ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.11.2006 N 288

Про затвердження нормативної документації з праці та професійної кваліфікації

З метою забезпечення видавництв і поліграфічних підприємств нормативною документацією, розробленою ВАТ "Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т.Г.Шевченка" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2003 р. N 356 "Про затвердження Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної кваліфікації на 2004-2007 роки", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію погоджений Міністерством праці та соціальної політики України (лист N 6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18 "Видавнича справа". Розділ I "Видавнича діяльність" (додається).

2. Наказ довести згідно з розрахунком розсилки.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Шевченка В.Г.

Голова Комітету
Е.Прутнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення

України

20.11.2006 N 288

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 18

Видавнича справа

Розділ 1

Видавнича діяльність

У зв'язку зі зміною коду професії "Технолог електронних мультимедійних видань" з 3119 на 2149.2 кваліфікаційну характеристику професії перенесено з розділу "Фахівці" у розділ "професіонали".

Вважати чинними кваліфікаційні вимоги:

Провідний технолог електронних мультимедійних видань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань I категорії - не менше 2 років.

Технолог електронних мультимедійних видань I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань II категорії - не менше 2 років.

Технолог електронних мультимедійних видань II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань - не менше 1 року.

Технолог електронних мультимедійних видань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Вступ

Випуск 18 "Видавнича справа", Розділ 1 "Видавнича діяльність" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників розроблено на виконання Основних заходів щодо Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004-2007 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України N 356 від 18.03.2003 р.

В основу розроблення кваліфікаційних характеристик професій працівників, які займаються видавничою діяльністю, покладено нормативно-довідкові матеріали з видавничої справи: типові положення про редакції та відділи видавництва, рекомендації щодо структури видавництв, документи, що регламентують взаємовідносини видавництв і авторів, художників, позаштатних редакторів, рецензентів тощо, керівні та інструктивні матеріали провідних видавництв і друкованих засобів масової інформації з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, новітніх технологій, сучасного підходу до організації виробництва та праці, нових вимог до якості друкованої продукції. Кваліфікаційні вимоги розроблено відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про професійно-технічну освіту"103/98-ВР та Закону України "Про освіту"1060-12.

Кваліфікаційні характеристики професій працівників використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які вміщено у Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" (Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців") Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. N 336.

Порядок присвоєння та підвищення категорій, внесення змін і доповнень щодо застосування кваліфікаційних характеристик викладено у вищезазначених "Загальних положеннях" Випуску 1 (Розділу 1) Довідника.

Кваліфікаційні характеристики

Керівники

1. Директор видавництва

Завдання та обов'язки. Очолює видавництво, керує його діяльністю, спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів, забезпечує випуск видань на належному національно-патріотичному, громадсько-політичному, науково-технічному, художньому, професійному рівні. Організовує розроблення тематичних та фінансових планів, відповідає за їх виконання. Затверджує проекти художньо-графічного оформлення, ціну та основні параметри видань. Укладає договори з авторами, підприємствами, організаціями, установами. Контролює виконання договірних зобов'язань, якісне оформлення видань, забезпечення видавництва матеріальними ресурсами, збереження та економне їх використання у виробничій діяльності. Впроваджує передові вітчизняні та світові досягнення у галузі книговидання. Несе відповідальність за використання бюджетних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами, постачальниками, замовниками, кредиторами, книгорозповсюджувальними організаціями тощо. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у фінансово-господарській діяльності видавництва. Здійснює постійний зв'язок з регіональними органами державного управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками. Представляє видавництво в державних та громадських установах. Організовує пошук інвесторів. Формує редакційну й художню ради видавництва та очолює їх. Керує добором, розміщенням, підвищенням кваліфікації кадрів, створює умови для їх постійного творчого зростання. Визначає компетенцію своїх заступників і службові обов'язки працівників видавництва. Затверджує структуру й штатний розпис видавництва, документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників. Приймає рішення про матеріальне й моральне заохочення працівників, накладання стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у галузі книговидання; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового та культурного життя в країні й за кордоном; передовий вітчизняний та світовий досвід у видавничій справі, поліграфічному виробництві, книгорозповсюдженні; основи авторського права, трудового й податкового законодавства; правові аспекти укладення і виконання договорів, угод, контрактів; основи економічного аналізу, планування, організації редакційно-видавничого процесу, управління виробництвом, госпрозрахунку, фінансування та кредитування, менеджменту, маркетингу; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

2. Шеф-редактор

Завдання та обов'язки. Очолює друкований засіб масової інформації з підготування і випуску періодичного видання. Визначає службові обов'язки та рівень компетентності своїх заступників. Обґрунтовує тематичну спрямованість, концептуальні засади формування і реалізації основних принципів функціонування періодичного видання та його місце в інформаційному просторі. Керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю друкованого засобу масової інформації на основі застосування методів обґрунтованого планування фінансових, матеріальних і трудових витрат. Забезпечує поєднання творчих редакційних та бізнес-планів, вивчає кон'юнктуру ринку, передовий досвід у видавничій діяльності, спрямовує роботу основних підрозділів на підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання. Несе відповідальність за використання бюджетних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими фондами постачальниками, замовниками та кредиторами. Організовує пошук інвесторів. Контролює виконання господарських і трудових договорів. Здійснює постійний зв'язок з регіональними органами державного управління і місцевого самоврядування, представляє друкований засіб масової інформації в державних та громадських установах. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, виплату заробітної плати в установлені строки. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці. Дбає про укомплектування друкованого засобу масової інформації кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує дотримання законності, збереження конфіденційності інформації, захищає майнові права друкованого засобу масової інформації в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність друкованих засобів масової інформації; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи економічного розвитку, наукового та культурного життя в країні й за кордоном; передовий вітчизняний та світовий досвід у редакційно-видавничій справі, поліграфічному виробництві, розповсюдженні видань; основи авторського права, трудового й податкового законодавства; правові аспекти укладення і виконання договорів, угод, контрактів; основи управління виробництвом, економічного аналізу, фінансування та кредитування, менеджменту, маркетингу; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

3. Головний редактор видавництва

Завдання та обов'язки. Визначає творчу концепцію діяльності видавництва, організовує і спрямовує редакційно-виробничий процес створення видань. Персонально відповідає за своєчасне формування і виконання тематичних планів. Забезпечує випуск видань згідно з держзамовленнями, плановими завданнями та укладеними договорами на належному національно-патріотичному, літературно-художньому, науковому, професійному рівні. Контролює формування обсягових запасів договірного та редакційного портфелів, своєчасне їх поповнення та проведення інвентаризації. Керує добором авторів, рецензентів, спецредакторів. Організовує чітку роботу редакційного апарату, контролює роботу завідувачів редакцій. Проводить оцінювання матеріалів, запропонованих до видання, особисто перечитує найважливіші рукописи. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях редакційно-видавничого процесу. Затверджує видання до складання, друкування, випуску у світ. Відповідає за скорочення термінів редакційно-видавничого процесу, його комп'ютеризацію, упровадження прогресивних технічних засобів і технологій, передових методів і прийомів праці, збереження матеріальних ресурсів. Організовує підготовлення договорів з творчими працівниками і погоджує документи про розрахунки з ними. Затверджує акти про схвалення рукописів або припинення роботи над виданнями. Для запобігання дублюванню видань координує їх випуск з подібними за профілем видавництвами. Контролює дотримання вимог нормативної та юридичної документації з редакційного підготовлення видань. Упроваджує передові вітчизняні та світові досягнення зі створення друкованої продукції. Готує засідання редакційної ради, забезпечує впровадження рішень ради. Керує плануванням маркетингових та рекламних заходів з реалізації продукції видавництва. Стежить за критичними зауваженнями на видання в засобах масової інформації. Відповідає за проведення нарад, семінарів, конференцій, виставок. Налагоджує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами, засобами масової інформації. Сприяє пошуку інвесторів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері, поліграфічному виробництві, книжковій торгівлі; основи авторського права й трудового законодавства; правові аспекти укладення та виконання договорів; технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів, методи редагування та художнього оформлення видань; правила підготовлення видавничих оригіналів і випуску видань у світ; основи економічного аналізу, планування, організації редакційно-видавничої справи, управління виробництвом; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, духовного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі книговидання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

4. Головний редактор газети, журналу

Завдання та обов'язки. Керує організаційною і творчою роботою зі створення газети, журналу. Забезпечує відповідно до профілю видання його національно-патріотичний, науково-технічний, культурний, професійний рівень. Стежить за громадсько-політичними подіями, вивчає сучасні досягнення в галузі науки, техніки, культури, мистецтва для своєчасного їх відображення в матеріалах, що публікуються. Організовує розроблення бізнес-плану видання, забезпечує його виконання. Відповідає за дотримання усталеної редакційної політики видання. На основі пропозицій завідувачів редакцій (відділів) проектує номер періодичного видання і відповідає за його виконання. Затверджує величину авторського гонорару залежно від вагомості, актуальності, якості поданого матеріалу в межах гонорарного фонду, встановленого для видання. Контролює формування кошторисів, затверджує художнє і графічне оформлення, ціну, тираж видання. Очолює роботу з підготовлення видання, відповідає за його якісний і своєчасний випуск. Перевіряє обсягові запаси договірного та редакційного портфелів, їх поповнення, контролює проведення інвентаризації. Переглядає матеріали, що пропонуються до публікації, особисто перечитує найважливіші статті, оцінює їх зміст. Затверджує матеріали до складання, друкування, випуску у світ. Визначає форми зв'язків з читачами, забезпечує опрацювання читацької кореспонденції. Залучає до участі в роботі позаштатних працівників. Аналізує критичні зауваження, розглядає пропозиції щодо змісту статей. Розробляє заходи з упровадження прогресивної техніки, технології, передових методів і прийомів праці, скорочення видавничо-поліграфічного процесу. Вивчає читацький попит, організовує проведення конференцій, семінарів, виставок. Стежить за критичними зауваженнями на видання в засобах масової інформації. Налагоджує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами. Сприяє найповнішому розкриттю творчих здібностей працівників, створює атмосферу вільного обміну думками у редакційному колективі. Здійснює пошук інвесторів.

Повинен знати: основи чинного законодавства, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні документи, що регламентують підготовлення та випуск періодичних видань; основи авторського права й трудового законодавства; правові аспекти укладення та виконання договорів; технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів, методи редагування та художнього оформлення видань; правила підготовлення видавничих оригіналів і випуску періодичних видань; інформацію про громадсько-політичні події, господарське, наукове, культурне життя у країні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у видавничій справі, поліграфічному виробництві, розповсюдженні видань; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів виробничої діяльності; основи управління виробництвом, економічного аналізу; методи планування та організації редакційно-видавничої справи; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

5. Головний редактор карт

Завдання та обов'язки. Персонально відповідає за зміст, наукову вірогідність, актуальність карт та атласів, що створюються у видавництві. Здійснює методичне й науково-технічне керівництво редакційними та картоскладальними роботами, організовує і спрямовує редакційно-виробничий процес створення карт. Забезпечує високий рівень художнього оформлення, технічного виконання та поліграфічного відтворення картографічної продукції. Координує діяльність картографічних редакцій і виробничого відділу, контролює роботу завідувачів редакцій. Бере участь у розробленні програмних документів картографічних творів. Керує розробленням і впровадженням заходів щодо поліпшення технологій укладання та оформлення карт. Здійснює контроль за дотриманням інструкцій, стандартів та інших чинних нормативних документів, що регламентують підготовлення та випуск картографічних видань. Контролює правильність, якість і повноту змісту карт, достовірність графічного відтворення зображуваних об'єктів. Відповідає за формування тематичних планів картоскладальних робіт і перспективних напрямів розвитку картографічного виробництва. Проводить оцінювання кольорових оригіналів карт, перевіряє якість пробних відбитків, затверджує картографічне видання до друкування. Відповідає за скорочення термінів редакційно-видавничого процесу, його комп'ютеризацію, упровадження прогресивних технічних засобів і технологій, передових методів і прийомів праці, збереження матеріальних ресурсів. Формує і очолює редакційну раду, готує засідання, забезпечує впровадження рішень ради, які спрямовані на забезпечення єдиної науково-технічної та технологічної політики підприємства. Налагоджує зв'язки з науковими установами та відомствами зі створення картографічних творів. Проводить оцінювання матеріалів, запропонованих сторонніми замовниками до видання, щодо змісту та редакційної готовності поліграфічного відтворення. Сприяє одержанню необхідних матеріалів від консультантів, рецензентів, авторів текстів для достовірного відтворення картографічних видань. Надає консультативну допомогу з виробничих питань редакційному персоналу. Розробляє плани науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами щодо створення картографічної продукції. Здійснює методичне керівництво з організації картографічних виставок в Україні та за її межами, бере участь у міжнародних книжкових виставках-ярмарках. Керує плануванням маркетингових та рекламних заходів з реалізації продукції видавництва. Координує роботу з опрацювання читацької кореспонденції, аналізує критичні зауваження, розглядає пропозиції користувачів карт, готує відповіді на листи. Здійснює представництво в державних установах та відомствах, наукових і навчальних закладах, інших організаціях щодо розроблення та виготовлення картографічної продукції. Керує добором, розміщенням, підвищенням кваліфікації кадрів, створює умови для їх постійного творчого зростання. Впроваджує кращі вітчизняні та світові досягнення в царині створення картографічної продукції. Забезпечує дотримання конфіденційності інформації.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, керівні матеріали, що визначають основні напрями розвитку картографії; постанови, накази, розпорядження, нормативні документи, що регламентують діяльність у видавничій сфері; методи укладання та редагування картографічних видань; вітчизняний і світовий досвід зі створення та видання картографічної продукції; порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску картографічних видань; загальновживані позначення, терміни, скорочення, одиниці вимірювання; основи авторського права й трудового законодавства; правові аспекти укладення та виконання договорів; економіку видавничої справи; технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів; основи організації виробництва, праці та управління; системи оплати праці й матеріального стимулювання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

