ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства промислової політики України
від 20 грудня 2001 р. N 236
ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці та соціальної політики України
Введено в дію з 1 січня 2002 року 


ДОВІДНИК
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ
Випуск 42
ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ
Частина 2 "Робітники"
{ Щодо затвердження та введення  в дію нового  галузевого
  Випуску 42  "Оброблення металу"  додатково  див.  Наказ
   Міністерства промислової політики N 120 від 22.03.2007 }
КНИГА 1
"Металеве лиття"
"Зварювання металу"
ВСТУП
Розділи: "Металеве лиття", "Зварювання металу", "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництва нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу", "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування", "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування" випуску 42 Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників (ДКХП) переопрацьовано з урахуванням уточнення кваліфікаційних характеристик робітників, змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом впроваджень досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог з охорони праці на робочому місці.
У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 2 ЕТКС (видання 1989 р.).
У зв'язку з впровадженням у виробництво високоавтоматизованого устаткування, пристроїв та приладів, підвищення складності виробів, які виробляються на підприємствах галузі, та технічними вимогами до них, автоматизацією виробничих процесів у випуск внесені доповнення та зміни до завдань і обов'язків, прикладів робіт до 86 професій, змінений діапазон розрядів для 10 професій: "Обпилювач фасонних відливок" з 1 - 5 на 2 - 5 розряди, "Обрубувач" з 1 - 4 на 1 - 5 розряди, "Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт" з 1 - 5 на 2 - 5 розряди, "Газозварник" з 1 - 6 на 2 - 6 розряди, "Електрогазозварник" з 1 - 6 на 2 - 8 розряди, "Різальник на пилах, ножівках та верстатах" з 1 - 3 на 2 - 3 розряди, "Гальванік" з 1 - 5 на 2 - 5 розряди, "Травильник" з 1 - 5 на 2 - 5 розряди, "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування" з 2 - 6 на 2 - 8 розряди, "Слюсар з ремонту рухомого складу" з 1 - 6 на 1 - 8 розряди.
Усі робітники, окрім завдань, обов'язків та знань, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які викладені у випуску 1 ДКХП.
Кваліфікаційні характеристики розроблені відповідно до восьмирозрядної сітки. Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.
СКОРОЧЕННЯ, ЯКІ МАЮТЬ МІСЦЕ У ВИПУСКУ
БС 
- блок сушіння 
ВЗП 
- вантажозахватні пристрої 
ВТК 
- відділ технічного контролю 
ГАВ 
- гнучкі автоматизовані виробництва 
ЕОМ 
- електронно-обчислювальна машина 
СВЧ 
- струми високої частоти. 


МЕТАЛЕВЕ ЛИТТЯ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. АВТОКЛАВНИК ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обслуговує автоклави різних типів. Завантажує форми в автоклави для заливання металом. Вмикає тиск стислого повітря і регулює швидкість його притоку. Стежить за часом витримки відливки в автоклаві. Вивантажує залиті форми з автоклавів і транспортує на вибивний майданчик за допомогою підіймально-транспортних засобів. Чистить автоклави.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип дії різних автоклавів; будову та способи відліку показань контрольно-вимірювальних приладів; правила регулювання тиснення стислого повітря; тривалість витримки відливок в автоклавах; способи стропування, підіймання та переміщення форм.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2. ВАГРАННИК (ЛИВАРНІ РОБОТИ)
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде плавку у вагранках продуктивністю до 2 т/г Очищає форми. Готує вагранки до плавлення. Регулює завалки шихти та палива залежно від ходу плавлення. Розпалює вагранки. Веде плавлення під керівництвом вагранника більш високої кваліфікації у вагранках продуктивністю понад 2 до 5 т/г Бере участь в ремонті вагранок. Прибирає шлак.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи вагранок, які обслуговує; способи регулювання ходу плавлення; сорти чавунів для плавки у вагранці та їх властивості; номенклатуру шихтових матеріалів, флюсів та шлаку, їх основні властивості і вплив на якість чавуну; способи визначення температури рідкого чавуну; температуру плавлення і випуску чавуну; вимоги до палива та вогнетривких матеріалів; будову розливальних ковшів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде плавку у вагранках продуктивністю понад 2 до 5 т/г Веде плавки під керівництвом вагранника більш високої кваліфікації в вагранках продуктивністю понад 5 до 8 т/г Готує вагранки до плавлення і випуску чавуну. Стежить за справним станом устаткування. Регулює дуття та стежить за станом фурм. Пускає і регулює подачу кисню в вагранку. Визначає за зламом проби якість чавуну, що виплавляє. Регулює завалки шихтових матеріалів залежно від ходу плавки. Модифікує та легує чавун під керівництвом майстра. Стежить за станом вагранок та розливальних ковшів. Заміняє балони під час кисневого дуття.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову вагранок, які обслуговує, порядок завалки вагранок; технічні умови на шихтові матеріали і паливо; розміри паливних та металевих колош; вплив кисню на хід плавки; правила підключення подавання кисню; основи фізико-хімічних процесів, які відбуваються в процесі плавки, в межах робіт, що виконує; способи визначення готовності рідкого металу; способи модифікації і легування чавуну, правила набивання подини вагранок; основи знань з технології металів в межах робіт, які виконує; причини неполадок вагранок, які були виявлені в процесі плавки чавуну, і способи їх усунення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде плавку у вагранках продуктивністю понад 5 до 8 т/г Веде плавку в вагранках продуктивністю понад 8 до 12 т/г під керівництвом вагранника більш високої кваліфікації та під час модифікації та легування чавуну в вагранках продуктивністю до 8 т/г Веде дослідні плавки в лабораторних умовах. Випускає метал. Визначає за зовнішніми ознаками якість та придатність шихтових та інших матеріалів. Стежить за підготовкою та обмазуванням розливальних ковшів. Визначає обсяг необхідного ремонту та контролює якість ремонту вагранок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення шихтових матеріалів; властивості чавуну, що виплавляє; розміри або масу паливних та металевих колош; вплив різних домішок на якість чавуну; спосіб визначення часу виходу чавуну під час переходу на плавку іншого хімічного складу; температуру плавки та розливання чавуну; способи застосування кисню під час плавки металу; вогнетривкі матеріали, які використовуються під час ремонту вагранок, та вимоги до них.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде плавки у вагранках продуктивністю понад 8 до 12 т/г за заданим хімічним складом чавуну різного призначення та в автоматизованих вагранках продуктивністю до 10 т/г Веде плавки у вагранках продуктивністю понад 12 т/г під керівництвом вагранника більш високої кваліфікації та під час модифікації та легування чавуну в вагранках продуктивністю понад 8 т/ч. Готує вагранки до плавки. Веде плавку та випускає метал. Керує завалкою шихти залежно від ходу плавки. Регулює хід плавки. Заливає технологічні проби для визначення якості чавуну. Визначає за зламом проби марки чавуну. Стежить за справним станом фурм, футеруванням ковшів, інструменту і за роботою вентиляторів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: модифікатори, які застосовує, та способи модифікації та легування чавуну; властивості і марки чавуну, який виплавляє; різні способи застосування кисневого дуття у вагранках; вплив хімічного складу палива на способи проведення плавки і на якість чавуну, який одержує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде плавку в вагранках продуктивністю понад 12 т/г за заданим хімічним складом чавуну різного призначення при безперервному процесі плавки, в автоматизованих вагранках продуктивністю понад 10 т/ч та випускає метал. Готує вагранки, веде плавки і випускає метал при безперервному процесі плавки. Стежить за завалкою шихти залежно від ходу плавки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи проведення плавки при безперервному процесі; фізико-хімічні властивості чавунів, які виплавляє; типи різних марок чавунів та їх хімічний склад.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
3. ВИБИВАЛЬНИК ВІДЛИВОК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Вибиває дрібні прості товстостінні сталеві, чавунні відливки або відливки з кольорових металів з кількістю стрижнів до чотирьох з опок, кокілів та напівкокілів вручну або на вибивних механізмах, розчищає ями з-під форми після вибивання відливки. Складає відливки за марками в штабелі, на візки та вагонетки. Підвішує вибиті відливки на підвісний конвеєр або укладає на транспортер безпосередньо після вибивання у гарячому стані для передачі на наступні операції. Відбиває та укладає на відведене місце ливникові чаші, стояки, ливники та випори. Парує та укладає опоки після вибивання у штабелі, на рольганги, візки, конвеєри або на відведене місце. Просіває, перелопачує та зволожує наповнювальну суміш після вибивання. Вибиває великі відливки, заформовані в ґрунті, під керівництвом вибивальника відливок більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову устаткування, яке обслуговує; найменування і призначення його найважливіших частин, заходи та правила вибивання відливок з ґрунту, способи відділення ливників та випорів без ушкодження відливок; правила охолодження відливок; місце розміщення стрижнів, каркасів і холодильників у формах; правила комплектування і укладання відливок та опок; інструмент, який застосовує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Вибивання відливок:
1. Втулки.
2. Деталі дрібні.
3. Консолі фрезерних верстатів малих розмірів.
4. Патрони верстатів.
5. Плити.
6. Фартухи токарно-гвинторізних верстатів з висотою центрів до 200 мм.
7. Фланці.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Вибиває на вибивних механізмах за допомогою крану або вручну середні відливки з кількістю стрижнів понад чотири. Вибиває великі і складні відливки, заформовані в ґрунті. Вибиває дрібні прості відливки, які надходять з конвеєра при потоково-масовому виробництві. Передає на наступні операції відливки після вибивання з навантаженням їх на рольганги, транспортери, візки або платформи. Вибиває стрижні з відливок на вібраційній машині в умовах потоково-масового виробництва.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову однотипних вибивальних механізмів; прийоми і правила вибивання відливок, які надходять з конвеєра, при потоково-масовому виробництві; режим охолодження відливок в формі; будову підіймально-транспортних засобів; способи стропування, правила піднімання і переміщення відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Вибивання відливок:
1. Барабани поршневих і золотникових кілець.
2. Вкладиші і покришки підшипників.
3. Вкладиші для газових плит.
4. Колеса, шківи.
5. Колодки гальмових башмаків.
6. Консолі фрезерних верстатів великих розмірів.
7. Корпуси повітродувок, редукторів, водяних насосів, масляних фільтрів.
8. Кріплення міжрамні.
9. Кронштейни ресор.
10. Лапи суднових якорів.
11. Педалі зчеплення.
12. Повзуни зубошліфувальних верстатів.
13. Поршні компресорів.
14. Секції котлів.
15. Станини горизонтально- і вертикально-фрезерних верстатів.
16. Станини токарно-гвинторізних верстатів.
17. Фартухи токарно-гвинторізних верстатів з висотою центрів понад 200 мм.
18. Фітинги.
19. Шківи вентиляторів.
20. Щити підшипників з діаметром до 400 мм.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Вибиває складні, унікальні, великі відповідальні і особливо складні відливки, відливки з високолегованих сплавів та зі спеціальних сплавів, залитих в керамічні форми, на вибивальних механізмах пневматичним молотком та за допомогою крана або тельфера. Вибиває тонкостінні відливки. Вибиває середні і великі відливки, що надходять з конвеєра, при потоково-масовому виробництві. Забезпечує своєчасне вибивання відливок та стежить за правильною роботою вибивальних механізмів. Налагоджує вибивні решітки та інші механізми та пристрої, які обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних типів вибивальних механізмів; тривалість витримки відливок в формі перед вибиванням; вплив температури відливок, які вибиває, на їх якість; механічні властивості відливок з чавуну, сталі та високолегованих сплавів; номенклатуру відливок, які вибиває.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Вибивання відливок:
1. Бабки передні і задні металорізальних верстатів.
2. Балки шкворневі вагонів.
3. Барабани гальмові.
4. Бачки для гідропультів скальчастих.
5. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
6. Боковини литих візків.
7. Букси локомотивів та вагонів.
8. Вали багатоступінчасті складні.
9. Горловини конвертерів.
10. Деталі автозчіплювального пристрою.
11. Деталі корпусні сільськогосподарських машин.
12. Картери редукторів, задніх мостів та зчеплень.
13. Ковші шлаковозні.
14. Конуси і чаші для доменної печі.
15. Корпуси турбін.
16. Коробки пароперегрівачів.
17. Мульди завалювальних та розливальних машин.
18. Осердя хрестовин.
19. Рами дизелів фундаментні.
20. Рами рольгангів.
21. Рами візків вагонів.
22. Станини внутрішньошліфувальних верстатів, великих горизонтально-фрезерних верстатів та прокатних станів.
23. Станини зубошліфувальних верстатів.
24. Станини та картери компресорів.
25. Стояки горизонтально- та вертикально-фрезерних верстатів.
26. Ступиці коліс.
27. Тарілки живильників агломераційної фабрики.
28. Циліндри компресорів.
29. Щити підшипників з діаметром понад 400 мм.
4. ВИРОБНИК КАРКАСІВ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виробляє найпростіші дротяні каркаси, гачки та рамки прості та середньої складності за ескізами, стрижневими ящиками, шаблонами та каркасами з підгонкою на болванках. Рубає, ріже, править та гне дріт з використанням найпростішого слюсарного інструменту та пристроїв, на ножицях і пресах. Відпалює дріт. Виправляє шпильки, цвяхи та ремонтує каркаси, рамки та гачки, які були в ужитку. Виготовляє прості шаблони для гачків та перевіряє розміри каркасів та гачків. Виготовляє складні каркаси під керівництвом виробника каркасів більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні прийоми слюсарних робіт; правила роботи на верстатах, ножицях і пресах, які обслуговує; призначення та умови застосування простих інструментів та пристроїв; потрібний розмір заготовок для каркасів, рамок, гачків та перетинів дроту для них; будову стрижневих ящиків для дрібних і простих стрижнів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготування каркасів:
1. Балки шкворневі.
2. Втулки пружин приладів автомобілів.
3. Кронштейни задніх ресор автомобілів.
4. Рами бокові литих візків.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виробляє каркаси фігурного обрису за шаблонами, ескізами та стрижневими ящиками середньої складності з підгонкою на болванках. Виробляє різноманітні холодильники для форм та стрижнів. Підбирає необхідні матеріали з використанням каркасів, які застосовувались.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову стрижневих ящиків середньої складності; призначення і умови застосування складних інструментів та пристроїв; будову та принцип роботи механізмів для правлення, різання та гнуття каркасів, прутків та дроту; способи виготовлення стрижнів; граничне навантаження для пруткових матеріалів різного перерізу; способи виготовлення каркасів та інших пристроїв, які застосовуються для кріплення стрижнів; способи кріплення стрижнів в формі; вимоги до жеребейок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення каркасів:
1. Бруси поперечні та передні тракторів.
2. Головки блока циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
3. Деталі інжекторів та клапанів.
4. Деталі стрілочних переводів.
5. Корпуси та кришки кранів спускових топок паровозів.
6. Корпуси коробок передач.
7. Корпуси турбін.
8. Кришки арматури, гідравлічні коробки, робочі колеса з каналами, корпуси завитків, дейдвудні втулки.
9. Мости задні тракторів.
10. Патрубки наливального радіатора автомобіля.
11. Стакани буферні.
12. Центри колісних пар рухомого складу.
13. Шестірні з діаметром до 1500 мм.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виробляє багатоярусні та розбірні каркаси та рамки для великих стрижнів складної та особливо складної конфігурації за шаблонами, ескізами та стрижневими ящиками. Установлює каркаси, які застосовувались. Перевіряє каркаси за шаблонами та доопрацьовує їх в пристроях. Ремонтує складні каркаси.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову стрижневих ящиків і шаблонів різної складності та розмірів; способи рознімання стрижневих ящиків; призначення від'ємних частин в стрижневих ящиках і на шаблонах; способи установлення стрижнів в форму; вимоги до каркасів та холодильників; способи ручного електродугового зварювання; будову та способи застосування різних інструментів та пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення каркасів:
1. Барабани лебідок до мостових кранів великої вантажності.
2. Блоки шестициліндрових дизелів.
3. Боковини рам литих візків.
4. Букси, повзуни, циліндри.
5. Головки вуглеподавальників паровозів.
6. Картери задніх мостів вантажних автомобілів.
7. Картери редукторів задніх мостів грузових автомобілів.
8. Колектори дизелів.
9. Корпуси насосів, обтічників з карманами, бортові розтруби, мортири, зірочки брашпилів.
10. Підшипники рушійного складу.
11. Стакани кувальних пресів.
12. Трійники, зігнуті в декількох площинах.
13. Циліндри паровозні.
14. Шестірні з діаметром понад 1500 мм.
5. ГІДРОПІСКОСТРУМИННИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Очищає прості і середньої складності відливки, поковки та штамповані деталі в піскопдравлічній установці від пригару, окалини, корозії та залишків протикорозійного покриття. Ізолює місця, які не підлягають очищенню. Очищує дрібні деталі, які мають жорсткі допуски на розміри. Завантажує, укладає та вивантажує поковки та деталі з камер. Завантажує компоненти в піскогідравлічну установку. Підбирає однорідні відливки та укладає їх на столи або візки. Кантує відливки, поковки та штамповані деталі в процесі очищення. Видаляє каркаси, рамки, гачки та холодильники з відливок після очищення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи піскогідравлічних установок, які обслуговує, та підіймально-транспортних засобів, які застосовує; властивості матеріалів, що застосовує для очищення; правила завантаження очищувального матеріалу; технічні вимоги до відливок, поковок та штампованих деталей після очищення; тиск води, необхідний для очищення; способи укладання відливок, поковок та штампованих деталей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Очищає складні відливки, поковки та штамповані деталі в гідравлічних камерах або в піскогідравлічних установках різних систем від пригару, окалини, корозії та залишків протикорозійного покриття. Очищає корпуси суден від іржі, окалини і старого лакофарбового покриття переносним гідропіскоструминним апаратом. Налагоджує і регулює гідромонітор, піскогідромонітор, переносний гідропіскоструминний апарат та забезпечує безперебійну роботу їх. Підбирає необхідні очищувальні матеріали і установлює режими очищення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила налагодження гідромоніторів і піскогідромоніторів різних систем; будову та принцип роботи переносних гідропіскоструминних апаратів; розміри зерен очищувальних матеріалів залежно від характеру поверхонь, які очищує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
6. ГІДРОЧИСТИЛЬНИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Очищає прості та середньої складності відливки від відпрацьованої суміші, пригару тощо під керівництвом гідрочистильника більш високої кваліфікації. Виконує окремі нескладні операції під час чищення відливок та виливниць. Транспортує, підбирає однорідні відливки та вкладає їх в гідрокамери. Кантує відливки, поковки та штамповані деталі в процесі очищення. Вивантажує відливки, поковки та штамповані деталі з гідрокамер. Очищає відстійники і прибирає робоче місце.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову гідрокамер та брандспойтів; способи укладання відливок, поковок та штампованих деталей в гідрокамери.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Очищає прості та середньої складності відливки від землі, пригару тощо зі стінок, порожнин та стрижнів за допомогою гідромоніторів та брандспойту під тиском 12 МПа (120 атм). Вивантажує відливки з гідрокамер. Вилучає каркаси, рамки, гачки та холодильники після очищення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи гідрокамер; правила визначення тиску струму; будову соплових пристроїв та напірних шлангів; прийоми та способи вилучення відпрацьованої суміші зі стінок та з порожнин відливок та стрижнів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Очищає складні відливки від відпрацьованої суміші зі стінок, порожнин та стрижнів за допомогою гідромоніторів та бранспойту під тиском понад 12 МПа (120 атм).
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних гідрокамер та насосів високого тиску; основи гідромеханіки у межах роботи, яку виконує; технічні умови на гідроочищення різних відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує електрогідроустановкою з вибивання стрижнів та очищає відливки від залишків формувальної суміші. Вибирає режим роботи, занурює електрод в бак і вмикає генератор імпульсного струму. Стежить за ходом процесу очищення відливок за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та приладів автоматичного регулювання режиму роботи. Вимикає установки, підіймає електрод і передає контейнери (виливниці) з відливками за межі електрогідроустановки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні та електричні схеми електрогідроустановок, пускових і регулювальних пристроїв; будову контрольно-вимірювальних приладів і приладів автоматики; межі допустимих навантажень на генератор імпульсного струму; причини ушкоджень в роботі електроустаткування та способи їх усунення; основи електротехніки в межах робіт, які виконує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
7. ЗАВАЛЮВАЛЬНИК ШИХТИ У ВАГРАНКИ ТА ПЕЧІ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завалює шихтові матеріали у вагранки та плавильні печі вручну або за допомогою крану під керівництвом завалювальника більш високої кваліфікації. Регулює заслонки завантажувальних вікон печі. Визначає придатність та якість шихтових матеріалів за зовнішнім виглядом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи плавильних печей та вагранок; режим завалювання печей та вагранок; шихтування, заправні, присаджувальні та розкислювальні матеріали; габарити, які допускаються, та масу шихтових матеріалів; способи завантаження в печі шихтових матеріалів; величину холостої колоші у вагранці; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завалює вагранки, плавильні печі загальною місткістю до 40 т шихтовими матеріалами автоматично та за допомогою завалочної машини, скіпового та інших підйомників або вручну у разі завантаження великогабаритного металу. Завалює шихту у вагранки з безперервним процесом плавлення та видає метал. Стежить за своєчасним подаванням шихти та рівномірним завантаженням шихти у печі. Стежить за збереженням стовпів та арок печі під час завалювання шихтових матеріалів. Усуває невеликі неполадки в роботі завалювальних механізмів. Бере участь в ремонті завалювальних машин.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову плавильних печей та вагранок різних типів, завалювальної машини, яку обслуговує, і приладів для її керування; будову контрольно-вимірювальних приладів; способи відмінності за зовнішнім виглядом всіх шихтових і заправних матеріалів та їх найменування; послідовність завалювання шихтових матеріалів; правила перенесення вантажів краном; основи знань з електротехніки в межах роботи, яку виконує; періодичність змащування механізмів машин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завалює шихтовими матеріалами плавильні печі загальною місткістю понад 40 т автоматично та за допомогою завалювальної машини. Стежить за роботою механізмів машини та її електроустаткування. Усуває неполадки в роботі машини.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичну схему завалювальних машин; розміщення приладів на машині і принцип їх роботи, допустимі габарити навантажених мульд; склад шихти для відповідної марки металу, який виплавляє; вплив окремих елементів шихти на властивості металу і сплавів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
8. ЗАВАРНИК ВІДЛИВОК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наплавляє рідким чавуном, заправляє епоксидними та іншими смолами раковини, тріщини та виправляє брак наварюванням у відливках, які не підлягають механічному обробленню. Виготовляє форми для наварювання відсутніх частин відливок. Нагріває відливки з ізолюванням частин або місць, які не підлягають нагріванню. Наплавляє та наварює відливки, які підлягають механічному відрубуванню, під керівництвом заварника відливок більш високої кваліфікації. Регулює охолодження відливок та заварених місць.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про ливарні та механічні властивості чавуну, про види та властивості смол; температуру рідкого металу і смол для наплавлення; вимоги до місця, яке заварює; основні способи наплавлення та наварювання відливок рідким чавуном; закладання епоксидними та іншими смолами; способи стропування, підіймання та переміщення відливок; будову воронок та зливних жолобів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наплавляє рідким чавуном, заправляє епоксидними та іншими смолами та плазмовим напилюванням раковини, тріщини, виправляє брак наварюванням у відливках масою до 20 т, які підлягають механічному обробленню та мають виступи різної товщини. Нагріває та охолоджує відливки та наплавлені місця.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: різні способи наплавлення відливок рідким чавуном, заправлення епоксидними та іншими смолами; ливарні та механічні властивості чавуну, смол; внутрішні напруги, що виникають в металі відливки під час нагрівання і наплавлення, заходи їх усунення; способи ізоляції місць відливок, які не підлягають нагріванню; методи та режими нагрівання, охолодження та випалу заваренних складних відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наплавляє рідким чавуном, заправляє епоксидними та іншими смолами та плазмовим напиленням раковини, тріщини та виправляє брак наварюванням у відливках з масою понад 20 т, які підлягають механічному обробленню та мають тонкі частини, що виступають, і стінки різної товщини. Виготовляє металоприймачі, воронки, зливні жолоби для спуску рідкого чавуну. Регулює нагрівання і охолодження всієї відливки та наплавлених місць.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: режими нагрівання, охолодження та відпалу наплавлених особливо складних відливок; способи визначення готовності відливок до наплавлення та придатності рідкого металу та смол.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
9. ЗАЛИВАЛЬНИК МЕТАЛУ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Заливає чавун, сталь або кольоровий рідкий метал з ручних ковшів місткістю до 0,3 т у форми та кокілі для дрібних відливок під керівництвом заливальника більш високої кваліфікації. Готує ковші до заливання. Підсушує та підігріває тиглі перед заливанням. Надіває і знімає жакети під час формування в ґрунті. Виконує допоміжні роботи під час розливання металу у виливниці. Виймає зливки з виливниць. Чистить та фарбує металеві форми. Прибирає шлак та відходи металу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову тиглів, ручних ковшів та їх місткість, правила заливання форм та надівання жакетів на форми; будову постійних металевих форм та виливниць; призначення захисного обмазування для постійних металевих форм та його склад; призначення ливників, випорів, додатків та шлакоуловлювачів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Заливає з кранових та ручних ковшів місткістю до 0,3 т чавун, сталь або кольоровий рідкий метал в форми, виливниці або в постійні металеві форми для нескладних та товстостінних відливок. Готує ковші, виливниці та інші розливальні пристрої до заливання. Надіває та знімає жакети різних розмірів під час формування в ґрунті на конвеєрі з заданим ритмом. Контролює температуру металу, який розливає. Виконує роботи помічника під час заливання відливок з кранових ковшів місткістю до 5 т. Визначає за зовнішніми ознаками придатність рідкого металу та орієнтовну температуру під час його заливання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову невеликих кранів, жолобів та воронок; ливарні властивості металів, які заливає; правила заливання форм і раціональні заходи установлення вантажів на форми та знімання жакетів з форм; виливниці, які застосовує, додаткові надставки, сифони і проміжні ковші; матеріали, що використовуються для футерування та фарбування жолобів та заливальних воронок; склад фарб, які застосовуються для покриття металевих форм; правила використання підіймально-транспортних засобів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Заливання металу в форми:
1. Бігуни мостових кранів.
2. Блоки канатні, кранові та ланцюгові з діаметром до 500 мм.
3. Виливниці для зливків масою до 300 кг.
4. Вкладиші і покришки підшипникові з діаметром до 150 мм та довжиною до 200 мм.
5. Колодки каркасні гальмові локомотивів.
6. Корпуси плечотримачів медичного устаткування.
7. Маховики та шківи з діаметром до 1000 мм.
8. Опоки без бурту.
9. Патрубки фігурні, циліндри ребристі, кіпові планки з двома роульсами, якорі, клюзи, кнехти.
10. Підшипники армовані рухомого складу.
11. Покришки циліндрів парових насосів з діаметром до 500 мм.
12. П'ятники та підшипники рухомого складу.
13. Щити підшипникові з діаметром до 400 мм.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Заливає чавун, сталь або кольоровий метал з кранових ковшів місткістю до 5 т в форми та виливниці. Заливає з ручних і кранових ковшів місткістю до 0,3 т в форми складні тонкостінні відливки. Заливає метал в прості та середньої складності форми, установлені на рольгангах, рушійному конвеєрі і в складні великі кокілі. Розливає вуглецеві сплави для лиття з виплавлюваних моделей ковшами вручну. Установлює виливниці у ливарній канавці та виймає зливки з виливниць. Роздає рідкий метал за допомогою розливального електровізка. Модифікує та легує чавун в ковші або жолобі шляхом присадки різних компонентів під керівництвом заливальники більш високою кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову кранових та ручних ковшів, тиглів, які застосовує, та їх місткість; будову виливниць та підіймально-транспортних механізмів; спосіб управління розливальним електровізком під час розливання металу в форми та виливниці; способи модифікування та легування чавунів в ковші або жолобі; правила розкислення та витримки металу в ковші під час заливання; призначення і принципи правильного розміщення ливників, випорів, додатків та шлакоуловлювачів в формі; способи заливання форм та раціональні прийоми надівання та знімання жакетів; особливості заливання постійних металевих форм, час витримки та розливання модифікованого чавуну.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Заливання металу в форми:
1. Блоки канатні, кранові та ланцюгові з діаметром понад 500 мм.
2. Букси рушійного складу.
3. Вкладиші і покришки підшипникові з діаметром понад 150 мм та довжиною понад 200 мм.
4. Зубчатки сівалок.
5. Виливниці для зливків масою понад 300 кг.
6. Колеса ходові мостових кранів.
7. Корпуси фрикційних апаратів автозчепів.
8. Корпуси передніх і задніх бабок, коробки передач, фартухи, каретки металорізальних верстатів.
9. Котли опалювальні (секція котлів).
10. Маховики та шківи з діаметром понад 1000 до 2000 мм.
11. Мульди розливальних машин.
12. Опоки з буртами.
13. Покришки циліндрів парових машин і насосів з діаметром понад 500 мм.
14. Ступиці зубчастих коліс.
15. Труби водопровідні.
16. Хрестовини сівалок.
17. Чаші для зливання шлаку.
18. Щити пішипникові з діаметром понад 400 до 1000 мм.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Заливає чавун, сталь або кольоровий метал з одного або двох кранових ковшів місткістю понад 5 т в форми і виливниці складних відливок. Заливає метал в форми, які установлені на рушійному конвеєрі та рольгангах, у складні і особливо складні постійні металеві і піщані форми або розливає леговані та високолеговані сталі у виливниці та кокілі. Розливає високолеговані і жароміцні сплави для лиття з виплавлюваних моделей ковшами вручну. Перевіряє готовність до розливання різних ковшів та ливникових систем. Визначає температуру металу, який заливає в форми. Контролює якість відливок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: місткість форми, в яку заливає метал; процес заливання різноманітних форм металами різних марок; правила складання форм; будову та розміщення ливників, випорів та додатків; способи випуску газу з форм і стрижнів; правила кріплення форм; температуру та швидкість заливання металу в різноманітні форми і їх вплив на якість відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Заливання металу в форми:
1. Балки прокатних станів, які охолоджуються водою.
2. Блоки циліндрів дизелів.
3. Блоки циліндрів паровозів.
4. Вали колінчасті.
5. Головки автозчепів.
6. Горловини конвертерів.
7. Деталі корпусні сільськогосподарських машин.
8. Колектори усмоктувальні і вихлопні.
9. Корпуси великих редукторів.
10. Корпуси турбін та насосів.
11. Лопаті гідротурбін.
12. Маховики та шківи з діаметром понад 2000 мм, з двома - трьома рядами спиць.
13. Мульди та хоботи завалювальних машин.
14. Пальці різального апарату комбайнів.
15. Патрубки турбін.
16. Поршні всіх типів автомобілів.
17. Радіатори опалювальні.
18. Рами дизелів.
19. Станини великих верстатів і прокатних станів.
20. Стояки підшипникові.
21. Ступиці комбайнів.
22. Траверси та полозки великих верстатів.
23. Щити підшипникові з діаметром понад 1000 мм.
10. ЗАЛИВАЛЬНИК СВИНЦЕВО-ОЛОВ'ЯНИСТИХ СПЛАВІВ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Заливає та ллє дрібні і прості деталі, вироби з свинцево-олов'янистих сплавів. Витоплює з литтям у зливки сплави з підшипників та інших деталей. Готує деталі та вироби до заливання свинцево-олов'янистими сплавами. Лудить і цинкує поверхні деталей, які заливає.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову однотипних плавильних печей і тиглів; процес заливання та лиття простих і дрібних деталей з свинцю, лудіння поверхонь, які заливає, і процес заливання деталей сплавами, що містять свинець; температуру нагрівання деталей для лудіння та заливання; процес витоплення сплавів, які містять свинець, та лиття його в зливки; процес підготовки деталей і виробів до заливання свинцево-олов'янистими сплавами.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Кільця сальникові, свинцеві кувалди, пломби - лиття.
2. Підшипники перевідних валів - заливання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Заливає і ллє деталі середньої складності, складні і великі деталі та вироби з свинцево-олов'янистих сплавів. Заливає стальну стрічку свинцевим бабітом на бабітозаливальному агрегаті під керівництвом заливальника більш високої кваліфікації. Готує стальну стрічку та деталі до заливання бабітом. Обслуговує бабітозаливальний агрегат. Фрезерує стрічку після заливання бабітом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову плавильних печей та бабітозаливального агрегату, які обслуговує; процес підготовки стальної стрічки до заливання бабітом та технічні умови до сталебабітової стрічки; процес заливання та лиття середньої складності, складних і великих деталей та виробів з свинцево-олов'янистих сплавів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Заливання:
1. Вкладиші повзунів паровозів.
2. Вкладиші шатунних і корінних підшипників дизелів.
3. Вкладиші та подушки опорних та упорних підшипників - заливання пор та раковин.
4. Пробки контрольні парових котлів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Заливає та ллє особливо складні і відповідальні деталі з свинцево-олов'янистих сплавів і заливає стальну стрічку свинцевим бабітом на бабітозаливальному агрегаті та під тиском. Готує свинцевий бабіт.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми плавильних печей та бабітозаливальних агрегатів різних типів; процес заливання та лиття особливо складних і відповідальних деталей свинцево-олов'янистими сплавами та стальної стрічки бабітом; склад і властивості різних марок бабіту і сплавів, які містять свинець; властивості чорних та кольорових металів; правила приготування свинцевого бабіту; режими плавлення бабіту і елементів, які входять в його склад.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Вали ексцентрикові - заливання.
2. Вкладиші парових, гідравлічних турбін і крекінг-насосів - заливання.
3. Вкладиші та подушки підшипників - ручне заливання бабітом.
4. Вкладиші опорних та упорних підшипників - машинне заливання на бабітозаливальному агрегаті.
5. Колодки бугелів парових турбін - заливання.
6. Конуси дробарок - заливання.
7. Підшипники буксові, моторно-осьові та дишлові рухомого складу - виплавлення зношеного бабіту та заливання нового.
8. Подушки упорних підшипників - заливання бабітом.
9. Сорочки масляно-гвинтових насосів - заливання.
11. ЗЕМЛЕРОБ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує за заданими рецептами формувальні та стрижневі суміші на бігунах або вручну під керівництвом землероба більш високої кваліфікації. Просіває розмолоті матеріали і пісок на механічних і ручних ситах. Регулює подавання сумішей з транспортерів у бункери. Підносить формувальну суміш до робочих місць. Підвозить та завантажує в бігуни матеріали для формувальних та стрижневих сумішей. Заготовляє матеріали для приготування сульфітного лугу, графітової пасти, клею, фарби, кріпителів та різних сумішей для фарбування та виправлення стрижнів і форм.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення матеріалів, які входять в склад формувальних та стрижневих сумішей; основні вимоги до формувальних та стрижневих сумішей; правила роботи на ручних і механічних ситах та повітряних класифікаторах; правила керування механізмами для змішування формувальних матеріалів, які обслуговує; найменування матеріалів, які застосовує для приготування сульфітного лугу, графітової пасти, клею, фарби, кріпителів та різноманітних складів; правила зберігання їх та поводження з ними.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує за заданими рецептами формувальні та стрижневі наповнювачі, облицьовувальні, швидкосохнучі та наливні самотвердіючі суміші на бігунах або вручну. Розподіляє формувальні та облицьовувальні суміші по бункерах. Варить за заданими рецептами сульфітний луг, графітову пасту, фарбу, клей, кріпителі та різноманітні речовини для фарбування та виправлення форм та стрижнів вручну або за допомогою машин.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи та призначення однотипних сумішоприготувальних машин, транспортерів, пускових засобів та скидальних механізмів; будову та принцип роботи устаткування з приготування різноманітних фарб та паст; фізичні властивості, рецептуру та правила приготування формувальних сумішей; вплив формувальних сумішей на якість лиття; способи приготування наливних самотвердіючих та швидковисихаючих сумішей для швидкісного виготовлення ливарних форм та великих стрижнів; фізичні властивості, рецептуру, призначення та правила приготування різних формувальних та стрижневих фарб та паст.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує за заданими рецептами формувальні, наливні самотвердіючі та стрижневі суміші та інші матеріали для ливарного виробництва на сумішоприготувальних машинах різних систем. Регенерує формувальні суміші за заданим технологічним процесом. Подає по транспортерам та елеваторам формувальні матеріали та готові формувальні та стрижневі суміші. Стежить за своєчасним забезпеченням формувальних машин та робочих місць формувальників та стрижневиків готовими формувальними сумішами. Стропує контейнери, ув'язує різноманітні вантажі для їх піднімання та переміщення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різноманітних сумішоприготувальних машин, транспортерів, пускових засобів та скидальних механізмів; фізичні властивості, рецептуру та правила приготування різних формувальних та стрижневих сумішей, які застосовує під час виготовлення форм і стрижнів, та вимоги до їх якості; способи випробування формувальних сумішей на вологість, газопроникність, міцність та зернистість.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
12. КОКІЛЬНИК-СКЛАДАЛЬНИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає та готує під заливання прості кокілі малого габариту. Чистить, фарбує та наносить захисне обмазування на металеві форми. Виймає відливки з кокілів. Прибирає шлак та відходи металу. Виконує роботи зі складання кокілів середньої складності під керівництвом кокільника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила складання простих кокілів; призначення та правила нанесення захисної обмазки на металеві форми; вплив розплавленого металу на стінки кокіля; товщину шару фарби, яка наноситься на окремі частини металевих форм.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає під заливання кокілі середньої складності та габариту з установленням та кріпленням до п'яти стрижнів. Готує кокільний ручний верстат до заливання. Готує ливникову систему. Виконує роботи з складання складних великогабаритних кокілів під керівництвом кокільника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи кокільного верстата, який обслуговує; вимоги до стрижнів; ливарні властивості та розміри усадки металів, які заливає; склади фарб покриттів та способи нанесення їх на кокілі; температуру металу, який заливає в кокілі, і процеси, які відбуваються в формах під час заливання та вистигання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання кокілів:
1. Втулки циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
2. Корпуси масляних насосів дизелів.
3. Корпуси картерів дизелів.
4. Шківи та маховики.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає під заливання складні постійні металеві форми великого габариту з установленням та кріпленням понад п'ять до восьми стрижнів. Готує кокільну машину до заливання. Кріпить великі кокілі під заливання різними способами. Виконує дрібний ремонт окремих вузлів кокільної машини. Підналагоджує кокільні машини.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи підналагодження кокільних машин і підіймально-транспортних механізмів, які обслуговує; особливості заливання постійних металевих форм; способи фарбування кокілів та приготування фарб; дія рідкого металу на стрижні під час заливання кокілів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання кокілів:
1. Баласт спеціальний маломагнітний повноважний (з кількістю стрижнів від 5 до 8) - складання кокілів.
2. Барабани електротельферів.
3. Блоки циліндрів двигунів.
4. Колеса ходові електротельферів.
5. Піддони під виливниці масою до 2,5 т.
6. Ступиці коліс для комбайнів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає під заливання складні постійні металеві форми великого габариту з установленням та кріпленням понад вісім стрижнів. Контролює технічний стан кокілів, кокільних машин та якість відливок. Налагоджує та бере участь в ремонті кокільних машин.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження різних моделей кокільних машин; процес складання складних кокілів; ливарні та механічні властивості металів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання кокілів:
1. Баласт спеціальний маломагнітний маломірний (з кількістю понад 8) - складання кокілів.
2. Кришки компресорів.
3. Відливки зі спеціальних сталей, важелі, тарілки - складання кокілів.
4. Піддони під виливниці масою понад 2,5 т.
5. Полозки та столи горизонтально- і вертикально-фрезерних верстатів.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає особливо складні та великі кокілі для заливання тонкостінних і відповідальних відливок, які підлягають пневматичним та гідравлічним випробуванням або контролю методами дефектоскопії. Складає кокілі з великим числом від'ємних частин з установленням складних земляних та металевих стрижнів і перевіряє зібраний кокіль різними способами. Підтримує тепловий режим підігрівання особливо складних кокілів за допомогою різних нагрівальних приладів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес виготовлення особливо складних відливок в кокілях; способ нанесення і необхідну товщину шару покриття кокілів, які забезпечують рівномірне охолодження відливок складної конфігурації зі стінками різної товщини; правила підігрівання особливо складних кокілів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання кокілів:
1. Головки моторів повітряного охолодження.
2. Корпуси компресорів.
13. КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК МОДЕЛЕЙ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Комплектує моделі, стрижневі ящики та стрижні малих розмірів, простої конфігурації, з від'ємними частинами не більше двох. Перевіряє придатність моделей, які комплектує. Оформляє документацію на комплектування моделей та стрижневих ящиків. Комплектує складніші та відповідальні моделі і стрижневі ящики під керівництвом комплектувальника моделей більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову простих моделей та стрижневих ящиків, перелік моделей, стрижневих ящиків та шаблонів, які входять в склад комплекту; призначення і умови застосування простого контрольно-вимірювального інструменту; правила укладання та транспортування комплектів моделей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Комплектує моделі, стрижневі ящики та стрижні середніх розмірів, складної конфігурації, з трьома - чотирма від'ємними частинами; перевіряє їх розміри за кресленнями та ескізами. Наносить напис, номери та інші необхідні відмітки на окремі частини моделей, які комплектує. Оформляє документацію з комплектування моделей, стрижневих ящиків і шаблонів. Стропує контейнери, ув'язує різноманітні вантажі для їх підіймання та переміщення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову моделей та стрижневих ящиків середніх розмірів складної конфігурації та їх від'ємних частин; вимоги до моделей, які комплектує; умовні позначення моделей та стрижневих ящиків фарбуванням та маркуванням; будову простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; основи модельного діла.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Комплектує особливо складні і великі моделі, стрижневі ящики та стрижні з числом від'ємних частин понад чотири та перевіряє їх розміри за кресленнями та ескізами. Веде облік з комплектування моделей. Відбирає для ремонту моделі, стрижневі ящики і шаблони.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: складові частини моделей, стрижневих ящиків та шаблонів, які входять в комплект; правила укладання та транспортування моделей, стрижневих ящиків і шаблонів; будову, призначення та умови застосування складних і точних контрольно-випробувальних приладів; правила видавання та приймання моделей, стрижневих ящиків та шаблонів на складах і робочих місцях; модельне діло у межах роботи, яку виконує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
14. КОНТРОЛЕР У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає відливки, зібрані форми з перевіркою правильності установлення стрижнів, місць розташування і перетину ливників, випорів, додатків, газовідводів, а також простих дерев'яних та металевих моделей з малим числом стрижневих ящиків простої конфігурації та формувальних шаблонів за кресленнями, ескізами та взірцями.
Відбирає проби вихідних формувальних та стрижневих матеріалів, взірців плавок для аналізу. Контролює якість виливниць, піддонів та правильність перенесення маркування; видаляє поверхневі дефекти на зливках. Контролює та приймає стрижні та моделі з легкоплавкого матеріалу для нескладних виробів. Визначає придатність та відповідність технічним умовам вихідних формувальних, стрижневих матеріалів та моделей для формувальних робіт в опоках і ґрунті, які перевіряє. Визначає вади деревини за зовнішнім виглядом та ступінь їх придатності для виготовлення моделей та стрижневих ящиків. Контролює газопроникність та вологість формувальних та стрижневих сумішей. Розмічає прості моделі та кокілі за кресленнями. Маркує моделі та стрижневі ящики.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови на готову продукцію і на основні матеріали, які приймає; способи формування за моделями, плитами і шаблонами по сухому і по сирому в ґрунті, в парних багаторознімальних опоках; номенклатуру марок металу, який виливає; ступінь щільності набивання та просушування форм; типи виливниць, які застосовує; способи виготовлення простих моделей та стрижневих ящиків, позначення на кресленнях припусків на лінійну усадку, механічне оброблення та розміри припусків; основи знань про допуски та квалітети; умовні позначення маркування; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Барабани кранові з діаметром до 1000 мм та довжиною до 1500 мм і бігуни підкранові.
2. Ванни побутові.
3. Втулки з діаметром до 500 мм.
4. Держаки для різців, рукояток та ключі.
5. Виливниці для зливків масою до 25 т.
6. Інструмент металорізальний - свердла, розгортки, зенкери.
7. Колеса та шестірні з гладким ободом.
8. Корпуси підшипників.
9. Маховики та шківи з діаметром до 1500 мм і з кривими спицями з діаметром до 300 мм.
10. Мульди завалювальні.
11. Опоки.
12. Трійники та коліна.
13. Шестірні з литим зубом з діаметром до 500 мм.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає великі відливки після вибивання та обрубування, дерев'яні та металеві моделі середньої величини і складності з простими стрижневими ящиками та від'ємними частинами, з перевіркою правильності розташування знаків, рознімань та від'ємних частин. Контролює та приймає легкоплавкі маси, оболонки та напівформи. Перевіряє моделі, стрижневі ящики і шаблони залежно від способу формування. Визначає відповідність якості відливок технічним умовам. Контролює додержання технологічних інструкцій. Контролює складні деталі з кольорових металів, сплавів і пластмас, відлитих під тиском. Розмічає прості моделі та кокілі за кресленнями. Маркує моделі та стрижневі ящики. Веде облік і звітність якості та кількості прийнятої та забракованої продукції.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови на відливки, ливарні матеріали, складні моделі та стрижневі ящики; технологічні процеси ручного та машинного формування деталей середньої складності і способи їх лиття; принцип роботи плавильних та електроплавильних печей основних типів; розміри припусків на лінійну усадку і механічне оброблення; марки металів та матеріалів та їх механічні властивості; особливості лиття в кокілі і в оболонкові форми по виплавлюваних моделях; технологічний процес виготовлення моделей і стрижневих ящиків, які застосовує; будову та спосіб застосування контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Барабани кранові з діаметром понад 1000 мм і довжиною понад 1500 мм.
2. Барабани гальмові, труби водопровідні, хрестовини, розтруби водяних насосів.
3. Втулки з діаметром понад 500 мм.
4. Виливниці для зливків масою понад 25 т.
5. Картери двигунів.
6. Колектори вихлопні та всмоктувальні двигунів.
7. Корпуси клапанів, кожухів, кронштейни середньої складності - контроль та приймання відливок.
8. Кришки, коробки, стакани.
9. Маховики з прямими спицями та шківи з діаметром понад 1500 мм.
10. Маховики з кривими спицями з діаметром понад 300 мм.
11. Рами фундаментні дизелів потужністю до 1472 кВт (2000 к. с.).
12. Різці прямі та фігурні.
13. Станини кувальних машин та металообробних верстатів масою до 15 т.
14. Палети агломераційних машин.
15. Тарілки, рубашки середньої складності - контроль і приймання відливок.
16. Труби.
17. Шестірні з литим зубом з діаметром понад 500 мм.
18. Якорі, обтічники, кнехти, розподільні коробки, корпуси та кришки редукторів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає за кресленнями, технічними умовами та ескізами складні, великі та відповідальні відливки з різноманітних металів, дерев'яних і металевих моделей та стрижневих ящиків з від'ємними частинами. Контролює додержання технологічних процесів під час виплавлення металу. Приймає та перевіряє шаблони моделей для різних токарних та фрезерних робіт. Здійснює періодичний контроль якості установлення та набирання піддонів, ремонту футерування та сушіння ковшів, а також шихтових і шлакоутворювальних феросплавів. Розмічає складні моделі та кокілі за кресленнями. Складає звітність з прийнятої і забракованої продукції.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес ручного і машинного формування складних, великих, точних і відповідальних деталей, моделей і стрижневих ящиків; технічні умови на матеріали, які застосовує, а також на виготовлення облицьовувальних сумішей для форм та стрижнів; спосіб перевірки та правильності розташування рознімань та від'ємних частин; основні ливарні властивості чорних та кольорових металів, температурні режими плавлення та заливання металу; способи і види формування та заливання деталей різної складності; способи в'язання та склеювання частин дерева.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Бабки передні великих токарних верстатів.
2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання потужністю до 736 кВт (1000 к. с.).
3. Відливки корпусів насосів - контроль та приймання.
4. Гвинти гребні.
5. Головки циліндрів двигунів тракторів, комбайнів.
6. Деталі суднової арматури складні, корпуси сервомоторів, бугелі.
7. Діафрагми турбін.
8. Колеса черв'ячні та з литим зубом незалежно від модуля і діаметра.
9. Корпуси редукторів.
10. Корпуси двохсідельні та контурні - контроль та перевірка відливок.
11. Прес-форми, штампи прості та середньої складності.
12. Рами гусеничного ходу для екскаваторів.
13. Рами фундаментні дизелів потужністю понад 1472 кВт (2000 к. с.).
14. Спіралі турбін потужністю до 25000 кВт.
15. Станини робочих клітей прокатних станів.
16. Станини металообробних верстатів та кувальних машин масою понад 15 т.
17. Циліндри кувальних молотів та пресів.
18. Циліндри парових турбін потужністю до 100000 кВт.
19. Чаші шлакові.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає за кресленнями, технічними умовами та ескізами особливо складні, великі і особливо відповідальні відливки, моделі та стрижневі ящики. Контролює та приймає відливки точного лиття. Визначає придатність моделей для формування. Приймає та перевіряє лекальні шаблони для токарних і фрезерних робіт. Перевіряє під час виготовлення скелетних та інших моделей правильність розташування рознімань, ливників, випорів, додатків та відповідність їх перетинів. Розмічає особливо складні моделі та кокілі за кресленнями. Креслить контрольні щитки на особливо складні деталі за модельними кресленнями.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи контролю та приймання особливо складних, точних і особливо відповідальних деталей і моделей та способи їх виготовлення; конструкцію та будову різних типів плавильних та електроплавильних печей; способи формування та заливання складних деталей; розташування рознімань та від'ємних частин, ливникових систем, випорів та додатків на особливо складних і унікальних моделях; технологічні процеси та послідовність виготовлення особливо складних моделей та стрижневих ящиків; прийоми розмічування моделей і способи креслення контрольних щитків.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання потужністю понад 736 кВт (1000 к. с.).
2. Головки блоків циліндрів.
3. Деталі точного лиття.
4. Ковші екскаваторів - контроль та приймання відливок.
5. Коробки швидкостей розточувальних верстатів - контроль та приймання відливок
6. Корпуси коробок зубофрезерних верстатів - контроль і приймання відливок.
7. Корпуси турбін.
8. Прес-форми, штампи складні і точні.
9. Спіралі турбін потужністю понад 25000 кВт.
10. Столи зубофрезерних верстатів - контроль та приймання відливок.
11. Ступиці великих пресів масою понад 25 т - контроль і приймання відливок.
12. Хоботи завалювальних машин.
13. Циліндри парових турбін потужністю понад 100000 кВт.
14. Циліндри рульових машин, гідравлічні коробки, кронштейни гребних валів, ахтерштевні суден.
15. ЛИВАРНИК ВАКУУМНОГО, ВІДЦЕНТРОВО-ВАКУУМНОГО І ВІДЦЕНТРОВОГО ЛИТТЯ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує форми до плавлення, прогартовування. Завантажує та вивантажує форми. Стежить за просуванням піддонів в печі відповідно до технологічного режиму. Ллє прості та середньої складності деталі на машинах відцентрового лиття. Готує плавильний і розливальний інструмент. Готує машини відцентрового лиття та ливникові чаші до заливання, вакуумні установки, електродугові та індукційні печі до плавлення; чистить печі, підготовляє електроди з спеціального сплаву, завантажує та установлює електроди, готує флюси та розкислювачі, ущільнює завантажувальні люки печі. Установлює графітові та керамічні тиглі та жолобки у печі під керівництвом ливарника більш високої кваліфікації. Стежить за показаннями приладів прогартовувальних та плавильних печей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи та режим прогартовувальних, плавильних та індукційних, вакуумних установок та машин відцентрового лиття, які обслуговує; правила комплектування, завантаження, просування в печі піддонів та вивантаження форм; правила перевірки температури за зонами печей; склад флюсів та розкислювачів, які готує; вимоги до плавильного, розливального інструменту; технологічний режим роботи печі; призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних приладів. 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес плавлення та заливання форм маловідповідальних деталей малого та середнього габариту з вуглецевих та легованих сталей, жароміцних та спеціальних сплавів під керівництвом ливарника більш високої кваліфікації. Ллє складні і відповідальні деталі з криволінійними та пересічними поверхнями і частинами, що виступають, на машинах відцентрового лиття різних конструкцій. Готує прогартовані форми до плавлення та поміщає їх у вакуумні установки. Готує шихту та завантажує її. Установлює графітові та керамічні тиглі та жолоби в печі. Видаляє залиту форму з вакуумної установки. Проводить відповідні записи в документації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила експлуатації вакуумних, відцентрово-вакуумних і відцентрових установок; правила підготовки та установлення прогартованих форм в плавильно-заливальні агрегати; технологічний процес плавлення сталей і сплавів у вакуумних і відцентрово-вакуумних установках; основні вимоги до шихтових та футерувальних матеріалів; будову контрольно-вимірювальних приладів; правила роботи на вантажопідіймальних та транспортних пристроях, які застосовує для установлення та знімання форм; вимоги до якості відливок вакуумного, відцентрово-вакуумного та відцентрового лиття.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес плавлення та заливання форм вуглецевими легованими сталями, жароміцними та спеціальними сплавами маловідповідальних деталей малого та середнього габариту на вакуумних та відцентрово-вакуумних установках. Готує шихту, футерувальні матеріали, футерує плавильний тигль та розливальний ківш. Готує вакуумну та відцентрово-вакуумну установку до плавлення. Заміряє температуру оптичними електронними приладами та термопарами. Відбирає проби металу на аналіз.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних моделей вакуумних і відцентрово-вакуумних установок; склад футерувальних матеріалів та їх основні властивості; види футерування плавильних агрегатів; правила шихтування матеріалів; маркування сплавів, які застосовує, склад та їх характеристику; види розкислювачів і флюсів та їх властивості; правила заміряння температури; будову, призначення і умови застосування складної контрольно-вимірювальної апаратури; режими плавлення та заливання легованих сталей, спеціальних і жароміцних сплавів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес плавлення та заливання форм вуглецевими та легованими сталями, спеціальними і жароміцними сплавами на вакуумних та відцентрово-вакуумних установках великогабаритних, відповідальних деталей, футерування плавильних печей; готує шихту за рецептами. Підтримує необхідний вакуум в плавильних агрегатах. Забезпечує нормальну роботу всієї вакуумної установки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: режим роботи вакуумних та відцентрово-вакуумних установок всіх систем; хімічні реакції, які відбуваються в металі та шлаці під час плавлення та заливання, у межах роботи, яку виконує; номенклатуру шихтових, присадних, вогнетривких матеріалів, які застосовує, та їх вплив на якість сталі; умови, які сприяють підвищенню стійкості плавильного тигля; правила настроювання та регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
16. ЛИВАРНИК МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє прості та середньої складності деталі в кокіль або форму. Стежить за ходом плавлення. Забезпечує нормальний хід плавлення та усуває неполадки устаткування, яке обслуговує. Визначає якість відливок шляхом зовнішнього огляду.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову плавильних печей, форсунок та кокілів, які обслуговує; сорти та температуру плавлення металу і сплавів; основні види лиття; правила заливання форм та кокілів; температуру металу, який заливає; розташування ливників та випорів; припуски на усадку та механічне оброблення; вимоги до готової відливки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Лиття деталей:
1. Бачки, трійники, муфти, гайки для гідропультів скальчастих медичного устаткування.
2. Вкладиші.
3. Втулки.
4. Колеса зубчасті.
5. Обтічники.
6. Підп'ятники.
7. Стакани.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє складні та особливо складні деталі та вироби з криволінійними та пересічними поверхнями в кокіль або форму. Здійснює дрібний ремонт печей та форсунок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних плавильних печей, форсунок та кокілів; вплив складу шихти на властивості і якість металу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Лиття деталей:
1. Гільзи.
2. Деталі вентиляційних і опалювальних систем.
3. Облицювання гребних валів довжиною до 2000 мм.
4. Підножки.
5. Розтруби бортові.
6. Ручки дверей.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє деталі різними способами у піщані та оболонкові форми з виплавлюваних моделей та методом витискування. Виміряє температуру рідкого металу за допомогою приладів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та правила плавлення металів і сплавів та заливання їх в форми та кокілі; кінематичні схеми ливарно-витискних машин, температуру заливання та будову приладів для її вимірювання; склади сумішей, які застосовує для лиття в піщані, оболонкові форми та з виплавних моделей; правила приготування цих сумішей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Лиття деталей:
1. Вузли підвіски елеронів.
2. Кронштейни кріплення.
3. Кронштейни керма.
4. Облицювання гребних валів довжиною понад 2000 мм.
5. Холодильники фурмені доменних печей.
6. Шасі.
17. ЛИВАРНИК МЕТОДОМ СПРЯМОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє методом спрямованої кристалізації вироби з кольорових та чорних металів і сплавів з товщиною стінок понад 3 мм з постійною металомісткістю за висотою. Виконує різні роботи, які зв'язані з підготуванням ливарної установки та ливарних форм до заливання; підбирає елементи збірної ливарної форми: стрижні, холодильники, колодязі - відповідно до креслень та складає її. Складає елементи ливарної системи - стояки, чаші - та готує їх до роботи; очищує робочі поверхні, підігріває, наносить покриття, готує гарячий флюс, опробовує роботу підіймального механізму установки. Витягає вилиті вироби з установки. Працює на підіймально-транспортних пристроях.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи установок для лиття способом спрямованої кристалізації, які обслуговує; основні агрегати установок та їх призначення; різні типи ливарних форм, ливникової системи, їх основні елементи, принцип складання, правила підготовки до заливання, установлення на приймач, різні способи обігрівання; будову та правила обслуговування флюсової електропечі, різних плавильних та роздавальних печей та їх устаткуванням та пристрої; вплив швидкості кристалізації на режим лиття; правила та способи виконання основних операцій під час заливання металу в різні форми (кокіль, піщані), з різною конструкцією ливникової системи; вимоги до теплового режиму ливникової системи ливарної форми для забезпечення спрямованої кристалізації; допуски на відхилення розмірів відливок під час лиття методом спрямованої кристалізації; вимоги до відливок; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; процес виготовлення стрижнів, холодильників та колодязів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє методом спрямованої кристалізації вироби з кольорових та чорних металів і сплавів з товщиною стінки понад 3 мм зі змінною металомісткістю за висотою. Підбирає елементи великих розмірів з різними видами рознімань та складає їх. Підбирає елементи збірних ливарних форм (кокілів і піщаних) складної конструкції, великих розмірів з різними видами рознімань та складає їх. Підбирає елементи ливникових систем різної конструкції, складає їх і готує до роботи. Підналагоджує установки в процесі виготовлення відливок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію і правила підналагодження ливарних установок та правила користування ними; будову контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, які застосовує; конструктивні особливості великих, особливо складних ливарних форм (кокілів та піщаних) з різними видами рознімань, правила їх складання, підготовки до заливання; правила проведення технологічного процесу заливання ливарних форм під час виготовлення деталей складної конструкції зі змінною металомісткістю за висотою; класифікацію, рецептуру, маркування, фізико-хімічні, механічні і технологічні (ливарні) властивості різних кольорових та чорних металів та сплавів (включаючи титан і його сплави), які застосовує під час лиття методом спрямованої кристалізації; вплив окремих компонентів, які входять в склад сплаву, на його властивості і якість відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє методом спрямованої кристалізації вироби з кольорових і чорних металів і сплавів з товщиною стінок до 3 мм, з постійною та змінною металомісткістю за висотою. Налагоджує установки на роботу з раціональною послідовністю заходів. Установлює відповідно до технологічного процесу раціональний режим лиття: час заповнення приймача форми металом, швидкість заповнення металом порожнини форми, час витримки форми різної металомісткості, масу відливки тощо. Перевіряє правильність складання та налагодження складних ливарних форм (кокілів і піщаних). Перевіряє складання ливарних систем різних конструкцій та якість сплаву, який заливає, відповідність його технічним вимогам за температурою та хімічним аналізом. Ремонтує механізм установки різної конструкції в процесі їх роботи. Налагоджує установки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію гідравлічних пристроїв та електроустаткування ливарних установок та особливості керування ливарними установками з різними приводами; правила налагодження ливарних установок на задані режими процесу лиття; правила перевірки точності складання складних ливарних форм (кокілів і піщаних); основні фактори, які впливають на формування залитого сплаву та одержання якісної відливки; правила ведення технологічного процесу заливання ливарних форм під час виготовлення виробів особливо складної конструкції з різною металомісткістю за висотою; правила вибору способу заливання сплаву та ливникової системи залежно від характеру сплаву, маси відливки, конструкції відливки та вимог до відливки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
18. ЛИВАРНИК НА МАШИНАХ ДЛЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє дрібні прості та середньої складності деталі з кольорових металів, сплавів та чавуну на поршневих або компресорних машинах для лиття під тиском. Завантажує шихту в плавильні печі. Веде плавлення, підігріває метал в роздавальних та підігрівальних печах. Рафінує метал під керівництвом ливарника на машинах лиття під тиском більш високої кваліфікації. Виймає відливки з прес-форми. Очищає, підігріває, змащує та заміняє робочі частини форми. Бере участь в установленні та налагодженні прес-форм спільно з налагоджувальником.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи однотипних машин для лиття під тиском, які обслуговує; призначення та правила застосування прес-форм, поводження з ними та їх температуру перед заливанням; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; ливарні властивості металів і сплавів, які розливає; види присадних матеріалів та їх призначення; види мастил для прес-форм та способи їх застосування; вимоги до відливки; склад шихтових матеріалів та порядок завантаження шихти в плавильні печі.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє великі та складні деталі з криволінійними пересічними поверхнями та від'ємними частинами з кольорових металів і їх сплавів або з чавуну та сталі на поршневих та компресорних машинах для лиття під тиском різної конструкції. Плавить метали. Визначає температуру металу та підігріває прес-форми з додержанням встановленого температурного режиму. Рафінує метал.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову машин для лиття під тиском, які обслуговує; конструктивні особливості прес-форм; будову контрольно-вимірювальних приладів; методи регулювання тиску та швидкості пресувального поршня; температуру металу і сплавів під час заливання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє різні відповідальні, тонкостінні та металомісткі деталі складної конфігурації, з внутрішніми ребристими порожнинами та від'ємними частинами з чавуну, сталі, кольорових металів і сплавів, що мають високу температуру плавлення, на машинах для лиття під тиском різних конструкцій. Стежить за температурою металу, прес-формами та якістю відливок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову машин різних типів для лиття під тиском; будову та принцип роботи плавильних печей; вплив складу шихти на властивості і якість металу; способи підвищення продуктивності машин і поліпшення якості відливок шляхом регулювання тиску та змінення швидкості пресувального поршня.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ллє деталі великих габаритів особливо складної конфігурації з кольорових металів і сплавів з поверхнями, які підлягають поліруванню, та деталі, які ідуть під декоротивне покриття. Ллє деталі в прес-форми з гідравлічними приводами з ручним керуванням на машинах для лиття під тиском різних конструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію різних типів машин для лиття під тиском; способи поліпшення відливок під час роботи на прес-формах з гідравлічними приводами; фізико-хімічні властивості кольорових металів, їх сплавів і чавуну у межах роботи, яку виконує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
19. МАШИНІСТ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Регенерує формувальну суміш за технологічним процесом. Забезпечує необхідний тиск води в магістралі. Управляє, настроює та виконує профілактичний огляд устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи устаткування; способи приготування регенерату та вимоги до якості регенерату; будову контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією З розряду не менше 1 року.
20. МОДЕЛЬНИК ВИПЛАВНИХ МОДЕЛЕЙ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє прості моделі методом вільного заливання модельної маси в прес-форми за допомогою ручного шприця та на простих важільних пневматичних пресах. Готує модельні суміші за заданою рецептурою під керівництвом модельника виплавлюваних моделей більш високої кваліфікації. Одержує вихідні матеріали для модельного складу, зважує та завантажує їх в плавильний агрегат; виконує підготовчі роботи з приготування модельної суміші.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи та правила керування пресом для лиття моделей з легкоплавкої маси; склад та властивості вихідних матеріалів модельної суміші; послідовність розплавлення компонентів суміші; принцип роботи плавильного агрегату та правила розливання легкоплавкої маси.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє моделі середньої складності всіма існуючими способами та на різному устаткуванні. Очищає, змащує та закріплює прес-форми перед заливанням.
Виймає з прес-форм та охолоджує моделі після заливання. Очищає, виправляє дефекти та складає в блок моделі середньої складності з легкоплавкої маси з виготовленням ливникових систем. Заправляє агрегат легкоплавкою масою для лиття моделей в прес-форми. Готує модельну суміш за заданою рецептурою. Регулює температуру та тиск в заливальному агрегаті. Плавить суміш з додержанням заданого температурного режиму.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову однотипних пресів, автоматів з лиття моделей з легкоплавкої маси; будову прес-форм та агрегатів для їх заливання; склад і властивості легкоплавкої маси; режими плавлення та заливання легкоплавкої маси.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє складні тонкостінні моделі з легкоплавкої маси різними способами. Складає складні моделі з легкоплавкої маси в блоки способом припаювання вручну та з застосуванням кондукторів. Засипає оболонки блоків модельним наповнювачем в опоках на спеціальних машинах. Наносить керамічне покриття на блоки моделей (обмазка та обсипка) на спеціальних механічних установках. Перевіряє моделі за розмірами та виправляє дрібні дефекти. Складає за рецептурою модельну суміш. Стежить за режимом плавлення модельної суміші. Бере проби для аналізу після плавлення та записує в журнал результати аналізу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила управління агрегатів для плавлення та лиття в прес-форми легкоплавкої маси, які обслуговує; фізичні властивості вихідних матеріалів модельної суміші та легкоплавкої маси; будову кондукторів та інструменту для паяння модельних блоків; ливникову систему; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; правила складання моделей, які виконує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє особливо складні та великі моделі з легкоплавкої маси. Виготовляє особливо складні розчинні моделі та стрижні, які виготовлені з розчинних солей (технічної сечовини, селітри та інших солей). Виготовляє моделі для експериментальних відливок. Складає особливо складні моделі з легкоплавкої маси в блоки різними способами, стежить за справним станом агрегатів, контрольно-вимірювальних приладів та якісною відбудовою легкоплавкої маси.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову агрегатів різних типів, які застосовують для плавлення легкоплавкої маси, солей та для виготовлення виплавлюваних моделей; будову контрольно-вимірювальних приладів; правила та способи складання особливо складних виплавлюваних моделей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
21. МОДЕЛЬНИК ГІПСОВИХ МОДЕЛЕЙ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє прості моделі з свіжопрожареного гіпсу за шаблонами, еталонами, макетами, оправками, зліпками та взірцями деталей з кривизною, розташованою в одній площині. Готує гіпсовий розчин; складає балінітові щитки (опалубки) до заливання гіпсових моделей. Розмічає та виготовляє найпростіші шаблони за кресленнями. Знімає моделі з загальних болванок, зліпка з ящика. Нарощує на моделях за шаблонами випуклості тощо. Придає остаточну форму моделям, зліпкам за допомогою скребків, зубил, шаберів та інших інструментів. Розрізає, склеює, полірує моделі, покриває їх лаком, стеарином та фарбує емалітом. Наносить на моделі лінії контуру обрізання деталей відповідно до креслень. Остаточно оздоблює поверхні моделі. Установлює припуски на моделі для штампованих деталей. Розраховує величину усадки на моделі і користується шаблонами під керівництвом модельника гіпсових моделей більш високої кваліфікації. Підбирає і застосовую необхідні інструменти та пристрої для заливання та оброблення гіпсових моделей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про ливарне виробництво і виготовлення ливарних форм з моделей та стрижневих ящиків; різні сорти гіпсу, склад гіпсового розчину, який готує; способи ручного та машинного приготування гіпсового розчину різної концентрації; різновид та особливості тари, яка застосовується для приготування гіпсового розчину; режими оброблення, сушіння гіпсових моделей; значення додержання цих режимів для якості формування в землі; технічні вимоги до гіпсових моделей; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв для виготовлення і оброблення гіпсових моделей; призначення різновидів шаблонів, болванок та оправок; основи знань про допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення), припуски на усадку та оброблення відливок; умовні позначення, які містяться на шаблонах та болванках; транспортувальні засоби для переміщення готових гіпсових моделей типу ручної талі і механічного тельфера.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення гіпсових моделей:
1. Днища з діаметром до 400 мм з глибиною витягування до 50 мм.
2. Заглушки стояків шасі.
3. Кожухи різних нескладних форм.
4. Коробки, кришки розміром до 500 х 500 х 150 мм.
5. Косинки.
6. Кришки люків та окантовок до них з кривизною по контуру в одній площині.
7. Кришки плоскі.
8. Лючки.
9. Носки нервюрів з виштамповуванням заглиблень.
10. Облицювання водяних баків.
11. Обтічники різні розміром до 600 х 900 х 200 мм.
12. Окантовки зливних бачків.
13. Панелі окантовочні та до приладних дошок.
14. Патрубки різні з діаметром до 100 мм з кривизною в одній площині.
15. Профілі різні розміром до 500 мм при висоті до 60 мм з підсіканнями.
16. Фланці.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє моделі середньої складності з свіжопрожареного гіпсу за болванками, еталонами, макетами, оправками, шаблонами перетинів деталей і іншим оснащенням з кривизною, розташованою в двох - трьох площинах. Виготовляє за складальними кресленнями гіпсові моделі для простих деталей з кривизною, розташованою в одній площині. Складає гіпсовий розчин необхідної концентрації та визначає якість гіпсу на тужавлення та затвердіння. Визначає величину елементів зліпка, моделі, формувального ухилу, міжопераційних припусків на усадку та лінії різу моделі. Контролює форму та розміри зліпків моделей. Будує зліпки за шаблонами, еталонами та виготовляє за зліпками гіпсові моделі. Виготовляє гіпсові болванки за дерев'яними та металевими каркасами з доведенням їх зовнішнього контуру за кресленнями. Розмічає контури на зліпках креслень та шаблонів. Виготовляє прості та середньої складності шаблони за кресленнями та плазами з урахуванням усадки металу. Складає розчини для змащування болванок перед зніманням зліпків.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи визначення якості гіпсу, часу його тужавлення та повного затвердіння; величину усадки за габаритами на різні моделі; устаткування для приготування гіпсового розчину, технічні умови на виготовлення гіпсових моделей матриць та пуансонів; правила та заходи виготовлення каркасів, розрізання моделі, знімання моделі зі зліпка, витримування припусків на усадку і оброблення відливок; методи та заходи з припасування від'ємних модельних частин між собою; способи розмітки моделей середньої складності; правила розмітки зліпків за кресленнями та шаблонами; розрахунок припусків на усадку металів та оброблення відливок; будування моделей за шаблонами; креслення моделей на щитках; порядок будування схеми шаблонів на моделі середньої складності; призначення шаблонів та їх відміну від болванок; призначення контрольних шаблонів; будову та спосіб застосування контрольно-вимірювального інструменту і приладів; допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення гіпсових моделей:
1. Днища з діаметром понад 400 до 600 мм з глибиною витягування понад 50 до 60 мм.
2. Коробки, кришки розміром понад 500 х 500 х 150 мм.
3. Кришки жорсткості.
4. Нервюри розміром до 600 х 800 мм із штампуванням під жорсткості.
5. Обтічники конусні, що мають вісь симетрії.
6. Обтічники різні розміром понад 600 х 900 х 200 мм.
7. Обшивання грета, стулок шасі тощо.
8. Патрубки різної кривизни з діаметром понад 100 до 200 мм (виготовлення моделі за болванками і еталонами).
9. Перегородки.
10. Півсфери.
11. Профілі різноманітного перетину розміром понад 500 мм при висоті понад 60 мм зі значною кривизною по контуру.
12. Рамки обігрівального скла ліхтаря.
13. Ребра жорсткості з зігами по всій кривизні деталі.
14. Стрічки середніх стулок.
15. Трійники.
16. Чашки передніх стулок.
17. Шпангоути.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє гіпсові моделі складних контурів з кривизною, розташованою в трьох та більше площинах, з доводкою моделей за різним видом відповідно до креслень оснастки. Виготовляє гіпсові моделі за складальними кресленнями та взірцями деталей з виготовленням до них шаблонів для перевірки матриць. Розмічає великі та складні моделі з застосуванням комплекту набору шаблонів. Виготовляє гіпсові моделі для штампування деталей в два переходи. Виготовляє гіпсові моделі за піскозліпками, які мають на поверхні велику кількість заглиблень та виступів. Будує моделі за зліпками та шаблонами. Виготовляє складні та особливо складні шаблони. Підбирає необхідний інструмент та пристрої для знімання зліпків безпосередньо з агрегату. Доводить виготовлену модель для деталі, що штампується, за місцем на агрегаті. Виготовляє гіпсові макети для лиття алюмінієвих чи цинкових болванок для правки та доведення деталей. Визначає ливарні усадки розрахунком за кресленнями для складних гіпсових моделей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виготовлення складних і особливо складних шаблонів на моделі; умови розрахунку усадок різних металів, сплавів та матеріалів для складних за конфігурацією моделей, з урахуванням яких виготовляються штампи; основні вимоги до робочої поверхні гіпсових моделей; способи та послідовність виготовлення різних форм моделей за болванками, шаблонами, кресленнями та ескізами; визначення за кресленнями або оправками кількості необхідних переходів для заданої деталі на її штампування; правила визначення кута штампування під час виготовлення гіпсових моделей; способи виготовлення за кресленнями деталей необхідного штампу на витягування або на обтискання; будову, призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) та параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення гіпсових моделей:
1. Гофри крила, оперення, кожухів тощо, деталей з діаметром до 1000 мм.
2. Днища з діаметром понад 600 мм з глибиною витягування понад 60 мм.
3. Кожухи різні.
4. Нервюри розміром понад 600 х 800 мм зі штампуванням ребер жорсткості.
5. Облицювання кабін розміром 1200 х 350 мм.
6. Обтічники конусні з ексцентричною віссю.
7. Обкантовки різні розміром до 1200 х 800 х 100 мм.
10. Панелі великі.
11. Патрубки та півпатрубки великої кривизни з діаметром понад 200 мм.
12. Півсфери балонів з діаметром до 300 мм.
13. Ребра жорсткості одинарної та подвійної кривизни.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє особливо складні гіпсові моделі за кресленнями і різного виду складну оснастку з виведенням плавних кривих на поверхні моделі. Виготовляє зліпки за болванками. Обробляє модель відповідно до креслення та болванки. Виготовляє шаблони з необхідною усадкою для виготовлення моделей методом обертального і лінійного руху. Виготовляє гіпсові моделі для штампування деталей в три переходи; виконує геометричну побудову форми деталей з урахуванням їх ув'язки на гіпсових моделях за переходами штампування. Виготовляє моделі на профілі з кривизною, які мають значні розміри надсічок. Визначає розрахунком лінійні усадки за креслярськими розмірами для особливо складних гіпсових моделей. Розмічає різноманітні контури моделей за шаблонами різної кривизни. Виготовляє та ув'язує моделі штампу з матрицею та пуансоном окремо.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи геометричних побудувань особливо складних просторових видів деталей відповідно до креслень; методи розрахунку розгорток; способи розрахунку усадок особливо складних моделей; правила перенесення основних геометричних проекцій з креслення на болванку або гіпсову модель; визначення кількості переходів і ув'язування їх за конструкцією; способи визначення найвигіднішого радіусу штампування деталей з урахуванням стоншування матеріалу відповідно до креслення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення гіпсових моделей:
1. Гофри крила, оперення, кожухів, деталей з діаметром понад 1000 мм.
2. Двері фюзеляжу вхідні.
3. Лінзи розміром 3000 х 300 мм з плавними переходами.
4. Лонжерони Т-подібної форми.
5. Люки багажні.
6. Обтічники кронштейнів елеронів.
7. Обкантовки передніх люків з суцільною жорсткістю.
8. Обкантовки різні розміром понад 1200 х 800 х 100 мм.
9. Півсфери балонів з діаметром понад 300 мм.
10. Ребра жорсткості крила ліхтаря.
11. Рефлектори великогабаритні.
22. МОДЕЛЬНИК ДЕРЕВ'ЯНИХ МОДЕЛЕЙ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє прості дерев'яні моделі, стрижневі ящики і прості шаблони під керівництвом модельника більш високої кваліфікації. Виконує найпростіші заготівельні роботи з виготовлення та ремонту моделей та стрижневих ящиків. Виконує роботи з розпилювання, стругання, обкорування лісоматеріалів та інших операцій. Готує клей під керівництвом модельника дерев'яних моделей більш високої кваліфікації. Розмічає та виготовляє нескладні заготовки для моделей, стрижневих ящиків та шаблонів під керівництвом модельника більш високої кваліфікації. Стругає площини розняття моделей та стрижневих ящиків. Виконує і підганяє вручну окремі найпростіші частини заготовки для моделей та стрижневих ящиків. В'яже прості моделі, стрижневі ящики і шаблони.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову деревообробного верстату; основні заходи токарних, фрезерних робіт, робіт з заготівлі матеріалів, способи оброблення вручну і на деревообробних верстатах простих заготовок для моделей та стрижневих ящиків; загальні знання про найбільш розповсюджені породи дерева, які застосовуються під час виготовлення моделей, та їх основні дефекти; призначення і умови застосування простого різального інструменту та правила його заточування, а також простого контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення дерев'яних моделей:
1. Вкладиші прості з діаметром до 150 мм.
2. Втулки з діаметром до 200 мм і довжиною до 100 мм.
3. Кільця з діаметром до 200 мм.
4. Прокладка.
5. Стакани пружин.
6. Фланці з діаметром до 300 мм.
7. Шайби та сальники.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє прості дерев'яні моделі і стрижневі ящики з невеликим числом криволінійних поверхонь за кресленнями та ескізами та ремонтує їх. Розмічає прості моделі і стрижневі ящики. Креслить в натуральну величину прості моделі та стрижневі ящики. Виготовляє прості шаблони для формування та вивіряння стрижневих ящиків та оброблення нескладних моделей. Виготовляє на деревообробних верстатах заготовки та окремі деталі для моделей і стрижневих ящиків середньої складності. Підбирає необхідні лісоматеріали для виготовлення моделей, стрижневих ящиків і шаблонів. Виконує окремі операції з виготовлення моделей середньої складності під керівництвом модельника дерев'яних моделей більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії деревообробних верстатів, які обслуговує; основні види та способи в'язання та склеювання частин моделей та стрижневих ящиків; вимоги до якості моделей; правила доведення простого різального інструменту; призначення і умови застосування електричного і пневматичного інструменту, припуски на усадку, механічне оброблення та їх позначення на кресленнях; призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних приладів і інструментів; основи знань про допуски і посадки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення дерев'яних моделей:
1. Барабани для поршневих кілець.
2. Важелі прості довжиною до 300 мм.
3. Вантаж баластний.
4. Вкладиші з діаметром понад 150 до 500 мм.
