ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

зв'язку та інформатизації

України

04.10.2000 N 144

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної

політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 70

Зв'язок

Розділи: "Електрозв'язок", "Поштовий зв'язок"

ВСТУП

Випуск 70 "Зв'язок" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) розроблено відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП.

До цього випуску ввійшли кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників, які є специфічними для даної галузі.

Довідник є основою для розроблення посадових інструкцій виконавцям, що закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність, для розроблення положень про підрозділи підприємства, що визначають їх роль і місце в системі управління підприємством, для добору і розміщення персоналу та здійснення контролю за правильним його використанням відповідно до фаху та кваліфікації. Посадові обов'язки керівників визначаються положеннями про підприємство або відповідний підрозділ.

Крім того, кваліфікаційні характеристики застосовуються під час проведення атестації керівників, професіоналів та фахівців.

У зв'язку з тим, що кваліфікаційні характеристики, які ввійшли до Довідника, поширюються на працівників підприємств усіх підгалузей зв'язку, у них наведено найхарактерніші роботи для даної посади чи професії. Тому під час розроблення посадових (робочих) інструкцій допускається уточнення переліку робіт, які властиві відповідній посаді (професії) в конкретних організаційно-технічних умовах.

Відповідність фактично виконуваних обов'язків і кваліфікації працівників до вимог кваліфікаційних характеристик визначають атестаційні комісії згідно із чинним положенням про порядок проведення атестації працівників.

Працівники, які не мають відповідної професійної освіти або стажу роботи, що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують посадові обов'язки (доручені роботи), покладені на них згідно з рекомендацією атестаційних комісій, у виняткових випадках можуть бути призначені на відповідні роботи (посади).

Кваліфікаційні характеристики професій працівників розроблено з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки і техніки, що потребує нових вимог до якості робіт, їх кваліфікації, знань та спеціальної підготовки.

Внесено відповідні зміни та доповнення до змісту окремих кваліфікаційних характеристик робітників.

Професії Електромонтер приймально-передавальної станції супутникового зв'язку, Електромонтер станційного радіоустаткування, Електромонтер станційного устаткування радіорелейних ліній зв'язку та Електромонтер станційного телевізійного устаткування агреговані в професію Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування.

Випуск доповнено новою професією Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку.

Розширено діапазон кваліфікаційних розрядів (з 3-6 на 3-7 розряди) професій: Антенник-щогловик; Електромонтер з обслуговування електроустановок; Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення; Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення; Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку; Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку; Кабельник-спаювальник, а професії Електромонтер підземних споруд і комунікацій електрозв'язку з 2-5 на 3-5 розряди.

Робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі й завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, установлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які подано у Випуску 1 ДКХП.

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Розробляє концепцію розвитку й модернізації мереж електрозв'язку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв'язку України. Організовує роботу Науково-технічної ради. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення роботи діючих мереж електрозв'язку, апаратури та обладнання. Готує нормативні документи з технічної та загальної експлуатації первинної, вторинних та місцевих телефонних мереж. Розробляє методики оцінки якості роботи трактів, каналів, апаратури. Контролює дотримання філіалами правил і стандартів з технічної і загальної експлуатації засобів електрозв'язку. Організовує роботу та здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення засобами зв'язку відповідальних державних, політичних та інших заходів. Контролює виконання перспективних та річних планів розвитку і реконструкції діючих міжміських телефонних станцій та будівництва нових із перспективним обладнанням. Бере участь в організації нарад та семінарів з технічної та загальної експлуатації засобів електрозв'язку. Організовує та координує роботу центрів обслуговування споживачів з метою координації роботи з надання всіх видів послуг електрозв'язку. Розробляє пропозиції щодо технології та автоматизації розрахунків за послуги електрозв'язку. Розробляє програму маркетингових досліджень з метою впровадження нових послуг електрозв'язку. Аналізує причини виникнення скарг щодо якості надання послуг електрозв'язку і розробляє заходи, спрямовані на підвищення якості послуг. Здійснює контроль за дотриманням філіалами чинного законодавства при наданні послуг та за організацією технологічних процесів надання послуг електрозв'язку. Вивчає та розповсюджує передові методи обслуговування споживачів. Організовує практичну допомогу підрозділам в удосконаленні загальної експлуатації та методів обслуговування. Аналізує показники виробничої діяльності та вносить пропозиції щодо їх поліпшення.