6. Головний художник видавництва

Завдання та обов'язки. Керує процесами художнього й графічного оформлення друкованої продукції. Контролює ідейно-художній рівень ілюстрування видань, відповідність оформлення їх змісту. Бере участь у формуванні тематичних планів видавництва. Керує розробленням планів художнього й графічного оформлення видань, подає їх на розгляд художньої ради видавництва. Спрямовує роботу відділу художнього оформлення, ілюстративного фонду тощо. Перевіряє якість оригіналів оформлення для поліграфічного відтворення. Затверджує проекти художнього й графічного оформлення видань (макети, ескізи, оригінали). Контролює якість поліграфічного виконання видань і відповідність його оригіналам художнього оформлення, дає вказівки щодо виправлення недоліків. Візує сигнальні примірники. Бере участь у визначенні вартості художньо-оформлювальних і графічних робіт. Головний художник є заступником голови художньої ради. Готує засідання ради, забезпечує впровадження її рішень. Добирає склад штатних і позаштатних художників, графіків, ретушерів та інших працівників для підпорядкованих йому відділів видавництва. Погоджує договори, трудові угоди на виконання художнього й графічного оформлення видань, відомості про розрахунки з позаштатними працівниками, візує документи про їх розірвання.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують ідейно-художнє оформлення видань; основи технології поліграфічного виробництва, передовий вітчизняний і світовий досвід з художньо-графічного оформлення та ілюстрування видань; основи економіки, управління, організації виробництва та праці, авторського права й трудового законодавства; порядок укладення і виконання договорів та трудових угод; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

7. Заступник директора видавництва з виробничих питань

Завдання та обов'язки. Керує виробничою діяльністю видавництва, забезпечує випуск друкованої продукції згідно з держзамовленнями, плановими завданнями та укладеними договорами. Очолює роботу підзвітних підрозділів. Налагоджує виробничі зв'язки з підприємствами та організаціями. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях виробничого процесу (складання, друкування, брошурувально-палітурні роботи, випуск у світ). Перевіряє якість поліграфічного виконання видань. Керує економічним обґрунтуванням потреби в основних матеріалах, контролює їх витрачання друкарнями. Очолює розроблення і виконання планів та графіків випуску друкованої продукції. Визначає потребу видавництва у поліграфічних послугах. Приймає рішення про укладення угод на виконання виробничих замовлень і постачання матеріалів. Розробляє заходи щодо підвищення ефективності виробничої діяльності видавництва, поліпшення якості друкованої продукції, прискорення проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості. Перевіряє якість основних поліграфічних матеріалів і готових видань на відповідність до вимог чинної нормативної документації. Вивчає та впроваджує у редакційно-виробничу практику новітні технології та устаткування. Приймає рішення про заохочення працівників або притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують виготовлення друкованої продукції; порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод; організацію виробничого процесу; основи економіки, планування, управління, трудового законодавства; порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску видань; вимоги до оформлення документації між видавництвом і поліграфічним підприємством щодо виконання виробничих замовлень та постачання поліграфічних матеріалів; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; редакційне й поліграфічне устаткування; вітчизняний та світовий досвід виготовлення друкованої продукції; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів; вимоги до охорони довкілля; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

8. Заступник директора видавництва з комерційних питань

Завдання та обов'язки. Керує фінансово-господарською діяльністю видавництва у сфері матеріально-технічного постачання, збуту видавничої продукції, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування. Забезпечує ефективне й цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження витрат, прискорення обороту обігових коштів. Планує стратегію проведення маркетингових досліджень. Узагальнює результати вивчення попиту й пропозиції. Аналізує можливості розширення зон наявності друкованої продукції на ринку збуту, обсяги випуску видань у видавництвах подібного профілю. Розробляє заходи захисту від конкурентів. Пропонує вдосконалення асортименту, обґрунтовує доцільність випуску нових видань або припинення роботи над виданнями. Координує випуск літератури для уникнення її дублювання на книжковому ринку. Розглядає заявки книгорозповсюджувальних організацій. Бере участь у виставках, ярмарках, семінарах, конференціях. Організовує виїзний продаж видавничої продукції власного виробництва. Очолює роботу з укладення і виконання господарських договорів, комерційних контрактів. Забезпечує своєчасність розрахунків з партнерами за надані поліграфічні послуги й відвантажену продукцію. Здійснює контроль за належним складуванням, зберіганням і збутом готової продукції, транспортним обслуговуванням, проведенням вантажно-розвантажувальних робіт. Керує розробленням заходів щодо вдосконалення нормування витрат матеріалів, обігових коштів. Запобігає розкраданню товарно-матеріальних цінностей, сприяє виявленню нестач, контролює оформлення документів для подання до судових і слідчих органів. Здійснює методичне керівництво претензійно-правовими справами щодо виконання зобов'язань за договорами. Представляє інтереси видавництва в господарському суді, інших державних і громадських організаціях. Упроваджує у виробничу діяльність видавництва передовий вітчизняний та світовий досвід з реалізації друкованої продукції. У межах своєї компетенції перевіряє і візує господарські договори, накази, розпорядження. Координує роботу підзвітних підрозділів. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил охорони праці на підпорядкованих ділянках роботи.

Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, які визначають напрями розвитку галузі книговидання; методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують постачання матеріально-технічних ресурсів і збут видавничої продукції; основи економіки, планування, управління, менеджменту, маркетингу, законодавства про працю; організацію виробничого процесу й праці, фінансової роботи, матеріального забезпечення, транспортного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт; умови ліцензування видів господарської діяльності; порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрачання товарно-матеріальних цінностей; вимоги до укладення і виконання господарських договорів, комерційних контрактів; порядок оформлення документації на постачання матеріалів і збут готової продукції; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

9. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань

Завдання та обов'язки. Відповідає за фінансово-економічне забезпечення видавництва. Очолює роботу підзвітних підрозділів. Координує діяльність фінансово-економічних служб щодо розроблення річних і перспективних планів роботи видавництва. Обґрунтовує тематичні й виробничі плани, програми виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку видавництва, сприяє їх виконанню. Перевіряє економічні розрахунки, доводить планові показники до структурних підрозділів. Контролює витрати на виробництво, використання прибутків, грошові кошти, фінансові кредити, довгострокові інвестиції, своєчасність платежів до бюджетів й державних цільових фондів, розподіл фонду оплати праці, встановлення посадових окладів. Керує розробленням науково-технічних заходів з раціонального використання резервів виробництва та запобігання непродуктивним витратам. Сприяє підвищенню продуктивності праці, ефективності й рентабельності редакційно-видавничого процесу, поліпшенню якості друкованої продукції, зниженню собівартості видань. Координує роботу зі створення і вдосконалення нормативної бази для планування виробничих показників, витрачання товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів, використання виробничих потужностей. Забезпечує встановлення планових показників і цін на основі прогресивних нормативів матеріальних і трудових витрат. Організовує розроблення форм первинної документації з планування, обліку, звітності, методичних рекомендацій для проведення розрахунків економічної ефективності від упровадження технологічних процесів, освоєння капітальних вкладень, випуску нових видів друкованої продукції. Забезпечує застосування обчислювальної техніки для проведення розрахунків, техніко-економічних обґрунтувань. Керує комплексним аналізом фінансово-господарської діяльності видавництва та його підрозділів. Налагоджує зв'язки з науково-дослідними установами, навчальними закладами для впровадження в практику досягнень економічної науки. Сприяє використанню у виробничій діяльності видавництва передового вітчизняного й світового досвіду в галузі планування, управління, організації виробництва й праці. У межах своєї компетенції перевіряє договори, угоди, іншу документацію, виконання керівниками підзвітних підрозділів наказів і розпоряджень в частині фінансово-економічних питань. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників або притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо управління, планування, економічного аналізу, організації виробництва й праці, бухгалтерського й податкового обліку, які регулюють фінансово-господарську діяльність видавництва; ринкові методи господарювання та фінансового менеджменту підприємства; порядок розроблення планів і програм виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку видавництва; вимоги до укладення і виконання договорів, контрактів, угод, правила розрахунків за ними; основи видавничої справи й поліграфічного виробництва; методи ціноутворення, економічного аналізу, визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат; правила користування обчислювальною технікою для здійснення техніко-економічних, бухгалтерських розрахунків, аналізу господарської діяльності видавництва; основи трудового законодавства; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

10. Завідувач відділу видавництва, виробничого

Завдання та обов'язки. Керує роботою з оперативного регулювання випуску видань. Розміщує замовлення у друкарнях і стежить за своєчасним проходженням їх на всіх стадіях редакційно-виробничого процесу. Встановлює порядок і строки проходження рукописів та коректур в технічній редакції, коректорському відділі згідно із затвердженими у видавництві й погодженими з поліграфічними підприємствами графіками випуску замовлень. Відповідає за якість поліграфічного виконання видань. За погодженням з відділом художнього оформлення розраховує кількість паперу, картону, палітурних тканин та інших матеріалів на замовлення і контролює витрачання цих матеріалів друкарнями. Формує річні, квартальні й місячні плани складання, друкування і випуску видань. Готує до укладення договори з поліграфічними підприємствами. Забезпечує складання кошторисних розрахунків на видання, перевіряє рахунки підприємств та їх звіти щодо витрат матеріалів. Подає пропозиції щодо поліпшення виробничої діяльності видавництва, підвищення якості поліграфічного виконання, скорочення тривалості проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості. Сприяє своєчасному забезпеченню поліграфічних підприємств папером, палітурними, іншими матеріалами. Залучає працівників для роботи у відділі, раціонально розподіляє виробничі навантаження між ними, створює умови для підвищення кваліфікації, проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань виробничого планування та оперативного управління виробництвом; перспективи розвитку видавництва; виробничі потужності, спеціалізацію підрозділів видавництва, номенклатуру продукції, види виконуваних робіт (послуг); технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; організацію виробничого планування і оперативного обліку у видавництві; галузеві норми витрат матеріалів на виготовлення поліграфічної продукції; порядок розроблення виробничих програм і календарних графіків випуску видань; організацію складського й транспортного господарства у видавництві; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства; порядок укладення і виконання договорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з оперативного управління виробництвом - не менше 2 років.

11. Завідувач відділу видавництва, коректорського

Завдання та обов'язки. Організовує коректорську роботу у видавництві. Розподіляє виробничі завдання між коректорами, забезпечує і контролює виконання коректур. Перевіряє зауваження коректорів щодо рукописів та доводить їх до відома редакторів, за погодженням з головним редактором повертає неякісно підготовлені оригінали у редакцію на доопрацювання. Визначає якість отриманих з друкарні коректур, за погодженням із завідувачем виробничого відділу коректури, що не відповідають установленим вимогам, повертає в друкарню. Здійснює добір коректорів, створює умови для їх професійного зростання, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості коригування. Забезпечує застосування технічних засобів праці, раціональне використання матеріальних ресурсів. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: методичні та нормативні матеріали з коректорської роботи; основи редакційно-видавничої справи, технології поліграфічного виробництва; порядок підготовлення рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків до друкування; граматику й стилістику літературної мови; техніку вичитування рукописів; правила коректури й стандартні коректурні знаки; технічні правила складання; чинні нормативні документи з термінології; позначення, одиниці вимірювання; умовні скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами; нормативи на коректорську роботу; основи управління, економіки, організації виробництва й праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією коректора - не менше 2 років.

