ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

Н А К А З

02.09.1999 N 124

Про затвердження розділу "Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і осушувальні системи" випуску 2 Довідника класифікаційних характеристик професій "Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги"

Із змінами і доповненнями, внесеними наказами

Державного комітету України по водному господарству

N 241 ( v0241574-01 ) від 6 листопада 2001 р.,

N 289 ( v0289574-02 ) від 6 грудня 2002 р.

Державним галузевим об'єднанням "Укрводексплуатація" на замовлення Держводгоспу України розроблено кваліфікаційні характеристики професій працівників водогосподарського профілю.

Кваліфікаційні характеристики, що пройшли науково-методичну експертизу у Центрі продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України (акт N 11-99/26 від 4 серпня 1999 р.), передбачено включити у розділ "Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і осушувальні системи" (випуск 2 ДКХП "Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги").

З метою дотримання працівниками експлуатаційних водогосподарських організацій сучасних вимог організації виробничо-господарської діяльності в умовах реформування економічних та земельних відносин в агропромисловому комплексі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розділ "Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і осушувальні системи" (випуск 2 ДКХП "Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги").

2. Управлінню експлуатації водогосподарських систем (Земба), об'єднанню "Укрводексплуатація" (Григор'єв) підготувати до видання згаданий у п. 1 розділ тиражем 200 екземплярів для облводгоспів, експлуатаційних організацій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Вельбика А.С.

Перший заступник
Голови Комітету

В.Лелявський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

водного господарства України

02.09.1999 N 124

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 2 Сільське господарство та пов'язані з ним послуги

Розділ Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і осушувальні системи

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР (ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

Завдання та обов'язки. Визначає технічну політику, перспективи розвитку експлуатаційної організації і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного переоснащення меліоративних фондів. Забезпечує постійне підвищення технічного рівня експлуатації меліоративних систем і ефективності меліорованих земель, належну якість виконання ремонтно-експлуатаційних робіт, надійність і довговічність роботи меліоративних систем і споруд. Сприяє здійсненню єдиної технічної політики з розвитку меліорації і водного господарства в зоні діяльності управління. Координує діяльність усіх виробничих підрозділів з питань технічного вдосконалення меліоративних систем, використання водних ресурсів, сільськогосподарського водопостачання, розвитку і вдосконалення форм організації служби експлуатації. Сприяє розробленню, розглядає і затверджує плани та заходи щодо упровадження нової техніки і технології, забезпечує своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію і ремонт устаткування. Здійснює керівництво і контроль за формуванням і виконанням планів ремонтно-експлуатаційних робіт, планів водокористування, завдань з підготовки систем до вегетаційного сезону, регулювання водного режиму на осушених землях, сприяє поліпшенню меліоративного стану зрошуваних і осушених земель і забезпечує їх виконання разом з іншими власниками меліоративних фондів. Бере участь у роботі з паспортизації та інвентаризації меліоративних систем, водогосподарських споруд, систем сільгоспводопостачання. Керує проведенням робіт з упровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами виробничо-господарської діяльності, експлуатаційної організації на меліоративних системах. Розглядає, координує і бере участь у роботі гідрогеолого-меліоративної служби з проведення спостережень на зрошуваних і осушуваних землях, складання матеріалів з меліоративного стану земель, що обслуговуються управлінням, і технічного стану меліоративних систем. Керує складанням і поданням до відповідних органів звітності з питань, що стосуються діяльності управління. Розглядає і погоджує плани водокористування, регулювання водного режиму, подавання води сільським населеним пунктам, заходи з обліку і боротьби з втратами води, підвищення коефіцієнта корисної дії меліоративних систем і ефективного використання води, що забирається із джерел зрошення. Керує розробленням заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на довкілля, бережливого використання природних ресурсів. Сприяє скороченню матеріальних, фінансових і трудових витрат, раціональному використанню виробничих фондів і всіх видів ресурсів. Здійснює контроль за додержанням проектної і технологічної дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог органів Державного нагляду за охороною праці. Координує роботу з питань винахідницької діяльності, стандартизації, нормування праці, метрологічного забезпечення, механоенергетичного обслуговування виробництва. Забезпечує постійне вдосконалення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, контролює стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах. Організовує проведення атестації та раціоналізації робочих місць за умовами праці.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, якими регулюється виробнича діяльність експлуатаційної організації; профіль, спеціалізацію та особливості структури управління; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі і експлуатаційної організації; технологію ремонтно-експлуатаційних робіт; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, укладання і виконання господарських договорів; менеджмент, маркетинг, економіку, організацію виробництва, праці та управління; правила і норми технічної експлуатації меліоративних систем, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

2. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК (МЕХАНІЗАЦІЯ МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує постійну технічну готовність та безперебійну роботу машин, механізмів, автотранспорту та інших засобів механізації в управлінні шляхом своєчасного планово-запобіжного ремонту, технічного обслуговування та діагностики. Забезпечує упровадження засобів малої механізації та зменшення витрат ручної праці під час виконання ремонтно-експлуатаційних робіт. Бере участь у забезпеченні продуктивного використання наявної техніки та устаткування, їх надійності і безперебійної роботи. Контролює додержання правил технічної експлуатації і графіків проведення технічних оглядів і ремонтів. Забезпечує розроблення планів механізації ремонтно-експлуатаційних робіт і заходів щодо підвищення їх ефективності, вносить пропозиції з реконструкції і технічного переобладнання бази механізації, комплектування і розміщення техніки по експлуатаційних дільницях, мехзагонах та інших підрозділах. Організовує розроблення і упровадження планів оглядів, випробувань та профілактичних ремонтів устаткування, контролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку виробництва. Організовує роботу з обліку наявності і проходження устаткування, складання і оформлення технічної документації. Організовує упровадження нової техніки і комплексу механізмів згідно з технологічним процесом ремонтно-експлуатаційних робіт на меліоративних системах. Сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, скороченню ручної праці, зниженню собівартості робіт, забезпеченню сприятливих умов праці та її безпеки. Організовує виявлення ділянок робіт, що підлягають повній або частковій механізації, підготовку технічних завдань з упровадження засобів механізації, нової техніки і технології. Забезпечує організацію правильного збереження техніки, автомобілів, устаткування, контроль за зберіганням і витратами паливно-мастильних матеріалів. Забезпечує правильне ведення технічної документації на всі машини, механізми і устаткування, систематичний контроль за станом первинного обліку роботи техніки і обладнання та витратами коштів на їх ремонт та технічний нагляд. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо розміщення замовлень на ремонт і приймання після ремонту машин, механізмів та обладнання. Організовує складання розрахунків і заявок на придбання і доставку необхідних машин, устаткування, запасних частин, ремонтних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, приладів, інструментів та інших засобів механізації, ведення обліку їх наявності, використання і списання. Організовує технічне навчання механізаторів, водіїв та ремонтників, забезпечує контроль знань працівників і додержання ними правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: законодавчі та нормативні документи з питань механізації виробництва; перспективи розвитку і підвищення технічного рівня механізації ремонтно-експлуатаційних робіт; правила експлуатації засобів механізації; порядок розроблення і затвердження планів робіт з механізації виробництва; порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями; структуру і виробничі потужності організації, спеціалізацію та особливості її роботи, перспективи розвитку; економіку, організацію виробництва, праці та управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

3. ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ (ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

Завдання та обов'язки. Організовує роботу лабораторії згідно з Порядком здійснення державного моніторингу вод, Положенням про державну систему моніторингу довкілля391-98-п та відомчими нормативними документами, приймає рішення про вибір шляхів і способів виконання покладених на лабораторію задач. Забезпечує здійснення хімічного контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними і радіологічними (за необхідності) показниками та (або) фізико-хімічними властивостями грунтів на меліоративних системах і прилеглих до них землях, які входять до зони обслуговування лабораторії. Забезпечує виконання вимірювань відповідно до вимог чинних нормативних документів та методик виконання вимірювань у межах атестата акредитації, оброблення результатів вимірювань проб води та (або) грунту та подає їх відповідним службам організації, структурним підрозділом якої є лабораторія, та іншим водогосподарським організаціям (якщо це центральна лабораторія); оперативно інформує керівництво про погіршення стану водних об'єктів, готує рекомендації щодо встановлення пунктів спостережень на цих об'єктах. Організовує відбір та транспортування проб, здійснення необхідних візуальних спостережень під час їх відбору, маркування посуду для відбору проб, оформлення акта відбору проб, підготовку проб до проведення вимірювань. Контролює підтримання в належному стані засобів вимірювальної техніки, їх правильну експлуатацію, забезпечує своєчасний ремонт та перевірку. Організовує внутрішній контроль якості результатів вимірювань в лабораторії та зовнішній контроль в підпорядкованих лабораторіях (якщо це центральна лабораторія). Складає заявки на придбання необхідних засобів вимірювань, обладнання, нормативних документів, стандартних зразків властивостей речовин і матеріалів, хімреактивів, мірного посуду тощо. Припиняє проведення вимірювань за умови відсутності нормативної документації, перевірних засобів вимірювальної техніки, у разі порушення вимог охорони праці, здоров'я чи довкілля. Бере участь у проведенні арбітражних вимірювань, у розслідуванні випадків аварійного забруднення водних об'єктів шляхом відбору проб та виконання вимірювань.

Повинен знати: Водний кодекс України; Закони України "Про меліорацію земель"1389-14, "Про метрологію та метрологічну діяльність"113/98-ВР, "Про охорону навколишнього природного середовища"1264-12, укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інших центральних та територіальних органів виконавчої влади щодо державного моніторингу вод та довкілля відомчі документи із цих питань; керівні матеріали з організації діяльності метрологічної служби, методи проведення досліджень і розробок в галузі удосконалення метрологічного забезпечення і засобів вимірювань; технічні характеристики і конструктивні особливості засобів вимірювань та технологію їх ремонту, правила охорони праці, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у хімічній, аналітичній лабораторії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

4. ЗАВІДУВАЧ МАЙСТЕРНІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

Завдання та обов'язки. Здійснює безпосереднє керівництво робітничим персоналом ремонтно-механічної майстерні та іншими робітниками, які на території майстерні виконують роботи, пов'язані з ремонтом та обслуговуванням механізмів, техніки і обладнання, що належать організації. Розробляє графіки технічного обслуговування, технічних оглядів та ремонтних робіт автотракторної техніки і технологічних машин; видає ремонтному персоналу завдання та контролює їх виконання, бере участь у терміновому усуненні поломок машин, механізмів та обладнання. Забезпечує збереження автотранспорту, тракторів, механізмів і обладнання на території виробничої бази, додержання правил паркування і пожежної безпеки; забезпечує і контролює наявність захисних сіток, загорож, засобів протипожежного захисту, попереджувальних написів і плакатів на робочих місцях, які передбачено правилами охорони праці. Вносить пропозиції щодо покращення стану безпечних умов праці, забезпечує виконання заходів щодо запобігання нещасним випадкам, бере участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків, аварій, а також причин, що їх викликають, складає про це відповідні документи. Готує необхідні документи для своєчасного проведення оглядів та іспитів вантажопідйомних машин і обладнання, веде технічну документацію, складає звітність про роботу ремонтно-механічної майстерні. Здійснює контроль за додержанням робітниками майстерні внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, бере участь у роботі тарифно-кваліфікаційної комісії організації, проводить інструктаж та навчання робітників правилам охорони праці і пожежної безпеки.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, технічні умови, норми, інструкції щодо ремонту рухомого складу і транспорту технологічного призначення, правила їх експлуатації, призначення і режим роботи; характеристики і призначення верстатів та обладнання, що знаходяться в майстерні, технологію машинобудівного виробництва, основи машинобудівного креслення; основи економіки, організацію праці і управління, основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 3 років.

5. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Завдання та обов'язки. Визначає, формує, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. З позицій системного підходу проводить комплексний аналіз діяльності організації, проводить системний аналіз макро- і мікросередовища організації, моніторинг основних водоспоживачів та водокористувачів на підвідомчій території. Розробляє стратегічні цілі функціонування організації для виконання поставлених перед ним задач. За результатами маркетингових досліджень і моніторингу водоспоживачів та водокористувачів визначає стратегію їх водозабезпечення, контролю за дотриманням лімітів водоспоживання, заходів з раціонального використання і відновлення водних ресурсів. Обирає оптимальну стратегію з урахуванням прийнятого рівня ризику.

Здійснює сценарне бізнес-планування, використовуючи висновки аналізу діяльності організації, маркетингові дослідження та стратегію розвитку, проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства, оцінює виробничо-економічний потенціал підприємства, розраховує обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснює довгостроковий прогноз, планує систему заходів щодо забезпечення необхідної якості продукції, формує цінову політику, програми соціального розвитку організації. Визначає ефективність використання ресурсів, обґрунтовує шляхи їх заощаджень, планує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, визначає постачальників.

Здійснює моніторинг інновацій, розраховує ефективність проектів, виконує економічне оцінювання нововведень, розраховує потребу в інноваційних інвестиціях, підтримує раціоналізаторські та новаторські пропозиції працівників.

Розробляє та впроваджує раціональні форми організації виробництва та праці, забезпечує безпеку та ризикозахищеність діяльності, розробляє раціональні схеми планування та організації робочих місць. Аналізує продуктивність праці та розробляє заходи щодо її підвищення.

На основі галузевої технології здійснює контроль операцій процесу виробництва, збереження матеріальних цінностей. Розробляє заходи щодо покращення умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму. Забезпечує навчання персоналу з питань охорони праці, дотримання чинного законодавства щодо соціальних гарантій працівників. Забезпечує дотримання норм природоохоронного законодавства.

Забезпечує участь працівників усіх рівнів у прийнятті рішень, встановлює, підтримує та розвиває плідні ділові стосунки з іншими організаціями. Організовує рекламну діяльність. Визначає пріоритетність видів діяльності, складає реальні гнучкі плани особистої роботи.

Готує та проводить наради та збори, здійснює усі інші види управлінської діяльності, веде приймання відвідувачів, застосовує різні засоби керівництва. Сприяє розвитку творчого потенціалу працівників, заохочує їх за новаторські ідеї. Забезпечує високий рівень трудової, виробничої дисципліни.