Повинен знати: накази, постанови, директиви, інструкції та інші нормативні документи органів управління; перспективи розвитку галузі; Комплексну програму створення Єдиної національної системи зв'язку України; досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном у галузі електрозв'язку; основи менеджменту і маркетингу; Закон України "Про зв'язок"; основи економіки, організації виробництва, праці та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

2. ДИРЕКТОР ФІЛІАЛУ

Завдання та обов'язки. Організовує діяльність філіалу від імені підприємства в межах повноважень, наданих йому підприємством. Діє на підставі чинного законодавства України, Положення про філіал, нормативно-правових актів органів управління та Статуту підприємства. Упроваджує у філіалі єдину економічну, структурну, технічну та технологічну політику підприємства. Укладає від імені підприємства господарські договори, угоди із споживачами тощо в межах наданих йому повноважень. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання в разі потреби режиму секретності і комерційної таємниці. Організовує складання плану доходів та кошторису витрат філіалу. Забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, сплату податків та обов'язкових платежів і відрахувань. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, підписує грошові, звітні та інші документи. Відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих підрозділів для своєчасного, якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку на території, закріпленій за філіалом. Забезпечує в підпорядкованих підрозділах філіалу високоефективну систему управління засобами зв'язку на основі єдиного технологічного процесу, спрямовує їх діяльність на вдосконалення виробництва та поліпшення якості послуг завдяки впровадженню нової техніки й прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва та управління. Забезпечує надання послуг електрозв'язку на принципах рівного доступу споживачів до цих послуг. Забезпечує експлуатацію і технічне обслуговування засобів електрозв'язку, закріплених за філіалом. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах. Забезпечує збереження споруд електрозв'язку, проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів філіалу. Організовує роботу з розроблення та впровадження планів розвитку мереж зв'язку на території, закріпленій за філіалом. Залучає згідно із чинним законодавством кошти підприємств, організацій та громадян для розвитку мереж зв'язку. Організовує роботу з проектування і будівництва мереж зв'язку відповідно до планів розвитку філіалу. Забезпечує досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бізнес-планом філіалу. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших керівних документів, які діють у галузі. Забезпечує раціональне використання основних фондів, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, розвиток нових видів послуг на базі нової техніки та технології. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Установлює працівникам філіалу конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів відповідно до галузевої угоди, схеми посадових окладів та тарифних ставок, затверджених підприємством, Положення про оплату праці працівників підприємства, колективного договору підприємства й філіалу та в межах доведеного підприємством фонду оплати праці філіалу. Здійснює в межах фонду оплати праці філіалу преміювання, виплату винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства про працю на підставі положень про оплату праці філіалу та відповідних підрозділів. Забезпечує раціональне використання працівників філіалу. Організовує проведення атестації робочих місць. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників філіалу, вживає заходів щодо їх заохочення та накладає стягнення. Забезпечує підготовку резерву кадрів на керівні посади. Забезпечує укладання та виконання колективного договору. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю. Забезпечує дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: перспективи розвитку галузі електрозв'язку в Україні, в області, районі; постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні документи, які стосуються діяльності філіалу; особливості структури філіалу, його виробничі потужності, технологію виробництва, порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, методи господарювання та управління філіалом; досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном в галузі електрозв'язку, досвід передових підприємств, економіку, організацію виробництва, праці та управління, основи менеджменту і маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи; порядок укладання господарських договорів; Закон України "Про зв'язок", Статут підприємства, Положення про філіал; Закон України "Про податок на додану вартість"168/97-ВР; роботу із цінними паперами; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12; Закон України "Про звернення громадян"393/96-ВР; Статут про дисципліну працівників зв'язку877-96-п; нормативні документи про оплату праці, трудове законодавство, Закон України "Про охорону праці"2694-12.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

3. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Організовує відповідно до існуючих правил та інструкцій технічну експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт засобів електрозв'язку (місцевого, міжміського, телеграфного, проводового мовлення). Забезпечує надійну та якісну роботу засобів електрозв'язку та виконання встановлених планових завдань. Здійснює контроль за правильною організацією експлуатації засобів електрозв'язку. Бере участь у перевірках експлуатаційної діяльності підрозділів. Бере участь у розробленні і реалізації планів розвитку та модернізації мереж електрозв'язку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв'язку України. Бере участь у розробленні завдань з проектування нових мереж електрозв'язку та з розширення та реконструкції існуючих. Очолює розроблення заходів, спрямованих на підвищення надійності роботи технічних засобів електрозв'язку, на поліпшення якості послуг електрозв'язку. Розслідує причини аварій та тривалих пошкоджень засобів електрозв'язку, розробляє заходи із запобігання їм. Організовує практичну допомогу підрозділам у проведенні складних робіт з технічного обслуговування та ремонту засобів електрозв'язку, в освоєнні нової апаратури та іншого обладнання електрозв'язку, в удосконаленні методів їх обслуговування. Аналізує показники виробничої діяльності відділу та вносить пропозиції для їх поліпшення. Забезпечує своєчасний та якісний розгляд скарг та заяв з питань роботи засобів електрозв'язку. Організовує роботи з удосконалення технічної експлуатації засобів електрозв'язку та автоматизації виробничих процесів. Забезпечує впровадження нової техніки та технології. Вносить пропозиції щодо наукових досліджень, пов'язаних з практичною діяльністю філіалу. Організовує роботу з проведення експлуатаційних випробувань обладнання нових зразків, готує висновки для їх застосування. Бере участь у розробленні генеральних та перспективних схем розвитку засобів електрозв'язку. Керує розробленням перспективних, річних та місячних планів технічної експлуатації засобів електрозв'язку та проводового мовлення. Організовує розроблення планів капітального та поточного ремонту технічних засобів електрозв'язку та проводового мовлення, контролює виконання цих планів. Бере участь в організації будівництва та реконструкції об'єктів електрозв'язку, у впровадженні їх в експлуатацію. Здійснює технічну експертизу проектів і пропозицій підприємств щодо застосування їх на мережах електрозв'язку. Бере участь у підготовці контрактів з підприємствами та організаціями. Розглядає раціоналізаторські пропозиції та винаходи, які стосуються організації експлуатації технічних засобів електрозв'язку, вносить пропозиції і робить висновки. Організовує та контролює облік технічних засобів. Організовує облік показників якості роботи технічних засобів, забезпечує підрозділи необхідною технічною документацією, вимірювальними приладами, запасними частинами, експлуатаційними матеріалами, інструкціями, посібниками, довідковими матеріалами. Бере участь у розробленні заходів з наукової організації праці. Організовує і бере участь у проведенні технічного навчання. Керує працівниками відділу, координує діяльність підрозділів з відповідних питань експлуатації засобів зв'язку. Взаємодіє з іншими підрозділами філіалу. Вносить пропозиції керівництву щодо призначення, звільнення та переміщення працівників відділу й встановлення посадових окладів, доплат і надбавок та накладання стягнень відповідно до чинного законодавства.

