалів та систематичне підвищення продуктивності праці. Забезпечує підтримання заданих параметрів режиму роботи установки з підготовки газу згідно з технологічним регламентом. Здійснює постійний контроль за справним станом, правильною експлуатацією устаткування, механізмів, інструменту. Запобігає та усуває можливі неполадки в роботі устаткування. Забезпечує щоденний контроль за правильним веденням технологічної документації персоналом, виявляє порушення, аналізує причини їх виникнення і вживає заходів щодо їх усунення. Здійснює персональний і постійний контроль за якістю газу, виявляє причини порушень і оперативно вживає заходів до відновлення якості. Здійснює керівництво складними і небезпечними роботами. Забезпечує контроль за стоками в промислову каналізацію і викидами в атмосферу, якісну підготовку апаратів до технічного огляду і підготовку для проведення ремонтних робіт на установці. Контролює якість проведених робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою. Бере участь у розробленні інструкцій і технологічного регламенту установки. Здійснює формування бригад. Координує діяльність бригад, які обслуговують основні бригади. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання до окремих робітників, ланок відповідно до затверджених графіків виробництва. Аналізує результати виробничої діяльності. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації виробництва і технології видобутку газу; технологічний регламент і схему установки; конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режим роботи устаткування установки; технічні умови на продукцію, яка виготовляється; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

5. МАЙСТЕР З РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН (КАПІТАЛЬНОГО, ПІДЗЕМНОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою бригадою. Забезпечує виконання бригадою завдань із ремонту свердловин (за єдиним нарядом на видобування нафти і газу). Керує роботами з капітального ремонту свердловин. Забезпечує і контролює технологію та якість ремонтів, експлуатацію інструменту, повне завантаження і ефективне використання устаткування і спецтехніки. Оперативно впливає на усунення причин порушень технології та якості ремонту. Здійснює впровадження заходів щодо скорочення термінів ремонту, зниження їх вартості, підвищення міжремонтного періоду роботи свердловин. Перевіряє справність технологічного устаткування та електроустаткування, інструменту, техніки, призначеної для спуску у свердловину. Бере участь у проведенні складних і особливо небезпечних ремонтних робіт. Установлює виробничі завдання бригаді та окремим робітникам. Бере участь у прийманні свердловин у ремонт і здаванні відремонтованих свердловин замовнику. Забезпечує підготовку і підбір інструменту. Складає заявки на техніку, устаткування, інструмент і матеріали відповідно до вимог технології ремонту. Веде облік витрат матеріальних цінностей, вживає заходів щодо їх зберігання. Здійснює розставлення робочих по вахтах. Здійснює заходи щодо запобігання браку і підвищення якості робіт. Здійснює формування бригади. Координує діяльність бригад, які обслуговують основні бригади. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію. Сприяє поширенню передового досвіду. Аналізує результати виробничої діяльності бригади. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт підземного (капітального) ремонту свердловин; технологію ведення ремонтних робіт; технічну характеристику устаткування, інструментів, пристроїв, правила їх експлуатації та ремонту; причини виникнення геологічних і технічних ускладнень, способи їх запобігання і ліквідації та правила ведення документації; основи економіки і організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

6. МАЙСТЕР З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво бригадою з міжремонтного обслуговування, ремонту устаткування, бере участь у розробленні оперативних завдань. Установлює виробничі завдання бригадам і окремим робітникам. Організовує виконання робіт у бригаді, упроваджує передові системи і методи ремонту. Забезпечує виконання виробничих завдань, максимальне використання виробничих потужностей, економні витрати сировини, матеріалів і систематичне підвищення продуктивності праці робітників, якісне виконання робіт. Здійснює контроль за правильною експлуатацією устаткування. Визначає потребу бригади в транспортних засобах, підіймальних механізмах, матеріалах та інструменті і забезпечує їх ефективне використання. Бере участь у проведенні складних і особливо небезпечних ремонтних роботах. Забезпечує виконання заходів щодо збирання і зберігання вторинних ресурсів. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи щодо скорочення термінів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку і поліпшення якості ремонту. Організовує впровадження нових видів устаткування, засобів діагностики, пристроїв і засобів для механізації трудомістких процесів, сприяє поширенню передового досвіду. Бере участь у проведенні робіт з виявлення резервів виробництва, із створення сприятливих умов праці. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію. Здійснює формування бригади.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-технічної та господарської діяльності дільниць, організації ремонтної служби; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування підприємства і дільниці; технологію ремонтних робіт; технічні умови, норми, стандарти та інструкції з ремонту, монтажу і випробування устаткування; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства: правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

7. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ З ВИДОБУТКУ НАФТИ, ГАЗУ ТА КОНДЕНСАТУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує оперативне регулювання процесу виробництва, ритмічну роботу підприємства. Координує діяльність виробничих підрозділів (цехів) з видобутку і внутрішньопромислового збору нафти і газу. Керує розробленням і доведенням оперативних виробничих завдань до кожного виробничого підприємства (підрозділу). Організовує розроблення організаційно-технічних заходів, спрямованих на виконання завдань з видобутку нафти і газу, підвищення нафтовіддачі пластів; здійснює контроль за їх виконанням. Керує розробленням завдань з підземного та капітального ремонту свердловин і здійснює контроль за їх виконанням. Бере участь у розробленні заходів щодо скорочення недіючих свердловин, підвищення автоматизації у видобуванні і обліку нафти, газу та рідини, яка закачується у пласт. Бере участь у розробленні завдань з розвитку, реконструкції та підготовки виробництва з урахуванням зниження трудовитрат. Бере участь у складанні завдань на проектування, виконання проектно-розвідувальних робіт. Аналізує виробничі показники роботи нафтогазовидобувних підприємств (цехів) і стан використання експлуатаційного фонду свердловин. Бере участь у розробленні норм потреби в обладнанні та витратах матеріалів, контролює їх використання. Здійснює контроль за веденням робіт з погляду відповідності технологічної документації конкретним умовам, технічним нормативам і вимогам правил безпеки та виробничої санітарії. Організовує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, матеріалами, устаткуванням, інструментом тощо. Організовує своєчасне складання статистичної звітності. Бере участь у роботі комісії з розслідувань нещасних випадків. Організовує роботу з вивчення і впровадження передового досвіду з питань технології видобування нафти, газу і газового конденсату. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань складання виробничих завдань і оперативного керування виробництвом; перспективи розвитку підприємства; виробничі потужності; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; види виконуваних робіт; організацію оперативного процесу виробництва; технологію видобутку нафти і газу; технологію проведення капітального і підземного ремонту свердловин; правила технічної експлуатації нафтогазопромислового устаткування; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтогазовидобувної промисловості; економіку та організацію виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

8. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ З ПІДЗЕМНОГО ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання робіт з капітального і підземного ремонту свердловин. Бере участь у розробленні завдань з підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює контроль за розробленням і виконанням графіків проведення капітального і підземного ремонту свердловин. Організовує розроблення заходів, спрямованих на збільшення міжремонтного періоду, зменшення частоти ремонтів свердловин. Бере участь у розробленні завдань з проведення науково-дослідних робіт з питань удосконалення техніки і технології підземного і капітального ремонту свердловин. Організовує проведення аналізу причин простоїв і бездії фонду свердловин, а також виявлення причин підземного ремонту. Бере участь в організації впровадження нової техніки і технології робіт з ремонту свердловин, нових методів підвищення нафтовіддачі пластів. Розподіляє між виробничими підрозділами устаткування, матеріали, запасні частини для капітального і підземного ремонту свердловин. Організовує роботу з вивчення і впровадження передового досвіду. Бере участь у розслідуванні аварій під час ремонту свердловин та розробленні заходів щодо їх запобігання. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітності. Координує діяльність виробничих підрозділів, зайнятих ремонтом свердловин. Керує робітниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення виробничих завдань і оперативного управління ремонтом свердловин; виробничі потужності підприємств; спеціалізацію підрозділів та їх виробничі зв'язки; основи технології виконання ремонту свердловин; організацію оперативного обліку ремонту свердловин; економіку та організацію виробництва, праці та управління; законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

9. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ ОБЛАШТУВАННЯ РОДОВИЩ

Завдання та обов'язки. Забезпечує раціональне використання і підвищення ефективності капітальних вкладень, зниження вартості робіт, підвищення якості будівництва. Організовує розроблення завдань з введення в експлуатацію об'єктів капітального будівництва. Бере участь у підготовці завдань на проведення проектно-дослідних робіт об'єктів, що будуються. Координує роботу підприємства, виробничих підрозділів у сфері капітального будівництва. Здійснює контроль за забезпеченням будов і об'єктів затвердженою проектно-кошторисною документацією. Готує матеріали на фінансування об'єктів, що будуються. Організовує і контролює забезпечення будівельними матеріалами об'єктів, що будуються. Здійснює контроль за перебігом та процесом і якістю будівництва об'єктів. Організовує роботу державних приймальних комісій, готує матеріали до затвердження актів державної комісії. Бере участь у розробленні заходів щодо облаштування родовищ, організовує складання статистичної звітності. Організовує підготовку матеріалів на виплату премій за введення в експлуатацію об'єктів. Проводить роботу з вивчення та освоєння передового досвіду, який сприяє поліпшенню технології, організації виробництва і зросту продуктивності. Бере участь у державних комісіях з приймання об'єктів в експлуатацію. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються капітального будівництва; технологію будівельних робіт, способи ведення капітального будівництва; порядок розроблення завдань на будівництво; порядок фінансування і складання проектно-кошторисної документації; технічні умови та інструкції на виконання і приймання виконуваних будівельно-монтажних робіт; документи, які регламентують взаємостосунки підрядної організації із замовником; порядок ведення звітної документації; економіку та організацію будівництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

10. НАЧАЛЬНИК МАЙДАНЧИКА ТРУБНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО В КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю майданчика. Розробляє і контролює виконання встановлених завдань. Складає заявки на щоденну потребу в транспортних засобах і вантажопідіймальних механізмах. Контролює доставку вантажів на об'єкти основного виробництва. Організовує і контролює забезпечення бригад основного виробництва матеріалами, інструментом і запасними частинами. Організовує своєчасний ремонт і виготовлення спуско-підіймальних інструментів, пристроїв, кріпильних виробів тощо. Безпосередньо керує складними і небезпечними роботами. Здійснює контроль за справним станом, правильною експлуатацією і зберіганням устаткування, механізмів, пристроїв та інструменту. Проводить роботу щодо удосконалення організації праці, механізації вантажно-розвантажувальних робіт, дотримання правил і норм охорони праці, охорони навколишнього середовища. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків і розробленні заходів до їх запобігання. Бере участь у перегляді чинних і розробленні прогресивних норм витрат матеріалів, інструментів запасних частин. Аналізує господарську діяльність інструментального майданчика. Забезпечує збирання і здавання чорних і кольорових металів. Забезпечує облік наявності та технічного стану спуско-підіймального та іншого інструменту, необхідного для ремонту та освоєння свердловин. Складає зведення заявок із забезпечення виробництва насосно-компресорними трубами, матеріалами, інструментом, запчастинами. Організовує відбракування та списання інструменту та устаткування, що непридатне для використання. Забезпечує складання і своєчасне подання установленої звітності. Керує працівниками, які працюють на інструментальному майданчику.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності інструментального майданчика; потужність інструментального майданчика; устаткування майданчика і правила його експлуатації, основи технології, економіки, організації основного виробництва; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

11. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОЇ

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю оперативно-виробничої служби (ОВС) з виконання виробничого завдання, забезпечення безаварійної роботи устаткування, газових свердловин, шлейфів та інших допоміжних об'єктів установки комплексної підготовки газу. Забезпечує роботу установки комплексної підготовки газу, газових і газоконденсатних свердловин та інших виробничих об'єктів відповідно до встановлених технологічних режимів і правил технічної експлуатації. Здійснює постійний контроль за станом виробничих об'єктів, вживає заходів щодо поліпшення використання фонду газових і газоконденсатних свердловин. Бере участь у розробленні завдань з видобування нафти, газу і газового конденсату, забезпечує своєчасне їх виконання. Визначає потребу і контролює своєчасне матеріально-технічне і транспортне забезпечення. Організовує безпечне застосування отруйних, їдких, вибухо- і вогненебезпечних речовин, а також забезпечує знешкодження стічних вод, виробничих відходів відповідно до санітарних правил і норм. Веде оперативно-технічну документацію. Своєчасно подає у центральну виробничо-диспетчерську службу добову інформацію про результати діяльності виробничих об'єктів. Веде профілактичну роботу щодо запобігання пожежам, нещасним випадкам. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і виявляє причини, які спричинили їх; вживає заходів щодо запобігання виробничого травматизму. Контролює виконання робіт з реконструкції та будівництва виробничих об'єктів. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Організовує впровадження нової техніки у виробництво. Керує робітниками служби. Забезпечує ведення встановленої технічної та звітної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань оперативного управління виробництвом; технологію виробничого процесу; організацію оперативного обліку виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління; законодавство про охорону надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 5 років,

12. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ З РОЗРОБЛЕННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне складання технологічних режимів роботи експлуатаційних і нагнітальних свердловин та організовує систематичний контроль за їх використанням. Організовує розроблення заходів щодо контролю і регулювання розроблення нафтових і газових родовищ, раціонального розроблення і найбільш повного виймання запасів нафти та газу з надр і здійснює контроль за їх впровадженням. Бере участь у розробленні завдань з видобутку нафти та газу на об'єктах, що експлуатуються, контролює здійснення заходів щодо розроблення родовищ. Бере участь у контролі роботи з пробної експлуатації нових площ і підготовленні їх до виведення в промислове розроблення. Бере участь у розгляді проектно-технологічної документації на розроблення родовищ і контролює її виконання. Розробляє заходи з удосконалення технології видобування, оброблення та очищення нафти, газу і газового конденсату. Здійснює впровадження нового обладнання і технологічних процесів у виробництво. Бере участь у розробленні завдань і контролі за проведенням капітальних ремонтів і роботою над фондом експлуатаційних і нагнітальних свердловин. Визначає необхідність повернення свердловин на інші об'єкти, забезпечує оформлення повернення та контроль за ліквідацією свердловин, підготовкою свердловин до консервації. Бере участь у розробленні заходів з охорони надр під час експлуатації нафтових і газових родовищ та здійснює контроль за їх використанням. Здійснює методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів з питань раціонального розроблення нафтових і газових родовищ. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі розроблення нафтових і газових родовищ; стан і перспективу розвитку мінерально-сировинної бази в досліджуваному районі; технологію виробництва; порядок обміну видобутку нафти, газу на об'єктах розроблення родовищ; правила обліку і зберігання геолого-виробничої документації фондових матеріалів; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтогазової промисловості; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

13. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ З ПІДГОТОВКИ НАФТИ І ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю установки. Забезпечує виконання завдань з видобутку нафти, газу, газового конденсату, роботу установки нафтових, газових і газоконденсатних свердловин та інших виробничих об'єктів у суворій відповідності до встановлених технологічних режимів і правил технічної експлуатації. Визначає обсяги ремонтних робіт. Бере участь у складанні графіків і дефектних відомостей на проведення капітального та інших видів ремонтів і контролює їх виконання. Забезпечує підготовку устаткування до ремонту, правильне і своєчасне оформлення первинної документації з обліку робочого часу, виробітку і впровадження заходів щодо організації праці та підвищення якості продукції, що випускається, аналізує результати виробничої діяльності. Контролює дотримання робітниками правил безпечного ведення робіт. Контролює витрати сировини, матеріалів і газу на власні потреби. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Забезпечує ведення встановленої технічної документації. Керує працівниками установки.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності установки; технічну схему установки, схеми постачання установки водою, електроенергією, парою, повітрям; схему виробничої каналізації; контрольно-вимірювальні прилади, принципи роботи автоматики і системи захисту устаткування; правила експлуатації устаткування; комунікації установки; технологію підготовки нафти, газу, газового конденсату, технологічний режим і технологічну карту установки; характеристики, властивості сировини і продукції та їх стандарти; передовий вітчизняний і світовий досвід з проведення бурових робіт; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок розроблення виробничих завдань; законодавство про охорону надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

14. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ З ПІДЗЕМНОГО ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху. Бере участь у розробленні оперативних завдань з підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює роботи щодо інтенсифікації видобутку нафти і газу та збільшення приємистості нагнітальних свердловин. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування і споруд та виконання графіка ремонтів устаткування, профілактичних оглядів і випробувань закріпленого за цехом устаткування. Здійснює контроль за підготовкою і проведенням капітального і підземного ремонту свердловин. Забезпечує контроль і виконання в установлені терміни планових завдань і робіт, пов'язаних з ліквідацією аварії. Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, інструментом, матеріалами, спецтехнікою та забезпечує їх раціональне використання. Розробляє і забезпечує виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення якості ремонту. Організовує проведення аналізу з виявлення причин необхідності проведення підземного ремонту. Бере участь у розслідуванні причин аварій і неякісних ремонтів свердловин і вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне складання заявок на устаткування, інструмент і матеріально-технічні засоби, необхідні для виробництва. Здійснює контроль за витратами матеріалів, палива, електроенергії. Бере участь у відбракуванні і підготовці актів на списання інструменту та устаткування, яке непридатне для використання. Забезпечує впровадження нової техніки, технології, механізації трудомістких процесів і видавання попереджувальних рекомендацій. Проводить роботу щодо удосконалення технології ремонту свердловин. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Координує роботу майстрів, бригад. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності по цеху. Керує працівниками цеху.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності цеху; організацію і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології розроблення нафтових і газових родовищ; технічні характеристики устаткування та інструменту, які застосовуються під час капітального і підземного ремонту свердловин; геологічну характеристику нафтових родовищ, на які працює цех; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок розроблення виробничих завдань; основи трудового законодавства; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

15. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ З ДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Організовує безперебійну роботу всіх виробничих ланок і здійснює оперативний контроль за виконанням виробничих завдань. Забезпечує експлуатацію свердловин та інших виробничих об'єктів в суворому дотриманні встановлених технологією режимів і правил технічної експлуатації. Вживає заходів щодо поліпшення використання фонду свердловин. Здійснює контроль за виконанням робіт з введення в експлуатацію свердловин, закінчених бурінням і освоєнням. Контролює своєчасне забезпечення виробничих об'єктів необхідними матеріалами, устаткуванням, інструментом і транспортом. Організовує роботу щодо удосконалення технології видобутку нафти, газу, газового конденсату, механізації та автоматизації виробничих процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості та собівартості нафти і газу. Координує роботу дільниць і бригад з видобутку нафти і газу. Здійснює контроль за витратами матеріалів, електроенергії, палива. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів. Бере участь у складанні графіків ремонтів промислового устаткування і здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Забезпечує складання і своєчасне подання установленої звітності по цеху. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Керує працівниками цеху.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; технологію виробничого процесу видобутку нафти і газу, нафтогазопромислове устаткування і правила його технічної експлуатації; спеціалізацію цехів і підрозділів та виробничі зв'язки між ними; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; організацію оперативного обліку виробництва; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтової та газової промисловості; основи трудового законодавства; законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР З ВИДОБУТКУ НАФТИ Й ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу експлуатаційних свердловин, об'єктів відповідно до установлених технологічних режимів. Вживає оперативних заходів щодо усунення причин відхилень від затверджених технологічних режимів. Бере участь у розробленні перспективних і поточних оперативних планів з видобутку нафти і газу. Бере участь у складанні технологічних режимів роботи експлуатаційних свердловин та інших виробничих об'єктів. Організовує своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією. Вносить зміни в технічну документацію у зв'язку зі змінами і коректуванням технологічних режимів виробництва. Проводить паспортизацію об'єктів. Веде облік аварій, які виникли на експлуатаційних свердловинах. Бере участь в аналізі причин аварій і розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Контролює якість проведення поточного ремонту свердловин, випробування нової техніки, удосконалення систем збору нафти, технології нафтовидобутку і депарафінізації. Бере участь у створенні безпечних умов праці, охороні навколишнього середовища, розробленні технічно обгрунтованих норм витрат матеріалів, палива та електроенергії. Контролює раціональне використання матеріалів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються техніки і технології видобування, збирання нафти і газу; правила експлуатації нафтових і газових родовищ; техніку і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології будівництва свердловин; умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об'єктах нафтогазопромислу, способи запобігання і ліквідації їх; спеціалізацію підрозділів, які обслуговують нафтогазопромисел; вітчизняний і світовий досвід у галузі видобутку нафти і газу; організацію оперативного обліку виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр та навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з видобутку нафти й газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу I категорії - не менше 2 років.

Інженер з видобутку нафти й газу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж за професією інженера з видобутку нафти й газу II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з видобутку нафти й газу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу - не менше 2 років.

Інженер з видобутку нафти й газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР З ВИДОБУТКУ НАФТИ Й ГАЗУ

(в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує оперативне керівництво виробничими процесами видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату і нафти. Забезпечує виробничі об'єкти технологічними схемами, інструкціями з експлуатації устаткування установок попередньої підготовки газу морських стаціонарних платформ і блок-кондукторів і установок комплексної підготовки газу, інструкціями з безпечного виконання робіт на об'єктах. Здійснює контроль за їх виконанням. Здійснює контроль за поточною експлуатацією свердловин, бере участь у розробленні заходів з оптимізації режимів експлуатації свердловин, вживає заходів щодо скорочення бездіючого фонду свердловин. Здійснює контроль за дотриманням технологічних режимів експлуатації установок попередньої підготовки газу морських стаціонарних платформ і блок-кондукторів, установок комплексної підготовки газу, морських і технологічних газопроводів, кранових вузлів і вузлів ежектування, технологічного устаткування. Розробляє оптимальні норми витрат метанолу, поверхньоактивних речовин, хімічних реагентів, запірної арматури та іншого устаткування, контролює їх дотримання; аналізує їх витрати. Складає графіки і плани оброблення поверхньоактивними речовинами привибійної зони свердловин з піщаними пробками, здійснює технологічне і технічне забезпечення проведення цих робіт, контролює їх виконання. Розробляє плани і заходи, які забезпечують виконання завдань з видобування газу, газового конденсату та нафти, контролює їх виконання. Бере участь в удосконаленні технологічних схем видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату та нафти. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запасні частини, необхідні для нормальної експлуатації газодобувних об'єктів. Контролює роботу об'єктів згідно з правилами та інструкціями з фонтанної безпеки. Бере участь у розробленні планів проведення вогневих і газонебезпечних робіт, проведенні цих робіт. Керує виконанням робіт з підвищеною небезпекою і роботами щодо запобігання або ліквідації аварій. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків і вживає заходів щодо їх запобігання. Збирає, веде і зберігає виконавчу, технічну та технологічну документацію. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з добування нафти та газу; техніку і технологію видобування газу і нафти; технологію збирання нафти та газу, правила експлуатації нафтових і газових родовищ; техніку і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології буріння свердловин; умови виникнення технічних неполадок аварій, ускладнень на газовидобувних і нафтовидобувних об'єктах; способи запобігання та їх ліквідації; вітчизняний і світовий досвід у галузі видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми з охорони праці; виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з видобутку нафти й газу (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу (в умовах видобування газу і нафти з морських стаціонарних платформ) I категорії - не менше 2 років.