12. Завідувач відділу видавництва, маркетингового

Завдання та обов'язки. Організовує розроблення коротко- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності видавництва, орієнтує керівництво на вибір тематики видань для всебічного задоволення потреб за категоріями споживачів. Здійснює управління процесами маркетингових досліджень: аналізування архітектоніки видань, застосування прогресивних технологій, використання виробничих ресурсів, формування конкурентоспроможного асортименту видань, визначення впливу соціально-економічного середовища, ємності ринку, сфер збуту, обґрунтування принципів та методів досліджень. Формує маркетингову стратегію періодичного видання: поєднання споживчих і комерційних вартостей, визначення доцільності географічного розміщення. Розробляє основні напрями маркетингової діяльності видавництва: розширення зон наявності друкованої продукції на внутрішньому й зовнішньому ринку, концептуальні засади збутової та цінової політики, тактику конкурентної боротьби, напрями диверсифікації діяльності видавництва. Організовує дослідження ринкової кон'юнктури, споживчих властивостей видань та факторів, що визначають структуру й динаміку попиту на продукцію. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо вдосконалення тематики і якості виготовлення видань. Координує діяльність функціональних підрозділів зі збирання і аналізування інформації, необхідної для утворення банку даних з маркетингу видань. Розробляє заходи з підвищення ефективності роботи маркетингових служб та їх підрозділів. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід маркетингової діяльності.

Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти; методичні матеріали з організації збуту друкованої продукції; теорію і практику маркетингу (методи здійснення ринкових досліджень, вивчення ринкових ситуацій, формування товарної, цінової, рекламно-інформаційної, збутової політики); специфіку конкуренції на ринку друкованої продукції; методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту; правила експлуатації інформаційних систем; основи менеджменту й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

13. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань

Завдання та обов'язки. Організовує роботу видавництва з випуску електронних мультимедійних видань. Очолює проведення теоретичних та експериментальних досліджень, розроблення методик і технологій створення видань. Керує роботою з програмного забезпечення, конфігурування та експлуатації комп'ютерної видавничої системи й проектування сценарію видання. Контролює виготовлення технічної та нормативної документації для нових технологій, впровадження результатів досліджень у виробництво. Забезпечує виконання комплексного функціонального аналізу видання, узгодження його основних параметрів з нормативною базою та можливостями виробництва. Керує вибором оптимальної схеми виготовлення видання, техніко-економічним обґрунтуванням доцільної технології. Визначає ефективність функціонування видання залежно від умов його використання. Координує виконання робіт у відділі з іншими підрозділами видавництва та замовниками. Розподіляє роботу серед підлеглих, стежить за раціональним завантаженням комп'ютерного обладнання. Контролює та аналізує виконання виробничих завдань. Виявляє причини виникнення неякісної продукції та розробляє заходи щодо їх запобігання. Здійснює добір кадрів, забезпечує умови підвищення їх кваліфікації. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни. Відповідає за збереження комп'ютерних систем і технологічного обладнання.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання; основи авторського права й трудового законодавства; технологію редакційно-видавничих, поліграфічних процесів, відтворення інформації; редакційне та поліграфічне устаткування; методики й технології створення електронних видань; обчислювальну математику; мови програмування; програмне забезпечення; передовий вітчизняний та світовий досвід створення і розповсюдження електронних видань; технічні засоби запису інформації на оптичні та магнітні носії; методику техніко-економічного обґрунтування вибору технології виготовлення видань; порядок укладення і виконання договорів та трудових угод; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

14. Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з комплексного підготовлення якісних видавничих оригіналів згідно зі встановленими термінами. Розподіляє роботу щодо складання, вичитування, виправлення, видавничого оформлення та комплектування видавничих оригіналів. Погоджує виправлення і зміни з редакціями. Забезпечує абсолютну тотожність підготовленого матеріалу з оригіналом. Організовує роботу з уніфікації видання. Перевіряє дотримання вимог нормативних документів на всіх стадіях підготовлення видавничого оригіналу у відділі. Залучає до роботи фахівців, раціонально розподіляє навантаження між ними. Створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників. Проводить виховну роботу в колективі. Вживає заходів щодо застосування технічних засобів праці. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які визначають вимоги до підготовлення видавничих оригіналів; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі книговидання; новітні технічні засоби й технологічні процеси для підготовлення видавничих оригіналів; основи економіки, управління, організації виробництва, трудового законодавства; чинні нормативні документи, що регламентують процес підготовлення видавничих оригіналів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

15. Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань

Завдання та обов'язки. Організовує та координує роботу з розповсюдження книжкових видань, забезпечує постачання продукції споживачам у встановлені терміни в повному обсязі відповідно до замовлень й укладених договорів. Формує анотовані тематичні плани, контролює своєчасне подання їх книгорозповсюджувальним організаціям, узагальнює пропозиції щодо випуску видань, бере участь у встановленні тиражів. Керує розробленням планів постачання видань у торговельну мережу. Готує проекти договорів продажу друкованої продукції. Вивчає попит і пропозицію на книжковому ринку. Узагальнює інформацію для укладення угод з книгорозповсюджувальними організаціями, приватними особами. Контролює виконання угод. Перевіряє оформлення документів на реалізацію видавничої продукції. Сприяє скороченню термінів реалізації видань: аналізує наявність непроданої продукції у книготорговельній мережі, готує пропозиції для її збуту. Залучає до роботи кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, створює умови для їх професійного зростання. Проводить виховну роботу в колективі. Вживає заходів щодо застосування технічних засобів праці. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо рекламування і реалізації друкованої продукції; методи прогнозування продажу та моделювання попиту, визначення оптимальних обсягів збуту; порядок укладення договорів продажу з юридичними та фізичними особами; основи видавничої справи й поліграфічного виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід з рекламування і розповсюдження видань; основи економіки, управління, організації виробництва й праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі збуту - не менше 2 років.

16. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань

Завдання та обов'язки. Організовує та координує роботу з розповсюдження періодичних видань відповідно до затверджених планів і укладених договорів. Здійснює комплексне вивчення ринків збуту, попиту та рівня цін на аналогічні видання. Узагальнює пропозиції розповсюджувальних і торговельних організацій, поштових служб. Бере участь у встановленні тиражів видань. Налагоджує роботу з передплати періодичних видань. Аналізує та оцінює діяльність дилерської мережі. Керує обґрунтуванням ефективності використання каналів збуту, пошуком найбільш доцільних форм і методів реалізації видань. Готує договори продажу періодичних видань, контролює оформлення документації. Відповідає за своєчасність постачання видань у торговельну мережу й поштовим службам згідно з плановими завданнями та укладеними договорами. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо поліпшення змісту, дизайну і якості виготовлення видань для стимулювання їх збуту. Представляє видавничу організацію з питань розповсюдження видань на нарадах, конференціях, виставках. Залучає до роботи кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, створює умови для професійного зростання. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з організації розповсюдження періодичних видань; чинні нормативні документи, що регламентують випуск рекламно-інформаційних матеріалів; методи прогнозування продажу і моделювання попиту, визначення оптимальних обсягів збуту; порядок укладення договорів продажу з юридичними й фізичними особами; основи видавничої справи й поліграфічного виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід з рекламування та розповсюдження періодичних видань; систему організації продажу; основи економіки, управління, організації виробництва й праці, трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі збуту - не менше 2 років.

17. Завідувач відділу технічного редагування видань

Завдання та обов'язки. Організовує роботуз технічного редагування рукописів і коректур. Перевіряє комплектність, якість технічного підготовлення рукописів, які передаються із редакцій до відділу. Відповідно до вимог технологічних інструкцій визначає придатність оригіналів оформлення та ілюстрацій для поліграфічного відтворення. Контролює якість розмітки рукописів, перевіряє технічні видавничі специфікації на видання. Забезпечує виконання технічного редагування рукописів і коректур згідно з графіками здавання рукописів до складання. Контролює дотримання вимог технічного редагування в процесі поліграфічного відтворення оригіналу. Забезпечує відповідність технічного оформлення видань їх змісту. Раціонально розподіляє роботу між технічними редакторами, відповідає за її виконання. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: методичні та нормативні матеріали щодо технічного редагування друкованої продукції; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва, редакційне й поліграфічне устаткування; методи технічного редагування видань; основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

18. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з ілюстрування та художнього оформлення періодичного видання, контролює його ідейно-художній рівень. Забезпечує відповідність оформлення змісту друкованого матеріалу. Бере участь у розробленні проекту художнього оформлення періодичного видання згідно зі заявками редакцій. Визначає кількість і розміщення фотоілюстрацій у періодичному виданні. Розробляє індивідуальні графіки підготовлення і здавання у виробництво фотооригіналів. Контролює якість фотоілюстративних матеріалів, визначає придатність їх до поліграфічного відтворення, візує оригінали ілюстрацій, фотографій, відбитків репродукцій. Розробляє заходи з підвищення якості ілюстрування періодичних видань. Оформляє документи про надання дозволу на проведення фотознімання, приводить фотознімки у відповідність до поданих замовниками сценаріїв. Раціонально розподіляє роботу між фотокореспонтами, відповідає за своєчасне та якісне її виконання. Укладає договори з позаштатними фотокореспондентами, перевіряє їх роботу, оформляє документи на оплату праці. Відповідає за облік, систематизацію та зберігання фототеки видавництва, забезпечує оперативне надходження у фонди фотооригіналів. Контролює освоєння та впровадження в практику сучасної фотознімальної техніки, новітньої технології лабораторного оброблення і технологічного підготовлення видавничих оригіналів до поліграфічного відтворення. Стежить за використанням фотоустаткування, перевіряє використання фотоматеріалів, відповідає за їх зберігання. Розробляє і пропонує до впровадження нові види фотоілюстрацій. Оцінює якість авторських фотознімків. Керує розробленням квартальних і місячних планів фотознімання та контролює їх виконання. Готує угоди із замовниками на проведення фотознімання. Підвищує свій фаховий рівень. Бере участь у виробничих нарадах. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції; нормативні документи з техніки виконання фото- і фотокопіювальних робіт; основи технології редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; вітчизняний та світовий досвід у галузі фотожурналістики, художнього оформлення друкованої продукції; порядок укладення виконання договорів, контрактів, угод; основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

19. Завідувач відділу художнього оформлення видань

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з художнього оформлення друкованої продукції. Забезпечує відповідність оформлення змісту й призначенню видань. Розробляє річні й перспективні плани художнього оформлення видань. Складає кошториси витрат на художнє оформлення видань. Перевіряє проекти художнього оформлення видань, ескізи обкладинок, оправ, оригінали ілюстрацій, візує їх. Контролює якість поліграфічного відтворення елементів художнього оформлення видань. Переглядає та візує сигнальні примірники. Бере участь у підготовленні замовлень на матеріали для оформлення та оздоблення видань. Раціонально розподіляє роботу між художніми редакторами, відповідає за своєчасне та якісне її виконання. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників. Укладає договори з позаштатними художниками, перевіряє їх роботу, оформляє документи на оплату праці. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва, редакційне й поліграфічне устаткування; вітчизняний та світовий досвід оформлення друкованої продукції; методи художнього оформлення видань; порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод; основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

20. Завідувач редакції видавництва

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з оцінювання, редагування, підготовлення рукописів до видання у встановлені терміни. Забезпечує національно-патріотичний, науковий та літературно-художній рівень друкованої продукції відповідно до профілю редакції. Формує перспективні, річні, квартальні тематичні плани випуску літератури згідно зі спеціалізацією редакції та відповідає за їх виконання. Забезпечує необхідний запас редакційного портфеля, проводить його інвентаризацію. Приймає рішення про схвалення рукописів або припинення роботи над виданням. Складає графіки руху рукописів у редакції, контролює їх виконання. Консультується з редакціями інших видавництв, щоб уникнути дублювання випуску літератури. Оцінює якість і художнє оформлення видань. Відповідає за ефективне використання матеріальних, фінансових ресурсів, технічних засобів праці. Вживає заходів щодо скорочення термінів випуску видань, зниження їх собівартості. Організовує роботу з авторською, читацькою кореспонденцією. Здійснює добір авторів, рецензентів, перекладачів, спецредакторів, іншого позаштатного персоналу, готує до укладення договори з творчими працівниками. Забезпечує захист норм авторського права. Залучає до роботи в редакції фахівців, раціонально розподіляє навантаження між ними, контролює виконання функціональних обов'язків працівниками, створює умови для їх творчого зростання, підвищення кваліфікації, проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність редакції, визначають вимоги до редагування і підготовлення рукописів до видання; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, наукового, культурного життя в країні й за кордоном; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі книговидання; застосування сучасних технічних засобів і новітніх технологій для редагування та підготовлення рукописів до видання; порядок укладення та виконання договорів; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з редагування - не менше 2 років.

