МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

палива та енергетики

України

24.06.2000 N 290

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 62

Виробництво та розподілення електроенергії

ЧАСТИНА 2

Розділ "Атомні електростанції"

ВСТУП

Кваліфікаційні характеристики професій працівників атомної енергетики України розроблено на основі:

- галузевих кваліфікаційних характеристик посад керівників і фахівців атомних електростанцій, затверджених наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 14.05.87 N 01-134;

- Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників. Випуск N 9, Розділи: "Експлуатація устаткування електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії", "Ремонт устаткування електростанцій і мереж";

- Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і робітників (М., Економіка, 1989).

Кваліфікаційні характеристики розроблено з урахуванням розвитку та досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва й праці в атомній енергетиці України, а також відповідно до законодавства України з питань, що стосуються діяльності атомних електростанцій та регулюють правила ядерної, радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами.

Згідно із Законом України "Про освіту" та відповідно до вимог Класифікатора професій ДК 003-95v257u217-95, переглянуто у кваліфікаційних характеристиках Розділ "Кваліфікаційні вимоги".

Працівники атомної електростанції, які безпосередньо керують реакторною установкою, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт, видану у встановленому порядку органом державного нагляду за ядерною безпекою. Перелік працівників, які повинні мати ліцензію, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі зайнятості працівників на роботах, пов'язаних із впливом особливо шкідливих і особливо важких умов праці, шкідливих і важких умов праці, шкідливих умов праці, у тому числі пов'язаних із впливом радіації, працівник зобов'язаний пройти медичне обстеження на право допуску до роботи.

Група електробезпеки визначається конкретно по кожному робочому місцю залежно від зайнятості на конкретній роботі та відповідно до чинного законодавства, яке регулює питання охорони праці.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників, зайнятих на експлуатації устаткування електростанцій і мереж, обслуговуванні споживачів енергії, розроблено відповідно до семи груп кваліфікації, а зайнятих на ремонті устаткування електростанцій і мереж - до шестирозрядної сітки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує виробничо-господарську й фінансово-економічну діяльність атомної електростанції на основі законодавчих актів України шляхом планування і застосування нормативів матеріальних, фінансових та трудових ресурсів з метою досягнення виробничих показників, які плануються. Забезпечує безпечну для персоналу, населення і навколишнього середовища експлуатацію ядерних установок; досягнення та підтримку проектних показників і характеристик технологічного устаткування. Забезпечує розв'язання всіх питань діяльності атомної електростанції. Формує організаційну структуру атомної електростанції, організовує взаємодію структурних підрозділів і керівників, контролює і направляє їх діяльність щодо вирішення задач, які стоять перед підприємством. Забезпечує виконання вимог технологічних регламентів, експлуатаційної і нормативно-технічної документації, постанов, рішень і наказів органів державного регулювання й управління. Визначає і реалізовує політику у сфері якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок. Забезпечує розроблення, впровадження та удосконалення системи якості. Керує загальною координацією діяльності атомної електростанції з проектно-конструкторськими, будівельно-монтажними, налагоджувальними та іншими організаціями, яким підпорядковані. Забезпечує загальну готовність персоналу атомної електростанції до дій в умовах проектних і запроектних аварій, а також в умовах впливу екстремальних природних і інших позаштатних ситуацій. Здійснює загальне керівництво персоналом атомної електростанції у надзвичайних ситуаціях і координацію дій з повноважними представниками й органами державного управління. Організовує отримання ліцензій на види діяльності, що ліцензуються. Визначає кадрову політику атомної електростанції, здійснює загальне керівництво і контроль діяльності щодо підбору, своєчасної й якісної підготовки, підтримки і підвищення кваліфікації персоналу, здійснює призначення на посади. Керує діяльністю із забезпечення атомної електростанції необхідними матеріальними і фінансовими ресурсами. Використовує повноваження, що надаються організаціями, яким підпорядковані. Організовує роботу з виховання у працівників свідомого й сумлінного ставлення до роботи, дотримання правил охорони праці, забезпечення точного дотримання інтересів атомної електростанції, зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства, поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і розв'язанні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу й за підсумки роботи колективу. Вживає заходів щодо соціального захисту, підтримки й розвитку трудового колективу підприємства, створення сприятливого суспільного статусу ядерного об'єкта. Керує і контролює діяльність з поліпшення житлових і культурно-побутових умов персоналу. Спільно з профспілковим комітетом організовує підбиття підсумків роботи підприємства і розв'язання питань заохочення, направляє і контролює діяльність щодо соціального розвитку трудового колективу, забезпечує підготовку й виконання колективного договору. Організовує, спрямовує, контролює і особисто бере участь у роботі з громадськими організаціями та їх повноважними представниками. Забезпечує організацію та створення необхідних умов з підтримки на атомній електростанції відповідного внутрішнього розпорядку й пропускного режиму ядерного об'єкта, збереження майна. Визначає перспективи розвитку атомної електростанції та погоджує їх з колективом і організаціями, яким підпорядковані.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, укази та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність атомної електростанції; ядерне і радіаційне законодавство; спеціалізацію й особливості структури підприємства; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку атомної галузі; порядок складання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки та технології в атомній галузі; план дії оперативного персоналу атомної електростанції в аварійних ситуаціях; економіку, організацію виробництва, праці й управління; напрями й принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування і ведення переговорів; правила й норми охорони праці, безпечного ведення робіт, радіаційної безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту атомної електростанції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в енергетиці - не менше 10 років на керівних посадах зі зростаючою відповідальністю, у тому числі - не менше 5 років практичного досвіду роботи на атомних електростанціях.

2. ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує відомчий нагляд на атомній електростанції з метою забезпечення гарантій її відповідності до вимог чинного ядерного законодавства, нормативів, циркулярів, умов дозволів (ліцензій) та іншої документації в галузі технічної експлуатації, ядерної, технічної, пожежної безпеки. Забезпечує нагляд за експлуатацією виробничих будівель і споруд, метрологічним забезпеченням атомної електростанції. Організовує та забезпечує контроль ведення технологічних режимів експлуатації, технічного обслуговування і ремонту устаткування атомної електростанції відповідно до вимог нормативної і виробничої документації, а також контроль проведення до-, післяремонтних та регламентованих випробувань, пусконалагоджувальних робіт під час введення систем і устаткування до експлуатації. Здійснює нагляд за виконанням організаційних заходів, спрямованих на підвищення ядерної, технічної і пожежної безпеки; за технічною експлуатацією. Видає розпорядження щодо усунення виявлених порушень, здійснює контроль за їх виконанням. Здійснює перевірку документації, робочих місць, оснащення тощо, що пред'являються виконавцями робіт для отримання приватних дозволів на право проведення робіт на системах, важливих для безпеки. Організовує нагляд за виконанням робіт і наданням послуг підрозділами атомної електростанції, сторонніми організаціями в частині дотримання умов дозволів (ліцензій), отриманих в органах державного нагляду, і приватних дозволів на право проведення робіт на системах, важливих для безпеки. Аналізує причини порушень, виявлених у процесі експлуатації, технічного обслуговування, ремонту й пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні та системах атомної електростанції. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на забезпечення безпечного та ефективного ведення режимів експлуатації устаткування. Організовує і забезпечує взаємодію атомної електростанції з органами державного нагляду. Розробляє програми інспекційної діяльності на атомній електростанції, виявляє та запобігає порушенням вимог нормативної і виробничої документації. Розробляє документи (програми) з нагляду за виконанням і дотриманням вимог норм і правил, чинних в атомній енергетиці. Бере участь у розробленні та контролі за виконанням планів, програм навчання і підготовки персоналу щодо проведення протиаварійного й протипожежного тренування. Бере участь у розробленні і реалізації заходів, спрямованих на приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій; проектно-конструкторську документацію заводів - виробників технологічного устаткування, яке встановлено на атомній електростанції; експлуатаційні характеристики й правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування; схеми та принцип роботи релейних захистів, блокувань і контрольно-вимірювальних приладів технологічних захистів устаткування атомної електростанції; основні схеми силового живлення устаткування і живлення систем управління; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації експлуатації, ремонту і налагодження устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва й управління; основи трудового законодавства; правила й норми з охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту; технічні вимоги й конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку; правила радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних електростанцій; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; план дій персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

3. ГОЛОВНИЙ ТУРБІНІСТ ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ З РЕМОНТУ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ СТАНЦІЙ

Завдання та обов'язки. Організовує і забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням основного й допоміжного тепломеханічного устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції. Забезпечує безперебійну, безпечну й надійну роботу устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, виконання диспетчерських графіків виробництва й відпуску електричної та теплової енергії, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту систем та устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності, використання встановленої потужності та економічної ефективності діяльності атомної електростанції. Здійснює координацію і контроль за діяльністю підрозділів атомної електростанції з оперативного керування технологічним процесом під час експлуатації, пусконалагоджувальних робіт, ремонту, реконструкції і модернізації устаткування турбінного відділення (цеху). Організовує роботу з наглядовими та інспекційними державними органами. Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, що конкретизує дії персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації устаткування турбінного відділення (цеху). Організовує контроль за виконанням ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, у тому числі, що виконуються підрядним способом. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на підвищення якості технічного обслуговування і ремонту систем і устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, їх реконструкцій і модернізацій. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції з безумовним дотриманням вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту й налагодження устаткування турбінного відділення (цеху). Здійснює і забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення технічних характеристик систем і устаткування за рахунок їх реконструкції і модернізації. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) основного й допоміжного устаткування турбінного відділення (цеху) в ремонт (з ремонту). Забезпечує контроль за своєчасністю й якістю технічного обслуговування і ремонту устаткування, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності устаткування і систем турбінного відділення (цеху) атомної електростанції. Розробляє заходи щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на турбінному устаткуванні атомної електростанції. Працює в комісіях з перевірки знань персоналу, який бере участь у процесах експлуатації, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні турбінного відділення (цеху) атомної електростанції. Бере участь у розробленні і контролі виконання планів і програм навчання і підготовки персоналу, проведенні протиаварійного і протипожежного тренування. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю в разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації. Організовує роботу з виведення (введення) в ремонт устаткування турбінного відділення. Бере участь у розробленні і реалізації заходів, спрямованих на приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад та порядок ведення технічної документації на робочих місцях; експлуатаційні характеристики, правила будови та технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування турбінного відділення (цеху); схеми й принцип роботи релейних захистів, блокувань і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів турбінного устаткування; основні схеми силового живлення турбінного устаткування і схем керування; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення експлуатації, ремонту та налагодження турбінного устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва та керування; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки; технічні вимоги й конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

4. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Завдання та обов'язки. Організовує і здійснює адміністративно-технічне керівництво експлуатацією атомної електростанції у сфері виконання графіків електричного й теплового навантаження, підтримки встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії, що виробляється, підвищення коефіцієнта готовності несення номінального електричного навантаження й економічної ефективності атомної електростанції. Проводить роботу з розроблення організаційних і технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну й економічну роботу атомної електростанції. Контролює дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівних матеріалів з експлуатації, проектних меж і умов експлуатації основного, допоміжного й загальностанційного устаткування атомної електростанції. Здійснює технічне керівництво і контроль з дотримання правил технічної експлуатації і правил з безпечного ведення робіт, правил пожежної безпеки і вибухонебезпеки, правил ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища. Забезпечує контроль за параметрами технологічного процесу та характеристиками устаткування і систем атомної електростанції. Організовує роботу зі своєчасного усунення дефектів устаткування, що впливають на надійність експлуатації енергоблоків. Проводить роботу з приймання, оброблення і передавання заявок на ремонт устаткування атомної електростанції, що знаходиться в оперативному повноваженні та керуванні регіональних диспетчерських центрів, національного диспетчерського центру України. Організовує і здійснює оперативно-диспетчерські взаємовідносини атомної електростанції з регіональним диспетчерським центром, національним диспетчерським центром України і діючим центром Адміністрації ядерного регулювання Міністерства екології і природних ресурсів України. Організовує роботу зі своєчасного пуску і зупинки основного й допоміжного устаткування атомної електростанції, зміни режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт. Забезпечує сповіщення адміністрації атомної електростанції і сторонніх організацій про всі випадки виникнення на атомній електростанції позаштатних ситуацій, нещасні випадки, радіаційні інциденти або аварії. Постійно контролює своєчасність і якість технічного обслуговування та ремонту устаткування, пристроїв та елементів, що дозволяють підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності устаткування і систем атомної електростанції. Вживає заходів щодо виконання умов, які забезпечують надійну роботу систем і устаткування атомної електростанції. Здійснює технічне керівництво і контроль за виконанням заходів щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції та обмеження їх наслідків. Бере участь у реалізації планів і програм роботи з персоналом відповідно до галузевих нормативних документів, що визначають порядок добору, комплектування, підготовки, перепідготовки й атестацій кадрів для атомної енергетики. Здійснює обходи основного, допоміжного і загальностанційного устаткування атомної електростанції і робочих місць оперативного персоналу. Бере участь у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки та формування культури безпеки, формування необхідного професійного рівня знань і практичних навичок експлуатаційного та ремонтного персоналу. Бере участь у реалізації планів і програм навчання та підготовки експлуатаційного персоналу, проведення протиаварійного й протипожежного тренування.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації атомних електростанцій; порядок ведення технічної документації на робочих місцях оперативного персоналу; електричні і технологічні схеми атомної електростанції; схему під'їзних колій; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування; схеми та принцип роботи релейних захистів, блокування, технологічних захистів і контрольно-вимірювальних приладів; основні схеми живлення ланцюгів керування; територіальне розташування приміщень і устаткування електростанції (блоку); технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічку, ядерну і радіаційну безпеку; правила будови та безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі оперативного управління атомною електростанцією; основи економіки, організації праці, виробництва й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила радіаційної безпеки; правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; план дії персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 2 років на посаді начальника зміни атомної електростанції.

5. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕАКТОРІВ

Завдання та обов'язки. Організовує та забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням енергетичних реакторів атомної електростанції, а також основного й допоміжного устаткування реакторного відділення (цеху). Забезпечує безперебійну, безпечну й надійну роботу енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, виконання диспетчерських графіків виробництва й відпуску електричної та теплової енергії, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту систем та устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності, використання встановленої потужності та економічної ефективності атомної електростанції. Здійснює координацію та контроль за діяльністю підрозділів атомної електростанції в частині оперативного управління технологічним процесом під час експлуатації, ремонту, пусконалагоджувальних роботах, реконструкції і модернізації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху). Організовує роботу з наглядовими та інспекційними державними органами (реєстрація обладнання, виконання розпоряджень, циркулярів, рішень інспекційних органів). Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, програми, інструкції, технічні рішення, що конкретизують порядок дій персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху). Організовує контроль за виконанням ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, у тому числі, що виконуються підрядним способом. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на підвищення якості технічного обслуговування та ремонту систем і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, їх реконструкції і модернізації. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції з безумовним дотриманням вимог технологічних регламентів, інструкцій та посібників з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, налагодження устаткування і систем реакторного відділення (цеху). Здійснює і забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення технічних характеристик систем та устаткування за рахунок їх реконструкції і модернізації. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) основного та допоміжного реакторного відділення (цеху) в ремонт (з ремонту). Забезпечує контроль за своєчасністю та якістю технічного обслуговування та ремонту устаткування, пристроїв і елементів, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності енергетичного реактора та систем реакторного відділення (цеху) атомної електростанції. Розробляє заходи щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції. Працює в комісіях з перевірки знань персоналу, який бере участь у процесах експлуатації, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні реакторного відділення (цеху) атомної електростанції. Бере участь у розробленні та контролі виконання планів і програм навчання і підготовки персоналу, проведення протиаварійного і протипожежного тренування. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю у разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації. Бере участь у розробленні й реалізації заходів щодо приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні й керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях; експлуатаційні характеристики й правила технічної експлуатації енергетичних реакторів, основного й допоміжного устаткування реакторного відділення (цеху); схеми та принцип роботи релейних захистів, блокування і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів реакторного устаткування; основні схеми силового живлення реакторного устаткування і схем живлення систем керування; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення експлуатації, ремонту та налагодження енергетичних реакторів і реакторного устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки; технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку; правила будови й безпечної експлуатації енергетичних реакторів та реакторного устаткування атомної електростанції; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації енергетичних реакторів і реакторного устаткування атомних електростанцій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

6. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ ІЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ НА АТОМНИХ СТАНЦІЯХ

Завдання та обов'язки. Організовує і забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням устаткування теплової автоматики й вимірювань систем керування і захисту атомної електростанції. Забезпечує безперебійну, безпечну і надійну роботу устаткування систем керування і захисту, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту устаткування, підвищення коефіцієнта готовності використання встановленої потужності та економічної ефективності роботи атомної електростанції. Організовує і забезпечує систему контролю за дотриманням технічного рівня надійності устаткування систем керування і захисту. Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, програми, інструкції, технічні рішення, що конкретизують порядок дій персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації устаткування систем керування і захисту. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації устаткування систем керування і захисту атомної електростанції за умови безумовного дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, налагодження цього устаткування. Розробляє заходи для поліпшення технічних характеристик устаткування систем керування і захисту за рахунок їх реконструкції і модернізації. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) систем керування і захисту в ремонт (з ремонту). Розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення якості технічного обслуговування і ремонту устаткування систем керування і захисту атомної електростанції. Забезпечує контроль за своєчасністю та якістю технічного обслуговування і ремонту устаткування, пристроїв і елементів систем керування і захисту, виконанням пусконалагоджувальних робіт, в тому числі тих, що виконуються підрядними організаціями. Здійснює та забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції. Працює у комісіях з перевірки знань персоналу, що бере участь у процесах експлуатації, обслуговування, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на обладнанні систем керування і захисту. Бере участь у розробленні й контролі виконання планів і програм навчання та підготовки персоналу, проведенні протиаварійного та протипожежного тренування. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю в разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації. Бере участь у розробленні та реалізації заходів для приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях; експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації устаткування систем керування і захисту; схеми і принцип роботи релейних захистів, блокування і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів реакторного й турбінного устаткування; основні схеми силового живлення устаткування атомної електростанції і схеми живлення систем керування і захисту; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний і світовий досвід в галузі організації та забезпечення експлуатації, ремонту й налагодження устаткування систем керування і захисту атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва та управління, трудового законодавства; правила й норми охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки; технічні вимоги й конструкцію установок і систем керування і захисту, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку; правила будови і безпечної експлуатації устаткування систем керування і захисту атомної електростанції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

7. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує систему поводження з ядерним паливом на атомній електростанції відповідно до вимог проекту, спеціальних правил і норм. Забезпечує контроль за: проведенням небезпечних робіт з ядерним паливом; встановленого проектом ресурсу устаткування атомної електростанції, важливого для безпеки; прийняття рішень щодо продовження ресурсу або заміни устаткування. Забезпечує розрахункову та експериментально-дослідницьку експлуатацію активних зон енергетичних реакторів, виявлення та контроль усунення невідповідностей в експлуатаційних характеристиках активних зон і системах контролю реакторів. Забезпечує організацію перевантаження ядерного палива в активній зоні енергетичного реактора й інші роботи з ядерним паливом та елементами активних зон на основі документації з організації робіт та переміщення спеціальних вузлів реактора, відповідність документації вимогам проекту, правилам і нормам поводження з ядерними матеріалами. Забезпечує розроблення та коректування технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації енергоблоків, інструкцій щодо дій персоналу блочного щита керування в аварійних ситуаціях, відповідність їх вимогам проекту, правилам і нормам ядерної безпеки. Забезпечує підготовку і технічне керівництво штатними випробуваннями систем безпеки. Забезпечує замовлення ядерного палива і організовує своєчасну відправку відпрацьованого ядерного палива. Визначає структуру станційної документації щодо роботи з ядерним паливом і вимоги до неї. Бере участь у розслідуванні порушень у роботі атомної електростанції. Організовує контроль за проведенням небезпечних робіт, щорічну перевірку стану ядерної безпеки діючих енергоблоків. Організовує розроблення заходів щодо усунення виявлених порушень і невідповідностей та їх передачу до служби якості для контролю виконання. Організовує збирання та аналіз даних щодо циклів навантажень та інших експлуатаційних чинників, які визначають ресурс устаткування, важливого для безпеки. Керує роботами з вибору і обгрунтування чергових завантажень ядерного палива в активних зонах реакторів, експериментального визначення характеристик під час пуску реакторів, а також характеристик виконавчих органів систем регулювання та аварійного захисту реакторів. Організовує спостереження за характеристиками активних зон реакторів і систем їх контролю в процесі експлуатації енергоблока, ініціює та контролює усунення невідповідностей, у тому числі за рівнями завантаження реакторів. Веде роботу з розроблення програм чергових перевантажень ядерного палива в активних зонах реакторів, інших програм під час поводження з ядерним паливом, а також відповідних робочих графіків переміщення спеціальних вузлів реактора. Організовує розроблення, узгодження та затвердження регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, інструкцій щодо дій персоналу в аварійних ситуаціях, їх коректування, перевірку і впровадження. Контролює роботу з визначення потреби у свіжих тепловидільних збірках, пучках, їх приймання і проведення вхідного контролю, наявність і справний стан необхідних для цього вимірювальних приладів, інструментів і пристроїв. Організовує проведення робіт з контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок, контролює своєчасне проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування систем контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів. Бере участь у перевірці знань правил, норм і інструкцій з ядерної безпеки керівників і спеціалістів технічних підрозділів. Організовує роботу з вивчення і використання на атомній електростанції досвіду інших атомних електростанцій, міжнародних норм і принципів забезпечення ядерної безпеки.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з діагностики і контролю надійності основного устаткування атомної електростанції; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж, правила й норми радіаційної безпеки; правила ядерної безпеки атомних електростанцій; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій, дослідницьких та дослідних ядерних реакторів і установок; загальні положення із забезпечення безпеки атомної електростанції під час проектування та експлуатації споруд; керівні вказівки з організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах і в організаціях; положення з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві; інструкції з експлуатації устаткування, пристроїв автоматики, вимірювальних приладів; схеми, експлуатаційні характеристики і принцип роботи устаткування; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі експлуатації ядерних установок; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

8. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ЯКОСТІ МЕТАЛІВ НА АТОМНИХ СТАНЦІЯХ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне керівництво роботами з контролю металу устаткування та трубопроводів атомної електростанції руйнівними і неруйнівними методами, акустичною емісією і голографією, хімічному і спектральному аналізу металу, контролю корозійного стану поверхні металу і наплавок. Визначає перелік устаткування та трубопроводів, методи і об'єми робіт для періодичного контролю згідно з вимогами нормативно-технічної документації, чинної в атомній енергетиці. Розробляє та вдосконалює технологічну документацію, інструкції і методики, що забезпечують якісний контроль металу та зварних з'єднань устаткування. Забезпечує якісний аналіз результатів ревізії металу устаткування. Контролює проходження метрологічної експертизи виробничо-технічної і технологічної документації. Організовує і здійснює розроблення організаційних і технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну роботу устаткування і приладів контролю металу згідно з вимогами правил будови і безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок. Здійснює технічне керівництво і контроль щодо дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівництва з експлуатації устаткування і приладів контролю металу, що є джерелами іонізуючого випромінювання. Організовує розроблення і впровадження у виробництво прогресивних методів контролю якості, забезпечує скорочення трудових витрат, економію матеріальних і енергетичних ресурсів. Бере участь у розгляді питань з реконструкції і технічного переоснащення атомної електростанції. Сприяє впровадженню нового устаткування, оснащення і пристроїв, що застосовуються для дослідження якості металів. Забезпечує виконання правил і норм безпеки в атомній енергетиці з обстеження і діагностики металу та зварних з'єднань устаткування і трубопроводів атомної електростанції. Організовує та забезпечує розроблення технологічних процесів дослідження металу руйнівними і неруйнівними методами, методами хімічного і спектрального аналізу, акустичною емісією і голографією тощо. Розробляє методики і здійснює прогнозування терміну служби елементів трубопроводів у разі ерозійного спрацювання і корозії металу. Забезпечує підготовку технічної документації для отримання ліцензій з експлуатації енергоблоків після виходу їх з ремонту. Бере участь у роботі комісії з розслідування руйнування металів у процесі експлуатації устаткування і трубопроводів атомної електростанції. Контролює дотримання виконавцями вимог і правил охорони праці та забезпечує безпечні умови праці під час проведення контролю металу. Контролює виконання робіт з отримання, перезарядження і захоронення радіоактивних джерел, зберігання та видавання приладів і приладдя для всіх видів контролю. Бере участь у роботі комісії з атестації персоналу на право виконання робіт з контролю металу. Організовує роботу з вивчення і впровадження науково-технічних досягнень передового вітчизняного і світового досвіду з дослідження якості металів. Бере участь у розробленні і контролі виконання планів і програм навчання та підготовки персоналу, проведенні протиаварійного тренування під час роботи із джерелами іонізуючих випромінювань. Керує дослідницькими й експериментальними роботами з удосконалення методів і технологій проведення контролю якості металів.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій; проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з будови, ремонту, технічного обслуговування і контролю устаткування атомних електростанцій, а також устаткування і приладів контролю і діагностики металу; правила контролю якості металу та зварних з'єднань трубопроводів; уніфіковану методику контролю зварювальних матеріалів; принципові схеми систем устаткування і трубопроводів, територіальне розташування приміщень і устаткування атомної електростанції; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення обстеження металу, корозійних досліджень стану металу, акустичної емісії і голографії; основи економіки, організації праці, виробництва й управління, трудового законодавства; правила й норми охорони праці та навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила й норми безпеки в атомній енергетиці; загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій; правила радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних станцій; санітарні норми і правила під час роботи із джерелами іонізуючого випромінювання; план дії оперативного персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

9. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ З ДЕФЕКТОСКОПІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує та керує роботами з проведення контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні і трубопроводах атомної електростанції методами неруйнівного контролю: магнітопорошкової дефектоскопії, візуальним, вимірювальним, ультразвуковим, радіографічним, капілярним контролем і контролем герметичності в процесі експлуатаційного контролю. Контролює дотримання вимог нормативно-технічної і конструкторської документації, а також стандартів, що регламентують порядок проведення методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок); виконання вимог інструкцій і методик із застосування методів неруйнівного контролю; виконання робочих програм; правильність використання, технічний стан, наявність на робочих місцях і своєчасне надання для державної перевірки устаткування, приладів і інструменту, що застосовуються при методах неруйнівного контролю. Керує роботою з оформлення і перевірки технічної документації, що засвідчує якісне виконання контролю із фіксуванням його результатів у звітній документації. Бере участь у підготовці документів щодо придатності до експлуатації основного металу та зварних з'єднань устаткування і трубопроводів. Бере участь у технічному огляді устаткування і трубопроводів. Організовує облік виявлених експлуатаційних дефектів основного металу та зварних з'єднань (наплавок); бере участь у вивченні причин виникнення, визначенні параметрів і оцінювання виробничих дефектів в основному металу та зварних з'єднаннях (наплавках), а також у розробленні і впровадженні заходів щодо запобігання і усунення причин їх виникнення. Бере участь у розробленні робочих програм обстеження основного металу та зварних з'єднань устаткування та трубопроводів. Бере участь у роботах з розроблення і впровадження нових методик неруйнівного контролю. Бере участь у тарифікації робіт та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам бригад, якими керує; організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності підлеглого персоналу. Контролює виконання робітниками правил охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої і трудової дисципліни. Організовує та проводить інструктажі персоналу. Навчає робітників безпечним методам праці. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання до робітників бригади, забезпечує виконання підлеглим персоналом норм часу, норм витрати матеріалів, ефективне використання устаткування та інструмента. Бере участь в атестації робочих місць. Веде виховну роботу з підлеглим персоналом.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні і трубопроводах атомної електростанції; чинні в атомній галузі і введені на атомній електростанції стандарти, нормативні документи, керівні технічні матеріали, технологічні інструкції, що регламентують порядок проведення методів неруйнівного контролю; технологію виконання і характеристики неруйнівних методів контролю; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, технічні вимоги, режим роботи і правила обслуговування устаткування і засобів вимірювання, що використовуються в процесі методів неруйнівного контролю; склад і порядок ведення технічної документації, що засвідчує якість виконаного контролю; види дефектів основного металу та зварних з'єднань (наплавок), методи їх запобігання та усунення; вимоги до проведення технічного огляду устаткування або трубопроводу; передовий вітчизняний і світовий досвід методів неруйнівного контролю; основи економіки, організації праці, виробництва і управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

10. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ З ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне та якісне сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів атомної електростанції. Організовує підготовку виробництва з метою забезпечення правильного поводження з радіоактивними відходами. Веде систематичний облік надходження радіоактивних відходів. Контролює дотримання технологічного процесу сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів. Оперативно виявляє причини порушень і відмов у роботі устаткування систем поводження з радіоактивними відходами. Бере участь у роботі комісії з розслідування аварій, порушень у роботі і нещасних випадків, систем поводження, що відбулися на устаткуванні з радіоактивними відходами. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання подібним відмовам і порушенням та забезпечує їх виконання. Бере участь у розробленні нових та вдосконаленні діючих технологічних процесів сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів. Забезпечує підвищення продуктивності праці та зниження трудомісткості, матеріаломісткості і енергоємності робіт із сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів за рахунок повного завантаження устаткування та використання його технічних можливостей; економії хімічних реагентів, пакувальних матеріалів, електроенергії, тепла і води. Спільно з іншими службами бере участь у прийманні робіт, пов'язаних з реконструкцією дільниці, ремонтом технологічного устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, механізацією й автоматизацією виробничих процесів. Впроваджує передові методи та прийоми праці, сприяє розвитку поєднання професій, розширенню зон обслуговування та застосуванню інших прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції щодо перегляду норм часу, а також про присвоєння розрядів робітникам дільниці. Здійснює своєчасне забезпечення робітників бригади матеріалами, інвентарем, засобами індивідуального захисту. Контролює дотримання підлеглими робітниками правил охорони праці, технічної експлуатації устаткування, виробничої санітарії, виробничої і трудової дисципліни. Регулярно проводить інструктажі підлеглого персоналу з безпечного ведення робіт, радіаційної і пожежної безпеки; контролює дотримання термінів перевірки знань з правил технічної експлуатації, радіаційної і пожежної безпеки. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань з правил безпечного ведення робіт, радіаційної і пожежної безпеки підлеглого персоналу. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання виробничому травматизму. Розробляє та вносить зміни до посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці підлеглого персоналу. Своєчасно знайомить робітників бригад із всіма змінами в технологічних схемах, а також з наказами, розпорядженнями та іншими нормативними документами, що стосуються роботи дільниці. Бере участь в атестації робочих місць підлеглого персоналу. Подає пропозиції адміністрації щодо преміювання і накладання стягнень за порушення виробничої та трудової дисципліни на підлеглий персонал. Веде виховну роботу з робітниками бригад, якими керує.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечного поводження з радіоактивними відходами; конструкцію, технічні характеристики, вимоги та призначення устаткування з поводження з радіоактивними відходами; технологічний процес сортування, транспортування, перероблення та зберігання радіоактивних відходів, а також систему їх обліку; маршрути і правила транспортування радіоактивних відходів на атомній електростанції; характеристики сховищ радіоактивних відходів; систему обліку пересування радіоактивних відходів; технологічну схему дезактивації засобів транспортування і поверхонь приміщень та устаткування; характеристики інструменту і пристроїв, що використовується під час ремонту устаткування систем поводження з радіоактивними відходами; систему пожежогасіння сховищ радіоактивних відходів; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила радіаційної безпеки; правила допуску ремонтного персоналу до ремонту устаткування систем поводження з радіоактивними відходами; місця збору радіоактивних відходів; передовий вітчизняний та світовий досвід поводження з радіоактивними відходами; санітарні правила проектування та експлуатації атомних електростанцій, поводження з радіоактивними відходами; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

11. МАЙСТЕР З РЕМОНТУ, НАЛАГОДЖЕННЯ, ПЕРЕВІРКИ ТА ПУСКУ УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ СТАНЦІЙ

Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення всіх видів ремонтів і технічного обслуговування устаткування атомної електростанції, засобів малої механізації, вантажопідйомних механізмів, верстатів, пристроїв, а також забезпечує проведення транспортно-технологічних операцій зі свіжим і відпрацьованим ядерним паливом у встановлені терміни та обсяги відповідно до ремонтних графіків. Здійснює контроль за станом устаткування, засобів малої механізації, вантажопідйомних механізмів, верстатів, інструменту, пристроїв, правильною їх експлуатацією. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів щодо підвищення продуктивності праці та якості ремонту, зменшенні термінів простою устаткування в ремонті. Контролює: якість ремонту устаткування, засобів малої механізації, вантажопідйомних механізмів, верстатів; дотримання технології ремонту підлеглим персоналом; витрачання матеріалів, запчастин відповідно до норм. Приймає устаткування, засоби малої механізації, вантажопідйомні механізми, верстати в ремонт та здає його з ремонту експлуатаційному персоналу. Своєчасно складає ремонтну документацію, веде журнал нормованих (змінних) завдань. Планує роботу підлеглого персоналу, щодня видає бригаді нормовані завдання, веде облік та аналіз фактично виконаних обсягів робіт, а також своєчасно знайомить персонал із всіма змінами схем увімкнення устаткування, у тому числі у зв'язку з його модернізацією. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків, порушень у роботі устаткування, в складанні актів, розробленні та реалізації заходів щодо запобігання повторним відмовам і аваріям. Упроваджує у встановленому порядку нові високопродуктивні технологічні процеси й передові методи праці. Проводить роботу з підлеглим йому персоналом з підготовки та підтримки кваліфікації, підвищення культури виробництва і безпеки праці, зміцненні трудової дисципліни, освоєнню суміжних професій. Забезпечує допуск ремонтних бригад на робочі місця і контролює дотримання правил безпечного ведення робіт, пожежної безпеки, техніки експлуатації, радіаційної безпеки, ядерної безпеки, правил будови і безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, вказівок, що стосуються діяльності цеху. Здійснює контроль за термінами перевірки знань підлеглого персоналу, за дотриманням чистоти і порядку на робочих місцях. Сприяє застосуванню прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції щодо перегляду норм часу і виробітку. Бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Аналізує результати виробничої діяльності дільниці, контролює витрачання фонду заробітної плати своєї дільниці, забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виконаних робіт, простоїв. Організовує технічне навчання, проводить опрацювання наказів, директивних матеріалів, що випускаються за підсумками розслідування і аналізу відмов, аварій, пожеж і нещасних випадків. Бере участь в атестації робочих місць. Подає пропозиції адміністрації цеху щодо заохочення робітників дільниці або притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої або трудової дисципліни. Сприяє упровадженню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи, упровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Бере участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва, розробленні заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва, раціонального використання робочого часу. Веде виховну роботу з підлеглим персоналом.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності; технічні характеристики устаткування і правила його технічної експлуатації; порядок тарифікації робіт робітників; норми й розцінки на роботи й порядок їх перегляду; чинні положення з оплати праці; передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом; основи економіки; організації виробництва, праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, правила технічної експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи на атомній електростанції за фахом - не менше 2 років.

12. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує ядерну безпеку на атомній електростанції в межах функцій відділу ядерної безпеки, визначених нормативними документами; бере участь у розробленні заходів, спрямованих на підвищення ядерної безпеки атомної електростанції, та контролює їх виконання; розглядає з точки зору ядерної безпеки програми випробовування систем та устаткування атомної електростанції, технічні рішення і погоджує їх; в процесі експлуатації реакторних установок забезпечує контроль за виконанням вимог правил ядерної безпеки, дотриманням меж та умов безпечної експлуатації ядерної установки відповідно до вимог технологічного регламенту. Здійснює спостереження за станом активної зони реактора за допомогою аналізу показників систем внутрішньореакторного контролю. Забезпечує проведення фізичних експериментів для підтвердження розрахункових параметрів паливного завантаження відповідно до програм виконання робіт; контроль за станом оболонок тепловидільних елементів активних зон реакторів; здійснює методичне керівництво організацією планових випробувань систем безпеки; організовує виконання робіт з ядерним паливом, вибір режимів паливних завантажень реактора. Забезпечує контроль за проведенням небезпечних робіт під час перевантаження ядерного палива; організовує роботу персоналу з виконання заходів щодо дотримання ядерної безпеки під час пуску енергоблоків, освоєнні потужності і виведенні на проектні параметри; бере участь у керівництві пусками нових блоків і організовує виконання фізичних експериментів на реакторних установках. Очолює роботи відділу з науково-дослідної тематики; здійснює зв'язок з науково-дослідними, проектними інститутами й організаціями з питань ядерної безпеки атомної електростанції. Здійснює керівництво діяльністю відділу, створює умови для виявлення творчої ініціативи й активності працівників у досягненні високих результатів роботи, надає підтримку та забезпечує поширення творчих починань, проводить виховну роботу в колективі. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення ядерної безпеки на атомній електростанції; технологічні процеси і режими виробництва; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного устаткування атомної електростанції, фізику енергетичних реакторів атомної електростанції; порядок розробки перспективних і річних планів роботи із забезпечення ядерної безпеки; перспективи та напрямки удосконалення ядерної безпеки; оформлення технічної документації; правила безпечного ведення робіт, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки, правила технічної експлуатації; передовий вітчизняний і світовий досвід безпечної експлуатації атомних електростанцій; основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях за профілем "експлуатація або фізика ядерних реакторів" - не менше 5 років.

13. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЦТВА РЕМОНТНИХ ТА НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА АТОМНИХ СТАНЦІЯХ

Завдання та обов'язки. Здійснює адміністративно-технічне керівництво з ремонту та технічного обслуговування основного, допоміжного технологічного устаткування і систем атомної електростанції з метою підтримки їх працездатності та підвищення надійності в межах технічного ресурсу, визначеного проектом. Забезпечує виконання графіків ремонту та технічного обслуговування систем і устаткування атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності несіння номінального електричного навантаження та економічної ефективності станції шляхом організації системи контролю за станом систем і устаткування, запобіжного технічного обслуговування, відновлювального ремонту. Організовує облік та контроль виконання ремонтних робіт, у тому числі тих, що виконуються підрядним способом. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення якості ремонту та технічного обслуговування устаткування і систем атомної електростанції. Забезпечує дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з ремонту і технічного обслуговування устаткування і систем, поліпшення їх технічних характеристик за рахунок реконструкції і модернізації. Забезпечує своєчасність підготовки і виведення основного й допоміжного устаткування станції в ремонт. Контролює своєчасність та якість ремонту й технічного обслуговування устаткування, пристроїв та елементів, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності атомної електростанції. Бере участь у виконанні заходів, спрямованих на запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції, у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки і формування культури безпеки. Здійснює розроблення і контроль виконання планів і програм навчання і підготовки ремонтного персоналу, проведення протиаварійного і протипожежного тренування. Бере участь у розробленні і реалізації заходів для приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях ремонтного персоналу; проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з устрою технологічного устаткування; експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування; схеми та принцип роботи технологічного устаткування і систем, основні принципові схеми живлення устаткування і систем атомної електростанції; технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну і радіаційну безпеку; територіальне розташування приміщень і устаткування електростанції (блоку), схему під'їзних шляхів; основи будови автоматизованих систем керування і основних захистів устаткування і систем атомної електростанції; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення ремонту устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва та управління, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції; правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; план дії персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на посадах не нижче за начальника основного цеху або начальника зміни блоку атомної електростанції.

14. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне адміністративно-технічне та оперативне керівництво експлуатацією атомної електростанції. Забезпечує надійну, безпечну й економічну роботу устаткування атомної електростанції. Забезпечує виконання графіків електричного та теплового навантажень, дотримання рівня встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії, підвищення коефіцієнта готовності й економічної ефективності атомної електростанції. Керує проведенням перемикання в основних і технологічних схемах атомної електростанції, контролює своєчасність виконання графіків профілактичних оглядів устаткування, систем регулювання, блокування та контролю, а також графіків переходу на резервне устаткування. Забезпечує своєчасний пуск та зупинку основного та допоміжного устаткування, зміну режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт та введення до експлуатації після ремонту. Веде контроль за параметрами технологічного процесу та характеристиками устаткування і систем безпеки атомної електростанції. Контролює виконання оперативним персоналом вимог нормативних документів з експлуатації устаткування, запобігання нещасним випадкам, пожежної, радіаційної і ядерної безпеки, виробничих інструкцій та програм під час проведення випробувань устаткування. У разі порушення режиму роботи устаткування, аваріях, стихійному лихові, пожежах керує їх локалізацією та ліквідацією, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування атомної електростанції. Складає диспетчерське повідомлення про аварії та передає його диспетчеру енергосистеми. У разі аварій в енергосистемі, електричних та теплових мережах вживає заходів щодо підтримки нормальних параметрів електричної і теплової енергії. Бере участь у проведенні протиаварійного та протипожежного тренування, в роботі комісій з розгляду порушень у роботі устаткування. Бере участь у перевірці знань підлеглого персоналу, а також в атестації робочих місць. Проводить оперативні наради зміни, веде оперативну документацію.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують правила експлуатації атомної електростанції; правила будови та безпечної експлуатації устаткування та споруд атомної електростанції; правила та норми радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; технічні вимоги до конструкції установок та систем, що забезпечують ядерну безпеку; основні техніко-економічні показники, теплову та електричну схему атомної електростанції; експлуатаційні характеристики й технологічні схеми основного та допоміжного устаткування атомної електростанції; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування, комутаційної апаратури та споруд атомної електростанції; призначення, принцип роботи встановлених на устаткуванні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики та блокування; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; посадові й виробничі інструкції оперативного персоналу атомної електростанції; план дій оперативного персоналу атомних електростанцій і населення у разі радіаційної аварії; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі оперативного і безпечного управління атомною електростанцією; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 6 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 3 років на атомних електростанціях.

15. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ЕНЕРГОБЛОКА (ЧЕРГИ) АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво експлуатацією блока (черги) атомної електростанції в зміні через підлеглий йому оперативний персонал; забезпечує надійну, безпечну й економічну роботу устаткування блока (черги) атомної електростанції. Забезпечує виконання графіків електричного і теплового навантажень, підтримку встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії. Організовує випробовування систем безпеки, планове перемикання на устаткуванні. Забезпечує своєчасний пуск і зупинку основного й допоміжного устаткування, зміну режимів його роботи, підготовку та виведення в ремонт, введення в експлуатацію після ремонту. Контролює підтримку встановлених параметрів на основному устаткуванні енергоблока (черги), ведення водно-хімічного режиму, перевірку систем безпеки. Контролює виконання оперативним персоналом вимог нормативних документів з експлуатації устаткування, запобігання нещасним випадкам, пожежної, радіаційної і ядерної безпеки, посадових та виробничих інструкцій і програм під час проведення випробувань устаткування та підготовці робочих місць для проведення робіт на устаткуванні. Контролює виконання оперативним персоналом правил і інструкцій, дотримання технологічної, виробничої і трудової дисципліни, стан устаткування, споруд, ведення оперативної документації, дотримання правил виробничої санітарії і протипожежного захисту, норм охорони праці. У разі порушення режиму роботи устаткування, аваріях, стихійному лихові, пожежах керує їх локалізацією і ліквідацією, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування блока (черги). Бере участь у проведенні протиаварійного і протипожежного тренування, у перевірці знань підлеглого персоналу, в атестації робочих місць. Проводить оперативні наради зміни. Веде оперативну документацію. Бере участь у комісіях з розгляду порушень в роботі устаткування.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують правила експлуатації енергоблока атомної електростанції; правила будови і безпечної експлуатації устаткування і споруд атомної електростанції; правила й норми радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; технічні вимоги до конструкції установок та систем, що забезпечують ядерну безпеку; основні техніко-економічні показники, теплову та електричну схему атомної електростанції; експлуатаційні характеристики і технологічні схеми основного й допоміжного устаткування енергоблока атомної електростанції; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування, комутаційної апаратури і споруд енергоблока атомної електростанції; призначення, принцип роботи встановлених на устаткуванні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики і блокування; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; посадові і виробничі інструкції оперативного персоналу атомної електростанції; план дій оперативного персоналу атомних електростанцій і населення у разі радіаційної аварії; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі забезпечення технічної і пожежної безпеки атомної електростанції, основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 5 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 3 років на атомних електростанціях.

16. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ЦЕХУ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво експлуатацією устаткування цеху атомної електростанції в зміні через підлеглий йому оперативний персонал; забезпечує надійну, безпечну і економічну роботу устаткування цеху атомної електростанції. Керує і бере участь у проведенні перемикання в схемах устаткування цеху. Забезпечує своєчасний пуск і зупинку основного й допоміжного устаткування цеху, зміну режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт, введення до експлуатації після ремонту. Проводить допуск ремонтного персоналу до робіт на устаткуванні і готує місце для цих робіт відповідно до вимог правил безпечного ведення робіт, радіаційної безпеки; після закінченні робіт приймає робоче місце. Контролює підтримання встановлених параметрів на основному устаткуванні цеху, перевірку систем безпеки. Відповідно до графіка проводить обходи і огляди устаткування та робочих місць, виявляє дефекти устаткування для подальшого усунення їх ремонтним персоналом, а у разі можливості усуває їх силами персоналу своєї зміни. Контролює виконання оперативним персоналом вимог нормативних документів з експлуатації устаткування, запобігання нещасним випадкам, пожежної, радіаційної і ядерної безпеки, виробничих інструкцій та програм під час проведення випробувань устаткування і підготовці робочих місць для проведення робіт на устаткуванні цеху. У разі порушення режиму роботи устаткування, аваріях, стихійному лихові, пожежах бере участь в їх локалізації і ліквідації, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування цеху. Бере участь у проведенні протиаварійного і протипожежного тренування, у перевірці знань підлеглого персоналу, атестації робочих місць. Проводить оперативні наради зміни цеху. Веде оперативну документацію. Бере участь у комісіях з розгляду порушень в роботі устаткування.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні і інші керівні матеріали, що регламентують правила будови та експлуатації устаткування цеху атомної електростанції; правила й норми радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних електростанцій; технічні вимоги до конструкції установок і систем, що забезпечують ядерну безпеку; основні техніко-економічні показники, теплову й електричну схему атомної електростанції; експлуатаційні характеристики і технологічні схеми основного й допоміжного устаткування цеху атомної електростанції; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування цеху; призначення, принцип роботи встановлених на устаткуванні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики і блокування; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; посадові та виробничі інструкції оперативного персоналу цеху; план дій оперативного персоналу атомних електростанцій і населення в разі радіаційної аварії; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі забезпечення безпечної експлуатації атомної електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 4 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 3 років на атомних електростанціях.

17. НАЧАЛЬНИК ІНСПЕКЦІЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує ефективний нагляд за дотриманням вимог ядерної, технічної, радіаційної і пожежної безпеки. Організовує контроль повноти виконання посадовими особами і персоналом атомної електростанції вимог правових і нормативних документів з безпеки атомної електростанції, рішень і постанов наглядових органів, інших чинних в атомній енергетиці спеціальних норм і правил з ядерної, радіаційної, технічної і пожежної безпеки. Бере участь у розробленні і контролі за виконанням організаційно-технічних заходів щодо підвищення ядерної, радіаційної, технічної і протипожежної безпеки. Організовує та бере участь у комплексних перевірках структурних підрозділів атомної електростанції і постачальників щодо дотримання ними вимог програм забезпечення якості і нормативно-технічної документації з безпеки в атомній енергетиці. Організовує і здійснює контроль наявності загальних дозволів (ліцензій) на право проведення робіт у постачальників і підрядників, що виконують роботи на промисловому майданчику атомної електростанції. Організовує і здійснює контроль за виданням приватних дозволів на право проведення робіт, веде нагляд за умовами виданих дозволів. Організовує і здійснює контроль за виконанням підрозділами атомної електростанції спеціальних умов ліцензій на промислову експлуатацію енергоблоків. Здійснює контроль за виконанням наказів, вказівок, нормативно-технічних документів органів управління, органів державного нагляду і керівництва підприємства з питань ядерної, радіаційної, технічної і пожежної безпеки. Здійснює облік та реєстрацію знов змонтованого устаткування в наглядових органах і на атомній електростанції, бере участь у проведенні технічного огляду, випробувань і прийманні устаткування до експлуатації. Забезпечує організацію перевірки знань персоналу атомної електростанції з правилами безпеки в атомній енергетиці. Організовує роботу комісій та бере участь у розслідуванні причин аварій, відмов, порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції. Бере участь у розслідуванні порушень меж безпечної експлуатації на атомній електростанції. Забезпечує складання звітності, що стосується питань безпеки атомної електростанції. Координує роботу персоналу інспекції. Займається роботою з добору кадрів. Контролює дотримання персоналом інспекції правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового порядку. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працівників інспекції в досягненні високих результатів роботи. Надає підтримку й забезпечує розвиток творчих починань.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з забезпечення технічної, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки атомної електростанції; основні техніко-економічні показники підприємства; основні схеми теплової і електричної частин електростанцій і мереж; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування споруд основного та допоміжного устаткування, а також встановлених на ньому засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики, блокування атомної електростанції; основні положення з використання водних ресурсів водосховища та регулювання стоку гідроелектростанції; основи дозиметричного і технологічного контролю; посадові та виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції; передовий вітчизняний і світовий досвід із забезпечення технічної та пожежної безпеки атомної електростанції, основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях за фахом - не менше 5 років.

18. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ (АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну, надійну та безпечну роботу устаткування атомної електростанції, передексплуатаційний та експлуатаційний контроль за профілем лабораторії відповідно до нормативних документів; забезпечує якісне виконання персоналом лабораторії функцій за профілем лабораторії; визначає обсяг місячних і річних виробничих планів лабораторії та забезпечує їх виконання; здійснює методичне керівництво роботою підрозділів атомної електростанції станції зі збирання інформації щодо відмов, пошкоджень і дефектів устаткування, апаратури, приладів, технологічних систем атомної електростанції за профілем лабораторії. Очолює роботу з розроблення нових систем діагностики, вдосконалення існуючих методів контролю за роботою устаткування атомної електростанції за профілем лабораторії та надає допомогу щодо впровадження їх у виробництво. Бере участь у роботі комісій з розслідування порушень у роботі атомної електростанції, в проведенні технічних розслідувань обставин та причин аварій, аварійних ситуацій, відмов, пошкоджень устаткування, апаратури, приладів, технологічних систем атомної електростанції; проводить роботу з впровадження державних та галузевих стандартів підприємства та інших нормативних документів. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування та робочих місць працівників лабораторії, вживає заходів щодо усунення недоліків; організовує навчання персоналу лабораторії, підвищення його кваліфікації, обмін досвідом; забезпечує виконання заходів, спрямованих на усунення якої-небудь виробничої ситуації, що створює загрозу життю або здоров'ю людей, а також навколишньому середовищу; бере участь в організації роботи з узагальнення, поширення передових прийомів і методів праці, вивчення та впровадження передового вітчизняного та світового досвіду роботи за профілем діяльності лабораторії, розвитку раціоналізації та винахідництва. Очолює роботи лабораторії з науково-дослідної тематики; здійснює зв'язок з науково-дослідними, проектними інститутами й організаціями за профілем діяльності лабораторії. Керує персоналом лабораторії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які відносяться до профілю діяльності лабораторії атомної електростанції; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, режим роботи та правила обслуговування устаткування лабораторії; перспективи технічного розвитку атомної станції; методи та організацію проведення науково-дослідних робіт; стандарти, технічні умови, методики та інструкції за профілем діяльності лабораторії; спеціалізацію цехів, підрозділів атомної електростанції, виробничі зв'язки між ними; порядок розроблення перспективних і річних планів підвищення ефективності діяльності лабораторії; методи розрахунку економічної ефективності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів; порядок розроблення та оформлення технічної документації; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств, основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 5 років, з них за фахом - не менше 2 років.

19. НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво організацією навчання і підготовки персоналу атомної електростанції; очолює роботу з підготовки і підтримки кваліфікації персоналу, від дії якого залежить безпечна експлуатація атомної електростанції. Організовує роботу із взаємодії структурних підрозділів атомної електростанції з навчально-тренувальним центром, спрямовує їх діяльність у навчальному процесі. Організовує підготовку й підтримку кваліфікації інструкторського складу навчально-тренувального центру, професійне навчання персоналу, що ліцензується, відповідно до індивідуальних програм підтримки кваліфікації. Здійснює керівництво розробленням навчальних планів, програм і методик навчання персоналу, бере участь у формуванні навчальних груп для навчання і тренажерної підготовки, використовуючи матеріали розслідувань, оглядів, аналізів аварій і відмов у роботі атомної електростанції. Контролює процеси навчання і тренування, бере участь у роботі комісій з перевірки знань і атестації персоналу, в аналізуванні аварій і відмов устаткування атомної електростанції. Здійснює контроль за виконанням програм зі створення, реконструкції і модернізації технічних засобів навчання: повномасштабних, аналітичних, локальних тренажерів, комп'ютерних навчальних систем, навчально-тренувальних лабораторій і майстерень. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп) з урахуванням вимог виробництва. Забезпечує розроблення програм підготовки і підтримки кваліфікації відповідального оперативного персоналу, на підготовку якого потрібна ліцензія Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою, Мінекології та природних ресурсів України, а також для інструкторів навчально-тренувального центру. Контролює якість занять, що проводяться, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації, очолює роботу з удосконалення форм й методів професійної підготовки й підтримки кваліфікації персоналу відповідно до вимог експлуатуючої організації. Здійснює контроль за своєчасним внесенням змін та доповнень до чинних інструкцій, правил, норм. Сприяє вивченню і використанню в діяльності атомної електростанції інформаційних матеріалів з досягнень науки й техніки, передового виробничого досвіду в атомній енергетиці. Організовує підбір кадрів інструкторського складу, що здійснює і забезпечує підготовку персоналу атомної електростанції. Здійснює керівництво діяльністю навчально-тренувального центру, створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності персоналу навчально-тренувального центру в досягненні високих результатів роботи, надає підтримку й забезпечує поширення творчих починань, проводить виховну роботу в колективі. Керує працівниками навчально-тренувального центру.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань навчання, підвищення кваліфікації і тренажерної підготовки персоналу атомної електростанції; виробничу й організаційну структуру атомної електростанції, основні технологічні процеси й режими виробництва; устаткування атомної електростанції й основні принципи його роботи; положення про ліцензування підготовки персоналу атомних електростанцій України; ліцензійні вимоги до персоналу атомних електростанцій України; основи економіки, організації виробництва та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

20. НАЧАЛЬНИК ПРОМИСЛОВО-САНІТАРНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує плановий контроль за дотриманням на атомній електростанції санітарно-гігієнічних норм і правил із застосуванням лабораторно-інструментальних досліджень шкідливих чинників виробництва на робочих місцях; здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та розпоряджень органів державного нагляду з питань промислової санітарії. Організовує роботу персоналу лабораторії щодо визначення умов праці на робочих місцях працівників атомної електростанції; бере участь у проведенні атестації робочих місць, паспортизації санітарно-технічного стану структурних підрозділів атомної електростанції, контролює відсторонення від роботи осіб, що не пройшли медичний огляд. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів щодо поліпшення умов праці на атомній електростанції; здійснює контроль за дотриманням графіків вимірювань шкідливих чинників виробничого середовища та трудового процесу під час експлуатації атомної електростанції. Бере участь у роботі комісій з розслідування випадків, що привели до професійних захворювань працівників атомної електростанції; у разі виявлення порушень вимог промислової санітарії готує розпорядження, вказівки, накази і контролює їх виконання; припиняє роботи, які можуть загрожувати життю і здоров'ю працівникам атомної станції з негайним повідомленням керівництва. Здійснює зв'язок з медичними організаціями, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями з питань виробничої санітарії, вживає заходів щодо впровадження їх рекомендацій; забезпечує складання звітності з промислової санітарії. Керує працівниками лабораторії.

Повинен знати: розпорядження, накази, постанови, правила, стандарти, норми, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з виробничої санітарії і охорони праці; основні технологічні процеси й режими виробництва; устаткування атомної станції та основні принципи його роботи, методичні рекомендації з санітарного контролю для вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи з промислової санітарії; систему стандартів безпеки праці, санітарні правила проектування й експлуатації атомної електростанції, роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань; правила безпечного ведення робіт, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки; порядок та терміни складання звітності з виконання заходів щодо промислової санітарії; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці; основи економіки, організації виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі охорони праці - не менше 5 років, з них на атомних електростанціях - не менше 2 років.

21. НАЧАЛЬНИК РЕАКТОРНОГО ЦЕХУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху; забезпечує виконання планових завдань з виробництва електроенергії, забезпечує технічно правильну, безпечну й надійну експлуатацію реакторних установок та допоміжних систем; забезпечує підвищення надійності, економічності й безпеки роботи устаткування шляхом його модернізації, реконструкції, впровадження нової техніки та організації технічного обслуговування. Бере участь у розробленні графіків планово-запобіжних ремонтів шляхом визначення обсягів робіт з видів ремонту устаткування, закріплене за реакторним цехом; забезпечує дотримання встановлених режимів роботи устаткування згідно із чинними регламентами; організовує роботу з виведення в ремонт і введення його до експлуатації; забезпечує ядерну безпеку, пожежну безпеку й контроль за зберіганням відпрацьованого палива; здійснює контроль за видачею нарядів-допусків, розпоряджень та спеціальних дозволів на виконання робіт відповідно до правил радіаційної безпеки. Здійснює контроль за своєчасним внесенням змін та доповнень до чинних регламентів і інструкцій; здійснює термінові заходи в разі виникнення надзвичайної ситуації, загрози життю персоналу або порушення цілісності устаткування; бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що відбулися з підлеглим персоналом, у розслідуванні відмов у роботі устаткування, закріпленого за цехом; проводить їх аналіз; бере участь у протиаварійному тренуванні. Організовує планування, облік, складання і своєчасне надання звітності господарської діяльності цеху; проводить роботу з персоналом, спрямовану на формування в нього культури безпеки, підтримки необхідної кваліфікації і постійної готовності до виконання своїх професійних обов'язків у забезпеченні ядерної і радіаційної безпеки та надійності устаткування; сприяє підготовці відповідного персоналу до отримання ліцензії в органах державного регулювання та створенню необхідних умов щодо дотримання дії ліцензії; бере участь в організації роботи з узагальнення і поширення передових прийомів і методів праці, вивчення і впровадження передового вітчизняного й світового досвіду виробництва електроенергії на атомній електростанції, розвитку раціоналізації і винахідництва; здійснює добір кадрів працівників, контролює дотримання підлеглим персоналом правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил радіаційної безпеки. Керує персоналом цеху.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності реакторного цеху; виробничу й організаційну структуру атомної електростанції; основні технологічні процеси та режими виробництва; устаткування атомної електростанції та основні принципи його роботи; правила та способи контролю відповідності технічного стану устаткування до вимог безпечного ведення робіт; правила радіаційної безпеки під час експлуатації ядерних установок; правила безпечного ведення робіт, правила пожежної безпеки, основи економіки, організації виробництва й управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них на атомних електростанціях з досвідом роботи експлуатації ядерних установок - не менше 3 років.

22. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ (АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю служби (експлуатації, ремонту тощо). Забезпечує виконання планових виробничих завдань підрозділами, що входять до складу служби (дільницями, відділеннями, бригадами, лабораторіями тощо), дотримання технології ремонту устаткування, режимів експлуатації на основі суворого виконання вимог нормативної документації (регламентів, інструкцій, графіків, розпоряджень тощо). Здійснює контроль за технічно правильною експлуатацією устаткування атомної електростанції, його ремонтом, технічним оглядом та реконструкцією. Забезпечує виявлення, запобігання та усунення причин порушень експлуатації та ремонту устаткування. Здійснює оперативне планування виробництва на основі річних та поточних графіків, планів і заходів. Організовує роботу з поліпшення організації і нормування праці, атестації та раціоналізації робочих місць, зниження витрат праці. Аналізує результати виробничої діяльності служби, причини, що викликають простої устаткування, та вживає заходів щодо їх ліквідації і запобігання. Координує роботу начальників дільниць (відділень, лабораторій) та майстрів. Контролює дотримання працівниками служби правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, трудової та технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників, що відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни, застосування у разі необхідності заходів матеріального впливу.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності служби; особливості структури атомної електростанції, перспективи її розвитку; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації та контролю параметрів; порядок і методи техніко-економічного та виробничого планування; методи господарського розрахунку; чинні положення про оплату праці та матеріального стимулювання; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; організацію захисту персоналу в разі виникнення загальних, місцевих, локальних та інших аварій; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

23. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ (ВІДДІЛУ) РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху (відділу); організовує контроль за радіаційною безпекою на атомній електростанції, дотриманням допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами і стандартами з безпеки. Очолює роботу на атомній електростанції з проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу, оптимізації газоаерозольних викидів і рідких скидів з атомної електростанції; перегляду контрольних рівнів відповідно до досягнутих рівнів безпеки, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища в нормальній і аварійній ситуаціях, забезпечує надійну й безпечну експлуатацію апаратури, приладів і устаткування дозиметричного і радіаційного контролю, а також своєчасне проведення їх ремонту. Розробляє заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки на атомній електростанції, зниження газо-аерозольних викидів до атмосфери. Організовує допуск до робіт за дозиметричними нарядами; контролює своєчасність проведення інструктажу з радіаційної безпеки на робочих місцях; дотримання санітарно-перепускного режиму, своєчасність і якість оброблення спецодягу, наявність захисних засобів і їх заміну, правильність зберігання радіоактивних речовин і джерел випромінювання, захоронення радіоактивних відходів, ефективність роботи очисних споруд. Забезпечує розроблення нових і своєчасний перегляд застарілих інструкцій з радіаційної безпеки, заходів щодо вдосконалення методів радіаційного контролю, модернізації вимірювальних приладів, проведення реконструкції системи радіаційного контролю; керує роботою з радіаційного контролю під час аварійної ситуації, забезпечує аварійну готовність і оснащеність згідно з чинними на атомній електростанції документами; забезпечує збереження, поповнення і підтримку готовності аварійного запасу приладів радіаційного контролю. Бере участь у розслідуванні аварійних ситуацій, розробленні плану з їх ліквідації, контролює виконання і ефективність заходів, що проводяться. Здійснює контроль за виконанням заходів щодо дотримання чинних правил, норм і інструкцій з радіаційної безпеки підрозділами атомної електростанції. Проводить систематичну роботу з персоналом щодо виконання заходів з комплектації робочих місць персоналом, формування і підтримку в персоналу необхідної кваліфікації, працездатності і мотивацій до професійної діяльності, постійної готовності до виконання своїх професійних обов'язків у забезпеченні радіаційної безпеки атомної електростанції. Забезпечує складання звітності з питань радіаційної безпеки й захисту персоналу атомної електростанції. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення радіаційної безпеки на атомній електростанції, технологічні процеси і режими виробництва, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного устаткування атомної електростанції; організацію роботи з радіаційної безпеки, методи збирання, передавання і оброблення інформації; порядок розроблення перспективних і річних планів роботи з забезпечення радіаційної безпеки, оформлення технічної документації; правила й норми охорони праці, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки; передовий вітчизняний і світовий досвід безпечної експлуатації атомних електростанцій; основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях на посадах зі зростаючою відповідальністю - не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР-ДЕФЕКТОСКОПІСТ

Завдання та обов'язки. Здійснює виконання робіт з проведення контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні та трубопроводах, що відносяться до систем, важливих для безпеки атомної електростанції, дистанційними засобами неруйнівного контролю відповідно до чинної нормативно-технічної документації. Розробляє технологічні карти неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції. Контролює та забезпечує справний стан, правильність експлуатації, своєчасне проведення профілактичного обслуговування і ремонту дистанційних засобів неруйнівного контролю, проводить аналіз причин його відмов і забезпечує їх усунення. Бере участь у розробленні робочих програм експлуатаційного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування і трубопроводів. Оформляє звітну документацію з контролю якості основного металу та зварних з'єднань трубопроводів та устаткування атомної електростанції засобами неруйнівного контролю. Проводить аналіз і оцінку виявлених дефектів в основному металі та зварних з'єднаннях (наплавках) на устаткуванні та трубопроводах атомної електростанції за результатами неруйнівного контролю. Бере участь у розробленні і впровадженні нових методик проведення неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції. Складає анотації на нові автоматизовані системи контролю. Інформує персонал щодо всіх змін, модернізацій у технологічних схемах і устаткуванні, що використовується під час проведення неруйнівного контролю.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції; технологію проведення методів неруйнівного контролю і норми оцінки якості; принцип роботи устаткування, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи дистанційних засобів неруйнівного контролю, що використовуються; основні технічні характеристики та конструктивні дані устаткування, що контролюється, і трубопроводів атомної електростанції; марки сталі, робочий тиск, температуру середовища, діаметр і товщину стінки устаткування, що контролюється, та трубопроводів; технологічні процеси виготовлення устаткування і трубопроводів, що підлягають неруйнівному контролю; вимоги до безпечної експлуатації устаткування та програмне забезпечення дистанційних засобів неруйнівного контролю; склад та порядок ведення технічної документації з технічного обслуговування і ремонту устаткування дистанційних систем неруйнівного контролю; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування і трубопроводів атомної електростанції; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, радіаційної безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-дефектоскопіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-дефектоскопіста I категорії - не менше 2 років.

Інженер-дефектоскопіст I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-дефектоскопіста II категорії - не менше 2 років.

Інженер-дефектоскопіст II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-дефектоскопіста - не менше 2 років.

Інженер-дефектоскопіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР З ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ ЕНЕРГОУСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну, економічну та безпечну роботу енергоустаткування шляхом якісного та своєчасного проведення високовольтних випробувань і вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції відповідно до правил технічної експлуатації, організації робіт та графіків ремонту. Складає програми щодо проведення високовольтних випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції. Проводить аналіз причин відмов енергоустаткування атомної електростанції, розробляє методичні вказівки та видає рекомендації щодо вдосконалення ремонту та експлуатації, підвищення надійності роботи енергоустаткування атомної електростанції. Керує та безпосередньо виконує роботи з проведення випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції: випробування підвищеним прикладеним напруженням, вимірювання опору ізоляції, визначення тангенса кута діелектричних втрат струму та втрат холостого ходу, вимірювання ємності та зволоженості обмоток, вимірювання струмів витоку розрядників, вимірювання опору контурів заземлення тощо. Керує та бере участь у роботах з технічного обслуговування та ремонту апаратури, що застосовується під час випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції. Здійснює контроль за дотриманням методик та програм з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування атомної електростанції. Бере участь у складанні річних графіків профілактичних випробувань енергоустаткування атомної електростанції, квартальних і місячних планів робіт. Бере участь у перегляді інструкцій з експлуатації енергоустаткування атомної електростанції. Працює у комісіях з розслідування аварій, порушень, відмов в електроустановках. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері вдосконалення випробувань енергоустаткування атомної електростанції. Збирає, узагальнює, враховує і доводить до керівництва раціоналізаторські пропозиції щодо підвищення надійності роботи енергоустаткування атомної електростанції, надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам з питань удосконалення експлуатації і ремонту енергоустаткування атомної електростанції, проведення високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування атомної електростанції.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації енергоустаткування; призначення, будову, принцип дії високовольтного випробувального та випробуваного устаткування; головну електричну схему атомної електростанції та електричну схему живлення власних потреб енергоустаткування атомної електростанції; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила безпечної експлуатації та будови електроустановок; правила радіаційної безпеки; стандарти та методики, що регламентують правила проведення високовольтних випробувань і вимірювань енергоустаткування атомної електростанції; інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем та енергооб'єднань; протиаварійні та експлуатаційні циркуляри на енергоустаткування; передовий виробничий досвід у галузі випробувань енергоустаткування атомної електростанції; положення з розслідувань та обліку нещасних випадків на виробництві; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування I категорії - не менше 2 років.

Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії - не менше 2 років.

Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування - не менше 1 року.

Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну, економічну і безпечну експлуатацію гідротехнічних споруд атомної електростанції та їх устаткування; здійснює нагляд за їх станом і своєчасно виявляє несправності, аварійні ситуації для вживання заходів з їх усунення відповідно до правил технічної експлуатації, інструкцій і інших чинних законодавчих, нормативних, міжгалузевих і галузевих документів України. Бере участь у складанні комплексних графіків спостережень за гідротехнічними спорудами і забезпечує їх виконання; розробляє виробничі інструкції з експлуатації устаткування і здійснює контроль за їх виконанням; розробляє заходи для підвищення надійності, економічності устаткування, модернізації, реконструкції, впровадження нової техніки і технологій. Здійснює контроль за виконанням персоналом вимог правил технічної експлуатації устаткування, систем водопостачання, правил пожежної безпеки та інших нормативно-технічних документів у галузі експлуатаційної діяльності. Проводить перевірку знань у оперативного персоналу, а також проведення інструктажів. Складає дефектні відомості на ремонт гідротехнічних споруд атомних електростанцій, бере участь у розробленні заявок на матеріали, прилади, устаткування, захисні засоби. Бере участь у складанні, ремонті і монтажу відповідного устаткування, споруд; контролює дотримання норм скидів шкідливих речовин у відкриті водоймища, організовує безпечне зберігання, транспортування, застосування і знешкодження шкідливих речовин; вживає необхідних заходів щодо ліквідації виявлених порушень у процесі експлуатації устаткування гідротехнічних споруд та в організації роботи з персоналом; бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування гідротехнічних споруд, веде облік аварій і відмов у роботі устаткування; забезпечує виконання заходів щодо недопущення забруднення навколишнього середовища; сприяє впровадженню передових методів і прийомів праці в процесі експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції, бере участь в організації підвищення кваліфікації персоналу; веде оперативну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування гідротехнічних споруд; правила його технічної експлуатації, системи ремонту і технологію ремонтних робіт; основні технологічні процеси виробництва електроенергії на атомній електростанції; порядок складання заявок на устаткування, матеріали, запасні частини; правила з охорони водних ресурсів і навколишнього середовища; основи економіки, організації праці, виробництва й управління; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі експлуатації гідротехнічних споруд і підводно-технічних робіт; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції I категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції II категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну, безпечну та економічну роботу устаткування відповідно до вимог чинної в атомній енергетиці нормативно-технічної документації; веде постійне спостереження за технічним станом і роботою устаткування відповідно до правил технічної експлуатації, інструкцій та інших чинних законодавчих, нормативних, міжгалузевих і галузевих документів. Координує роботу підрозділів атомної електростанції в межах своїх повноважень під час виникнення режимів ядерної небезпеки. Вживає заходів щодо відновлення нормальних умов експлуатації устаткування; забезпечує технічний стан систем безпеки згідно з регламентами. Проводить технологічне перемикання в схемах устаткування, підтримує заданий режим роботи систем та устаткування, періодично проводить обходи і огляди устаткування та робочих місць, визначає дефекти в роботі устаткування для подальшого їх усунення ремонтним персоналом; бере участь у складанні дефектних відомостей, програм, технічних рішень на ремонт і реконструкцію устаткування атомної електростанції. Контролює виконання графіка ремонтних робіт, технічного обслуговування, налагодження та випробувань устаткування, перевірки захистів і блокування; проводить огляди устаткування атомної електростанції. Здійснює організаційно-технічне керівництво та контроль за виконанням робіт з випробування та регулювання устаткування, підготовці і виведенню в ремонт, бере участь у його прийманні з ремонту та монтажу. Контролює правильність ведення робіт за нарядами й допусками, здійснює допуск персоналу до проведення ремонтно-налагоджувальних робіт; забезпечує робочі місця персоналу технічною і експлуатаційною документацією, ознайомлення персоналу зі змінами, доповненнями у виробничих інструкціях та технологічних схемах. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування, порушень та нещасних випадків, у проведенні протиаварійного й протипожежного тренування; контролює та забезпечує правильність ведення оперативної документації персоналом.

Повинен знати: постанови, розпорядження, регламенти, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи, принцип дії устаткування атомної електростанції; технологічні схеми устаткування атомної електростанції та режими його експлуатації; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; призначення, будову, принцип дії, місця установок, зони дії систем автоматики, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних пристроїв, встановлених на устаткуванні; систему нарядів та допусків для проведення робіт; правила його технічної експлуатації, систему планово-запобіжного ремонту; порядок розробки та оформлення технічної документації; правила виведення устаткування в ремонт і приймання його після ремонту, монтажу і налагодження електричних станцій і мереж; правила безпечного ведення робіт, ядерної безпеки, радіаційної безпеки, пожежної безпеки атомних електростанцій; правила й норми з питань безпеки в атомній енергетиці; інструкцію з розслідування і обліку порушень в роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань; положення з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві; передовий світовий та вітчизняний досвід у галузі експлуатації устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування атомної електростанції II категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування атомної електростанції - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує облік ядерних матеріалів та контроль за зміною їх інвентарної кількості. Проводить аналіз використання ядерного палива на атомній електростанції. Здійснює перспективне прогнозування потреби в ядерному паливі. Складає попередні заявки на ядерні матеріали, свіже паливо, коректує їх та розробляє остаточну річну специфікацію. Готує розпорядчі та супровідні документи маршрутів проходження транспорту під час організації міжстанційних перевезень ядерних матеріалів. Веде експлуатаційну й облікову документацію, яка використовується під час визначення змін щодо кількості та складу ядерних матеріалів. Координує роботу підрозділів атомної електростанції із забезпечення необхідних умов зберігання ядерних матеріалів, свіжого та відпрацьованого ядерного палива, виконання вхідного і вихідного контролю, внутрішньостанційних перевезень тощо. Здійснює контроль за веденням обліку руху ядерних матеріалів. Проводить фізичну інвентаризацію за місцями знаходження ядерних матеріалів щодо визначення їх зареєстрованої кількості на атомній електростанції. Проводить розрахунок радіоізотопного складу палива, що вигоріло, його залишкового енерговиділення та інших характеристик. Розробляє робочу документацію (програми, графіки) щодо будь-якого переміщення тепловидільних збірок, що поглинають стрижні системи керування і захисту, стрижнів з вигоряючим поглиначем з моменту їх отримання до відправки за територію атомної електростанції. Здійснює контроль за правильністю виконання транспортно-технологічних операцій з ядерними матеріалами, свіжим і відпрацьованим паливом під час їх приймання, здавання, передавання на зберігання або до експлуатації, проведенні вхідного і вихідного контролю, комплектації чохлів тощо. Приймає ядерні матеріали на зберігання, оформляє акти приймання і здавання. Розробляє інструкції з експлуатації устаткування, пов'язаного із поводженням і зберіганням ядерних матеріалів, у тому числі устаткування сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на атомній електростанції.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з обліку і зберігання ядерного палива; методику автоматизованого обліку ядерного палива; конструкцію, призначення, принцип роботи сховища ядерних матеріалів, його устаткування, правила транспортування ядерного палива, правила проведення вхідного й вихідного контролю; ядерну фізику; виробничу структуру атомної електростанції, перспективи її розвитку; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування сховища ядерних матеріалів, правила його експлуатації і контролю параметрів; організацію захисту персоналу в разі виникнення загальних, місцевих, локальних і інших аварій; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного й протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції I категорії - не менше 3 років.

Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції - не менше 2 років.

Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР З ПЕРЕРОБКИ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання виробничої програми з сортування, транспортування, захоронення, зберігання та перероблення радіоактивних відходів на діючому устаткуванні систем поводження з радіоактивними відходами атомної електростанції. Організовує і контролює дотримання технологічних процесів сортування, транспортування, перероблення, захоронення та зберігання радіоактивних відходів, оперативно виявляє й усуває причини порушень. Забезпечує надійний та найбільш економічний режим роботи діючого устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, вносить пропозиції щодо його реконструкції і модернізації. Вживає заходів щодо дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій з експлуатації, технічних умов, інших нормативних і проектних документів у частині експлуатації устаткування систем поводження з радіоактивними відходами. Здійснює контроль за справним станом устаткування, приміщень систем поводження з радіоактивними відходами. Бере участь у роботі комісії з технічного огляду устаткування та трубопроводів систем поводження з радіоактивними відходами, підвідомчої правилам безпечної експлуатації атомних електростанцій. Своєчасно готує технічну документацію щодо нових технологічних режимів поводження з радіоактивними відходами. Бере участь у роботі комісії з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, виявляє причини їх виникнення. Розробляє технологічні регламенти та схеми, інструкції та іншу документацію, вносить зміни до технічної документації у зв'язку з коректуванням технологічних процесів і режимів поводження з радіоактивними відходами. Бере участь у науково-дослідних роботах, пов'язаних з розробленням та проведенням експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів поводження з радіоактивними відходами та впровадження їх у виробництво, а також у розробленні планів наукової організації праці, нової техніки, організаційно-технічних заходів щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей, вдосконалення технології поводження з радіоактивними відходами і контролює їх виконання. Готує технічні завдання проектним організаціям для розроблення проектної документації щодо вдосконалення діючого устаткування системи поводження з радіоактивними відходами. Встановлює відповідно до плану роботи виробничі завдання підлеглому персоналу. Забезпечує проведення організаційних та технічних заходів щодо створення безпечних умов праці, здійснює контроль за виконанням правил безпечного ведення робіт, радіаційної і промислової санітарії, перевіряє правильність ведення оперативної документації на робочих місцях працівників, зайнятих сортуванням, транспортуванням, переробленням, захороненням та зберіганням радіоактивних відходів. Забезпечує своєчасний перегляд посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці підлеглого персоналу, технологічних схем систем перероблення радіоактивних відходів. Виконує обхід робочих місць, устаткування, будівель і приміщень систем поводження з радіоактивними відходами. Проводить інструктаж підлеглого персоналу, бере участь у проведенні протиаварійного тренування.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування систем поводження з радіоактивними відходами; конструкцію, призначення, характеристики та режими експлуатації устаткування системи поводження з радіоактивними відходами; експлуатаційні інструкції на устаткування систем поводження з радіоактивними відходами; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правила ядерної безпеки атомних електростанцій, правила радіаційної безпеки, правила поводження з радіоактивними відходами; санітарні норми й правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань; правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; систему обліку пересування і зберігання радіоактивних відходів на атомних електростанціях; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з переробки радіоактивних відходів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з переробки радіоактивних відходів II категорії - не менше 2 років.

Інженер з переробки радіоактивних відходів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з переробки радіоактивних відходів - не менше 1 року.

Інженер з переробки радіоактивних відходів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Розробляє критерії оцінки готовності спеціалістів атомної електростанції, які ліцензуються, до виконання діяльності. Здійснює експертизу (оцінку) системи підготовки персоналу, який ліцензується, розробляє рекомендації щодо підвищення якості підготовки та контролює якість усього навчального процесу. Забезпечує якісне та своєчасне ведення процесу ліцензування персоналу атомної електростанції. Організовує та контролює процедури, пов'язані з підготовкою і перевіркою знань персоналу. Виконує процедури, пов'язані з допуском персоналу до самостійного виконання своїх обов'язків. Перевіряє відповідність ліцензійних вимог кандидата на підготовку на посаду, організовує і здійснює контроль за своєчасним формуванням заявок щодо проведення навчання, контролює виконання графіків направлення працівників до навчальних закладів. Проводить обходи робочих місць персоналу, що ліцензується. Організовує і веде облік та зберігання ліцензійної документації. Створює та веде комп'ютерну базу даних щодо ліцензованих фахівців. Координує роботу ліцензованого персоналу атомної електростанції з державними інспектуючими службами. Готує та направляє до державних інспектуючих органів звітну документацію щодо готовності ліцензованого персоналу до пуску енергоблока після планово-запобіжного ремонту. Готує та надає список ліцензованого персоналу для проходження медичного огляду. Контролює дотримання ліцензійних вимог та умов дії ліцензії на підготовку персоналу атомної електростанції. Взаємодіє з усіма учасниками ліцензійного процесу на атомних електростанціях України з питань ведення процесу ліцензування і підготовки персоналу.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні й керівні матеріали з питань ліцензування та підготовки персоналу; основні технологічні процеси на атомній електростанції; основи педагогіки та психології; правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; правила та норми охорони праці та навколишнього середовища, виробничої санітарії; ядерного, радіаційного та протипожежного захисту; основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції I категорії - не менше 2 років.

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції II категорії - не менше 2 років.

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції - не менше 1 року.

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

8. ІНЖЕНЕР З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за станом радіаційної безпеки на атомній електростанції шляхом обходу систем радіаційної безпеки на місцях; за результатом випробувань і перевірок цих систем; веденням оперативної документації з систем радіаційної безпеки; під час виконання радіаційно небезпечних робіт. Проводить аналіз режимів роботи реактора, а також систем, які забезпечують радіаційну безпеку атомної електростанції; розрахунок біологічного захисту від джерел іонізуючого випромінювання; технічний аналіз стану устаткування і технічної документації систем радіаційної безпеки. Здійснює методичний контроль правильності обліку даних, які визначають режими експлуатації реактора. Бере участь у підготовці робіт із заміни тепловидільних збірок активних зон реактора, відправленні відпрацьованого палива, пуску блоків після перевантажень; у розробленні, освоєнні і впровадженні в практику нових та поліпшених способів радіаційного контролю, випробувань аналізу даних, які визначають режими експлуатації реактора й радіаційну безпеку атомної електростанції; в розробленні та оформленні документації з усіх питань виробничої діяльності групи. Інформує начальника служби радіаційної безпеки щодо всіх помічених відхилень радіаційної обстановки від нормальних параметрів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань радіаційної, ядерної, пожежної і технічної безпеки в атомній енергетиці; призначення, будову, технічні характеристики, режим роботи устаткування радіаційного контролю атомної електростанції; територіальне розташування основного устаткування атомної електростанції; методики розрахунку біологічного захисту; положення з розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж, правила радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних електростанцій; типову інструкцію із застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах атомної енергетики; правила пожежної безпеки на енергетичних підприємствах, правила ядерної безпеки атомної електростанції, правила будови та безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних електростанцій; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі радіаційного контролю і безпеки; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з радіаційної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіаційної безпеки I категорії - не менше 2 років.

Інженер з радіаційної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з радіаційної безпеки II категорії - не менше 2 років.

Інженер з радіаційної безпеки II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіаційної безпеки - не менше 1 року.

Інженер з радіаційної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

9. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ АТОМНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює розроблення місячних, квартальних та річних планів (графіків) різних видів ремонту електроенергетичного устаткування атомної електростанції, а також заходів щодо забезпечення якості його експлуатації та обслуговування; контролює їх виконання, сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасний ремонт та налагодження електроенергетичного устаткування; виконує роботу з налагодження всіх видів устаткування атомної електростанції; забезпечує своєчасне введення його в експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергетичних блоків атомної електростанції. Контролює якість ведення робіт з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування, вносить необхідні корективи в способи та методи налагодження з метою досягнення необхідних параметрів і характеристик роботи устаткування. Бере участь у перевірках технічного стану електроенергетичного устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, що отримується. Забезпечує підготовку ремонтних робіт, вживає заходів з реалізації виділених фондів на запасні частини для ремонту електроенергетичного устаткування, бере участь у розробленні заходів для вдосконалення організації ремонту й налагодження електроенергетичного устаткування, зниження трудомісткості та вартості ремонтних і налагоджувальних робіт, поліпшення їх якості, підвищення ефективності використання основних фондів (збільшення зносостійкості і скорочення простоїв обладнання). Бере участь у розслідуванні аварій, браку в роботі, пошкодження електроенергетичного устаткування. Сприяє впровадженню досягнень вітчизняної і світової науки, техніки та передового досвіду виконання ремонтних робіт електроенергетичного устаткування атомних електростанцій. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій та винаходів, які стосуються вдосконалення конструкцій електроенергетичного устаткування атомної електростанції. Керує працівниками, які беруть участь у проведенні ремонтних та налагоджувальних робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації і проведення ремонтних і налагоджувальних робіт електроенергетичного устаткування атомної електростанції; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи електроенергетичного устаткування атомної електростанції, правила його технічної експлуатації; систему планово-запобіжного ремонту, організацію ремонтних і налагоджувальних робіт, технічного обслуговування устаткування; методи планування ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання та налагодження устаткування; порядок розроблення та оформлення технічної документації; порядок складання заяв на енергоресурси, устаткування, матеріали, запасні частини, інструменти; правила здавання електроенергетичного устаткування в ремонт та приймання його після ремонту і налагодження; технологію виробництва електроенергії на атомній електростанції; передовий світовий та вітчизняний досвід ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування; основи економіки, організації і нормування праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомних станцій 1 категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомних станцій II категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомних електростанцій - не менше 1 року.

Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

10. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИКИ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) різних видів ремонту автоматики і засобів вимірювань атомної електростанції; забезпечує ремонт, монтаж, регулювання, технічне обслуговування, налагодження і випробування засобів вимірювань і автоматики відповідно до правил, інструкцій, наказів та інших діючих в атомній енергетиці України нормативних і керівних документів. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасний ремонт засобів вимірювань і автоматики; забезпечує своєчасне введення їх в експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергетичних блоків атомної електростанції. Вживає заходів щодо реалізації виділених фондів на запасні частини для ремонту засобів вимірювань і автоматики; бере участь у проведенні вхідного контролю устаткування, запасних частин і матеріалів, що використовуються для ремонту; контролює справність та правильність застосування інструменту, пристроїв, ремонтного оснащення. Проводить аналіз відповідності технічного стану засобів вимірювань і автоматики до вимог проектної документації і забезпечує дотримання графіків їх перевірки, профілактичних оглядів і різних видів ремонту. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, надає допомогу персоналу з освоєння нових технологій; бере участь у розслідуванні аварій, браку в роботі, пошкодження автоматики та засобів вимірювань. Керує працівниками, які виконують роботи з ремонту та обслуговування автоматики і засобів вимірювань; веде облік та проводить аналіз відмов у роботі засобів вимірювань і автоматики; розробляє заходи щодо поліпшення їх обслуговування.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації атомних електростанцій, технічного обслуговування і ремонту засобів вимірювань і автоматики; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; проектну та заводську документацію з устаткування, що обслуговується; організацію ремонту і технічного обслуговування устаткування, систему планово-запобіжного ремонту; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи засобів вимірювань і автоматики, що застосовуються в атомній енергетиці, правила їх технічної експлуатації; принципи планування технічного обслуговування і ремонту; правила й норми охорони праці, ядерної, радіаційної, пожежної безпеки атомної електростанції; програмне забезпечення складних комплексів автоматичного керування технологічними процесами на атомних електростанціях; основи теплотехніки, електротехніки, електроніки; основи економіки, організації праці, виробництва й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції I категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції II категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції - не менше 1 року.

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

11. ІНЖЕНЕР З РОЗРАХУНКІВ ТА РЕЖИМІВ (АТОМНІ РЕАКТОРИ)

Завдання та обов'язки. Проводить розрахунки нейтронно-фізичних характеристик активних зон реакторних установок атомної електростанції, з обгрунтування перевантажень ядерного палива та економічності його використання. Здійснює контроль герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок на зупинених реакторах атомної електростанції. Проводить аналіз стану тепловидільних збірок в активних зонах працюючих енергоблоків. Здійснює контроль за проведенням робіт з перевантаження палива в активній зоні реактора, пусками енергоблоків; виконує вимірювання нейтронно-фізичних характеристик активних зон реактора після перевантаження палива. Керує роботами з контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок під час перевантаження палива в активній зоні реактора. Здійснює аналіз режимів роботи енергоблоків атомної електростанції в разі порушення нормальних умов експлуатації та аварійних ситуаціях з точки зору ядерної безпеки і розробляє рекомендації щодо усунення і запобігання причинам виникнення даних режимів. Веде облік циклів навантаження тепловидільних збірок. Бере участь у розробленні організаційних і технічних заходів для забезпечення ядерної безпеки під час проведення небезпечних робіт або реалізації непроектних режимів експлуатації енергоблоків атомної електростанції. Бере участь у роботі з підготовки документів та узгодження технічних рішень з експлуатації енергоблоків атомної електростанції в частині забезпечення ядерної безпеки. Аналізує достовірність свідчення системи внутрішньореакторного контролю, розробляє рекомендації і технічні рішення із забезпечення їх достовірності. Здійснює аналіз і контроль параметрів реакторної установки з метою забезпечення умов експлуатації тепловидільних збірок; розробляє рекомендації і технічні рішення щодо підвищення точності контролю параметрів реакторної установки за допомогою системи внутрішньореакторного контролю. Виконує випробування системи внутрішньореакторного контролю під час виходу реакторної установки на номінальний рівень потужності після перевантаження палива. Виконує розрахунки необхідної кількості свіжого ядерного палива, поглинаючих стрижнів системи керування і захисту, стрижнів з вигоряючим поглиначем для нормального функціонування атомної електростанції. Здійснює роботу з проведення економічних розрахунків використання палива (паливної складової). Проводить розрахунки з оптимізації ведення перехідних режимів роботи активної зони реактора (під час набирання і скидання навантаження, маневрування потужністю, пусків і зупинок енергоблоків). Обслуговує та підтримує в працездатному стані системи реєстрації параметрів під час проведення фізичних вимірювань.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з контролю елементів ядерних установок; ядерну фізику; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості й режими роботи устаткування, правила його експлуатації і контролю параметрів; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; організацію захисту персоналу під час виникнення загальних, місцевих, локальних і інших аварій; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного й протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з розрахунків та режимів (атомні реактори): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів (атомні реактори) I категорії - не менше 2 років.

