ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державним комітетом України

з харчової промисловості

01.01.1998 р.

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці та

соціальної політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП)

ВИПУСК 26

Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів

ВСТУП

Випуск 26 "Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників переопрацьовано відповідно до Класифікатора професій (ДК 003-9511) з уточненням назв професій робітників та їх кваліфікаційних характеристик у зв'язку зі змінами характеру праці, зумовлених науково-технічним прогресом, вимог до якості продукції та кваліфікації, безпечного ведення робіт.

До цього випуску включено професії працівників, специфічних для парфумерно-косметичного виробництва.

У зв'язку з тим, що в парфумерно-косметичному виробництві останні роки не впроваджувалися нові технології та устаткування, до змісту кваліфікаційних характеристик не внесено особливих змін та доповнень.

Кваліфікаційні характеристики застосовуються під час тарифікації робіт та встановлення кваліфікаційних розрядів робітникам на підприємствах галузі, незалежно від відомчого підпорядкування, де є зазначені у випуску виробництва та види робіт.

Робітники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням агрегатів, машин та механізмів, за умовами виконуваної роботи повинні володіти слюсарною справою, знаннями та навичками в обсязі, необхідному для виявлення та усунення неполадок, та виконувати ці роботи.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін і доповнень до випуску наведено у Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), які розміщено у випуску 1 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ПАРФУМЕР

Завдання та обов'язки. Забезпечує впровадження на підприємстві найбільш прогресивних технологій технічно доцільних та економічно вигідних методів ведення технологічних процесів виробництва парфумів.

Сприяє впровадженню нових прогресивних методів і систем управління якістю, які забезпечують виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції за умови зниження її собівартості. Працює над підвищенням професійного рівня, бере участь у підготовці сертифікації продукції і системи якості. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на упровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології виробництва парфумів. Контролює додержання технологічної дисципліни в цехах та правильної і раціональної експлуатації технологічного устаткування. Здійснює контроль за дотриманням рецептур і технологічних режимів виробництва композицій, настоїв, розчинів, духів, одеколонів і віддушок для косметичних виробів і туалетного мила. Забезпечує своєчасне та якісне проведення органолептичного контролю якості натуральних ефірних масел, синтетичних духмяних речовин; композицій-баз, які надходять на фабрику, здійснює органолептичну перевірку якості продукції всього асортименту, що випускається. Керує розробленням рецептури на нові парфумерні вироби, парфумерні композиції, композиції-бази, віддушки для косметичних виробів та туалетного мила. Проводить роботу з упровадження нових вітчизняних ароматизуючих речовин для заміни дефіцитних та імпортних. Раціонально використовує ароматизуючі речовини під час складання нових рецептур на парфумерно-косметичні вироби з урахуванням якісних та економічних показників. Організовує проведення дегустацій вітчизняних та імпортних зразків натуральних та синтетичних духмяних речовин з метою визначення можливості створення на їх основі нових оригінальних рецептур парфумерних тенденцій та направлень запахів, бере участь у фабричних і центральних дегустаційних нарадах. Організовує проведення дослідних робіт, спрямованих на покращання якості, збільшення стійкості і гарантійних термінів зберігання парфумерних рідин, удосконалення технологічних режимів виготовлення парфумерних виробів. Вивчає та використовує передовий досвід і досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі парфумерно-косметичного виробництва, науково-дослідні роботи інститутів і технічну літературу зарубіжних країн. Організовує затвердження, реєстрацію і погодження нових рецептур та розробленої нормативно-технічної документації з Міністерством охорони здоров'я України. Бере участь в організації випуску дослідних партій продукції та впровадженні нових видів парфумерних виробів у виробництво. Бере участь у роботі тематичних виставок, ярмарків, міжнародних конгресів, симпозіумів, у зустрічах із зарубіжними фахівцями, у складанні технологічних регламентів, у роботі з виявлення причин браку духмяної сировини та парфумерних виробів, у розробленні заходів з метою запобігання і усунення цих причин. Керує на підприємстві підготовкою молодих спеціалістів для парфумерного виробництва. Складає квартальні плани та подальші звіти про виконану роботу. Додержується під час роботи з реагентами правил і норм охорони праці та забезпечує безпечні і здорові умови прані, бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що трапляються з робітниками підвідомчого підрозділу. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва парфумів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні методичні і нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва; основи управління; теоретичні основи технології виробництва парфумів; основне технологічне устаткування і принципи його роботи; перспективи технічного розвитку підприємства; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, аналогічних тим, що проектуються; типові технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти і технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку і способи його запобігання; основи винахідництва; керівні матеріали з розроблення та оформлення нормативної документації; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва парфумів; основи економії; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у виробництві парфумів на посадах керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування пудри, зубних порошків, сухих духів та інших косметичних засобів на агрегатах, машинах та установках або веде технологічний процес приготування косметичних засобів на потокових лініях під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Регулює послідовність проходження маси через агрегати. Веде контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів за додержанням технологічних режимів виробництва: температури, ступеня подрібнення, змішування та за додержанням режиму роботи вентиляторів високого і низького тиску, просіювачів, шнекових живильників, циклонів, дозаторів та аерокамер, амплітуди коливання корпуса вібромлину. Завантажує і регулює, згідно з технологічним режимом, подавання маси в агрегати та дозувальні пристрої. Регулює наповнення бункерів фасувальних автоматів. Визначає втрати напору в перерізі трубопроводів. Зважує напівфабрикати та готову продукцію. Керує роботою основного та допоміжного устаткування. Приймає і відповідає за зберігання сировини, запашників, барвників та інших матеріалів.