21. Завідувач редакції (відділу) періодичного видання

Завдання та обов'язки. Відповідно до тематичного профілю редакції забезпечує регулярне, кваліфіковане, професійне висвітлення проблем у періодичному виданні. Керує роботою з оцінювання, редагування та підготовлення інформаційних матеріалів, приймає рішення про їх схвалення. Бере участь у розробленні бізнес-плану видання і стежить за виконанням доведених до редакції техніко-економічних показників. Проектує тематичний розділ періодичного видання і відповідає за його виконання. Забезпечує необхідний запас редакційного портфеля, проводить його інвентаризацію. Організовує авторський актив, веде роботу з дописувачами. Замовляє авторам підготовлення матеріалів, погоджує з ними скорочення, доповнення, зміни. Забезпечує рецензування поданих матеріалів, вносить пропозиції щодо їх прийняття чи відхилення. Візує художнє і графічне оформлення друкованих матеріалів. Відповідає за дотримання вимог чинної нормативної документації з редакційного підготовлення і випуску періодичних видань. Складає кошториси витрат редакції. Забезпечує раціональне використання матеріальних та фінансових ресурсів редакції. Організовує роботу з авторською і читацькою кореспонденцією, готує до опублікування листи, аналізує критичні зауваження, веде бібліографію з тематики редакції. Формує картотеку позаштатних авторів. Здійснює добір позаштатного персоналу: кореспондентів, рецензентів, перекладачів, спецредакторів. Готує укладення договорів з творчими працівниками. Контролює виконання зобов'язань за договорами, виплату авторського гонорару, інші виплати творчим працівникам. Забезпечує дотримання норм авторського права. Залучає до роботи у редакції кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, контролює виконання функціональних обов'язків, створює умови для творчого зростання та підвищення професійного рівня персоналу, здійснює виховну роботу в колективі. Стежить за дотриманням працівниками правил і норм охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність редакції газети, журналу, визначають вимоги до редагування та підготовлення інформаційних матеріалів до видання; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку економічного, наукового, культурного життя в країні й за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід з випуску періодичних та інших видань; застосування новітніх технічних засобів й технологічних процесів для редагування, підготовлення інформаційних матеріалів до видання; порядок укладення та виконання договорів; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з редагування - не менше 2 років.

22. Менеджер (управитель) з реклами видань

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з рекламування продукції видавництва та надання рекламних послуг стороннім підприємствам, організаціям, приватним особам. Бере участь у формуванні рекламної стратегії. Розробляє плани рекламних заходів й обґрунтовує витрати на їх проведення. Здійснює управління процесом ефективного та доцільного наповнення періодичного видання рекламним продуктом. За погодженням з рекламодавцем організовує розроблення рекламних матеріалів, контролює їх якість, забезпечує наочність і доступність, відповідність оформлення змісту, додержання норм громадської моралі. Організовує систему збору рекламної інформації. Залучає позаштатних працівників до пошуку рекламодавців. Здійснює контроль за укладенням та виконанням договорів щодо надання рекламних послуг. Визначає придатність рекламних оригіналів для поліграфічного відтворення. Відповідає за якість текстового і художнього оформлення рекламного продукту, організовує його технічне підготовлення. Налагоджує ділові зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами, рекламодавцями. Організовує зустрічі з читачами та бібліотечними працівниками. Керує добором видань для книжкових виставок, ярмарків. Представляє видавництво з питань реклами та розповсюдження видань на нарадах, конференціях, виставках. Залучає до підготовлення рекламних заходів консультантів й експертів, запрошує до участі в рекламі літераторів, критиків, відомих осіб. Вибирає форми і методи рекламування продукції видавництва в засобах масової інформації і торговельних організаціях. Вивчає ринок збуту та попит покупців для визначення часу й місця проведення рекламних кампаній, кола осіб, на яких слід спрямувати рекламу. Організовує підготовлення рекламно-інформаційних видань (каталогів, буклетів, плакатів, проспектів, листівок тощо) і передає їх у книготорговельну мережу. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо тематичного змісту і якості виготовлення періодичного видання для покращення його реалізації. Здійснює керівництво підлеглими працівниками, створює умови для професійного зростання та підвищення їх кваліфікації. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку, комерційну й рекламну діяльність, випуск рекламно-інформаційних видань; основи ринкової економіки, підприємництва й ведення бізнесу; порядок ціноутворення та оподаткування; теорію і практику менеджменту; організацію рекламної справи; порядок укладення договорів з юридичними й фізичними особами; основи технології редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; етику ділового спілкування; форми й методи роботи з персоналом; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення рекламної справи; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

23. Менеджер (управитель) у сфері видавничо-поліграфічної діяльності

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю видавничо-поліграфічного підприємства у сфері малого бізнесу. Забезпечує випуск друкованої продукції згідно з плановими завданнями та укладеними договорами. Налагоджує виробничі й комерційні зв'язки з підприємствами та організаціями. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях редакційно-видавничих і поліграфічних процесів (редакційне опрацювання, складання, друкування, брошурувально-палітурні роботи, випуск у світ). Перевіряє якість поліграфічного виконання видань. Обґрунтовує потребу в основних матеріалах для виготовлення видань, контролює їх витрачання. Розробляє плани й графіки випуску друкованої продукції. Визначає потребу у поліграфічних послугах. Приймає рішення про укладення господарських договорів, комерційних контрактів, угод на виконання виробничих замовлень, постачання матеріалів, реалізацію продукції. Відповідає за належне складування, зберігання готової продукції, транспортне обслуговування підприємства, проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Планує стратегію просування друкованої продукції на ринку збуту, проводить маркетингові дослідження, вивчає попит і пропозицію. Розробляє заходи захисту від конкурентів. Приймає рішення щодо удосконалення асортименту продукції, обґрунтовує доцільність випуску нових видань або припинення роботи над виданнями. Керує збутом продукції. Контролює своєчасність розрахунків з партнерами за придбані матеріали й відвантажену продукцію. Розглядає заявки книгорозповсюджувальних організацій. Забезпечує участь у виставках, ярмарках, семінарах, конференціях. Організовує виїзний продаж продукції власного виробництва. Координує випуск літератури для уникнення її дублювання на книжковому ринку. Запобігає розкраданню товарно-матеріальних цінностей, сприяє виявленню нестач. Здійснює методичне керівництво претензійно-правовими справами стосовно виконання зобов'язань за договорами, контролює оформлення документів для передавання до судових і слідчих органів. Розробляє заходи з підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, поліпшення якості друкованої продукції, скорочення термінів проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості. Перевіряє якість основних поліграфічних матеріалів і готових видань на відповідність до вимог чинної нормативної документації. Вивчає і впроваджує новітні технології виготовлення поліграфічної продукції, передовий вітчизняний та світовий досвід з реалізації видань.

Повинен знати: чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують виготовлення і реалізацію друкованої продукції; порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод; теорію менеджменту; методи опрацювання інформації з використанням сучасних технічних засобів; основи економіки, планування, управління, маркетингу, авторського права й трудового законодавства; порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску видань; вимоги до оформлення документації на виконання виробничих замовлень, постачання поліграфічних матеріалів, збут готової продукції; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; редакційне й поліграфічне устаткування; вітчизняний та світовий досвід виготовлення і реалізації друкованої продукції; організацію виробничого процесу, матеріального забезпечення, транспортного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт; умови ліцензування видів господарської діяльності; порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрачання товарно-матеріальних цінностей; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Професіонали

1. Випусковий

Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне і якісне виконання поліграфічним підприємством замовлень, прийнятих від видавництва. Налагоджує виробничі зв'язки видавництва з друкарнею, передає і технічно оформляє замовлення, вирішує питання, що виникають у процесі виробництва. Контролює своєчасність проходження видавничих матеріалів на всіх стадіях редакційно-виробничого процесу згідно із затвердженим у видавництві й погодженим з друкарнею графіком випуску видання. Доповідає завідувачу виробничого відділу підприємства про випадки відхилень від видавничої специфікації та порушень строків, передбачених у графіку. Приймає від друкарні верстки, звірки, чисті аркуші та сигнальні примірники і перевіряє відповідність їх технологічним інструкціям. У разі недоброякісного виконання робіт повертає замовлення на доопрацювання. Здійснює вичитування і скорочення текстів, контролює верстання сторінок періодичного видання, приймає оперативні рішення стосовно коригування матеріалу, підготованого до друкування. Реєструє зауваження до чергового номера періодичного видання, бере участь в організації випуску наступного номера. Готує матеріали для проведення творчих і виробничих нарад.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; чинні технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року.

2. Випусковий відповідальний

Завдання та обов'язки. Відповідає за своєчасний випуск видань. Бере участь у розробленні попереднього плану (начерку) чергового номера періодичного видання, принципів оформлення номера: розміщення ілюстрацій, компонування добірок, оздоблення заголовків. У разі потреби вносить зміни в обсяг матеріалу, підготовленого до випуску, та приймає оперативні рішення щодо його коригування, стежить за дотриманням чинних технологічних інструкцій щодо підготовлення, оформлення та випуску періодичного видання. Розробляє разом з головним редактором оптимальну схему планування випуску видання. Перевіряє, уточнює, зводить у загальновидавничий план пропозиції редакцій, координує їх діяльність. Встановлює порядок і строки руху рукописів та коректур у технічній редакції, коректорському відділі згідно із затвердженим у видавництві й погодженим з друкарнею графіком випуску видання. Контролює дотримання редакціями встановлених термінів і обсягів підготовлення матеріалів. Організовує проведення творчих і виробничих нарад.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; чинні технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією випускового періодичного видання - не менше 2 років.

3. Дизайнер видавничої продукції

Завдання та обов'язки. Відповідає за художньо-естетичне оформлення видань. На основі аналізу функціональної структури книги та системного проектування розробляє конструктивно-дизайнерську модель, виготовляє робочий проект-макет художнього оформлення видання відповідно до технологічних особливостей поліграфічного виробництва. Узгоджує ескізи художнього оформлення видання з літературним і художнім редактором, автором рукопису. Створює художні оригінали зовнішнього та внутрішнього оформлення видань. Подає пропозиції щодо затвердження на художній раді конструктивно-дизайнерського макета моделі видання та художніх оригіналів. Розробляє робочі креслення для технологічних процесів на основі виготовленого макета видання. Підбирає шрифти, умовні позначення, працює над художніми малюнками. Компонує елементи художнього оформлення видань. Для виконання композиційних та компонувальних робіт з художньою оформлення видань використовує комп'ютерну техніку. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері конструктивного та художньо-естетичного оформлення видань. Підвищує художню майстерність та професійний рівень.

Повинен знати: накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції; принципи художнього конструювання видань; дизайнерське мистецтво; методи художнього оформлення видань; технологію редакційно-видавничих процесів та поліграфічного виробництва; передовий вітчизняний і світовий досвід з конструктивного та художньо-естетичного оформлення видань; основи економіки, авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний дизайнер видавничої продукції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції I категорії - не менше 2 років.

Дизайнер видавничої продукції I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Дизайнер видавничої продукції II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції III категорії - не менше 2 років.

Дизайнер видавничої продукції III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією дизайнера видавничої продукції - не менше 1 року.

