МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики

України

22.12.2006 N 485

( v0485581-06 )

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 20

Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії Станом на 01.01.2007 р.

ВСТУП

Випуск 20 "Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) опрацьовано відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У Випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості будови Випуску 32 ЕТКС видання 1984 р.

До Випуску внесено відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, присвоєння і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено у "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які подано у Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336.

Кваліфікаційні вимоги кваліфікаційних характеристик професій працівників розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" та Класифікатора професій ДК 003:2005vb375609-05, vc375609-05.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. АПАРАТНИК БАЛАНСОВИХ УСТАНОВОК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процеси контролю за роботою контактних печей за допомогою балансових установок відповідно до робочої інструкції. Готує та збирає балансові установки, перевіряє на герметичність, відбирає контактний газ через конденсатор з колектору контактної печі, аналізує газ і визначає густину конденсату. Регулює швидкість проходження газу і конденсату, густину конденсату, температуру, вакуум, тиск за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування. Обслуговує газові годинники, газоміри, збірники, холодильники, установки для димових регенераційних газів. Відбирає проби. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічну схему контролю за роботою контактних печей; будову балансових установок; фізико-хімічні властивості контактного газу, конденсату; правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ВАКУУМ-ПРИЙМАЧІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес охолодження, відстоювання та передачі жирних кислот за фракціями, жирних спиртів та інших жирних продуктів за допомогою вакууму на наступні стадії процесу або на склади під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає продукт з конденсаторів, краплевідбійників і дефлегматорів у вакуум-приймачі. Регулює подавання охолоджувальної води і циркульованого конденсату на холодильники, обігрівання комунікацій і хід технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та за даними хімічних аналізів. Вивантажує продукт з вакуум-приймача в ємкості готової продукції. Веде робочі журнали.

Повинен знати: технологічний процес охолодження, відстоювання та передачі жирних кислот і спиртів за допомогою вакууму на наступні стадії процесу; принцип роботи основного та допоміжного устаткування, комунікацій, арматури і контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні і технологічні властивості напівпродуктів; правила регулювання технологічного процесу на робочому місці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес охолодження, відстоювання та передачі жирних кислот за фракціями, жирних спиртів та інших жирних продуктів за допомогою вакууму на наступні стадії процесу або на склади. Підключає окремі вакуум-приймачі до загальної системи: утворює, підтримує та випускає вакуум. Підтримує та контролює всі параметри технологічного режиму: температуру, тиск, вакуум тощо відповідно до робочих інструкцій. Відбирає проби. Розраховує кількість нагрівальної пари та охолоджувальної води згідно з кількістю продукту та його фракції. Заміряє рівні та визначає об'єм готової продукції, перераховує об'ємні показники у вагові. Обслуговує вакуум-приймачі, пароструйні ежектори, холодильники, теплообмінники, насоси та інше устаткування дільниці, яка обслуговується. Контролює роботу всього устаткування дільниці, що обслуговується. Провадить пуск та зупинку устаткування. Запобігає несправностям в роботі устаткування, комунікацій і арматури. Усуває несправності. Провадить простий ремонт. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову основного та допоміжного устаткування, комунікацій, арматури і контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні і технологічні властивості продуктів; державні стандарти і технічні умови на готову продукцію; суть технологічного процесу на робочому місці; технологічний режим; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вакуум-приймачів 3 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ВИДІЛЕННЯ АЦЕТОФЕНОНУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу виділення ацетофенону шляхом дегідратації диметилфенілкарбінолу або кристалізацією фракцій ацетофенону відповідно до робочої інструкції. Приймає та завантажує сировину, провадить дегідратацію триметилкарбінолу, ректифікацію ацетофенону. Веде кристалізацію фракцій ацетофенону, центрифугування, вивантаження та відкачування фільтрату, очищення від кристалів внутрішніх стінок кристалізаторів. Регулює вакуум, температуру, подавання і дозування сировини за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування і комунікацій. Обслуговує ємкості, насоси, дегідрататори, ректифікаційні колони, кристалізатори, центрифуги та інше устаткування на робочому місці. Веде записи у робочому журналі. Відбирає проби.

Повинен знати: технологічну схему окремих операцій процесів виділення ацетофенону; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості диметилфенілкарбінолу, фракцій ацетофенону; правила регулювання технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виділення ацетофенону шляхом дегідратації диметилфенілкарбінолу або кристалізацією фракцій ацетофенону відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці виділення ацетофенону. Контролює дотримання технологічного регламенту дегідратації диметилфенілкарбінолу, ректифікації ацетофенону або контролює кристалізацію фракцій ацетофенону, центрифугування і виділення ацетофенону за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск, зупинку дегідрататорів, ректифікаційних колон, кристалізаторів, центрифуг та іншого устаткування дільниці. Керує підлеглими робітниками. Веде облік витрат сировини, реагентів, одержаного ацетофенону. Веде записи у робочому журналі.