Повинен знати: технологію та режими виробництва косметичних засобів; асортимент і відмітні ознаки виготовлюваної продукції: за зовнішнім виглядом, кольором та запахом; принцип роботи та правила експлуатації машин, агрегатів, допоміжного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування косметичних засобів на потокових лініях. Веде послідовне дозування сировинних компонентів, барвників, запашників згідно з рецептурами. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Веде забезпечення встановлених констант хімічних реакцій, осідання, нейтралізації та інших. Забезпечує безперебійну роботу машин, агрегатів, комунікацій і всього комплекту устаткування потокової лінії. Веде органолептичний контроль за якістю сировини, напівфабрикатів та готової продукції.

Веде облік витрат сировини, напівфабрикатів, кількості одержуваної продукції, технологічну документацію. Проводить розрахунок компонентів до завантаження за рецептурами.

Повинен знати: технологічну схему виробництва косметичних засобів; рецептури та режими їх виготовлення; норми виходу готової продукції та витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів та охолоджувальної води; фізико-хімічні основи виготовлення косметичних засобів та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції; будову, принцип роботи та правила експлуатації машин, агрегатів, допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій; методи визначення якості та органолептичну характеристику сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції; методи розрахунку завантажувальних компонентів за рецептурами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування косметичних засобів 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ПАРФУМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ ТА РІДИН

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у веденні технологічного процесу приготування композицій, запашників, настоїв, розчинів або парфумерних рідин. Регулює завантаження сировинних компонентів згідно з технологічним режимом. Перемішує рідини мішалкою або шляхом подачі стисненого повітря. Веде органолептичний контроль за перебігом процесу та якістю одержаних рідин. Регулює роботу мішалок (кописток) або подачі стисненого повітря залежно від інтенсивності перемішування. Готує устаткування та комунікації: чистить, промиває, змащує. Завантажує сировину. Перевіряє устаткування та усуває дрібні несправності у його роботі. Відбирає проби.

Повинен знати: асортимент та основні властивості сировини, матеріалів і напівфабрикатів; правила регулювання завантаження та дозування сировинних компонентів з дотриманням суворої послідовності; органолептичні ознаки, що характеризують якість одержуваних парфумерних рідин; будову та принцип роботи обслуговуваного устаткування; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування композицій, запашників, настоїв, розчинів або парфумерних рідин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Регулює показання контрольно-вимірювальних приладів, результати аналізів температури, тиску, повноти розчинення, якості пофарбування, тривалості вистоювання (Error) та інших показників, які забезпечують дотримання технологічного режиму виробництва композицій, запашників, настоїв, розчинів або парфумерних рідин. Перевіряє за допомогою контрольно-вимірювальних приладів міцність духів, одеколонів, спирту. Регулює, згідно з технологічним режимом, процеси дозування і завантаження сировинних композицій у змішувачі та апарати. Регулює роботу механічних мішалок, апаратів щодо розчинення кристалічних речовин, насосів, мережі комунікацій.