Дизайнер видавничої продукції: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

4. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва

Завдання та обов'язки. Розробляє алгоритм технології виготовлення видавничої і поліграфічної продукції. Проектує структурну схему видавничо-поліграфічної системи. Вибирає поопераційне технологічне устаткування, пристрої передавання інформаційних потоків, проміжні носії та формати для зберігання і перенесення інформації, засоби контролю якості напівфабрикатів і готової продукції. Проектує, розробляє або рекомендує операційні системи й програмне забезпечення для опрацювання інформації. Інсталює технічні елементи видавничо-поліграфічних систем, їх програмне забезпечення та інтерфейси. Проектує і реалізує локальні мережі між технічними пристроями. Виконує калібрування засобів для відтворення кольорових зображень та оцінювання їх показників. Визначає параметри й налагоджує роботу сканерів, цифрових фотокамер і фотоосвітлювальних апаратів, цифрового друкарського й брошурувально-палітурного устаткування. Періодично перевіряє роботу видавничо-поліграфічних систем. Створює системи автоматизованого керування виробництвом і забезпечує їх засобами захисту від несанкціонованого втручання.

Повинен знати: накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічного підготовлення та організації виробництва; технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; редакційне й поліграфічне устаткування, зокрема: цифрові фотокамери, фотоосвітлювальні апарати, цифрове друкарське й брошурувально-палітурне устаткування; обчислювальну математику; системи перетворення сигналів; дискретне перетворення та квантування; архітектуру електронно-обчислювальних машин і комп'ютерів; мікропроцесори та мови їх програмування; послідовний, паралельний та інші інтерфейси введення-виведення сигналів; компоненти комп'ютерної техніки; цифрові засоби запису інформації; принципи роботи локальних інформаційних мереж; техніку та методи під'єднання комп'ютера до інтернету; програми пошуку та перегляду інформації у великих масивах даних; файлові системи й системи відновлення даних; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва I категорії - не менше 2 років.

Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва III категорії - не менше 2 років.

Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва - не менше 1 року.

Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

5. Інокореспондент періодичного видання

Завдання та обов'язки. Здійснює журналістську діяльність за кордоном відповідно до завдань редакції періодичного видання. Готує актуальні публіцистично-документальні огляди та оперативні інформаційні матеріали з життя країни, в яку скерований для виконання професійних обов'язків. Відстежує політичні події, новини науки і техніки, культурні та мистецькі заходи, проводить власні журналістські розслідування для опублікування їх в певному тематичному розділі періодичного видання. Розробляє власну концепцію висвітлення матеріалу. Застосовує публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми для забезпечення належного якісного рівня інформаційного матеріалу. Узагальнює, інтерпретує інформацію, забезпечує достовірність і доступність викладу матеріалу в певній послідовності, додержання етики та норм громадської моралі. Налагоджує зв'язки з громадськими й культурно-освітніми організаціями. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні й світі; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; одну або більше іноземних мов; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

6. Картограф

Завдання та обов'язки. Відповідно до редакційно-технічних матеріалів готує до видання картографічну продукцію. Укладає карти різного тематичного змісту з урахуванням вимог чинних нормативних документів, що регламентують підготовлення і випуск картографічних видань. Використовує комп'ютерну техніку для створення цифрових та електронних карт. Бере участь у розробленні умовних знаків, позначень, підбирає шрифти для комп'ютерного складання. Створює та опрацьовує необхідні бази даних, формує бібліотеки шрифтів й умовних знаків. Здійснює коректуру карт. Обліковує виконану роботу. Вивчає вітчизняні та світові науково-практичні досягнення і напрями розвитку сучасної картографії. Підвищує фаховий рівень і кваліфікацію. Зберігає конфіденційність інформації.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують підготовлення і випуск картографічної продукції; технологічні процеси виготовлення картографічних видань; методи редагування карт; термінологію, визначення, одиниці виміру, правила коректури, скорочення, коректурні знаки; методи створення карт за комп'ютерними технологіями; правила експлуатації комп'ютерної техніки; можливості програмного забезпечення; перелік відомостей, що складають професійну таємницю; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний картограф: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією картографа I категорії - не менше 2 років.

Картограф I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією картографа II категорії - не менше 2 років.

Картограф II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією картографа - не менше 1 року.

Картограф: повна вища освіта відповідного, напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

7. Кореспондент власний періодичного видання

Завдання та обов'язки. Відповідно до плану редакційних робіт готує публіцистичні, документальні та художні матеріали, що висвітлюють актуальні проблеми в закріпленому за ним регіоні України й надсилає їх для опублікування в періодичному виданні. Відстежує політичні події, культурні та мистецькі заходи, новини науки і техніки. Застосовує публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми для забезпечення літературного й професійного рівня інформаційного матеріалу. Узагальнює, інтерпретує інформацію, забезпечує достовірність і доступність викладу матеріалу в певній послідовності, додержання етики та норм громадської моралі. Працює в різних публіцистичних жанрах. Організовує роботу з авторським активом, надає творчу допомогу щодо підготовлення інформаційних матеріалів. Налагоджує зв'язки з громадськими й культурно-освітніми організаціями. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні й за кордоном; передові вітчизняні та світові досягнення в галузі журналістики; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

8. Кореспондент періодичного видання

Завдання та обов'язки. Забезпечує відповідну редакцію (відділ) періодичного видання оперативною та іншою актуальною інформацією. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі науки, техніки, культури, мистецтва. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів редакції. Подає пропозиції щодо висвітлення певного інформаційного матеріалу відповідно до тематичного профілю редакції. Готує текстовий матеріал на високому мовному та професійному рівні, забезпечує його доступність і достовірність, додержання етики та норм громадської моралі. Застосовує в роботі публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми. Здійснює зв'язок з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами. Опрацьовує за тематичною рубрикою читацьку кореспонденцію, використовує її у своїх статтях, готує відповіді авторам листів. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

9. Кореспондент спеціальний періодичного видання

Завдання та обов'язки. Виконує спеціальні завдання редакції періодичного видання. Готує найвідповідальніші оперативні, публіцистичні, документальні та художні матеріали з питань внутрішнього й міжнародного життя. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні й за кордоном. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі науки, техніки, культури, мистецтва. Здійснює розроблення важливих актуальних тем, що не ввійшли до плану робіт власних кореспондентів, проводить оперативні журналістські розслідування за найбільш важливими листами дописувачів. Розробляє концепцію висвітлення матеріалу за своєю тематикою, опубліковує власні матеріали у періодичному виданні. Працює з авторами, консультує їх щодо структури та змісту написання статей. Редагує матеріали авторів, відповідає за достовірність інформації. Забезпечує літературний і професійний рівень підготовленого до опублікування матеріалу, додержання етики й норм громадської моралі. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, зарубіжними організаціями та творчими спілками. Опрацьовує читацьку кореспонденцію, готує матеріали для відповіді авторам листів. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

10. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності

Завдання та обов'язки. Досліджує внутрішній та зовнішній ринок друкованої продукції і поліграфічних послуг. Бере участь у розробленні стратегії та основних напрямів маркетингової діяльності підприємства (видавництва). Формує асортимент продукції в системі роздрібної та дрібнооптової торгівлі з урахуванням вимог замовників, спеціалізації підприємства (видавництва) та цільового ринку. Бере участь у визначенні товарної, цінової, збутової політики маркетингу, напрямів диверсифікації підприємства (видавництва). Оцінює конкурентоздатність друкованої продукції та розробляє заходи щодо її підвищення. Організовує рекламну діяльність з метою розширення зон наявності друкованої продукції, поліграфічних послуг на ринку збуту. Здійснює методичне керівництво дилерською службою, аналізує та оцінює її роботу. Обґрунтовує доцільність упровадження нових форм збуту. Налагоджує господарські зв'язки з партнерами, організовує укладення угод на постачання матеріалів, продаж продукції, надання послуг. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері маркетингової діяльності.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують маркетингову діяльність; форми та особливості здійснення видавничої, виробничої і торговельної діяльності видавничо-поліграфічного комплексу; методи проведення маркетингових досліджень, вивчення ринкових ситуацій; специфіку конкуренції на ринках друкованої продукції і поліграфічних послуг; формування товарної, цінової, рекламно-інформаційної, збутової політики; систему організації продажу; методику інсталяції та експлуатації інформаційних систем, обґрунтування диверсифікації виробництва; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності I категорії - не менше 2 років.

Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності II категорії - не менше 2 років.

Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності - не менше 1 року.

Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

11. Оглядач періодичного видання

Завдання та обов'язки. Готує на високому літературному й професійному рівні оглядові загальні, тематичні, інформаційно- чи аналітико-публіцистичні матеріали з питань внутрішньої і зовнішньої політики держави, міжнародного життя науки, культури тощо для опублікування в періодичному виданні. Висвітлює гострі проблеми суспільно-політичного характеру. Здійснює ґрунтовний аналіз й осмислення системи подій та фактів у часових і просторових рамках, дає їм всебічну оцінку. Виїздить як спеціальний кореспондент на місця подій. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі науки, техніки, культури, мистецтва. Виконує роботу з оцінювання якості підготовлених авторами до опублікування текстових матеріалів: їх журналістського, художнього рівня, культури мови. Редагує матеріали авторів, відповідає за достовірність інформації, додержання етики та норм громадської моралі. Розробляє концепцію певного тематичного розділу, подає пропозиції щодо структури та змісту викладення матеріалу, сприяє його ідейній спрямованості й публіцистичній оригінальності. Бере інтерв'ю у відомих українських та зарубіжних політиків, діячів науки й культури. Пропонує художньо-ілюстративне оформлення текстового матеріалу. Налагоджує постійні контакти з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, зарубіжними організаціями та творчими спілками. Працює з читацькою аудиторією. Здійснює огляд матеріалів, що ґрунтуються на фактах з надісланих до редакції листів, дає їм певну оцінку, готує редакційні узагальнення, висновки, відповіді авторам листів. Сприяє підвищенню кваліфікації молодих журналістів. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

12. Редактор

Завдання та обов'язки. Персонально відповідає за редагований рукопис, його національно-патріотичний, громадсько-політичний, науково-технічний, літературний зміст і художнє оформлення. Приймає оригінал від автора, визначає актуальність, вид, цільове призначення, новизну, контролює своєчасне і якісне підготовлення рукопису до видання. Бере участь у формуванні тематичних планів випуску літератури, визначенні тем видань, доборі авторів, упорядників, рецензентів тощо. Розглядає пропозиції щодо укладення договорів з позаштатними творчими працівниками. Аналізує рецензії, готує редакторський висновок на авторський оригінал, аргументує його схвалення чи відхилення. Редагує прийнятий до видання рукопис, редакторською майстерністю сприяє підвищенню його літературного рівня. Подає замовлення на художнє оформлення видання. Проводить попередню роботу з авторами щодо створення авторського оригіналу, надає допомогу у визначенні композиції видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), погоджує доповнення, скорочення. Забезпечує відповідність структури змісту видання, видавничого оригіналу чинним нормативним документам. Потверджує висновки видавництва щодо оригіналу, який повертається авторові на перероблення, перевіряє виконання вимог рецензентів після доопрацювання рукопису. У разі подання неякісного за структурою та змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису. Складає робочий зміст для технічного редактора, анотацію для книгорозповсюджувальних організацій. Редагує подані автором ілюстративні матеріали, визначає їх кількість і місце в книзі, бере участь у розробленні проекту оформлення видань, візує оригінали ілюстрацій, креслень, схем, фотографій, відбитки репродукцій. Перевіряє правильність використання наукових термінів, одиниць вимірювання, скорочень, дат, написання імен. Звіряє цитати й запозичені тексти з першоджерелами, переносить авторську правку до робочого примірника. Готує і редагує рекламні матеріали на видання, оформляє знаки охорони авторського права, перевіряє правильність бібліотечних індексів. Контролює якість звіреного й вичитаного видавничого оригіналу, візує рукопис до складання, верстку - до друкування, сигнальні примірники - до випуску у світ. Бере участь у розробленні індивідуальних графіків підготовлення і здавання у виробництво видань, відповідає за їх виконання. Формує паспорт видання (основні дані про рукопис, строки руху в редакційно-виробничому процесі, показники технічного редагування і художнього оформлення, додаткові вказівки). Підвищує свій фаховий рівень і кваліфікацію. Бере участь у конференціях, семінарах, виставках-ярмарках, презентаціях, виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в країні та за кордоном; вітчизняний і світовий досвід з редакторської роботи; технологію редакційно-видавничих та поліграфічних процесів; граматику та стилістику мови; методи редагування і художнього оформлення видань; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; авторське право; правила коректури, коректурні знаки; загальновживані позначення, одиниці вимірювання, скорочення; основи діловодства; порядок укладення та виконання договорів; основи економіки, організації виробництва й праці, трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора I категорії - не менше 2 років.

Редактор I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора II категорії - не менше 2 років.