Повинен знати: Конституцію України; Водний кодекс України213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Земельний кодекс України2768-14; Закон України "Про інноваційну діяльність"40-15; закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства, законодавство про працю, порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності, сучасні методи господарювання і управління, економіку, організацію виробництва, праці і управління, напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки "Водні ресурси" (магістр, спеціаліст) та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент організацій" або повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент організацій" (магістр, спеціаліст) та післядипломна освіта за напрямом "Водні ресурси". Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

6. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АНАЛІТИЧНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО

Завдання та обов'язки. Організовує збір і постійний аналіз гідрометричної інформації Укргідрометцентру та регіональних управлінь і відділів комплексного використання водних ресурсів про стан водних об'єктів і гідротехнічних споруд (формування повені, льодової обстановки, дощових паводків на річках басейну, їх шкідливої дії), узагальнює цю інформацію і щотижнево та щомісячно забезпечує нею Кризовий центр Держводгоспу і керівництво басейнового управління. Здійснює оцінку ризику виникнення надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах і захищених ними територій під час пропускання повеней, паводків та в умовах аварій на спорудах. У разі виникнення аварійної ситуації своєчасно інформує Кризовий центр Держводгоспу та керівництво басейнового управління про фактичну обстановку, вжиті заходи. Забезпечує розроблення та упровадження оптимальних режимів роботи водосховищ, перекачувальних насосних станцій, які їм підпорядковані. Здійснює координацію роботи регіональних управлінь і відділів, а також методичне керівництво відділами комплексного використання водних ресурсів облводгоспів, які входять до зони діяльності басейнового управління водних ресурсів стосовно стану водних об'єктів, гідротехнічних споруд, управління стану водних об'єктів, гідротехнічних споруд, управління водними ресурсами. Забезпечує спільно з відділом регулювання використання та обліку вод виконання робіт з розроблення водогосподарських балансів основних річок із метою раціонального використання водних ресурсів. Організовує роботи щодо формування банку гідрологічних даних, аварійних і надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах, ведення гідрологічного моніторингу. Керує працівниками відділу та забезпечує виконання ними завдань згідно з їх посадовими інструкціями та положенням про відділ. Забезпечує додержання працівниками відділу правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: Водний кодекс України; закони України, укази Президента України, інші законодавчі акти, нормативні документи, в яких регламентуються водні, земельні та лісові відносини, а також водоохоронні акти, нормативні документи, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, положення, накази, розпорядження, інструкції Мінекології, Держкомстату, Держводгоспу України та інших відомств, котрими роз'яснюються і закріплюються вимоги Водного кодексу, інших ресурсних кодексів, Закону України "Про охорону навколишнього середовища"1264-12; документи, які стосуються водних ресурсів та їх охорони, перспективи розвитку галузі, організацію роботи водного господарства; чинні норми та правила ведення водного господарства; порядок і строки складання звітності про використання водних ресурсів; навички роботи з комп'ютерною технікою; основи організації праці, трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за професією гідролога або гідротехніка (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі водного господарства - не менше 3 років.

7. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ КАНАЛУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну експлуатацію закріпленої за ним ділянки каналу та споруд на ньому, виконання робіт з підготовки каналу для своєчасної і безперебійної подачі води водокористувачам, транзитний пропуск води та дотримання режиму роботи каналу згідно із затвердженими планами і графіками. Організовує нагляд та здійснює контроль за технічним станом гідроспоруд, приміщень і обладнання, складання дефектних відомостей для планування обсягів ремонтних робіт, розроблення та виконання графіків планово-запобіжних ремонтів, заготівлю аварійного запасу матеріалів, безаварійний пропуск по каналу паводків і повеней, розроблення заходів щодо запобігання можливим надзвичайним ситуаціям. Контролює дотримання порядку та режиму використання земель водного фонду. Забезпечує раціональне і ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, транспортних засобів, інших основних фондів та їх збереження. Організовує упровадження нової техніки, засобів малої механізації, сучасних передових методів ремонтно-експлуатаційних робіт. Визначає потребу в ремонтних та паливно-мастильних матеріалах. Організовує своєчасне складання заявок на придбання обладнання, запчастин, матеріалів, інструментів, засобів індивідуального захисту працівників, пожежного інвентарю, сприяє економії матеріальних, енергетичних та водних ресурсів. Веде систематичний нагляд за додержанням правил охорони праці та пожежної безпеки на всіх об'єктах і спорудах відділення каналу. Організовує проведення інструктажів і навчання робітників, а також підвищення кваліфікації інженерного персоналу відділення каналу з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху. Контролює роботу насосних агрегатів та іншого обладнання насосних станцій, складає і подає Управлінню каналу звітність про роботу відділення каналу за встановленими формами. Контролює виконання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: Водний кодекс; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14, Земельний кодекс2768-14, Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем; Правила технічної експлуатації меліоративних систем і споруд; нормативні документи з питань земельного, водного та природоохоронного законодавства; технічні характеристики, конструктивні особливості каналу та споруд на ньому; Правила експлуатації насосних станцій; організацію і технологію виконання ремонтно-експлуатаційних робіт; організацію і оплату праці, основи економіки, гідротехніки, організації виробництва; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

8. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює реалізацію державної політики щодо забезпечення потреб населення і галузей економіки України у водних ресурсах. Сприяє впровадженню системи заходів щодо забезпечення раціонального і комплексного використання водних ресурсів, проведення єдиної технічної політики із цих питань. Бере участь у розробленні і реалізації регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, погоджує дозволи на спеціальне водокористування. Забезпечує організацію диспетчерського управління режимами роботи водогосподарських об'єктів (каскадами водосховищ, річками), ведення водного кадастру, достовірність державного обліку використання вод по басейнах, областях, галузях економіки. Здійснює координацію діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його обслуговування з питань раціонального і комплексного використання водних ресурсів. Вживає заходів щодо узгодження питань водопостачання з відповідними місцевими адміністраціями і органами місцевого та регіонального самоврядування. Здійснює розрахунки, згідно із чинними нормативами плати і розмірів платежів, за користування водами. Аналізує дані про вжиті оперативні заходи щодо запобігання шкідливій дії вод та надає інформацію відповідним структурам щодо їх дієвості. Розробляє довгострокові прогнози водогосподарських балансів та схеми комплексного використання вод і охорони водних ресурсів, бере участь у розподілі стоку річок. Бере участь у створенні та забезпеченні функціонування системи державного моніторингу навколишнього природного середовища в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водогосподарських системах комплексного призначення, у проведенні спостережень за станом переформування берегів і гідрогеологічним станом у прибережних зонах водосховищ. Видає технічні умови (ТУ) у разі розміщення об'єктів у прибережній зоні, проектування пересічення водних об'єктів та добування корисних копалин. Керує працівниками відділу та забезпечує виконання ними завдань у повному обсязі згідно з їх посадовими інструкціями та положенням про відділ. Забезпечує додержання працівниками підпорядкованого відділу правил та норм охорони праці, виробничої санітарії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, що регулюють питання використання та охорони природних ресурсів (у тому числі водних); Водний кодекс; Земельний кодекс2768-14; природоохоронне законодавство; порядок установлення лімітів на воду, розроблення та затвердження річних планів водокористування, водогосподарських балансів; основи ведення державного моніторингу вод; основи економіки, геодезії, гідрології, гідротехніки та гідравліки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професію: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

9. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує і контролює розроблення та виконання планів водокористування. Складає зведений план водокористування, коригує його залежно від погодних умов, лімітів на електроенергію. Погоджує зведені і скореговані плани водокористування із сільськогосподарськими органами та затверджує їх в органах вищого рівня. Надає допомогу водокористувачам у розробленні господарських планів водокористування. Доводить скореговані плани водокористування до відома господарств-водокористувачів. Забезпечує організацію робіт із забору, подавання і розподілу води водокористувачам згідно із заявками. Організовує розроблення заходів щодо підвищення коефіцієнта корисної дії систем водокористування. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо раціонального використання поливної води на меліорованих землях. Бере участь у розробленні та впровадженні енерго- та водозберігаючих технологій у зрошуваному землеробстві, організації прогресивних способів поливу. Вносить пропозиції щодо підвищення водозабезпеченості, регулювання водного режиму, технічного вдосконалення меліоративних систем. Сприяє автоматизації міжгосподарського водорозподілу. Згідно з Водним кодексом погоджує дозвіл на спеціальне водокористування. Складає і контролює виконання договорів на подавання води. Доводить затверджені ліміти на електроенергію і поливну воду до відома сільськогосподарських органів і водокористувачів. Надає допомогу водокористувачам в організації проведення поливів сільськогосподарських культур, додержанні науково обґрунтованих режимів зрошення. Відповідає за облік води на внутрішньогосподарських системах. Своєчасно подає звітність до органів вищого рівня про використання води. Здійснює контроль за ходом поливів, ефективною роботою дощувальної техніки, якістю поливу, вносить пропозиції щодо підготовки кадрів зрошуваного землеробства. Організовує контроль за вологістю ґрунту, роботою лабораторій. Контролює додержання норм зрошення і осушення. Організовує роботу диспетчерської служби по міжгосподарському водорозподілу та розробляє необхідну документацію для неї. Складає та подає до органів вищого рівня річний звіт з водокористування та паспортизації водних об'єктів. Проводить технічну експертизу проектів за розділами водокористування і сільськогосподарського використання меліорованих земель. Керує працівниками відділу та забезпечує виконання ними завдань у повному обсязі згідно з їх посадовими інструкціями та положенням про відділ.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня і Держстандарту; нормативні документи з раціонального використання природних (у тому числі водних) ресурсів; технічну характеристику каналів, гідротехнічних споруд, насосних станцій та інших водогосподарських об'єктів; Водний і Земельний2768-14 кодекси; природоохоронне законодавство; порядок розроблення та оформлення технічної документації; порядок укладання договорів з іншими організаціями; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та охорони вод.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

10. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ (ОРГАНІЗАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво працівниками відділу, забезпечує виконання ними завдань згідно з їх посадовими інструкціями та положенням про відділ, спрямовує їх діяльність на цільове і ефективне використання бюджетних та позабюджетних коштів; організовує разом з іншими відділами розроблення перспективних та поточних планів (прогнозів) економічного і соціального розвитку експлуатаційних організацій та природоохоронних заходів, контролює їх виконання. Розробляє річні та квартальні кошториси доходів і видатків з державного та місцевого бюджету на експлуатацію і ремонти міжгосподарської мережі, природоохоронні заходи, кошториси з позабюджетної діяльності; разом з бухгалтерією здійснює заходи щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості. Забезпечує розроблення штатних розписів, вносить пропозиції щодо визначення посадових окладів і тарифних ставок, надбавок і доплат до них у відповідності до галузевих нормативних документів. Розробляє показники і порядок преміювання, організовує підготовку проекту колективного договору та здійснює контроль за його виконанням. Проводить роботу з удосконалення структури управління, готує пропозиції щодо чисельності працівників, виходячи із чинних нормативів, лімітів та особливостей виробництва. Здійснює економічний аналіз фінансово-господарської діяльності управління та готує необхідні пропозиції його керівництву про використання бюджетних коштів на експлуатаційні потреби, використання капіталовкладень, результати позабюджетної діяльності, упровадження нових форм господарювання. Забезпечує роботу з державним казначейством із фінансування і розподілу асигнувань із державного та місцевого бюджетів, взаємозамінність працівників відділу; організовує і проводить навчання та семінари з економічних питань; бере участь у комплексних ревізіях та тематичних перевірках; забезпечує узагальнення та своєчасне подання відповідним органам і організаціям встановленої звітності.

Повинен знати: закони України; укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України; накази та розпорядження Міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції відділу; порядок фінансування, перспективи розвитку водного господарства; Галузеву угоду між Держводгоспом України і ЦК профспілки працівників агропромислового комплексу України; організацію розроблення перспективних та поточних планів виробничо-господарської діяльності; організацію статистичного обліку, планово-звітну документацію, терміни та порядок складання звітності; методи економічного аналізу; економіку і організацію виробництва, праці та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи в галузі економічної діяльності: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

11. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує розроблення пропозицій щодо перспективних і щорічних планів реалізації Національної та інших програм екологічного оздоровлення басейнів річок та поліпшення якості питної води в межах компетенції відділу, перспективних і щорічних планів розвитку інформаційно-системних баз даних щодо забезпечення БУВР програмними продуктами і контроль за Їх використанням. Організовує забезпечення довгостроковою та оперативною інформацією про стан водних об'єктів і водних ресурсів, охорони вод, використання і відтворення водних ресурсів у басейнах річок, у тому числі на міждержавному рівні. Забезпечує розвиток і функціонування локальної комп'ютерної мережі і телекомунікативних зв'язків між структурами і об'єктами міждержавного і внутрішньодержавного управління комплексним використанням водних ресурсів басейну. Керує розвитком і упровадженням аналітично-інформаційних технологій, включаючи геоінформаційні системи та дані дистанційного зондування землі, формуванням програмного забезпечення та розвиток басейнової бази даних водогосподарсько-екологічного моніторингу, комп'ютеризацією процедур прийняття управлінських рішень з охорони вод і водних об'єктів, використання і відтворення водних ресурсів у басейні. Забезпечує підготовку аналітичних і експертних матеріалів, а також розділів річних звітів про діяльність управління з питань компетенції відділу, випуску щоквартального інформаційного бюлетеня з аналізом діяльності управління за звітний період. Організовує надання методичної допомоги іншим підрозділам Управління з питань компетенції відділу, підготовку засідань науково-технічної ради басейнового управління з питань інформаційно-системного забезпечення. Координує роботу з інформаційно-системного забезпечення, що здійснюється в басейні на замовлення Управління та інших водогосподарських організацій Держводгоспу. Керує працівниками відділу та забезпечує виконання ними завдань згідно з їх посадовими інструкціями та положенням про відділ. Забезпечує додержання працівниками відділу правил та норм охорони праці, виробничої санітарії.

Повинен знати: постанови, розпорядження та інші керівні й нормативні матеріали щодо діяльності відділу, експлуатації та обслуговування комп'ютерної техніки; засоби збирання, передавання та оброблення інформації про діяльність управління; технічні характеристики та конструктивні особливості, призначення й режими роботи основного і комплектуючого устаткування, навички роботи та правила експлуатації комп'ютерної техніки; технологію створення геоінформаційних систем у басейні та методику екологічного менеджменту цими системами для вироблення рішень з управління використанням та охороною водних ресурсів і водних об'єктів; основи програмування інформаційних баз даних, перспективи і напрями розвитку програмної бази та комп'ютерної техніки; стан і перспективи використання та охорони водних ресурсів і водних об'єктів у басейні, структуру та зміст державного моніторингу вод; основи трудового законодавства, систему оплати праці, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта гідрологогеографічного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі інформаційних систем водних ресурсів - не менше 3 років.

12. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕЛІОРАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Розробляє та організовує разом із землекористувачами, власниками землі систему заходів щодо забезпечення сприятливої меліоративної обстановки на зрошуваних і осушуваних землях, утримання в технічно справному стані колекторно-дренажної мережі і споруд на ній, свердловин вертикального дренажу. Здійснює контроль за своєчасним проведенням зазначених заходів. Координує роботу гідрогеолого-меліоративної служби, аналізує матеріали спостережень за режимом ґрунтових вод та їх мінералізацією, відведенням, водообліком дренажних вод і повторним їх використанням тощо, готує висновки і пропозиції щодо поліпшення меліоративного стану земель і технічного стану зрошувальних та осушувальних систем. Погоджує дозволи на спецводокористування, обґрунтовує потребу в електроенергії для роботи дренажних насосних станцій і водовідведення. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо запобігання заболочуванню та засоленню меліорованих земель, забезпечує додержання природоохоронних вимог під час експлуатації меліоративних систем. Вносить пропозиції щодо реконструкції або підвищення технічного рівня меліоративних систем і колекторно-дренажної мережі, зниження планових витрат на ремонтні роботи. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію колекторно-дренажних систем, збудованих і відремонтованих, здійснює контроль за додержанням правил технічної експлуатації, безпечного ведення робіт. Упроваджує нові технології і передові форми організації праці. Несе відповідальність за своєчасне забезпечення ремонтно-будівельних підрозділів необхідною кошторисною, нормативною та технічною документацією. Організовує ведення обліку та статистичної звітності на виконані роботи відповідно до встановлених форм. Координує діяльність експлуатаційних підрозділів, які здійснюють обслуговування колекторно-дренажної мережі і меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу.