Інженер з видобутку нафти й газу (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з видобутку нафти й газу (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) - не менше 2 років.

Інженер з видобутку нафти й газу (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ГАЗОВИХ ОБ'ЄКТІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує стійкий і ефективний режим роботи устаткування, встановлений заводами-виготовлювачами та оперативними вказівками диспетчерської служби, дотримання правил експлуатації, технічного обслуговування. Аналізує та узагальнює експлуатаційні показники роботи устаткування, установок, споруд; вишукує можливості щодо оптимізації режиму їх робіт. Контролює своєчасне ведення технологічної документації персоналом. Вносить необхідні зміни, доповнення в схеми, креслення, експлуатаційні інструкції. Упроваджує системи комплексного регламентованого обслуговування. Проводить інструктаж і навчання робітників безпечним методам ведення робіт. Організовує облік витрат і дотримання питомих норм паливно-енергетичних ресурсів, мастила, масел та інших матеріалів, необхідних для експлуатації, і впроваджує заходи щодо їх зниження. Складає заявки на інструмент, спецодяг та інші матеріали. Здійснює контроль за дотриманням персоналом експлуатаційних інструкцій. Бере участь у складанні графіків ремонту, у розбиранні причин аварій, відмов у роботі устаткування, розробляє заходи щодо їх запобігання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації устаткування газових об'єктів; правила технічної експлуатації і правила безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів; виробничі потужності, експлуатаційні характеристики, інструкції і конструкцію устаткування; технологічні схеми; будову і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; інструкції щодо поводження з метанолом, інструкції з виконання вогне- і газонебезпечних робіт тощо; правила та інструкції, що стосуються діяльності інженера з експлуатації устаткування; основи трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування газових об'єктів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування газових об'єктів II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування газових об'єктів - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ГАЗОВИХ ОБ'ЄКТІВ

(в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує оперативне керівництво виробничими процесами з видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату, нафти. Забезпечує газовидобувні та нафтовидобувні об'єкти технологічними регламентами, технологічними схемами, інструкціями з експлуатації устаткування установки попередньої підготовки газу морської стаціонарної платформи, блок-кондукторів і установки комплексної підготовки газу, інструкціями з безпечного виконання робіт на об'єктах. Здійснює контроль за дотриманням технологічних регламентів експлуатації установки попередньої підготовки газу морської стаціонарної платформи і блок-кондукторів установки комплексної підготовки газу, морських і технологічних газопроводів, кранових вузлів і вузлів ежектування, технологічного устаткування і газопроводів газового господарства. Контролює стан газопроводів, складає плани і графіки пропускання очисних пристроїв, контролює запуск очисних пристроїв згідно з графіками; накопичує інформацію щодо запусків очисних пристроїв з метою установлення оптимальної експлуатації газопроводів і економії метанолу. Контролює виконання обстеження газопроводів згідно з "Програмою-заявкою на водолазне обстеження морських об'єктів" і затвердженими графіками. Контролює роботу бригади підземного ремонту свердловин з устаткуванням для роботи в свердловині (технічне обслуговування внутрішньосвердловинного устаткування та інструменту, призначеного для роботи з ним). Разом з майстром підземного ремонту свердловин складає плани робіт із спускання, вилучення і обслуговування внутрішньосвердловинного устаткування. Бере участь у складанні графіків обробки розчинами поверхньоактивними речовинами привибійної зони свердловин з піщаними пробками, здійснює технологічне і технічне забезпечення проведення цих робіт і контролює їх виконання. Здійснює контроль за витратами метанолу на установках комплексної підготовки газу морської стаціонарної платформи, установках комплексної підготовки газу, вузлів ежектування та інших об'єктів; бере участь у розробленні норм витрат метанолу, поверхньоактивних речовин, хімреагентів. Контролює дотримання норм безпечної експлуатації газового господарства на виробничих і допоміжних об'єктах. Розробляє плани вогневих і газонебезпечних робіт, бере участь в їх проведенні. Здійснює технічний нагляд за роботами при будівництві нових і капітальному ремонті об'єктів, що експлуатуються. Бере участь у роботі комісії з приймання об'єктів із будівництва або капітального ремонту в експлуатацію. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків і вживає заходів щодо їх запобігання. Бере участь у розробленні заходів, правил та інструкцій з фонтанної безпеки; здійснює постійний контроль за роботою об'єктів згідно з правилами та інструкціями фонтанної безпеки. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запчастини, необхідні для експлуатації газових об'єктів, і контролює їх виконання. Керує роботами підвищеної небезпеки і роботами із запобігання або ліквідації аварій. Збирає, веде і зберігає виконавчу, технічну та технологічну документацію. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з експлуатації устаткування газових об'єктів; правила технічної експлуатації устаткування газових об'єктів; правила технічної експлуатації та правила безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів; експлуатаційні характеристики, інструкції та будову устаткування; технологічні схеми і регламенти роботи устаткування; будову і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; інструкції з виконання вогневих і небезпечних робіт тощо; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; законодавства з охорони надр і навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) I категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) II категорії - не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З ПІДТРИМАННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань з підтримання пластового тиску. Визначає шляхи підвищення ефективності роботи нагнітальних свердловин. Проводить аналіз технічного стану фонду нагнітальних, свердловин і причини відмовлень роботи устаткування. Здійснює контроль за виконанням завдань з закачування води в пласт і за станом виробничих об'єктів. Складає наряд-завдання на капітальний ремонт нагнітальних свердловин і контролює якість їх проведення. Забезпечує правильність консервації та збереження невстановленого устаткування і запасних частин. Організовує розслідування причин аварій і виходів із ладу устаткування. Організовує і контролює виконання робіт щодо випробувань і впровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів. Організовує впровадження передового досвіду щодо експлуатації нагнітальних свердловин. Веде облік і необхідну документацію з технічного стану устаткування, його паспортизацію. Вживає заходів щодо виконання вимог правил і норм з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробництва закачування агентів у пласт; устаткування для закачування в пласт, правила його технічної експлуатації та організацію ремонту; умови виникнення геологічних ускладнень, технічних неполадок, аварій устаткування і способи їх запобігання і ліквідації; порядок оформлення звітної документації; норми витрат і правила зберігання матеріалів; вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки і технології підвищення нафтовіддачі пластів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підтримання пластового тиску: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску I категорії - не менше 2 років.

Інженер з підтримання пластового тиску I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску I категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з підтримання пластового тиску II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску - не менше 2 років.

Інженер з підтримання пластового тиску: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання виробничих завдань з ремонту свердловин; контролює ритмічність роботи бригад підземного і капітального ремонту свердловин. Організовує і координує роботу цехів (дільниць) бази виробничого обслуговування, що пов'язані між собою технологічно під час підземного і капітального ремонту свердловин. Бере участь у розробленні планів з капітального і підземного ремонту свердловин, здійснює контроль за виконанням графіків проведення ремонтів відповідно до затверджених планів. Проводить аналіз причин простоїв та бездіяльності свердловин і вносить пропозиції щодо їх усунення. Аналізує і впроваджує заходи щодо удосконалення методів капітального і підземного ремонту свердловин. Контролює своєчасне забезпечення об'єктів спеціальною технікою, її раціональним використанням та розподілом. Контролює своєчасне виконання заявок цеху підземного і капітального ремонту свердловин базою виробничого обслуговування. Контролює витрати матеріалів під час підземного і капітального ремонту свердловин, аналізує витрати матеріалів та вживає заходів щодо ефективного їх використання. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запасні частини, необхідні для підземного і капітального ремонту свердловин. Контролює облік відпрацьованого часу бригадами і виконання обсягів робіт. Бере участь у розробленні комплексних організаційно-технічних заходів щодо удосконалення роботи цеху, підготовки до осінньо-весняного паводку і контролює їх виконання. Проводить роботу з впровадження нової техніки. Організовує роботу з ліквідації аварій на об'єктах. Бере участь у складанні заявки на спеціальну техніку. Бере участь у розслідуванні причин аварій устаткування, виробничого травматизму і розробляє заходи щодо їх запобігання. Бере участь у роботі комісій з приймання свердловин в експлуатацію після капітального ремонту. Розробляє організаційно-технічні заходи та інструкції щодо фонтанної безпеки під час проведення підземного і капітального ремонтів свердловин, а також під час експлуатації свердловин. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються організацій і технологій підземного і капітального ремонту свердловин; технологію виконання капітального і підземного ремонту свердловин; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи техніки, устаткування та інструменту, що використовуються під час підземного і капітального ремонту, правила їх технічної експлуатації; порядок складання заявок на спеціальну техніку, устаткування та інструмент; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту свердловин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту свердловин I категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту свердловин I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту свердловин II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з ремонту свердловин II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з ремонту свердловин - не менше 2 років.

Інженер з ремонту свердловин: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

7. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну, надійну роботу устаткування, механізмів, транспортних засобів. Бере участь у розробленні поточних завдань (графіків) ремонту і випробувань устаткування. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення якості ремонтних робіт, поліпшення експлуатації устаткування, поточного обслуговування і збільшення міжремонтних термінів служби устаткування. Перевіряє якість ремонтних робіт, розробляє заходи щодо скорочення термінів ремонтів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку і поліпшення якості ремонту устаткування. Веде облік наявності устаткування і заносить у паспорт зміни після його ремонту і модернізації. Готує матеріали для укладання договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт устаткування. Бере участь у розслідуванні причин аварій устаткування і розробляє заходи щодо їх запобігання. Аналізує показники використання устаткування, вивчає умови його експлуатації, а також окремих вузлів та деталей з метою виявлення причин передчасного спрацювання, веде альбом креслень деталей, які швидко спрацьовуються. Здійснює контроль за проведенням ремонту і випробувань устаткування, дотриманням інструкцій з експлуатації, технологічного нагляду. Розробляє нормативні матеріали з ремонту устаткування (терміни служби запасних частин, номенклатуру деталей, які швидко спрацьовуються, і змінних, норми змащувальних матеріалів тощо). Здійснює постійний контроль за проведенням ремонтів устаткування, оглядом посудин і вантажопідіймальних механізмів і дефектоскопією. Бере участь у складанні річних заявок на устаткування, запасні частини, паливно-мастильні матеріали, інструмент і матеріали на ремонтно-експлуатаційні потреби. Бере участь у підготовці заходів, пов'язаних з упровадженням нових стандартів, технічних умов на ремонт і монтаж устаткування. Здійснює перевірку технічного стану устаткування і приймання його з ремонту. Розробляє та бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва. Упроваджує систему технічної та облікової документації, що дозволяє контролювати та запобігати відмовленням у роботі устаткування, недовговічності деталей та їх спрацювання. Складає установлену звітність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; організацію ремонтної служби на підприємстві; технічні характеристики, конструкційні властивості, призначення і режими роботи нафтогазопромислового устаткування, правила його технічної експлуатації; порядок складання завдань з проведення ремонтних робіт; порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запчастини, інструмент тощо; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту устаткування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту устаткування I категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту устаткування I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту устаткування I категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з ремонту устаткування II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з ремонту устаткування не менше 2 років.

Інженер з ремонту устаткування: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

8. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ З ВИДОБУТКУ НАФТИ Й ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує технологічну підготовку виробництва, дотримання встановлених технологічних режимів роботи нафтогазопромислових об'єктів. Бере участь у складанні технологічних режимів роботи свердловин та інших виробничих об'єктів відповідно до встановлених технологічних режимів. Бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання та усунення порушень технологічних процесів видобутку нафти і газу та закачування агенту у продуктивні пласти. Контролює обсяги та якість робочого агенту, що закачується у пласт. Розробляє геолого-технічні заходи на свердловинах, спрямовані на виконання встановлених завдань з видобутку нафти і газу. Організовує своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією. Вносить зміни у технічну документацію у зв'язку із змінами і коректуванням технологічних режимів виробництва. Складає заявки на послуги, що надаються цеху з видобутку нафти і газу іншими підрозділами. Складає і забезпечує виконання графіків депарафінізації, проведення заходів з солевідкладень (корозії) у свердловинах і трубопроводах. Організовує своєчасну підготовку нафтогазових об'єктів до ремонту. Бере участь у складанні замовлень (нарядів-завдань) на підземний і капітальний ремонт свердловин, проведенні операцій з впливу на привибійну зону. Контролює якість ремонтних робіт на нафтогазопромислових об'єктах. Аналізує технологічні процеси видобутку, збирання нафти і газу та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення. Бере участь у розгляді проектів будівництва нафтогазопромислових об'єктів, у проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів видобутку, збирання нафти і газу та впровадженні їх у виробництво. Веде облік аварій в експлуатаційних свердловинах і на технологічних установках. Аналізує причини аварій, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Бере участь у розробленні заходів щодо створення безпечних умов праці, охорони навколишнього середовища, у розробленні технічно обґрунтованих норм витрат матеріалів, палива та енергії. Контролює раціональне використання матеріально-технічних засобів і транспорту. Бере участь у роботах щодо впровадження і випробування нової техніки, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, збирання нафти і газу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації видобутку нафти і газу; основи розроблення нафтових і газових родовищ; техніку і технологію видобутку, збирання нафти і газу, підземного (поточного) і капітального ремонту свердловин; основи технології будівництва свердловин; умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об'єктах нафто- і газопромислу, способи їх запобігання і ліквідації; спеціалізацію підрозділів, що обслуговують нафто- або газопромисел; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; вітчизняний і світовий досвід у галузі видобутку нафти і газу і правила розроблення нафтових і газових родовищ; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-технолог з видобутку нафти й газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу I категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу - не менше 2 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. МЕХАНІК З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Забезпечує експлуатацію і надійну роботу бурового, нафтогазопромислового устаткування, здійснює своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів, ремонтів бурового, нафтогазопромислового устаткування. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і відповідністю вимогам правил безпеки бурового, нафтогазопромислового устаткування та організовує їх безпечну експлуатацію. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання. Вживає заходів щодо своєчасної заміни спрацьованого і морально застарілого устаткування. Бере участь у випробуванні нових зразків бурової і нафтогазовиробничої техніки. Бере участь у контролі за проведенням передбачених правилами випробувань, технічним оглядом і ревізією вантажопідйомних механізмів, вантажозахоплювальних і чалкових пристроїв, апаратів і посудин, що працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок. Бере участь у контролі за проведенням дефектоскопії устаткування, інструменту і пристроїв. Контролює якість монтажу устаткування. Організовує контроль за комплектністю нових установок. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурового, нафтогазопромислового устаткування та у розробленні засобів щодо їх запобігання. Веде первинний облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів. Забезпечує складання звітів про наявність і технічний стан устаткування. Забезпечує контроль за постачанням бригад запасними частинами, матеріалами і наявністю паспортів на устаткування. Забезпечує контроль за дотриманням норм витрат палива і мастильних матеріалів. Бере участь у розробленні засобів з економії паливно-енергетичних ресурсів. Веде встановлену звітність.

Повинен знати: технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи бурового, нафтогазопромислового устаткування, правила його технічної експлуатації; організацію і технологію ремонтних робіт, правила складання технічної документації з ремонту; основи технології буріння нафтових і газових свердловин; вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту, модернізації бурового, нафтогазопромислового устаткування; економіку, організацію виробництва, праці та управління: основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Механік з ремонту устаткування I категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка з ремонту устаткування II категорії - не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Механік з ремонту устаткування II категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією механіка з ремонту устаткування - не менше 2 років.

Механік з ремонту устаткування: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ТЕХНІК З ВИДОБУТКУ НАФТИ Й ГАЗУ

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом кваліфікованих спеціалістів роботи з виконання завдань з видобутку нафти й газу. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення нафтовіддачі пластів, депарафінізації свердловин, впровадження нової техніки і технології видобутку нафти й газу. Оформлює та узгоджує зміни в технічній документації у зв'язку з коректуванням технологічних процесів і режимів роботи свердловин. Контролює виконання правил експлуатації устаткування.

Повинен знати: технологію видобутку нафти й газу, постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються технології видобутку нафти й газу; правила приймання та здавання устаткування після ремонту; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці; виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з видобутку нафти й газу I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з видобутку нафти й газу II категорії - не менше 1 року.

Технік з видобутку нафти й газу II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з видобутку нафти й газу - не менше 2 років.

Технік з видобутку нафти й газу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

1. БУРИЛЬНИК ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ТА РОЗВІДУВАЛЬНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА НАФТУ ТА ГАЗ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес буріння свердловин глибиною до 1500 м включно на нафту і газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини установками глибинного буріння і всі пов'язані з ним роботи згідно з геолого-технічним нарядом, режимно-технологічною картою і технологічним регламентом, а також буріння свердловин глибиною понад 1500 м і до 4000 м включно і незалежно від глибини під час буріння похило спрямованих свердловин і з ускладненими геологічними умовами під керівництвом бурильника вищої кваліфікації.

Перевіряє роботу контрольно-вимірювальних приладів, автоматів і запобіжних пристроїв. Викладає і збирає бурильний інструмент. Виконує спуско-підіймальні операції із застосуванням автоматичних механізмів. Виконує роботи з орієнтованого спуску бурильного інструменту під час похило спрямованого буріння. Здійснює контроль за дотриманням параметрів бурового розчину в процесі буріння. Бере участь в обладнанні устя свердловин противикидним обладнанням, запускає противикидне обладнання у разі аварійної ситуації. Перевіряє стан противикидного обладнання. Готує свердловину до геофізичних досліджень і бере участь у їх виконанні. Готує свердловини і обладнання до спуску обсадних труб, керує роботами з укладання і шаблонування обсадних труб і спуску їх у свердловину. Бере участь у роботах із цементування обсадних колон, установлення цементних мостів, випробування колон на герметичність. Виконує роботи з освоєння експлуатаційних, випробування розвідувальних свердловин. Виконує заключні роботи на свердловині. Готує свердловини до спуску випробувачів пластів і бере участь у роботах з випробування пластів. Здійснює відбір керна у заданому режимі усіма видами керновідбиральних приладів. Виконує роботи з ліквідації ускладнень і аварій під час буріння свердловин. Готує обладнання до транспортування. Бере участь у профілактичному ремонті бурового обладнання, монтажі, демонтажі, транспортуванні бурової установки, у роботах з приготування, обважнювання і хімічного оброблення бурових розчинів. Здійснює керівництво роботою вахт. Веде первинну документацію з режиму буріння і параметрів бурового розчину. Відповідає за стан фонтанної безпеки в процесі буріння свердловин.

Повинен знати: єдині технічні правила ведення бурових робіт; правила та існуючі інструкції з технології, техніки та організації виробництва; основні знання з геології родовищ і технології видобування нафти і газу, термальних, йодобромних вод та інших корисних копалин; геолого-технічний наряд, режимно-технологічну карту і геологічний розріз площі, яка розбурюється; знання про конструкції свердловин; призначення, будову і технічні характеристики бурового і силового обладнання, противикидного обладнання, автоматичних механізмів, машинних ключів, запобіжних пристроїв; будову електробурів і турбобурів; можливі несправності турбобура, електробура і струмопідвода, а також способи їх уникнення; інструмент і пристрої, методи спуску і орієнтування труб, електробурів і турбобурів з відхилювачами під час похило спрямованого буріння свердловин; будову всіх пристроїв малої механізації і контрольно-вимірювальних приладів; системи очищення бурового розчину; фізико-хімічні властивості бурових розчинів і хімічних реагентів для приготування і оброблення бурового розчину; методи його приготування, відновлення і повторного використання, способи контролю параметрів і шляхи зниження витрат обважнювача і хімічних реагентів; принципи раціонального відпрацювання доліт, які застосовуються; причини аварій і ускладнень, заходи щодо їх запобігання і ліквідації; допустиме навантаження на обладнання; конструкцію, призначення і застосування ловильних інструментів, типорозміри, маркування, різьби, міцнісні характеристики обсадних, бурильних і насосно-компресорних труб, вимоги до підготовки свердловин до спуску обсадних труб і цементування; методи і засоби захисту продуктивного горизонту від забруднення у процесі буріння і під час цементування колон; процес цементування свердловин і умови, які забезпечують якість цементування і герметичність обсадних колон; норми витрат матеріалів; призначення, будову випробувачів пластів, пакерів різних конструкцій; технічні вимоги до підготовки свердловин до спуску випробувачів пластів трубних і проведення геофізичних досліджень; схеми обв'язки і конструкції герметичних пристроїв, технологію і методи проведення робіт з освоєння експлуатаційних і випробування розвідувальних свердловин; наземне обладнання фонтанних і насосних свердловин; правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості та інструкцію щодо запобігання і ліквідації нафтогазопроявлень.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника експлуатаційного і розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

- у разі буріння свердловин глибиною до 1500 м включно під керівництвом бурильника вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі буріння свердловин глибиною понад 1500 м до 4000 м включно, а також незалежно від глибини під час буріння похило спрямованих свердловин і свердловин з ускладненими геологічними умовами, а також під час буріння свердловин у морських умовах із стаціонарних плавучих бурильних установок і морських стаціонарних платформ.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника експлуатаційного і розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 5 розряду - не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі буріння свердловин глибиною понад 4000 м до 6000 м, а також у разі буріння свердловин в морських умовах із стаціонарних плавучих бурильних установок і морських стаціонарних платформ.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника експлуатаційного і розвідувального буріння на нафту та газ 6 розряду - не менше 1 року.