Інженер з розрахунків та режимів (атомні реактори) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів (атомні реактори) II категорії - не менше 2 років.

Інженер з розрахунків та режимів (атомні реактори) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів (атомні реактори) - не менше 2 років.

Інженер з розрахунків та режимів (атомні реактори): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

12. ІНЖЕНЕР З РОЗРАХУНКІВ ТА РЕЖИМІВ ПРИСТРОЇВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну, економічну й безпечну роботу енергоустаткування власних потреб атомної електростанції шляхом виконання розрахунків нормальних та аварійних режимів з визначення і коректування уставок пристроїв релейного захисту та автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Проводить аналіз причин відмов енергоустаткування релейного захисту й автоматики атомної електростанції, розробляє методичні вказівки та видає рекомендації щодо вдосконалення ремонту та експлуатації, підвищення надійності роботи пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Вирішує технічні питання, що впливають на підтримку в постійній готовності до функціонування пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Здійснює контроль за дотриманням розрахункових режимів пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Проводить аналіз проектної документації на модернізацію і реконструкцію енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Взаємодіє зі службами релейного захисту й автоматики суміжних та енергетичних підприємств, яким підпорядковані, проектними організаціями. Бере участь у роботі щодо перегляду інструкцій з експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Бере участь у роботі комісій з питань розслідування аварій, порушень, відмов у роботі пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування атомної електростанції. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з удосконалення ремонту та експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики атомної електростанції. Збирає, узагальнює, ураховує і доводить до відома керівництва раціоналізаторські пропозиції щодо підвищення надійності роботи пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції. Надає практичну допомогу раціоналізаторам і винахідникам з питань удосконалення ремонту і експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпеки експлуатації енергоустаткування; призначення, будову, технічні характеристики, режим експлуатації енергоустаткування атомної електростанції; головну електричну схему атомної електростанції і електричну схему живлення власних потреб атомної електростанції; призначення, будову, принцип дії, місце установки, зони дії релейного захисту, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних пристроїв, встановлених на енергоустаткуванні; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж; правила будови та безпечної експлуатації електроустановок; методики й стандарти, що регламентують розрахунки режимів роботи пристроїв релейного захисту й автоматики атомної електростанції; інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань; протиаварійні й експлуатаційні циркуляри; передовий виробничий досвід у галузі експлуатації енергоустаткування атомної електростанції; положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії - не менше 2 років.

Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики II категорії - не менше 2 років.

Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики - не менше 1 року.

Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

13. ІНЖЕНЕР ІЗ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безпечну експлуатацію, ремонт, реконструкцію та монтаж устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції відповідно до вимог та норм правил технічної експлуатації, пожежної і радіаційної безпеки, охорони праці, чинними на атомній електростанції інструкціями, режимними картами, стандартами, технологічними регламентами та іншими нормативними документами. Виконує роботу з налагодження і випробування устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, забезпечує його своєчасне введення до експлуатації. Вносить необхідні корективи до засобів і методів налагодження з метою досягнення необхідних параметрів та характеристик роботи устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, проводить його регулювання. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, що забезпечують своєчасне налагодження, ремонт та ефективну експлуатацію устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції. Здійснює контроль за експлуатацією, ремонтом, реконструкцією, модернізацією і налагодженням устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря. Аналізує дані щодо вимірювань параметрів роботи устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря, виконує необхідні розрахунки і готує висновки щодо придатності устаткування до експлуатації. Аналізує причини відхилень у роботі і зупинок устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення та запобігання. Розробляє, переглядає і вносить зміни до програми випробувань устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря. Розробляє схеми й плани систем вентиляції і кондиціонування повітря. Здійснює аналіз ремонту та експлуатації устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції і видає рекомендації щодо поліпшення якості його ремонту, налагодження й експлуатації. Складає плани заходів щодо поліпшення ефективності роботи устаткування. Бере участь у прийманні до експлуатації знову змонтованого, реконструйованого і відремонтованого устаткування. Бере участь у роботі, яка пов'язана з розробленням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації, ремонту і налагодження устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції. Дає висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, питань вдосконалення конструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, готує аналіз проектів робіт з реконструкції. Веде облік і паспортизацію устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, вносить до паспортів зміни після його ремонту, модернізації і реконструкції. Складає заявки на матеріали, інструменти і прилади, необхідні для виконання робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації, ремонту, налагодження і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції; перспективи технічного розвитку атомної електростанції; єдину систему планово-запобіжного ремонту; технічні характеристики, принцип роботи, територіальне розташування, конструктивні особливості, призначення, режими роботи, правила обслуговування, правила технічної експлуатації, порядок пуску і зупинки та вимоги до безпечної експлуатації устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції; принципові технологічні схеми й основні технологічні процеси вентиляції і кондиціонування повітря; методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування; контрольні засоби, прилади і пристрої, які використовуються під час перевірки, налагодження і випробування устаткування; склад і порядок ведення технічної документації з експлуатації, ремонту, налагодження і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі експлуатації, ремонту, налагодження, модернізації і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, радіаційної безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії - не менше 2 років.

Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із систем вентиляції та кондиціонування повітря II категорії - не менше 2 років.

Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із систем вентиляції та кондиціонування повітря - не менше 1 року.

Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

14. ІНЖЕНЕР З УПРАВЛІННЯ БЛОКОМ АТОМНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль та керування режимом роботи устаткування блоку атомної електростанції з пульта блочного і резервного щитів керування, забезпечуючи безаварійну економічну роботу блока. Забезпечує координацію дій інженера з керування реактором та інженера з керування турбіною в нормальній або надзвичайній ситуаціях на енергоблоці. Забезпечує виконання диспетчерського графіка електричного й теплового навантаження блока атомної електростанції та графіка споживання енергії на власні потреби. Контролює підтримку нормальних параметрів роботи реактора і турбіни, систем та устаткування в робочому стані, у стані розхолоджування та ремонту. Повідомляє оперативному керівнику, якому підпорядкований, про порушення режиму роботи блоку, пошкодження на устаткуванні та вживає заходів з відновлення нормального режиму або усунення дефектів. Під час усіх перемикань забезпечує надійність теплових схем, схем власних потреб і систем аварійного розхолоджування блоку. Реалізовує виконання графіків випробовування устаткування і систем, переходу на резервне устаткування, виведення в ремонт, виконує операції з пуску, зупинки устаткування і перемикання в схемах. Підтримує устаткування систем безпеки енергоблока в стані постійної готовності до роботи. Забезпечує безперебійну роботу систем безпеки. Веде оперативну документацію. Бере участь у протиаварійному й протипожежному тренуванні.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації реакторного і турбінного устаткування атомних електростанцій; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж; правила ядерної і радіаційної безпеки; правила Держміськтехнагляду і Держатоменергонагляду; загальні положення про забезпечення безпеки атомної електростанції під час проектування споруд і експлуатації; керівні вказівки з організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах; правила охорони праці в процесі експлуатації тепломеханічного устаткування атомної електростанції і теплових мереж; протиаварійні й експлуатаційні циркуляри; типові та експлуатаційні інструкції обладнання, що обслуговується, пристроїв, технологічних систем; правила будови й безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском; правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; призначення, будову, технічні характеристики, режими експлуатації устаткування і технологічних систем енергоблока; технологічні схеми енергоблока; головну електричну схему атомної електростанції; електричну схему живлення власних потреб енергоблока; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; призначення, будову, принцип дії блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів, установлених на обладнанні енергоблока; технічні характеристики, конструкції енергоустаткування, що експлуатується працівниками реакторного та турбінного відділень; порядок пуску, зупинки устаткування і технічних систем енергоблока, проведення оперативного перемикання на устаткуванні, пристроях, технологічних системах енергоблока; систему нарядів і допусків до провадження робіт на устаткуванні; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі експлуатації устаткування атомних електростанцій; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту, ліцензійні вимоги до персоналу атомної електростанції та іншу нормативну документацію з ліцензування управління реакторною установкою.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з управління блоком атомної станції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з експлуатації реакторного й турбінного устаткування атомної електростанції - не менше 3 років, в тому числі за професією інженера з управління блоком атомної станції I категорії або провідного інженера з управління реактором - не менше 1 року.

Інженер з управління блоком атомної станції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з управління блоком атомної,станції II категорії - не менше 2 років.

Інженер з управління блоком атомної станції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з управління блоком атомної станції - не менше 2 років.

Інженер з управління блоком атомної станції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

15. ІНЖЕНЕР З УПРАВЛІННЯ РЕАКТОРОМ

Завдання та обов'язки. Здійснює безпосереднє оперативне керування ядерним реактором, його технологічними системами відповідно до графіків, інструкцій і режимних карт. Забезпечує ядерну безпеку, надійну, безпечну та економічну роботу реактора, головних циркуляційних насосів і допоміжного устаткування. Контролює протікання внутрішньореакторних процесів: параметрів теплоносія, тепловидільних збірок, положення поглинаючих стрижнів, концентрацію поглинача нейтронів, рівень і швидкість зміни потужності реактора, енерговиділення в паливній збірці, стан активної зони реактора за показаннями системи внутрішньореакторного контролю, технічний стан основного й допоміжного устаткування, систем, що забезпечують безпечну і надійну роботу реакторної установки. Проводить перевірку та випробовування систем керування та захисту реактора, блокування, технологічної та пожежної сигналізації. Здійснює обходи та огляди пультів, панелей, ключів керування, регулювальників на технологічних системах і устаткуванні реакторного відділення. Організовує підготовку устаткування, пристроїв і систем до проведення ремонтних робіт відповідно до нормативних правил. Керує підлеглим персоналом і безпосередньо виконує найважливіші операції з пуску, зупинки реактора, підйому і зниження потужності, виробництву оперативного перемикання. Бере участь у перевантаженні палива в реакторі, режимних випробуваннях та пусконалагоджувальних роботах, що проводяться. Керує відповідно до затвердженого графіка проведенням випробовування устаткування і технологічних систем, контролює виконання графіків переходу на резервне устаткування. У випадку аварій, відмов, пожеж та інших порушень у режимі роботи реактора, а також у разі виникнення ядерної та радіаційно небезпечних обставин вживає заходів із забезпечення безпеки персоналу і збереження устаткування, локалізації порушень, аварійного розхолодження реактора, усунення причин порушень, відновлення нормального режиму роботи устаткування. Забезпечує експлуатацію систем безпеки реакторної установки та блока, періодичну перевірку їх готовності до випробувань у процесі експлуатації. Виконує вимоги до персоналу, який має ліцензію на право керування реакторною установкою. Веде оперативну документацію, бере участь у протиаварійному й протипожежному тренуванні, проводить навчання підлеглого оперативного персоналу.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації реакторного устаткування; типові й заводські інструкції з устаткування, що обслуговується; правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних енергетичних установок; призначення, будову, технічні характеристики, режими експлуатації реактора і його технологічних систем; технологічні схеми блока; електричну схему живлення устаткування власних потреб, пристроїв та технологічних систем реакторного відділення; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; призначення, будову, принцип дії систем автоматики, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів, встановлених на устаткуванні реакторного відділення; технічні характеристики, принцип дії устаткування і пристроїв турбінного відділення та енергоустаткування, що експлуатується працівниками реакторного відділення; порядок пуску, зупинки реактора, проведення перемикання на устаткуванні, пристроях і технологічних системах реактора; систему нарядів та допусків до проведення робіт на реакторі й устаткуванні реакторного відділення; передовий виробничий досвід з експлуатації реакторного устаткування; правила безпечної експлуатації устаткування; правила безпечного ведення робіт під час експлуатації тепломеханічного устаткування; правила пожежної безпеки; правила ядерної безпеки на атомних електростанціях; правила радіаційної безпеки; організацію дезактиваційних робіт на атомній електростанції; вимоги до системи дозиметричного контролю; правила й норми охорони праці та навколишнього середовища, радіаційної і пожежної безпеки, виробничої санітарії; основи трудового законодавства; ліцензійні вимоги до персоналу атомної електростанції та іншу нормативну документацію з ліцензування керування реакторною установкою.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з управління реактором: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з експлуатації устаткування реакторного відділення - не менше 3 років, у тому числі за професією інженера з управління реактором I категорії - не менше 1 року.

Інженер з управління реактором I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з управління реактором II категорії - не менше 2 років.

Інженер з управління реактором II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з управління реактором - не менше 2 років,

Інженер з управління реактором: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

16. ІНЖЕНЕР З УПРАВЛІННЯ ТУРБІНОЮ АТОМНОЇ СТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керування (з щита керування) турбоагрегатом і його технологічними системами відповідно до графіків, інструкцій, режимних карт. Забезпечує безперебійну, безпечну, надійну та економічну роботу турбінного устаткування. Контролює параметри пари й води в контрольних точках, технічний стан турбоагрегату та його технологічних систем, що забезпечують безпечну і надійну роботу турбоагрегату. Керує оперативним персоналом і контролює його дії у процесі експлуатації основного й допоміжного турбінного устаткування. Здійснює обходи та огляди устаткування, технологічних систем турбінного відділення, реєструє всі виявлені дефекти, своєчасно доводить їх до уваги керівництва і вживає заходів щодо їх усунення. Веде спостереження за роботою устаткування та під керівництвом начальника зміни забезпечує виконання диспетчерського графіка електричного і теплового навантаження блоку. Безпосередньо керує перемиканням у технологічних схемах турбінного устаткування під час проведення профілактичних заходів. Проводить перевірку та випробовування технологічної, аварійної, пожежної сигналізації, технологічних захистів і блокування. Під керівництвом начальника зміни здійснює операції з пуску, зупинки устаткування і технологічних систем турбоагрегату. Відповідно до затвердженого графіка проводить випробовування устаткування, переходи на резервне устаткування. Проводить допуск ремонтного персоналу до робіт по нарядах і розпорядженнях на устаткуванні і системах турбінного відділення, забезпечує підготовку до ремонту устаткування, споруд, пристроїв, приміщень, майданчиків відповідно до вимог безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки, виробничих інструкцій; здійснює контроль за проведенням ремонтних робіт; бере участь у прийманні устаткування з ремонту. Під час аварій, відмов, пожеж та інших порушень у режимах роботи турбіни, допоміжного устаткування та технологічних систем, виникненні радіаційно небезпечної обстановки вживає заходів: щодо забезпечення безпеки персоналу і збереження устаткування, локалізації порушення, аварійної зупинки устаткування (за розпорядженням керівництва, у разі необхідності), усунення причин порушень, відновлення нормального режиму роботи. Бере участь у перевірці знань у оперативного персоналу турбінного відділення, в роботі з атестації робочих місць. Бере участь у протиаварійному і протипожежному тренуванні. Веде оперативну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань експлуатації турбоагрегатів атомної електростанції; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила ядерної безпеки; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань; положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; протиаварійні та експлуатаційні циркуляри; призначення, будову та технічні характеристики турбінного устаткування; принципову електричну схему власних потреб; основні техніко-економічні показники роботи турбінного устаткування; схеми теплового контролю, захисту й автоматики; особливості експлуатації турбін енергоблоків; принцип роботи та основні характеристики устаткування реакторної установки; технологічні трубопроводи та арматуру; схеми головних паропроводів; систему технічного водопостачання атомної електростанції; порядок і способи ліквідації порушень водно-хімічного режиму; турбогенератори й енергоустаткування; основні характеристики турбогенераторів з водоводневим охолоджуванням; пристрій контролю елементів технологічних систем II контуру; місцеві щити керування і контролю; блочний щит керування енергоблока: оперативну й неоперативну частину; центральний щит керування атомної електростанції; організацію ремонтних робіт на устаткуванні турбінного відділення; порядок допуску персоналу до ремонту; передовий виробничий досвід у галузі експлуатації турбоагрегатів атомної електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з управління турбіною атомної станції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з управління турбіною атомної станції I категорії - не менше 2 років.

Інженер з управління турбіною атомної станції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - стаж роботи за професією інженера з управління турбіною атомної станції II категорії - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

Інженер з управління турбіною атомної станції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з управління турбіною атомної станції - не менше 1 року.

Інженер з управління турбіною атомної станції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

17. ІНЖЕНЕР-РАДІОЛОГ

Завдання та обов'язки. Організовує проведення радіаційного контролю і забезпечення радіаційного захисту на атомній електростанції, в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження у всіх режимах експлуатації. Розробляє документацію з експлуатації устаткування, приладів і технічних засобів радіаційного контролю, вносить зміни у схеми, інструкції, методики за результатами випробувань засобів радіаційного контролю і після їх ремонту, модернізації та реконструкції. Контролює своєчасність та правильність проведення робіт з технічного обслуговування, калібрування, перевірки устаткування, приладів і систем радіаційного контролю. Бере участь у проведенні випробувань устаткування, приладів та систем радіаційного контролю після їх ремонту, модернізації і реконструкцій. Веде експлуатаційну документацію про стан радіаційної безпеки і захисту. Бере участь у розробленні технічних рішень з підвищення надійності роботи устаткування радіаційного контролю і поліпшення радіаційного захисту під час проведення ремонтних робіт на устаткуванні атомної електростанції. Здійснює контроль виконання вимог Державних стандартів, Галузевих стандартів, технічних умов, нормативних і виробничих документів, регламентів, діючих у сфері радіаційної безпеки і захисту. Вдосконалює методики дозиметричного, радіометричного та спектрометричного контролю. Проводить аналіз: ефективності роботи технологічного устаткування і систем, що впливають на радіаційну обстановку у зоні, яка контролюється, санітарно-захисній зоні і зоні спостереження; ефективності методів, що застосовуються, та засобів дезактивації устаткування, приміщень, засобів індивідуального захисту та інших матеріалів. Здійснює супровід і методичне забезпечення радіаційно небезпечних робіт на діючому обладнанні та обладнанні, що ремонтується, а також під час поводження із джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивними відходами, в тому числі в сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива. Бере участь у розробленні і підготовленні технічних висновків з розслідування радіаційних інцидентів (аварій), пов'язаних з порушеннями в роботі устаткування і систем атомної електростанції, або у разі зміни режимів роботи устаткування, що впливає на радіаційну безпеку. Розробляє методики та програму комплексного моніторингу приміщень, об'єктів атомної електростанції, а також навколишнього середовища. Веде облік і аналіз індивідуальних і колективних еквівалентних доз опромінення персоналу атомної електростанції, видає рекомендації за результатами вимірювань радіаційної обстановки на робочих місцях. Забезпечує контроль вимірювань і облік доз зовнішнього опромінення, контроль змісту радіонуклідів всередині організму працівників атомної електростанції і населення (при аварійних ситуаціях). Веде радіаційний контроль поширення радіоактивних викидів і скидів у межах зони спостереження. Визначає активність, ізотопний склад і рівень опромінення персоналу атомної електростанції і населення. Складає статистичну звітність щодо радіаційної обстановки на атомній електростанції і в районі її розташування. Організовує і здійснює навчання персоналу атомної електростанції безпечним методам і прийомам роботи, методам вимірювань радіаційних параметрів, методикам контролю стану захисних бар'єрів.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали в галузі забезпечення радіаційної безпеки і захисту, роботи із джерелами іонізуючого випромінювання і радіоактивними відходами, охорони навколишнього середовища; ядерну фізику, основи теорії радіаційного захисту; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації та контролю стану радіаційної обстановки; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; організацію радіаційного захисту персоналу та населення під час нормальної експлуатації атомної електростанції та в аварійних режимах; основи трудового законодавства, економіки, організації праці, виробництва та управління; правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-радіолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-радіолога I категорії - не менше 3 років. Позитивні висновки з усіх показників професійного добору.

Інженер-радіолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-радіолога II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Позитивні висновки з усіх показників професійного добору.

Інженер-радіолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-радіолога - не менше 2 років. Позитивні висновки з усіх показників професійного добору.

Інженер-радіолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Позитивні висновки з усіх показників професійного добору.

18. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ З ВОДООЧИЩЕННЯ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за станом і режимом роботи устаткування хімічного очищення води атомної електростанції. Бере участь у роботі з налагодження і випробування устаткування хімічного очищення води, його приймання з ремонту і монтажу. Контролює та аналізує роботу устаткування відповідно до виробничих інструкцій і режимних карт, видає рекомендації щодо його удосконалення. Готує: технічні рішення та заходи щодо зміни технологічних схем, режимів, реконструкції установок водоочищення; технічні завдання проектним організаціям для розробки нових технологічних схем і методів водоочищення. Розробляє та вдосконалює технологічні карти, виробничі інструкції, тематичні плани інструктажів. Забезпечує наявність на робочих місцях нормативно-технічної документації, інструкцій, схем і плакатів. Контролює дотримання технології хімічного очищення води, кількість витратних матеріалів і хімічних реагентів. Здійснює контроль виконання вимог ДЕСТів, технічних умов та інших нормативних і виробничих документів та регламентів, діючих у сфері водопідготовки. Веде облік витратних матеріалів, хімічних реагентів, масової кількості води, обробленої на установках хімічного очищення для технологічних і власних потреб. Складає заявки на фільтруючі матеріали та хімічні реагенти. Бере участь у роботі комісій з розслідування відмов, порушень у роботі устаткування хімічного очищення води. Забезпечує надійний та економічний режим роботи установок водоочищення, загальну ядерну і радіаційну безпеку; правильну експлуатацію та своєчасний огляд трубопроводів і посудин системи хімічного очищення води, працюючих під тиском. Узагальнює і сприяє поширенню передового вітчизняного і світового досвіду, що стосується ведення технологічного процесу водоочищення. Здійснює навчання персоналу дільниці хімічного очищення води атомної електростанції безпечним методам та прийомам роботи. Бере участь у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки та формування культури безпеки, формування необхідного професійного рівня знань та практичних навичок персоналу дільниці хімічного очищення води.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації та ремонту устаткування хімічного очищення води; технологію очищення води, методи контролю параметрів води; неорганічну і органічну хімію; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції; проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з будови технологічного устаткування хімічного очищення води; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування водопідготовки; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі хімічного очищення води; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; технічні вимоги та конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну і радіаційну безпеку; правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; план дій персоналу атомних електростанцій і населення під час радіаційної аварії; правила й норми охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-технолога з водоочищення атомної електростанції I категорії - не менше 3 років.

Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-технолога з водоочищення атомної електростанції II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога з водоочищення атомної електростанції - не менше 2 років.

Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

19. ІНСПЕКТОР З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Контролює дотримання персоналом чинного законодавства, стандартів, правил, інструкцій і інших нормативних актів з радіаційної безпеки в процесі експлуатації і ремонту устаткування і систем атомної електростанції. У разі виявлення порушень нормативних актів, що регламентують радіаційну безпеку, видає розпорядження щодо їх усунення керівникам відповідних підрозділів атомної електростанції. Здійснює контроль виконання підрозділами атомної електростанції розпоряджень, заходів щодо усунення порушень з питань радіаційної безпеки. Розробляє і коректує розпорядчі, нормативні, інструктивні та інші документи, які регулюють питання дотримання працівниками атомної електростанції вимог радіаційної безпеки. Бере участь у розробленні заходів для зниження рівня впливу іонізуючих випромінювань на організм людини і пов'язаних з ним професіональних захворювань. Надає методичну допомогу підрозділам атомної електростанції з питань забезпечення радіаційної безпеки. Бере участь у комплексних і цільових перевірках забезпечення радіаційної безпеки. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань працівників атомної електростанції у галузі радіаційної безпеки. Контролює проведення робіт за дозиметричними нарядами, застосування працюючими засобів індивідуального захисту у зоні впливу іонізуючого випромінювання. Бере участь у розслідуванні випадків опромінення працівників електростанції вище встановлених рівнів, виникнення радіаційних ситуацій, небезпечних для навколишнього середовища, життя і здоров'я працюючих. Бере участь у роботі з атестації робочих місць, у процесі навчання, підготовки і перепідготовки персоналу атомної електростанції з питань забезпечення радіаційної безпеки.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з питань забезпечення радіаційної безпеки; основи теорії радіаційного захисту; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації і контролю стану радіаційної ситуації; правила контролю стану радіаційної ситуації в районі розташування атомної електростанції; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; основи організації радіаційного захисту персоналу і населення під час нормальної експлуатації атомної електростанції, а також в аварійних режимах; основи трудового законодавства, економіки, організації праці, виробництва та управління; правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з радіаційної безпеки атомної електростанції - не менше 2 років.

Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 1 року.

20. ІНСТРУКТОР НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує підготовку персоналу згідно з програмами підготовки, розробляє методичні вказівки і рекомендації щодо навчального процесу, проводить роботу з його вдосконалення. Проводить теоретичні і практичні заняття та тренування з персоналом атомної електростанції з використанням навчальних тренажерів та інших технічних засобів навчання з метою вироблення і закріплення навичок оперативного керування енергоустаткуванням в експлуатаційних і аварійних режимах. Здійснює контроль за станом і використанням навчальних тренажерів, які імітують основне устаткування атомної електростанції, екзаменаційних машин та інших технічних засобів навчання, рецензування і коректування навчальних посібників. Бере участь у розробленні учбово-методичних матеріалів, навчальних планів, програм і графіків навчання в навчально-тренувальному центрі. У процесі проведення занять проводить індивідуальну оцінку придбаних працівником знань, умінь та навичок, оцінку його роботи на діючому устаткуванні, готує висновки щодо професійної придатності працівника та доцільності його подальшого використання на відповідній посаді. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, проводить практичні заняття на тренажерах зі студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних училищ. Забезпечує дотримання правил технічної експлуатації, охорони праці і пожежної безпеки у разі використання технічних засобів навчання. Бере участь у роботі з атестації робочих місць. З метою підтримки високого професійного рівня періодично проходить стажування (дублювання) на робочих місцях за професією, з якої він проводить підготовку персоналу.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з питань і навчання, тренажу та підвищення кваліфікації персоналу атомної електростанції; правила будови та безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; правила ядерної безпеки; правила й норми радіаційної безпеки; порядок розроблення навчальних планів, навчально-методичної документації; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції, основні електричні та технологічні схеми, експлуатаційні характеристики устаткування; правила експлуатації технічних засобів навчання; зміст та організацію методичної роботи; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі навчання та підвищення кваліфікації персоналу енергопідприємств; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, трудового законодавства; правила та норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції на посаді інструктора навчально-тренувального центру атомної електростанції I категорії - не менше 2 років, або на посадах старшого оперативного чи адміністративно-технічного керівника - не менше 5 років.

Інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 4 років, в тому числі на посаді інструктора навчально-тренувального центру атомної електростанції II категорії або на посаді оперативного чи технічного керівника - не менше 2 років.

Інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 3 років, у тому числі на посаді інструктора навчально-тренувального центру атомної електростанції або оперативного чи технічного персоналу - не менше 2 років.

Інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 3 років.

ФАХІВЦІ

1. СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТОМНИХ СТАНЦІЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за надійною, безаварійною і безпечною експлуатацією енергоустаткування атомної електростанції відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів; профілактичною роботою щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі енергоустаткування. Забезпечує проведення робіт для підвищення надійності експлуатації енергоустаткування, запобігання аваріям, відмов у його роботі; здійснює контроль за організацією роботи з персоналом на підприємстві. Здійснює контроль за дотриманням на атомній електростанції інструкцій, правил і норм з питань експлуатаційної діяльності і протипожежної безпеки. Веде облік керівних документів з питань експлуатаційної діяльності, протиаварійних і експлуатаційних циркулярів. Контролює виконання підрозділами атомної електростанції заходів, передбачених звітами розслідування порушень, розпорядженнями органів державного нагляду з питань експлуатаційної діяльності. Контролює відповідність технічного стану і режиму роботи устаткування встановленим технологічним нормам, режимним картам. Здійснює контроль за виконанням персоналом атомної електростанції і підрядних організацій вимог виробничих, експлуатаційних інструкцій. Організовує і бере участь у роботі комісій з розслідування аварій, відмов, порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції, здійснює облік і оформлення результатів розслідувань. Організовує роботу комісій з перевірки знань керівників, спеціалістів, професіоналів. Складає встановлену звітність з порушень у роботі атомної електростанції. Контролює організацію роботи з експлуатаційним персоналом у підрозділах атомної електростанції (з питань, що входять у його компетенцію).

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення технічної, ядерної, радіаційної і протипожежної безпеки атомної електростанції; основні техніко-економічні показники підприємства; основні схеми теплової і електричної частин електростанцій і мереж; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування основного й допоміжного устаткування і споруд підприємства; призначення, принцип роботи і територіальне розташування встановлених на обладнанні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики, блокування; основні положення з використання водних ресурсів водосховища і регулювання стоку гідроелектростанції; основи дозиметричного і технологічного контролю; посадові і виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції; конструктивні особливості та технічні характеристики устаткування і технологічних систем атомної електростанції; основи ядерної фізики; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі забезпечення технічної, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки атомної електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, основи організації пожежно-профілактичних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції за професіями професіоналів або фахівців вищих категорій (провідний, I категорії) - не менше 5 років.

2. СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Завдання та обов'язки. Здійснює нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією вантажопідйомних механізмів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, підкранових шляхів; посудин і трубопроводів, працюючих під тиском; парових і водогрійних казанів, іншого устаткування, підвідомчого органам державного нагляду, шляхом контролю за дотриманням інструкцій, правил і норм із забезпечення технічної безпеки атомної електростанції та вживає заходів щодо запобігання порушенням правил безпеки. Бере участь та проводить технічний огляд вантажопідйомних механізмів; посудин і трубопроводів, працюючих під тиском; парових і водогрійних казанів та іншого тепломеханічного устаткування, підвідомчого органам державного нагляду, проводить їх облік та реєстрацію. Контролює якість монтажу і ремонту устаткування, що знаходиться під його наглядом, видає дозвіл на експлуатацію об'єктів у випадках, передбачених правилами державного нагляду. Бере участь у обстеженні підйомних споруд, тепломеханічного устаткування, систем безпеки представниками державного нагляду. Контролює своєчасність проведення випробувань у необхідному обсязі та перевірок тепломеханічного устаткування, що знаходиться під його наглядом, своєчасність та повноту проведення планово-запобіжних ремонтів устаткування відповідно до встановлених органами державного нагляду правил. Здійснює контроль наявності загальних дозволів (ліцензій) на право проведення робіт у постачальників та підрядчиків, що виконують ремонтні роботи на устаткуванні, трубопроводах, системах і спорудах, важливих для безпеки, об'єктів котлонагляду. Контролює умови приватних дозволів на ремонт конкретного устаткування атомної електростанції; відповідність технічного стану і режиму роботи устаткування встановленим технологічним нормам, режимним картам. Перевіряє дотримання встановленого порядку допуску працівників до обслуговування об'єктів атомної електростанції, які знаходяться під наглядом служб державного нагляду України, наявність у них відповідних документів. Контролює виконання персоналом вимог виробничих інструкцій. Організовує та бере участь у роботі комісій з розслідування порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції, здійснює оформлення результатів розслідувань. Організовує роботу комісій та оформляє результати з перевірки знань керівників та спеціалістів. Готує матеріали з формування річного плану роботи з експлуатаційним персоналом. Контролює відповідно до чинних правил правильне ведення і склад технічної документації під час експлуатації і ремонту устаткування, організації роботи з експлуатаційним персоналом в підрозділах атомної електростанції (з питань, що входять до його компетенції). Складає встановлену звітність щодо порушень у роботі підвідомчого устаткування.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції, що знаходиться в його веденні; основні технологічні процеси й режими виробництва на підприємстві; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; правила будови й безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском; положення з розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві; протипожежні та експлуатаційні циркуляри; правила і методи контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; порядок складання звітності з порушень у роботі устаткування, що знаходиться в його веденні; посадові і виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції; передовий досвід у галузі безпечної експлуатації устаткування; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями професіоналів або фахівців вищих категорій (провідний, I категорії) - не менше 3 років.

3. ТЕХНІК З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Складає під керівництвом більш кваліфікованого працівника місячні виробничі програми на закріпленій дільниці роботи; веде облік циклів напрацювання устаткування в процесі експлуатації, ресурсів роботи устаткування, наявності і руху технологічних засобів; бере участь у розробленні планів-графіків планово-запобіжних ремонтів устаткування. Контролює своєчасне оформлення всієї необхідної технічної документації, комплектує робочі місця виробничо-технічною документацією відповідно до переліку на робочому місці і систематично уточнює його, своєчасно вносить та оформляє доповнення і зміни до виробничих інструкцій, технологічних схем, переліку технічної документації. Контролює її поточний стан та перегляд у встановлені терміни, а також фіксує перегляд документації на робочих місцях за контрольним примірником. Готує заявки на журнали, бланки, відомості та інші документи; веде облік і зберігання документації на устаткування, підвідомче державним органам нагляду України; веде облік циклів напрацювання устаткування в процесі експлуатації, ресурсу роботи устаткування, наявності і руху технологічних засобів; своєчасно інформує керівництво щодо порушення у веденні та зберіганні технічної документації на робочих місцях; підтримує в належному стані проектну та конструкторську документацію заводів-виробників і проектних організацій, видає та веде облік її використання. Здійснює контроль виконання актів, циркулярів, розпоряджень, аналізів роботи, заходів; бере участь в оформленні необхідної технічної документації на ремонт устаткування атомної електростанції і передає її за призначенням; здійснює збирання та обробляє інформацію щодо ходу виконання робіт у процесі ремонту енергетичних блоків атомної електростанції в період планово-запобіжних ремонтів; систематизує, обробляє та готує дані для складання необхідних звітів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення, оформлення та застосування технічної документації; систему підготовки виробництва, стандарти, технічні умови на технічну документацію, що розробляється; основи економіки, організації праці і виробництва; основи трудового законодавства; положення, інструкції, правила безпечного ведення робіт, ядерної безпеки, радіаційної безпеки, пожежної безпеки в умовах роботи в галузі атомної енергетики.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з підготовки технічної документації I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з підготовки технічної документації II категорії - не менше 1 року.

Технік з підготовки технічної документації II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з підготовки технічної документації - не менше 2 років.

Технік з підготовки технічної документації: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК БЛОЧНОЇ ЗНЕСОЛЮЮЧОЇ УСТАНОВКИ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

IV група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Веде процес знесолювання турбінного конденсату на блочних знесолюючих установках атомних електростанцій з потужністю енергоблока 440 тис. кВт. Обслуговує та забезпечує безперебійну роботу блочних знесолюючих установок, реагентного та бакового господарства, устаткування системи корекційного оброблення поживної води в різних режимах роботи енергоблока, устаткування установки підкислення системи технічного водопостачання. Проводить промивання кулькового завантаження електромагнітних фільтрів; гідроперевантаження фільтруючих матеріалів; виносну регенерацію іонітових фільтрів розчинами лугів, кислот, солей; хімічний контроль технологічного процесу знесолювання та регулювання параметрів процесу за свідченнями засобів вимірювань та результатами хімічних аналізів; корекційне оброблення води II контуру; пуск, зупинки, опресування, випробовування устаткування, перемикання в схемах блочної знесолюючої установки. Контролює технологічні параметри устаткування блочної знесолюючої установки, місцевого щита керування гідразинно-аміачної установки. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Ліквідує аварійні ситуації на устаткуванні, яке обслуговує, в межах своєї компетенції.

Повинен знати: технологічні схеми блочної знесолюючої установки (конденсатоочисток); будову і процес відновлення фільтрів змішаної дії; будову і процес відновлення перепускної спроможності електромагнітних фільтрів; розташування устаткування, призначення засобів вимірювань, сигналізації та автоматичних регулювальників; технологічні схеми установок з корекційного оброблення поживної води, гідразинно-аміачних установок; режими експлуатації гідразинно-аміачних установок; технологічні схеми устаткування баків регенераційних вод і насосного господарства; норми якості основної поживної води; норми якості води системи циркуляційного водопостачання; методику проведення аналізів та розрахунків; властивості хімічних реагентів, які вводяться до конденсатно-поживного тракту, їх дозування; основи теплотехніки; елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки; призначення та принципи роботи автоматичних регулювальників, теплових захистів блокування, сигналізації та засобів вимірювань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією III групи кваліфікації (або 3 розряду) - не менше 1 року.

V група кваліфікації

- у разі ведення технологічного процесу знесолювання води на атомних електростанціях з енергоблоками сумарною потужністю понад 440 тис. кВт; обслуговування блочної знесолюючої установки з реагентним господарством; установки корекції водно-хімічного режиму II контуру (гідразинно-аміачної установки); ведення хімічного аналізу процесів регенерації, здійснення щоденного допуску за нарядами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК УСТАНОВОК ДЛЯ ПОДАВЛЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ ТА ДЕЗАКТИВАЦІЇ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує установки подавлення радіоактивності під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Проводить завантаження і вивантаження матеріалів (пластикатових покриттів та плівочних засобів індивідуального захисту), які підлягають дезактивації, та устаткування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Бере участь у приготуванні дезактиваційних розчинів та заповненні ними ємностей та камер. Бере участь в оглядах і ремонтах допоміжного обладнання, яке обслуговують, в межах своєї кваліфікації.

Повинен знати: правила радіаційної безпеки та охорони праці; правила застосування засобів індивідуального захисту, поводження з приладами і установками контролю забруднення спецодягу, взуття і шкірного покриву; призначення, хімічні властивості і правила застосування спеціальних розчинів та їх компонентів; дії персоналу у разі виникнення радіаційної небезпеки або аварії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технологічні операції із завантаження і вивантаження матеріалів (пластикатових покриттів та плівочних засобів індивідуального захисту), які підлягають дезактивації, у стаціонарні установки. У разі необхідності проводить часткове розбирання, чищення та складання вузлів і деталей. Готує дезактиваційні розчини, заповнює ними ємності та камери. Керує технологічним процесом на установках подавлення активності із застосуванням відповідних хімічних розчинів. Контролює процеси за показаннями приладів, визначає результати дезактивації. Ремонтує обладнання, яке обслуговує, в межах своєї кваліфікації.

Повинен знати: основи хімії та електротехніки; розчини для виконання хімічної дезактивації та пилоосадження.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує технологічним процесом із завантаження та вивантаження матеріалів, які підлягають дезактивації, у стаціонарні установки та системи установок. Керує процесом підготовки та приготування дезактиваційних розчинів, випорожнення ємностей, камер від відпрацьованих розчинів, рідких радіоактивних відходів. Веде технологічний процес на установках абразивної дезактивації, спеціальних установках для подавлення радіоактивності і дезактивації матеріалів та устаткування середньої активності. Усуває незначні несправності устаткування із застосуванням універсального інструмента та оснащення.

Повинен знати: будову і порядок експлуатації установок абразивної дезактивації та інших установок для подавлення радіоактивності та дезактивації; основи гідродинаміки; способи усунення несправностей у роботі установок і агрегатів; способи випробувань устаткування на герметичність.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4 розряду - не менше 1 року.

3. МАШИНІСТ БЕРЕГОВИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

II група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Обслуговує і забезпечує надійну роботу берегових насосних станцій, обладнаних відцентровими та осьовими насосами потужністю до 1500 кВт. Веде контроль за тиском циркуляційної води, температурою і змащенням підшипників, роботою насосів і електродвигунів, станом грат водоприймачів та гідротехнічних споруд. Проводить пуск, зупинку й випробовування насосів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Ліквідує аварійні ситуації.

Повинен знати: принцип роботи, будову насосів і грат водоприймачів; схеми всмоктувальних та нагнітальних трубопроводів і регулювальних пристроїв; розташування і призначення засобів вимірювання та арматури; основні знання з гідравліки і механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

III група кваліфікації

- у разі обслуговування берегових насосних станцій, обладнаних відцентровими та осьовими насосами потужністю понад 1500 кВт до 3000 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста берегових насосних станцій II групи кваліфікації - не менше 1 року.

IV група кваліфікації

- у разі обслуговування берегових насосних станцій, обладнаних відцентровими та осьовими насосами потужністю понад 3000 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста берегових насосних станцій III групи кваліфікації - не менше 1 року.

4. МАШИНІСТ БЛОЧНОГО ЩИТА КЕРУВАННЯ АГРЕГАТАМИ (ПАРОГЕНЕРАТОР-ТУРБІНА)

VI група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Веде режими роботи парогенераторів, барабанів-сепараторів, ядерної паровиробляючої установки, турбін і турбогенераторів відповідно до заданого графіка навантаження з блочного щита керування на атомних електростанціях з конденсаційними турбінами одиничною потужністю до 230 тис. кВт.

Здійснює експлуатаційне обслуговування агрегатів та трансформаторів власних потреб, забезпечує їх безперебійну та економічну роботу. Виконує пуск, зупинку, випробовування, опресовування устаткування, що обслуговується, перемикання в теплових схемах блоку. Веде контроль за показаннями засобів вимірювань, роботою автоматичних регулювальників і сигналізації. Ліквідує аварійні ситуації.

Повинен знати: будову, технічні характеристики парогенератора, що обслуговується, барабана-сепаратора, турбіни, турбогенератора і допоміжного устаткування; теплові схеми турбінної установки й технологічний процес виробництва теплової та електричної енергії; режим роботи парогенераторів, барабанів-сепараторів і турбін під час різних навантажень; принципові електричні схеми генератора; принцип роботи засобів вимірювань; допустимі відхилення параметрів у технологічних контурах, що обслуговуються; техніко-економічні показники роботи устаткування; основи теплотехніки, механіки й електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією V групи кваліфікації - не менше 1 року.

VII група кваліфікації

- у разі ведення режиму роботи парогенераторів, барабанів-сепараторів ядерної паровиробляючої установки, турбін турбогенераторів з блочного щита керування на атомних електростанціях з конденсаційними турбінами одиничною потужністю понад 230 тис. кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбіна) VI групи кваліфікації - не менше 1 року.

5. МАШИНІСТ-ОБХІДНИК З ТУРБІННОГО УСТАТКУВАННЯ

VI група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Обслуговує, контролює і забезпечує безперебійну роботу основного турбінного устаткування на атомних електростанціях з турбінами сумарною потужністю 440 тис. кВт та допоміжного турбінного устаткування шляхом обходу:

конденсаційної, поживної, редукційно-охолоджувальної, деаераторної, регенеративної і теплофікаційної установок; дренажної, циркуляційної систем, системи "свіжої" пари, системи промперегріву, змащування, регулювання турбоагрегату, ущільнення вала генератора, системи трапних вод, системи охолоджування генератора; фільтрів, баків, систем технічної води, стислого повітря та пожежогасіння, головних паропроводів і поживної води, контролю рівня та вологості пари в парогенераторах, аварійної поживної води на атомних електростанціях. Проводить пуск, зупинку, опресовування, випробовування устаткування, перемикання в теплових схемах турбоустановки. Виявляє несправності в роботі устаткування. Ліквідує аварійні ситуації.

Повинен знати: будову і технічні характеристики турбіни, турбогенератора і допоміжного турбінного устаткування; теплові схеми, технологічний процес роботи установки; призначення і принцип роботи автоматичних регулювальників, теплових захистів, блокування, сигналізації та засобів вимірювання, норми якості пари, хімічних реагентів, що вводяться в пароводяний тракт агрегату; режими навантаження турбоустановки; техніко-економічні показники роботи турбінного устаткування; основи теплотехніки; елементарні основи електротехніки, механіки та водопідготовки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією V групи кваліфікації - не менше 1 року.

VII група кваліфікації

- у разі обслуговування основного турбінного устаткування на атомних електростанціях з турбінами сумарною потужністю 1000 МВт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією VI групи кваліфікації - не менше 1 року.

Примітка. Машиніст-обхідник з турбінного устаткування, зайнятий обслуговуванням тільки допоміжного турбінного устаткування, тарифікується на групу нижче при відповідних потужностях турбін.

6. ОПЕРАТОР "ГАРЯЧОЇ" КАМЕРИ

VI група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Проводить роботи з дослідження і визначення стану високоактивного устаткування, ядерного палива, матеріалів, виробів у "гарячій" камері. Дистанційно керує фрезерним верстатом, кантувачем, вантажопідйомним та іншим обладнанням "гарячої" камери зі стаціонарного або рухомого пультів керування, виконує роботи маніпулятором. Доставляє в камеру устаткування, що досліджується, паливо, матеріали, вироби, а також переносні засоби вимірювань та устаткування. Забезпечує підготовку їх до дослідження, огляду, ремонту, оброблення, вирізання зразків; визначення геометричних розмірів, укладання зразків та їх металографічне дослідження. Бере участь у контролі герметичності оболонок тепловидільних елементів та в ремонті устаткування "гарячої" камери, пристроїв та інструменту. Проводить дезактивацію устаткування та приміщення "гарячої" камери збирання радіоактивних відходів.