Повинен знати: технологічну схему процесу виділення ацетофенону; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості ацетофенону; технологічний режим, способи контролю за дотриманням технологічного регламенту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виділення ацетофенону 4 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ВИДІЛЕННЯ КАРБІНОЛУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу одержання карбінолу методом синтезу моновінілацетилену і ацетону в бензольній суспензії їдкого калію відповідно до робочої інструкції. Готує суміші моновінілацетилену і ацетону. Подає суміші в бензольну суспензію їдкого калію в реактор; веде синтез карбінолу калію. Здійснює подавання води і розкладання карбінолу калію, розділення вуглеводнево-лужного шару. Зливає водно-лужний шар. Передає вуглеводневий шар в куб перегонного апарата. Провадить відгонку декарбінольної і карбінольної фракцій. Осушує карбінол гранульованим хлористим кальцієм. Веде процес стабілізації карбінолу неозоном "Д". Розливає готовий продукт в бочки, маркує та відправляє на склад. Регулює процес дозування і перемішування продуктів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування і комунікацій на своєму робочому місці. Веде облік витрат сировини та одержаної продукції. Записує показники у виробничому журналі. Відбирає проби.

Повинен знати: технологічну схему окремих операцій процесу одержання карбінолу; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості моновінілацетилену, ацетону, бензолу, їдкого калію, неозону, хлористого кальцію; правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання карбінолу методом синтезу моновінілацетилену і ацетону в бензольній суспензії їдкого калію відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування з одержання карбінолу. Контролює дотримання технологічного регламенту, режим роботи дозаторів моновінілацетилену і ацетону, реактора, вихід та якість продукту за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх; усуває несправності в роботі устаткування. Здійснює пуск і зупинку дозаторів, конденсатора, реакторів з мішалкою та іншого устаткування та механізмів. Веде облік дозованих компонентів. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічну схему дільниці одержання карбінолу; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості карбінолу; способи контролю за дотриманням технологічного регламенту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виділення карбінолу 4 розряду - не менше 1 року.

5. АПАРАТНИК ВИДІЛЕННЯ ПСЕВДОБУТИЛЕНУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виділення псевдобутилену з газів після вакуум-мішалок відповідно до робочої інструкції. Провадить абсорбцію газів, відгонку, конденсацію, розділення конденсату, передавання псевдобутилену на склад, зливання води в ємкості. Регулює співвідношення компонентів, температуру, відбір псевдобутилену за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує скрубер, відгінну колону, холодильники, кип'ятильники, насоси. Відбирає проби. Веде облік одержаного псевдобутилену. Записує показники у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічний процес виділення псевдобутилену;

будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на робочому місці; фізико-хімічні властивості газів відсмоктування, псевдобутилену; способи регулювання процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

6. АПАРАТНИК ВИДІЛЕННЯ СІРКИ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виділення сірки шляхом спалювання сірководню на бокситовому каталізаторі відповідно до робочої інструкції. Приймає паливний газ, сірководень, веде каталітичну реакцію одержання сірки, допалює сірководень та сірку. Регулює температуру в реакторах, в печі допалювання сірководню, кількість повітря та паливного газу, що подаються в піч допалювання, тиск паливного газу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує газодувки, реактори, сіркоуловлювачі, печі допалювання сірководню. Відбирає проби газів після печі допалювання.

Повинен знати: технологічний процес і схему виділення сірки шляхом спалювання сірководню; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на робочому місці; фізико-хімічні властивості сірководню, каталізатора, сірки; правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимога. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виділення сірки шляхом спалювання кислих газів відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці одержання сірки. Контролює дотримання технологічного регламенту спалювання кислих газів в котлах-утилізаторах, конденсації парів сірки, одержання сірки в реакторах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку котлів-утилізаторів, реакторів, сіркоуловлювачів, насосів. Розраховує коефіцієнт конверсії, відсоток виходу сірки. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічний процес і схему виділення сірки шляхом спалювання кислих газів; будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості метановодневої фракції, кислих газів, каталізатора, сірки; технологічний режим; правила регулювання процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виділення сірки 4 розряду - не менше 1 року.

7. АПАРАТНИК ВИДІЛЕННЯ ФТОРИСТОГО БОРУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу виділення фтористого бору відповідно до робочої інструкції. Приймає олеум, завантажує в ємкості, зважує та подає в реактор. Завантажує борний ангідрид, тетрафторборат калію в реактор. Здійснює нагрівання та виділення фтористого бору. Осушує та відкачує у відділення полімеризації реакційну масу, що виділена з реактора, та нейтралізує її. Зливає відпрацьований луг. Готує стабілізатор. Регулює процес дозування, температуру за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Веде облік витрат сировини та одержаної продукції. Записує показники у виробничий журнал. Відбирає проби.

Повинен знати: технологічну схему процесу виділення фтористого бору; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості олеуму, борного ангідриду, тетрафторборату калію, фтористого бору, лугу; правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виділення фтористого бору відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування з одержання фтористого бору. Контролює дотримання технологічного регламенту, приготування розчину борного ангідриду в сірчаній кислоті, осушування, нейтралізацію реакційної маси, вихід та кількість продукту за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку реакторів та іншого устаткування, яке обслуговується. Розраховує дозовані компоненти. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічний процес і схему дільниці виділення фтористого бору; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості олеуму, борного ангідриду, тетрафторборату калію, фтористого бору, лугу; суть і правила регулювання технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виділення фтористого бору 4 розряду - не менше 1 року.