Поза розрядом

- у разі буріння свердловин глибиною понад 6000 м.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння на нафту та газ 7 розряду - не менше 1 року.

2. ВИШКОМОНТАЖНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує земляні, бетонні, вантажно-розвантажувальні, теслярські і слюсарні роботи під час складання і розбирання вишок та привишкових споруд, монтажу, демонтажу і транспортування бурового і силового обладнання та механізмів, улаштування бетонного покриття під буровою установкою під керівництвом вишкомонтажника вищої кваліфікації. Улаштовує основи і площадки для запасних місткостей і глиномішалок, огорожі для рухомих частин механізмів. Установлює якорі для кріплення і центрування вишки. Змащує бурове обладнання. Готує допоміжне обладнання до транспортування. Складає, бере участь у пересуванні і розбирає бурові установки для геологорозвідувального буріння з вишками висотою до 15 м.

Повинен знати: призначення бурових установок, механізмів і обладнання; деталі вишок і конструктивні вузли основ, фундаментів і привишкових споруд; розміри огорожі для амбарів, робочих площадок та ін.; правила користування слюсарним і теслярським інструментом; правила ведення вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж, демонтаж і транспортування блоків бурової установки, котельних установок, водонасосних, паливно-мастильних установок, обладнання для буріння електробуром, металевих перехідних площадок, драбин, трапів і огорожі на силовому, насосному, енергетичному, вишково-лебідковому блоках і системах очищення бурових розчинів. Улаштовує бетонне покриття під буровою установкою. Виконує земляні, бетонні, слюсарні, теслярські і вантажно-розвантажувальні роботи під час складання і розбирання вишок і привишкових споруд. Розбиває місця розташування фундаментів основ бурового обладнання і привишкових споруд під керівництвом вишкомонтажника вищої кваліфікації. Прокладає і обв'язує парові і водяні лінії. Складає, пересуває і розбирає бурові установки для геологорозвідувального буріння з вишками висотою понад 15 м.

Повинен знати: методи монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок, схеми розміщення бурового обладнання і комунікацій; технічні характеристики механізмів, які застосовуються у вишкобудівництві; розміщення контрольно-вимірювальних приладів; правила стропування, підйому і переміщення малогабаритних вантажів; умовну сигналізацію для машиністів кранів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією вишкомонтажника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж, демонтаж і транспортування бурових вишок, привишкових споруд, механізмів для підйому та опускання вишок, обладнання циркуляційної системи очищення бурового розчину, блоку запасних місткостей, енергоблоку і засобів механізації та автоматизації. Розбиває місця розташування фундаментів основ бурового обладнання і привишкових споруд. Прокладає і обв'язує вихлопні колектори для дизелів, паливо-, водо- і маслопроводів. Опресовує лінії і резервуари тиском від 1,6 МПа до 2,6 МПа (від 1,6 кгс / кв. см до 26 кгс / кв. см). Центрує бурову вишку, бурове, силове обладнання і окремі блоки бурової установки. Здійснює прокладання опор ліній електропередач. Керує вишкомонтажною бригадою під час складання, пересування і розбирання бурових установок з вишками усіх типів і конструкцій.

Повинен знати: методи і правила монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок; конструкцію комплексу механізації та автоматизації; призначення і технічну характеристику комплексу механізмів спуско-підіймальних операцій, механізмів циркуляційної системи; схеми комунікацій пароводопостачання, електропостачання, пневмосистем і обігрівання робочих місць і механізмів; правила проведення стропальних, такелажних робіт з застосуванням вантажопідйомних механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж, демонтаж основного технологічного обладнання, пультів керування процесом буріння, поворотних кранів, металевих каркасів для укриття блоків бурової установки, автоматів спуску і підйому бурильного інструменту, засобів автоматизації. Здійснює монтаж і демонтаж шинно-пневматичних муфт, А-подібних вишок і баштового типу заввишки до 45 м. Прокладає і обв'язує маніфольди. Опресовує лінії і резервуари тиском понад 1,6 МПа (16 кгс / кв. см). Здійснює підйом та встановлення окремих блоків бурової установки, бурового і силового обладнання на фундамент. Здійснює стиковку блоків із застосуванням підйомно-транспортних засобів. Здійснює складання і опресовування нагнітальних ліній і маніфольдів тиском до 15 МПа (150 кгс / кв. см). Центрує силові передачі. Здійснює прокладання опор ліній електропередач. Розконсервовує і випробовує бурове обладнання і вишки. Керує вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок номінальною вантажопідйомністю до 100 т.

Повинен знати: індустріальні методи спорудження бурових установок усіх типів; конструкцію бурових установок, бурового обладнання, механізмів, що застосовуються під час монтажу і демонтажу; схеми комунікацій трубопроводів високого і низького тиску; паливної системи, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; способи монтажу і демонтажу шинно-пневматичних муфт; методи центрування і випробування обладнання і вишки; основні правила проведення електрозварювальних і електромонтажних робіт; гідроциклонні і дегазаційні установки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає бурову установку в монтаж і здає в експлуатацію після монтажу. Здійснює монтаж і демонтаж А-подібних вишок і вишок баштового типу заввишки понад 45 м. Здійснює складання і опресовування нагнітальних ліній і маніфольдів тиском понад 15 МПа (150 кгс / кв. см). Робить прив'язку типової схеми розміщення обладнання бурової установки до умов місцевості. Вибирає трасу транспортування блоків бурової установки. Розміщує за схемою бурове обладнання, транспортно-підйомні засоби і матеріали. Здійснює оснащення талевої системи. Здійснює контрольний пуск бурової установки. Оформлює відповідну документацію на бурову установку. Керує вишкомонтажною бригадою під час монтажу, демонтажу та транспортування бурових установок номінальною вантажопідйомністю понад 100 т.

Повинен знати: порядок приймання бурової установки в монтаж і здавання в експлуатацію після монтажу; схеми розміщення обладнання бурової установки, раціональне розміщення будівельно-монтажних матеріалів і обладнання на будівельному майданчику, вплив ґрунтових умов і рельєфу місцевості на вибір траси і способи пересування вишки; типові проекти організації робочих місць і сітьове планування під час спорудження бурових установок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника 5 розряду - не менше 1 року.

3. ВИШКОМОНТАЖНИК-ЗВАРНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює електро- і газозварювальні роботи під час монтажу, демонтажу бурового і силового обладнання, перехідних площадок, металевих настилів у буровій, жолобових систем, обшивки, кронштейнів для прокладання повітропроводів, маслопроводів і трубопроводів. Виконує газове різання профільного і сортового металу кришок, місткостей, рам, боковин кришок та ін. Приварює каркаси пультів керування і кожухи обертових частин. Прокладає безнапірні трубопроводи для води, реагентів, сипких матеріалів. Обслуговує електрогазозварювальну апаратуру. Бере участь у монтажі, транспортуванні та демонтажі бурових установок.

Повинен знати: основні поняття про властивості металів; правила ведення електро- і газозварювальних робіт, типи та пристрої електро- і газозварювальних апаратів, які застосовуються; принцип їх роботи і правила експлуатації; пристрої і матеріали, що застосовуються для зварювальних робіт; схеми розміщення бурового і силового обладнання; призначення і технічні характеристики бурових установок, що застосовуються; основи електротехніки; методи монтажу, демонтажу бурових установок, правила стропування; підйому і переміщення малогабаритних вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Повинен мати посвідчення зварника.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює електро- і газозварювальні роботи в усіх просторових положеннях зварного шва під час монтажу і демонтажу бурових установок, місткостей і трубопроводів з різних сталей. Зварює газовихлопні колектори для дизелів, кріплення та опори для трубопроводів, транспортні візки, трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання і теплофікації. Здійснює газове різання чавунних рам і виробів. Здійснює зварювання бурових вишок з профільного прокату. Зварює раковини і тріщини в чавунних рамах і плитах. Читає креслення складних зварних металоконструкцій під час первинного монтажу бурової установки. Виконує монтажні та демонтажні роботи під час спорудження бурової установки, монтажу механізмів, підйому і опускання вишки, блоків запасних місткостей та інших аналогічних робіт.

Повинен знати: будову різної електро- і газозварювальної апаратури; способи випробування зварних швів; види дефектів у зварних швах і методи їх усунення; режим зварювання; схеми розміщення обладнання і комунікацій; порядок і правила монтажу і демонтажу бурової установки; схеми комунікації пароводопостачання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника-зварника 3 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення зварника.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує електро- і газозварювальні роботи в усіх просторових положеннях зварного шва під час монтажу і демонтажу бурових установок і котельних / вантажонесучих вузлів вишки і основ, трубопроводів і маніфольдів тиском до 15 МПа (150 кгс / кв. см), виконаних з різних сталей, що працюють за умови великих динамічних і вібраційних навантажень, основ під місткості, глиномішалок, циркуляційних систем, блоків приготування розчинів. Зварює тріщини в гідравлічній частині бурових насосів і корпусів, виконаних з чавуну. Здійснює зварювальні роботи під час прокладання ліній електропередач. Прокладає і обв'язує маніфольди. Стикує блоки із застосуванням підйомно-транспортних засобів і виконує інші аналогічні роботи.

Повинен знати: електричні схеми і конструкції різних зварювальних машин і агрегатів; технологічні властивості матеріалів, що зварюються, включаючи й високолеговані сталі, вибір технологічної послідовності накладання зварних швів і режиму зварювання; креслення особливо складних конструкцій; технічні характеристики бурових установок та їх призначення; засоби для монтажу, демонтажу і транспортування бурових блоків і обладнання; схеми розміщення і обв'язки бурової установки; індустріальні методи спорудження бурових установок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника-зварника розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення зварника.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує електро- і газозварювальні роботи в усіх просторових положеннях зварного шва під час монтажу та демонтажу технологічних ліній бурової установки, що працюють під великим тиском і в умовах сильних вібрацій (маніфольди, стояки), відповідальних вузлів вишки, що працюють в умовах великих динамічних навантажень, газомагістральних трубопроводів для силових приводів бурових установок, трубопроводів і маніфольдів тиском понад 15 МПа (150 кгс / кв. см), корпусів важких дизельних двигунів, повітрозбірників. Виконує монтажні і демонтажні роботи під час спорудження бурової установки.

Повинен знати: технологію електро- і газозварювальних робіт, види термічного оброблення зварних з'єднань, основи з металографії зварних швів; види оброблень під зварювання і вплив погодних умов на якість зварних швів; види корозії; фактори, які її викликають, і методи захисту; існуючі схеми розміщення і обв'язки бурового і силового обладнання; методи випробування вантажонесучих конструкцій в умовах бурової; технологію монтажних і демонтажних робіт під час спорудження бурових установок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника-зварника 5 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення зварника.

4. ВИШКОМОНТАЖНИК-ЕЛЕКТРОМОНТЕР

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує монтаж, складання, регулювання і здавання електрообладнання постійного і змінного струму потужністю до 100 кВт. Складає і розбирає групові вимикачі для блоків приготування і очищення розчину, гідроциклонної установки, системи доливу свердловини у процесі буріння. Прокладає труби і короби під лінії електропостачання бурової. Виконує монтаж і демонтаж розподільних щитів та електричних шаф, шинних складань, реостатів, мереж заземлення, пускових контролерів. Заряджає та установлює світильники для освітлення бурової установки за затвердженою схемою. Замінює підшипники в електродвигунах. Виконує монтаж, складання, регулювання і здавання електрообладнання потужністю понад 100 кВт під керівництвом вишкомонтажника-електромонтера вищої кваліфікації. Виконує монтаж, демонтаж блоків бурової установки, транспортування бурового обладнання та інші аналогічні роботи.

Повинен знати: основи електротехніки в обсязі роботи, що виконується; призначення і технічні характеристики основних видів електрообладнання бурових установок потужністю до 100 кВт; контрольно-вимірювальну апаратуру; схему розміщення електроприладів і обладнання на буровій; матеріали, які застосовуються під час монтажу електрообладнання, їх властивості; правила монтажу і демонтажу ліній електропередач і електричного освітлення; методи монтажу, демонтажу і транспортування бурових установок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Повинен мати посвідчення про присвоєння III групи з електробезпеки.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує монтаж, складання, регулювання і здавання електрообладнання постійного і змінного струму потужністю понад 100 кВт. Установлює комплекти високовольтних розподільних пристроїв на буровій. Виконує монтаж, демонтаж і регулювання асинхронних двигунів привода лебідки і синхронних двигунів привода насосів. Установлює і регулює триполюсні автомати змінного струму на розподільному щиті дизель-електричних агрегатів, кулачкових контролерів для керування електродвигуном допоміжної лебідки, командоапаратів для комутації струму в електричних мережах. Маркує жили і прокладає контрольні кабелі. Установлює набірні клеми для підключення жил контрольних кабелів. Прокладає кабель по жолобах і блоках з розділенням, зрощуванням і монтажем лінійних кінцевих муфт і клемних коробок. Регулює реле струму, часу і температури. Виконує монтаж електрообладнання поворотних кранів, схем повторної комутації з релейно-контакторним керуванням. Виконує монтаж, демонтаж і транспортування бурових вишок, привишкових споруд, механізмів для підйому та опускання вишок.

Повинен знати: будову, призначення і технічні характеристики електрообладнання, що монтується, потужністю понад 100 кВт; схеми підключення електрообладнання, електричні схеми енергозабезпечення бурової; послідовність монтажу електрообладнання, контрольно-вимірювальної і пускорегулювальної апаратури, комутації електрообладнання; методи перевірки правильності включення електричних схем; методи і правила монтажу, демонтажу і транспортування бурової установки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника-електромонтера 3 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення про присвоєння III групи з електробезпеки.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує монтаж, демонтаж, випробування і складання високовольтного обладнання. Виконує розбирання і складання електричних кіл повторної комутації і релейного захисту у станціях з контролю процесу буріння, регуляторів подавання долота, автоматів спуско-підіймальних операцій та ін. Установлює пускорегулювальну апаратуру у ланцюгах гальмової системи головного привода лебідки, кінцевих вимикачів і магнітних пускачів. Підключає за схемою асинхронні і синхронні електродвигуни, силові і контрольні кабелі і монтує схеми повторної комутації з релейно-контакторним і тиристорним керуванням. Виконує монтаж і випробування схем дистанційного керування. Монтує силові трансформатори, автомати спуско-підіймальних операцій, асинхронні і синхронні двигуни. Виявляє дефекти і пошкодження в електричних схемах електрообладнання у процесі монтажних робіт. Виконує обкатку електрообладнання і здавання його в експлуатацію. Монтує і демонтує пульти керування процесом буріння, здійснює розконсервацію і випробування обладнання.

Повинен знати: схеми підключення високовольтного обладнання, апаратури і приладів постійного і змінного струму із складними схемами включення; технічні характеристики електрообладнання бурових установок; електричні схеми і креслення розміщення обладнання; способи вимірювання опору та ізоляції; розрахунки контурів заземлення для обладнання, змонтованого на буровій, і для окремого обладнання, змонтованого поза буровою; методи зрощування кабелів і заправляння муфт високої напруги; конструкцію бурових установок, бурового обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника-електромонтера 4 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення про присвоєння IV групи з електробезпеки.

5. ГОТУВАЧ БУРОВОГО РОЗЧИНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує, обважнює і проводить хімічне оброблення бурових розчинів під керівництвом готувача вищої кваліфікації. Завантажує глиномішалки або гідромішалки глиною, водою, обважнювачами і хімреагентами. Запускає і зупиняє глиномішалки або гідромішалки, відкриває засувки і відкачує готовий розчин в запасні амбари. Заправляє розчиновози буровим розчином для відправлення на бурові. Стежить за роботою глиномішалки або гідромішалки. Очищує зливні штамби і глиномішалки від відстою. Вивантажує і транспортує хімреагенти і обважнювачі.

Повинен знати: елементарні поняття про фізико-хімічні властивості глин, обважнювачів і хімічних реагентів; призначення бурового розчину, обважнювачів і хімічних реагентів; призначення і правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою для визначення параметрів бурових розчинів; правила поводження з хімічними реагентами; обладнання і пристрої для завантаження, приготування і оброблення бурового розчину.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує, обважнює і проводить хімічне оброблення бурових розчинів. Відкачує розчини в запасні амбари і розчиновози. Підбирає режим роботи насосів під час приготування і нагнітання розчину. Бере участь в опресовуванні насосів і ліній високого тиску, в профілактичному і поточному ремонті насосів та іншого обладнання, встановленого на глинозаводі або буровій.

Повинен знати: загальні поняття про фізико-хімічні властивості глин, обважнювачів і хімічних реагентів; технічні характеристики і принцип дії, правила експлуатації механічних і гідравлічних глиномішалок, приводних механізмів та іншого обладнання глинозаводів; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача бурового розчину 2 розряду - не менше 1 року.

6. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ БУРОВИХ

Завдання та обов'язки. Обслуговує електрообладнання бурових установок, розподільних пристроїв електродвигунів напругою до 6 кВ, станції керування напругою, приводи насосів, лебідки та інше обладнання, станції керування регулятора подавання долота, електропорошкове гальмо автомата спуско-підіймальних операцій; обслуговує схеми вторинної комутації і релейного захисту: струмового, диференційного та ін. Обслуговує електрообладнання і приводи напругою до 6 кВ з автоматичним регулюванням. Приймає все електрообладнання і пристрої заземлення бурових установок після монтажу, проводить пробний пуск електродвигунів під наглядом інженерно-технічного персоналу. Перевіряє і усуває несправності в складних схемах і приладах електротехнічного обладнання, схемах керування електродвигунами, виконаними на безконтактних елементах (з тиристорними схемами). Обслуговує електрообладнання агрегатів з системами електромашинного керування із зворотними зв'язками за струмом і напругою. Обслуговує і здійснює ремонт електрокотлів. Розробляє заходи щодо поліпшення коефіцієнта потужності електрообладнання за умови різноманітних режимів і навантажень. Ремонтує розподільні прилади електрообладнання бурової в процесі буріння свердловин і забезпечує його безперебійну роботу.

Повинен знати: загальні поняття про технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ, термальні води та інші корисні копалини; основи електротехніки, телемеханіки та електроніки; будову та електричні схеми різноманітних електричних машин, апаратів, вимірювальних приладів, автоматичного регулювання і телемеханіки; методи проведення випробування електрообладнання, кабельних і повітряних мереж; повну електричну схему об'єкта, що обслуговується, і кожної дільниці бурової; правила налагодження і ремонту складних електроприладів, вимірювальних, зварювальних і силових трансформаторів, випрямлячів, приладів автоматичного регулювання, включаючи тиристорні схеми керування двигунами насоса, лебідки, ротора та автомата подавання долота; принцип роботи перетворювачів і різноманітного типу генераторів; способи заміни окремих частин електричних машин і апаратів в умовах бурової; розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення коефіцієнта потужності; правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

4-й розряд

- у разі буріння свердловин, на яких як привод основних агрегатів використовують асинхронні електродвигуни потужністю до 320 кВт (включно).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі буріння свердловин, на яких як привод основних агрегатів використовують двигуни постійного струму, синхронні високовольтні двигуни або синхронні чи асинхронні електродвигуни потужністю понад 320 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтер з обслуговування бурових 4 розряду - не менше 1 року.

7. ЛАБОРАНТ-КОЛЕКТОР

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює хімічне оброблення і замірювання параметрів бурового і цементного розчинів на буровій і реєструє їх у вахтовому журналі. Стежить за приготуванням хімічних реагентів. Відбирає проби цементного розчину в процесі робіт з цементажу. Стежить за відбором керна, відбирає проби порід, упаковує і відправляє їх. Веде первинну геологічну документацію.

Повинен знати: елементарні поняття з геології родовищ, про технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ та інші корисні копалини; основні фізико-хімічні властивості розчинів, тампонажних цементів, обважнювачів і хімічних реагентів; способи приготування бурових розчинів, хімічних реагентів; призначення і правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою для визначення параметрів бурових і цементних розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає рецепт оброблення бурового і цементного розчинів. Контролює приготування на буровій сумішей, що швидко тужавіють у процесі боротьби з абсорбцією, укладання керна, і перевіряє правильність його опису. Визначає якість реагентів, що застосовуються для оброблення розчинів. Проводить дослідження, пов'язані з поліпшенням якості розчину. Проводить контрольні перевірки показань приладів. Здійснює профілактичний огляд і ремонт апаратури, що замірює параметри розчину.

Повинен знати: знання з геології родовищ, про технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ та інші корисні копалини; фізико-хімічні властивості розчинів, тампонажних цементів, обважнювачів і хімічних реагентів; будову контрольно-вимірювальної апаратури для визначення параметрів бурових і цементних розчинів; зміст геолого-технічного наряду; способи ліквідації ускладнень в процесі буріння; способи відбору і опис керна; обладнання і пристрої для приготування і оброблення бурового розчину.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лаборанта-колектора 2 розряду - не менше 1 року.

8. МАШИНІСТ БУРОВИХ УСТАНОВОК НА НАФТУ Й ГАЗ

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни, силові агрегати, трансмісії і пневматичні системи бурових установок глибинного буріння. Розбирає, складає, центрує, регулює силове бурове обладнання та автомати, усуває їх несправності. Проводить поточні та складні ремонти двигунів і силових агрегатів, регулювання дизелів. Вживає заходів щодо запобігання неполадок у роботі силового і бурового обладнання. Регулює і налагоджує системи охолоджування, змащування і подавання палива, турботрансформатори, турбомуфти, системи дистанційного керування силовими агрегатами і системи автоматичного захисту силових агрегатів. Веде облік роботи двигунів і силових агрегатів. Виконує контроль заданих режимів роботи і експлуатації силових агрегатів під час пуску та обкатування нових, а також агрегатів, що вийшли з капітального ремонту. Розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання неполадкам у роботі силових агрегатів, дизель-генераторів та інших станцій. Керує робітниками, які здійснюють обслуговування і ремонт бурового і силового обладнання.