5. Втулки з діаметром понад 200 до 500 мм, довжиною понад 100 до 1000 мм.
6. Кільця поршневі та золотникові з діаметром понад 200 до 500 мм.
7. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром до 700 мм.
8. Кронштейни токарно-гвинторізних верстатів.
9. Кришки квадратні розміром 200 х 200 мм, круглі з діаметром до 200 мм.
10. Кришки підшипників для будь-яких верстатів.
11. Кутники та кронштейни розміром до 300 мм.
12. Маховики та шківи з прямими спицями з діаметром до 500 мм.
13. Наковальні кувальні.
14. Опоки прямокутні.
15. Плити різні з ребрами розміром до 1000 х 1000 мм.
16. Плити штампів верхні і нижні.
17. Покажчики рівноваги вагів для рельсів.
18. Приклони.
19. Стояки вагів для рейок.
20. Стояки вагів для зважування труб.
21. Трійники, плити, колосники, гайки.
22. Шестірні прості малі.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє дерев'яні моделі середньої складності з декількома стрижневими ящиками, з від'ємними частинами та внутрішніми камерами простої форми. Розмічає та креслить в натуральну величину моделі і стрижневі ящики середньої складності. Виготовляє складні розмічувальні та обробні шаблони. Виготовляє прості пристрої для оброблення моделей і стрижневих ящиків. Ремонтує моделі та стрижневі ящики середньої складності. Виготовляє на деревообробних верстатах заготовки окремих деталей складних моделей та стрижневих ящиків. Виготовляє складні моделі спільно з модельником дерев'яних моделей більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову деревообробних верстатів, які обслуговує; припуски на усадку різних металів та механічне оброблення; властивості різних порід дерева; складний різальний інструмент та правила його заточування та доведення; способи формування нескладних деталей; будову контрольно-вимірювального інструменту; основні види та способи в'язання моделей та стрижневих ящиків; розрахунок ливникової системи; допуски і посадки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення дерев'яних моделей:
1. Барабани канатні з діаметром до 1000 мм.
2. Бігуни підкранові.
3. Блоки канатні та ланцюгові з діаметром до 1000 мм.
4. Важелі довжиною понад 300 мм.
5. Виливниці для зливків масою до 1,5 т.
6. Вкладиші з діаметром понад 500 мм.
7. Втулки з діаметром понад 500 мм та довжиною понад 1000 мм.
8. Дверці та рамки опалювальних печей.
9. Жолоби доменні та мартенівські прямі.
10. Кільця поршневі з діаметром понад 500 мм.
11. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 700 до 2000 мм.
12. Колодки взуттєві простих фасонів.
13. Коробки зуборізні прецизійних верстатів.
14. Коробки "Нортон" токарно-гвинторізних верстатів.
15. Корпуси поперечно-стругальних верстатів.
16. Корпуси клапанів та засувок.
17. Корпуси та кришки редукторів довжиною до 700 мм.
18. Косинці та кронштейни розміром понад 300 мм.
19. Кришки круглі з діаметром понад 200 мм.
20. Кришки люків.
21. Лещата слюсарні.
22. Маховики та шківи з кривими спицями з діаметром до 1000 мм.
23. Маховики та шківи з прямими спицями з діаметром понад 500 мм.
24. Опоки з фасонними ребрами.
25. Плити для печей, кронштейни магнето трактора, болванки, шестірні токарного верстата, штуцери масляної та водяної арматури тракторів.
26. Поршні двигунів з діаметром до 500 мм.
27. Сектор балера стерна.
28. Супорти металорізальних верстатів.
29. Фартухи токарно-гвинторізних верстатів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє складні фасонні дерев'яні моделі з декількома стрижневими ящиками, з від'ємними частинами та частинами, що виступають, розміщеними в різних площинах. Виготовляє фігурні шаблони, копіри і макети. Виготовляє на деревообробних верстатах заготовки та деталі для особливо складних моделей та стрижневих ящиків. Виготовляє складні пристрої, необхідні для оброблення моделей. Розмічає та викреслює в натуральну величину складні моделі з припусками на усадку та на механічне оброблення. Обробляє складні моделі та стрижневі ящики. Налагоджує деревообробні верстати. Ремонтує складні фасонні дерев'яні моделі та стрижневі ящики. Виготовляє особливо складні та відповідальні моделі спільно з модельником дерев'яних моделей більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних деревообробних верстатів; технічні умови на виготовлення моделей та стрижневих ящиків; методи розрахунку складних шаблонів; способи формування та складання форм середньої складності; конструкцію контрольно-вимірювального інструменту; систему допусків і посадок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення дерев'яних моделей:
1. Барабани канатні з двома рядами спиць з діаметром понад 1000 мм.
2. Блоки канатні та ланцюгові з діаметром понад 1000 мм.
3. Букси різних типів.
4. Вентилі прохідні.
5. Виливниці всіх типів для зливків масою понад 1,5 т.
6. Жолоби роздвоєні для доменних та мартенівських печей.
7. Клюз бортовий.
8. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 2000 мм.
9. Колектори двигунів вихлопні та всмоктувальні.
10. Колодки взуттєві складних фасонів.
11. Корпуси гідроприводів.
12. Корпуси та кришки редукторів довжиною понад 700 до 3000 мм.
13. Корпуси водяних та масляних насосів, розтруби водяних насосів.
14. Маховики, шківи з кривими спицями з діаметром понад 1000 мм.
15. Мульди розливальних машин.
16. Основи каретки, фартухи металорізальних верстатів.
17. Піддони для виливниць.
18. Плити колошника доменних печей.
19. Поршні двигунів з діаметром понад 500 мм.
20. Рами гусеничного ходу для екскаваторів з ковшами місткістю до 3 м куб.
21. Рами фундаментні дизелів потужністю до 1472 кВт (2000 к. с.).
22. Станини верстатів, молотів масою до 10 т.
23. Трубки важеля терезів штучного зважування.
24. Циліндри кувальних пресів з діаметром до 800 мм.
25. Шестірні шевронні та колеса зубчасті з конічним литим зубом з діаметром до 500 мм.
26. Шестірні циліндричні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром до 1000 мм.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє особливо складні і відповідальні дерев'яні моделі з фігурними порожнинами, від'ємними частинами з великою кількістю стрижневих ящиків для тонкостінного фасонного лиття. Обробляє на деревообробних верстатах з великою точністю зовнішні і внутрішні поверхні складних та великих моделей і стрижневих ящиків. Виготовляє фігурні шаблони для складних модельних робіт. Склеює складні заготовки з перехідними по перетинах радіусами. Ремонтує особливо складні і відповідальні моделі та стрижневі ящики. Визначає найбільш раціональну технологічну послідовність виготовлення моделей. Виготовляє особливо складні пристрої для оброблення моделей та стрижневих ящиків. Складає рецептуру протрав, політур, лаків для фарбування моделей. Полірує та лакує моделі. Виготовляє унікальні моделі спільно з модельником більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості різних деревообробних верстатів, електричного та пневматичного інструменту модельного виробництва; раціональні заходи в'язання та склеювання дерев'яних моделей; методи розрахунку особливо складних шаблонів та пристроїв; стандарти модельного виробництва, процеси формувальних та стрижневих робіт під час ручного та машинного формування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення дерев'яних моделей:
1. Бабки передні великогабаритні токарних верстатів.
2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання потужністю до 736 кВт (1000 к. с.).
3. Гвинти гребні.
4. Горловини коксових печей.
5. Горловини конвертерів.
6. Діафрагми турбін.
7. Колеса черв'ячні роз'ємні.
8. Колодки взуттєві особливо складних фасонів.
9. Корпуси редукторів довжиною понад 3000 мм.
10. Лопаті гребних гвинтів.
11. Мундштуки хоботів завалювальних машин.
12. Рами гусеничного ходу для екскаваторів з ковшами місткістю понад 3 м куб.
13. Рами фундаментні дизелів потужністю понад 1472 кВт (2000 к. с.).
14. Різаки для ковшів екскаваторів.
15. Станини великогабаритних токарних верстатів і пресів масою понад 10 до 25 т.
16. Станини фрезерних прецизійних верстатів.
17. Тарілки живильників агломераційної фабрики.
18. Циліндри кувальних пресів з діаметром понад 800 до 1800 мм.
19. Циліндри парових турбін потужністю до 25000 кВт.
20. Шестірні шевронні та колеса зубчасті з конічним литим зубом з діаметром понад 500 мм.
21. Шестірні циліндричні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром понад 1000 мм.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє особливо складні, унікальні та відповідальні фасонні дерев'яні моделі з великою кількістю фігурних стрижневих ящиків, внутрішніх порожнин та від'ємних частин. Виготовляє копіри та макети. Виготовляє особливо складні моделі для експериментальних відливок. Виготовляє фігурні шаблони для найбільш складних токарних, фрезерних, модельних робіт. Перевіряє особливо складні моделі на контрольній плиті за допомогою різних інструментів та приладів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи конструювання особливо складних шаблонів і пристроїв; раціональні конструкції моделей та стрижневих ящиків; правіша розмічання особливо складних геометричних фігур з складними переходами; Державні стандарти на припуски для механічного оброблення; способи та види формування найбільш складних деталей за моделями, скелетами та шаблонами.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення дерев'яних моделей:
1. Ахтерштевні та кронштейни.
2. Балки п'ятові прокатних станів.
3. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання потужністю понад 736 кВт (1000 к. с.).
4. Головки циліндрів дизелів та тракторних двигунів.
5. Ковші екскаваторів (передні та задні стінки).
6. Корпуси коробок зубофрезерних прецизійних верстатів.
7. Коробки швидкостей розточувальних верстатів.
8. Корпуси турбін.
9. Мульди завалювальних машин мартенівських печей.
10. Основи столів зубофрезерних прецизійних верстатів.
11. Станини пресів масою понад 25 т.
12. Труби усмоктувальні та вихлопні.
13. Фурми кисневі для конвертерів, вагранок, відпалювальних печей.
14. Хрестовини стрілочних переводів та їх осердя.
15. Циліндри кувальних пресів з діаметром понад 1800 мм.
16. Циліндри парових турбін потужністю понад 25000 кВт.
23. МОДЕЛЬНИК З МЕТАЛЕВИХ МОДЕЛЕЙ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та ремонтує прості металеві моделі під керівництвом модельника з металевих моделей більш високої кваліфікації. Ріже та обпилює заготовки для простих моделей. Армує дерев'яні моделі з прямолінійним контуром. Виготовляє підіймачі та шипи для дерев'яних моделей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні заходи слюсарних, токарних та фрезерних робіт; призначення металевої модельної оснастки, яку виготовляє та ремонтує; призначення та способи застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв; способи заточування простого інструменту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Втулки з діаметром до 200 мм довжиною до 100 мм - виготовлення металевих моделей.
2. Кришки квадратні - виготовлення металевих моделей.
3. Плити сушильні - обпилювання.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та ремонтує прості моделі з алюмінію, чавуну, сталі та інших металів та стрижневі ящики із незначною кривизною. Виконує окремі операції з виготовлення моделей середньої складності під керівництвом модельника з металевих моделей більш високої кваліфікації. Виготовляє прості кокілі. Запаює раковини в простих моделях та стрижневих ящиках. розмічає на плиті прості моделі кокілів та стрижневих ящиків. Установлює нероз'ємні моделі на підмодельні плити.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні вимоги до модельної оснастки, яку виготовляє та ремонтує; основні механічні властивості металів, які обробляє; призначення та спосіб застосування різного слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи заточування та заправляння інструменту; основи знань про допуски і посадки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Втулки з діаметром понад 200 мм і довжиною понад 100 мм - виготовлення металевих моделей.
2. Елементи ливникової системи - остаточне слюсарне оброблення.
3. Маховики, трійники та інші подібні вироби - паяння та заправлення раковин в моделях та стрижневих ящиках.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та ремонтує моделі середньої складності з алюмінію, чавуну, сталі та інших металів і сплавів з малою кількістю криволінійних поверхонь та стрижневі ящики. Виготовляє кокілі середньої складності. Виконує окремі операції з виготовлення моделей складної конфігурації під керівництвом модельника з металевих моделей більш високої кваліфікації. Ремонтує нескладні металеві моделі. Розмічає моделі, стрижневі ящики та кокілі середньої складності на плиті. Запаює раковини в складних моделях і стрижневих ящиках. Установлює роз'ємні моделі та кокілі на підмодельні плити. Креслить ескізи. Обковує та армує дерев'яні моделі з криволінійними поверхнями. Визначає необхідні припуски на усадку і механічне оброблення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: послідовність операцій і найбільш раціональні способи виготовлення та ремонту моделей; основи технології металів в межах роботи, що виконує; слюсарну справу; способи установлення моделей на формувальних машинах та монтажу виливниць на відцентрових машинах; розміри формувальних ухилів для ручного та машинного формування: припуски на усадку та механічне оброблення металів; будову та спосіб застосування слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Блоки канатні з діаметром до 300 мм - виготовлення металевих моделей.
2. Колодки гальмові локомотивів та вагонів - виготовлення металевих моделей.
3. Корпуси та покришки редукторів з діаметром до 150 мм - виготовлення металевих моделей.
4. Маховики з діаметром до 500 мм - виготовлення металевих моделей.
5. Прихили - виготовлення металевих моделей.
6. Різці фігурні - виготовлення металевих моделей.
7. Трійники - остаточне слюсарне оброблення моделей з установленням їх на підмодельній плиті.
8. Фітинги простої конфігурації - складання, ремонт металевих моделей.
9. Ящики стрижневі - армування по розняттю з пригонкою по робочій поверхні.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та ремонтує складні фасонні моделі з алюмінію, чавуну, сталі та інших металів і сплавів з великою кількістю стрижневих ящиків, постійні металеві форми, кокілі та шаблони складної конфігурації. Виготовляє великі моделі середньої складності. Готує сплави для паяння. Креслить в натуральну величину моделі та стрижневі ящики. Установлює на підмодельних плитах особливо складні моделі, які спарюються, з криволінійним контуром.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення і розміщення від'ємних частин в моделях та стрижневих ящиках; основи технології формування відливок деталей з чавуну чи кольорових сплавів; вимоги до металевих моделей; конструкцію контрольно-вимірювального та робочого інструменту і пристроїв; систему допусків та посадок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення металевих моделей:
1. Блоки канатні з діаметром понад 300 мм.
2. Картери блоків двигунів потужністю до 36,8 кВт (50 к. с.).
3. Коробки подач металорізальних верстатів.
4. Корпуси та кришки редукторів з діаметром понад 150 до 200 мм.
5. Маховики з діаметром понад 500 мм.
6. Покришки корпусів двигунів.
7. Фітинги складної конфігурації - складання, ремонт металевих моделей.
8. Шестірні з литим зубом з діаметром до 500 мм.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та ремонтує складні відповідальні та великі моделі з фігурними порожнинами, з великою кількістю стрижневих ящиків для тонкостінного фасонного лиття з алюмінію, чавуну, сталі та інших металів і сплавів. Розмічає складні відповідальні та великі металеві моделі. Виготовляє складні фасонні шаблони для перевірки і оброблення моделей, стрижневі ящики, копіри, макети та металеві форми. Креслить моделі в різних видах та розрізах за кресленнями деталей. Монтує складні відповідальні моделі. Визначає за Державним стандартом необхідні формувальні ухили, припуски на усадку та механічне оброблення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи механічного оброблення металів; способи формування складних деталей за моделями; розрахунки та геометричні побудування, які необхідні під час виготовлення складних та відповідальних моделей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Діафрагми турбін - виготовлення металевих моделей.
2. Картери блоків двигунів потужністю понад 36,8 кВт (50 к. с.) - виготовлення металевих моделей.
3. Корпуси вертлюгів - виготовлення металевих моделей.
4. Корпуси та кришки редукторів з діаметром понад 200 до 1000 мм - виготовлення металевих моделей.
5. Крильчатки вентиляторів - виготовлення металевих моделей.
6. Лопатки роторів та статорів - виготовлення металевих моделей.
7. Поршні дизелів тепловозів - виготовлення металевих моделей.
8. Станини металорізальних верстатів - виготовлення металевих моделей.
9. Траверси - виготовлення металевих моделей.
10. Труби з від'ємними укладками та ребрами - виготовлення глибоких фігурних стрижневих ящиків.
11. Фітинги зі сферичною поверхнею та перемінним діаметром - виготовлення та повне відновлення металевих моделей.
12. Хомути тяглові автозчіпки - виготовлення металевих моделей.
13. Шестірні з литим зубом з діаметром понад 500 мм - виготовлення металевих моделей.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та ремонтує особливо складні, унікальні фасонні металеві моделі з великою кількістю стрижневих ящиків, внутрішніх порожнин та від'ємних частин. Розмічає особливо складні моделі на розмічальній плиті з перенесенням основних точок. Виготовляє особливо складні фасонні шаблони для перевірки та оброблення моделей, стрижневих ящиків, копірів, макетів та металевих форм. Наносить на шаблони та моделі складні криві лінії. Монтує особливо складні моделі на контрольній плиті за допомогою різного контрольно-вимірювального інструменту та приладів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи конструювання особливо складних шаблонів; раціональні конструкції моделей та способи визначення площин рознімання моделей та стрижневих ящиків; правила розмічання особливо складних геометричних фігур зі складними переходами; способи та види формування найбільш складних деталей за моделями та шаблонами.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Блоки циліндрів двигунів та головки блоків - виготовлення металевих моделей.
2. Коробки гідравлічні - виготовлення металевих моделей.
3. Корпуси головок автозчіпок - виготовлення металевих моделей.
4. Корпуси та кришки редукторів з діаметром понад 1000 мм - виготовлення металевих моделей.
5. Кришки блоків двигунів передні - виготовлення металевих моделей.
6. Лопатки діафрагм - виготовлення металевих моделей.
7. Лопаті гребних гвинтів - виготовлення металевих моделей.
8. Рами візків вагонів - виготовлення металевих стрижнів.
9. Редуктори реактивних двигунів великогабаритні - виготовлення металевих моделей та стрижневих ящиків.
10. Станини роторів та грязьових насосів - виготовлення металевих моделей.
11. Фітинги всіх різновидів та розмірів з конічною різьбою - виготовлення та повне відновлення металевих моделей.
24. МОДЕЛЬНИК МОДЕЛЕЙ З ЕПОКСИДНИХ СМОЛ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує заготівельні роботи для виготовлення простих моделей з епоксидних смол. Виготовляє основи під плази. Розводить гіпс. Герметизує шви гіпсом або пластиліном. Знежирює та видаляє ацетоном розподільну речовину та клей з готових моделей. Фарбує поверхню готової продукції. Заготовляє просту металеву арматуру та дерев'яну опалубку. Заливає прості форми епоксидними смолами під керівництвом модельника більш високої кваліфікації. Маркує виготовлену продукцію.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні прийоми слюсарних та столярних робіт; призначення та умови застосування простого різального та контрольно-вимірювального інструменту; основні властивості гіпсу, пластиліну, ацетону та лакофарбувальних покриттів; правила поводження з епоксидними смолами.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Затискувачі прямолінійні - виготовлення.
2. Контейнери прямолінійні - виготовлення моделей.
3. Опалубки з дерева - заготовлення та складання.
4. Плази та штампи - розбирання після заливання.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та реставрує прості моделі з епоксидних смол. Виконує заготівельні роботи для виготовлення моделей середньої складності; звіряє розміри моделі з кресленням; обгумовує контури моделі на товщину матеріалу, який штампується. Заготовляє арматуру з дроту. Виготовляє дерев'яну опалубку. Створює базу під фрезерування. Складає литтєву композицію та заливає епоксидною масою форми з наступним обробленням їх. Готує розподільний склад та наносить його на моделі вручну та пульверизатором.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних деревообробних верстатів; правила поводження з епоксидними основами; способи заточування та заправляння інструменту; вимоги до моделей; призначення та умови застосування спеціального контрольно-вимірювального інструменту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дена контейнерів - виготовлення моделей.
2. Заготовки дельта-деревини за розмірами - виготовлення.
3. Контрмоделі, штампи та пристрої прості - виготовлення і реставрація моделей.
4. Ложементи прості - виготовлення моделей.
5. Плази криволінійні довжиною до 700 мм - виготовлення моделей.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та реставрує моделі середньої складності з епоксидних смол. Виготовляє на деревообробних верстатах заготовки та деталі для складних і особливо складних моделей. Звіряє розміри моделі з кресленнями, наносить перерізи. Розмічає та креслить складні шаблони з паперу та картону по контуру моделі. Нарощує моделі гумою по всьому контуру на товщину матеріалу, який штампується. Виготовляє опалубку середньої складності з дерева. Виготовляє стрижень по контуру моделі. Складає форму та армує її трубками. Герметизує шви гіпсом або пластиліном. Змащує розподільною речовиною. Готує композиції з епоксидних смол вручну та в змішувачі; зважує компоненти, нагріває смолу, вводить наповнювачі та інші компоненти, заливає підготовлені форми. Доповнює розміри виготовлених моделей до розмірів креслень. Забиває раковини та тріщини, шабрує, ґрунтує поверхні моделі епоксидною смолою.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову деревообробних верстатів різних типів; вимоги до виготовлених моделей; основи розмічального діла; будову спеціального різального інструменту та правила його заточування; будову контрольно-вимірювальних інструментів; властивості, хімічний склад і характеристику компонентів епоксидних композицій; органічні розчинники; правила зважування на важільних вагах.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Контейнери середньої складності - виготовлення моделей.
2. Контрмоделі, штампи, пристрої середньої складності - виготовлення та реставрація моделей.
3. Ложементи середньої складності - виготовлення моделей.
4. Ложементи, притискувачі, контейнери, електроди з діаметром 2, 3, 5 мм (холодного та гарячого отвердіння малеїновим ангідридом, фталевим ангідридом тощо) - облицювання діелектриком.
5. Плази криволінійні довжиною понад 700 до 1000 мм - виготовлення моделей.
6. Системи ливникові випорів - розрахунок та виготовлення.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє та реставрує складні моделі з епоксидних смол. Перевіряє розміри моделей за кресленнями на контрольній плиті за допомогою різних інструментів та приладів. Складає форму. Зв'язує складну арматуру за кресленням та установлює її на основу. Розраховує та установлює ливникову систему та випори, установлює базу під фрезерування з притиранням по плиті. Готує та заливає багатомісні складні штампи стиракрилом. Готує епоксидні композиції. Заливає підготовлену форму, розбирає після витримки, знімає розподільний склад, доводить поверхні за шаблонами.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми деревообробних верстатів різних типів; основні геометричні залежності; розрахунок маси епоксидної смоли, необхідної для заливання форми; правила зважування на технічних вагах; основи органічної хімії в межах роботи, яку виконує; правила поводження з різними реактивами.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Електродотримачі - виготовлення моделей.
2. Контейнери складні - виготовлення моделей.
3. Контрмоделі, штампи, пристрої складні - виготовлення та реставрація моделей.
4. Ложементи складні - виготовлення моделей.
5. Перехідники до плазів - виготовлення моделей.
6. Плази криволінійні довжиною понад 1000 мм - виготовлення моделей.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє особливо складні, експериментальні та відповідальні моделі та майстер-моделі з фігурними порожнинами та поверхнями, від'ємними частинами. Обробляє на деревообробних верстатах зовнішні та внутрішні поверхні складних та великих моделей, майстер-моделей та калібрів кузовних деталей. Виготовляє шаблони для особливо складних модельних робіт, з перехідними по перетинам радіусами. Ремонтує особливо складні і відповідальні майстер-моделі. Виконує спарювання зовнішніх кузовних майстер-моделей з епоксидних смол в куб та в загальний блок кузова автомобіля. Визначає найбільш раціональну технологічну послідовність виготовлення особливо складних і відповідальних моделей. Доводить поверхні за шаблонами. Наносить осьові лінії і сітки в різних перетинах блоку. Перевіряє розміри особливо складних майстер-моделей на контрольній плиті за допомогою різних інструментів та приладів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: методи розрахунку базових основ для спарювання зовнішніх кузовних майстер-моделей в куб; способи виготовлення та доведення майстер-моделей за кресленнями, одержання негативних та позитивних моделей; правила розмічання особливо складних геометричних фігур зі складними переходами, способи визначення площин рознімання моделей; правила складання майстер-моделей кузовних деталей в загальний блок кузова; способи перевірки остаточних конструктивних розмірів блоку кузова автомобіля.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення майстер-моделей автомобіля:
1. Дахи.
2. Двері.
3. Днища.
4. Крила.
25. НАЖДАЧНИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обдирає прості штамповані деталі, відливки та поковки на наждачних верстатах абразивними кругами сухим способом. Зачищає місця обрубування ливників, випорів, заливів, шорсткостей, задирок. Зачищає зварні шви.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову переносних і стаціонарних наждачних верстатів, які обслуговує, найменування та призначення їх основних частин; найменування металів та деталей, які обробляє, та їх маркування; призначення та умови застосування найбільш розповсюдженого простого контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; основи знань про наждачні та полірувальні круги.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обдирання та зачищання:
1. Зубила слюсарні.
2. Клини.
3. Поковки прямокутні.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обдирає та зачищає деталі середньої складності прямокутної та круглої конфігурації на наждачних верстатах абразивними кругами сухим способом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову наждачних верстатів, які обслуговує; будову та умови застосування розповсюджених пристроїв; правила установлення та правлення шліфувальних кругів; режими оброблення; основи знань про допуски, посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів; властивості металів, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обдирання та зачищання:
1. Вали.
2. Заглушки.
3. Кільця поршневі.
4. Ротори.
5. Трійники.
6. Фітинги.
7. Шестірні.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зачищає та доводить деталі складних обрисів, криволінійних і прямокутних конфігурацій на наждачних переносних, стаціонарних та підвісних верстатах та полірувальних бабках абразивними кругами сухим способом. Зачищає та доводить деталі під ультразвуковий контроль, кольорову, люмінісцентну та магнітопорошкову дефектоскопію.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи підналагодження різних наждачних та полірувальних верстатів; будову універсальних та спеціальних пристроїв; характеристику шліфувальних кругів; твердість, зернистість, в'язкість; будову контрольно-вимірювального інструменту і приладів; допуски і посадки. 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Зачищання та доведення:
1. Виливниці.
2. Втулки.
3. Гвинти гребні.
4. Диски.
5. Зварні з'єднання з вимірювальними соплами та діафрагмами.
6. Корпуси масляних фільтрів.
7. Лопатки.
8. Рами металеві клавішних музичних інструментів.
9. Ступиці вентиляторів.
26. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ЛИВАРНИХ МАШИН
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує машини з виготовлення простих моделей для лиття з виплавлюваних моделей, які обслуговує. Установлює прес-форми малої та середньої величини і складності на машини для лиття під тиском у межах трьох типів. Випробовує нові середньої складності прес-форми. Здійснює поточний ремонт машин та простих прес-форм та усуває дефекти.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних машин та порядок регулювання усіх ланок машини; конструкції прес-форм простих і середньої складності, порядок їх складання та установлення; необхідну температуру металу, який заливає; способи випробування нових середньої складності прес-форм; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує механізми з виготовлення середньої складності та складних моделей для лиття з виплавлюваних моделей, які обслуговує. Установлює великі складні прес-форми на машинах різних типів для лиття під тиском. Випробовує нові складні прес-форми на типах машин, які обслуговує. Оглядає, опробовує та пускає в роботу різні ливарні машини. Здійснює поточний ремонт складних прес-форм. Налагоджує захвати промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи різних типів машин для лиття під тиском; способи налагодження машин з виготовлення складних моделей для лиття з виплавлюваних моделей та інших ливарних машин; порядок регулювання усіх ланок машин; конструкції великих та складних прес-форм, порядок їх складання та установлення; ливарні властивості металів, склад сплавів; режими робіт; будову контрольно-вимірювальних приладів; способи випробування складних прес-форм; будову однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність та точність позиціювання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує ливарні машини для виготовлення особливо складних та точних моделей для лиття з виплавлюваних моделей, а також налагоджує та регулює ливарно-витискні машини, установлює великі особливо складні прес-форми з гідравлічними приводами. Доводить прес-форми до точності, яка вимагається. Випробовує нові прес-форми з гідравлічними приводами при ручному керуванні на різних типах машин. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми різних типів машин; конструкції різної складності прес-форм та способи їх випробування; будову різних промислових маніпуляторів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
27. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ФОРМУВАЛЬНИХ ТА СТРИЖНЬОВИХ МАШИН
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує та регулює формувальні та стрижньові машини вантажністю до 1200 кг. Доводить співвісність півформ під час їх складання. Установлює, перестановлює та налагоджує моделі, стрижньові ящики та пристрої машин, які обслуговує. Проводить інструктаж формувальників з правильних заходів керування машинами.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи формувальних машин; номенклатуру та характеристику модельно-опокового інвентарю; заходи та способи установлення та налагодження моделей, стрижньових ящиків; правила та заходи формування та складання форм; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів; вимоги до форм та стрижнів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує та регулює формувальні та стрижньові машини вантажністю понад 1200 до 2500 кг та однотипні піскодувні машини та піскомети. Установлює, пепестановлює та налагоджує складні моделі, стрижньові ящики, штампи та пристрої. Забезпечує безперебій у роботі машин, які обслуговує. Бере участь в ремонті устаткування та оснастки, які обслуговує. Налагоджує захвати промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи різних формувальних, стрижньових шприц-машин та пресів; конструктивні особливості моделей, стрижньових ящиків, штампів, прес-форм; технічні вимоги до відливок; ливарні властивості металів; будову контрольно-вимірювального інструменту; будову однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність та точність позиціювання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує та регулює формувальні машини вантажністю понад 2500 кг. Налагоджує та регулює піскомети та піскодувні машини, автомати з виробництва оболонкових форм різних конструкцій, устаткування та механізми автоматичних ліній формування. Складає, розбирає, установлює та налагоджує особливо складні моделі. Складає, розбирає, установлює та налагоджує моделі на формувальному столі автоматичної лінії. Бере участь в поточному ремонті та усуває несправності автоматичної лінії. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми різних формувальних машин та автоматів з виробництва оболонкових форм та автоматичних ліній; основні властивості формувальних та стрижньових сумішей; технологічний процес та послідовність виготовлення та складання ливарних форм на автоматичній лінії; правила та заходи формування та складання складних форм; настроювання та регулювання контрольно-вимірювального інструменту; будову різних промислових маніпуляторів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
28. ОБМАЗУВАЛЬНИК КОВШІВ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обмазує та просушує ковші та ложки для заливання форм з додержанням необхідної товщини та профілю обкладки. Виготовляє захисні козирки з азбесту з обмазуванням вогнетривкою глиною. Вибиває металеві настилання, шлаки, горілу глину з ковша. Готує обмазувальну та футерувальну суміш. Визначає придатність обмазувально-футерувальних сумішей. Вмуровує сифонні трубки, сушить ковші та визначає їх придатність.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову ковшів; склад обмазувальних та футерувальних глин, які застосовує; заходи набивання та обмазування ковшів для придання необхідної товщини та профілю обкладки; способи сушіння ковшів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
29. ОБПИЛЮВАЧ ФАСОННИХ ВІДЛИВОК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обпилює та полірує зовнішні та внутрішні поверхні фасонних відливок та деталей з обробленням за 12 - 14 квалітетами (5 - 6 м класами точності), які не підлягають механічному обробленню, з перевіркою за шаблонами з дотриманням заданих розмірів та додержанням однакової товщини стінок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: найменування та призначення простого контрольно-вимірювального інструменту, що застосовує при обпилюванні; правила затискання деталей в лещатах; принципи дії пневматичних пістолетів, шарошок та абразивного інструменту; місця деталей, які підлягають обпилюванню та поліруванню; найменування та призначення спеціального контрольно-вимірювального інструменту; основи знань про допуски, посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення); способи заточування простого, середньої складності та складного різального інструменту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обпилює та полірує зовнішні і внутрішні поверхні фасонних відливок та деталей з обробленням за 8 - 11 квалітетами, які не підлягають механічному обробленню, з перевіркою за шаблонами, дотриманням заданих розмірів та збереженням однакової товщини стінок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову пневматичних пістолетів, шарошок, абразивного та простого контрольно-вимірювального інструменту; механічні властивості абразивних відливок та деталей; правила затискання деталей в пристроях; допуски, посадки, квалітети та параметри шорсткості.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обпилює, доводить та полірує зовнішні і внутрішні фасонні та відповідальні відливки та деталі з обробленням за 7 - 9 квалітетами, які не підлягають механічному обробленню, з перевіркою за шаблоном та кондуктором, дотриманням заданих розмірів та товщини стінок. Визначає внутрішні дефекти та усуває їх під час оброблення відливок та деталей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технології металів в межах роботи, яку виконує; правила термооброблення відливок; будову, умови застосування та призначення складного контрольно-вимірювального інструменту; систему допусків, посадок, квалітети та параметри шорсткості.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обпилює, доводить та полірує зовнішні і внутрішні фасонні та відповідальні відливки деталей з обробленням за 6 квалітетом, які не підлягають механічному обробленню, з дотриманням заданих розмірів та збереженням товщини стінок, перевіркою за шаблонами та кондукторами.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила налагодження та регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту, приладів та пристроїв; способи кріплення та вивіряння деталей та відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
30. ОБПИЛЮВАЧ ФОРМ ТА МЕТАЛУ СІРЧАНИМ ПОРОШКОМ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обпилює сірчаним порошком розплавлені магнієві сплави та форми після заливання їх металом. Розмелює та просіває сірку. Замінює сітки та сита.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила запорошування дзеркала розплавленого металу; способи приготування сірчаного порошку; призначення процесу запорошування магнієвих сплавів сірчаним порошком.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
31. ОБРУБУВАЧ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обрубує та вирубає пневматичним молотком або зубилом вручну приливки, задирки, пригар, ливники та випори на зовнішніх поверхнях у відкритих та зручних для роботи місцях на дрібних відливках та деталях простої конфігурації. Видаляє рамки та каркаси з відливок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову пневматичних молотків та зубил; вимоги до поверхонь відливок та деталей, які обробляє; правила роботи пневматичним молотком та зубилом.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обрубування відливок та деталей:
1. Втулки, кільця та стакани з діаметром до 100 мм.
2. Гайки та баранчики.
3. Заготовки для вил.
4. Корпуси та кришки двопровідних бутлегів та опускних кранів топок.
5. Підп'ятники візків вантажних вагонів та тендерів.
6. Ролики до семафорів та компенсаторів.
7. Щити підшипникові з діаметром до 500 мм.
Обрубування:
1. Баби, вкладиші прості, обойми та цапфи.
2. Обтічники гребних гвинтів, опори, ступиці прості.
3. Плити, піддони, підставки для ножиців, подушки, скоби для кріплення опок, спеціальний баласт з вуглецевих сталей, футерування (без підгонки отворів).
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обрубує, обпилює, зачищає та вирубає пневматичним молотком або зубилом вручну, абразивними кругами, шарошками заливання, припливи, пригар, додатки, задирки, ливники та інші нерівності на внутрішніх поверхнях в незручних для роботи місцях в дрібних відливках та деталях, зовнішніх поверхнях великих та середніх розмірів відливок, трубах, поковках, деталях та при поточно-масовому виробництві - зовнішніх поверхнях дрібних відливок. Видаляє з відливок складні за конфігурацією залишки стрижнів та каркасів. Вирубає дефекти в металі під заварювання в простих відливках.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи пневматичних молотів; технічні вимоги на здавання придатних відливок; правила обрубування та вирубування дефектів відливок для наплавлення, правила роботи повітропроводу; розташування каркасів в складних відливках та заходи їх усунення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обрубування відливок та деталей:
1. Амбразури доменних печей.
2. Букси рухомого складу.
3. Вали колінчасті довжиною до 1000 мм.
4. Вінці та ободи зубчасті з діаметром до 500 мм.
5. Втулки, кільця та стакани з діаметром понад 100 мм.
6. Втулки напрямні, траверси гнізд, гайки підіймальних столів та ролики медичного устаткування.
7. Гвинти гребні з діаметром до 1000 мм.
8. Деталі стрілочних переводів (осердя кореневих містків, станини коромисла та противаги стрілочного переводу).
9. Деталі тепловоза (кільця ущільнювальні тяглових моторів, корпуси радіально-упорних підшипників турбоповітродувки тощо).
10. Зірочки брашпилів.
11. Зливки стальні.
12. Корпуси передніх та задніх бабок металорізальних верстатів.
13. Маховики.
14. Мульди завалювальних та розливальних машин.
15. Муфти з'єднувальні.
16. Оправки прошивного стану.
17. Патрубки перехідні.
18. Планки кіпові з двома роульсами.
19. Повзуни поршневі паровозів.
20. Радіатори опалювальні.
21. Решітки колосникові.
22. Секції опалювальних котлів.
23. Трійники системи бензо- та повітроводу.
24. Фланці.
25. Чаші для зливання шлаку.
26. Шаботи молотів.
27. Щити підшипників з діаметром понад 500 до 1200 мм.
Обрубування:
1. Веретена, головки, задрайки.
2. Кіпові планки, кокілі, комінгси, корпуси подушок, кришки румпелів.
3. Кронштейни, важілі (крім тонкостінних), спеціальний баласт з маломагнітних сталей, тарілки прості, щоки.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обрубує, обпилює, зачищає та вирубає пневматичним молотком або зубилом вручну, на підвісних наждачних верстатах та спеціальних машинах великі тонкостінні багатоканальні складні і відповідальні відливки та деталі з внутрішніми ребрами та перегородками в важкодоступних місцях. Обрубує та вирубує пневматичним молотком та зубилом вручну зовнішні та внутрішні поверхні тонкостінних відливок середньої складності в поточно-масовому виробництві. Видаляє залишки стрижнів та каркасів з тонкостінних багатоканальних та відповідальних відливок. Видаляє ливники та прибутки з відливок складної форми. Вирубує дефекти в складних відливках та деталях за шаблонами та лекалами. Управляє підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги. Стропує та ув'язує відливки та деталі для підіймання, переміщення, установлення та складування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні вимоги до готових відливок, які обрубуються за шаблоном; конструкцію складних каркасів та рамок, розташування їх у відливках та заходи їх усунення; будову шаблонів та умови їх застосування під час обрубування; місця підключення та переключення повітропроводу та потрібний тиск повітря для нормальної роботи пневматичного інструменту; механічні властивості матеріалів, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обрубування відливок та деталей:
1. Балансири тракторів.
2. Барабани швартові.
3. Башмаки та колодки гальмові локомотивів та вагонів та башмаки гальмові гіркові.
4. Блоки та головки блоків циліндрів двигунів внутрішнього згорання потужністю до 36,8 кВт (50 к. с.).
5. Вали колінчасті довжиною понад 1000 мм.
6. Виливниці для зливків з масою до 10 т.
7. Вінця та ободи зубчасті з діаметром понад 500 мм.
8. Вкладиші газових плит.
9. Гвинти гребні з діаметром понад 1000 мм.
10. Горловини маслонагрівачів.
11. Деталі автозчіпу, крім корпусу головки автозчіпу.
12. Деталі тепловозів (корпуси приводів, циліндри компресорів тощо).
13. Жолоби.
14. Корпуси малі засипного апарату доменних печей.
15. Корпуси гальмових кранів та бензонасосів.
16. Корпуси масляних насосів.
17. Корпуси підшипників.
18. Кришки передніх підшипників ведучих шестерень.
19. Кришки циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
20. Опоки.
21. Палети агломераційних машин.
22. Патрубки радіаторів.
23. Планшайби.
24. Рами фундаментні машин та рольгангів.
25. Станини молотів, дробарок з масою до 10 т, кувальних та електричних машин, металорізальних верстатів.
26. Станини прокатних станів з масою до 20 т.
27. Циліндри парові паровозів та компресорів.
28. Шестірні та колеса однодискові з вікнами та ребрами або з одним рядом спиць.
29. Шибери перекидних клапанів мартенівських печей.
30. Щити підшипників з діаметром понад 1200 мм.
Обрубування:
1. Ахтерштевні, діафрагми, колонки клапанні, мортири, клюзи кришки кінгстонів та клінкетів (завантажувальні).
2. Деталі з корозійно-стійких та маломагнітних сталей.
3. Лапи якоря Холу з масою до 1000 кг, матриці, пуансони, обтічники з кишенями, ступицями з отворами, тарілки тонкостінні з вушками.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обрубує та вирубає зубилом вручну великогабаритні тонкостінні багатоканальні особливо складні та відповідальні відливки та деталі, які мають велику кількість ребер та перегородок, з застосуванням підмостей в стиснених місцях, які допускають обмежену рухливість робітника. Обрубує та вирубає тонкостінні багатоканальні складні та відповідальні відливки з великою кількістю внутрішніх ребер та перегородок в поточно-масовому виробництві.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила обрубування та вирубання особливо складних та відповідальних відливок в незручних та важкодоступних місцях; основні властивості матеріалів, які обробляє, режими їх оброблення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обрубування відливок та деталей:
1. Балки вагонів шкворневі.
2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання потужністю понад 36,8 кВт (50 к. с.).
3. Боковини візків вагонів.
4. Конуси великі засипних апаратів доменних печей.
5. Колектори автомобілів.
6. Корпуси головок автозчіпу.
7. Корпуси роликових букс.
8. Корпуси паливних насосів.
9. Корпуси турбін.
10. Корпуси фрикціонів.
11. Крилатки.
12. Станини дробарок з масою понад 10 т.
13. Станини прокатних станів з масою понад 20 т.
14. Ступиці колес автомобілів.
15. Хомути тяглові автозчіпів.
16. Чаші великих конусів доменних печей.
Обрубування:
1. Арматура суднова спеціальна.
2. Керма, румпелі, рудерпіси.
3. Корпуси та кришки суднових упорних та опорних підшипників, редукторів, черв'ячних передач.
4. Корпуси закривалок, клінкетів, клапанів, сальників.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обрубує та вирубає різними пневматичними інструментами великогабаритні, особливо складні та відповідальні деталі (відливки), які мають велику кількість ребер. Вирубає з додержанням заданих розмірів з застосуванням складних шаблонів та лекал для досягнення поєднання декількох поверхонь, шліфує абразивним кругом. Вирубає дефекти в складних унікальних деталях в умовах утрудненої видимості дефектів та в особливо незручних важкодоступних місцях за допомогою спеціальних фасонних інструментів та дзеркал.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи різних пневматичних інструментів, правила обрубування та вирубування особливо складних і відповідальних деталей з застосуванням шаблонів і лекал; основні властивості матеріалів, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обрубування відливок і деталей:
1. Виливниці великі з гофрованою внутрішньою поверхнею з масою понад 10 т та глуходонні.
2. Картери задніх мостів редукторів стернового керування коробок передач.
3. Лопаті гідротурбін - обрубування та шліфування.
4. Лопатки парових та газових турбін - обрубування та шліфування.
5. Напрямні лопатки - обрубування та шліфування.
6. Робочі колеса - обрубування та шліфування.
7. Циліндри газових компресорів.
8. Циліндри стернових машин.
9. Шестірні та колеса з подвійними та потрійними дисками або декількома рядами спиць.
32. ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ВІДЛИВОК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес електрогідравлічного очищення заготовок та відливок з різних металів та сплавів в ваннах з робочою рідиною з пульта керування. Підбирає однорідні заготовки та відливки, укладає їх та кріпить в пристроях. Готує ванни для електрогідравлічного очищення та завантаження відливок. Завантажує та вивантажує заготовки та відливки з ванн за допомогою вантажопідіймальних пристроїв та механізмів. Виконує електрогідравлічне очищення відливок та заготовок середньої складності, складних та особливо складних під керівництвом оператора більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип електрогідравлічного очищення; принцип роботи вантажопідіймальних механізмів, які обслуговує; призначення та правила застосування спеціальних пристроїв; правила монтажу заготовок та відливок в пристроях та завантаження їх в ванни; склад компонентів; режими електрогідравлічного очищення заготовок та відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес електрогідравлічного очищення заготовок та відливок з різних металів та сплавів середньої складності в ваннах з робочою рідиною з пульта керування. Визначає режими роботи устаткування. Контролює підтримування встановлених режимів та склад робочої рідини, якість очищення заготовок та відливок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичну та електричну схеми механізмів та пристроїв, які обслуговує; основи електрогідравлічного оброблення у межах роботи, яку виконує; вимоги та технічні умови до заготовок та відливок після очищення; склади розплавів, дефекти електрогідравлічного очищення та способи їх усунення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес електрогідравлічного очищення складних та особливо складних заготовок та відливок з різних металів та сплавів в ваннах з робочою рідиною з пульта керування. Управляє очищувальними установками різних систем.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію різних установок та очищувальних систем, правила вибору режимів електрогідравлічного очищення заготовок та відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
33. ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ЗАГОТОВОК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з пульта керування процес електрохімічного очищення простих заготовок та відливок з різних металів та сплавів в ваннах з розплавом луг. Підбирає однорідні заготовки та відливки, укладає та кріпить їх в пристроях. Готує ванни для електрохімічного очищення та завантаження їх лугами та кислотами. Завантажує, вивантажує заготовки та відливки з ванн за допомогою вантажопідіймальних пристроїв та механізмів. Виконує електрохімічне очищення відливок та заготовок середньої складності, складних та особливо складних під керівництвом оператора більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип електрохімічного очищення; принцип роботи вантажопідіймальних механізмів, які обслуговує; призначення та правила застосування спеціальних пристроїв; правила монтажу заготовок та відливок в пристрої та завантаження їх в ванни; послідовність підготовки розплавів; склад компонентів; режими електрохімічного очищення заготовок та відливок; правила заправлення хімікатів в ванни під час складання розплавів; правила безпечного поводження з розплавами при високій температурі.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Очищення:
1. Букси вагонів.
2. Відливки кришок, фланців, перехідників.
3. Корпуси ділильних механізмів металорізальних верстатів.
4. Радіатори опалювальні.
5. Ступиці коліс автомобілів.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з пульта керування процес електрохімічного очищення відливок та заготовок з різних металів та сплавів середньої складності в ваннах з розплавом луг. Визначає режими роботи устаткування. Контролює підтримку встановлених режимів та складу розплавів ванни, якість очищення заготовок та відливок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні та електричні схеми пристроїв та механізмів, які обслуговує; основи електрохімічного оброблення в межах роботи, яку виконує; вимоги та технічні умови до заготовок та відливок після очищення; склади розплавів, які застосовує, дефекти електрохімічного очищення та способи їх усунення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Очищення:
1. Бабки та станини верстатів.
2. Відливки картерів, блоки циліндрів та коробки передач металорізальних верстатів.
3. Коробки передач автомобілів.
4. Корпуси клапанів коробок автомобілів.
5. Сегменти захисних кілець.
6. Станини дизелів, дробарок, пресів.
7. Циліндри компресорів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з пульта керування процес електрохімічного очищення складних та особливо складних відливок та заготовок в ваннах з розплавом луг. Управляє очищувальними установками різних систем. Перевіряє склад розплаву за допомогою приладів. Коректує режими оброблення та склад розплаву відповідно до технологічних та виробничих інструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості різних установок та очищувальних систем, передові режими електрохімічного очищення; правила вибору режимів очищення; властивості розплавів та компонентів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Очищення:
1. Балки шкворневі.
2. Корпуси редукторів.
3. Лопатки парових та газових турбін пустотілі, водоохолоджувальні.
4. Станини та рами прокатних станів.
5. Шестірні та колеса з подвійними та потрійними дисками або декількома рядами спиць.
34. ОПЕРАТОР ОБРУБНОГО ВІДДІЛЕННЯ
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Управляє роботою конвеєра, кантувачів, установки для видалення ливників та додатків, камер гідроочищення, підривних машинок та фрезерувальних верстатів. Здійснює взаємодію робіт з оздоблювального оброблення виливниць та додержання технологічного графіка. Бере участь в настроюванні устаткування. Виконує профілактичний огляд та дрібний ремонт устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи устаткування; технологічну послідовність робіт у підрозділі остаточного оброблення виливниць; технологічні вимоги до якості оздоблювального оброблення виливниць.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 4 розряду не менше 1 року.
35. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ ТРАНСБОРДЕРНИМ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНО-ЗАМКНЕНИМ КОНВЕЄРАМИ
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Управляє за допомогою кнопочних станцій пульта керування, розподільних щитів та телевізійних камер роботою механізмів ливарного конвеєра з виливання виливниць, консольними кранами, підривними машинами та іншим устаткуванням. Забезпечує заданий ритм руху конвеєра та стежить за своєчасним виконанням технологічних операцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес лиття виливниць на конвеєрах; будову, принцип дії та правила керування механізмами конвеєра; роботу конвеєра на автоматичному індивідуальному та ремонтному режимах; схеми живлення електроустаткування, телевізійного зв'язку та централізованого змащування; будову та правила керування телевізійною апаратурою.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.
36. ОПЕРАТОР-ЛИВАРНИК НА АВТОМАТАХ ТА АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес приготування, регенерації та сушіння формувальних та стрижневих сумішей, формування, виготовлення стрижнів, заливання форм, вибивання, очищення і зачищання відливок, приготування фарб та трактів роздавання формувальної та стрижневої сумішей на автоматах та автоматичних лініях за допомогою штурвальних кнопочних станцій пульта керування, розподільних щитів та телевізійних камер, видалених та ізольованих від дільниць ливарного виробництва. Стежить за роботою об'єкта, який контролює, за пневматичною схемою, світловою та звуковою сигналізацією. Здійснює взаємодію робіт на дільницях. Веде оперативний журнал.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес приготування, регенерації та сушіння формувальних та стрижневих сумішей, формування, виготовлення стрижнів, заливання форм, вибивання, очищення та зачищання відливок, приготування фарб; схему трактів роздавання формувальних та стрижневих сумішей; будову і правила керування механізмами дільниць на автоматичному, індивідуальному та ремонтному режимах; схеми живлення електроустаткування, радіотелефонного і телевізійного зв'язку; будову та правила керування телевізійною апаратурою.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.
37. ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛУ НА ВАКУУМНИХ ПЕЧАХ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує вакуумні дугові електропечі до плавлення титанових сплавів. Установлює в піч електроди, графітові тиглі та носки з підгонкою. Установлює зібрані форми в заливальну камеру. Вмикає та вимикає вакуумні насоси. Визначає вакуум в печі. Веде плавлення титанових сплавів для фасонного лиття в вакуумних електродугових печах місткістю до 50 кг за встановленим технологічним режимом під керівництвом плавильника металу на вакуумних печах більш високої кваліфікації. Заливає форми та охолоджує відливки або зливки в нейтральному середовищі. Виконує вакуумне термооброблення простих відливок з титанових сплавів. Розбирає піч. Чистить піч, заливальну камеру та кристалізатори. Заміняє масло в форвакуумних та пароструменних насосах.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи вакуумних електродугових плавильних, термічних печей та вакуумних комунікацій, які обслуговує; режими ведіння плавлення та термооброблення фасонних відливок з титанових сплавів; правила заміни ламп на термопарних вакуумметрах; основні механічні властивості титанових сплавів; правила застосування контрольно-вимірювальної апаратури.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плавить титанові сплави для фасонного лиття в вакуумних електродугових печах місткістю понад 50 до 100 кг. Плавить в електродугових печах зливки з титанових сплавів з масою до 200 кг. Наводить та оплавляє гарнісаж. Готує та складає вакуумні термічні печі опору за технологічним режимом при вакуумі 0,5 Па (0,005 х 10-3 атм). Виконує вакуумне термооброблення середньої складності та складних відливок з титанових сплавів. Приварює електроди для другого переплавлення та отримання зливків з титанових сплавів. Замінює кристалізатори на вакуумних дугових електропечах.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи різних вакуумних електродугових плавильних та термічних печей; основи електротехніки в межах роботи, яку виконує; режими приварювання електродів та режими наведення гарнісажу та оплавлення його; механічні властивості титанових сплавів; закономірність кристалізації титанових сплавів в керамічній формі та водоохолоджуваній виливниці (кристалізаторі); властивості інертних газів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плавить титанові сплави для фасонного лиття в вакуумних електродугових печах місткістю понад 100 кг. Готує вакуумну електродугову піч до плавлення зливків другого переплаву. Плавить в електродугових печах зливки з титанових сплавів масою понад 200 кг. Виконує вакуумне термооброблення особливо складних та відповідальних відливок з титанових сплавів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості та будову всіх типів вакуумних електродугових плавильних та термічних печей; хімічні властивості титанових сплавів; методи усунення усадочних раковин під час виплавлення зливків з титанових сплавів; режими термооброблення особливо відповідальних відливок та вимоги до відливок та зливків з титанових сплавів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
38. ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛУ ТА СПЛАВІВ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує різні припої для паяння, лудіння тощо. Готує тиглі, полум'яні та електричні печі до плавлення кольорових металів під керівництвом плавильника металу та сплавів більш високої кваліфікації. Зважує матеріали. Плавить матеріали. Розливає припої в прутки. Завалює печі шихтою вручну або за допомогою крана. Бере участь в процесі плавлення металів та в ремонті печей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних плавильних печей; матеріали, які застосовує під час заправлення та ремонту печей; правила приготування різних припоїв; марки (склади) припоїв; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів, призначення припоїв та вимоги до них.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плавить кольорові та дорогоцінні метали та їх сплави в печах та горнах різних конструкцій загальною місткістю до 1 т з дотриманням заданого хімічного складу; готує до роботи плавильні печі. Складає шихту за заданою рецептурою. Відбирає проби рідкого металу та визначає за даними експрес-аналізу його готовність до випуску. Рафінує метал під керівництвом плавильника металу та сплавів більш високої кваліфікації. Бере участь в ремонті печей. Таврує зливки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи плавильних печей різних типів; схему підводки до печей електроенергії, палива, стисненого повітря та водяного охолодження; склад шихти та ливарні властивості металу; температуру та режими плавлення металів; властивості та призначення розкислювачів та флюсів, які застосовує; час витримки рідкого металу перед розливанням та заливанням та швидкість заливання; будову контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плавить кольорові та дорогоцінні метали та їх сплави в печах та горнах різної конструкції загальною місткістю понад 1 до 2 т. Веде плавки в печах та горнах різної конструкції загальною місткістю до 2 т різноманітних металів та їх сплавів з підвищеними вимогами до хімічного складу. Плавить чавун в плавильних печах місткістю до 3 т. Плавить метал та сплави для лиття за виплавлюваними моделями на високочастотних електропечах з різною місткістю тиглів. Складає шихту для різних металів та забезпечує правильне завантаження печей. Стежить за якістю металу, який виплавляє. Випускає з печі та розливає метал по формах та виливницях. Підігріває та рафінує метал. Стежить за станом печей та устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості та будову плавильних печей різних типів та потужностей, будову підводок до печей електроенергії, палива та стисненого повітря; ливарні властивості та хімічний склад металів, які виплавляє; режим плавлення металу та заливання форм; розкислювачі та флюси, які використовує в плавках, їх властивості та вплив на якість металу; властивості вогнетривких матеріалів, які застосовує для ремонту печей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плавить кольорові метали та їх сплави і сплави з підвищеними вимогами до хімічного складу в печах різних конструкцій загальною місткістю понад 2 до 6 т відповідно до встановлених режимів. Плавить чавун в печах місткістю понад 3 до 6 т. Плавить дослідні сплави в лабораторних умовах. Стежить за приготуванням, вивантаженням шихти та бере участь в завантаженні присаджувальних матеріалів та флюсів. Наводить та знімає шлак. Визначає готовність плавки, випускає та стежить за розливанням металу в форми.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес ведіння плавлення магнієвих, алюмінієвих, нікелевих та інших сплавів; хімічний склад компонентів, які входять в шихту, їх вплив на властивості сплавів; способи готування різних лігатур, модифікаторів та флюсів, які застосовує при виробництві металів і сплавів; способи запобігання зіткнення рідкого металу з повітрям та пічними газами у процесі плавлення та розливання металу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плавить кольорові, чорні та спеціальні сплави, чавун (в тому числі синтетичний) відповідно до технічних вимог в печах різних конструкцій загальною місткістю понад 6 т. Веде процес модифікування, легування та рафінування безпосередньо в печі та у роздавальних ковшах. Відливає взірці та доводить сплави до потрібного хімічного складу на основі висновків аналізу експрес-лабораторії. Працює на печах з різними режимами плавлення (міксерних, дуплекс- та триплекспроцесів тощо).
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес ведіння різних плавок (в тому числі синтетичних чавунів); процес пуску печей; відсоток угару компонентів залежно від температури та витримки сплаву; способи навуглецювання синтетичних чавунів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
39. ПРИБИРАЛЬНИК У ЛИВАРНИХ ЦЕХАХ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Прибирає спрацьовані суміші, скрап, ливники, випори та інші відходи ливарного виробництва на відведені місця та в штабелі в приміщеннях ливарних цехів та дільниць.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: відмінність відливок від скрапу; правила складування вантажів; розташування цехів та робочих місць, які обслуговує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Прибирає відходи ливарного виробництва біля очищувальних барабанів, з-під магнітного сепаратора та інших механізмів з розсортуванням їх. Прибирає спрацьовану суміш в тунелях.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи сумішоготувального апарату, магнітного сепаратора та інших механізмів; способи сортування відходів ливарного виробництва.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
40. СКЛАДАЛЬНИК ФОРМ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає форми дрібних простих деталей з установленням стрижнів. Виконує окремі операції з чищення форм, з'єднання опок, нарощування ливникових чаш та додатків під керівництвом складальника форм більш високої кваліфікації. Кріпить форми під заливання. Накладає вантажі на форми та знімає їх після заливання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні формувальні та стрижневі матеріали; способи виготовлення простих форм та стрижнів; призначення додатків та холодильників.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання форм:
1. Втулки, гайки, фланці, рукоятки та інші відливки простої конфігурації.
2. Гальмові колодки.
3. Зірочки для очищення відливок в барабанах.
4. Клини.
5. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром до 300 мм.
6. Кронштейни сигнальних ліхтарів.
7. Кулачки.
8. Маховики та шківи з діаметром до 300 мм.
9. Сковзуни бокові.
10. Фланці з діаметром до 300 мм.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає форми для деталей середньої складності з установленням стрижнів в легкодоступних місцях форми. Установлює стрижні з нескладним кріпленням та виводом газів. Чистить форми та установлює холодильники. Виправляє пошкоджені місця в формах. Кріпить форми на конвеєрі або каруселі з застосуванням спеціальних пристроїв. Виконує окремі операції з установлення стрижнів та складання форм для складних та тонкостінних відливок під керівництвом складальника форм більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до форм та стрижнів; способи визначення якості форм, стрижнів та ступені просушування їх; властивості формувальних та стрижневих матеріалів; ливарні властивості та ливарні розміри усадки металів; правила установлення ливникових стояків, додатків та холодильників; температуру металу, який заливає в форми, та процеси, які відбуваються в формах під час їх заливання та в період охолодження.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання форм:
1. Бабки задні токарно-гвинторізних верстатів.
2. Башмаки гальмові.
3. Блоки канатні та ланцюгові.
4. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 300 до 600 мм.
5. Коробки подач токарно-гвинторізних верстатів.
6. Кронштейни упорні автозчіпів.
7. Кришки підшипників з каналами для кільцевого змазування з діаметром до 500 мм.
8. Ланки гусениць машин.
9. Маховики та шківи з діаметром понад 300 до 600 мм.
10. Плити розмічальні довжиною до 1500 мм.
11. Румпелі.
12. Фітинги.
13. Фланці з діаметром понад 300 мм.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає форми складних та тонкостінних відливок середніх розмірів з внутрішніми порожнинами та великі прості форми. Складає форми в парних та багаторознімних опоках з установкою холодильників, стрижнів та кріпить їх жеребейками, дротом та болтами. Перевіряє та визначає якість набивання, оброблення та просушування форм та стрижнів. Кріпить та підготовляє форми під заливання, розкріплює перед вибиванням. Виконує роботи з установлення стрижнів, оброблення та кріплення великих складних та відповідальних форм спільно зі складальником форм більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи ливарної технології та процес складання форм; вимоги до холодильників та жеребейок; способи виготовлення стрижнів та форм; склади та ливарні властивості металів; властивості формувальних сумішей; розміри припусків на усадку; режими сушіння та підсушування форм; вплив виштовхувальної властивості рідкого металу на стрижні під час заливання форм; розташування ливників, додатків, випорів та газовідводів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання форм:
1. Деталі автозчіпів рухомого складу.
2. Картери нижні редукторів.
3. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 600 до 1500 мм.
4. Колеса з гладким ободом дводискові з діаметром до 1000 мм.
5. Колодки гальмові локомотивів та вагонів.
6. Корпуси ділильні механізмів шліце-шліфувальних верстатів з установленням стрижнів, складним кріпленням та виводом газів.
7. Корпуси передніх та задніх ніжок токарних та револьверних верстатів з великим центровим стрижнем, який потребує точного установлення, або з болваном, який потребує обережності при накриванні форм.
8. Корпуси роликових букс.
9. Кронштейни приводів швидкостемірів.
10. Кришки підшипників з каналами для кільцевого змащування з діаметром понад 500 мм.
11. Маховики та шківи з діаметром понад 600 до 1500 мм.
12. Пластини стрем'янок задніх мостів автомобілів.
13. Плити розмічальні довжиною понад 1500 до 3000 мм.
14. Поршні.
15. Радіатори опалювальні.
16. Трійники.
17. Циліндри компресорів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає великі, складні та відповідальні форми з великою кількістю стрижнів, які установлює на знаки, жеребейки, устик в декілька ярусів з кріпленням двох - трьох стрижнів у верхній напівформі дротом та болтами. Влаштовує вивід газу з форми та стрижнів. Заправляє пошкоджені місця в формі та в стрижнях. Нарощує ливникові та випорні чаші та додатки. Виконує роботи з оброблення форм та установлення стрижнів під час складання особливо складних великих форм для багатотільних та тонкостінних відливок спільно зі складальником форм більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес виготовлення форм та стрижнів для великих, складних та відповідальних відливок; вимоги до модельно-опокового оснащення; механічні властивості металів, склад формувальних сумішей; розміщення та перетин ливників, додатків та випорів; розміри припусків на оброблення відливок; необхідну температуру металу під час заливання форм; вимірювальні прилади, які застосовує під час складання форм.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання форм:
1. Виливниці для зливків з масою до 10 т.
2. Вогнетриви електроплавлені.
3. Вставки поршневі та головки поршня дизеля тепловозу.
4. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 1500 до 3500 мм.
5. Колеса з гладким ободом дво- та трьохдискові з діаметром понад 1000 до 2500 мм.
6. Корпуси водяних насосів автомобілів.
7. Корпуси клапанних коробок циліндрів компресорів.
8. Кронштейни ресор автомобілів.
9. Маховики та шківи з діаметром понад 1500 до 2500 мм.
10. Плити перевірочні, які потребують кріплення двох - трьох стрижнів болтами в верхній напівформі та ретельної вивірки стрижнів та вентиляції.
11. Стакани буферні.
12. Стакани кувальних машин, дизелів, прокатних станів, верстатів та пресів з масою до 20 т.
13. Труби каналізаційні.
14. Щелепи буксові.
15. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром до 1300 мм.
16. Шківи компресорів автомобілів.
17. Шківи східчасті зі спицями з діаметром до 2000 мм.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає великі, складні форми для багатотільних та тонкостінних відливок, які підлягають багатосторонньому обробленню та гідравлічним випробуванням. Складає форми в багаторознімних опоках з установленням великої кількості складних стрижнів на знаках та жеребейках, встик та в декілька ярусів. Кріпить окремі стрижні в верхній напівформі дротом та болтами. Перевіряє тіло форм та стрижнів складними шаблонами за кресленням, а також вимірювальними пристроями та приладами. Виводить газові канали в знаках стрижнів. Кріпить та навантажує форми під заливання. Обробляє форми та установлює стрижні під час складання особливо складних та особливо великих форм для тонкостінних відповідальних, дослідних та експериментальних відливок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес виготовлення форм та стрижнів для складних та відповідальних деталей; вимоги до моделей, шаблонів, опок та пристроїв; метод визначення витрат рідкого металу на відливку та розрахунку навантаження та кріплення форм.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання форм:
1. Валки прокатних станів.
2. Виливниці для зливків з масою понад 10 т.
3. Задні мости автомобілів.
4. Камери спіральні турбін потужністю до 25000 кВт.
5. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 3500 мм.
6. Колеса із гладким ободом дво- та тридискові з діаметром понад 2500 мм.
7. Коробки передач автомобілів.
8. Корпуси домкратів автомобілів.
9. Маховики та шківи з діаметром понад 2500 мм.
10. Плити доменного устаткування.
11. Рами гусеничні екскаваторів.
12. Станини бурових насосів.
13. Станини дизелів, дробарок, пресів, кувальних машин, верстатів, прокатних станів масою понад 20 до 50 т.
14. Ступиці передніх коліс автомобілів.
15. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром понад 1300 мм.
16. Шківи східчасті зі спицями з діаметром понад 2000 мм.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає особливо складні та особливо великі форми для тонкостінних та відповідальних відливок індивідуального виробництва, які підлягають багатосторонньому обробленню та гідравлічному випробуванню. Складає форми в багаторознімних опоках з установленням великої кількості великих, складних стрижнів, які установлює на знаках та на жеребейках встик, в декілька ярусів, з перехрещуванням. Складає особливо складні дослідні та експериментальні відливки. Кріпить в верхній напівформі значну кількість стрижнів дротом та болтами. Перевіряє форми приладами та складними шаблонами в декількох напрямках, а також за кресленнями.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес виготовлення форм та стрижнів для особливо складних та відповідальних унікальних відливок; процес та режим сушіння форм на місці їх формування; способи усунення дефектів в формах та готових відливках; розрахунок ливникової системи; розрахунок завантаження кріплення особливо складних форм.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Складання форм:
1. Блоки циліндрів автомобілів.
2. Блоки циліндрів дизелів.
3. Валки для папероробних машин.
4. Картери задніх мостів автомобілів.
5. Камери спіральні турбін потужністю понад 25000 кВт.
6. Сегменти задніх карусельних верстатів.
7. Станини прокатних станів, кувальних машин, ножиців, пресу масою понад 50 т.
8. Станини складні великогабаритних та спеціальних верстатів, з великою кількістю стрижнів, з утрудненою фіксацією стрижнів, найскладнішою системою вентиляції.
41. СОРТУВАЛЬНИК ВІДЛИВОК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сортує відливки за найменуванням виробів та конфігурацією на ділянках з незначною номенклатурою. Відбирає браковані відливки за зовнішніми ознаками. Веде кількісний облік відливок за найменуваннями. Здає придатні відливки на склад.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: найменування відливок з кожного виду виробів та їх конфігурації; маркування відливок; зовнішні ознаки браку відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сортує відливки за найменуваннями виробів та конфігурацією на ділянках з великою номенклатурою. Підбирає однотипні деталі за ескізами та кресленнями. Оформляє документацію на придатні та браковані відливки. Веде облік, здавання відливок за місцем їх призначення з оформленням приймально-здавальних документів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: найменування відливок з кожного виду виробів та їх конфігурації на ділянках з великою номенклатурою; способи підбору однотипних деталей за ескізами та кресленнями.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
42. СТРИЖНЕВИК МАШИННОГО ФОРМУВАННЯ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на стрижневих та піскодувних машинах дрібні прості стрижні. Готує стрижневі ящики (чистить, змочує). Установлює прості каркаси. Обробляє, фарбує та укладає стрижні для сушіння. Виконує під керівництвом стрижневика машинного формування більш високої кваліфікації окремі операції під час виготовлення більш складних та великих стрижнів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову стрижневих або піскодувних машин, які обслуговує, та правила керування ними; призначення та умови застосування простих інструментів та пристроїв; найменування та призначення стрижневих сумішей, які застосовує для виготовлення стрижнів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення стрижнів:
1. Втулки з діаметром до 300 мм.
2. Коліна, патрубки та фасони для труб з діаметром до 125 мм.
3. Стрижні циліндричні.
4. Труби з діаметром до 75 мм.
5. Фітинги.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на стрижневих машинах, автоматах та піскодувних машинах дрібні та середніх розмірів середньої складності стрижні за стрижневими ящиками. Установлює каркаси простої та середньої складності, обробляє, кріпить стрижні та укладає їх для сушіння. Усуває дрібні неполадки в машинах. Виготовляє стрижні однакового перетину на мундштучних машинах.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи стрижневих, піскодувних та мундштучних машин, автоматів, пристроїв та оснастки, які обслуговує; склад стрижневих сумішей та інших матеріалів та вимоги до них; призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів; правила розміщення газовідводів; вимоги до готових стрижнів; режими сушіння стрижнів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Втулки з діаметром понад 300 мм - виготовлення стрижнів.
2. Картери компресорів автомобілів - виготовлення стрижнів на піскодувній машині.
3. Коліна, патрубки та фасони для труб з діаметром понад 125 до 150 мм - виготовлення стрижнів.
4. Корпуси підшипників з діаметром до 300 мм - виготовлення стрижнів.
5. Ролики рольгангів прокатних станів.
6. Ступиці провідних коліс тракторів - виготовлення стрижнів.
7. Труби з діаметром понад 75 мм - виготовлення стрижнів.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на стрижневих машинах великих розмірів стрижні середньої складності за стрижневими ящиками з невеликою кількістю від'ємних частин та складних стрижнів на піскодувних машинах. Установлює складні каркаси з проведенням газових каналів, ретельним обробленням на потоковому конвеєрі з фарбуванням стрижнів. Складає прості та середньої складності стрижні. Перевіряє якість стрижневих сумішей. Підналагоджує стрижневі машини.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила підналагодження стрижневих машин різних типів; способи приготування стрижневих сумішей та методи визначення їх якості; вплив кріпителів на якість стрижнів; способи застосування швидкосохнучих сумішей; будову та способи застосування контрольно-вимірювального інструменту та приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення стрижнів:
1. Коліна та патрубки для труб з діаметром понад 150 мм.
2. Корпуси масляних насосів.
3. Корпуси підшипників з діаметром понад 300 мм.
4. Напрямні штовхачів клапанів.
5. Пальці різального апарату сільськогосподарських машин.
6. Поршні компресорів.
7. Поршні, поршневі вставки та головки поршнів дизелів.
8. П'ятники візків вагонів та тендерів.
9. Радіатори опалювальні.
10. Хомути тягові автозчіпів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на стрижневих машинах великі та складні форми стрижнів за стрижневими ящиками з великою кількістю від'ємних частин. Складає складні стрижні. Установлює складні фігурні каркаси та кріпить їх різними способами.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: послідовність виготовлення стрижнів для складних та відповідальних відливок; властивості стрижневих матеріалів та сумішей, які застосовує для виготовлення стрижнів, та спосіб визначення їх якості за зовнішнім видом та показаннями контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення стрижнів:
1. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
2. Боковини литих візків вагонів та тендерів.
3. Головки блоків циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
4. Картери коробок передач автомобілів.
5. Корпуси букс вагонів та тендерів.
6. Корпуси компресорів.
7. Котли опалювальні.
8. Труби колекторів вихлопні.
43. СТРИЖНЕВИК РУЧНОГО ФОРМУВАННЯ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє прості стрижні малих та середніх розмірів за стрижневими ящиками. Установлює в стрижні прості каркаси. Виготовляє для стрижнів джгути з соломи, паклі, деревної стружки та інших матеріалів вручну або на спеціальній машині. Обробляє, фарбує та укладає стрижні для сушіння. Виконує під керівництвом стрижневика ручного формування більш високої кваліфікації роботи з набивання, складання ящиків, укладання рамок та каркасів, прокладання гнотів та фарбування більш складних та великих стрижнів. Готує стрижневі ящики (чистить, змочує).
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову та принцип роботи машини для виготовлення джгутів; найменування сумішей, які застосовує для виготовлення стрижнів; призначення стрижнів; послідовність заходів під час виготовлення стрижнів; призначення джгутів та їх розміри; призначення та застосування стрижневих ящиків та вимоги до них; призначення та умови застосування простого контрольно-вимірювального, робочого інструменту та пристроїв для виготовлення стрижнів; способи фарбування стрижнів з пульверизатора, вручну або занурюванням.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення стрижнів:
1. Воронки ливникові.
2. Горшки пісочниць.
3. Зірочки сифонні.
4. Коліна труб, трійники та відводи, зігнуті в різних площинах, які виготовлені за ящиками з діаметром до 200 мм.
5. Коробки бокових сковзунів великовантажних вагонів.
6. Ланки гусениць.
7. Муфти з'єднувальні.
8. Надставки до дрібних виливниць.
9. Наконечники гальмових з'єднувальних рукавів.
10. Противаги різні.
11. Стрижні кільцеві.
12. Стрижні циліндричні.
13. Труби для вентиляції.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє великі прості стрижні та стрижні малих розмірів середньої складності за стрижневими ящиками, шаблонами, що мають до трьох від'ємних частин, з проведенням газових каналів та прокладанням гнотів, установленням каркасу та рами, з обробленням та фарбуванням стрижнів. Виготовляє прості стрижні з керамічної маси для відливок зі спеціального сплаву та простих стрижнів з рідких самотвердіючих сумішей. Складає та склеює стрижні середньої складності з підгонкою та кріпленням складових частин. Виконує роботи з набивання, трамбування, видалення від'ємних частин, очищування та фарбування складних стрижнів та складає ящики, укладає рамки та каркаси, прокладає гноти та прорізає канали під час виготовлення стрижнів середньої складності, які мають понад 3 до 5 від'ємних частин, під керівництвом стрижневика ручного формування більш високої кваліфікації. Обробляє та обпилює стрижні за шаблонами та кондукторами. Зачищає задирки вручну терпугом або шліфувальним папером.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову машини для виготовлення джгутів; склад та властивості стрижневих сумішей та інших матеріалів, які застосовує для виготовлення стрижнів; призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів; будову простих стрижневих ящиків; вимоги до тривалості газовідводів в готових стрижнях; режим сушіння стрижнів; способи підгонки та кріплення окремих частин стрижнів під час їх складання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення стрижнів:
1. Башмаки гальмові.
2. Деталі автозчіпу, окрім корпусів головок автозчіпу.
3. Ілюмінатор прямокутний.
4. Коліна труб, трійники та відводи, зігнуті в різних площинах, які виготовлені за ящиками та шаблонами з діаметром понад 200 до 300 мм.
5. Колектори вихлопні двигунів.
6. Корпуси маслорозподілювачів компресорів.
7. Корпуси живильних коробок.
8. Корпуси підшипників з діаметром до 300 мм.
9. Корпуси розеток міжтепловозних з'єднань.
10. Кришки водяних насосів двигунів.
11. Модуль розливальних машин.
12. Надставки виливниць для зливків з масою до 4 т.
13. Осердя стрілочних переводів.
14. Підставки стрілочних ліхтарів.
15. Подушки прокатних станів.
16. Повзуни поршневі паровозів.
17. Поршні циліндрів низького та високого тиску компресорів.
18. Рами дверні для коксових печей.
19. Ролики екскаваторів та транспортерів.
20. Форсунки пісочниць.
21. Шестірні з литим зубом з діаметром до 500 мм.
22. Щити підшипникові електромашин з діаметром до 700 мм.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє великі стрижні середньої складності за стрижневими ящиками з декількома від'ємними частинами та до двох рознімань з рамками та каркасами. Виготовляє стрижні середньої складності з керамічної маси для відливки зі спеціального сплаву та виготовляє стрижні середньої складності з рідких самотвердіючих сумішей. Підводить газові канали та прокладає гноти в тонких частинах стрижня з ретельним обробленням, обпилюванням, фарбуванням та перевіркою стрижнів шаблонами. Виготовляє за шаблонами складні стрижні середніх розмірів та середньої складності, стрижні великих розмірів. Складає стрижні для складних та відповідальних відливок з обпилюванням та підгонкою за складними кондукторами та шаблонами. Склеює або обв'язує стрижні, заправляє шви, фарбує та сушить. Виконує роботи з набивання форм, очищення та фарбування особливо складних стрижнів та складає ящики, укладає рамки та каркаси, прокладає гноти та прорізає канали під час виготовлення складних фасонних стрижнів під керівництвом стрижневика ручного формування більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес та послідовність виготовлення стрижнів середньої складності; склад та властивості різних стрижневих сумішей, які застосовує для виготовлення стрижнів; способи приготування стрижневих сумішей та застосування швидкосохнучих кріпителів; будову контрольно-вимірювального інструменту та приладів, які застосовує під час виготовлення стрижнів; вимоги до стрижневих ящиків.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення стрижнів:
1. Бачки для гідропультів скальчастих.
2. Букси локомотивів та вагонів.
3. Виливниці для зливків з масою до 3 т.
4. Дефлектори уніфіковані вагонів.
5. Жолоби доменного газу.
6. Клюз бортовий.
7. Коліна труб, трійники та відводи, зігнуті в різних площинах, які виготовлені за ящиками та шаблонами з діаметром понад 300 до 400 мм.
8. Колектори вихлопні двигунів внутрішнього згорання.
9. Корпуси водяних бачків двигунів.
10. Корпуси підшипників з діаметром понад 300 мм.
11. Корпуси роликових букс.
12. Мульди завалювальних машин.
13. Муфти прокатних станів.
14. Надставки виливниць для зливків з масою понад 4 до 10 т.
15. Проводки прокатних станів.
16. Станини формувальних машин вантажністю до 2500 кг.
17. Станини електромашин з діаметром до 800 мм.
18. Супорти металорізальних верстатів.
19. Шестірні веденої тяглової передачі.
20. Шестірні з литим зубом з діаметром понад 500 до 1000 мм.
21. Щити підшипникові електромашин з діаметром понад 700 до 1200 мм, висотою до 600 мм.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє складні фасонні стрижні за стрижневими ящиками, які складаються з декількох рознімань та від'ємних частин, з рамками та каркасами, зі складною системою газовідводів. Виготовляє складні стрижні з керамічної маси для відливок зі спеціального сплаву та виготовляє складні стрижні з рідких самотвердіючих сумішей. Виготовляє складні стрижні за шаблоном. Складає стрижні для особливо складних відливок з обпилюванням та підгонкою за складними кондукторами та шаблонами. Склеює та кріпить стрижні болтами з заправленням швів, фарбуванням та сушінням. Виконує роботи з укладанням рамок та стрижнів, складання ящиків, прокладання гнотів, наколювання отворів та прорізання каналів під час виготовлення особливо складних та відповідальних стрижнів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес та послідовність виготовлення складних стрижнів; будову та призначення стрижневих ящиків та вимоги до них; вплив кріпителів на якість стрижнів; дію рідкого металу на стрижні під час заливання форм.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення стрижнів:
1. Виливниці для зливків з масою понад 3 до 10 т.
2. Втулки робочих циліндрів дизелів тепловозів.
3. Гільзи дизелів тепловозів.
4. Гнізда пружин.
5. Каретки металорізальних верстатів.
6. Коліна труб та трійники, зігнуті в різних площинах, які виготовляє за стрижневими ящиками та шаблонами з діаметром понад 400 мм.