8. АПАРАТНИК ГІДРОХЛОРУВАННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу гідрохлорування моновінілацетилену. Приймає та подає сухий і відгінний сирець, стабілізатор, каталізатор в апарати, готує хімічні розчини, охолоджує і осушує хлоропрен-сирець, завантажує осушники хлористим кальцієм. Регулює температуру, тиск, вакуум, дозування компонентів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Обслуговує насоси, збірники, відстойники, мішалки, холодильники, осушники. Відбирає проби.

Повинен знати: основи технологічного процесу гідрохлорування моновінілацетилену; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на своєму робочому місці; фізико-хімічні властивості моновінілацетилену, хлористого кальцію; основні правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес гідрохлорування моновінілацетилену відповідно до робочої інструкції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та випарює моновінілацетилен, подає рідини та газоподібні продукти в гідрохлоринатор, здійснює гідрохлорування, виділення та осушування вологого сирцю, зливання масляного шару з гідрохлоринатора. Регулює температуру, тиск, рівень у випарнику, гідрохлоринаторі, в колоні вологого сирцю, дозрівання та співвідношення компонентів і каталізатора за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує гідрохлоринатори, скрубери, сепаратори, осушники, колони вологого сирцю. Веде облік витрат сировини та одержаної продукції. Записує показники у виробничий журнал.

Повинен знати: технологічний процес і схему дільниці гідрохлорування і виділення вологого сирцю; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості каталізатора, хлору, водню, хлоропрену-сирцю; технологічний режим; правила регулювання процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідрохлорування 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес гідрохлорування моновінілацетилену відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці гідрохлорування. Контролює дотримання технологічного регламенту гідрохлорування моновінілацетилену, ректифікації вологого сирцю, хлоропрену, дегідрохлорування. Контролює вихід та якість хлоропрену за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, дистанційного керування з центрального щита та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку гідрохлоринаторів, ректифікаційних колон, дегідрохлоринаторів та іншого устаткування. Керує підлеглими робітниками. Провадить контрольні аналізи.

Повинен знати: технологічний процес; схему одержання хлоропрену; кінематичні схеми основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і центрального щита керування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості хлоропрену; технологічний режим; правила та способи контролю технологічного регламенту; методику проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідро-хлорування 5 розряду - не менше 1 року.

9. АПАРАТНИК ДЕАЕРАЦІЇ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес деаерації пастоподібних композицій миючих засобів під вакуумом. Подає пасту в гомогенізатор, утворює вакуум в деаераторі, перекачує пасту в деаератор, здійснює дегазацію, вивантаження, транспортування та передавання пасти на наступну технологічну дільницю. Стежить за рівномірним подаванням пасти. Контролює дотримання параметрів технологічного режиму: температуру, тиск, вакуум тощо за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Відбирає проби. Контролює вміст твердої частини в деаерованій композиції, зливає конденсат. Веде облік тиску пасти. Веде технологічні журнали. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує деаератори, гомогенізатори, вакуум-насоси, збірники та інше устаткування. Здійснює пуск, зупинку і контроль роботи устаткування. Запобігає несправностям в роботі устаткування та комунікацій, усуває несправності. Провадить простий ремонт.

Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка обслуговується, і суть технологічного процесу; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, арматури та комунікацій; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

10. АПАРАТНИК ДИМЕРИЗАЦІЇ

4-й розрад

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу каталітичної димеризації ацетилену в моновінілацетилен відповідно до робочої інструкції. Приймає ацетилен та подає його в реактор, провадить каталітичну димеризацію. Подає кислоту, каталізатор в реактор. Готує каталізатор. Передає реакційні гази на розділення. Подає стабілізатор в систему розсільного охолодження. Регулює температуру, тиск, швидкість проходження газу через каталізатор за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Веде облік витрат сировини та одержаного моновінілацетилену. Записує показники у виробничий журнал. Відбирає проби.

Повинен знати: технологічний процес окремих операцій і схему дільниці димеризації ацетилену; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості ацетилену, каталізатора, моновінілацетилену; основні правіша регулювання технологічного процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес каталітичної димеризації ацетилену в моновінілацетилен відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці одержання моновінілацетилену. Веде контроль дотримання технологічного регламенту, циркуляції води, розсолу, абсорбенту, водяного та розсольного охолодження газу в скруберах, виходу і якості продукту за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Запобігає несправностям в роботі устаткування та комунікацій, усуває несправності. Здійснює пуск та зупинку холодильників, відцентрових насосів, реакторів, скруберів водяного охолодження концентратів розсолу та іншого устаткування, яке обслуговується. Розраховує дозовані компоненти. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічний процес і схему дільниці димеризації ацетилену; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; суть і правила регулювання технологічного процесу; правила та способи контролю технологічного регламенту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника димеризації 4 розряду - не менше 1 року.

