МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики України

28.09.2006 N 308

( v0308581-06 )

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 29

Хіміко-фотографічні виробництва

ВСТУП

Випуск 29 ДКХП "Хіміко-фотографічні виробництва" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) опрацьовано відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У Випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості будови Випуску 34 ЕТКС видання 1986 р.

Змінено назву професії "Складальник касет для малогабаритних магнітофонів" у зв'язку зі змінами, які виникли в складі робіт, на "Складальник аудіо- та відеокасет".

Внесено відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик. За відсутністю на підприємствах хімічної та нафтохімічної галузей промисловості Міністерства промислової політики України видів робіт та відповідних професій до чинного Випуску не включено такі професії, які раніше входили до Випуску 34 ЕТКС видання 1986 року: "Автоматник в'язальних автоматів", "Апаратник дублення та сушіння білкової оболонки", "Апаратник кислотного оброблення спилка", "Апаратник приготування проявної пасти", "Апаратник-відливальник плівки бутафоль", "Апаратник-підшарувальник фотоскла", "Вагонетник", "Вимірювач білкової оболонки", "Готувач початкового матеріалу", "Електрокопіювальник", "Електролізерник", "Знімач политого скла та фотопластинок", "Кладільник скла на поливну машину", "Комплектувальник фільмокопій", "Копіювальник фільмових матеріалів", "Машиніст гідротипного виробництва", "Машиніст формувальних машин", "Монтажник фотокомплекту "момент", "Поливальник магнітних доріжок", "Поливальник-лакувальник фотоматеріалів", "Реставратор фільмових матеріалів", "Різальник неемульсованих плівок", "Сушильник плівки бутафоль", "Укладач колагенової маси", "Штампувальник коректувальних світлофільтрів".

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлено відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці. Робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, присвоєння і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено у "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які подано у Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336.

Кваліфікаційні вимоги кваліфікаційних характеристик професій працівників розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" та Класифікатора професій ДК 003:2005vb375609-05, vc375609-05.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. АПАРАТНИК ВИГОТОВЛЕННЯ БАРИТМАСИ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення баритмаси під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Підвозить бланфікс і завантажує його в фарбозмішувачі. Розплавляє желатин у плавильному апараті. Фільтрує желатиновий розчин через вакуум-фільтр. Фільтрує допоміжні компоненти, які вводяться в фарбу. Стежить за роботою апаратів і за системою подавання фарби. Перекачує готову баритмасу в спеціальні ємкості до баритажних машин. Відбирає проби для аналізів.

Повинен знати: технологічний процес виготовлення баритмаси; технічні умови на компоненти; схему роботи устаткування; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення баритмаси. Завантажує бланфікс в фарбозмішувачі. Додає в фарбозмішувачі гарячу воду і хімічні компоненти. Пускає механічні мішалки і регулює рівномірність розмішування фарби. Вивантажує фарбу з фарбозмішувачів в апарат. Вводить компоненти у заданому режимі. Регулює концентрацію, температурний режим, тривалість процесу. Вивантажує із апарата готову баритмасу. Трикратно фільтрує баритмасу на лужних фільтрах. Налагоджує устаткування, яке обслуговується. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес виготовлення баритмаси і фотопаперу та їх призначення; технічні умови на компоненти, які застосовуються; будову і принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; правила регулювання технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виготовлення баритмаси 3 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні операції технологічного процесу синтезу напівфабрикатів для виробництва синтетичних барвників. Чистить, миє та складає апарати. Підносить, розпаковує сировину. Подрібнює і промиває тверді речовини. Змішує готові наважки. Завантажує сировину в апарати та вивантажує готовий продукт під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує тару для готового продукту, розфасовує його та упаковує.

Повинен знати: правила готування розчинів; правила подрібнювання твердих речовин; правила розбирання, складання апаратів та вимоги до чищення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес синтезу напівфабрикатів для виробництва синтетичних барвників під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує розчини з дозуванням сировини, яка не потребує великої точності зважування та відмірювання. Завантажує сировину та розчини в апарат. Веде технологічний процес синтезу на окремому апараті за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Відбирає проби для аналізу. Пускає та зупиняє допоміжне устаткування.

Повинен знати: суть і режим технологічного процесу; правила приготування розчинів кислот і лугів, нітрату натрію тощо; правила подрібнювання твердих, їдких і шкідливих речовин; правила перенесення, завантаження та вивантаження легкозаймистих речовин; властивості сировини, напівфабрикатів; призначення контрольно-вимірювальних приладів і правила керування за їх допомогою технологічним процесом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва синтетичних барвників 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес синтезу напівфабрикатів для виробництва синтетичних барвників згідно з робочою інструкцією. Контролює завантаження сировини та напівфабрикатів. Веде процес реакції відновлення, окислення, нітрування, діазотування, конденсації та очищення з дотриманням технологічного режиму. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: технологію виробництва напівфабрикатів для барвників; будову апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва синтетичних барвників 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес синтезу органічних барвників (сенсибилізаторів) з синтезованих напівпродуктів згідно з технологічним регламентом і робочою інструкцією. Веде процес очищення напівфабрикатів за допомогою вакуумної перегонки. Регулює технологічний процес за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами аналізів. Відбирає проби для контролю виробництва і проведення аналізів. Вивантажує готовий продукт. Обліковує витрати сировини, напівфабрикатів і веде записи в облікових технологічних картах. Розраховує витрати сировини та вихід продукції.

Повинен знати: технологію виробництва органічних напівпродуктів для барвників; правила підготовки апаратури; будову апаратів, приладів і контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів і барвників; вимоги до сировини; державні стандарти та технічні умови на сировину, напівпродукти та барвники.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва синтетичних барвників 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес синтезу органічних барвників (сенсибилізаторів) і контролює процес синтезу напівпродуктів для них згідно з технологічним регламентом і робочою інструкцією. Контролює підготовку апаратури для ведення технологічного процесу. Розраховує час і завантажує устаткування залежно від кількості вихідних компонентів та ходу реакції. Контролює та регулює у процесі роботи регламентовані параметри температури, тиску, вакууму, а також хімічного процесу утворення органічних продуктів. Усуває несправності у роботі устаткування. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації. Записує у журналі показники ходу технологічного процесу під час кожного синтезу барвника.

Повинен знати: технологію виробництва всіх органічних напівфабрикатів і барвників, які виробляються у цеху; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів і барвників; державні стандарти та технічні умови на сировину, напівфабрикати та барвники; види браку, причини виникнення браку, заходи щодо запобігання їм та їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва синтетичних барвників 4 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ЖЕЛАТИНУВАННЯ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує окремі вузли желатинозаційної машини під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Установлює сітки на транспортерну стрічку для механічного укладання желатинового гелю; передає сітки з желатиновим гелем на сушіння. Відбраковує сітки. Чистить вузли, які обслуговуються, стерилізує приміщення після кожної партії або сорту желатинових розчинів.

Повинен знати: технологічний процес желатинізації; будову основного та допоміжного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання желатинових розчинів для різних марок желатину методом варіння за фракціями під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде процес желатинізації на операціях: приймання, зберігання та подавання желатинових розчинів в мірники та фільєру желатинізаційної машини. Готує, фільтрує, подає желатинові розчини. Регулює режим їх зберігання. Вивантажує шлам із збірника, промиває його та вивантажує з корзин тверді залишки. Розбирає-складає парні тарілки, стакан. Готує фільтрувальні пристрої. Відбирає проби на концентрацію розчину. Обліковує желатинові розчини за партіями і асортиментом. Стерилізує, чистить вузли та комунікації, які обслуговуються. Усуває несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: технологічний процес варіння, желатинізації; фізико-хімічні властивості сировини, що завантажується, розчинів желатину, розчинників; принцип будови основного та допоміжного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника желатинування 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання желатинових розчинів для однієї - двох марок желатину методом варіння за фракціями процесу желатинізації розчинів на желатинізаційно-розкладальному агрегаті безперервної дії. Складає виробничі партії прозоленого осеїну, готує розчини сірчаної кислоти та дозує їх. Відбирає проби. Передає желатинові розчини в бульйонозбірники. Дозує розчини і веде процес за даними контрольно-вимірювальних приладів. Регулює товщину та ширину розливання розчинів на желатинізаційній стрічці, швидкість руху стрічки залежно від концентрації розчину і процесу різання та розкладання; стерилізує, контролює чистоту устаткування, комунікацій. Усуває несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: технологічний процес варіння желатину за фракціями; процес поливання, желатинізації, різання та розкладання; якісні показники прозоленого осеїну, желатинових розчинів, желатину; схему технологічного процесу виробництва желатину, правила відбору проб, будову устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника желатинування 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес варіння колагену для одержання желатинових розчинів різних фракцій, процес желатинізації всіх сортів желатину на машині безперервної дії; процес сушіння желатину на сушарках барабанного типу, білкової оболонки на багатоходових автоматичних сушильних лініях. Провадить розрахунки і дозує розчинники, добавки для кожного виду сировини. Підбирає оптимальний режим процесу варіння желатину, регулює його. Контролює наростання в'язкості желатинових розчинів, фільтрує їх. Витримує рівномірність та товщину шару гелю за заданою швидкістю та температурним режимом. Розраховує вихід желатину. Періодично відбирає проби гелю, органолептичне контролює якість желатинізації. Контролює температурний режим відносної вологості у сушарках, подавання желатинового гелю, перехід його з зони в зону, стан желатину візуально і органолептичне. Веде процес сушіння методом позонного сушіння. Регулює викиди вологого повітря з кожної зони сушарки, процес вивантаження желатину з сушарки. Виготовляє та періодично замінює фільтри повітря у забірних шахтах сушарки. Усуває несправності технологічного устаткування, налагоджує його та виконує поточний ремонт.

Повинен знати: технологічний процес варіння колагену, процес желатинізації, сушіння желатину у сушарках барабанного типу; фізико-хімічні властивості, технічні умови і державні стандарти на весь асортимент желатину; методику проведення лабораторних аналізів, розрахунку дозування компонентів і підбору оптимального режиму варіння; будову та принцип роботи всього технологічного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника желатинування 4 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ЖИРООЧИЩЕННЯ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес попереднього відстоювання та очищення технічного жиру під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає міцели з відділення екстракції, пускає та зупиняє насоси. Готує устаткування та комунікації, чистить і готує тару та автоцистерни для закачування очищеного технічного жиру. Вивантажує шлам.

Повинен знати: технологічну схему процесу жироочищення; фізико-хімічні властивості технічного жиру і розчинників; правила та заходи обережності під час роботи з отруйними розчинниками та кислотою; будову основного та допоміжного устаткування; прийоми роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес очищення технічного жиру методом упарювання та осадження. Попередньо відстоює та видаляє забруднену воду через жироуловлювач. Видаляє білкові речовини зі сторонніми домішками після повторного відстоювання. Контролює температурний режим. Відбирає проби на ступінь чистоти жиру. Визначає сортність товарного технічного жиру. Веде технологічний журнал. Веде облік технічного жиру. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічну схему процесу жироочищення; фізико-хімічні властивості технічного жиру і розчинників; правила та заходи обережності під час роботи з отруйними розчинниками та кислотою; будову основного та допоміжного устаткування; прийоми роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника жироочищення 3 розряду - не менше 1 року.