Повинен знати: загальні поняття про технологічний процес буріння свердловин; технічні характеристики, будову бурового обладнання, двигунів, силових агрегатів і передавальних пристроїв; призначення привишкових споруд і комунікацій; причини виникнення, способи запобігання та усунення несправностей у роботі силового, бурового обладнання і автоматів; способи регулювання, правила змащування бурового і силового обладнання; температурний режим роботи двигунів; конструкцію автоматів; схеми роботи систем дистанційного керування; систему обліку та звітності у роботі силового і бурового обладнання і витрат паливно-мастильних матеріалів.

5-й розряд

- у разі сумарної потужності двигунів до 1000 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі сумарної потужності двигунів понад 1000 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста бурових установок на нафту й газ 5 розряду - не менше 1 року.

9. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЧА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ СВЕРДЛОВИН

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує підйомником, агрегатом у процесі робіт для випробування свердловин глибиною до 1500 м включно. Готує підйомник, агрегат до роботи. Бере участь у підготовчо-заключних роботах, монтажі і демонтажі підйомника, агрегату в оснащенні талевої системи, в роботах з випробування та обладнання устя свердловин, керує лебідкою під час усіх спуско-підіймальних операцій, силовим електрогенератором, встановленим на підйомнику. Стежить за справністю роботи механізмів підйомника, агрегата, реєстратора. Веде журнал обліку роботи підйомника, агрегата. Керує автомашиною або трактором, їх заправкою. Виконує профілактичний і поточний ремонти механізмів підйомника, агрегата, автомобіля, трактора. Обслуговує пересувні електростанції потужністю до 100 кВт.

Повинен знати: загальні поняття про технологічний процес видобування нафти, газу та інших корисних копалин; конструкції свердловин; технологічний процес і види робіт з випробування свердловин; технічну характеристику, призначення і правила експлуатації підйомника, пересувного агрегата, обладнання свердловин, механізмів і пристроїв; порядок виконання робіт з оснащення талевої системи; правила обліку роботи підйомника; способи ремонту двигуна, трансмісії, ходової частини і підйомних лебідок; марки і сорти паливо-мастильних матеріалів; основи електротехніки і слюсарну справу в обсязі роботи, що виконується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі роботи на свердловинах глибиною понад 1500 м, а також незалежно від глибини на похило спрямованих свердловинах і свердловинах з ускладненими геологічними умовами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста підйомника для випробування свердловин 5 розряду - не менше 1 року.

10. МАШИНІСТ З ЦЕМЕНТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує технологічне обладнання цементувального агрегату тиском до 15 МПа (150 кгс / кв. см включно). Готує агрегат до виїзду на бурову для проведення цементування, гідророзриву пласта. Установлює цементувальні агрегати, складає і розбирає, обв'язує та опресовує лінії високого та низького тиску. Виконує роботи з цементування гідравлічного розриву пласта, промивання свердловин, нагнітання ізотопів, гідропіскоструминної перфорації і заглушення свердловин. Опресовує обсадні колони, бурильні труби, маніфольди фонтанної арматури. Виконує роботи із нагнітання нафти і кислоти в свердловину для солянокислотної або нафтової ванни. Виконує тампонажні роботи під тиском. Усуває несправності, що виникають в процесі роботи цементувального агрегата. Визначає момент закінчення цементування. Виконує профілактичні і поточні ремонти технологічного обладнання агрегата. Стежить за витратами рідини, яка нагнітається в свердловину. Оформлює документацію на виконані роботи.

Повинен знати: загальні поняття про технічний процес буріння і видобування нафти, газу та інших корисних копалин; конструкцію свердловин; технічні характеристики і призначення цементувальних агрегатів, правила експлуатації і догляду за ними; будову і взаємодію вузлів агрегату; види різьби труб високого тиску; схему обв'язки обладнання цементувального агрегату під час проведення робіт на бурових; фізико-хімічні властивості цементних розчинів, способи приготування; методи регулювання консистенції; визначення моменту закінчення тужавіння цементу; технологічний процес цементування свердловин і гідропіскоструминної перфорації пласта; види ремонтів агрегата; слюсарну справу в межах виконуваної роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- під час роботи на цементувальних агрегатах тиском понад 15 МПа (150 кгс / кв. см).

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста з цементування свердловин 5 розряду - не менше 1 року.

11. МОТОРИСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує двигуни із сумарною потужністю до 1000 кВт, силові і дизель-електричні агрегати, паливно-мастильні установки, компресори, пневматичні системи, трансмісії та електрообладнання бурової установки під керівництвом моториста вищої кваліфікації. Змащує і заправляє двигуни паливом, маслом і охолоджувальною рідиною. Бере участь у монтажі, демонтажі і транспортуванні бурового обладнання і двигунів.

Повинен знати: принцип дії бурового обладнання, двигунів, силових агрегатів і передавальних пристроїв; призначення бурового обладнання, допоміжних систем і контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; марки і сорти паливно-мастильних матеріалів; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує двигуни із сумарною потужністю до 1000 кВт, силові і дизель-електричні агрегати, паливно-мастильні установки, компресори, пневматичні системи, трансмісії і електрообладнання бурової установки, а також обслуговує і ремонтує двигуни потужністю 1000 кВт і вище та газотурбінні двигуни під керівництвом моториста вищої кваліфікації. Регулює і налагоджує системи охолоджування, змащування, подавання палива і газорозподілення силових агрегатів. Оглядає двигун і силові агрегати, усуває дефекти і вживає заходів щодо запобігання аваріям. Обслуговує, розбирає, ремонтує і складає турботрансформатори, турбомуфти. Забезпечує необхідний режим роботи двигунів залежно від умов буріння і пори року. Запускає та обкатує нові двигуни й ті, що вийшли з капітального ремонту. Веде вахтовий журнал і облік витрат паливно-мастильних матеріалів.

Повинен знати: загальні поняття про технологічний процес буріння; технічні характеристики, влаштування бурового обладнання, двигунів, силових агрегатів і передавальних пристроїв; умови експлуатації бурового обладнання і допоміжних систем; правила експлуатації системи пневмокерування; порядок обслуговування двигунів і агрегатів, виявлення і усунення неполадок у роботі двигунів; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією моториста бурової установки 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі обслуговування двигунів із сумарною потужністю 1000 кВт і вище та газотурбінних двигунів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією моториста бурової установки 4 розряду - не менше 1 року.

12. МОТОРИСТ ЦЕМЕНТУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує силове обладнання і ходову частину цементувальних агрегатів тиском до 15 МПа включно (150 кгс / кв. см) під час проведення цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, хімічного оброблення свердловин. Готує агрегат до роботи на об'єкті. Складає, розбирає, обв'язує та опресовує лінії високого та низького тиску. Бере участь у проведенні технологічного процесу цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, хімічного оброблення, глушіння, промивання свердловин. Бере участь в опресуванні обсадних і бурильних труб, маніфольдів. Забезпечує нормальну роботу двигунів агрегата. Керує автомашиною, заправляє її. Проводить профілактичний і поточний ремонти агрегата, автомобіля. Оформлює документацію на проведені роботи.

Повинен знати: загальні поняття про технологічний процес буріння свердловин і видобування нафти, газу та інших корисних копалин; технічні характеристики, призначення, конструкцію, правила експлуатації агрегата, автомашини; будову, взаємодію і принцип роботи всіх вузлів агрегата; технологічний процес цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, хімічного оброблення, промивання і глушіння свердловин; види ремонтів агрегата; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі роботи на цементувальних агрегатах тиском понад 15 МПа (150 кгс / кв. см).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією моториста цементувального агрегату 5 розряду - не менше 1 року.

13. МОТОРИСТ ЦЕМЕНТО-ПІСКОЗМІШУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ

Завдання та обов'язки. Обслуговує цементнозмішувальний або піскозмішувальний агрегат під час проведення цементажу свердловин, гідравлічного розриву пласта, гідропіскоструминної перфорації і робіт з інтенсифікації видобування нафти. Проводить підготовку цементнозмішувального або піскозмішувального агрегату до роботи. Завантажує бункер агрегату цементом, піском і різноманітними тампонажними сумішами. Бере участь у проведенні технологічного процесу цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, гідропіскоструминної перфорації, у роботах з інтенсифікації видобування нафти, готує і обважнює розчини. Забезпечує нормальну роботу двигунів агрегата. Керує автомашиною, заправляє її. Оформлює документацію на виконувані роботи. Проводить профілактичний і поточний ремонт агрегата. Обслуговує обладнання цементовозів.

Повинен знати: загальні поняття про технологічний процес і призначення цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, гідропіскоструминної перфорації і робіт з інтенсифікації видобування нафти; призначення, конструкцію, технічну характеристику і правила експлуатації цементнозмішувального або піскозмішувального агрегата; будову, взаємодію і принцип роботи всіх вузлів агрегата; характер можливих несправностей агрегата, заходи щодо їхнього запобігання та усунення; будову цементовозів; слюсарну справу.

5-й розряд

- у разі роботи на цементнозмішувальних і піскозмішувальних агрегатах за умови систематичного використання агрегатів тільки на піскозмішувальних роботах.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі роботи на цементнозмішувальних і піскозмішувальних агрегатах за умови одночасного змішування та нагнітання розчину під час гідророзриву пласта.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста цементо-піскозмішувального агрегату 5 розряду - не менше 1 року.

14. ОБПРЕСУВАЛЬНИК ТРУБ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Опресовує труби тиском до 30 МПа включно (300 кгс / кв. см) всіх видів і типорозмірів, що застосовуються під час буріння свердловин. Подає труби на опресовування за допомогою вантажопідйомних механізмів. Підкочує труби до місця опресовування, відкручує запобіжні кільця і ніпелі перед опресовуванням, змащує різьби, нагвинчує кільця після опресовування, шаблонує і укладає труби після опресовування. Бере участь у складанні, розбиранні опресовувального обладнання і підготовляє обладнання до проведення опресовування. Бере участь у профілактичному і поточному ремонтах обладнання і пристроїв. Веде первинну документацію.

Повинен знати: технологію і правила опресовування труб; призначення, будову і технічні характеристики опресовувального обладнання, вантажопідйомних механізмів та елементів малої механізації; призначення, типи і розміри труб, опресованої арматури, калібрів, шаблонів, щупів; призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; основи електротехніки і слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі опресовування труб тиском понад 30 МПа (300 кгс / кв. см).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією обпресувальника труб 3 розряду - не менше 1 року.

15. ОПЕРАТОР З ВИПРОБУВАННЯ СВЕРДЛОВИН

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес випробування під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Розбирає, промиває випробувач пластів після кожної операції. Перевіряє стан різьбових з'єднань, взаємодію частин і стан сальникових ущільнень. Ремонтує або замінює деталі і відновлює сальникові ущільнення. Складає і опресовує випробувач пластів. Перевіряє пакери, герметичність пакеровки. Складає комплект випробувального інструменту, підбирає бурильні труби. Стежить за спуском і підйомом випробувача пласта під час проходження інтервалів посадок. Відбирає проби рідини. Бере участь у монтажі противикидного обладнання на устя свердловин.

Повинен знати: загальні поняття про геологію родовища, технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ та інші корисні копалини і випробування свердловин; призначення, будову, технічні характеристики випробувача пластів і пробовідбірника; порядок їх складання і розбирання; схеми монтажу противикидного обладнання на устя свердловин; типи, розмір бурильних і насосно-компресорних труб; види різьби; типи і розміри пакерів; причини нафтогазоводовиявлень; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес випробування пластів. Розбирає, промиває випробувач пластів після кожної операції. Перевіряє стан нагнітальної лінії. Підготовляє інструмент, необхідний для роботи з випробувачем пластів на буровій. Перевіряє герметичність окремих частин колони, бере участь у роботах з установлення цементних мостів та їх опресовування. Бере участь у ліквідації аварій з випробувачами пластів і пробовідбірниками. Стежить за станом обладнання, інструменту і контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: загальні поняття про геологію родовища, технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ та інші корисні копалини, технологію і методи проведення робіт з випробування свердловин; величини стискальних навантажень, необхідних для пакерування свердловин; допустимі значення розтягувальних навантажень для випробувачів пластів; роботи з підготовки свердловин до випробування; причини неполадок, що виникають під час роботи з випробувачем пластів і пробовідбірником, та способи їхньої ліквідації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з випробування свердловин 4 розряду - не менше 1 року.

16. ОПЕРАТОР З ЦЕМЕНТАЖУ СВЕРДЛОВИН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Завантажує цемент у цементнозмішувальну машину. Збирає і сортує мішки. Установлює і розбирає шнек під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Готує тампонажну суміш. Вивантажує цемент з транспортних засобів, завантажує і транспортує його на бурові і склади. Просіває і запаковує цемент у мішки, складає в штабелі на майданчику поблизу бурової.

Повинен знати: елементарні поняття про фізико-хімічні властивості тампонажних цементів; принцип роботи цементнозмішувальних машин; правила просівання, пакування, зберігання цементу і укладання в штабелі поблизу бурової і під час транспортування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує цементнозмішувальну машину і регулює її роботу під час приготування цементного розчину і цементажу. Встановлює і розбирає шнеки. Організовує роботи із сортування цементу і відправлення його на бурову.

Повинен знати: загальні поняття про фізико-хімічні властивості тампонажних цементів; будову, технічну характеристику цементнозмішувальних машин; технологію приготування цементного розчину за допомогою цементнозмішувальних машин; способи визначення якості цементу; вимоги до тампонажних цементів; розчини на цементній основі, що застосовуються для боротьби з ускладненнями.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора з цементажу свердловин 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у виконанні технологічного процесу цементажу свердловин глибиною до 4000 м включно і гідравлічного розриву пластів. Складає, розбирає, обв'язує нагнітальні лінії з агрегатами та устєвою арматурою. Опресовує лінії низького і високого тиску. Установлює цементувальну головку і манометри. Стежить за роботою і показаннями реєструвальних приладів. Вставляє пробку в цементувальну головку. Відкриває і закриває крани на цементувальній головці та регулює подавання води і продавлювальної рідини агрегатом. Готує воду з уповільнювачами або прискорювачами термінів тужавіння цементу. Стежить за роботою подавальних шнеків, консистенцією розчину, що подається. Ремонтує і складає головки високого тиску. Бере участь у профілактичному і поточному ремонтах цементнозмішувальної машини.

Повинен знати: загальні поняття про технологічний процес цементажу і гідравлічного розриву пластів; технічну характеристику і призначення цементнозмішувальних і цементувальних агрегатів; способи приготування цементного розчину і методи регулювання консистенції розчину, тривалість заливання залежно від марки цементу, що застосовується, температури і глибини свердловини, причини невдалого проведення цементажу і гідророзриву пласта і заходи щодо їхнього запобігання та усунення; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з цементажу свердловин 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі роботи на свердловинах глибиною понад 4000 м.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з цементажу свердловин 4 розряду - не менше 1 року.

17. ОПЕРАТОР-МОТОРИСТ СТАНЦІЇ КОНТРОЛЮ ЦЕМЕНТАЖУ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує станції контролю цементування. Одержує джерело із сховища і встановлює його на прилад контролю цементування. Перевіряє надійність кріплення фланцевих з'єднань, датчиків витратоміру, щільноміру і датчика тиску. Бере участь в з'єднанні кабелів зв'язку цементувальних агрегатів і цементнозмішувальних машин зі станцією і встановлює виносний блок поблизу місця роботи оператора з цементажу. Перевіряє надійність кріплення штепсельних рознімників. З'єднує кабелі з коробкою датчиків приладів контролю цементування. Керує автомашиною, заправляє. Здійснює профілактичний і поточний ремонт станції, автомашини.

Повинен знати: загальні поняття про технологічний процес цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, хімічного оброблення свердловин; призначення і технічну характеристику, правила керування станцією контролю цементування; схеми з'єднань приладів, цементувальних і цементнозмішувальних машин, виносних блоків; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами і джерелами випромінювання; види палива і мастила; способи запобігання несправностям у роботі станції та автомашини та їх усунення; правила утримування станції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією 4 розряду - не менше 1 року.

18. ПОМІЧНИК БУРИЛЬНИКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ТА РОЗВІДУВАЛЬНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА НАФТУ Й ГАЗ (ПЕРШИЙ)

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі види робіт технологічного процесу буріння свердловин глибиною до 1500 м включно на нафту, газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини установками глибокого буріння під керівництвом бурильника. Готує до пуску бурову установку і виконує висотні роботи під час спуско-підіймальних операцій. Бере участь у роботах з укладання бурильних і обсадних труб, компонування і опресовування бурильних труб. Керує роботою автомата спуско-підіймальних операцій. Перевіряє стан вишки, талевої системи, маршових драбин. Працює машинним ключем. Готує та оброблює буровий розчин. Заповнює резервні місткості розчином. Стежить за зміною рівня розчину у приймачах. Здійснює пуск, зупинку бурових насосів, контроль за їх роботою. Визначає та усуває несправності в роботі бурових насосів. Замінює спрацьовані частини бурових насосів. Здійснює роботи з ліквідації ускладнень та аварій, роботи з цементування обсадних колон у свердловині, встановлення і розбурювання цементних мостів, обладнання устя свердловини, освоєння експлуатаційних і випробування розвідувальних свердловин, укладання бурильних і обсадних труб, компонування та опресовування бурильних труб, проведення заключних робіт на свердловині. Здійснює профілактичний ремонт бурового обладнання, бере участь у монтажі, демонтажі і транспортуванні бурового обладнання.

Повинен знати: єдині технічні правила ведення бурових робіт; основи з геології родовищ і технологічного процесу видобування нафти, газу, термальних, йодобромних вод та інших корисних копалин; технологічний процес і види робіт з освоєння експлуатаційних і випробування розвідувальних свердловин; призначення, будову і технічні характеристики обладнання, механізмів, інструментів, правила їх експлуатації; методи оснащення талевої системи; будову маршових драбин, помосту, пристроїв для встановлення свічок, підкранблочної площадки; правила і карту змащування бурового обладнання; інструмент і пристрої для проведення похило спрямованих свердловин; типорозміри бурильних і обсадних труб; правила підготування обсадних труб до спуску; прилади для визначення параметрів бурових розчинів; конструкцію блока приготування розчину; схеми обв'язки циркуляційних систем і ліній високого тиску; способи приготування, очищення і регенерації бурових розчинів; основні фізико-хімічні властивості бурових розчинів і хімреагентів; схеми встановлення противикидного обладнання; призначення пристроїв малої механізації і контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі буріння свердловин глибиною понад 1500 м.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4 розряду - не менше 1 року.

19. ПОМІЧНИК БУРИЛЬНИКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ТА РОЗВІДУВАЛЬНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА НАФТУ Й ГАЗ (ДРУГИЙ)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у технологічному процесі буріння свердловин глибиною до 1500 м включно на нафту, газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини установками глибокого буріння. Бере участь у пуску бурової установки під керівництвом бурильника. Готує, обважнює і здійснює хімічне оброблення бурового розчину. Очищує і змащує бурове обладнання, інструмент і веде контроль за циркуляцією розчину. Очищує жолобну систему, вібросито від вибуреної породи. Здійснює дрібний ремонт укриття, настилів і огорожі приймального моста, підлоги бурової, циркуляційної системи та інших споруд. Заміряє і шаблонує обсадні труби. Бере участь в освоєнні експлуатаційних і випробуванні розвідувальних свердловин, у приготуванні різних паст і рідин, у ліквідації ускладнень, аварій, в обладнанні устя свердловини герметизувальними пристроями, в укладанні обсадних труб на містки, у цементуванні обсадних колон, установленні і розбурюванні цементних мостів, у монтажі, демонтажі і транспортуванні бурової установки. Виконує заключні роботи і профілактичний ремонт бурового обладнання.

Повинен знати: єдині технічні правила ведення бурових робіт; принцип роботи бурових установок; правила, методи, терміни змащування бурового обладнання; призначення пристроїв малої механізації і контрольно-вимірювальних приладів; призначення бурового розчину; способи його приготування; призначення системи очищення і приготування бурового розчину, а також обладнання, яке пов'язане з цим процесом.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі буріння свердловин глибиною понад 1500 м.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3 розряду - не менше 1 року.

20. ПОМІЧНИК БУРИЛЬНИКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ТА РОЗВІДУВАЛЬНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОБУРІННЯ

Завдання та обов'язки. Обслуговує електрообладнання, секційний кабельний електропідвід, електробур із застосуванням телеметричних систем, телеконтролю буріння свердловин та інші види електрообладнання на бурових установках під час буріння свердловин на нафту і газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини. Оглядає і перевіряє електробур, струмоприймач, струмопідвід і усуває їх несправності. Налагоджує автоматичний регулятор подавання долота на вибій і станцію керування електробура. Змінює кабельні секції у бурильних трубах, ОБТ, робочій штанзі, заглибленому контакторі, запобіжному робочому перевіднику. Стежить за правильною технічною експлуатацією струмопідвода, електробура із застосуванням телеметричних схем, струмоприймача, улаштування захисту експлуатації електробура із застосуванням мікросхем та іншого спеціального наземного електрообладнання. Вимірює величини ізоляції електробура, контролює тиск масла. Нагнітає масло в електробур. Під час спуску бурового інструменту очищує контактні з'єднання і вимірює параметри ізоляції струмопідвода. Регулює за допомогою трансформатора напругу працюючого вибійного двигуна (електробура) залежно від глибини. Веде вахтовий журнал і облік витрат спеціальних матеріалів для безперебійної роботи під час буріння електробуром. Керує зміною електробура, улаштуванням контролю ізоляції і кільцевого струмоприймача, роботою електромонтерів з обслуговування і ремонту електрообладнання на бурових, монтажу і демонтажу електрообладнання, включаючи спеціальне електрообладнання для буріння свердловин електробуром із застосуванням телеметричних систем і телеконтролю буріння свердловин.