11. АПАРАТНИК ДИСПЕРГУВАННЯ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес диспергування лужних металів в диспергаторах відповідно до робочої інструкції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Розкупорює тару, готує наважки лужного металу і парафіну, завантажує наважки та інші компоненти в диспергатор, розплавляє електрообігрівниками, перемішує розплавлену суміш, зливає, охолоджує дисперсію, пропарафіновує одержані брикети, розплавляє та змішує дві дисперсії. Регулює процеси дозування, температуру за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Веде облік витрат сировини та одержаної дисперсії. Записує показники у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічний процес одержання дисперсій; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості лужних металів, парафіну, дисперсії; суть регулювання технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес диспергування лужних металів в диспергаторах відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці. Контролює дотримання технологічного регламенту, температуру плавлення лужних металів і парафіну за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку диспергаторів, мішалок, електромоторів та іншого устаткування, яке обслуговується. Розраховує дозовані компоненти. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічний процес і схему дільниці одержання дисперсії; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; правила регулювання технологічного процесу; методику розрахунку дозованих компонентів; правила та способи контролю технологічного регламенту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспергування лужних металів 3 розряду - не менше 1 року.

12. АПАРАТНИК ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу одержання каніфольного емульгатора відповідно до робочої інструкції. Приймає розплавлену каніфоль, фільтрує, підігріває, здійснює диспропорціонування та передавання каніфолі на омилення. Регулює температуру, тиск, рівні в реакторах, зливання каніфолі за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує насоси, фільтри, підігрівники, реактори та інше устаткування на робочому місці. Відбирає проби. Веде облік одержаного каніфольного емульгатора. Записує показники у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічну схему одержання каніфольного емульгатора; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості каніфолі, каталізатора; основні правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання каніфольного емульгатора відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці одержання каніфольного емульгатора. Контролює дотримання технологічного регламенту підготовки каніфолі, плавлення, диспропорціонування, омилення, циркуляцію органічного теплоносія, вихід та якість каніфольного емульгатора за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку дробарок, транспортерів, елеваторів, плавителів, реакторів диспропорціонування, омилювачів, котлів органічного теплоносія та іншого устаткування. Керує підлеглими робітниками. Провадить контрольні аналізи.

Повинен знати: технологічний процес одержання каніфольного емульгатора; будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; фізико-хімічні властивості каніфольного емульгатора, органічного теплоносія; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспропорціонування 4 розряду - не менше 1 року.

13. АПАРАТНИК ПЕРЕГРІВАННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес перегрівання пароповітряної суміші вуглеводнів або водяної пари відповідно до робочої інструкції. Випаровує, перегріває пари вуглеводнів, водяну пару, розподіляє пару за секціями пароперегрівної печі, подає паливний газ на обігрів печі, випаровує конденсат в котлах-утилізаторах, продуває котли від солей жорсткості. Регулює розподілення потоків парів, вуглеводнів та води за секціями печі, температуру печі, тиск, рівні в парозбірниках за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує випарники, перегрівальні печі, котли-утилізатори, парозбірники. Провадить аналізи на наявність солей жорсткості в паровому конденсаті.

Повинен знати: технологічну схему дільниці нагрівання; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості вуглеводнів, водяної пари, паливного газу; правила регулювання технологічного процесу; методику проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

14. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ МИЛЬНОГО КЛЕЮ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування клею шляхом розбавлення мильного плаву водою за заданою температурою під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та завантажує мильний плав у реактор. Подає воду на розбавлення, перемішує. Регулює технологічний процес за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами аналізів. Передає продукт на наступну технологічну дільницю.

Повинен знати: технологічний процес приготування клею; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, арматури та комунікацій; правила регулювання технологічного процесу на робочому місці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування клею шляхом розбавлення мильного плаву водою за заданою температурою. Контролює температуру мильного плаву та охолоджує його. Розраховує кількість води залежно від кількості та потрібної концентрації мильного клею. Контролює рівень рідини в реакторі та ємкостях. Відбирає проби. Обслуговує реактори, шнеки, насоси, ємкості, комунікації та інше устаткування. Здійснює пуск та зупинку устаткування, яке обслуговується. Запобігає несправностям в роботі устаткування та усуває їх. Виконує дрібний ремонт.

Повинен знати: технологічну схему процесу; будову основного і допоміжного устаткування, арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості та вимоги до сировини та продукції; суть технологічного процесу; технологічний режим; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування мильного клею 3 розряду - не менше 1 року.

15. АПАРАТНИК УЛОВЛЮВАННЯ ЖИРІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес уловлювання та виділення парафіну зі стічних вод. Продуває комунікації парою, уловлює парафін і відділяє від стічних вод, передає в збірники, відстоює, підігріває та подає парафін на інші стадії технологічного процесу. Стежить та регулює рівні рідин і температуру. Контролює вміст води в зібраному парафіні та парафін в стічних водах. Відбирає проби та провадить аналізи, що передбачені робочою інструкцією. Веде облік одержаного парафіну. Обслуговує жироуловлювачі, збірники, ємкості, насоси, вентилятори та інше устаткування. Здійснює пуск та зупинку устаткування, яке обслуговується. Запобігає несправностям в роботі устаткування та усуває їх. Виконує дрібний ремонт. Веде технологічний журнал.

