МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.04.2009 N 196

Про затвердження доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 62)

На виконання вимог статей 3 та 52064-14¦st5 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання"2064-14, з метою упорядкування галузевої нормативної бази з професійної характеристики кваліфікації у паливно-енергетичному комплексі Мінпаливенерго України та керуючись висновком акта науково-методичної експертизи Центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та внести у Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 62) "Виробництво та розподілення електроенергії" такі доповнення:

1.1. Частину 1 "Керівники" доповнити новими професійними назвами робіт "Начальник служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)" та "Начальник відділу фізичного захисту в структурі служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)" (додаток 1 та 2).

1.2. Частину 2 "Професіонали" доповнити новою професійною назвою робіт "Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)" (додаток 3).

1.3. Частину 3 "Фахівці" доповнити новою професійною назвою робіт "Технік з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)" (додаток 4).

2. Відділу трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.), Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (Іванов П.А) забезпечити доведення цього наказу до відома компаній та підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та щодо яких Міністерство здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави та які забезпечують фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.

3. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (Іванов П.А) забезпечити видання та розповсюдження доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 62) "Виробництво та розподілення електроенергії".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шумкову Н.Ю.

Міністр
Ю.Продан

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

палива та енергетики України

08.04.2009 N 196

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

(СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ) (код КП 1222.2)

Завдання та обов'язки. Формує організаційну структуру служби фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, організовує взаємодію структурних підрозділів служби та їх керівників, контролює і спрямовує їх діяльність щодо вирішення цих завдань в умовах нормальної експлуатації ядерної установки та в умовах надзвичайних і кризових ситуацій. Здійснює адміністративне та організаційне керівництво підрозділом, експлуатацією, технічним обслуговуванням, своєчасним усуненням несправностей обладнання фізичного захисту, ремонтом і налагодженням устаткування систем керування фізичного захисту та контроль за забезпеченням параметрів і характеристик фізичного захисту ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання. Здійснює методичне керівництво розробленням організаційних і технічних заходів, що забезпечують безперервне функціонування системи фізичного захисту, розроблення, упровадження та забезпечення дієздатності процедур фізичного захисту. Контролює своєчасність і якість технічного обслуговування, ремонту обладнання, пристроїв та елементів фізичного захисту, що дозволяють підтримувати заданий проектом технічного обслуговування і ремонту устаткування, пристроїв і елементів систем керування фізичного захисту та рівень їх надійності, дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівних матеріалів з експлуатації обладнання фізичного захисту, правил пожежної безпеки і вибухобезпеки, правил радіаційної безпеки. Здійснює контроль за надійністю перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, працездатності систем охорони об'єктів, у тому числі розміщених у забороненій зоні. Організовує допуск персоналу радіаційно-ядерного об'єкта (далі - об'єкт), підрядних організацій, відряджених для роботи, та відвідувачів у захищену зону об'єкта. Координує роботу з оформлення документів щодо проведення спеціальної перевірки для допуску фізичних осіб до особливих робіт на ядерних установках та з ядерними матеріалами. Взаємодіє з правоохоронними органами щодо виявлення та запобігання протиправним діям фізичних осіб, які спрямовано на зменшення безпеки ядерного об'єкта. Організовує проведення службових розслідувань за фактами грубого порушення перепусткового та внутрішньооб'єктового режимів, фізичного захисту ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання. Здійснює реалізацію планів формування необхідного професійного рівня знань і практичних навичок підлеглого персоналу, підготовку планів і програм їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, проведення протиаварійного та протипожежного тренування, відпрацювання персоналом підрозділу завдань, передбачених сценаріями тренувань і навчань учасників об'єктового плану взаємодії на випадок вчинення диверсії. Координує роботу підрозділів підприємства з питань виконання заходів фізичного захисту ядерних матеріалів, у т.ч. під час їх перевезення. Розробляє та впроваджує заходи з підвищення якості виконання умов, які забезпечують надійну роботу систем та обладнання фізичного захисту. Розробляє робочу документацію (програми, графіки), підписує акти приймання систем фізичного захисту, інструкції з експлуатації обладнання фізичного захисту. Забезпечує розроблення проектів програм технічного переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, а також проектів щорічних фінансових планів із фізичного захисту та планів-графіків фінансування потреб фізичного захисту.