7. Конуси малі засипних апаратів доменних печей.
8. Корпуси роликових букс.
9. Корпуси клапанних коробок циліндрів високого та низького тиску компресорів.
10. Корпуси інжекторів.
11. Надставки виливниць для зливків з масою понад 10 т.
12. Рами приводів.
13. Решітки та колони кауперів доменних печей.
14. Сопла доменних печей.
15. Стакани буферні.
16. Стакани формувальних машин вантажністю понад 2500 кг.
17. Станини електромашин з діаметром понад 800 мм.
18. Стрижні точені з напівсумою з діаметром та довжиною до 1200 мм для фасонних стрижнів.
19. Стрижні точені з напівсумою з діаметром та довжиною до 1500 мм для простих стрижнів.
20. Фітинги кутові контейнерів.
21. Шестірні з литим зубом та двома рядами спиць з діаметром понад 1000 мм.
22. Шківи скіпового підйомника доменних печей.
23. Щити підшипникові електромашин з діаметром понад 1200 мм, висотою понад 600.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє відповідальні та особливо складні та великі стрижні за стрижневими ящиками з великою кількістю рознімань та від'ємних частин, з рамками та каркасами, зі складною системою газовідводів. Виготовляє відповідальні та особливо складні стрижні з керамічної маси для відливок зі спеціального сплаву та виготовляє відповідальні та особливо складні стрижні з рідких самотвердіючих сумішей. Обточує за фасонними шаблонами та складає стрижні для особливо складних відливок з точною пригонкою та кріпленням. Виготовляє стрижні для дослідних відливок. Контролює якість стрижневих сумішей, виготовлення та сушіння стрижнів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виготовлення різних особливо складних та відповідальних стрижнів; вплив на якість відливок стрижнів, які виготовлені з пластичних сумішей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення стрижнів:
1. Блоки картерів дизелів.
2. Виливниці для зливків з масою понад 10 т.
3. Головки блоків циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
4. Конуси та воронки великі засипних апаратів доменних печей.
5. Корпуси повітродувок дизелів.
6. Корпуси насосів відцентрових.
7. Корпуси редукторів приводів блюмінгів.
8. Кришки робочих циліндрів складні.
9. Напівблоки.
10. Поршні дизелів.
11. Смуги для циліндру парових машин.
12. Станини великі молотів.
13. Станини кувальних машин, бульдозерів, металорізальних верстатів.
14. Стрижні точені з напівсумою з діаметром та довжиною понад 1200 мм для фасонних стрижнів.
15. Стрижні точені з напівсумою з діаметром та довжиною понад 1500 мм для простих стрижнів.
16. Цапфи для ковшів.
17. Циліндри двигунів.
18. Циліндри паровозні.
44. СУШИЛЬНИК СТРИЖНІВ, ФОРМ ТА ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить прості форми та стрижні в сушильних шафах з висувними полицями або етажерками, в камерах, за допомогою переносних сушарок, жаровень та інших приладів. Сушить формувальні та вогнетривкі матеріали в різних сушильних печах. Доставляє матеріали та паливо до печі. Розбиває великі шматки формувальних матеріалів до необхідних розмірів. Завантажує форми, стрижні та формувальні матеріали в піч, розвантажує після сушіння та доставляє їх в установлене місце. Готує та розпалює піч, сушарки та завантажує паливо в них.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову сушильних печей та транспортерів, які обслуговує; умови та режим сушіння простих форм, стрижнів або формувальних матеріалів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить форми та стрижні середньої складності в сушильних шафах та камерних сушарках або на робочих місцях за допомогою переносних сушарок, жаровень та інших приладів. Сушить форми виплавлюваних моделей та прожарює їх. Сушить формувальні матеріали в механізованих сушильних печах. Регулює подачу палива в сушильні установки. Підводить повітря для сушильних установок. Завантажує форми, стрижні та формувальні матеріали в сушильні шафи та печі з установленням на етажерки, візки за допомогою крану, тельфера, пневматичного підйомника або вручну та вивантажує їх після сушіння.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних сушильних установок; порядок, умови та режим сушіння середньої складності форм, стрижнів та формувальних матеріалів; будову форсунок та апаратів для регулювання температури в сушильних установках; визначення якості сушіння форм, стрижнів та формувальних матеріалів за зовнішнім виглядом; правила укладання форм та стрижнів для сушіння.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить складні та відповідальні форми тонкостінних відливок та стрижнів в сушарках періодичної та безперервної дії. Сушить великі складні форми та стрижні в сушарках з викочувальними візками, а також на робочих місцях за допомогою переносних установок. Сушить та охолоджує формувальні матеріали в установках за методом "у киплячому шарі". Завантажує сушарки формами та стрижнями. Сушить форми та стрижні та вивантажує їх після сушіння. Керує механізмами під час завантаження та вивантаження форм та стрижнів з печі. Регулює температуру відповідно до заданих режимів сушіння. Виявляє та усуває несправності в роботі сушильних приладів. Стропує контейнери, ув'язує вантажі для підіймання та переміщення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову сушильних печей, шафів, переносних сушарок та підіймально-транспортних засобів різних типів; будову та принцип роботи установки для сушіння та охолодження за методом "у киплячому шарі"; режим сушіння складних форм та стрижнів в шафах, печах та на робочих місцях; види та властивості палива, яке застосовується для сушильних печей; схему підводу палива до сушильних агрегатів; властивості, сорти та призначення формувальних матеріалів; норму залишкової вологості; корисні об'єми сушильних печей та шафів; правила користування вологометром та термощупом.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
45. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує, транспортує та вивантажує відливки, відходи ливарного виробництва та ливарної оснастки з одночасним перевезенням вантажів до 400 кг на робочі місця, стелажі, в штабелі тощо вручну з укладанням їх на етажерки ручного візка або підвісного конвеєра та інші транспортні засоби. Чистить та змащує транспортні механізми.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову підіймально-транспортних механізмів; правила поводження з готовими відливками, а також відходами ливарного виробництва та ливарної оснастки при їх завантаженні, транспортуванні та розвантаженні; розміщення цехів, складів та під'їздів до них.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує, транспортує та вивантажує великі стрижні складної конфігурації для відповідальних відливок, готових відливок з одночасним перевезенням вантажів понад 400 до 750 кг на ділянку обрубування, опок та моделей до робочих місць формувальників, іншої ливарної оснастки та відходів ливарного виробництва вручну або за допомогою підіймальних механізмів. Укладає відливки в партії з позначенням номерів плавки. Обслуговує підіймально-транспортні механізми та усуває дрібні несправності в них.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи простих підіймально-транспортних механізмів, які застосовує під час транспортування відливок, відходів ливарного виробництва та ливарної оснастки; номенклатуру матеріалів, які транспортує; вимоги до готових відливок; види палива та змащувальних матеріалів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує, транспортує та вивантажує відповідальні відливки, відходи ливарного виробництва та ливарної оснастки за допомогою підіймальних механізмів з одночасним перевезенням вантажів понад 750 кг. Виконує профілактичний ремонт транспортних механізмів. Заміняє акумуляторні батареї в електрокарах та електронавантажувачах. Веде облік перевезених матеріалів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи підіймально-транспортних механізмів різних конструкцій, які застосовує при транспортуванні відповідальних відливок, відходів ливарного виробництва та ливарної оснастки; термін перезарядження акумуляторних батарей електрокар та електронавантажувачів; порядок оформлення документів на отримання та здавання вантажів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
46. УКЛАДАЧ ФТОРИСТИХ ПРИСАДОК
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає шихту з різних компонентів за заданою рецептурою. Виконує первинне сушіння солей фтористого натрію, хлористого калію та інших солей в електропечах відповідно з установленим режимом. Зважує шихтові матеріали, в тому числі солі фтористого натрію, відповідно до заданої інструкції. Завантажує шихту в змішувальні барабани або кульові млини. Виконує механічне подрібнення та перемішування компонентів за встановленим режимом. Вивантажує готову масу на лист для завантаження їх в сушильні електропечі. Веде процес сушіння за інструкцією, вивантажує з сушильної печі та завантажує отриману масу в тигельну електропіч для підтримки заданої температури перед модифікуванням сплавів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи кульових млинів, сушильних шкафів, печей; види, властивості та призначення шихтових матеріалів та їх хімічний склад; будову вагів та правила зважування на них; режим сушіння.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
47. ФОРМУВАЛЬНИК З ВИПЛАВЛЮВАНИХ МОДЕЛЕЙ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє вручну форми з виплавлюваних моделей для простих деталей. Завантажує в сушильні печі форми та вивантажує їх після сушіння; виконує окремі операції з приготування формувальних та вогнетривких матеріалів під керівництвом формувальника з виплавлюваних моделей більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: процес виготовлення простих форм з виплавлюваних моделей; призначення та умови застосування формувальних та вогнетривких матеріалів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Корпуси вентилів з отворами з діаметром до 50 мм.
2. Лопатки для повітродувок простої форми.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє форми з виплавлюваних моделей для середньої складності відливок з застосуванням вібраційного столу та вручну з передачею виготовлених форм на рольганг або з установленням у відведене місце. Готує суміші та наносить вогнетривкі шари фарби на виплавлювані моделі під керівництвом формувальника з виплавлюваних моделей більш високої кваліфікації. Готує наповнювальні суміші для виготовлення форм. Сушить, виплавляє легкоплавку масу та прожарює форми за встановленим режимом та готує їх під заливання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи вібраційного столу та установок для сушіння, виплавлення легкоплавкої маси та прожарювання однотипних форм, які обслуговує; склад формувальних наповнювачів та вогнетривких фарб для покриття виплавлюваних моделей; режим сушіння моделей, а також сушіння та прожарювання форм.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Корпуси вентилів з отворами з діаметром понад 50 до 100 мм.
2. Лопатки для повітродувок - форми середньої складності.
3. Тримачі для різців.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє форми за складними та великими виплавлюваними моделями, складеними в блоки, із застосуванням вібраційного столу пневматичної, механічної або електромагнітної дії. Готує вогнетривкі склади відповідно до заданої рецептури та режимів прожарювання форм. Формує блоки за виплавлюваними моделями сухим та сирим способом для лиття з вуглецевих сталей. Наносить вогнетривкі речовини на складні модельні блоки. Регулює температуру під час виконання та прожарювання форм для складних та особливо складних відливок. Підналагоджує вібраційний стіл.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та способи підналагодження різних вібраційних столів та установок для виплавлення легкоплавкої маси та прожарювання форм; рецептуру та фізичні властивості різних вогнетривких речовин, які наносить на виплавлювані моделі; способи ущільнення наповнювачів формувальної суміші під час виготовлення складних та великих модельних блоків та комплектів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Корпуси вентилів з отворами з діаметром понад 100 мм.
2. Лопатки для повітродувок складної форми.
3. Поршні двигунів.
4. Шестірні конічні.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Формує блоки за виплавлюваними моделями сухими та сирими наповнювачами для відливок з високовуглецевих та жаростійких сталей. Наносить вогнетривкі покриття на особливо складні одиничні та великі моделі. Виплавляє та прожарює особливо складні великі форми. Контролює режими виплавлення та відновлення модельної суміші. Налагоджує різні вібраційні пристрої.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження різного устаткування, яке застосовує для виплавлення та відновлення легкоплавкої маси; механічні та ливарні властивості металів, які заливає в форми; різні способи закріплення вогнетривкої суміші на моделях; речовини вогнетривких покриттів для всієї номенклатури виплавлюваних моделей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Колеса зубчасті.
2. Обойми.
3. Свердла.
4. Фрези.
48. ФОРМУВАЛЬНИК МАШИННОГО ФОРМУВАННЯ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє форми для простих відливок на формувальних машинах вантажністю до 300 кг. Формує на машинах оболонкові напівформи та стрижні для дрібних та середніх розмірів відливок простої конфігурації. Готує машини до набивання та набиває форми для простих та середньої складності відливок. Обробляє та складає форми для простих відливок. Наносить емульсію та засипає формувальну суміш на моделі. Установлює напівформи в піч для відпалу. Знімає оболонки з модельної плити. Складає оболонкові форми з установленням простих стрижнів. Установлює стрижні з перевіркою за допомогою простого шаблону.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних формувальних машин, які обслуговує, печей для випалу оболонок та інструменту, допоміжних механізмів, пристроїв та модельно-опокової оснастки та інструменту; послідовність виготовлення оболонкових форм; способи виготовлення форм для простих відливок на формувальних машинах малої вантажності; основні властивості формувальних матеріалів, емульсій та сумішей, форм, які застосовуються при виготовленні оболонкових форм та стрижнів; основні властивості металів, які заливає в форми; режим роботи формувальних машин малої вантажності; способи кріплення та вентиляції форм для простих та середньої складності відливок; заходи з перевірки правильності установлення стрижнів за допомогою шаблонів; будову ливникової системи; спосіб приготування формувальних сумішей; температуру підігрівання модельних плит та випалу оболонок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Машинне формування:
1. Зірочки для очищення відливок в барабанах.
2. Кришки редукторів.
3. Колосники вагонних печей.
4. Поршні.
5. Радіатори опалювальні простої форми (без ребер).
6. Стакани буферні.
7. Фланці з діаметром до 300 мм.
8. Холодильники простої конфігурації.
9. Циліндри та поршневі важелі паровозних прес-маслянок.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє форми для відливок середньої складності на формувальних машинах вантажністю понад 300 до 750 кг та форми складних та тонкостінних відливок, а також для великих простих та середньої складності відливок на машинах вантажністю до 300 кг. Готує до набивання та набиває форми для складних та тонкостінних відливок, а також для великих простих та середньої складності відливок. Формує на машинах оболонкові напівформи та стрижні для великих відповідальних відливок складної конфігурації. Обробляє та складає форми для відливок середньої складності. Установлює стрижні з перевіркою за допомогою декількох простих шаблонів. Виготовляє прості форми та форми середньої складності за допомогою піскомета. Склеює оболонкові форми пульвербакелітом в гарячому стані. Складає оболонкові форми з установленням складних стрижнів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи формувальних машин різних типів, способи виготовлення форм для відливок середньої складності на машинах середньої вантажності та складних тонкостінних відливок на машинах малої вантажності; послідовність виготовлення оболонкових форм складних відливок; вплив властивостей формувальних матеріалів на якість відливок; склади та ливарні властивості металу; властивості основних та допоміжних матеріалів та способи приготування формувальних сумішей та емульсій; ливникові системи; режим випалу оболонок; будову та правила користування всіма видами інструменту, пристроями та модельно-опоковою оснасткою; способи кріплення та вентиляції форм для складних та тонкостінних відливок; вимоги до обробки та складання форм для відливок середньої складності; заходи перевірки правильності установлення стрижнів за допомогою складних шаблонів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Машинне формування:
1. Барабани гальмові.
2. Баласт спеціальний повновісний.
3. Букси колісних пар рухомого складу.
4. Відливки суднової арматури прості.
5. Відливки різні, трійники, важелі.
6. Втулки, кронштейни та обойми суднової арматури.
7. Замки, упорні косинці, центрувальні розетки та тяглові хомути автозчіпів.
8. Картери коробок передач.
9. Ковші екскаваторів.
10. Корпуси вагонних печей.
11. Мульди розливальних машин.
12. Поперечини, комінгси, які мають до 5 стрижнів.
13. Стакани, тарілки, циліндри суднової арматури.
14. Сопла газових пальників.
15. Ступиці задніх коліс автомашин.
16. Супорти, кронштейни металорізальних верстатів.
17. Струмознімачі.
18. Фланці з діаметром понад 300 мм.
19. Центри колісних пар рухомого складу.
Складання форм:
1. Башмаки та колодки гальмові локомотивів та вагонів.
2. Кришки редукторів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє форми для складних відливок на формувальних машинах вантажністю понад 750 до 1200 кг, форми особливо складних тонкостінних та відповідальних відливок на машинах вантажністю понад 300 кг. Готує до набивання та набиває форми на формувальних машинах різної вантажності для відливок будь-якої складності. Обробляє та складає форми для складних та тонкостінних відливок. Установлює стрижні з перевіркою за допомогою складних шаблонів. Виготовляє складні та великі форми за допомогою піскомета. Виявляє причини неполадок в роботі формувальних машин та бере участь в їх усуненні. Стежить за станом модельно-опокової оснастки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичну схему формувальних машин різних типів; способи виготовлення форм для складних відливок на формувальних машинах великої вантажності та особливо складних, тонкостінних та відповідальних відливок на машинах середньої вантажності; правила визначення якості формувальних матеріалів за допомогою контрольних приладів; режими роботи формувальних машин великої вантажності; способи кріплення та вентиляції форм для особливо складних тонкостінних та відповідальних відливок; вимоги до оброблення та складання форм для складних та тонкостінних відливок; основні ливарні властивості металу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Барабани гальмові - складання форм.
2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання - машинне формування.
3. Гвинти гребні - машинне формування.
4. Відливки суднової арматури середньої складності - машинне формування.
5. Вставки поршневі, поршні та гільзи дизеля тепловоза - складання форм та машинне формування.
6. Головки блоку циліндрів тракторних та автомобільних двигунів - машинне формування.
7. Головки циліндрів моторів повітряного охолодження - машинне формування.
8. Ланки гусениць тракторів - машинне формування.
9. Картери коробок передач - складання форм.
10. Ковші екскаваторів - складання форм.
11. Коробки передач, фартухи каретки, задні бабки металорізальних верстатів - машинне формування.
12. Корпуси автозчіпів та інжекторів - машинне формування.
13. Корпуси підшипників - машинне формування.
14. Кришки, корпуси та коробки суднової арматури - машинне формування.
15. Кожухи та бугелі суднової арматури - машинне формування.
16. Кронштейни рам та бугелів - машинне формування.
17. Палети агломераційних машин - машинне формування.
18. Поперечини, комінгси, які мають понад 5 до 10 стрижнів, - машинне формування.
19. Радіатори опалювальні - виготовлення, складання.
20. Стакани, тарілки, трійники спеціального призначення з високолегованих сталей - машинне формування.
21. Ступиці задніх коліс автомашин - складання форм.
22. Циліндри пускових двигунів - машинне формування.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє форми для особливо складних відливок на формувальних машинах вантажністю понад 1200 кг. Обробляє та складає форми для особливо складних, тонкостінних та відповідальних відливок. Обробляє напівформи, що мають перехресні, криволінійні або прямі поверхні з великою кількістю заглиблень та виступів, які різко ускладнюють оброблення форм та потребують групового прошпилювання в важкодоступних місцях. Виготовляє складні та великі форми здвоєним піскометом. Установлює стрижні з перевіркою за допомогою складних шаблонів з декількома приміряннями. Складає форми складної конфігурації, які вимагають особливо ретельної перевірки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію формувальних машин різних типів; способи виготовлення форм для особливо складних тонкостінних та відповідальних відливок на формувальних машинах; спосіб визначення якості формувальних матеріалів за їх зовнішнім виглядом; режими роботи формувальних машин; розрахунок ливникової системи; вимоги до оброблення та складання форм для особливо складних тонкостінних та відповідальних відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Баки радіаторів - машинне формування та складання форм.
2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання - складання форм.
3. Виливниці - формування здвоєним піскометом.
4. Відливки суднової арматури складні - машинне формування.
5. Головки блоку циліндрів тракторних та автомобільних двигунів - складання форм.
6. Головки циліндрів двигунів повітряного охолодження - складання форм.
7. Конуси трансмісій - машинне формування.
8. Корпуси двосідельні, контурні, корпуси серводвигунів, бугелі котельної арматури спеціального призначення з вуглецевих та високолегованих сталей - машинне формування.
9. Котли опалювальні - машинне формування.
10. Підшипники упорні та опорні лінії гребного валу - машинне формування та складання форм.
11. Поперечини, комінгси, які мають понад 10 стрижнів, - машинне формування.
12. Станини, корпуси передніх бабок металорізальних верстатів - машинне формування.
13. Ступиці передніх коліс автомашин - машинне формування.
49. ФОРМУВАЛЬНИК РУЧНОГО ФОРМУВАННЯ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Формує вручну за моделями в опоках або в ґрунті для простих відливок малих розмірів, що мають на поверхні невеликі виступи з дрібними та простими стрижнями. Формує вручну оболонкові напівформи та стрижні для дрібних та середніх розмірів відливок простої конфігурації під керівництвом формувальника більш високої кваліфікації. Складає форми для середніх та малих простих відливок з постановкою стрижнів прямолінійних обрисів. Готує опоки до набивання. Наносить емульсії та засипає формувальну суміш на моделі. Виконує обробні прості формуванні операції або набиває та трамбує форми для великих простих відливок під керівництвом формувальника більш високої кваліфікації. Установлює в піч для випалу оболонкові напівформи. Знімає оболонки з модельної плити.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: виготовлення простих форм; послідовність виготовлення оболонкових напівформ; властивість емульсії та сумішей, які застосовує під час виготовлення оболонкових форм та стрижнів; призначення ливників та випорів; призначення та застосування простого інструменту та пристроїв, необхідних для виготовлення форм; основи знань про метали, які заливає; спосіб приготування формувальних сумішей; температуру підігрівання модельних плит та випалу оболонок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм.
1. Башмаки зі стрижнями з найбільшим розміром до 500 мм.
2. Важілі.
3. Вкладиші, бугелі та подібні деталі з діаметром валу до 300 мм.
4. Вкладиші шиберного напрямлення.
5. Воронки ливникові.
6. Гайки пожежні накладні.
7. Заготовки втулок зі стрижнями та поршневі кільця з діаметром до 300 мм.
8. Клини фрикційні апаратів автозчіпів.
9. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром до 300 мм.
10. Колодки гальмові вагонів.
11. Колосники для кімнатних печей.
12. Корпуси вентилів з отворами з діаметром до 50 мм.
13. Корпуси рейково-зубчастих, гвинтових та важільно-рейкових домкратів.
14. Косинці арочні.
15. Муфти з'єднувальні з діаметром до 300 мм.
16. Обмоткотримачі електромашин з діаметром до 500 мм.
17. Опоки з площею рознімання до 0,5 кв. м.
18. Патрубки з отворами з діаметром до 80 мм.
19. Пробки дишлові, ніпелі батарей опалення.
20. Рамки для стрижнів.
21. Ролики.
22. Роульси кіпових планок з діаметром до 250 мм.
23. Ручки.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Формує вручну за моделями в опоках або ґрунті для малих та середніх розмірів простих відливок, які мають на поверхні ребра та виступи, зі стрижнями середньої складності. Формує вручну оболонкові напівформи для дрібних та середніх розмірів відливок простої конфігурації. Виготовляє форми з застосуванням простих шаблонів. Установлює холодильники. Складає малі та середні форми з простими стрижнями, які установлює у легкодоступних місцях форми. Набиває та трамбує форми для складних і особливо складних та відповідальних відливок в збірних опоках, прошпилює, фарбує та кріпить форми для великих простих та середніх розмірів складних відливок під керівництвом формувальника ручного формування більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: співвідношення між перетинами живильників, шлаковиків та стояків; порядок визначення місць установлення живильників та усунення дрібних дефектів в них; призначення та умови застосування спеціального інструменту та пристроїв, які застосовує під час формування; спосіб визначення якості просушування форм та стрижнів; правила зберігання моделей; правила керування підіймальними механізмами; процеси, які відбуваються в формах під час їх заливання та в період вистигання; види та основні причини браку відливок із-за неякісного формування та заходи щодо його запобігання; процес виготовлення оболонкових форм; основні ливарні властивості металів, які заливає в форми.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Барабани кранові з діаметром до 500 мм.
2. Бабіни брашпіля, які виконуються в стрижнях, та моделі з діаметром до 500 мм.
3. Виливниці для зливків з масою до 1,5 т.
4. Втулки з діаметром до 600 мм.
5. Диски з білого чавуну з діаметром до 600 мм.
6. Днища для вагранок.
7. Замкотримачі автозчепів.
8. Заготовки втулок зі стрижнями з діаметром понад 300 мм.
9. Зуби ковшів зі стрижнями довжиною понад 500 до 700 мм.
10. Картери коробок телескопічних підіймачів автосамоскидів.
11. Клапани "Лудло".
12. Клини футеровуння всіх видів та планки кіпові довжиною до 1000 мм.
13. Корпуси кінгстонів довжиною до 500 мм та висотою до 400 мм.
14. Клюзи суднові малих розмірів.
15. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 300 до 500 мм.
16. Колосники для промислових печей та котлів.
17. Консолі для горизонтально-вертикально-фрезерних верстатів.
18. Корпуси вентилів з отворами з діаметром понад 50 до 100 мм.
19. Корпуси масляних насосів самоскидів.
20. Корпуси пісочниць.
21. Кришки буксові.
22. Кришки всисаючих клапанів.
23. Кришки підшипників з діаметром до 500 мм з каналами для кільцевого змащування.
24. Кришки редукторів довжиною до 700 мм.
25. Маховики, втулки, шківи з діаметром до 500 мм.
26. Муфти з'єднувальні з діаметром понад 300 до 500 мм.
27. Муфти шкворневого ящика.
28. Обичайки та кільця за моделями з діаметром до 600 мм.
29. Обмоткотримачі електромашин з діаметром понад 500 до 700 мм.
30. Опоки з площею розняття понад 0,5 до 3,0 кв. м.
31. Патрубки відводів води з кришки циліндрів дизеля.
32. Патрубки з отворами діаметром понад 80 до 100 мм.
33. Пуансони з діаметром до 600 мм.
34. П'ятники гальмових гвинтів.
35. Рамки для стрижнів з великою кількістю переплетень.
36. Рами, шарніри, напівшарніри з найбільшим розміром до 500 мм.
37. Розпірки буксові.
38. Стакани буферні.
39. Траверси щіткотримачів.
40. Трапи зі стрижнями з найбільшим розміром до 400 мм.
41. Фланці лопатеві насосів редукторів.
42. Фланці фрикційних муфт.
43. Футерування облицювальні з білого чавуну з найбільшим розміром до 500 мм.
44. Шайби розбіжні всіх серій.
45. Шестірні з литим зубом з діаметром до 400 мм.
46. Шківи та втулки з діаметром до 300 мм.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Формує вручну за моделями та шаблонами, в опоках або в ґрунті великі прості відливки, а також складні відливки рідких розмірів з фасонними поверхнями, з великою кількістю стрижнів та від'ємних частин. Формує вручну оболонкові напівформи та стрижні для великих відповідальних відливок складної конфігурації. Склеює оболонкові форми пульвербакелітом в гарячому стані. Складає оболонкові форми з установленням складних стрижнів. Виготовляє форми за складними шаблонами та простими каркасними моделями. Формує вручну за моделями суднову арматуру з вуглецевої сталі, яку випробовує під тиском до 3 МПа (30 атм). Складає форми середньої складності з установленням холодильників та стрижнів. Набиває та трамбує форми для особливо складних, великих і відповідальних відливок індивідуального виробництва, прошпилює, фарбує та кріпить форми для складних та відповідальних відливок спільно з формувальником ручного формування більш високої кваліфікації. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги, стропує контейнери, ув'язує вантажі для піднімання та переміщення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: склад та властивості формувальних сумішей та інших матеріалів, які застосовує для виготовлення форм; розміри припусків на усадку та оброблення; щільність набивання форм та їх газопроникність, співвідношення перерізів, взаємне розташування та розміри стояка, живителя та шлакоуловлювача; послідовність виготовлення оболонкових форм та стрижнів; вимоги до готових форм; будову та спосіб застосування контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв, ливникової системи; режим випалу оболонок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Барабани кранові з діаметром понад 500 до 1000 мм.
2. Барабани поршневих кілець.
3. Башмаки гальмових колодок.
4. Бігуни підкранові різних діаметрів.
5. Букси рухомого складу.
6. Ванни побутові.
7. Виливниці для зливків з масою понад 1,5 до 5 т.
8. Відводи пароопалювання.
9. Віденець з діаметром 66 мм з литим зубом.
10. Втулки з діаметром понад 600 мм.
11. Головки задні водяних насосів.
12. Жолоби для доменних печей.
13. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 500 до 1000 мм.
14. Колеса з гладким ободом дво- та тридискові з діаметром до 1000 мм.
15. Колеса робочі водяних насосів.
16. Колектори вихлопні та усмоктувальні двигунів.
17. Колонки водомірного скла.
18. Корпуси вентилів з отворами з діаметром понад 100 мм.
19. Корпуси водяного та масляного насосів двигунів.
20. Корпуси, кришки, колеса труб, трійники суднової арматури.
21. Корпуси приводів клапанів тепловозів.
22. Корпуси шпиндельних коробок для горизонтально-вертикально-свердлувальних верстатів.
23. Кронштейни приводів регуляторів.
24. Крильчатки водяних насосів.
25. Кришки люків блоків циліндрів дизелів тепловозу.
26. Кришки самозмащувальних підшипників з діаметром понад 500 мм.
27. Кришки редукторів довжиною понад 700 до 1500 мм.
28. Кришки циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
29. Клюзи палубні, бортові, носові, кормові та рейдових бочок з максимальним розміром до 1000 мм з прямим та косим патрубком до 750 мм.
30. Кнехти.
31. Лапи якорні з масою до 1500 кг.
32. Лопаті гребних гвинтів зі спрямленою площею до 1 м2.
33. Маховики та шківи з діаметром понад 500 до 1500 мм.
34. Мульди завалювальних машин.
35. Муфти з'єднувальні з діаметром понад 500 мм.
36. Ніжки станин токарно-гвинторізних верстатів.
37. Обмоткотримачі електромашин з діаметром понад 700 мм.
38. Обичайки, віденці, кільця, які формуються за шаблонами, з діаметром до 800 мм, які формуються за моделями з діаметром понад 600 до 1200 мм.
39. Опоки з площею розняття понад 3 до 6 кв. м.
40. Основини станин горизонтальних та вертикальних верстатів.
41. Патрубки з отворами з діаметром понад 150 мм.
42. Патрубки холодильників компресорів тепловозів.
43. Плити камбузні.
44. Плити опок.
45. Поршні циліндрів низького та високого тиску компресора тепловозів.
46. Пуансони з діаметром понад 600 до 1500 мм.
47. Розтруби суднові зі стрижнями з діаметром до 1000 мм.
48. Сплави вуглецеві та кольорові, які випробовуються тиском до 30 атм.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Формує вручну в ґрунті або в опоках складні та відповідальні відливки за роз'ємними та каркасними моделями, шаблонами, взірцями. Формує багатотілі та тонкостінні відливки частинами, що виступають, та заглибленнями зі стрижнями складної конфігурації, які встановлює на жеребейки. Формує деталі різних типів, які підлягають обробленню, випробуванню під тиском та емалюванню. Формує вручну за моделями суднову арматуру з високолегованих сталей, які випробовуються під тиском до 5 МПа (50 атм), з вуглецевих сталей, які випробовуються під тиском понад 5 МПа (50 атм), з кольорових сплавів, які випробовуються під тиском понад 3 МПа (30 атм) до 5 МПа (50 атм). Складає відповідальні та складні форми з великою кількістю складних стрижнів, які перетинаються, на спеціальному кріпленні. Виготовляє форми за складними каркасними моделями. Виконує роботи з прошпилювання, фарбування та кріплення форм для особливо складних великих та відповідальних відливок та відливок індивідуального виробництва під керівництвом формувальника ручного формування більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: послідовність виготовлення складних форм, склад і властивості формувальних матеріалів, які застосовує для виготовлення форм та стрижнів, та вплив їх на якість відливок; властивості та температуру металу, який заливає в форми; місця установлення ливників, додатків та випорів; процеси та режими сушіння форм в сушарках та на місці формування; вимоги до відливок; вплив швидкості вистигання металу в формі на структуру відливок; вимоги до модельно-опокової оснастки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Барабани для втулок та паровозних циліндрів.
2. Барабани кранові з діаметром понад 1000 мм.
3. Букси безщелепні.
4. Виливниці для зливків з масою понад 5 до 10 т.
5. Гвинти гребні з діаметром до 800 мм.
6. Дифузор котла.
7. Камери водяні та камери холодильників за моделями зі стрижнями по ободу та кришки до них, які формуються за моделями з діаметром до 2000 мм та які формуються за шаблонами з діаметром до 1000 мм.
8. Каретки металорізальних верстатів.
9. Картери двигунів.
10. Кожухи маховиків двигунів.
11. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 1500 до 3500 мм.
12. Колеса з гладким ободом дво- та тридискові з діаметром понад 1000 до 2500 мм.
13. Колони для кауперів.
14. Колектори радіаторів охолодження тепловозів.
15. Корпуси та деталі циліндропродувних клапанів.
16. Корпуси масляних насосів.
17. Корпуси редукторів.
18. Кронштейни гребних валів.
19. Кришки передні двигунів.
20. Кришки редукторів довжиною понад 1500 мм.
21. Кришки циліндрів паровозів.
22. Кришки складні зі стрижнями, які формуються за шаблонами до 1700 мм.
23. Крилатки (робочі колеса) двосторонні та дводискові з діаметром до 1000 мм.
24. Клюзи палубні, бортові, носові, кормові, рейдових бочок з максимальним розміром понад 1000 мм з прямим патрубком та з довжиною понад 750 мм косим патрубком.
25. Лапи якірні з масою понад 1500 кг.
26. Лопаті гребних гвинтів спрямленою площею понад 1 м2 до 1,5 м2.
27. Маховики та шківи з діаметром понад 1500 до 2000 мм.
28. Опоки з площею рознімання понад 6 м2.
29. Палети агломераційних машин.
30. Планшайби карусельних верстатів.
31. Планки кіпові зі стрижнями довжиною понад 1000 мм.
32. Підшипники розумні, поршневі, зчеплені крейцкопфні буксові паровозів.
33. Пуансони з діаметром понад 1500 мм.
34. Рами рольгангів з однією опорою.
35. Розтруби суднові зі стрижнями з діаметром понад 1000 мм.
36. Решітки зі стрижнями розміром понад 500 мм.
37. Станини водяних насосів.
38. Труби водопровідні та каналізаційні з діаметром понад 150 мм.
39. Улити однозаходні з кривизною паза до 60 градусів.
40. Шаботи масою понад 10 до 50 т.
41. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром понад 700 до 1300 мм.
42. Щити підшипників електромашин з діаметром понад 1200 мм.
43. Ящики стягувальні.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Формує вручну особливо складні та відповідальні відливки в ґрунті за розняттями та каркасними моделями, шаблонами та взірцями. Формує, обробляє та складає форми в опоках для багатотільних та тонкостінних відливок високої точності з великою кількістю стрижнів. Формує в зібраних опоках та в ґрунті (в цегляній кладці та глині) за моделями та шаблонами. Формує вручну за моделями суднову арматуру з високолегованних сталей та кольорових сплавів, які випробовуються під тиском понад 5 МПа (50 атм). Виготовляє форми з декількома розняттями по площинах та за криволінійними поверхнями, а також форми для особливо великих відливок. Бере участь у виготовленні особливо складних форм для відливок індивідуального виробництва.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: послідовність виготовлення особливо складних та відповідальних форм; прилади для визначення вологості просушених форм та стрижнів; правила виготовлення стрижнів та матеріали, які застосовує для них; витрати рідкого металу на виріб; склад, ливарні та механічні властивості металів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Архитрави з масою до 50 т.
2. Баки водоохолоджувальні прокатних станів.
3. Балки зв'язувальні великовантажних напіввагонів.
4. Балки шкворневі візків вантажних вагонів та тендерів.
5. Блоки парових циліндрів.
6. Вали верхні колінчасті двигунів.
7. Виливниці для зливків з масою понад 10 т.
8. Гвинти гребні з діаметром понад 800 до 2000 мм.
9. Золотники циліндричні плоскі довжиною понад 1000 мм.
10. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 3500 мм.
11. Колеса з гладким ободом дво- та тридискові з діаметром понад 2500 мм.
12. Конуси та воронки малі засипних апаратів доменних печей.
13. Корпуси головок автозчепів та інжекторів.
14. Корпуси передніх бабок металорізальних верстатів.
15. Корпуси турбін довжиною до 1500 мм.
16. Корпуси циркулярних насосів розміром 1000 х 700 х 300 мм.
17. Хрестовини до стрілочних переводів суцільнолиті всіх типів та марок з високомарганцевої сталі.
18. Козирки та ковші драг ємкістю понад 75 літрів.
19. Лінійки для прокатних станів.
20. Лопаті гребних гвинтів спрямленою площею понад 1,5 м2.
21. Люнети металорізальних верстатів.
22. Маховики та шківи з діаметром понад 2000 мм.
23. Напівкільця для дробарок з масою до 30 т.
24. Основини та столи багатошпиндельних вертикально-свердлильних напівавтоматів з великими стрижнями.
25. Рами рольгангів з двома опорами.
26. Станини пресів з масою до 50 т.
27. Триплекс-насоси.
28. Траверси для дробарок.
29. Турбонасоси малої та середньої потужності.
30. Улити двозаходні з кривизною паза понад 60 градусів.
31. Улити живильників кульових млинів з діаметром понад 1500 мм.
32. Циліндри компресорів тепловозів.
33. Циліндри конденсаторів для труб потужністю до 100000 кВт.
34. Шаботи з масою понад 50 т.
35. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром понад 1300 до 2000 мм.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Формує вручну особливо складні, відповідальні та великі форми в одиничному виробництві для відливок з різних металів в зібраних опоках та в ґрунті (в цегляній кладці) за моделями та шаблонами, зі складними стрижнями. Обробляє та складає форми для великих багатотільних, тонкостінних та інших особливо складних деталей, які вимагають високої точності і чистоти відливки, з великою кількістю стрижнів, які перехрещуються, на спеціальному кріпленні. Обробляє та складає особливо відповідальні та великі форми для відливки, яка підлягає гідравлічним випробуванням під великим тиском, та форми для особливо складних, дослідних та експериментальних відливок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виготовлення різних форм за моделями, шаблонами, взірцями та каркасом для особливо складних і відповідальних відливок; розрахунок найбільш раціональних ливникових систем.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Виготовлення форм:
1. Архітрави з масою понад 50 т.
2. Ахтерштевні і кронштейни суднові.
3. Балки п'ятові прокатних станів.
4. Блоки циліндрів суднових дизелів.
5. Боковини литих візків.
6. Гвинти гребні з діаметром понад 2000 мм.
7. Камери спіральні турбін.
8. Конуси та воронки великі засипних апаратів доменних печей.
9. Корпуси турбін довжиною понад 1500 мм.
10. Напівкільця для дробарок з масою понад 30 т.
11. Планшайби карусельних верстатів з двох половин.
12. Рами фундаментні двигунів.
13. Станини пресів з масою понад 50 т.
14. Станини робочих клітей прокатних станів.
15. Траверси пресів.
16. Турбонасоси великої потужності.
17. Циліндри конденсаторів для турбін потужністю понад 100000 кВт.
18. Цапфи сталерозливальних ковшів.
19. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом багатодискові з діаметром понад 2000 мм.
50. ЧИСТИЛЬНИК МЕТАЛУ, ВІДЛИВОК, ВИРОБІВ ТА ДЕТАЛЕЙ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Очищає прості товстостінні відливки, поковки, метал, вироби та деталі в галтувальних, очищувальних барабанах дробоструминними машинами, наждачними кругами та з використанням іншого механічного устаткування та інструменту. Зачищає та знімає залив терпугами, шліфувальною шкуркою. Транспортує, підбирає однорідні вироби, деталі та укладає їх в барабани вручну та кранами. Завантажує очищувальні речовини в очищувальні та галтувальні барабани та дробоструминні машини. Витягає з відливок каркаси і рамки після очищення. Вивантажує відпрацьовану суміш з очищувальних барабанів. Виконує окремі операції під час очищення складних та великих відливок під керівництвом чистильника металу, відливок, виробів та деталей більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи однотипних галтувальних та очищувальних барабанів, дробоструминних машин, наждачних точил, подіймальних засобів; правила завантаження очищувальних матеріалів та відливок залежно від об'єму галтувальних барабанів та дробоструминних машин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Очищення:
1. Букси вагонів.
2. Замки та розетки автозчіпів.
3. Ключі, трійники, гайки.
4. Стрічка.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Очищає складні і середньої складності відливки, вироби і деталі в очищувальних барабанах та дробоструминних камерах від пригару, окалини, корозії, залишків протикорозійного покриття та ущільнення поверхневого шару (наклепа) в дробоструминних камерах. Ізолює місця, які не підлягають очищенню. Очищає складні та тонкостінні відливки механічним способом в галтувальних барабанах. Сортує та завантажує відливки, вироби і деталі в галтувальні барабани та дробоструминні камери. Готує та завантажує тонкостінні та пустотілі відливки відповідно до технологічного процесу з застосуванням прокладок під час очищення в галтувальних барабанах. Вивантажує відливки, вироби та деталі після очищення. Заряджає апарати очищувальними матеріалами.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи дробоструминних апаратів, очищувальних та галтувальних барабанів; вантажність підіймально-транспортних засобів, які застосовує; властивості та якість матеріалів, які застосовує для очищення; технологічні вимоги до відливок, виробів та деталей після очищення та до якості наклепу; тривалість наклепу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Очищення:
1. Бабки верстатів.
2. Баласт - очищеня від іржі та окалини, яка неміцно зчеплена.
3. Гвинти гребні з діаметром до 1500 мм.
4. Дріб.
5. Виливниці.
6. Вироби суднові нескладні - очищення під цинкування.
7. Маховики двигунів внутрішнього згорання.
8. Листи відкидні, пілерси, труби, перебірки з боку протилежного набору - очищення від іржі та окалини.
9. Поверхні підводної частини суден, палуби, відсіки - підготовка зварних швів під дробоструминне оброблення.
10. Станини верстатів.
11. Ступиці коліс автомобілів.
12. Труби.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Очищає особливо складні та відповідальні тонкостінні відливки виробів і деталей в очищувальних барабанах та дробоструминних камерах від пригару, окалини, корозії, залишків протикорозійного покриття та ущільнення поверхневого шару (наклепу) в дробоструминних камерах. Очищає відливки, вироби та деталі в галтувальних барабанах безперервної дії. Керує очищувальними та дробоструминними установками різних систем. Підналагоджує дробоструминні, очищувальні та галтувальні установки. Визначає необхідні очищувальні матеріали та режими очищення різних поверхонь.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних очищувальних та дробоструминних установок різного перетину і місткості, найбільш раціональні очищувальні матеріали та розміри їх залежно від характера поверхонь, які очищає; технологію наклепування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Очищення:
1. Баки і трубопроводи.
2. Балки шкворневі.
3. Балони - очищення від іржі і окалини.
4. Барабани гальмові.
5. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання.
6. Боковини візків вагонів та тендерів.
7. Гвинти гребні з діаметром понад 1500 мм.
8. Деталі корпусні сільськогосподарських машин.
9. Картери.
10. Корпуси суднові.
11. Корпуси підшипників - очищення від іржі та окалини, яка неміцно зчеплена.
12. Листи спецсталей, блок-секції, складні фундаменти, комінгси люків, шахт, цистерн, решітки, перебірки з боку набору, стрингера - очищення від іржі та окалини.
13. Радіатори опалювальні.
14. Секції бортові та перебірки - очищення.
15. Цистерни міждонні - очищення.
16. Щоки контактні електропечей.
17. Щити підшипників електромашин.
51. ШИХТУВАЛЬНИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує шихтові матеріали для печей та вагранок шляхом дроблення чавуну, флюсів, металевого лому та інших матеріалів на шматки необхідної величини. Усуває з металевої шихти неметалеві речі. Бере участь в завантаженні мульд шихтовими матеріалами та подаванні шихти потрібної фракції до плавильних агрегатів. Відчеплює та заміняє мульди. Прибирає територію та майданчики шихтових дворів та відкрилків.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову устаткування, яке обслуговує; види шихтових матеріалів; габарити шматків металу, який допускається, та ємкість мульд; вантажність кранів, тросів та ланцюгів; правила розбивання та сортування лому чорних та кольорових металів, флюсів; правила кріплення, піднімання та переміщення вантажів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає шихту вручну з окремих компонентів, зважує, насипає їх шарами та перемішує в мішалках. Готує шихтові матеріали за заданим рецептом для печей та вагранок шляхом дроблення феросплавів, флюсів, металевого лому, легованих домішок та інших матеріалів на дробарках, дробильних агрегатах, дробильно-сортувальних установках; сортує та зважує їх. Завантажує шихтові, додаткові, заправні матеріали та розкислювачі в мульди ємкістю до 1 куб. м або короба та подає їх краном або вагонеткою на робочий майданчик. Спускає порожні мульди з робочого майданчика. Розвантажує лом та завантажує його в вагони, завантажує металолом в мульди та мульди в вагони за допомогою кранів на майданчиках підготовки шихти у разі відсутності спеціалізованих шихтових дворів в сталеплавильних цехах. Завантажує шихту в бункери, короби та дозувальні візки за допомогою транспортно-живильних механізмів, стежить за їх роботою. Регулює подачу та усуває затори матеріалів в бункерах. Вилучає сторонні включення з шихтових матеріалів. Розвантажує та складує матеріали, що прибувають на шихтовий двір. Виявляє вибухонебезпечні матеріали та металолом, небезпечне їх зберігання, відвантаження та розвантаження. Проводить облік витрат матеріалу за зміну. Бере участь в заправлянні та завалюванні шихти. Очищає від скрапу та сміття мульди, вагонетки, залізничні шляхи шихтового двору та шихтових відкрилків.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи устаткування, яке обслуговує; види, властивості та призначення шихтових матеріалів, які застосовуються для виплавлення металу, їх розміщення в бункерах і на шихтовому дворі; правила складування та зберігання кожного виду шихтових матеріалів; раціональні способи розбирання шихтових матеріалів; способи визначення складових частин шихти за зовнішніми ознаками і основні вимоги до їх якості; схему розміщення та правила обслуговування транспортно-живильного устаткування та іншого устаткування; встановлену сигналізацію.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес складання і сушіння шихти з окремих компонентів, складає присадки з різних солей в змішувальних бігунах, барабанах, мішалках, кульових млинах, сушильних печах, шафах та на іншому устаткуванні. Завантажує шихтові, додаткові, заправні матеріали та розкислювачі в мульди ємкістю від 1 до 3 куб. м та подає їх краном на робочий майданчик. Завантажує шихту з одночасною підготовкою її в шихтових відділеннях сталеплавильних, феросплавних та ливарних цехів. Веде процеси дозування та шихтування матеріалів з проведенням розрахунку шихти під керівництвом шихтувальника більш високої кваліфікації. Змішує компоненти шихти та забезпечує нормальне її зволоження. Стежить за подачею матеріалів. Управляє транспортно-живильними, вантажними та завантажувальними механізмами, шихтовантажними машинами та іншим устаткуванням. Скреперує матеріали. Відбирає проби. Подає шихту з дозувальних візків та бункеру змішувачів на плавильні майданчики. Регулює рівномірну подачу шихти. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, яке обслуговує, бере участь в його ремонті.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування, яке обслуговує; фізичні та хімічні властивості компонентів шихти та їх призначення; схему руху шихтових матеріалів; розміщення і ємкість бункерів; граничні норми навантаження устаткування і підіймально-транспортних механізмів; режим сушіння, послідовність завалювання в печі та вагранки шихтових матеріалів; шкідливі домішки в шихті та їх вплив на якість шихти; вимоги Державних стандартів до якості шихтових матеріалів; розміщення та ємкість відсіків, бункерів та інших завантажувальних пристроїв; черговість подачі компонентів шихти в змішувальні бігуни та мішалки; схему автоматизації та блокування устаткування, яке обслуговує; місця змащування устаткування та види змащувальних матеріалів; слюсарну справу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес дозування та шихтування матеріалів з проведенням розрахунку шихти на різному устаткуванні вузла дозування та шихтування матеріалів з забезпеченням взаємозв'язку в їх роботі. Визначає якість сировини і готовності шихти. Забезпечує своєчасну подачу шихти до металургійних агрегатів. Навантажує шихтові, додаткові, заправні матеріали та розкислювачі у мульди місткістю 3 куб. м і більше та подає їх краном на робочий майданчик.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розрахунку заданого складу шихти; вплив якості компонентів шихти на хід металургійних процесів; способи впливу та усунення несправностей в роботі устаткування та браку в складанні шихти; схеми автоматизації і сигналізації.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПЕРЕЛІК
НАЙМЕНУВАНЬ ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ РОЗДІЛОМ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ВІДПОВІДНИМ РОЗДІЛОМ ВИПУСКУ 2 ЕТКС ВИДАННЯ 1989 р.
N п/п 
Найменування професій, які розміщені у цьому розділі 
Діапазон розрядів 
Найменування професій за випуском 2 ЕТКС видання 1989 р. 
Діапазон розрядів 
1. 
Автоклавник лиття під тиском 
Автоклавщик литья под давлением 
2. 
Вагранник (ливарні роботи) 
2 - 6 
Вагранщик 
2 - 6 
3. 
Вибивальних відливок 
1 - 3 
Выбивальщик отливок 
1 - 3 
4. 
Виробник каркасів 
1 - 3 
Изготовитель каркасов 
1 - 3 
5. 
Гідропіскоструминник 
2 - 3 
Гидропескоструйщик 
2 - 3 
6. 
Гідрочистильник 
1 - 4 
Гидрочистильщик 
1 - 4 
7. 
Завалювальник шихти у вагранки та печі 
2 - 4 
Завальщик шихты в вагранки и печи 
2 - 4 
8. 
Заварник відливок 
2 - 4 
Заварщик отливок 
2 - 4 
9. 
Заливальник металу 
1 - 4 
Заливщик металла 
1 - 4 
10. 
Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 
2 - 4 
Заливщик свинцово-оловянистых сплавов 
2 - 4 
11. 
Землероб 
1 - 3 
Земледел 
1 - 3 
12. 
Кокільник-складальник 
1 - 5 
Кокильщик-сборщик 
1 - 5 
13. 
Комплектувальник моделей 
2 - 4 
Комплектовщик моделей 
2 - 4 
14. 
Контролер у ливарному виробництві 
2 - 5 
Контролер в литейном производстве 
2 - 5 
15. 
Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного і відцентрового лиття 
2 - 5 
Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья
2 - 5 
16. 
Ливарник металів та сплавів 
3 - 5 
Литейщик металлов и сплавов 
3 - 5 
17. 
Ливарник методом спрямованої кристалізації 
3 - 5 
Литейщик методом направленной кристаллизации 
3 - 5 
18. 
Ливарник на машинах для лиття під тиском 
2 - 5 
Литейщик на машинах для литья под давлением 
2 - 5 
19. 
Машиніст регенераційної установки 
Машинист регенерационной установки 
20. 
Модельник виплавних моделей 
1 - 4 
Модельщик выплавляемых моделей 
1 - 4 
21. 
Модельник гіпсових моделей 
2 - 5 
Модельщик гипсовых моделей 
2 - 5 
22. 
Модельник дерев'яних моделей 
1 - 6 
Модельщик по деревянным моделям 
1 - 6 
23. 
Модельник з металевих моделей 
1 - 6 
Модельщик по металлическим моделям 
1 - 6 
24. 
Модельник моделей з епоксидних смол 
1 - 5 
Модельщик по моделям из эпоксидных смол 
1 - 5 
25. 
Наждачник 
1 - 3 
Наждачник 
1 - 3 
26. 
Налагоджувальник ливарних машин 
3 - 5 
Наладчик литейных машин 
3 - 5 
27. 
Налагоджувальник формувальних і стрижньових машин 
3 - 5 
Наладчик формовочных и стержневых машин 
3 - 5 
28. 
Обмазувальник ковшів 
Обмазчик ковшей 
29. 
Обпилювач фасонних відливок 
2 - 5 
Опиловщик фасонных отливок 
1 - 5 
30. 
Обпилювач форм та металу сірчаним порошком 
Опиловщик форм и металла серным порошком 
31. 
Обрубувач 
1 - 5 
Обрубщик 
1 - 4 
32. 
Оператор електрогідравлічного очищення відливок 
2 - 4 
Оператор электрогидравлической очистки отливок 
2 - 4 
33. 
Оператор електрохімічного очищення заготовок 
2 - 4 
Оператор электрохимической очистки заготовок 
2 - 4 
34. 
Оператор обрубного відділення 
Оператор обрубного отделения 
35. 
Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 
Оператор пульта управления трансбордерным и горизонтально-замкнутым конвейерами 
36. 
Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 
Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях 
37. 
Плавильник металу на вакуумних печах 
3 - 5 
Плавильщик металла на вакуумных печах 
3 - 5 
38. 
Плавильник металу та сплавів 
2 - 6 
Плавильщик металла и сплавов 
2 - 6 
39. 
Прибиральник у ливарних цехах 
1 - 2 
Уборщик в литейных цехах 
1 - 2 
40. 
Складальник форм 
1 - 6 
Сборщик форм 
1 - 6 
41. 
Сортувальник відливок 
1 - 2 
Сортировщик отливок 
1 - 2 
42. 
Стрижневик машинного формування 
1 - 4 
Стерженщик машинной формовки 
1 - 4 
43. 
Стрижневик ручного формування 
1 - 5 
Стерженщик ручной формовки 
1 - 5 
44. 
Сушильник стрижнів, форм та формувальник матеріалів 
1 - 3 
Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов 
1 - 3 
45. 
Транспортувальник у ливарному виробництві 
1 - 3 
Транспортировщик в литейном производстве 
1 - 3 
46. 
Укладач фтористих присадок 
Составитель фтористых присадок 
47. 
Формувальник з виплавлюваних моделей 
1 - 4 
формовщик по выплявляемым моделям 
1 - 4 
48. 
Формувальник машинного формування 
2 - 5 
Формовщик машинной формовки 
2 - 5 
49. 
Формувальник ручного формування 
1 - 6 
Формовщик ручной формовки 
1 - 6 
50. 
Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 
1 - 3 
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 
1 - 3 
51. 
Шихтувальник 
1 - 4 
Шихтовщик 
1 - 4 


ПЕРЕЛІК
НАЙМЕНУВАНЬ ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНИМ РОЗДІЛОМ ВИПУСКУ 2 ЕТКС ВИДАННЯ 1989 р., ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ЦИМ РОЗДІЛОМ
N п/п 
Найменування професій, за випуском 2 ЕТКС видання 1989 р. 
Діапазон розрядів 
Найменування професій, які розміщені у цьому розділі 
Діапазон розрядів 
1. 
Автоклавщик литья под давлением 
Автоклавник лиття підтиском 
2. 
Вагранщик 
2 - 6 
Вагранник (ливарні роботи) 
2 - 6 
3. 
Выбивальщик отливок 
1 - 3 
Вибивальник відливок 
1 - 3 
4. 
Гидропескоструйщик 
2 - 3 
Гідропіскоструминник 
2 - 3 
5. 
Гидрочистильщик 
1 - 4 
Гідрочистильник 
1 - 4 
6. 
Завальщик шихты в вагранки и печи 
2 - 4 
Завалювальник шихти у вагранки та печі 
2 - 4 
7. 
Заварщик отливок 
2 - 4 
Заварник відливок 
2 - 4 
8. 
Заливщик металла 
1 - 4 
Заливальник металу 
1 - 4 
9. 
Заливщик свинцово-оловянистых сплавов 
2 - 4 
Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 
2 - 4 
10. 
Земледел 
1 - 3 
Землероб 
1 - 3 
11. 
Изготовитель каркасов 
1 - 3 
Виробник каркасів 
1 - 3 
12. 
Кокильщик-сборщик 
1 - 5 
Кокільник-складальник 
1 - 5 
13. 
Комплектовщик моделей 
2 - 4 
Комплектувальник моделей 
2 - 4 
14. 
Контролер в литейном производстве 
2 - 5 
Контролер у ливарному виробництві 
2 - 5 
15. 
Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья 
2 - 5 
Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного і відцентрового лиття 
2 - 5 
16. 
Литейщик металлов и сплавов 
3 - 5 
Ливарник металів та сплавів 
3 - 5 
17. 
Литейщик методом направленной кристаллизации 
3 - 5 
Ливарник методом спрямованої кристалізації 
3 - 5 
18. 
Литейщик на машинах для литья под давлением 
2 - 5 
Ливарник на машинах для лиття під тиском 
2 - 5 
19. 
Машинист регенерационной установки 
Машиніст регенераційної установки 
20. 
Модельщик выплавляемых моделей 
1 - 4 
Модельник виплавних моделей 
1 - 4 
21. 
Модельщик гипсовых моделей 
2 - 5 
Модельник гіпсових моделей 
2 - 5 
22. 
Модельщик по деревянным моделям 
1 - 6 
Модельник дерев'яних моделей 
1 - 6 
23. 
Модельщик по металлическим моделям 
1 - 6 
Модельник з металевих моделей 
1 - 6 
24. 
Модельщик по моделям из эпоксидных смол 
1 - 5 
Модельник моделей з епоксидних смол 
1 - 5 
25. 
Наждачник 
1 - 3 
Наждачник 
1 - 3 
26. 
Наладчик литейных машин 
3 - 5 
Налагоджувальник ливарних машин 
3 - 5 
27. 
Наладчик формовочных и стержневых машин 
3 - 5 
Налагоджувальник формувальних і стрижньових машин 
3 - 5 
28. 
Обмазчик ковшей 
Обмазувальник ковшів 
29. 
Обрубщик 
1 - 4 
Обрубувач 
1 - 5 
30. 
Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях 
Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 
31. 
Оператор обрубного отделения 
Оператор обрубного відділення 
32. 
Оператор пульта управления трансбордерным и горизонтально-замкнутым конвейерами 
Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами 
33. 
Оператор электрогидравлической очистки отливок 
2 - 4 
Оператор електрогідравлічного очищення відливок 
2 - 4 
34. 
Оператор электрохимической очистки заготовок 
2 - 4 
Оператор електрохімічного очищення заготовок 
2 - 4 
35. 
Опиловщик фасонных отливок 
1 - 5 
Обпилювач фасонних відливок 
2 - 5 
36. 
Опиловщик форм и металла серным порошком 
Обпилювач форм та металу сірчаним порошком 
37. 
Плавильщик металла на вакуумных печах 
3 - 5 
Плавильник металу на вакуумних печах 
3 - 5 
38. 
Плавильщик металла и сплавов 
2 - 6 
Плавильник металу та сплавів 
2 - 6 
39. 
Сборщик форм 
1 - 6 
Складальник форм 
1 - 6 
40. 
Сортировщик отливок 
1 - 2 
Сортувальник відливок 
1 - 2 
41. 
Составитель фтористых присадок 
Укладач фтористих присадок 
42. 
Стерженщик машинной формовки 
1 - 4 
Стрижневик машинного формування 
1 - 4 
43. 
Стерженщик ручной формовки 
1 - 5 
Стрижневик ручного формування 
1 - 5 
44. 
Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов 
1 - 3 
Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 
1 - 3 
45. 
Транспортировщик в литейном производстве 
1 - 3 
Транспортувальнику ливарному виробництві 
1 - 3 
46. 
Уборщик в литейных цехах 
1 - 2 
Прибиральник у ливарних цехах 
1 - 2 
47. 
Формовщик машинной формовки 
2 - 5 
Формувальник машинного формування 
2 - 5 
48. 
Формовщик оболочковых форм 
1 - 3 
Уніфікована в професії "Формувальник ручного формування" 1 - 3 розрядів та "Формувальник машинного формування" 1 - 3 розрядів* 
  
49. 
Формовщик по выплавляемым моделям 
1 - 4 
Формувальник з виплавлюваних моделей 
1 - 4 
50. 
Формовщик ручной формовки 
1 - 6 
Формувальник ручного формування 
1 - 6 
51. 
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 
1 - 3 
Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 
1 - 3 
52. 
Шихтовщик 
1 - 4 
Шихтувальник 
1 - 4 


____________
* Затверджено постановою Держкомпраці СРСР від 22.04.91 р. N 90.
ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛУ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. ГАЗОЗВАРНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Прихвачує деталі, вироби з невідповідальних конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. Готує з'єднання під зварювання та зачищає шви після зварювання. Готує газові балони до роботи. Обслуговує газове зварювання простих деталей, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому та вертикальному положенні зварного шва. Наплавляє прості невідповідальні деталі. Усуває раковини та тріщини наплавленням в простих відливках. Підігріває конструкції та деталі під час плавлення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову та принцип роботи газозварювальних апаратів, газогенераторів, кисневих та ацетиленових балонів, радиціювальних приладів та зварювальних пальників, які обслуговує; види зварних швів та з'єднань; підготовку простих виробів до зварювання; типи розділів та позначення зварних швів на кресленнях; правила поводження та основні властивості газів та рідин, які застосовує під час зварювання; допустимий залишковий тиск газу в балонах; призначення та марки флюсів, які застосовує під час зварювання; причини виникнення дефектів під час зварювання; характеристику газового полум'я, кольору фарбування балонів, будову комунікацій подавання газів до місця споживання та правила приєднання до них.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Болти буксові, колончасті та центрові - наплавлення місць вироблення.
2. Горловини бензобаків автомобілів - паяння.
3. Деталі каркасів бортового тента - прихвачування та зварювання.
4. Ілюмінатори та кришки - зварювання.
5. Конуси масляних насосів та фільтрів автомобілів - наплавлення раковин у відливках.
6. Кожухи захисні - зварювання.
7. Кришки жолобів підвагонного освітлення - зварювання.
8. Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля - наплавлення тріщин.
9. Кутові листи внутрішнього та зовнішнього обшивання трамваю - зварювання надрізів.
10. Опоки - приварювання вушок.
11. Піддони до верстатів - зварювання.
12. Підсилювачі крил автомобілів - зварювання.
13. Труби приймальні - зварювання запобіжних сіток.
14. Фіксатори гідравлічних механізмів автосамоскидів - зварювання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання середньої складності вузлів, деталей та трубопроводів з вуглецевої та конструкційної сталі та простих деталей з кольорових металів та сплавів в усіх просторових положеннях зварного шва, крім стельових. Усуває раковини та тріщини в деталях та вузлах середньої складності наплавленням. Наплавляє твердими сплавами прості деталі. Виконує попереднє та супутнє підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову газозварювальної апаратури, яку обслуговує; будову зварних швів та способи їх обслуговування; основні властивості металів, які зварює; правила підготовки деталей та вузлів під зварювання та наплавлення; правила вибору режиму нагрівання металу залежно від його марки, товщини; причини і виникнення внутрішніх напруг та деформацій в виробах, які зварює, та заходи їх запобігання; основні технологічні заходи зварювання та наплавлення деталей зі сталі, кольорових металів та чавуну.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура з олов'яних бронз та латуні кремнистої під пробний тиск до 1,6 МПа (15,5 атм) - усунення дефектів наплавленням.
2. Вали колінчасті та кулачкові автомобілів - наплавлення спецсталями дефектних напівоброблених поковок.
3. Глушники - зварювання.
4. Двигуни внутрішнього згорання (паливна та повітряна система) - зварювання.
5. Деталі автомобілів (горловини маслонагрівача, картер коробки, кришки картера) - усунення дефектів наплавленням.
6. Диски гальмові бронзові - усунення раковин.
7. Кожухи еластичних муфт - зварювання.
8. Кулі газофікаторів латунні (відкриті) - наплавлення.
9. Мости задні автомобілів - усунення раковин у відливках.
10. Облицювання радіатора автомобіля - усунення тріщин.
11. Поплавці регулятора рівня (арматура) - зварювання.
12. Рамки профільні вікна кабіни водія - зварювання.
13. Рами пантографів - зварювання за шаблоном.
14. Резервуари для негорючих рідин та гальмових систем рухомого складу - зварювання.
15. Сальники валів переборочні - наплавлення корпусу та натискної втулки.
16. Ступиці заднього колеса, задній міст та інші деталі автомобіля - паяння ковкого чавуну.
17. Труби вентиляційні - зварювання.
18. Труби газовихлопні мідні - зварювання.
19. Труби зв'язані димогарні в котлах та труби пароперегрівачів - зварювання.
20. Труби гальмової магістралі - зварювання.
21. Трубопроводи безнапорні для води (крім магістральних) - зварювання.
22. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання в цехових умовах.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання складних деталей, конструкцій та трубопроводів з вуглецевих та конструкційних сталей та деталей середньої складності з кольорових металів та сплавів в усіх просторових положеннях зварного шва. Наплавлює твердими сплавами з застосуванням керамічних флюсів в захисному газі деталі та вузли середньої складності. Усуває дефекти в великих чавунних та алюмінієвих відливках під механічне оброблення та пробний тиск наплавленням. Усуває раковини та тріщини наплавленням в оброблених деталях та вузлах. Виконує гаряче правлення відповідальних та складних конструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи установлення режимів зварювання металів залежно від конфігурації та товщини деталей, які зварює; способи зварювання кольорових сплавів, чавуну; випробування зварних швів з кольорових металів та сплавів; основи знань про метали, які зварює; основи знань про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів, які застосовує під час газового зварювання (ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану тощо); види дефектів у зварних швах, методи запобігання та їх усунення; читання креслень.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура трубопроводів запорна з кольорових металів та сплавів під пробний тиск понад 1,6 до 4,9 МПа (понад 15,5 до 48,4 атм) - усунення дефектів наплавленням.
2. Бабітове заливання підшипників - наплавлення.
3. Блоки циліндрів двигунів автомобілів - усунення раковин у відливках.
4. Вали колінчасті - наплавлення шийок.
5. Вироби з кольорових сплавів тонкостінні (кришки повітроохолоджувачів, підшипникові щити, вентилятори турбогенераторів) - наварювання тіла латунню або силуміном.
6. Вироби чавунні великі (рами, шківи, маховики, шестірні) - усунення раковин та тріщин.
7. Вкладиші бронзові та латунні - наплавлення на стальні підшипники.
8. Деталі та вузли з кольорових металів - зварювання з послідовним випробуванням під тиском.
9. Золотникові рами, маятники - зварювання.
10. Зуби чавунних шестерень - наплавлення.
11. Картери великих моторів та корпуси механічної передачі тепловозів - зварювання.
12. Корпуси щіткотримачів, сегменти реверсів, ротори електродвигунів - наплавлення.
13. Котушки полюсів електричних машин з полосової міді - зварювання перемичок.
14. Кулі, поплавці та цистерни зі спеціальних алюмінієвих сплавів - зварювання.
15. Меблі з алюмінію - зварювання.
16. Підігрівачі - зварювання обойми, водогрійної труби з обоймою, конусом, кільцями та фланцями.
17. Підшипники та вкладиші буксові, дишлові - наплавлення за рамкою та наплавлення тріщин.
18. Поршні пневматичних молотків - усунення раковин та тріщин.
19. Рамки ілюмінатори з алюмінієвих сплавів - зварювання.
20. Резервуари повітряні тролейбусів - зварювання.
21. Сітки металеві одинарні та кручені для целюлозно-паперового виробництва - паяння кінців срібним припоєм.
22. Трубки під датчики з радіоактивним ізотопом - усунення.
23. Трубні елементи котлів, бронелисти тощо - гаряче правлення.
24. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання під час монтажу.
25. Трубопроводи технологічні (5 категорії) - зварювання.
26. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання в цехових умовах.
27. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування тиском до 2,5 МПа (24,2 амп).
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання складних та відповідальних деталей, вузлів, механізмів, конструкцій та трубопроводів з високовуглецевих, легованих, спеціальних та корозійно-стійких сталей, чавуну, кольорових металів та сплавів, які призначені для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями та під тиском. Наплавляє твердими сплавами складні та відповідальні деталі, вузли, конструкції та механізми. Зварює та усуває тріщини та раковини в тонкостінних виробах та виробах з важкодоступними для зварювання місцями. Виконує термооброблення газовим пальником зварних стиків після зварювання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: механічні та технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі, а також наплавлений метал; вибір технологічної послідовності накладання швів та режимів зварювання; способи контролю та випробування відповідальних зварних швів; вплив термічного оброблення та властивості зварного з'єднання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Амбразури доменних печей - заварювання раковин та тріщин.
2. Арматура трубопровідна запірна з олов'яних бронз та латуні (кремнистої) - зварювання під пробний тиск понад 5 МПа (48,4 атм).
3. Балони, ковпаки, сфери, які працюють у вакуумі, - зварювання.
4. Валики свинцеві - зварювання.
5. Відливки алюмінієві та бронзові, складні та великі - наплавлення раковин та тріщин.
6. Гвинти гребні бронзові та латунні - виправлення дефектів наплавлюванням.
7. Деталі газозварювальної апаратури - паяння срібними припоями.
8. Змійовики з міді - зварювання.
9. Кесони мартенівських печей (гарячий ремонт) - внутрішнє зварювання.
10. Компенсатори сильфонного типу з корозійно-стійких сталей - паяння.
11. Колектори складної конфігурації з 20 та більше деталями з корозійно-стійкої та жароміцної сталі з перевіркою макроструктури за допомогою рентгенографії - зварювання.
12. Корпуси, кришки, трійники, коліна, циліндри чавунні - усунення дефектів наплавленням.
13. Котли парові - наплавлення тріщин.
14. Прес-форми - зварювання у важкодоступних місцях.
15. Ротори електричних машин - зварювання короткозамкнених кілець, стрижнів, наплавлення.
16. Станини складні, фартухи великих верстатів - зварювання, наплавлення тріщин.
17. Трубки імпульсні системи КВП та автоматики - зварювання.
18. Трубні елементи парових котлів з тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
19. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання на монтажі.
20. Трубопроводи технологічні 3 та 5 категорії (групи), трубопроводи пари та води 3 та 5 категорії - зварювання.
21. Труби свинцеві - зварювання.
22. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску - зварювання на монтажі.
23. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування під тиском понад 2,5 МПа (24,2 атм).
24. Циліндри двигунів внутрішнього згорання - заварювання зовнішніх та внутрішніх оболонок.
25. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів - зварювання.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання особливо складних та відповідальних деталей, вузлів, механізмів конструкцій та трубопроводів з високовуглецевих, легованих спеціальних та корозійно-стійких сталей, чавуну, кольорових металів та сплавів, які призначені для роботи під динамічним і вібраційним навантаженням та під високим тиском. Наплавляє твердими сплавами особливо складні та відповідальні деталі, вузли, конструкції та механізми.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: різновидність легких та важких сплавів, їх зварювальні та механічні властивості; види корозій та фактори, які викликають її; основи знань з металографії зварних швів; методи спеціальних випробувань виробів, які зварює, призначення кожного з них.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Блоки розділення повітрокисневих цехів - зварювання деталей з кольорових металів.
2. Деталі та вузли з кольорових металів, які працюють під тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм), - зварювання.
3. Ємкості, ковпаки, сфери та трубопроводи вакуумні та криогенні - зварювання.
4. Лопатки роторів та статора турбін - паяння.
5. Проводки імпульсні турбін і котлів - зварювання.
6. Трубні елементи парових котлів з тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
7. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску - зварювання на монтажі.
8. Трубопроводи технологічні 1 та 2 категорій (груп), також трубопроводи пари та води 1 та 2 категорій - зварювання.
2. ГАЗОРІЗАЛЬНИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кисневе різання та різання бензорізальними та гасорізальними апаратами стального легковагового лому. Готує відливки до різання, зачищає від пригару, додатків та ливників та укладає їх під різання. Заряджає та розряджає газогенераторні установки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні прийоми різання, будову пальників, різаків, редукторів, які застосовує; кольори фарбування газових балонів та правила поводження з ними; основні властивості газів та рідин, які застосовує під час різання металів, та правила поводження з ними.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Зливки - відрізання донної частини.
2. Кутики, труби - різання.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання у вертикальному та нижньому положенні металу, простих деталей з вуглецевої сталі з розмічанням вручну на переносних та стаціонарних газорізальних та плазмово-дугових машинах. Виконує кисневе різання та різання бензорізальними та гасорізальними апаратами стального важкого лому. Ріже додатки та ливники у відливок товщиною до 300 мм з одним розніманням та відкритими стрижневими знаками. Розмічає, підбирає за масою та профілями простий негабаритний лом, ріже за заданими розмірами та укладає в штабелі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування та інструменту для різання, яке обслуговує; допустимий залишковий тиск газу в балонах; будову та властивості газового полум'я та полум'я дуги; прийоми різання; призначення та умови застосування спеціальних пристроїв; габарити лому за Державним стандартом; норми витрат газу; заходи запобігання деформації під час газового різання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Башмаки леєрних стояків - різання на кораблі.
2. Заклепки - зрізування головок.
3. Ключі гайкові, заглушки - різання за копіром.
4. Фланці плескаті - різання на переносних та стаціонарних машинах.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання металів, простих та середньої складності деталей з вуглецевих сталей, кольорових металів та сплавів за розміткою вручну на переносних та стаціонарних кисневих та плазмово-дугових машинах для різання у всіх просторових положеннях зварного шва. Ріже додатки та ливники у відливках товщиною понад 300 мм, які мають декілька рознімань та відкритих стрижневих знаків. Розмічає, виконує ручне, кисневе різання бензорізальними апаратами застарілих кранів, форм, балок, машин та іншого складного лому на задані розміри за Державним стандартом з відділенням відходів кольорових металів та зі збереженням або вирізанням вузлів та частин машин, які можуть бути використані після ремонту.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову стаціонарних та переносних кисневих та плазмово-дугових машин, ручних різаків та генераторів різних систем; будову спеціальних пристроїв; властивості металів та сплавів, які підлягають різанню; вимоги до копірів при машинному різанні та правила роботи з ними; допуски на точність при газовому різанні та струганні; найвигідніше співвідношення між товщиною металу, номером мундштука та тиском кисню; режими різання та витрат газу при кисневому та газоелектричному різанні.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Апаратура нафтохімічна: резервуари, сепаратори, посудини тощо - вирізання отворів без скосу краю.
2. Балансири ресорного підвішування рухомого складу - вирізання за розміткою вручну.
3. Балансири та важілі гальмової системи пасажирських вагонів - різання на напівавтоматичних машинах.
4. Деталі з листової сталі товщиною до 40 мм - вирізання вручну за розміткою.
5. Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм - вирізання вручну за розміткою.
6. Деталі моделей - різання за фігурними шаблонами.
7. Деталі фігурні - вирізання на кисневих машинах з одночасною роботою трьох різаків.
8. Заготовки для ручного або автоматичного електродугового зварювання, різання без скосів краю.
9. Конструкції суднові - вирізання отворів.
10. Лапи кронштейнів гребних валів - відрізання.
11. Листи зовнішнього обшивання - різання на кисневій машині без розроблення краю.
12. Метал профільний та сортовий - різання під час заготовки.
13. Настил - різання під час установлення.
14. Рами, кришки, боковини, кузови вагонів - різання під час складання.
15. Труби загального призначення - різання без скосу краю.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання складних деталей з різних сталей, кольорових металів та сплавів за розміткою вручну на переносних та стаціонарних кисневих та плазмово-дугових машинах з фотоелементами та програмним керуванням. Виконує кисневе різання вручну та різання бензорізальними та гасорізальними апаратами різних сталей, кольорових металів та сплавів з розробленням кромки. Виконує киснево-флюсове різання деталей з високохромистих та хромонікелевих сталей та чавуну. Виконує газове різання суднових об'єктів на плаву.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову кисневих та плазмово-дугових машин з фотометричним та програмним керуванням та масштабно-дистанційним пристроєм, які обслуговує; процес кисневого та плазмово-дугового різання легованих сталей; правила різання легованих сталей з підігріванням.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Апаратура нафтохімічна: резервуари, сепаратори, посудини тощо - вирізання отворів зі скосом кромки.
2. Брикети - різання.
3. Деталі з листової сталі товщиною понад 60 мм - вирізання вручну за розміткою.
4. Деталі з листової сталі товщиною від 40 до 100 мм - вирізання вручну за розміткою та розбиранням кромок під зварювання.
5. Деталі з листової нержавіючої сталі, алюмінієвих або мідних сплавів - різання зі скосом кромок.
6. Деталі складні фігурні з листової та легованої сталі - різання на горизонтальній машині за кресленням із застосуванням фотопроекційного способу розмічання або роликового поводка при одночасній роботі найбільшої кількості різаків.
7. Деталі складної конфігурації з листової сталі з розбиранням кромок під зварювання - різання.
8. Конструкція доменних печей: кожухи, повітронагрівачі, газопроводи - різання зі скосом кромок.
9. Конструкції відповідальні - поверхневе різання дефектів з підготовкою кромок під зварювання.
10. Листи зігнуті з одностороннім розбиранням кромок - різання.
11. Обшивання та набір при складанні корпуса з об'ємних секцій - різання вручну за розміткою.
12. Труби - різання зі скосом кромки.
13. Штевні, кермові рами - різання.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе та повітряно-плазмове різання особливо складних деталей з різних сталей та кольорових металів і сплавів за розміткою вручну з розчищенням кромок під зварювання, у тому числі із застосуванням спеціальних флюсів на переносних та стаціонарних машинах з фотоелектронним та програмним керуванням за картами розкрою. Виконує кисневе різання металів під водою.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: причини виникнення теплових деформацій при газовому різанні та заходи їх зменшення, вплив процесів газового та повітряно-плазмового різання на властивості металів під водою.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дена кульові та сферичні - вирізання косих отворів без наступного механічного оброблення.
2. Деталі з листової сталі товщиною понад 1000 мм - вирізання вручну за розміткою та розбиранням кромок під зварювання.
3. Конструкції відповідальні з титану та його сплавів - різання.
4. Метал листовий - повітряно-плазмове різання.
5. Прокат стальної болванки з легованих сталей - фігурне різання із застосуванням спеціальних флюсів.
6. Розкати з кольорових металів - повітряно-плазмове різання.
7. Трубопроводи - повітряно-плазмове різання.
3. ЕЛЕКТРОВІБРОНАПЛАВЛЮВАЧ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує вібродугове наплавлення відпрацьованих місць в простих і середньої складності деталях під флюсом. Установлює режими наплавлення. Регулює силу струму на напругу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи однотипних електрозварювальних установок, машин і автоматів; правила регулювання електрозварювального устаткування на задані режими під час наплавлювальних робіт; технічні умови на відновлення деталей зварюванням.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Вали довжиною до 1400 мм - наплавлення шийок.
2. Колеса опорні - наплавлення бігової доріжки.
3. Колеса опорні - наплавлення ролика.
4. Муфти кулачкові - наплавлення паза.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує вібродугове, віброконтактне наплавлення і наплавлення порошковим дротом відпрацьованих місць в складних деталях на автоматах та напівавтоматах. Регулює і налагоджує устаткування і пристрої для подавання дроту.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову електрозварювальних автоматів та напівавтоматів; процес віброконтактного наплавлення і наплавлення порошковим дротом; правила регулювання пристроїв для подавання дроту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Барабани стрілопідіймальні - наплавлення отворів під підшипники катання.
2. Вали головних лебідок - наплавлення шліцевих шийок.
3. Вали довжиною понад 1400 мм - наплавлення шийок.
4. Диски з гільзою - наплавлення шийок.