Повинен знати: суть технологічного процесу; принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, арматури та комунікацій; правила відбору проб; методику проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

16. АПАРАТНИК ФОРМУВАННЯ СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу формування синтетичного каучуку у вигляді стрічки на стрічковідливальній машині під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та перекачує латекс на коагуляцію, готує розчин електроліту, коагуляції латексу, подає розчин серуму, латексу, зрошувальної води на стрічковідливальну машину. Регулює подавання вихідного продукту, дозування за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Обслуговує насоси, ємкості, мішалки, редуктори.

Повинен знати: технологічну схему окремих стадій процесу; принцип роботи і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування; фізико-хімічні властивості латексу, електролітів; правила регулювання окремих стадій технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес формування каучуку у вигляді стрічки і промивання його на стрічковідливальній машині відповідно до робочої інструкції. Приймає з каскаду коагуляції суспензію коагулянту в стрічковідливальну машину, фільтрує каучук від води, промиває стрічку каучуку, частково видаляє зі стрічки промивну воду сітчастим валком, видаляє воду зі стрічки каучуку за допомогою вакуумних коробок віджимних валків, подає стрічку каучуку проміжним транспортером до сушарки. Регулює подавання зм'якшеної води на промивання, швидкість стрічковідливальної машини, вакуум на вакуум-коробках, віджимання води, ущільнення стрічки каучуку за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Обслуговує стрічковідливальну машину та інше устаткування на своєму робочому місці. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Керує підлеглими робітниками. Веде облік надходження латексу. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічну схему формування стрічки каучуку;

будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості латексу, коагулянтів, каучуку; правила регулювання технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника формування синтетичного каучуку 3 розряду - не менше 1 року.

17. АПАРАТНИК ХЕМОСОРБЦІЇ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес хемосорбції дивінілу відповідно до робочої інструкції. Приймає вуглеводневі фракції, дивініл, охолоджує, поглинає дивініл поглинальним розчином; провадить попередню десорбцію поглинальним розчином, сепарування десорбірованого дивінілу, відмивання вуглеводневих фракцій від аміаку, підігрівання поглинального розчину. Регулює температуру дивінілу і поглинального розчину, поглинання дивінілу, тиск за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує холодильники, абсорбційні колони, конденсатори, підігрівники, ємкості та інше устаткування на робочому місці. Відбирає проби. Веде облік витрат дивінілу та поглинального розчину. Записує показники у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічну схему процесу хемосорбції дивінілу; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості розчину мідноаміачних солей або аміачного розчину ацетону, дивінілу; правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес хемосорбції дивінілу відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці концентрування дивінілу. Контролює дотримання технологічного регламенту приготування поглинального розчину, хемосорбції дивінілу мідноаміачними солями або аміачним розчином ацетону; процес абсорбції дивінілу з насиченого поглинального розчину; промивання дивінілу від аміаку;

ректифікацію дивініл-концентрату за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики з дистанційного пульта керування та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку абсорбційних, реакційних, ректифікаційних, десорбційних, промивних колон та іншого устаткування дільниці. Керує підлеглими робітниками всіх професій на дільниці, яка обслуговується. Розраховує витрати сировини та вихід дивініл-концентрату. Виконує контрольні аналізи.

Повинен знати: технологічну схему дільниці одержання дивініл-концентрату; кінематичні схеми роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; фізико-хімічні властивості дивінілу; технологічний режим і правила регулювання технологічного процесу; методику аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хемосорбції 5 розряду - не менше 1 року.

18. ВИВАНТАЖУВАЧ БЛОКІВ ПОЛІМЕРА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виймає з блоку ґрати і затискачі за допомогою тельферу або інших механізмів та пристроїв. Підкочує рейковий візок з блоком і установлює блок в гніздо. Видаляє хрестовину з чохлом, продуває блок азотом. Очищає ґрати і затискачі від полімеру вручну ножами або іншими пристроями. Транспортує ґрати і затискачі. Провадить опудрювання полімеру тальком. Сортує зачистки полімеру за їх їатунками і призначенням.

Повинен знати: технічні вимоги до очищення ґрат та затискачів; порядок оброблення полімеру; будову та правила користування тельфером та іншими механізмами та пристроями.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виймає полімеризатори з розігрітим блоком полімеру з гнізда. Розгвинчує та загвинчує з'єднання кришок полімеризаторів. Переміщує стакани з блоком полімеру електротельфером після виймання затискачів на площадку для оброблення та в гніздо для підігрівання блоку. Підчищає внутрішні стінки полімеризаторів та листів. Перевозить блоки полімерів у відділення оброблення. Під час вивантаження блоків на площадку: піднімає їх тельфером для різання на металевих тросах, які підкладаються завчасно, розтягує куски полімеру один від одного вручну металевими гачками, ріже великі куски блоків тросиком вручну та завантажує їх на автомашину або у ковш. Знімає порожній полімеризатор з гнізда, чистить внутрішні поверхні і відкочує полімеризатор на змазування. Збирає візок та завантажує його з пастою каталізатора в полімеризатори.