Вносить пропозиції щодо запобігання та усунення порушень режиму. У разі виявлення грубих порушень вживає заходів з їх усунення. Вживає заходів, спрямованих на організацію надійного фізичного захисту об'єкта із використанням інженерно-технічних засобів, які забезпечують виявлення та запобігання неконтрольованому і несанкціонованому проникненню в зони обмеженого доступу. Забезпечує виконання процедур фізичного захисту персоналом підрядників, відрядженими та відвідувачами. Організовує моніторинг чинних нормативно-правових актів із фізичного захисту та підготовку пропозицій про внесення змін в існуючі організаційно-розпорядчі документи ядерної установки чи розроблення нових організаційно-розпорядчих документів за результатами моніторингу.

Бере участь у розробленні об'єктової проектної загрози, визначення рівня фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і зон обмеження доступу ядерної установки, розробленні сценаріїв протиаварійних тренувань та навчань персоналу об'єкта, розробленні сценаріїв навчань та тренувань учасників об'єктового плану взаємодії, оцінці вразливості ядерної установки та стану фізичного захисту ядерної установки, розробленні і реалізації програм забезпечення якості на конкретному етапі життєвого циклу ядерної установки, розробленні тематичних планів, програм з підтримання та підвищення кваліфікації персоналу підрозділу і навчання із фізичного захисту персоналу ядерної установки та розслідуванні порушень вимог фізичного захисту.

Забезпечує дотримання правил радіаційної, пожежної безпеки, охорони праці, та організовує для персоналу служби перевірку знань з вищезазначених правил. Дотримується у роботі принципів культури безпеки та постійно підвищує свій професійний рівень. Керує керівниками відділів.

Повинен знати: законодавчі й нормативні правові документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріалі з експлуатації обладнання фізичного захисту, основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила радіаційної безпеки; правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації обладнання фізичного захисту; план дії підлеглого персоналу у випадку радіаційної аварії, порядок ведення технічної документації на робочих місцях підлеглого персоналу; виробничу структуру підприємства, електричні, електронні технологічні схеми обладнання фізичного захисту та схеми всіляких захистів; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного і допоміжного устаткування фізичного захисту; територіальне розташування приміщень та місць, де знаходиться обладнання фізичного захисту, передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері фізичного захисту; систему планово-запобіжного ремонту; систему нарядів та допусків для проведення робіт, правила його технічної експлуатації; порядок розробки та оформлення технічної документації; правила виведення обладнання фізичного захисту в ремонт і приймання його після ремонту; інструкцію з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Наявність висновку медичної комісії про придатність до роботи в ядерній енергетиці.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

палива та енергетики України

08.04.2009 N 196

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

(СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ) (код КП 1222.2)