5. АПАРАТНИК ЗОЛІННЯ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес зоління осеїну розчином гідрату окису кальцію на окремих фазах виробництва. Перевіряє стан осеїну у зольниках за записами технологічного журналу. Спускає відпрацьований розчин, заливає осеїн свіжим розчином встановленої концентрації. Періодично перемішує осеїн з хімічним розчином за допомогою стиснутого повітря, насосів. Контролює та регулює режим зоління. Підтримує рідинний коефіцієнт у зольниках. Визначає концентрацію вапняного розчину титруванням. Контролює роботу основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: суть технологічного процесу зоління осеїну; технічні умови на прозолений осеїн, вапняний розчин; фізико-хімічні властивості желатину; визначення ступеню прозолення осеїну; принцип роботи автоматичного пристрою перемішування осеїну.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес демінералізації шроту методом мацерації та декантації у мацераційних батареях безперервної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації; процес зоління осеїну розчином гідрату окису кальцію на перезолювальних машинах. Приймає міцну соляну кислоту в цистерну, розраховує потрібну кількість соляної кислоти для кислих вод. Готує розчин соляної кислоти заданої концентрації. Контролює на установці. Подає соляну кислоту в чани мацерації шроту. Зливає та збирає кислі води, перекачує їх на установку розведення соляної кислоти та підключає в батарейну систему. Перемішує шрот стиснутим повітрям. Відбирає проби, визначає концентрацію відпрацьованих щолоків. Веде операції видалення залишкового жиру методом омилення та руйнування побічних нежелатиновміщуючих білків (муцину, еластину тощо). Перекачує осеїн по зольниках згідно з паспортними даними. Контролює роботу основного та допоміжного устаткування, провадить ремонт апаратури та комунікацій.

Повинен знати: технологічний регламент та схему мацерації; технологічну схему процесу зоління; технічні умови на прозолений осеїн; фізико-хімічні властивості осеїну; правила відбору проб, порядок приготування розчинів кислоти; будову основного та допоміжного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника зоління 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес демінералізації шроту; процес зоління осеїну з попереднім перезолінням у двокорпусному перезолювальному апараті. Підбирає та комплектує партії осеїну за калібром та фізичними ознаками, регулює потік соляної кислоти та щолоків з безперервним контролем за даними лабораторних аналізів. Провадить візуальне і органолептичне визначення фізико-хімічної готовності осеїну та передає сировину на нейтралізацію. Видаляє залишковий жир методом омилення. Перемішує осеїн стиснутим повітрям, відбирає проби, визначає готовність осеїну за результатами лабораторних аналізів на час наростання концентрації розчину желатину та органолептичне на структуру волокон. Комплектує партії осеїну за видами сировини, калібрами і термінами зоління. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічну схему і процес мацерації, зоління, приготування хімічних розчинів; технічні умови на готовий продукт; технологічні та фізико-хімічні властивості осеїну, шроту; правила відбору проб; методику проведення аналізів; визначення реакційної характеристики середовища, властивості соляної кислоти; оптимальні умови якісного оброблення шроту; будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника зоління 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес демінералізації шроту соляної кислоти методом мацерації і декантації з наступною нейтралізацією. Визначає момент закінчення процесу мацерації. Контролює циркуляцію соляної кислоти та кислих вод. Усуває та запобігає можливим причинам відхилень процесу мацерації від технологічного режиму. Відбирає контрольні проби та провадить аналізи. Розраховує добавки соляної кислоти. Усуває несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: технологічну схему і процес мацерації; технічні умови на готовий продукт; технологічні та фізико-хімічні властивості шроту і осеїну, соляної кислоти; методику проведення аналізів реакційної характеристики середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника зоління 5 розряду - не менше 1 року.

6. АПАРАТНИК КАЛІБРУВАННЯ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Калібрує шрот на спеціальному калібрувальному агрегаті. Вивантажує шрот з нижніх бункерів екстракторів в транспортувальний шнек. Веде технологічний процес промивання шроту на полірувальному агрегаті зі зрошувальною системою і транспортує промитий шрот до ковшових елеваторів. Регулює подавання шроту в транспортувальний шнек за допомогою спеціального пристрою. Стежить за роботою зрошувальної та вібраційної системи на дільниці, яка обслуговується.

Повинен знати: технологічну схему промивання, калібрування та транспортування шроту; будову та принцип дії устаткування; правила регулювання подавання шроту в транспортувальний шнек.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Калібрує шрот на калібрувальному аґреґаті. Обслуговує вібраційно-промивні трясуни, багатоковшові елеватори, дробильні машини повторного дроблення. Повторно транспортує шрот до елеваторів з одночасним промиванням та повторним дробленням шроту. Регулює подавання шроту в ковшові елеватори та дробильні машини. Контролює роботу технологічного устаткування, яке обслуговується. Пускає та зупиняє все устаткування дільниці та усуває несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: технологічну схему калібрування та уловлювання дрібняку (азотистих відходів); технічні умови на шрот; фізичні властивості та сортність шроту; будову та принцип дії устаткування, яке обслуговується; правила поводження з отруйними речовинами та прийоми роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника калібрування 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес калібрування шроту на агрегаті безперервної дії. Пускає всі вузли агрегату. Стежить за транспортуванням, промиванням та завантаженням шроту в калібрувальні барабани. Веде операції механічного калібрування шроту з промиванням гарячою водою у калібрувальних барабанах безперервної дії. Вивантажує відкалібрований шрот через промивні вібраційні трясуни з повторним промиванням і дробленням. Керує апаратниками нижчої кваліфікації. Чистить устаткування.

Повинен знати: технологічну схему калібрування шроту; взаємодію технологічного устаткування, будову основного та допоміжного устаткування, запірної арматури та схему комунікацій; правила та заходи обережності під час роботи з отруйними розчинниками; технічні умови та регламент на виготовлення шроту; фізико-хімічні властивості розчинників та шроту; методику аналізу якості шроту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника калібрування 3 розряду - не менше 1 року.

7. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування та стерилізації живильних середовищ для вирощування культури бактерій під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Дозує компоненти живильних середовищ та готує розчини. Стерилізує живильні середовища при високій температурі та під тиском в автоклавах та ферментаторах. Охолоджує живильні середовища. Стерилізує посуд і апарати. Дезінфікує приміщення. Обслуговує допоміжне устаткування - вентилятори, фільтри, компресори, сепаратори, насоси.

Повинен знати: технологічну схему виробництва ферментного препарату; принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій; прийоми роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес посіву та вирощування культури бактерій для змивання емульсійного шару з триацетатних кінофотоюгівок. Розраховує компоненти живильних середовищ посівного матеріалу залежно від його активності. Дозує, завантажує та стерилізує живильні середовища в автоклаві і ферментаторах. Здійснює посів біомаси на живильне середовище в апаратах. Регулює процеси ферментації та перемішування. Регулює температуру живильних середовищ термостаті, кількість стиснутого повітря, яке пропускається через ферментатор. Контролює якість живильного середовища та ферментного розчину, що отримується, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами фізико-хімічних аналізів. Виконує прості фізико-хімічні аналізи (визначення активності розчину, pH середовища розчину, чистоти культури бактерій тощо). Записує у журналі показники ведення технологічного процесу. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічну схему виробництва ферментного препарату; біохімічні основи та суть технологічного процесу виробництва ферментного препарату; фізико-хімічні властивості сировини та матеріалів; технічні умови на сировину та готовий препарат; будову та принцип роботи ферментатора та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування ферментного препарату 3 розряду - не менше 1 року.

8. АПАРАТНИК СУШІННЯ ТА ОКИСЛЕННЯ МАГНЕТИТУ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції технологічного процесу сушіння та окислення феромагнітного порошку у вакуум-сушарках і окислювальних печах безперервної дії. Завантажує, вивантажує пасту, феромагнітний порошок. Дозує порошок в дезінтегратори, окислювальну піч.

Повинен знати: режим роботи печей; заходи усунення браку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес відновлення окису заліза, процес сушіння та промивання магнетиту та залізоокисного пігменту під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Герметизує водневу піч. Готує, завантажує окиси заліза в піч. Забезпечує рампи ресівера балонами з воднем. Вивантажує магнетит з печей, зважує. Самостійно регулює технологічний процес промивання суспензії на окремому агрегаті або установці загального режиму промивання всього комплексу під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає суспензію в промивні апарати після синтезу, збирає маточник та повертає продукт на повторне промивання. Веде контроль за транспортуванням вологої пасти. Знімає пасту і передає на суміжну операцію. Регулює та контролює технологічний процес сушіння та окислення феромагнітного порошку. Розфасовує готовий продукт і здає його.

Повинен знати: технологічний регламент відновлення окису заліза в магнетит; правила експлуатації та будову водневої відновлювальної та окислювальної печей; вплив сульфатів на якість магнітних стрічок; методи промивання; схему комунікацій; технічні умови на феромагнітний порошок; причини виникнення браку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння та окислення магнетиту 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес відновлення окису заліза у відновлювальній водневій печі, промивання залізоокисного пігменту та феромагнітного порошку, процес сушіння та окислення феромагнітного порошку. Перевіряє водневу піч на герметичність. Дозує окиси заліза. Регулює процес відновлення. Здає магнетит на наступну операцію. Контролює та регулює технологічний процес промивання за приладами та за даними аналізу. Знімає готовий продукт та подає в живильник сушарки. Контролює роботу окислювальної печі безперервної дії і турбіно-полочних сушарок, подавання мазуту, стиснутого повітря, процес сушіння та окислення візуально та за приладами. Комплектує готовий продукт за партіями. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес відновлення окису заліза в магнетит виробництва феромагнітних порошків; методику коректування технологічних параметрів; способи перевірки печі на герметичність; методи відбору феропорошків з промивних вод; хімізм технологічного процесу, технічні умови на порошок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння та окислення магнетиту 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес відновлення окису заліза у водневій відновлювальній печі. Продуває азотом водневу піч. Контролює завантаження та вивантаження магнетиту. Регулює швидкість, час відновлення окису заліза, задану температуру по зонах печі. Візуально визначає якість магнетиту. Відбирає проби. Коректує технологічні параметри за даними лабораторних випробувань.

Повинен знати: суть хімічних реакцій, які проходять під час синтезу суспензії; технологічний процес відновлення окису заліза в магнетит; технічні умови на вихідну сировину, готовий продукт; хімічні властивості водню, правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння та окислення магнетиту 4 розряду - не менше 1 року.

9. АПАРАТНИК-ВІДЛИВАЛЬНИК КІНОФОТООСНОВИ І ТЕХПЛІВОК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції технологічного процесу виготовлення хімічних розчинів підшарування кінофотоплівок під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та обліковує розчинники та інші речовини, які необхідні для виготовлення розчинів підшарування. Готує плавильники до роботи та реактиви до завантаження. Відбирає проби. Стежить за вивантаженням готових розчинів з реакторів, фільтрацією розчинів, подаванням їх у витратні ємкості. Миє та чистить посуд, інвентар та устаткування.