Повинен знати: основні поняття про технологічний процес буріння свердловин на нафту і газ; основи електротехніки, будову електродвигунів постійного і змінного струму, трансформаторів, електробурів усіх видів, струмопідвода та усього спеціального електрообладнання; електричні схеми і технічні характеристики установок і механізмів, які обслуговуються, схему керування електробуром і автоматом подавання долота; схему електропостачання та освітлення бурової; інструкцію з експлуатації електробура, струмопідвода; конструкцію і принцип роботи вбудованого апарата орієнтування для буріння похилих свердловин та інструкцію з експлуатації та обслуговування всього апарата; технічні правила з монтажу, ремонту, ревізії та експлуатації бурового електрообладнання, повітряних і кабельних мереж; будову заземлення і його призначення; способи підвищення коефіцієнта потужності і забезпечення ефективного використання електроенергії.

4-й розряд

- у разі буріння свердловин до 1500 м включно.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі буріння свердловин понад 1500 м.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 4 розряду - не менше 1 року.

21. РЕСПІРАТОРНИК

(на ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів)

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Рятує людей під час аварій, виникнення відкритих газових та нафтових фонтанів. Надає долікарняну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків і отруєння газом. Проводить аналізи повітряного середовища в газонебезпечних місцях. Визначає рівень безпеки під час виконання газонебезпечних і газоелектрозварювальних робіт у приміщеннях, колодязях, ємкостях. Виконує газонебезпечні роботи в ємкостях, колодязях, тунелях, колонах з використанням ізолюючих дихальних апаратів. Виконує роботи з ліквідації відкритих фонтанів (розчищення гирла свердловини від металоконструкцій в умовах палаючого струменя, створення бази на гирлі фонтануючої свердловини, відрізання труб за допомогою труборізок, розчленування бурового устаткування, наведення запірної арматури на гирло фонтануючої свердловини, гасіння полум'я палаючого фонтану за допомогою полум'яподавлювачів, тампонування пропусків газу в гирловому обладнанні, примусовий спуск труб у свердловину під тиском).

Виконує аварійно-ремонтні роботи на експлуатаційних свердловинах (заміну засувок фонтанних арматур під тиском, заміну насосно-компресорних труб без глушіння свердловини, свердління шиберів засувок фонтанних арматур під тиском, усунення негерметичності в гирловому обладнанні).

Підтримує в справному стані і постійній готовності до застосування захисні засоби, киснево-дихальну, газозахисну, теплозахисну та іншу апаратуру, контролюючі прилади та інше спорядження. Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням газотеплозахисних засобів на навчальних полігонах та тренажерах з опрацюванням прийомів рятування людей, способів і варіантних методів ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів, спеціального оснащення та спорядження з метою підвищення професійної майстерності, фізичної роботоспроможності та теплової витривалості. Бере участь у тактичних навчаннях з опрацювання практичної взаємодії в аварійних обставинах. Проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт захисних засобів та іншого спорядження.

Повинен знати: інструкції, положення, статути та інші керівні документи, що регламентують правила проведення робіт під час ліквідації газонафтоводопрявів та відкритих газових і нафтових фонтанів; причини виникнення газонафтоводопроявів і переходу їх у викиди та відкриті фонтани; технічну характеристику, будову, принцип роботи, порядок монтажу і експлуатації гирлового обладнання, устаткування, обладнання та пристроїв для ліквідації відкритих фонтанів; склад і властивості газів, конденсату, нафти, їх дію на організм людини, гранично допустимі концентрації; технічну характеристику, будову, принцип роботи, порядок застосування газоаналітичної, газозахисної та газорятувальної апаратури; правила та безпечні прийоми виконання газонебезпечних робіт та робіт під час ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів; способи надання першої долікарняної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків і отруєння газом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи на підприємствах буріння або видобутку нафти та газу (за професіями бурильника, електрогазозварника, монтажника, слюсаря тощо не нижче 5 розряду) - не менше 2 років.

До виконання газонебезпечних робіт і робіт на ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів допускаються чоловіки не молодші 20 років, які за станом здоров'я та результатами стажування придатні до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Затверджено 2 грудня 1998 року Державним комітетом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

22. СЛЮСАР З ОБСЛУГОВУВАННЯ БУРОВИХ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає, випробовує і обслуговує окремі агрегати, системи і установки під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Здійснює заміну спрацьованих частин бурових насосів. Перевіряє стан вишки, талевої системи, маршових драбин. Бере участь у роботі зі складання устєвої та фонтанної арматури, демонтажу обладнання бурових установок.

Повинен знати: будову і правила експлуатації обслуговуваного обладнання; правила користування контрольними приладами; методи оснащення талевої системи; правила і карту змазування бурового обладнання; схеми встановлення противикидного обладнання; призначення застосовуваних пристроїв малої механізації та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, ремонтує, складає, випробовує та обслуговує різні агрегати і бурові установки, а також системи пневмокерування та їх блокувальні пристрої, комплекс механізмів для автоматичного спуску та підйому інструменту, противикидне обладнання та установки для його керування, автоматичні бурові ключі, контрольно-вимірювальні прилади, блоки приготування розчину, лебідки і вантажопідйомні крани. Бере участь у роботах зі спуску обсадних колон і обладнання устя свердловин, складання та установлення устєвої та фонтанної арматури, з монтажу, демонтажу та здавання в експлуатацію обладнання бурових установок.

Повинен знати: конструкційні особливості обладнання і приладів; технологічну послідовність та організацію праці під час ремонту, складання і монтажу обладнання та установок; правила експлуатації обладнання бурових установок, усі види матеріалів, які застосовуються під час ремонту; способи визначення передчасного спрацювання деталей, статичне та динамічне балансування машин та агрегатів; способи відновлення спрацьованих деталей; загальні поняття про технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування бурових 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі обслуговування бурових установок експлуатаційного та глибинного розвідувального буріння на нафту та газ на установках типу БУ-16ОД, БУ-6500, БУ-8000 тощо.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування бурових 5 розряду - не менше 1 року.

23. УСТАНОВНИК БУРИЛЬНИХ ЗАМКІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює замкові деталі на бурильні труби в гарячому стані і на легкосплавні бурильні труби в холодному стані. Перевіряє елементи різьби труб, замків, муфт і відбраковує їх у процесі калібрування. Проводить вибірковий підбір замкових деталей за натягом до труби. Замірює різьби калібрами всіх систем. Контролює стан калібрів, контрольно-вимірювальних приладів і інструменту. Нагріває замкові деталі в різних нагрівальних печах. Контролює температуру нагрівання замкових деталей та якість їхнього кріплення.

Повинен знати: призначення, типи і розміри труб, замків, муфт, застосовуваних калібрів, вимірювальних інструментів; види різьб і встановлені на них допуски; значення клейм на трубах; правила і значення моментів кріплення замкових деталей у гарячому стані; конструкції нагрівальних печей; будову контрольно-вимірювальних приладів для визначення температури нагрівання замкових деталей; склад і призначення пасти для змащування різьби всіх видів труб; будову механічного ключа і правила керування ним.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією 3 розряду - не менше 1 року.

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ

1. БУРИЛЬНИК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес капітального ремонту свердловин агрегатами і підіймачами, змонтованими на тракторі або шасі автомашини. Перевіряє технічний стан підіймального агрегата, обладнання, пристроїв, інструменту і готує їх до роботи. Підіймає і центрує щогли, випробовує якорі. Оснащує і розоснащує талеву систему та переоснащує її у процесі ремонту свердловини. Складає і розбирає устєве обладнання свердловини за умови різних способів експлуатації. Спускає і підіймає обсадні, бурильні і насосно-компресорні труби і штанги, спостерігає за роботою реєстратора і механізмів підіймача (агрегата). Складає і розбирає бурильний і ловильний інструмент. Проводить обстеження свердловини торцевими і конусовими печатками або шаблонами. Установлює і розбурює цементні мости. Виконує підготовчо-заключні, складні ізоляційні і ловильні роботи в нафтових, газових і нагнітальних свердловинах. Промиває і розбурює піщані пробки. Веде контроль за рівнем рідини у свердловині під час спуско-підіймальних операцій. Проводить заходи щодо запобігання ускладненням і аваріям у свердловині. Веде технологічні процеси із зарізання нового ствола у колоні свердловини, похило спрямованого буріння та розширення нового ствола свердловини, спуску експлуатаційних колон, кислотного та термічного оброблення вибою свердловини, встановлення та підіймання пакерів і упорних якорів, фрезерування залишених у свердловині предметів і витягання їх, приготування і підтримання необхідних параметрів глинистих і цементних розчинів, підготування і проведення тампонажних робіт у свердловині, підготування свердловини до опресовування колон, викидних і нагнітальних ліній, випробування нафтових, газових і нагнітальних свердловин. Виконує монтаж і демонтаж малогабаритного противикидного обладнання (превентора), вертлюгів, робочих труб, промивальних насосів. Проводить поточний ремонт обладнання та інструменту безпосередньо на свердловині, відключення та підключення освітлювальної апаратури, механізмів, згвинчування і розгвинчування труб. Бере участь у виконанні операцій з гідравлічного розриву і гідропіскоструминної перфорації пласта, дослідних робіт в освоєнні свердловин різними методами експлуатації, в проведенні канатних методів ремонту свердловин. Здійснює вантажно-розвантажувальні роботи. Веде облік виконаних робіт. Керує роботою вахти. Проводить депарафінізації НКТ і штанг на поверхні тепловим методом, опресування колон і ліфтів. Бере участь у виконанні робіт з інтенсифікації припливу нафти та газу в свердловинах.

Повинен знати: конструкцію свердловин, характер і особливості виконуваних ремонтних робіт та технологічний порядок їх виконання; технологію проведення робіт з капітального ремонту свердловин; основи технології процесів буріння та освоєння свердловин, видобування нафти і газу, методи інтенсифікації видобування нафти; правила ведення ізоляційних і ловильних робіт; безпечні прийоми праці; конструкцію, будову, принцип роботи, технічну характеристику і правила експлуатації підіймальних споруд і механізмів; типи основного та допоміжного бурового обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, елементів малої механізації, противикидного обладнання (превенторів); способи і методи боротьби з нафтогазовими викидами та ускладненнями у свердловинах, способи приготування глинистих розчинів, тампонувальних сумішей і хімічних реагентів, чищення і розбурювання піщаних пробок у свердловині; технологію зарізки нового ствола свердловини, похило спрямованого буріння і візированого спуску бурового інструменту та відхилювачів; метод визначення посадки інструменту та відхилювачів на вибій; правила виконання кислотного і термічного оброблення вибою свердловини; стандарти різьбових з'єднань; способи визначення за відтиском печатки стану колони та інших предметів, які знаходяться у свердловині; методи освоєння свердловин, схеми обв'язування обладнання.

5-й розряд

- у разі роботи на свердловинах I категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі роботи на свердловинах II категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника капітального ремонту свердловин 5 розряду - не менше 1 року.

2. БУРИЛЬНИК ПЛАВУЧОГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТУ В МОРІ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить буріння шурфів під палі основ морських бурових. Виконує спуск, підіймання бурильного інструменту, заливальних труб та арматури. Заливає шурфи і палі цементним розчином. Перевіряє бурильний інструмент та визначає ступінь спрацьованості доліт. Визначає властивості прохідних порід за роботою долота. Підбирає раціональний режим буріння залежно від ґрунтової характеристики дна моря. Проводить ловильні роботи. Готує цементний розчин. Проводить дрібний ремонт обладнання бурового агрегату і бурильного інструменту. Керує роботою бурової вахти та веде облік виконаних робіт.

Повинен знати: технологічний процес і правила буріння роторним способом вертикальних шурфів у морі; конструкцію, технічну характеристику пересувного, плавучого бурильного агрегата; великоблочних основ для морської бурової; метод підбору раціонального режиму буріння залежно від геологічної характеристики та характеру порід ґрунту; правила знаходження точки буріння за заданими орієнтирами і параметрами; сортамент труб, які застосовуються для виготовлення арматури; типи сталевих тросів, прядив'яних канатів та правила їх експлуатації; методи безпечного стропування обладнання, інструменту, конструкцій та інше.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

3. ДИЗЕЛІСТ ПЛАВУЧОГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТУ В МОРІ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і керує роботою двигуна пересувного плавучого бурильного агрегату у морі. Визначає неполадки у роботі двигуна та усуває їх. Заряджує акумулятори. Бере участь у виконанні робіт, пов'язаних з ремонтом основ морських бурових та естакад. Веде журнал роботи двигуна та облік витрат паливних та мастильних матеріалів. Проводить технічний огляд і ремонт двигуна.

Повинен знати: процес буріння вертикальних шурфів у морі; конструкцію і принцип роботи двигунів внутрішнього згорання, встановлених на пересувному бурильному агрегаті; систему живлення двигунів; правила змащування, пуску, зупинки та охолоджування їх; будову приводу і механізму вмикання і перемикання обладнання; будову акумуляторів і правила їх зарядження; властивості і склад паливно-мастильних матеріалів, які використовуються для двигунів внутрішнього згорання; інструменти і прилади, необхідні під час обслуговування та ремонту двигуна і правила їх використання; слюсарну справу за обсягом робіт, що виконуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

4. ЗАМІРНИК ДЕБІТІВ СВЕРДЛОВИН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заміряє нафту і воду в мірниках, сепараторах, трапах. Відбирає проби рідини з викидних ліній свердловин і ємкостей. Відкачує нафту з мірника (ємності) після заміру дебіту. Заміряє рівень нафти, води та газового конденсату в мірниках, ємкостях та сепараторах.

Повинен знати: елементарні основи видобування нафти та способи експлуатації нафтових свердловин; схему внутрішньопромислового збирання нафти і газу; призначення, технічну характеристику, будову індивідуальних і групових установок, трапів, дебітовимірників та найпростіших контрольно-вимірювальних приладів, елементарні знання про фізичні властивості рідин.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заміряє видобутий газ, визначає газовий фактор. Здійснює контрольні замірювання дебіту свердловин на автоматичній груповій замірній установці. Стежить за роботою групових установок під час проведення замірювань. Переводить групові установки з дистанційного управління на ручне. Відбирає проби на групових замірних установках. Веде журнал замірювань. Визначає водяний та конденсатний фактори. Переключає свердловини на замірну геологічну лінію. Здійснює контроль і визначення прийомистості нагнітальних свердловин, відбирає проби води, яка закачується в пласт; веде журнали аналізу закачуваної води та обліку закачування щодобово нагнітальних свердловин.

Повинен знати: способи експлуатації нафтових і газових свердловин; будову та технічну характеристику групових замірних установок; схему внутрішньопромислового збирання нафти і газу; способи визначення вмісту води і нафти, питомої ваги нафти; будову і принцип роботи дебітомірів, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів; схему збирання газового конденсату; способи визначення вмісту конденсату.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією замірника дебітів свердловин 2 розряду - не менше 1 року.

5. МАШИНІСТ АГРЕГАТІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує агрегат, змонтований на шасі автомобіля вантажністю до 5 т включно. Готує агрегат до роботи на об'єкті. Проводить технічне обслуговування всіх механізмів та устаткування, встановлених на агрегаті, та ремонт наземного нафтопромислового устаткування. Здійснює монтаж, демонтаж нагнітальних і заправних ліній, пістолета високого тиску, перевідників і приєднань їх до викиду насоса солідолонагнітача. Перевіряє надійність кріплення муфтових з'єднань. Підключає і відключає електрообладнання агрегату від промислової електромережі. Перевіряє надійність контактів і заземлення електрообладнання агрегата. Обслуговує устаткування з механізованого вивільнення редуктора від відпрацьованого масла, промиває картер редуктора, заповнює редуктор свіжим машинним маслом і заповнює підшипникові вузли контактним мастилом. Стежить за роботою компресорної установки і солідолонагнітача. Утримує всі вузли і механізми агрегату в робочому стані. Керує автомашиною. Проводить поточний ремонт автомобіля і механізмів агрегата.

Повинен знати: конструкцію та правила експлуатації автомобіля, вантажопідіймальних механізмів, механізованого устаткування для рідкого і консистентного змащування, електрообладнання та устаткування для газового різання і зварювання, змонтованого на агрегаті; технологічний процес промивання; застосовувані мастильні матеріали; правила технічної експлуатації автомобілів; ознаки, причини і способи виявлення та ліквідації неполадок автомобіля та встановленого на ньому спеціального устаткування і механізмів; правила безпечного ведення робіт; слюсарну справу в обсязі виконуваних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі роботи на агрегатах, змонтованих на шасі автомашини вантажністю понад 5 т.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста агрегатів для обслуговування нафтогазопромислового устаткування 5 розряду - не менше 1 року.

6. МАШИНІСТ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ З НАКАЧУВАННЯ РОБОЧОГО АГЕНТА В ПЛАСТ

Завдання та обов'язки. Обслуговує технологічне устаткування кущових насосних станцій, блокових кущових насосних станцій та електровідцентрових занурювальних установок із закачування прісних, високомінералізованих стічних вод, водорозподільних пристроїв, установок збирання та підготовки води, апаратів повітряного охолодження маслосистеми, системи автоматичної роботи вентиляційних установок. Стежить за безперебійною роботою насосів і електродвигунів, вживає необхідних заходів щодо ліквідації неполадок. Підтримує заданий режим накачування води в пласт на кожній свердловині. Бере участь у монтажі та демонтажі обладнання. Обробляє реагентами технологічну рідину (воду) з метою зниження корозійної активності або підвищення нафтовимивних, нафтовитісних властивостей. Стежить за роботою контрольно-вимірювальних приладів. Проводить поточний ремонт обслуговуваного обладнання, Веде журнал закачування води на свердловини, журнал роботи обладнання та витрат електроенергії.

Повинен знати: призначення, правила експлуатації та обслуговування насосів, апаратів повітряного охолодження та автоматичних вентиляційних установок, електродвигунів, устаткування станції, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації; технологічний режим закачування робочого агенту на окремі свердловини; схеми підключення свердловин до напірних трубопроводів; схеми обв'язки обслуговуючої станції та трубопроводів; основні хімічні властивості реагентів, прісних, високомінералізованих стічних вод; правила безпечного ведення робіт під час обслуговування системи збирання та підготовки стічних вод; будову індивідуальних засобів захисту і правила користування ними.

2-й розряд

- у разі роботи під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування насосних станцій із кількістю працюючих агрегатів менше 4-х, або з об'ємом закачування води до 2,7 тис. куб. м / добу включно, або з робочим тиском нагнітання до 12,5 МПа.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста насосної станції з накачування робочого агенту в пласт 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

- у разі обслуговування насосних станцій із кількістю працюючих агрегатів від 4 до 6 включно, або з об'ємом закачування води від 2,71 до 7,2 тис. куб. м / добу включно, або з робочим тиском нагнітання понад 12,5 МПа.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста насосної станції з накачування робочого агенту в пласт 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі обслуговування насосних станцій із кількістю працюючих агрегатів понад 6 або з об'ємом закачування води понад 7,2 тис. куб. м / добу включно.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста насосної станції з накачування робочого агенту в пласт 4 розряду - не менше 1 року.

7. МАШИНІСТ ПАРОВОЇ ПЕРЕСУВНОЇ ДЕПАРАФІНІЗАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує парові пересувні депарафінізаційні установки та агрегати, змонтовані на шасі автомобіля з робочим тиском пари до 95 кгс / кв. см включно. Готує установку, агрегат до роботи на об'єкті. Веде технологічний процес з депарафінізації нафтових свердловин, викидних ліній, нафтозбиральних установок, прогріває водоводи та інші промислові технологічні об'єкти парою. Обв'язує агрегати із свердловинами, промисловими технологічними установками. Прокладає лінії для депарафінізації, або прогрівання парою, або гарячою нафтою. Стежить за параметрами роботи котла або нагрівача нафти, двигуна, контрольно-вимірювальних приладів і всіх допоміжних механізмів агрегата, установки. Монтує і демонтує обладнання, апаратуру і контрольно-вимірювальні прилади установки. Виконує профілактичний і поточний ремонт обладнання. Керує автомашиною. Веде журнал обліку роботи установки.

Повинен знати: технологічний процес видобування нафти та газу; фізико-хімічні властивості нафти, пари і парафіну; способи експлуатації нафтових свердловин; схеми обв'язки гирл свердловин; будову і правила експлуатації установки, агрегата, основного і допоміжного обладнання, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, автомобіля; технологічний режим і процес роботи з депарафінізації нафтових свердловин парою або гарячою нафтою, викидних ліній і нафтозбиральних установок; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста парової пересувної депарафінізаційної установки 3 розряду - не менше 1 року.

3-й розряд

- у разі роботи під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6-й розряд

- у разі роботи на пересувній депарафінізаційній установці з робочим тиском пари 95 кгс / кв. см і більше.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста парової пересувної депарафінізаційної установки 5 розряду - не менше 1 року.

8. МАШИНІСТ ПАРОГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ З НАКАЧУВАННЯ ПАРИ В НАФТОВІ ПЛАСТИ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес генерації пари і технологічний процес накачування її в пласт за контрольно-вимірювальними приладами, а також здійснює контроль за роботою автоматичного регулювання і захисту. Обслуговує парогенераторні установки з накачування пари в пласт. Керує переведенням установки з стаціонарного в пересувний стан, роботами щодо прокладання паропроводів до свердловин, монтажем устєвої арматури і внутрішньосвердловинного устаткування. Перевіряє правильність приєднання нафтопроводу до паливної системи і живильного трубопроводу до блоку хімводоочищення. Включає в роботу паливну систему насосів: хімводоочищення, подавання води в деаератор, бустерний і головний живильний насоси. Контролює і регулює горіння палива, роботу хімводоочищення та термічної деаерації питної води. Виконує профілактичний ремонт установки, бере участь у проведенні середнього ремонту обладнання установки. Заповнює журнал роботи установки.