5. Зірочки чотирирядні - наплавлення зубів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує вібродугове наплавлення різних деталей на вібраційних установках. Готує поверхні деталей під віброзвукове наплавлення. Визначає режими роботи залежно від діаметру виробу та товщини шару, який наплавлює. Готує флюси, електроди і електродний дріт відповідно до технологічної карти. Усуває несправності вібраційної установки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, призначення і умови застосування вібраційних установок; будову електрозварювальних апаратів постійного і змінного струму; механічні і технологічні властивості сталей, які наплавляє; будову, призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів і способи вмикання їх в електричний ланцюг, основи знань з електротехніки у межах роботи, яку виконує; марки електродів, електродного дроту і флюсів, які застосовує під час вібродугового наплавлення; способи випробування наплавленого шару.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Вали прокатні - наплавлення.
2. Гільзи циліндрів дизелів - наплавлення посадочних поясків.
4. ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кисневе різання бензорізальними і гасорізальними апаратами стального легковагового і важкого лому. Виконує ручне дугове, плазмове, газове автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей. Виконує кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва металом, простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну, на переносних стаціонарних та плазморізальних машинах. Прихвачує деталі, вироби конструкцій у всіх просторових положеннях. Готує вироби, вузли та з'єднання під зварювання. Зачищає шви після зварювання і різання. Забезпечує захист зворотної сторони зварного шва в процесі зварювання в захисних газах. Наплавляє прості невідповідальні деталі. Усуває раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках. Підігріває конструкції і деталі при правленні. Читає прості креслення. Готує газові балони до роботи. Обслуговує переносні газогенератори.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, газозварювальної і газорізальної апаратури, газогенераторів, електрозварювальних автоматів та напівавтоматів, кисневих і ацетиленових балонів, редукувальних приладів і зварювальних пальників, які обслуговує, правила користування пальниками, редукторами, балонами, які застосовує; способи і основні заходи прихвачування, форми розчищання шва під зварювання, правила забезпечення захисту під час зварювання в захисному газі, види зварних з'єднань і типи швів; підготовку кромок виробів для зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні; основні властивості електродів зварювального металу і сплавів, газів і рідин, які застосовує під час зварювання; остаточний тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум'я, габарити лому за Державним стандартом.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Баки трансформаторів - підведення стінок під автоматичне зварювання.
2. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалеві вагонів електросекцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних та центрувальних кілець.
3. Балки прокатні - наварювання точок, захоплюючих штабів за розміткою.
4. Башмаки леєрних стояків - різання на кораблі.
5. Бійки і шаблони парових молотів - наплавлення.
6. Болти буксові, колінчасті і центрові - наплавлення місць відпрацювання.
7. Брухт стальний для шихти - різання.
8. Відливки стальні та чавунні дрібні - усування раковин на місцях, які не обробляються, плавленням.
9. Деталі каркасів бортового тенту - прихвачування та обварювання.
10. Деталі металеві контейнерів - гаряче правлення.
11. Діафрагми рам платформ і металевих напіввагонів - приварювання ребер.
12. Додатки та ливники на стальних відливках товщиною до 300 мм - різання.
13. Жеребейки - зварювання.
14. Заклепки - різання головок.
15. Каркаси і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів - зварювання.
16. Кожухи і огорожі, слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин - зварювання.
17. Кожухи масляних насосів і фільтрів автомобілів - наплавлення раковин у відливках.
18. Кришки жолобів підвагонного освітлення - зварювання.
19. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання.
20. Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля - наплавлення тріщин.
21. Кронштейни для кріплення гірничошахтного устаткування - зварювання.
22. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання.
23. Листи кутові внутрішнього і зовнішнього обшивання трамваю - заварювання надрізів.
24. Накладки і підкладки ресорні - зварювання.
25. Опоки дрібні - приварювання вушок.
26. Опоки стальні дрібних розмірів - зварювання вушок.
27. Піддони до верстатів - зварювання.
28. Підсилювачі крил автомобілів - зварювання.
29. Рами баків трансформаторів - зварювання.
30. Рами матраців ліжок, сітки панцерні та ромбічні - зварювання.
31. Труби приймальні - наплавлення запобіжних сіток.
32. Фіксатори гідравлічні механізмів автосамоскидів - зварювання.
33. Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли з маловуглецевих і низьколегованих сталей - напівавтоматичне зварювання на стелажі.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове, плазмове, газове зварювання, автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей і вузлів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів та середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів у всіх положеннях, крім стельового. Виконує кисневе плазмове прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах у всіх положеннях зварного шва. Виконує кисневе різання і різання бензорізальними і гасорізальними апаратами на задані розміри з виділенням відходів кольорових металів та зі зберіганням або вирізанням вузлів і частин машини. Виконує ручне дугове повітряне стругання простих і середньої складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Наплавляє раковини і тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності. Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму. Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову електрозварювальних та плазморізальних машин, газозварювальної апаратури, автоматів, напівавтоматів та плазмотрона, які обслуговує; вимоги до зварного шва та поверхонь після повітряного стругання; способи підбирання марок електродів залежно від марок сталей; властивості і значення обмазування електродів; будову зварного шва; способи їх випробування і види контролю; правила підготовки деталей і вузлів під зварювання та заварювання; правила підбирання режиму нагрівання металу залежно від марки металу та його товщини; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; основні технологічні заходи зварювання і наплавлення деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, режим різання і витрати газів під час кисневого та газоелектричного різання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура з олов'яних бронз та крем'янистої латуні під пробний тиск до 1,6 МПа (15,5 атм) - наплавлення дефектів.
2. Барабани бітерні та різальні, передні і задні вісі тракторного причепу, дишла і рами комбайна і хедера, шнеки жниварки, гребка і мотовила - зварювання.
3. Боковини, перехідні площадки, підніжки, каркаси та обшивання залізничних вагонів - зварювання.
4. Балансири ресорного підвішування рухомого складу - вирізання за розміткою вручну.
5. Буї і бочки рейдові, артщити і понтони - зварювання.
6. Вали колінчасті двигунів і вали кулачкові автомобілів - заварювання спецсталями дефектів напівоброблених поковок.
7. Вали електричних машин - наплавлення шийок.
8. Глушники - зварювання.
9. Двигуни внутрішнього згорання (паливна та повітряна системи) - зварювання.
10. Деталі автомобіля (горловина маслонагрівача, картер коробки, кришка картера) - наплавлення дефектів.
11. Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм - вирізання вручну за розміткою.
12. Деталі каркасу кузова вантажних вагонів - зварювання.
13. Деталі кулісного механізма - наплавлення отворів.
14. Диски гальмові бронзові - наплавлення раковин.
15. Додатки, ливники у відливках складної конфігурації товщиною понад 300 мм - різання.
16. Заготовки для ручного або автоматичного електродугового зварювання - різання без скосу.
17. Каркаси для щитів і пультів керування - зварювання.
18. Катки опорні - зварювання.
19. Кожухи в складанні, котли обігрівання - зварювання.
20. Кожухи еластичних муфт - зварювання.
21. Колодки гальмові вантажних автомобілів, кожухи, піввісі заднього моста - підварювання.
22. Конструкції, вузли, деталі під артустановки - зварювання.
23. Корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури - зварювання.
24. Крани вантажні - наплавлення скатів.
25. Кузови автосамоскидів - зварювання.
26. Кулі газифікаторів латунні (відкриті) - наплавлення.
27. Мости задні автомобілів - наплавлення раковин у відливках.
28. Облицювання радіаторів автомобіля - заварювання тріщин.
29. Поплавки регулятора рівня (арматура) - зварювання.
30. Проектори - приварювання до корпусу корабля.
31. Рамки дишел паровоза - наплавлення.
32. Рамки профільні вікна кабіни водія - зварювання.
33. Рами пантографів - зварювання.
34. Рами тепловоза - приварювання кондукторів, листів, настилу, деталей.
35. Резервуари для непальних рідин і гальмових систем рухомого складу - зварювання.
36. Різці фасонні і штампи прості - зварювання.
37. Сальники валів переборочні - наплавлення корпусу і натискної втулки.
38. Станини верстатів малих розмірів - зварювання.
39. Стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огорожі, настили, обшивання котлів - зварювання.
40. Ступиці заднього колеса, задній міст та інші деталі автомобілю - паяння ковкого чавуну.
41. Стики і пази секцій, перегородок палуб, вигородок - автоматичне зварювання на стелажі.
42. Труби вентиляційні - зварювання.
43. Труби газовихлопні мідні - зварювання.
44. Труби димові висотою до 30 м та вентиляційні з листової вуглецевої сталі - зварювання.
45. Труби зв'язані димогарні в котлах і труби пароперегрівачів - зварювання.
46. Труби загального призначення - різання скосу кромок.
47. Труби гальмової магістралі - зварювання.
48. Трубопроводи безнапорні для води (крім магістральних) - зварювання.
49. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання в цехових умовах.
50. Цистерни автомобільні - автоматичне зварювання.
51. Шестірні - наплавлення зубів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове, плазмове і газове зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконує ручне кисневе плазмове і газове прямолінійне і фігурне різання і різання бензорізальними та гасорізальними апаратами на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах, в різних положеннях складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою. Виконує киснево-флюсове різання деталей з високохромистих і хромистонікелевих сталей і чавуну. Виконує кисневе різання суднових об'єктів на плаву. Виконує автоматичне і механічне зварювання середньої складності та складних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів. Виконує автоматичне зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах. Виконує ручне електродугове повітряне стругання складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Зварює конструкції з чавуну. Наплавляє дефекти складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок під механічне оброблення та пробний тиск. Виконує гаряче правлення складних і відповідальних конструкцій. Читає креслення складних зварних металоконструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, автоматів та напівавтоматів; особливості зварювання та електродугового стругання на змінному і постійному струмі; основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує; види дефектів в зварних швах і методи щодо їх запобігання і усунення; основи знань про зварюваність металів; механічні властивості металів, які зварює; принцип підбирання режиму зварювання за приладами; марки і типи електродів; основи знань про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану, які використовуються під час газового зварювання; процес газового різання легованої сталі.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Апарати, посудини і ємкості з вуглецевої сталі, які працюють без тиску, - зварювання.
2. Апарати і посудини для хімічних та нафтохімічних виробництв: резервуари, сепаратори, посудини тощо - вирізання отворів зі скосом кромок.
3. Арматура трубопровідна запірна з кольорових металів і сплавів під пробний тиск понад 1,6 до 5 МПа (понад 15,5 до 48,4 атм) - наплавлення дефектів.
4. Баки трансформаторів - приварювання патрубків, зварювання коробок під виводи, коробок охолоджувачів, установок струму та кришок баків.
5. Балери керма, кронштейни гребних валів - наплавлення.
6. Блоки циліндрів двигунів автомобілів - наплавлення раковин у відливках.
7. Вали колінчасті - наплавлення шийок.
8. Вироби з кольорових сплавів тонкостінні (кришки повітроохолоджувачів, підшипникові щити, вентилятори турбогенераторів) - наварювання латунню або силуміном.
9. Вироби чавунні великі: рами, шківи, маховики, шестірні - наплавлення раковин і тріщин.
10. Вкладиші бронзові і латунні - наплавлення на стальні підшипники.
11. Гарнітура і корпуси пальників котлів - зварювання.
12. Деталі з листової нержавіючої сталі, алюмінієвих або мідних сплавів - газоелектричне різання зі скосом кромок.
13. Деталі із чавуну - зварювання, наплавлення з підігріванням та без підігрівання.
14. Деталі з листової сталі товщиною понад 60 мм - різання вручну за розміткою.
15. Деталі та вузли з кольорових металів - зварювання з наступним випробуванням під тиском.
16. Зуби чавунні шестерень - наплавлення.
17. Камери робочих коліс гідравлічних турбін - зварювання і наплавлення.
18. Каркаси промислових печей і котлів - зварювання.
19. Картери великих моторів та корпуси механічної передачі тепловозів - зварювання.
20. Картери моторів нижні - зварювання.
21. Кільця регулювальні гідравлічних турбін - зварювання та наплавлення.
22. Конструкції доменних печей (кожухи, повітропідігрівачі, газопроводи) - різання зі скосом кромок.
23. Колектори газовихлопні і труби - зварювання.
24. Корпуси і мости ведучих коліс жниварки - зварювання.
25. Корпуси компресорів, циліндрів низького і високого тиску повітряних компресорів - наплавлення тріщин.
26. Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм - зварювання.
27. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25000 кВт - зварювання.
28. Корпуси щіткотримачів, сегменти реверсів, ротори електродвигунів - наплавлення.
29. Котушки полюсів електричних машин зі штабової міді - зварювання та приварювання перемичок.
30. Кріплення та опори для трубопроводів - зварювання.
31. Кронштейни і кріплення шкворневі візка тепловоза - зварювання.
32. Кулі, поплавки і цистерни зі спеціальних алюмінієвих сплавів - зварювання.
33. Листи великих товщин (броня) - зварювання.
34. Меблі з алюмінію - зварювання.
35. Пиле-, газоповітропроводи, вузли паливоподавання та електрофільтрів - зварювання.
36. Підкоси, піввісі стояка шасі літаків - зварювання.
37. Підігрівачі - зварювання обойми, водогрійної труби з обоймою, конусом, кільцями і фланцями.
38. Підшипники і вкладиші буксові, дишлові - наплавлення по рамці та наплавлення тріщин.
39. Плити фундаментні великі електричних машин - зварювання.
40. Поршні пневматичних молотів - наплавлення раковин і тріщин.
41. Рами транспортерів - зварювання.
42. Рамки золотникові, маятники - зварювання.
43. Рамки ілюмінаторніз алюмінієвих сплавів - зварювання.
44. Резервуари повітряні тролейбусів - зварювання.
45. Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 м3 - зварювання.
46. Рейки і збірні хрестовини - наплавлення кінців.
47. Рейкові стикові з'єднання - приварювання в експлуатаційних умовах.
48. Сітки металеві і кручені для целюлозно-паперового виробництва - паяння кінців срібним припоєм.
49. Станини дробарок - зварювання.
50. Станини і корпуси електричних машин зварно-литі - зварювання.
51. Станини великих верстатів чавунні - зварювання.
52. Станини робочих клітей прокатних станів - наплавлення.
53. Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням - зварювання.
54. Труби бурильні - приварювання муфт.
55. Трубки під датчики з радіоактивним ізотопом - наплавлення.
56. Трубні елементи котлів, бронелисти тощо - гаряче правлення.
57. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання на монтажі.
58. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання в цехових умовах.
59. Трубопроводи технологічні 5 категорії - зварювання.
60. Уповільнювачі вагонів - зварювання та наплавлення вузлів в експлуатаційних умовах.
61. Фахверки, зв'язки, ліхтарі, прогони, монорейки - зварювання.
62. Фрези і штампи складні - зварювання і наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.
63. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування при тиску до 2,5 МПа (24,2 атм).
64. Циліндри блоків автомашин - наплавлення раковин.
65. Цистерни автомобільні - зварювання.
66. Щогли, вишки бурові та експлуатаційні - зварювання в цехових умовах.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове, плазмове та газове зварювання складних і відповідальних апаратів, деталей, вузлів, конструкцій та трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, які призначені для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями та під тиском. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах. Виконує кисневе і плазмове прямолінійне і горизонтальне різання особливо складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну з розбиранням кромок під зварювання, в тому числі з застосуванням спеціальних флюсів з різних сталей і сплавів. Виконує кисневе різання металів під водою. Виконує автоматичне і механічне зварювання особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями. Виконує механізоване зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в важких умовах. Виконує ручне електродугове повітряне стругання особливо складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Зварює відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва. Зварює і наплавляє тріщини і раковини в тонкостінних виробах з важкодоступними для зварювання місцями. Виконує термооброблення газовим пальником зварені стики після зварювання. Читає креслення особливо складних зварних просторових металоконструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми і конструкції різних зварювальних машин, автоматів, напівавтоматів та джерел живлення; технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі, а також наплавленого металу і металу, який підлягає струганню; вибір технологічної послідовності накладених зварних швів; вплив термічного оброблення на властивості зварного шва; правила різання під водою.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Амбразури доменних печей - наплавлення раковин і тріщин.
2. Апарати і посудини з вуглецевих сталей, які працюють під тиском, та з легованих сталей, які працюють без тиску, - зварювання.
3. Арматура мартенівських печей - зварювання під час ремонту діючого устаткування.
4. Арматура несучих залізобетонних конструкцій (фундаменти, колони, перекриття тощо) - зварювання.
5. Арматура трубопровідна запорна з олов'яних бронз та крем'янистої латуні - наплавлення під пробний тиск понад 5,0 МПа (48,4 атм).
6. Баки унікальних потужних трансформаторів - зварювання, включаючи приварювання підіймальних гаків, домкратних скоб, нержавіючих плит, які працюють під динамічними навантаженнями.
7. Балки і траверси візків кранів та балансири - зварювання.
8. Балки прогонні мостових кранів вантажністю менше 30 т - зварювання.
9. Балки хребтові, буферні, шкворневі, рами візків локомотивів і вагонів - зварювання.
10. Балони, ковпаки, сфери, які працюють в вакуумі, - зварювання.
11. Барабани котлів з тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
12. Блоки будівельних і технологічних конструкцій з листового металу (повітронагрівачі, скрубери, кожухи доменних печей, сепаратори, реактори, газоходи доменних печей тощо) - зварювання.
13. Блоки циліндрів та водяні колектори виробів - зварювання.
14. Вали колінчасті великі - зварювання.
15. Ванни свинцеві - зварювання.
16. Відливки алюмінієві і бронзові, складні і великі - наплавлення раковин і тріщин.
17. Вузли підмоторних рам і циліндри амортизаторів шасі літаків - зварювання.
18. Газогольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 м3 і більше - зварювання в цехових умовах.
19. Газонафтопродуктопроводи - зварювання на стелажі.
20. Деталі газозварювальної апаратури - паяння срібними припоями.
21. Деталі особливо відповідальних машин і механізмів (апарати засипні доменних печей, гвинти гребні, лопаті турбін, валки прокатних станів тощо) - наплавлення спеціальними, твердими, зносостійкими і корозійно-стійкими матеріалами.
22. Деталі складної конфігурації відповідальних конструкцій - різання з розбиранням кромок під зварювання без допоміжного механічного оброблення.
23. Деталі відповідальних машин, механізмів і конструкцій кованих, штампованих і литих (гвинти гребні, лопаті турбін, блоки циліндрів двигунів тощо) - наплавлення дефектів.
24. Днища кульові та сферичні - вирізання косих отворів без попереднього механічного оброблення.
25. Змійовики з червоної міді - зварювання.
26. Кесони для мартенівських печей, які працюють при високих температурах, - зварювання.
27. Кесони мартенівських печей (гарячий режим) - внутрішнє наплавлення.
28. Колектори складної конфігурації з 20 і більше деталей з нержавіючої та жароміцної сталі з перевіркою на мікроструктуру та рентгенографію - зварювання.
29. Колони, бункери, кроквяні і підкроквяні ферми, балки, естакади тощо - зварювання.
30. Компенсатори сильфонного типу з нержавіючих сталей - паяння.
31. Конструкції радіощогл, телевишок та опор ЛЕП - зварювання в стаціонарних умовах.
32. Корпуси врубальних, навантажувальних машин, вугільних комбайнів та шахтних електровозів - зварювання.
33. Корпуси головок, траверси, основини та інші складні вузли пресів і молотів - зварювання.
34. Корпуси, кришки, трійники, коліна, циліндри чавунні - наплавлення дефектів.
35. Корпуси роторів з діаметром понад 3500 мм - зварювання.
36. Корпуси стопорні клапанів турбін потужністю понад 25000 кВт - зварювання.
37. Кришки, статори та облицювання лопатей гідравлічних турбін - зварювання.
38. Основини з високолегованих бурових труб під бурові вишки та тридизельні приводи - зварювання.
39. Плити опорні крокуючих екскаваторів - зварювання.
40. Прес-форми складні - підварювання у важкодоступних місцях.
41. Рами та вузли автомобілів і дизелів - зварювання.
42. Рами шкворневі і піддизельні локомотивів - зварювання.
43. Резервуари для нафтопродуктів місткістю від 1000 і менше 5000 м3 - зварювання на монтажі.
44. Ротори електричних машин - зварювання короткозамкнених кілець, стрижнів, наплавлення.
45. Станини складні, фартухи великих токарних верстатів - зварювання, наплавлення тріщин.
46. Стики випусків арматури елементів несучих складних залізобетонних конструкцій - зварювання.
47. Труби свинцеві - зварювання.
48. Трубки імпульсні системи КВП і автоматики - зварювання.
49. Трубні елементи парових котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
50. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання на монтажі.
51. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання середнього і низького тиску - зварювання на монтажі та в цехових умовах.
52. Трубопроводи технологічні III і IV категорій (груп), а також трубопроводи пари і води II і IV категорій - зварювання.
53. Холодильники латунні - зварювання швів під гідровипробування під тиском понад 2,5 МПа (24,2 атм).
54. Циліндри двигунів - наплавлення внутрішніх і зовнішніх сорочок.
55. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів - зварювання.
56. Щогли, вишки бурові і експлуатаційні - зварювання на монтажі.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує дугове, плазмове і газове зварювання особливо складних та відповідальних апаратів, деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, які призначені для роботи під динамічними і вібраційними навантаженнями і під високим тиском. Виконує дугове і газоелектричне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних конструкцій з легованих спеціальних сталей, титанових і інших сплавів на автоматах спеціальної конструкції, багатодугових, багатоелектродних автоматах і автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними і іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах). Виконує механізоване зварювання особливо відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, при і виконанні зварних швів в стельовому положенні і на вертикальній площині. Зварює експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженою зварюванністю, а також з титану і титанових сплавів. Зварює особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: різновид титанових сплавів, їх зварювальні і механічні властивості; кінематичні схеми автоматів і напівавтоматів, принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і роботи з робототехнічними комплексами; види корозії і фактори, які викликають її; методи спеціальних випробувань виробів, які зварює, та призначення кожного з них; основні види термічного оброблення зварних з'єднань; основні знання з металографії зварних швів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балки робочих майданчиків мартенівських цехів, конструкції бункерних і розвантажувальних естакад металургійних підприємств, балки підкранові під крани важких режимів роботи, стріли крокуючих екскаваторів - зварювання.
2. Балки прогінні мостових кранів вантажністю 30 т і вище - зварювання.
3. Барабани котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
4. Блоки розділення повітря кисневих цехів - зварювання деталей з кольорових металів.
5. Будови прогінні металевих і залізобетонних мостів - зварювання.
6. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 м3 і більше - зварювання на монтажі.
7. Газонафтопродуктопроводи магістральні - зварювання на монтажі.
8. Деталі та вузли з кольорових металів, які працюють під тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм), - зварювання.
9. Ємкості і покриття сферичні та каплеподібні - зварювання.
10. Ємкості, ковпаки, сфери і трубопроводи вакуумні - зварювання.
11. Замки бурильних труб і муфт - зварювання подвійним швом.
12. Колеса робочі газотурбокомпресорів, парових турбін, потужних повітродувок - приварювання лопатей і лопаток.
13. Колони синтезу аміаку - зварювання.
14. Конструкції з легких алюмінієво-магнієвих сплавів - зварювання.
15. Конструкція радіощогл, телевишок і опор ЛЕП - зварювання на монтажі.
16. Конструкції з маломагнітних сталей - зварювання.
17. Коробки парових турбін - зварювання і наплавлення раковин.
18. Корпуси статорів великих турбогенераторів з водневим і воднево-водяним охолодженням - зварювання.
19. Корпуси важких лазерних двигунів і пресів - зварювання.
20. Котли парові - правлення ден, зварювання відповідальних вузлів одностороннім стиковим швом.
21. Лапи та шорошки бурових долот, бурильні паропровідники - зварювання.
22. Лопатки роторів і статори турбін - паяння.
23. Нафто- і газопроводи - зварювання при ліквідації розривів.
24. Обв'язування трубопроводами нафтових і газових свердловин та свердловин законтурного заповнення.
25. Проводки імпульсних турбін і котлів - зварювання.
26. Резервуари і конструкції з двошарової сталі та інших біметалів - зварювання.
27. Стрижні арматури залізобетонних конструкцій в розумних формах - зварювання.
28. Трубні елементи парових котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
29. Трубопроводи напорні, камери спіральні і камери робочого колеса турбін гідроелектростанцій - зварювання.
30. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску - зварювання на монтажі.
31. Трубопроводи технологічні I і II категорій (груп), а також трубопроводи пари і води I і II категорій - зварювання.
7-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, устаткування та інструментів згідно з заданим технологічним режимом зварювання. Виконує зварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа методом зварювання герметичної муфти з технологічними кільцями згідно з технологічними картами. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для проведення дефектоскопічного обстеження. Дотримується вимог нормативних документів щодо виконання зварювальних робіт з ремонту діючих газопроводів. Проводить роботи відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) з додержанням норм технічної безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог за IV групи з електробезпеки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та технічні характеристики обслуговуваного зварювального устаткування; правила технічної та безпечної експлуатації зварювального устаткування, яке обслуговує; порядок обслуговування і ремонту зварювального устаткування; правила технічної та безпечної експлуатації електроустановок; інструкцію з охорони праці з професії та видів робіт; властивості шкідливих, небезпечних та отруйних речовин, які застосовуються в процесі виконання робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 6 розряду не менше 1 року.
8-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, устаткування та інструментів згідно з заданим технологічним режимом зварювання. Виконує зварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском понад 5,5 МПа методом зварювання герметичної муфти з технологічними кільцями згідно з технологічними картами. Заварює корозійні виразки та каверни на тілі труби діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для проведення дефектоскопічного обстеження. Дотримується вимог нормативних документів щодо виконання зварювальних робіт з ремонту діючих газопроводів. Проводить роботи відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) з додержанням норм технічної безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог за IV групи з електробезпеки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та технічні характеристики обслуговуваного зварювального устаткування; правила технічної та безпечної експлуатації зварювального устаткування, яке обслуговує; порядок обслуговування і ремонту зварювального устаткування; правила технічної та безпечної експлуатації обслуговуваних електроустановок; інструкцію з охорони праці з професії та видів робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються в процесі виконання робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 7 розряду не менше 1 року.
5. ЕЛЕКТРОЗВАРНИК НА АВТОМАТИЧНИХ ТА НАПІВАВТОМАТИЧНИХ МАШИНАХ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів, деталей і конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей. Виконує роботи з обслуговування установок для автоматичного електрошлакового зварювання та автоматів спеціальних конструкцій під час зварювання конструкцій під керівництвом електрозварника більш високої кваліфікації. Прихвачує деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях напівавтоматами. Готує метал для зварювання. Наплавляє дефекти деталей і відливок. Зачищає деталі і вироби під автоматичне і механізоване зварювання. Установлює деталі та вироби в пристрої. Заправляє електродні дроти. Читає прості креслення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії електрозварювальних автоматів і напівавтоматів, які застосовує; основи знань про джерела живлення, які застосовує; види зварних з'єднань і швів; типи розбирань і позначень зварних швів на кресленнях; правила підготовки металу до зварювання; основи знань про електродний дріт, флюси, захисний газ, які застосовує, та метали і сплави, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; основи знань про автоматичне і механізоване зварювання; причини виникнення деформації металів під час зварювання і способи її запобігання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
На напівавтоматичних машинах:
Зварювання:
1. Каркаси і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів.
2. Каркаси кермового керування.
3. Кожухи огорожі та інші слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин.
4. Кронштейни жниварок, валики гальмового керування.
5. Кронштейни підрамників автосамоскидів.
6. Накладки і прокладки ресорні.
7. Опоки стальні малих розмірів.
8. Планки, скоби, хомути для кріплення суднових трубопроводів, електроапаратури, електропроводки.
9. Рами баків трансформаторів.
10. Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли.
Приварювання і наварювання:
1. Балки колискові, бруси підресорні та надресорні суцільнометалевих вагонів і вагонів електросекцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних і центрувальних кілець.
2. Балки прокатні - наварювання точок та захоплювальних штабів за розміткою.
3. Діафрагми рам платформ та металевих піввагонів - приварювання ребер.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона у всіх просторових положеннях зварного шва середньої складності апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей. Наплавляє прості і середньої складності деталі та вузли. Виконує автоматичне мікроплазмове зварювання. Обслуговує установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує; властивості і призначення зварювальних матеріалів; основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій в виробах, які зварює, і заходи їх запобігання; установлення режимів зварювання за заданими параметрами.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
На автоматичних машинах:
Зварювання:
1. Апарати посудин і ємкостей, які працюють без тиску.
2. Вали карданні автомобілів.
3. Кожухи піввісей заднього моста.
4. Колеса автомобілів.
5. З'єднання таврові без скосу кромок.
6. З'єднання таврові набору перегородок, палуб, платформ, шпангоутів.
7. Підкоси, піввісі і стояки шасі літаків.
8. Станини великі верстатів.
9. Стики і пази секцій, перегородок, палуб, вигородок з маловуглецевих та низьколегованих сталей.
10. Трубопроводи технологічні V категорії.
11. Цистерни автомобільні.
12. Шви 2-ї категорії - мікроплазмове зварювання.
На напівавтоматичних машинах:
Зварювання:
1. Барабани бітерні та різальні, передні і задні вісі тракторного причепу, дишла і рами комбайна і хедера, шнеки, жниварки, гребки і мотовила.
2. Боковини, перехідні площадки, підніжки, каркаси та обшивання вагонів.
3. Буї і бочки рейдові, артщити і понтони.
4. Деталі каркасів кузова вантажних вагонів.
5. Електромуфти.
6. Каркаси для щитів і пультів керування.
7. Катки опорні.
8. Кожухи в складанні, котли обігрівання.
9. Комінгси дверей, люків, горловини.
10. Конструкції, вузли, деталі під артустановки.
11. Корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури.
12. Кузови автосамоскидів.
13. Станини верстатів малих розмірів.
14. Стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огороджень, настили, обшивання котлів.
15. Труби димові вишиною до 30 м та вентиляційні з листової вуглецевої сталі.
16. Труби зв'язувальні димогарні в котлах та труби пароперегрівачів.
17. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних).
18. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання в стаціонарних умовах.
Приварювання і наплавлення:
1. Бійки і шаботи парових молотів - наплавлення.
2. Вали електричних машин - наплавлення шийок.
3. Колодки гальма вантажних автомобілів, кожухи, піввісі заднього моста - підварювання.
4. Крани вантажні - наплавлення скатів.
5. Рами тепловозів - приварювання кондукторів, листів настилання, деталей.
6. Шестірні - наплавлення зубів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона складних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів. Виконує автоматичне зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах. Виконує автоматичне зварювання в середовищі захисних газів електродом, який не плавиться, гарячекатаних штабів з кольорових металів і сплавів під керівництвом електрозварника більш високої кваліфікації. Наплавляє дефекти деталей машин, механізмів і конструкцій. Наплавляє складні і відповідальні вузли, деталі і інструменти. Читає креслення складних зварних металоконструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення; основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує; способи випробування зварних швів; марки і типи зварювальних матеріалів; види дефектів в зварних швах і методи їх запобігання та усунення; вплив режимів зварювання на геометрію зварного шва; механічні властивості металів, які зварює.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
На автоматичних машинах:
Зварювання:
1. Баки унікальних потужних трансформаторів.
2. Балки прогінні мостових кранів вантажністю менше 30 т.
3. Блоки будівельних і технологічних конструкцій з листового металу: повітронагрівачі, скрубери, кожухи доменних печей, сепаратори, редуктори, газоходи доменних печей тощо.
4. Колони, бункери, балки, естакади.
5. Корпуси головок, траверси, основини пресів і молотів.
6. Набір: шпангоути, стрингери, кілі тощо.
7. Надбудови рубки з алюмінієво-магнієвих сплавів.
8. Зовнішнє обшивання, настилання другого дна, головна палуба - зварювання на стелажі.
9. Палуби, платформи.
10. Плити фундаментні для агрегатів крокуючого екскаватора.
11. Шви герметичні 1-ї категорії - мікроплазмове зварювання.
Приварювання і наплавлення:
1. Валки прокатних станів, бандажі - наплавлення.
2. Набори до міцних переборок корпусу корабля - приварювання.
3. Решітки, ковпаки, розподільні коробки - наплавлення.
На напівавтоматичних машинах:
Зварювання:
1. Апарати, посудини та ємкості, які працюють без тиску.
2. Баки трансформаторів.
3. Гарнітура і корпуси пальників котлів.
4. Деталі з чавуну.
5. Камери робочих коліс турбін.
6. Каркаси промислових печей і котлів.
7. Колектори газовихлопні і труби.
8. Колони, бункери, кроквяні і підкроквяні ферми, балки, естакади.
9. Кільця регулювальні гідравлічних турбін.
10. Корпуси і мости ведучих коліс жниварки.
11. Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм.
12. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25000 кВт.
13. Кріплення і опори для трубопроводів.
14. Кронштейни і шкворневі кріплення візка тепловоза.
15. Листи великих товщин (броня).
16. Набори поздовжні і поперечні в об'ємних секціях до настилу другого дна та до зовнішнього обшивання.
17. Нижні картери моторів.
18. Палуби і платформи.
19. Плити фундаментні великих електричних машин.
20. Пилогазоповітропроводи, вузли паливоподавання і електрофільтрів.
21. Рами транспортерів.
22. Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 м3.
23. Рукави металеві.
24. Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням.
25. Станини дробарок.
26. Станини і корпуси електричних машин зварно-литі.
27. Станини великих верстатів чавунні.
28. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання на монтажі.
29. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання в стаціонарних умовах.
30. Трубопроводи технологічні V категорії.
31. Цистерни автомобільні.
32. Щогли, вишки бурові та експлуатаційні - зварювання в стаціонарних умовах.
Приварювання і наплавлення:
1. Деталі з чавуну - наплавлення.
2. Камери робочих коліс турбін - наплавлення.
3. Корпуси компресорів, циліндри низького і високого тиску повітряних компресорів - наплавлення тріщин.
4. Рейки і збірні хрестовини - наплавлення кінців.
5. Станини робочих клітей прокатних станів - наплавлення.
6. Циліндри блоків автомашин - наплавлення раковин.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій та трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, та конструкцій особливо складної конфігурації. Виконує механізоване зварювання з використанням плазмотрона відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах. Зварює на особливо складних пристроях і кантувачах. Виконує автоматичне зварювання в захисному газі електродом, який не плавиться, гарячекатаних штабів з кольорових металів і сплавів. Заварює дефекти відповідальних деталей машин, механізмів і конструкцій. Наплавляє особливо складні і відповідальні деталі і вузли.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми і конструкції різних типів зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення; механічні і технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі; механічні властивості наплавленого металу; технологічну послідовність накладання швів і режим зварювання, види дефектів в зварних швах, причини їх виникнення та методи усунення; способи контролю та випробування відповідальних зварних швів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
На автоматичних машинах:
Зварювання:
1. Балки робочих площадок мартенівських цехів, конструкцій, бункерних та розвантажувальних естакад металургійних підприємств, балки підкранові під крани складних режимів роботи, стріли крокуючих екскаваторів.
2. Будови прогінні металевих мостів.
3. Вали колінчасті та гребні.
4. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів місткістю понад 1000 м3.
5. Ємкості, ковпаки, сфери і трубопроводи вакуумні криогенні.
6. Ємкості та покриття сферичні та каплеподібні.
7. Колони синтезу аміаку.
8. Конструкції з легких алюмінієво-магнієвих сплавів.
9. Корпуси статорів великих турбогенераторів з водневим і воднево-водяним охолодженням.
10. Резервуари і конструкції з двошарової сталі та інших біметалів.
11. Рубки підводних човнів та інші конструкції з маломагнітних сталей.
12. Станини, рами та інші вузли ковальсько-пресового устаткування.
13. Стояки і циліндри шасі літаків.
14. Стики монтажні корпусних конструкцій, які працюють під тиском, зі спеціальних сталей.
15. Стики монтажні корпусів з алюмінієвих сплавів.
16. Стики неповоротні труб і спецконструкцій з нержавіючих, титанових і інших сплавів в суднобудуванні.
17. Трубопроводи технологічні I - IV категорій (груп), а також трубопроводи пари і води I - IV категорій.
18. Шпангоути великогабаритні.
На напівавтоматичних машинах:
Зварювання:
1. Апарати і посудини з вуглецевих та легованих сталей, які працюють під тиском, і легованих сталей, які працюють без тиску.
2. Арматура несучих залізобетонних конструкцій: фундаменти, колони, перекриття.
3. Баки унікальних потужних трансформаторів.
4. Балки і траверси візків кранів і балансири.
5. Балки прогінні мостових кранів вантажністю менше 30 т.
6. Балки хребтові, шкворневі, буферні, рами візків локомотивів і вагонів.
7. Барабани котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм).
8. Блоки будівельних і технологічних конструкцій з листового металу: повітронагрівачі, скубери, кожухи доменних печей, сепаратори, реактори, газоходи доменних печей.
9. Блоки циліндрів і водяні колектори дизелів.
10. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 м3 і більше - зварювання в цехових умовах.
11. Газонафтопродуктопроводи - зварювання на стелажі.
12. Кесони для мартенівських печей, які працюють при високих температурах.
13. Колони, бункери, стропильні і підстропильні ферми, балки, естакади.
14. Конструкції радіощогл, телевишок і опор ЛЕП - зварювання в стаціонарних умовах.
15. Корпуси головок, траверси, основини і інші складні вузли пресів і молотів.
16. Корпуси роторів з діаметром понад 3500 мм.
17. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю понад 25000 кВт.
18. Корпуси врубових, вантажних машин, вугільних комбайнів і шахтних електровозів.
19. Кришки, статори та облицювання лопатей гідравлічних турбін.
20. Лопаті гребних гвинтів - приварювання до ступиці і приварювання наробок.
21. Основини під бурові вишки та тридизельні приводи з високолегованих бурових труб.
22. Плити фундаментні для агрегата крокуючого екскаватора.
23. Рами і вузли автомобілів, дизелів і сільськогосподарських машин.
24. Рами шкворневі і піддизельні локомотивів.
25. Резервуари для нафтопродуктів місткістю від 1000 і менше 5000 м3.
26. Рукави металеві.
27. Стики випусків арматури елементів несучих залізобетонних конструкцій.
28. Трубні елементи парових котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм).
29. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску.
30. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання середнього і високого тиску - зварювання в стаціонарних умовах.
31. Трубопроводи технологічні III та IV категорій (груп), а також трубопроводи пари і води III та IV категорій.
32. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів.
33. Штаби гарячекатані з кольорових металів і сплавів.
34. Щогли, вишки бурові та експлуатаційні.
Приварювання і наплавлення:
1. Апарати засипні доменних печей, валки прокатних станів - наплавлення.
2. Гвинти гребні, лопаті турбін, блоки циліндрів двигунів - наплавлення дефектів.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона, особливо відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, в тому числі титанових, на універсальних багатодугових і багатоелектродних автоматах та напівавтоматах, а також на автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними і іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах). Виконує механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації під час виконання зварних швів в стельовому положенні і на вертикальній площині. Зварює експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженою зварністю. Зварює особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію різних електрозварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів і машин; електричні і кінематичні схеми складних автоматів, плазмотронів і машин, причини їх найбільш імовірних несправностей, способи їх усунення; контроль, способи і методи випробувань зварних з'єднань відповідальних конструкцій; принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і робота з робототехнічними комплексами; різновид сплавів, їх зварювальні і механічні властивості; види корозії і фактори, які викликають її; основні види термічного оброблення зварних з'єднань; основи знань з металографії зварного шва.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
На напівавтоматичних машинах:
Зварювання:
1. Балки робочих площадок мартенівських цехів, конструкцій бункерних і розвантажувальних естакад металургійних підприємств, балки підкранові під крани важких режимів роботи, стріли крокуючих екскаваторів.
2. Балки прогінні мостових кранів вантажністю 30 т і вище.
3. Барабани котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм).
4. Будови прогінні металевих і залізобетонних мостів.
5. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 м3 і більше - зварювання на монтажі.
6. Газонафтопродуктопроводи магістральні - зварювання на монтажі та при ліквідації проривів.
7. Ємкості, ковпаки, сфери і трубопроводи вакуумні і криогенні.
8. Ємкості і покриття сферичні і каплеподібні.
9. Колони синтезу аміаку.
10. Конструкції радіощогл, телевишок і опор ЛЕП.
11. Коробки парові парових турбін.
12. Корпуси статорів великих турбогенераторів з водневим і воднево-водяним охолодженням.
13. Корпуси важких дизельних двигунів і пресів.
14. котлрі парові суднові.
15. Лапи і шорошки бурових долот, бурильні паропровідники.
16. Обв'язування трубопроводами нафтових і газових свердловин та свердловин законтурного заводнення.
17. Резервуари і конструкції з двошарової сталі та інших біметалів.
18. Стрижні арматури залізобетонних конструкцій в роз'ємних формах.
19. Трубні елементи парових котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм).
20. Трубопроводи напорні, камери спіральні і камери робочого колеса турбін гідроелектростанцій.
21. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього і високого тиску - зварювання на монтажі.
22. Трубопроводи технологічні I і II категорій (груп), а також трубопроводи пари і води I та II категорій.
Приварювання і наварювання:
1. Замки бурильних труб і муфт - зварювання подвійним швом.
2. Колеса робочі газотурбокомпресорів, парових турбін, потужних повітродувів - приварювання лопатей і лопаток.
6. ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Прихвачує деталі, вироби і конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконує ручне дугове плазмене зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляє прості невідповідальні деталі. Готує вироби і вузли під зварювання і зачищає шви після зварювання. Забезпечує захист зворотного боку зварного шва в процесі зварювання в захисному газі. Нагріває вироби і деталі перед зварюванням. Читає прості креслення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які застосовує в роботі; способи і основні прийоми прихвачування; форми розбирання шва під зварювання; будову балонів; кольори і фарби і правила поводження з ними; основи знань про зварювання в захисному газі і правила забезпечення захисту під час зварювання; правила обслуговування електрозварювальних апаратів; види зварних з'єднань і швів; підготовку кромок виробів для зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Баки трансформатора - підварювання стінок під автоматичне зварювання.
2. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалеві вагонів і вагонів електростанцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних і центрувальних кілець.
3. Балки прокатні - наварювання точок і захоплювальних коліс за розміткою.
4. Бійки, шаботи парових молотів - наплавлення.
5. Діафрагми рам платформ і металевих піввагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів - зварювання.
6. Кожухи огорожі та інші слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин - зварювання.
7. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання.
8. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання.
9. Накладки і підкладки ресорні - зварювання.
10. Опори стальні - зварювання.
11. Рами баків трансформаторів - зварювання.
12. Рами матриць ліжок, сітки панцерні і ромбічні - зварювання.
13. Різці прості - наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.
14. Стальні і чавунні дрібні відливки - наплавлення раковин на місцях, які не обробляються.
 Зварювання електродугове:
1. Бобишки, втулки, стакани - прихвачування.
2. Деталі кріплення устаткування, ізоляції, кінці технологічні, гребінки, планки часові, бобишки - приварювання до конструкції з вуглецевих та низьколегованих сталей.
3. Конструкції з титанових сплавів - захист зворотного боку зварного шва.
4. Конструкції, які не підлягають випробуванню, - приварювання набору на стенді та в нижньому положенні.
5. Набір до легких перегородок та вигородок в нижньому положенні - приварювання на дільниці попереднього складання.
6. Плити, стояки, косинці, кутики, каркаси, фланці прості з металу товщиною понад 3 мм - прихвачування.
7. Площини і трапи - наплавлення валиків (рифлення).
8. Стелажі, ящики, щитки, рамки з косинців і штабів - прихвачування.
9. Таврові вузли для чищення фундаментів під допоміжні і механізми - зварювання.
Зварювання в захисних газах:
1. Вироби МНЧ (модулятор надвисокої частоти), які працюють під тиском, - захищання шва в процесі зварювання.
2. Зварні з'єднання відповідальних конструкцій - захист зварного шва в процесі зварювання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання середньої складності деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей і простих деталей з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового. Виконує ручне дугове кисневе різання, стругання деталей середньої складності з металовуглецевих, легованих, спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів в різних положеннях. Наплавляє зпрацьовані прості інструменти, деталі з вуглецевих та конструкційних сталей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову електрозварювальних машин та зварювальних камер, які застосовує; вимоги до зварного шва та поверхонь після кисневого різання (стругання); вимоги і значення обмазувань електродів; основні види контролю зварних швів; способи підбирання марок електродів залежно від марок сталі; причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій в виробах, які зварює, та заходи їх запобігання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна і середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Барабани бітерні та різальні, передні і задні вісі тракторного причепу, дишла і рами комбайну і хедера, шнеки і жниварки, граблини і мотовила - зварювання.
2. Боковини, перехідні площадки, підніжки, обшивання залізничних вагонів - зварювання.
3. Буї та бочки рейдові, артщити та понтони - зварювання.
4. Вали електричних машин - наплавлення шийок.
5. Деталі каркаса кузова вантажних вагонів - зварювання.
6. Деталі кулісного механізма - наплавлення отворів.
7. Каркаси для щитів і пультів керування - зварювання.
8. Катки опорні - зварювання.
9. Кільблоки - зварювання.
10. Кожухи в складанні, котли обігрівання - зварювання.
11. Колодки гальмові вантажних автомобілів, кожухи, піввісі заднього моста - підварювання.
12. Конструкції, вузли, деталі артустановки - зварювання.
13. Корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури - зварювання.
14. Крани вантажні - наплавлення скатів.
15. Кузови автосалонів - зварювання.
16. Рами тепловоза - приварювання кондукторів, листів настилу, деталей.
17. Різці фасонні і штампи прості - зварювання та наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.
18. Станини верстатів малих розмірів - зварювання.
19. Стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огорожі, настили, обшивання котлів - зварювання.
20. Труби димові висотою до 30 м і вентиляційні з листової вуглецевої сталі - зварювання.
21. Труби зв'язкові димогарні в котлах та труби пароперегрівачів - зварювання.
22. Труби нагріті - наплавлення буртів.
23. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних) - зварювання.
24. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання в стаціонарних умовах.
25. Шестірні - наплавлення зубів.
Зварювання електродугове:
1. Баки розширювальні - зварювання, приварювання труб.
2. Баки, трубопроводи, посудини, ємкості з вуглецевої та низьколегованої сталі під наливання водою - зварювання.
3. Буї, бочки рейдові, артщити і понтони - зварювання.
4. Вали і станини електромоторів - заварювання раковин і тріщин.
5. Валки, втулки - наплавлення в нижньому положенні.
6. Вигородки легкі - зварювання на стапелі між собою та до внутрішніх конструкцій.
7. Втулки на лицевих панелях головних розподільних щитів - приварювання до кондуктора.
8. Двері, кришки люків проникні - зварювання.
9. Двері проникні, кришки люків - зварювання.
10. Деталі вузлів, фундаментів дрібних з товщиною металу 3 мм та вище з вуглецевих сталей - зварювання.
11. Деталі розподільних щитів: ковпачки, замінювачі, жолобки, петлі, бочки, стояки, навариші, шпильки - приварювання до корпусу, каркасу або кришки.
12. Деталі суднових механізмів - наплавлення кромок листів і інших деталей при складальних роботах.
13. Димоходи і димові труби головних та допоміжних котлів - зварювання вертикальних і горизонтальних швів, приварювання ребер жорсткості.
14. Дифузори компенсаторів газотурбінних установок, фундаментні рами - прихвачування деталей.
15. Жолоби прямі та кутові для прокладання кабелів - приварювання уздовж траси дистанційного керування.
16. Заготовки круглі для штампів - зварювання.
17. Замки: барашкові, регільні, важільні, шпінгалетні - зварювання стикових і накладених з'єднань.
18. Заповнення слюсарного корпусу - зварювання.
19. Зашивання при монтажі устаткування - зварювання в нижньому положенні.
20. Зовнішній корпус - зварювання технологічних місць, які не підлягають контролю.
21. Ілюмінатори полегшені - зварювання конструкцій III і IV категорій.
22. Ілюмінатори полегшені - зварювання.
23. Камери водяні, кожухи компенсаторів, рами, агрегати живлення - зварювання.
24. Камери для дробометальних установок, броньовий захист для дробоструминних апаратів - зварювання.
25. Каркаси, кронштейни, балки і рами приладні простої конструкції - зварювання.
26. Каркас і обшивання допоміжних водотрубних утилізаційних котлів та повітропідігрівачів - зварювання.
27. Каркаси, постілі та інша оснастка для складання великих вузлів - зварювання в об'ємні вузли.
28. Каркаси і облицювання дверей струморозподільних пристроїв - зварювання.
29. Каркаси приміщень побуту, постілі - зварювання в об'ємні вузли.
30. Кармани для фотосхем, пеналів, запасних запобіжників, плавких вставок - приварювання до струморозподільних пристроїв.
31. Катки електромостового крану - наплавлення.
32. Керма - зварювання плоскої частини пер.
33. Кільблоки і клітки для стапеля - зварювання.
34. Кільця розпірні, противаги, балки розпірні - приварювання з технологічним неперевірянням.
35. Кожухи, жолоби, панелі, піддони з вуглецевих та низьколегованих сталей з товщиною металу понад 2 мм - зварювання.
36. Комінгси кришок, дверей, люків, горловини, решіток - зварювання.
37. Конструкції корпусні зварні з вуглецевих та низьколегованих сталей - повітро-дугове стругання у всіх просторових положеннях (усунення тимчасових елементів, виплавляння дефектних ділянок зварних швів, розбирання кромок).
38. Конструкції основного корпуса зі сталей АК і ЮЗ - електроприхвачування по монтажних стиках.
39. Корпуси турбін високого тиску - прихвачування.
40. Кріплення баласту - зварювання на стапелі.
41. Кріплення спецпокриттів: шпильки, скоби, гребінки - приварювання.
42. Кришки водонепроникні - приварювання під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (1 - 15 кгс/см2).
43. Кришки герметичних коробок - приварювання обичайок, жолобків.
44. Кузови, рами пересувних дизель-електростанцій, рамки, важілі, косинці - зварювання.
45. Листи відкидні, обтікачі, пристрої суднові - зварювання в цеху.
46. Люк світловий - зварювання корпуса і приварювання кришок.
47. Набір корпуса - приварювання до непроникних платформ і перебірок в нижньому положенні на дільниці попереднього складання.
48. Надбудови - приварювання набору, зварювання і приварювання до палуб в нижньому і вертикальному положеннях.
49. Невідповідальні корпусні конструкції - електроповітряне наплавлення кореня шва та усунення тимчасових кріплень.
50. Обрешетування ізоляції по бортах і переборках - зварювання на стапелі та на плаву.
51. Обрешетування - приварювання в стельовому положенні.
52. Обухи та вироби вантажністю до 5 т - зварювання на дільниці попереднього складання.
53. Обшивання каркасів, панелі лицеві - приварювання до конструкцій.
54. Огорожі площадок, віялоподібні огорожі поручня (шторм-поручні, поручні до трапів) - приварювання до конструкцій.
55. Опори, накладки для розподільних щитів - зварювання.
56. Пайпи настилів - зварювання.
57. Перебірки легкі, вигородки - приварювання ребер жорсткості в нижньому положенні.
58. Перебірки поперечні та поздовжні, вигородки палуби - зварювання вузлів, полотнищ по стиках і пазах у нижньому положенні на дільниці попереднього складання.
59. Перо руля з маловуглецевих сталей - зварювання.
60. Підвіски труб, кабелів, кріплення електроприладів, скоби з вуглецевих та низьколегованих сталей - зварювання.
61. Підставки опорні, тумби, балки без розбирання кромок - зварювання.
62. Планки, книці, скоби, стояки, підвіски труб, кабелів, кріплення електроприладів - приварювання на стапелі.
63. Пристрої повітронаправні, повітронагрівачі водотрубних котлів - зварювання.
64. Пристрої леєрні, навантажувальні, лебідки, вьюшки - зварювання.
65. Пристрої спеціальні для заливання кабельних коробок - приварювання втулки до валу.
66. Протектори - приварювання.
67. Рами і каркаси приладні складної конфігурації - зварювання.
68. Решітки з трубок з діаметром від 10 до 15 мм - зварювання.
69. Розпірні балки, кільця, хрестовини - приварювання до основного корпусу.
70. Ролики, ступиці, муфти - заварювання і наплавлення зубів.
71. Скоби, кріплення пакетників, кліщів, панелей - зварювання.
72. Скоби-трали, перехідні мостики, площадки, фальшборти, цифри, букви - приварювання на стапелі.
73. Стелажі для зберігання документації - зварювання.
74. Стенди складальні, постілі, кондуктори - повітро-дугове стругання при усуненні технологічних тимчасових кріплень.
75. Стінки з листового металу товщиною 3 мм і вище - зварювання в нижньому і вертикальному положенні.
76. Столи газорізальні, ящики для перевезення деталей і муфти - зварювання.
77. Трапи вертикальні та похилі (стальні), сходні - зварювання.
78. Труби димоходів камбуза - зварювання.
79. Труби суднової вентиляції з вуглецевих та низьколегованих сталей товщиною понад 2 мм - зварювання.
80. Фланці вентиляційні - зварювання.
81. Фундаменти з вуглецевих і низьколегованих сталей: під допоміжні механізми, балони, шлюпочні та швартовні пристрої, кріплення устаткування - зварювання.
82. Хвостовики сальників, пуансонів, штампів - приварювання до металевих конструкцій.
83. Циліндри, патрубки, стакани, які не вимагають випробувань на герметичність, - зварювання поздовжніх і кільцевих швів.
84. Шафи і сейфи з замками - зварювання.
85. Шпангоути з вуглецевих і низьколегованих сталей - зварювання і приварювання до обшивки на дільниці попереднього складання.
86. Шпангоути з вуглецевих та низьколегованих сталей - зварювання і приварювання до обшивки корпуса на дільниці попереднього складання.
87. Штампи середньої складності тиском до 400 т - зварювання.
88. Якорі, ахтерштевні, форштевні - заварювання дефектів.
Зварювання в захисних газах:
1. Бобишки, дена, хрестовини, перегородки, планки, ребра, стакани, косинці, фланці, штуцери в зібраних зварних вузлах з алюмінієвих, мідних і інших сплавів - прихвачування.
2. Вигородки легкі, платформи зі сплавів - зварювання між собою і приварювання на стапелі до внутрішніх конструкцій.
3. Вироби з алюмінієвих сплавів товщиною металу понад 3 мм (кожухи, жолоби, панелі, екрани, піддони, коробки, корпуси, кришки, каркаси, кронштейни, вузли різні) - зварювання.
4. Вироби з латуні товщиною металу до 1,5 мм - зварювання під хромування.
5. Вироби МНЧ, які працюють під тиском, - захищання шва в процесі зварювання.
6. Відливки з кольорових сплавів, нескладних конструкцій - заварювання раковин і тріщин.
7. Відливки кольорового лиття - заварювання дефектів.
8. Гільзи на опору з мідних і мідно-нікелевих сплавів - зварювання бобишок, відростків.
9. Деталі для кріплення меблів та виробів з кольорових сплавів - приварювання.
10. Деталі ізоляції водотрубних котлів - зварювання.
11. Деталі невідповідальні, з алюмінієвих сплавів, товщиною металу понад 3 мм - прихвачування.
12. Деталі рами з алюмінієвих сплавів товщиною 6 мм - зварювання.
13. Каркаси, кронштейни, рами з профільного металу, зі сплавів - зварювання.
14. Кожухи на трасі парового опалення та електрокабелів з кольорових сплавів - зварювання.
15. Коробки розміром 300 х 300 х 100 мм - прихвачування і зварювання.
16. Меблі металеві - зварювання.
17. Набори в секціях з алюмінієвих сплавів - прихвачування під час установлення.
18. Підвіски, фундаменти під електроустаткування - зварювання на дільниці попереднього складання.
19. Планки, касети, скоб-мости, підвіски, хвостовики та інші деталі зі сплавів - приварювання.
20. Пристрої леєрні (стояки, леєри, обшивання, гачки заземлення) з кольорових сплавів - зварювання.
21. Прості деталі з титану та його сплавів - зварювання.
22. Резервуари зі сплавів, які не вимагають гідровипробування на непроникність, - зварювання.
23. Резервуари, які не вимагають гідровипробувань на непроникність, - зварювання.
24. Фундаменти головні, шпангоути, рубки, цистерни - захист зварного шва в процесі зварювання.
25. Шпильки, скоби зі сплавів - приварювання до конструкцій судна.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне і дугове плазмове зварювання середньої складності деталей апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій та трубопроводів з вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконує кисневе різання (стругання) складних відповідальних деталей з високовуглецевих, спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів, зварює конструкції з чавуну. Наплавляє нагріті балони і труби, дефекти деталей машин, механізмів і конструкцій. Наплавляє складні деталі, вузли і складні інструменти. Читає креслення складних зварних металоконструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову складної електрозварювальної апаратури; особливості зварювання та дугового різання на постійному і змінному струмі; технологію зварювання виробів в камерах з атмосферою, яка контролюється; основні закони електротехніки в межах роботи, яку виконує; способи випробування зварних швів; види дефектів в зварних швах і методи їх запобігання; принцип підбирання режиму зварювання за приладами; марки і типи електродів; механічні властивості металів, які зварює.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Апарати, посудини, ємкості з вуглецевої сталі, які працюють без тиску, - зварювання.
2. Арматура несучих залізобетонних конструкцій - зварювання.
3. Баки трансформаторів - приварювання патрубків, зварювання коробок під виводи, коробок охолоджувачів, установок струму та кришок баків.
4. Балери керма, кронштейни гребних валів - наплавлення.
5. Гарнітура і корпуси пальників котлів - зварювання.
6. Деталі з чавуну - зварювання, наплавлення з підігріванням і без підігрівання.
7. Камери робочих коліс гідравлічних турбін - зварювання і наплавлення.
8. Каркаси промислових печей і котлів - зварювання.
9. Картери моторів - зварювання.
10. Кільця регулювальні гідравлічних турбін - зварювання і наплавлення.
11. Колектори газовихлопні і труби - зварювання і підварювання.
12. Корпуси і мости ведучих коліс жниварки - зварювання.
13. Корпуси компресорів, циліндри низького і високого тиску повітряних компресорів - наплавлення тріщин.
14. Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм - зварювання.
15. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25000 кВт - зварювання.
16. Кріплення і опори для трубопроводів - зварювання.
17. Кронштейни і шкворневі кріплення візка тепловоза - зварювання.
18. Листи великих товщин (броня) - зварювання.
19. Пилегазоповітропроводи, вузли паливовіддачі та електрофільтрів - зварювання.
20. Підкоси, піввісі стояка шасі літаків - зварювання.
21. Плити фундаментні великі електричних машин - зварювання.
22. Рами трансформаторів - зварювання.
23. Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 м3 - зварювання.
24. Рейки і збірні хрестовини - наплавлення кінців.
25. Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням - зварювання.
26. Станини дробарок - зварювання.
27. Станини і корпуси електричних машин зварно-литі - зварювання.
28. Станини великогабаритних верстатів чавунні - зварювання.
29. Станини робочих клітей прокатних станів - наплавлення.
30. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання на монтажі.
31. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання в стаціонарних умовах.
32. Трубопроводи технологічні (V категорії) - зварювання.
33. Фрези і штампи складні - зварювання і наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.
34. Фахверки, зв'язки, ліхтарі, прогони, монорейки - зварювання.
35. Циліндри блоку автомашин - наплавлення раковин.
36. Цистерни автомобільні - зварювання.
37. Щогли, вишки бурові і експлуатаційні - зварювання в цехових умовах.
Зварювання електродугове:
1. Арматура, трубопроводи, відростки, фланці, штуцери, балони, резервуари, цистерни з вуглецевих сталей, які працюють під тиском 1,5 до 4,0 кгс/см2.
2. Балки і траверси візків кранів і механізмів - зварювання.
3. Балони, баки, резервуари, цистерни, сепаратори, фільтри, випарники з вуглецевих сталей - зварювання під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2).
4. Банкетки, корпуси шахт, корпуси лебідок, корпуси редукторів лебідок, палубні стакани - зварювання під тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2) в нижньому положенні.
5. Бачки відбивальні з маловуглецевих сталей товщиною від 1,0 до 1,5 мм - зварювання в нижньому положенні.
6. Блок-секції - приварювання вигородок, наповнень до корпусу.
7. Бобишки, фланці, навариші, штуцери балонів компресорів високого тиску - зварювання.
8. Вали колінчасті середніх розмірів - зварювання і наплавлення спрацьованих частин.
9. Валіки ватерліній - наплавлення по корпусу судна.
10. Вигородки, перебірки і рубки - зварювання і приварювання в різних просторових положеннях.
11. Двері, кришки люків водогазонепроникні - зварювання.
12. Двері, щити, косинці, листи, втулки з товщиною металу від 1,4 до 1,6 мм - зварювання.
13. Деталі складної конфігурації, які призначені для робіт під динамічними і вібраційними навантаженнями, з товщиною матеріалу від 10 до 16 мм - зварювання.
14. Деталі шельфів - приварювання до міжвідсікових поперечних перебірок.
15. Днищові, бортові, верхні і нижні палуби, платформи, об'ємні секції кінцівок, перебірки поперечні і поздовжні - зварювання стиків набору на стапелі.
16. Газовихлопи, повітророзподільники, труби вентиляційні в надбудові - зварювання.
17. Гвинти гребні, лопаті, ступиці звичайного класу точності всіх розмірів і конструкцій - повітро-дугове стругання всіх поверхонь.
18. Глушники компенсаторів високого тиску, стальні товщиною металу 1,5 мм і діаметром до 100 мм - зварювання.
19. Канали суднової вентиляції - приварювання до перебірок на стапелі.
20. Клапани вентиляції - зварювання.
21. Клюзи якірні - зварювання.
22. Кожухи, жолоби, панелі, піддони з вуглецевих і низьколегованих сталей товщиною до 2 мм, з легованої сталі товщиною понад 2 мм - зварювання.
23. Кожухи, жолоби, панелі, піддони з легованих сталей з товщиною до 2 мм - зварювання.
24. Комінгси вантажних трюмів - зварювання набору між собою у всіх положеннях.
25. Конструкції корпусні з вуглецевих, низьколегованих та високолегованих сталей - повітро-дугове стругання у важкодоступних місцях (виплавляння корня шва, видалення тимчасових елементів, виплавлення дефектних ділянок).
26. Конструкції судновізного потягу - зварювання.
27. Коробки кабельні - зварювання під випробуванням тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2) під час вузлового складання.
28. Корпус надводного судна: зовнішнє обшивання палуби - зварювання стиків і пазів на стапелі у всіх положеннях.
29. Корпуси важких ілюмінаторів - зварювання та вварювання в корпус судна.
30. Корпусні конструкції та вузли, до 20 % зварних швів, які підлягають ультразвуковому або гамаграфічному контролю, - зварювання.
31. Кришки і корпуси підшипників з відливок - зварювання під випробування на непроникність.
32. Кронштейни, кромки, екрани з листового та профільного металу товщиною до 2 мм - зварювання.
33. Листи з'ємні з вуглецевих та низьколегованих сталей - зварювання.
34. Марки поглиблення, вантажне зварювання - приварювання до корпусу судна.
35. Металоконструкції суден - підварювання дефектних ділянок швів під час випробування на стапелі і на плаву у всіх положеннях.
36. Міжвідсікові поперечні перебірки - зварювання наповнення і оздоблювальних планок.
37. Набір денних секцій висотою від 0,8 до 1,5 м - приварювання в носового краю, настилу дна і зварювання між собою.
38. Набір з розбиранням кромок, стики і пази перебірок зі сталі типу АК - складання та приварювання на дільниці попереднього складання.
39. Набір поздовжній і поперечний днищових, бортових і палубних (розрахункових) секцій з конструкційних сталей - зварювання між собою і приварювання до зовнішнього обшивання та настилу палуб на передстапельному складанні.
40. Надбудови, рубки з легованих сталей - зварювання та приварювання до основного корпусу.
41. Наповнення слюсарно-корпусне - приварювання на поперечних і поздовжніх перебірках надбудови.
42. Насичення вантажних щогл, стріл (головки, фундаменти, ділянки керування з леєрною огорожею) - приварювання до конструкцій.
43. Настили подвійного дна - зварювання стиків і пазів на стапелі.
44. Обухи вантажністю понад 20 т - приварювання та зварювання.
45. Обухи для транспортування секцій вантажністю до 20 т - зварювання і приварювання до секцій.
46. Перо керма зі сталі типу ЮЗ - зварювання плоскої частини.
47. Підкріплення під фундаменти, підпирання будівельного пристрою, бокові кілі, зовнішні стінки цистерн, зовнішні стінки димової труби - приварювання на стапелі.
48. Поперечні і поздовжні перебірки, зовнішні стінки надбудов - зварювання стиків і пазів полотнищ у всіх просторових положеннях на стапелі.
49. Пристрої якорні, буксирні, спускові та швартовні, упори стройових пристроїв - зварювання.
50. Рейки цехових електровізків - зварювання.
51. Стики і пази обшивання кормової кінцівки, бракет і стабілізаторів - зварювання.
52. Стики листів стінок, дахів і набору внутрішніх цистерн - зварювання і приварювання до обшивання, перебірок та між собою.
53. Стики монтажні залізобетонних здов - зварювання.
54. Тамбур, шлюз, санвузли - зварювання і приварювання.
55. Труби суднової вентиляції з вуглецевих та низьколегованих сталей товщиною до 2 мм - зварювання і приварювання до них фланців.
56. Трубопроводи - зварювання стиків з наддуванням з контролем якості швів рентгенографуванням.
57. Трубопроводи - зварювання стиків на підкладних кільцях з контролем якості швів рентгенографуванням.
58. Трубопроводи з вуглецевих сталей, які працюють під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2), при товщині стінки труби понад 2 мм - зварювання.
59. Фланці, патрубки, штуцери, привариші, насадки, ніпелі - приварювання до трубопроводу під тиском від 0,1 до 1,5 Па (від 1 до 15 кгс/см2).
60. Фундаменти з легованих сталей під допоміжні механізми, шлюпочні і швартовні пристрої - зварювання.
61. Цистерни - зварювання швів з розбиранням кромок і конструктивним непроварюванням на секційному зварюванні.
62. Шпангоути - зварювання стиків під час термооброблення на установках СВЧ.
63. Штампи для пресів тиском понад 400 т - зварювання.
64. Щогли, вантажні стріли, вантажні колони - зварювання монтажних стиків та забійних листів на стапелі.
65. Щогли сигнальні - зварювання під час складання.
Зварювання в захисних газах:
1. Арматура з олов'янистих бронз під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2) - наплавлення розкритих дефектів відливок після механічного оброблення.
2. Вентилятори - зварювання дисків зі щиткою з алюмінієвих сплавів.
3. Відливки з алюмінієвих сплавів невідповідальні - заварювання дефектів.
4. Відливки з товщиною стінки понад 10 мм, які працюють під тиском понад 1,0 МПа (10 кгс/см2), - заварювання дефектів.
5. Відливки з товщиною стінки до 10 мм - заварювання раковин, тріщин під випробування тиском 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2).
6. Відливки з товщиною стінки до 10 мм - заварювання раковин, тріщин під випробування тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2).
7. Вузли арматурні з кольорових металів - приварювання деталей, заварювання деталей під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2).
8. В'юшки з кольорових сплавів - зварювання.
9. Газовихлопи, глушники з нержавіючих сталей, мідно-нікелевих сплавів - зварювання.
10. Глушники компресорів високого тиску з алюмінієвих сплавів з товщиною металу від 2 до 3 мм - зварювання.
11. Головки полуменевої труби, полуменева труба з алюмінієвих сплавів - зварювання.
12. Деталі і вузли з алюмінієво-магнієвих сплавів середньої складності, які працюють під тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2), - зварювання.
13. Деталі і вузли струморозподільних пристроїв з алюмінієвих сплавів: коробки герметичні, обичайки, косинці, петлі-шарніри, банки, скоби, стояки, рамки, буртики, привариші, сальники, жолобки - приварювання до корпусу і зварювання.
14. Деталі з алюмінієвих сплавів для насичення корпусу - приварювання в стельовому положенні.
15. З'єднання таврові з повним проварюванням листа зовнішнього обшивання з алюмінієвих сплавів.
16. Кільця відростків труб секцій з кольорових сплавів під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2) - зварювання.
17. Конструкції зі сплавів - прихвачування у всіх просторових положеннях.
18. Конструкції невідповідальні з алюмінієвих, титанових і кольорових сплавів - заварювання отворів, прихвачування у вертикальному і стельовому положеннях.
19. Конструкції з алюмінієвих і титанових сплавів - правлення методом накладання холостих валиків.
20. Конструкції композиційні (сталь - алюмінієвий сплав) - зварювання з використанням біметалевих вставок.
21. Крилатки, фланці, кришки електроприладів з алюмінієвих сплавів - заварювання тріщин, прив'язування відбитих частин.
22. Надбудови, рубки з алюмінієвих сплавів - зварювання об'ємних вузлів, стиків набору в місцях перетинання.
23. Невідповідальні корпусні конструкції після гідравлічних випробувань - прихвачування, зварювання, виправлення дефектів швів; прив'язування тимчасових кріплень.
24. Обварювання, лиття, деталі з алюмінієво-магнієвих сплавів - зварювання, заварювання дефектів.
25. Поршні гідроциліндрів та інші вироби (гаки якірних пристроїв, сальники лебідок) - наплавлення мідними сплавами.
26. Рами, стулки з кольорового металу - приварювання вхідних деталей.
27. Стики труб, які не працюють під тиском, з алюмінієвих та кольорових сплавів - зварювання поворотних стиків.
28. Трапи вертикальні та похилі з алюмінієвих сплавів - зварювання.
29. Фланці, валики, корпуси, коробки, кришки, блоки - наплавлення і заварювання бронзою, сплавами, корозійно-стійкими сталями.
30. Фундаменти під механізми і прилади - правлення.
31. Шви після автоматичного зварювання в захисних газах - виконання галтелей та обробних валиків.
32. Шинопровід мідний з товщиною металу 12 мм - зварювання з попереднім підігріванням металу.
33. Шпагати зі сплавів - обварювання.
34. Щогли з алюмінієвих сплавів - зварювання стиків і пазів ствола щогли і приварювання комплектних виробів.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах. Виконує ручне дугове кисневе різання (стругання) особливо складних і відповідальних деталей з високовуглецевих, легованих і спеціальних сталей та чавуну. Зварює відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва. Наплавляє дефекти відповідальних деталей машин, механізмів і конструкцій. Наплавляє особливо складні і відповідальні деталі і вузли.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми і конструкції різних типів зварювальних машин; технологічні властивості зварюваних металів, металу, наплавленого електродами різних марок, і відливок, які підлягають струганню; технологію зварювання відповідальних виробів у камерах з атмосферою, яка контролюється; вибір технологічної послідовності накладання швів та режимів зварювання; способи контролю та випробування відповідальних зварних швів; читання креслень особливо складних зварних просторових металоконструкцій.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Апарати і посудини з вуглецевих сталей, які працюють під тиском, та з легованих сталей, які працюють без тиску, - зварювання.
2. Арматура мартенівських печей - зварювання під час ремонту діючого устаткування.
3. Арматура несучих і відповідальних залізобетонних конструкцій: фундаменти, колони, перекриття тощо - зварювання.
4. Баки унікальних потужних трансформаторів - зварювання, включаючи приварювання підіймальних гаків, домкратних скоб, нержавіючих плит, які працюють під динамічними навантаженнями.
5. Балки і траверси візків кранів і балансири - зварювання.
6. Балки прогінні мостових кранів вантажністю менше 30 т - зварювання.
7. Балки хребтові, буферні, шкворневі, рами візків локомотивів та вагонів, ферми кузова вагонів - зварювання.
8. Барабани котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
9. Блоки будівельних і технологічних конструкцій з листового металу (повітронагрівачі, скубери, кожухи доменних печей, сепаратори, реактори, газоходи доменної печі тощо) - зварювання.
10. Блоки циліндрів і водяні колектори дизелів - зварювання.
11. Вали колінчасті великі - зварювання.
12. Вузли підмоторних рам і циліндри амортизаторів шасі літаків - зварювання.
13. Газгольдери та резервуари для нафтопродуктів з об'ємом 5000 м3 і більше - зварювання в стаціонарних умовах.
14. Газонафтопродуктопроводи - зварювання на стелажі.
15. Гвинти гребні - приварювання стальних, литих або кованих наділок лопатей.
16. Гвинти гребні, лопаті ступиці середнього, вищого і особливого класу точності всіх розмірів і конструкцій - повітро-дугове стругання всіх поверхонь гребного гвинта, лопатей і ступиць.
17. Деталі відповідальних машин, механізмів і конструкцій ковані, штамповані та литі (гребні гвинти, лопаті турбін, блоки циліндрів деталей тощо) - наплавлення дефектів.
18. Деталі особливо відповідальних машин і механізмів (апарати засипні доменних печей, гребні гвинти, лопаті турбін, валки прокатних станів тощо) - наплавлення спеціальними, твердими, зносостійкими і корозійно-стійкими матеріалами.
19. Кесони для мартенівських печей, які працюють при високих температурах, - зварювання.
20. Колони, бункери, стропильні та підстропильні ферми, балки, естакади тощо - зварювання.
21. Конструкції радіощогл, телевишок і опор ЛЕП - зварювання в стаціонарних умовах.
22. Корпуси врубальних, вантажних машин, вугільних комбайнів і шахтних електровозів - зварювання.
23. Корпуси головок, траверси, основини і інші складні вузли і пресів і молотів - зварювання.
24. Корпуси роторів з діаметром понад 3500 мм - зварювання.
25. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю понад 25000 кВт - зварювання.
26. Кришки, статори і облицювання лопатей і гідравлічних турбін - зварювання.
27. Основини з високолегованих бурових труб під бурові вишки та тридизельні приводи - зварювання.
28. Плити фундаментні для агрегату крокуючого екскаватора - зварювання.
29. Рами та вузли автомобілів та дизелів - зварювання.
30. Рами шкворневі та піддизельні локомотивів - зварювання.
31. Резервуари для нафтопродуктів місткістю від 1000 до 5000 м3 - зварювання на монтажі.
32. Стики випусків арматури елементів несучих збірних залізобетонних конструкцій - зварювання.
33. Трубні елементи парових котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
34. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання на монтажі.
35. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання середнього і високого тиску - зварювання в стаціонарних умовах.
36. Трубопроводи технологічні III і IV категорій (груп), трубопроводи пари і води III і IV категорій - зварювання.
37. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів - зварювання.
38. Щогли, вишки бурові та експлуатаційні - зварювання на монтажі.
Зварювання електродугове:
1. Арматура, трубопроводи, відростки, фланці, штуцери, балони, резервуари, цистерни з корозійно-стійких сталей, які працюють під тиском від 1,5 до 4 МПа (від 15 до 40 кгс/см2).
2. Ахтерштевні, форштевні - зварювання стиків і приварювання зовнішнього обшивання.
3. Вали проміжні, гребні і дейдвудні труби - зварювання.
4. Вертикальні кілі і непроникні стрингери - зварювання монтажних стиків.
5. Відповідальні конструкції зі сталі ЮЗ - зварювання стиків і пазів.
6. Деталі, які працюють в умовах вібраційних навантажень, - зварювання секцій.
7. Деталі шельфів - приварювання до основного корпусу та до кінцевих поперечних перебірок.
8. Газощільноміцні настили зі сталей типу ЮЗ і АК - зварювання та приварювання до основного корпусу.
9. Зварювання і набирання непроникних перебірок і стрингерів, стабілізаторів, рулів, насадок, гондол - зварювання на дільниці.
10. Кінцеві та міжвідсікові переборки - приварювання до основного корпуса.
11. Колони стабілізуючі, розкоси, зв'язки трубчастої і коробчастої форми плавучих бурових установок - зварювання під час монтажу на плацу.
12. Комінгси люків з легованих сталей - приварювання до обшивання корпусу (під наглядом технолога).
13. Конструкції з маломагнітної сталі з товщиною металу від 1,5 до 3 мм, плакуваних сталей - зварювання.
14. Конуси суднових насосів, сегменти сопел з фрезерними лопатками, суднові рульові машини (циліндри, плунжери, клапанні коробки) - зварювання.
15. Кормові і носові краї в замкнутих приміщеннях в цехових умовах - зварювання набору між собою та до обшивання країв.
16. Корпуси катерів (ремонт) - зварювання.
17. Корпуси суден з вуглецевих та низьколегованих сталей - зварювання стиків і пазів зовнішнього обшивання у всіх просторових положеннях.
18. Кронштейни, мортири та викружки гребних гвинтів - зварювання, зварювання стиків, приварювання до корпусу.
19. Кронштейни, мортири, викружки гребних гвинтів - зварювання і приварювання на суднах.
20. Набір з розбиранням кромок, стики і пази перебірок зі сталі типу ЮЗ - складання і приварювання на дільниці попереднього складання.
21. Ніші якірних клюзів - приварювання до зовнішнього обшивання на стапелі.
22. Обшивання зовнішнього корпусу зі сталей типу ЮЗ і АК - зварювання монтажних стиків.
23. Обшивання і набір стабілізаторів - приварювання до мортир.
24. Обухи, траверси, балки прогінних мостових кранів вантажністю до 30 т - приварювання і зварювання.
25. Опорні деталі фундаментів откривання щитів - зварювання між собою і приварювання до конструкцій носового краю.
26. Основні цистерни - зварювання і прихвачування їх до основного корпусу.
27. Особливо складні та відповідальні деталі зі сталей типу АК і ЮЗ - повітро-дугове стругання (виплавлення кореня шва та видалення тимчасових кріплень).
28. Палуби і платформи - зварювання стиків і пазів в стельовому положенні на стапелі.
29. Полотна розпірних платформ - приварювання до перебірок.
30. Поперечні і поздовжні бракети стабілізаторів - зварювання між собою.
31. Привариші, навариші з легованих сталей, контейнерні стакани - приварювання на стапелі.
32. Рами фундаментні компресорів високого тиску - зварювання.
33. Секції кормових і основних країв на дільниці попереднього складання та стапелі - зварювання стиків і пазів.
34. Стики і пази зовнішнього обшивання зі сталей типу АК і ЮЗ, стрингери, вертикальний кіль, шпангоути - зварювання шва у всіх просторових положеннях з крізним проводом.
35. Стики і пази зовнішнього обшивання технологічних конструкцій корпусу судна - зварювання на пристапельному складанні.
36. Трубопроводи з низьколегованих і корозійно-стійких сталей, які працюють під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2), при товщині стінки труби понад 2 мм - зварювання.
37. Фундаменти під висувні пристрої - приварювання до опорних плит, платформ та імпульсної цистерни.
38. Фундаменти під головні механізми, підкріплення міжвідсікових перебірок, внутрішніх цистерн - зварювання.
39. Шахти, інші рубки - зварювання стиків і пазів.
40. Шахти, інші рубки, комінгси вхідних та вантажних люків - приварювання до основного корпусу.
41. Шпангоути - зварювання стиків і приварювання до основного корпусу.