Повинен знати: технологічний процес виготовлення хімічних розчинів; фізико-хімічні властивості та призначення всіх розчинів підшарування; будову та принцип дії устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення колодію для кінофотооснови на стадіях комплектації та завантаження сировини, знепузирювання та термостатування. Веде процес виготовлення протиореольних шарів; процес поливання протиореольних шарів на кінофотооснову та технічні плівки; процес підшарування, лакування, сушіння та намотування кінофотооснови і плівок промислово-технічного призначення на відливальній машині. Підвозить плівкоутворюючі речовини, пластифікатори і важкі розчинники. Розфасовує, зважує та завантажує сировину в малаксери. Стежить за роботою бойлерних установок, підігрівників колодію, помп, за температурою у приміщеннях термостатування, за тиском на фільтрах. Регулює швидкість проходження колодію через підігрівачі та підтримує у них задану температуру. Подає колодій на віддивальні машини. Завантажує сировину в реактори, перемішує розчини. Фільтрує та подає готові розчини в витратні ємкості. Обслуговує камери нанесення шарів, сушильні барабани, каландри, розмотувальний і змотувальний механізми, намотувальні візки, струмознімачі. Доставляє лаки з підшарувального відділення. Регулює швидкість, термоповітряні режими, натягування основи, надходження підшару, лаків, розчинів, щільність намотування основи. Готує відливальну машину до пуску, склеює основу з заправним кінцем, супроводжує місця склеювання. Відбирає проби на лабораторні випробування. Миє інвентар, устаткування. Забезпечує відливальну машину намотувальними візками. Здає готову продукцію на склад.

Повинен знати: технологічний процес виготовлення хімічних розчинів, колодію, нанесення шарів лаку та підшарка; фізико-хімічні властивості та призначення всіх розчинів підшарування, колодію, лаку, кінофотооснови; схему заправляння відливальної, підшарувальної машини, принцип дії устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-відливальника кінофотооснови і техплівок 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення колодію, хімічних розчинів підшарування; процес відливання основи всього асортименту кінофотоплівок на однофільєрних відливальних машинах безперервної дії; процес додаткової обробки лавсанової основи для кінофотоплівок і технічних плівок. Дозує розчинники, готує малаксер до роботи, завантажує його. Стежить за процесом малаксажу за даними контрольно-вимірювальних приладів та пробами в'язкості колодію, регулює надходження колодію на фільтрацію та розподіляє завантаження на помпи, фільтри, проміжні ємкості та робочі термостати. Веде процес фільтрації на фільтр-пресах різних систем. Розраховує необхідну кількість розчинів, сировини, перевіряє їх якість, дозує, фільтрує та подає готові розчини в витратні ємкості. Регулює надходження колодію до відливальної фільєри, підшарка і лаку в кювети, товщину основи, концентрацію газоповітряної суміші. Встановлює порожні котушки на вузол намотування, заправляє основу на котушку, знімає відлиту основу. Візуально контролює якість основи, яка відпивається, за зовнішнім виглядом з відміткою дефектних місць у супровідному паспорті. Знімає відпрацьовані підкладки (дзеркальний шар) з мідної стрічки відливального вузла машини, контролює якість нанесення додаткових шарів візуально. Чистить, миє, змазує, перевіряє роботу устаткування. Виконує простий ремонт апаратури та комунікацій.

Повинен знати: рецептуру, технологічний процес виготовлення кінофотооснови техплівок; фізико-хімічні властивості, технічні вимоги до компонентів, які застосовуються під час виготовлення колодію, хімічних розчинів, лаку, підшарка, основи; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему колодієпроводів; методику розрахунку, норми тиску, ступені фільтрації під час очищення колодію; властивості та концентрацію газоповітряної суміші, яка утворюється у процесі відливання основи; допустимі концентрації пароповітряної суміші.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-відливальника кінофотооснови і техплівок 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення колодію з одночасним керівництвом бригадами, які проводять малаксаж і фільтрацію колодію; процес відливання основи всього асортименту кінофотоплівок і плівок промислово-технічного призначення на високопродуктивних двофільєрних машинах або одночасно на декількох комбінованих відливальних машинах; процес додаткової обробки лавсанової основи для кінофотоплівок і технічних плівок. Веде облік, розраховує, дозує, контролює якість розчинників, компонентів, добавок. Стежить за роботою конденсаторів. Регулює режими рекуперації розчинників методом глибокого охолодження. Контролює якість та вимірювання товщини основи. Відбирає проби. Сушить та омилює дзеркальний шар. Обслуговує агрегати з додаткової обробки основи з накидними валиками. Контролює якість нанесення додаткових шарів за приладами. Регулює швидкість нанесення шарів, режимів сушіння, натягування основи. Установлює температурний та повітряний режим на дільницях, які обслуговуються. Провадить профілактику основного та допоміжного устаткування.

Повинен знати: технологічний процес відливання та технічні умови на основу всього асортименту кінофотоплівки та плівок промислово-технічного призначення; процес нанесення шарів і сушіння основи; фізико-хімічні властивості колодію, лаку, підшарка, основи, розчинів, які застосовуються; властивості та допустиму концентрацію газоповітряної суміші, яка утворюється у процесі відливання основи; схему газоповітряної комунікації; будову та взаємодію вузлів відливальної машини і машини додаткової обробки, допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника відливальника кінофотооснови і техплівок 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес відливання кінофотооснови на високопродуктивних двофільєрних машинах при підвищеній концентрації плівкоутворюючих розчинів з профілем переднього ножа, який регулюється, та збільшеній потужності досушування. Підбирає оптимальний режим роботи відливальної машини. Регулює режими рекуперації розчинників методом глибокого охолодження та стежить за цим процесом. Контролює якість та вимірює товщину відлитої основи. Виконує нескладний ремонт апаратури і комунікацій.

Повинен знати: технологічний процес відливання та технічні умови на основу всього асортименту продукції; властивості та допустиму концентрацію газоповітряної суміші; схему газоповітряної комунікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-відливальника кінофотооснови і техплівок 4 розряду - не менше 1 року.

10. АПАРАТНИК-ВІДЛИВАЛЬНИК МАГНІТНИХ СТРІЧОК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції технологічного процесу відливання магнітних стрічок різного призначення на відливальних агрегатах безперервної дії. Регулює проходження магнітної стрічки по зонах досушування відливального агрегату і контролює цей процес. Регулює температурний, повітряний режим досушування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Контролює якість намотування відлитої магнітної стрічки та регулює щільність та рівномірність намотування фрикційного пристрою. Знімає відлиті рулони магнітної стрічки та заправляє нові котушки. Бере участь у профілактичному обслуговуванні машини. Здає готову магнітну стрічку на склад.

Повинен знати: технологічний процес відливання магнітної стрічки; властивості та можливі концентрації газоповітряної суміші, яка утворюється у процесі відливання магнітних стрічок; фізико-хімічні властивості магнітної стрічки, яка відпивається, та технічні умови на готову продукцію; будову сушильного агрегату.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес відливання магнітних стрічок різного призначення на відливальних агрегатах безперервної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Установлює фільєри, вимірює та регулює товщину основи за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Регулює подавання колодію в фільєру та контролює цей процес. Готує та завантажує смолу в бункер агрегату. Регулює температуру переднього барабана, відливального агрегату за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Подрібнює відходи на дробильних машинах. Періодично протирає мідну стрічку спеціальними розчинами.

Повинен знати: технологічну схему процесу відливання магнітних стрічок на відливальному агрегаті; принцип дії устаткування і мікрометричних гвинтів установки фільєр, які обслуговуються; принцип регулювання відливального агрегату.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-відливальника магнітних стрічок 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес відливання магнітних стрічок різного призначення на відливальних агрегатах безперервної дії, на плавильних агрегатах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Контролює технологічний процес відливання магнітної стрічки за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та регулює його за заданими параметрами. Наносить магнітний лак та регулює задану товщину нанесеного шару за показаннями контрольних приладів. Контролює хід мідної стрічки та регулює її бокове зміщення. Відбирає проби для лабораторних аналізів. Ріже та знімає рулони готової продукції. Забезпечує профілактичний догляд за агрегатом. Заповнює супровідний паспорт рулону.

Повинен знати: технологічну схему процесу відливання магнітних стрічок на плавильному агрегаті; будову устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів; схему газоповітряних комунікацій; порядок регулювання режиму відливання; методи регулювання вузлів відливального агрегату; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-відливальника магнітних стрічок 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес відливання магнітних стрічок різного призначення на плавильних агрегатах або на автоматизованих екструдерах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує та установлює головки і фільєри, розігріває зони циліндра та головки до необхідної температури. Налагоджує устаткування. Контролює та регулює процес орієнтації магнітних стрічок за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних систем. Контролює якість магнітних стрічок, що виготовляються. Усуває несправності у роботі агрегату. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічну схему процесу відливання магнітних стрічок на автоматизованих екструдерах; будову, конструктивні особливості і правила експлуатації всіх механізмів, які входять до агрегату; схему електроживлення агрегатів; методи контролю товщини основи; способи налагодження устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-відливальника магнітних стрічок 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес відливання магнітних стрічок різного призначення на автоматизованих екструдерах, які оснащені ізотопними товщиномірами. Вибирає режими екструзії, орієнтації, охолодження та намотування магнітної стрічки залежно від видів сировини та необхідного виду продукції, яка випускається. Контролює та регулює технологічний процес за показаннями електронних та інших контрольно-вимірювальних приладів. Веде облік витрат сировини. Керує та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологію екструзії магнітних стрічок; правила і способи регулювання механізмів на задані параметри, режими окремих вузлів та синхронність їх роботи; методику розрахунку витрат та виходу готової продукції; схему керування автоматичними пристроями.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-відливальника магнітних стрічок 5 розряду - не менше 1 року.

11. АПАРАТНИК-ДОЗУВАЛЬНИК НА ВИГОТОВЛЕННІ Й ПОЛИВАННІ ФОТОЕМУЛЬСІЇ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення і дозування розчинів барвників і компонентів для добавок під час поливання фотоемульсій під керівництвом апаратника вищої кваліфікації, зберігає фотоемульсію у спеціально обладнаних камерах. Одержує, розпаковує хімікати, зважує їх та дозує. Стежить за температурним режимом і тривалістю процесу приготування розчинів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Провадить фільтрацію і термостатування готових розчинів, перекачує готові розчини, приймає фотоемульсію на зберігання за сортами, партіями, камерами. Відбирає проби, перевіряє стан фотоемульсії під час зберігання. Перевіряє паспорти партій емульсії, які надходять, записує дані термогігрометричного режиму на дільницях. Обліковує наявність та рух фотоемульсій за номерами та партіями. Бере участь у дозуванні фотоемульсій згідно з заданою рецептурою.