Повинен знати: технологію та режим приготування композицій, запашників, розчинів, настоїв або парфумерних рідин: способи пофарбування рідин; методику та способи перевірки міцності духів, одеколонів, спирту; методи визначення якості сировини, матеріалів та напівфабрикатів; асортимент, властивості та технічні умови на сировину, матеріали і напівфабрикати; правила приймання і зберігання сировини та норми втрат у процесі виробництва; правила експлуатації машин, апаратів, допоміжного устаткування та комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування парфумерних композицій та рідин 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування композицій, запашників, настоїв, розчинів або парфумерних рідин. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів щодо забезпечення встановлених параметрів технологічного режиму виробництва: температури, тиску, інтенсивності перемішування, повноти розчинення, якості пофарбування, тривалості вистоювання та інших параметрів. Запобігає причинам відхилення від норм технологічного режиму. Веде розрахунок спирту за таблицями стандарту, перераховує його з вагових одиниць на об'ємні та виконує інші контрольні аналізи. Веде органолептичний контроль за якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції. Забезпечує безперебійну роботу машин, перегінних та дробильних апаратів, механічних мішалок з пневмоприводами, апаратів екстрагування, автоматичної лінії з фотоелементом, усуває несправності в їх роботі. Веде встановлений облік та звітність.

Повинен знати: норми витрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів; методи та режим пофарбування рідин; повну характеристику спирту за ступенями очищення, питомою вагою, кольором та ін.; правила користування таблицями стандарту та таблицями для перерахування спирту з вагових одиниць на об'ємні; методи визначення якості та органолептичні характеристики сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції; будову, принцип роботи та правила експлуатації машин, апаратів, що працюють під тиском, контрольно-вимірювальних приладів, допоміжного устаткування та комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування парфумерних композицій та рідин 4 розряду - не менше 1 року.

3. ВАЛЬЦЮВАЛЬНИК КОСМЕТИЧНОЇ МАСИ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес вальцювання косметичної маси на протиральних ситах та вальцях для досягнення однорідності та потрібної консистенції маси. Веде органолептичний контроль за якістю одержуваної косметичної маси. Регулює за допомогою контрольно-вимірювальних приладів температурний режим, подавання води на вальці. Відбирає проби. Завантажує устаткування масою. Регулює роботу протиральних та вальцьових сит, залежно від перебігу процесу вальцювання, зміненням зазору між валками. Виявляє та усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологію та режим вальцювання косметичної маси; основні властивості косметичної маси та вимоги до її перероблення; характерні ознаки косметичних мас за зовнішнім виглядом; органолептичні способи та методи визначення якості провальцьованих мас; будову, правила експлуатації вальцьових протиральних сит.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. ВАРНИК КОСМЕТИЧНОЇ МАСИ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння косметичних мас у котлах під керівництвом варильника більш високої кваліфікації згідно з робочою інструкцією: готує сировинні компоненти до завантаження (подрібнює, плавить, розчиняє), емульгує, охолоджує, змішує і парфумує косметичні маси. Завантажує сировину, вивантажує готову продукцію. Веде органолептичний контроль за процесом варіння та визначення його закінчення. Перевіряє справність варильного устаткування та усуває дрібні несправності у його роботі. Відбирає проби та здає на аналіз.

Повинен знати: асортимент та основні властивості сировини, матеріалів та напівфабрикатів; режим виробництва косметичних мас; органолептичні ознаки, що характеризують процес варіння та його закінчення; правила відбору проб; будову та принцип роботи обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння косметичних мас у котлах. Регулює завантаження сировинних компонентів у котли та апаратуру залежно від перебігу технологічного процесу. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів температурні режими процесів плавлення, емульгування, охолодження, змішування та парфумування косметичних мас, тиску пари і температури в котлах; контролює перебіг процесів. Облагороджує сировинні компоненти та використовує відходи; звільняє від води та домішок, дезодорує, очищає із застосуванням хімікатів тощо. Регулює роботу основного та допоміжного устаткування, апаратів для плавлення, емульгування, охолодження, насосів та комунікацій.