Завдання та обов'язки. Організовує роботу та забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, своєчасним усуненням дефектів обладнання фізичного захисту. Керує розробленням організаційних та технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну й економічну роботу систем фізичного захисту. Здійснює постійний контроль своєчасності та якості технічного обслуговування і ремонту обладнання, пристроїв та елементів фізичного захисту, що дозволяють підтримувати заданий регламент технічного обслуговування і ремонту устаткування, пристроїв і елементів систем керування фізичного захисту та рівень їх надійності, дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівних матеріалів з експлуатації обладнання фізичного захисту, правил пожежної безпеки і вибухобезпеки, правил радіаційної безпеки. Забезпечує контроль за надійністю перепускного та внутрішньооб'єктного режимів; безперервним функціонуванням центрального та блочних пультів фізичного захисту; керуванням інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту (далі - СФЗ) відповідно до технічної та експлуатаційної документації; виявленням фактів втручання в роботу інженерно-технічних засобів СФЗ; оцінкою сигналу тривоги та оповіщення про тривогу; оперативним наданням інформації силам охорони та реагування і створення умов для їх швидкого пересування до місця знаходження правопорушника; записом і зберіганням в установленому порядку інформації, що надходить на пульти фізичного захисту та виходить з них, включаючи інформацію про виконання своїх обов'язків операторами пультів фізичного захисту. Здійснює контроль за надійністю перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, працездатності систем охорони та оборони об'єктів, у тому числі, розміщених у забороненій зоні. Організовує допуск персоналу об'єкта, підрядних організацій, відряджених для роботи, та відвідувачів у захищену зону об'єкта. Координує роботу з оформлення документів для проведення спеціальної перевірки для допуску фізичних осіб до особливих робіт на ядерних установках та з ядерними матеріалами, з розроблення процедур доступу персоналу в зони обмеження доступу, визначення маршруту руху кожної особи з персоналу до своїх робочих місць та місць виконання своїх посадових обов'язків в зонах обмеження доступу, з виготовлення персональних перепусток в зони обмеження доступу та надання кожній особі з персоналу відповідного коду доступу. Забезпечує координацію роботи з підрозділом охорони щодо технічного обслуговування інженерно-технічних засобів, що передані в експлуатацію ядерною установкою підрозділу охорони; розроблення та погодження компенсуючих заходів, що вживаються на час виведення інженерно-технічних засобів (далі - ІТЗ) в ремонт; ведення документації з експлуатації ІТЗ СФЗ, у тому числі на електронних носіях; документування діяльності підрозділу фізичного захисту та ведення архіву підрозділу. Взаємодіє з правоохоронними органами з виявлення та запобігання протиправним діям фізичних осіб, які спрямовано на зниження безпеки об'єкта. Проводить службові розслідування з фактів порушення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, фізичного захисту ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання. Здійснює реалізацію планів формування необхідного професійного рівня знань і практичних навичок підлеглого персоналу, підготовку планів і програм їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, проведення протиаварійного і протипожежного тренування. Розробляє і впроваджує заходи з підвищення якості виконання умов, які забезпечують надійну роботу системи та обладнання фізичного захисту. Розробляє робочу документацію (програми, графіки), інструкції з експлуатації обладнання фізичного захисту. Вносить пропозиції з попередження та усунення порушень режиму. У разі виявлення грубих порушень вживає заходів з їх усунення. Забезпечує дотримання правил радіаційної, пожежної безпеки, охорони праці. Дотримується у роботі принципів культури безпеки та постійно підвищує свій професійний рівень.

Повинен знати: законодавчі й нормативні правові документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріалі з експлуатації обладнання фізичного захисту, основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила радіаційної безпеки; правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації обладнання фізичного захисту; план дії підлеглого персоналу у випадку радіаційної аварії, порядок ведення технічної документації на робочих місцях підлеглого персоналу; виробничу структуру підприємства, електричні, електронні технологічні схеми обладнання фізичного захисту та схеми всіляких захистів; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного і допоміжного устаткування фізичного захисту; територіальне розташування приміщень та місць, де знаходиться обладнання фізичного захисту, передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері фізичного захисту; систему планово-запобіжного ремонту; систему нарядів та допусків для проведення робіт, правила його технічної експлуатації; порядок розробки та оформлення технічної документації; правила виведення обладнання фізичного захисту в ремонт і приймання його після ремонту; інструкцію з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Наявність медичного висновку про придатність до роботи в ядерній енергетиці.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

палива та енергетики України

08.04.2009 N 196

ІНЖЕНЕР З ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

(СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ) (код КП 2149.2)

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасне усунення несправностей обладнання фізичного захисту, ремонт і налагодження устаткування систем керування фізичного захисту та контроль за забезпечення параметрів та характеристик фізичного захисту. Бере участь у роботі з розроблення організаційних і технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну і економічну роботу систем фізичного захисту. Забезпечує надійність перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, дієздатності систем охорони об'єкта, у тому числі розміщених у забороненій зоні. Проводить обходи основного, допоміжного обладнання фізичного захисту. Забезпечує допуск персоналу об'єкта, відрядженого для роботи, та відвідувачів у захищену зону об'єкта. Здійснює оформлення документів для проведення спеціальних перевірок для допуску фізичних осіб до особливих робіт на ядерних установках та з ядерними матеріалами. Бере участь у заходах, спрямованих на організацію надійного фізичного захисту об'єкту із застосуванням інженерно-технічних засобів, які забезпечують запобігання неконтрольованому та несанкціонованому проникненню на територію об'єкта та в зони обмеженого доступу. Вивчає та аналізує всі сторони виробничо-технічного процесу, з метою виявлення та закриття шляхів несанкціонованого проходу у зони обмеження доступу сторонніх осіб. Розробляє та вносить пропозиції щодо запобігання та усунення порушень режиму. У разі виявлення грубих порушень вживає термінових заходів з метою їх усунення. Бере участь у службових розслідуваннях з фактів грубого порушення перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, фізичного захисту ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання. Бере участь у наданні організаційно-методичної допомоги військовослужбовцям військовим частинам на об'єктах, які вони охороняють. Забезпечує дотримання правил радіаційної, пожежної безпеки, охорони праці. Дотримується у роботі принципів культури безпеки та постійно підвищує свій професійний рівень.