Повинен знати: технологічну схему виготовлення фотоемульсій, рецептуру і процес приготування розчинів; фізико-хімічні властивості та призначення хімікатів та розчинників, які застосовуються; властивості фотоемульсій, будову та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування, дозування розчинів, компонентів та водорозчинних добавок для синтезу фотоемульсій, зберігання фотоемульсії. Вводить добавки під час поливання світлочутливих емульсій. Перевіряє відповідність хімікатів та розчинників технічним умовам. Розраховує наважку та концентрацію розчинів, які готуються. Регулює та контролює процес приготування розчинів та добавок. Відбирає проби для аналізу. Приймає готову фотоемульсію, установлює її у суворій відповідності за сортами, партіями та номерами. Додержується та підтримує установлений термогігрометричний режим зберігання. Розраховує, дозує та відпускає фотоемульсію. Готує та пускає кондиціонери повітря для камер зберігання. Додержується світлотехнічного режиму для кожної назви фотоемульсії.

Повинен знати: технологічну схему приготування розчинів фотоемульсій для всіх назв; фізико-хімічні властивості фотоемульсій, хімікатів, які використовуються; фотографічні характеристики фотоемульсій, правила їх зберігання; світлотехнічний режим, види браку, який виникає під час зберігання та дозування, способи щодо запобігання йому; принцип дії устаткування і контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-дозувальника на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування метанольних, етанольних та ацетанольних розчинів барвників та кольорових компонентів для введення в емульсію під час підготовки до поливання. Розраховує наважку компонентів та барвників. Зважує барвники та кольорові компоненти на аналітичних терезах, готує їх у вигляді пасти або спиртового розчину. Реїулює температурний режим і тривалість приготування розчинів та сумішей, контролює ці процеси. Фільтрує готові розчини. Відбирає проби для аналізів. Доводить концентрацію розчинів до заданих величин. Подає готові розчини добавок на операцію підготовки фотоемульсії до поливання. Перевіряє відповідність хімікатів та розчинників, що застосовуються, за зовнішнім виглядом, кольором, запахом. Заповнює супровідні етикетки та виробничий журнал. Веде облік витрат усіх видів сировини та хімікатів. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: суть хімічного процесу, який проходить у фотографічній емульсії під час введення сенсибілізуючих добавок; фізико-хімічні властивості, технічні вимоги до фотоемульсій та їх призначення; рецептуру та процеси приготування сумішей та розчинів; правила роботи з отруйними речовинами; будову, принцип дії устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; державні стандарти.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-дозувальника на виготовленні й поливанні фотоемульсії 4 розряду - не менше 1 року.

12. АПАРАТНИК-ПОЛИВАЛЬНИК МАГНІТНИХ СТРІЧОК

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поливання магнітного лаку на плівку на фільєрній машині безперервної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Стежить за розмотуванням, сушінням та намотуванням плівки у машині. Знімає з машини готову продукцію та здає її на склад. Відбирає зразки для контрольних аналізів. Стежить за роботою допоміжного устаткування. Заповнює супровідні карточки.

Повинен знати: технологію виробництва всіх видів основи та магнітних лаків, які застосовуються; будову устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, які обслуговуються; властивості та допустимі концентрації газоповітряної суміші; порядок пуску та зупинки допоміжного устаткування; схему повітряних та сировинних живильних комунікацій машини.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поливання магнітного лаку на плівку на фільєрній машині безперервної дії або на екструзійній машині під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Провадить профілактичний догляд за поливальною головкою машини. Регулює роботу поливальної головки машини. Підбирає оптимальний режим робіт поливального агрегату шляхом регулювання швидкості поливання, кількості повітря, яке подається і відсмоктується окремо по кожній зоні підготовки та сушіння основи. Контролює і регулює подавання лаку та каталізатора, температуру повітря, яке подається, натягування основи у машині, контролює якість поливання на візитажному вузлі машини. Налагоджує машини, які обслуговуються. Веде записи у технологічному журналі.

Повинен знати: рецептуру і технологічну схему процесу поливання магнітного лаку на плівку, конструктивні особливості та правила експлуатації вузлів машини, які обслуговуються; принцип роботи електронних пристроїв машини; технічні умови та державні стандарти на магнітні стрічки, які випускаються; правила налагодження машин, які обслуговуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-поливальника магнітних стрічок 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поливання магнітного лаку на плівку на екструзійній машині. Готує основи до поливання методом очищення у дистильованій воді за допомогою ультразвукових хвиль з наступним розгладжуванням на гарячому гладко відполірованому металевому валу. Пускає і зупиняє машину у необхідній послідовності під час автоматичного або ручного ведення процесу. Розраховує та коректує швидкість поливання залежно від співвідношення лаку і каталізатора, товщини шару, що наноситься, в'язкості магнітного лаку та лінетури растрового валу. Контролює та регулює автоматичні пристрої, які забезпечують постійний тиск магнітного лаку у лакопроводах, орієнтацію магнітних кристалів, перетік лаку після зняття його ракельним ножем, синхронну роботу вузлів поливної машини та інших пристроїв. Керує та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації, які обслуговують поливальну машину. Заповнює паспорти на готову продукцію.

Повинен знати: технологічну схему процесу поливання магнітного лаку на плівку екструзійної машини; правила синхронізації всіх технологічних параметрів; передові методи організації праці на робочому місці; методику розрахунку витрат сировини та виходу придатної продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-поливальника магнітних стрічок 5 розряду - не менше 1 року.

13. АПАРАТНИК-ПОЛИВАЛЬНИК ФОТОЕМУЛЬСІЇ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує окремі роботи у процесі поливання кінофотоплівок та фотопластинок; сушить фотоемульсію всього асортименту фотоматеріалів у сушарках емульсійно-поливальних агрегатів; самостійно намотує фотопапір та кінофотоплівку на вузьких поливальних машинах та намотує кінофотоплівку та фотопапір під керівництвом апаратника вищої кваліфікації на широких поливальних машинах; контролює роботу фестоноутворюючого механізму, підвішує та знімає відтягуючі вантажики. Доставляє ручні візки, упаковує фотооснову, транспортує, виготовляє фільтри для фільтрації повітря. Стежить за натягуванням плівки, за роботою ланцюгового транспортера, положенням фестонів кінофотоматеріалів, які безперервно рухаються. Доставляє та перевіряє придатність і чистоту фестонних палок, відтягуючих вантажиків. Укладає палки в фестоноутворювачі Контролює роботу напівавтомата подавання палок. Обслуговує поливальний агрегат. Регулює швидкість намотування. Стежить за натягуванням плівки, якістю намотування. Бере участь у перезаправлянні безперевантажувального візка. Транспортує намотані вісі в склад з попередньою упаковкою. Чистить, миє поливальну машину.

Повинен знати: правила упаковки і транспортування кінофотоматеріалів, технічні умови на основу; фізико-хімічні властивості кінофотоплівок; правила експлуатації електропідйомника, принцип роботи змотувального агрегату, механізму для скидання палок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поливання кінофотоплівки та фотопластинок під керівництвом апаратника вищої кваліфікації, процес сушіння шарів фотоемульсій всього асортименту фотоматеріалів у сушарках емульсійно-поливальних агрегатів з ланцюговим транспортером та фестонами, які рухаються; намотування кінофотоплівки після поливання фотоемульсії та сушіння на високопродуктивних широких поливальних машинах. Забезпечує термогігрометричний режим у зонах сушіння, швидкість намотування. Розрівнює та розклеює фестони. Подає фотопластинки до вантажних електропідйомників на наступну фазу. Веде облік продукції за номерами поливання, сортами та форматами. Заправляє кінофотоплівку на котушки безперевантажувального візка. Регулює швидкість намотування, синхронність роботи машини, стежить за натягуванням емульсованої основи, якістю поливання і намотування, за роботою механізму для скидання палок. Під час ведення операції намотування керує намотувальниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: суть і режим технологічного процесу поливання, сушіння, намотування фотоматеріалів; світлотехнічний режим для різних сортів кінофотоматеріалів; принцип роботи та правила експлуатації транспортно-ланцюгового механізму, контрольно-вимірювальних приладів, регулюючих та реєструючих приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-поливальника фотоемульсії 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поливання кінофотоплівок, технічних плівок, фотопаперу та фотопластинок під керівництвом апаратника вищої кваліфікації або самостійно веде процес поливання фотоемульсій на другій поливальній головці; веде процес сушіння позитивних фотоматеріалів та матеріалів для ядерних досліджень на малих поливальних машинах, обслуговує сушильний тунель, сушильні камери емульсійно-поливального агрегату. Готує поливальний вузол та вузол ламінування до поливання. Заправляє машину фотоосновою, ламінатор захисним матеріалом. Розраховує потребу фотоемульсії та світлочутливої композиції залежно від швидкості поливання. Контролює фізичний стан емульсійного шару і світлочутливої композиції. Періодично перевіряє роботу транспортувальних пристроїв кінофотооснови. Обслуговує сушильний тунель, сушильні камери емульсійно-поливального агрегату. Контролює та регулює термогігрометричний режим у різних зонах емульсійно-поливальної машини, температуру, концентрацію розчину катен, кількість повітря, яке подається, режим роботи камер кондиціонування. Відбирає проби для лабораторних випробувань. Керує апаратниками-поливальниками фотоемульсії нижчої кваліфікації. Провадить профілактичне обслуговування поливальної машини.

Повинен знати: технологічний процес поливання та сушіння фотооснов, загальну схему виробництва кінофотоплівок, фотопаперу та техплівок; фізико-хімічні властивості кінофотоплівок, фотопластинок та матеріалів для ядерних досліджень; будову та принцип роботи поливальної машини.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-поливальника фотоемульсії 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поливання всього асортименту кінофотоплівок, техплівок на другій поливальній головці широкої поливальної машини або на основній головці екструдера під час поливання фотопаперу, фотопластинок та техплівок; процес сушіння емульсованих шарів всього асортименту кінофотоматеріалів. Розраховує потребу емульсії, світлочутливої композиції і додаткових розчинів для останньої вісі даного сорту. Пропускає склейку, видаляє пузирки повітря з поверхні емульсії. Регулює рівномірність і товщину шарів світлочутливої композиції, що поливаються, температурний режим за заданою швидкістю поливання за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Контролює якість поливання і ламінування на екрані машини. Визначає міцність драглів емульсійного шару, якість сушіння, ступінь зволоження плівки, фотопаперу. Контролює роботу дефектоскопа, коректорів, вакуумрольгангу, положення плівки та фотопаперу на "повітряних подушках". Стежить за станом та роботою камер фільтрації повітря, припливно-витяжних каналів, повітропроводів. Коректує швидкість руху ланцюгового транспортера залежно від швидкості поливання фотоемульсії. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічну схему процесу поливання та сушіння фотоемульсій, загальну схему виробництва, фізико-хімічні і фотографічні властивості кінофотоплівок, техплівок, фотоемульсій, захисних і протиореольних шарів, будову та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, сушильного тунелю, фільтраційних та кондиціонуючих пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-поливальника фотоемульсії 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одношарового та багатошарового поливання всього асортименту кінофотоплівок, технічних плівок, кольорових і технічних фотопаперів та фотопластинок на поливальних машинах. Розраховує та коректує швидкість поливання. Розраховує потребу емульсії та світлочутливої композиції. Готує машину, поливальний вузол та вузол ламінування до поливання. Заправляє машину фотоосновою. Пропускає склейки. Видаляє пузирки повітря з поверхні емульсії у кюветі та екструдері. Контролює роботу автоматичних пристроїв. Контролює якість поливання та ламінування на екрані машини. Синхронізує швидкість окремих вузлів поливальної машини та контролює обертання валиків. Контролює термогігрометричний режим сушіння емульсійного шару, світлочутливої композиції та процес ламінування. Виконує простий ремонт апаратури і комунікацій. Керує апаратниками-поливальниками фотоемульсії нижчої кваліфікації та процесом поливання фотопаперу і технічних плівок.