Повинен знати: законодавчі та нормативні документи з питань технічної експлуатації меліоративних і колекторно-дренажних систем, природоохоронне законодавство; Водний кодекс; Земельний кодекс2768-14; Статут експлуатаційної служби органів меліорації і водного господарства; Положення про планово-запобіжний ремонт меліоративних систем; конструктивні особливості, призначення і режими роботи меліоративних систем; організацію і технологію виконання ремонтно-експлуатаційних робіт; правила приймання закінчених будівництвом та ремонтом меліоративних об'єктів; основи економіки, гідравліки, гідрології, гідротехніки, землеробства, трудового законодавства; правила і норми охорони праці і виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією гідротехніка: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше З років.

13. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво технічною експлуатацією і ремонтом меліоративних і будівельних машин, засобів малої механізації, а також виробничою діяльністю механічних майстерень, які знаходяться в підпорядкуванні управління. Організовує роботу зі своєчасного випробування та у разі потреби огляду у встановленому порядку вантажопідйомних машин та обладнання, які перевіряються органами Держнаглядохоронпраці України. Забезпечує упровадження нових механізмів та модернізацію тих, які були в експлуатації. Організовує ремонтне господарство та керує ним, вносить пропозиції керівництву щодо створення виробничих баз у структурних підрозділах, розробляє заходи, спрямовані на подовження термінів експлуатації машин і механізмів. Здійснює контроль за складанням у структурних підрозділах річних, квартальних та місячних графіків технічного обслуговування і ремонту, а також планів капітального ремонту машин і механізмів. Організовує роботу та контролює виконання в структурних підрозділах вимог норм технічної експлуатації будівельних машин. Контролює облік виконання ремонту, виготовлення запасних частин, використання паливно-мастильних матеріалів та здійснює заходи щодо економного їх використання, упроваджує затверджені норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу механізмів і автотранспорту. Здійснює контроль за обліком роботи і веденням паспортів і технічної документації на машини, механізми та обладнання. Зводить та аналізує подану структурними підрозділами звітність про роботу машин, механізмів і автотранспорту та подає її у відповідні терміни до органів вищого рівня. Складає акти на списання машин і механізмів, які відпрацювали амортизаційний термін та не придатні до подальшої експлуатації у відповідності до існуючих вимог. Організовує правильне зберігання, а в разі потреби і консервацію техніки і обладнання. Вживає заходів щодо підготовки до роботи в зимових умовах виробничих майстерень, техніки, підйомно-транспортного та іншого обладнання. Перевіряє стан охорони праці, промсанітарії, пожежної безпеки в структурних підрозділах, вимагає ліквідації виявлених недоліків, надає практичну допомогу в роботі служб безпеки дорожнього руху, організовує в підрозділах проведення атестації робочих місць за умовами праці. Особисто бере участь у розслідуванні причин аварії машин, механізмів і обладнання, складає висновки щодо причин аварії та розробляє заходи щодо їх запобігання. Бере участь в організації підготовки кваліфікованих кадрів з експлуатації і технічного обслуговування машин, механізмів та обладнання, у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників служби механізації структурних підрозділів. Дає вказівки начальникам і механікам дільниць щодо раціональної експлуатації, утримання, ремонту і технічного обслуговування машин, механізмів і обладнання, забороняє роботу машин і обладнання в разі виникнення аварійної ситуації, не допускає до управління машинами осіб, які не мають відповідної підготовки та за умови інших порушень правил технічної експлуатації.

Повинен знати: Закони України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку"3745-12, "Про дорожній рух"3353-12; правила експлуатації та ремонту автомобільного транспорту, машин і механізмів, технологічного обладнання, вантажопідйомних кранів; правила безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском; правила безпеки в газовому господарстві; порядок складання паспортів на обладнання, інструкцій з експлуатації, обслуговування і ремонту обладнання, дефектних відомостей, специфікацій та іншої технічної документації; основи трудового законодавства, економіки, системи оплати і стимулювання праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

14. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну роботу насосного та електротехнічного устаткування відповідно до завдань на подавання або відкачування води в найбільш економічних режимах. Організовує упровадження ресурсозберігаючих технологій, контроль за використанням електроенергії та подавання води. Забезпечує своєчасне подавання (на польдерних системах відкачування) води насосними станціями або свердловинами згідно з планами водокористування (планом регулювання водного режиму). Розробляє, затверджує та забезпечує виконання заходів щодо підвищення експлуатаційної надійності насосного та електротехнічного устаткування та їх техніко-економічних показників. Забезпечує своєчасне технічне обслуговування та виконання ремонтних робіт гідромеханічного та електротехнічного устаткування. Готує пропозиції щодо технічного переоснащення та реконструкції насосних станцій. Бере участь у розробленні пропозицій щодо необхідності проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення експлуатаційної надійності насосного та енергетичного устаткування та покращання їх техніко-економічних показників. Розробляє програми навчання персоналу, бере участь у його підготовці. Контролює додержання правил технічної експлуатації, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Відповідає за додержання заходів, пов'язаних із охороною довкілля. Забезпечує своєчасну підготовку статистичної та оперативної звітності. Контролює виконання службових обов'язків персоналом насосних станцій.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні документи з організації та експлуатації насосного та електротехнічного устаткування; організацію виробництва; систему технічного обслуговування і ремонту енергетичного устаткування; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила технічної експлуатації насосно-енергетичного устаткування; порядок розроблення і оформлення технічної документації; основи гідравліки, гідротехніки, механіки та електротехніки; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Примітка. Кваліфікаційна характеристика є також чинною для керівників відділів енергетики облводгоспів, управлінь каналів, басейнових водогосподарських об'єднань, управлінь зрошувальних та осушувальних систем, управлінь групових водопроводів сільгоспводопостачання, які займаються питаннями експлуатації насосних станції.

15. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ

Завдання та обов'язки. Організовує виконання заходів з науково-технічного забезпечення басейнового управління з питань контролю за використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, оздоровленням водних об'єктів загальнодержавного значення, які знаходяться в басейні. Бере участь у розробленні перспективних і річних програм виконання науково-дослідних і моніторингових робіт, підготовці аналітичних матеріалів та інформацій за результатами їх реалізації, пропозицій до плану реалізації національних програм екологічного оздоровлення басейнів річок та поліпшення якості поверхневих вод. Організовує науково-методичне забезпечення і упровадження результатів моніторингових досліджень процесів формування берегів, підтоплення прибережних земель, стану берегозахисних споруд і прибережних смуг водних об'єктів. Координує і забезпечує експертизу науково-дослідних та проектно-вишукувальних робіт, що здійснюються в басейнах основних річок України на замовлення водогосподарських організацій. Бере участь у розробленні заходів з питань науково-технічного забезпечення міжнародного співробітництва щодо управління використанням та охороною вод на прикордонних водних об'єктах. Організовує науково-методичне забезпечення проектування і винесення на місцевість проектних рішень з будівництва, ремонту водозахисних споруд, меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Організовує здійснення заходів щодо еконологічного оздоровлення водних об'єктів, обґрунтування режимів експлуатації водних об'єктів у надзвичайних ситуаціях, оптимізації правил експлуатації водосховищ. Керує працівниками відділу та забезпечує виконання ними завдань у повному обсязі згідно з їх посадовими інструкціями та положенням про відділ.

Повинен знати: закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, накази Кабінету Міністрів України, інші нормативні документи з питань організації науково-методичного забезпечення державного моніторингу вод та використання водних ресурсів і охорони водних об'єктів; стан та перспективи розвитку водного господарства в Україні і за кордоном, основи раціонального використання водних ресурсів і охорони вод; досягнення науки і техніки в Україні і за кордоном у галузі використання вод і охорони водних ресурсів, моніторингу довкілля і водогосподарсько-екологічного моніторингу; методи визначення ефективності і упровадження досягнень науки і техніки, результатів моніторингових робіт у практику управління водними ресурсами; виробничу та організаційну структуру басейнового управління водними ресурсами; технічні та організаційні засоби пошуку, опрацювання, збереження, поновлення і передавання науково-технічної і моніторингової інформації про стан та використання водних ресурсів і водних об'єктів в басейні річки; організацію виробництва, праці та управління; правила охорони праці і виробничої санітарії, трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта гідролого-географічного водогосподарського напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління водними ресурсами і водним господарством. Стаж роботи за професією - не менше 3 років.

16. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ВОД (БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ)

Завдання та обов'язки. Вивчає потреби галузей економіки і населення у воді, організовує розроблення і здійснення заходів щодо первинного та державного обліку використання вод, контролює виконання заходів щодо охорони вод та відтворення водних ресурсів. Здійснює підготовку і передавання відповідним організаціям даних для ведення державного водного кадастру. Бере участь у розробленні схем комплексного використання водних ресурсів, розгляді і погодженні їх використання, лімітів водоспоживання, дозволів на спецводокористування та аналізує і дає оцінку сучасному стану використання водних ресурсів. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі подання регіональними управліннями (відділами) статистичних звітів 2-ТП (водгосп для узагальнення, розроблення пропозицій і підготовку рішень щодо поліпшення роботи регіональних управлінь і відділів. За дорученням керівництва БУВР бере участь у роботі Міжвідомчих комісій щодо встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ на річках басейну, забезпечує контроль за виконанням рішень комісій, бере участь у роботі робочої групи з питань виконання Угоди між Урядом України і урядами сусідніх держав про спільне використання й охорону прикордонних водних об'єктів. Організовує перевірки виконання організаціями і підприємствами-водокористувачами заходів щодо раціонального використання та охорони вод та відтворення водних ресурсів. Готує матеріали відповідно до чинного законодавства щодо застосування адміністративних стягнень та відшкодування збитків у разі виявлення порушень водного законодавства. Здійснює координацію роботи відділів водних ресурсів регіональних управлінь, а також методичне керівництво відділами комплексного використання водних ресурсів облводгоспів, що входять у зону діяльності басейнового управління водних ресурсів. Розглядає проектні матеріали, наукові дослідження розробки про стан та управління водними ресурсами, готує відповідні висновки, рецензії, пропозиції. Керує працівниками відділу та забезпечує виконання ними завдань згідно з їх посадовими інструкціями та положенням про відділ. Забезпечує додержання працівниками відділу правил та норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.

Повинен знати: Водний кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення80731-10, 80732-10; законодавчі акти, в яких регламентуються водні, земельні та лісові відносини, а також водоохоронні акти; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, положення, накази, інструкції Мінекоресурсів, Держкомстату, Держводгоспу України та інших відомств, якими роз'яснюються і закріплюються вимоги Водного кодексу, інших ресурсних кодексів, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"1264-12, нові документи, які стосуються питань використання водних ресурсів та їх охорони, перспективи розвитку галузі; порядок і строки складання звітності про використання водних ресурсів, чинні норми та правила ведення водного господарства, основи організації праці, трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта гідролога, еколога чи гідротехніка (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі водного господарства - не менше 3 років.

17. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює реалізацію державної політики щодо контролю за використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів на водоймах, водогосподарських об'єктах і землях водного фонду в басейнах річок. Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо контролю за екологічним станом і оздоровленням водних об'єктів у басейнах річок та дотримання вимог водного законодавства. Координує діяльність посадових осіб, які здійснюють контроль за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів із числа співробітників підпорядкованих підрозділів басейнового управління водних ресурсів, облводгоспів, управлінь магістральних каналів, що розташовані в зоні його діяльності, стосовно питань контролю за використанням і охороною водних ресурсів, поліпшенням стану річок; забезпечує їх нормативними документами, дає їх тлумачення, контролює упровадження та виконання. Розглядає проекти і готує до видання дозволи на проведення будівельних, днопоглиблювальних та вибухових робіт, видобування піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду на водних об'єктах загальнодержавного значення. Розглядає заяви фізичних і юридичних осіб, об'єднань громадян, рішення місцевих органів влади, проекти, схеми та інші документи стосовно вилучення земель водного фонду, водних об'єктів або їх частин для користування, готує висновки, погодження та умови ведення господарської діяльності на цих землях чи водоймах. Бере участь у розробленні та реалізації локальних і регіональних програм оздоровлення, використання, охорони та відтворення водних ресурсів басейну і заходів стосовно поліпшення їх екологічного стану. Здійснює перевірки дотримання вимог водного законодавства на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності та господарювання і виконання ними водоохоронних заходів, контроль за дотриманням водного законодавства на землях водного фонду. Розглядає справи про адміністративні правопорушення, відповідно до чинного законодавства, та приймає стосовно них рішення. Забезпечує оформлення претензій та позовів за збитки, заподіяні державі внаслідок порушення водного законодавства. Вживає заходів щодо стягнення накладених штрафів та відшкодування збитків з порушників водного законодавства. Готує пропозиції у відповідні органи щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у порушенні водного законодавства, й також щодо обмеження, тимчасової заборони (припинення) господарської діяльності суб'єктів господарювання чи припинення дії виданих дозволів, якщо ця діяльність здійснюється з порушенням водного законодавства. Забезпечує взаємодію з питань здійснення контролю за дотриманням водного законодавства з відповідним територіальним органом Мінекоресурсів України, узагальнює та контролює здійснення підвідомчими управліннями (відділами) державного моніторингу. Узагальнює звіти, забезпечує підготовку та подання до органів державної статистики звітів установленої форми про інспекторську діяльність та інформацію для керівництва управління і Держводгоспу. Готує довідки, висновки, пропозиції щодо інспекторської діяльності в цілому по басейну. Керує працівниками відділу та забезпечує виконання ними завдань у повному обсязі згідно з їх посадовими інструкціями та положенням про відділ. Забезпечує додержання працівниками відділу правил та норм охорони праці і виробничої санітарії.

Повинен знати: Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Водний кодекс України213/95-ВР; Кодекс України про адміністративні правопорушення80731-10, 80732-10; Арбітражний процесуальний кодекс України1798-12; законодавчі акти, в яких регламентуються водні, земельні та лісові відносини, а також водоохоронні акти; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, положення, накази, інструкції Мінекоресурсів, Держводгоспу, Держкомстату та інших центральних органів виконавчої влади, інших законодавчих актів з питань використання та охорони водних ресурсів, нові документи стосовно використання водних ресурсів та їх охорони, перспективи розвитку галузі; порядок і строки складання звітності про інспекційну діяльність, основи організації праці, трудового законодавства, охорони праці під час здійснення контрольних функцій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за професією гідролога, еколога або гідротехніка (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі водного господарства - не менше 3 років.

18. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу відділу згідно з положенням про відділ, забезпечує виконання у встановлені строки урядових документів, наказів, рішень колегії і доручень Кризового центру Держводгоспу з питань, що входять до компетенції відділу. Організовує приймання і аналіз інформації про гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку, гідрологічний та гідрохімічний стан водних об'єктів у басейні річок. Разом з відповідним управлінням екології та природних ресурсів Мінекоресурсів визначає перелік екологічно небезпечних об'єктів та забезпечує систематичну перевірку їх стану та виконання заходів до запобігання аварійним забрудненням водних ресурсів. Бере участь у розробленні заходів із запобігання виникненню та з ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах і гідротехнічних спорудах, забезпечує своєчасну підготовку оперативної інформації та аналітичних довідок Кризовому центру Держводгоспу. Бере участь у розробленні та коригуванні режимів роботи водосховищ з урахуванням прогнозної та наявної гідрометеорологічної обстановки, забезпечує диспетчерський контроль за дотриманням установлених режимів роботи водосховищ. У разі виявлення порушень встановлених режимів роботи водосховищ вживає заходів щодо притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок цих порушень. Контролює водогосподарську обстановку в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. Бере участь у розробленні водогосподарськими організаціями Держводгоспу заходів з підготовки водогосподарських об'єктів та гідротехнічних споруд до пропуску весняного водопілля та дощових паводків, заходів щодо боротьби зі шкідливою дією вод і льодоходу на водних об'єктах внаслідок проходження весняної повені. Здійснює в межах своєї компетенції аналіз виконання заходів, пов'язаних із пропуском повеней, паводків на водогосподарських об'єктах, із запобіганням виникненню та ліквідацією аварій і катастроф природного та техногенного характеру. У разі виникнення надзвичайних ситуацій або екстримально високого рівня забруднення водних об'єктів негайно вживає заходів щодо встановлення причин, які призвели до надзвичайної ситуації, та джерела забруднення. Самостійно або в складі комплексної комісії обстежує об'єкт надзвичайної ситуації, бере участь у розробленні заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, вживає заходів щодо попередження працівників об'єктів і населення, яким можуть загрожувати наслідки надзвичайної ситуації, здійснює контроль за виконанням заходів з їх ліквідації. Забезпечує підготовку матеріалів до засідань Кризового центру Держводгоспу та міжвідомчих нарад щодо встановлення і дотримання режимів роботи водосховищ, накопичення комп'ютерної бази гідрометеорологічних характеристик основних водних об'єктів та водогосподарських систем басейну. Здійснює експертизу науково-дослідних, проектних робіт, методик, нормативно-інструктивних документів з питань раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів, техногенно-екологічної безпеки, якісного стану водних ресурсів.

Повинен знати: Водний кодекс України; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"1264-12; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; директиви МНС (з питань Урядової інформаційно-аналітичної системи - УІАС); діючу систему сповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, наявність та місце розташування складів чи запасів аварійних матеріалів, механізмів, обладнання тощо. Накази, вказівки, інструкції, нормативні документи з питань кількісного та якісного стану водних ресурсів; державні та галузеві стандарти, методики та норми з питань ведення моніторингу якості вод, раціонального використання водних ресурсів, техногенно-екологічної безпеки; положення про Держводгосп, Управління водних ресурсів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

19. НАЧАЛЬНИК ЕКСПЕДИЦІЇ ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю експедиції відповідно до чинних законодавчих актів. Спрямовує діяльність підрозділів експедиції на цільове і раціональне використання бюджетних коштів, що виділяються на проведення дослідних, польових і лабораторних робіт з вивчення та контролю формування гідрогеологічних і ґрунтово-меліоративних умов у межах впливу меліоративних систем. Організовує роботу з оптимізації системи спостережень на меліоративних землях, організовує роботу зі складання показників з оцінки та обліку стану меліоративних земель і ведення на підпорядкованій території еколого-меліоративного моніторингу, прогнозування рівневого режиму ґрунтових вод на меліоративних землях та забезпечує розроблення пропозицій та рекомендацій з питань поточного і перспективного регулювання водно-сольового режиму меліоративних земель та гідрогеологічного режиму на прилеглих територіях. Координує роботу підрозділів експлуатаційної служби з гідрогеолого-меліоративного обґрунтування експлуатаційних заходів щодо утримання в належному стані та екологічно безпечної роботи меліоративних систем, виявлення чинників підтоплення, обліку підтоплених земель та населених пунктів у зоні меліоративних систем, розроблення рекомендацій з ліквідації підтоплення. Вживає заходів разом з експлуатаційними водогосподарськими організаціями та землекористувачами щодо створення оптимальних гідрогеологічних і ґрунтово-меліоративних умов, впроваджує водо- і енергозберігаючих технологій відповідно до Правил експлуатації меліоративних систем. Здійснює пошук та упровадження нових форм економічних взаємовідносин із землекористувачами на взаємовигідній основі, поповнення кошторису позабюджетними коштами за рахунок більш ефективного використання техніки та людських ресурсів. Здійснює заходи щодо забезпечення експедиції кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, Кодексу законів про працю. Забезпечує укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни.

Повинен знати: закони України; укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти центральних та територіальних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність організацій, профіль, спеціалізацію і особливості структури управління; стан і перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі, гідрогеолого-меліоративної служби зокрема; можливості ефективного використання виробничих потужностей; форми і методи господарювання та управління; порядок укладання і виконання господарських та колективних договорів; економіку та організацію виробництва, праці й управління, податкову справу; правила і норми технічної експлуатації меліоративних систем, охорони праці, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

20. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ (ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗРОШУВАЛЬНИХ ТА ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує збереження та утримання в технічно справному стані закріплених за дільницею водогосподарських споруд міжгосподарського значення: каналів, трубопроводів, водоприймачів, дренажних систем, дамб, водосховищ, доріг, мостів, насосних станцій, продуктивне використання механізмів, обладнання, транспортних засобів, інших основних фондів. Разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розробляє та впроваджує заходи щодо забезпечення технологічної цілісності роботи меліоративних систем. Організовує нагляд та здійснює інструментальний контроль за технічним станом дамб, каналів, гідротехнічних споруд. Упроваджує систему заходів щодо безаварійного пропускання паводків і повеней. Організовує своєчасне і безперебійне подавання води водокористувачам, регулювання водного режиму згідно із затвердженими планами та графіками. Забезпечує періодичне обстеження та складання актів технічного стану об'єктів, дефектних відомостей на ремонтні роботи. Організовує проведення ремонтних робіт на зрошувальних і осушувальних каналах та спорудах на них, упровадження заходів щодо запобігання втратам води в каналах, непродуктивним скидам. Надає організаційну і технічну допомогу землекористувачам у проведенні робіт з догляду і ремонту внутрішньогосподарських систем і виконанні заходів з покращання меліоративного стану земель, організації поливів і обліку води, контролю за вологістю ґрунтів, упровадженню більш сучасної техніки поливу. Сприяє економії матеріальних, водних та енергетичних ресурсів, зниженню трудомісткості та собівартості робіт. Визначає потребу в ремонтних та паливно-мастильних матеріалах. Забезпечує облік, складання і своєчасне подання звітності, оформлення документації на ремонт споруд, паспортизацію та інвентаризацію меліоративних систем. Веде систематичний нагляд за виконанням правил пожежної безпеки на всіх об'єктах дільниці, а також на осушуваних торфовищах. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: нормативні документи з питань земельного, водного та природоохоронного законодавства; Земельний кодекс; Водний кодекс213/95-ВР; Правила технічної експлуатації меліоративних систем; Положення про проведення планово-запобіжного ремонту меліоративних систем; технічні характеристики, конструктивні особливості систем; порядок укладання договорів на виконання робіт, розроблення проектно-кошторисної документації; технологію виконання ремонтних робіт; організацію та форми оплати праці, основи економіки, гідротехніки, організації виробництва, трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

21. НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ НАСОСНОЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення системи технічного обслуговування і ремонтів насосного та електротехнічного устаткування при найбільш економічних режимах роботи насосної станції. Організовує подавання води відповідно до графіків, завдань і планів водокористування. Розробляє та вносить пропозиції щодо технічного вдосконалення та реконструкції насосної станції, водозаборів та рибозахисних пристроїв, напірних трубопроводів і водовипускних споруд. Веде облік техніко-економічних показників роботи насосно-силового устаткування. Розробляє та впроваджує заходи щодо економії електроенергії та водообліку, підвищення ефективності використання насосно-силового устаткування, запобігання аваріям і створення безпечних умов праці обслуговуючого персоналу під час експлуатації. Розробляє графіки періодичних технічних оглядів устаткування, проведення поточних та капітальних ремонтів. Здійснює технічний нагляд і контроль під час проведення спеціалізованими підрозділами робіт з налагодження, ремонту та реконструкції. Бере участь у післяремонтних випробуваннях устаткування насосної станції. Складає заявки на необхідні запасні частини, деталі, вузли, агрегати, прилади і матеріали для виконання ремонтних робіт. Керує роботою персоналу станції, контролює виконання ними функціональних обов'язків та посадових інструкцій. Здійснює повсякденний контроль за додержанням персоналом станції правил технічної експлуатації устаткування, охорони праці, протипожежного захисту та внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні документи з організації та експлуатації насосного та електротехнічного устаткування; організацію виробництва; систему технічного обслуговування і ремонту енерготехнічного устаткування; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила технічної експлуатації насосно-енергетичного устаткування; порядок розроблення і оформлення технічної документації; основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

22. НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОГО БЮРО (ГРУПИ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує розроблення фахівцями проектного бюро (групи) проектно-кошторисної документації на ремонт, реконструкцію, будівництво і технічне вдосконалення невеликих об'єктів, захисних споруд, на виконання культурно-технічних, планувальних та інших робіт (поточний і капітальний ремонт міжгосподарської і внутрішньогосподарської мережі, гідротехнічних споруд і приміщень, ремонт доріг, ліній зв'язку тощо) для водогосподарських організацій, землекористувачів та інших підприємств і організацій, робота яких пов'язана з експлуатацією меліоративних систем. Здійснює керівництво роботою проектної групи на підставі нормативів і правил, технічних умов, а також інструкцій з проектування водогосподарських об'єктів. Забезпечує розроблення проектно-кошторисної документації згідно із затвердженими і погодженими замовником графіками робіт і термінами, передбаченими договорами. Ураховує в проектах технічного переоснащення внутрішньогосподарської зрошувальної, осушувальної і колекторно-дренажної мережі перспективи розвитку меліоративної системи. Забезпечує надходження від замовників коштів за виконані роботи. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію об'єктів, які виконувались за документацією проектної групи. Упроваджує в проекти, що розробляються, передовий досвід проектування, нову технологію, комплексну механізацію, прогресивні методи проведення ремонтних робіт, які сприяють зниженню вартості робіт. Здійснює облік і установлення додаткових реперів у межах меліоративних систем. Забезпечує проведення контрольного нівелювання каналів, важливих гідротехнічних споруд, дамб. Забезпечує проведення авторського нагляду за виконанням ремонтних робіт, забороняє подальше ведення ремонтних робіт, якщо вони виконуються з відхиленням від затвердженого проекту. Подає на затвердження замовнику розроблену проектною групою документацію. Ураховує в проектах вимоги природоохоронного законодавства.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні нормативи та інші керівні матеріали стосовно розроблення проектно-кошторисної документації; технологію проведення ремонтно-експлуатаційних робіт, структуру і напрям діяльності галузі; режими роботи систем і споруд; вимоги природоохоронних органів і санепідемслужби; Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів; Правила технічної експлуатації меліоративних систем; передовий досвід у галузі експлуатації та ремонту меліоративних систем; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з технічної підготовки виробництва за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

23. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО

Завдання та обов'язки. Аналізує та узагальнює матеріали обстежень технічного та меліоративного стану систем, бере участь у проведенні огляду водогосподарських систем та споруд, складанні дефектних відомостей і актів на необхідність виконання поточних та капітальних ремонтів меліоративних систем. Розробляє та доводить до виконавців експлуатаційних дільниць, мехзагонів та інших підрозділів завдання на проведення ремонтно-експлуатаційних заходів на меліоративних системах. Здійснює оперативне керівництво виконанням робіт з ремонту та технічного обслуговування меліоративних систем і водогосподарських споруд, які знаходяться на балансі експлуатаційної організації, ремонтно-експлуатаційних робіт на внутрішньогосподарській мережі за договорами із землекористувачами. Забезпечує своєчасну підготовку систем до поливів і пропускання паводків, проведення заходів щодо запобігання та усунення аварій. Упроваджує нові форми організації праці - госпрозрахунок та інше. Організовує оперативний контроль за забезпеченням ремонтних робіт проектно-кошторисною документацією, обладнанням, інструментом, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, контролює правильність списання матеріально-технічних ресурсів. Забезпечує складання звітності відповідно до завдань і планів експлуатаційних заходів (форми: 2-ВГ, 3-ВГ, 4-ВГ, 1-КР та інші) та своєчасне подання звітів органам вищого рівня. Здійснює оперативне вирішення всіх питань, що виникають разом з іншими відділами, відповідними фахівцями, керівництвом управління, а також взаємних вимог і претензій підприємств АПК і землекористувачів. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює керівництво працівниками відділу та організовує виконання ними завдань згідно з посадовими інструкціями та положенням про відділ.

Повинен знати: законодавчі та нормативні документи з питань використання водних ресурсів, земельних відносин, природоохоронного законодавства; Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів; правила технічної експлуатації меліоративних систем; порядок планування ремонтних робіт та технічного обслуговування меліоративних систем і водогосподарських споруд, укладання договорів з іншими організаціями; основи технології та виконання ремонтно-експлуатаційних робіт, технічного обслуговування меліоративних систем, трубопроводів, будівель і споруд; чинні положення про оплату праці, форми організації праці; основи господарського розрахунку, ринкової економіки, виробництва та управління, трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

24. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

Завдання та обов'язки. Планує, здійснює і координує всі види діяльності експлуатаційної водогосподарської організації згідно із чинними законодавчими актами. Організовує виробничо-господарську діяльність управління на основі раціонального використання бюджетних коштів, які виділяються на утримання меліоративної мережі і водогосподарських споруд. Спрямовує діяльність підрозділів управління на зниження планових витрат на ремонтно-експлуатаційні заходи, цільове та ефективне використання бюджетних коштів. Організовує роботу щодо забезпечення виконання планів ремонтно-експлуатаційних робіт, надійної технічної експлуатації водогосподарських об'єктів та міжгосподарських меліоративних систем на основі упровадження нової техніки та прогресивних технологій, подавання води і водовідведення згідно з планами водокористування і регулювання водного режиму. Вживає заходів разом із сільськогосподарськими органами і землекористувачами щодо забезпечення технологічної цілісності меліоративних систем в умовах реформування земельних відносин. Здійснює пошук та упровадження радикальних шляхів стабілізації виробничо-господарської діяльності, нових форм економічних відносин із землекористувачами на взаємовигідній основі, поповнення кошторису позабюджетними коштами за рахунок більш продуктивного використання наявного машинного парку, людських ресурсів, створення допоміжних виробництв. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам - заступникам, керівникам структурних одиниць і виробничих підрозділів. Вживає заходів щодо забезпечення управління кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища та Кодексу законів про працю. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу управління, забезпечує укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни.