Повинен знати: теплову схему парогенераторних установок, систему автоматичного регулювання і захисту всього обладнання; конструкцію парогенератора, деаератора, паливної системи, живильного і бустерного насосів, хімводоочищення та інших вузлів установки; пуск, експлуатацію і зупинку парогенераторної установки; конструкцію устєвої арматури і внутрішньосвердловинного обладнання, правила його установлення та експлуатації; правила технічної експлуатації і техніки безпеки під час роботи устаткування та проведення технологічних режимів за умови теплової дії на нафтові пласти; слюсарну справу в обсязі виконуваних робіт; основні поняття про нафтове родовище і способи його експлуатації; фізичні властивості нафти, вторинні методи видобування нафти; способи підвищення продуктивності нафтових свердловин; підземний ремонт свердловин; промислове господарство; види транспортування нафти і газу на промислах.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

- у разі роботи під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

9. МАШИНІСТ ПЕРЕСУВНОГО КОМПРЕСОРА

Завдання та обов'язки. Обслуговує компресорну установку. Запускає і зупиняє компресор, дизель. Прокладає комунікації, підключає їх до компресорної установки та устя свердловини. Проводить роботи щодо виклику припливу рідини зі свердловини шляхом створення депресії на вибої, стежить за припливом рідини (нафти). Регулює подавання повітря під час термічного оброблення привибійної зони свердловини. Бере участь у роботах із розкриття продуктивних пластів із застосуванням газоподібних агентів і з ліквідації ускладнень у бурінні. Регулює режими роботи компресорної установки та дизеля за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за роботою всіх механізмів та систем пересувної компресорної установки, встановлює основні параметри установки відповідно до технологічних регламентів на буріння та випробування (освоєння) свердловин. Визначає і усуває дефекти в роботі дизеля, компресора і виконує поточні ремонти всіх систем компресорної установки, включаючи системи аварійного захисту. Керує автомашиною. Оформлює документацію на проведення робіт і веде журнал обліку роботи установки.

Повинен знати: способи експлуатації нафтових, газових та нагнітальних свердловин; призначення, будову і правила експлуатації різних систем компресорів, силового устаткування, автомашини, контрольно-вимірювальних приладів та автоматичного захисту установки; види палива, мастил та охолодження; способи виявлення та усунення неполадок у роботі пересувної компресорної установки; схеми підключення комунікацій від установки до свердловини; норми витрат експлуатаційних матеріалів на вироблення стисненого повітря; основні поняття з теплотехніки, електротехніки, бурового та експлуатаційного обладнання, технології буріння, випробування (освоєння) і капітального ремонту нафтових і газових свердловин, слюсарну справу.

4-й розряд

- у разі роботи на причіпному пересувному компресорі з робочим тиском до 10 МПа (100 кгс / кв. см) включно.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста пересувного компресора 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі роботи на причіпному пересувному компресорі з робочим тиском понад 10 до 20 МПа (100 - 200 кгс / кв. см) включно або на самохідному пересувному компресорі з робочим тиском до 10 МПа (100 кгс / кв. см) включно.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста пересувного компресора 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі роботи на причіпному пересувному компресорі з робочим тиском понад 20 МПа (200 кгс / кв. см) або на самохідному пересувному компресорі з робочим тиском понад 10 МПа (100 кгс / кв. см).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста пересувного і компресора 5 розряду - не менше 1 року.

3-й розряд

- як виняток (на свердловинах, що виділяють вільний сірководень, і свердловинах з високим устєвим тиском та інші);

- у разі роботи на причіпних або самохідних пересувних компресорах під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

10. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЧА

Завдання та обов'язки. Обслуговує підіймач, агрегат у процесі робіт з капітального та поточного ремонтів. Готує підіймач (агрегат) до роботи. Бере участь у підготовчо-заключних роботах, монтажі та демонтажі підіймача, в оснащенні талевої системи. Керує лебідкою під час усіх спуско-підіймальних операцій. Керує встановленим на підіймачі (агрегаті) силовим електрогенератором. Бере участь у роботах з капітального і підземного ремонтів свердловин, обладнанні устя свердловин. Стежить за справністю роботи реєстратора і механізмів підіймача (агрегата). Веде журнал обліку роботи підіймача (агрегата). Керує автомашиною або трактором, заправляє їх. Проводить поточний ремонт механізмів підіймача (агрегата), автомобіля, трактора. Керує та обслуговує електростанції та насоси, що використовуються під час ремонту свердловин. Стежить за справністю роботи механізмів підіймача та іншого допоміжного обладнання. Обслуговує та ремонтує причепи, що застосовуються під час транспортування обладнання. Веде облік витрат паливно-мастильних матеріалів.

Повинен знати: технологічний процес видобування нафти, газу та інших корисних копалин, технічну характеристику та правила експлуатації трактора-підіймача, пересувного агрегата, механізмів, пристроїв, талевих систем; технологічний процес та види капітального і поточного ремонтів свердловин; марки та сорти паливно-мастильних матеріалів; основи електротехніки і слюсарну справу.

5-й розряд

- у разі підземного і капітального ремонтів на свердловинах I категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі підземного і капітального ремонтів на свердловинах II категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста підіймача 5 розряду - не менше 1 року.

11. МАШИНІСТ ПРОМИВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ

Завдання та обов'язки. Обслуговує промивальні та кислотні агрегати, змонтовані на тракторі або на шасі автомобіля, а також на стаціонарній рамі. Готує агрегат до роботи на об'єкті. Здійснює обв'язку (приєднання) агрегату з устям свердловини за технологічною схемою. Проводить монтаж і демонтаж, обв'язку та опресовування ліній високих і низьких тисків. Обслуговує механізми з промивання, опресовування та дренажування вибою свердловин. Закачує хімічні реагенти, кислоту та луг, що застосовуються для оброблення свердловин. Бере участь у технологічному процесі з хімічного оброблення привибійної зони свердловини і проведенні тампонажних робіт. Стежить за витрачанням бурового розчину, хімічних реагентів та роботою механізмів агрегата. Керує автомобілем або трактором. Заправляє автомобіль або трактор. Проводить поточний ремонт механізмів агрегата, автомобіля або трактора. Бере участь у перекачуванні хімреагентів та інших рідин.

Повинен знати: будову і правила експлуатації автомобіля або трактора, промивального насоса, арматури та устаткування свердловин; технологічний процес промивання, опресовування свердловин, закачування хімреагентів, кислот та лугів у свердловину; фізико-хімічні властивості бурового розчину, хімреагентів, кислот, лугів, правила поводження з ними; слюсарну справу в обсязі виконуваних робіт.

4-й розряд

- у разі роботи на промивальних і кислотних агрегатах з робочим тиском до 10 МПа (100 кгс / кв. см) включно.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі роботи на промивальних і кислотних агрегатах з робочим тиском понад 10 до 15 МПа (100 - 150 кгс / кв. см) включно.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста промивального агрегату 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі роботи на промивальних і кислотних агрегатах з робочим тиском понад 15 МПа (150 кгс / кв. см).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста промивального агрегату 5 розряду - не менше 1 року.

12. ОПЕРАТОР ЗНЕВОДНЮВАЛЬНОЇ ТА ЗНЕСОЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес зневоднювання, знесолювання та стабілізації нафти з відбором широкої фракції легких вуглеводнів згідно з технологічними регламентами установок. Регулює і контролює технологічні параметри: температуру, тиск, витрати, міжфазні рівні в технологічних апаратах. Готує розчини деемульгатора та лугу, дозує прісну воду. Залужує нестабільний бензин. Здає нестабільний бензин споживачеві. Веде облік кількості підготовленої нафти, нестабільного бензину та витрат хімічних реагентів. Обслуговує насоси і технологічне устаткування, перевіряє роботу запобіжних пристроїв, обслуговує печі-підігрівачі нафти, готує апарати до ремонту, бере участь у ремонті і прийманні апаратів з ремонту.

Повинен знати: фізико-хімічні властивості нафти, газів, хімічних реагентів, бензину; призначення, технічну характеристику та правила експлуатації установки, апаратури, устаткування і застосовуваних контрольно-вимірювальних приладів; вплив води і солей на подальше перероблення нафти; методи лабораторного контролю; основні методи руйнування емульсії; правила експлуатації посудин, що працюють під тиском; правила ліквідації можливих аварій на установці; слюсарну справу.

3-й розряд

- у разі роботи на зневоднювальних і знесолювальних установках під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

4-й розряд

- у разі роботи на зневоднювальних і знесолювальних установках або на електрознесолювальних і стабілізаційних установках під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора зневоднювальної та знесолювальної установки 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі роботи на електрознесолювальних і стабілізаційних установках.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора зневоднювальної та знесолювальної установки 4 розряду - не менше 1 року.

13. ОПЕРАТОР З ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВАННЯ ПЛАСТІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес гідророзривання пласта і гідропіскоструминної перфорації під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Готує устаткування до проведення гідророзривання. Складає та розбирає лінії високого тиску. Заміряє кількість закачуваної рідини. Регулює подавання рідини і піску на прийоми насоса агрегата. Установлює прилади біля устя свердловини, з'єднує їх з устєвою арматурою, стежить за роботою приладів у процесі гідророзривання пласта. Обслуговує і здійснює профілактичний ремонт приладів та устаткування. Готує устаткування до проведення гідропіскоструминної перфорації.

Повинен знати: будову і правила експлуатації устєвого устаткування свердловин, що працюють за умови високого тиску, застосовуваних механізмів, інструменту та контрольно-вимірювальних приладів, конструкцію свердловин; технологічний процес гідророзривання пласта, фізичні властивості пласта, основні поняття про рух нафти і газу до вибоїв свердловин; режим нафтових і газових родовищ; методи дії на пласт; обв'язку устя свердловин; приготування рідин для гідророзривання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес гідророзривання пласта та гідропіскоструминної перфорації. Установлює картограми і стежить за показаннями реєструючого витратоміра і манометра. Обслуговує і ремонтує арматуру обв'язки устя свердловин.

Повинен знати: схему обв'язки устаткування та устя свердловини при різних технологічних схемах гідророзривання і гідропіскоструминної перфорації; склад і способи приготування закачуваних рідин і пісконосіїв; розрахунок необхідної кількості рідини і піску; технічну характеристику устаткування і контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються під час гідророзривань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з гідравлічного розривання пластів 4 розряду - не менше 1 року.

14. ОПЕРАТОР З ДОБУВАННЯ НАФТИ Й ГАЗУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Стежить за роботою свердловин і станом шлейфів. Бере участь у здійсненні та підтриманні заданого режиму роботи свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замір них установок, дотискних насосних і компресорних станцій, станцій підземного зберігання газу та в інших роботах, пов'язаних із технологією видобування нафти, газу, газового конденсату різними способами експлуатації. Бере участь у роботах з обслуговування та поточного ремонту нафтогазопромислового устаткування, установок і трубопроводів. Знімає показання контрольно-вимірювальних приладів. Відбирає проби для проведення аналізу. Бере участь у підготовці об'єкта до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечує збереження майна установок, продуктів технологічного процесу та виробництва (газ, нафта, конденсат, інгібітор та інші).

Повинен знати: елементарні поняття про конструкцію нафтових і газових свердловин; призначення, правила обслуговування наземного обладнанню свердловин, інструменту, пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, які застосовуються в роботі; основні поняття технологічного процесу видобування, збирання, транспортування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу; основні хімічні властивості реагентів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу та газового конденсату. Здійснює обслуговування, монтаж і демонтаж обладнання і механізмів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Виконує роботи щодо підтримання заданого режиму роботи свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій, станцій підземного зберігання газу та інших об'єктів, пов'язаних з технологією видобування нафти, газу та газового конденсату і підземного зберігання газу. Розбирає, ремонтує і складає окремі вузли і механізми простого нафтогазопромислового устаткування та арматури. Очищує насосно-компресорні труби в свердловині від парафіну і смол механічними та автоматичними скребачками. Продуває газові свердловини з низьким тиском і шлейфи від рідини, яка зібралася. Обробляє парою високого тиску підземне і наземне обладнання свердловин і викидних ліній. Заміряє дебіт свердловин на автоматизованій груповій замірній установці. Розшифровує показання приладів контролю і автоматики. Подає інформацію керівникові робіт та операторові про всі неполадки в роботі свердловин та іншого нафтогазопромислового устаткування, які виникали протягом зміни. Бере участь у підготовці об'єкта до роботи в осінньо-зимовий період.

Повинен знати: основні поняття про нафтове і газове родовище; призначення, правила експлуатації та обслуговування наземного обладнання свердловин і установок, інструменту і пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів; технологічний процес видобування, збирання, транспортування нафти, газу, газового конденсату, закачування і відбирання газу; схему збирання та транспортування нафти, газу, газового конденсату на обслуговуваній дільниці; будову контрольно-вимірювальних приладів, апаратури, засобів автоматики і телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування і відбирання газу та забезпечує безперебійну роботу свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій, станцій підземного зберігання газу та іншого нафтогазопромислового устаткування та установок. Бере участь у роботах щодо освоєння свердловин, виведення їх на заданий режим; опресовує трубопроводи і технологічне обладнання під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Здійснює монтаж, демонтаж, технічне обслуговування та ремонт наземного промислового обладнання, установок, механізмів і комунікацій. Проводить профілактичні роботи проти гідратоутворень, відкладень парафіну, смол, солей та розрахунок реагентів для проведення цих робіт. Вимірює величини різних технологічних параметрів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Знімає і передає параметри роботи свердловини, контролює роботу засобів автоматики і телемеханіки. Бере участь у роботах із дослідження свердловин. Несе матеріальну відповідальність за збереження майна установки комплексної підготовки газу, продуктів технологічного процесу та виробництва (нафти, газу, газового конденсату). Забезпечує постійний контроль та безперебійну роботу посудин, що працюють під тиском, водогрійного обладнання, установок регенерації інгібіторів.

Повинен знати: основні дані про нафтове і газове родовище; режими покладів; фізико-хімічні властивості нафти, газу і газового конденсату; технологічний режим обслуговуваних свердловин; будову та принцип роботи установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, систем збирання та транспортування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу, контрольно-вимірювальних приладів, апаратури, засобів автоматики і телемеханіки; технічну характеристику та правила експлуатації наземного промислового обладнання, установок, трубопроводів і приладів; загальні поняття про методи інтенсифікації видобування нафти і газу, дослідження свердловин, розроблення нафтових і газових родовищ, підземний і капітальний ремонти свердловин; основи техніки та технології буріння та освоєння нафтових і газових свердловин; правила експлуатації промислового електрообладнання та роботи на електротехнічних установках.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу і проводить геолого-технічні заходи щодо підтримання та поліпшення режиму роботи свердловин. Здійснює роботи щодо освоєння та виведення на режим роботи свердловин і електрозаглибних відцентрових насосів продуктивністю до 500 куб. м / добу. Налагоджує запальні пристрої факельних систем, обслуговує установки комплексної підготовки газу, очищення та осушення газу, нагнітальних свердловин за умовами використання методу підтримання пластового тиску із закачуванням газу високого тиску до 15 МПа (150 кгс / кв. см) або водогазової дії. Керує роботами з монтажу і демонтажу простого і середньої складності нафтогазопромислового обладнання, установок, механізмів, контрольно-вимірювальних приладів і комунікацій. Бере участь у роботах з приймання свердловини після підземного і капітального ремонтів. Готує свердловини для проведення випробувань. Визначає характер неполадок у наземному і підземному обладнанні, в роботі засобів автоматики і телемеханіки за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Заміняє несправні блоки місцевої автоматики, проводить дрібні ремонти. Визначає причини неполадок та усуває нескладні пошкодження в силовій та освітлювальній мережі, пускорегулювальній апаратурі та електродвигунах. Керує операторами нижчої кваліфікації. Організовує роботи щодо підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Несе матеріальну відповідальність за збереження майна установки комплексної підготовки газу, продуктів технологічного процесу та виробництва (нафти, газу, газового конденсату). Забезпечує постійний контроль та безперебійну роботу посудин, що працюють під тиском, водогрійного обладнання, установок регенерації інгібіторів.

Повинен знати: технологічний процес видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу; технічну характеристику і будову підземного та наземного обладнання; види підземного і капітального ремонтів свердловин; методи дослідження свердловин та інтенсифікації видобування нафти і газу; будову та правила експлуатації посудин, які працюють під тиском; монтажні та принципові схеми апаратури, автоматики і телемеханіки; основи радіотехніки, електротехніки, автоматики і телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату та здійснює контроль за безперебійною роботою свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій і геолого-технічними заходами щодо підтримання та поліпшення режиму роботи свердловин. Забезпечує заданий коефіцієнт експлуатації нафтових і газових свердловин. Виводить на режим роботи електрозаглибні відцентрові насоси продуктивністю понад 500 куб. м / добу, дозувальні насоси для подавання метанолу у вузли редукування, газліфтні та обладнані штанговими глибинними насосами свердловини, з багаторазовим запуском і відключенням за допомогою станції керування та контролює параметри відкачуваної рідини до отримання продукції свердловини відповідно до її режиму. Обслуговує нагнітальні свердловини з використанням методу підтримання пластового тиску із закачуванням газу високого тиску понад 15 МПа (150 кгс / кв. см); виконує розрахунки і керує роботами з хімічного оброблення свердловин. Керує і бере участь у роботах з монтажу та демонтажу особливо складного технологічного обладнання, електрозаглибних відцентрових установок, посудин, які працюють під тиском, автоматизованих групових замірних установок. Бере участь у роботах з підготовки об'єктів до підземного (поточного) і капітального ремонтів, у прийманні об'єктів із ремонту, в їх налагодженні та пуску після ремонту. Бере участь у монтажі пускового електрообладнання, станцій керування, блоків автоматики та телемеханіки. Виконує контрольно-вимірювальні та налагоджувальні роботи в системах автоматики і телемеханіки. Контролює роботу бригадних вузлів обліку нафти. Веде вахтову документацію. Організовує роботу щодо забезпечення виконання вимог та правил з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: характеристику розроблюваних родовищ; технічну характеристику та будову підземного і наземного обладнання; види підземного і капітального ремонтів свердловин; методи освоєння і дослідження свердловин, інтенсифікації видобування нафти і газу; пристрої та правила використання систем автоматики, телемеханіки і програмних пристроїв, які застосовуються під час комплексної автоматизації промислів; основи автоматики та телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 5 розряду - не менше 1 року.

15. ОПЕРАТОР З ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заміряє за допомогою глибинних лебідок глибини свердловин, рівень рідини і водорозділу, шаблонування свердловин з відбиванням вибою. Підраховує глибину вибою, рівень рідини, заміряє дебіт свердловин дебітоміром. Бере участь у виконанні замірів дебіту нафти і газу, динамометруванні свердловин, дослідженні свердловин глибинними приладами; проводить профілактичний огляд дослідних приладів і глибинних лебідок. Здійснює підготовчо-заключні роботи. Визначає порушення цілісності насосно-компресорних труб дебітоміром. Визначає рівень рідини у свердловині фазоміром.

Повинен знати: основні дані про нафтове і газове родовище та режим його експлуатації, способи експлуатації свердловин та методи їх дослідження; призначення, будову і правила експлуатації устєвого обладнання свердловин, лебідок, динамографів, дистанційних реєструвальних приладів; правила підключення вимірювальних приладів до силової та освітлювальної мережі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Заміряє вибійний і пластовий тиск в експлуатаційних і нагнітальних свердловинах. Вимірює рівень рідини в свердловині за допомогою ехолота і хвилеміра, слідкує за відновленням (падінням) рівня. Заміряє дебіт нафти, газу і визначає газовий фактор. Бере участь у проведенні досліджень дистанційними приладами (дебітомір, витратомір, термометр, вагомір, манометр, газоаналізатор та інші). Визначає результати дослідницьких робіт. Керує автомашиною або трактором. Проводить поточний ремонт апаратури і обладнання.

Повинен знати: технологічний процес видобування нафти і газу, методи дослідження свердловин; технічну характеристику та призначення наземного обладнання свердловин і контрольно-вимірювальних приладів; правила експлуатації глибинних приладів, приладів для замірювання дебіту нафти, газу і визначення газового фактора; правила підключення вимірювальних приладів до силової та освітлювальної мережі; визначення водяного та конденсатного фактора.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з дослідження свердловин 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить різні види досліджень свердловин глибинними, дистанційними та реєструючими приладами. Знімає індикаторні криві та криві відновлення тиску. Відбиває вибій і рівень рідини у свердловинах зі скривленим стволом. Проводить дослідження фонтанних і компресорних свердловин з високим тиском через спеціальні лубрикатори. Проводить дослідницькі роботи з гідропрослухування пластів. Відбирає глибинні проби нафти і води пробовідбірником. Готує попередні висновки з матеріалів досліджень. Обробляє дані досліджень свердловин. Керує автомашиною або трактором. Здійснює профілактичний і поточний ремонт дослідної апаратури, приладів і глибинної лебідки.

Повинен знати: основні поняття про фізику пласта; фізико-хімічні властивості нафти, води і газу; методи підтримання пластового тиску; характеристику родовища нафти і газу; призначення і технічну характеристику наземного і підземного обладнання свердловин і дослідної апаратури; методику оброблення матеріалів досліджень; техніку побудови кривих і графіків; метод визначення коефіцієнта продуктивності свердловин.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з дослідження свердловин 4 розряду - не менше 1 року.

16. ОПЕРАТОР З ПІДГОТОВКИ СВЕРДЛОВИН ДО КАПІТАЛЬНОГО ТА ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Підготовляє свердловини до ремонту. Виконує роботи з оснащення і розоснащення талевої системи, підвішування і зняття талевого блока, гака. Проводить заміну відтяжних роликів, роликів кранблока, відтяжок. Промиває та очищує труби від бруду і парафіну, виконує підготовчі роботи до процесу оброблення призабійної зони. Ремонтує підлоги, містки та маршові сходи. Сортує труби і штанги, нагвинчує і відгвинчує муфти, кільця і ніпелі. Укладає труби і штанги. Бере участь у заготівлі необхідних реагентів, розчинів, рідин. Виконує такелажні, теслярські, слюсарні і земляні роботи з підготовки свердловин до ремонту. Бере участь у переміщенні, установленні пересувних підіймальних споруд (вишки, щогли) і агрегатів, перевірці та центруванні на свердловині, глушінні свердловин перед проведенням їх підземного і капітального ремонтів. Перевозить труби, штанги та глибинні насоси.