Повинен знати: технологічний процес поливання кінофотовиробів і технічних плівок та загальну схему виробництва; фотохімічні та фотографічні властивості кінофотоматеріалів та фотолітографічні властивості технічних плівок; принцип роботи вузлів поливальної машини, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-поливальника фотоемульсії 5 розряду - не менше 1 року.

14. КОНТРОЛЕР ПЛІВКИ, РОЗЧИНІВ І ФІЛЬМОВИХ МАТЕРІАЛІВ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Перевіряє технічну якість масового позитива. Бере участь у проведенні аналізів робочих розчинів. Оформляє наряди на друк та виправляє дефектні фонограми та фільмокопії. Експонує сенситограми на сенситометрі. Проміряє їх на денситометрі. Провадить заміри освітленості екранів та друкарських вікон копіювальних апаратів.

Повинен знати: основи знань з технології виробництва та обробки плівки; прийоми роботи, правила поводження з плівкою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Контролює технічну, фотографічну якість фільмокопій з фонограмами. Перевіряє якість звучання, синхронність, щільність фонограм, кольорових фільмокопій після реставрації. Здійснює сенситометричний контроль готової продукції. Провадить аналізи робочих розчинів.

Повинен знати: технологію виробництва та оброблення чорно-білих та кольорових плівок, фільмокопій; режим демонстрації кінофільмів; державні стандарти, технічні умови, сенситометричні характеристики на продукцію, що випускається.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера плівки, розчинів і фільмових матеріалів 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Контролює технічну та фотографічну якість чорно-білих фільмових матеріалів: проміжних позитивів, контратипів, контрольних копій, негативів фонограм; плівок для гідротипії; проміжних фільмових матеріалів після реставрації; чорно-білих фільмокопій, які передбачені на експорт. Готує матриці та бланкфільм до гідротипного переносу, контролює цей процес. Провадить монтаж частин кінофільму після розстартування та перевіряє на екрані. Встановлює режим оброблення для кольорової та чорно-білої плівки. Провадить аналізи хімікатів, що надходять, визначає вміст срібла у фіксажних та промивних водах.

Повинен знати: технологію контратипування; основи записування та відтворювання звуку; рецептуру розчинів, які обробляються, сенситометрію та основи хімії; будову складних контрольно-вимірювальних приладів; заходи запобігання браку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера плівки, розчинів і фільмових матеріалів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Контролює технічну та фотографічну якість кольорових фільмових матеріалів: проміжних позитивів, контратипів, контрольних копій, поточного 35 мм негатива та позитива. Контролює якість звучання, синхронність, щільність оптичних та рівень магнітних фонограм. Контролює кольорові фільмокопії, які передбачені на експорт. Контролює широкоформатні фільмокопії та 35 мм фільмокопії на підвищеній швидкості кінопроекції. Заміряє сенситометричні показники та геометричні параметри фільмових матеріалів. Контролює технічний стан всіх видів фільмових матеріалів у процесі використання та після реставрації. Провадить огляд-перевірку на екрані еталонної або спробної копії фільму. Визначає технічний стан плівки та якість перфорації. Підклеює захисні кінці. Заповнює супровідну документацію про якість ролика кіноплівки. Відбраковує дефектні місця. Проводить монтаж кінофільмів з виправлених частин і перевіряє їх на екрані.

Повинен знати: технологічні процеси виготовлення вихідних фільмових матеріалів; основи технології та техніки кінопроекції; основи технології кіновиробництва; способи запобігання виробничому браку; класифікацію видів браку, причини його виникнення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера плівки, розчинів і фільмових матеріалів 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Контролює технічну та фотографічну якість комплекту фільмових матеріалів за кінофільмами: поточного 70 мм негатива та позитива, негатива, зображення всіх форматів, еталонної копії, оригіналу магнітної фонограми, магнітної фонограми "шуми та музика", проміжного позитива, контратипу, контрольної копії. Здійснює сенситометричний контроль та складає висновки про якість комплекту. Провадить контроль та апробацію комплекту фільмових матеріалів кінофільмів виробництва минулих років та зарубіжного виробництва. Контролює після реставрації технічно зношені негативи зображення. Контролює ведення додаткового дозованого засвічування негативних матеріалів. Складає висновки про якість світлочутливих матеріалів, що надходять з плівкових фабрик. Оформляє встановлену виробничу документацію.

Повинен знати: технологію виготовлення негативного та проміжного матеріалів; основи фотографії, сенситометрії, процесу копіювання фільмокопій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера плівки, розчинів і фільмових матеріалів 5 розряду - не менше 1 року.

15. КОНТРОЛЕР СВІТЛОЧУТЛИВИХ ВИРОБІВ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює масовий одночасний контроль не більше двох видів виробів або контроль не більше двох якісних показників одного виду продукції. Перевіряє окремі параметри продукції з реєстрацією в журналі. Провадить візуальний огляд готової продукції та практичну перевірку окремих якісних показників на відповідність технічним умовам. Перевіряє готову продукцію та напівфабрикати всіх сортів кінофотопродукції під керівництвом контролера вищої кваліфікації.

Повинен знати: окремі параметри контролю технічного процесу; призначення вимірювальних калібрів та їх застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Провадить пофазну перевірку напівфабрикатів позитивних сортів кінофотопродукції, желатини та кіноупакування у процесі виготовлення та видає дозвіл на їх передачу для подальшої обробки. Перевіряє окремі параметри технологічного процесу з реєстрацією у журналі. Проводить візуальний огляд готової продукції та практичне випробування окремих якісних показників на відповідність технічним умовам. Визначає фІзико-механічнІ властивості та розміри світлочутливих виробів за допомогою інструментального мікроскопа, калібрів та мірних інструментів. Перевіряє готову продукцію і напівфабрикати всіх сортів кінофотопродукції під керівництвом контролера вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні параметри контролю технологічного процесу; технічні умови, рецепти та склад продукції, яка контролюється; методику приготування титрувальних розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера світлочутливих виробів 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Перевіряє готову продукцію позитивних сортів або здійснює пофазний контроль напівфабрикатів негативних сортів кінофотопродукції та основи на відповідність державним стандартам та технічним умовам, видає дозвіл на їх випуск. Провадить візуальний огляд оформленої продукції з перевіркою якості упакувального матеріалу, упаковки, маркування. Контролює відповідність технологічного регламенту та світлотехнічного режиму асортименту, що обробляється. Відбирає зразки готової продукції або напівфабрикату та провадить практичне випробування їх на фізикомеханічні та фотографічні дані шляхом спеціального засвічування і хіміко-фотографічного оброблення зразка за відповідним режимом. Вимірює параметри зразків. Здійснює візуальний контроль зразка, який обробляється, на відсутність дефектів та оцінює по ньому якість продукції. Видає дозвіл на випуск готової продукції або на передачу напівфабрикату на наступну фазу оброблення. Провадить диференціацію браку по цехах та за видами дефектів й складає бракувальні листи.

Повинен знати: державні стандарти, креслення на продукцію, що контролюється, технологічний режим її виготовлення; будову та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів та апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера світлочутливих виробів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Перевіряє готову продукцію негативних сортів кінофотопродукції на відповідність державним стандартам та технічним умовам, видає дозвіл на її випуск. Провадить візуальний огляд оформленої продукції з перевіркою якості упакувального матеріалу, упаковки, маркування. Здійснює фізико-механічні випробування та вимірювання параметрів. Провадить перспективну зйомку у відкритому та закритому павільоні за допомогою спеціальних камер або кінофотоапаратів. Провадить хіміко-фотографічне оброблення експонованого матеріалу за суворо заданим режимом, оцінку якості фотографічного зображення та стану емульсійного шару. Видає загальні висновки про якість малих партій кінофотовиробів та висновки про комплектацію великих партій. Оформляє паспорти на продукцію. Пред'являє спеціальні види кінофотоматеріалів приймальнику-споживачу. Узагальнює роботу контролерів, які зайняті на поопераційному контролі виготовлення кінофотоматеріалів. Керує контролерами нижчої кваліфікації.

Повинен знати: методи контролю, визначення експозиції за різних умов натуральної та павільонної зйомки; призначення готової продукції та технологію оброблення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера світлочутливих виробів 4 розряду - не менше 1 року.

16. КОНТРОЛЕР-ВІЗИТАЖНИК

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Провадить візитаж згідно з технічними умовами масових сортів магнітних стрічок та баритпідкладки на бракеражно-метражному верстаті з одночасним монтажем роликів та рулонів. Приймає ролики, блоки магнітної стрічки або рулони баритпідкладки та знайомиться з їх паспортними даними. Установлює ролик або рулон на розмотувальний диск візитажного верстата, заправляє стрічку або баритпідкладку в напрямні ролики та на вузол намотування. Контролює якість продукції шляхом огляду у відбитому та прохідному світлі, видаляє дефекти кусків. Заповнює супровідну документацію.

Повинен знати: фізико-механічні властивості магнітних стрічок або баритпідкладки; технічні умови на магнітні стрічки, що випускаються; регламентовану швидкість перемотування; види браку, гігрометричний режим робочого приміщення; будову та принцип роботи візитажного верстата.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Провадить візитаж згідно з технічними умовами малосерійних магнітних стрічок спеціального призначення або відповідальних та спеціальних сортів баритованої підкладки на візитажно-метражному напівавтоматі з одночасним монтажем роликів та рулонів. Встановлює ролик або рулон на розмотувальний вузол візитажного напівавтомата. Заправляє стрічку або баритпідкладку в напрямні ролики та на вузол намотування. Контролює якість продукції шляхом огляду у відбитому та прохідному світлі, видаляє дефектні куски. Відбирає зразки для фізико-механічних випробувань. Знімає показання метражу ролика, рулону та підраховує загальний метраж. Заповнює супровідну документацію. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: фізико-механічні властивості магнітних стрічок або баритпідкладки, електроакустичні властивості магнітних стрічок, які обробляються; будову та принцип роботи візитажного напівавтомата.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера-візитажника 3 розряду - не менше 1 року.

17. ОБРОБНИК КІНОФОТОМАТЕРІАЛІВ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виготовляє стрічки корекс на спеціальних прес-верстатах методом гарячого пресування. Розкроює малі та середні формати фотоскла на розміри, ріже фотохроматичні фотопластинки та світлофільтри на спеціальних напівавтоматичних верстатах. Ріже вручну відпечатані чорно-білі та кольорові діапозитивні фільми на екземпляри згідно з еталонами. Виконує операції пробивання у роликах заправних кінців на компостері під керівництвом обробника вищої кваліфікації. Склеює на напівавтоматах окремі куски плівки, підклеює зарядні ракорди до роликів плівки. Упаковує кінофотоматеріали вручну або за допомогою найпростішої механізації.