Повинен знати: закони, укази, постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства, організації, управління; профіль, спеціалізацію та особливості структури управління; стан і перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі та управління, служби експлуатації меліоративних систем зокрема; можливості ефективного використання виробничих потужностей; порядок розроблення, погодження і затвердження планів виробничо-господарської діяльності; форми і методи господарювання та управління; порядок укладання і використання господарських та колективних договорів; економіку, організацію виробництва, праці та управління, податкову справу; правила і норми технічної експлуатації меліоративних систем, охорони праці, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

25. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ

Завдання та обов'язки. Планує та здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю управління згідно із чинним законодавством та положенням про управління каналу. Організовує комплекс заходів щодо забезпечення технічно справного стану і експлуатаційної надійності каналу та комплексу гідротехнічних споруд на ньому, будівель, механізмів, автотранспорту, засобів зв'язку, безаварійного та насосно-силового устаткування на водогосподарських об'єктах. Організовує розроблення і встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення та контроль за їх дотриманням, здійснення спостережень за якісним станом каналу і водосховищ, плановий забір води головною спорудою, подання її по каналу в установлені планом водокористування терміни, погоджує дозволи на спеціальне водокористування, забезпечує ведення обліку поданої води та водного кадастру, здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод, а також ліквідацією її наслідків у зоні дії каналу. Забезпечує планування, фінансування та проведення планово-запобіжних та капітальних ремонтів на об'єктах каналу, упровадження досягнень науки і техніки, спрямованих на підвищення технічного стану каналу і гідротехнічних споруд на ньому, підвищення коефіцієнта корисної дії каналу та енергоресурсозбереження. Організовує контроль у межах водного фонду та в смузі відведення за дотриманням суб'єктами господарювання та громадянами вимог водного законодавства. Своєчасно оформляє та подає матеріали до відповідного органу Держводгоспу, якому надано право розгляду справ про адміністративні правопорушення на порушників водного законодавства для вирішення питання про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності (акти перевірки, протоколи про порушення, результати аналізу, фотографії, відеозаписи тощо). Оформляє та подає претензії і позови щодо відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення водного законодавства. Подає в установленому порядку звіти та інформації про інспекційну діяльність. Організовує розроблення і виконання комплексу заходів щодо обстеження водних об'єктів стосовно їх екологічного стану, виконання водоохоронних заходів. Вирішує питання щодо видання дозволів на проведення будівельних робіт, прокладання трубопроводів, кабелів та інших комунікацій на землях водного фонду, готує технічні умови на підключення нових водокористувачів і несе відповідальність за їх дотриманням. Спрямовує діяльність служб і підрозділів управління на зниження планових витрат на ремонтно-експлуатаційні заходи, цільове і ефективне використання бюджетних коштів. Здійснює заходи щодо забезпечення управління каналу кадрами відповідної кваліфікації, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог трудового законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища, забезпечує укладання і виконання колективного договору, контролює додержання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: Водний кодекс України; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"1264-12; укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти центральних та територіальних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність організацій; спеціалізацію і особливості структури управління, стан та перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі, можливості ефективного використання виробничих потужностей; форми та методи господарювання і управління; порядок укладання та виконання господарських і колективних договорів; економіку й організацію виробництва, праці та управління, податкову справу; правила і норми технічної експлуатації меліоративних систем, охорони праці, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ГІДРОГЕОЛОГ (ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)

Завдання та обов'язки. Здійснює гідрогеолого-меліоративне обстеження зрошуваних, осушуваних та прилеглих до них земель, колекторно-дренажної мережі, населених пунктів, а також оцінку технічного стану мережі спостережень, веде первинну документацію під час виконання польових і камеральних робіт, разом з управліннями експлуатації меліоративних систем бере участь у підготовці рекомендацій стосовно режиму водокористування та інших заходів щодо поліпшення меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель. Організовує і контролює роботу замірників спостережувальних свердловин, виконання ними правил і норм охорони праці та пожежної безпеки. Забезпечує контроль достовірності результатів польових, лабораторних і камеральних робіт з оцінки гідрогеолого-меліоративного, агрохімічного й екологічного стану меліорованих та прилеглих до них земель, вірогідність аналізу і висновків у матеріалах, що надаються споживачам для користування. Бере участь у розробленні технічних завдань на виконання геодезичних, гідрогеологічних, аґромеліоративних та бурових робіт на об'єктах, які він обслуговує, забезпечує виконання цих робіт у відповідності до чинних методик, норм і правил з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії. Забезпечує якісне ведення польової документації, облік обсягів виконаних робіт, маршрутних листів, здавання проб у лабораторію і приймання результатів лабораторних аналізів. Здійснює камеральне оброблення, систематизацію та узагальнення матеріалів польових робіт, лабораторних досліджень, режимних спостережень, побудову карт, розрізів, графіків, обчислення площ. Розробляє звітні інформаційні матеріали щодо довгострокових прогнозів рівневого і гідрохімічного режиму ґрунтових вод на меліорованих землях, які обслуговує гідрогеолого-меліоративна партія (експедиція), бере участь у технічній експертизі проектів на реконструкцію і будівництво меліоративних систем. Бере участь у підготовці висновків щодо доцільності списання меліоративних систем та переведення зрошуваних та осушуваних земель до складу немеліоративних. Забезпечує перевірку і підготовку польового спорядження, інструментів, приладів, картографічного та бланкового матеріалу, заявок на матеріально-технічне забезпечення польових робіт транспортом, паливно-мастильними матеріалами та польовим забезпеченням.

Повинен знати: Водний і Земельний кодекси України2768-14; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; розпорядження, накази керівних органів; методичні і нормативні матеріали з гідрогеології; основи меліорації і меліоративної гідрогеології; технологію та методику виконання гідрогеолого-меліоративних робіт; організацію ведення моніторингу меліорованих земель та державного моніторингу вод, основні вимоги щодо якості робіт; форми, терміни і правила оформлення звітності з виконаних робіт; технічні характеристики і паспортні дані гідрогеологічного обладнання, приладів, апаратів і правила їх технічної експлуатації; основи проектування, фінансування робіт та організації праці; правила ведення обліку і зберігання технічної документації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання гідрогеологічних, інженерно-геологічних та гідрогеолого-меліоративних робіт.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний гідрогеолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідрогеолога I категорії - не менше 2 років.

Гідрогеолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією гідрогеолога II категорії - не менше 2 років.

Гідрогеолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідрогеолога - не менше 2 років.

Гідрогеолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ГІДРОЛОГ (ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)

Завдання та обов'язки. Організовує вивчення поверхневого стоку в басейнах річок, дренажного стоку на меліоративних системах, проводить вибір місць розміщення водомірних постів і гідрологічних створів на річках, магістральних каналах, гідротехнічних спорудах, організовує їх улаштування, складає на них паспорти. Здійснює гідрологічний контроль за правильністю ведення спостережень, виконує тарувальні роботи на водомірних постах та нівелювання. Бере участь у вибіркових гідрологічних вимірюваннях, виконує камеральне оброблення даних спостережень, проводить розрахунки, побудову графіків, аналізує та систематизує результати гідрологічних польових робіт, розробляє заходи поліпшення гідрологічної обстановки на водних об'єктах. Розраховує балансні показники та витрати води по каналах, річках, водосховищах, аналізує режими рівня води на меліоративних системах, їх відповідність до проектних показників, бере участь у веденні моніторингу меліорованих земель та державного моніторингу вод з питань, що стосуються напряму його роботи. Упроваджує сучасні автоматизовані системи контролю і збору інформації про гідрологічний режим на водних об'єктах та її комп'ютерне оброблення. Складає звітність встановленої форми з питань, що стосуються його функціональних обов'язків, забезпечує дотримання робітниками правил та норм охорони праці і виробничої санітарії.

Повинен знати: Водний і Земельний кодекси України2768-14; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; положення, інструкції, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються сфери його діяльності; призначення гідрологічних об'єктів; основи гідрології; гідрологічну характеристику та вимоги якості виконання робіт; технічне нівелювання; організацію ведення моніторингу меліорованих земель та державного моніторингу вод; правила обліку і зберігання картографічного матеріалу; технічні характеристики і паспортні дані гідрологічного обладнання, приладів та устаткування і правила їх експлуатації; правила і норми охорони праці та виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний гідролог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідролога I категорії - не менше 2 років.

Гідролог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією гідролога II категорії - не менше 2 років.

Гідролог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідролога - не менше 2 років.

Гідролог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ГІДРОТЕХНІК (ЗРОШУВАЛЬНІ ТА ОСУШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує упровадження організаційних і технічних заходів щодо утримання в справному і працездатному стані всіх елементів меліоративної системи згідно з вимогами, передбаченими законодавчими актами та іншими нормативними документами. Організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування меліоративних систем. Визначає виконавців, вносить пропозиції щодо джерел фінансування робіт з нагляду, догляду за роботою систем, проведення поточного і капітального ремонтів, здійснює контроль за їх виконанням і приймає виконані роботи. Упроваджує нову техніку, прогресивні технології і засоби малої механізації для проведення ремонтно-експлуатаційних робіт. Забезпечує пропускання повеней і паводків та підготовку систем до вегетаційного сезону. Організовує раціональне водокористування на зрошувальних системах, своєчасне і безперебійне подавання води водокористувачам у зазначені строки. Упорядковує обладнання водовиділів водомірними пристроями та веде облік води, що надходить у зрошувальну систему. Сприяє організації роботи дощувальної техніки, проводить контроль за додержанням науково обґрунтованих режимів зрошення. Забезпечує умови для створення і підтримання у кореневмісному шарі на осушених землях оптимального водно-повітряного режиму. Упроваджує заходи із жорсткої економії водно-енергетичних і фінансових ресурсів за рахунок дотримання встановлених лімітів. Бере участь у роботі комісій з визначення технічного стану елементів меліоративних систем, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх технічного рівня. Здійснює повсякденний контроль за виконанням персоналом правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, контролює додержання робітниками вимог охорони праці, трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.

Повинен знати: Земельний кодекс України; Водний кодекс213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем; постанови, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації меліоративних систем; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу; основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки і гідравліки, економіку та організацію виробництва, управління технологічними процесами виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; безпеку життєдіяльності і захисту систем при виникненні надзвичайних ситуацій; порядок і планування ремонтно-експлуатаційних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об'єктів, перспективи їх розвитку; правила приймання і здавання в експлуатацію відремонтованих об'єктів; оплату праці й управління; законодавство про працю.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) I категорії - не менше 2 років.

Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) II категорії - не менше 2 років.

Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) - не менше 2 років.

Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ГІДРОТЕХНІК-ДОСЛІДНИК

Завдання та обов'язки. Забезпечує розроблення та упровадження інноваційних проектів у водному господарстві. Проводить патентні дослідження, організовує і здійснює проведення польових, лабораторних досліджень та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення існуючих та створення і упровадження інноваційних предметів праці, засобів виробництва, технологій та технологічних процесів, послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного та іншого характеру, які поліпшують структуру та якість виробництва. Керує проведенням вишукувальних робіт, проведенням математичної обробки одержаних результатів знімань та вимірювань, здійсненням виносу проектних розробок в натуру. Виконує і аналізує інженерні розрахунки водогосподарських об'єктів, здійснює їх конструювання та проектування, розробляє технологію процесів і документацію на їх створення, проводить патентні дослідження, експериментальні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на створення і реалізацію конкурентноспроможних технологій, продукції та послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного та іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва, здійснює зв'язок з науково-дослідними організаціями і забезпечує проведення експериментальних робіт, спрямованих на упровадження інноваційних продуктів та удосконалення існуючих засобів виробництва і технологічних процесів. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування водогосподарських об'єктів, розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, складає дефектні відомості та зміни до технічних паспортів, вносить пропозиції щодо фінансування упровадження інноваційних проектів, бере участь у розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування, обладнання, заявок на винаходи і промислові зразки, розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення конструкцій систем, технологій і організації виробництва та готує висновки щодо доцільності їх використання, розробляє бізнес-плани інноваційних проектів. Забезпечує функціонування водогосподарських об'єктів, організовує проведення поточних і аварійних ремонтів гідромеліоративних систем та споруд, організовує розроблення і оперативне коригування планів водопідготовки, водоподачі і водовідведення, забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання, організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування водогосподарських об'єктів. Здійснює моніторингові роботи водогосподарських об'єктів, проводить аналіз результатів їх обстежень і розробляє заходи щодо їх удосконалення, бере участь у впровадженні інноваційних програм і проектів, інтелектуальних продуктів, виробничого обладнання, процесів, режимів і здійснює контроль за їх відповідністю до чинних стандартів і технічних умов. Бере участь у контролі за раціональним використанням і охороною та відтворенням водних ресурсів. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, визначає потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує захист персоналу в разі їх виникнення.

Повинен знати: Конституцію України; Водний кодекс України213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Земельний кодекс України2768-14; Закон України "Про інноваційну діяльність"40-15, Державні будівельні норми; законодавство про працю; правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем; постанови, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з проектування, будівництва і технічної експлуатації водогосподарських об'єктів; методику наукових досліджень водогосподарських об'єктів; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-гідротехніка - не менше 1 року.

5. ДИСПЕТЧЕР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ КЕРУВАННЯ (ЗРОШУВАЛЬНІ ТА ОСУШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує через керівників структурних підрозділів раціональний режим роботи меліоративних систем, контролює виконання ними доручень і розпоряджень керівництва управління. Здійснює оперативне регулювання водоподавання, водорозподілу, водовідведення та інших технологічних процесів основної діяльності експлуатаційної організації відповідно до змінно-добових завдань і календарних планів. Координує роботу ремонтних бригад, машин і механізмів. Контролює подавання води водокористувачам відповідно до укладених договорів та лімітів забору води. Забезпечує проектний режим роботи польдерних насосних станцій. Вживає заходів щодо усунення причин зменшення або припинення подавання води, залучає в разі потреби інші служби управління для вирішення цих питань. Своєчасно попереджує відповідні служби про аварії на системах та веде контроль за їх ліквідацією. Складає, залежно від об'ємів води, замовлених водокористувачами, щоденний баланс її розподілу по міжгосподарських каналах, дає вказівки персоналу насосних станцій про найбільш раціональний режим роботи технологічного устаткування з метою регулювання витрат води на спорудах. Здійснює збір та реєстрацію інформації про роботу всіх елементів меліоративної системи. Веде диспетчерські журнали за встановленими формами, складає рапорти про порушення причин водоподавання або водовідведення та інші процеси виробництва.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань планування і оперативного управління виробництвом; Водний кодекс, Земельний кодекс2768-14; Правила технічної експлуатації меліоративних систем, Положення про порядок проведення планово-запобіжних ремонтів; технічну характеристику зрошувальних та осушувальних систем; напрям діяльності управління; правила користування градуювальними таблицями гідроспоруд та кривими витрат об'ємів каналів; структуру управління, дільниць та інших підрозділів, виробничі зв'язки між ними.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний диспетчер диспетчерської служби керування (зрошувальні та осушувальні системи): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією диспетчера диспетчерської служби керування (зрошувальні та осушувальні системи) I категорії - не менше 2 років.