Повинен знати: призначення і види обладнання, агрегатів, матеріалів, інструменту та реагентів, що застосовуються під час капітального і підземного ремонтів свердловин, види оснащення талевої системи; підіймальні споруди (вишки, щогли) і правила їхнього кріплення; основні види слюсарних, теслярських та такелажних робіт; основні пристрої, що застосовуються під час вантажно-розвантажувальних робіт; види капітального та підземного ремонтів свердловин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 2 розряду - не менше 1 року.

2-й розряд

- у разі роботи під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює, перевіряє та центрує пересувні підіймальні споруди (вишки, щогли) і агрегати. Перевіряє і проводить монтаж обладнання для підвішування штанг та встановлення труб за палець, пристроїв для відведення в бік головки балансира та усуває неполадки. Готує різні розчини для глушіння свердловин. Випробовує якорі перед ремонтом свердловин. Бере участь у процесах глушіння і розрядки свердловин перед ремонтом. Проводить заключні роботи після виконання ремонту.

Повинен знати: основні поняття про технологію капітального та підземного ремонтів свердловин; призначення, види і технічні характеристики обладнання, агрегатів, що застосовуються під час капітального і підземного ремонтів; правила встановлення та центрування підіймальних споруд на усті свердловини; вишкомонтажні роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Переміщає пересувні підіймальні споруди (вишки, щогли) та агрегати і контролює їх установлення і центрування на свердловині. Проводить глушіння та розрядку свердловин перед виконанням підземного і капітального ремонтів і промиває після ремонту. Визначає розташування і встановлює силові та повітряні відтяжки. Розставляє і монтує обладнання, пересувні підіймальні споруди і агрегати під заданий технологічний процес ремонту свердловини. Керує операторами нижчої кваліфікації.

Повинен знати: правила переміщення підіймальних споруд; способи усунення зміщень у сполученнях та частинах вишки; способи і методи глушіння свердловин різними розчинами; схему маршруту переміщення підіймальних споруд (вишки, щогли); способи приготування різних розчинів і методи їхнього застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підготовки свердловий до капітального та підземного ремонтів 4 розряду - не менше 1 року.

17. ОПЕРАТОР З ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з підземного ремонту свердловин. Змінює однорядні і дворядні ліфти, запарафінені труби, глибинні насоси, обладнання роздільної експлуатації, газліфтних клапанів. Змінює занурювання глибинних насосів, ліквідує обриви, відвертання штанг. Промиває нижній клапан глибинного насоса, розходжує плунжери. Розбирає і чистить газові та піскові якорі. Промиває та чистить свердловини від піщаних пробок, глинистого розчину; промиває свердловини гарячою нафтою та іншими хімічними реагентами. Ліквідує гідратні пробки у стволі свердловин, чистить експлуатаційні колони від парафіну, відкладень солі і смол. Переводить свердловини з одного способу експлуатації на інший. Готовить свердловини до прострілювальних робіт і геофізичних досліджень. Складає і розбирає обладнання устя свердловин за різних способів експлуатації. Здійснює профілактичний догляд за обладнанням та інструментом. Бере участь у вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з підземним ремонтом свердловин. Виконує роботи з відбудови і збільшення прийомистості нагнітальних свердловин. Установлює і закріплює пересувні агрегати і споруди на промислах, де відсутні підготовчі бригади, виконує всі роботи з установки підіймальних споруд і готує свердловини до ремонту. Підключає і відключає електрообладнання та освітлювальну апаратуру на свердловинах, оснащених штепсельними рознімниками. Виконує роботи, пов'язані з освоєнням свердловин та промивкою соляних і глинястих пробок у свердловинах. Виконує роботи, пов'язані з інтенсифікацією видобування газу, виконує соляно-кислотні оброблення свердловин. Готує соляно-кислотні, водні та поверхньоактивні розчини. Складає, розбирає та опресовує нагнітальні лінії. Монтує та демонтує буферні заглушки та викиди. Продуває викидні лінії та розпалює факел. Перевіряє технічний стан підіймача, обладнання, пристроїв, інструменту і готує їх до роботи. Центрує вишку і випробовує якорі. Оснащує і переоснащує талеву систему підіймача в процесі ремонту свердловини. Здійснює контроль за рівнем рідини у свердловині в процесі спуско-підіймальних операцій. Здійснює заходи щодо запобігання аварій та ускладнень у свердловині. Монтує і демонтує малогабаритне противикидне обладнання.

Повинен знати: способи експлуатації свердловин; конструкції нафтових, газових та нагнітальних свердловин; технологію проведення підземних ремонтів і освоєння свердловин; призначення, будову та правила експлуатації підіймальних споруд (вишки, щогли), талевої системи та її елементів, глибинних насосів, газліфтних клапанів, які застосовуються під час підземного ремонту свердловин, та будову і принцип дії автоматів для механізованого згвинчування та розгвинчування насосно-компресорних труб і штанг, кабеленамотувача та індикатора ваги; засоби механізації та автоматизації спуско-підіймальних операцій; основні поняття про гідро- і пневмосистеми та їх будову, способи оснащення і розрахунок оснащення талевої системи залежно від підіймального вантажу; будову і правила встановлення противикидного обладнання (малогабаритних превенторів); типи газопіскових якорів і їх застосування; види інструментів, які застосовуються під час підземного ремонту свердловин та правила користування ними; допустимі швидкості спуско-підіймання труб і штанг за умови різного оснащення і різного свердловинного обладнання; розрахунок процесу промивання піщаної пробки; чинні інструктивні карти раціональної організації праці; правила підключення верстата-качалки, освітлювальної апаратури; особливості відчинення та зачинення засувок фонтанної арматури в зимовий період.

4-й розряд

- у разі підземного ремонту на свердловинах I категорії складності під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі підземного ремонту на свердловинах I категорії або на свердловинах II категорії складності під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підземного ремонту свердловин 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі підземного ремонту на свердловинах II категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підземного ремонту свердловин 5 розряду - не менше 1 року.

18. ОПЕРАТОР З ПІДТРИМУВАННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує обладнання нагнітальних свердловин, що працюють з тиском до 10 МПа (100 кгс / кв. см) і обсягом закачування води до 3600 куб. м / добу. Спускає газовий конденсат з вологовідділювачів, стежить за справністю устєвого обладнання нагнітальних свердловин, вологовідділювачів і бере участь в їхньому ремонті. Стежить за справним станом обв'язки батарей у розподільних будках. Систематично проводить обхід магістральних і робочих трубопроводів та нагнітальних свердловин, стежить за справністю їхнього стану і бере участь у ремонті. Бере участь у роботах щодо підвищення прийомистості свердловин. Стежить за показаннями реєструючих приладів і веде облік показань. Бере участь у роботах з монтажу та демонтажу трубопроводу. Відбирає проби з нагнітальних свердловин і водоводів. Веде вахтовий журнал закачування робочого агенту в пласт.

Повинен знати: основні поняття про нафтове родовище і способи його експлуатації; методи підтримання пластового тиску; призначення і правила експлуатації обладнання магістральних водоводів нагнітальних свердловин; основні вимоги до якості води, газу і повітря, що закачуються в пласти; схему підключення трубопроводів; будову розподільних батарей; основні поняття про будову і призначення контрольно-вимірювальних приладів (витратомірів, водомірів, манометрів тощо).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує обладнання нагнітальних свердловин, що працюють з тиском від 10 до 12,5 МПа (100 - 125 кгс / кв. см) і обсягом закачування води від 3600 до 7200 куб. м / добу. Бере участь у проведенні всіх необхідних робіт щодо відновлення та підтримання прийомистості нагнітальних свердловин. Регулює подавання робочого агенту в свердловини. Бере участь у монтажі, демонтажі та поточному ремонті наземного обладнання нагнітальних свердловин. Бере участь у роботах щодо встановлення режиму нагнітальних свердловин, розподільних приладів. Усуває дрібні неполадки в приладах захисної автоматики і контрольно-вимірювальних приладів на розподільних пунктах.

Повинен знати: технологічний процес видобування нафти, газу та газоконденсату; основні методи дослідження нагнітальних свердловин; детальну схему підключення трубопроводів; будову, призначення, правила обслуговування обладнання нагнітальних свердловин і контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підтримування пластового тиску 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує нагнітальні свердловини з робочим тиском 12,5 МПа (125 кгс / кв. см) і більше і обсягом закачування води понад 7200 куб. м / добу, розподільних приладів і водоводів. Веде всі необхідні роботи щодо відновлення і підтримання прийомистості нагнітальних свердловин. Виконує контрольно-вимірювальні і налагоджувальні роботи в пунктах обліку закачування. Контролює роботу засобів захисту трубопроводів і обладнання свердловин від корозії. Бере участь у роботах щодо підготовки нагнітальних свердловин до капітального і поточного ремонту. Приймає нагнітальні свердловини з ремонту, освоює і пускає їх в експлуатацію. Контролює роботу засобів автоматики, телемеханіки і контрольно-вимірювальних приладів. Контролює ведення вахтового журналу та первинної документації з обліку закачування робочого агенту. Керує роботою вахти.

Повинен знати: характеристику розроблюваного родовища, системи дії на нафтовий поклад, призначення і будову підземного і наземного обладнання, схему обв'язки насосної станції, розподільних приладів, нагнітальних свердловин; види поточного і капітального ремонту нагнітальних свердловин; методи збільшення прийомистості свердловин; освоєння і дослідження нагнітальних свердловин; призначення, будову, правила експлуатації систем автоматики, телемеханіки, програмних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підтримання пластового тиску 4 розряду - не менше 1 року.

19. ОПЕРАТОР З ХІМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує хімічні реагенти та устаткування. Складає і розбирає жорсткі лінії високого і низького тиску, гнучкі шланги під час установлення агрегатів у свердловини. Заміряє кількість прокачаного розчину. Визначає концентрацію соляної кислоти і дозує хімічні реагенти. Бере участь у роботах з термооброблення свердловин. Проводить дрібний ремонт устаткування.

Повинен знати: основи технології видобування нафти й газу; основні поняття про родовище нафти і газу та методи інтенсифікації видобування нафти; призначення хімічного та термічного оброблення свердловин; будову та принцип роботи застосовуваного устаткування; способи підготування хімічних реагентів і правила їх зберігання; правила навантаження та вивантаження хімічних реагентів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з хімічного оброблення свердловин 2 розряду - не менше 1 року.

2-й розряд

- у разі роботи під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес хімічного оброблення свердловин. Встановлює картограми та стежить за показаннями реєструвальних контрольно-вимірювальних приладів. Керує роботами з дозування хімічних реагентів. Здійснює монтаж, демонтаж нагнітальних ліній, закачує хімреагенти під тиском до 100 атм. Стежить за процесом термооброблення. Реєструє параметри.

Повинен знати: технологію хімічного і термічного оброблення свердловин; технічну характеристику, призначення та принцип роботи обслуговуваного обладнання, приладів для визначення концентрації кислоти, хімічного і термічного оброблення свердловин та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з хімічного оброблення свердловин 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес і координує роботи з хімічного оброблення свердловин. Розраховує параметри закачуваної рідини. Опресовує лінії на герметичність, визначає прийомистість свердловин. Закачує хімреагенти за умови тиску вище 100 атм. Регулює подавання рідини на прийоми насосів агрегата. Встановлює прилади біля устя свердловин, з'єднує їх з устєвою арматурою. Проводить динамометрування свердловин. Бере участь у ремонті засобів автоматики та телемеханіки, налагодженні первинних елементів. Веде вахтову документацію. Керує бригадою. Приймає і здає вахту.

Повинен знати: технологію видобування нафти і газу; технологію хімічного оброблення свердловин; технічну характеристику, конструкцію і правила експлуатації обслуговуваного обладнання, приладів для визначення концентрації хімреагентів, хімічного оброблення свердловин і контрольно-вимірювальних приладів; рецептуру та технологію приготування розчинів; способи приготування, перевезення та зберігання хімреагентів; схеми обслуговуваної апаратури, автоматики, телемеханіки, диспетчеризації, правила роботи на низьковольтних і електротехнічних установках.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з хімічного оброблення свердловин 4 розряду - не менше 1 року.

20. ОПЕРАТОР ІЗ ЗБИРАННЯ ГАЗУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує сепаратори, газопроводи, газорозподільні пристрої та інші об'єкти газового господарства під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Здійснює обхід і перевірку їх стану, ліквідує неполадки в роботі устаткування. Продуває сепаратори і газопроводи. Стежить за рівнем рідини в сепараторах. Бере участь у поточному ремонті устаткування і апаратури, заміняє несправні засувки, заміняє прокладки, набиває сальники. Забезпечує технічну справність газових колодязів. Виконує нескладні слюсарні роботи.

Повинен знати: основи технології видобування, збирання і транспортування нафти, газу і газового конденсату; основні вибухонебезпечні властивості сумішей, їх токсичність; призначення, будову та правила обслуговування сепараторів, напірних газопроводів, газорозподільних пристроїв, запірних пристроїв, запобіжних, зворотних і регулювальних клапанів, регуляторів тиску і рівня та інших використовуваних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує сепаратори, газопроводи, газорозподільчі пристрої та інші об'єкти газового господарства. Проводить профілактичні заходи щодо запобігання попаданню нафти в газозбірні сітки, утворення гідратних і рідинних пробок у газопроводах, підвищення перепаду тиску на дільницях газопроводів, зниження технологічних втрат газу; проводить технологічне переключення потоків газу. Відбирає проби газу для визначення вмісту в ньому сірководню. Визначає товщину та якість ізоляції стінок апаратів та газопроводів. Утримує в робочому стані повітряні і кабельні лінії системи телемеханіки. Проводить роботи щодо боротьби з корозією металу. Проводить шурфування газопроводів. Виконує поточний ремонт обслуговуваного обладнання, апаратури. Веде журнали обліку роботи устаткування і газопроводів, видобування та використання газу, технологічних втрат газу.

Повинен знати: технологічні процеси видобування нафти і газу, сепарації нафти від газу; схеми комунікації газозбірних вузлів; властивості газів; інгібіторів, що використовуються; особливості збирання і транспортування сірководневмісного газу; методи визначення газового фактора, технологічних втрат газу; причини гідратоутворення в газозбірних сітках і напірних газопроводах та методи боротьби з ними; технічну характеристику, правила обслуговування і підтримання нормального технологічного режиму роботи газових об'єктів, устаткування і апаратів; технічні характеристики та будову контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора із збирання газу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує групові установки, дотискні насосні станції, кінцеві ступені сепарації, збірні пункти і товарні парки; виводить на заданий технологічний режим роботи автоматизоване устаткування. Контролює роботу та налагодження основних засобів автоматизації. Організовує і бере участь у ремонті наземного та підземного устаткування і комунікацій, запірної, відсікної, запобіжної і регулювальної арматури. Здійснює технічні і технологічні заходи щодо скорочення втрат газу і газового конденсату, удосконалення технологічних процесів збирання, підготовки та транспортування газу. Відбирає проби повітря і проводить його аналіз на загазованість із застосовуванням газоаналізаторів. Керує роботою ланки, бригади.

Повинен знати: характеристику розроблюваного родовища; призначення і будову наземного устаткування, свердловин, пунктів сепарації нафти і газу; технологічну схему збирання і транспортування газу і газового конденсату; методи визначення газового фактора, роботи регуляторів тиску і рівня, відсікачів нафти, контрольно-вимірювальних приладів, приладів контролю ізоляції газопроводів; матеріали, що використовуються під час ізоляції газопроводів; порядок ведення вогненебезпечних і газонебезпечних робіт на пунктах сепарації та газопроводах; принцип роботи відцентрових і гвинтових насосів; особливості збирання та використання газу високосірчаної нафти; властивості метанолу, інгібіторів і газів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора із збирання газу 3 розряду - не менше 1 року.

21. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ У ВИДОБУВАННІ НАФТИ Й ГАЗУ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить технологічний процес видобування нафти, газу й газового конденсату на промислі та дистанційне керування технологічним процесом замірів видобування нафти, газу й газового конденсату за допомогою засобів автоматики та телемеханіки. Запускає і відключає установки та механізми. Здійснює збирання, оброблення та передавання інформації із свердловин і групових замірних установок. Контролює роботу діючого фонду свердловин через пульт керування і інформацію операторів. Готує і передає інформацію про виконання робіт та аварійні ситуації на промислі в центральну технологічну службу. Передає центральній інженерно-технологічній службі заявки на необхідну спецтехніку і транспорт. Складає звіт про роботу свердловин та здавання продукції, рух бригад підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює роботи під керівництвом інженерно-технологічної служби промислу і отримує оперативні вказівки від центральної інженерно-технологічної служби нафтогазовидобувного управління. Веде вахтову документацію щодо зміни режиму роботи свердловин та проведених робіт на об'єктах нафтопромислу. Керує роботою операторів з добування нафти й газу, пуску та зупинки свердловин.

Повинен знати: основні дані про нафтове і газове родовище та його режим; технологічний процес видобування нафти, газу й газового конденсату; методи освоєння свердловин та інтенсифікації видобування нафти і газу; призначення і характеристику підземного і наземного устаткування; види капітального і підземного ремонту свердловин та методи дослідження свердловин; технологічні схеми збирання, транспортування, обліку та підготовки нафти, газу та газового конденсату; принципові і монтажні схеми обслуговуваної апаратури, засобів автоматики і телемеханіки, основи телеконтролю та телекерування, телемеханіки та програмних пристроїв; застосовувані контрольно-вимірювальні прилади; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою або технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

22. ПОМІЧНИК БУРИЛЬНИКА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

Завдання та обов'язки. Бере участь у веденні технологічного процесу капітального ремонту свердловин, у підготовчих роботах з проведення капітального ремонту свердловин. Виконує верхові роботи з установлення насосно-компресорних та бурильних труб. Стежить за параметрами роботи промивальних насосів. Підвішує машинні і встановлює автоматичні ключі. Стежить за циркуляційною системою і очищує її від шламу. Бере участь у перевірці та проведенні змащування обладнання та інструменту; в роботах щодо оснащення і переоснащення талевої системи. Виконує роботи з установлення труб за палець або укладання їх на містки під час спускання і підіймання бурильних і насосно-компресорних труб. Бере участь у замірюванні труб. Стежить за справністю талевої системи. Готує ключі, елеватори та автомати для загвинчування та розгвинчування труб і штанг до спуско-підіймальних операцій. Стежить за справністю маршових сходів і полатей. Бере участь у приготуванні тампонуючих сумішей та хімічних реагентів, у проведенні кислотних і гідротермічних оброблень свердловин, у проведенні ловильних, дослідних і прострілювальних робіт, в освоєнні свердловин, у проведенні канатних методів ремонту свердловин, у складанні, розбиранні та опробуванні турбобурів і вибійних двигунів. Виконує поточний ремонт обладнання та інструменту безпосередньо на свердловинах. Веде контроль за справністю ротора з приводом, за параметрами затискувальних рідин, тампонуючих сумішей і хімреагентів. Підключає і відключає електрообладнання та освітлювальну апаратуру на свердловині. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи. Здійснює монтаж, демонтаж та транспортування обладнання з капітального ремонту свердловин. Бере участь у проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на свердловині.

Повинен знати: основи технології капітального ремонту свердловин; призначення і правила експлуатації обладнання, механізмів і контрольно-вимірювальних приладів, які використовуються у капітальному ремонті свердловин; порядок пуску промивальних насосів, їх конструкцію та технологію ремонту; основні знання про тампонуючі суміші, хімічні реагенти, глинясті розчини і способи їх приготування; правила роботи з кислотами та лугами; методи освоєння свердловин; схеми обв'язки обладнання; типи та розміри елеваторів, підіймальних крюків, талевих блоків, кронблоків, вертлюгів та канатів, принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів, будову підіймальних споруд і механізмів; послідовність операцій під час спускання і підіймання труб, штанг і нарощування інструменту; інструмент, що застосовується, і правила його використання; будову маршових сходів, полатей, підкранблокових майданчиків і пальців для встановлення свічок; керування противикидним обладнанням; безпечні прийоми праці.

4-й розряд

- у разі роботи на свердловинах I категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі роботи на свердловинах II категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника капітального ремонту свердловин 4 розряду - не менше 1 року.

23. ПОМІЧНИК БУРИЛЬНИКА ПЛАВУЧОГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТУ У МОРІ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь в улаштуванні бурильного плавучого агрегату на точці буріння у морі, у підготовці агрегату до роботи, у спусканні та підійманні бурильного інструменту. Перевіряє і підготовляє інструмент, лебідку і насос. Змащує і закріплює окремі вузли.

Повинен знати: технологічний процес буріння вертикальних шурфів у морі; технологію і послідовність операцій з буріння шурфів, спускання і підіймання інструменту та арматури, заливання шурфів і палей цементним розчином; використовуваний інструмент; зав'язування простих морських вузлів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес буріння у морі під керівництвом бурильника вищої кваліфікації. Установлює опори усіх типів, полотна, секції та їх кріплення. Стежить за роботою насосного агрегату та керує ним. Готує цементний розчин. Заливає шурфи і палі. Стежить за справністю використовуваного інструменту.

Повинен знати: технологічний процес буріння у морі; причини аварій та методи їх запобігання та усунення; будову і принцип роботи бурового обладнання та інструменту; типи і розміри блоків, секцій, полотен основ морських бурових; конструкції і призначення талевої системи, кронблока, гака і вертлюга; види сталевих і прядив'яних тросів, канатів; призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які встановлено на бурильному плавучому агрегаті.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника плавучого бурильного агрегату 3 розряду - не менше 1 року.

24. СЛЮСАР З МОНТАЖУ ТА РЕМОНТУ ОСНОВ МОРСЬКИХ БУРОВИХ ТА ЕСТАКАД

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші демонтажні, монтажні і теслярські роботи, пов'язані з ремонтом окремих вузлів морських нафтопромислових споруд під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Готує робоче місце для виконання ремонтних робіт. Виконує поточний ремонт вузькоколійних шляхів на морських естакадах, тротуарів, колесовідбійних брусів і перильної огорожі. Частково розбирає та улаштовує робочий та захисний настил естакади і морських основ. Бере участь у складанні, розбиранні, оснащенні та підготовці до роботи палезабивного агрегата. Надає допомогу електрозварникові у виконанні ремонтних робіт на морських спорудах.