Редактор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора - не менше 1 року.

Редактор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

13. Редактор з рецензування

Завдання та обов'язки. Готує кваліфіковані критичні публіцистичні огляди на літературно-художні, наукові твори чи культурно-мистецькі заходи для опублікування в періодичних виданнях. Рецензує або організовує написання рецензій на заплановані до видання оригінальні чи перекладні літературно-художні й наукові твори. Об'єктивно оцінює професіональну майстерність автора, висловлює аргументовані критичні зауваження, точно визначає суспільно-політичну, науково-пізнавальну, літературно-художню вартість рецензованого твору. Осмислює внутрішню основу твору, аналізує його ідейний зміст, стиль і художньо-естетичну цінність, робить наукові узагальнення, підсумовує доробок автора, допомагає йому в подальшій праці, сприяє творчому зростанню. Співпрацює з авторами й перекладачами щодо рецензування авторського оригіналу. Здійснює редагування рецензованого твору. У разі подання неякісного за структурою та змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису. Сприяє популяризації кращих зразків літератури й мистецтва, допомагає читачеві правильно орієнтуватися в широкому потоці інформації, виховує естетичний смак. Стежить за громадсько-політичними подіями, новинами в галузі літератури, науки, культури, мистецтва. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

Повинен знати: основи й методи рецензування; новини в галузі літератури та мистецтва; інформацію про новітні досягнення певного наукового спрямування; граматику й стилістику мови; основи наукового та літературного редагування; термінологічні стандарти, словники, збірники, довідники; загальновживані позначення, скорочення; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор з рецензування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора з рецензування I категорії - не менше 2 років.

Редактор з рецензування I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора з рецензування II категорії - не менше 2 років.

Редактор з рецензування II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора з рецензування - не менше 1 року.

Редактор з рецензування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

14. Редактор карт

Завдання та обов'язки. Відповідає за редагування картографічної продукції, своєчасне та якісне виконання картографічних робіт. Вивчає наукові, довідково-статистичні матеріали, спеціальні періодичні видання, необхідні для розроблення карти. Готує технічні завдання, редакційні документи (вказівки, макети, списки тощо). Стежить за дотриманням графіків проходження картографічних видань на всіх стадіях редакційно-видавничого процесу. Розглядає проекти художнього оформлення картографічного видання, погоджує доповнення, зміни, скорочення, перевіряє правильність використання наукових термінів, одиниць вимірювання. Контролює якість звіреного й вичитаного видавничого оригіналу карти, візує оригінали до складання. Формує паспорт на видання (основні дані про карти, строки руху у редакційно-виробничому процесі, показники технічного й художнього оформлення, додаткові вказівки). Готує і редагує рекламні матеріали на картографічне видання. Відстежує науково-практичні досягнення та напрями розвитку сучасної картографії. Підвищує свій фаховий рівень і кваліфікацію. Бере участь у конференціях, семінарах, виставках, презентаціях, нарадах, засіданнях редакційної та художньої ради. Зберігає конфіденційність інформації.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують створення і видання картографічної продукції; технологічні процеси виготовлення картографічних видань; методи редагування і художнього оформлення карт; основи авторського права та трудового законодавства; правила коректури, коректурні знаки; загальновживані позначення, одиниці вимірювання, скорочення; основи економіки, організації виробництва й праці; перелік відомостей, що складають професійну таємницю.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор карт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт I категорії - не менше 2 років.

Редактор карт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора карт II категорії - не менше 2 років.

Редактор карт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт - не менше 1 року.

Редактор карт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

15. Редактор карт технічний

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне редагування картографічної продукції на всіх стадіях технологічного процесу для забезпечення її якісного поліграфічного відтворення. Використовує в своїй роботі комп'ютерну техніку, новітні технології картографічного та поліграфічного виробництва. Приймає участь спільно з дизайнером і редактором карт у проектуванні картографічних творів, розробленні принципів кольорового оформлення, контролюванні якості позитивів, які надходять на видання. Розробляє графіки тонового оформлення карт. Керує виготовленням монтажів діапозитивів, приймає і контролює кольорові плотерні виводи, передає їх на одержання дозволу для підписання "до друку". Перевіряє діапозитиви на відповідність до макета (компонування, суміщення, кольорового забарвлення; якості виконання). За необхідності передає діапозитиви на виправлення, перевіряє їх після виправлення. Підписує перевірені діапозитиви "до друку", передає для друкування тиражу. Відображає у специфікації технологічні особливості виготовлення карти у разі перевидання. Переглядає і аналізує сигнальні примірники. Постійно підвищує свою кваліфікацію, вивчає та застосовує прогресивні технології та передові методи роботи. Зберігає конфіденційність інформації.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують створення і видання картографічної продукції, вимоги щодо її якості та оформлення; технологічні процеси виготовлення картографічних видань; методику технічного редагування; технічні правила підготовлення та розмітки карт; методи створення карт за комп'ютерними технологіями; правила експлуатації комп'ютерної техніки; перелік відомостей, що складають професійну таємницю; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор карт технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт технічного I категорії - не менше 2 років.

Редактор карт технічний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора карт технічного II категорії - не менше 2 років.

Редактор карт технічний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт технічного - не менше 1 року.

Редактор карт технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

16. Редактор літературний

Завдання та обов'язки. Відповідає за граматику й стилістику редагованого рукопису. Здійснює літературне опрацювання авторського оригіналу, вдосконалює композицію видання, усуває смислові невиразності, уточнює формулювання, виправляє пунктуаційні та орфографічні помилки. Стежить за додержанням уніфікації в написанні скорочень та одиниць виміру, точності посилань на першоджерела, правильності використання термінів і фактів. Редагує прийнятий до опрацювання рукопис, редакторською майстерністю сприяє підвищенню його мовного й літературного рівня. Співпрацює з авторами, перекладачами щодо редагування авторського оригіналу, погоджує доповнення, скорочення. Забезпечує відповідність видавничого оригіналу чинним нормативним документам. Потверджує висновки видавництва щодо оригіналу, який повертається авторові на перероблення, перевіряє виконання вимог рецензентів після доопрацювання рукопису. У разі подання неякісного за структурою та літературно-художнім змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису. Перевіряє правильність бібліотечних індексів. Візує відредагований рукопис до поліграфічного відтворення. Бере участь у формуванні паспорта видання. Підвищує свій фаховий та кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: граматику та стилістику мови; основи літературного редагування; термінологічні стандарти, інформаційно-довідкову літературу; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; правила коректури, коректурні знаки; загальновживані позначення, скорочення; вітчизняний і світовий досвід з редакторської роботи; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор літературний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора літературного I категорії - не менше 2 років.

Редактор літературний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора літературного II категорії - не менше 2 років.

Редактор літературний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора літературного - не менше 1 року.

Редактор літературний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

17. Редактор науковий

Завдання та обов'язки. Здійснює підготовлення до випуску наукових видань певного тематичного напряму. Визначає актуальність, вид, цільове призначення, новизну рукопису. Редагує прийнятий до видання рукопис, редакторською майстерністю сприяє підвищенню його літературного, наукового й професійного рівня. Бере участь у формуванні тематичних планів випуску літератури, визначенні тем видань, доборі авторів, упорядників, рецензентів тощо. Розглядає пропозиції щодо укладення договорів з позаштатними творчими працівниками. Аналізує рецензії, готує редакторський висновок на авторський оригінал, аргументує його схвалення чи відхилення. Подає пропозиції щодо художнього оформлення видання. Надає допомогу авторам щодо визначення композиції видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), погоджує доповнення, скорочення. Забезпечує відповідність структури змісту видання, видавничого оригіналу чинним нормативним документам. Потверджує висновки видавництва щодо оригіналу, який повертається авторові на перероблення, перевіряє виконання вимог рецензентів після доопрацювання рукопису. У разі подання неякісного за структурою та змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису. Складає робочий зміст для технічного редактора, анотацію для книгорозповсюджувальних організацій. Редагує подані автором ілюстративні матеріали, визначає їх кількість і місце в книзі, бере участь у розробленні проекту оформлення видань, візує оригінали ілюстрацій, креслень, схем, фотографій, відбитки репродукцій. Перевіряє правильність використання наукових термінів, одиниць вимірювання, скорочень, дат, написання імен. Звіряє цитати й запозичені тексти з першоджерелами, переносить авторську правку до робочого примірника. Готує і редагує рекламні матеріали на видання, оформляє знаки охорони авторського права, перевіряє правильність бібліотечних індексів. Контролює якість звіреного й вичитаного видавничого оригіналу, візує рукопис до складання, сигнальні примірники - до випуску у світ. Бере участь у розробленні індивідуальних графіків підготовлення і здавання у виробництво видань, відповідає за їх виконання. Формує паспорт видання (основні дані про рукопис, строки руху в редакційно-виробничому процесі, показники технічного й художнього оформлення, додаткові вказівки). Консультує редакторів з наукових питань. Вивчає новітні наукові досягнення для підвищення редакторської майстерності. Бере участь у конференціях, семінарах, виставках-ярмарках, презентаціях, виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.

Повинен знати: граматику та стилістику мови; інформацію про новітні досягнення певного наукового спрямування; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; основи літературного та наукового редагування; термінологічні стандарти, інформаційно-довідкову літературу; правила коректури, коректорські знаки; загальновживані позначення, скорочення; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; порядок укладення та виконання договорів; вітчизняний і світовий досвід з редакторської роботи; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор науковий: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора наукового I категорії - не менше 2 років.

Редактор науковий I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора наукового II категорії - не менше 2 років.

Редактор науковий II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора наукового - не менше 1 року.

Редактор науковий: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

18. Редактор-перекладач

Завдання та обов'язки. Звіряє переклади з іноземним оригіналом. Забезпечує лексичну, стилістичну і смислову відповідність літературного перекладу авторському оригіналу, дотримання встановлених вимог щодо перекладу наукових і технічних термінів та означень. Здійснює редагування перекладів. Відповідає за граматику й стилістику редагованого рукопису. Готує анотації на перекладні видання та резюме іноземними мовами. Співпрацює з авторами, перекладачами щодо редагування авторського оригіналу, надає допомогу у визначенні композиції видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), погоджує доповнення, скорочення. Забезпечує відповідність структури змісту видання, видавничого оригіналу чинним нормативним документам. Перевіряє правильність використання термінології, скорочень, написання імен тощо. Бере участь у формуванні тематичних планів видавництва. Звіряє правильність бібліотечних індексів. Візує відредагований рукопис до поліграфічного відтворення. Бере участь у формуванні паспорта видання. Підвищує свій фаховий рівень і кваліфікацію.

Повинен знати: мови, що використовуються під час перекладу; методику літературного та науково-технічного перекладу; чинну систему координації перекладів; термінологічні стандарти, інформаційно-довідкову літературу; основи наукового та літературного редагування; граматику та стилістику мови; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; правила коректури, коректурні знаки; загальновживані позначення, скорочення; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор-перекладач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора-перекладача I категорії - не менше 2 років.

Редактор-перекладач I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора-перекладача II категорії - не менше 2 років.

Редактор-перекладач II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора-перекладача - не менше 1 року.

Редактор-перекладач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

19. Редактор технічний

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне редагування видань для забезпечення їх якісного поліграфічного відтворення. Виконує роботу відповідно до затверджених проекту оформлення та макета видання, чинних нормативних документів, які регламентують технологію видавничо-поліграфічного процесу. Оцінює якість підготовлення видавничого оригіналу. Уточнює побудову рукопису відповідно до характеру видання та його змісту, перевіряє наскільки правильно рубрикація відображає архітектоніку книги. Бере участь у розробленні плану внутрішнього оформлення видання за робочим змістом. Здійснює розмітку рукописів за всіма елементами згідно з технічними правилами й розробленим проектом оформлення. Складає технічну видавничу специфікацію поліграфічного виконання друкованого видання. Перевіряє точність виконання поліграфічними підприємствами вказівок, поданих у специфікації. Усуває технічні порушення, які виникли під час редакційної правки. Готує макет художньо-технічного оформлення складних видань. Розраховує тексти колонтитулів, визначає побудову заголовків, їх шрифтове оформлення, складає вказівки для верстання. Уточнює обсяг видання, перевіряє правильність побудови, зміст та оформлення колонтитула, розмічає вклейки і вкладки, підготовляє макет обкладинки або палітурки, заповнює вихідні дані. Переглядає сигнальні примірники, перевіряє якість друкарських, брошурувально-палітурних й оздоблювальних процесів, візує сигнальні примірники. Підвищує свій фаховий рівень. Бере участь у виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.