42. Штампи - наплавлення твердими сплавами.
43. Штампи складної конфігурації, тарілки, штоки, наконечники, шпінделі - наплавлення кромок твердими сплавами.
Зварювання в захисних газах:
1. Апарати теплообмінні та інші змійовики з легких та кольорових сплавів, а також баки, резервуари та посудини з алюмінієвих сплавів під гідравлічний тиск від 1,5 до 4,0 МПа (від 15 до 40 кгс/см2) - зварювання.
2. Арматура до сильфонних компенсаторів з корозійно-стійких сталей та титанових сплавів - приварювання зі 100 % гамаграфуванням.
3. Арматура зі сплавів, трубопроводи і арматура з алюмінієвих сплавів - приварювання фланців, штуцерів, насадок, ніпелів.
4. Блоки, каркаси, коробки, кришки, панелі з кольорового металу - зварювання під випробування тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2).
5. Вузли агрегатів зі сплавів з товщиною металу 0,3 мм - зварювання.
6. Гвинти гребні з кольорових сплавів - наплавлення, заварювання тріщин, приварювання наділок.
7. Двері та вузли з товщиною металу до 1,5 мм однорідних та різнорідних алюмінієвих сплавів - зварювання.
8. Деталі складної конфігурації з різнорідних алюмінієвих сплавів та корозійно-стійких сталей при товщині стінки до 2 мм - зварювання.
9. Кожухи, обтічники зі сплавів - зварювання під випробування тиском до 4,0 МПа (40 кгс/см2).
10. Компенсатори і інші відповідальні вузли водотрубних котлів зі сплавів - зварювання.
11. Корпуси з корозійно-стійких сталей, які працюють під тиском від 1,5 до 4,0 МПа (від 15 до 40 кгс/см2), - зварювання.
12. Надбудови зі сплавів - приварювання до корпусу.
13. Насичення корпусу та кінцевих перебірок зі сплавів - приварювання.
14. Труби з мідних, мідно-нікелевих, алюмінієвих сплавів, з корозійно-стійких сталей і сплавів - зварювання стиків, приварювання фланців, патрубків, штуцерів, приваришів під тиском від 1,5 до 4,0 МПа (від 15 до 40 кгс/см2).
15. Труби дейдвудні, вали гребні, кришки герметизованого закриття - наплавлення кольоровими сплавами і корозійно-стійкими сталями.
16. Трубопроводи з мідно-нікелевих і алюмінієвих сплавів, які працюють під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2), - зварювання.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів. Виконує ручне дугове і газоелектричне зварювання особливо відповідальних будівельних та технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації. Зварює експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженим зварюванням, а також з титану і титанових сплавів. Зварює особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію устаткування, яке обслуговує; різновиди титанових сплавів, їх зварні і механічні властивості, види корозії і фактори, які її викликають; методи спеціальних випробувань виробів, які зварює, та призначення кожного з них; схеми відкачувальних систем камер з атмосферою, яку контролює; основні види термічного оброблення зварних з'єднань; необхідні знання з металографії зварних швів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балки прогінних мостових кранів вантажністю 30 т і вище - зварювання.
2. Балки робочих площадок мартенівських цехів, конструкцій бункерних та розвантажувальних естакад металургійних підприємств, балки підкранові під крани важких режимів роботи, стріли крокуючих екскаваторів - зварювання.
3. Барабани котлів з тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
4. Будови прогінні металевих та залізобетонних мостів - зварювання.
5. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 м3 і більше - зварювання на монтажі.
6. Газонафтопродуктопроводи магістральні - зварювання на монтажі.
7. Ємкості, ковпаки, сфери і трубопроводи вакуумні та кріогенні - зварювання.
8. Ємкості та покриття сферичні та каплеподібні - зварювання.
9. Замки бурильних труб і муфт - зварювання подвійним швом.
10. Колеса робочі газотурбокомпресорів, парових турбін, потужних повітродувок - приварювання лопатей і лопаток.
11. Колони синтезу аміаку - зварювання.
12. Конструкції з легких алюмінієво-магнієвих сплавів - зварювання.
13. Конструкції радіощогл, телевишок та опор ЛЕП - зварювання на монтажі.
14. Корпуси важких дизельних двигунів і пресів - зварювання.
15. Коробки парових турбін - зварювання і наплавлення раковин.
16. Корпуси статорів великих турбогенераторів з водневим і воднево-водяним охолодженням - зварювання.
17. Котли парові суднові - приварювання ден, зварювання відповідальних вузлів одностороннім стиковим швом.
18. Лапи і шорошки бурових долог, бурильні паропровідники - зварювання.
19. Нафто- і газопроводи - зварювання на ліквідації розривів.
20. Обв'язування трубопроводами нафтових і газових свердловин та свердловин законтурного заводнення - зварювання.
21. Резервуари і конструкції з двошарової сталі та інших біметалів - зварювання.
22. Стрижні арматури залізобетонних конструкцій в роз'ємних формах - зварювання ванним способом.
23. Трубні елементи парових котлів з тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
24. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього, високого тиску - зварювання на монтажі.
25. Трубопроводи напорні, камери спіральні і камери робочого колеса турбін гідроелектростанцій - зварювання.
26. Трубопроводи технологічні I і II категорій (груп), трубопроводи пари і води I і II категорій - зварювання.
Зварювання електродугове:
1. Апарати теплообмінні та інші посудини зі спеціальних сталей під пробний тиск понад 20,0 МПа (понад 200 кгс/см2).
2. Бракети міцних цистерн - приварювання до обшивання основного корпусу.
3. Горловини з легованих сталей - зварювання герметичним швом під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2).
4. Двері і воротники вхідних люків з полотном перебірок - зварювання.
5. Ємкості буферні під повітряний тиск 40 МПа (400 кгс/см2) - зварювання.
6. Капсули, камери, гондоли тощо, які працюють на повний забортний тиск, - зварювання.
7. Колектори, камери, труби, балони, цистерни, резервуари з вуглецевих та низьколегованих сталей, які працюють під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2), - зварювання.
8. Колони опорні плавучих бурових установок - зварювання при монтажі.
9. Конструкції з високоміцних спеціальних сталей - зварювання монтажних стиків у вертикальному і стельовому положеннях.
10. Коробки кабельні - зварювання під випробуванням тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2).
11. Корпуси баків спеціального призначення (полотна дена, поперечні перебірки, кришка) - зварювання.
12. Корпусні конструкції та вузли, 100 % зварних швів яких підлягають ультразвуковому або гамаграфічному контролю - зварювання.
13. Листи з'ємні корпусу з високоміцних сталей - зварювання після гідравлічних випробувань.
14. Міжкорпусні переходи, комінг-площадки, дейдвудні труби - зварювання і правлення.
15. Мортири, горловини, викружки, стільці, стакани та інше насичення - зварювання і приварювання до основного корпуса.
16. Обухи, траверси, балки прогінних кранів вантажністю понад 30 т - зварювання.
17. Обшивання внутрішніх міцних цистерн, рецесів, вигородок та полотен непроникних перебірок (стрингерів) - зварювання між собою та приварювання до основного корпусу.
18. Обшивання зовнішніх міцних цистерн і вигородок - зварювання та приварювання до основного корпусу.
19. Обшивання і шпангоути контейнерів - зварювання.
20. Обшивання і шпангоути рятівних пристроїв, а також вварюваних в них комінгсів, штокові пристрої - зварювання і приварювання до основного корпусу.
21. Полотна і набір міжкорпусних зв'язок основного корпусу та рівноміцних конструкцій - зварювання та приварювання до основного корпусу.
22. Полотна і набори розпірних платформ та непроникних перебірок - зварювання та приварювання до обшивання основного корпусу.
23. Полотна шельфів та набір кінцевих міцних перебірок - зварювання і приварювання до основного корпусу.
24. Стінки і ребра жорсткості рами, фундаменти головних механізмів - зварювання і приварювання до обшивання основного корпусу.
25. Торці набору кінцевих перебірок, зовнішніх і внутрішніх цистерн - приварювання до обшивання основного корпусу і міцних цистерн.
26. Труби біметалеві, які працюють під тиском понад 20,0 МПа (понад 200 кгс/см2), - правлення фланців і зварювання.
27. Труби котельні під пробний тиск понад 2,5 МПа (понад 25 кгс/см2) - зварювання.
28. Трубопроводи високого тиску з робочим тиском 40,0 МПа (400 кгс/см2) і вище на плавучих бурових установках - зварювання.
29. Трубопроводи головної та допоміжної пари - приварювання арматури та відростків під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2).
30. Трубопроводи - зварювання у важкодоступних місцях з контролем якості швів рентгенографуванням.
31. Шви зварні - зварювання у важкодоступних місцях з застосуванням дзеркала.
Зварювання в захисних газах:
1. Апарати теплообмінні з алюмінієвих і мідних сплавів, які працюють під гідравлічним тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2), - зварювання.
2. Арматура з олов'янистих бронз та кремністої латуні - заварювання дефектів під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2).
3. Балони з титанових сплавів та корозійно-стійких сталей, які працюють під тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2), - зварювання.
4. Ілюмінатори зі спеціальних сплавів і сталей під тиском понад 20,0 МПа (понад 200 кгс/см2) - попереднє зварювання та вварювання в корпус.
5. Ковпаки, обичайки, корпуси, кришки, труби з кольорових металів - зварювання для випробування тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2).
6. Конструкції зі сплавів і корозійно-стійких сталей, які працюють під тиском понад 20,0 МПа (понад 200 кгс/см2), - зварювання.
7. Конструкції спеціальні з корозійно-стійких сталей з товщиною до 2 мм, які підлягають рентгеногамаграфуванню, гідро- і пневмовипробуванням під тиском понад 5,0 МПа (понад 50 кгс/см2), - зварювання.
8. Контейнери, корпуси з корозійно-стійких сталей - зварювання під випробування тиском понад 5,0 МПа (понад 50 кгс/см2).
9. Патрубки з корозійно-стійких сталей - зварювання неповоротних стиків.
10. Стики труб з мідно-нікелевих, мідних, алюмінієвих, титанових сплавів, корозійно-стійких сталей в системах з тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2) - зварювання, приварювання арматури.
7. ЗВАРНИК НА ДИФУЗІЙНО-ЗВАРЮВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює на дифузійно-зварювальних вакуумних установках прості та середньої складності деталі з однорідних металів і сплавів, які не підлягають спецвипробуванням. Зварює в спеціальних печах конструкції типу стільникових панелей з заповнювачем площею до 0,2 м2 під керівництвом зварника більш високої кваліфікації. Готує конструкції зі стільниковим заповнювачем з титанової фольги до дифузійного зварювання в спеціальних печах; знежирює, укладає стільникові блоки в контейнери на азотовані листи та фіксує їх технологічними компенсаторами. Стежить за налагодженими системами нагрівання та продування. Завантажує та вивантажує з печей контейнери з масою до 150 кг вручну та за допомогою підіймально-транспортних засобів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принципи роботи установок, які обслуговує; призначення та правила керування системами нагрівання та продування під час зварювання; технологічний процес підготовки конструкцій зі стільниковим заповнювачем до дифузійного зварювання; основні властивості зварювальних матеріалів та види зварних з'єднань; правила читання простих креслень.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює на дифузійно-зварювальних установках прості та середньої складності вузли та деталі з металів та сплавів в різних сполученнях, які підлягають спеціальним випробуванням. Підбирає та підключає індуктори. Зварює в спеціальних печах конструкції типу стільникових панелей з заповнювачем площею від 0,2 до 1,2 м2. Продуває контейнери інертними газами, подає та регулює тиск в зоні зварювання, стежить за температурними режимами зварювання, підключає та відключає контейнери з виробами у вакуумній системі, установлює і знімає термопари; усуває течі контейнерів (іншими видами зварювання). Обслуговує відкачувальне устаткування, вакуумну систему та агрегати. Підналагоджує дифузійно-зварювальні установки та печі. Завантажує та вивантажує з печей контейнери з масою від 150 до 500 кг за допомогою підіймально-транспортних засобів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову окремих вузлів устаткування та правила їх підналагодження; технологічний процес дифузійного зварювання та заходи виконання його етапів; основи знань з експлуатації вакуумної техніки; будову та правила обслуговування вакуумних, аргонних та інших систем устаткування; способи регулювання режимів зварювання; контрольно-вимірювальні прилади для контролю режимів зварювання, відкачування, температури, подавання газів; правила читання креслень середньої складності.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює на дифузійно-зварювальних установках складні деталі з металів та сплавів в різних сполученнях, які підлягають спеціальним випробуванням. Зварює по складній поверхні тонкостінні деталі та вузли, які підлягають спеціальним випробуванням на вібраційну міцність, корозійну стійкість, термоудар тощо. Зварює на дифузійно-зварювальних установках з різними джерелами нагрівання (радіаційний, електронно-променевий тліючий розряд тощо) та різним середовищем (нейтральне, відновлювальне, соляні ванни тощо). Вибирає тип стільникових панелей з заповнювачем площиною від 1,2 до 1,7 м2. Налагоджує дифузійно-зварювальні установки на різні режими зварювання. Завантажує та вивантажує з печей контейнери з масою понад 500 кг за допомогою підіймально-транспортних засобів. Виявляє та запобігає дефекти зварювання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію зварювальних установок, які обслуговує, та правила їх налагодження; основи знань з металознавства та питань зварювання; електротехніку в межах робіт, які виконує; способи виявлення дефектів зварювання; призначення та умови роботи зварювальних вузлів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює на багатокамерних дифузійно-зварювальних установках особливо складні, відповідальні дослідні, дорогі, унікальні вузли та деталі з металів і сплавів в різних сполученнях, які підлягають спеціальним випробуванням. Зварює в спеціальних печах конструкції типу стільникових панелей з заповнювачем площиною понад 1,7 м2. Виконує роботи з насичення металевих матеріалів азотом в спеціальній оснастці.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні та кінематичні схеми керування дифузійно-зварювальними установками; основи теорії твердофазного з'єднання; механічні та технологічні властивості зварювальних матеріалів; основи електро- та вакуумної техніки в межах роботи, яку виконує; методи проведення спеціальних випробувань виробів, які зварює; причини виникнення та міри запобігання несправностей в роботі устаткування, яке обслуговує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
8. ЗВАРНИК НА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює прості деталі з однорідних за складом металів і їх сплавів, які не підлягають випробуванням. Бере участь в налагодженні зварювальних установок і машин. Підбирає режими і підналагоджує їх в процесі роботи. Обслуговує вакуумні системи, вакуумні насоси і агрегати. Стежить за відкачуванням та контролює роботу вакуумної системи за контрольно-вимірювальними приладами. Обслуговує живильні пристрої високої напруги зварювальних установок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи установок, які обслуговує; основне призначення схеми вмикання і вимикання електронно-променевих установок; основи знань з електротехніки у межах роботи, яку виконує; правила керування механізмами переміщення виробів, живлення електромагнітної гармати і електромагнітними лінзами; процес відкачування і необхідну ступінь вакууму; правила роботи з високовольтним устаткуванням та його джерелами живлення; основні властивості матеріалів, які зварює; види зварних з'єднань і швів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює у вертикальних та горизонтальних площинах, які підлягають випробуванням, вузли і деталі простої і середньої складності з легованих сталей, кольорових металів і сплавів. Зварює в вакуумі електронним променем стикові шви вузлів і деталей, зварює вузли, які випробуються на вакуумну щільність. Налагоджує зварювальні установки та установлює режими зварювання залежно від марки і товщини металів, які зварює, а також від типу з'єднань. Обслуговує відкачувальне устаткування, вивантажує зварні вироби з камер. Змінює внутрішній барабан з горизонтальною і вертикальною віссю обертання або заміняє супорти.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову зварювальних установок, правила їх налагодження і регулювання; основні положення з експлуатації високовакуумної техніки; основи знань про електричні і кінематичні схеми зварювальних установок; вимоги до зварних швів; способи контролю зварних швів; режими зварювання та їх підбирання; внутрішні напруги і деформації в виробах, які зварює, та заходи їх запобігання; будову і правила обслуговування вакуумних систем; призначення та застосування основних контрольно-вимірювальних приладів; призначення і режими відкачування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює складні та відповідальні деталі та вузли з хімічно активних та кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Зварює електронним променем. Зварює вироби, які працюють під тиском. Зварює вакуумно-щільні з'єднання при ступіні розрядження 26 мкПа (26 х 10-11 атм) та менше. Зварює метали і сплави в різних сполученнях при товщині металу понад 0,8 мм. Обслуговує багатопозиційне устаткування у разі роботи без налагоджувальників. Обслуговує установки з деференціальним відкачуванням робочої камери і електронно-променевою гарматою. Веде безперервний контроль окремих вузлів устаткування, режимів відкачування, системи охолодження і контрольно-вимірювальної апаратури.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні особливості і правила керування різними електронно-променевими зварювальними установками; основи знань з металознавства та зварювання металів; будову контрольно-вимірювальних приладів для контролю режимів відкачування, зварювання тощо; способи регулювання режимів; способи випробування зварних швів; Державні стандарти на зварні з'єднання шва.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує електронно-променеве зварювання в вакуумі особливо відповідальних та дорогих вузлів і деталей зі спецсплавів. Зварює особливо складні вузли і деталі, зварює вироби з обмеженим ступенем нагрівання. Зварює малогабаритні і мініатюрні вироби. Зварює вироби, призначені для роботи в умовах ударного і вібраційного навантаження. Обслуговує високовакуумні системи з автоматичним керуванням або з безперервним циклом виробництва. Зварює метали і сплави в різних сполученнях при товщині металу до 0,8 мм. Виконує безперервний контроль процесу відкачування за показниками приладів і керує процесом зварювання. Одержує оптимальні параметри електронного пучка та їх змінення для одержання оптимального перетину швів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні і кінематичні схеми керування електронно-променевих установок; конструкцію установок, які обслуговує; вплив геометрії електронно-променевої гармати на електричні параметри установки; механічні і технологічні властивості металів, які зварює; самостійний вибір найвигідніших режимів зварювання; будову і призначення відкачувальних систем з особливо складними схемами; режими і правила відкачування складних систем; призначення кожного етапу технологічного процесу відкачування та їх послідовність; основи вакуумної техніки, електроніки та основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
9. ЗВАРНИК НА ЛАЗЕРНИХ УСТАНОВКАХ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з пульта керування процес лазерного зварювання, прошивання отворів, різання, термооброблення, гравірування та іншого технологічного оброблення деталей та виробів з різних матеріалів різної товщини, які не підлягають випробуванням, на налагоджених однотипних установках, в тому числі з програмним керуванням. Виконує контурне обрізання за розміткою простих об'ємних виробів після формоутворення. Готує установки для виконання заданих операцій: чистить оптичні елементи, вмикає системи, які обслуговує, тощо. Установлює і знімає деталі після оброблення. Обслуговує живильні пристрої високої напруги. Стежить і контролює роботу лазерної установки за вимірювальними приладами, цифровими табло, сигнальними лампами. Визначає мікротвердість деталей, які обробляє, на приладі. Готує мікрошліфи. Змінює об'єктив, насаджує телескоп та проводить інші регламентні роботи, які не вимагають додаткового підналагодження установки. Веде журнал обліку роботи установки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи лазерної установки; основні правила керування установкою; читання програми за роздрукуванням; способи повернення програмоносія до першого кадру; основи знань з електротехніки та оптики в межах роботи, яку виконує; основні фізичні властивості матеріалів деталей, які обробляє; вимоги до деталей, які обробляє; види лазерного оброблення; порядок проведення профілактичних робіт; правила роботи з високовольтним устаткуванням; особливості роботи установок з програмним керуванням; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дріт, листи - різання і зварювання встик.
2. Матриці, пуансони штампів - термооброблення.
3. Обшивання паливних баків з прямолінійними різами трапецеподібної форми - різання.
4. Фрези, свердла, розгортки, мітчики та інший інструмент - термооброблення.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з пульта керування процес лазерного зварювання, прошивання отворів, різання, термооброблення, гравірування і іншого оброблення простих і середньої складності деталей з різних матеріалів різної товщини, які підлягають випробуванням на вакуумну щільність, на установках різного типу, в тому числі з програмним керуванням. Виконує контурне обрізання за розміткою об'ємних виробів середньої складності після формоутворення. Вибирає режими оброблення і налагодження блоків установки на вибраний режим. Регулює вимірювальні прилади. Контролює і регулює параметри технологічних операцій: стежить за проходженням команд на пульті, контролює імпульси спрацьовування та напруги конденсаторів вихідної енергії лазерного імпульса. Бере участь в ремонті установки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила експлуатації, способи перевірки на точність лазерних установок, які обслуговує; способи налагодження блоків лазерних установок; електричну і функціональну схеми установок; правила вибору оптимальних режимів роботи установки; технологію і методи виконання різних операцій на установках; призначення, будову і застосування контрольно-вимірювальних приладів; способи усування неполадок, які зустрічаються в ході проведення технологічних операцій на установці, яку обслуговує; основні властивості матеріалів деталей і виробів, які обробляє; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); основи електротехніки, механіки, оптики, автоматики у межах роботи, яку виконує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Валки прокатних станів - термозміцнення.
2. Волоки алмазні та з надтвердих матеріалів з діаметром понад 100 мм - оброблення каналу.
3. Заготовки технічних каменів для годинників і приладів - прошивання отворів.
4. Мікросхеми - зварювання елементів схеми до 25 точок на 1 см2.
5. Накладки, діафрагми рам паливних баків з криволінійними зовнішніми контурами - різання.
6. Пластини кремнію - різання на кристали.
7. Прес-форми - термооброблення.
8. Труби і балони зі скла різних марок - зварювання обплавлюванням.
9. Трубопроводи технологічні, протипожежної системи та систем, які обмерзають, - прошивання отворів.
10. Шви стикові - зварювання лазерне в захисному газі.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з пульта керування процес лазерного зварювання, прошивання отворів, різання, термооброблення, гравірування і іншого оброблення складних деталей і виробів з різних матеріалів різної товщини, які підлягають випробуванням на вакуумну міцність на лазерних установках різного типу, в тому числі з програмним керуванням. Виконує лазерне зварювання виробів, які призначені для роботи під тиском, з ударним і вібраційним навантаженням. Виконує контурне різання за розміткою складних виробів після формоутворення. Вибирає режими роботи установки залежно від матеріалу і конструкції деталей, які обробляє. Контролює за проведенням технологічних процесів за допомогою оптичної системи. Змінює фокус установки в процесі її роботи. Контролює стан блоків установки і системи охолодження за показаннями приладів. Налагоджує установки і контрольно-вимірювальну апаратуру. Проводить регламентні роботи з підтримки установок в робочому стані. Юстирує резонатори і системи транспортування і фокусування випромінювання. Регулює блоки живлення лазерів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості, кінематичну, електричну і оптичну схеми лазерних установок і способи їх налагодження; способи виміряння вихідних параметрів і правила перевірки на точність лазерних автоматів; основні характеристики установок і юстирувальних оптичних пристроїв; правила визначення режимів роботи устаткування, яке обслуговує; розрахунки, які пов'язані з вибором режиму для проведення технологічних операцій; вплив енергетичних і просторових характеристик випромінювання на характер оброблення; правила застосування і регулювання спеціального контрольно-вимірювального інструменту і приладів; способи випробування виробів, які пройшли лазерне оброблення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балони скляні, мініатюрні, складної конфігурації - зварювання на оправці.
2. Вали карданні автомобілів - зварювання.
3. Волоки алмазні та з надтвердих матеріалів з діаметром до 100 мкм - оброблення каналу.
4. Кільця з різних стекол, кварцю, ситалу - різання.
5. Контакти, контактотримачі, контактні пружини - зварювання.
6. Корпуси машин і агрегатів - зварювання під час монтажу.
7. Корпуси мікросхем - герметизація зварюванням.
8. Мікросхеми - зварювання елементів схем понад 25 точок на 1 см2.
9. Резонатори кварцові - прошивання і наплавлення отворів.
10. Різці, фрези, розгортки з пластинами твердого сплаву і інший інструмент з неоднорідних матеріалів і сплавів - зварювання.
11. Труби - зварювання.
12. Фланці рам паливних баків з криволінійними зовнішніми і внутрішніми контурами - різання.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з пульта керування процес зварювання, прошивання отворів, різання, термооброблення гравірування та іншого оброблення особливо складних, дослідних унікальних дорогих і відповідальних деталей і виробів з різних матеріалів різної товщини, які підлягають випробуванню на вакуумну міцність на лазерних установках різного типу, в тому числі з програмним керуванням. Контролює проведення технологічних процесів за допомогою оптичних систем та промислової телевізійної установки, зміни фокусної відстані установки та керує системою слідкування за стиком у процесі роботи. Керує фотокопіювальним пристроєм. Контролює стан систем електроживлення, газозабезпечення, вакуумування, охолодження і прокачування робочої суміші установки за показаннями приладів. Виконує комплексне налагодження лазерного устаткування різної потужності.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: електронну, пневмогідравлічну і контрольно-вимірювальну схеми лазерних установок; основні характеристики установок та юстирувальних оптичних пристроїв і лазерів; вибір режимів для проведення технологічних операцій: настроювання оптичних приладів, необхідних для юстирування і контролю лазерних установок; будову, керування, регламентні роботи фотокопіювального пристрою; взаємодію високоенергетичного лазерного випромінювання з речовиною.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
10. ЗВАРНИК НА МАШИНАХ КОНТАКТНОГО (ПРЕСОВОГО) ЗВАРЮВАННЯ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює на контактних і точкових машинах прості вироби, вузли і конструкції з вуглецевої сталі і інструменту. Ріже заливи, нарости на простій і середньої складності формі відливок на установках повітряно-електроконтактного різання (ПЕКР). Зачищає деталі і вироби під зварювання і після зварювання. Установлює деталі і вироби в пристрої.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії контактних машин, які застосовує, і правила їх обслуговування; стикові, точкові, рельєфні і шовні види зварних з'єднань; позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості матеріалів, які зварює, і матеріалів електродів; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; основи знань з електротехніки; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; правила установлення заданого режиму; читання простих креслень.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Баки для масла підіймальних механізмів автосамоскидів - зварювання.
2. Глушники, каркаси кермових коліс, краники обігрівальних патрубків автомобілів - зварювання.
3. Кожухи - зварювання.
4. Кріпильні деталі ізоляції - зварювання.
5. Ланцюги з круглого матеріалу з діаметром до 30 мм - зварювання.
6. Муфти - підготовка до зварювання з кінцями труб.
7. Пояси для бензо- і маслобаків - зварювання.
8. Піддони - зварювання.
9. Різці прямокутні перерізом до 30 х 30 мм2 - зварювання.
10. Сітки-драбинки арматурні - зварювання.
11. Циферблати годинників різних типів - приварювання ніжок.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює на контактних і точкових машинах деталі, вузли, конструкції і трубопроводи з конструкційної і швидкорізальної сталі, кольорових металів, сплавів, неметалевих матеріалів і інструмент. Зварює тертям частини, вали, штоки з поршнями. Ріже заливи, складчастості, нарости на складних і особливо складних відливках на установках ПЕКР.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову контактних машин, які застосовує; основи технології зварювання та технічні вимоги до деталей, які зварює, причини дефектів під час зварювання; способи контролю якості зварного шва; читання креслень конструкцій, які зварює.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Аноди платино-титанові - зварювання.
2. Болти буксові і колончасті поясних візків вагонів і тендерів - зварювання.
3. Боковини, кришки, підлога і рами пасажирських вагонів - зварювання.
4. Вузли велосипедів - зварювання.
5. Деталі кріплення набору - зварювання.
6. Капоти, жалюзі і крила облицювання радіаторів автомобілів - зварювання.
7. Каркаси і облицювання дверей - зварювання.
8. Кільця для зубчастих вінців маховиків двигунів автомобілів - зварювання.
9. Конденсатори, рейки, решітки і інші радіодеталі - зварювання.
10. Кронштейни транспортні трансформатора і акумулятора автомобіля - зварювання.
11. Кузови автосамоскидів - зварювання.
12. Ланцюги з круглого матеріалу з діаметром понад 30 мм - зварювання.
13. Метал сортовий і профільний - зварювання.
14. Меблі суднові - зварювання.
15. Панелі з чистових матеріалів - зварювання.
16. Повітроводи оцинковані пасажирських вагонів, прості каркаси і сітки - зварювання.
17. Рамки для вітрового скла кабіни автомобіля - зварювання.
18. Різці прямокутні перерізом понад 30 х 30 мм2 - зварювання.
19. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання.
20. Трубопроводи технологічні (5 категорії) - зварювання.
21. Тяги ручного гальма - зварювання.
22. Шнеки колосові і зернові - зварювання.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює на контактних і точкових машинах різних конструкцій відповідальні вироби, вузли, конструкції трубопроводів і ємкостей з різних сталей, кольорових металів, сплавів і неметалевих матеріалів. Зварює тертям складений різальний інструмент.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних контактних машин; механічні і технологічні властивості матеріалів, які зварює; читання принципових і монтажних електричних схем контактних машин, які обслуговує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Баки спеціального призначення для масел і горючих рідин та паливні - зварювання.
2. Бункери зернові - зварювання.
3. Вузли крил і шасі літаків - зварювання.
4. Головки дишелів, золотникові стояки, маятники, золотникові і гальмові тяги - зварювання.
5. Електрошафи для металорізальних верстатів - зварювання.
6. Зв'язки корпусу судна поздовжні - зварювання.
7. Каркаси і сітки спеціальні - зварювання.
8. Кільця жорсткості корпусів компресорів - зварювання.
9. Кронштейни крил, педалі ножного управління і рамки радіаторів автомобілів - зварювання.
10. Ланцюги якірні з маломагнітних сталей - зварювання.
11. Муфти - приварювання до кінців труб, зварювання.
12. Трубні елементи парових котлів з тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
13. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання.
14. Трубопроводи технологічні 3 і 4 категорій (груп) і трубопроводи пари і води (3 і 4 категорій) - зварювання.
15. Фільтри електромеханічні - зварювання.
16. Циліндри гідравлічних підіймачів автосамоскидів - зварювання.
17. Шпангоути - зварювання.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зварює на контактних і точкових машинах особливо відповідальні вироби, вузли, конструкції, трубопроводи і ємкості з різних сталей, кольорових металів, сплавів і неметалевих матеріалів. Зварює тертям замки до труб.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію, кінематичні схеми, пневматичні пристрої і електричні схеми керування різних типів контактних машин; будову пускорегулювальної апаратури; принцип визначення режимів зварювання; способи контролю і випробувань відповідальних зварних швів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Боковини кузова і кришки суцільнометалевих пасажирських вагонів - зварювання.
2. Гілки шпангоутів - зварювання.
3. Елементи трубні парових котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання.
4. Консолі крил літаків - зварювання.
5. Клеєзварні конструкції (перебірки корпусу, платформи, шпангоути, панелі, палуби і надбудови) з алюмінієвих сплавів - зварювання.
6. Панелі великогабаритні спеціального призначення - зварювання.
7. Понтони - зварювання.
8. Радіатори повітряні - зварювання.
9. Рейки всіх типів - зварювання.
10. Ресивери - зварювання.
11. Літаки: обшивання крил і фюзеляжів - зварювання.
12. Стабілізатори - зварювання.
13. Траверси до стояків шасі автомобілів - зварювання.
14. Трубопроводи зовнішніх мереж газопостачання середнього і високого тиску - зварювання.
15. Трубопроводи технологічні 1 і 2 категорії (груп), а також трубопроводи пари і води (1 і 2 категорії) - зварювання.
16. Ферми арматурні - зварювання.
17. Циліндри для напірних труб - зварювання.
Примітка. Під час виконання робіт на самохідних стикозварювальних машинах, які працюють в польових умовах від власних джерел живлення, роботи тарифікувати на розряд вище.
11. ЗВАРНИК ТЕРМІТНОГО ЗВАРЮВАННЯ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує термітне зварювання простих і середньої складності деталей. Установлює і вивіряє прес, править поверхні, які зварює, установлює і обмазує форми. Набиває форми, виймає моделі і сушить форми. Готує суміші для тиглів, виготовляє їх і відпалює. Підігріває поверхні, які зварює, бензоапаратом і жаровнею. Просіває вручну або на сіяльці і виконує дроблення на дробильній машині компоненти терміту, перемішуючи їх, упаковує та укладає порціями. Обрубує метал після зварювання. Регулює роботу вентиляційної установки. Змащує механізми. Готує кабель і проводи до зварювання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії машин, апаратів сіялок і інших механізмів, які обслуговує; призначення і умови застосування спеціальних пристроїв; правила і заходи готування формувальної суміші, формування і виготовлення тиглів; матеріали, які входять в термітні суміші, і способи їх підготовки (здрібнення і просівання), правила упакування і укладання компонентів терміту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує термітне зварювання складних і відповідальних споруд і деталей: рейкових залізничних і трамвайних колій на спеціалізованих установках. Визначає маси терміту для зварювання; визначає якість зварювання. Обробляє і перевіряє колії після зварювання стику. Зважує окремі компоненти та складає термітну суміш за рецептами. Випробовує пробні порції терміту. Налагоджує механізми на розмір зерна, який вимагається.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і способи регулювання машин, апаратів, сіялок, дробильних дозувальних та змішувальних пристроїв і лабораторних вагів; будову пристроїв, які застосовуються під час термітного зварювання; призначення і способи застосування терміту; правила складування і зберігання терміту, термітної суміші та окремих компонентів; марки і сорти матеріалів, які застосовує; процентний склад термітної суміші; правила підбору сит (за розміром зерен або часток); правила складання сертифіката.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує термітне зварювання особливо складних і відповідальних деталей і споруд, стиків на діючих прямолінійних і криволінійних дільницях залізничної і трамвайної колії, частин діючих стрілочних переводів, кабелів електричних, проводів електропередач. Налагоджує устаткування, яке обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування різних моделей; електричні схеми і способи налагодження устаткування, яке обслуговує; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; способи і правила зварювання стиків в діючих прямолінійних і криволінійних дільницях колії і частин стрілочних переводів; конструкцію колії на прямолінійних і криволінійних дільницях і частин стрілочних переводів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує термітне зварювання електричних проводів, ліній електропередач на висоті і в зоні високої напруги.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи і правила зварювання на висоті і в зоні високої напруги; електричні схеми і способи перевірки на точність різних моделей устаткування; конструкцію устаткування, яке обслуговує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
12. КОНТРОЛЕР ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання виробів, вузлів та конструкцій з маловуглецевих сталей; чистоту поверхні краю, перевіряє геометрію краю шаблоном тощо. Контролює відповідність вихідних зварних матеріалів технічним умовам; наявність сертифікатів, якість сушіння та прожарення, чистоту поверхні зварного дроту тощо.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні вимоги підготовки під зварювання виробів та вузлів; основи технологічних процесів зварювання; вимоги до зварних матеріалів; допуски під час зварювання виробів та вузлів, які контролює; умови позначення зварних швів на кресленнях.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання виробів, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей. Контролює додержання режимів зварювання за приладами та технологією зварювання. Виробляє гасову пробу та виконує вакуумний контроль зварних швів. Веде облік та звітність якості та кількості на прийняту та забраковану продукцію.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні вимоги до якості зварних з'єднань та технічної документації; основне устаткування для зварювання та різання металів; призначення електровимірювальних приладів та пристроїв, які застосовує для контролю зварних швів; режими зварювання; причини виникнення дефектів в зварних швах та заходи їх запобігання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання виробів, вузлів та конструкцій з легованих сталей, кольорових металів та сплавів. Бере участь в гідравлічних, пневматичних та інших випробуваннях зварних конструкцій. Оформляє технічну документацію на прийняті вироби. Аналізує та вивчає причини браку.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи і методи контролю та випробування зварних швів в конструкціях; основні властивості різних сталей, кольорових металів та сплавів, їх зварні властивості; будову спеціальних установок для випробування зварних з'єднань; порядок оформлення технічної документації.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання, відповідальні вузли, вироби та конструкції з різних сталей, кольорових металів, титану, титанових та інших сплавів. Виконує гідравлічні та інші випробування зварних конструкцій. Виробляє люмінісцентну дефектоскопію. Випробовує зварні шви та щільність за допомогою течошукачів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та методи контролю та випробування зварних з'єднань особливо відповідальних конструкцій; будову приладів, які застосовує при виробництві люмінісцентної дефектоскопії та випробуваннях зварних швів на щільність; властивості титану та його сплавів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання, вузли, вироби та устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, морських суден з двошарових листів, теплотривких, спеціальних та корозійно-стійких сталей при підвищених та знижених температурах. Контролює якість та приймає зварювання та зварні з'єднання експериментальних, унікальних та виробів і конструкцій, які дорого коштують, з експериментальних марок сталей. Контролює режими робіт, які виконує на електронно-променевих зварювальних установках з застосуванням автоматичних систем слідкування. Контролює правильність заповнення технологічних паспортів на відповідальні вузли та вироби за результатами неруйнівних методів контролю.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та методи контролю та випробування зварних з'єднань вузлів, виробів та устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, морських суден, експериментальних, унікальних виробів та конструкцій, які дорого коштують; установки та прилади для рентгено- та гамаграфування, кольорової, магнітопорошкової та ультразвукової дефектоскопії; принцип роботи електронно-променевої зварювальної установки; керівні нормативно-технічні документи. Державні та галузеві стандарти, технічні умови, загальні положення та правила контролю.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
13. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ЗВАРЮВАЛЬНОГО Й ГАЗОПЛАЗМОРІЗАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує напівавтоматичні зварювальні машини для дугового та контактного зварювання. Перевіряє якість зварювання на взірцях. Налагоджує різаки для кисневого та киснево-флюсового різання металів. Налагоджує різні пристрої для зварювання та різання металів. Підналагоджує високочастотні установки та машини.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи напівавтоматичних електрозварювальних машин, які обслуговує; основи електротехніки в межах роботи, яку виконує; властивості зварювальної дуги та основи процесів зварювання та газового різання металів; призначення, будову та правила включення електровимірювальних приладів в електричний ланцюг; марки зварних флюсів, які застосовує; основні властивості газів та рідин, які застосовує під час зварювання та різання металів; комунікації подавання газів та рідин до місця споживання; правила поводження з газами; допуски під зварювання та різання металів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує автоматичні зварювальні машини для дугового та контактного зварювання. Налагоджує напівавтоматичні газорізальні машини. Налагоджує спеціальні установки для підводного кисневого різання металів. Налагоджує високочастотні установки та машини. Налагоджує захвати промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Підбирає режими зварювання плівкових, тканинно-плівкових та фольговано-плівкових матеріалів. Установлює та коректує режими зварювання та різання металів. Стежить за безперебійною роботою автоматів, установок і машин, які обслуговує, підналагоджує та усуває дефекти в їх роботі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову автоматичних та напівавтоматичних електрозварювальних та газозварювальних машин, установок та однотипних промислових маніпуляторів; електричні та кінематичні схеми зварювальних автоматів та напівавтоматів, які обслуговує; заходи газового різання металів та оптимальні режими зварювання та газового різання; дефекти при газовому різанні металів та заходи щодо їх усунення; правила перевірки маніпуляторів на працездатність та точність позиціювання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує різні автоматичні та напівавтоматичні зварювальні установки для контактного та дугового зварювання. Налагоджує автоматичні газорізальні машини. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Налагоджує плазмені установки. Перевіряє електричні схеми та кінематичні ланцюги електрозварювальних машин. Установлює та регулює оптимальні режими газового зварювання та різання. Налагоджує та регулює пульти керування зварювального та газорізального устаткування. Визначає несправності в роботі автоматів за зовнішнім виглядом зварного шва.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні, електричні та монтажні схеми автоматів та установок для дугового та контактного зварювання, а також машин для газового різання та повітряно-плазмених установок; будову багаторізакових автоматичних та напівавтоматичних газорізальних машин, газогенераторних установок, апаратури, пристроїв та різних маніпуляторів з програмним керуванням, способи визначення швидкостей машинного газового різання листів різної товщини за таблицями та графіками; способи вмикання в мережу та регулювання усієї спеціальної електроапаратури; правила настроювання та регулювання електричних контрольно-вимірювальних приладів; допустимі зазори під час складання зварних з'єднань.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує різні автоматичні та напівавтоматичні установки для дугового та контактного зварювання, багатоточкові зварювальні машини та зварювальне устаткування, яке установлене в автоматичних лініях, багатоелектродні автомати для шлакового зварювання та газоплазменного оброблення, автомати для зварювання в захисному газі з програмним керуванням та газорізальні машини. Налагоджує машини з механічними та електричними приводами, електронні з фотокопіювальними системами слідкування, з програмним керуванням. Налагоджує лазерні установки. Перевіряє та усуває несправності електричних схем та систем управління, а також кінематичні ланцюги зварювальних машин та установок. Налагоджує та регулює маніпулятори (роботи) з програмним керуванням. Установлює та регулює режими зварювання та різання. Визначає порушення режимів за зовнішнім виглядом швів та поверхонь, які обробляє. Проводить інструктаж електрозварників, газозварників та газорізальників, які працюють на машинах, що обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію та будову установок та машин усіх систем; призначення та принцип дії окремих елементів електронних пристроїв та пристроїв з автоматизованим електроприводом; характеристики малопотужних електродвигунів, які застосовуються в автоматичних установках; складні електричні, електронні, телескопічні, фотооптичні, кінематичні, принципові та монтажні схеми зварювальних та газоплазмених установок та машин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
14. ОПЕРАТОР ПРОЕКЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ ТА ГАЗОРІЗАЛЬНИХ МАШИН
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує до роботи газорізальну машину, яку обслуговує, через пульт керування командоапарата та проекційної апаратури з перевіркою справності електродвигунів, кнопочних вимикачів, підпалювального пристрою та пристрою подавання охолоджувального повітря. Укладає та закріпляє на столі командоапарата копіркреслення з вивірянням його відносно положення напрямних машин. Установлює оптимальну фокусну відстань за допомогою індикаторів та здійснює якісне входження фотоголовки в режим копіювання. Юстирує оптичні елементи за допомогою автоколімаційної трубки. Наводить та проектує відображення креслення-шаблона (негатива) на розмічальний стіл за умови відсутності дистанційного керування, яке здійснює розмітник. Регулює силу струму джерел та відбивачів світла. Виявляє та усуває дрібні несправності проектора.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи світлоелектротехніки у межах роботи, яку виконує; принцип дії, призначення та будову окремих вузлів, деталей та систем проекційної апаратури, автоколімаційної трубки та газорізальних машин; основи знань про процес газоплазменого оброблення деталей; заходи та послідовність різання; способи регулювання та юстирування оптичної частини проектора; основи знань про плазове та цехове розмічання; правила креслення копіркреслень; умовні позначення на кресленнях; вимоги до виготовлення негативів та правила поводження з ними; правила зберігання та експлуатації копіркреслень.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує до роботи усі види проекційної апаратури та газорізальні машини. Регулює та установлює джерела світла, відбивачі та камери з вивірянням розмічального стола. Контролює правильність роботи газорізальної машини за вимірювальними приладами, які установлені на командоапараті. Визначає несправності в механічних, електричних та оптичних деталях, вузлах та системах. Вибирає порядок та напрямок вирізання деталей різної складності в розкрійному листі. Виготовляє креслення-шаблони та негативи з них. Самостійно проводить поточний ремонт апаратури та газорізальних машин та бере участь у капітальному ремонті (демонтаж, ремонт, монтаж). Бере участь в налагодженні синхронності роботи механічної та електричної системи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні та електричні схеми, конструкцію та будову всіх видів проекційної апаратури та газорізальних машин; основи електротехніки у межах роботи, яку виконує; будову, призначення та принцип дії приладів, які застосовує під час налагодження апаратури; способи визначення несправностей в роботі апаратури та газорізальних машин та їх усунення; способи розмічання деталей та процес їх оброблення; вимоги до креслення деталей на копіркресленнях у масштабі.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПЕРЕЛІК
НАЙМЕНУВАНЬ ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ РОЗДІЛОМ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ВІДПОВІДНИМ РОЗДІЛОМ ВИПУСКУ 2 ЕТКС ВИДАННЯ 1989 р.
N п/п 
Найменування професій, які розміщені у цьому розділі 
Діапазон розрядів 
Найменування професій за випуском 2 ЕТКС видання 1989 р. 
Діапазон розрядів 
1. 
Газозварник 
2 - 6 
Газосварщик 
1 - 6 
2. 
Газорізальник 
1 - 5 
Газорезчик 
1 - 5 
3. 
Електровібронаплавлювач 
2 - 4 
Электровибронаплавщик 
2 - 4 
4. 
Електрогазозварник 
2 - 8 
Электрогазосварщик 
1 - 6 
5. 
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 
2 - 6 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
2 - 6 
6. 
Електрозварник ручного зварювання 
2 - 6 
Электросварщик ручной сварки 
1 - 6 
7. 
Зварник на дифузійно-зварювальних установках 
3 - 6 
Сварщик на диффузионно-сварочных установках 
3 - 6 
8. 
Зварник на електронно-променевих зварювальних установках 
3 - 6 
Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках 
3 - 6 
9. 
Зварник на лазерних установках 
3 - 6 
Сварщик на лазерных установках 
3 - 6 
10. 
Зварник на машинах контактного (пресового) зварювання 
2 - 5 
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
2 - 5 
11. 
Зварник термітного зварювання 
2 - 5 
Сварщик термитной сварки 
2 - 5 
12. 
Контролер зварювальних робіт 
2 - 6 
Контролер сварочных работ 
2 - 6 
13. 
Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 
3 - 6 
Наладчик сварочного и газоплазморезального оборудования 
3 - 6 
14. 
Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 
2,4 
Оператор проекционной аппаратуры и газорезальных машин 
2,4 


ПЕРЕЛІК
НАЙМЕНУВАНЬ ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНИМ РОЗДІЛОМ ВИПУСКУ 2 ЕТКС ВИДАННЯ 1989 р., ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ЦИМ РОЗДІЛОМ
N п/п 
Найменування професій, за випуском 2 ЕТКС видання 1989 р. 
Діапазон розрядів 
Найменування професій, які розміщені у цьому розділі 
Діапазон розрядів 
1. 
Газорезчик 
1 - 5 
Газорізальник 
1 - 5 
2. 
Газосварщик 
1 - 6 
Газозварник 
2 - 6 
3. 
Контролер сварочных работ 
2 - 6 
Контролер зварювальних робіт 
2 - 6 
4. 
Наладчик сварочного и газоплазморезального оборудования 
3 - 6 
Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 
3 - 6 
5. 
Оператор проекционной аппаратуры и газорезальных машин 
2,4 
Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 
2,4 
6. 
Сварщик на диффузионно-сварочных установках 
3 - 6 
Зварник на дифузійно-зварювальних установках 
3 - 6 
7. 
Сварщик на лазерных установках 
3 - 6 
Зварник на лазерних установках 
3 - 6 
8. 
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
2 - 5 
Зварник на машинах контактного (пресового) зварювання 
2 - 5 
9. 
Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках 
3 - 6 
Зварник на електронно-променевих зварювальних установках 
3 - 6 
10. 
Сварщик термитной сварки 
2 - 5 
Зварник термітного зварювання 
2 - 5 
11. 
Электровибронаплавщик 
2 - 4 
Електровібронаплавлювач 
2 - 4 
12. 
Электрогазосварщик 
1 - 6 
Електрогазозварник 
2 - 8 
13. 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
2 - 6 
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 
2 - 6 
14. 
Электросварщик ручной сварки 
1 - 6 
Електрозварник ручного зварювання 
2 - 6 


КНИГА 2
"Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів"
"Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу"
ВОЛОЧІННЯ, ДАВЛЕННЯ, ХОЛОДНЕ ШТАМПУВАННЯ МЕТАЛУ. ВИРОБНИЦТВО НАГРІВАЛЬНИХ КОТЛІВ, МЕТАЛЕВИХ РЕЗЕРВУАРІВ ТА ПОДІБНИХ ВИРОБІВ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. АВТОМАТНИК ХОЛОДНОВИСАДЖУВАЛЬНИХ АВТОМАТІВ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Висаджує на одноударних холодновисаджувальних та гайкопросічних автоматах заклепки, гвинти, шурупи, шайби, опорні кнопки, шлівки та інші вироби з довжиною висаджуваної частини до двох діаметрів дроту (прутка). Подає дріт та прутки в автомат. Виготовляє цвяхи та текси з дроту на цвяхових автоматах. Висаджує на автоматах різних конструкцій деталі та вироби за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності). Навертає гайки на болти на напівавтоматах. Підналагоджує одноударні холодновисаджувальні гайкопробивальні автомати.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову холодновисаджувальних, гайкопробивальних і цвяхових автоматів та правила користування ними; призначення та правила застосування простих контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; позначення квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення) на кресленнях та калібрах.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Висаджує на двоударних холодновисаджувальних та гайкопробивальних автоматах заготовки болтів, заклепок, гвинтів та інших виробів з довжиною висаджуваної частини понад двох до чотирьох діаметрів дроту (прутка). Виготовляє цвяхи, текси та шплінти на цвяхових автоматах типу "Вафіос-70". Виготовляє гвинти, шурупи, дюбелі та пружини шайб на автоматах-комбайнах та устаткуванні в потоковій лінії. Виготовляє профілі з пруткового металу в холодному стані на верстатах-автоматах. Гне гаки кріпальних виробів на верстаті. Висаджує на автоматах різної конструкції деталі та вироби за 8 - 11 квалітетами (3 - 4 класами точності). Висаджує вироби (заклепки) з пустотілим стрижнем в одній матриці. Перевіряє деталі, які виготовляє, за взірцем або шаблоном універсальним та спеціальним вимірювальним інструментом. Стежить за станом різального інструменту, системою змазування та охолодження. Обрізає головки болтів на спеціальних обрізувальних автоматах. Підналагоджує двоударні холодновисаджувальні та гайкопробивальні автомати.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та призначення механізмів, автоматів, які обслуговує, та їх кінематичні схеми; призначення та правила застосування універсальних та спеціальних пристроїв, середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; основи знань про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Висаджує на багатоударних холодновисаджувальних та гайкопробивальних автоматах з роз'ємною матрицею вироби з довжиною висаджуваної частини понад чотирьох діаметрів дроту (прутка). Висаджує, накатує, обрізає, нарізає болти, гайки та інші вироби із заготовок з діаметром до 17 мм на багатопозиційних, комбінованих, калібрувальних автоматах та автоматах-комбайнах. Виготовляє цвяхи або текси на цвяхових автоматах усіх типів, крім "Вафіос-70". Висаджує гвинти з прямим та хрестоподібним шліцем та болти з внутрішнім шестигранником на болтовисаджувальних автоматах. Висаджує тяги, спеціальні болти та інші аналогічні вироби на пресах-напівавтоматах. Висаджує зірочки на двоударному висаджувальному та обрізувальному автоматах. Висаджує заклепки з пустотілим стрижнем в двох матрицях. Висаджує на автоматах різних конструкцій деталі та вироби за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності). Висаджує монометалеві контакти з дорогоцінних металів та їх сплавів на автоматах різних конструкцій. Підналагоджує багатоударні холодновисаджувальні та гайкопробивальні автомати.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову автоматів, які обслуговує; технічні вимоги до деталей, які виготовляє; будову контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності; допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення); механічні властивості металів та матеріалів, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Висаджує, накатує, обрізає, нарізає болти, гайки та інші вироби з заготовок діаметром понад 17 мм на багатопозиційних, комбінованих калібрувальних холодновисаджувальних автоматах та автоматах-комбайнах. Висаджує на автоматах різної конструкції деталі, вироби за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності). Висаджує біметалеві контакти з плакуючим шаром з дорогоцінних металів та їх сплавів на багатопозиційних автоматах зі зварюванням компонентів заготовок виробів. Підналагоджує багатопозиційні, комбіновані, калібрувальні холодновисаджувальні автомати та автомати-комбайни.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичну схему та способи налагодження автоматів різних типів; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв; систему допусків і посадок, квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
2. ВАЛЬЦЮВАЛЬНИК (ХОЛОДНОШТАМПУВАЛЬНІ РОБОТИ)
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з листового та пруткового металу товщиною до 10 мм в холодному стані та до 20 мм в гарячому стані. Вальцює кромки з наступним правленням по лінійці та за шаблоном. Гне та вальцює кути з малим радіусом закруглення, гне за допомогою прокладок та править на вальцях великий листовий та сортовий метал в холодному стані та гарячому стані з забезпеченням заданої конфігурації. Розганяє дріт з кольорового металу в стрічку. Вальцює, править та гне на різних вальцях деталі з листового та пруткового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 30 мм в гарячому стані під керівництвом вальцювальника більш високої кваліфікації. Регулює вальці. Управляє пресами та вальцями під час вальцювання, править та гне з місцевих та дистанційних пультів. Виконує стропальні роботи, подає сигнали машиністу крана (кранівнику) та стежить за вантажем під час піднімання, переміщення та укладання його в межах робочого місця.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних вальців та пресів; заходи роботи та послідовність операцій під час вальцювання та гнуття; спосіб кріплення деталей під час оброблення їх у вальцях та на пресах; деформацію металу під час вальцювання та гнуття в холодному та гарячому стані; припуски для холодного та гарячого вальцювання; будову спеціальних пристроїв та інструментів; ступінь нагрівання металів для гарячого вальцювання; правила стропальних робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Кільця з штабової, квадратної та кутової сталі - гнуття з доведенням вручну.
2. Ланки ланцюгові - вальцювання.
3. Листи димових камер - гнуття на вальцях.
4. Листи для обичайок - гнуття на вальцях з підводкою кромок під зварювання.
5. Обичайки циліндричні з листового металу діаметром до 1500 мм - вальцювання.
6. Патрубки конічні - вальцювання.
7. Трубопроводи та димові труби - вальцювання та правлення.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з пруткового та листового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 20 до 30 мм в гарячому стані. Гне кромки на вальцях, пресах та вручну. Гне конусні обичайки та напівобичайки з листового металу товщиною до 10 мм в холодному стані та до 20 мм в гарячому стані. Гне деталі, які мають один - два згини на згинальних машинах. Править кромки на пресах та вручну, править обичайки за шаблонами та по лінійці. Вальцює та калібрує штаби кольорового металу. Вальцює на машинах поперечного вальцювання деталі з пруткового металу товщиною до 30 мм в гарячому стані. Вальцює, править і гне на різних вальцях деталі з листового та пруткового металу товщиною понад 20 до 30 мм в холодному та понад 30 до 40 мм в гарячому стані під керівництвом вальцювальника більш високої кваліфікації. Підналагоджує вальці. Бере участь в ремонті устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила підналагодження вальців та пресів різних типів; способи регулювання вальців залежно від товщини листового металу, радіуса гнуття та марки сталі; способи виміряння деталей в процесі гнуття або вальцювання; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту; механічні властивості металів, які впливають на деформацію металу під час вальцювання та гнуття; конструкцію різних штампів, пристроїв та підкладок для гнуття та вальцювання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Барабани зварні - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані.
2. Заготовки корпусів та напівкорпусів посудинових виробів - вальцювання та гнуття пакетом.
3. Зуб розпушувача - вальцювання під штампування.
4. Вироби металогосподарські - вальцювання та гнуття корпусів та напівкорпусів пакетом.
5. Конуси - вальцювання розгорток.
6. Обичайки циліндричні з листового металу діаметром понад 1500 до 3000 мм - вальцювання.
7. Патрубки для металоконструкцій конічні з великими кутами - гнуття.
8. Ліхтарі, струмовипрямлячі, радіатори, корпуси та кронштейни - вальцювання, гнуття.
9. Циліндри з листового металу великих товщин - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Вальцює, править та гне складні та великі деталі на різних вальцях та пресах різних конструкцій з листового та пруткового металу товщиною понад 20 до 30 мм в холодному стані та понад 30 до 40 мм в гарячому стані. Вальцює на машинах поперечного вальцювання деталей з пруткового металу товщиною понад 30 мм в гарячому стані. Прокатує високовуглецеві, спеціальні марки сталей, дорогоцінні та кольорові метали з підвищеною точністю в холодному стані. Гне конусні обичайки та напівобичайки з листового металу товщиною понад 10 мм в холодному стані та понад 20 мм в гарячому стані. Гне деталі, які мають три або більше згинів, на згинальних машинах. Прокатує стрічки та фасонні профілі з високовуглецевих та спеціальних марок сталей на одно- та багатоклітьових станах. Регулює режими нагрівання металу для вальцювання. Білетирує днища та горловини балонів всіх видів. Налагоджує вальці на різні види правки, гнуття та вальцювання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження вальців, пресів та машин поперечного вальцювання; властивості листового металу в процесі гарячого та холодного вальцювання; технічні умови та Державні стандарти на вальцювальні роботи; заходи гнуття та вальцювання в гарячому та холодному стані; будову підіймальних механізмів, контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію спеціальних пристроїв; правила розбирання, складання, регулювання інструменту; режими нагрівання металу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Вали колінчасті - гнуття.
2. Кільця з профілей сталі - гнуття на ребро в вальцях.
3. Листи для зовнішнього обшивання та металоконструкцій - гнуття.
4. Обичайки циліндричні діаметром понад 3000 мм - вальцювання з листового металу.
5. Патрубки конічні перехідні - гнуття за шаблоном.
6. Стрічки металеві для капсульних виробів - точне білетирування.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Вальцює, править та гне особливо складні та великі деталі на різних вальцях та пресах різних конструкцій з листового та пруткового металу товщиною понад 40 мм в гарячому стані. Гне складні деталі за каркасами, макетами та моделями. Розганяє плющені стрічки в холодному стані з легованих марок сталей та сплавів на багатоклетьових станах. Налагоджує стани. Настроює та регулює валки та ролики для прокатування різних розмірів стрічок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження устаткування, яке обслуговує; конструктивні властивості унікальних та спеціальних пристроїв; правила настроювання та регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; способи досягнення заданої точності; хімічний склад сталей та сплавів, які прокатує; вимоги до продукції, яку виготовляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Гнуття по каркасах:
1. Деталі обтічників.
2. Листи дейдвудні.
3. Листи перфоровані.
3. ВАЛЬЦЮВАЛЬНИК ГОЛЬЧАСТИХ РОЛИКІВ І КУЛЬОК
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розкатує та вальцює на вальцювальних автоматах гольчасті ролики та кульки різних розмірів в холодному стані з бунтового та пруткового матеріалу відповідно до технічних умов. Установлює інструмент. Змінює ножі та валки в процесі роботи. Виміряє за допомогою контрольно-вимірювальних інструментів діаметри, фаски та довжину кульок роликів. Стежить за роботою автоматів та налагоджує їх.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми, правила налагодження та перевірки на точність вальцювальних автоматів, які обслуговує; правила установки інструменту; будову, призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів, універсальних та спеціальних пристроїв; систему допусків та посадок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.
4. ВИРОБНИК СИЛЬФОННИХ КОМПЕНСАТОРІВ ТА ШЛАНГІВ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує допоміжні роботи з виготовлення сильфонів - тонкостінних металевих гофрованих трубок або шлангів, які застосовують у вимірювальних пристроях: термостатах, ущільненнях багатошарових компенсаторів, перебіркових ущільненнях та гнучких металевих шлангах, які застосовують в трубопроводах суден. Розмічає, відрізає, зачищає та знежирює кромки заготовок з допуском понад 1 до 3 мм. Зачищає шви після зварювання. Вирубає коло та проколює отвори на ексцентрикових пресах, обрізає нерівності торців сильфонів на вібраційних ножицях та труборізних верстатах. Зачищає та полірує риски та забоїни на спеціальних шліфувальних верстатах. Таврує сильфони. Розвальцьовує кромки трубок вручну на оправці. Складає вручну внутрішні та зовнішні сильфони в дво- та тришаровий сильфон.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи однотипних ексцентрикових пресів, вібраційних ножиць, труборізних верстатів, абразивних кіл; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних та різальних інструментів; правила знежирення поверхонь; основні механічні властивості металів, які обробляє; основи знань про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура компенсаторів, ущільнень та шлангів - зачищання та знежирення під зварювання.
2. Заглушки технологічні - установлення на кінці гнучких та металевих шлангів після випробування.
3. Компенсатори сильфонні, ущільнення перебіркові, шланги гнучкі металеві - зважування, консервування, пакування та нанесення знаків на тару.
4. Обичайки сильфонних компенсаторів, перебіркових ущільнень та гнучких металевих шлангів - зачищання та знежирення поздовжніх та торцевих кромок під зварювання.
5. Обмотування запобіжне технологічне (ізоляційна стрічка, поліетиленова плівка тощо) - знімання.
6. Обплетення металеве для гнучких шлангів - розконсервування.
7. Оснастка для гофрування заготовок сильфонів - очищення, змазування, укладання на стелажі.
8. Труби для виготовлення гнучких металевих шлангів, матеріал профільний для стрижневих розвантажувальних тяг, сильфонних компенсаторів - розмічання, відрізання заготовок.
9. Тяги стрижневі розвантажувальні - шплінтування та стопоріння.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає, гофрує та випробовує сильфонні компенсатори, перебіркові ущільнення та гнучкі металеві шланги, які застосовують в трубопроводах суден з умовним проходом до 350 мм. Виконує гідравлічні випробування сильфонних компенсаторів та металевих шлангів спеціального призначення тиском до 1,5 МПа (15 атм) та пневматичні випробування тиском до 160 кПа (1,6 атм). Виконує послідовне витягання заготовок (кола) в трубу зі зберіганням установлених за кресленням розмірів на пресах подвійної дії та горизонтально-протяжних верстатах. Править ум'ятини на оправці вручну. Обрізає припуски по торцях під розмір на токарних верстатах терпугом, знімає верхній шар та підтискує його до нижнього шару на оправці вручну. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує. Розмічає та зачищає кромки заготовок з допуском до 1 мм. Накатує на ребронакатувальних станах одно- та двозаходні ребра на монометалеві та біметалеві труби з алюмінієвих сплавів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила підналагодження пресів подвійної дії та горизонтально-протяжних верстатів різних типів; будову найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних та різальних інструментів; способи вимірювання стінкомірами; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення); правила випробування сильфонних компенсаторів та металевих шлангів; будову та принцип роботи ребронакатувального стану.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура штатна, кінцева (фланці, штуцери, напрямні, наконечники) до сильфонних компенсаторів, гнучких металевих шлангів та перебіркових ущільнень з умовним проходом до 350 мм - підгонка, складання під зварювання, перевірка співвісьності після зварювання.
2. Заготовки листові для виготовлення циліндричних обичайок сильфонних компенсаторів та перебіркових ущільнень - різання на гідравлічних або електричних ножицях в автоматичному режимі або за розміткою, різання стрічки за розміткою на гильотинних ножицях циліндричних обичайок.
3. Заготовки листові для сифонних компенсаторів, перебіркових ущільнень та гнучких металевих шлангів - вальцювання листів в трубну заготовку, складання під зварювання з прихваткою кінців на контактних зварювальних машинах або на електричних щипцях.
4. Заготовки циліндричні для сифонних компенсаторів, ущільнень та шлангів - знежирення та складання в необхідну багатошарову конструкцію.
5. Заготовки багатошарові циліндричні компенсаторів сильфонних з умовним проходом до 350 мм - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГС-350-100, ПГС-500-200.
6. Заготовки для гнучких металевих шлангів - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГ-30, АГШ-60, з тиском утворення гофр до 15,0 МПа (150 кгс/см2).
7. Заготовки багатошарові циліндричні для компенсаторів сильфонних, перебіркових ущільнень з умовним проходом до 350 мм - гофрування на вертикальних гідравлічних пресах типу ПВ-200 "Фільдинг", АК-1167, АК-1168, АК-1170, горизонтальних роликових пресах типу АК-1173, прокатування шарів.
8. Кожухи для гнучких металевих шлангів та сильфонних компенсаторів - виготовлення, пригонка, установлення.
9. Компенсатори сильфонні, гнучкі металеві шланги, перебіркові ущільнення - гідравлічні випробування тиском до 10,0 МПа (до 100 кгс/см2), пневматичні випробування тиском до 1,6 МПа (до 16 кгс/см2).
10. Компенсатори сильфонні та комплектні вироби - стропування та ув'язування для піднімання, переміщення, установлення та складування.
11. Компенсатори сильфонні - калібрування на верстаті гофрів, западин.
12. Компенсатори сильфонні та перебіркові ущільнення - підготовка до просушування, завантаження в піч та вивантаження з печі.
13. Матеріали та деталі, які надходять для виготовлення сильфонних компенсаторів, перебіркових ущільнень та гнучких металевих шлангів, які застосовують як гнучкий елемент в трубопроводах суден, - перевірка наявності сертифіката та зовнішній огляд.
14. Наконечники до сильфонів компенсаторів - вальцювання.
15. Обичайки проміжні сильфонів (Ду 70 - 150 мм) - різання стрічки на електричних ножицях, намотування проміжних обечайок на вальцях ручним способом.
16. Обмотування запобіжне технологічне (ізоляційна стрічка, поліетиленова плівка тощо) - нанесення на виріб.
17. Обплетення металеве для гнучких шлангів - розмічання, пригонка та складання зі шлангами (без звукоізоляційних вузлів) під зварювання.
18. Оснастка для виготовлення компенсаторів сильфонних з умовним проходом до 350 мм - підгонка, складання, розбирання.
19. Патрубки внутрішні напрямні для компенсаторів - виготовлення. 
20. Тяги тросові - виготовлення та установлення.
21. Шви зварні заготовок - випробування на непроникність гасом на крейдяний розчин з наступним усуванням гасу та крейди та протирання швів.
22. Шви зварні обичайок сильфонів, зварні патрубки - прокатування у рівень з основним металом на поковочній машині.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає, гофрує та випробовує сильфонні компенсатори, перебіркові ущільнення та гнучкі металеві шланги, які застосовують в трубопроводах суден з діаметром умовного проходу понад 350 до 700 мм. Виконує гідравлічні випробування сильфонних компенсаторів та металевих шлангів спеціального призначення тиском понад 1,5 до 3 МПа (понад 15 до 30 атм), пневматичні випробування понад 160 до 400 кПа. Розмічає, розкатує основні та допоміжні канавки. Надрізає верхній шар сильфонів на потрібні розміри на токарних верстатах. Формує гофри на гідроформувальному верстаті. Обтискає сильфон до прилягання гофру один до одного на рейковому пресі, розтягує та доводить сильфон до потрібної висоти вручну за допомогою пристрою. Виконує пневмовипробування сильфонів на пропалювання та міжшаровість на пневмоустановках. Виготовляє сильфони на автоматичних лініях складання. Налагоджує устаткування, яке обслуговує. Накатує на ребронакатних верстатах трьохзаходні ребра на монометалеві та біметалеві труби з алюмінієвих сплавів. Навиває ребристі труби стрічкою.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження верстатів різних типів, які обслуговує; конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв; правила випробування сильфонів; способи установлення деталей на гідроформувальні верстати та правила підбирання пристроїв; правила подачі робочого тиску на формування гофр та обтискання; вибір класу робочих манометрів (за взірцевим); систему допусків та посадок, квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення); послідовність складання компенсаторів, перебіркових ущільнень та металевих шлангів різних типів; конструкцію ребронакатного інструменту та принцип утворення ребра.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура штатна, кінцева (фланці штуцера, напрямні патрубки, вузли звукоізолюючі, наконечники) до сильфонних компенсаторів, гнучких металевих шлангів та перебіркових ущільнень з умовним проходам понад 350 до 700 мм - підганяння, складання під зварювання, перевірка співвісності.
2. Заготовки багатошарових циліндричних компенсаторів з умовним проходом понад 350 до 700 мм - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГС-350-100, ПГС-500-200.
3. Заготовки багатошарові циліндричні для компенсаторів сильфонних, перебіркових ущільнень з умовним проходом понад 350 до 700 мм - гофрування на вертикальних гідравлічних пресах типу ПВ-200 "Фільдинг", АК-1167, АК-1168, АК-1170, горизонтальних роликових пресах типу АК-1173, прокатування шарів.
4. Заготовки для гнучких металевих шлангів - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГ-30, АГШ-60 з тиском утворення гофр понад 15,0 до 30,0 МПа (понад 150 до 300 кгс/см2).
5. Заготовки для сильфонів спеціального призначення з умовним проходом до 150 мм - гофрування на вертикальних та горизонтальних пресах, складання під зварювання сильфонів з арматурою, перевірка співвісності після зварювання та остаточне складання.
6. Компенсатори з двома та більше сильфонами - виготовлення, підгонка та установлення кожухів, свердління по місцю та регулювання розвантажувальних тяг.
7. Компенсатори мембранні - повне виготовлення (розмічання, різання заготовок, складання).
8. Компенсатори сильфонні, гнучкі металеві шланги, перебіркові ущільнення - гідравлічні випробування тиском понад 10,0 до і 30,0 МПа (понад 100 до 300 кгс/см2) та пневматичні випробування тиском понад 1,6 до 4,0 МПа (понад 16 до 40 кгс/см2).
9. Компенсатори сильфонні спеціального призначення, які виготовляються за ліцензіями з умовним проходом до 700 мм - гофрування на горизонтальних та вертикальних пресах, гідравлічні випробування тиском до 10,0 МПа (до 100 кгс/см2), пневматичні випробування тиском до 1,6 МПа (до 16 кгс/см2).
10. Компенсатори сильфонні спеціального призначення, які виготовляються за ліцензією, з умовним проходом до 700 мм - розмічання та обрізання на роликовому верстаті і кінців сильфонів та обичайок (технологічні припуски).
11. Компенсатори та перебіркові ущільнення - пред'явлення замовнику.
12. Оснастка для виготовлення компенсаторів сильфонних з умовним проходом понад 350 до 700 мм - підготовка, складання, розбирання.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає, гофрує та випробовує компенсатори, перебіркові ущільнення та гнучкі металеві шланги, які застосовують в трубопроводах суден з діаметром умовного проходу понад 700 мм. Виконує гідравлічні випробування сильфонних компенсаторів та металевих шлангів спеціального призначення тиском понад 3 МПа (30 атм) та пневматичні випробування понад 400 кПа (4 атм). Виготовляє дослідні взірці сильфонних компенсаторів, серійних високонапірних компенсаторів, випробовує зварні шви на вакуумну щільність. Налагоджує ребронакатувальні верстати.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію, призначення та принцип роботи виробів, які складає, та механізмів, які обслуговує; особливості виготовлення дослідних взірців сильфонних компенсаторів; порядок проведення випробувань на вакуумну щільність; правила налагодження ребронакатувальних верстатів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура штатна, кінцева (фланці, штуцери, напрямні патрубки, вузли звукоізолюючі, наконечники) до сильфонних компенсаторів, гнучких металевих шлангів та перебіркових ущільнень з умовним проходом понад 700 мм - підгонка, складання під зварювання, перевірка співвісності після зварювання.
2. Заготовки для гнучких металевих шлангів - гофрування на горизонтальних гідравлічних пресах типу ПГ-30, АГШ-60 з тиском утворення гофр понад 30,0 МПа (понад 300 кгс/см2).
3. Заготовки багатошарові циліндричні для компенсаторів сильфонних, перебіркових ущільнень з умовним проходом понад 700 мм - гофрування на вертикальних гідравлічних пресах типу ПВ-200 "Фільдинг", АК-1168, АК-1170, горизонтальних роликових пресах типу АК-1173, прокатка шарів.
4. Компенсатори сильфонні, гнучкі металеві шланги, перебіркові ущільнення - гідравлічні випробування тиском понад 30,0 МПа (понад 300 кгс/см2), пневматичні випробування тиском понад 4,0 МПа (понад 40 кгс/см2).
5. Компенсатори сильфонні, які виготовляються за спеціальними замовленнями, з умовним проходом до 600 мм - складання, гофрування, випробування.
6. Компенсатори сильфонні спеціального призначення, які виготовляються за ліцензією, з умовним проходом понад 700 мм - розмітка та обрізання на роликовому верстаті кінців сильфонів та обичайок (технологічні припуски).
7. Оснастка для виготовлення компенсаторів сильфонних з умовним проходом понад 700 мм - підготовка, складання, розбирання.
8. Шви зварні високопарних компенсаторів та гнучких металевих шлангів для спеціального середовища - випробування на вакуумну щільність гелієвими течошукачами.
9. Шви зварні - термомеханічне оброблення.
5. ВОЛОЧИЛЬНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перетином до 30 мм2 зі сталей всіх профілів та марок. Подає матеріал в стан. Гострить кінці матеріалу на гострильних машинах. Регулює швидкість волочіння. Бере участь в налагодженні станів, зміні волок та підготовці прутків до волочіння. Заливає, завальцьовує кінці матеріалу на машинах. Пропускає прутковий матеріал через волоки, закріпляє його кінці або захвачує кінці волочильним візком. Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перетином понад 30 до 70 мм2 під керівництвом волочильника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи однотипних волочильних станів; правила підготовки кінців прутків для волочіння; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та спеціальних пристроїв; принципову схему виробництва холодновитягнутих виробів, проміжних операцій термооброблення та допоміжних операцій; правила оброблення та здавання виробів; основні механічні властивості металів, які обробляє; основи знань про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перетином понад 30 до 70 мм2 зі сталі всіх профілів та марок. Установлює валки та швидкість волочіння за заданою технологією та режимом волочіння. Підналагоджує волочильні верстати, гострильні машини, знімні та підіймальні механізми та системи охолодження. Виконує волочіння та калібрує на волочильних верстатах прутковий матеріал перетином понад 70 мм2 під керівництвом волочильника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила підналагодження різних типів волочильних верстатів та допоміжного устаткування для волочіння; основи процесів волочіння; граничні навантаження волочильного стану; порядок установлення та зміни волок; вимоги до дроту та прутків, які виробляє, за Державним стандартом; правила додержання биркової системи; будову контрольно-вимірювального інструменту та спеціальних пристроїв; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перетином понад 70 мм2 зі сталі усіх профілів та марок. Виконує волочіння фасонних профілів з прутків простого перетину. Визначає якість підготовленого до волочіння металу після травлення, промивання, жовтіння та вапнування і придатність до роботи волочильного інструменту. Розраховує розміри заготовки. Установлює швидкість волочіння. Налагоджує волочильні верстати, гострильні машини, знімні та підіймальні механізми і системи охолодження.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми та правила налагодження різних волочильних станів та іншого устаткування для волочіння; допустимі величини обжимання та швидкості волочіння; технічні умови на сировину та продукцію, яку виробляє; вплив травлення та відпалу на якість металу під час волочіння; послідовність протягування та кількість переходів для різних металів; конструкцію спеціальних пристроїв; основи металознавства та термічного оброблення у межах роботи, яку виконує; систему допусків та посадок, квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах і спеціальних лініях прутковий та бунтовий метал різного діаметра важкоформувальних, жароміцних, складнолегованих та інших спеціальних марок сталі в гарячому стані з одночасним обслуговуванням установок для підігрівання металу (свинцеві та соляні ванни, установки СВЧ, електроконтактного нагрівання тощо). Визначає якість металу, підготовленого до волочіння, температуру нагрівання, швидкість волочіння та кількість протягувань. Визначає режим нагрівання металу на контактних установках та установках СВЧ. Налагоджує волочильні стани та установки для нагрівання металу. Бере участь в ремонті устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію, кінематичні схеми та принцип роботи різних типів волочильних станів, нагрівальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів, методи установлення та заміни фільєр; основи металознавства та теорію оброблення металів тиском; вплив нагрівання, травлення та термооброблення металів на якість його під час волочіння; квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6. ДАВИЛЬНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на токарно-давильних верстатах прості за конфігурацією деталі та вироби з допусками за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності) з алюмінію, латуні та низьколегованої сталі з діаметром до 300 мм з різною глибиною витягування, з діаметром понад 300 до 400 мм, з глибиною витягування до половини діаметра, з корозійно-стійкої сталі з діаметром до 300 мм, з глибиною витягування до половини діаметра та з алюмінію з різним діаметром та різною глибиною витягування. Видавлює вироби з жерсті. Обточує, обрізає, накатує, розточує та виконує інше токарне оброблення деталей та виробів після видавлювання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи однотипних токарно-давильних верстатів; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених унікальних та спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних та різальних інструментів; технічні вимоги до виробів, які обробляє; основи знань про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення); основи токарного оброблення металів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Баки, відра - видавлювання напівкруглих виступів.
2. Кільця з бортами - видавлювання.
3. Кільця та кришки для стельових вентиляторів - виготовлення.
4. Ковпаки, обідки простої конфігурації - видавлювання.
5. Корпуси та кришки повітряного клапана - видавлювання.
6. Поверхні конусних деталей центрифуг з діаметром до 300 мм - видавлювання.
7. Фланці стальні для гальмового керування - видавлювання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на токарно-давильних верстатах середньої складності за конфігурацією деталі та вироби з допусками за 8 - 11 квалітетами (3 - 4 класами точності) з дюралюмінію, латуні та низьколегованої сталі з діаметром понад 300 до 400 мм, з глибиною витягування понад половини діаметра, з діаметром понад 400 мм, з глибиною витягування до половини діаметра; з корозійно-стійкої сталі з діаметром до 300 мм з глибиною витягування понад половини діаметра, з діаметром понад 300 до 400 мм, з різною глибиною витягування; з твердих сплавів тугоплавких та дорогоцінних металів та їх сплавів з різним діаметром та різною глибиною витягування. Видавлює на давильних верстатах сферичні, конічні та циліндричні поверхні виробів з застосуванням простих та розбірних патронів з ручною подачею інструменту. Підналагоджує верстати.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила підналагодження різних токарно-давильних верстатів; будову найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних та різальних інструментів; правила заточування та установлення різального інструменту; основні властивості чорних та кольорових металів під час витягування; властивості металів та дерева для виготовлення патронів, які обробляє; допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Вершковики, молочники, кофейники, ікорниці - видавлювання, наведення та закатування горловини.
2. Вироби порожнисті - видавлювання різьби за допомогою ролика та мітчика.
3. Відбивачі сигнальних ліхтарів - видавлювання.
4. Іграшки металеві - видавлювання.
5. Ковпачки та кришки - попереднє видавлювання, відпал, остаточне видавлювання.
6. Корпуси тазів, полоскательниць, каструль великих розмірів - видавлювання.
7. Кулі різних діаметрів - видавлювання.
8. Обтічники кута шасі, обтічники для спицевих коліс, штуцери алюмінієві, коробки роликові, кільця карбюратора - видавлювання з глибоким витягуванням.
9. Поверхні конусні деталей центрифуг діаметром понад 300 мм - видавлювання.