Диспетчер диспетчерської служби керування (зрошувальні та осушувальні системи) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією диспетчера диспетчерської служби керування (зрошувальні та осушувальні системи) II категорії - не менше 2 років.

Диспетчер диспетчерської служби керування (зрошувальні та осушувальні системи) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією диспетчера диспетчерської служби керування (зрошувальні та осушувальні системи) - не менше 2 років.

Диспетчер диспетчерської служби керування (зрошувальні та осушувальні системи): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР З ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Завдання та обов'язки. Організовує проведення спостережень за водним режимом водних об'єктів; збирає, систематизує та аналізує інформацію про рівні й витрати води в цих об'єктах, наповнення водойм, які знаходяться в зоні дії управління; бере участь у проведенні інвентаризації та паспортизації річок, водойм і джерел, підготовці пропозицій щодо відтворення водних ресурсів у зоні діяльності управління. На підставі інформації гідрометеорологічної служби про запаси вологи в басейнах річок та спостережень спеціалістів водогосподарської організації готує пропозиції для протиповеневої комісії щодо безаварійного пропуску повені (паводка), бере участь у розробленні режимів роботи водосховищ, що знаходяться на балансі організації, контролює їх заповнення та спрацювання, взаємодіє з відповідними службами басейнового управління водних ресурсів. Бере участь у перевірках дотримання вимог водного законодавства на землях водного фонду, розробленні заходів з покращення експлуатації водних об'єктів, роботі комісії з обстеження і встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок і водойм. Готує матеріали відповідно до чинного законодавства щодо застосування адміністративних стягнень та відшкодування збитків у разі виявлення порушень водного законодавства. Бере участь у підготовці матеріалів керівництву управління для прийняття рішень, розпоряджень і т. ін. з питань раціонального використання та відтворення водних ресурсів, у комісіях із встановлення нанесених збитків унаслідок руйнування меліоративних об'єктів, гідротехнічних споруд технікою, худобою, тощо, складає про це відповідні акти. Приймає та узагальнює квартальну, річну звітність про використання водних ресурсів, здійснює аналіз цих даних. Складає графіки перевірок суб'єктів, що користуються водними ресурсами і землями водного фонду, перевіряє їх щодо питань достовірності звітності з використання водних ресурсів і земель водного фонду.

Повинен знати: Водний і Земельний кодекси України2768-14; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; природоохоронне законодавство; постанови, розпорядження, накази керівних органів, методичні та інші матеріали з питань раціонального використання та відтворення водних ресурсів; технологію проведення водоохоронних робіт на річках і водоймах; Інструкцію про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зонz0126-01; правила технічної експлуатації меліоративних систем, водосховищ та ін., види і порядок водокористування, водооблік, гідрометрію, основи гідротехніки, трудового законодавства, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з водних ресурсів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з водних ресурсів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з водних ресурсів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з водних ресурсів II категорії - не менше 2 років.

Інженер з водних ресурсів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з водних ресурсів - не менше 2 років.

Інженер з водних ресурсів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ (ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО)

Завдання та обов'язки. Здійснює обстеження технічного стану гідротехнічних споруд осушувальних і зрошувальних систем берегозахисних об'єктів та готує висновки і пропозиції щодо необхідності проведення будівельних та ремонтних робіт для забезпечення їх надійного функціонування. Визначає необхідність і пріоритетність проведення будівельних та ремонтно-відновлювальних робіт на водних об'єктах та водогосподарських системах. Бере участь у виготовленні проектно-кошторисної документації з питань експлуатації та ремонту споруд. Здійснює розроблення квартальних та річних планів (графіків) різних видів ремонтів та технічного обслуговування меліоративної мережі, гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об'єктів, а також забезпечує підтримання їх в працездатному стані. Організовує виконання ремонтно-експлуатаційних та будівельних робіт, включаючи роботи з водогосподарського та житлового будівництва, технічних доглядів за меліоративною мережею та спорудами. Здійснює своєчасну підготовку системи до поливів та пропуску повеневих та паводкових вод, раціональне використання, охорону та відтворення водних ресурсів, проведення заходів із запобігання та усунення аварій, надання технічної допомоги господарствам та іншим власникам у проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт на внутрішньогосподарській меліоративній мережі. Проводить роботу з упровадження прогресивних форм організації праці та виробництва при виконанні ремонтно-експлуатаційних робіт, з упровадження передової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, з підвищення якості виконуваних робіт. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність. Бере участь у проведенні атестації та раціоналізації робочих місць, розробленні та впровадженні стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з експлуатації і ремонту меліоративних систем, обладнання, споруд та інших водогосподарських об'єктів. Здійснює розроблення та виконання заходів з покращення технічного стану каналів та споруд, підвищення коефіцієнтів корисної дії меліоративних об'єктів. Перевіряє роботу ремонтно-експлуатаційних служб, економне використання і належне зберігання ремонтно-будівельних матеріалів та обладнання, проводить технічну ревізію ремонтно-експлуатаційних робіт, паспортизацію та інвентаризацію наявного ремонтно-експлуатаційного обладнання і матеріалів. Вимагає від працівників виконання правил та норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

Повинен знати: законодавчі та нормативні документи з питань використання водних ресурсів, земельних відносин, природоохоронного законодавства; Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів; правила технічної експлуатації меліоративних систем; порядок планування ремонтних робіт та технічного обслуговування меліоративних систем і водогосподарських споруд, укладання договорів з іншими організаціями; основи технології та виконання ремонтно-експлуатаційних робіт, технічного обслуговування меліоративних систем, трубопроводів, будівель і споруд; чинні положення про оплату праці, форми організації праці; основи господарського розрахунку, ринкової економіки, виробництва і управління, трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту I категорії для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

Інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство) I категорії: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" та напряму підготовки "Водні ресурси" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту II категорії - не менше 1 року.

Інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство) II категорії: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" та напряму підготовки "Водні ресурси" (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту - не менше 1 року.

Інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" та напряму підготовки "Водні ресурси" (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

8. ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК (ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО)

Завдання та обов'язки. На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів та меліоративних систем розробляє окремі розділи (частини) проекту. Бере участь у підготовці завдань на розроблення проектних рішень, які складаються головним інженером проекту або головним спеціалістом. Бере участь у зборі вихідних даних для проектування, у рішенні технічних питань щодо закріплених водогосподарських об'єктів або меліоративних систем протягом усього періоду проектування, будівництва, введення в дію об'єкта та освоєння проектних потужностей. Ув'язує проектні рішення за виданим йому завданням з проектними рішеннями інших розділів (частин) проекту. Забезпечує відповідність розроблюваних проектних рішень та документації до стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування та будівництва, а також до виданого завдання на розроблення. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих водогосподарських об'єктів та меліоративних систем з питань, що входять в його компетенцію. Бере участь в аналізі та узагальненні досвіду розробки та реалізації в будівництві проектних рішень і на цій основі готовить пропозиції начальнику відділу щодо доцільності коригування прийнятих в проектній організації вимог до їх технічного та економічного рівня. Бере участь у складанні заявок на винаходи, підготовці висновків та відгуків на раціоналізаторські пропозиції та винаходи, проекти стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, в роботі семінарів і конференцій.

Повинен знати: Земельний кодекс України; Водний кодекс України213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об'єктів; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів і меліоративних систем; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розробки та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; технічні засоби автоматизованого проектування та механізації будівництва; методи проектування та проведення техніко-економічних розрахунків; принципи роботи, технологію виготовлення та монтажу обладнання та конструкцій, види і властивості матеріалів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проектування та будівництва; економіку й організацію виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-проектувальник (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - стаж роботи за професією інженера-проектувальника I категорії - не менше 1 року; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-проектувальника I категорії - не менше 2 років.

Інженер-проектувальник I категорії (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-проектувальника II категорії - не менше 1 року; для бакалавра - стаж роботи за професією інженера-проектувальника II категорії - не менше 2 років.

Інженер-проектувальник II категорії (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-проектувальника - не менше 2 років.

Інженер проектувальник (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

9. ІНЖЕНЕР З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ (ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО)

Завдання та обов'язки. Розробляє проектно-кошторисну документацію на ремонт, реконструкцію, будівництво і технічне вдосконалення водогосподарських об'єктів, захисних споруд, на виконання культурно-технічних планувальних та інших робіт (поточний та капітальний ремонт міжгосподарської і внутрішньогосподарської мережі, гідротехнічних споруд і приміщень, ремонт доріг, ліній зв'язку тощо) для водогосподарських організацій, землекористувачів та інших підприємств та організацій, робота яких пов'язана з експлуатацією, будівництвом, реконструкцією меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів. Забезпечує розроблення проектно-кошторисної документації на підставі нормативів і правил, технічних умов, а також інструкцій з проектування водогосподарських об'єктів згідно із затвердженими і погодженими замовником графіками робіт та термінами, передбаченими договорами. Ураховує в проектах технічного переоснащення внутрішньогосподарської зрошувальної, осушувальної і колекторно-дренажної мережі перспективи розвитку меліоративної системи. Упроваджує в проекти, що розробляються, передовий досвід проектування, нову технологію, комплексну механізацію, прогресивні методи проведення ремонтних робіт, які сприяють зниженню вартості робіт. Здійснює облік і установку додаткових реперів в межах меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів. Проводить контрольне нівелювання каналів, гідротехнічних споруд, дамб та авторський нагляд за виконанням ремонтних робіт, забороняє подальше ведення ремонтних робіт, якщо вони виконуються з відхиленням від затвердженого проекту. Ураховує в проектах вимоги природоохоронного законодавства.

Повинен знати: Земельний кодекс України; Водний кодекс України213/95-ВР, Закон України "Про меліорацію земель"1389-14, Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об'єктів; методичні нормативи та інші керівні матеріали стосовно розробки проектно-кошторисної документації; технологію проведення ремонтно-експлуатаційних робіт, структуру і напрям діяльності галузі; режими роботи систем і споруд; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об'єктів; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу; основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки та гідравліки, економіку і організацію виробництва, управління технологічними процесами виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об'єктів, перспективи їх розвитку.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи I категорії - не менше 1 року; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи I категорії - не менше 2 років.

Інженер з проектно-кошторисної роботи I категорії (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи II категорії - не менше 1 року.

Інженер з проектно-кошторисної роботи II категорії (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи - не менше 1 року.

Інженер з проектно-кошторисної роботи (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

10. ІНЖЕНЕР З РОЗРАХУНКІВ ТА РЕЖИМІВ (ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО)

Завдання та обов'язки. Організовує проведення спостережень за водним режимом на меліоративних системах та інших водогосподарських об'єктах у зоні діяльності управління: збирає, систематизує та аналізує інформацію про вологість ґрунтів, їх сольовий режим, рівні і витрати води на цих об'єктах, наповнення водойм; бере участь у підготовці пропозицій щодо відтворення водних ресурсів. На підставі інформації гідрометеорологічної служби про запаси води в басейнах річок та спостережень гідрометричної служби водогосподарської організації здійснює відповідні розрахунки - пропозиції для протиповеневої комісії щодо безаварійного пропуску повеневих та паводкових вод, проводить розрахунки режимів роботи водосховищ, які знаходяться на балансі організації. Здійснює коригування поданих внутрішньогосподарських планів водокористування у відповідності до пропускної спроможності міжгосподарських каналів та трубопроводів, враховуючи зміни водного режиму джерела зрошення, погодні умови і інші причини, які викликають необхідність змінювати строки і норми подачі води, складає для диспетчерської служби плани забору та розподілу води на системі між вузлами водорозподілу та точками виділу води водокористувачам. Контролює роботу чергових диспетчерів та інших працівників, на яких покладено обов'язки з оперативного управління режимами роботи водосховищ, каналів, меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки, техніки, передового досвіду з покращення якості водорозподілу та водокористування, підвищення коефіцієнтів корисної дії меліоративних систем та водогосподарських об'єктів, економного використання води. Складає, залежно від об'ємів води, замовлених водокористувачами, щоденні обсяги її розподілу по міжгосподарських каналах, здійснює розрахунки для персоналу насосних станцій про найбільш раціональний режим роботи технологічного устаткування. Здійснює збір та реєстрацію інформації про роботу всіх елементів меліоративної системи та інших водогосподарських об'єктів. Готує поточну інформацію та звітність про обсяги подачі води водокористувачам. Веде державну статистичну звітність про використання води та визначає потреби галузей економіки та населення у водних ресурсах шляхом аналізу отриманих даних.

Повинен знати: Водний кодекс; Земельний кодекс2768-14; правила технічної експлуатації меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань планування і оперативного управління виробництвом; перспективи розвитку меліорації та водного господарства даної організації (забір та розподіл води, оснащення меліоративних систем водомірними пристроями, технічні характеристики вітчизняних та зарубіжних водомірних установок, пристроїв та методів обліку, забору, розподілу та використання води); керівні і нормативні матеріали, які стосуються використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації; технологію оброблення інформації; види технічних носіїв інформації, методи математичного моделювання і формалізації задач; методи математичного і логічного аналізу; порядок оформлення технічної документації; основи економіки, організації праці та виробництва.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з розрахунків та режимів (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту I категорії для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

Інженер з розрахунків та режимів (водне господарство) I категорії: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" та напряму підготовки "Водні ресурси" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту II категорії для спеціаліста - не менше 1 року.

Інженер з розрахунків та режимів (водне господарство) II категорії: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" та напряму підготовки "Водні ресурси" (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту - не менше 1 року.