Повинен знати: основи технологічного процесу рідкофазної полімеризації дивінілу; будову пристроїв, тельферу; типи та властивості полімеру; прийоми оброблення блоків полімеру всіх типів; правила користування балонами з інертним газом і запобігання спалаху та займанню полімеру.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вивантажувача блоків полімера 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Викочує блоки полімеру з апаратів. Розгвинчує кришки полімеризаторів. Очищає внутрішні стінки і днища апаратів від полімеру, підкочує до апаратів візки з готовими до установлення стаканами, установлює в апарати стакани з каталізатором за допомогою пневмопідйомника, який установлений на пересувному крані. Очищає від полімеру кришки і штуцери; установлює та загвинчує кришки апаратів, усуває дефекти, що виявлені під час випробування апаратів на герметичність. Розгвинчує та знімає кришки апаратів, виймає гільзи. Вивантажує з апаратів стакани з полімером і установлює їх на рейкові візки за допомогою пневмопідйомника, відкочує візки зі стаканами у бік. Обробляє синтетичний каучук та завантажує його на автомашини або ковші. Збирає каркаси, завантажує їх в апарат після розкладання пасти. Очищає зовнішню поверхню стаканів та гільз від полімерів, прибирає зачистки.

Повинен знати: основи технологічного процесу газофазної полімеризації дивінілу; технічні правила приймання стаканів з каталізатором; фізико-хімічні властивості продуктів, що перероблюються і одержуються; будову пересувних кранів, які оснащені пневмопідйомниками; будову полімеризаторів; основи слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вивантажувача блоків полімера 3 розряду - не менше 1 року.

19. ВІДЛИВАЛЬНИК НАТРІЄВИХ БОЛВАНОК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Відливає натрієвий сплав в металеві форми, витягує відливки натрієвих болванок з форм і укладає їх в посудину з гасом. Готує електрованни до роботи. Розкупорює тару з матеріалами. Ріже хімікати на куски. Зважує нарізаний матеріал та завантажує його у ванну у відповідній ваговій пропорції. Стежить за процесом сплаву в електрованнах. Переплавляє окисли натрію та відходи каталізаторної стрічки з видаленням шару парафіну і масла. Чистить електрованни. Періодично спалює окисли.

Повинен знати: основи технологічного процесу каталізаторно-збирального відділення; фізико-хімічні властивості матеріалів, які переробляються; будову електрованн і пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

20. ОБРОБЛЮВАЧ НАТРІЄВИХ БОЛВАНОК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обдирає болванки і ріже стрічку на токарному верстаті під час безперервного зрошення сумішшю парафіну і масла. Зважує та установлює натрієві болванки на верстат. Замінює та заправляє різальний інструмент. Укладає каталізаторну стрічку в парафіно-масляну ванну. Знімає з верстата залишки болванки, зрізає чистий сплав, зважує його і здає на склад.

Повинен знати: основи технологічного процесу каталізаторно-збирального відділення; фізико-хімічні властивості сплаву; будову токарного верстата, пускових пристроїв та зрошувальної системи; технічні вимоги до виготовлення каталізаторної стрічки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

21. ОБРОБЛЮВАЧ СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Розкладає пасту на листи заздалегідь підпудрені крейдою. Установлює листи з пастою на візки. Підносить пасту і крейду.

Повинен знати: основні властивості та призначення пасти; будову візка; способи та прийоми розкладання пасти.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Наносить та втирає пудру щітковим валиком пудрувального механізму в стрічку синтетичного каучуку. Подає стрічку каучуку під пудророзподілювач і пудру до розподільного бункера. Відводить надлишкову кількість пудри у фільтр. Чистить стрічку. Роздрібнює стрічку каучуку у дрібняк на розривній машині та подає дрібняк на дозувальний транспортер. Змазує устаткування. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування і комунікацій.

Повинен знати: будову устаткування, яке обслуговується; фізико-хімічні властивості каучуку і пудри; правила регулювання технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оброблювача синтетичного каучуку 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Ріже синтетичний каучук за допомогою тросів, вручну або тельфером. Готує стелажі або площадки під вивантаження каучуку. Розкладає металеві троси. Завантажує розрізані куски каучуку. Маркує куски каучуку за партіями.

Повинен знати: призначення і основні властивості каучуку; будову тельферів і транспортних засобів; правила і способи різання каучуку.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оброблювача синтетичного каучуку 2 розряду - не менше 1 року.

22. ОПЕРАТОР СУШІННЯ СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес віджимання та сушіння каучуку на автоматизованих сушильних установках з пульта керування. Контролює та регулює рівномірне завантаження експелеру, температуру в експандері та сушильній камері за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Розраховує рівномірність завантаження окремих вузлів установки та веде облік готової продукції. Готує установку до ремонту. Бере участь в прийманні установки з ремонту. Керує робітниками, які обслуговують установку, та координує їх роботу.