10. Футляри печей - видавлювання напівкруглих виступів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на токарно-давильних верстатах складні за конфігурацією деталі та вироби з допусками за 8 - 10 квалітетами (3-м класом точності) з діаметром понад 400 мм з дюралюмінію, латуні та низьколегованої сталі з глибиною витягування понад половини діаметра, виробів з корозійно-легованої сталі з діаметром понад 400 мм з різною глибиною витягування; з твердих сплавів, тугоплавких та дорогоцінних металів та їх сплавів з різним діаметром та різною глибиною витягування. Виготовляє складні деталі для мідних духових інструментів методом глибокого витягування на токарно-давильному верстаті давильником вручну. Забезпечує рівномірну товщину стінок та одночасне ущільнення металу давильником по всій довжині деталей. Утворює необхідні резонуючі властивості. Виконує експериментальні та дослідні роботи з видавлювання складних контурів з застосуванням розбірних патронів. Виготовляє складні дерев'яні патрони для видавлювання взірців нових виробів. Видавлює вручну з підігріванням тонкостінні деталі з різних матеріалів. Виготовляє на напівавтоматичних та автоматичних верстатах, верстатах з програмним керуванням деталі та вироби з діаметром до 1200 мм. Налагоджує верстати.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження токарно-давильних та розкатувальних верстатів різних типів та правила перевірки їх на точність; конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію і способи виготовлення всіляких патронів для токарно-давильних робіт; правила контролю спеціальних оправок та пристроїв; способи установлення і вивіряння заготовок та деталей; основні властивості різних металів під час витягування; основи теорії різання металів в межах роботи, яку виконує; геометрію, правила термооброблення та доведення нормального та спеціального інструменту; види та призначення термічного оброблення металів; систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класів точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Воронки конусні, чашки плоскодонні, переганяльні апарати та їх системи з тугоплавких та дорогоцінних металів - видавлювання з відпалом.
2. Вироби художньо-ювелірні з дорогоцінних та кольорових металів - виготовлення.
3. Диски для коліс - видавлювання.
4. Катоди з внутрішньою та зовнішньою сферою - видавлювання.
5. Ковпачки саксофонів та кларнетів - давильні роботи, глибоке витягування та нагартуння.
6. Манжети кінцеві - видавлювання з підрізанням бортика.
7. Обичайки - видавлювання.
8. Обтічники спеціальні розрізні - видавлювання.
9. Патрубки вхідні - видавлювання.
10. Пудрениці, рюмки горілчані та лікерні, вази та інші ювелірні вироби - видавлювання.
11. Ребра жорсткості до живильників, кришки до пальцеподібних тиглів - витягування.
12. Рефлектори та рами прожекторів - видавлювання.
13. Розтруби, головки розтрубів сигнальних інструментів, труб, горнів, ковпачків - глибоке витягування, нагартування, шліфування.
14. Рубашки дифузорів - видавлювання.
15. Самовари всіх розмірів та конструкцій, відра для охолодження шампанських вин - видавлювання.
16. Тарілки оркестрові - давильні роботи, нагартування, шліфування.
17. Тиглі з дорогоцінних металів та сплавів - видавлювання з відпалом.
18. Труби відкриті з двох боків - видавлювання різьби по всій глибині.
19. Цоколі ламп - видавлювання по гвинтовій лінії.
20. Шланги гнучкі з гофрами - видавлювання по гвинтовій лінії.
21. Шпангоути - видавлювання.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на токарно-давильних верстатах особливо складні за конфігурацією деталі та вироби з допусками за 5 - 8 квалітетами (1 - 2 класами точності) з дюралюмінію, латуні, сталі, твердих сплавів, тугоплавких та дорогоцінних металів та їх сплавів з різним діаметром та різною глибиною витягування. Виконує експериментальні та дослідні роботи з видавлювання деталей особливо складної форми та з ротаційного витягування деталей. Виконує самостійний розрахунок переходів під час ротаційного витягування. Виготовляє пристрої для видавлювання деталей з глибоким витягуванням та малим радіусом закруглення. Виготовляє на напівавтоматичних та автоматичних верстатах, верстатах з програмним керуванням деталі та вироби діаметром понад 1200 мм. Виготовляє деталі особливо складних конфігурацій з томпака, напівтомпака та нейзильберу на токарно-давильних верстатах давильником вручну. Виконує глибоке витягування по всьому діаметру деталей з рівномірним розподілом металу по товщині стінок. Виконує внутрішнє розточування та шліфування деталей. Доводить товщину стінок до установлених розмірів для кожного виду духових музичних інструментів для утворення звукових властивостей деталей з рівномірним розташуванням коливання звуку по периметру.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми та правила налагодження токарно-давильних верстатів; методи визначення технологічної послідовності оброблення; вплив параметрів оброблення на процес ротаційного витягування та геометрію деталей; способи виготовлення та застосування всіх видів інструментів, пристроїв, оправок та іншого спеціального оснащення; правила роботи з дорогоцінними металами та їх сплавами; правила налагодження приладів автоматичного регулювання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Ампули, колби - видавлювання з підгонкою та притиранням пробок до горловини.
2. Катодотримачі - видавлювання з токарним обробленням.
3. Пастки, аноди - видавлювання.
4. Мікротиглі та кришки до них з платини та золота - видавлювання.
5. Оболонки обертання та тонкостінні - виготовлення.
6. Розтруби та коліна валторнів, туб, саксофонів, трамбонів, сольних високоякісних духових музичних інструментів - давильні роботи, вирівнювання з нагартуванням та зберіганням акустичних даних.
7. Тиглі з глибоким витягуванням та пальцеподібного типу - видавлювання з термічним обробленням.
8. Чашки зі сферичним дном з тугоплавких та дорогоцінних металів - видавлювання з відпалом.
7. ЗАВАЛЬЦЮВАЛЬНИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завальцьовує, закатує та завиває деталі та вироби на налагоджених спеціальних завальцювальних, закатувальних та завивальних верстатах під керівництвом завальцювальника більш високої кваліфікації. Очищає димогарні та жарові труби в трубоочищувальних пристроях та на верстатах.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення та основи знань про будову верстатів і пристроїв, які обслуговує, та контрольно-вимірювального інструменту, який застосовує; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; заходи робіт з очищення димогарних та жарових труб; допустимі розміри товщини стінок труб; умовні позначення класів точності на кресленнях та калібрах.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Труби димогарні та жарові - зачищання кінців від задирок, бруду, окалини та чорновин.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завальцьовує, розвальцьовує, закатує та завиває прості деталі та прямолінійні вироби з листового, сортового та профільного металу на налагоджених спеціальних завальцювальних та завивальних верстатах та пресах. Закатує на роликових закатувальних верстатах циліндричні вироби та великі деталі. Регулює верстат в процесі роботи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову та принцип роботи однотипних завивальних, розвальцювальних та закатувальних верстатів; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; основи знань про допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Банки тарні, посуд та інші металогосподарчі вироби - розкатування борту, складання та закочування.
2. Ванни - згинання, відбортовка та закатування бортів.
3. Горловини кришок барабанів та інших деталей - розвальцювання, закатування дроту та швів.
4. Дена та корпуси питних та білизняних баків - завальцювання.
5. Дена та кришки термітних патронів - завальцювання.
6. Кільця заточні для коліс вантажних автомобілів - завивання.
7. Посуд сталевий - розвальцювання бурта.
8. Труби димогарні - розкатування.
9. Труби, прутки з кольорових металів - кування та завальцювання захоплювачів.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завальцьовує, розвальцьовує, закатує та завиває середньої складності деталі та криволінійні вироби з листового, сортового і профільного металу на спеціальних завальцювальних, завивальних та закатувальних верстатах та пресах. Підналагоджує верстати, усуває дрібні несправності в верстатах під час роботи. Розвальцьовує кінці димогарних, жарових, водогрійних та інших труб та отвори металевих стінок парових котлів, теплообмінників, бойлерів та інших судин за допомогою вальцівок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила підналагодження розвальцювальних, закатувальних та завивальних верстатів і пресів різних типів; будову найбільш розповсюджених спеціальних та універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; час витримки трубок під тиском та причини виникнення браку під час вальцювання; способи регулювання робочого інструменту та пристроїв; основні властивості матеріалів, які обробляє; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дена та кришки барабанів - закатування.
2. Корпуси з фільтрами - закатування.
3. Посудні вироби - розкатування під емалювання.
4. Трубки бензинові та масляні автомобілів - розвальцювання.
5. Труби жарові - роздавання.
6. Труби, смуги, трубки великогабаритні з кольорових металів та сплавів - кування захоплювачів з нагріванням.
7. Цвяхи шиферні - складання та завальцювання.
8. Циліндри перфоровані - закатування.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завальцьовує, розвальцьовує, закатує та заливає шви складних деталей з листового, сортового та профільного металу на спеціальних завальцювальних, розвальцювальних, закатувальних та завивальних верстатах та пресах. Налагоджує спеціальні завивальні, розвальцювальні та закатувальні верстати в процесі роботи. Установлює та регулює інструмент та пристрої залежно від профілю, радіусу закатування та завивання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила налагодження та кінематичні схеми спеціальних завальцювальних, розвальцювальних, закатувальних та завивальних верстатів та пресів; конструкцію спеціальних та універсальних пристроїв; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; технічні умови на завальцювання, розвальцювання, закатування та завивання виробів та деталей; Державні стандарти на матеріали, які застосовує під час виготовлення деталей та виробів; систему допусків та посадок, квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Краї крил автомашин та інших аналогічних деталей - закатування дроту.
2. Краї фартухів бензобаків - закатування.
3. Тара овальна та ванни оцинковані - закатування дна з корпусом.
8. ЗГИНАЛЬНИК ТРУБ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Згинає стальні, мідні та інші труби в холодному стані з одним згином в одній площині. Згинає труби в холодному стані за шаблонами за допомогою пристроїв або на трубозгинальних верстатах з декількома згинами в одній та декількох площинах під керівництвом згинальника труб більш високої кваліфікації. Підганяє шаблони перед згинанням труб.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову трубозгинальних верстатів; найменування та призначення їх найважливіших частин; призначення інструментів та пристроїв, які застосовує в роботі; читання нескладних креслень.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Труби діаметром до 38 х 3 мм, довжиною до 4000 мм - згинання.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Згинає стальні, мідні та інші труби в холодному стані за шаблонами за допомогою пристроїв або на налагоджених трубозгинальних верстатах з декількома згинами в одній площині. Установлює згинальні головки та пристрої під керівництвом згинальника труб більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи однотипних трубозгинальних верстатів; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів та спеціальних пристроїв; Державні стандарти на труби та одиниці виміру кутів, дуг.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Коліна - правка хвилеподібних утворень на внутрішньому боці.
2. Трубки бензопроводу та гальмової системи для автомобілів - згинання.
3. Труби водогрійні - розконсервування механічним способом.
4. Труби діаметром понад 38 х 3 мм, довжиною понад 4000 мм - згинання.
5. Труби для ліжок діаметром до 20 мм - згинання.
6. Труби кип'ятильні та інші з двома колінами в одній площині - згинання.
7. Труби приймальні та вихлопні заглушувачів для автомобілів - згинання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Згинає стальні, мідні та інші труби в холодному стані за кресленнями та шаблонами в двох площинах з великою кількістю згинів вручну за допомогою пристроїв або на трубозгинальних верстатах. Установлює згинальні головки визначеного діаметра та пристрої. Підналагоджує трубозгинальні верстати. Згинає котельні труби під пресом, калібрує їх за внутрішнім та зовнішнім діаметром та виконує гідравлічні випробування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи трубозгинальних верстатів різних типів; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту; заходи згинання з застосуванням згинальних головок всіх діаметрів та дорнів; допуски на згинання труб та деформацію матеріалів під час згинання; метод підрахунку довжини труб у розгорнутому вигляді.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Змійовики пароперегрівача - згинання колін.
2. Змійовики утилізаційних котлів з діаметром 1200 мм - згинання.
3. Труби водогрійні для допоміжних та головних котлів до трьох згинів, довжиною до 4000 мм - згинання.
4. Труби водогрійні до трьох згинів - перевірка, доведення за шаблоном та розкочування кулькою.
5. Труби для ліжок діаметром понад 20 мм - згинання.
6. Труби екрану парового котла - згинання в двох площинах.
7. Труби кип'ятильні для парового котла - згинання.
8. Труби секцій пароперегрівачів та секцій економайзерів - згинання.
9. Труби трубопроводу - згинання в різних площинах.
10. Труби футеровані поліетиленом - згинання.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує багатоколінчасте згинання в різних площинах стальних, мідних та інших труб в холодному стані вручну за допомогою пристроїв або на трубозгинальних верстатах різних типів. Згинає труби з діаметром до 200 мм нагріванням струмами високої частоти в спеціальних печах. Установлює згинальні головки всіх діаметрів та пристрої. Налагоджує трубозгинальні верстати різних типів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження трубозгинальних верстатів різних типів; конструкцію спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту; способи виготовлення шаблонів для згинання труб за кресленнями, ескізами, макетами, по листу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Труби водогрійні для допоміжних та головних котлів до трьох згинів, довжиною понад 4000 мм - згинання.
2. Труби для поручнів, спинок та основин для автомобілів - згинання.
3. Труби паропровідні та водопровідні для електростанцій та турбін всіх марок сталей з діаметром до 200 мм - згинання багатоколінне в різних площинах.
4. Труби різних розмірів екранів парових котлів - згинання багатоколінне в різних площинах.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складне багатоколінчасте згинання в різних площинах стальних, мідних та інших труб в холодному стані на трубозгинальних верстатах різних конструкцій. Згинає труби з діаметром понад 200 мм з нагріванням струмами високої частоти або в спеціальних печах. Налагоджує верстат для згинання труб різних діаметрів та товщин стінок. Установлює режими нагрівання труб. Читає креслення та схеми складних трубопроводів. Перевіряє згини на спеціальному плазі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію, кінематичні схеми та правила налагодження трубозгинальних верстатів всіх конструкцій; особливості оброблення труб з легованих сталей та сплавів; методи оброблення труб; основи знань про структурні перетворення в сталях під час нагрівання струмами високої частоти.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Труби паропровідні та водопровідні для електростанцій та турбін всіх марок сталей та діаметром понад 200 мм - згинання багатоколінчасте в різних площинах.
9. КЛЕПАЛЬНИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Нагріває та підтримує заклепки під час ручного та пневматичного клепання. Працює з клепальником більш високої кваліфікації під час клепання двома пневматичними молотками. Відрубує за розміткою та шаблоном. Підбирає обтискачі. Клепає великі вироби та металоконструкції на стаціонарних пресах та молотках під керівництвом клепальника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи та правила користування пневматичними молотками, сортамент заклепок; правила нагрівання заклепок; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче та холодне клепання на клепальних верстатах, пресах, пневматичними молотками або вручну простих металоконструкцій, які працюють під тиском до 300 кПа (3 атм) заклепками діаметром до 12 мм. Клепає холодними заклепками вручну пневмогідравлічною скобою, пневматичним молотком та на пресі окремі деталі алюмінієвого корпусу із забезпеченням щільності шва. Виправляє дефекти клепання, які виявлені під час гідравлічних випробувань. Визначає якість підготовки шва під клепання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову однотипних пневматичних молотків та пресів, клепальних скоб, простих пристроїв, контрольно-вимірювального інструменту та інструменту для клепання та відрубання; способи клепання під обтиск та потайними заклепками; ступінь нагрівання заклепок та межу вистигання, за яких можна вести процес клепання; розміри заклепок та припуски по довжині; основи знань про допуски та посадки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дійниці - клепання.
2. Драбини, решітки та перила - ручне та пневматичне клепання.
3. Замки люкові та дверні, рамки завантажувальних люків - клепання.
4. Зольники, колони, крани, рами, стропила та труби - клепання ручне або пневматичне щільного шва.
5. Ковзани - ручне або пневматичне клепання.
6. Кожухи та огорожі машин, верстатів, шестерень та ременів - ручне та пневматичне клепання.
7. Кронштейни повітряні, рами внутрішніх панелей дверей, гальмові колодки автомашин - ручне або пневматичне клепання.
8. Кронштейни та інші кріплення, які установлені по внутрішніх перегородках, - клепання.
9. Пластини важіля бензонасоса - складання та клепання.
10. Стелажі дюралюмінієві - клепання.
11. Тази - клепання та правка.
12. Термоси металеві - клепання.
13. Ящики різні - ручне або пневматичне клепання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче та холодне клепання на клепальних верстатах, пресах, вручну, пневматичними молотками та на клепальних скобах металоконструкцій, посудин та апаратів, які випробовують під тиском понад 300 до 800 кПа (понад 3 до 8 атм), заклепками діаметром до 12 мм та які працюють без тиску заклепками діаметром до 22 мм. Клепає складні та відповідальні деталі заклепками з кольорових металів в важкодоступних та незручних місцях. Клепає прямим та зворотним способом герметичні шви відповідальних частин алюмінієвого корпусу. Обрубує краї швів з приганянням за шаблоном. Випробовує готові вироби під гідравлічним тиском та здає їх. Виявляє та усуває під час випробувань дефекти клепки. Підналагоджує та регулює преси, інструменти та прилади.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову гідравлічних пресів та пневматичних апаратів різних типів; механічні властивості заклепувальної сталі; припуски по довжині заклепки під час клепання під головку та впотай; стандартні розміри заклепок; допустимий тиск в повітряній мережі для нормальної роботи пневматичного інструменту; способи випробування швів; допуски для отворів під заклепки при герметичному шві; будову пристроїв, які застосовує під час клепання в важкодоступних місцях; причини деформації під час клепання; допуски та посадки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Акумулятори, повітряні резервуари котлів, труби, які працюють під тиском, - пневматичне клепання.
2. Баки та резервуари - клепання.
3. Кілі та стрингери бортові - клепання.
4. Ковші ливарні - ручне та пневматичне клепання.
5. Конструкції металеві колон кранів, листи рами, стропил та візки - гаряче клепання міцного звареного шва заклепками.
6. Конструкції холодильників прокатних станів - клепання.
7. Люки розвантажувальні піввагонів - клепання.
8. Обшивка вище ватерлінії, настили в середній частині кораблів - клепання.
9. Патрубки радіаторів, лопаті вентиляторів - клепання.
10. Стрингери, шпангоути та кронштейни літаків - клепання.
11. Стелажі стальні - клепання.
12. Стріли кранів вантажністю до 15 т - клепання.
13. Щелепи грейфера - клепання.
14. Штанги коксовиштовхувача - клепання.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче та холодне клепання різними способами герметичних швів відповідальних металоконструкцій та частин котлів, які випробовуються під тиском понад 800 до 1200 кПа (понад 8 до 12 атм) заклепками діаметром до 22 мм. Клепає прямим та зворотним способом герметичні шви відповідальних конструкцій корпусів з алюмінієвих сплавів. Налагоджує та регулює преси, інструменти та пристрої.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила налагодження та кінематичні схеми клепальних та гідравлічних пресів різних типів; деформації металу під час нагрівання, удару та витисканні, пружні та залишкові деформації; вплив змінних напруг на метал; систему допусків та посадок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Барабани під обтискнення - клепання.
2. Балки хребтові та шкворневі, бруски обв'язувальні, швелерні та буферні, кронштейни лісових стояків підтискувального складу - правка та клепання.
3. Гаки пластинчасті - клепання.
4. Ілюмінатори - клепання рам.
5. Корпуси відсіків літаків - клепання.
6. Котли, дена барабанів, сухопарники та інші резервуари, які працюють під тиском, - клепання.
7. Лонжерони рам, передки кузовів, кожухи передніх та задніх мостів автомобілів - складання та клепання.
8. Обшивка зовнішніх підводних частин суден, накладні листи та стрингерні кутники - клепання.
9. Рами та корпуси шахтних клітей, скипів шахтних підіймачів - клепання.
10. Рами візків рухомого складу та вагопідіймальних кранів - клепання.
11. Стріли кранів вантажністю понад 15 т - клепання.
12. Кутники скулові та кільові з алюмінієвих сплавів - клепання.
13. Фланці труб паропроводу високого тиску - клепання.
14. Цистерни водяні та нафтові - клепання.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче та холодне клепання з застосуванням різного устаткування та вручну особливо відповідальних герметичних швів великих металоконструкцій та частин котлів, які випробовуються під тиском понад 1,2 МПа (12 атм), заклепками з діаметром понад 22 мм. Клепає конструкції, які підлягають механічному обробленню, з великою посадкою та зі зберіганням осьової лінії. Клепає несучі будівельні конструкції на монтажі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію та правила перевірки на точність устаткування різних типів, яке обслуговує; класифікацію клепальних з'єднань та швів конструкції пристроїв та робочого інструменту, які застосовує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балки колони, прогони - клепання на монтажі.
2. Газопроводи доменних печей, кожухи скруберів - клепання.
3. Замки штевнів кораблів - клепання.
4. Клюзи якорні - клепання.
5. Конструкції металеві вагоноперекидачів, ферми мостових кранів та рудних перевантажувачів - клепання.
6. Обшивання зовнішнє з накладними листами в кінцях судна - клепання.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче клепання з застосуванням різного устаткування стальних особливо відповідальних будівельних конструкцій з міцнощільними швами з підвісних майданчиків, підмостей та люльок. Клепає унікальні металоконструкції за складними збірними кресленнями. Перевіряє герметичність швів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до міцнощільних швів; способи клепання міцнощільних швів; правила та перевірку конструкцій на міцність та щільність клепаних з'єднань.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Антени великогабаритні - клепання вузлів.
2. Конструкції стальних мостів - клепання вузлів.
3. Резервуари для нафтопродуктів - клепання під час монтажу.
4. Ферми перекриттів - клепання під час монтажу.
10. КОНТРОЛЕР КОТЕЛЬНИХ, ХОЛОДНОШТАМПУВАЛЬНИХ І ДАВИЛЬНИХ РОБІТ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує операційне та остаточне приймання дрібних простих деталей, контроль та приймання великих деталей та вузлів середньої складності зі сталі різних марок, кольорових металів та їх сплавів після виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт. Перевіряє деталі та вузли за зовнішнім виглядом та за допомогою контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв. Читає креслення деталей та вузлів середньої складності. Візуально виявляє якість матеріалів, які застосовує під час штампування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи перевірки простих деталей та вузлів, технічні умови та Державні стандарти на деталі середньої складності, які приймає, після виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт, сертифікати на метал; основи технологічного процесу котельних, холодноштампувальних та давильних робіт; будову штампів та іншого котельного, холодноштампувального та давильного устаткування; призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; механічні властивості металів, які застосовуються в деталях та вузлах під час виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт; види та причини корозії; класифікацію та види браку по основних операціях; основи знань про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Апарати з різними з'єднаннями - приймання після складання.
2. Вироби капсюльного виробництва - контроль після штампування.
3. Контакти та пелюстки - контроль та приймання після штампування.
4. Конструкції холодильників прокатних станів - контроль після клепання.
5. Корпуси муфт зчеплення - контроль після штампування.
6. Корпуси тазів, полоскательниць, каструль - контроль після видавлювання.
7. Повітронапрямні пристрої допоміжних котлів - приймання після складання.
8. Сегменти статорів, роторів та якорів електричних машин - контроль після штампування.
9. Щелепи грейфера - контроль після клепання та складання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає складні деталі та вузли котельних установок, металевих конструкцій та апаратів зі сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів після виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт за зовнішнім виглядом та за допомогою всіляких контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та пристроїв. Приймає окремі вузли, циліндри котлів на герметичність з пневматичними, гідравлічними та вакуумними випробуваннями з різним допустимим тиском та різним вакуумом. Використовує Державні стандарти та матеріали, які ідуть на виготовлення деталей та виробів. Читає креслення в межах роботи, яку виконує. Веде облік та звітність з якості та кількості прийнятої та забракованої продукції.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та Державні стандарти на основні види оброблення складних деталей та вузлів після виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт; призначення виробів, які приймає, способи їх випробування та перевірки; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення); заходи розмічальних робіт середньої складності; будову середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; методи профілактики браку; основні властивості матеріалів, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балони, бойлери - контроль після складання.
2. Бензобаки - контроль після штампування.
3. Гаки пластинчасті та траверси - контроль після клепання та складання.
4. Диски гальмові - контроль після штампування.
5. Затискачі - контроль та приймання після вирубання.
6. Котли допоміжні, сухопарки та резервуари - контроль та приймання після клепання.
7. Рефлектори та рами прожекторів - приймання після видавлювання.
8. Рубашки дифузорів - приймання після видавлювання.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює, випробовує та виконує заключне приймання складних вузлів, котельних установок високого тиску, металевих конструкцій та апаратів. Вивчає причини браку та розробляє заходи щодо його запобігання. Виконує класифікацію браку на виправний та остаточний. Складає дефектні відомості та акти на приймання вузлів, котельних установок, металоконструкцій та апаратів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови на складання котельних установок та агрегатів; вплив температури нагрівання на структуру та усадку металів; будову, призначення та умови застосування складних та точних контрольно-вимірювальних інструментів; заходи виконання складних розмічальних робіт; систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура головних та складних котлів - контроль та приймання після монтажу.
2. Газопроводи доменних печей - контроль після складання.
3. Економайзери - приймання після складання.
4. Котли вогнетрубні - контроль та приймання після складання.
5. Криші автомобілів - приймання після штампування.
6. Лонжерони, поперечини та підсилювачі рам автомобілів - приймання після штампування.
7. Подини мартенівських печей - контроль після складання.
8. Ферми електричні мостових кранів - контроль після клепання та складання.
9. Цистерни - приймання після випробування та складання.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює, випробовує та приймає особливо складні та відповідальні вузли, металеві конструкції, апарати та котельні установки високого тиску з великою кількістю рознімань та точною пригонкою окремих частин. Складає дефектні відомості та акти на приймання особливо складних та відповідальних вузлів, металоконструкцій, апаратів та котельних установок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та Державні стандарти на приймання та випробування особливо складних та відповідальних вузлів, металоконструкцій, апаратів, котельних установок та автоматики; методи технічного контролю; деформацію металів під час правки та зварювання; різні види корозії та заходи щодо її запобігання; правила настроювання та регулювання складних та точних контрольно-вимірювальних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Автоклави, рекуператори, безмуфельні відпускні та гартувальні агрегати - контроль та приймання після монтажу.
2. Котли експериментальні складних конструкцій - контроль та приймання після складання.
3. Котлоагрегати прямоточні - контроль та приймання після монтажу.
4. Сопла двигунів - приймання після штампування.
11. КОТЕЛЬНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує слюсарне оброблення простих деталей. Готує набивально-ущільнювальні матеріали, просочує їх, промазує тощо для деталей та вузлів котельного устаткування. Розбирає та складає прості вузли котельного устаткування, зачищає поверхні деталей під лудіння та паяння, заправляє робочий інструмент. Нагріває заклепки та подає їх для клепання. Бере участь в роботах з переміщення вузлів контрольного устаткування. Виконує більш складні роботи з ремонту та оброблення вузлів та деталей котельних агрегатів під керівництвом котельника більш високої кваліфікації. Виконує прості слюсарні роботи з виготовлення деталей котельного устаткування. Виготовляє прості деталі котельного устаткування з сортового листового металу із застосуванням спеціальних шаблонів та пристроїв. Свердлить та розгортає отвори переносним механізованим інструментом. Виконує гаряче та холодне клепання на клепальних верстатах, пресах, пневматичними молотками або вручну швів наливних посудин та апаратів, які призначені для роботи під тиском до 300 кПа (3 атм). З'єднує деталі та вузли паянням, болтами та холодним клепанням. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з листового металу товщиною до 10 мм в холодному стані та до 20 мм - в гарячому стані. Вальцює краї з послідовним виправлянням по лінійці та за шаблоном. Править вручну на плиті в холодному та гарячому стані нескладні деталі та вироби з прокатаного та іншого металу за шаблоном, кутиком та по лінійці з допустимим зазором понад 1 до 2 мм на довжині 1 м. Прихвачує зварюванням нескладні вузли з вуглецевої сталі під час складання. Ріже котельні труби з обробленням їх торців та зніманням задирок. Установлює просту котельну апаратуру.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову та принцип дії котлів та ємкостей, які працюють під тиском; марки матеріалів та труб, які застосовують в котлобудуванні; заходи складання, перевірки та правки деталей та вузлів котельного устаткування; технічні вимоги до складання вузлів та виробів; будову устаткування, яке обслуговує, та робочого інструменту; способи з'єднання деталей під клепання та зварювання; способи клепання під обтискання та потайними заклепками; механічні властивості металів під час вальцювання та гнуття в холодному та гарячому стані; припуски для гарячого та холодного вальцювання; призначення та умови застосування пристроїв та інструменту для вальцювання, правки, згинання та свердління, технологічну послідовність правки; правила розмічання листового металу; основи знань про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення); види та властивості набивально-ущільнювальних та прокладальних матеріалів; заходи слюсарного оброблення деталей; правила та заходи стропування котельного устаткування під час такелажних робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Вагонетки шахтні - клепання ден.
2. Заглушки та фланці - підбирання прокладок, установлення.
3. Заклепки - відрубання.
4. Зольники, колони, крани, труби - клепання ручне або пневматичне.
5. Камери екрану, пароперегрівачі та економайзери - установлення люків та отворів.
6. Кільця з квадратного або кутового металу - гнуття з доводкою вручну.
7. Кронштейни прості та підвісні - виготовлення.
8. Листи димових камер - гнуття на вальцях.
9. Піддони - гнуття листів.
10. Трапи трубчасті - виготовлення та установлення.
11. Труби економайзерів - складання плавників з трубами під зварювання.
12. Циліндри з листового металу діаметром до 1500 мм - гнуття з правкою.
13. Щити повітряної ізоляції - виготовлення та складання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє, ремонтує та складає вузли та деталі котельного устаткування середньої складності з листового та сортового металу за кресленнями та ескізами з розмічанням та підгонкою окремих частин під клепання та зварювання. Виконує гаряче та холодне клепання герметичних швів на клепальних верстатах, пресах, вручну, пневматичними молотками, а також на клепальних скобах відповідальних ємкостей та апаратів, які призначені для роботи під тиском понад 300 до 800 кПа (понад 3 до 8 атм) в котлобудуванні. Клепає складні та відповідальні деталі заклепками з кольорових металів. Відрубує краї швів з пригонкою за шаблоном. Паяє різними припоями. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з листового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 20 до 30 мм - в гарячому стані. Гне краї на вальцях, пресах та вручну. Гне циліндричні та конічні обичайки з листового металу. Підводить краї на пресах та вручну, править обичайки за шаблонами та по лінійці. Гне та відбортовує вироби складної конфігурації з листової сталі за шаблонами та кресленнями, які призначені для котлобудування. Гне котельні труби в різних площинах на трубозгинальних верстатах. Калібрує труби по внутрішньому та зовнішньому діаметрах. Регулює вальці та згинальні преси. Править вручну в холодному та гарячому стані штамповані деталі середньої складності з листа та профільного металу на плиті по контрольній лінійці та з допустимим зазором до 1 мм на довжині 1 м. Править трубопроводи водяної, масляної та паливної систем та усуває вм'ятини. Готує котел до гідравлічного випробування. Розмічає деталі за кресленнями з застосуванням лінійки, кутиків, циркулів, шаблонів, лекал та необхідного контрольно-вимірювального інструменту. Прихвачує зварюванням вузли середньої складності з вуглецевої та легованої сталі під час складання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи котлів, вальців та пресів різних типів; процес складання вузлів котельного устаткування середньої складності; послідовність та способи складання та закріплення зібраних та установлених деталей, вузлів та виробів; стандартні розміри заклепок; способи випробування швів; допуски для отворів під заклепки при герметичному шві; пристрої, які застосовуються під час складання вузлів та клепанні в важкодоступних місцях; способи регулювання вальців залежно від товщини листового металу, радіуса згинання та марки сталі; заходи згинання та вальцювання деталей в гарячому та холодному стані; режим плавлення; основи знань про конструкцію водотрубних та вогнетрубних котлів; призначення та розташування арматури в котлах; правила згинання котельних труб та овальність, яка допускається; заходи установлення та оброблення котельних труб; фізичні та механічні властивості металу, які виявляються під час згинання та витягування; будову універсальних та спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; основи знань з електротехніки у межах роботи, яку виконує; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Барабани зварні з листів - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані.
2. Вироби з щільними швами під пробний тиск - клепання ручне або пневматичне.
3. Двері металеві для шахтної вентиляції, фідерних кабін - виготовлення.
4. Деталі паровозів (колошники, колошникові балки, дверці та кулачки двірок димових коробок) - заміна.
5. Дена сферичні зварні з горловиною діаметром до 500 мм - правка.
6. Колектори - нарізання канавок в трубних отворах.
7. Котли парові суцільнозварні малої потужності з вуглецевої сталі - складання елементів.
8. Мірники, відстійники, збірники - складання, накладання латок.
9. Патрубки конічні з великими кутами - згинання.
10. Скипи та воронки доменних печей - ремонт.
11. Труби водогрійні до трьох згинів - перевірка, правка, доведення за шаблоном та прокатка кулькою після гідравлічної перевірки.
12. Труби димові - виготовлення та установлення.
13. Циліндри з листового металу діаметром понад 1500 мм - згинання та правка.
14. Цистерни та резервуари для пального - складання під зварювання.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє, ремонтує та складає складні вузли котельного устаткування, допоміжних котлів, ємкостей та апаратів з листового та сортового металу з підгонкою окремих частин. Складає циліндричні частини котлів, апаратів та котельних установок, які працюють під тиском. Розмічає складні вузли та деталі котлів. Виконує гаряче та холодне клепання відповідальних герметичних швів частин котлів пневматичними молотками та вручну, а також на стаціонарних пресах та підвісних клепальних скобах, які призначені для роботи під тиском понад 0,8 до 1,2 МПа (понад 8 до 12 атм) в котлобудуванні. Виконує клепання та чеканення з двох рук у важкодоступних та незручних місцях. Гне котельні труби та петлі пароперегрівачів різних згинів в одній площині на верстатах різних конструкцій. Прихвачує відповідальні деталі та вузли в процесі складання. Установлює труби в допоміжних котлах простої конфігурації з перевіркою за кроком. Вирубає дефектні труби, заміняє новими та усуває припуски з правкою ущільнювальних канавок в трубних отворах. Вальцює, править та згинає складні та великі деталі на вальцях та пресах різних конструкцій з листового металу товщиною понад 20 мм в холодному та понад 30 мм в гарячому стані. Виконує точне гнуття деталей, які мають три, чотири та більше згинів. Править вручну великі листи та різні труби. Налагоджує вальці на різні види правки, згинання та вальцювання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи котлів та теплообмінних апаратів різних типів; заходи виготовлення та складання складних котлів та резервуарів; технічні умови на приймання зібраних виробів; місця рознімань, усі види з'єднань швів; вимоги до котлів та їх окремих вузлів; конструктивні особливості та будову різних клепальних та гідравлічних пресів; класифікацію клепаних з'єднань та швів: міцні, щільноміцні, однорядні, багаторядні, однозрізані, двозрізані; будову підіймальних механізмів; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію спеціальних та універсальних пристроїв; способи правки в пристроях складних зварних комплектів та конструкцій з застосуванням шаблонів та за кресленнями; основи механіки та технологію металів у межах роботи, яку виконує; систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура допоміжних котлів - монтаж, демонтаж на котлах.
2. Балони, бойлери - вальцювання корпусу та складання.
3. Дверці різних шуровочних отворів - ремонт.
4. Дена сферичні, зварні з горловиною діаметром понад 500 мм - правка.
5. Естакади, каркаси конвеєрів, колони надшахтних будов - виготовлення.
6. Кільця з профілів сталі - згинання на ребро в вальцях.
7. Кожухи та решітки - клепання по рамі та по з'єднанню заклепками.
8. Котли допоміжні, сухопарники та резервуари, які працюють під тиском, - клепання.
9. Кришки лазових затворів - підгонка по коміру.
10. Листи складних фасонів для зовнішньої обшивки - згинання.
11. Патрубки конічні перехідні - згинання за шаблоном.
12. Піддони котлів - складання.
13. Повітрозбірники - складання.
14. Приводи клапанів піддувал, бункера, колошники, які коливаються, - ремонт.
15. Труби димогарні та водогрійні крекінгів, трубчастих печей та парових котлів - заміна з розвальцюванням.
16. Труби жарові та димогарні паровозні - ремонт.
17. Труби економайзерів - складання.
18. Фахверки, кронштейни, прогони, зв'язки - виготовлення та складання.
19. Фланці труб паропроводів високого тиску - клепання.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє, складає, клепає та ремонтує складні котли, апарати, реактори, теплообмінники, колони з точною підгонкою окремих частин з різних сталей та кольорових металів за кресленнями та ескізами. Ремонтує складне технологічне устаткування, яке працює під тиском з корозійним середовищем без зупинки технологічного процесу. Виконує гаряче та холодне клепання особливо відповідальних герметичних швів великих частин котлів пневматичними молотками та вручну, а також на стаціонарних пресах та підвісних клепальних скобах, які призначені для роботи під тиском понад 1,2 МПа (12 атм) в котлобудуванні. Розмічає складні та точні вузли і деталі котлів. Гне циліндри та конуси з листової сталі різної товщини. Підганяє краї котельної сталі під чеканення та зварювання. Визначає придатність складних вузлів і деталей, які надходять на складання. Випробовує котли і апарати на герметичність тиском. Перевіряє фундаменти перед установленням котлів і механізмів. Виконує всі трубоставні роботи на котлах високого тиску.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та конструкцію складних котлів та теплообмінних апаратів високого тиску; послідовність усіх способів установлення труб в котлах складної конструкції; технічні умови на складання, випробування та здавання котлів складної конструкції; причини деформації металів при нагріванні, зварюванні та правці; основи теплотехніки; способи розмічання особливо складних розгорток; номенклатуру, призначення та способи регулювання контрольно-вимірювальних інструментів; способи гідравлічного, парового та повітряного випробування котлів, реакторів, теплообмінників та апаратів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура складних котлів - монтаж, демонтаж на котлі.
2. Дена сферичні газгольдерів, трійники та компресори - складання.
3. Економайзери для котлів - складання.
4. Зв'язки рухомі та лапчасті та труби циркуляційні паровозів - розбирання, складання.
5. Змійовики теплообмінних апаратів - багатошарове набивання на верстаті.
6. Змійовики повітропідігрівача - виготовлення та складання.
7. Котли вогнетрубні - складання корпусу з денами та вогневими камерами.
8. Петлі та труби пароперегрівачів - установлення та розвальцювання.
9. Решітки димових камер, стелі та стінки вогневих коробок паровозів - згинання, підгонка, установлення.
10. Труби відповідальні котлоагрегатів - установлення та розвальцювання.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє, складає, монтує та ремонтує особливо складні, відповідальні та унікальні котли та котлоагрегати, апарати, контрольно-вимірювальні прилади, пульти арматури високого тиску. Випробовує відповідно до технічних умов та здає особливо складні, унікальні та експериментальні котли, теплообмінні апарати особливо складної конструкції, які працюють в умовах високого тиску. Монтує, регулює та здає складну котельну автоматику. Перевіряє фундаменти перед установленням особливо складних та потужних котлів та котлоагрегатів. Визначає установочні координати перед установленням агрегатів, вузлів та арматури. Визначає несправності під час перевірки та випробування котлів і механізмів та усуває їх.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та конструкцію особливо складних котлів, котлоагрегатів та теплообмінних апаратів високого тиску; технологічну послідовність та технічні умови на монтаж, регулювання та випробування особливо складних котлів, апаратів, вимірювальних приладів та пультів; всілякі способи гідравлічного, парового та повітряного випробування котлів та котлоагрегатів в зібраному стані; основи теплотехніки та механіки; типи пристроїв та улаштувань, які застосовує під час складання, монтажу та випробування котлів та котлоагрегатів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Арматура котельна - регулювання автоматики живлення.
2. Компенсатори лінзові та восьмигранні та фасонні деталі для газо-, пилоповітропроводів, відстійників, бойлерів та інших об'ємних виробів зі сферичними та конічними денами - виготовлення та складання.
3. Котли експериментальні складної конфігурації - складання корпусу та монтаж обшивання.
4. Котлоагрегати дослідні - виготовлення та установлення трубної системи, остаточне складання, гідравлічні випробування, монтаж та здавання.
5. Пристрої топкові котлів та котлоагрегатів - монтаж та регулювання автоматики горіння.
6. Резервуари під високим тиском - складання.
12. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ХОЛОДНОШТАМПУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям до 1 МН для холодного штампування деталей та виробів різної складності, а також преси зусиллям понад 3 МН для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів. Налагоджує одноударні холодновисадні, гайкопросічні, цвяхові та універсальні згинальні автомати та преси, автомати висаджування заклепок, гвинтів, шурупів та інших виробів. Налагоджує відрізні верстати, прес-ножиці, віброножиці та інші ножиці. Складає, розбирає, установлює та налагоджує прості вирубні та проколювальні штампи та випробовує після налагодження. Регулює швидкості конвеєрів лакувальних машин. Визначає придатність штампів до роботи. Проводить інструктаж штампувальників дільниці, яку обслуговує. Бере участь у поточному ремонті устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила налагодження устаткування, яке обслуговує, та штампів і пристроїв, які застосовує; заходи налагодження пресів та автоматів та способи установлення штампів; технічні вимоги до виробів, які виготовляються; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту, спеціальних та універсальних пристроїв; правила застосування охолоджувальних та змазувальних матеріалів; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям понад 1 до 3 МН для холодного штампування різної складності деталей та виробів, а також преси зусиллям понад 3 до 10 МН для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів. Налагоджує двоударні холодновисадні та гайкопросічні автомати. для висаджування заготовок болтів, заклепок, гвинтів та інших виробів, які мають циліндричні головки, головки з вусом або квадратні підголовки. Складає, розбирає, установлює та налагоджує вирубні, витягувальні та згинальні штампи середньої складності та випробовує після налагодження. Підналагоджує автоматичні, напівавтоматичні лінії та прес-автомати для холодного штампування різної складності деталей та виробів з металу різного профілю. Забезпечує безперебійну роботу лінії. Налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будови та кінематичні схеми устаткування, яке обслуговує, взаємодію механізмів автоматичних, напівавтоматичних ліній та пресів-автоматів; будову штампів, спеціальних та універсальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту, які застосовує; будову однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність та точність позиціювання; систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям понад 3 до 10 МН для штампування різної складності деталей та виробів, а також преси зусиллям понад 10 МН для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів. Налагоджує багатоударні холодновисадні та гайкопросічні автомати з програмним керуванням. Налагоджує багатопозиційні, комбіновані, калібрувальні холодновисадні автомати для висаджування складних виробів. Налагоджує спеціальні гідравлічні преси для витягування деталей з металевих заготовок. Складає, розбирає та налагоджує витягувальні, вирубні, просічні, формувальні, комбіновані та згинальні складні штампи та випробовує після налагодження. Налагоджує калібрувальні, правильні, гострильні та волочильні верстати та стани. Налагоджує автоматичні, напівавтоматичні лінії та преси-автомати та автомати з програмним керуванням для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів з металу різного профілю. Виконує пробне оброблення деталей та здає їх ВТК. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію, способи перевірки на точність та будову устаткування, яке обслуговує; заходи налагодження пресів та автоматів, які обслуговує; конструкцію та способи установлення всіляких штампів та пристроїв; технічні вимоги до деталей, які виробляються на обслуговуваних пресах; конструктивні особливості штампів, які ремонтує; принципові електросхеми устаткування, яке обслуговує; будову різних промислових маніпуляторів; принцип роботи автоматичних засобів контролю та схем вмикання в мережу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям понад 10 МН для штампування різної складності деталей та виробів. Налагоджує преси для запресування та розпресування колісних пар рухомого складу. Складає, розбирає, установлює та налагоджує просічні, формувальні та комбіновані особливої складності штампи та випробовує після виробничого налагодження. Налагоджує багатопозиційні, комбіновані, калібрувальні, холодновисадні автомати для висаджування особливо складних виробів. Налагоджує автоматичні, напівавтоматичні лінії та прес-автомати та автомати з програмним керуванням для холодного штампування складних та особливо складних деталей та виробів з металу різного профілю. Розбирає, регулює та складає особливо складні вузли та пристрої систем керування. Налагоджує преси для штампування деталей з дорогоцінних металів та сплавів з більш жорсткими допусками. Налагоджує та регулює маніпулятори (роботи) з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію, способи перевірки на точність та будову устаткування, яке обслуговує; заходи та способи налагодження пресів, які обслуговує; технічні вимоги до деталей, які виготовляються на обслуговуваних пресах; конструкцію, кінематичні схеми автоматичної, напівавтоматичної лінії та прес-автоматів; способи налагодження, ремонту та монтажу устаткування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
13. ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧНИХ І НАПІВАВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ ХОЛОДНОШТАМПУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Відрізає, вирубає та штампує прості деталі та вироби з металу різного профілю на автоматичних, напівавтоматичних лініях та прес-автоматах з пульта керування. Регулює роботу рулонниці. Подає та заправляє стрічку в преси. Укладає та завантажує заготовки та деталі в магазини та бункери. Навішує деталі на конвеєр, транспортери та інші механізми. Знімає та укладає деталі в контейнери та штабелі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи автоматичної та напівавтоматичної лінії та прес-автоматів, які обслуговує; правила подавання та заправляння стрічки в преси; завантаження та укладання заготовки та деталі в магазини, бункери, контейнери, штабелі; правила навішування та знімання деталей і виробів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування:
1. Затискачі обшивання кузова.
2. Корпуси склопідіймачів.
3. Кронштейни.
4. Накладки.
5. Скоби.
6. Хомути.
7. Шайби.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Відрізає, вирубає та штампує середньої складності деталі та вироби з металу різного профілю на автоматичних, напівавтоматичних лініях та прес-автоматах з пульта керування. Установлює та знімає штампи середньої складності деталей. Стежить за роботою систем змащування та охолодження. Регулює елементи транспортного пристрою під час роботи. Перевіряє якість виготовлення деталей за взірцями, шаблонами та спеціальним контрольно-вимірювальним інструментом. Відрізає заготовки, деталі та зливки з кольорових металів та сплавів на автоматичних та напівавтоматичних лініях під керівництвом оператора більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову автоматичних та напівавтоматичних ліній та прес-автоматів, які обслуговує; призначення та умови застосування середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; заходи установлення та знімання штампів; основні механічні властивості матеріалів, які штампує; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення); призначення та властивості мастильних та охолоджувальних рідин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування:
1. Ікли бампера.
2. Кожухи шарових опор, глушників та фар.
3. Надставки дверей.
4. Піддони картера.
5. Прес-маслянки.
6. Підсилювачі кузовів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Відрізає, вирубає та штампує складні деталі, вироби з металу різного профілю на автоматичних, напівавтоматичних лініях та прес-автоматах, в тому числі з програмним керуванням з пульта керування. Установлює та знімає штампи складних деталей та змінює інструмент. Заміняє у разі необхідності елементи транспортного пристрою під час роботи. Забезпечує безперебійну роботу лінії, прес-автоматів. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує, під час роботи. Бере участь в поточному ремонті устаткування, яке обслуговує. Ріже заготовки, деталі та зливки з кольорових металів та їх сплавів на автоматичних та напівавтоматичних лініях, в т. ч. з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принципові схеми устаткування та взаємодію механізмів автоматичної та напівавтоматичної лінії та прес-автоматів і правила їх підналагодження під час роботи; правила установлення та знімання штампів; будову спеціальних універсальних контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв; системи допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування:
1. Бачки та сітки радіаторів.
2. Бензобаки.
3. Бризковики.
4. Лонжерони.
5. Панелі приладів.
6. Підлоги багажників.
7. Підсилювачі капотів та багажників.
8. Ролики склопідіймачів.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Відрізає, вирубає та штампує особливо складні деталі та вироби з металу різного профілю на автоматичних, напівавтоматичних лініях та прес-автоматах, в т. ч. з програмним керуванням з пульта керування. Установлює та знімає штампи особливо складних деталей. Налагоджує устаткування, яке обслуговує, під час роботи. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію автоматичних, напівавтоматичних ліній та прес-автоматів; допуски для штампів; механічні властивості матеріалів, які штампує; правила налагодження устаткування, яке обслуговує; конструкцію та способи установлення штампів та пристроїв різної складності; технічні вимоги до деталей, які виготовляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування:
1. Боковини.
2. Важілі підвісок.
3. Двері внутрішні та зовнішні.
4. Диски коліс.
5. Капоти, багажники.
6. Крила передні, задні.
7. Кришки головок блоку циліндрів.
8. Підлоги кузовів.
9. Покрівлі.
10. Поперечини.
11. Щитки гальм.
14. ПРАВИЛЬНИК РУЧНИМ СПОСОБОМ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править ручним способом найпростіші дрібні деталі в холодному та нагрітому стані за допомогою простого інструменту. Править на плиті прості деталі з допустимим зазором понад 2 мм на довжині 1 м за допомогою ручних молотків. Править фасонні профілі з алюмінію та сталевих прутків по лінійці, кутику та за шаблонами. Править великі деталі з листового та пруткового металу під керівництвом правильника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні заходи та способи правки різного сортового металу та простих виробів; властивості металу, які виявляються під час правки; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Косинки, шайби - правка.
2. Планки, прокладки, фланці - правка.
3. Посуд плоский та циліндричний - правка до емалювання.
4. Трубки вил - правка.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править ручним способом на плиті в холодному та нагрітому стані прості литі, штамповані деталі та вироби з прокатного та іншого металу за шаблонами, кутиками та по лінійці. Править деталі з листового та профільного металу на плиті по контрольній лінійці з допустимим зазором понад 1 до 2 мм на довжині 1 м.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: різні заходи та способи ручної правки на плиті листового, штабового та профільного металу та штампованих виробів середньої складності; технологічну послідовність правки та укладання виправленного металу; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв; правила та режими підігрівання та правки відливок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Валики довжиною до 500 мм - правка.
2. Дена плоскі - правка.
3. Заготовки терпугів, рашпілів та надфілів - правка після відпалу.
4. Кришки та коробки - правка.
5. Педалі ножні різні - правка.
6. Посуд - правка після термооброблення.
7. Пружини сальників (корпусні) - правка.
8. Трубки діаметром до 20 мм - правка.
9. Труби та прутки з кольорових металів та сплавів - правка.
10. Штанги штангенциркулів - правка.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править ручним способом в холодному та нагрітому стані штамповані деталі середньої складності з листа та профільного металу на плиті по контрольній лінійці з допустимим зазором до 1 мм на довжині 1 м. Править термічно оброблені прості деталі з жароміцних сталей, титанових та магнієвих сплавів. Нагріває та править окремі частини відливок складного фасонного литва. Править трубопроводи водяної, масляної та паливної систем двигунів і машин та усуває вм'ятини. Править гофровані деталі та вироби. Править пружини в холодному та нагрітому стані.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: режим правки; будову універсальних та спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів; властивості та характер змінення структури металу під час нагрівання та остигання; фізичні та механічні властивості металу, які виявляються під час згинання та витягування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Валики довжиною понад 500 мм - правка.
2. Вали розподільні двигунів - правка.
3. Деталі металеві піаніно та роялів - правка дроту для їх виготовлення.
4. Дена сферичні зварні з горловинами діаметром до 500 мм - правка.
5. Котушки роторних турбогенераторів, колекторів, всмоктувальних та вихлопних патрубків та трубопроводів двигунів - правка.
6. Ножі столові - правка після термооброблення.
7. Плити магнієві - правка.
8. Пружини клапанів холодильників, компресорів - правка.
9. Рамки - правка за розміром скла та плити.
10. Стояки поздовжньо-ділильної машини - правка.
11. Труби довжиною до 5 м - правка.
12. Шпинделі гартовані - правка.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править ручним способом холодноштамповані складні та особливо складні деталі та вузли, великі листи, різні труби та відливки в нагрітому та холодному стані, сортовий метал та деталі з жароміцних сталей, титанових та магнієвих сплавів до та після термооброблення на плиті з перевіркою по лінійці та за калібрами, а також особливо складні штамповані деталі з тонколистової сталі з доведенням сферичних поверхонь. Установлює режими правки та нагрівання деталей. Править термічне оброблені складні деталі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: заходи та способи правки різного металу вручну на плиті та на правильному устаткуванні; способи правки в пристроях складних зварних комплектів та конструкцій з застосуванням шаблонів та за кресленнями; дефекти сферичних площин деталей, способи та заходи їх виправки; конструкцію спеціальних та універсальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів; температуру нагрівання деталей для різної правки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дена сферичні зварні з горловинами понад 500 мм - правка.
2. Конструкції зварні - правка.
3. Листи ресорні - правка.
4. Лонжерони зварні з двох та більше відсіків - правка.
5. Обшивка фюзеляжу великогабаритна - правка після зварювання.
6. Панелі крила з профілями - правка після зварювання.
7. Панелі фюзеляжу, крила, оперення - правка.
8. Протяжки - правка.
9. Труби довжиною понад 5 м - правка.
10. Шафи холодильні - правка.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править ручним способом на плиті, правильному устаткуванні або за шаблонами стапелі особливо відповідальних, великогабаритних та експериментальних деталей та вузлів з жароміцних сталей, титанових та магнієвих сплавів в нагрітому та холодному стані. Править та контролює особливо складні металеві зварні конструкції.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: особливості технології правки великогабаритних деталей та вузлів на плиті та правильному устаткуванні; конструкцію пристроїв, оснастки та контрольно-вимірювальних приладів та інструменту, який застосовує; основи технології металів, допуски та посадки; призначення виробів, які виготовляє, та умови їх роботи.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Каркаси фюзеляжу, крил - правка після термооброблення.
2. Панелі крила з набором нервюр габариту 3 - 3,5 м та товщиною 1,5 - 8 мм - правка після зварювання.
3. Панелі крила з набором стрингерів габариту 1,5 - 3 м та товщиною 1,5 - 4 мм - правка після зварювання.
4. Профілі, жолоби різної товщини - правка після термооброблення.
15. ПРОФІЛЮВАЛЬНИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Профілює штаби, стрічки та листи з вуглецевої сталі, кольорових металів та сплавів товщиною до 0,45 мм та вироби простих профілів на налагоджених спеціальних профілювальних верстатах та вальцях. Маркує та укладає в штабель профільовані заготовки. Установлює профілювальні ролики та напрям.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову устаткування, яке обслуговує; найменування та маркування металів, які обробляє; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Профілює стрічки, штаби і листи з вуглецевої сталі, кольорових металів і сплавів товщиною понад 0,45 мм та вироби простих профілів на однотипних спеціальних профілювальних верстатах та вальцях.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи однотипних профілювальних верстатів; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; основні механічні властивості металів, які обробляє, у межах виконуваної роботи.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Профілює зварні ободи коліс вантажних та легкових автомобілів, стояків вікон легкових автомобілів та інших виробів з профілями середньої складності на однотипних спеціальних профілювальних верстатах. Підналагоджує верстат.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи профілювальних однотипних верстатів; будову спеціальних та універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; основні властивості металів, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Профілює вітрові рами, петлі капотів і вітрових рам, оббивки капотів автомобілів та інших виробів зі складними профілями на спеціальних профілювальних верстатах різної конструкції. Налагоджує верстати в процесі роботи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження профілювальних верстатів різних типів; конструкцію спеціальних пристроїв; будову, призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
16. РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править під фарбування облицювальні деталі та вузли кузовів вантажних автомобілів і невидові деталі і вузли кузовів легкових автомобілів за допомогою інструменту для правлення. Виконує підгонку вузлів, дверей вантажних автомобілів з доведенням зазорів та місць сполучення. Готує деталі та вузли кузовів легкових автомобілів під оплавлення. Зачищає внутрішні та оплавлені припоєм місця кузовів. Усуває перекоси отворів і кузова в цілому при відновленні його геометричних форм і параметрів. Ремонтує пошкодження деталей кузова заміною або шляхом застосування ремонтних вставок з підготовлених деталей кузова або листового металу з наданням йому форми деталі, яку відновлює.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію та методи правки під фарбування облицювальних деталей та вузлів кузовів вантажних автомобілів та невидових деталей та вузлів кузовів легкових автомобілів; правила підготовки деталей та вузлів кузовів під оплавлення; способи виправляння дефектів; принцип роботи інструменту для правки; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій в зварних деталях, заходи щодо їх запобігання та способи їх усунення; властивості металів, які виявляються під час правки; правила охорони праці.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править під фарбування облицювальні деталі та вузли кузовів автомобілів та автобусів, крім легкових автомобілів і автобусів вищого класу за допомогою інструменту для правлення та з застосуванням олов'яно-свинцевих припоїв, мастик, паст та поліефірних і епоксидних шпаклівок. Готує поверхні зварених місць кузова для лудіння. Лудить та обплавляє деталі та вузли кузовів. Обробляє отвори дверей, навішує та підганяє двері за отворами автомобілів. Вирівнює поясні лінії кузова автомобілів. Виявляє дефекти на поверхнях деталей і вузлів кузовів. Виконує відновлювальний ремонт деталей і вузлів кузовів автомобілів з їх правкою.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію та методи правки облицювальних деталей і вузлів кузовів автомобілів та автобусів; способи виявлення і виправляння дефектів; будову інструменту для правки нагрівальних приладів, газових пальників та правила їх регулювання в процесі роботи; способи оплавлення та лудіння деталей і вузлів кузовів; властивості рихтувальних паст, припоїв, пластмас; способи відновлювального ремонту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править під фарбування облицювальні деталі та вузли кузовів дослідних, виставочних взірців легкових та вантажних автомобілів та легкових автомобілів та автобусів вищого класу за допомогою інструмента для правки і з застосуванням олов'яно-свинцевих припоїв і паст. Шліфує поверхні до дзеркальної чистоти з перевіркою за шаблоном. Підбирає технологічні заходи та їх послідовність під час правки деталей і вузлів автомобілів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію та методи правки під фарбування облицювальних деталей і вузлів кузовів дослідних та виставочних взірців легкових і вантажних автомобілів та легкових автомобілів і автобусів вищого класу; способи шліфування поверхонь; правила налагодження інструменту для правки; розмічання та виготовлення шаблонів для правки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
17. РІЗАЛЬНИК МЕТАЛУ НА НОЖИЦЯХ І ПРЕСАХ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прямолінійне відрізання простих заготовок та деталей з листового металу товщиною до 3 мм на налагоджених пресах, прес-ножицях, гільотинних ножицях по упору, за шаблоном та розміткою з додержанням заданих розмірів і допусків. Відрізає деталі прямолінійного контуру з листового металу товщиною понад 3 мм та сортового металу різних марок різних перетинів під керівництвом різальника більш високої кваліфікації. Відрізає метал вручну ножицями. Виконує прямолінійне відрізання заготовок і деталей з різних неметалевих матеріалів (тканина, картон, гетинакс тощо). Подає метал до ножиць вручну або по рольгангу. Прибирає метал після відрізання, транспортує його в зазначені місця та укладає за сортами та марками. Змащує преси і ножиці. Керує підіймально-транспортними механізмами.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи ножиць і пресів; заходи різання металу на ножицях; правила установлення і кріплення ножів та упорів; призначення та умови застосування простого контрольно-вимірювального інструменту і найбільш розповсюджених пристроїв; умовну сигналізацію під час роботи з різальником більш високої кваліфікації; принцип роботи вантажозахоплювальних та вантажопідіймальних механізмів; основи стропування, підіймання та переміщення вантажів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Горловини балонів - відрізання.
2. Заготовка з сортового металу круглого, квадратного та шестигранного перетину - відрізання від прутка або штанги за рисками та під кутом.
3. Заготовки суцільнометалеві растрів для рентгенівских решіток - відрізання.
4. Накладки, косинки, планки та інші деталі з листа - прямолінійне відрізання за наміткою.
5. Роги вил - обрізання кінців.
6. Терпуги і рашпілі - обрізання до та після утворення зуба на ексцентрикових пресах.
7. Труби - різання.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прямолінійне відрізання заготовок і деталей середньої складності та складних з листового металу товщиною до 3 мм, простих та середньої складності заготовок і деталей з листового металу товщиною понад 3 до 16 мм, заготовок і деталей з сортового металу різних марок під заданим кутом перетину до 20 см2 на налагоджених пресах, прес-ножицях та гільотинних ножицях по упору, за шаблоном та розміткою з додержанням заданих розмірів та допусків. Виконує криволінійне відрізання заготовок і деталей простої і середньої складності з листового металу товщиною до 16 мм. Відрізає деталі криволінійного контуру з листового металу товщиною понад 16 мм, відрізає листи, штаби і стрічки з кольорових металів та сплавів на гільотинних і багатодискових ножицях під керівництвом різальника більш високої кваліфікації. Виконує криволінійне відрізання заготовок і деталей з різних неметалевих матеріалів (тканина, картон, гетинакс тощо). Розмічає прості і середньої складності деталі. Обрізає задирки на поковках на пресі. Підналагоджує преси, прес-ножиці та гільотинні ножиці під час роботи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову однотипних пресів, прес-ножиць; призначення та умови застосування спеціальних та універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; допуски на відрізання заготовок і деталей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дена та кришки резервуарів круглі, напівкруглі та еліпсоїдні - розмічання та відрізання.
2. Деталі довжиною до 4 м з профільного металу різних марок з поперечним перетином до 20 см2 - відрізання за заданим кутом.
3. Деталі криволінійного контуру з листа - розмічання та відрізання.
4. Заготовки для штампів та пресів з трансформаторної та сортової сталі - відрізання по упору і лінійці під косинець.
5. Заготовки металевої тари з листової сталі товщиною 0,1 - 0,7 мм - відрізання.
6. Заготовки штанг, балонів та коліс автомобілів - відрізання.
8. Косинці профільні перетином до 50 х 50 мм2 - відрізання.
9. Листи зі сплавів на алюмінієвій основі - відрізання на штаби з установленими допусками.
10. Скріплення для колій - відрубання на пресах.
11. Швелери та зетоподібна сталь до типорозміру N 10 - відрізання за розміткою під кутом.
12. Штанги круглого перетину з діаметром до 120 мм - відрізання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прямолінійне відрізання особливо складних деталей і заготовок з листового металу товщиною до 3 мм, складних і особливо складних деталей та заготовок з листового металу товщиною понад 3 до 16 мм, простих і середньої складності деталей і заготовок з листового металу товщиною понад 16 мм та заготовок і деталей з сортового металу різних марок під заданим кутом перетином понад 20 см2 на налагоджених пресах, прес-ножицях і гільотинних ножицях по упору, за шаблоном або кресленням. Виконує криволінійне відрізання складних і особливо складних заготовок і деталей з листового металу товщиною до 16 мм та простих і середньої складності заготовок і деталей товщиною понад 16 мм. Ріже листи, штаби і стрічки з кольорових металів і сплавів на гільотинних та багатодискових ножицях. Відрізає листи ротапринта і фольгу з кольорових металів і сплавів. Відрізає метал на заготовки для виробів капсюльного виробництва на дискових або важільних ножицях. Відрізає великі профілі металу товщиною до 100 мм в гарячому та холодному стані на пресах і прес-ножицях різних конструкцій. Розмічає за кресленнями і намітками листові заготовки і деталі з застосуванням необхідного інструменту. Змінює ножі та регулює упор на заданий розмір заготовки. Перевіряє якість відрізання заготовок і деталей періодично в процесі роботи. Налагоджує преси, прес-ножиці та віброножиці всіх систем. Ламає різні профілі і марки металу на розміри на пресі. Відрізає задирки на абградмашині.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи пресів, віброножиць важільних, дискових, гільотинних і прес-ножиць різних типів; будову спеціальних і універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; правила розмітки і методи розкрою листового металу; систему допусків; марки металу, який застосовує; правила розкрою металів під згинання з урахуванням напрямку волокон.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Витки, завитки, циклони - розмітка та фігурне відрізання з листа.
2. Деталі довжиною до 4 м з профільного металу різних марок з поперечним перетином профілю понад 20 см2 - відрізання під заданим кутом.
3. Деталі з вуглецевих та низьколегованих сталей - різання на дискових ножицях.
4. Жерсть листова для перфораційних верстатів - розкроювання і різання.
5. Заготовки стальні під вироби сферичної форми - відрізання за картами розкрою.
6. Коліна духових інструментів - розмічання та відрізання.
7. Кутики профільні перетином понад 50 х 50 до 100 х 100 см2 - відрізання.
8. Фаски - знімання на сколювальному верстаті СКС-25 і на гільотиних ножицях.
9. Фланці - вирубання на пресі.
10. Швелери та зетоподібна сталь типорозміром понад N 10 до N 18 - відрізання за розміткою під кутом.
11. Штаби різної ширини довжиною до 4 м - відрізання на ножицях по упору.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прямолінійне та криволінійне відрізання складних і особливо складних деталей і заготовок з листового металу товщиною понад 16 мм на пресах, прес-ножицях та гільотинних ножицях по упору, за шаблоном та кресленням. Відрізає великі профілі металу товщиною понад 100 мм в гарячому та холодному стані на пресах і прес-ножицях різних конструкцій. Відрізає штаби та рулони з високолегованих сталей та дорогоцінних металів і їх сплавів на дискових ножицях різних профілів. Обрізає краї листового металу криволінійного контуру. Розмічає деталі за кресленнями з застосуванням лінійок, косинців, циркулів, шаблонів, лекал і необхідного контрольно-вимірювального інструменту.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми та конструкцію пресів, прес-ножиць та віброножиць різних типів; граничну ступінь спрацювання ножів; правила налагодження штампів та їх підналагодження в процесі роботи; будову засобів механізації; конструкцію спеціальних і універсальних пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балки штабобульбового та кутового профілю - різання по довжині до заданої висоти.
2. Деталі довжиною понад 4 м з профільного металу різних марок та перетинів - відрізання за заданим кутом.
3. Деталі зі спецсплавів - відрізання на дискових ножицях.
4. Деталі спиць ротора та перекриття гідрогенератора - відрізання заготовок.
5. Заготовка для ресор - відрізання.
6. Заготовки колінчастого валу двигуна - відрізання.
7. Заготовки металоконструкцій - відрізання.
8. Листи штамповані та стояки кузовів піввагонів - відрізання на прес-ножицях.
9. Штаби різної ширини довжиною понад 4 м - відрізання на ножицях по упору.
10. Швелери та зетоподібна сталь типорозміром понад N 18 - відрізання за розміткою під кутом.
18. РІЗАЛЬНИК НА ПИЛАХ, НОЖІВКАХ ТА ВЕРСТАТАХ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Відрізає та розрізає на налагоджених відрізних, токарно-револьверних і горизонтально-фрезерних верстатах, ножівках та пилах різні типи заготовок деталей з сортового металу різних профілів та перетинів товщиною або діаметром від 100 до 200 мм та заготовки з високолегованих, корозійно-стійких, жароупорних, швидкорізальних сталей і сталей аустенітного класу, кольорових, тугоплавких металів і сплавів товщиною або діаметром понад 50 до 100 мм, пакетом або поштучно, а також каменів і труб. Розмічає і відрізає графітовмісні електродні заготовки та вироби. Відрізає додатки, поковки і відливки перпендикулярно, під кутом та паралельно осі деталі. Обрізає та розрізає заготовки для капсюльних виробів. Нарізає та виготовляє ніпелі для олівців на верстаті. Виконує криволінійне розрізання за готовою розміткою різного неметалевого матеріалу - фібри, гетинаксу, текстоліту, асбоцементних дошок, ізоляційної стрічки, целулоїда, пластмаси, склоплитки тощо. Виконує прямолінійне розмічання деталей на заготовках середньої складності з профільного металу. Відрізає труби, косинці прокату на верстаті абразивним кругом по упору та за наміткою.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову однотипних верстатів, які обслуговує; найменування та призначення найважливіших частин верстатів, які обслуговує; призначення та маркування матеріалів, які обробляє; призначення та умови застосування універсальних та спеціальних пристроїв; правила установлення та заточування пил; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту середньої складності; режим різання легованих і високолегованих сталей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Відрізає та розрізає на відрізних, токарно-револьверних та горизонтально-фрезерних верстатах, ножівках та пилах різних типів заготовки деталей з сортового металу різного профілю та перетину товщиною або діаметром понад 200 мм і високолегованих, швидкорізальних, корозійно-стійких, жароупорних сталей та сталей аустенітного класу, кольорових, тугоплавких металів і сплавів товщиною або діаметром понад 100 мм з матеріалу різного профілю, пакетом або поштучно, а також рулонних матеріалів з пластмас. Править і ріже метал на правильно-відрізних верстатах. Налагоджує верстати. Розмічає за кресленнями складні деталі з профільного металу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову відрізних, токарно-револьверних, горизонтально-фрезерних та інших верстатів різних типів; будову універсальних і спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності; геометрію, правила заточування і установлення пилок з інструментальних сталей з ножами з твердих сплавів відповідно до характеру оброблення та різних марок металу, який обробляє; режими різання легованих і високолегованих сталей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
19. ЧЕКАННИК
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує підготовчі роботи для випробування виробів: наповнює вироби водою, підбирає прокладки для заглушок тощо. Виготовляє прокладки для заглушок під час випробування. Чеканить зовнішні шви та головки заклепок вручну або пневматичними молотками під керівництвом чеканника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову пневматичних молотків; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; призначення та умови застосування розповсюджених простих пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Заглушки - підбирання прокладок.
2. Секції об'ємні, цистерни - наливання водою, готування крейдового розчину та обмазування ним шва; продування виробів стисненим повітрям.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Чеканить зовнішні шви та головки заклепок вручну або пневматичним молотком в посудинах і апаратах, які працюють під тиском до 300 кПа (3 атм). Випробовує на щільність шви виробів та усуває дефекти чеканення, які виявлені під час випробування. Обрубує краї шва під чеканення роз'єднаних листів та деталей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи пневматичного молотка; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів для чеканення та рубання країв; способи та заходи чеканення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Ємкості для наливання рідини, які виготовлені з листа товщиною до 6 мм, - чеканення швів та головок заклепок.
2. Заглушки - установлення.
3. Котли та резервуари - чеканення швів і головок заклепок.
4. Наклепування, фланці на конструкціях - чеканення.
5. Штуцери та труби з діаметром до 75 мм - відбортовка та чеканення.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Чеканить та підчеканює шви і головки заклепок вручну або пневматичними апаратами у відповідальних посудинах та апаратах, які працюють під тиском понад 300 до 800 кПа (понад 3 до 8 атм). Виконує чеканення та підчеканення у важкодосяжних місцях. Обрубує краї швів під чеканення склепаних листів та виробів. Виявляє та усуває під час випробування дефекти чеканення. Налагоджує та регулює інструмент і пристрої. Випробовує цистерни, відсіки водою тиском до 150 кПа (1,5 атм) та повітрям тиском до 30 кПа (0,3 атм).
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи пневматичних апаратів та молотків різних типів; механічні властивості заклепувальної сталі; допустимий тиск в повітряній мережі для нормальної роботи пневматичного інструменту; технічні умови приймання швів після чеканення; способи випробування швів; будову універсальних та спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Ємкості для наливання рідини, виготовлені з листа товщиною понад 6 мм, - чеканення та підчеканення швів та головок заклепок.
2. Заклепки в з'єднаннях, які випробовуються стисненим повітрям, - чеканення.
3. Заклепки потайні та напівпотайні - чеканення та підчеканення головок під тиск.
4. Ілюмінатори, кришки, надбудови - чеканення.
5. Кромки зовнішніх та внутрішніх швів - чеканення та підчеканення.
6. Листи накладні по зовнішньому обшиванню та палубі - чеканення.
7. Обшивка зовнішня та палуби - чеканення.
8. Чеканення та труби з діаметром понад 75 до 150 мм - підчеканення та відбортовка.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Чеканить та підчеканює пневматичними апаратами та вручну всі види швів і головок заклепок в посудинах, апаратах, які працюють під тиском понад 800 до 1200 кПа (понад 8 до 12 атм), та в корпусних конструкціях. Виконує плоске та об'ємне чеканення на карбувальних пресах, виправляє дефекти чеканення, які виявлені під час випробування та здавання виробів. Випробовує цистерни, відсіки водою тиском понад 150 кПа (1,5 атм) та повітрям тиском 30 кПа (0,3 атм).
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми пневматичних апаратів та карбувальних пресів; способи випробування виробів та технічні умови приймання швів; вимоги до непроникності відсіків суден; технічні умови чеканення алюмінієвих сплавів; конструкцію спеціальних та універсальних пристроїв; систему змащування пневматичних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Двері клінкетні - випробування непроникності.
2. Заклепки потайні та напівпотайні, краї зовнішніх і внутрішніх швів - чеканення та підчеканення.
3. Лопаті гідротурбін - прирубання за діаметральним поясом під шаблон.
4. Цистерни, резервуари та баки, виготовлені з алюмінієвих сплавів, під паливні та мастильні матеріали - чеканення та випробування на герметичність.
5. Шви, які працюють під високим тиском, - чеканення та підчеканення.
6. Штуцери і труби діаметром понад 150 мм - підчеканення та відбортовка.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Чеканить шви пневматичними апаратами та вручну найбільш відповідальних посудин, апаратів і частин корпусу суден, які працюють під тиском понад 1,2 МПа (12 атм) в різних умовах. Усуває дефекти чеканення після випробування виробів, які працюють під високим тиском.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію пневматичних інструментів та пресів; технічні умови на чеканення біметалу та легованих сталей; особливо щільне чеканення і підчеканення швів та заклепок різними способами; усі види інструментів, які застосовує під час чеканення; будову контрольно-вимірювальних інструментів, які застосовує під час випробування на герметичність.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Відсіки міждонні, шахти, сходи - чеканення та випробування на непроникність.
2. Конструкції різні з листового металу - чеканення та підчеканення швів по краю.
20. ШТАМПУВАЛЬНИК (ХОЛОДНОШТАМПУВАЛЬНІ РОБОТИ)
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує холодне штампування простої та середньої складності деталей з металу різного профілю та неметалевих матеріалів: текстоліту, фольги, слюди, гетинаксу тощо, на налагоджених ексцентрикових, фрикційних та кривошипних пресах зусиллям до ЗМН (300 тс) з застосуванням простих та складних вирубальних, витяжних, згинальних та формувальних штампів. Штампує вироби з відходів жерсті, просоченої тканини, фібри та целулоїду. Обрубує ливники з кольорових та дорогоцінних металів та сплавів. Перевіряє виготовлені деталі за взірцем або шаблоном. Керує механізмами пресу та змазує його. Бере участь в установленні штампу та інструменту, який змінюється. Штампує деталі на більш потужних пресах під керівництвом штампувальника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову однотипних пресів; заходи установлення та знімання штампів; основні механічні властивості матеріалів, які штампує, у межах роботи, яку виконує; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів; основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності та чистоти обороблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Башмаки для газових балонів - вирубання та маркування заготовок.
2. Бушони - вирубання та штампування.
3. Вали колінчасті та розподільні з діаметром до 100 мм довжиною до 1500 мм - обрізання заливу.
4. Гайки, болти, заклепки, планки, прокладки - вирубання, штампування.
5. Гачки рибальські, шпильки канцелярські - згинання радіусу, кільця.
6. Голки без'язикові - згинання гачка (щербинки).
7. Голки мішкові - штампування.
8. Деталі для металевої тари з листової сталі - штампування.
9. Деталі накладного замка з листового металу - вирубання, згинання, штампування.
10. Деталі радіокомпонентів: прокладки, шайби, планки, гайки, пелюстки - штампування.
11. Диски - висікання зі штаби, просікання пазів та отворів.
12. Дуги браслетів - відрубання.
13. Дульця виробів - правка.
14. Жеребейки - вирубання, згинання.
15. Заготовки кабельних підвісок - обрубання кутів.
16. Заготовки різні - вирубання фігурних кутиків під наступне згинання.
17. Замки кабельних підвісок - вирубання, згинання.
18. Іграшки металеві - вирубання, згинання, штампування деталей.
19. Кільця корпусні (обідки), важілі, собачки, шайби, прокладки, заготовки платин та мостів годинників - вирубання.
20. Ключі гайкові - вирубання, штампування зіва.
21. Коліна вентиляції - вирубання заготовок.
22. Ковпачки, кришки різні, труби - штампування.
23. Корпуси стального посуду - вирубання заготовок.
24. Кронштейни - згинання.
25. Кутики, вушка - згинання.
26. Набори столові алюмінієві та з корозійно-стійкої сталі - вирубання, формування та штампування.
27. Ободи коліс легкових автомобілів - обтискання.
28. Перегородки бензобаків - штампування.
29. Петлі - вирубання заготовок.
30. Підвіски кабельні - згинання лапок.
31. Підвіски, хомути, скоби, планки - штампування на комбінованих штампах.
32. Піддони та щитки газових плит - штампування.
33. Планки для фільтрів - штампування.
34. Планки, кутики - проколювання отворів, обрубування кутиків на однопуансонних штампах з установленням деталей по упору.
35. Пластини та прокладки різні - штампування.
36. Прокладки гумові для труб вентиляції - штампування контуру з одночасним проколюванням отворів.
37. Прокладки рейкові - штампування (прошивання) отворів.
38. Поковки плоскогубців, круглогубців, гострозубців - обрізання заливання.
39. Рейки вузької та широкої колії - прошивання отворів.
40. Ручки газових балонів - згинання.
41. Ручки до посуду стальні - вирубання, згинання.
42. Сегменти статорів, роторів, якорів для електричних машин - штампування.
43. Сітки повітрофільтрів - гофрування.
44. Скоби, диски, косинки, прокладки для металорізальних верстатів - штампування, вирубання, згинання.
45. Трубки вил - пробивання отворів.
46. Хрестовини вентиляторів - проколювання отворів.
47. Шайби, сегменти, підкладки, накладки та інші деталі ювелірних виробів та з гетинаксу і текстоліту - штампування, пробивання, вирубання.
48. Шарніри - вирубання, згинання.
49. Штаби - пробивання овальних отворів.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує холодне штампування складних та особливо складних деталей з різного профілю металу на ексцентрикових, фрикційних та кривошипних пресах зусиллям до 3 МН (300 тс), з застосуванням складних комбінованих вирубальних, витяжних, згинальних, зачищувальних та координатних штампів. Виконує холодне штампування простих та середньої складності деталей на пресах зусиллям понад 3 до 10 МН (понад 300 до 1000 тс). Штампує вироби з кольорових металів і сплавів. Перевіряє виготовлені деталі вимірювальним інструментом. Штампує або вирубає на пресах та штампах вироби з розм'якшеного целулоїду, органічного скла, слюди, лінолеуму та полівінілхлоридних заготовок. Установлює, знімає штампи та змінює інструмент. Керує механізмами пресу та самостійно його регулює.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи пресів різних типів; способи штампування залежно від марки та потрібної чистоти поверхонь виробів; розміри металевих стрічок та вирублених деталей капсюльного виробництва; способи установлення, знімання та кріплення штампів та інструменту; технічні умови на виготовлення щілиноподібних сит; будову контрольно-вимірювальних інструментів; допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балки зварні - правка на гідропресі зусиллям до 3 МН (300 тс).
2. Важілі годинників - витягування штифтів.
3. Вилки годинників анкерні - вирубання з пробиванням пазів.
4. Вироби капсюльного виробництва (ковпачки, чашечки) - вирубання, штампування, витягування, зварювання та пробивання отворів.
5. Голки радіусні - згинання.