Повинен знати: технічні умови на сировину, матеріали та напівфабрикати, готову продукцію, встановлені норми їх витрат, умови та порядок зберігання; технологію та температурні режими процесів варіння косметичних мас у котлах; способи визначення якості сировини за зовнішніми ознаками та якість запашників за запахом; режими облагородження та перероблення використовуваних відходів; будову основного і допоміжного устаткування та правила регулювання його роботою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією варника косметичної маси 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес варіння мас на потокових лініях. Забезпечує, згідно з технологічним режимом та рецептурою дозування сировини, температуру, тиск, вакуум та інші показники технологічного процесу. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Усуває причини відхилень від норм у технологічному режимі та запобігає їх появі. Забезпечує безперебійну та злагоджену роботу всього устаткування потокової лінії: апаратів для охолодження різних систем, вальцьових фарботерів, колоїдних млинів, гомогенізаторів, термографіту тощо. Веде органолептичний контроль за якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції. Веде облік сировини, напівфабрикатів, кількості одержаної продукції, веде технічну документацію. Розраховує сировинні компоненти за заданою рецептурою. Визначає вихід готової продукції.

Повинен знати: технологічну схему процесу варіння косметичних мас на потокових лініях; рецептури косметичних мас; правила регулювання процесів; будову, принцип роботи та правила експлуатації потокової лінії, контрольно-вимірювальних приладів, допоміжного устаткування та комунікацій; асортимент, властивості та технічні умови на сировину, матеріали, напівфабрикати та готову продукцію, їх органолептичну характеристику; правила розрахунку за рецептурами компонентів на завантаження, розрахунок потрібної кількості лугів, залежно від їх концентрації, та розрахунок спирту за таблицями державного стандарту; норми виходу готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією варника косметичної маси 4 розряду - не менше 1 року.

5. ФОРМУВАЛЬНИК ПЕНАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес формування пенальної косметики (губної помади, тіней, блиску для губ та ін.) у багатогніздових розливних формах. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів температуру нагрівання та плавлення косметичної маси. Розливає косметичну масу у форми. Регулює охолодження маси у формах та витягає косметичний олівець із форми. Готує багатогніздові форми: протирає, змащує, складає, добирає форми. Розраховує кількість косметичної маси.

Повинен знати: температурний режим плавлення маси; асортимент продукції; будову та правила експлуатації розливних форм; методику розрахунку кількості маси (напівфабрикату).

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

професій, передбачених цим випуском, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N пор.
Назва професій за
цим випуском
Діапазон
розрядів
Назва професій за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Апаратник
приготування
косметичних
засобів
4 - 5
Аппаратчик
приготовления
косметических
средств
4 - 5
2
Апаратник
приготування
парфумерних
композицій та
рідин
3 - 5
Аппаратчик
приготовления
парфюмерных
композиций и
жидкостей
3 - 5
3
Вальцювальник
косметичної маси
3
Вальцовщик
косметической
массы
3
4
Варник косметичної
маси
3 - 5
Варщик
косметической
массы
3 - 5
5
Формувальник
пенальної
косметики
3
Формовщик
пенальной
косметики
3

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим випуском

N пор.
Назва професій за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Назва професій за
цим випуском
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Аппаратчик
приготовления
косметических
средств
4 - 5
Апаратник
приготування
косметичних
засобів
4 - 5
2
Аппаратчик
приготовления
парфюмерных
композиций и
жидкостей
3 - 5
Апаратник
приготування
парфумерних
композицій та
рідин
3 - 5
3
Вальцовщик
косметической
массы
3
Вальцювальник
косметичної маси
3
4
Варщик
косметической
массы
3 - 5
Варник косметичної
маси
3 - 5
5
Формовщик
пенальной
косметики
3
Формувальник
пенальної
косметики
3

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

N пор.
Професії
Діапазон
розрядів
КЕРІВНИКИ
1
Головний парфумер

РОБІТНИКИ
1
Апаратник приготування косметичних засобів
4 - 5
2
Апаратник приготування парфумерних
композицій та рідин
3 - 5
3
Вальцювальник косметичної маси
3
4
Варник косметичної маси
3 - 5
5
Формувальник пенальної косметики
3

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26 "Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів".

Краматорськ, 2004 р.