Повинен знати: технологічний режим та суть процесу віджимання і сушіння каучуку на автоматизованих сушильних установках; конструктивні особливості та будову основного і допоміжного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості готової продукції; державні стандарти на готову продукцію.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

23. РЕМОНТУВАЛЬНИК ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНОГО ІНВЕНТАРЮ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить листи на правильній машині і транспортує їх. Завантажує і вивантажує листи після протравлення. Готує розчини кислоти і лугу. Усуває дрібні неполадки в роботі правильної машини.

Повинен знати: принцип дії правильної машини; правила поводження з розчинами; способи чищення листів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Випалює листи в печі, вивантажує з печі і транспортує до правильної машини. Править листи на правильній машині. Регулює зазори між валками. Складає розчини кислоти і лугу. Протравлює листи та чистить їх після протравлення. Веде облік оброблених листів.

Повинен знати: будову правильної машини і печей випалювання; правила поводження з кислотою та лугом; основи слюсарних та котельних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтувальника полімеризаційного інвентарю 3 розряду - не менше 1 року.

24. СКЛАДАЛЬНИК ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНОГО ІНВЕНТАРЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Збирає верстати з каталізаторною стрічкою в затискачах. Змазує каталізаторну стрічку розплавленим парафіном, розкладає стрічки в затискачі. Установлює затискачі зі стрічкою на ґрати в стакани у визначеному порядку.

Повинен знати: технічні правила збирання стаканів з каталізатором в затискачах; технічні умови на приймання затискачів; властивості перероблених матеріалів; будову затискачів та їх призначення; вплив мастила на вагу блока і пластичність каучуку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Збирає та розбирає гільзи. Приєднує технологічні комунікації до полімеризаторів. Від'єднує апарати від технологічних комунікацій після зниження тиску. Ставить апарати на відсмоктування шляхом приєднування до вакуумної лінії з установленням та зніманням шлангів і заглушок, відкриванням та закриванням вентилів на лініях, що вмикаються та вимикаються. Знижує вакуум азотом. Випробовує апарати на герметичність і усуває дефекти складання.

Повинен знати: технологічні основи процесу полімеризації дивінілу; будову і правила експлуатації полімеризаторів, контрольно-вимірювальних приладів і комунікацій; технічні правила здавання апаратів під заливання; прийоми роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника полімеризаційного інвентаря 3 розряду - не менше 1 року.

25. ЧИСТИЛЬНИК ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНИХ СТАКАНІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Очищає зовнішню поверхню стакана від полімеру і прилиплих окиснених частинок. Збирає та сортує зачистки, розкупорює тару з матеріалами. Дозує складові частини і готує на тістомісильній машині мастило. Змазує стакани з внутрішнього боку. Здає готові стакани. Приймає стакани після внутрішнього очищення, випалювання і ремонту. Підкочує стакани до місця роботи.

Повинен знати: вплив мастила на вагу блока; пластичність каучуку; властивості мастила; технічні вимоги до мастила; порядок нанесення мастила відповідно до вимог випуску асортименту каучуків; будову, правила обслуговування тістомісильної машини; прийоми роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим Випуском, із зазначенням їх назв за Випуском 32 ЕТКС видання 1984 р.

N
пор.
Назви професій, що
вказані у цьому
Випуску
Діапазон
розрядів
Назви професій за
Випуском 32 ЕТКС
видання 1984 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник балансових
установок
4
Аппаратчик балансовых
установок
4
2.
Апаратник вакуум-
приймачів
3-4
Аппаратчик вакуум-
приемников
3-4
3.
Апаратник виділення
ацетофенону
4-5
Аппаратчик выделения
ацетофенона
4-5
4.
Апаратник виділення
карбінолу
4-5
Аппаратчик выделения
карбинола
4-5
5.
Апаратник виділення
псевдобутилену
4
Аппаратчик выделения
псевдобутилена
4
6.
Апаратник виділення
сірки
4-5
Аппаратчик выделения
серы
4-5
7.
Апаратник виділення
фтористого бору
4-5
Аппаратчик выделения
фтористого бора
4-5
8.
Апаратник
гідрохлорування
4-6
Аппаратчик
гидрохлорирования
4-6
9.
Апаратник деаерації
4
Аппаратчик деаэрации
4
10.
Апаратник
димеризації
4-5
Аппаратчик
димеризации
4-5
11.
Апаратник
диспергування лужних
металів
3-4
Аппаратчик
диспергирования
щелочных металлов
3-4
12.
Апаратник
диспропорціонування
4-5
Аппаратчик
диспропорционирования
4-5
13.
Апаратник
перегрівання
4
Аппаратчик
перегревания
4
14.
Апаратник
приготування
мильного клею
3-4
Аппаратчик
приготовления мыльного
юіея
3-4
15.
Апаратник
уловлювання жирів
3
Аппаратчик улавливания
жиров
3
16.
Апаратник формування
синтетичного
каучуку
3; 5
Аппаратчик формования
синтетического
каучука
3; 5
17.
Апаратник
хемосорбції
5-6
Аппаратчик
хемосорбции
5-6
18.
Вивантажувач блоків
полімеру
2-4
Выгрузчик блоков
полимера
2-4
19.
Відливальник
натрієвих болванок
3
Отливщик натриевых
болванок
3
20.
Оброблювач натрієвих
болванок
3
Обработчик натриевых
болванок
3
21.
Оброблювач
синтетичного
каучуку
1-3
Обработчик
синтетического
каучука
1-3
22.
Оператор сушіння
синтетичного
каучуку
6
Оператор сушки
синтетического
каучука
6
23.
Ремонтувальник
полімеризаційного
інвентарю
3-4
Ремонтировщик
полимеризационного
инвентаря
3-4
24.
Складальник
полімеризаційного
інвентаря
3-4
Сборщик
полимеризационного
инвентаря
3-4
25.
Чистильник
полімеризаційних
стаканів
2
Чистильщик
полимеризационных
стаканов
2