Повинен знати: технологію процесу різання діапозитивних фільмів; перфорації кінофотоплівок та фотопаперу; правила склеювання кінофотоплівок; технологію печатання фільмокопій; фізико-хімічні властивості та асортимент кінофотоплівок; геометричні розміри плівки; прийоми упакування та вимоги до нього; взаємодію вузлів машин напівавтоматів; світлотехнічний режим робочого приміщення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Розкроює фотоскло на великі розміри, ріже ізохроматичні та відповідальні асортименти на спеціальних напівавтоматичних верстатах. Ріже діафільми на машині. Відбраковує на спеціальних верстатах масові сорти кінофотоплівок, фотопаперу, підшаруватого фотоскла та світлофільтрів. Веде процес світлового маркування порядкових номерів футів по краю перфорації ролика світлочутливих кіноплівок на спеціальних футажних машинах. Провадить бобінування в ролики-бобінки фотокіноплівок на спеціальних напівавтоматах. Склеює окремі куски кіноплівки або підклеює до кінців роликів спеціальних плівок захисні ракорди на склеювальних напівавтоматах під час виробництва кінофотоплівок. Упаковує кінофотоматеріали на автоматі.

Повинен знати: технологію процесу оброблення кінофотоматеріалів: різання, перфорування, футажу, бобінування, склеювання, візитажу та упакування; фізико-хімІчні властивості кінофотоматеріалів; види браку; асортимент, допуски, будову, принцип дії машин, верстатів, які обслуговуються, та правила їх регулювання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обробника кінофотоматеріалів 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Розкроює на полоси-формати рулони позитивної, негативної кінофотоплівки, кольорових паперів на поздовжньо-стрічкових, поперечно-різальних машинах та напівавтоматах. Ріже на машинах з електронним пристроєм під час ведення суміщених операцій перерізування та світломаркування. Веде технологічний процес перфорування позитивних кінофотоплівок та фотопаперів, кінонегативних та спеціальних плівок на перфораційних машинах. Перфорує негативні спеціальні авіаплівки, одночасно веде процес перфорування з перерізуванням фотопаперів на спеціальних верстатах. Відбраковує на спеціальних верстатах та контрольних пристроях відповідальні та спеціальні сорти кінофотоплівок, технічних плівок, фотопластинок, матеріалів для ядерних досліджень, спеціальних та технічних фотопаперів та провадить контрольну відбраковку фотопаперів. Провадить бобінування в ролики-бобінки фотоплівок, вкладає їх в касети, пенали на спеціальних автоматах. Розраховує раціональний розкрій та вихід придатної продукції. Перевіряє автоблокування та автоматику. Заправляє ролики-котушки кінонегативних та спеціальних плівок на перфораційний верстат. Відбирає зразки. Обслуговує телевізійні контрольні пристрої (перевіряє скло на щільність), різальну машину, бракеражно-метражний верстат або напівавтомат, візитажні столи для форматних виробів, автомати вирубування кінців плівки. Ділить рулони кіноплівки, спецплівки, фотоплівки, фотопаперу на ролики заданого метражу за лічильником. Контролює та вирізає дефектні ділянки, рахує ролики, придатні листи, придатні фотовироби, прокладає листи папером. Визначає геометричні параметри скла, визначає стрілу прогинання. Перевіряє наявність тріщин та зломів, піноутворення, дефектів кромок. Веде облік відбракованого скла за класами та видами браку. Передає продукцію на наступну фазу оброблення. Здає відходи. Провадить візитаж роликів, заміряє симетрію кожного ролика плівки. Контролює роботу основного устаткування.

Повинен знати: технологію оброблення та фізико-хімічні властивості світлочутливих виробів; взаємодію вузлів та частин устаткування, яке обслуговується; світлотехнічний режим робочого місця.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обробника кінофотоматеріалів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес різання негативних сортів кіно- і спецплівок на полоси та формати на машинах з електронним пристроєм. Перевіряє контрольні зразки, придатну продукцію. Провадить бобінування в ролики-бобінки фотоплівок, вкладає їх в касети, пенали на автоматах з програмним керуванням. Подає рулон до вузла розмотування з місцевого пульта керування. Ознайомлюється з документацією на партію кінофотоплівки, яка обробляється, та уточнює методи її оброблення і комплектації. Проглядає зразки кінофотоплІвки та провадить інструктаж обробників нижчої кваліфікації. Відбраковує високороздільні фотопластинки для напівпровідникової мікроелектроніки. Виявляє дефекти фотопластин у відбитому та прохідному світлі. Перевіряє геометричні параметри фотопластин. Регулює температурний, пірометричний та світлотехнічний режими приміщення. Провадить візитаж на різальній машині вісей кінофотоплівок, які потребують кваліфікаційної оцінки придатності та призначення, видає дозвіл на їх упакування. Заправляє плівку в автомат бобінування. Виконує пробний пуск автомата у ручному режимі та перевіряє його роботу в автоматичному. Заправляє касети в гнізда автомата, знімає касети з плівкою в пенали. Контролює натягування плівки, подавання котушок, тиск стиснутого повітря. Провадить дефектоскопію за допомогою звукової та світлової сигналізації роботи світлового табло.

Повинен знати: технологічний процес оброблення кінофотоматеріалів; фізико-хімічні властивості та технологію оброблення світлочутливих виробів; будову, кінематичні схеми устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв для автоматичного процесу оброблення; види браку, заходи щодо запобігання йому; державні стандарти та технічні умови на кінофотоматеріали.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обробника кінофотоматеріалів 4 розряду - не менше 1 року.

18. ПЕРФОРАТОРНИК МАГНІТНИХ СТРІЧОК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції технологічного процесу перфорування магнітних стрічок на спеціальних машинах під керівництвом перфораторника вищої кваліфікації. Пробиває у роликах заправні кінці на компостері. Підвозить та підносить ролики-котушки до перфораційних машин та передає їх на наступну фазу оброблення магнітних стрічок. Періодично чистить збірники машин від перфораційної висічки. Збирає та вивозить відходи. Стежить за роботою перфораційних машин та знімає з них відперфоровані ролики.

Повинен знати: суть процесу перфорування стрічок; асортимент та властивості магнітних стрічок, прийоми роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес перфорування магнітних стрічок на перфораційних машинах. Перевіряє перфораційні машини та автоматику. Заправляє ролики-котушки магнітної стрічки на розмотувальний вузол та пропускає стрічку, яка перфорується, через систему валиків та пробивний механізм на змотувальний вузол. Стежить у процесі перфорування за роботою пробивного інструменту та натягуванням стрічки, яка перфорується. Знімає та укладає в коробку відперфоровані ролики-котушки. Здійснює візуальний контроль якості перфорування та відбирає зразки для лабораторних випробувань. Заповнює супровідні етикетки та виробничий журнал. Усуває несправності у роботі машин. Регулює симетрію перфорації. Керує перфораторниками магнітних стрічок нижчої кваліфікації.

Повинен знати: фізико-механічні властивості всього асортименту магнітних стрічок, які перфоруються; взаємодію частин та вузлів перфораційних машин; гігрометричний режим у робочих приміщеннях; будову та принцип роботи перфораційних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією перфораторника магнітних стрічок 2 розряду - не менше 1 року.

19. ПОЛИВАЛЬНИК СВІТЛОФІЛЬТРІВ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчі операції з виготовлення кінознімальних світлофільтрів: промиває, протирає та розбраковує скло для поливання світлофільтрів (за розмірами, товщиною та грубими дефектами скла). Обробляє склеєні та висушені світлофільтри, очищає склеєні світлофільтри від затьоків бальзаму за допомогою органічних розчинників (скипидар, ацетон тощо), промиває очищені світлофільтри, протирає та обкантовує стрічкою обкантувального паперу вздовж периметра на обкантувальному верстаті. Промиває та протирає обкантувальні світлофільтри. Упаковує та маркує готову продукцію. Готує підрамники з папером для нанесення на нього аерографічним способом розчинів барвників під час виготовлення нейтрально-сірих шкал. Одержує всі матеріали та сировину зі складу.

Повинен знати: правила і техніку робіт з миття та протирання скляних заготовок знімальних світлофільтрів, зачищення стікань бальзаму, обкантування, упакування та маркування готової продукції; правила роботи з електронагрівальними приладами та водяними банями; прийоми підготовки паперу для нанесення на нього розчинів барвників під час виробництва нейтрально-сірих шкал; основи органічної хімії у межах робіт з органічними розчинниками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування всього асортименту світлофільтрів, які використовуються під час виробництва кінофотоплівок. Подає до машини та поштучно кладе підшароване фотоскло на поливальну машину. Контролює роботу дозувального пристрою розливання розчинів та стежить за процесом нанесення розчину на фотоскло. Проводить попереднє сушіння світлофільтрів. Знімає з машини, вертикально установлює світлофільтри до верстатів-штативів та встановлює верстати в сушильні камери.

Повинен знати: суть процесу поливання та сушіння світлофільтрів; технічні умови на світлофільтри; принцип освітлення та призначення світлофільтрів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією поливальника світлофільтрів 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Готує запасні водяні та желатинові розчини барвників за заданою рецептурою та провадить поливання суцільних знімальних світлофільтрів відкритим способом. Провадить поливання коректуючих, корекційних та лабораторних світлофільтрів, регулює режим сушіння. Наносить на фотоскло та фотопапір підібрані за густиною розчини барвників за допомогою фарборозпилювачів. Провадить сушіння виготовлених фарбувань, проміряє фарбування на спеціальному приладі. Виготовляє нейтрально-сірі шкали за еталонними зразками. Склеює змотувальні світлофільтри на склеювальній плиті за допомогою бальзаму. Проміряє политі та висушені світлофільтри на кольоровому денситомірі, спектродензографі системи Гольдберга, спектрофотометрі. Перевіряє всі світлофільтри на неактинічність шляхом опромінення неактинічним світлом кінофотоматеріалів з наступним проявленням.

Повинен знати: технологію і рецептуру виготовлення запасних водяних та желатинових розчинів барвників дня поливання суцільних знімальних та інших світлофільтрів відкритим способом; технологію та правила робіт з нанесення розчинів барвників аерографічним способом під час виготовлення заготовок нейтрально-сірих шкал; технологію та правила робіт під час виготовлення нейтрально-сірих шкал; основи світлотехніки, неорганічну хімію та основи органічної хімії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією поливальника світлофільтрів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поливання кінознімальних світлофільтрів. Розраховує рецептуру та готує водяні та желатинові розчини барвників для проведення поливання відтінених знімальних світлофільтрів за заданою спектрофотометричною характеристикою. Провадить поливання відтінених світлофільтрів. Виготовляє складні світлофільтри методом примусового поливання. Виготовляє желатинові фарбовані плівки (фолії) - нейтрально-сірі (за заданою густиною) та кольорові (за заданою спектрофотометричною характеристикою). Виготовляє зм'якшуючі дифузійні фільтри методом дубленого желатину. Проміряє барвники під час виготовлення заготовок нейтрально-сірих шкал на приладах. Підбирає та склеює поляризаційні світлофільтри.