Повинен знати: будову, принцип дії, технічні характеристики устаткування "гарячої" камери, засобів вимірювань для механічних випробувань і металографічних досліджень, радіометричної апаратури; правила проведення механічних випробувань зразків та їх металографічного дослідження; методи контролю герметичності оболонки тепловидільних елементів; способи дезактивації устаткування і приміщення "гарячої" камери та дезактивуючі розчини, що застосовуються; правила роботи з радіоактивними речовинами; правила застосування засобів індивідуального захисту; призначення і правила застосування гермокостюмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією V групи кваліфікації - не менше 1 року.

VII група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатацію, технічне обслуговування, дезактивацію, консервацію і розконсервацію систем контролю герметичності оболонок, тепловидільних елементів, тепловидільних збірок ядерного реактора та гамма-спектрометричної апаратури, веде технологічний процес підготовки і відбору радіоактивних проб води на стенді контролю герметичності оболонок для аналізу стану оболонок. Здійснює підключення, настроювання, калібрування гамма-спектрометричної апаратури за зразковими гамма-джерелами іонізуючих випромінювань, проводить вимірювання проб води зі стенда контролю герметичності оболонок на гамма-спектрометричній апаратурі на наявність радіоактивних елементів, проводить ідентифікацію радіоактивних елементів у пробах по гамма-спектрах, здійснює розрахунок активності радіоактивних елементів і проводить первинний аналіз стану герметичності оболонок, тепловидільних елементів, тепловидільних збірок за змістом і активністю радіоактивних елементів у пробах води. Бере участь у ремонті, налагодженні, випробуванні систем контролю герметичності оболонок, спектрометричної апаратури, пристроїв та інструменту. Проводить дезактивацію устаткування і приміщень контролю герметичності оболонок, збирання радіоактивних відходів.

Повинен знати: будову, призначення, принцип дії, технічні характеристики устаткування систем контролю герметичності оболонок, альфа-спектрометричної апаратури; правила проведення випробувань і налагодження систем контролю герметичності оболонок; методику розрахунку активності та аналіз альфа-спектрів проб, методи контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів; способи дезактивації устаткування та приміщень систем контролю герметичності оболонок та дезактивуючі розчини, що застосовуються; правила роботи із джерелами іонізуючих випромінювань, радіоактивними речовинами; правила застосування засобів індивідуального захисту; методи і порядок підготовки проб контролю герметичності оболонок та порядок вимірів проб контролю герметичності оболонок на радіометричній апаратурі; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції, загальне уявлення про конструкцію і роботу основного технологічного устаткування атомної електростанції; правила експлуатації устаткування, приладів і систем радіаційного контролю; організацію захисту персоналу у разі виникнення аварій; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора "гарячої" камери VI групи кваліфікації - не менше 1 року.

7. ОПЕРАТОР РЕАКТОРНОГО ВІДДІЛЕННЯ

V група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційне обслуговування устаткування першого контуру і допоміжних систем реактора атомної електростанції з енергоблоком одиничною потужністю 440 тис. кВт. Керує технологічним режимом устаткування спеціальної вентиляції з місцевих щитів реакторного відділення. Здійснює пуск, зупинку й перемикання в технологічних схемах першого контуру. Контролює роботу устаткування за показаннями засобів вимірювань і сигналізації на місцевих щитах. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування реакторного відділення, що не вимагають залучення ремонтного персоналу. Проводить підготовку устаткування і трубопроводів до дезактивації. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій. Здійснює виведення в ремонт і підготовку робочих місць для проведення ремонтних або налагоджувальних робіт.

Повинен знати: будову, конструктивні особливості, правила обслуговування, умови експлуатації та режим роботи устаткування і систем реакторного відділення; технологічні схеми першого контуру і допоміжних систем; розташування устаткування і трубопроводів; вимоги до теплоносія та способи підтримки його параметрів; принцип роботи реактора; призначення захистів, блокування і сигналізації, засобів вимірювань та автоматичних регулювальників; способи дезактивації устаткування, приміщень і інструменту; дезактивуючі розчини, що застосовуються; правила завантаження, вивантаження і перевантаження паливних касет; технологічний процес виробництва теплової та електричної енергії; основи термодинаміки та ядерної фізики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

VI група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційне обслуговування устаткування першого контуру й допоміжних систем реактора атомної електростанції з енергоблоком одиничною потужністю 1000 тис. кВт. Забезпечує надійну й безаварійну роботу устаткування в суворій відповідності до експлуатаційних інструкцій, проводить підготовку робочих місць для провадження ремонтних робіт, приймання робочих місць під час закриття теплового наряду. Керує технологічним режимом устаткування спеціальної вентиляції з місцевих щитів реакторного відділення. Здійснює виведення в ремонт, приймання устаткування після ремонту і введення в роботу, виявляє дефекти устаткування та вживає заходів щодо їх усунення. Контролює роботу устаткування за показаннями засобів вимірювання і сигналізації на місцевих щитах. Контролює роботу ремонтного персоналу, дотримання ним правил і вимог нормативних документів; бере участь у ліквідації аварійних ситуацій.

Повинен знати: будову, конструктивні особливості, правила обслуговування, умови експлуатації та режим роботи устаткування і систем реакторного відділення; технологічні схеми першого контуру і допоміжних систем; розташування устаткування і трубопроводів; вимоги до теплоносія і способи підтримки його параметрів; принцип роботи реактора; призначення захистів, блокування і сигналізації, засобів вимірювання та автоматичних регулювальників; способи дезактивації устаткування, приміщень і інструменту; дезактивуючі розчини, що застосовуються; правила завантаження, вивантаження і перевантаження паливних касет; технологічний процес виробництва теплової та електричної енергії; основи термодинаміки та ядерної фізики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора реакторного відділення V групи кваліфікації - не менше 1 року.

Примітка. Старший оператор реакторного відділення тарифікується на кваліфікаційну групу вище за відповідних потужностей енергоблока і наявності стажу роботи за професією оператора реакторного відділення VI групи кваліфікації - не менше 1 року.

8. ОПЕРАТОР СПЕЦВОДООЧИЩЕННЯ

V група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційне обслуговування сховищ рідких і сухих радіоактивних відходів, технологічних ємностей, відцентрових і вакуумних насосів, спеціальних фільтрів, монжюсів, регулювальної і запірної арматури, устаткування систем вентиляції і газоочищення та іншого устаткування спецводоочищення. Проводить перероблення і захоронення рідких і сухих радіоактивних відходів. Керує процесом регенерації фільтрів установок спецводоочищення, приготуванням регенеруючих і дезактивуючих розчинів. Розраховує концентрації і об'єми необхідних реагентів для дезактивації устаткування і регенерації фільтрів. Контролює роботу устаткування за показаннями засобів вимірювання та сигналізації на місцевих щитах керування. Проводить підготовку до роботи устаткування, що обслуговується, і технологічних схем, виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, не вимагаючи залучення ремонтного персоналу. Здійснює пуск, зупинку, перемикання і випробовування устаткування спецводоочищення, підготовку технологічних схем і устаткування для дезактивації, бере участь у ліквідації аварійних ситуацій, виведенні в ремонт і підготуванні робочих місць для проведення ремонтних або налагоджувальних робіт.

Повинен знати: будову, правила обслуговування, умови експлуатації та режим робіт устаткування систем спецводоочищення, бакового господарства, сховищ рідких і сухих радіоактивних відходів, їх технологічні схеми; розташування устаткування, трубопроводів і арматури; принцип очищення теплоносія і забруднених вод; вимоги до якості теплоносія і дистиляту після очищення; призначення засобів вимірювання, сигналізації та автоматичних регулювальників; способи дезактивації приміщень, устаткування, трубопроводів і інструменту; дезактивуючі розчини, що застосовуються; призначення герметизуючих костюмів та правила їх застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

VI група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Забезпечує безпечне і надійне керування технологічним процесом спецводоочищення і спеціального газоочищення на атомній електростанції з енергоблоком одиничною потужністю до 1000 тис. кВт, експлуатаційне обслуговування установок спецводоочищення, устаткування очищення вод спеціальної каналізації, очищення трапних вод та інших систем спецводоочищення, включаючи басейни витримки, контури примусової циркуляції, випарювальну установку та системи захистів. Здійснює підготовку до роботи усього технологічного устаткування установок спецводоочищення і спеціального газоочищення, сховищ сухих та рідких радіоактивних відходів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, які не вимагають залучення ремонтного персоналу. Контролює роботу операторів нижчої групи кваліфікації. Виконує розрахунки за обсягами переробленої води, концентрації хімреагентів, що вводяться в процесі роботи та під час дезактивації устаткування. Здійснює пуски, зупинки, перемикання та випробовування устаткування спецводоочищення і спеціального газоочищення, перевірку дії захистів блокування і сигналізації, дезактивацію радіоактивних контурів та устаткування, ліквідацію аварійних ситуацій, виведення в ремонт та підготовку робочих місць для проведення ремонтних і налагоджувальних робіт.

Повинен знати: будову, конструктивні особливості, технологічні схеми, правила обслуговування, умови експлуатації і режими роботи устаткування спецводоочищення; системи спеціального газоочищення; технологію очищення теплоносія та забруднених вод; вимоги до якості теплоносія основного й допоміжного контурів та води після очищення; склад домішок вод, що очищаються; методики розрахунків концентрації хімреагентів, що вводяться; склад дезактивуючих розчинів і їх призначення; принцип дії засобів вимірювання, технологічних захистів, сигналізації та автоматики систем спецводоочищення і спеціального газоочищення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора спецводоочищення V групи кваліфікації - не менше 1 року.

VII група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес спецводоочищення та спеціального газоочищення на атомній електростанції з енергоблоком одиничною потужністю 1000 тис. кВт. Забезпечує безпечну, надійну та економічну експлуатацію устаткування, установок спецводоочищення на закріпленій за ним дільниці відповідно до вимог охорони праці, пожежної, радіаційної та ядерної безпеки, посадовими і виробничими інструкціями. Веде технологічний процес спецводоочищення з місцевого щита керування зі свого робочого місця. Забезпечує підготовку до роботи усього технологічного устаткування спецводоочищення, сховища рідких радіоактивних відходів та конденсатоочищення. Обслуговує устаткування з очищення вод основних та допоміжних контурів (контуру місцевої примусової циркуляції, басейнів витримки, систем керування за щитом). Обслуговує устаткування з перероблення трапних вод на випарювальній установці, вод розпушування. Виконує розрахунки за обсягами переробленої води на установках спецводоочищення, заповнює оперативну документацію. Проводить дезактивацію і пасивацію основних та допоміжних контурів та устаткування. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій. Перевіряє дію технологічних захистів, блокування, сигналізації, випробовування резервного устаткування, веде технологічний процес спецводоочищення відповідно до вимог охорони праці, пожежної, радіаційної та ядерної безпеки, посадових і виробничих інструкцій. Контролює повноту та правильність виконання операцій операторами V і VI груп.

Повинен знати: будову устаткування, що обслуговується, його конструктивні особливості, технологічні схеми, правила обслуговування, умови експлуатації та режим роботи устаткування систем спецводоочищення, основних і допоміжних контурів (контуру місцевої примусової циркуляції, басейну витримки, контуру систем управління захистами), випарювальної установки, очищення вод розпушування та організованих протікань, бакового господарства, сховища рідких радіоактивних відходів, їх технологічні схеми; розташування устаткування, трубопроводів і арматури; принцип очищення теплоносія і забруднених вод; вимоги до якості теплоносія, основного й допоміжного контурів, дистиляту і вод баків після очищення; призначення засобів вимірювання, технологічних захистів, сигналізації та автоматичних регулювальників; склад дезактивуючих розчинів, способи дезактивації приміщень і устаткування, трубопроводів, інструменту; склад регенераційних розчинів і види регенерацій іонообмінних смол; організацію проведення обходів з метою контролю за станом устаткування і приміщень; склад домішок вод, що очищаються, якість дистиляту після очищення; методики розрахунків концентрацій і об'ємів реагентів, що вводяться; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів, сигналізації та автоматики систем спецводоочищення; технологічні карти.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора спецводоочищення VI групи кваліфікації - не менше 2 років.

9. ОПЕРАТОР СПЕЦІАЛЬНОЇ САМОХІДНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МАШИНИ

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує спеціальною самохідною транспортною машиною з двигуном внутрішнього згоряння вантажопідйомністю 170 т з підйомом і фіксацією вантажу, яка призначена для доставки бетонного контейнера зберігання відпрацьованого ядерного палива, який вентилюється, масою до 150 т або перевантажувального контейнера на відповідне місце зберігання. Виконує перестановки контейнера зберігання відпрацьованого ядерного палива, який вентилюється, і перевантажувального контейнера всередині сховища. У разі встановлення бетонного контейнера на платформу транспортної машини коректує дії оператора, який керує машиною. Встановлює систему фіксації контейнера для зменшення можливого переміщення вантажу на платформі під час рушення транспортної машини. Проводить передпусковий візуальний огляд транспортної машини щодо відсутності пошкоджень рами, зварних швів конструкції, гусеничних стрічок, а також робочого місця оператора, системи підйому тощо; перевіряє машину щодо відсутності витоків у гідравлічних шлангах, стан електропроводки. Здійснює запуск і вимкнення двигуна, перевіряє функціонування механізмів і систем машини. У процесі роботи постійно стежить за достатнім рівнем гідрорідини в баку приводу системи підйому, рівнем масла й охолоджуючої рідини двигуна. Виконує технічне обслуговування бетонного контейнера зберігання, який вентилюється: заміряє температуру повітря в контейнері, здійснює огляд його стану, очищення сіток вентиляційних каналів тощо. Здійснює технічне обслуговування транспортної машини і бере участь в її ремонті.

Повинен знати: призначення, будову, принцип дії вузлів і агрегатів спеціальної самохідної транспортної машини з двигуном внутрішнього згоряння, підйомом і фіксацією вантажу; органи керування і правила безпечної роботи на машині; порядок запуску й вимкнення двигуна; правила й порядок регулювання і контролю функціонування вузлів та агрегатів машини, навантажування, транспортування і розвантаження бетонного контейнера зберігання відпрацьованого ядерного палива, який вентилюється, або перевантажувального контейнера; характеристику мастил, які застосовуються, та робочих рідин; елементарні знання з електротехніки; причини несправностей вузлів і систем транспортної машини й методи їх усунення; правила технічного обслуговування бетонного контейнера зберігання відпрацьованого ядерного палива, який вентилюється; санітарні правила роботи з радіоактивними матеріалами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування 5 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення водія автотранспортного засобу.

10. ОПЕРАТОР ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ РЕАКТОРНОГО ВІДДІЛЕННЯ

VI група кваліфікації

Завдання та обов'язки. Проводить завантаження реакторів свіжим паливом і вивантаження відпрацьованого палива з індивідуальних та центральних пультів керування транспортно-технологічним устаткуванням. Веде переміщення відпрацьованого палива з басейну перевантаження до басейну витримки, у гарячу камеру та вагон-контейнер. Перевіряє положення робочих касет та каналів, а також органів системи керування захистами реактора; зв'язок системи керування і захисту реактора. Забезпечує безаварійну роботу розвантажувально-завантажувальної машини або перевантажувального моста, спецпристроїв та механізмів транспортно-технологічного устаткування під час роботи з високоактивними деталями. Бере участь у ремонті транспортно-технологічного устаткування, а також у підготовці та дезактивації транспортно-технологічного устаткування.

Повинен знати: будову механізмів транспортно-технологічного устаткування, їх розміщення в центральному залі реакторного відділення; технічні характеристики і принципові схеми керування механізмами; призначення та принцип дії захистів, сигналізації та засобів вимірювання; основи електротехніки і механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на атомній електростанції за технологічно суміжною або спорідненою професією V групи кваліфікації - не менше 1 року.

11. ОПЕРАТОР УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПОДАВЛЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ ТА ДЕЗАКТИВАЦІЇ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мобільним і стаціонарним устаткуванням для подавлення радіоактивності та дезактивації під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Виконує пуск, оперативне регулювання і додержання оптимальних режимів роботи, зупинку устаткування. Бере участь в оглядах та ремонті основного й допоміжного устаткування у межах своєї кваліфікації.

Повинен знати: основи електротехніки; хімічні властивості і правила застосування дезактиваційних розчинів; основи і правила радіаційної безпеки; будову і технічні характеристики основного й допоміжного устаткування; схеми розміщення та правила знімання показань приладів автоматичного регулювання, блокування і захистів; граничнодопустимі концентрації та рівні випромінювання радіоактивних речовин; поводження з високоактивними відходами; основи радіаційної безпеки і охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною чи спорідненою професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мобільним і стаціонарним устаткуванням для подавлення радіоактивності та дезактивації під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Виконує регулювання режимів подавлення і дезактивації, оперативні перемикання систем і устаткування відповідно до технологічних карт та вимог. Ремонтує устаткування у межах своєї кваліфікації.

Повинен знати: технологічні процеси, експлуатаційні характеристики устаткування, яке обслуговує; причини й способи усунення несправностей; схеми розміщення, призначення та знімання показань контрольно-вимірювальних приладів автоматичного блокування та захисту; правила радіаційної безпеки і охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує процесом подавлення радіоактивності та дезактивації на обладнанні вітчизняного та зарубіжного виробництва. Стежить за роботою основного й допоміжного технологічного устаткування. Регулює технологічні процеси, проводить оперативне перемикання систем і устаткування відповідно до технологічних карт та вимог. Виводить устаткування в ремонт, складає дефектні відомості на його ремонт. Уводить устаткування в роботу з ремонту. Ремонтує устаткування у межах своєї кваліфікації.

Повинен знати: вимоги до ведення технологічних процесів; технологічні схеми та експлуатаційні характеристики устаткування, яке обслуговує; причини несправностей і способи їх усунення; схеми розміщення, призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами автоматичного регулювання, блокування і захисту; норми експлуатаційних витрат матеріалів для ведення технологічних процесів; правила радіаційної безпеки і охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 5 розряду - не менше 1 року.

12. ПЕРЕРОБНИК РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує збірники і транспортні контейнери для радіоактивних відходів. Відкриває і закриває плити в ємностях для твердих відходів та люки на резервуарах для рідких відходів. Завантажує тверді радіоактивні відходи на спеціальні машини із застосуванням вантажопідйомних механізмів. Супроводить спеціальний автотранспорт до місць зберігання і захоронення радіоактивних відходів. Розвантажує тверді радіоактивні відходи зі спеціального автотранспорту із застосуванням різних пристроїв. Сортує низькоактивні відходи за мірою забруднення за допомогою дозиметричних приладів та запаковує їх.

Повинен знати: призначення і будову найбільш поширених універсальних і спеціальних пристроїв; правила радіаційної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Завантажує транспортні контейнери з радіоактивними відходами та контейнери із джерелами іонізуючого випромінювання на спеціальний автотранспорт із застосуванням вантажопідйомних механізмів. Супроводить спеціальний автотранспорт до місць зберігання та захоронення радіоактивних відходів. Розвантажує транспортні контейнери з радіоактивними відходами і контейнери з джерелами іонізуючого випромінювання до спеціальних сховищ або передає їх на захоронення. Спостерігає за станом ємностей сховища радіоактивних відходів. Ремонтує транспортні контейнери, устаткування та інвентар. Перевіряє справність та готовність до роботи устаткування і контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: основи спецводоочищення радіоактивних речовин; способи захисту від радіоактивного випромінювання; граничнодопустимі концентрації та рівні випромінювання радіоактивних речовин; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією переробника радіоактивних відходів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обробляє, концентрує, пресує радіоактивні відходи. Обслуговує сховища радіоактивних відходів, пульт керування завантажувальним пристроєм (огляд, змазування, набивання сальників, перевірка кріплення). Стежить за станом установки з перероблення радіоактивних відходів. Перевіряє справність і готовність до роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів. Переробляє радіоактивні відходи на складних апаратах і установках під керівництвом робітника вищої кваліфікації. Веде облік радіоактивних відходів. Оформляє документацію для передавання радіоактивних відходів на зберігання або захоронення.

Повинен знати: основи фізики і хімії; технологію кондиціонування і пресування радіоактивних відходів; будову, кінематичні та електричні схеми установок, що обслуговуються; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією переробника радіоактивних відходів 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Переробляє радіоактивні відходи методами пресування, спалення, бітумування, цементування, скловання і сплавлення на складних технологічних апаратах та установках. Контролює і регулює технологічний режим за контрольно-вимірювальними приладами, приладами автоматики, дозиметрії і радіометрії. Усуває несправності в роботі устаткування, веде облік радіоактивних відходів. Обробляє та оформляє показання контрольно-вимірювальних приладів, зняті протягом робочої зміни.

Повинен знати: основи фізики і хімії; технологію різних процесів перероблення радіоактивних відходів; конструкцію установок, що обслуговуються, устаткування і приладів; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією переробника радіоактивних відходів 5 розряду - не менше 1 року.

13. СЛЮСАР З РЕМОНТУ РЕАКТОРНО-ТУРБІННОГО УСТАТКУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує слюсарне оброблення деталей за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класах точності), очищення, промивання і протирання демонтованих деталей, виготовлення простих металевих та ізоляційних конструкцій, доставку на робоче місце, підготовку до роботи та прибирання слюсарного інструменту, інвентарю, пристроїв і матеріалів. Виконує спільні роботи з електрогазозварником у приміщенні цеху, на відкритому майданчику, у закритих посудинах. Проводить зачищення поверхонь для лудіння і паяння, дезактивацію деталей устаткування, що ремонтується, та виробничих приміщень під час проведення ремонтних робіт, установку захисних екранів, санітарних шлюзів, попереджувальних огорож. Виконує розбирання, ремонт і складання простих елементів і вузлів основного й допоміжного устаткування ядерних паровиробних установок, турбінного устаткування, технологічних трубопроводів, вантажопідйомних машин і механізмів із застосуванням нескладного слюсарного та вимірювального інструменту, спецінструменту та спецпристроїв; виконує нескладні такелажні роботи під час переміщення вузлів і деталей устаткування під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Повинен знати: принцип дії, розташування і призначення устаткування, що ремонтується, та його вузлів, трубопроводів; прийоми виконання робіт із розбирання, ремонту і складання простих вузлів і деталей реакторно-турбінного устаткування; призначення і правила застосування нескладного слюсарного й вимірювального інструменту, спецінструменту і спецоснащення; захисні й запобіжні засоби під час роботи з ручним, електрифікованим і пневматичним інструментом; правила установки інвентарних риштувань; основи знань із матеріалознавства; прості прийоми такелажних робіт, будову й правила користування простими такелажними засобами; правила стропування вантажів малої маси; відмітне забарвлення трубопроводів залежно від середовища теплоносія; будову та схеми розташування трубопроводів всіх призначень, способи їх прокладання та кріплення в каналах, тунелях, по стінах і колонах; конструкцію та призначення запірної, запобіжної і регулювальної арматури, устаткування, працюючого з агресивними середовищами; правила роботи з дезактивуючими розчинами, правила застосування індивідуальних та групових засобів захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Арматура - перебивання сальників.