Повинен знати: технологічну послідовність операцій з ремонту морських нафтопромислових споруд; найпростіші теслярські та слюсарні роботи; теслярський та слюсарний інструмент; основні прийоми палезабивних робіт; правила стропування та переміщення конструкцій і вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує монтажні, демонтажні, палезабивні, бурозаливні та теслярські роботи середньої складності, пов'язані з ремонтом морських нафтопромислових споруд. Ремонтує дерев'яні конструкції основ морських бурових і естакад. Зав'язує прості морські вузли. Стропує і розстроповує металоконструкції. Вимірює глибини моря та довжину палей. Виконує роботи, пов'язані з улаштуванням та пуском дизель-молота. Бере участь у складанні, розбиранні, оснащенні та підготуванні до роботи палезабивного і бурильного агрегатів. Складає і спускає на воду понтонно-підвісні майданчики та інші прилади. Виконує роботи з укладання вузькоколійних шляхів на естакаді. Ремонтує та встановлює анодні пристрої катодного і протекторного захисту, підводні частини металоконструкцій основ морських бурових та естакад. Виконує газорізальні роботи.

Повинен знати: технологічну послідовність операцій з монтажу, демонтажу та ремонту морських бурових і естакад, буріння шурфів на дні моря, забивання паль та кріплення вузлів і дерев'яних конструкцій, які ремонтуються; будову механізмів з буріння і забивання паль, використовуваного інструменту у монтажі, ремонті та демонтажі основ морських бурових і естакад; основні прийоми виконання палезабивних, бурозаливних, слюсарних та теслярських робіт; правила стропування та переміщення вантажів і матеріалів, використовуваних у ремонті морських основ і естакад.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує монтажні, демонтажні, палезабивні, бурозаливні і теслярські складні роботи, пов'язані з ремонтом морських нафтопромислових споруд. Центрує і встановлює блоки секцій, посадочні майданчики, пішохідні містки. Розмічає, готує на місці надводні і підводні трубні мережі і кутики жорсткості. Настилає підлоги і виконує ремонтні роботи. Обслуговує зварювальний агрегат. Виконує газорізальні роботи.

Повинен знати: конструкцію основ, типи і розміри блоків, секцій, надводних та підводних зв'язків і їх технічну характеристику; будову і технічну характеристику палезабивного і бурозаливного агрегата; суть палезабивних і бурозаливних процесів; сортамент труб; типи і характеристики сталевих і прядив'яних тросів і канатів; основні прийоми виконання простих слюсарних і теслярських робіт; вагове і об'ємне співвідношення води і цементного розчину; виконання верхових робіт під час бурозаливних і палезабивних робіт; принцип роботи і правила експлуатації зварювальних агрегатів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує та координує роботи бригади під час ремонту основ морських бурових і естакад. Бере участь у підготовці і забиванні паль, у бурінні шурфу на дні моря, у спусканні та підійманні бурильного інструменту, заливальних труб, трубної арматури, у заливанні шурфу цементним розчином. Проводить розмітку для різання за шаблонами. Бере участь у центруванні секцій, ферм, посадочних майданчиків, пішохідних містків, в установленні і кріпленні надводних і підводних зв'язків блоків і секцій, ферм і ригелів основ морських бурових і естакад. Бере участь в укладанні, нарощуванні та кріпленні брусів і настиланні підлоги. Виготовлює складні шаблони. Веде облік робіт.

Повинен знати: конструкцію і технічні характеристики будівельних механізмів та обладнання, використовуваних під час ремонтних робіт, правила їх експлуатації, можливі неполадки у роботі та способи їх усунення; схеми розміщення трубних зв'язків для кріплення основ, фундаментних брусів та інше.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад 4 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, які передбачено цим випуском, із зазначенням їх назв за випуском 6 ЕТКС видання 1986 р.

N
п/п
Назва професій,
вказаних у цьому
випуску
Діапазон
розрядів
Назва професій за
випуском 6 ЕТКС
видання 1986 року та
іншими джерелами
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
Буріння свердловин
1.
Бурильник
експлуатаційного та
розвідувального
буріння свердловин
на нафту та газ
4 - 7
поза
розрядом
Бурильщик
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин на нефть и
газ
4 - 6
вне
разряда
2.
Вишкомонтажник
2 - 6
Вышкомонтажник
2 - 6
3.
Вишкомонтажник-
зварник
3 - 6
Вышкомонтажник-
сварщик
3 - 6
4.
Вишкомонтажник-
електромонтер
3 - 5
Вышкомонтажник-
электромонтер
3 - 5
5.
Готувач бурового
розчину
2 - 3
Приготовитель
бурового раствора
2 - 3
6.
Електромонтер з
обслуговування
бурових
4 - 5
Электромонтер по
обслуживанию буровых
4 - 5
7.
Лаборант-колектор
2 - 3
Лаборант-коллектор
2 - 3
8.
Машиніст бурових
установок на нафту й
газ
5 - 6
Машинист буровых
установок на нефть и
газ
5 - 6
9.
Машиніст підіймача
для випробування
свердловин
5 - 6
Машинист подъемника
по пробованию
скважин
5 - 6
10.
Машиніст з
цементування
свердловин
5 - 6
Машинист по
цементажу скважин
5 - 6
11.
Моторист бурової
установки
3 - 5
Моторист буровой
установки
3 - 5
12.
Моторист
цементувального
агрегата
5 - 6
Моторист
цементировочного
агрегата
5 - 6
13.
Моторист
цементо-
піскозмішувального
агрегата
5 - 6
Моторист
цементно-
пескосмесительного
агрегата
5 - 6
14.
Обпресувальник труб
3 - 4
Опрессовщик труб
3 - 4
15.
Оператор з
випробування
свердловин
4 - 5
Оператор по
опробованию
(испытанию) скважин
4 - 5
16.
Оператор з цементажу
свердловин
2 - 5
Оператор по
цементажу скважин
2 - 5
17.
Оператор-моторист
станції контролю
цементажу
5
Оператор-моторист
станции контроля
цементажа
5
18.
Помічник бурильника
експлуатаційного та
розвідувального
буріння свердловин
на нафту й газ
(перший)
4 - 5
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин на нефть и
газ (первый)
4 - 5
19.
Помічник бурильника
експлуатаційного та
розвідувального
буріння свердловин
на нафту й газ
(другий)
3 - 4
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин на нефть и
газ (второй)
3 - 4
20.
Помічник бурильника
експлуатаційного та
розвідувального
буріння свердловин
під час
електробуріння
4 - 5
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин при
электробурении
4 - 5
21.
Респіраторник (на
ліквідації
газонафтопроявів та
відкритих фонтанів)
5
-
-
22.
Слюсар з
обслуговування
бурових
4 - 6
Слесарь по
обслуживанию буровых
4 - 6
23.
Установник бурильних
замків
4
Установщик бурильных
замков
4
Видобування нафти та газу
1.
Бурильник
капітального ремонту
свердловин
5 - 6
Бурильщик
капитального ремонта
скважин
5 - 6
2.
Бурильник плавучого
бурильного агрегату
в морі
5
Бурильщик плавучего
бурильного агрегата
в море
5
3.
Дизеліст плавучого
бурильного агрегату
в морі
4
Дизелист плавучего
бурильного агрегата
в море
4
4.
Замірник дебітів
свердловин
2 - 3
Замерщик дебитов
скважин
2 - 3
5.
Машиніст агрегатів
для обслуговування
нафтогазопромислового
устаткування
5 - 6
Машинист агрегатов
по обслуживанию
нефтогазопромыслового
оборудования
5 - 6
6.
Машиніст насосної
станції з
накачування робочого
агенту в пласт
2 - 5
Машинист насосной
станции по закачке
рабочего агента в
пласт
2 - 5
7.
Машиніст
парогенераторної
установки з
накачування пари в
нафтові пласти
4 - 5
Машинист
парогенераторной
установки по закачке
пара в нефтяные
пласты
4 - 5
8.
Машиніст парової
пересувної
депарафінізаційної
установки
3, 5 - 6
Машинист паровой
передвижной
депарафинизационной
установки
3,
5 - 6
9.
Машиніст пересувного
компресора
3 - 6
Машинист
передвижного
компрессора
3 - 6
10.
Машиніст підіймача
5 - 6
Машинист подъемника
5 - 6
11.
Машиніст
промивального
агрегата
4 - 6
Машинист
промывочного
агрегата
4 - 6
12.
Оператор
зневоднювальної та
знесолювальної
установки
3 - 5
Оператор
обезвоживающей и
обессоливающей
установки
3 - 5
13.
Оператор з
гідравлічного
розривання пластів
4 - 5
Оператор по
гидравлическому
разрыву пластов
4 - 5
14.
Оператор з добування
нафти й газу
2 - 6
Оператор по добыче
нефти и газа
2 - 6
15.
Оператор з
дослідження
свердловин
3 - 5
Оператор по
исследованию скважин
3 - 5
16.
Оператор з
підготовки
свердловин до
капітального та
підземного ремонтів
2 - 5
Оператор по
подготовке скважин к
капитальному и
подземному ремонтам
2 - 5
17.
Оператор з
підземного ремонту
свердловин
4 - 6
Оператор по
подземному ремонту
скважин
4 - 6
18.
Оператор з
підтримування
пластового тиску
3 - 5
Оператор по
поддерживанию
пластового давления
3 - 5
19.
Оператор з хімічного
оброблення
свердловин
2 - 5
Оператор по
химической обработке
скважин
2 - 5
20.
Оператор із збирання
газу
2 - 4
Оператор по сбору
газа
2 - 4
21.
Оператор пульта
керування у
видобуванні нафти й
газу
5
Оператор пульта
управления в добыче
нефти и газа
5
22.
Помічник бурильника
капітального ремонту
свердловин
4 - 5
Помощник бурильщика
капитального ремонта
скважин
4 - 5
23.
Помічник бурильника
плавучого бурильного
агрегату в морі
3 - 4
Помощник бурильщика
плавучего бурильного
агрегата в море
3 - 4
24.
Слюсар з монтажу та
ремонту основ
морських бурових та
естакад
2 - 5
Слесарь по монтажу и
ремонту оснований
морских буровых и
эстакад
2 - 5

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 6 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим випуском

N
п/п
Назва професій за
випуском 6 ЕТКС
видання 1986 року та
іншими джерелами
Діапа-
зон
розря-
дів
Назва професій,
вказаних у цьому
випуску
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
Буріння свердловин
1.
Бурильщик
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин на нефть и
газ
4 - 6
вне
разряда
Бурильник
експлуатаційного та
розвідувального
буріння свердловин
на нафту та газ
4 - 7
поза
розрядом
2.
Вышкомонтажник
2 - 6
Вишкомонтажник
2 - 6
3.
Вышкомонтажник-
сварщик
3 - 6
Вишкомонтажник-
зварник
3 - 6
4.
Вышкомонтажник-
электромонтер
3 - 5
Вишкомонтажник-
електромонтер
3 - 5
5.
Лаборант-коллектор
2 - 3
Лаборант-колектор
2 - 3
6.
Машинист буровых
установок на нефть и
газ
5 - 6
Машиніст бурових
установок на нафту й
газ
5 - 6
7.
Машинист подъемника
по опробованию
скважин
5 - 6
Машиніст підіймача
для випробування
свердловин
5 - 6
8.
Машинист по
цементажу скважин
5 - 6
Машиніст із
цементування
свердловин
5 - 6
9
Моторист буровой
установки
3 - 5
Моторист бурової
установки
3 - 5
10.
Моторист
цементировочного
агрегата
5 - 6
Моторист
цементувального
агрегата
5 - 6
11.
Моторист
цементно-
пескосмесительного
агрегата
5 - 6
Моторист
цементо-
піскозмішувального
агрегата
5 - 6
12.
Оператор по
опробованию
(испытанию) скважин
4 - 5
Оператор із
випробування
свердловин
4 - 5
13.
Оператор по
цементажу скважин
2 - 5
Оператор із
цементажу свердловин
2 - 5
14.
Оператор-моторист
станции контроля
цементажа
5
Оператор-моторист
станції контролю
цементажу
5
15.
Опрессовщик труб
3 - 4
Обпресувальник труб
3 - 4
16.
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин на нефть и
газ (первый)
4 - 5
Помічник бурильника
експлуатаційного та
розвідувального
буріння свердловин
на нафту й газ
(перший)
4 - 5
17.
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин на нефть и
газ (второй)
3 - 4
Помічник бурильника
експлуатаційного та
розвідувального
буріння свердловин
на нафту й газ
(другий)
3 - 4
18.
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин при
электробурении
4 - 5
Помічник бурильника
експлуатаційного та
розвідувального
буріння свердловин
під час
електробуріння
4 - 5
19.
Приготовитель
бурового раствора
2 - 3
Готувач бурового
розчину
2 - 3
20.
Слесарь по
обслуживанию буровых
4 - 5
Слюсар з
обслуговування
бурових
4 - 6
21.
Установщик бурильных
замков
4
Установник бурильних
замків
4
22.
Электромонтер по
обслуживанию буровых
4 - 5
Електромонтер з
обслуговування
бурових
4 - 5
Видобування нафти та газу
23.
Бурильщик
капитального ремонта
скважин
5 - 6
Бурильник
капітального ремонту
свердловин
5 - 6
24.
Бурильщик плавучего
бурильного агрегата
в море
5
Бурильник плавучого
бурильного агрегата
в морі
5
25.
Дизелист плавучего
бурильного агрегата
в море
4
Дизеліст плавучого
бурильного агрегату
в морі
4
26.
Замерщик дебитов
скважин
2 - 3
Замірник дебітів
свердловин
2 - 3
27.
Машинист агрегатов
по обслуживанию
нефтегазопромыслового
оборудования
5 - 6
Машиніст агрегатів
для обслуговування
нафтогазопромислового
устаткування
5 - 6
28.
Машинист насосной
станции по закачке
рабочего агента в
пласт
2 - 5
Машиніст насосної
станції з
накачування робочого
агенту в пласт
2 - 5
29.
Машинист паровой
передвижной
депарафинизационной
установки
3,
5 - 6
Машиніст парової
пересувної
депарафінізаційної
установки
3, 5 - 6
30.
Машинист
парогенераторной
установки по закачке
пара в нефтяные
пласты
4 - 5
Машиніст
парогенераторної
установки з
накачування пари в
нафтові пласти
4 - 5
31.
Машинист
передвижного
компрессора
3 - 6
Машиніст пересувного
компресора
3 - 6
32.
Машинист подъемника
5 - 6
Машиніст підіймача
5 - 6
33.
Машинист
промывочного
агрегата
4 - 6
Машиніст
промивального
агрегата
4 - 6
34.
Оператор
обезвоживающей и
обессоливающей
установки
3 - 5
Оператор
зневоднювальної та
знесолювальної
установки
3 - 5
35.
Оператор по
гидравлическому
разрыву пластов
4 - 5
Оператор з
гідравлічного
розривання пластів
4 - 5
36.
Оператор по добыче
нефти и газа
2 - 6
Оператор з добування
нафти й газу
2 - 6
37.
Оператор по
исследованию скважин
3 - 5
Оператор з
дослідження
свердловин
3 - 5
38.
Оператор по
подготовке скважин к
капитальному и
подземному ремонтам
2 - 5
Оператор з
підготовки
свердловин до
капітального та
підземного ремонтів
2 - 5
39.
Оператор по
поддерживанию
давления
3 - 5
Оператор з
підтримування
пластового тиску
3 - 5
40.
Оператор по
подземному ремонту
скважин
4 - 6
Оператор з
підземного ремонту
свердловин
4 - 6
41.
Оператор по сбору
газа
2 - 4
Оператор із збирання
газу
2 - 4
42.
Оператор по
химической обработке
скважин
2 - 5
Оператор з хімічного
оброблення
свердловин
2 - 5
43.
Оператор пульта
управления в добыче
нефти и газа
5
Оператор пульта
керування у
видобуванні нафти й
газу
5
44.
Помощник бурильщика
капитального ремонта
скважин
4 - 5
Помічник бурильника
капітального ремонту
свердловин
4 - 5
45.
Помощник бурильщика
плавучего бурильного
агрегата в море
3 - 4
Помічник бурильника
плавучого бурильного
агрегату в морі
3 - 4
46.
Слесарь по монтажу и
ремонту оснований
морских буровых и
эстакад
2 - 5
Слюсар з монтажу та
ремонту основ
морських бурових та
естакад
2 - 5

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

керівників, професіоналів та фахівців

N п/п
Професії
1
2
Буріння свердловин
КЕРІВНИКИ
1.
Виконавець робіт вишкобудування
2.
Майстер з випробування свердловин
3.
Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті)
свердловин
4.
Начальник бази виробничого обслуговування
5.
Начальник виробничого відділу в бурінні
6.
Начальник вишкомонтажного цеху
7.
Начальник зміни інженерно-технологічної служби
8.
Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху
бурового устаткування
9.
Начальник прокатно-ремонтного цеху
10.
Начальник служби районної інженерно-технологічної
11.
Начальник служби центральної інженерно-технологічної
12.
Начальник технологічного відділу з буріння
13.
Начальник стаціонарної платформи (у розвідувальному та
експлуатаційному бурінні)
14.
Начальник цеху кріплення свердловин
ПРОФЕСІОНАЛИ
1.
Інженер з випробування свердловин
2.
Інженер з вишкобудування
3.
Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні
4.
Інженер з кріплення свердловин
5.
Інженер із заливання свердловин
6.
Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті)
свердловин
ФАХІВЦІ
1.
Механік бурильної установки
Видобування нафти та природного газу
КЕРІВНИКИ
1.
Майстер з добування нафти, газу та конденсату
2.
Майстер з дослідження свердловин
3.
Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів
4.
Майстер з підготовки газу
5.
Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного)
6.
Майстер з ремонту устаткування
7.
Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та
конденсату
8.
Начальник виробничого відділу з підземного та капітального
ремонту свердловин
9.
Начальник виробничого відділу облаштування родовищ
10.
Начальник майданчика трубно-інструментального в
капітальному ремонті свердловин
11.
Начальник служби оперативно-виробничої
12.
Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і
газових родовищ
13.
Начальник установки з підготовки нафти і газу
14.
Начальник цеху з підземного та капітального ремонту
свердловин
15.
Начальник цеху з добування нафти і газу
ПРОФЕСІОНАЛИ
1.
Інженер з видобутку нафти й газу
2.
Інженер з видобутку нафти й газу (в умовах видобування
нафти і газу з морських стаціонарних платформ)
3.
Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів
4.
Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів (в
умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних
платформ)
5.
Інженер з підтримання пластового тиску
6.
Інженер з ремонту свердловин
7.
Інженер з ремонту устаткування
8.
Інженер-технолог з видобутку нафти й газу
ФАХІВЦІ
1.
Механік з ремонту устаткування
2.
Технік з видобутку нафти й газу

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ РОБІТНИКІВ

N п/п
Назви професій
Діапазон
розрядів
1
2
3
Буріння свердловин
1.
Бурильник експлуатаційного та розвідувального
буріння свердловин на нафту та газ
4 - 7
поза
розрядом
2.
Вишкомонтажник
2 - 6
3.
Вишкомонтажник-зварник
3 - 6
4.
Вишкомонтажник-електромонтер
3 - 5
5.
Готувач бурового розчину
2 - 3
6.
Електромонтер з обслуговування бурових
4 - 5
7.
Лаборант-колектор
2 - 3
8.
Машиніст бурових установок на нафту й газ
5 - 6
9.
Машиніст підіймача для випробування свердловин
5 - 6
10.
Машиніст з цементування свердловин
5 - 6
11.
Моторист бурової установки
3 - 5
12.
Моторист цементувального агрегата
5 - 6
13.
Моторист цементо-піскозмішувального агрегата
5 - 6
14.
Обпресувальник труб
3 - 4
15.
Оператор з випробування свердловин
4 - 5
16.
Оператор з цементажу свердловин
2 - 5
17.
Оператор-моторист станції контролю цементажу
5
18.
Помічник бурильника експлуатаційного та
розвідувального буріння свердловин на нафту й
газ (перший)
4 - 5
19.
Помічник бурильника експлуатаційного та
розвідувального буріння свердловин на нафту й
газ (другий)
3 - 4
20.
Помічник бурильника експлуатаційного та
розвідувального буріння свердловин під час
електробуріння
4 - 5
21.
Респіраторник (на ліквідації газонафтопроявів та
відкритих фонтанів)
5
22.
Слюсар з обслуговування бурових
4 - 6
23.
Установник бурильних замків
4
Видобування нафти та газу
1.
Бурильник капітального ремонту свердловин
5 - 6
2.
Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі
5
3.
Дизеліст плавучого бурильного агрегату в морі
4
4.
Замірник дебітів свердловин
2 - 3
5.
Машиніст агрегатів для обслуговування
нафтогазопромислового устаткування
5 - 6
6.
Машиніст насосної станції з накачування робочого
агенту в пласт
2 - 5
7.
Машиніст парової пересувної депарафінізаційної
установки
3, 5 - 6
8.
Машиніст парогенераторної установки з
накачування пари в нафтові пласти
4 - 5
9.
Машиніст пересувного компресора
3 - 6
10.
Машиніст підіймача
5 - 6
11.
Машиніст промивального агрегата
4 - 6
12.
Оператор зневоднювальної та знесолювальної
установки
3 - 5
13.
Оператор з гідравлічного розривання пластів
4 - 5
14.
Оператор з добування нафти й газу
2 - 6
15.
Оператор з дослідження свердловин
3 - 5
16.
Оператор з підготовки свердловин до капітального
та підземного ремонтів
2 - 5
17.
Оператор з підземного ремонту свердловин
4 - 6
18.
Оператор з підтримування пластового тиску
3 - 5
19.
Оператор з хімічного оброблення свердловин
2 - 5
20.
Оператор із збирання газу
2 - 4
21.
Оператор пульта керування у видобуванні нафти й
газу
5
22.
Помічник бурильника капітального ремонту
свердловин
4 - 5
23.
Помічник бурильника плавучого бурильного
агрегату в морі
3 - 4
24.
Слюсар з монтажу та ремонту основ морських
бурових та естакад
2 - 5

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6

"Видобування нафти та природного газу".

Краматорськ, 2003 р.