Повинен знати: технологію виготовлення відтінених світлофільтрів із спадною густиною; технологію виготовлення складних світлофільтрів методом примусового поливання, технологію робіт з хромованим желатином; технологію репродукційного фотознімання, контактного та проекційного друку і лабораторних робіт з оброблення чорно-білих кінофотоматеріалів; вимірювальну та контрольну апаратуру, яка застосовується під час поливання; правила та прийоми усунення дрібних неполадок роботи приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією поливальника світлофільтрів 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поливання кінознімальних та інших світлофільтрів. Розраховує та виготовляє складні знімальні світлофільтри за задумом та ескізами, розробленими кінооператором. Здійснює спектрофотометричні та фізичні випробування анілінових барвників та веде альбом випробувань. Вносить виправлення в розраховану рецептуру світлофільтрів у зв'язку з заміною барвників, які входять в рецептуру, на барвники інших партій або з іншими спектрофотометричними характеристиками. Провадить проміри у відбитому світлі спектродензографа системи Гольдберга та універсальному фотометрі. Провадить проміри на фотоелектричному спектрофотометрі. Здійснює експериментальні поливання світлофільтрів або розбирає нові рецептури та нові види світлофільтрів. Виготовляє дифузійні світлофільтри аерографічним способом. Виготовляє кольорові контрольні шкали та тести для визначення якості кінофотоматеріалів. Виготовляє складні тести для визначення якості роботи кінознімальної апаратури, оптики та робіт науково-дослідних лабораторій. Виготовляє випробувальні радіальні та анаморфотні міри для проведення робіт у відбитому та прохідному світлі під час перевірки якості роботи кінознімальної оптики та іншої апаратури науково-дослідних лабораторій. Підбирає та склеює інтерференційні світлофільтри.

Повинен знати: технологію знімання та обробки кольорових кінофотоматеріалів; технологію виготовлення всіх видів кінознімальних та інших світлофільтрів; кінофотоматеріалознавство; основи оптики, фотохімії та кольорознавства; техніку лабораторних робіт; основи кінознімальної техніки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією поливальника світлофільтрів 5 розряду - не менше 1 року.

20. ПРОЯВЛЯЧ КІНОПЛІВКИ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес хіміко-фотографічного оброблення експонованого чорно-білого позитива у світлій частині проявних машин під керівництвом проявляча кіноплівки вищої кваліфікації. Веде окремі операції з проявлення чорно-білого позитива у світлій частині проявних машин. Знімає з машини проявлений чорно-білий позитив, перемотує частини або окремі ролики, укладає в коробки та заповнює супровідну документацію. Передає позитиви на наступну операцію. Контролює режим сушіння у сушильній шафі проявної машини.

Повинен знати: режими промивання та сушіння плівки під час проявлення; призначення найважливіших частин та принцип роботи проявних машин, які обслуговуються; основи фотографічного оброблення чорно-білої кіноплівки; встановлену нормативно-технічну документацію.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес хіміко-фотографічного оброблення фільмокопій та фонограм, бланк-фільму, матричної дубль-позитивної, дубль-негативної та інших кіноплівок у світлій частині проявних машин. Контролює у процесі оброблення технічний стан поверхні плівки, температуру, циркуляцію та рівень розчинів, які обробляються. Готує машини до пуску, заряджає плівкою. Заповнює баки розчинами. Контролює режими проявлення, фіксування, вибілювання, промивання та сушіння. Контролює роботу дозувальних пристроїв. Заповнює супровідну документацію, класифікує проби згідно із супровідним паспортом. Провадить профілактику машини та стрічкопротяжного тракту.

Повинен знати: технологію оброблення чорно-білих, кольорових фільмокопій на багатошарових плівках та фільмокопій, які одержані методом гідротипії; склад розчинів, які обробляються; будову та принцип роботи різних типів проявних машин; принцип дії дозувальних пристроїв; будову приставки повторного проявлення фонограми.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією проявляча кіноплівки 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес хіміко-фотографічного оброблення фільмокопій, негативів фонограм за заданим режимом у темній частині проявних машин різних систем в умовах неактинічного освітлення. Розряджає стрічкопротяжний тракт машини. Обробляє еталонні нормувальні проби для установки світла.

Повинен знати: склад розчинів, які обробляються, під час оброблення чорно-білої та кольорової кіноплівки; вплив розчинів, які оброляються, на фотографічні властивості кіноплівок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією проявляча кіноплівки 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес хіміко-фотографічного оброблення чорно-білих проміжних позитивів, контратипів, контрольних копій, оптичних негативів фонограм, фільмокопій всіх видів кінематографа на проявних машинах в умовах неактинічного освітлення та повної темноти. Перевіряє процеси оброблення на машині за допомогою контрольних сенситограм та проб. Перевіряє роботу дозаторів, психрометрів, каплездувачів, каплевідсмоктувачів, протитечії розчинів, систем циркуляції та турбуляції проявних машин.

Повинен знати: будову автоматичних систем регулювання температурного режиму у розчинах та сушильних шафах проявних машин, дозувальних пристроїв; схему комунікацій; конструкцію та основні відмінності способів транспортування плівки у різних конструкціях проявних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією проявляча кіноплівки 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес хіміко-фотографічного оброблення кольорових проміжних позитивів, контратипів, контрольних та атестаційних фільмів, негативів всіх видів кінематографа на проявних машинах в умовах неактинічного освітлення та повної темноти. Установлює та регулює режими проявлення всіх видів фільмових матеріалів.

Повинен знати: технологію виробництва широкоекранних, широкоформатних та інших фільмокопій; правила регулювання режимів проявлення за сенситометричними даними; основи методів установлення світла; методи реставрації фільмових матеріалів; склад та призначення основних компонентів розчинів, які обробляються; конструкцію різних систем проявних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією проявляча кіноплівки 5 розряду - не менше 1 року.

21. РІЗАЛЬНИК МАГНІТНИХ СТРІЧОК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції з різання магнітних стрічок на поздовжньо-різальних машинах під керівництвом різальника магнітних стрічок вищої кваліфікації. Підвозить рулони до поздовжньо-різальних машин. Установлює рулон з магнітною стрічкою на розмотувальний вузол. Заряджає намотувальний вал котушками. Знімає та укладає котушки з магнітною стрічкою в спеціальні металеві потоки та решітки. Транспортує магнітні стрічки на наступну фазу оброблення.

Повинен знати: фізико-механічні властивості магнітних стрічок, які обробляються; прийоми виконання окремих операцій з різання магнітних стрічок; умови взаємодії основних вузлів різальної машини.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ріже рулони магнітних і склеювальних стрічок на смуги заданих розмірів на різальних машинах різних типів. Установлює рулон з магнітною стрічкою на розмотувальний вузол та пропускає заправний кінець в різальний та приймально-змотувальний механізм. Підклеює ракорди. Пускає машину. Перевіряє автоблокування та автоматику. Регулює режими процесу різання за допомогою пульта керування. Перевіряє якість розрізаних стрічок. Видаляє або відмічає дефектні місця. Усуває дрібні несправності у процесі роботи устаткування. Зупиняє машину, заповнює супровідну документацію. Керує різальниками магнітних стрічок нижчої кваліфікації.

Повинен знати: фізико-механічні властивості та технологію оброблення магнітних стрічок; будову та принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, термогігро-метричний режим приміщень.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією різальника магнітних стрічок 2 розряду - не менше 1 року.

22. СКЛАДАЛЬНИК АУДІО- ТА ВІДЕОКАСЕТ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Складає вузли аудіо- та відеокасет для магнітофонів та відеомагнітофонів вручну або на напівавтоматах послідовної дії. Вручну запресовує вісі в корпус касети. Запресовує ракорд в котушки на напівавтоматичних установках. Провадить доводку окремих вузлів касет на пристроях. Регулює вузли притискача. Перевіряє взаємну компоновку окремих вузлів касет на приладах. Пломбує касети на напівавтоматичних установках.

Повинен знати: технічні вимоги до складання вузлів для аудіота відеокасет; послідовність виконання операцій у процесі складання; правила використання пристроїв та інструментів; правила випробування виробів, які складаються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Вкладиші - вставляння в футляр.

2. Втулки, прокладки, ролики - вставляння в касету.

3. Пломбування відеокасет.

4. Ролики, котушки, пружини - комплектування Є-0.

5. Футляри - складання.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Складає вузли для аудіо- та відеокасет для магнітофонів та відеомагнітофонів на напівавтоматичних установках. Готує до роботи напівавтоматичні установки. Розраховує час та швидкість протягування. Одночасно запресовує декілька вісей на автоматі. Настроює вузли гальмування, хід рухомих елементів штампів. Визначає та контролює параметри пружних елементів відеокасет. Регулює напівавтоматичні установки за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики. Перевіряє технічні характеристики касет на універсальних приладах контролю. Виготовляє стрічкопритискач на автоматичній установці. Маркує корпус касети на напівавтоматичній установці.

Повинен знати: технологію складання аудіо- та відеокасет на напівавтоматичних установках; будову установок та контрольно-вимірювальних приладів; методи виправлення браку вузлів; правила перевірки та розрахунку технічних характеристик касет.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника аудіо- та відеокасет 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вісі - напівавтоматичне рубання, галтування.

2. Вузли притискання - складання.

3. Маркування касет.

4. Стрічкопритискачі - автоматичне рубання та підклеювання електропровідника.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Складає вузли аудіо- та відеокасет для магнітофонів та відеомагнітофонів на напівавтоматичних лініях з пульта керування. Комплектує касети магнітною стрічкою на автоматичних установках. Налагоджує та регулює роботу вузлів на визначену послідовність виконання операцій. Регулює параметри режиму роботи лінії за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики: швидкість подавання заготовок на наступні операції, тиск пневмосистем та потужність вузлів, електроенергію, яка споживається. Розраховує завантаження та витрати деталей, які комплектуються, заготовок та вихід продукції за умови різних швидкостей роботи лінії та установок. Виявляє та усуває несправності у роботі окремих вузлів лінії та встановлює причини браку.

Повинен знати: технологічний процес складання касет на напівавтоматичних лініях; конструктивні особливості устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики; правила розрахунку та підбирання технологічних параметрів складання; види браку та правила його усунення; технологічні вимоги до якості готової продукції та матеріалів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника аудіо- та відеокасет 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Екрани та вузли притискні - вставляння в касети.

2. Ракорди - вирубування фіксуючих елементів, кріплення на двох бобінах.

3. Ракорди та магнітні стрічки - заправка та кріплення їх до бобини на напівавтоматах.

23. УСТАНОВНИК КОЛЬОРУ ТА СВІТЛА

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виготовляє кольоро-світлові паспорти за записами установників кольору та світла вищої кваліфікації для всіх видів друку. Сортує коректуючі світлофільтри. Перебирає зношені кольорові паспорти. Заповнює каси світлофільтрами. Перевіряє відповідність робочого кольоро-світлового паспорта письмовому.