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених Випуском 32 ЕТКС видання 1984 р., із зазначенням їх назв за цим Випуском

N
пор.
Назви професій за
Випуском 32 ЕТКС
видання 1984 р.
Діапазон
розрядів
Назви професій, що
вказані у цьому
Випуску
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Аппаратчик балансовых
установок
4
Апаратник балансових
установок
4
2.
Аппаратчик вакуум-
приемников
3-4
Апаратник вакуум-
приймачів
3-4
3.
Аппаратчик выделения
ацетофенона
4-5
Апаратник виділення
ацетофенону
4-5
4.
Аппаратчик выделения
карбинола
4-5
Апаратник виділення
карбінолу
4-5
5.
Аппаратчик выделения
псевдобутилена
4
Апаратник виділення
псевдобутилену
4
6.
Аппаратчик выделения
серы
4-5
Апаратник виділення
сірки
4-5
7.
Аппаратчик выделения
фтористого бора
4-5
Апаратник виділення
фтористого бору
4-5
8.
Аппаратчик
гидрохлорирования
4-6
Апаратник
гідрохлорування
4-6
9.
Аппаратчик деаэрации
4
Апаратник деаерації
4
10.
Аппаратчик
димеризации
4-5
Апаратник
димеризації
4-5
11.
Аппаратчик
диспергирования
щелочных металлов
3-4
Апаратник
диспергування лужних
металів
3-4
12.
Аппаратчик
диспропорционирования
4-5
Апаратник
диспропорціонування
4-5
13.
Аппаратчик
перегревания
4
Апаратник
перегрівання
4
14.
Аппаратчик
приготовления мыльного
клея
3-4
Апаратник
приготування
мильного клею
3-4
15.
Аппаратчик улавливания
жиров
3
Апаратник
уловлювання жирів
3
16.
Аппаратчик формования
синтетического
каучука
3; 5
Апаратник формування
синтетичного
каучуку
3; 5
17.
Аппаратчик
хемосорбции
5-6
Апаратник
хемосорбції
5-6
18.
Выгрузчик блоков
полимера
2-4
Вивантажувач блоків
полімеру
2-4
19.
Обработчик натриевых
болванок
3
Оброблювач натрієвих
болванок
3
20.
Обработчик
синтетического
каучука
1-3
Оброблювач
синтетичного
каучуку
1-3
21.
Оператор сушки
синтетического
каучука
6
Оператор сушіння
синтетичного
каучуку
6
22.
Отливщик натриевых
болванок
3
Відливальник
натрієвих болванок
3
23.
Ремонтировщик
полимеризационного
инвентаря
3-4
Ремонтувальник
полімеризаційного
інвентарю
3-4
24.
Сборщик
полимеризационного
инвентаря
3-4
Складальник
полімеризаційного
інвентаря
3-4
25.
Чистильщик полиме-
ризационных стаканов
2
Чистильник
полімеризаційних
стаканів
2

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N
пор.
Назви професій
Діапазон розрядів
1
2
3
1.
Апаратник балансових установок
4
2.
Апаратник вакуум-приймачів
3-4
3.
Апаратник виділення ацетофенону
4-5
4.
Апаратник виділення карбінолу
4-5
5.
Апаратник виділення псевдобутилену
4
6.
Апаратник виділення сірки
4-5
7.
Апаратник виділення фтористого бору
4-5
8.
Апаратник гідрохлорування
4-6
9.
Апаратник деаерації
4
10.
Апаратник димеризації
4-5
11.
Апаратник диспергування лужних металів
3-4
12.
Апаратник диспропорціонування
4-5
13.
Апаратник перегрівання
4
14.
Апаратник приготування мильного клею
3-4
15.
Апаратник уловлювання жирів
3
16.
Апаратник формування синтетичного
каучуку
3; 5
17.
Апаратник хемосорбції
5-6
18.
Вивантажувач блоків полімера
2 - 4
19.
Відливальник натрієвих болванок
3
20.
Оброблювач натрієвих болванок
3
21.
Оброблювач синтетичного каучуку
1-3
22.
Оператор сушіння синтетичного каучуку
6
23.
Ремонтувальник полімеризаційного
інвентарю
3-4
24.
Складальник полімеризаційного
інвентаря
3-4
25.
Чистильник полімеризаційних стаканів
2