Інженер з розрахунків та режимів (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" та напряму підготовки "Водні ресурси" (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

11. ІНЖЕНЕР-ГІДРОТЕХНІК

Завдання та обов'язки. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування водогосподарських об'єктів: проводить підготовку виробництва та забезпечує виконання технологічних процесів; проводить випробування і вимірювання основних параметрів технологічних процесів та здійснює перевірку їх відповідності до проектних параметрів і нормативів; організовує виконання робіт зі створення водогосподарських об'єктів; розробляє та доводить виробничі завдання до ланок і бригад та забезпечує їх виконання; розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, складає дефектні відомості та зміни до технічних паспортів, складає первинну кошторисну та виконавчу документацію і звітність, визначає виконавців, вносить пропозиції щодо фінансування робіт з нагляду, догляду за роботою систем, проведення поточного, капітального ремонтів, здійснює контроль за їх виконанням і приймає виконані роботи. Забезпечує функціонування водогосподарських об'єктів: організовує проведення поточних і аварійних ремонтів гідромеліоративних систем та споруд; забезпечує підготовку водогосподарських об'єктів, машин механізмів та обладнання до роботи; розробляє плани водопідготовки, водоподачі і водовідведення; здійснює технічну експлуатацію водогосподарських об'єктів; забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання, організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування водогосподарських об'єктів. Забезпечує пропускання повеней і паводків та підготовку водогосподарських об'єктів до вегетаційного сезону та проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Здійснює вхідний, операційний контроль якості водогосподарських мереж та споруд, виконує обстеження технічного стану водогосподарських мереж та споруд, виявляє відмови та пошкодження, розробляє заходи щодо їх запобігання і усунення, удосконалення або реконструкції; проводить спостереження за впливом водогосподарських мереж і споруд на стан навколишнього природного середовища і оцінює наслідки використання обраних технологій, сировини та матеріалів, можливість застосування безвідходних технологій, а також вторинного використання відходів виробництва; проводить контроль і дає висновки про відповідність матеріалів, виробів і конструкцій технічної документації на виробництві; проводить поопераційний контроль якості виконаних робіт під час створення і функціонування гідромеліоративних систем та споруд. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, організовує розслідування нещасних випадків та аварій робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об'єктів, перспективи їх розвитку; оплату праці й управління.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-гідротехнік: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - стаж роботи за професією інженера-гідротехніка I категорії - не менше 1 року, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-гідротехніка I категорії - не менше 2 років.

Інженер-гідротехнік I категорії: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією інженера-гідротехніка II категорії не менше 1 року.

Інженер-гідротехнік II категорії: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-гідротехніка - не менше 1 року.

Інженер-гідротехнік: повна вища освіта напряму підготовки "Водні ресурси" (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

12. ІНЖЕНЕР З НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ (ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО)

Завдання та обов'язки. Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймання закінчених меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів від підрядних ремонтно-будівельних організацій. Контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідність обсягів, строків і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій, затверджених проектно-кошторисною документацією, до робочих креслень, будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов, норм охорони праці, вимог пожежної безпеки і організації праці, охорони навколишнього середовища. Бере участь у вирішенні питань про внесення до проектів змін, пов'язаних із упровадженням більш прогресивних технологічних процесів, обсягово-планувальних і конструктивних рішень, які забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників водогосподарських об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту. Бере участь у розгляданні і узгодженні змін проектних рішень, які виникають під час будівництва, оперативно вирішує питання заміни (в разі потреби) матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об'єктів). Вивчає причини недодержання строків і погіршення якості будівельно-монтажних робіт на водогосподарських об'єктах і меліоративних системах, вживає заходів щодо їх запобігання і усунення. Здійснює технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт, оформляє необхідну технічну документацію. Бере участь у роботі комісій з приймання збудованих водогосподарських об'єктів і здавання їх в експлуатацію. Контролює якість усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені комісією строки. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів капітального будівництва та ремонтів.

Повинен знати: Земельний кодекс України; Водний кодекс України213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Державні будівельні норми; законодавство про працю; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з виконання будівельно-монтажних робіт; технічні умови та графіки виконання будівельно-монтажних робіт; стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції; основи технології виробництва і способи ведення будівельно-монтажних робіт на водогосподарських об'єктах; порядок приймання об'єктів, закінчених будівництвом, і методи контролю їх якості; порядок оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; основи економіки, організації праці, організації виробництва та управління, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства та законодавства про охорону навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з нагляду за будівництвом (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом I категорії - не менше 1 року; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженер з нагляду за будівництвом I категорії - не менше 2 років.

Інженер з нагляду за будівництвом I категорії (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом II категорії - не менше 1 року.

Інженер з нагляду за будівництвом II категорії (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом - не менше 1 року.

Інженер з нагляду за будівництвом (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

13. ІНЖЕНЕР СТАНЦІЇ НАСОСНОЇ (ГРУПИ СТАНЦІЙ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну технічну експлуатацію і безперебійну роботу електричного та гідромеханічного устаткування, споруд насосної станції (групи насосних станцій), своєчасну подачу води згідно з планами водокористування та графіком; складає дефектні відомості, описи ремонтних робіт, бере участь у розробленні і здійсненні планів робіт з технічного обслуговування насосної станції, планово-запобіжного, поточного та капітального ремонту, проведення профілактичних випробувань і налагоджувальних робіт електротехнічного та гідромеханічного устаткування, видає допуски на проведення цих робіт. Забезпечує складання та реалізацію заявок, розрахунків на придбання обладнання, приладів, запасних частин, матеріалів, необхідних для технічного обслуговування та ремонту. Забезпечує виконання машиністами ресурсозберігаючих режимів роботи насосних станцій, розробляє заходи щодо економії електроенергії, дотримання лімітів, упровадження засобів водообліку, підвищення ефективності використання насосно-силового обладнання і паливно-енергетичних ресурсів. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації, охорони праці, протипожежного захисту, організовує і проводить заняття з вивчення професійних і експлуатаційних інструкцій, бере безпосередню участь у підвищенні професійної підготовки машиністів насосної станції, у кваліфікаційних комісіях із перевірки знань персоналу насосної станції правил і норм охорони праці, технічної експлуатації енергетичного устаткування і пристроїв автоматики, проводить з персоналом протиаварійні і протипожежні тренування. Бере участь у розробленні пропозицій щодо реконструкції та технічного переобладнання насосних станцій, у роботі комісії з приймання в експлуатацію побудованих і відремонтованих об'єктів насосної станції, оформляє документи на списання з балансу організації спрацьованого і того, що відпрацювало амортизаційний термін обладнання насосної станції, видає допуски на проведення цих робіт. Контролює дотримання персоналом насосної станції трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників насосних станцій або накладання на них дисциплінарного стягнення.

Повинен знати: Закони України "Про охорону праці"; "Про пожежну безпеку"3745-12; керівництво з експлуатації насосних станцій, правила експлуатації насосних станцій; систему технічного обслуговування та ремонту енергетичного устаткування; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачівz0093-98; Правила будови і безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском, Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів; конструктивні особливості, технічні характеристики, режими роботи електричного і механічного устаткування; порядок складання паспортів на обладнання, інструкцій з експлуатації, обслуговування і ремонту обладнання, дефектних відомостей, специфікацій та іншої технічної документації; основи трудового законодавства; системи оплати і стимулювання праці, основи економіки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер станції насосної (групи станцій): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера станції насосної (групи станцій) I категорії - не менше 2 років.

Інженер станції насосної (групи станцій) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера станції насосної (групи станцій) II категорії - не менше 2 років.

Інженер станції насосної (групи станцій) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера станції насосної (групи станцій) - не менше 2 років.

Інженер станції насосної (групи станцій): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

14. ФАХІВЕЦЬ З ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує забір, облік, розподіл і відведення води на меліоративних системах та інших водогосподарських об'єктах у відповідності до затверджених річних планів водокористування. Здійснює облік водокористувачів, забезпечує організацію своєчасної і безперебійної подачі води водокористувачам та контроль за раціональним її використанням, дотриманням ними установлених лімітів. Здійснює контроль за веденням первинного обліку забору та використання води суб'єктами - водокористувачами, аналізує та узагальнює результати водообліку. Бере участь у складанні річних і перспективних планів водокористування і контролі за їх виконанням, у розробленні заходів і пропозицій щодо раціонального використання водних ресурсів, підвищення водозабезпеченості, удосконалення системи обліку води. Планує сезонне та багаторічне регулювання поверхневого стоку меліоративних систем та басейнів малих річок, в яких вони знаходяться. Розробляє заходи щодо пропуску весняної повені та літньо-осінніх паводків, охорони та раціонального використання поверхневих і підземних вод в межах меліоративної системи, водосховища, басейну річки. Організовує роботу з обладнання водозабірних і водовідвідних вузлів на відкритих та закритих каналах, насосних станціях, річках та водостоках, водосховищах водомірними засобами та пристроями, забезпечує їх експлуатацію та збереження. Упроваджує у виробництво сучасні досягнення науки і техніки з удосконалення водорозподілу, обліку води, підвищення коефіцієнта корисної дії і економного використання води, автоматизації і комп'ютеризації вузлів забору, обліку і розподілу води. Бере участь у проведенні паспортизації меліоративних систем та водогосподарських об'єктів, у впровадженні метрологічних норм, методик вимірювань, форм ведення звітності. Організовує нагляд за станом і дотриманням правил експлуатації водогосподарських споруд, засобів і пристроїв та умов дозволів на спеціальне водокористування, порядку та режиму використання земель водного фонду (розорювання, вирубка насаджень, внесення добрив та пестицидів); контроль за дотриманням заходів з охорони від забруднення, засмічення водних об'єктів і прибережних захисних смуг. Вивчає та оцінює вплив переформування берегів, підтоплення і затоплення територій, засмічення і забруднення акваторій та прибережних смуг на навколишнє середовище, відтворення водних ресурсів і господарську діяльність. Бере участь у відведенні та облаштуванні прибережних захисних смуг, встановленні водоохоронних знаків.

Повинен знати: Конституцію України; Водний кодекс України213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Земельний кодекс України2768-14; Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем; постанови, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з проектування, будівництва і технічної експлуатації водогосподарських об'єктів; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з використання водних ресурсів: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - стаж роботи за професією фахівця з використання водних ресурсів I категорії - не менше 1 року, спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця з використання водних ресурсів I категорії - не менше 2 років.

Фахівець з використання водних ресурсів I категорії: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фахівця з використання водних ресурсів II категорії - не менше 1 року.

Фахівець з використання водних ресурсів II категорії: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця з використання водних ресурсів - не менше 1 року.

Фахівець з використання водних ресурсів: повна вища освіта за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ДИСПЕТЧЕР (ЗРОШУВАЛЬНІ ТА ОСУШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує через керівників структурних підрозділів раціональний режим роботи меліоративних систем, контролює виконання ними доручень і розпоряджень керівництва управління. Здійснює оперативне регулювання водоподавання, водорозподілу, водовідведення та інших технологічних процесів основної діяльності експлуатаційної організації відповідно до змінно-добових завдань і календарних планів. Координує роботу ремонтних бригад, машин і механізмів. Контролює подавання води водокористувачам відповідно до укладених договорів та лімітів забору води. Забезпечує проектний режим роботи польдерних насосних станцій. Вживає заходів щодо усунення причин зменшення або припинення подавання води, залучає у разі потреби інші служби управління для вирішення цих питань. Своєчасно попереджує відповідні служби про аварії на системах та веде контроль за їх ліквідацією. Складає, залежно від об'ємів води, замовлених водокористувачами, щоденний баланс її розподілу по міжгосподарських каналах, дає вказівки персоналу насосних станцій про найбільш раціональний режим роботи технологічного устаткування з метою регулювання витрат води на спорудах. Здійснює збір та реєстрацію інформації про роботу всіх елементів меліоративної системи. Веде диспетчерські журнали за встановленими формами, складає рапорти про порушення причин водоподавання або водовідведення та інші процеси виробництва.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань планування і оперативного управління виробництвом; Водний кодекс; Земельний кодекс2768-14; Правила технічної експлуатації меліоративних систем; Положення про порядок проведення планово-запобіжних ремонтів; технічну характеристику зрошувальних та осушувальних систем; напрям діяльності управління, правила користування ґрадуювальними таблицями гідроспоруд та кривими витрат об'ємів каналів; структуру управління, дільниць та інших підрозділів, виробничі зв'язки між ними.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років (у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року), для бакалавра - не менше 3 років (на даному підприємстві - не менше 1 року).

2. ІНСПЕКТОР З ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів на водоймах, водогосподарських об'єктах і землях водного фонду в басейнах річок та екологічним станом та оздоровленням водних об'єктів та дотримання вимог водного законодавства. Здійснює перевірки дотримання вимог водного законодавства на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності і господарювання та виконання ними водоохоронних заходів, контроль за дотриманням водного законодавства на землях водного фонду. Подає на розгляд справи про адміністративні порушення відповідно до чинного законодавства, оформляє претензії та приписи за порушення водного законодавства, які заподіяли збитки державі. Бере участь у підготовці пропозицій щодо притягнення винних у порушенні водного законодавства до відповідальності, а також щодо обмеження, тимчасової заборони (припинення) господарської діяльності суб'єктів господарювання чи припинення дії виданих дозволів, якщо ця діяльність здійснюється з порушенням водного законодавства. Готує довідки, висновки, пропозиції щодо інспекторської діяльності в межах підпорядкованої території (заходи щодо запобігання забрудненню, замуленню, заростанню, "цвітінню" води у водних об'єктах, підтримки берегів і водних акваторій в стані, який відповідає вимогам їх господарського використання та охорони навколишнього середовища; заходи щодо боротьби з підтопленням прибережних територій). Контролює виконання водоохоронних заходів у межах водоохоронних зон, заходів щодо ліквідації наслідків пропуску скидних господарсько-побутових, промислових, дренажних, повеневих, та паводкових вод, здійснює постійний контроль за наповненням та спрацюванням водосховищ на закріпленій території.

Повинен знати: Земельний кодекс України; Водний кодекс України213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об'єктів; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об'єктів; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу; основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки та гідравліки; економіку й організацію виробництва; управління технологічними процесами виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій; порядок планування ремонтно-експлуатаційних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об'єктів, перспективи їх розвитку; оплату праці й управління.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта напряму підготовки "Водні ресурси" (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка-гідротехніка - не менше 1 року.

3. ТЕХНІК-ГІДРОМЕТРИСТ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання комплексу робіт, пов'язаних із утриманням у належному технічному стані закріплених за ним гідрометричних постів, спостережувальних свердловин та інших об'єктів, здійснює замірювання рівнів ґрунтових та поверхневих вод за маршрутом та графіком, що затверджені начальником водогосподарського об'єкта. Веде спостереження за рівнями води в каналах, річках та водосховищах, за фільтрацією води з водних об'єктів, положенням кривих депресій; роботою дренажу, деформацією укосів у місцях виклинювання ґрунтових вод, визначає втрати води на фільтрацію. Здійснює регулювальні роботи на спорудах щодо забору, подання та скидання води згідно з диспетчерськими планами-графіками та веде відповідні записи в журналі за кожним водовиділом. Інформує диспетчерську службу про середньодобові витрати та сумарну кількість води, що забрана (подана). Забезпечує виконання планових ремонтних робіт без порушення графіків водоподачі, оперативно приймає рішення з питань режиму робити водовиділу в аварійних ситуаціях. Бере участь в обладнанні водомірних постів, встановленні, налагодженні і консервації на зимовий період приладів водообліку. Веде контроль за несанкціонованими заборами води на водовиділах і водопровідній мережі. Забезпечує своєчасне складання дефектних відомостей на ремонт гідрометричних постів і обладнання, виконання правил технічної експлуатації, охорони праці. Здійснює записи результатів вимірювань у польові журнали безпосередньо на місці спостережень після кожного замірювання, здійснює математичну обробку результатів вимірювань, надсилає журнали до відділу водокористування.