2. Деталі - обпилювання в межах спецводоочищення вільних розмірів, обрізання під різними кутами, нарізання різьби, свердлування отворів.

3. Диски ротора турбіни - очищення від бруду та іржі.

4. Заклепки - зрубування.

5. Канавки мастильні - вирубка за ескізом.

6. Насоси - очищення від бруду на контрольно-вимірювальних приладах.

7. Обшивка корпуса турбіни - розбирання і складання.

8. Підшипники - заміна мастила.

9. Прокладки простої конфігурації з азбесту, гуми, картону, паротиту - розмічення і вирубування.

10. Роз'єм реактора - обтягування та ущільнення.

11. Фаски - вирубування під зварювання.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює розбирання, ремонт та складання нескладних вузлів і механізмів реакторно-турбінного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів. Виконує підготовку до складання і транспортування тепловидільних елементів, складання за допомогою розвантажувально-завантажувальних і перевантажувальних машин. Складає ескізи нескладних деталей з натури. Виконує підготовку та встановлення під вальцювання стальних і латунних труб, розмічання та виготовлення прокладок складної конфігурації, підготовчі роботи для дефектоскопії зварних з'єднань, паяння оловом, міддю, срібним припоєм. Проводить ремонт та налагодження ручного та пневматичного інструменту. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення деталей та вузлів за допомогою простих засобів механізації, передавання на захоронення відпрацьованих деталей і радіоактивних відходів.

Повинен знати: детальну будову устаткування, що ремонтується, вантажопідйомних машин, що застосовуються, та механізмів; основні властивості матеріалів, що застосовуються; правила загартовування, заправляння та відпуску слюсарного інструменту; технологічну послідовність розбирання, ремонту та складання устаткування; будову та назву збірок палива, способи виконання дезактивації деталей під час ремонту забрудненого устаткування; порядок передавання на захоронення відпрацьованих деталей і радіоактивних відходів; правила радіаційної безпеки; технологію вальцювання стальних і латунних трубок; технічні вимоги до фланців, труб, арматури, прокладок та кріпильних матеріалів залежно від параметрів середовища; будову та призначення спеціального інструменту, пристроїв і засобів вимірювання середньої складності; допуски та посадки, квалітети і параметри шорсткості; правила експлуатації вантажопідйомних машин, механізмів та пристроїв; читання креслень і схем; основи знань з механіки, теплотехніки, електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Арматура пароводозапірна, регулювальна, запобіжна - ремонт з притиранням ущільнювальних кілець, сідла і клапана.

2. Армоканат - монтаж, демонтаж в складі ланки.

3. Домкрат ДГ650/1200 - розбирання, ремонт, складання під керівництвом працівника вищого розряду.

4. Електроприводи - заміна шпильок кріплення приводу, маховика, заміна мастила.

5. Канавки шпонкові - розмічання і підганяння.

6. Касети з паливом - розпаковування, підготовка до складання.

7. Клапани вибухові, запірно-регулювальні - розбирання, ремонт.

8. Кришки циліндрів - розгвинчування, зняття, ремонт кріплення горизонтального, рознімання, установлення кріплення і обтягування.

9. Лопатки турбіни - видалення заклепок.

10. Маніпулятори - розбирання, ремонт, складання нескладних вузлів і деталей.

11. Металоконструкції - виготовлення елементів.

12. Патрубки термоконтролю, роз'єм реактора - вивертання і вкручування шпильок.

13. Підшипники опорні - зняття вимірів масляних зазорів у разі циліндричного й овального розточування.

14. Підшипники хитні - заміна.

15. Проходки штокові - ревізія вузла підшипників, заміна мастила, підтягування болтів кріплення.

16. Реактори - видалення і укладання теплоізоляції.

17. Трубопроводи - різання і оброблення кінців, згинання.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує розбирання, ремонт, складання, регулювання та випробування вузлів і механізмів основного й допоміжного реакторно-турбінного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням пневматичного та електрифікованого спеціального інструменту, спеціальних пристроїв та засобів вимірювання; виготовляє різні настановні і розмічувальні шаблони. Проводить гідравлічні випробування відремонтованого устаткування, визначення і усунення дефектів. Виконує слюсарне оброблення деталей за 7-10 квалітетами (2 - 3 класах точності) з підганянням і доведенням. Виконує прокладання за кресленнями та схемами трубопроводів усіх категорій з дотриманням технічних умов, установленням арматури, компенсаторів, опор і підвісок. Проводить вивантаження палива з контейнера, з'єднання паливних касет. Розділення відпрацьованих касет для їх подальшого перероблення, складальні, реконструктивні та монтажні роботи на станційних трубопроводах та арматурі з дотриманням технічних умов і розмірів, ремонт та регулювання спецарматури і спецпристроїв. Виконує такелажні роботи з вертикального та горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних механізмів та спеціальних пристроїв, випробування такелажного устаткування та оснащення.

Повинен знати: детальну будову основного й допоміжного реакторно-турбінного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів, технологічних схем атомної електростанції, схем трубопроводів; правила виконання робіт з регулювання і центрування відремонтованого устаткування; основні дефекти устаткування і методи їх усунення; технічні умови на ремонт, складання, регулювання та виготовлення складних деталей і вузлів реакторно-турбінного устаткування; будову підшипників ковзання і хитних; конструктивні особливості устаткування, спеціального інструменту та пристроїв, що застосовуються під час ремонту реакторного устаткування; технологію перевантаження палива та принцип роботи розвантажувально-завантажувальної і перевантажувальної машин; вимоги до транспортування і зберігання тепловидільних збірок палива; способи захисту від радіоактивних випромінювань, граничнодопустимі концентрації та рівні випромінювання радіоактивних речовин; правила випробування посудин та трубопроводів, працюючих під тиском; основні положення планово-запобіжного ремонту устаткування; правила виходу в ремонт і оформлення наряду-допуску; основи електротехніки, механіки, гідравліки, теплотехніки та матеріалознавства.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Арматура - ревізія, ремонт і притирання спецарматури основного контуру, випробування на щільність.

2. Армоканат - демонтаж, монтаж.

3. Блоки захисних труб - ремонт посадочних поверхонь.

4. Гайковерти - підготовка до роботи, відгвинчування гайок.

5. Головний роз'єм чохлів системи керування і захисту - притирання посадочних місць.

6. Домкрати ДГ650Л200 - розбирання, ремонт, складання.

7. Кришки реакторів - шліфування і шабрування поверхонь роз'ємів.

8. Лопатки турбін - висвердлювання штифтів замкових лопаток і їх видалення.

9. Маніпулятори - розбирання, ремонт, складання вузлів і деталей.

10. Маслоохолоджувачі - заміна трубок, усунення течі.

11. Парогенератори - розущільнення, ущільнення колекторів, люків.

12. Підшипники - перезаливання вкладиша, визначення зазорів.

13. Пробки каналів - розбирання, ревізія, складання.

14. Реактор - блок теплоізоляції - ремонт посадочних поверхонь.

15. Трубопроводи - усунення зіткнення, заміна пошкоджених сухарів, ремонт кріплень.

16. Устаткування спецводоочищення - ревізія випаровувальних установок, фільтрів.

17. Фланці термоконтролю - ревізія, ремонт, заміна прокладок.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, випробування, регулювання та налагодження складних вузлів, деталей та механізмів реакторно-турбінного устаткування, арматури, вантажопідйомних машин і механізмів, розвантажувально-завантажувальної та перевантажувальної машин із заміною деталей, слюсарне оброблення деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підганянням та доведенням, перевірку в роботі механізмів, що обертаються, визначення розміру вібрації та причин, що викликає їх, та їх усунення. Проводить розмічання особливо складних деталей, визначення придатності деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Виявляє дефекти, визначає причини та ступінь спрацьованості вузлів і деталей устаткування і арматури. Складає дефектні відомості на устаткування. Перевіряє в роботі вузли основного й допоміжного устаткування після ремонту та проводить здавання його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання та установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування, ремонт механічної частини електроприводів арматури з двосторонньою муфтою обмеження крутного моменту.

Повинен знати: конструктивні особливості устаткування, що ремонтується, технологічних систем атомних електростанцій, трубопроводів, арматури, вантажопідйомних машин і механізмів; правила, прийоми випробування устаткування та окремих його вузлів на статичне і динамічне балансування, правила гідравлічного випробування окремих труб, змійовиків; правила складання, установлення, кріплення та центрування зубчастих передач; технологію і технічні умови на складання підвісок касет з паливом, ремонт і заміну каналів реактора; вимоги до посудин, трубопроводів, працюючих під тиском та з радіоактивним середовищем, до фланцевих з'єднань, ущільнених поверхонь в арматурі, такелажних споруд, оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів; норми на спрацювання окремих елементів та деталей реакторно-турбінного устаткування, арматури; правила вибраковування труб, спрацьованих вузлів обертових механізмів; методи термообробки зварних стиків і місць згинів труб з легованої сталі; санітарні норми та граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин і випромінювання; правила виконання такелажних робіт у цеху.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування 4 розряду - не менше 2 років.

Приклади робіт.

1. Арматура - ремонт головних запірних засувок.

2. Армоканат - бракування, демонтаж.

3. Вентилятори - заміна підшипників.

4. Вузол паророзподілення - ремонт і налагодження.

5. Газодувки - ремонт ротора, вимір зазорів.

6. Домкрати ДГ650/1200 - розбирання, ремонт, складання.

7. Каналоутворювачі купольної і циліндричної частини оболонки - перевірка геометрії, вимірювання довжини.

8. Компенсатори об'єму - ремонт кріплення трубок електронагрівача, заміна блоків.

9. Конденсатори - заміна трубок.

10. Коуш натяжний - дефектація, монтаж.

11. Маніпулятори - ремонт, складання, випробування в роботі.

12. Машина видавання пучків ВМ-456 - ремонт, складання складних вузлів і деталей, випробування в роботі.

13. Насоси головні циркуляційні, насоси всіх типів - обтягування головного роз'єму, усунення биття, випробування під навантаженням.

14. Парогенератори - ремонт, випробування.

15. Підшипник - розбирання, заливання, перевірка зазорів, складання.

16. Реактори - розбирання трубопроводів і патрубків термоконтролю, ремонт, складання.

17. Ротори турбін - спарювання напівмуфт, перевірка зазорів.

18. Система контролю герметичності оболонки - регулювання і ремонт.

19. Система регулювання турбоагрегату - ремонт і налагодження.

20. Устаткування спецводоочищення - виявлення дефектів, ремонт, випробування.

21. Чохли касет - виготовлення, ремонт і перезавантаження.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, випробування, регулювання особливо складних вузлів і механізмів реакторно-турбінного устаткування та арматури з використанням складних спеціальних інструментів та пристроїв, засобів механізації, засобів вимірювання, такелажних і транспортних засобів. Проводить гідравлічні випробування парогенератора, ремонт та налагодження системи регулювання, захисту і паророзподілення турбоагрегату, відновлення ущільнених поверхонь в парових і водяних засувках високого й надвисокого тиску Ду 400-800 мм з використанням складних спеціальних інструментів і пристроїв, засобів механізації, складання та установку паливних касет і стержнів системи керування та захисту. Здійснює перевірку якості та відповідність розмірів виготовлених деталей до креслень, проведення вимірювань і заповнення формулярів, статичне та динамічне балансування роторів із застосуванням приладів, перевірку й підготовку відремонтованих вузлів реакторно-турбінного устаткування до здавання в експлуатацію. Організовує роботи з ремонту і налагодження устаткування арматури, ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів. Здійснює технічне обслуговування та ремонт електроприводів імпортного виробництва з регулюванням, настроюванням муфт обмеження крутного моменту.

Повинен знати: технічні характеристики, кінематичні та гідравлічні схеми основного й допоміжного устаткування, що ремонтується, електроприводів арматури, агрегатів і машин; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу, перевірки на точність та випробування відремонтованого устаткування і арматури; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми устаткування та профілактичні заходи щодо запобігання поломкам; основні технічні показники нормальної роботи устаткування, види основних пошкоджень; технологію транспортування, складання та зберігання палива, ремонту й заміни каналів реактора, схеми головних, поживних і дренажних трубопроводів, маслосистеми, системи регулювання, захисту і паророзподілення турбінної установки; керівні вказівки та інструкції з ремонту технологічного устаткування атомних електростанцій, правила та інструкції з дезактивації вузлів і деталей устаткування; методи визначення якості матеріалів, придатність арматури залежно від параметрів середовища; терміни огляду посудин, трубопроводів, працюючих під тиском, підйомників, кранів; правила випробування і зберігання такелажних пристроїв та оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів, складних спеціальних інструментів; порядок і організацію робіт з ремонту реакторного і турбінного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування 5 розряду - не менше 2 років.

Приклади робіт.

1. Армоканат - бракування, демонтаж, монтаж.

2. Вали турбін - виправлення прогинів.

3. Вентилятори - ревізія і ремонт, статичне й динамічне балансування роторів.

4. Головний циркуляційний насос-195М - розбирання, ремонт, складання, центрування.

5. Диски наполегливі роторів турбін - проточування, шліфування.

6. Домкрат ДГ650/1200 - ремонт, випробування в роботі.

7. Електродвигуни, головний циркуляційний насос-195М - розбирання, ремонт, складання і регулювання підшипників.

8. Збірки паливні - перевірка на стенді, усунення дефектів.

9. Камери "гарячі" - налагодження маніпуляторів та оптичних вузлів.

10. Колектори парогенераторів - визначення нещільності вузла ущільнення, ремонт ущільненої поверхні.

11. Компенсатори об'єму - усунення протікань.

12. Коуш натяжний - дефектація, монтаж, демонтаж.

13. Лопатки турбін - заміна.

14. Маслоохолоджувачі - розбирання, заміна трубок, складання і гідравлічне випробування.

15. Машина видавання пучків ВМ 456 - розбирання, ремонт, складання особливо складних вузлів і деталей, випробування в роботі.

16. Машини розвантажувально-завантажувальні - капітальний ремонт скафандра, установлення машин по вертикальній осі, регулювання всіх систем.

17. Реактори - розбирання, ремонт, складання внутрішньокорпусних пристроїв, ремонт та ревізія ущільненої поверхні головного роз'єму реактора.

18. Ремонт засувок Ду 400 мм системи поживної води, засувок Ду 800 мм контура багаторазової примусової циркуляції із застосуванням гідравлічних гайковертів фірми "XAYTORC" (США) та притиральних машин фірми "EFCO". Самостійний розрахунок і установка графітонаповнених спіраленавитих та інших нових видів фланцевих ущільнень, що використовуються на підприємстві вітчизняного та зарубіжного виробництва.

19. Роздільники потоків - ревізія.

20. Ротори турбін - центрування, спарювання напівмуфт.

ПЕРЕЛІК

професій, що передбачені цим Розділом, із зазначенням їх назв за Випуском 9 ЕТКС видання 1985 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в
цьому Розділі
Діапазон
розрядів
Професії за
Випуском 9 ЕТКС
видання 1985 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник
блочної
знесолюючої
установки
атомної
електростанції
IV - V
Нова професія
-
2.
Апаратник
установок для
подавлення
радіоактивності
та дезактивації
3 - 5
Нова професія
-
3.
Машиніст
берегових
насосних станцій
II - IV
Машинист
береговых
насосных станций
II
4.
Машиніст
блочного щита
керування
агрегатами
(парогенератор-
турбіна)
VI - VII
Машинист
блочного щита
управления
агрегатами
(парогенератор-
турбина)
VI - VII
5.
Машиніст-
обхідник з
турбінного
устаткування
VI - VII
Машинист-
обходчик по
турбинному
оборудованию
II - VII
6.
Оператор
"гарячої" камери
VI - VII
Оператор
"горячей" камеры
VI
7.
Оператор
реакторного
відділення
V - VI
Оператор
реакторного
отделения
V - VI
8.
Оператор
спецводоочищення
V - VII
Оператор
спецводоочистки
V - VII
9.
Оператор
транспортно-
технологічного
устаткування
реакторного
відділення
VI
Оператор
транспортно-
технологического
оборудования
реакторного
отделения
VI
10.
Оператор
спеціальної
самохідної
транспортної
машини
VI
Нова професія
-
11.
Оператор
устаткування для
подавлення
радіоактивності
та дезактивації
4 - 6
Нова професія
-
12.
Переробник
радіоактивних
відходів
3 - 6
Переработчик
радиоактивных
отходов.
Выпуск 1. ЕТКС,
видання 1986 р.
2 - 6
13.
Слюсар з ремонту
реакторно-
турбінного
устаткування
2 - 6
Слесарь по
ремонту
реакторно-
турбинного
оборудования
2 - 6

ПЕРЕЛІК

професій, що були передбачені Випуском 9 ЕТКС видання 1985 р., із зазначенням їх назв за цим Розділом

N пор.
Професії за
Випуском 9 ЕТКС
видання 1985 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
Розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Машинист
береговых
насосных
станций
II
Машиніст берегових
насосних станцій
II - IV
2.
Машинист
блочного щита
управления
агрегатами
(парогенератор-
турбина)
VI - VII
Машиніст блочного
щита керування
агрегатами
(парогенератор-
турбіна)
VI - VII
3.
Машинист-
обходчик по
турбинному
оборудованию
II - VII
Машиніст-обхідник
з турбінного
устаткування
VI - VII
4.
Оператор
"горячей"
камеры
VI
Оператор "гарячої"
камери
VI - VII
5.
Оператор
реакторного
отделения
V - VI
Оператор
реакторного
відділення
V - VI
6.
Оператор
спецводоочистки
V - VII
Оператор
спецводоочищення
V - VII
7.
Оператор
транспортно-
техноло-
гического
оборудования
реакторного
отделения
VI
Оператор
транспортно-
технологічного
устаткування
реакторного
відділення
VI
8.
Переработчик
радиоактивных
отходов
(Выпуск 1 ЕТКС)
2 - 6
Переробник
радіоактивних
відходів
3 - 6
9.
Слесарь по
ремонту
реакторно-
турбинного
оборудования
2 - 6
Слюсар з ремонту
реакторно-
турбінного
устаткування
2 - 6

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N
пор.
Професії
Діапазон розрядів
1
2
3
КЕРІВНИКИ
1.
Генеральний директор атомної
електростанції

2.
Головний інспектор атомної
електростанції

3.
Головний турбініст виробничого
об'єднання з ремонту та
налагодження устаткування атомних
станцій

4.
Головний фахівець з атомних
електростанцій

5.
Головний фахівець з енергетичних
реакторів

6.
Головний фахівець із систем
керування та захисту на атомних
станціях

7.
Головний фахівець з ядерної
безпеки атомної електростанції

8.
Головний фахівець з якості
металів на атомних станціях

9.
Майстер дільниці з дефектоскопії

10.
Майстер дільниці з поводження з
радіоактивними відходами

11.
Майстер з ремонту, налагодження,
перевірки та пуску устаткування
атомних станцій

12.
Начальник відділу ядерної безпеки

13.
Начальник виробництва ремонтних
та налагоджувальних робіт на
атомних станціях

14.
Начальник зміни атомної
електростанції

15.
Начальник зміни енергоблока
(черги) атомної електростанції

16.
Начальник зміни цеху атомної
електростанції

17.
Начальник інспекції атомної
електростанції

18.
Начальник лабораторії (атомні
електростанції)

19.
Начальник навчально-тренувального
центру атомної електростанції

20.
Начальник промислово-санітарної
лабораторії

21.
Начальник реакторного цеху

22.
Начальник служби (атомні
електростанції)

23.
Начальник цеху (відділу)
радіаційної безпеки

ПРОФЕСІОНАЛИ
1.
Інженер-дефектоскопіст

2.
Інженер з високовольтних
випробувань та вимірювань
енергоустаткування

3.
Інженер з експлуатації
гідротехнічних споруд атомної
електростанції

4.
Інженер з експлуатації
устаткування атомної
електростанції

5.
Інженер з обліку та зберігання
ядерних матеріалів атомної
електростанції

6.
Інженер з переробки радіоактивних
відходів

7.
Інженер з підготовки та
ліцензування персоналу атомної
електростанції

8.
Інженер з радіаційної безпеки

9.
Інженер з ремонту та налагодження
електроенергетичного устаткування
атомної станції

10.
Інженер з ремонту та
обслуговування автоматики та
засобів вимірювань атомної
електростанції

11.
Інженер з розрахунків та режимів
(атомні реактори)

12.
Інженер з розрахунків та режимів
пристроїв релейного захисту та
автоматики

13.
Інженер із систем вентиляції та
кондиціонування повітря

14.
Інженер з управління блоком
атомної станції

15.
Інженер з управління реактором

16.
Інженер з управління турбіною
атомної станції

17.
Інженер-радіолог

18.
Інженер-технолог з водоочищення
атомної електростанції

19.
Інспектор з радіаційної безпеки
атомної електростанції

20.
Інструктор
навчально-тренувального центру
атомної електростанції

ФАХІВЦІ
1.
Старший інспектор з експлуатації
атомних станцій

2.
Старший інспектор з технічного
нагляду

3.
Технік з підготовки технічної
документації

РОБІТНИКИ
1.
Апаратник блочної знесолюючої
установки атомної електростанції
IV - V
2.
Апаратник установок для
подавлення радіоактивності та
дезактивації
3 - 5
3.
Машиніст берегових насосних
станцій
II - IV
4.
Машиніст блочного щита керування
агрегатами
(парогенератор-турбіна)
VI - VII
5.
Машиніст-обхідник з турбінного
устаткування
VI - VII
6.
Оператор "гарячої" камери
VI - VII
7.
Оператор реакторного відділення
V - VI
8.
Оператор спецводоочищення
V - VII
9.
Оператор спеціальної самохідної
транспортної машини
6
10.
Оператор
транспортно-технологічного
устаткування реакторного
відділення
VI
11.
Оператор устаткування для
подавлення радіоактивності та
дезактивації
4 - 6
12.
Переробник радіоактивних відходів
3 - 6
13.
Слюсар з ремонту
реакторно-турбінного устаткування
2 - 6