Повинен знати: характеристику коректуючих світлофільтрів; порядок складання кольоро-світлових паспортів; будову устаткування, яке застосовується для виготовлення кольоро-світлових паспортів; технічні умови на фільмокопії, технологічні регламенти на їх виробництво та іншу установлену нормативно-технічну документацію.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Підбирає та встановлює режими друку та оброблення чорно-білих та кольорових фільмокопій з контратипів, чорно-білих контратипів, проміжних позитивів, контрольних копій з контратипу та негативів фонограм за допомогою візуальних проб та спеціальних апаратів і пристроїв.

Повинен знати: технологію виробництва чорно-білих фільмових матеріалів; основи сенситометрії; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; державні стандарти, галузеві стандарти, технічні умови на плівку та продукцію, що випускається.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією установника кольору та світла 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Підбирає і встановлює режими друку та оброблення поточних 16 мм і 35 мм негативів, чорно-білих, кольорових фільмокопій з негатива, кольорових контратипів і проміжних позитивів. Встановлює світло на чорно-білий проміжний позитив для друку з нього контратипу. Визначає осьові друковані фільтри за еталоном для масового друку.

Повинен знати: технологію виробництва кольорових фільмових матеріалів; основи знань про кольорові багатошарові кіноплівки та кольорову сенситометрію; основи кольорознавства; будову копіювальних апаратів і проявних машин; дефекти, які виникають під час друкування вихідних матеріалів, їх довгострокового зберігання та способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією установника кольору та світла 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Підбирає та встановлює режими друку та оброблення поточних 70 мм негативів, еталонних (контрольних) копій, фільмокопій, які передбачені на експорт. Встановлює світло на негативи, у тому числі на фарбовані (віражовані) під час друку чорно-білих фільмокопій та проміжних позитивів. Перераховує кольоро-світлові паспорти для всіх видів друку. Провадить контрольний огляд на екрані пробних роликів, копій комплекту вихідних матеріалів з негативу, еталонних (контрольних) копій. Веде технологічний процес кольоро- та світлоустановки з застосуванням периферійних пристроїв ЕОМ, ПЕОМ та машинограм.

Повинен знати: технологію виробництва кольорових плівок; будову та особливості різних типів кольорових плівок; процеси друку та оброблення фільмокопій на багатошарових плівках та методом гідротипії; будову контрольно-вимірювальних приладів, які застосовуються; зміни градаційних характеристик фотографічного шару у процесі довгострокового зберігання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією установника кольору та світла 5 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим Випуском, із зазначенням їх назв за Випуском 34 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Назви професій, що
вказані у цьому Розділі
Діапазон
розрядів
Назви професій за Випуском
34 ЕТКС видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник виготовлення
баритмаси
3-4
Аппаратчик изготовления
баритмассы
3-4
2.
Апаратник виробництва
синтетичних барвників
2-6
Аппаратчик производства
синтетических красителей
2-6
3.
Апаратник желатинування
2-5
Аппаратчик желатинизации
2-5
4.
Апаратник жироочищення
3-4
Аппаратчик жироочистки
3-4
5.
Апаратник зоління
3-6
Аппаратчик золки
3-6
6.
Апаратник калібрування
2-4
Аппаратчик калибровки
2-4
7.
Апаратник приготування
ферментного препарату
3-4
Аппаратчик приготовления
ферментного препарата
3-4
8.
Апаратник сушіння
та окислення магнетиту
2-5
Аппаратчик сушки и
окисления магнетита
2-5
9.
Апаратник-відливальник
кінофотооснови
і техплівок
2-6
Аппаратчик-отливщик
кинофотоосновы и
техпленок
2-6
10.
Апаратник-відливальник
магнітних стрічок
2-6
Аппаратчик-отливщик
магнитных лент
2-6
11.
Апаратник-дозувальник
на виготовленні
й поливанні фотоемульсії
3-5
Аппаратчик-дозировщик
на изготовлении и поливе
фотоэмульсий
3-5
12.
Апаратник-поливальник
магнітних стрічок
4-6
Аппаратчик-поливщик
магнитных лент
4-6
13.
Апаратник-поливальник
фотоемульсії
2-6
Аппаратчик-поливщик
фотоэмульсий
2-6
14.
Контролер плівки,
розчинів і фільмових
матеріалів
2-6
Контролер пленки,
растворов и фильмовых
материалов
2-6
15.
Контролер
світлочутливих виробів
2-5
Контролер
светочувствительных изделий
2-5
16.
Контролер-візитажник
3-4
Контролер-визитажник
3-4
17.
Обробник
кінофотоматеріалів
2-5
Отделочник
кинофотоматериалов
2-5
18.
Перфораторник магнітних
стрічок
2-3
Перфораторщик магнитных
лент
2-3
19.
Поливальник
світлофільтрів
2-6
Поливщик
светло-фильтров
2-6
20.
Проявляч кіноплівки
2-6
Проявщик кинопленки
2-6
21.
Різальник магнітних
стрічок
2, 4
Резчик магнитных лент
2, 4
22.
Складальник аудіо-
та відеокасет
3-5
Сборщик кассет для
малогабаритных магнитофонов
3-5
23.
Установник кольору
та світла
3-6
Установщик цвета и
света
3-6

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених Випуском 34 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим Випуском

N
пор.
Назви професій за Випуском
34 ЕТКС видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Назви професій, що вказані
у цьому Розділі
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Автоматчик вязальных
автоматов
3-4
Професія вилучена
-
2.
Аппаратчик-дозировщик
на изготовлении и поливе
фотоэмульсий
3-5
Апаратник-дозувальник
на виготовленні й
поливанні фотоемульсії
3-5
3.
Аппаратчик дубления
и сушки белковой оболочки
4-5
Професія вилучена
-
4.
Аппаратчик желатинизации
2-5
Апаратник желатинування
2-5
5.
Аппаратчик жироочистки
3-4
Апаратник жироочищення
3-4
6.
Аппаратчик золки
3-6
Апаратник зоління
3-6
7.
Аппаратчик изготовления
баритмассы
3-4
Апаратник виготовлення
баритмаси
3-4
8.
Аппаратчик калибровки
2-4
Апаратник калібрування
2-4
9.
Аппаратчик кислотной
обработки спилка
4-5
Професія вилучена
-
10.
Аппаратчик-отливщик
кинофотоосновы и техпленок
2-6
Апаратник-відливальник
кінофотооснови і техплівок
2-6
11.
Аппаратчик-отливщик
магнитных лент
2-6
Апаратник-відливальник
магнітних стрічок
2-6
12.
Аппаратчик-отливщик пленки
бутафоль
3, 5
Професія вилучена
-
13.
Аппаратчик-подслойщик
фотостекла
3-5
Професія вилучена
-
14.
Аппаратчик-поливщик
магнитных лент
4-6
Апаратник-поливальник
магнітних стрічок
4-6
15.
Аппаратчик-поливщик
фотоэмульсий
2-6
Апаратник-поливальник
фотоемульсії
2-6
16.
Аппаратчик приготовления
проявляющей пасты
3-4
Професія вилучена
-
17.
Аппаратчик приготовления
ферментного препарата
3-4
Апаратник приготування
ферментного препарату
3-4
18.
Аппаратчик производств
синтетических красителей
2-6
Апаратник виробництва
синтетичних барвників
2-6
19.
Аппаратчик сушки и
окисления магнетита
2-5
Апаратник сушіння
та окислення магнетиту
2-5
20.
Вагонетчик
2-3
Професія вилучена
-
21.
Измеритель белковой
оболочки
3
Професія вилучена
-
22.
Кладчик стекла на поливную
машину
1-2
Професія вилучена
-
23.
Комплектовщик фильмокопий
2-4
Професія вилучена
-
24.
Контролер-визитажник
3-4
Контролер-візитажник
3-4
25.
Контролер пленки, растворов
и фильмовых материалов
2-6
Контролер плівки, розчинів
і фільмових матеріалів
2-6
26.
Контролер
светочувствительных изделий
2-5
Контролер світлочутливих
виробів
2-5
27.
Копировщик фильмовых
материалов
3-6
Професія вилучена
-
28.
Машинист гидротипного
производства
3-6
Професія вилучена
-
29.
Машинист формующих машин
5
Професія вилучена
-
30.
Монтажник фотокомплекта
"Момент"
3-4
Професія вилучена
-
31.
Отделочник
кинофотоматериалов
2-5
Обробник
кінофотоматеріалів
2-5
32.
Перфораторщик магнитных
лент
2-3
Перфораторник магнітних
стрічок
2-3
33.
Подготовщик исходного
материала
1-5
Професія вилучена
-
34.
Поливщик-лакировщик
фотоматериалов
3-4
Професія вилучена
-
35.
Поливщик магнитных дорожек
4-5
Професія вилучена
-
36.
Поливщик светлофильтров
2-6
Поливальник світлофільтрів
2-6
37.
Проявщик кинопленки
2-6
Проявляч кіноплівки
2-6
38.
Резчик магнитных лент
2, 4
Різальник магнітних стрічок
2,4
39.
Резчик неэмульсированных
пленок
2-3
Професія вилучена
-
40.
Реставратор фильмовых
материалов
1-5
Професія вилучена
-
41.
Сборщик кассет для
малогабаритных магнитофонов
3-5
Складальник аудіо-
та відеокасет
3-5
42.
Составитель коллагеновой
массы
4-5
Професія вилучена
-
43.
Сушильщик пленки бутафоль
3-4
Професія вилучена
-
44.
Съемщик политого стекла и
фотопластинок
3-4
Професія вилучена
-
45.
Установщик цвета и света
3-6
Установник кольору
та світла
3-6
46.
Штамповщик корректирующих
светофильтров
2
Професія вилучена
-
47.
Электрокопировщик
3-5
Професія вилучена
-
48.
Электролизерщик
3-5
Професія вилучена
-

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N
пор.
Назви професій
Діапазон
розрядів
1
2
3
1.
Апаратник виготовлення баритмаси
3-4
2.
Апаратник виробництва синтетичних барвників
2-6
3.
Апаратник желатинування
2-5
4.
Апаратник жироочищення
3-4
5.
Апаратник зоління
3-6
6.
Апаратник калібрування
2-4
7.
Апаратник приготування ферментного препарату
3-4
8.
Апаратник сушіння та окислення магнетиту
2-5
9.
Апаратник-відливальник кінофотооснови і
техплівок
2-6
10.
Апаратник-відливальник магнітних стрічок
2-6
11.
Апаратник-дозувальник на виготовленні й
поливанні фотоемульсії
3-5
12.
Апаратник-поливальник магнітних стрічок
4-6
13.
Апаратник-поливальник фотоемульсії
2-6
14.
Контролер плівки, розчинів і фільмових
матеріалів
2-6
15.
Контролер світлочутливих виробів
2-5
16.
Контролер-візитажник
3-4
17.
Обробник кінофотоматеріалів
2-5
18.
Перфораторник магнітних стрічок
2-3
19.
Поливальник світлофільтрів
2-6
20.
Проявляч кіноплівки
2-6
21.
Різальник магнітних стрічок
2, 4
22.
Складальник аудіо- та відеокасет
3-5
23.
Установник кольору та світла
3-6