Повинен знати: Земельний кодекс України; Водний кодекс України213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об'єктів; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об'єктів; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо завданню шкоди навколишньому середовищу; гідрологію, гідрометрію та гідрогеологію, гідротехніку та гідравліку, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи водомірних пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта напряму підготовки "Водні ресурси" (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ТЕХНІК-ГІДРОТЕХНІК (експлуатаційні водогосподарські організації)

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання комплексу робіт, пов'язаних з утриманням у належному технічному стані закріплених за ним гідротехнічних споруд і об'єктів, відповідає за їх правильну технічну експлуатацію. Контролює виконання ремонтних робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на каналі, гідротехнічних спорудах, водовиділах, які він обслуговує. Бере участь у роботі комісії з обстеження закріплених за ним об'єктів, зі складання дефектних відомостей про технічний стан гідротехнічних об'єктів на дільниці, виявляє технічні дефекти в спорудах та їх вплив на роботу меліоративних систем, вживає заходів щодо їх ліквідації. Упроваджує нову техніку, засоби малої механізації на роботах із технічної експлуатації споруд і об'єктів та для проведення ремонтно-експлуатаційних робіт. Вживає заходів щодо безаварійного пропуску повеней і паводків та підготовки меліоративних систем до вегетаційного періоду. Веде первинну інформаційну та звітну документацію, бере участь у розробленні планів забору води, відповідає за своєчасну і безперебійну подачу води водокористувачам згідно з графіками. Здійснює контроль за виконанням робітниками правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, споруд і об'єктів, дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової дисципліни.

Повинен знати: Водний і Земельний2768-14 кодекси України; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем; основи геодезії, гідротехніки, гідрології, гідрогеології; проектно-кошторисну документацію; призначення гідротехнічних споруд; технологію експлуатації гідроспоруд і об'єктів; технічну документацію; застосування інструментів, приладів та використання механізмів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо завданню шкоди навколишньому середовищу; планування і порядок проведення ремонтно-експлуатаційних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об'єктів.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-гідротехнік I категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії - не менше 1 року.

Технік-гідротехнік II категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-гідротехніка - не менше 2 років.

Технік-гідротехнік: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

5. ТЕХНІК-ГІДРОТЕХНІК (гідрогеолого-меліоративні експедиції)

Завдання і обов'язки. Виконує окремі роботи, які пов'язані з вишукуваннями, проектуванням, будівництвом, обслуговуванням та дослідженнями гідротехнічних споруд та елементів водогосподарських об'єктів. Здійснює геодезичне знімання ділянок земної поверхні і елементів водогосподарських об'єктів, проводить відбір зразків води та ґрунту, визначає їх окремі фізико-механічні характеристики. Виконує розрахункові та графічні роботи під керівництвом спеціалістів під час проектування гідромеліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів. Забезпечує виконання технологічних операцій під час будівництва, обслуговування та ремонту водогосподарських споруд у відповідності до проектно-технологічної документації та норм і правил. Бере участь у роботі комісії з обстеження закріплених за ним об'єктів, зі складання дефектних відомостей про технічний стан гідротехнічних об'єктів на дільниці, виявляє технічні дефекти у спорудах та їх вплив на роботу меліоративних систем, вживає заходів щодо їх ліквідації.

Використовує нову техніку, засоби малої механізації на роботах з будівництва, ремонту та технічної експлуатації споруд і об'єктів. Вживає заходів щодо безаварійного пропуску повеней і паводків та підготовки водогосподарських об'єктів та систем до вегетаційного періоду. Веде первинну інформаційну та звітну документацію, бере участь у розробленні планів забору води, відповідає за своєчасну і безперебійну подачу води водокористувачам згідно з графіками. Здійснює контроль за використанням робітниками правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, споруд і об'єктів, дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової дисципліни.

Повинен знати: Земельний кодекс України; Водний кодекс України213/95-ВР; Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації елементів зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об'єктів; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об'єктів; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу; основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки та гідравліки, економіку й організацію виробництва, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій; порядок планування ремонтно-експлуатаційних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об'єктів, перспективи їх розвитку; оплату праці й управління.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-гідротехнік I категорії: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки "Водні ресурси" (бакалавр, молодший спеціаліст): для бакалавра - стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії - не менше 1 року; для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії - не менше 2 років.

Технік-гідротехнік II категорії: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки "Водні ресурси" (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - стаж роботи за професією техніка-гідротехніка - не менше 1 року; для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка-гідротехніка - не менше 2 років.

Технік-гідротехнік: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки "Водні ресурси" (бакалавр або молодший спеціаліст) - без вимог до стажу роботи.

6. ТЕХНОЛОГ-ГІДРОТЕХНІК

Завдання та обов'язки. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування елементів водогосподарських мереж та споруд: проводить підготовку виробництва та забезпечує виконання технологічних процесів; проводить випробування і вимірювання основних параметрів технологічних процесів та здійснює перевірку їх відповідності до проектних параметрів і нормативів; організовує виконання робіт зі створення елементів водогосподарських мереж та споруд; розробляє та доводить виробничі завдання до ланок і бригад та забезпечує їх виконання; розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, вносить пропозиції щодо складання дефектних відомостей та змін до технічних паспортів, складає первинну кошторисну та виконавчу документацію і звітність.

Забезпечує функціонування елементів водогосподарських мереж і споруд: організовує проведення поточних і аварійних ремонтів елементів водогосподарських мереж і споруд; забезпечує підготовку елементів водогосподарських мереж та споруд, машин механізмів та обладнання до роботи; оперативно корегує плани водопідготовки, водоподачі і водовідведення; здійснює технічну експлуатацію елементів водогосподарських мереж та споруд; забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання.

Здійснює вхідний, операційний контроль якості елементів водогосподарських мереж та споруд, виконує обстеження технічного стану елементів водогосподарських мереж та споруд, виявляє відмови та пошкодження, розробляє заходи щодо їх запобігання і усунення, удосконалення або реконструкції; проводить спостереження за впливом водогосподарських мереж і споруд на стан навколишнього природного середовища; проводить контроль і дає висновки про відповідність матеріалів, виробів і конструкцій технічної документації на виробництві; визначає кількісні показники якості технологічних процесів, технічних рішень; проводить поопераційний контроль якості виконаних робіт під час створення і функціонування елементів водогосподарських мереж та споруд; дає оцінку якості елементів водогосподарських мереж та споруд, технологічного процесу. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій; визначає потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечує захист у разі виникнення надзвичайної ситуації: організовує індивідуальний захист із використанням табельних та підручних засобів, евакуацію з небезпечної зони персоналу об'єкта укриття персоналу об'єкта, проводить рятувальні невідкладні аварійно-відновлювальні роботи, організовує дії з метою запобігання або зменшення рівня вірогідного пошкодження водогосподарських об'єктів.

Повинен знати: Земельний кодекс України; Водний кодекс України213/95-ВР, Закон України "Про меліорацію земель"1389-14; Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об'єктів; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об'єктів; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу; основи геодезії, гідрології і гідрогеології, гідротехніки та гідравліки, економіку і організацію виробництва, управління технологічними процесами виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій; порядок планування ремонтно-експлуатаційних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об'єктів, перспективи їх розвитку.

Кваліфікаційні вимоги: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки "Водні ресурси" (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи; для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка-гідротехніка - не менше 1 року.

РОБІТНИКИ

1. ЗАМІРНИК

Завдання та обов'язки. Обслуговує закріплену за ним мережу спостережувальних свердловин та інших об'єктів спостережень, здійснює замірювання рівнів ґрунтових та поверхневих вод за маршрутом і графіком, що затверджені начальником гідрогеолого-меліоративної партії (загону), здійснює записи в польовому журналі безпосередньо на місці спостережень після кожного замірювання, відмічає в журналі дату прочистки і глибину свердловини, її засмічення і пошкодження, порушення маркування. Надсилає щомісяця після останнього замірювання оригінали польових журналів до партії (загону). Перед здійсненням замірювання перевіряє технічний стан свердловин (наявність запірних пристроїв, цілісність оголовків тощо), періодично змащує різьбу оголовка з метою запобігання ржавінню. У разі потреби фарбує свердловини, поновлює на них номери, обкошує територію біля свердловин. Негайно повідомляє гідрогеолого-меліоративну партію (загін) у разі пошкодження обсадних труб, оголовків, марки, рулетки, обвалу свердловини; відсутності запасу польових журналів, зміни місця проживання, тимчасового передавання проведення спостережень іншій особі, відмови від роботи. У разі злісного пошкодження спостережувальної свердловини повинен: запросити на місце пригоди представника місцевої влади і скласти акт, повідомити про пригоду гідрогеолого-меліоративну партію (загін), зробити відповідні записи в польовому журналі. Суворо дотримується правил охорони праці і пожежної безпеки, трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: основні правила спостережень за режимом рівня ґрунтових та поверхневих вод; свою посадову інструкцію і зону обслуговування; правила охорони праці та пожежної безпеки, призначення і правила користування інструментом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. РЕГУЛЮВАЛЬНИК ПОДАВАННЯ ВОДИ

Завдання та обов'язки. Здійснює регулювальні роботи на спорудах щодо забору, подавання та скидання води згідно з диспетчерськими планами-графіками та веде відповідні записи в журналі за кожним водовиділом. Інформує диспетчерську службу про середньодобові витрати та сумарну кількість води, що забрана, подана за минулу добу за всіма пунктами обліку води. Здійснює роботи з підтримання в робочому стані споруд і обслуговування водомірних пристроїв (видалення рослинності і наносів на водовиділах, відновлення позначок на водомірних рейках тощо). Виконує планові ремонтні роботи без порушення графіків подавання води, оперативно приймає рішення з питань режиму роботи водовиділу в аварійних ситуаціях. Бере участь в обладнанні водомірних постів, встановленні, налагодженні і консервації на зимовий період приладів водообліку. Веде контроль за несанкціонованими заборами води на водовиділах і зрошувальній мережі.

Повинен знати: технічну характеристику закріпленої за ним зрошувальної системи, пропускну здатність каналів і споруд; робочі та катастрофічні рівні води, слабкі місця і ділянки, які потребують постійного нагляду; правила користування градуювальними таблицями та кривими витрат гідротехнічних споруд; основи технічної експлуатації гідротехнічних споруд; правила охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. РЕМОНТУВАЛЬНИК РУСЛОВИЙ

Завдання та обов'язки. Забезпечує утримання в технічно справному стані закріпленої за ним зрошувальної і осушувальної мережі, гідротехнічних споруд, берегозакріплювальних та регулюючих споруд на гірських річках, захисних дамбах тощо; веде нагляд за їх технічним станом і здійснює охорону від пошкоджень. Відповідно до нормованих завдань виконує роботи з технічного обслуговування гідротехнічних споруд, закритої і відкритої меліоративної мережі: (проводить ремонт бетонних і залізобетонних конструкцій, гідроізоляції, здійснює ревізію та ремонт запірно-регулювальної арматури на закритих трубопроводах, здійснює розчищення каналів від деревної та чагарникової рослинності, скошування трав'яної рослинності на укосах і бермах каналів, біля гідротехнічних споруд). Упроваджує засоби малої механізації (кущорізи, бензопили тощо). Бере участь в облаштуванні меліоративних систем і водогосподарських об'єктів інженерними знаками, схемами, інформаційними написами та маркуванні. Готує закріплені за ним споруди до пропуску паводків та повеней, бере участь у чергуванні під час проходження паводків. Систематично проводить огляд закріплених за ним споруд, своєчасно вживає заходів до усунення виявлених пошкоджень, веде журнал обліку виконаної роботи. Здійснює заготівлю аварійних запасів місцевих матеріалів. У випадку аварії або загрози руйнування каналів, дамб, споруд повідомляє про це керівництво експлуатаційної дільниці.

Повинен знати: план розташування і кількість гідротехнічних об'єктів у зоні обслуговування, протяжність каналів; конструкцію, технічні характеристики та основні правила експлуатації гідротехнічних споруд; технологію виконання ремонтних робіт (бетонних, ізоляційних, монтажних тощо); основи водного законодавства; правила охорони праці; призначення і правила користування інструментом та засобами малої механізації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. ОГЛЯДАЧ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує встановлений режим роботи закріпленого за ним комплексу споруд водойми, водосховища, закритих трубопроводів, колекторно-дренажної мережі, а також окремих водогосподарських об'єктів, де необхідно проводити систематичні гідрологічні і гідрометричні спостереження за роботою гідротехнічних споруд, динамікою фільтраційних вод, станом дренажних систем з метою запобігання підтопленню територій і населених пунктів. Здійснює оперативне керування технічними пристроями і спорудами на об'єктах водосховища, магістральних трубопроводах. Веде нагляд і контроль за станом чаші і акваторії водосховища та споруд, стійкості тіла і відкосів греблі, динаміки просадок і зміщення споруд, виконує поточні ремонтні роботи на закріплених за ним гідроспорудах (білення, фарбування, очищення дренажних гирл, скошування рослинності та чагарників), стежить за станом прибережних захисних смуг, насаджень тощо. Забезпечує дотримання особливого режиму роботи під час підготовки водосховища до пропуску паводків, веде постійні спостереження за фільтрацією води згідно з вимогами, встановленими керівництвом експлуатаційної організації. Фіксує результати спостережень у спеціальних журналах. Проводить роботи з догляду за трубопроводами і арматурою з метою підтримання їх у робочому стані, а також усунення дефектів, що виникають. Бере участь в облаштуванні водогосподарських об'єктів інженерними знаками.

Повинен знати: зону обслуговування, план розташування, кількість гідротехнічних споруд і гідротехнічних пристроїв, їх технічні характеристики та основні правила технічної експлуатації; стан чаші і акваторії водосховища та споруд; основи водного законодавства, правила охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випусками 01,46 ЕТКС видання 1985 р.

N
пор.
Професії, які вміщено
в цьому розділі
Діапа-
зон
розря-
дів
Професії за випуском
01,46 ЕТКС, видання
1985 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
1.
Замірник
-
Новая профессия

2.
Регулювальник
подавання води
-
Регулировщик подачи
воды
3
3.
Ремонтувальник
русловий
-
Новая профессия

4.
Оглядач гідротехнічних
об'єктів
-
Осмотрщик
гидротехнических
объектов
-

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випусками 01,46 ЕТКС видання 1985 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за випуском
01,46 ЕТКС, видання
1985 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
Професії, які вміщено
в цьому розділі
Діапа-
зон
розря-
дів
1
-
-
Замірник
-
2.
Регулировщик подачи
воды
3
Регулювальник
подавання води
-
3.
-
-
Ремонтувальник
русловий

4.
Осмотрщик
гидротехнических
объектов
-
Оглядач
гідротехнічних
об'єктів
-