6. Дена для газових балонів - витягування.
7. Деталі та скоби зі сплавів - згинання з попереднім нагріванням.
8. Деталі електровакуумних приладів: аноди, катоди, тримачі, циліндри - штампування.
9. Дена повітряні балонів - витягування та обрізання.
10. Заготовки для рихтувальних терпугів - згинання на пресі.
11. Замки підсилені для зварних касет - згинання.
12. Знаки, жетони - штампування.
13. Кожухи годинників - формування.
14. Коліна вентиляції - витягування.
15. Комірці газових балонів - пробивання отворів.
16. Контакти з тугоплавких металів - штампування.
17. Конуси для спецапаратів - витягування.
18. Конуси, коробки, циліндри - згинання з перевіркою за шаблоном.
19. Корита, кожухи, каркаси для металорізальних верстатів - штампування, згинання.
20. Корпус накладного замка - витягування.
21. Корпуси газових плит - витягування, вирубання отворів, відбортовка та згинання планок.
22. Корпуси муфт зчеплення - штампування.
23. Кришки водяної рубашки - витягування та штампування.
24. Кришки горловин - проколювання отворів за світловим променем.
25. Кришки та дверцята - витягування та штампування.
26. Ланцюжки - виготовлення на автоматі.
27. Листи глушників, приймальних патрубків - перфорація на перфопресі.
28. Листи обтічників - проколювання отворів за розміткою за допомогою світлового променя.
29. Листи статорів, роторів, якорів для електричних машин - штампування.
30. Миски - витягування.
31. Молотки зуботехнічні - калібрування.
32. Монети - штампування.
33. Мости, платини годинників - кернення, зачищання координатних отворів.
34. Набори столові з корозійно-стійкої сталі та з кольорових металів та сплавів - штампування з тисненням малюнка.
35. Ободи годинників - обрубання заливу з одночасним зачищенням по контуру.
36. Ободи коліс вантажних автомобілів - обтискання.
37. Отвори, пази, вікна на тонких листах гетинаксу та склотекстоліту - вирубання та штампування на пневмопресах до 0,5 т.
38. Підвіски кабельні - профілювання стрічки на напівавтоматі з одночасним прокладанням отворів і обрізанням, згинання.
39. Плечики вил - штампування.
40. Повікопідіймальники, зонди зубні - штампування.
41. Полоз, стояк, спинка лялькових саней - згинання та проколювання отворів.
42. Посуд з кольорових металів та сплавів - глибоке витягування.
43. Прокладки червономідні з канавками - штампування з штаби та калібрування.
44. Решітки - проколювання отворів на багатопуансонних штампах.
45. Решітки жалюзні - штампування прорізів з оформленням щілин.
46. Ручки меблеві - штампування.
47. Сітки безвідходні - штампування.
48. Стояки елементної системи - проколювання пазів в прямокутних трубках в пристрої.
49. Сфера глушників - витягування.
50. Труби наливні бензобаків - пробивання та згинання.
51. Трубки вил - штампування.
52. Фланці - штампування контуру з одночасним проколюванням отворів.
53. Фланці та шайби упорні кулачкових валиків - пробивання.
54. Хомути - згинання, проколювання отворів.
55. Хрестовини вентиляторів - пробивання та згинання лопатей.
56. Циферблати годинників - чеканення та висаджування цифр.
57. Шайби підп'ятників гідрогенераторів - штампування.
58. Шайби, протяжки та інші деталі - штампування на пресах з автоматичним подаванням стрічки з періодичним підналагодженням падаючого пристрою.
59. Шинки та галерки просічені та інші деталі ювелірних виробів - штампування, вирубання.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує холодне штампування складних та особливо складних деталей з різного профілю металу на ексцентрикових, фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 до 10 МН (понад 300 до 1000 тс) з застосуванням витяжних, формувальних, просічних, командних та комбінованих штампів. Виконує холодне штампування великих простих та середньої складності деталей на пресах зусиллям понад 1000 тс. Штампує, згинає та витягує на підігрітих штампах заготовки і спеціальні сплави (магнієві, титанові). Виконує холодне штампування деталей на пресах з роликовими та валковими подачами, на багатошпиндельних пресах-автоматах, спарених з різьбонакатними та прокатними машинами, та на штампах з револьверними, гачковими, кліщовими та валиковими подачами. Калібрує шестірні, які згладжуються дорном, на гідравлічних пресах. Виконує холодне штампування деталей складної конфігурації з дорогоцінних металів і сплавів на штампах з автоматичною подачею. Настроює штампи та інструменти. Керує механізмами преса та самостійно його регулює.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми пресів різних типів; марки та сорти металу, який застосовує під час штампування; заходи штампування великих деталей; конструкцію спеціальних, універсальних та контрольно-вимірювальних інструментів; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Бампери автомобілів - штампування.
2. Бензобаки - витягування та штампування.
3. Головки облицювальних радіаторів - витягування.
4. Деталі ажурні та просічні ювелірних виробів - штампування з тисненням та витягування.
5. Деталі щіткотримачів - штампування.
6. Диски гальмові - штампування.
7. Крила автомобілів - витягування та штампування.
8. Листи - перфорація на верстатах з автоматичною валковою подачею (Аїда), з налагодженням верстата перед роботою та підналагодження під час роботи.
9. Листи полюсів електричних машин - штампування.
10. Лонжерони - згинання, витягування.
11. Ордени, медалі та наградні значки - штампування.
12. Пристрій спадний для штампування деталей з штаба - установлення та налагодження.
13. Упори люків та стояки кутові піввагонів - штампування.
14. Чаша мийки - формування, відбортовка.
15. Щиток та панель передка - штампування.
16. Щити для приладів - вирубання отворів різної конфігурації за розміткою.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує холодне штампування великих, складних та особливо складних деталей та виробів на ексцентрикових, фрикційних та кривошипних пресах одинарної та подвійної дії зусиллям понад 10 МН (1000 тс) з застосуванням складних витяжних, формувальних, просічних, компаундних та комбінованих штампів, які виконують одночасне вирубання та формування. Виконує холодне штампування деталей складної та особливо складної конфігурації з дорогоцінних металів та їх сплавів на багатопозиційних штампах.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію пресів різних типів; допуски для штампів; механічні властивості металів, які штампує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дена цистерн - штампування.
2. Контакти з дорогоцінних металів і сплавів зі сферичними та конічними головками - штампування та пробивання.
3. Крила вентиляторів до великих електричних машин - штампування.
4. Криші автомобілів - штампування.
5. Криші люків піввагонів - штампування з проколюванням отворів.
6. Лонжерони, поперечини та підсилювачі рам автомобілів - пробивання та штампування.
7. Панелі основини, задка, бокові - штампування.
8. Сегменти ободів роторів та генераторів - штампування.
9. Сегменти статорів для турбогенераторів та гідрогенераторів - штампування.
10. Хомути для кріплення обмоток - штампування.
21. ШТАМПУВАЛЬНИК ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНИМ МЕТОДОМ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з поста керування процес штампування простих деталей з листового або фасонного металу, розширення труби, витягання листових заготовок, вирубання та прошивання отворів на електромагнітних та електрогідравлічних установках. Перевіряє деталі за взірцем або шаблоном. Установлює та знімає деталі, індуктори та матриці. Підналагоджує установки, які обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи електромагнітних та електрогідравлічних установок для штампування деталей та запобіжних пристроїв; призначення та умови застосування простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; правила обслуговування високовольтного устаткування; основи знань про гідравліку, механіку, електротехніку; систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Мембрани, діафрагми - витягування листової заготовки.
2. Патрубки - вирубання.
3. Труби - розширення.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з поста керування процес штампування деталей середньої складності з металу різних профілів, вирубання та прошивання отворів, витягання, чеканення, а також штампування деталей циліндричної та конічної форми з важкодеформівних сплавів в водяному середовищі на електромагнітних та електрогідравлічних установках. Обтискує заготовки з метою одержання нероз'ємного з'єднання. Налагоджує установки, які обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову електромагнітних та електрогідравлічних установок для штампування деталей та запобіжних пристроїв; правила підналагодження установок, які обслуговує; принцип роботи індукторів; будову пульта керування процесом; електротехніку, механіку, гідравліку у межах роботи, яку виконує; призначення та правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; основні фізичні та електричні параметри процесу електро-магнітного штампування; технологічну послідовність штампування матеріалів, які застосовує; механічні властивості матеріалів, які обробляє; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дена, обтічники - витягування.
2. Наконечники металеві - напресування на ізолятор.
3. Труби стальні - обпресування шестигранника.
4. Тяга керування - обтискання на стальні наконечники.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде з пульта керування процес штампування складних деталей з металу різного профілю, вирубання та прошивання, витягування, чеканення, складання на електромагнітних та електрогідравлічних установках. Обтискує циліндричні порожні деталі з утворенням внутрішньої різьби. З'єднує дві і більше деталі напресуванням сполучного елементу. Калібрує посадочні місця.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості електромагнітних та електрогідравлічних установок та правила їх налагодження; метод наближеного розрахунку параметрів процесу; будову складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Обичайки замкнутої форми з високоміцних матеріалів - штампування.
2. Труби металеві - обтискання з утворенням внутрішньої різьби.
22. ШТАМПУВАЛЬНИК МЕТОДОМ ВИБУХУ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує та витягує порожнисті деталі: витягування, формування, калібрування, пробивання та відбортовка отворів простих деталей з коефіцієнтом витягання К < 1/4 (К - fd, де f - стріла прогину; d - діаметр деталі) з листового матеріалу з межею міцності на розрив до 500 МПа (50 кгс/мм2) та товщиною до 4 мм на установках вибухової апаратури, які використовують як компактний енергоносій порох, газоподібні вибухові суміші, бризантні вибухові речовини. Установлює, знімає, очищає та змащує матриці. Установлює, закріпляє, знімає деталі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості вибухових речовин; правила поводження з вибуховими матеріалами; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів; режим термічного оброблення листового матеріалу, який застосовує; властивості матеріалів, які застосовує, та особливості їх деформації.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Витягування, формування, калібрування, пробивання та відбортовка отворів:
1. Обичайки звичайні.
2. Обтічники, конуси, сфери.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує та витягує порожні деталі: витягує, формує, калібрує, пробиває та відбортовує отвори простих деталей; пробиває лючки різної конфігурації з коефіцієнтом витягування К < 1/2 з листового матеріалу з межею міцності понад 500 МПа (50 кгс/мм2) та товщиною до 4 мм на вибухових установках. Налагоджує матриці.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи вибухової апаратури, підіймальників, водяних та вакуумних насосів конструкцій, які застосовує; режими термічного оброблення різних марок листових металів та сплавів, їх властивості та особливості деформації; способи налагодження матриць.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дена - витягування, формування, калібрування, групове пробивання та відбортовка отворів.
2. Обичайки замкнутої форми з високоміцних матеріалів - формування та калібрування з трубчастих заготовок та групове пробивання отворів.
3. Перегородки плоскі - групове пробивання отворів.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує великогабаритні деталі довжиною до 2500 мм з високоміцних листових матеріалів та сплавів. Штампує, витягує та калібрує деталі середньої складності. Штампує деталі з глибокими виштамповками різного периметру, пробиває та відбортовує отвори в листовому матеріалі, в тому числі з алюмінієвих та титанових сплавів, сталей тощо, товщиною понад 4 до 10 мм з забезпеченням високої точності їх виготовлення. Розраховує та готує заряд та проводить вибух.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні конструктивні особливості оснастки та вибухової апаратури, яка застосовується під час штампування методом вибуху; правила роботи в заряджальних майстернях; правила визначення зовнішніх навантажень, які діють на заготовку; розрахунки технологічних параметрів; форми і маси заряду, дистанції вибуху та глибини розташування заряда над вільною поверхнею рідини; склад газової суміші та умови, які необхідні для її детонації; правила підготовки заряду та підривного ланцюга; виготовлення групових зарядів та способи їх підривання; правила зберігання вибухових речовин та способи їх транспортування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Дифузори - штампування, витягування та калібрування.
2. Дена великогабаритні сферичної, еліптичної форми з циліндричним поясом - штампування, витягування та калібрування.
3. Обичайки великогабаритні - штампування, витягування та калібрування.
4. Ребра жорсткості - штампування, витягування та калібрування.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує великогабаритні деталі довжиною понад 2500 мм з високоміцних листових матеріалів і сплавів. Штампує, витягує та калібрує відповідальні деталі складної конфігурації за декількома підривами з застосуванням групових та фігурних зарядів. Виконує розширення труб на визначеній дільниці за рахунок укорочення їх довжини з утворенням на них жорсткостей у вигляді поперечних кільцевих зигів. Формує панелі з рифтами та ребрами жорсткості. Штампує деталі з глибокими виштамповками різного периметру, пробиванням та відбортовкою отворів в листовому матеріалі, в тому числі з алюмінієвих та титанових сплавів, сталей товщиною понад 10 мм з забезпеченням високої точності їх виготовлення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію оснастки та установок, які використовуються під час штампування методом вибуху; виготовлення групових та фігурних зарядів та способи їх підривання; особливості установлення зарядів у разі повторних підривів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Обичайки з зигами - виготовлення методом розширення труб на визначеній дільниці за рахунок укорочення їх довжини.
2. Рубашки камер згоряння - штампування, витягування та калібрування.
3. Сопла двигунів - штампування, витягування та калібрування.
23. ШТАМПУВАЛЬНИК НА ПАДАЮЧИХ МОЛОТАХ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує, калібрує, згинає, витягує та править прості деталі на падаючих молотах з різного листового матеріалу, який піддається штампуванню, - дюралевих сплавів, сталей, магнієвих, титанових та інших спеціальних сплавів. Установлює штампи на падаючі молоти та знімає їх; закріпляє страхові троси. Нівелює поверхні пуансонів свинцем. Регулює падаючі молоти. Зачищає пуансони. Очищує та змазує штампи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних падаючих молотів; заходи одноударного штампування; основи знань про будову свинцево-цинкових та інструментальних штампів; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів, режими термічного оброблення листового матеріалу; способи запасування тросів; основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування, калібрування, згинання та правка:
1. Заглушки стояків шасі.
2. Лючки повітряних коробів.
3. Облицювання водяних баків.
4. Обшивки вихлопних труб.
5. Обшивки пілопів.
6. Обкантовки зливних бачків.
7. Патрубки повітропроводів.
8. Профілі внутрішнього набору фюзеляжів.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує, калібрує, згинає, витягує та править деталі середньої складності на падаючих молотах з різного листового матеріалу, який піддається штампуванню в холодному та підігрітому стані. Нагріває заготовки пальником киснево-ацетиленового зварювання (КАЗ); відпалює заготовки в свинцевих ваннах. Виконує посадку матеріалів на спеціальних верстатах. Обрізає заливи на вібраційних та роликових ножицях. Підналагоджує падаючі молоти.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила підналагодження падаючих молотів, посадочних верстатів, вібраційних та роликових ножиць різних типів; будову свинцево-цинкових та інструментальних штампів та пальників киснево-ацетиленового зварювання; механічні властивості листового матеріалу; будову контрольно-вимірювальних інструментів;
способи та заходи заготовки та нагрівання заготовок в електропечах; допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування, калібрування, згинання та правка:
1. Балки люків.
2. Зашивки щільових крил.
3. Стрічки середніх стулок.
4. Обшивання стулок шасі.
5. Рамки обігрівань ліхтарів.
6. Ребра жорсткості внутрішні фюзеляжів.
7. Чашки передніх стулок.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампування, калібрування, витягування, згинання та правка деталей складної конфігурації на падаючих молотах з різних матеріалів, які піддаються штампуванню в холодному та підігрітому стані. Штампує та витягує великогабаритні деталі з прокладанням гуми, фанерних кілець, ручною посадкою матеріалу з точністю до 0,5 мм. Штампує деталі з малими перемичками, криволінійними стінками, з плоским або закругленим вигіном в двох, трьох площинах. Штампує з розведенням та правкою матеріалу на розвідних та вибивальних молотах та посадкою гофра на посадочних верстатах. Штампує деталі з глибокими виштамповками різного периметру. Установлює, знімає та нівелює штампи з заливанням матриць свинцем. Налагоджує падаючі молоти.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми, правила налагодження та керування різними падаючими та вибивальними молотами, багатоперехідними штампами, посадочними верстатами та нагрівальною апаратурою (електропечами, електроплитами тощо); правила користування термоолівцями під час підігрівання деталей; будову та призначення бійків вибивних та розвідних молотів; складні заходи штампування на падаючих молотах різних систем і з різною масою падаючих частин молота; механічні властивості та режим нагрівання різних матеріалів, які піддаються штампуванню; термічне оброблення матеріалів, які штампує; конструкцію підтримувальних та підіймальних пристроїв і штампів складної конструкції (багатоструменних, комбінованих тощо); систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування та витягування:
1. Балони товстостінні високого тиску.
2. Двері вхідні фюзеляжу, люки багажні.
3. Коробки та кожухи різних розмірів.
4. Напівпатрубки великої кривизни з вигіном в трьох площинах, розміром від 500 х 600 мм і більше.
5. Обтічники розміром від 400 х 600 мм та більше, з перехідними радіусами.
6. Обкантування розміром від 500 х 800 мм і більше з різними радіусами вигіну зі змінною малкою бортів.
7. Профілі та кутики з кривизною вигіну в двох та трьох площинах, довжиною понад 1000 мм.
8. Ребра жорсткості одинарної та подвійної кривизни всіх розмірів, які мають від трьох і більше виштамповок.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує, калібрує, витягує, згинає та править особливо складні, відповідальні, а також дослідні деталі на падаючих молотах в холодному та нагрітому стані. Додержує температуру нагрівання з урахуванням марок та товщини матеріалів, які штампує. Штампує деталі з титанових сплавів з застосуванням радіаційного нагрівання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: особливості технології штампування деталей на падаючих молотах з радіаційним нагріванням; конструкцію та особливості експлуатації устаткування, яке обслуговує; механічні та термічні властивості матеріалів, які штампує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Деталі з інструментальних сплавів з колонками - штампування.
2. Деталі особливо складної конфігурації з особливо міцних матеріалів - штампування в різних контейнерах.
ПЕРЕЛІК
НАЙМЕНУВАНЬ ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ РОЗДІЛОМ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ВІДПОВІДНИМ РОЗДІЛОМ ВИПУСКУ 2 ЕТКС ВИДАННЯ 1989 р.
N п/п 
Найменування професій, які розміщені у цьому розділі 
Діапазон розрядів 
Найменування професій за випуском 2 ЕТКС видання 1989 р. 
Діапазон розрядів 
1. 
Автоматник холодновисаджувальних автоматів 
2 - 5 
Автоматчик холодновысадочных автоматов 
2 - 5 
2. 
Вальцювальник (холодно-штампувальні роботи) 
2 - 5 
Вальцовщик 
2 - 5 
3. 
Вальцювальник гольчастих роликів і кульок 
Вальцовщик игольчатых роликов и шариков 
4. 
Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 
2 - 5 
Изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов 
2 - 5 
5. 
Волочильник 
2 - 5 
Волочильщик 
2 - 5 
6. 
Давильник 
2 - 5 
Давильщик 
2 - 5 
7. 
Завальцювальник 
1 - 4 
Завальцовщик 
1 - 4 
8. 
Згинальник труб 
1 - 5 
Гибщик труб 
1 - 5 
9. 
Клепальник 
1 - 6 
Клепальщик 
1 - 6 
10. 
Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 
2 - 5 
Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 
1 - 5 
11. 
Котельник 
2 - 6 
Котельщик 
2 - 6 
12. 
Налагоджувальник холодно-штампувального устаткування 
3 - 6 
Наладчик холодноштамповочного оборудования 
3 - 6 
13. 
Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 
2 - 5 
Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования 
2 - 5 
14. 
Правильник ручним способом 
1 - 5 
Правильщик вручную 
1 - 5 
15. 
Профілювальник 
1 - 4 
Профилировщик 
1 - 4 
16. 
Рихтувальник кузовів 
3 - 5 
Рихтовщик кузовов 
3 - 5 
17. 
Різальник металу на ножицях і пресах 
1 - 4 
Резчик металла на ножницах и прессах 
1 - 4 
18. 
Різальник на пилах, ножівках та верстатах 
2 - 3 
Резчик на пилах, ножовках и станках 
1 - 3 
19. 
Чеканник 
1 - 5 
Чеканщик 
1 - 5 
20. 
Штампувальник (холодноштампувальні роботи) 
2 - 5 
Штамповщик 
2 - 5 
21. 
Штампувальник електроімпульсним методом 
3 - 5 
Штамповщик электроимпульсным методом 
3 - 5 
22. 
Штампувальник методом вибуху 
3 - 6 
Штамповщик методом взрыва 
3 - 6 
23. 
Штампувальник на падаючих молотах 
2 - 5 
Штамповщик на падающих молотах 
2 - 5 


ПЕРЕЛІК
НАЙМЕНУВАНЬ ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНИМ РОЗДІЛОМ ВИПУСКУ 2 ЕТКС ВИДАННЯ 1989 р., ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ЦИМ РОЗДІЛОМ
N п/п 
Найменування професій, за випуском 2 ЕТКС видання 1989 р. 
Діапазон розрядів 
Найменування професій, які розміщені у цьому розділі 
Діапазон розрядів 
1. 
Автоматчик холодновысадочных автоматов 
2 - 5 
Автоматник холодновисаджувальних автоматів 
2 - 5 
2. 
Вальцовщик 
2 - 5 
Вальцювальник (холодноштампувальні роботи) 
2 - 5 
3. 
Вальцовщик игольчатых роликов и шариков 
Вальцювальник гольчастих роликів і кульок 
4. 
Волочильщик 
2 - 5 
Волочильник 
2 - 5 
5. 
Гибщик труб 
1 - 5 
Згинальник труб 
1 - 5 
6. 
Давильщик 
2 - 5 
Давильник 
2 - 5 
7. 
Завальцовщик 
1 - 4 
Завальцювальник 
1 - 4 
8. 
Изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов 
2 - 5 
Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 
2 - 5 
9. 
Клепальщик 
1 - 6 
Клепальник 
1 - 6 
10. 
Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 
1 - 5 
Контролер котельних, холодноштапувальних і давильних робіт 
2 - 5 
11. 
Котельщик 
2 - 6 
Котельник 
2 - 6 
12. 
Наладчик холодноштамповочного оборудования 
3 - 6 
Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 
3 - 6 
13. 
Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования 
2 - 5 
Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 
2 - 5 
14. 
Правильщик вручную 
1 - 5 
Правильник ручним способом 
1 - 5 
15. 
Профилировщик 
1 - 4 
Профілювальник 
1 - 4 
16. 
Резчик металла на ножницах и прессах 
1 - 4 
Різальник металу на ножицях і пресах 
1 - 4 
17. 
Резчик на пилах, ножовках и станках 
1 - 3 
Різальник на пилах, ножівках та верстатах 
2 - 3 
18. 
Рихтовщик кузовов 
3 - 5 
Рихтувальник кузовів 
3 - 5 
19. 
Чеканщик 
1 - 5 
Чеканник 
1 - 5 
20. 
Штамповщик 
2 - 5 
Штампувальник (холодно-штампувальні роботи) 
2 - 5 
21. 
Штамповщик методом взрыва 
3 - 6 
Штампувальник методом вибуху 
3 - 6 
22. 
Штамповщик на падающих молотах 
2 - 5 
Штампувальник на падаючих молотах 
2 - 5 
23. 
Штамповщик электроимпульсным методом 
3 - 5 
Штампувальник електроімпульсним методом 
3 - 5 


КУВАННЯ, ПРЕСУВАННЯ, ВИСОКО- ТА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. БАНДАЖНИК
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Нагріває на різних горнах та знімає бандажі з центрів колісних пар в гарячому стані. Визначає температуру нагрівання бандажів під час їх знімання. Виконує роботи під керівництвом бандажника більш високої кваліфікації під час насаджування бандажів на центри колісних пар. Регулює роботу горна.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову вугільних, газових та електричних нагрівальних горен, спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів для виміряння температури нагрівання бандажів; вимоги до знімання бандажів з центрів колісних пар; температурний режим під час знімання бандажів; порядок визначення температури нагрівання за допомогою термічних олівців і температурного режиму плавлення свинцю; допуски та посадки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Насаджує бандажі на центри колісних пар та закріплює їх бандажними кільцями з застосуванням різних інструментів та пристроїв. Визначає величини обточування і розточування бандажів та температуру нагрівання їх під час насаджування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричну схему електричних горнів; вимоги до насаджування бандажів на центри колісних пар; конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв та інструментів, які застосовують при насадженні бандажів на центри колісних пар; способи визначення величини натягу під час перетягування бандажів; інструкцію з формування колісних пар; порядок визначення якості оброблення та підготовки сполучень поверхонь бандажів і центрів колісних пар; систему допусків і посадок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
2. ГАРТІВНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Загартовує, відпалює, відпускає, нормалізує та патентує стрічки, катанки, прутки, штанги, туби, шайби, дроти, кріпильні деталі, різні заготовки деталей та виробів з кольорових та чорних металів в газових, мазутних, електричних, патентувальних, гартівних печах і ваннах та електроконтактних машинах періодичної та безперервної дії. Забезпечує температуру режиму термічного оброблення та швидкість проходження через печі, ванни деталей та виробів, які обробляє, залежно від розмірів та марок металів під керівництвом гартівника більш високої кваліфікації. Бере участь у веденні процесу нагрівання та гартування рейок, коліс та бандажів на гартівних апаратах, столах, колодязях, печах, гартівних машинах. Завантажує деталі, вироби, кріпильні деталі в печі. Вмикає та вимикає печі. Установлює деталі в призмах відповідно до технічних умов. Визначає ступінь нагрівання за приладами. Накладає та знімає на барабани мотки дроту та стрічки. Скріплює кінці дроту зварюванням або зв'язуванням. Заправляє кінці дроту в піч, ванну. Відрубує взірці дроту та стрічки для випробування. Укладає метал в пакети, на транспортер, вагонетки, платформи та завантажує в піч з застосуванням підіймально-транспортних механізмів. Складає обмазку та заповнює зазори для запобігання надходження холодного повітря в робочу камеру печі. Стежить за роботою печі, форсунок та всієї апаратури на робочому місці. Чистить топки та відвозить шлак. Бере участь в ремонті устаткування, яке обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу гартування, відпалу, нормалізації, патентування; принцип роботи устаткування, яке обслуговує; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів; температуру нагрівання та охолодження; основні властивості матеріалів, які обробляє, та їх маркування; технічні умови на деталі, вироби, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Гартує, відпалює та патентує катанки, дроти з діаметром до 1,0 мм в газових, мазутних, патентувальних, гартівних, полум'яних та електричних печах періодичної та безперервної дії. Гартує, відпалює, відпускає, нормалізує прутки, штанги, кріпильні деталі, різні заготовки деталей та виробів з кольорових та чорних металів на електроконтактних машинах, в полум'яних та електричних печах періодичної та безперервної дії. Веде процес нагрівання та гартування прокату на установках струмів високої частоти. Веде процес нагрівання та гартування рейок, коліс, бандажів, вил на гартувальних апаратах, столах, в колодязях, печах, гартівних машинах під керівництвом гартівника більш високої кваліфікації. Подає, розкладає та кантує метал на стелажах для гартування. Установлює та знімає редуктор, надіває гартівний апарат на нагріту рейку та знімає його після гартування. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів автоматичної подачі та скиданням металу в кишеню. Забезпечує температурні режими термічного оброблення та швидкість проходження через печі, ванни деталей та виробів, які обробляє, залежно від розмірів та марок металів. Стежить за роботою печей, ванн, намотувальних апаратів та барабанів. Контролює правильне та своєчасне завантаження і вивантаження печей і режим термооброблення. Перевіряє якість термооброблення деталей, виробів за зробленими випробуваннями взірців на механічні властивості. Таврує та маркує метал.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування, яке обслуговує; процес термічного оброблення металу різних марок; технологію гартування металу на установках струмів високої частоти; режими гартування металу на струменних гартівних апаратах та гартівних столах різних типів; температурний режим термічного оброблення деталей, виробів; властивості охолоджувального середовища; операції наступного оброблення; режими роботи устаткування; технічні умови на деталі, вироби, які термічно обробляються; будову простих та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; систему таврування металу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Гартує, відпалює та патентує стрічки, дроти з діаметром понад 1,0 мм в газових та мазутних печах безперервної дії за установленим процесом режимом. Гартує, відпалює, нормалізує та відпускає калібрований метал різних марок сталей, біметалевий дріт та дріт з високовуглецевих та легованих марок сталі в печах різних конструкцій. Веде процес нагрівання та гартування рейок, коліс, бандажів, вил на гартівних апаратах, столах, колодязях, печах, гартівних машинах. Регулює режим термічного оброблення за контрольно-вимірювальними приладами. Забезпечує правильну підготовку металів до відпалу, безперебійну роботу печей та устаткування, яке обслуговує. Перевіряє якість відпаленого каліброваного металу. Відбирає проби на чистоту захисного газу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості устаткування, яке обслуговує; правила нагрівання, гартування, відпалу, відпускання, нормалізації, патентування та вибору їх режиму; процес термічного оброблення каліброваного металу різних марок сталі; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів; конструкцію спеціальних пристроїв; способи регулювання температурного режиму; вимоги до якості відпаленого металу; ознаки браку та способи його запобігання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
3. ЗАГОТІВЕЛЬНИК СУМІШІ ДЛЯ ЦЕМЕНТАЦІЇ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує компоненти і складає з них суміші для цементації деталей відповідно до технічних умов та за установленою рецептурою на вуглезмішувальних установках або вручну. Завантажує компоненти у вуглезмішувальні установки та вивантажує готові суміші.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи вуглезмішувальної установки; правила приготування суміші для цементації - вимоги до суміші; правила складування та зберігання суміші; рецептуру приготування суміші. 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4. ІЗОЛЮВАЛЬНИК У ТЕРМООБРОБЛЕННІ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обмазує та ізолює прості і середньої складності конфігурації деталі вогнетривкою масою вручну, з застосуванням пристроїв та інструменту. Готує шамотну глину, азбестові та інші ізоляційні матеріали для одержання вогнетривкої маси. Виконує попереднє сушіння вогнетривкої маси в навколишньому середовищі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та заходи ізоляції деталей; місця на деталях, які підлягають ізоляції; правила підготовки вогнетривкої маси для ізоляції; вимоги до вогнетривкої маси.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обмазування та ізолювання:
1. Валики гладкі.
2. Кільця.
3. Осі.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обмазує та ізолює складні за конфігурацією деталі з важкодоступними для оброблення місцями вогнетривкою масою вручну з застосуванням пристроїв та інструменту. Готує вогнетривку масу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: склади ізоляційної суміші; способи приготування вогнетривкої маси за заданими рецептами; види ізоляції; правила користування пристроями та інструментами для вбивання ізоляції у внутрішні частини деталей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Обмазування та ізолювання:
1. Вали зі шлицами.
2. Втулки з зубами.
3. Шестірні різні.
5. КОВАЛЬ НА МОЛОТАХ І ПРЕСАХ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у куванні деталей на різних молотах і пресах як підручний коваля більш високої кваліфікації. Розігріває печі, подає, розвантажує та нагріває заготовки з вуглецевих малолегованих сталей і кольорових металів для кування. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги, стропить вантажі для їх піднімання та переміщення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову та принцип роботи молотів, горнів, печей, які обслуговує; призначення та умови застосування інструменту та пристроїв; способи нагрівання металу в горнах і печах; основи знань про припуски і допуски на поковку; правила керування підіймально-транспортним устаткуванням та правила стропальних робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Кує прості та середньої складності деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям до 8 МН (800 тс). Виконує роботи зі згинання, протягання, висаджування та правки деталей. Виготовляє простий та середньої складності ковальський інструмент. Виконує розковування трубок вил під молотом. Штампує в прокладальних штампах. Виконує ковальське зварювання та наварювання простих деталей. Відрубує гарячий метал. Складає заготовки під молотом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову молотів, пресів, нагрівальних печей, підіймальних механізмів, які обслуговує; заходи кування, правила підготовки устаткування та пристроїв до роботи; припуски на оброблення та допуски на поковки; кувальні особливості металу; властивості та режими нагрівання та кування вуглецевих та легованих сталей; правила користування приладами для визначення температури нагрівання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Болти, гайки - кування.
2. Важілі прямі, плоскогубці, гострозубці технічні - кування заготовок під штампування.
3. Деталі ресорного підвішування, візків рухомого складу та тяги стрілкових переводів - кування, правка.
4. Ексцентрики шатунів масою до 200 кг - кування.
5. Зуби картоплекопачів - кування.
6. Керни - кування.
7. Ключі - кування заготовок під штампування.
8. Коуші діаметром до 20 мм - кування.
9. Кутики, трійники, фітинги - кування.
10. Молотки, зубила, кувалди, сокири - кування.
11. Оправки для різців - кування.
12. Осі колісних пар - протягування.
13. Підніжки, поручні, кронштейни, кутики - згинання.
14. Різці великі та різцетримачі фасонні - кування.
15. Ступиці, осі, кулачки патронів, поводки - кування.
16. Тяги прямі та з декількома перегинами - кування.
17. Фільєри - запресування в стальну оправу під молотом і пресом.
18. Фланці, кільця та диски діаметром до 300 мм - кування з прошиванням отворів.
19. Шестірні діаметром до 300 мм - кування.
20. Шпонки, плитки, скоби - кування.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Кує прості та середньої складності деталі та заготовки з високолегованих та жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т та пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс). Кує складні та особливо складні деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям 8 МН (800 тс). Кує прості та середньої складності деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс). Виконує роботи з протягування, розгортання, відрубання заготовок, деталей та забивання кінців труб для волочіння. Виконує вільне кування штабиків з тугоплавких металів та сплавів. Розгортає товстостінні кільця на підставних бійках і на спеціальних розгортувальних верстатах. Виконує ковальське зварювання та наварювання складних та середньої складності деталей. Установлює послідовність переходів кування деталей за шаблонами, складними кресленнями та ескізами з додержанням заданих допусків та чистоти поверхні. Складає великі заготовки під молотом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову молотів і пресів різних типів; складні заходи кування складних і відповідальних поковок; порядок визначення основних операцій технологічного процесу кування; інструктивні особливості ковальських нагрівальних печей; будову всіх видів ковальських інструментів та пристроїв; кувальні властивості сталей; режими нагрівання сталей різних марок; способи та заходи завантаження заготовок в печі та нагрівання їх; розрахунок довжини заготовки та об'єм поковок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Кування складних та особливо складних деталей, заготовок зі сталей різних марок (крім високолегованих і жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям до 8 МН (800 тс):
1. Бандажі з внутрішнім діаметром до 500 мм - кування з розгортанням.
2. Бруски буферні та швелерні, пояси візків рухомого складу - правка.
3. Бури діаметром до 40 мм та довжиною до 4000 мм - кування та правка.
4. Вали одно-, дво- і триколінчасті масою до 500 кг - кування.
5. Вали з фланцями та без фланців масою до 500 кг - кування.
6. Деталі автозчіпки гальмової важільної передачі рухомого складу - кування та правка.
7. Гачки хірургічні для розведення країв ран, підіймачі медичні гінекологічні - кування заготовок під штампування.
8. Заготовки для штампування деталей з кольорових сплавів - кування.
9. Інструмент ковальський - кування.
10. Інструмент різальний спеціальний та допоміжний - кування.
11. Кільця з зовнішнім діаметром до 500 мм і висотою до 250 мм - розгортання.
12. Коуші діаметром понад 20 до 48 мм - кування.
13. Ланки і ланцюги в складі - кування.
14. Муфти з'єднувальні з зовнішнім діаметром фланцю до 300 мм з прошиванням та без прошивання отворів - кування.
15. Осі вагонні - кування.
16. Покрівлі напіввагонів - кування, правка.
17. Рукоятки та важілі складної конфігурації - кування.
18. Стояки культиваторів - кування.
19. Стрічка гальмова для брашпіля діаметром до 550 мм - кування.
20. Суфле металеве пасажирського вагона - кування, правка.
21. Цапфи - кування.
22. Шатуни масою до 100 кг - кування.
23. Шестірні тонкостінні з діаметром до 500 мм - кування.
Кування простих та середньої складності деталей і заготовок із сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) і сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс), а також з високолегованих та жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т і пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс):
1. Важілі різної конфігурації - кування заготовок під штампування.
2. Вали ступінчасті з фланцями масою до 1000 кг - кування.
3. Втулки вкладишів діаметром до 500 мм, довжиною до 250 мм - кування.
4. Гаки дворогі для кранів вантажністю до 10 т - кування з розгорткою.
5. Заготовки з кольорових сплавів - протягування та відрубання.
6. Інструмент ковальський - кування.
7. Сталі високолеговані та жароміцні - відрубання на заготовки.
8. Тяги двоголовкові довжиною до 2000 мм - кування.
9. Фланці, кільця та диски діаметром понад 300 до 500 мм - кування з прошиванням отворів.
10. Шестірні діаметром понад 300 до 500 мм - кування.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Кує складні та особливо складні деталі і заготовки з високолегованих та жароміцних сталей визначеного сортаменту на молотах з масою падаючих частин до 3 т та пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс). Кує деталі різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин до 8 т та пресах зусиллям до 30 МН (3000 тс). Кує прості та середньої складності деталі і заготовки зі сплавів кольорових металів, зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних на молотах з масою падаючих частин понад 3 т і на пресах зусиллям 15 МН (1500 тс). Кує складні та особливо складні деталі і заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) і сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 т та пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (800 до 1500 тс). Кує деталі при мінімальній кількості нагрівань з додержанням установлених припусків і допусків. Виконує роботи з протягування, розгортки, відрубання складних та особливо складних деталей та заготовок на зазначених вище молотах і пресах. Кує балони рівної ємкості зі сталей різних марок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи гідравлічних, парогідравлічних пресів та пароповітряних молотів різних типів; конструкцію всіх видів ковальського інструменту та пристроїв; будову та вади зливків, прокату та ковальських поковок. 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Кування простих та середньої складності деталей і заготовок зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих і жароміцних, та зі сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 3 т і пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс), а також складних та особливо складних деталей і заготовок зі сталей різних марок (крім високолегованих і жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 600 до 1500 тс) і з високолегованих та жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т і пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс):
1. Бандажі з внутрішнім діаметром понад 500 до 200 мм - кування з розгортанням.
2. Вали гребні, упорні діаметром до 400 мм - кування.
3. Вали з фланцем масою 500 кг до 10 т - кування.
4. Вали одно-, дво- і триколінчасті масою понад 500 кг - кування.
5. Гаки однорогі для кранів та підіймачів - кування.
6. Кільця з зовнішнім діаметром понад 500 мм та висотою понад 250 мм - розгортка.
7. Ключі фігурні довжиною понад 800 мм - кування.
8. Муфти з'єднувальні з зовнішнім діаметром фланцю понад 300 мм з прошиванням та без прошивання отворів - кування.
9. Стопори для сталерозливальних ковшів - правка.
10. Стрічки гальмові для брашпіля діаметром понад 550 мм до 1300 мм - кування.
11. Тяги фігурні за шаблоном - кування.
12. Шатуни кривошипні пресів - кування.
13. Шестірні тонкостінні діаметром понад 500 мм - кування.
14. Шпинделі металорізальних верстатів - кування.
Куванння деталей різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин до 8 т і пресах зусиллям до 30 МН (3000 тс):
1. Важілі, кронштейни масою понад 500 кг - кування.
2. Вали колінчасті з шістьома колінами, розташованими в одній площині, - кування.
3. Вали ексцентрикові понад 50 кг - кування.
4. Вали ступінчасті з фланцями масою понад 1000 кг - кування.
5. Втулки для вкладишів діаметром понад 500 мм, довжиною понад 250 мм - кування.
6. Гаки дворогі для кранів вантажністю понад 10 до 200 т - кування.
7. Зливки масою до 20 т - протягування та розбирання, відрубання заготовок.
8. Противаги колінчастих валів тракторів - кування.
9. Фланці, кільця та диски діаметром понад 500 мм - кування з прошиванням отворів.
10. Шатуни двигунів великих потужностей - кування.
11. Шатуни масою понад 100 до 500 кг - кування.
12. Шестірні діаметром понад 500 мм - кування.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Кує складні та особливо складні деталі і заготовки зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних, зі сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 3 т та пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс). Кує деталі різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і пресах зусиллям понад 30 МН (300 тс). Установлює найбільш раціональну послідовність переходів кування. Забезпечує підготовку всіх агрегатів та механізмів до роботи, контролює якість поковок. 
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкційні особливості гідравлічних, парогідравлічних пресів та пароповітряних молотів різної потужності; будову ковальських нагрівальних печей та підіймально-транспортних механізмів, які застосовуються в ковальському виробництві; способи виготовлення ковальського інструменту та пристроїв, які застосовуються під час вільного кування; основні причини виходу з ладу пресів, молотів, штампів, бійків та способи їх запобігання; способи усування шкідливих впливів кування на механічні властивості сталі; способи визначення маси поковок та розмірів зливків для поковок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Кування складних та особливо складних деталей і заготовок зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних зі сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 3 т і пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс):
1. Бандажі з внутрішнім діаметром понад 2000 мм - кування.
2. Важілі підіймальних та тягових лебідок - кування.
3. Вали гребні, упорні діаметром понад 400 мм - кування.
4. Вали з фланцями масою понад 10 т - кування.
5. Вали колінчасті з шістьома колінами, розташованими в різних площинах, - кування.
6. Серги для підвіски великого конусу доменних печей - кування.
7. Стрічка гальмова для брашпіля діаметром понад 1300 мм - кування.
8. Труби штанг малих конусів доменних печей - кування.
Кування деталей різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і пресах зусиллям понад 30 МН (3000 тс):
1. Вали багатоколінчасті з колінами, розташованими в різних площинах, масою понад 10 т - кування.
2. Гаки дворогі для кранів вантажністю понад 20 т - кування.
3. Зливки масою понад 20 т - протягування, відрубання заготовок.
4. Шатуни масою понад 500 кг - кування.
5. Штанги великих конусів доменних печей - кування.
6. КОВАЛЬ РУЧНОГО КУВАННЯ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кування простих деталей невеликої маси з додержанням розмірів та припусків на оброблення. Протягує та згинає круглий, квадратний та штабовий метал. Гне, відтягує та висаджує прості вироби з листового металу товщиною до 5 мм за шаблонами та ескізами. Зварює невідповідальні деталі з м'якої сталі невеликого перетину та відрубує деталь зубилом. Править на плиті, ковадлі, в пристрої вручну різні поковки та штамповані деталі простої конфігурації в холодному та гарячому стані з перевіркою за кресленнями та шаблонами. Виконує сумісну роботу з ковалем більш високої кваліфікації як молотобоєць або підручний.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову ковальського горну і печі; основи ковальського зварювання металу; властивості металу під час кування і правки визначених видів деталей; режим нагрівання сталей різних марок; призначення та умови застосування ковальського інструменту; основи знань про припуски і допуски на поковку.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Башмаки та серги стрілкових переводів - кування.
2. Болти і гайки з діаметром головки до 50 мм - кування.
3. Ворота слюсарні - кування.
4. Державки для різців перетином до 40 х 60 мм2 - кування.
5. Заготовки - відрубування.
6. Кільця з конструкційної сталі з розміром кутика до 45 х 45 мм та штабу до 45 мм - згинання.
7. Клини - кування.
8. Контррейки для переїздів, протиугони та шаблони для вимірювання зазорів та рейкових стиків - кування.
9. Кришки масльонок, повзуни дишлових та кулісних механізмів паровозів - кування.
10. Кутики - згинання.
11. Ланцюги дрібні некалібровані - виготовлення.
12. Лапи буксові - кування.
13. Молотки, зубила, кувалди, топори, гладилки - кування.
14. Тяги, педалі-тримачі, кронштейни ресор автомобільні - правка.
15. Хомути прості - згинання за шаблоном.
16. Шпонки - кування.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кування за ескізами, шаблонами і взірцями деталей середньої складності з чистовим обробленням поверхонь і точним додержанням розмірів. Гне, відтягує, відбортовує та висаджує вироби середньої складності різної конфігурації з листового металу товщиною понад 5 до 8 мм за кресленнями та шаблонами. Наганяє ресорні хомути в гарячому стані на ресори, які мають в наборі до 10 листів, з правкою та перевіркою за косинцем. Править штамповані деталі з листового матеріалу без горловин в гарячому та холодному стані з перевіркою за кресленнями та шаблоном. Виготовляє інструмент, необхідний для ковальських робіт. Виконує роботу як підручний коваля більш високої кваліфікації під час кування особливо складних та відповідальних деталей з чистовим обробленням поверхонь, а також під час згинання ресорних листів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову повітродувних установок; ковальські властивості металів; способи згинання різних ресорних листів зі сталей різних марок; правила і заходи ковальського зварювання, розміри припусків на оброблення та допуски на поковки; елементарні способи підрахунку маси матеріалу, необхідного для найпростіших поковок; режими нагрівання та кувальну температуру сталі різних марок; заходи і послідовність переходів кування; правила кування коней; типи підков; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Болти і гайки з головкою діаметром понад 50 мм - кування.
2. Державки для різців перетином понад 40 х 40 мм2 - кування.
3. Деталі ресорного підвішування кузовів вагонів, автозчіпки візків рухомого складу - кування.
4. Кільця з конструкційної сталі з розміром кутика понад 45 х 45 мм та штаби понад 45 мм до розмірів 100 х 100 і 100 мм - згинання.
5. Кільця, фланці діаметром до 200 мм - кування.
6. Кліщі ручні ковальські - кування.
7. Ключі накладні та торцеві - кування.
8. Колеса, вози, сани - кування.
9. Костилі, гаки для ізоляторів, хомути - кування.
10. Кронштейни та осі перехідних площадок вагонів - кування.
11. Ланцюги діаметром до 25 мм - виготовлення та зварювання ланок, виготовлення гаків, стопорів та вертлюг.
12. Ланцюги діаметром до 40 мм - ремонт.
13. Муфти різні - кування.
14. Обтискання - кування.
15. Опори балансирів букс тепловозів - кування.
16. Підкови - кування.
17. Прес-форми масою до 10 кг - кування деталей змінного устаткування.
18. Рами з кутової сталі - згинання.
19. Розкатки - кування.
20. Сталь штабова для кронштейнів підшипників ручного однобалочного крану - гаряче згинання.
21. Тримачі шляхоочисника електровозів - кування.
22. Хомути довжиною до 1000 мм - згинання.
23. Шестірні діаметром до 150 мм - кування з висаджуванням.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кування складних деталей за кресленнями та взірцями. Згинає та зварює деталі в різних площинах. Зварює деталі зі сталі різних марок. Виконує остаточне оброблення деталей з додержанням установлених розмірів та припусків. Згинає, править, відбортовує та висаджує складні та великовагові вироби з листового металу товщиною понад 8 до 12 мм та сортового металу всіх розмірів за кресленнями, ескізами та шаблонами. Вибирає режими нагрівання металу для кування. Згинає ресорні листи за шаблоном. Складає ресори в комплект та приганяє листи за шаблоном та до попереднього листа. Наганяє ресорні хомути на пакети ресор, які мають в наборі понад 10 листів. Править штамповані вироби різної конфігурації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію горнів, печей та повітродувних установок; порядок установлення послідовності переходів кування складних деталей; технічні умови на складання комплектів ресор; кувальні властивості різних металів та їх призначення в процесі кування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Важілі крил та куліси семафорів - кування.
2. Важілі фасонні для підіймальних столів з масою до 250 кг - кування.
3. Вали одноколінчасті малих розмірів - кування.
4. Вали ведені та ведучі редукторів головних вентиляторів тепловозів - кування.
5. Вили - розведення та правка рогів.
6. Деталі гальмової важільної передачі рухомого складу - кування та зварювання.
7. Гаки запряжні - виготовлення.
8. Заготовка складних штампів, фрез та іншого різального інструменту зі спеціальних високовуглецевих сталей - кування.
9. Кільця з полос розміром понад 100 мм - згинання.
10. Кільця, фланці з діаметром понад 200 мм - кування.
11. Котли - згинання за шаблоном задніх та передніх стінок.
12. Ланцюги діаметром понад 25 до 40 мм - виготовлення та зварювання ланок, виготовлення гаків, стопорів та вертлюг.
13. Ланцюги діаметром понад 40 до 60 мм - ремонт.
14. Листи автомобільних ресор - виготовлення.
15. Листи прямі, зігнуті та вибиті - відтягання ласок.
16. Ножі різної конфігурації і розмірів для пресів і ножиць - кування.
17. Ножі сабельні для розрубання листового заліза - кування.
18. Підвіски колискові та шпинтони візків рухомого складу - кування.
19. Прес-форми масою понад 10 кг - кування деталей змінного устаткування.
20. Різаки для вирубання деталей верха взуття - кування.
21. Різці наварені спеціальні - кування, заправлення та приварювання пластинок.
22. Різці фасонні великі - кування.
23. Трійники - кування.
24. Хомути та кронштейни ресорні - кування.
25. Шестірні діаметром понад 150 до 300 мм - кування з висадкою.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кування, згинання, правку і зварювання особливо складних та відповідальних деталей за кресленнями та взірцями з чистовою відробкою поверхонь. Згинає, править та відбортовує великі вироби з листового металу товщиною понад 12 мм.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання складних ковальських робіт та складні заходи кування, режими нагрівання та охолодження металів, які обробляє; зміни структури металу залежно від режиму нагрівання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Блоки шестерень механізму коробок швидкостей - кування.
2. Вали ексцентрикові - кування.
3. Вали багатоколінчасті - кування.
4. Кільця дишлові, кривошипів та кулісного механізму, тяги кулісні та ексцентрикові паровозів - кування.
5. Кільця з конструкційної сталі з розміром кута понад 100 х 100 мм та штабу понад 100 мм - згинання.
6. Котли - згинання та правка лобового та ухватного листів за шаблоном.
7. Ланцюги діаметром понад 40 мм - виготовлення та зварювання ланок, виготовлення гаків, стопорів та вертлюг.
8. Ланцюги діаметром понад 60 мм - ремонт.
9. Матриці фасонні - кування заготовок зі спеціальних інструментальних сталей.
7. КОВАЛЬ-ШТАМПУВАЛЬНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування та згинання простих та середньої складності деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям до 1 МН (100 тс) і на гідравлічних до 2 МН (200 тс). Обрізає задирки в холодному стані та чеканить деталі і вироби на пресах зусиллям до 2 МН (200 тс). Розпалює нагрівальні печі і горни. Завантажує та розвантажує метал з печей. Визначає температуру нагрівання заготовок. Виконує роботи підручного коваля-штампувальника під час роботи з ковалем-штампувальником більш високої кваліфікації. Закріплює та регулює штампи, закладає в установки деталі. Очищає та змащує штампи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову і принцип роботи устаткування, яке обслуговує; порядок операцій під час штампування; призначення та правила установлення кувальних та обрізувальних штампів; способи охолодження та змащування штампів під час роботи; призначення та умови застосування спеціальних пристроїв, простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та приладів; режими нагрівання марок сталей, які застосовує; температуру нагрівання металу; основи знань про припуски та допуски на гаряче штампування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Болти, гайки і заклепки діаметром до 25 мм - висаджування.
2. Вили - згинання трубок та шліфування кінців рогів.
3. Клиння буксові та до протиугонів - штампування.
4. Ключі накладні - чеканення.
5. Кришки шатунів автомашин - правка.
6. Підвіски башмаків гальмових колодок та гальмових рукавів рухомого складу - штампування.
7. Скоби, косинці, планки товщиною до 10 мм - згинання.
8. Фітинги для балонів - штампування.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування-висаджування простих і середньої складності деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс). Виконує гаряче штампування простих та середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і на механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс). Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс) та на гідравлічних пресах зусиллям понад 2 МН (200 тс); складних і особливо складних деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям до 1 МН (100 тс). Згинає деталі і заготовки з листового та профільного металу на горизонтально-згинальних машинах в гарячому та холодному стані. Чеканить деталі та вироби на пресах зусиллям понад 2 до 8 МН (понад 200 до 800 тс). Осаджує, висаджує, витягає, відрубує метал на зазначених вище молотах та пресах. Прошиває неглибокі та прямокутні отвори. Править деталі в холодному і гарячому стані на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і на механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс). Установлює та підналагоджує штампи під керівництвом налагоджувальника. Обрізає задирки на пресах зусиллям понад 2 до 5 МН (понад 200 до 500 тс). Виконує гаряче штампування простих та середньої складності деталей та виробів на напівавтоматичних та автоматичних лініях. Керує пресами, молотами та підіймально-транспортними механізмами. Користується контрольно-вимірювальними приладами. Бере участь в поточному ремонті. Виконує роботу як підручний коваля-штампувальника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову молотів, пресів, горизонтально-кувальних машин, які обслуговує; правила обслуговування нагрівальних печей і горнів, правила охолодження, змащування та підготовки штампів до роботи; кувальні властивості та режим нагрівання вуглецевих сталей різних сортів; способи штампування залежно від марки металу та потрібної чистоти поверхні виробів; найменування, будову та способи установлення кувальних бійків, штампів та кріпильних пристроїв; будову спеціальних пристроїв, простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та приладів; розміри припусків на оброблення та допуски на гаряче штампування; способи і заходи завантаження заготовок в печі та нагрівання їх; будову автоматичних та напівавтоматичних ліній.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування та висаджування простих та середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т, механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям 2 МН (200 тс):
1. Болти, гайки і заклепки діаметром понад 25 мм - висаджування.
2. Валики перемикання коробок передач тракторів - висаджування.
3. Вилки перемикання тракторів - штампування.
4. Гайки-баранці - штампування.
5. Двері димових коробок та дена повітряних резервуарів паровозів - штампування.
6. Деталі бортів платформ - штампування.
7. Долота хірургічні - штампування.
8. Ланцюги для талей - штампування ланки.
9. Кільця підшипникові - висаджування.
10. Муфти - штампування.
11. Пальці траків - висаджування.
12. Планки ресорних комплектів візків рухомого складу - штампування.
13. Скоби запобіжні візків гальмової важільної передачі рухомого складу - штампування.
14. Скоби, косинці, планки товщиною понад 10 мм - згинання.
15. Фланці листові діаметром до 150 мм - штампування.
Штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс) та гідравлічних пресах зусиллям понад 2 МН (200 тс):
1. Ключі торцеві - згинання рукоятки.
2. Кронштейни - згинання.
3. Ручки дверні - штампування.
4. Чаші - штампування.
5. Шпінгалети віконні - штампування.
Штампування складних та особливо складних деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям до 1 МН (100 тс):
1. Вали колінчасті дизелів - штампування.
2. Діафрагми хребтові балок вагонів - штампування.
3. Коромисла та кільця ущільнювальні дизелів - штампування.
4. Осі шестерень дизелів - штампування.
5. Розкоси ферм вагонів - штампування.
Правка деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс):
1. Стояки передніх підвісок автомашини - правка.
2. Хрестовини карданних валів - правка.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування складних і особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і на механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс). Виконує гаряче штампування-висаджування складних і особливо складних деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс). Згинає деталі і заготовки на горизонтально-згинальних пресах (бульдозерах) зусиллям до 3 МН (300 тс). Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс). Виконує штампування-висаджування простих і середньої складності деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс). Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (300 тс), складних деталей - на пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс). Прошиває глибокі та складні отвори. Править деталі в холодному та гарячому стані на молотах з масою падаючих дастин понад 1,5 до 8 т і на механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 50 МН (понад 800 до 5000 тс). Чеканить деталі і вироби на пресах зусиллям понад 8 МН (800 тс). Обрізає задирки на пресах зусиллям понад 5 МН (500 тс). Виконує гаряче штампування складних деталей і виробів на напівавтоматичних та автоматичних лініях. Виконує роботу як підручний коваля-штампувальника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову молотів, пресів, горизонтально-кувальних машин та нагрівальних печей різних типів; конструктивні особливості бійків, кувальних та обрізувальних штампів установочних та кріпильних пристроїв; режими нагрівання охолодження та штампування сталей різних марок і кольорових металів та сплавів; будову, принципові схеми устаткування та взаємодію механізмів автоматичних та напівавтоматичних ліній.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування складних і особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т, механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс):
1. Вал карданний - висаджування кінців валу.
2. Гайки корончасті - висаджування.
3. Клапани автомашини ЗІЛ-150 - висаджування і штампування.
4. Кришки шатунів автомобілів - штампування.
5. Підвіски колискові рухомого складу - висаджування.
6. Ступиці дисків зчеплення автомобілів - штампування.
7. Фланці карданного валу автомобілів - штампування.
8. Хрестовини диференціалів автомобілів - штампування.
9. Шестірні тонкостінні діаметром до 100 мм - штампування.
10. Шестірні коробки передач автомашин ГАЗ-51, ГАЗ-21 - висаджування.
Штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс):
1. Важілі зчеплення коробок передач трактора - штампування.
2. Важілі поворотних куліс автомашин - висаджування.
3. Вали ступінчасті тракторів - штампування.
4. Вилки перемикання коробки передач трактора, першої передачі та заднього ходу автомашини ЗІЛ-130 - штампування.
5. Ключі гайкові під болти - штампування.
6. Кулачки розтискні колінчасті валів автомашин - висаджування.
7. Пояси візків чотирьохосьових вагонів та тендерів - згинання і штампування.
8. Сателіти автомашин ЗІЛ-150 - штампування.
9. Фланці - згинання на фланцезгинальній машині.
10. Фланці карданних валів тепловозів - висаджування.
11. Фланці листові діаметром понад 150 мм - штампування.
12. Храповики колінчасті валів автомобілів - висаджування.
13. Цапфи, втулки, кільця діаметром до 150 мм - висаджування.
14. Шестірні конічні вторинних валів тракторів - висаджування.
Штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (понад 300 тс):
1. Затяжки горизонтальних важілів вагонів - штампування та згинання.
2. Листи буферних брусів вагонів - штампування та згинання.
Штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс):
1. Поршні дизелів - штампування.
2. Шкворні пасажирських вагонів - штампування.
Правка деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 8 т, на механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 5000 тс):
1. Валики кулачкові автомобілів - правка.
2. Хрестовини диференціалів - правка.
3. Шатуни тракторів та автомобілів ГАЗ-51, ЗІЛ-150 - правка.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування складних та особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс). Виконує гаряче штампування-висаджування складних та особливо складних деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс). Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин 3 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс). Виконує гаряче штампування-висаджування простих і середньої складності деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 12 МН (1200 тс). Згинає деталі та заготовки на горизонтально-згинальних пресах (бульдозерах) зусиллям понад 3 МН (300 тс). Виконує гаряче штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (300 тс). Править на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 50 МН (5000 тс). Виконує гаряче штампування особливо складних деталей та виробів на напівавтоматичних та автоматичних лініях.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми молотів, пресів, горизонтально-кувальних машин різних систем; кувальні властивості сталей різних марок, кольорових металів і сплавів; температуру початку і кінця кування металу; конструкцію автоматичних та напівавтоматичних ліній.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування складних та особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс):
1. Балки колискові візків рухомого складу - штампування.
2. Валики кулачкові автомашин - штампування.
3. Вали колінчасті тракторів - штампування.
4. Вилки перемикання 2 - 5 передач автомобілів ЗІЛ-130 - штампування.
5. Головки під кулак шарніру та буксирного гаку автомашин - висаджування.
6. Гаки буксирні автомашин - штампування.
7. Траверси візків вагонів - штампування.
8. Шатуни автомашин - штампування.
9. Шатуни дизелів - штампування.
10. Шатуни з кришкою трактора - штампування.
11. Шестірні тонкостінні діаметром понад 100 мм - штампування.
Штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 12 МН (понад 1200 тс):
1. Вали колінчасті автомашин "Москвич" - штампування.
2. Вали одноколінчасті тепловозів - штампування.
3. Заготовки для колінчастих валів автомашин - штампування.
4. Листи буферних брусів вагонів і тендерів - штампування.
5. Листи завантажувального люка вагонів - штампування.
6. Фланці діаметром 160 мм заднього моста трактора - висаджування.
7. Фланці півосей автомашин - висаджування.
8. Фланці розподільних валів двигунів великої потужності - висаджування.
9. Цапфи, втулки, кільця діаметром понад 150 мм - висаджування.
10. Шпинделі токарних верстатів - висаджування.
Штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (понад 300 тс):
1. Дена цистерн - штампування.
2. Кришки люків піввагонів - штампування.
Гаряча правка в штампах та чеканення важких деталей на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 50 МН (понад 5000 тс):
1. Балки передніх осей автомашин - правлення та чеканення.
2. Вали колінчасті автомашин - правка.
3. Шатуни двигунів - правка та чеканення.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування складних і особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин понад 3 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс). Виконує гаряче штампування-висаджування складних та особливо складних деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 12 МН (понад 1200 тс). Виконує гаряче штампування складних і особливо складних деталей підвищеної точності з титанових та жароміцних сталей та сплавів на високошвидкісних молотах. Виконує ізотермічне штампування складних і особливо складних деталей підвищеної точності з мінімальними припусками та без припусків на механічне оброблення. Забезпечує підготовку всіх агрегатів та механізмів до роботи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію молотів, пресів горизонтально-кувальних машин і нагрівальних печей різних типів; правила і способи установлення та налагодження штампів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Вали багатоколінчасті - штампування.
2. Вали колінчасті тракторів - штампування.
3. Вали розподільні потужних двигунів - штампування.
4. Кожухи півосей та сфери гідравлічних опор автомашин - штампування-висаджування на горизонтально-кувальних машинах.
5. Лопатки компресорів авіадвигунів з титанових і жароміцних сплавів - високошвидкісне штампування.
6. Пілони, фланці авіадвигунів з титанових сплавів - ізотермічне штампування.
7. Траверси, шатуни потужних двигунів - штампування.
8. КОВАЛЬ-ШТАМПУВАЛЬНИК НА РОТАЦІЙНИХ МАШИНАХ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче кування вольфрамових, молібденових та інших тугоплавких металів з діаметром до 11 мм на ротаційних кувальних машинах з механічною подачею прутків і заготовок в кувальну машину. Витягує-обтискує кінці прутків з діаметром до 25 мм і труб з діаметром до 50 мм в гарячому і холодному стані на роторних машинах типу "Етна" тощо. Кує складні заготовки або поковки в гарячому стані на кувальних вальцях, гострить кінці штанг сталей різних марок, діаметрів та профілів на ротаційних кувальних машинах. Регулює подачу палива в нагрівальні печі та води в систему охолодження машин. Контролює температуру нагрівання і розмір заготовок, які обробляє. Підналагоджує штампи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову ротаційних кувальних машин, кувальних вальців, які обслуговує; призначення окремих вузлів машин та їх взаємодію; будову нагрівальних печей і систем охолодження машин, які обслуговує; механічні властивості вольфраму, молібдену та інших металів, які обробляє, під час їх нагрівання та кування; режим нагрівання та основні властивості палива і газів, які застосовує; технічні вимоги до якості поковки; будову простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту і приладів; розміри припусків на оброблення і допуски на заготовки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Заготовки пружин діаметром до 25 мм - відтягування кінців з прутка.
2. Півосі задніх мостів автомашин - вальцювання та профілювання на кувальних вальцях.
3. Тяги рульового керування автомашин - обтискання кінців.
4. Штанги - гостріння кінців.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче кування молібденових, вольфрамових та інших тугоплавких металів з діаметром менше 11 до 6 мм на ротаційних кувальних машинах з механічною подачею прутків і заготовок, а також кування тих же металів з діаметром понад 7 мм на машинах з ручною подачею прутків. Витягує-обтискує кінці прутків з діаметром понад 25 мм та труб з діаметром понад 50 мм в гарячому і холодному стані на роторних машинах "Еймуко", "Етна" та інших, кує на кувальних вальцях важкі та особливо важкі заготовки і поковки в гарячому стані. Регулює нагрівання заготовок і поковок відповідно до установлених режимів. Накатує шляхом деформації нагрітий метал, прямі, косі і спіральні зуби на налагоджених зубонакатних верстатах з додержанням заданих розмірів. Налагоджує штампи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми ротаційних кувальних машин, кувальних вальців і нагрівальних печей, які обслуговує; конструктивні особливості та будову бійків, кувальних вальців та секторних штампів; механічні властивості прутків, труб та інших виробів різних розмірів, які обробляє; температуру початку і кінця кування; вплив палива і газів на структури металу під час нагрівання; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Заготовки пружин діаметром понад 25 мм - відтягування кінців з прутка.
2. Кожухи півосей заднього моста автомашин - обтискання.
3. Кулачки шарнірів автомашин - вальцювання на кувальних вальцях.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче кування молібденових, вольфрамових та інших тугоплавких металів з діаметром менше 6 мм на ротаційних кувальних машинах з механічною подачею прутків і заготовок, а також кування тих же металів з діаметром до 7 мм на машинах з ручною подачею прутків. Кує штабики з тугоплавких металів та їх сплавів квадратного та шестигранного перетину на заготовки круглого перетину. Кує плавлені заготовки і монокристали тугоплавких металів та їх сплавів. Регулює режими нагрівання виробів в електричних нагрівальних печах та пристроях за показаннями приладів. Налагоджує різні конструкції ротаційних кувальних машин і штампів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію ротаційних кувальних машин, кувальних вальців, нагрівальних печей всіляких систем; фізичні та хімічні властивості вольфраму, молібдену, танталу та інших тугоплавких металів під час кування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
9. КОНТРОЛЕР З ТЕРМООБРОБЛЕННЯ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає прості деталі, інструмент та поковки з вуглецевої та легованої сталі та кольорових металів після всіх видів термооброблення з перевіркою геометричних розмірів та ступеня деформації за кресленнями та технічними умовами. Перевіряє твердість виробів на приладах Бринелля, Роквелла і Шора. Перевіряє додержання установлених режимів термооброблення на дільниці, яку обслуговує, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Визначає твердість деталей тарированим терпугом. Відбирає взірці для аналізу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та Державні стандарти на приймання простих деталей, поковок та інструменту зі сталі різних марок після термооброблення; основні види та режими термічного оброблення виробів і інструменту зі сталі різних марок; призначення та умови застосування простих та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів та інструментів та способи перевірки за їх допомогою; класифікацію та види браку на основних операціях; властивості основних марок сталі; порядок маркування прийнятих та забракованих деталей; порядок заповнення та оформлення документів на прийняті та забраковані деталі; основи знань про допуски і посадки.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль і приймання:
1. Валики, бородки, болти, гайки, шайби.
2. Інструмент вимірювальний.
3. Мітчики, розгортки, зенкери, плашки, різці.
4. Шпильки, штифти, пробки.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає середньої складності деталі, вузли, інструмент та поковки з вуглецевих і легованих інструментальних сталей та кольорових металів після всіх видів термічного оброблення. Визначає способи та послідовність перевірки виробів, які приймає. Налагоджує та регулює простий контрольно-вимірювальний інструмент та прилади для перевірки твердості. Виконує металографічний аналіз виробів. Перевіряє після поверхневого гартування та відпускання деталі середньої складності, які обробляються на установках струмів високої частоти (СВЧ). Веде облік та звітність на прийняту та забраковану продукцію.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та Державні стандарти на приймання середньої складності деталей, інструменту та поковок зі сталі різних марок після термооброблення; види та режими термічного оброблення виробів основного виробництва, інструменту та штампів зі сталі різних марок на дільниці, яку обслуговує; будову контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності; правила установлення послідовності термооброблення; устаткування термічних печей; дефекти гартування металів; властивості металів, які підлягають термообробленню; цементувальні речовини та суміші; допуски і посадки; способи визначення марок сталі за кольором іскри.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Вали після гартування струмами високої частоти.
2. Валики та втулки шліцеві з шестірнею.
3. Головки тяг.
4. Калібри різьбові.
5. Катки опорні, пружини стрічкові та дротяні.
6. Кулачки.
7. Матриці, пуансони, кулачки фігурні, штампи прості згинальні.
8. Різці фасонні.
9. Фрези хвостові, шпоночні та шліцеві малих розмірів.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає складні та відповідальні деталі, вузли, інструменти, штампи та поковки з вуглецевих, легованих, високолегованих та спеціальних сталей після всіх видів термічного оброблення. Виявляє причини браку виробів і поковок, які приймає, та приймає заходи до їх усунення. Визначає якість та сорти допоміжних матеріалів під час термооброблення. Контролює поверхневе гартування складних та відповідальних деталей на установках СВЧ струмами високої або промислової частоти.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та Державні стандарти з приймання складних деталей, вузлів, інструменту та поковок зі сталі різних марок після термооброблення; типові режими термооброблення деталей та інструментів; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; дефекти термічного оброблення сталей, чавунів та інших металів; систему допусків і посадок; змінювання структури сталі залежно від швидкості нагрівання та температури; види наступного механічного оброблення деталей та виробів, які приймає.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Валки холодного прокатування.
2. Голки розпилювачів.
3. Інструмент хірургічний: долота, гачки для розведення ран.
4. Катки опорні.
5. Протяжки довжиною до 1500 мм.
6. Пружини стрічкові та дротяні.
7. Пили дискові.
8. Розгортки та свердла циліндричні та конічні.
9. Шаблони та матриці складної конфігурації.
10. Шевери, довбняки, розподільні вали двигунів внутрішнього згоряння, гільзи циліндрів.
11. Шестірні, коробки передач та редуктори.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає особливо складні та відповідальні деталі, вузли, інструмент, штампи та поковки з легованих, високолегованих та спеціальних сталей після всіх видів термічного оброблення. Контролює режими всіх видів термооброблення. Визначає та вивчає причини браку та розробляє заходи щодо запобігання їх виникнення. Регулює контрольно-вимірювальні прилади і пристрої.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та Державні стандарти з приймання особливо складних та відповідальних деталей, вузлів, інструменту та поковок зі сталей різних марок після термооброблення; правила настроювання та регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту; устаткування, яке установлене в цеху, і заходи роботи на ньому.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Вали колінчасті двигунів.
2. Вали роторів.
3. Вали торсіонні.
4. Протяжки довжиною понад 1500 мм.
5. Пружини трапецеїдального перетину.
6. Штампи вирізальні та обтискні зі складним профілем.
10. КОНТРОЛЕР КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ РОБІТ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає за ескізами, шаблонами та зовнішнім виглядом прості штамповки і поковки з чорних та кольорових металів. Перевіряє деталі контрольно-вимірювальними приладами. Випробовує твердість виробів приладами Роквелла та Бринелля. Маркує прийняті та забраковані деталі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила, технічні умови та Державні стандарти на приймання штамповок та поковок простої форми; основи технологічного процесу виготовлення штамповок та поковок; призначення та умови застосування простих та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; види браку на основних операціях та їх класифікацію; порядок маркування прийнятих і забракованих деталей; документацію на прийняті і забраковані деталі; порядок заповнення та оформлення документів; основи знань про допуски і посадки; припуски на основні види ковальсько-пресових робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Болти, гайки, шпонки - контроль та приймання.
2. Вали гладкі діаметром до 100 мм і довжиною до 1000 мм - контроль та приймання.
3. Диски пил - контроль та приймання.
4. Ковпаки комбайна напрямні - контроль та приймання.
5. Кронштейни ресор - приймання після правки.
6. Молотки, зубила, кувалди - контроль та приймання.
7. Муфти з'єднувальні діаметром до 200 мм - контроль та приймання.
8. Ножі ножиць прокатних станів - контроль та приймання.
9. Хомути прості - приймання після згинання за шаблоном.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає поковки та штамповки середньої складності з чорних та кольорових металів. Перевіряє деталі контрольно-вимірювальними приладами та інструментами в холодному і гарячому стані за кресленнями, ескізами та шаблонами. Контролює згинання металу та деталей прямокутного та косокутного перетину. Контролює в процесі кування простий інструмент та прості і середньої складності пружини. Перевіряє геометричні (лінійні та об'ємні) розміри поковок на робочих місцях. Відбирає взірці матеріалів для проведення хімічного аналізу, механічних та металографічних випробувань під керівництвом контролера більш високої кваліфікації. Веде облік та звітність прийнятої та забракованої продукції.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та Державні стандарти на приймання поковок середньої складності: призначення виробів, які приймає, способи їх випробувань та перевірки; методи технічного контролю поковок; будову простих та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; основні види ковальського оброблення; устаткування, яке застосовується для виготовлення деталей, які контролює; температурний режим нагрівання металу різних марок; правила користування термоелектричними приладами для визначення температури нагрівання заготовок; допуски та посадки; припуски на всі види оброблення поковок, які приймає; механічні властивості металів, які оброблюються на дільниці, що обслуговує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль і приймання:
1. Втулки, кришки сальників.
2. Вали ступінчасті та з фланцями масою до 500 кг.
3. Вали гладкі діаметром понад 100 до 200 мм, довжиною понад 1000 до 3000 мм.
4. Замки завалювальних машин.
5. Диски, важілі та кільця.
6. Гаки кранові підіймальні однорогі.
7. Муфти з'єднувальні діаметром понад 200 мм.
8. Плоскогубці, круглогубці, гострозубці.
9. Пружини різних перетинів та розмірів.
10. Пуансони і матриці середніх розмірів.
11. Струбцини.
12. Фурми шлакових доменних печей.
13. Шатуни всіх типів масою до 100 кг.
14. Шестірні діаметром до 800 мм.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає за кресленнями, шаблонами та технічними умовами складні поковки та штамповки з металів різних марок, які виготовляються вільним куванням, штампуванням тощо. Контролює в процесі кування інструмент середньої складності та навивання складних пружин. Перевіряє кутові величини паралельності, перпендикулярності та перевіряє короблення площин різними заходами (биття по поверхні під час обертання) та вимірювальними інструментами (глибиномірами, кутомірами тощо). Перевіряє відповідність деталей, які виробляє, Державним стандартам та технічним умовам. Періодично перевіряє додержання температурних режимів кування та штампування. Відбирає взірці матеріалів для проведення аналізів та випробувань.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та Державні стандарти з приймання складних штамповок, поковок і пружин; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; види браку в ковальсько-штампувальних цехах; причини браку, які залежать від вихідного матеріалу, під час штампування, кування та нагрівання заготовок; технологічні процеси згинання, кування, штампування, правка виробів та навивання пружин; властивості металів різних марок; припуски на механічне оброблення; методи запобігання браку; систему допусків і посадок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Вали гладкі діаметром понад 200 мм, довжиною понад 3000 мм.
2. Вали колінчасті з кількістю колін до двох.
3. Вали ступінчасті з фланцями масою понад 500 кг.
4. Гачки для розведення країв ран, дзеркала для серця, долота хірургічні.
5. Ексцентрики шатунів.
6. Колеса ходові привідні.
7. Листи корінні ресор довжиною до 2000 мм та ресори.
8. Мережі прокатних станів.
9. Ригелі коксових печей.
10. Різці круглі, різьбові - контроль під час кування.
11. Важілі складної конфігурації суцільнокувальні.
12. Фрези кінцеві, циліндричні, шпоночні, кутові - контроль під час кування.
13. Шатуни двигунів всіх типів масою понад 100 кг.
14. Шестірні діаметром понад 800 мм.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає особливо складні поковки, штамповки та пружини. Контролює поковки на відповідність Державним стандартам та технічним умовам за даними хімічного та спектрального аналізів та за кольором іскри. Контролює в процесі кування складний інструмент. Визначає марки сталі термоелектричним методом. Виявляє дефекти люмінісцентним методом. Визначає та вивчає причини браку та розробляє заходи запобігання його виникнення. Перевіряє якість та сортність металу, який обробляє, шляхом зовнішнього огляду та механічних випробувань. Визначає температуру нагрівання залежно від марки металу, розмірів та складності заготовок та виду палива. Регулює контрольно-вимірювальні прилади та пристрої.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови і Державні стандарти з приймання особливо складних та відповідальних поковок; методи контролю; види ковальського оброблення; устаткування цеху, дільниці та заходи роботи на ньому; правила настроювання та регулювання складних контрольно-вимірювальних інструментів; режим і температуру нагрівання металу різних марок; призначення та умови роботи деталей, які приймає; припуски для всіх видів оброблення, які виконуються в цеху або на дільниці, які обслуговує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Контроль та приймання:
1. Вали колінчасті з кількістю колін більше двох.
2. Вали багатоступінчасті.
3. Гаки кранові підіймальні дворогі.
4. Серги для підвіски великого конусу доменних печей.
5. Труби штанг малих конусів доменних печей.