Повинен знати: накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері й поліграфічному виробництві; технологію редакційно-видавничих процесів; методи технічного редагування; технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва; технічні правила підготовлення та розмітки рукописів, роботи з верстками та макетами; передовий досвід з технічного редагування видань; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора технічного I категорії - не менше 2 років.

Редактор технічний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора технічного II категорії - не менше 2 років.

Редактор технічний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора технічного - не менше 1 року.

Редактор технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

20. Редактор художній

Завдання та обов'язки. Відповідає за ідейно-художнє ілюстрування та оформлення видань. Розробляє і подає на затвердження проекти оформлення видань відповідно до заявок редакцій. Організовує роботу з ілюстрування тексту, створення елементів художнього оформлення видань. Замовляє художникам-виконавцям оригінали ілюстрацій, обкладинок, палітурок, титулів та інших елементів оформлення видань і відповідно до цього укладає договори. Приймає від художників оригінали робіт і подає їх на розгляд та затвердження художньою радою. Керуючись затвердженими кошторисами й нормативами, оформляє документи на оплату договірних робіт та візує їх. Готує паспорт на поліграфічне виконання елементів художнього оформлення видання, погоджує його із завідувачем виробничого відділу видавництва. Стежить за дотриманням паспортних даних технічним редактором і друкарнею. Дає рекомендації технічному редактору з питань внутрішнього технічного оформлення видань. Готує макет видання або за дорученням керівництва замовляє художникам макети для особливо складних за оформленням видань. Переглядає і візує сигнальні примірники. Підвищує свій фаховий рівень. Бере участь у виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що визначають вимоги до художнього оформлення видань; методи художнього редагування; передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього оформлення видань; порядок укладення та виконання авторських договорів; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор художній: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора художнього I категорії - не менше 2 років.

Редактор художній I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора художнього II категорії - не менше 2 років.

Редактор художній II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора художнього - не менше 1 року.

Редактор художній: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

21. Технолог-видавець

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з випуску друкованих та електронних видань у сфері малого бізнесу. Вивчає первинну інформацію, оцінює новизну й актуальність матеріалів, групує і впорядковує їх за тематикою та категоріями користувачів. Погоджує з авторами й власниками інформації можливість її публікування. Бере участь в укладенні договорів з авторами та контролює виконання договірних зобов'язань. Розраховує величину авторського гонорару, встановлює тираж та визначає вартість видання. Проектує структуру видань, розробляє параметри технічного й художнього оформлення, складає технологічні специфікації. Для друкованих видань виконує техніко-економічне обґрунтування різних технологічних схем виготовлення і вибирає оптимальну, для електронних - визначає провайдера для зберігання видань, захисту від несанкціонованого втручання, вид носія інформації, формат запису, програмне забезпечення. Розраховує потребу в основних і допоміжних матеріалах. Визначає терміни виготовлення видань, складає графіки виконання технологічних операцій, контролює їх дотримання. Організовує роботу з технічного редагування і художнього оформлення видань, перевіряє якість поліграфічного виконання. Переглядає і візує сигнальні примірники.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері, поліграфічному виробництві, книжковій торгівлі; передовий вітчизняний та світовий досвід з випуску й розповсюдження друкованих та електронних видань; технологію редакційно-видавничих та поліграфічних процесів, можливості різних технологій відтворення інформації, редакційне й поліграфічне устаткування; методи технічного й художнього редагування друкованих та електронних видань; видавничо-поліграфічні системи відтворення інформації на папері, текстові й графічні редактори для настільних видавничих систем; способи занесення інформації до настільних видавничих систем і методи її опрацювання; технічні засоби запису інформації на оптичні, магнітні та інші носії; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства; порядок укладення і виконання договорів; основи економіки, управління, організації виробництва й праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний технолог-видавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією технолога-видавця I категорії - не менше 2 років.

Технолог-видавець I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією технолога-видавця II категорії - не менше 2 років.

Технолог-видавець II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією технолога-видавця - не менше 1 року

Технолог-видавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Фахівці

1. Агент з передплати періодичних видань

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з передплати періодичних видань. Аналізує стан і тенденції зміни попиту на видання, бере участь у складанні планів з передплати. Формує базу даних передплатників видання. Встановлює зв'язки з підприємствами, установами, культурно-освітніми закладами з метою проведення передплати періодичних видань. Налагоджує ділові контакти з відповідними підрозділами поштових служб. Супроводжує процес самопередплати. Здійснює оперативний облік передплати періодичних видань, відповідає за виконання плану з передплати. Подає пропозиції щодо коригування коштів видавництва на організацію передплати видання. Складає і подає у встановлені терміни відповідну звітність. Забезпечує належне оформлення укладених договорів і контрактів, інших необхідних документів з передплати. Веде облік претензій з виконання умов передплати. Виявляє причини порушення умов договорів, вживає заходів щодо їх усунення і запобігання.

Повинен знати: нормативно-правові акти, інструкції, інші керівні матеріали та документи, які регулюють операції з проведення передплати періодичних видань; організацію здійснення передплати; правила та порядок укладення договорів й оформлення необхідних документів з передплати; методи аналізу і порядок збирання та опрацювання інформації про стан передплати; прийоми та методи ділового спілкування; основи економіки, психології та законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

2. Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності

Завдання та обов'язки. Здійснює як посередник роботу з репрезентації та розширення зон присутності видавничої продукції на ринку збуту. Виконує комплекс заходів, спрямованих на сприяння реалізації видань, дотримуючись чинних етичних норм рекламування продукції. Вивчає вимоги потенційних покупців до тематики видань та їх поліграфічного виконання. Інформує книгорозповсюджувальні організації про нові видання, характеризуючи їх зміст та особливості поліграфічного виконання. Здійснює пошук рекламодавців для надання рекламних послуг стороннім підприємствам, організаціям, приватним особам з розміщення їх рекламних матеріалів у періодичному виданні, переконуючи їх, що саме ця рекламна послуга їм потрібна. Складає і подає в установлені терміни відповідну звітність. Вживає заходів щодо забезпечення участі потенційних покупців у презентаціях видань, книжкових виставках, ярмарках. Бере участь у проведенні рекламних кампаній. Подає пропозиції щодо вдосконалення методів рекламування видань та коригування витрат на рекламу. Встановлює зв'язок із засобами масової інформації з питань розміщення реклами. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід організації рекламної роботи. Опановує нові види реклами, що забезпечують просування видання на внутрішньому й зовнішньому ринку видавничої продукції.

Повинен знати: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали й документи, які стосуються торговельної діяльності; законодавство про рекламу; види реклами та основи організації рекламної діяльності; поточні й перспективні плани випуску видань; основи психології; прийоми й методи ділового спілкування і ведення переговорів; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

3. Відповідальний секретар редакції

Завдання та обов'язки. Відповідає за правильність оформлення, комплектність документів, які зберігаються у справі на кожне видання. Упорядковує картотеку оперативного обліку руху рукописів, виробничу документацію. Контролює виконання договорів з позаштатними творчими працівниками, за розпорядженням керівництва оформляє довідки для подання до планово-фінансової служби видавництва на оплату їх праці. Обліковує подані рукописи, сигнальні примірники. Відповідає за своєчасне одержання авторами авторських примірників. Здійснює попередній підрахунок обсягу рукопису; перевіряє технічну відповідність оригіналу умовам договору, чинним нормативним документам. Реєструє в журналі дату одержання рукопису від автора. Передає відредагований рукопис і прочитані редактором коректури до інших відділів видавництва, авторам, рецензентам тощо, записує про це в редакційній картотеці. Працює з листами читачів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання; основи редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; вимоги до авторських оригіналів; порядок підготовлення видавничих оригіналів до здавання у виробництво й випуску видань у світ; діловодство; загальновживані позначення, одиниці виміру, скорочення, коректурні знаки; порядок укладення договорів, угод і розрахунків за ними; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року.

4. Організатор із збуту видавничої продукції

Завдання та обов'язки. Виконує роботи зі збуту видавничої продукції. Вивчає попит на видання, підготовляє інформацію для укладення угод з книгорозповсюджувальними організаціями, приватними особами. Забезпечує належне оформлення укладених договорів, стежить за їх виконанням. Контролює залишки готової продукції на складах, повідомляє керівництво про необхідність додрукування тиражів. Обліковує наявність не проданої продукції у книготорговельній мережі, готує і подає керівництву пропозиції щодо її збуту. Вивчає попит на продукцію інших видавництв, надає інформацію про потребу в окремих виданнях. Бере участь у книжкових ярмарках, виїзній торгівлі. Використовує вітчизняний та світовий досвід з продажу друкованої продукції. Відповідає за своєчасне вивезення продукції з поліграфічних підприємств, контролює рух готової продукції на складах видавництва. Бере участь у переоцінюванні, переобліку, виявленні нестач продукції, оформленні документів під час транспортування і продажу видань. Забезпечує збереження матеріальних і грошових цінностей. Контролює подання супровідних документів з реалізації до планово-фінансової служби видавництва. Дбає про раціональне використання транспорту для відвантаження готової продукції, удосконалення вантажно-розвантажувальних робіт.

Повинен знати: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали, що регламентують організацію рекламування та збуту друкованої продукції; законодавство про рекламу; основи психології; способи і методи рекламування видавничої продукції; основи редакційно-видавничого процесу, бухгалтерського та податкового обліку, діловодства, організації праці й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Організатор із збуту видавничої продукції I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією організатора із збуту видавничої продукції II категорії - не менше 1 року.

Організатор із збуту видавничої продукції II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією організатора із збуту видавничої продукції - не менше 2 років.

Організатор із збуту видавничої продукції: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

5. Референт директора видавництва

Завдання та обов'язки. Забезпечує дієвість системи взаємозв'язків з координації управлінської діяльності видавництва відповідно до встановлених вимог і порядку, а також системи взаємин з поліграфічними підприємствами, книгорозповсюджувальними організаціями, творчими спілками. Здійснює відбір та опрацювання інформації для директора видавництва, за його дорученням готує аналітичні огляди. Бере участь у підготуванні доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника видавництва. Виконує протокольні записи, контролює готовність стенографічних звітів про виступи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо. Відповідає за ведення організаційно-розпорядчої документації видавництва. Готує проекти адміністративної, комерційної, іншої кореспонденції: запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень. Забезпечує своєчасне та адресне скерування доручень, розпоряджень і наказів директора видавництва, контролює їх виконання. Простежує процес одержання службової кореспонденції і спеціальної документації керівниками підрозділів та іншими виконавцями. Організовує зустрічі службових осіб, відвідувачів і гостей з директором видавництва. Здійснює попередній перегляд поданого автором рукопису та оцінювання його на готовність до редакційного опрацювання. Добирає рекламні матеріали, підготовлені редакціями для публікації у періодичних виданнях. Опрацьовує одержану кореспонденцію, готує відповіді дописувачам.

Повинен знати: законодавство України про підприємницьку діяльність; основи адміністративного, господарського, авторського права й трудового законодавства; постанови, розпорядження, накази, нормативні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання; основи редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; вимоги до авторських оригіналів; порядок підготовлення видавничих оригіналів до здавання у виробництво й випуску видань у світ; особливості управління видавництвом, його спеціалізацію та профіль; порядок розроблення управлінської, організаційної, іншої документації; комп'ютерну й офісну техніку; правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо; стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин; стилі літературного та ділового мовлення; одну або більше іноземних мов.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року.

6. Технолог електронних мультимедійних видань

Завдання та обов'язки. Працює з комп'ютерними видавничими системами, виконує технологічні операції зі створення електронних мультимедійних видань. Бере участь у проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, розробленні технічної і нормативної документації для нових технологій виготовлення електронних видань. Працює з програмним забезпеченням, конфігурує комп'ютерну видавничу систему. Вивчає вхідну інформацію, вибирає варіанти її опрацювання. Проводить комплексний функціональний аналіз видань, визначає оптимальні схеми їх виготовлення та захисту від несанкціонованого втручання і неліцензійного тиражування, здійснює техніко-економічне обґрунтування вибраної технології. Проектує сценарій видань. Розробляє технічне завдання та проектує параметри видань, узгоджує їх з нормативною базою, можливостями виробництва, потребами ринку. Складає маршрутно-технологічні карти. Погоджує із замовником вихідні дані та основні характеристики видань. Розміщує видання в комп'ютерній мережі, поновлює на цифрових носіях інформацію у виданні. Контролює якість продукції.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання; технологію редакційно-видавничих, поліграфічних процесів, відтворення інформації; видавниче устаткування; методики й технології створення електронних видань; обчислювальну математику; мови програмування; програмне забезпечення для створення електронних видань; системи перетворення сигналів; цифрові засоби занесення та зберігання інформації; передовий вітчизняний та світовий досвід у створенні й розповсюдженні електронних видань; технічні засоби запису інформації на цифрові носії; методику техніко-економічного обґрунтування вибору технології виготовлення видань; основи авторського права й трудового законодавства; порядок укладення та виконання договорів; основи економіки, управління, організації виробництва й праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Технолог електронних мультимедійних видань I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Технолог електронних мультимедійних видань II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань - не менше 1 року.