Повинен знати: закони, постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріалі з експлуатації обладнання фізичного захисту, державної таємниці, основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила радіаційної безпеки; правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації обладнання фізичного захисту; план дії підлеглого персоналу у випадку радіаційної аварії, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій, порядок ведення технічної документації; виробничу структуру підприємства, електричні, електронні технологічні схеми обладнання фізичного захисту та схеми іншого захисту; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного і допоміжного устаткування фізичного захисту; територіальне розташування приміщень та місць, де знаходиться обладнання фізичного захисту, передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі фізичного захисту; систему планово-запобіжного ремонту; систему нарядів та допусків для проведення робіт, правила технічної експлуатації обладнання; порядок розроблення та оформлення технічної документації; правила виведення обладнання з фізичного захисту в ремонт і приймання його після ремонту; інструкцію з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з фізичного захисту:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з фізичного захисту I категорії - не менше 2 років. Наявність медичного висновку про придатність до роботи на об'єктах атомної енергетики.

Інженер з фізичного захисту I категорії:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з фізичного захисту II категорії не менше 2 років. Наявність медичного висновку про придатність до роботи на об'єктах атомної енергетики.

Інженер з фізичного захисту II категорії:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з фізичного захисту - не менше 1 року. Наявність медичного висновку про придатність до роботи на об'єктах атомної енергетики.

Інженер з фізичного захисту:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

палива та енергетики України

08.04.2009 N 196

ТЕХНІК З ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

(СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ) (код КП 3119)

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасне усунення несправностей обладнання фізичного захисту, ремонт і налагодження устаткування систем керування фізичного захисту та контроль за забезпеченням параметрів і характеристик фізичного захисту. Забезпечує надійністю перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, дієздатності інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта. Проводить обхід основного, допоміжного обладнання фізичного захисту. Забезпечує допуск персоналу АЕС, відряджених для роботи, та відвідувачів у захищену зону об'єкта. Здійснює оформлення документів для проведення спеціальних перевірок з надання допуску фізичним особам до особливих робіт на ядерних установках та з ядерними матеріалами. Бере участь у заходах, спрямованих на організацію надійного фізичного захисту об'єкта із застосуванням інженерно-технічних засобів, які забезпечують запобігання неконтрольованому та несанкціонованому проникненню на територію об'єкта та в зони обмеженого доступу. Бере участь у вивченні виробничо-технічного процесу з метою виявлення та закриття шляхів несанкціонованого проходу у зони обмеження доступу сторонніх осіб. Вносить пропозиції щодо запобігання та усунення порушень режиму. У разі виявлення грубих порушень вживає термінових заходів з метою їх усунення. Забезпечує дотримання правил радіаційної та пожежної безпеки, охорони праці. Дотримується у роботі принципів культури безпеки та постійно підвищує свій професійний рівень.

Повинен знати: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріалі з експлуатації обладнання фізичного захисту; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила радіаційної безпеки; правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації обладнання фізичного захисту; план дії у випадку радіаційної аварії; виробничу структуру підприємства, електричні, електронні технологічні схеми обладнання фізичного захисту; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування фізичного захисту; територіальне розташування приміщень та місць, де знаходиться обладнання фізичного захисту; систему планово-запобіжного ремонту; систему нарядів та допусків для проведення робіт, правила його технічної експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з фізичного захисту I категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка II категорії - не менше 1 року.

Технік з фізичного захисту II категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодший спеціаліст - стаж роботи за професією техніка з фізичного захисту - не менше 2 років.

Технік з фізичного захисту: Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.