11. МАШИНІСТ НА МОЛОТАХ, ПРЕСАХ ТА МАНІПУЛЯТОРАХ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує паровими, пароповітряними та пневматичними кувальними молотами з масою падаючих частин до 1,5 т, парогідравлічними, гідравлічними пресами зусиллям до 8 МН (800 тс) та маніпуляторами, які їх обслуговують. Готує устаткування, яке обслуговує, до роботи. Чистить і змащує механізми молотів, пресів, маніпуляторів. Завантажує в піч, вивантажує з неї заготовки, зливки і подає їх маніпулятором на робоче місце молота, преса. Кантує маніпулятором заготовки та зливки під час кування. Регулює молот, прес і маніпулятор з раціональним використанням їх потужності. Бере участь в поточному ремонті та налагодженні молота, преса і маніпулятора і усуває дрібні неполадки в їх роботі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи молотів, пресів і маніпуляторів, які обслуговує; призначення та принцип роботи допоміжних агрегатів і механізмів; температурний режим кування сталей; заходи роботи під час кування деталей; умовні сигнали, які подає коваль.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує пароповітряними і пневматичними кувальними молотами з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, парогідравлічними, гідравлічними пресами зусиллям понад 8 до 20 МН (понад 800 до 2000 тс) та маніпуляторами, які їх обслуговують. Готує молот, прес, маніпулятор та допоміжні пристрої до роботи. Керує молотами, пресами та маніпуляторами під час кування різних легованих сталей і сплавів. Бере участь в середньому ремонті молота, преса, маніпулятора. Набиває сальники. Заміняє бійки, валики, болти.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і схему керування молотів, пресів, маніпуляторів, допоміжних агрегатів та механізмів, які обслуговує; температурний режим кування сталей різних марок і кольорових металів; схему подачі свіжої та відведення відпрацьованої пари; сорти масел, які застосовує; правила завантаження заготовок і зливків в піч та вивантаження їх з печі.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує пароповітряними та пневматичними молотами з масою падаючих частин понад 3 до 8 т, парогідравлічними, гідравлічними пресами зусиллям понад 20 до 80 МН (понад 2000 до 8000 тс) та маніпуляторами, які їх обслуговують. Керує молотами, пресами і маніпуляторами під час кування заготовок з різних високолегованих та жароміцних сталей і сплавів. Налагоджує молот, прес і маніпулятор.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми та правила налагодження молотів, пресів, маніпуляторів, допоміжних агрегатів і механізмів, які обслуговує; раціональні режими роботи молотів і пресів; правила витрати пари та стисненого повітря під час кування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує пароповітряними та пневматичними молотами з масою падаючих частин понад 8 т, парогідравлічними, гідравлічними пресами зусиллям понад 80 МН (8000 тс) та маніпуляторами, які їх обслуговують. Керує молотами, пресами і маніпуляторами під час кування заготовок з важкодеформівних високолегованих і жароміцних сталей і сплавів. Регулює роботу молота, преса залежно від розмірів і конфігурації деталей, які обробляє. Стежить за станом устаткування. Бере участь в капітальному ремонті устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і кінематичні схеми складних пресів, молотів, допоміжних агрегатів і механізмів; методи і способи узгодженої роботи молотів і пресів з підіймально-транспортними механізмами.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
12. НАГРІВАЛЬНИК (ЗВАРНИК) МЕТАЛУ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Нагріває в камерних, методичних та напівметодичних печах заготовки і деталі з масою до 150 кг зі сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів і зливків з масою до 5 т під керівництвом нагрівальника більш високої кваліфікації. Очищає печі від шлаку та окалини. Кантує деталі і заготовки. Подає нагріті заготовки на робоче місце коваля.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову однотипних нагрівальних печей, які обслуговує; правила нагрівання заготовок і деталей з вуглецевих та малолегованих сталей; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Нагріває в камерних, методичних та напівметодичних печах заготовки і деталі з масою до 150 кг зі сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів та зливків з масою до 5 т. Розпалює та завантажує печі. Визначає температуру нагрівання за допомогою приладів. Регулює роботу печей. Кантує зливки. Нагріває в нагрівальних печах всіх систем з площею поду до 0,5 м2 заготовки з усіх марок сталей в ковальсько-пресових цехах масового виробництва. Нагріває для шліцювання вили.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи однотипних нагрівальних печей, які обслуговує; правила нагрівання заготовок з кольорових металів та їх сплавів; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; види, властивості та калорійність палива, яке застосовує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Нагріває в камерних, методичних та напівметодичних печах деталі і заготовки понад 150 до 1500 кг зі сталей різних марок, з кольорових металів і їх сплавів, з високолегованих сталей визначеного сортаменту та зливків масою понад 5 до 50 т. Підтримує температуру нагрівання заготовок, деталей та зливків залежно від технологічних процесів, які установлені для кожного виду заготовок, деталей, виробів з чорних, кольорових металів різних марок та їх сплавів. Додержує графік роботи дільниці, яку обслуговує. Просушує печі після капітального ремонту. Нагріває в нагрівальних печах всіх систем з площею поду понад 0,5 до 4 м2 заготовки з усіх марок сталей в ковальсько-пресових цехах масового виробництва.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову однотипних нагрівальних печей які обслуговує; режим нагрівання сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів; вуглецевих та легованих сталей залежно від перетину і маси заготовок; схеми посадки різних деталей в печі; кольори мінливості та температуру нагрівання, яка їм відповідає; тепловий режим і правила просушування печей після ремонту; будову спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності. 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Нагріває в камерних, методичних та напівметодичних печах, а також в печах періодичної дії з обертальним та висувним подом деталі і заготовки з масою понад 1500 кг зі сталей різних марок, з кольорових металів та їх сплавів, з високолегованих сталей різного сортаменту та зливків масою понад 50 до 100 т. Веде процес нагрівання відповідно до установленого температурного режиму високолегованих сталей, кольорових металів та їх сплавів. Нагріває в нагрівальних печах всіх систем з площею поду понад 4 до 8 м2 заготовки з усіх марок сталей в ковальсько-пресових цехах масового виробництва. Веде процес нагрівання штабу металу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних нагрівальних печей періодичної та безперервної дії; особливості нагрівання високолегованих, жароміцних сталей, кольорових металів та їх сплавів; вади металу, які виникають внаслідок недодержання установленого режиму нагрівання; способи запобігання та усування їх; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Нагріває в камерних, методичних та напівметодичних печах, а також в печах періодичної дії з обертальним та висувним подом зливки з масою понад 100 т. Нагріває заготовки і зливки з високолегованих, жароміцних сталей, кольорових металів та їх сплавів для виготовлення особливо відповідальних деталей і тих, що дорого коштують. Веде процес нагрівання відповідно до установленого температурного режиму нагрівання сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів. Нагріває в нагрівальних печах всіх систем з площею поду понад 8 м2 заготовки з усіх марок сталей в ковальсько-пресових цехах масового виробництва.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми і конструкцію різних нагрівальних печей періодичної та безперервної дії; особливості нагрівання сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів; правила настроювання і регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
13. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує і регулює роботу ковальських та штампувальних молотів з масою падаючих частин до 1,5 т, механічних та гідравлічних кувальних пресів зусиллям до 8 МН (800 тс), фрикційних та кривошипних пресів зусиллям до 3 МН (300 тс). Налагоджує, установлює та регулює роботу штампів на горизонтально-ковальських машинах і прес-форм для пресування виробів з металевих порошків на гідравлічних пресах зусиллям до 2 МН (200 тс). Підналагоджує автоматичні та напівавтоматичні лінії для гарячого штампування різної складності деталей та виробів. Налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Налагоджує ковальсько-штампувальні автомати. Підігріває штампи, бійки, матриці до температури, яка вимагається. Бере участь в роботі підготовчих змін з налагодження та переналагодження штампів, а також в поточному ремонті молотів, пресів і штампів. Виконує стропальні операції під час налагоджувальних робіт.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову молотів, пресів, штампів, горизонтально-кувальних машин та однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність і точність позиціювання; основні властивості оброблюваних металів та температуру їх нагрівання, яка вимагається; конструкцію застосовуваних штампів, способи їх установлення; допуски і припуски на кування, штампування деталей, які виготовляються; будову, призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та приладів; взаємодію механізмів автоматичних та напівавтоматичних ліній; правила та способи зачалювання вантажу на стропи.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує, установлює та регулює роботи кувальних багатоструминних штампів для поковок середньої складності. Налагоджує та регулює роботи кувальних і штампувальних молотів з масою падаючих частин понад 1,5 до 8 т, механічних та гідравлічних кувальних пресів зусиллям понад 8 до 500 МН (понад 800 до 5000 тс), горизонтально-згинальних пресів (бульдозерів) зусиллям до 3 МН (300 тс). Налагоджує, установлює та регулює роботу штампів на горизонтально-кувальних машинах і прес-форм для пресування виробів середньої складності з металевих порошків на гідравлічних пресах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс). Налагоджує стани поперечного прокату свердел. Складає, розбирає, установлює та налагоджує складні штампи гарячого та холодного штампування і прес-форми. Налагоджує однотипні зубонакатувальні стани для гарячого накатування зубів на нагріті заготовки. Налагоджує обкатувальні машини з обкатування балонів. Налагоджує автоматичні та напівавтоматичні лінії для гарячого штампування простих, середньої складності та складних деталей та виробів. Налагоджує та установлює інструмент на машинах гарячого накатування. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Випробовує виробниче налагодження. Визначає придатність і якість роботи штампів. Проводить інструктаж ковалів і штампувальників. Бере участь в поточному ремонті молотів, пресів, штампів, горизонтально-кувальних машин.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми молотів, пресів, горизонтально-кувальних та обкатувальних машин: будову різних промислових маніпуляторів; правила та основні умови виконання операцій кування та штампування; властивості металів; конструкції складних штампів, способи їх установлення та налагодження; принципові електросхеми устаткування, яке обслуговує, принцип роботи автоматичних засобів контролю та схеми вмикання в мережу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує, установлює та регулює роботу кувальних багатоструминних штампів для складних та особливо складних поковок. Налагоджує і регулює роботу ковальських та штампувальних молотів з масою падаючих частин понад 8 т, механічних і гідравлічних кувальних пресів зусиллям понад 50 МН (5000 тс), горизонтально-згинальних пресів (бульдозерів) зусиллям понад 3 МН (300 тс). Налагоджує, установлює і регулює роботу штампів, горизонтально-кувальних машин зусиллям понад 12 МН (1200 тс) і пресувальних та калібрувальних прес-форм для пресування та калібрування складних і особливо складних виробів з металевих порошків. Налагоджує стани поперечного прокату шарів з електропідігріванням, розкатувальні машини розкатування кілець для шарикопідшипників. Налагоджує зубонакатувальні стани різних типів для накатування зубів на нагріті заготовки. Налагоджує автоматичні та напівавтоматичні лінії для гарячого штампування особливо складних деталей та виробів. Налагоджує та регулює маніпулятори (роботи) з програмним керуванням. Налагоджує та установлює інструмент на болтокувальних та гайкопробивальнихпресах. Складає, розбирає, установлює та налагоджує особливо складні штампи. Перевіряє правильність проведеного налагодження.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми складних молотів, пресів, будову особливо складних штампів; правила та основні умови виконання операцій з кування складних поковок, з штампування складних та відповідальних деталей; конструкцію, кінематичні схеми автоматичних та напівавтоматичних ліній; способи налагодження, ремонту і монтажу устаткування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
14. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ Й АГРЕГАТІВ У ТЕРМООБРОБЛЕННІ
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує і регулює нагрівальні печі, агрегати термічних печей, не більше двох блоків і установок СВЧ різних типів і систем відповідно до режиму, установленого технологічного процесу. Настроює, коректує електролітичні установки циклічної та безперервної дії, ціанисті та соляні ванни всіх систем та інше устаткування, яке застосовується в термообробленні, заправляє ванни хімікатами (розчинами) згідно з технологічним процесом. Налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Перевіряє правильність роботи контрольно-вимірювальних приладів. Установлює та змінює пристрої.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та режим роботи нагрівальних печей, установок СВЧ, електролітичних установок, ціанистих та соляних ванн, однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність і точність позиціювання; правила зберігання та поводження з хімікатами; режими термічного оброблення деталей та виробів; властивості гартувальних рідин (розчинів).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує і регулює групи ліній нагрівальних печей, агрегатів термічних печей, більше двох блоків різних конструкцій, установки СВЧ різних типів і потужностей, які оснащені автоматичними та напівавтоматичними пристроями. Регулює та готує до роботи багатомісцеві, механізовані та електрифіковані електролітичні установки для різного виду термічного оброблення деталей та виробів. Налагоджує і регулює однорядні автоматичні лінії термічного оброблення. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Налагоджує, регулює і готує до роботи гартувальні преси, інструмент для гартування великих та складних деталей та холодильні установки. Регулює установки для одержання режимів, передбачених технологічним процесом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову складних установок, однорядних автоматичних ліній для термічного оброблення деталей та виробів, їх кінематичні та електричні схеми; будову перетворювачів установок СВЧ; будову різних промислових маніпуляторів (роботів); правила підготовки установок СВЧ та інших установок до роботи; режими термооброблення деталей та виробів зі сталі різних марок; контрольні апарати та прилади; самописні апарати, термопари, оптичні пірометри тощо; способи визначення якості термічного оброблення деталей та виробів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує і регулює багаторядні автоматичні лінії термічного оброблення. Налагоджує на оптимальний режим нагрівальні елементи термічних агрегатів. Налагоджує, регулює та готує до роботи автоматичні і напівавтоматичні гартувальні та правильні преси. Налагоджує та регулює маніпулятори (роботи) з програмним керуванням.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні і електричні схеми багаторядних автоматичних ліній термічного оброблення, автоматичних та напівавтоматичних гартувальних та правильних пресів; будову нагрівальних елементів термічних агрегатів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
15. НАПАЮВАЛЬНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Напаює пластини з швидкорізальних сталей та твердих сплавів в спеціальних печах, ковальських горнах та апаратах на нормальні, спеціальні та лопаточні різці з перетином державок різців до 20 х 30 мм2, на фрези, свердла, зенковки в нагрівальних печах різних типів та на налагоджених установках СВЧ. Відпаює пластини від державок різців всіх видів. Бере участь в роботі з напаювання великих пластин разом з напаювальником більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи нагрівальних печей, горнів і апаратів; температуру плавлення зварювальних порошків і температуру нагрівання пластин та державок; основні властивості швидкорізальних сталей та їх марки, призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Напаює пластини з швидкорізальних сталей і твердих сплавів в спеціальних печах, ковальських горнах та апаратах на нормальні, спеціальні та лопаточні різці з перетином державок понад 20 х 30 мм2, на фрези, свердла, зенковки тощо. Веде процес в нагрівальних печах різних типів та на налагоджених установках СВЧ. Регулює режими нагрівання в процесі напаювання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову нагрівальних печей, горнів і апаратів; властивості твердих сплавів, швидкорізальних сталей та їх марки; призначення та властивості матеріалів, необхідних для напаювання; правила і способи напаювання пластин з швидкорізальних сталей і твердих сплавів; правила термічного оброблення та випробування напаяного інструменту; будову контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Напаює різальний інструмент, пуансони, матриці твердими та іншими спеціальними сплавами типу швидкорізальної сталі з нагріванням в різних печах і на установках СВЧ. Приганяє за кресленнями і ескізами та закріплює керамічні пластини на фасонному та різальному інструменті з перевіркою за шаблоном. Напаює пластини твердих сплавів на фасонні різці складного профілю. Вибирає режими нагрівання, налагоджує та регулює роботу нагрівальних печей і установок СВЧ.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію нагрівальних печей і апаратів і будову установок СВЧ, способи налагодження нагрівальних печей і установок СВЧ; основні типи генераторів високої частоти і принцип їх роботи; особливості струмів високої частоти; марки швидкорізальної сталі, твердих сплавів, пластинок, які застосовує для наплавлення різальних поверхонь; властивості та умови застосування матеріалів, необхідних для напаювання.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Напаює пластини твердих сплавів на фасонні різці особливо складного профілю та швидкорізальних сталей на різці по спіралі в нагрівальних печах та у вакуумних установках. Налагоджує вакуумні установки. Обслуговує вакуумні насоси, системи охолодження, контрольно-вимірювальну апаратуру.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми устаткування та приладів, які обслуговує; загальні знання з металознавства та зварювання матеріалів; способи перевірки якості наплавних швів; основи вакуумної техніки; основні закони електротехніки; правила обслуговування та налагодження устаткування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
16. ОПЕРАТОР-КОВАЛЬ НА АВТОМАТИЧНИХ І НАПІВАВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування, висаджування, кування різних деталей, виробів і заготовок з металів і сплавів на висаджувальних, обрізувальних пресах, різьбонакатувальних, листоштампувальних, дротяно-цвяхових, пружинонавивальних, ланцюгов'язальних та інших ковальсько-штампувальних автоматах з пульта керування. Перевіряє виготовлення деталей та виробів за взірцем, шаблонами та вимірювальними інструментами. Підналагоджує ковальсько-штампувальні автомати. Регулює нагрівання деталей, виробів і заготовок. Бере участь в поточному ремонті устаткування, яке обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову автоматів, які обслуговує; заходи установлення та знімання штампів; температуру нагрівання металу; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); призначення та властивості мастильних та охолоджувальних рідин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування, висаджування, кування різних деталей, виробів і заготовок з металів і сплавів на напівавтоматичних лініях з пульта керування. Підналагоджує, установлює та регулює роботу напівавтоматів, пресів, кувальних багатопозиційних штампів напівавтоматичних ліній. Контролює заготовки перед завантаженням та нагрівання металу за допомогою контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів. Готує устаткування і агрегати напівавтоматичної лінії до роботи. Заготовляє та регулює системи змащування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принципові схеми устаткування та взаємодію механізмів напівавтоматичних ліній; режими нагрівання, охолодження та штампування металів і сплавів; систему допусків і посадок.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування, висаджування, кування різних деталей, виробів та заготовок з металів і сплавів на автоматичних лініях з пульта керування. Підналагоджує автомати, автоматичні перекладачі і агрегати автоматичних ліній. Готує устаткування і агрегати автоматичних ліній до роботи. Усуває неполадки в роботі ліній. Контролює якість поковок.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми і взаємодію механізмів автоматичних ліній; механічні властивості матеріалів, які штампує; технічні вимоги до деталей і виробів, які виготовляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
17. ОПЕРАТОР-ТЕРМІСТ НА АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес гартування, відпускання, відпалювання, нормалізації та інших видів термічного оброблення виробів, деталей та інструменту на напівавтоматичних і однорядних автоматичних лініях з пульта керування. Регулює роботу різних за технологічними ознаками, призначенням, способом нагрівання, конструкцією, режимом роботи і механізацією термічних печей на заданий режим технологічного процесу термічного оброблення виробів, деталей та інструменту. Підналагоджує устаткування і механізми лінії в процесі роботи. Забезпечує безперебійну роботу лінії. Оформляє діаграми роботи контрольно-вимірювальних приладів. Веде журнал термічного оброблення. Виконує поточний ремонт термічних печей, які входять в напівавтоматичну або автоматичну лінію.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову напівавтоматичних та однорядних автоматичних ліній термічного оброблення; призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, які застосовує; режими різного виду термічного оброблення; способи і правила підналагодження ліній, які обслуговує; основи електротехніки у межах роботи, яку виконує.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес гартування, відпускання, відпалювання, нормалізації та інших видів термічного оброблення виробів, деталей та інструменту на багаторядних автоматичних лініях з пульта керування. Налагоджує устаткування та механізми лінії в процесі роботи. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні та електричні схеми багаторядних автоматичних ліній; будову та електричні схеми джерел живлення та пультів керування; хімічний склад, механічні та фізичні властивості деталей, виробів, інструменту, які виробляє; правила і способи налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів та інструменту; способи і правила налагодження устаткування, яке обслуговує; технічні вимоги до виробів, деталей, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
18. ПАКУВАЛЬНИК-ЦЕМЕНТУВАЛЬНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Укладає деталі та вироби в ящики, коробки, горщики та труби з додержанням між ними установленого простору. Ізолює відповідні місця у деталей, які не підлягають цементації. Засипає ящики цементувальною масою, закриває та обмазує їх.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила і способи укладання та засипання деталей і виробів цементувальною масою; склади цементувальних мас; властивості ізоляційних матеріалів; технічні вимоги до деталей і виробів, які обробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
19. ПРАВИЛЬНИК НА МАШИНАХ
1-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь разом з правильником більш високої кваліфікації в кантуванні та переміщенні заготовок, деталей і виробів, які виправляє, як перший підручний під час виконання операції з правки на пресах зусиллям до 75 кН (75 тс) та як другий підручний під час правки великих заготовок і деталей на пресах зусиллям понад 750 до 2500 кН (понад 75 до 250 тс).
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову пресів, вальців та інших правильних машин, які обслуговує; призначення і умови застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв; правила подавання заготовок, деталей та виробів під прес або вальці; правила знімання та складування їх; умовну сигналізацію, яка застосовується на робочому місці.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править в холодному і гарячому стані під лінійку та косинець прості та середньої складності деталі з листового, пруткового і сортового металу на вальцях, роликоправильних та інших машинах і пресах зусиллям до 750 кН (75 тс). Править калібрувальний метал на правильно-відрізному автоматі та трубки на трубоправильному верстаті. Бере участь в правці профілів, штабів, труб, прутків та інших виробів з кольорових металів і сплавів на різному правильному устаткуванні. Налагоджує преси та установлює пристрої під керівництвом правильника більш високої кваліфікації. Бере участь в правці великих заготовок і деталей на пресах зусиллям понад 750 до 2500 кН (понад 75 до 250 тс) як перший підручний. Керує правильними машинами.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи пресів, вальців та інших правильних машин, які обслуговує; призначення та умови застосування спеціальних та підіймальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів; властивості, деформацію та зміни структури листового та сортового металу під час правки; маркування сталей, технічні умови правки деталей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Деталі і заготовки з кутової сталі перетином до 75 х 75 мм2 всіх довжин - правка.
2. Деталі і заготовки з кутової сталі перетином понад 75 х 75 мм2 довжиною до 6 м - правка.
3. Деталі і заготовки з швелерного та двотаврового прокату профілем до N 20 і довжиною до 6 м - правка.
4. Диски, фланці та штамповані деталі - правка.
5. Дріт для струн до музичних інструментів - правка.
6. Дріт пружинний, ступінчастий - правка і гофрування.
7. Кришки шарикопідшипників для автомобілів - правка.
8. Обичайки для циліндричних конструкцій з діаметром до 1000 мм, товщиною до 12 мм - вальцювання, правка.
9. Прутки - правка.
10. Свердла, мітчики, розгортки - правка.
11. Сталь квадратна та кругла з діаметром або стороною квадрата до 60 мм та довжиною до 2 м - правка.
12. Сталь листова площею до 5 м2 і товщиною до 18 мм, площею понад 5 м2 і товщиною до 10 мм - правка.
13. Терпуги усіх профілів та розмірів - правка.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править в холодному та гарячому стані по лінійці та косинцю складні деталі з листового і профільного металу до та після термічного оброблення на вальцях, правильних верстатах і пресах зусиллям понад 750 до 2500 кН (понад 75 до 250 тс). Править і обрубує задирки відливок з ковкого чавуну після термооброблення на пресах зусиллям до 750 кН (75 тс). Править і обрубує заготовки деталей з бунта на правильно-відрізних машинах з забезпеченням точності по кривизні понад 0,2 до 2 мм на довжині 1 м. Править профілі, листи, штаби, прутки і інші вироби з кольорових металів і сплавів нарізному правильному устаткуванні. Бере участь в правці великих заготовок і деталей на пресах зусиллям понад 250 тс як підручний. Налагоджує устаткування та установлює пристрої для правки деталей. Установлює раціональні заходи правки деталей.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і правила налагодження пресів, вальців і інших правильних машин, які обслуговує; будову спеціальних пристроїв, підіймальних механізмів та контрольно-вимірювальних інструментів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балки ребристі довжиною до 4 м - правка.
2. Вали діаметром до 300 мм, довжиною до 7 м - правка.
3. Вали карданні - правка з точністю до 0,1 мм по індикатору.
4. Вали колінчасті двигунів внутрішнього згорання - правка з точністю до 0,08 мм.
5. Деталі і заготовки з кутової сталі перетином понад 75 х 75 мм2 і довжиною понад 6 м - правка.
6. Деталі і заготовки з швелерного та двотаврового прокату з профілем понад N 20 та довжиною понад 6 м - точна правка.
7. Деталі рейкові для стрілкових переводів - мірне згинання.
8. Гостряки і рейки стрілкових переводів - правка.
9. Обичайки для циліндричних конструкцій діаметром понад 1000 мм, товщиною понад 12 мм - вальцювання, правка.
10. Пальці різального апарату сільськогосподарських машин - правка та обрубування задирок.
11. Піддони для спікання брикетів - правка.
12. Рейки-правка.
13. Сталь калібрована діаметром до 50 мм - правка.
14. Сталь квадратна та кругла з діаметром або стороною квадрата понад 60 мм і довжиною 2 м - правка.
15. Сталь листова площею до 5 м2 і товщиною понад 18 до 30 мм, площею понад 5 м2 і товщиною понад 10 до 18 мм - правка.
16. Швелери та зетоподібна сталь довжиною до 12 м - правка на правильному пресі з перевіркою по лінійці та косинцю.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує точну правку в холодному та гарячому стані по індикатору та за пристроями особливо складних, виготовлених в розмір виробів до та після термооброблення на вальцях, правильних верстатах і пресах зусиллям понад 2,5 МН (250 тс). Править та обрубує задирки відливок з ковкого чавуну після термооброблення на пресах зусиллям понад 750 кН (75 тс). Налагоджує устаткування та пристрої. Править і обрубує заготовки деталей з бунта на правильно-відрізних машинах з забезпеченням точності по кривизні до 0,2 мм на довжині 1 м.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову правильних верстатів, машин і механізмів різних типів; конструкцію спеціальних пристроїв; деформацію та зміну структури металів під час правки; механічні властивості металу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балки ребристі довжиною понад 4 м - правка.
2. Вали діаметром понад 300 мм і довжиною понад 7 мм - правлення по індикатору.
3. Вали колінчасті двигунів внутрішнього згорання - правка по індикатору.
4. Вали коробок переміни передач автомобілів ЗІЛ-130 - правка по індикатору.
5. Вали шестерень, півосі, хрестовини автомобілів ЗІЛ-130 - правка по індикатору.
6. Дена сферичні - правка.
7. Кільця, вінці, шестірні спеціальні з діаметром понад 1000 мм - правка по індикатору.
8. Лонжерони - правка.
9. Сталь калібрована діаметром понад 50 мм - правка.
10. Сталь листова площею до 5 м2 з товщиною листів понад 30 мм, площею 5 м2 з товщиною листів понад 18 мм - правка.
11. Швелери та зетоподібна сталь довжиною понад 12 м - правлення на правильному пресі з перевіркою по лінійці та косинцю.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Править в гарячому та холодному стані по індикатору та за пристроями особливо відповідальні, великогабаритні та експериментальні деталі та вузли з жароміцних сталей, титанових і магнієвих сплавів на вальцях, правильних верстатах і пресах. Згинає великогабаритні монолітні панелі за шаблоном і шаблон-корзинками.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: особливості технології правки великогабаритних деталей та вузлів на правильному устаткуванні; основи технології металів, допуски і посадки; призначення виробів, які виготовляє, та умови їх роботи; особливості конструкції спеціальної оснастки, пристроїв та устаткування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Панелі крила великогабаритні, монолітні - правка на відповідність теоретичному контуру.
2. Шпангоути фюзеляжу з титанових сплавів - правка після термооброблення.
20. ПРЕСУВАЛЬНИК ЗАГОТОВОК ДЛЯ ШПАЛЬТОВИХ СИТ
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє дротяні колосники на прес-автоматах. Намотує дріт в касети на намотувальному верстаті. Установлює касети з намотаним дротом в петлеутворювач прес-автомату. Налагоджує прес-автомат на розмір шагу та щілини. Шліфує грані пуансона і матриці під чистові розміри та бокові грані для одержання потрібного розміру перетину колосника. Налагоджує устаткування, яке обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми, правила перевірки на точність і способи налагодження устаткування, яке обслуговує; технічні умови на виготовлення шпальтових сит; сортамент сіток, які виготовляє; дефекти петлеутворення, штампування та відрізання колосників.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.
21. ПРЕСУВАЛЬНИК НА ГАРЯЧОМУ ШТАМПУВАННІ
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування болтів, гайок з діаметром до 16 мм, а також заклепок і інших кріпильних виробів нескладних форм, головок штанг штовханів до двигунів автомобілів, столових приладів на гарячевисаджувальних пресах-автоматах та пресах гарячого та напівгарячого висаджування. Бере участь в поточному ремонті устаткування, яке обслуговує. Накатує різьби болтів усіх розмірів на машинах гарячого накатування. Перевіряє різьби в процесі роботи відповідно до технічних умов та Державних стандартів. Підналагоджує пуансони, матриці, прості штампи, накатні машини та регулює нагрівання заготовок відповідно до заданих режимів. Запресовує в гарячому стані волок в стальну оправу.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та призначення механізмів прес-автоматів, прес-напівавтоматів і машин накатування, які обслуговує; режими нагрівання заготовок залежно від властивостей штампів; види технологічного палива, яке застосовує; конструкцію простих штампів та способи їх установлення; правила охолодження і підготовки штампів до роботи; стандарти на різьбу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче штампування болтів, гайок з діаметром понад 16 мм, а також залізничних костилів, протиугонів та інших кріпильних виробів складних профілів на гарячевисаджувальних болтових, гайкових, костильних та протиугонних спеціальних пресах-автоматах, пресах-напівавтоматах з обслуговуванням нагрівальних пристроїв та термічних агрегатів, прес-автоматах і прес-напівавтоматах різних конструкцій. Виготовляє гайки і болти з діаметром до 16 мм на автоматизованій потоковій лінії. Виконує гаряче штампування заготовок корпусів для годинників на пресах, напівавтоматах і автоматах. Перевіряє деталі, які виготовляє, за взірцями, шаблонами або вимірювальним інструментом. Веде контроль за показаннями контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів з нагрівання металу газом та іншими видами палива. Налагоджує та підналагоджує напівавтомати, преси, штампи і агрегати автоматизованої потокової лінії.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування, штампів, агрегатів автоматизованої потокової лінії і контрольно-вимірювальних приладів, які обслуговує; правила підрахунку розмірів заготовок на всі види деталей і виробів, які виготовляє; технічні вимоги до деталей, які виробляє, температурних режимів нагрівання та термооброблення металу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє гайки і болти з діаметром понад 16 мм, а також залізничні костилі, протиугони і інші кріпильні вироби складних профілів на автоматизованих потокових лініях. Налагоджує та підналагоджує агрегати і автомати автоматизованих потокових ліній.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію агрегатів і автоматів автоматизованих потокових ліній та контрольно-вимірювальних приладів; технічні вимоги до деталей, які виробляє.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
22. ПРОКАТНИК КУЛЬ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче поздовжнє прокатування заготовок для свердел, різців та бурів з пруткового металу на спеціальних прокатних станах і машинах за установленим технологічним процесом. Регулює та підналагоджує стан.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову станів поздовжнього прокату; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче поперечне прокатування шарів та свердел зі сталей різних марок на спеціальних прокатних станах за установленим технологічним процесом. Керує устаткуванням та механізмами, які обслуговує. Налагоджує та настроює стан на задані розміри.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову станів поперечного прокатування; властивості пластичності сталей, які прокатує; будову контрольно-вимірювального інструменту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
23. ПРУЖИННИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Набирає вручну пружини розтягання з попереднім натяганням в гнізда касет згідно з технічними умовами. Переміщує укомплектовані касети вручну або з використанням підіймально-транспортних пристроїв до наступної операції. Навиває пружини в холодному стані зі сталей різних марок на пружинонавивальних бабках. Розводить пружини за кроком та згинає вушки.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи набирання пружин в касети; конструкцію касети для кожного виду пружин; будову і принцип роботи навивальних бабок; властивості сталей різних марок, які застосовуються для виготовлення пружин; призначення та умови застосування пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває пружини в гарячому та холодному стані зі сталей різних марок на верстатах різних конструкцій з діаметром прутка до 15 мм. Навиває відповідальні пружини складної форми з діаметром прутка до 10 мм. Підналагоджує верстат, який обслуговує. Розводить пружини за кроком та згинає вушка. Править і підганяє пружини під косинець і площину. Випробовує особливо складні і відповідальні пружини усіх розмірів відповідно до технічних умов. Завиває заготовки для свердел в гарячому стані. Калібрує, торцює пружини.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову пружинонавивальних верстатів різних типів і іншого устаткування з виготовлення та термооброблення пружин; будову, призначення та умови застосування різних контрольно-вимірювальних приладів і інструментів; будову, призначення та умови застосування універсальних та спеціальних пристроїв для навивання пружин різної форми; режим термооброблення пружин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває пружини в гарячому стані зі сталей різних марок на верстатах різних конструкцій з діаметром прутка понад 15 мм та навиває особливо складні і відповідальні пружини з діаметром прутка понад 10 мм. Виготовляє спеціальні відповідальні пружини в гарячому стані в дослідному виробництві. Налагоджує верстат, який обслуговує. Калібрує пружини після азотування. Виготовляє спіральні пружини типу равлика зі штабу. Визначає розмір оправок для навивання пружин.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми пружинонавивальних верстатів різних типів; способи виготовлення складних та особливо відповідальних пружин; правила термооброблення пружин; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв для навивання пружин різної форми; будову різних ванн і печей, які застосовують під час нагрівання та термооброблення пружин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
24. РЕСОРНИК НА ОБРОБЛЕННІ ГАРЯЧОГО МЕТАЛУ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує в нагрівальну піч ресорні листи товщиною до 6 мм. Розігріває нагрівальні печі, регулює подавання палива та підтримує температуру згідно з установленим режимом нагрівання. Завантажує в нагрівальну піч ресорні листи, нагріває, вивантажує з печі і подає заготовки на згинальні або кувальні машини. Укладає комплекти листів на стелажі і змащує їх. Загартовує та відпускає ресорні листи. Працює як підручний ресорника більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову нагрівальних печей та машин, які обслуговує; кількість ресорних листів та послідовність їх завантаження в піч; режим нагрівання заготовок; заходи завантаження листів в піч та вивантаження з печі; процес складання ресор; види, готування та призначення мастил для ресорних листів; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує в нагрівальну піч ресорні листи товщиною понад 6 мм. Виконує гаряче штампування ресорних листів за заданим профілем на пресах різних конструкцій. Править, вальцює кінці ресорних листів за 8 - 9 квалітетами (3-м класом точності), завиває вушки ресор, бортових петель в гарячому стані на кувальних машинах різних конструкцій. Виконує термічне оброблення ресорних листів. Нагріває та наганяє хомути на ресори. Підналагоджує преси, кувальні машини та штампи. Змінює хомути листових ресор вантажних вагонів і тендерів. Ремонтує, розбирає, складає на шпильки, приганяє, налагоджує листові ресори вагонів і тендерів з кількістю листів в ресорі до 13 та наганяє на них хомути. Перевіряє зазори за допомогою вимірювального інструменту. Розганяє ресорні листи. Центрує хомути та регулює температуру їх нагрівання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову пресів, кувальних та згинальних машин, штампів; кувальні властивості металу, який обробляє; допуски та припуски на оброблення; технічні умови на штампування, згинання та термічне оброблення ресорних листів; будову контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче згинання ресорних листів на згинально-гартувальних машинах або пресах. Згинає ресорні листи за шаблоном вручну. Гартує і відпускає ресорні листи різних розмірів і профілів для особливо відповідальних ресор. Править і вальцює кінці ресорних листів за 6 - 7 квалітетами (2 класом точності). Завиває вушки у корінних листів ресор і в кронштейнах підвіски серги, штампує кронштейни бамперів і бамперів на машинах різних конструкцій або вручну. Підбирає необхідні штампи та налагоджує їх в процесі роботи. Обтискає ресорні хомути на пресі в гарячому стані. Випробовує листові ресори на пресі. Перевіряє симетричність розташування листів і зазорів між листами і хомутами. Ремонтує, розбирає, складає, приганяє та налагоджує листові ресори з кількістю листів в ресорі понад 13 та наганяє хомути на них. Змінює хомути листових ресор.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і кінематичні схеми згинально-гартувальних машин і пресів з завивання вушок та штампування кронштейнів; режим нагрівання ресорних листів під гартування та відпускання; допуски і припуски на усадку металу; процес обтискання хомутів та підганяння ресорних листів; способи виявлення дефектів ресорних листів після термооброблення; величину розширення та усадки металів; заходи ручного згинання ресорних листів за шаблоном.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розбирає еліптичні ресори пасажирських вагонів. Нагріває листи в камері нагрівання, загартовує в гартувальній ванні та випробовує їх на твердість. Складає листи в секції та змащує їх. Нагріває хомути в ресорній печі та править їх. Обтискує ресорні хомути на пресі в гарячому стані. Перевіряє симетричність розташування листів, зазорів між листами і хомутами. Складає та випробовує еліптичні ресори. Править і вальцює кінці ресорних листів за 5 квалітетом (1-м класом чистоти).
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію ремонту еліптичних ресор пасажирських вагонів; способи перевірки розмірів, якості складання ресор; правила випробування еліптичних ресор.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
25. РОЗКАТНИК
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче розкатування заготовок кілець для підшипників з діаметром до 250 мм на розкатувальних машинах з додержанням установлених розмірів. Перевіряє розміри вимірювальним інструментом. Підналагоджує машини.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і способи підналагодження розкатувальних машин та електронагрівального устаткування, яке обслуговує; марки сталей, які застосовує для кілець шарикопідшипників; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче розкатування заготовок кілець для підшипників з діаметром понад 250 до 350 мм на розкатувальних машинах та заготовок в конічний диск для коліс автомобілів на дискорозкатувальному стані. Розкатує заготовки в конічний диск для коліс автомобілів на дискорозкатувальному стані. Налагоджує стан. Виконує гаряче розкатування заготовок кілець для підшипників з діаметром понад 350 мм на розкатувальних машинах сумісно з розкатником більш високої кваліфікації.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову дискорозкатувального стану і кінематичні схеми розкатувальних машин, які обслуговує; марки сталей, які застосовує для розкатування заготовок дисків кілець машин; температуру і режим нагрівання заготовок; будову контрольно-вимірювального інструменту.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче розкатування заготовок кілець підшипників з діаметром понад 350 мм, профільних кілець та сферичних оболонок змінної товщини з жароміцних та титанових сплавів авіаційних двигунів з діаметром до 1500 мм на розкатувальних машинах. Насаджує розкатувальні машини на кільця.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми різних розкатувальних машин, дискорозкатувального стану та нагрівальних пристроїв, які застосовують для розкатування кілець та сферичних оболонок; оптимальні режими нагрівання заготовок; припуски та допуски при обробленні; залежність ступеня радіального обтискання від товщини в різних точках заготовки; способи налагодження розкатувальних машин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує гаряче розкатування, правку, калібрування профільних кілець і сферичних оболонок змінної товщини з жароміцних і титанових сплавів авіаційних двигунів з діаметром понад 1500 мм на розкатувальних машинах. Розкатує тонкостінні деталі з корозійно-стійких сталей та молібденових сплавів.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес розкатування великогабаритних та тонкостінних деталей; конструкцію кінематичних, гідравлічних та нагрівальних пристроїв та способи їх налагодження; способи досягнення установленої точності оброблення; правила розрахунків параболічних оболонок, що зв'язані з виконанням особливо складних і відповідальних робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
26. СИНИЛЬНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Синить деталі та вироби різної конфігурації і розмірів. Регулює температуру печі в процесі роботи. Завантажує та вивантажує деталі і вироби з муфельної печі за допомогою механізмів та пристроїв. Охолоджує деталі і вироби в маслі.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову муфельної печі; правила завантаження та вивантаження печі; час витримки деталей та виробів в печі; правила охолодження деталей і виробів в маслі.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
27. ТЕРМІСТ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує термічне оброблення (гартування, відпускання, відпал, нормалізація) за установленим технологічним процесом режимом різних заготовок, простих деталей, пружин і інструменту з вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів та їх сплавів в полуменевих та електролітичних печах і термоколодязях в різному охолоджувальному середовищі. Виконує термічне оброблення простих та середньої складності деталей з вуглецевих, низьколегованих і спеціальних легованих сталей на автоматичних установках. Обмуровує ящики, ємкості та замазує зазори в печі. Готує та завантажує печі, термоколодязі та вивантажує з них пакети, контейнери, деталі після термічного оброблення. Регулює подавання палива, усуває неполадки в роботі печей. Відпалює кольорові метали та їх сплави у водневому середовищі. Виконує термічне оброблення складних деталей та інструменту під керівництвом терміста більш високої кваліфікації. Виконує термічне оброблення деталей простої конфігурації в свинцевих, ціанистих, селітрових та соляних ваннах різних конструкцій. Завантажує та вивантажує деталі з ванн. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги, стропує вантажі для їх піднімання та переміщення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову полуменевих та електричних печей (камерних, шахтних) та допоміжних механізмів однотипних ванн; основи знань про зміни в структурі металів, які відбуваються під час термооброблення; послідовність заходів гартування, відпускання, нормалізації та відпалу; марки металів, які обробляє, та їх основні фізичні властивості; правила користування приладами для вимірювання температури та міцності металу; місткість печей, які обслуговує; склад охолоджувальних рідин та правила їх застосування; правила завантаження деталей в печі і розвантаження їх; правила поводження з воднем і азотом в рідкому та газоподібному стані та зберігання їх; рецептуру і способи готування обмазок для обмурування ємкостей відпалу відливок; кольори мінливості та температуру, яка їм відповідає; способи охолодження сталі різних марок; способи відпускання деталей після гартування; правила керування підіймально-транспортним устаткуванням та правила стропальних робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Болти, гайки, штіфти, шайби - гартування, відпускання, відпал.
2. Важілі, виделки - гартування та відпускання.
3. Волоски для годинників та патефонні пружини - термічне оброблення.
4. Втулки для кондукторів, малогабаритні валики, гладилки, ключі гайкові, молотки, борідки, пробійники, креслярки - гартування, відпускання.
5. Державки для різців, зубила, стамески, викрутки - гартування та відпускання.
6. Деталі прості з вуглецевих та низьколегованих сталей з масою до 2 т - гартування, відпускання.
7. Деталі простих згинальних штампів - гартування.
8. Заготовки масою до 5 т з вуглецевих та низьколегованих сталей - відпал, нормалізація.
9. Кулачки патронів верстатів - гартування.
10. Кулі, ролики підшипників - гартування, відпускання.
11. Листи покрівельної сталі - відпал.
12. Мітчики, розгортки, свердла довжиною до 200 мм - гартування, відпускання, правлення.
13. Муфти кулачкові - нормалізація.
14. Плоскогубці комбіновані, круглогубці, гострозубці - гартування та відпускання.
15. Поковки зчіплювальних пальців колісних пар паровозів, півкільця ущільнювальні моторно-осьових підшипників тягових моторів тепловоза, кільця п'ятників рами та підп'ятників візків тепловоза - нормалізація.
16. Рейки - гартування кінців в гартувальному апараті.
17. Ролики, кільця тракторні - гартування.
18. Терпуги та рашпілі - відпускання хвостовиків.
19. Хрестовини та осердя стрілкових переводів суцільнолиті - термічне оброблення.
20. Центри токарні - гартування.
21. Шаблони довжиною до 100 мм - гартування.
22. Шестірні малогабаритні - гартування, нормалізація.
23. Шпильки різні - гартування і відпускання.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує термічне оброблення (гартування, відпускання, відпал, нормалізація) за установленим технологічним процесом режимом різних заготовок, середньої складності деталей, пружин та інструменту з вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів та відливок з кольорових сплавів ацетилено-кисневим полум'ям в полуменевих, електричних печах і термоколодязях в різному охолоджувальному середовищі. Виконує термічне оброблення складних деталей з вуглецевих, низьколегованих і спеціальних легованих сталей на автоматичних установках. Цементує, ціанує, борирує та азотує прості і середньої складності вироби. Виконує термічне оброблення простих та середньої складності деталей і інструменту в вакуумній установці з самостійним доведенням до високого вакууму і заміряє його. Виконує термічне оброблення деталей середньої складності в ціанистих, свинцевих, селітрових, соляних, хлоробарієвих та лужних ваннах різних конструкцій. Обслуговує термічні печі з відпалу ковкого чавуну. Готує різні карбюризатори вручну та з застосуванням машин. Править деталі після термооброблення. Зачищає шкуркою вільні від гравірування місця на молетах. Складає гартувальні розчини за рецептом. Визначає твердість металу та температуру його нагрівання.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову полуменевих, газових, індукційних, електричних, вакуумних (камерних, шахтних, конвеєрних, агрегатних тощо) печей ванн різних систем; призначення та будову відкачувальної системи вакуумної печі, водневої установки; охолоджувальні рідини і правила їх застосування залежно від температури нагрівання і марки сталі; основи хіміко-термічного оброблення металів у межах роботи, яку виконує; правила вибору термічного оброблення деталей і інструменту середньої складності з вуглецевих та легованих сталей; основні властивості сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів; технологічну схему та способи регулювання процесу відпалу у водневому середовищі; фізико-хімічні властивості хромонікелевого каталізатора та способи поводження з ним; способи гартування деталей на однотипних гартувальних пресах, гартувальних машинах; способи гартування та охолодження молетів; температурний режим під час гартування і охолодження молетів для одержання твердості, яка вимагається; правила поводження з електроприладами під час гартування молетів в електропечі; призначення, принцип роботи та правила застосування різних приладів (механічних, електричних, оптичних) під час термооброблення; правила цементації деталей, цементувальні речовини та способи визначення глибини шару цементації; методи правки виробів після гартування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Балони - нормалізація, відпускання.
2. Борштанги довжиною до 1000 мм - гартування, відпускання, правлення.
3. Валки правильні та робочі прокатних станів - гартування.
4. Відливки тонкостінні - гартування.
5. Втулки при сумі діаметру та довжини понад 300 мм - гартування, відпускання.
6. Деталі дрібних і середніх штампів та інші деталі з вуглецевих та низьколегованих сталей з масою понад 2 до 5 т - гартування, відпускання.
7. Деталі з високолегованих сталей масою до 10 т - відпал.
8. Деталі з напівпериметром до 0,5 м різної конфігурації - термооброблення.
9. Заглушки поршневі з алюмінієвого сплаву - термооброблення.
10. Заготовки масою понад 5 т з вуглецевих та низьколегованих сталей - відпал, нормалізація.
11. Кільця шарикопідшипників всіх типів - відпал.
12. Клапани і втулки - азотування.
13. Кронштейни, серги ресор, товкачі клапанів - гартування, ціанізація.
14. Матриці, пуансони середньої складності - гартування, відпускання.
15. Мітчики, розгортай, свердла, зенкери довжиною понад 200 до 400 мм - гартування, відпускання, правлення.
16. Молети і матриці стальні - гартування.
17. Набір столовий з корозійно-стійкої сталі - гартування, відпускання.
18. Ободи коліс - термооброблення.
19. Осі вагонні - нормалізація.
20. Осі роторів - гартування.
21. Підшипники діаметром до 150 мм - термооброблення.
22. Протяжки круглі шліцеві довжиною до 500 мм - гартування, відпускання, правлення.
23. Пробки і кільця різьбових калібрів середніх розмірів - гартування, відпускання, старіння.
24. Пружини спіральні з прутка діаметром до 15 мм, пружини складні та відповідальні з високолегованих сталей з прутка діаметром до 10 мм - гартування і відпускання.
25. Поковки стальні фасонні, відливки з вуглецевих та низьколегованих конструкційних сталей з масою до 10 т - відпал, нормалізація.
26. Рейки - нормалізація після зварювання.
27. Ресори - гартування і відпускання листів з корінним листом довжиною до 1500 мм.
28. Різці фасонні - гартування, відпускання.
29. Скоби - цементація.
30. Терпуги тригранні, квадратні, круглі довжиною 250 мм - гартування.
31. Труби - полімеризація.
32. Фітинги всіх розмірів - відпал.
33. Фрези циліндричні та дискові всіх розмірів - гартування, відпускання.
34. Шестірні малогабаритні - повне термооброблення.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує хіміко-термічне та термічне оброблення (гартування, відпускання, відпал, нормалізація) складних і відповідальних заготовок, деталей та інструментів з різних вуглецевих, легованих сталей та з кольорових сплавів у газових, електричних, камерних, муфельних, карусельних та інших печах з різним охолоджувальним середовищем. Виконує термічне оброблення складних деталей та інструментів, які виготовляються з високолегованих, легованих та інших сталей, що потребують спеціальних режимів термооброблення. Виконує термічне оброблення складних деталей і інструменту у вакуумній установці. Ціанізує, цементує, барирує та азотує складні деталі твердим карбюризатором. Налагоджує режими і швидкості руху конвеєра в агрегаті безперервного процесу термообробки. Регулює устаткування на заданий режим технологічного процесу. Користується пірометричними приладами та застосовує необхідні спеціальні пристрої. Виконує термічне оброблення деталей і інструменту за інструкцією та технологічною картою. Виконує термічне оброблення складних деталей в ціанистих, свинцевих, селітрових, соляних, хлорбарієвих та лужних ваннах різних систем. Складає розчини ванн необхідної концентрації. Контролює глибину шару гартування за зламом. Править складні і відповідальні деталі після термічного оброблення. Згинає та гартує листи ресор на згинальних барабанах.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову газових, полуменевих, індукційних та електричних (камерних, шахтних, конвеєрних, агрегатних тощо) печей різних типів; правила вибору режиму термічного оброблення складних деталей та інструменту з інструментальних і легованих сталей; способи визначення витікань повітря та усування їх під час вакуумного оброблення деталей; типи течошукачів; будову різних механічних, електричних, оптичних приладів для термооброблення та для визначення вакууму; способи штучного та природного старіння деталей; склади ванн за вмістом компонентів; властивості і способи застосування різних охолоджувальних засобів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Бандажі діаметром до 1700 мм, кільця діаметром до 3000 мм і колеса діаметром до 1100 мм, колесні пари - відпал, гартування та відпускання.
2. Борштанги довжиною понад 1000 до 1500 мм - гартування, відпускання та правлення.
3. Важілі, гальма, переключення - гартування і відпускання.
4. Деталі духових музичних інструментів - термооброблення.
5. Деталі великих штампів і деталі з вуглецевих та низьколегованих сталей з масою понад 5 т - гартування, відпускання.
6. Деталі напівпериметром понад 0,5 м різної конфігурації - термооброблення.
7. Деталі люків, викружок - термооброблення.
8. Деталі прямі та зігнуті (з профілю) - термооброблення.
9. Довбняки для зубодовбальних робіт - гартування та відпускання.
10. Інструменти зуболікарські, щипці, долота хірургічні та пінцети - повне термічне оброблення.
11. Кільця шарикопідшипників великогабаритні - гартування, нормалізація, відпускання.
12. Матриці складної конфігурації - повне термооброблення.
13. Металоконструкції зварні масою до 50 т - відпускання.
14. Мітчики, розгортки, зенкери довжиною понад 400 мм - гартування, відпускання, правлення.
15. Ножі для різання металу - гартування, відпускання, правлення.
16. Підшипники діаметром понад 150 мм - термооброблення.
17. Поковки і стальні відливки складної конфігурації з масою понад 10 до 20 т - відпал і нормалізація.
18. Протяжки круглі шліцеві довжиною понад 500 до 1000 мм - гартування, відпускання, правлення.
19. Пружини спіральні з прутка діаметром понад 15 до 40 мм, пружини складні та відповідальні з високолегованих сталей, з прутків діаметром понад 10 до 30 мм - гартування та відпускання.
20. Ресори - гартування і відпускання листів з довжиною корінного листа понад 1500 мм.
21. Терпуги дискові для заточування ножів бавовноочищувальних машин - гартування.
22. Терпуги трьохгранні, квадратні, круглі довжиною понад 250 мм - гартування.
23. Фрези профільні діаметром понад 200 мм - гартування, відпускання.
24. Фрези черв'ячні шліцеві та лекала - гартування і відпускання.
25. Шаблони довжиною понад 400 мм - повне термооброблення.
26. Шестірні великогабаритні - гартування, нормалізація.
27. Штоки довжиною понад 500 мм - азотування.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує хіміко-термічне та термічне оброблення особливо складних і відповідальних виробів, різального та вимірювального інструментів, а також особливо складних штампів, протяжок і пристроїв, які виготовлені з легованих, високолегованих та особливого призначення сталей і кольорових сплавів в печах, агрегатах та безмуфельних установках всіляких конструкцій в різному охолоджувальному середовищі за установленим технологічним режимом. Виконує спеціальне термічне оброблення експериментальних сталей і сплавів. Виконує термічне оброблення особливо складних деталей в гартувальних процесах, в спеціальних штампах. Виконує вакуумно-термічне оброблення особливо складних та відповідальних деталей. Виконує термічне оброблення особливо складних деталей і інструментів в ціанистих, свинцевих, селітрових, соляних, хлорбарієвих та лужних ваннах різних конструкцій.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості та електричні схеми різних печей, машин, спеціальних стендів для вакуумного термооброблення деталей і вузлів, відкатних агрегатів та іншого устаткування, яке застосовується для термічного оброблення металу; будову контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв; сутність процесів цементації та нітроцементації; хімічний склад газів, які застосовуються під час цементації і нітроцементації; структурні зміни металу; вплив різних хімічних елементів на режим термооброблення; правила вибору режимів термооброблення особливо складних виробів і інструментів; схеми і пульти керування всіх типів електричних печей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Борштанги довжиною понад 1500 мм - повне термічне оброблення.
2. Вали привідні - гартування та відпускання.
3. Взірці великих та відповідальних поковок, які підлягають термообробленню в лабораторних умовах, - моделювання режимів термооброблення.
4. Деталі з високолегованої сталі масою понад 10 т - гартування, відпускання.
5. Деталі машин - дифузійне хромування з наступним гартуванням та відпусканням.
6. Листи перфоровані з корозійно-стійкої сталі - термооброблення.
7. Матриці багатопуансонні з легованих сталей - гартування бездеформаційне.
8. Металоконструкції зварні масою понад 50 т - відпускання.
9. Поковки великогабаритні з високолегованих сталей з масою понад 20 т - відпал, нормалізація.
10. Протяжки великі шліцеві довжиною понад 100 мм - гартування, відпуск, правлення.
11. Пружини спіральні з прутка діаметром понад 40 мм і особливо складні та відповідальні з високолегованих сталей з прутка діаметром понад 30 мм - гартування і відпускання.
12. Фрези черв'ячні та дискові і спеціальний різальний інструмент - гартування, відпускання, правлення.
13. Шестірні великогабаритні - повне термічне оброблення.
6-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує хіміко-термічне та термічне оброблення особливо складних великогабаритних унікальних деталей та вузлів, що дорого коштують, з легованих, високолегованих, корозійно-стійких та особливого призначення сталей. Виконує термічне оброблення особливо складних та відповідальних виробів з легованих сталей з заданими механічними властивостями.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію різних печей, машин, спеціальних стендів для вакуумного термооброблення деталей і вузлів, обкатувальних агрегатів та іншого устаткування, яке застосовується для термічного оброблення металу; правила вибору режиму термічного оброблення особливо складних великогабаритних унікальних деталей та вузлів, що дорого коштують, з легованих, високолегованих, корозійно-стійких та особливого призначення сталей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Автоклави великогабаритні - гартування, відпускання, правлення.
2. Вали роторів великогабаритні - гартування, відпускання, правлення.
3. Корпуси колон великогабаритні для хімустаткування - нормалізація з відпусканням.
28. ТЕРМІСТ НА УСТАНОВКАХ СВЧ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує поверхневе гартування та відпускання на установках СВЧ струмами високої частоти простих деталей і інструменту зі сталей різних марок за установленим технологічним процесом режимом з забезпеченням рівномірної глибини гартувального шару. Визначає твердість за приладами Шора та Роквелла. Установлює режими термооброблення за технологічною картою. Править прості деталі та вироби. Регулює режим роботи гартувальної установки та визначає температуру нагрівання за контрольними приладами та сигнальними лампами.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову однотипних апаратів та верстатів, які застосовуються для поверхневого гартування (електрогаріування), устаткування пульта керування та регулювальних приладів; призначення та умови застосування індукторів та пристроїв під час гартування струмами високої та промислової частоти; зміни властивостей і структури металу, які відбуваються під час термооброблення; основи знань про струми високої і промислової частоти; правила користування приладами для виміряння температури і твердості металів; склад охолоджувальних рідин та правила їх застосування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Валики, борідки довжиною до 250 мм - гартування та правка.
2. Втулки шліцеві довжиною до 150 мм - гартування.
3. Гвинти кулачкові до патронів токарних верстатів - гартування.
4. Зубила слюсарні, ковальські, пневматичні - гартування.
5. Ключі торцеві та гайки спеціальні - гартування та відпускання.
6. Кулачки патронів токарних верстатів - гартування.
7. Леміші та відвали плугів - відпал.
8. Мостики розжарювання - відпал шляхом пропускання електричного струму визначеної сили.
9. Осі довжиною до 500 мм - гартування.
10. Півмуфти кулачкові та зубчасті - гартування.
11. Пуансони циліндричні - гартування.
12. Ролики розподільні важілів - гартування та відпускання.
13. Таври - гартування.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує поверхневе гартування та відпускання на установках СВЧ струмами високої та промислової частоти деталей середньої складності і інструменту зі сталей різних марок. Підналагоджує гартувальні установки. Бере участь в ремонті індукторів під керівництвом терміста більш високої кваліфікації. Править різні деталі і інструменти після термооброблення. Установлює деталі в спеціальні гартувальні пристрої в горизонтальне та вертикальне положення.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип дії високочастотних генераторів; будову і типи індукторів; будову та умови застосування пристроїв для нагрівання; правила поверхневого гартування деталей і інструменту струмами високої та промислової частоти; причини деформацій та виникнення тріщин під час гартування; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Бугелі фігурні довжиною до 250 мм - гартування та відпускання.
2. Важілі фігурні довжиною до 250 мм - гартування та відпускання.
3. Вали черв'яків валоповоротного механізму - гартування.
4. Втулки шліцеві довжиною понад 150 мм - гартування.
5. Деталі складні автомобільні - обід маховика, кульові пальці, шестірні приводу розподілення і клапани - поверхневе гартування та високе відпускання.
6. Деталі стрілкових електроприводів, штампів, упорні муфти, шибери та їх шестірні - гартування та відпускання.
7. Зірочки, храповики - гартування.
8. Калібри різьбові - гартування.
9. Катки опорні - гартування та відпускання.
10. Кільця поршневі - гартування.
11. Колеса робочі відцентрових насосів - гартування.
12. Корпуси форсунок, кривошипи, повідки пружин - гартування, відпускання.
13. Круглогубці, плоскогубці, штапелі для цементу - термічне оброблення.
14. Осі довжиною понад 500 мм - гартування.
15. Пальці поршневі - гартування, відпускання.
16. Повідки ступінчасті довжиною до 350 мм - гартування.
17. П'яти ступінчасті - гартування.
18. Рейки - гартування.
19. Розгортки, мітчики довжиною до 250 мм - гартування та відпускання.
20. Ступиці приводів повітродувки - гартування та відпускання.
21. Фіксатори фігурні всіх розмірів - гартування та відпускання.
22. Фрези модульні та черв'ячні діаметром до 150 мм - гартування та відпускання.
23. Цапфи приводу розподільного валу - гартування та відпускання.
24. Шестірні діаметром до 300 мм - гартування та відпускання.
25. Штоки довжиною до 300 мм, кулачкові муфти - гартування.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує поверхневе гартування на різноманітних установках СВЧ струмами високої та промислової частоти складних і відповідальних деталей та інструменту. Готує і налагоджує гартувальні установки і апарата різних типів. Усуває дефекти в роботі установок та визначає готовність агрегатів до роботи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову апаратури закритих розподільних пристроїв та цехової підстанції; схему, конструкцію та спосіб керування високочастотними генераторами; схему розподілення струмів високої та промислової частоти; потужність установлених трансформаторів і генераторів; допустимі режими роботи генераторів; правила вибору найвигіднішого режиму нагрівання та охолодження; основи знань про структурні зміни в сталях; зміни структури сталі залежно від швидкості нагрівання та температури; причини деформації та тріщин деталей в процесі термооброблення і заходи щодо їх запобігання; будову приладів для визначення температури нагрівання металів та охолоджувального середовища і правила користування ними; температуру гартування, нормалізації та відпускання сталей на установках струмів високої частоти та в термічних печах; види і способи термічного оброблення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Бугелі фігурні довжиною понад 250 мм - гартування та відпускання.
2. Важілі фігурні довжиною понад 250 мм - гартування та відпускання.
3. Вали колінчасті двигунів потужністю до 60 кВт (80 к. с.), вали розподільні та шестірні до них, вінця маховика для дизелів - гартування та відпускання.
4. Водила - гартування та відпускання.
5. Гільзи блоку тракторів - гартування та відпускання.
6. Корпуси фігурні - гартування та відпускання.
7. Куліси та втулки дишлові, золотникові та балансирів паровозів, деталі тепловозів, шестірні і вали приводів насосів рухомого складу - гартування.
8. Матриці, пуансони складні - гартування.
9. Ножі гільотинних ножиць довжиною до 600 мм - гартування.
10. Осі довжиною понад 500 мм - гартування.
11. Повідки ступінчасті довжиною понад 350 мм - гартування та відпускання.
12. Розгортки, мітчики довжиною понад 250 мм - гартування та відпускання.
13. Станини верстатів довжиною до 2500 мм - гартування.
14. Фрези модульні та черв'ячні діаметром понад 150 мм - гартування та відпускання.
15. Шестірні діаметром понад 300 до 500 мм - гартування та відпускання.
16. Штаби ковзання скребкових транспортерів довжиною до 6000 мм - гартування.
17. Штоки довжиною понад 300 мм - гартування та відпускання.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує одночасне нагрівання декількох деталей складної конфігурації до різних температур з наступним гартуванням та самовідпусканням. Виконує термічне оброблення на різних за конструкцією установках СВЧ струмами високої і промислової частоти різних дорогоцінних, відповідальних та особливо складних деталей і інструменту зі сталей різних марок. Гартує різні деталі контактним способом. Підготовляє та налагоджує верстати та високочастотні агрегати. Усуває дефекти в роботі складних установок та пристроїв до них. Налагоджує генератор на оптимальний режим роботи.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову лампових генераторів, гартувальних силових трансформаторів та конденсаторів різних конструкцій; конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв; потужність установлених трансформаторів і генераторів; діаграму стану залізовуглецевих сплавів; хімічний склад металів та їх властивості; вплив спеціальних складів в сплавах на режим термооброблення.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Вали колінчасті двигунів потужністю понад 60 кВт (80 к. с.), розподільні вали, валики паливного насоса - гартування та відпускання.
2. Кулачки виштовхування гайковисадних автоматів - гартування.
3. Ножі гільотинних ножиць довжиною понад 600 мм - гартування.
4. Півосі автомобілів, тракторів, комбайнів - гартування та відпускання.
5. Пінолі діаметром 320 мм та довжиною 700 мм - гартування.
6. Пуансони гайковисадних автоматів - гартування.
7. Станини верстатів довжиною понад 2500 мм - гартування.
8. Фрези дискові - гартування.
9. Шестірні діаметром понад 500 мм - гартування та відпускання.
10. Штаби ковзання скребкових транспортерів довжиною понад 6000 мм - гартування.
29. ТЕРМІСТ ХОЛОДОМ
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує термічне оброблення деталей і інструменту холодом за установленим технологічним процесом режимом. Регулює в процесі роботи температуру в камері та визначає за приладами ступінь охолодження виробів. Готує холодильну камеру до термооброблення за заданим режимом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи холодильної камери; процеси оброблення деталей і виробів холодом; властивості охолоджувального рідкого газу, умови його транспортування, зберігання та правила поводження з ним; номенклатуру деталей і виробів, які піддаються обробленню холодом, і вимоги до них за технічними умовами; вплив та тривалість дії низької температури на вироби; основні властивості сталей, які обробляються холодом.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.
30. ШТАМПУВАЛЬНИК РІДКОГО МЕТАЛУ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує з рідких кольорових металів і сплавів деталі простої та середньої складності конфігурації з гладкими поверхнями на гідравлічних та фрикційних пресах, готує плавильні печі до плавлення, веде процес плавлення металів і сплавів під керівництвом штампувальника більш високої кваліфікації. Зважує матеріали, завалює печі шихтою вручну або за допомогою крана. Підносить і заливає рідкий метал і сплави в штамп. Нагріває та охолоджує штампи, чистить і змащує механізми пресів і штампів. Бере участь в ремонті печей, пресів і штампів. Обрізає заливи на обрізальних пресах. Укладає та пакує готові штампи в тару.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань про будову і принцип роботи устаткування, яке обслуговує; правила робіт з підіймально-транспортними механізмами; правила розважування матеріалів; правила чищення та змащування механізмів пресу і штампів; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів; вимоги до пакування готової продукції.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує з рідких кольорових металів і сплавів деталі простих і середньої складності конфігурації з гладкими поверхнями на гідравлічних та фрикційних пресах. Підналагоджує преси і штампи. Регулює режим штампування. Веде процес плавлення кольорових металів і сплавів в печах різних конструкцій з додержанням заданого хімічного складу. Готує до плавлення плавильні печі. Складає шихту за заданою рецептурою. Завантажує присадочні матеріали і флюси. Відбирає проби рідкого металу та визначає за даними експрес-аналізу готовність до випускання. Наводить і знімає шлак. Рафінує рідкий метал під керівництвом штампувальника більш високої кваліфікації. Бере участь в ремонті устаткування, яке обслуговує.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи однотипного устаткування, яке обслуговує; схему підводки електроенергії, палива, повітря та вакуумування; склад шихти, ливарні та штампувальні властивості кольорових металів і сплавів; температуру і режими плавлення кольорових металів і сплавів; властивості і призначення розкислювачів та флюсів; режими рідкого штампування; час витримки рідкого металу в штампі до прикладання тиску та під тиском; будову контрольно-вимірювальних приладів; правила охолодження, підігрівання та змащування штампів; будову і способи установлення штампів, кріпильних і спеціальних пристроїв.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування:
1. Втулки та пробки прості.
2. Грундбукси.
3. Деталі коробчастого типу з гладкою поверхнею.
4. Деталі прості призматичні, без різких переходів і ребер.
5. Заглушки, ніпелі.
6. Золотники, шліцеві шайби, гайки.
7. Кільця, стакани, сальники, фланці плоскі.
8. Кришки корпусів сервомоторів.
9. Привариші, тарілки.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує з рідких кольорових металів і сплавів деталі складної конфігурації з виступами, ребрами, одно-, двома криволінійними поверхнями на гідравлічних та фрикційних пресах. Визначає режими штампування. Налагоджує преси і штампи. Складає шихту для різних металів та забезпечує правильність приготування шихти і завантажує нею печі. Веде процес плавлення кольорових металів і сплавів з підвищеними вимогами до хімічного складу в печах різних конструкцій. Стежить за якістю металу, який виплавляє. Рафінує метал.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування, яке обслуговує; способи налагодження пресів і штампів; будову підводок до устаткування електроенергії, палива, повітря та вакуумування; ливарні властивості і хімічний склад сплавів, які виплавляє; види розкислювачів та флюсів, які використовує в процесі плавлення, їх властивості та вплив на якість металу; конструктивні особливості штампів, установочних та кріпильних пристроїв; режими рідкого штампування залежно від марки кольорового сплаву; технічні умови на готову продукцію.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування:
1. Втулки і пробки фасонні.
2. Горловини, фланці фасонні.
3. Деталі обертання з виступами і ребрами.
4. Деталі з криволінійними поверхнями, фасонні.
5. Корпуси клапанів.
6. Кришки корпусів з отворами.
7. Трійники з фланцями.
5-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Штампує з рідких кольорових металів і сплавів деталі особливо складної конфігурації з криволінійними розвиненими зовнішніми та внутрішніми поверхнями на гідравлічних та фрикційних пресах. Веде процес плавлення спеціальних сплавів та кольорових металів з підвищеними вимогами до хімічного складу в печах різних конструкцій, а також дослідних та експериментальних сплавів в лабораторних умовах. Доводить сплав до хімічного складу, який вимагається, на основі результатів аналізу експрес-лабораторії.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості та кінематичні схеми устаткування, яке обслуговує; процес ведіння плавлення кольорових сплавів; хімічний склад компонентів, які входять в шихту, їх вплив на властивості сплавів; способи запобігання зіткнення рідкого сплаву з повітрям та пічними газами в процесі плавлення і розливання; правила настроювання пресів різних типів і підготовки штампів; правила обслуговування устаткування контрольно-вимірювальних приладів; вплив різних параметрів технологічного процесу на якість штампування.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
Штампування:
1. Деталі з криволінійними зовнішніми та внутрішніми поверхнями.
2. Коробки багатоклапанні.
3. Корпуси та деталі арматури.
4. Обойми фігурні.
ПЕРЕЛІК
НАЙМЕНУВАНЬ ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ РОЗДІЛОМ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ВІДПОВІДНИМ РОЗДІЛОМ ВИПУСКУ 2 ЕТКС ВИДАННЯ 1989 р.
N п/п 
Найменування професій, які розміщені у цьому розділі 
Діапазон розрядів 
Найменування професій за випуском 2 ЕТКС видання 1989 р. 
Діапазон розрядів 
1. 
Бандажник 
3 - 4 
Бандажник 
3 - 4 
2. 
Гартівник 
2 - 4 
Калильщик 
2 - 4 
3. 
Заготівельник суміші для цементації 
Заготовитель смеси для цементации 
4. 
Ізолювальник у термообробленні 
2 - 3 
Изолировщик в термообработке 
2 - 3 
5. 
Коваль на молотах і пресах 
2 - 6 
Кузнец на молотах и прессах 
2 - 6 
6. 
Коваль ручного кування 
2 - 5 
Кузнец ручной ковки 
2 - 5 
7. 
Коваль-штампувальник 
2 - 6 
Кузнец-штамповщик 
2 - 6 
8. 
Коваль-штампувальник на ротаційних машинах 
3 - 5 
Кузнец-штамповщик на ротационных машинах 
3 - 5 
9. 
Контролер з термооброблення 
2 - 5 
Контролер по термообработке 
2 - 5 
10. 
Контролер ковальсько-пресових робіт 
2 - 5 
Контролер кузнечно-прессовых работ 
2 - 5 
11. 
Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 
2 - 5 
Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 
2 - 5 
12. 
Нагрівальник (зварник) металу 
1 - 5 
Нагревальщик (сварщик) металла 
1 - 5 
13. 
Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 
4 - 6 
Наладчик кузнечно-прессового оборудования 
4 - 6 
14. 
Налагоджувальник устаткування й агрегатів у термообробленні 
4 - 6 
Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 
4 - 6 
15. 
Напаювальник 
2 - 5 
Напайщик 
2 - 5 
16. 
Оператор-коваль на автоматичних і напівавтоматичних лініях 
3 - 5 
Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях 
3 - 5 
17. 
Оператор-терміст на автоматичних лініях 
4 - 5 
Оператор-термист на автоматических линиях 
4 - 5 
18. 
Пакувальник-цементувальник 
Упаковщик-цементировщик 
19. 
Правильник на машинах 
1 - 5 
Правильщик на машинах 
1 - 5 
20. 
Пресувальник заготовок для шпальтових сит 
Прессовщик заготовок для шпальтовых сит 
21. 
Пресувальник на гарячому штампуванні 
3 - 5 
Прессовщик на горячей штамповке 
3 - 5 
22. 
Прокатник куль 
2 - 3 
Прокатчик шаров 
2 - 3 
23. 
Пружинник 
2 - 4 
Пружинщик 
2 - 4 
24. 
Ресорник на обробленні гарячого металу 
2 - 5 
Рессорщик на обработке горячего металла 
2 - 5 
25. 
Розкатник 
3 - 6 
Раскатчик 
3 - 6 
26. 
Синильник 
Синильщик 
27. 
Терміст 
2 - 6 
Термист 
2 - 6 
28. 
Терміст на установках СВЧ 
2 - 5 
Термист на установках ТВЧ 
2 - 5 
29. 
Терміст холодом 
Термист холодом 
30. 
Штампувальник рідкого металу 
2 - 5 
Штамповщик жидкого металла 
2 - 5 


ПЕРЕЛІК
НАЙМЕНУВАНЬ ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНИМ РОЗДІЛОМ ВИПУСКУ 2 ЕТКС ВИДАННЯ 1989 Р., ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗА ЦИМ РОЗДІЛОМ
N п/п 
Найменування професій за випуском 2 ЕТКС видання 1989 р. 
Діапазон розрядів 
Найменування професій, які розміщені у цьому розділі 
Діапазон розрядів 
1. 
Бандажник 
3 - 4 
Бандажник 
3 - 4 
2. 
Заготовитель смеси для цементации 
Заготівельник суміші для цементації 
3. 
Изолировщик в термообработке 
2 - 3 
Ізолювальник у термообробленні 
2 - 3 
4. 
Калильщик 
2 - 4 
Гартівник 
2 - 4 
5. 
Контролер кузнечно-прессовых работ 
2 - 5 
Контролер ковальсько-пресових робіт 
2 - 5 
6. 
Контролер по термообработке 
2 - 5 
Контролер з термооброблення 
2 - 5 
7. 
Кузнец на молотах и прессах 
2 - 6 
Коваль на молотах і пресах 
2 - 6 
8. 
Кузнец ручной ковки 
2 - 5 
Коваль ручного кування 
2 - 5 
9. 
Кузнец-штамповщик 
2 - 6 
Коваль-штампувальник 
2 - 6 
10. 
Кузнец-штамповщик на ротационных машинах 
3 - 5 
Коваль-штампувальник на ротаційних машинах 
3 - 5 
11. 
Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 
2 - 5 
Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 
2 - 5 
12. 
Нагревальщик (сварщик) металла 
1 - 5 
Нагрівальник (зварник) металу 
1 - 5 
13. 
Наладчик кузнечно-прессового оборудования 
4 - 6 
Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 
4 - 6 
14. 
Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 
4 - 6 
Налагоджувальник устаткування й агрегатів у термообробленні 
4 - 6 
15. 
Напайщик 
2 - 5 
Напаювальник 
2 - 5 
16. 
Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях 
3 - 5 
Оператор-коваль на автоматичних і напівавтоматичних лініях 
3 - 5 
17. 
Оператор-термист на автоматических линиях 
4 - 5 
Оператор-терміст на автоматичних лініях 
4 - 5 
18. 
Правильщик на машинах 
1 - 5 
Правильник на машинах 
1 - 5 
19. 
Прессовщик заготовок для шпальтовых сит 
Пресувальник заготовок для шпальтових сит 
20. 
Прессовщик на горячей штамповке 
3 - 5 
Пресувальник на гарячому штампуванні 
3 - 5 
21. 
Прокатчик шаров 
2 - 3 
Прокатник куль 
2 - 3 
22. 
Пружинщик 
2 - 4 
Пружинник 
2 - 4 
23. 
Раскатчик 
3 - 6 
Розкатник 
3 - 6 
24. 
Рессорщик на обработке горячего металла 
2 - 5 
Ресорник на обробленні гарячого металу 
2 - 5 
25. 
Синильщик 
Синильник 
26. 
Термист 
2 - 6 
Терміст 
2 - 6 
27. 
Термист на установках ТВЧ 
2 - 5 
Терміст на установках СВЧ 
2 - 5 
28. 
Термист холодом 
Терміст холодом 
29. 
Упаковщик-цементировщик 
Пакувальник-цементувальник 
30. 
Штамповщик жидкого металла 
2 - 5 
Штампувальник рідкого металу 
2 - 5 


КНИГА 3
"Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів"
"Покриття металів металами. Фарбування."
ТОЧІННЯ, СВЕРДЛУВАННЯ, ФРЕЗЕРУВАННЯ, ІНШІ ВИДИ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА МАТЕРІАЛІВ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. АВТОМАТНИК
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обробляє деталі за 11 квалітетом (4-м класом точності) або параметром Ra 20 (за 3-м класом чистоти) на одношпиндельних, відрізних, гвинторізних, шліценарізних, шурупонарізних, гайконарізних, прорізних та інших автоматах з одночасним обслуговуванням групи однотипних верстатів. Обробляє прості і середньої складності деталі з кількістю переходів до 6 на налагоджених багатошпиндельних автоматах. Заправляє матеріал у верстат або завантажує бункер. Стежить за станом різального інструменту, системою змащування та охолодження. Перевіряє виготовлені деталі простим і спеціальним контрольно-вимірювальним інструментом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи одношпиндельних автоматів; найменування, призначення, будову та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, різального і простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; найменування і маркування матеріалів, які обробляє; основи знань про допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); призначення та властивості охолоджувальних та змащувальних рідин.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обробляє прості і середньої складності деталі з кількістю переходів понад 6 та складних деталей з кількістю переходів до 6 на багатошпиндельних автоматах з одночасним обслуговуванням та підналадкою їх, а також на одношпиндельних автоматах з самостійним підналагодженням їх під час оброблення деталей за 8 - 10 квалітетами (3-м класом точності) або за параметром шорсткості Ra 10 (за 4-м класом чистоти).
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи багатошпиндельних автоматів, які обслуговує, та правила підналагодження автоматів; правила користування пристроями для підналагодження одношпиндельних автоматів; основи геометрії і правила заточування, установлення нормального і спеціального різального інструменту; призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; основні механічні властивості матеріалів, які обробляє; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обробляє складні і особливо складні деталі з кількістю переходів понад 6 на багатошпиндельних автоматах з одночасним обслуговуванням і підналагодженням їх, а також на одношпиндельних автоматах з самостійним налагодженням їх при обробленні деталей за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності) або за параметром Ra 5-2,5 (5 - 6-м класами чистоти) без нарізання різьби.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і кінематичні схеми автоматів різних конструкцій; правила застосування інструменту та пристроїв для підналагодження та налагодження автоматів; геометрію, правила термооброблення, заточування, доводки та установлення нормального і спеціального різального інструменту, оснащеного пластинками з твердих сплавів або керамічними; будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення). 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.
2. ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
2-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обробляє деталі на налагоджених свердлувальних, токарних та фрезерних верстатах за 12 - 14-м квалітетами (4 - 7-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 11-м квалітетом (4-м класом точності) з застосуванням нормального різального інструменту та універсальних пристроїв з додержанням послідовності оброблення та режимів різання відповідно до технологічної карти або указання майстра. Свердлить, розсвердлює, зенкує крізні та глухі отвори в деталях, розташованих в одній площині, по кондукторах, шаблонах, упорах та за розміткою на свердлувальних верстатах. Нарізає різьби з діаметром понад 2 мм і до 24 мм на прохід та в упор на свердлильних верстатах. Нарізає зовнішню, внутрішню трикутну різьбу мітчиком або плашкою на токарних верстатах. Фрезерує плоскі поверхні, пази, прорізі, шипи, циліндричні поверхні фрезами. Установлює та вивіряє деталі на столі верстата та в пристрої.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії однотипних свердлильних, токарних, фрезерних та шліфувальних верстатів; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального інструменту, нормального і спеціального різального інструменту; маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє; правила заточування та установлення різців та свердел; види фрез, різців та їх основні кути; основи знань про шліфувальні круги та сегменти; способи правки шліфувальних кругів та умови їх застосування; призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел; загальні відомості про систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості (класів точності і чистоти оброблення).
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:
1. Автонормалі кріпильні - безцентрове шліфування.
2. Балони та фітинги - токарне оброблення.
3. Болти, гайки, пробки, штуцери, крани - фрезерування граней під ключ.
4. Вали довжиною до 1500 мм - обдирання.
5. Вкладиші - свердління отворів під змащування.
6. Воротки та клупи - токарне оброблення.
7. Втулки для кондукторів - токарне оброблення з припуском на шліфування.
8. Гайки нормальні - зенкування отворів.
9. Деталі металоконструкцій малогабаритні - фрезерування.
10. Кільця в складанні з валом - свердління отворів під шплінти.
11. Ключі торцеві зовнішні та внутрішні - токарне оброблення.
12. Ковзуни бокові візків рухомого складу - фрезерування.
13. Косинці установочні - шліфування.
14. Мітчики ручні та машинні - фрезерування стружкових канавок.
15. Осі, оправки - безцентрове шліфування.
16. Петлі - фрезерування шарнірів.
17. Пробки, шпильки - токарне оброблення.
18. Прокладки - фрезерування торців і скосів.
19. Ролики підшипників всіх типів і розмірів - попереднє шліфування торців.
20. Ступиці колінчастого валу - протягування шпоночної канавки.
21. Фрези і свердла з конічним хвостом - фрезерування лопаток.
22. Шланги і рукави повітряні гальмові - обдирання верхнього шару гуми.
23. Штіфти циліндричні - безцентрове шліфування.
3-й розряд
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обробляє деталі на токарних, фрезерних, свердлильних, копіювальних і шпоночних верстатах за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності). Нарізає різьбу з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на прохід та в упор на свердлувальних верстатах. Нарізає зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем, багаторізцевими головками. Фрезеру