Технолог електронних мультимедійних видань: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

7. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва

Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію технологічного процесу зі створення видавничої і поліграфічної продукції у сфері малого бізнесу. Здійснює контроль за дотриманням технології виготовлення книжково-журнальної, газетної, рекламної, етикеткової, акцидентної продукції, паперово-білових виробів, а також електронних видань на магнітооптичних та інших носіях. Оформляє технологічну документацію. Складає графік проходження видань на всіх стадіях виробничого процесу. Координує роботу працівників виробничих підрозділів. Контролює якість матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції. Готує пропозиції для оптимізації виконання технологічних операцій зі створення видавничої і поліграфічної продукції. Вибирає програмне забезпечення та здійснює його інсталяцію для створення настільної видавничої системи. Погоджує формати даних для передавання інформації між елементами видавничо-поліграфічної системи, організовує безперервне забезпечення виробництва матеріалами, обліковує їх надходження і використання, оформляє заявки на придбання.

Повинен знати: методичні та нормативні матеріали з технологічного підготовлення виробництва; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; видавниче та поліграфічне устаткування; основи менеджменту, ринкові методи господарювання; елементи й програмне забезпечення видавничо-поліграфічних систем; формати графічних і текстових файлів; засоби запису й розмноження інформації; передовий вітчизняний та світовий досвід створення видавничої і поліграфічної продукції у сфері малого бізнесу; основи економіки, організації праці й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва - не менше 1 року.

Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

8. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації

Завдання та обов'язки. Працює з комп'ютерними видавничо-поліграфічними системами. Виконує цифрове опрацювання інформації та відтворення кольорових зображень з використанням операційних систем і програмного забезпечення. Працює з базами даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій. Готує до роботи поопераційне технологічне устаткування, пристрої передавання інформаційних потоків, засоби контролю якості продукції. Інсталює технічні елементи видавничо-поліграфічних систем, їх програмне забезпечення та інтерфейси. Налагоджує роботу сканерів, цифрових фотокамер і фотоосвітлювальних апаратів.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки й систем зв'язку; технологію опрацювання текстових даних; видавниче й поліграфічне устаткування нового покоління, зокрема: цифрові фотокамери, фотоосвітлювальні апарати; компоненти комп'ютерної техніки; цифрові засоби запису інформації; файлові системи й системи відновлення даних; інструктивні, нормативні та методичні матеріали щодо техніки проведення і послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); правила захисту інформації; основи організації праці й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації - не менше 1 року.

Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

9. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання

Завдання та обов'язки. Відповідає за формування електронної версії чергового номера періодичного видання та розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-сторінці. Погоджує з розробником сайта формати даних. Опрацьовує текстові та ілюстративні матеріали з використанням спеціального програмного забезпечення, готує їх для розміщення на сайті періодичного видання, формує інформацію для сторінок за рубриками. Передає готові інформаційні блоки з урахуванням функцій електронного носія. Вибирає з інформаційних джерел поточну інформацію, аналізує, редагує, компонує і визначає порядок розміщення її на електронній сторінці чергового номера періодичного видання.

Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують підготовлення та випуск періодичних видань; основи технології редакційно-видавничих і поліграфічних процесів; видавниче устаткування; методику й технологію створення електронної версії видання; мови програмування; програмне забезпечення; системи перетворення сигналів; цифрові засоби занесення та зберігання інформації; передовий вітчизняний та світовий досвід у створенні й розповсюдженні електронних видань; основи авторського права й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця із формування інтернет-сторінки періодичного видання II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця із формування інтернет-сторінки періодичного видання - не менше 1 року.

Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

10. Фотокореспондент періодичного видання

Завдання та обов'язки. Забезпечує періодичне видання фотоілюстративним матеріалом для більш повного й достовірного висвітлення подій та фактів. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі культури й мистецтва для своєчасного відображення їх у періодичному виданні. Подає пропозиції стосовно ілюстрування текстового інформаційного матеріалу, підготовлення фоторепортажів, фотозаміток, фотоетюдів, фотонарисів тощо. Виконує замовлення з виготовлення ілюстративних матеріалів на високому художньому й професійному рівні, забезпечує їх достовірність, додержання етики та норм громадської моралі. Застосовує різноманітні операторські способи для наочного відтворення засобами фотографії реальних подій, картин дійсності, а також підготовлення фотошаржів, карикатур тощо. Використовує мистецтво фотографії, художню майстерність, власне естетичне чуття для підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання. Підтримує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами. Працює з авторами щодо ілюстрування статей. Постійно підвищує свій професійний рівень.

Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з техніки виконання фоторобіт; технічні режими фотографування і оброблення знімків; будову й правила експлуатації фотообладнання; матеріали, що використовуються в роботі, та їх технічні характеристики; порядок оформлення замовлень і обліку виконаних робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі фотожурналістики; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства; етику ділового спілкування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

11. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання

Завдання та обов'язки. Виконує спеціальні завдання завідувача відділу фотоілюстрування щодо оперативного забезпечення періодичного видання ілюстративним матеріалом. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі культури й мистецтва. Готує на високому художньому й професійному рівні найвідповідальніші фотознімки для відображення актуальної інформації, забезпечує їх достовірність, додержання етики та норм громадської моралі. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні і за кордоном. Подає пропозиції щодо підготовлення фоторепортажів, фотозаміток, фотонарисів тощо. Застосовує різноманітні операторські способи для наочного відтворення засобами фотографії реальних подій, картин дійсності, а також підготовлення фотошаржів, карикатур тощо. Використовує мистецтво фотографії, художню майстерність, власне естетичне чуття для підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання. Підтримує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами. Працює з авторами щодо ілюстративного оформлення текстових матеріалів. Постійно підвищує свій професійний рівень.

Повинен знати: методичні та нормативні матеріали з техніки виконання фоторобіт; технічні режими фотографування і оброблення знімків; будову й правила експлуатації фотообладнання; матеріали, що використовуються в роботі, та їх технічні характеристики; порядок оформлення замовлень та обліку виконаних робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі фотожурналістики; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства; етику ділового спілкування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 1 року.

Технічні службовці

1. Друкарка редакції

Завдання та обов'язки. Готує грамотні, технічно досконалі редакційні оригінали на друкарській машинці. Друкує тексти, подані з відділів у редакційне машбюро. Виконує машинописні роботи із рукописних, машинописних і друкарських оригіналів. Відтворює на друкарській машинці записи, зроблені на магнітних носіях (із застосуванням диктофонів, магнітофонів) або друкує під диктування. Стежить за станом друкарської машинки і забезпечує правильний догляд за нею.

Повинна знати: машинопис; правила орфографії і пунктуації; порядок підготовлення рукописів до здавання у виробництво; стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; вимоги до авторських оригіналів; граматику й стилістику літературної мови; стандартні коректурні знаки; чинні нормативні документи з термінології, умовні позначення, одиниці вимірювання, скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами; правила експлуатації друкарських машинок, диктофонів, магнітофонів; основи організації праці й трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Друкарка редакції I категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою, що передбачає друкування із швидкістю не менше 200 ударів за хвилину. Стаж роботи за професією друкарки редакції II категорії - не менше 1 року.

Друкарка редакції II категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою, що передбачає друкування із швидкістю понад 100 ударів за хвилину. Без вимог до стажу роботи.

2. Коректор у видавничій діяльності

Завдання та обов'язки. Здійснює вичитування відредагованого рукопису, коректурних відбитків для забезпечення графічної та лексичної однаковості різних елементів тексту, усунення орфографічних, пунктуаційних, змістових, логічних, стилістичних помилок, додержання технічних правил складання. Перевіряє комплектність рукопису (наявність титульного аркуша, вступу, ілюстрацій, довідкового апарату тощо), порядкову нумерацію розділів у змісті, порівнює їх назви із заголовками в тексті, забезпечує правильність написання і уніфікацію термінів: символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, однаковість позначень в ілюстраціях і тексті. Усуває нечіткість у написанні окремих літер і знаків, неправильне розбивання тексту на абзаци, узгоджує з редакторами виявлені стилістичні помилки. Перевіряє правильність оформлення таблиць, виносок, формул, довідкового апарату видання, повноту бібліографічного опису й наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті. Доповнює редакторський паспорт, відмічає в ньому всі особливості вичитування рукопису. Перевіряє тотожність коректурних відбитків оригіналу, правильність складання тексту 5, заголовків, приміток та інших виділених частин видання на відповідність до поліграфічних вимог і вказівок технічного редактора. Підписує рукописи до складання, видання - до друку й випуску у світ.

Повинен знати: методичні та нормативні матеріали з коректорської роботи; основи редакційно-видавничої справи, технології поліграфічного виробництва; порядок підготовлення рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків - до друку; граматику й стилістику літературної мови; техніку вичитування рукописів; правила коректури й стандартні коректурні знаки; технічні правила складання; чинні нормативні документи з термінології; одиниці вимірювання; чинні умовні скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами; нормативи на коректорську роботу.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший коректор у видавничій діяльності: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією коректора у видавничій діяльності - не менше 2 років.

Коректор у видавничій діяльності: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Абетковий покажчик назв професій

N
пор.
Назви професій
Стор.
1
2
3
Керівники
3
Головний редактор видавництва
9
4
Головний редактор газети, журналу
11
5
Головний редактор карт
13
6
Головний художник видавництва
16
1
Директор видавництва
6
10
Завідувач відділу видавництва, виробничого
23
11
Завідувач відділу видавництва, коректорського
24
12
Завідувач відділу видавництва, маркетингового
25
13
Завідувач відділу електронних мультимедійних видань
27
14
Завідувач відділу підготовки видавничих оригіналів
28
15
Завідувач відділу розповсюдження книжкових видань
29
16
Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань
31
17
Завідувач відділу технічного редагування видань
32
18
Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань
33
19
Завідувач відділу художнього оформлення видань
35
20
Завідувач редакції видавництва
36
21
Завідувач редакції (відділу) періодичного видання
37
7
Заступник директора видавництва з виробничих питань
17
8
Заступник директора видавництва з комерційних питань
18
9
Заступник директора видавництва з фінансово-
економічних питань
20
22
Менеджер (управитель) з реклами видань
39
23
Менеджер (управитель) у сфері видавничо-поліграфічної
діяльності
41
2
Шеф-редактор
7
Професіонали
1
Випусковий
44
2
Випусковий відповідальний
45
3
Дизайнер видавничої продукції
46
4
Інженер системний видавничо-поліграфічного
виробництва
48
5
Інокореспондент періодичного видання
50
6
Картограф
51
7
Кореспондент власний періодичного видання
52
8
Кореспондент періодичного видання
53
9
Кореспондент спеціальний періодичного видання
54
10
Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності
55
11
Оглядач періодичного видання
57
12
Редактор
59
13
Редактор з рецензування
61
14
Редактор карт
63
15
Редактор карт технічний
64
16
Редактор літературний
66
17
Редактор науковий
67
18
Редактор-перекладач
70
19
Редактор технічний
71
20
Редактор художній
73
21
Технолог-видавець
74
Фахівці
1
Агент з передплати періодичних видань
77
2
Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності
78
3
Відповідальний секретар редакції
79
4
Організатор із збуту видавничої продукції
80
5
Референт директора видавництва
81
6
Технолог електронних мультимедійних видань
83
7
Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва
85
8
Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із
систем цифрового опрацювання інформації
86
9
Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного
видання
88
10
Фотокореспондент періодичного видання
89
11
Фотокореспондент спеціальний періодичного видання
90
Технічні службовці
1
Друкарка редакції
92
2
Коректор у видавничій діяльності
93