Повинен знати: постанови, розпорядження та накази органів управління; методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються відділу електрозв'язку; перспективи розвитку галузі та філіалу; правила проектування, будівництва, експлуатації та ремонту технічних засобів; організацію технічної експлуатації засобів електрозв'язку; схеми організації зв'язку; основні технічні характеристики, функціональні схеми технічних засобів, апаратури та іншого обладнання; порядок приймання до експлуатації нових споруд електрозв'язку та споруд електрозв'язку після капітального ремонту; досвід роботи передових вітчизняних та закордонних підприємств електрозв'язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

4. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ

Завдання та обов'язки. Розробляє виробничу стратегію і тактику, що задовольняє вимоги існуючого і перспективного ринку послуг електрозв'язку. Забезпечує проведення маркетингових досліджень, аналізу та оцінки існуючого й прогнозованого попиту на традиційні та нові послуги електрозв'язку. На основі досліджень вносить пропозиції щодо плану розвитку філіалу. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення якості послуг електрозв'язку на основі вивчення вітчизняного та світового досвіду й впливу науково-технічного прогресу. Вносить пропозиції щодо запровадження нових послуг електрозв'язку на базі нової техніки і технології. Визначає необхідні виробничі можливості та джерела їх фінансування для забезпечення існуючого й прогнозованого попиту на послуги електрозв'язку. Організовує рекламну діяльність і мережу реалізації послуг на основі встановлення комерційних зв'язків, широкої реклами з надання послуг і гарантій виробника щодо забезпечення їх якості та засобів захисту інтересів споживачів. Організовує та оперативно поповнює інформаційний банк даних із питань маркетингової діяльності. Готує інформацію про необхідні зміни технічних і якісних параметрів послуг електрозв'язку. Організовує роботу із цінними паперами, координує і контролює роботу підрозділів щодо обігу цінних паперів. Розробляє заходи, спрямовані на підтримку курсової вартості та інвестиційної привабливості цінних паперів філіалу. Забезпечує організацію розрахунків за надані послуги за єдиною технологією. Координує роботу з надання послуг та прийому оплати за надані послуги з операторами електрозв'язку різних форм власності. Організовує проведення постійного аналізу обсягів наданих послуг та надходження коштів за надані послуги до підрозділів філіалу. Здійснює постійний контроль за станом дебіторської заборгованості за надані послуги споживачам. Розробляє пропозиції та впроваджує заходи щодо її зменшення. Організовує і контролює претензійну роботу. Здійснює контроль за укладанням договорів із споживачами на надання послуг. Організовує вивчення пропозицій споживачів щодо якості надання послуг, розглядає заяви та скарги і розробляє заходи для усунення недоліків. Здійснює постійний контроль за дотриманням чинного законодавства при розрахунках за надані послуги. Провадить дослідження платоспроможності споживачів і на основі аналізу прогнозує обсяги послуг, які будуть надані різним категоріям споживачів. Створює банк даних тарифів і видів послуг електрозв'язку, що надаються філіалом. Контролює забезпечення підрозділів філіалу з обслуговування споживачів рекламними та інформаційними матеріалами. Організовує довідково-інформаційне забезпечення споживачів. Забезпечує взаємодію підрозділів філіалу. Взаємодіє з операторами електрозв'язку різних форм власності щодо надання послуг електрозв'язку. Контролює збір статистичних даних, відповідає за їх достовірність та забезпечує своєчасне передавання їх за призначенням. Провадить навчання працівників підрозділів роботі із споживачами, надає їм методичну допомогу. Забезпечує виконання відповідних правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів, що діють в галузі зв'язку. Запобігає розголошенню та витоку інформації з обмеженим доступом у процесі роботи.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші документи, які відносяться до його діяльності; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; перспективний план розвитку філіалу; правила взаємодії місцевих мереж загального користування з місцевими телефонними мережами інших власників;

Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правилакористування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком639-97-п; Правила користування телеграфним зв'язком208-97-п; Правила користування проводовим мовленням484-97-п; Статут підприємства, основи трудового законодавства; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12; Закон України "Про звернення громадян"393/96-ВР; Закон України "Про рекламу"270/96-ВР; нормативні та законодавчі акти з регулювання обігу цінних паперів в Україні.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

5. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на здійснення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалі підприємства. Організовує оперативний контроль за роботою засобів електрозв'язку та проводового мовлення. Вживає заходів щодо запобігання пошкодженню обладнання. Забезпечує збір, оброблення та передавання за призначенням інформації про надзвичайні ситуації та на особливий період на обслуговуваній дільниці. Застосовує оперативні заходи в разі пошкодження засобів електрозв'язку, виникненні надзвичайних ситуацій та на особливий період. Веде облік зруйнованих засобів електрозв'язку. Забезпечує своєчасне отримання необхідних даних для здійснення оперативного контролю за виробничим процесом. Аналізує роботу підрозділів, бере участь у розробленні заходів щодо вдосконалення організації та експлуатації засобів електрозв'язку та роботи аварійної служби. Складає плани й звіти щодо роботи диспетчерської служби. Керує роботою диспетчерів і працівників групи оперативного управління і контролю. Організовує та провадить періодичні перевірки експлуатаційно-технічної діяльності підрозділів філіалу. Про наслідки перевірок повідомляє керівників філіалу та підрозділів для прийняття відповідних заходів. У своїй роботі керується правилами технічної експлуатації засобів електрозв'язку та проводового мовлення та чинним законодавством. Організовує та коригує роботу з формування і резервування первинної, вторинних мереж електрозв'язку та проводового мовлення. Організовує збір і облік інформації щодо якості роботи засобів електрозв'язку і проводового мовлення. Впроваджує заходи з підвищення якості експлуатації засобів електрозв'язку і проводового мовлення. Здійснює оперативне керівництво із забезпечення якості роботи засобів електрозв'язку та проводового мовлення на обслуговуваній дільниці. Забезпечує технічне обслуговування селекторних нарад та спецзаходів. Здійснює контроль за дотриманням працівниками служби обов'язків з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв'язку; перспективи розвитку філіалу; організацію виробничих і технологічних процесів; адміністративно-територіальний поділ і будову мережі електрозв'язку; схеми напрямків електрозв'язку; траси основних і обхідних напрямків електрозв'язку; виробничі зв'язки підрозділів; порядок оформлення і ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі оперативного управління виробництвом; основи економіки; організацію виробництва, праці та управління; Статут підприємства; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням в галузі оперативного управління виробництвом - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

6. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань. Забезпечує нормальний режим роботи засобів електрозв'язку, закріплених за зміною. Здійснює контроль за виконанням технологічного процесу та якістю роботи засобів електрозв'язку. Аналізує роботу засобів електрозв'язку, з'ясовує причини аварій та пошкоджень, здійснює заходи щодо усунення аварій та пошкоджень. Оперативно забезпечує організацію обходів та замін. Здійснює контроль за виконанням ремонтно-відновлювальних робіт під час ліквідації аварій та пошкоджень засобів зв'язку, доповідає керівництву. Веде оперативно-технічну документацію. Своєчасно складає всі види звітності про роботу засобів електрозв'язку. Забезпечує підвищення технічних знань персоналом зміни. Упроваджує передові методи праці. Робить аналіз результатів виробничої діяльності зміни, виявляє причини аварій і пошкоджень обладнання та зниження якості роботи засобів електрозв'язку. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів, які запобігають пошкодженням. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Здійснює контроль за додержанням працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються його діяльності; правила та інструкції, які стосуються експлуатації засобів електрозв'язку; порядок та методи проведення ремонтних робіт у разі пошкоджень; технічну документацію на апаратуру та обладнання; схему мережі електрозв'язку; основні та обхідні напрямки зв'язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, Закон України "Про зв'язок", Статут про дисципліну працівників зв'язку877-96-п, Закон України "Про охорону праці"2694-12.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років.

7. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю центру. Діє на підставі чинного законодавства України та Положення про центр. Організовує технічне обслуговування ліній передачі, апаратури та обладнання, трактів і каналів, споруд кабельних та радіорелейних ліній, засобів проводового мовлення відповідно до правил технічної експлуатації та інших нормативних документів. Забезпечує ефективне функціонування місцевої мережі електрозв'язку та взаємодію з іншими центрами електрозв'язку. Забезпечує утримання електричних параметрів ліній, апаратури, обладнання, каналів і трактів у межах існуючих норм. Бере участь у розробленні перспективних планів розвитку засобів електрозв'язку та проводового мовлення. Упроваджує нову техніку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв'язку України. Забезпечує проведення планових ремонтів засобів електрозв'язку й проводового мовлення, проведення профілактичних робіт та контрольних вимірювань. Забезпечує готовність засобів електрозв'язку до роботи в особливих та надзвичайних умовах. Вживає оперативних заходів у разі пошкодження засобів електрозв'язку та виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує своєчасне забезпечення виробничих підрозділів експлуатаційними матеріалами, запасними частинами, засобами малої механізації та іншим. Забезпечує створення інформаційної бази даних для автоматизованого розв'язання завдань оперативно-технічного управління. Забезпечує своєчасне освоєння нових потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання. Здійснює контроль за технічним станом і роботою телефонних мереж інших операторів, які мають вихід на мережу зв'язку загального користування згідно із чинними правилами. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших документів, що діють у галузі зв'язку. Розробляє і впроваджує заходи для вдосконалення організації і технології виробничого процесу, поліпшення якості роботи засобів електрозв'язку, для економії всіх видів ресурсів. Бере участь в експертизах проектів на будівництво та реконструкцію кабельних і радіорелейних ліній, трактів, станцій і вузлів. Організовує залучення коштів для розвитку мереж місцевого телефонного зв'язку згідно із чинним законодавством. Здійснює керівництво розробленням планів профілактичних робіт. Узгоджує позапланові ремонтні роботи. Організовує метрологічне забезпечення центру. Організовує роботу центру та взаємодію його підрозділів для якісного, своєчасного й повного задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку на підпорядкованій центру території. Організовує роботу з проведення розрахунків із споживачами та іншими операторами за послуги електрозв'язку. Забезпечує систематичний контроль за правильністю тарифікації послуг, за надходженням і оприбуткуванням доходів та за станом дебіторської заборгованості. Керує роботами з проведення маркетингових досліджень, аналізу та оцінки існуючого та прогнозованого попиту на нові послуги електрозв'язку. Забезпечує проведення за дорученням філіалу рекламно-інформаційних заходів популяризації всіх видів послуг електрозв'язку. Організовує роботу із цінними паперами, координує і контролює роботу щодо обігу цінних паперів. Організовує роботу сервісної служби центру на основі комплексної автоматизації процесу збору, обліку та обробки інформації. Упроваджує заходи для збільшення доходів. Розробляє бізнес-план центру. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану доходів і витрат. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних та інших цінностей, облік основних засобів виробництва і капіталовкладень. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності. Несе відповідальність за надані дані. Координує роботу підрозділів центру. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження. Затверджує плани та звіти підпорядкованих підрозділів. Своєчасно розглядає скарги на незадовільну роботу центру, упроваджує заходи, спрямовані на усунення причин виникнення скарг. Упроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису. Забезпечує потреби центру в кадрах відповідних професій. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; нормативні, методичні та інші документи, що стосуються виробничої діяльності центру; правила експлуатації та ремонту технічних засобів, які обслуговує центр, технічну документацію; інструкції про порядок дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства; Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком639-97-п; Правила користування телеграфним зв'язком208-97-п; Правила користування проводовим мовленням484-97-п; Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власниківz0336-95; нормативні та законодавчі акти з обігу цінних паперів; Закон "Про захист прав споживачів"1023-12; Закон України "Про звернення громадян"393/96-ВР; порядок укладання господарських договорів; основи менеджменту і маркетингу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років.

8. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з упровадження комп'ютерних технологій з метою вдосконалення існуючих виробничих процесів у філіалі. Організовує роботи з проведення автоматизації виробничих процесів і обслуговування обчислювальної техніки. Забезпечує розвиток і експлуатацію інформаційних систем. Організовує роботи з розроблення, упровадження та супроводження прикладного програмного забезпечення. Організовує роботи з розвитку та експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення. Забезпечує ремонт та модернізацію обчислювальної техніки і виконання робіт з метрологічного контролю та нагляду. Забезпечує ремонт, калібрування, перевірку та метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки. Організовує роботи з надання допомоги експлуатаційним підрозділам у вирішенні складних технічних питань, що виникають у процесі експлуатації мереж передачі даних. Упроваджує провідні розробки вітчизняної та зарубіжної техніки зв'язку. Забезпечує дотримання працівниками центру існуючих правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших документів, що діють у галузі зв'язку. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану витрат. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних, умовних та інших цінностей та облік основних засобів виробництва і капіталовкладень. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності, несе відповідальність за наведені дані. Забезпечує працівників центру необхідними технічними засобами й матеріалами для виконання виробничої діяльності. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на зменшення експлуатаційних витрат і підвищення продуктивності праці. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження. Укладає від імені підприємства договори й угоди в межах наданих йому повноважень. Упроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису. Керує працівниками центру, координує діяльність підрозділів центру, надає допомогу у вирішенні складних технічних питань. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничої діяльності центру; сучасні методи прикладного програмного забезпечення та операційні системи для побудови інформаційних мереж; принципи будови інформаційних систем та аспекти їх застосування для рішення різних завдань у виробничій діяльності; сучасний ступінь розвитку вітчизняних та зарубіжних інформаційних систем; сучасні технологічні засоби оброблення та впровадження інформації; перспективи розвитку та впровадження інформаційних систем у галузі зв'язку; правила експлуатації та ремонту технічних засобів, обслуговуваних центром; технічну документацію; перспективи розвитку центру та філіалу; Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком639-97-п; Правила користування телеграфним зв'язком208-97-п; Правила користування проводовим мовленням484-97-п; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років.

9. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ І ПРОДАЖУ ПОСЛУГ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з надання споживачам усіх видів послуг електрозв'язку й виконання розрахунків із споживачами за надані послуги. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану доходів і витрат. Забезпечує виконання технологічних функцій у підрозділах центру із дотриманням єдиного технологічного процесу і встановленого рівня якості послуг. Розробляє і впроваджує заходи з удосконалення існуючих виробничих процесів. Забезпечує взаємодію із центром інформаційних технологій та технічного забезпечення й іншими центрами. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань центру, організацію проведення комплексного економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності центру. Організовує вивчення попиту й пропозицій споживачів з надання послуг електрозв'язку. Організовує роботу із цінними паперами, контролює і координує обіг цінних паперів. Забезпечує постійний контроль за застосуванням тарифів на послуги електрозв'язку та своєчасним надходженням коштів. Організовує і вдосконалює роботу для зниження рівня дебіторської заборгованості за надані послуги електрозв'язку. Забезпечує проведення за дорученням підприємства рекламно-інформаційних заходів популяризації всіх видів послуг електрозв'язку. Забезпечує надання оперативної інформації населенню про рівень тарифів на послуги електрозв'язку та порядок надання послуг. Забезпечує дотримання працівниками центру існуючих правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших керівних документів, що є чинними в галузі зв'язку. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних, умовних та інших цінностей та облік основних засобів виробництва і капіталовкладень. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності, несе відповідальність за надані дані. Організовує проведення ремонтів обладнання, будівель та придбання необхідних матеріалів для забезпечення виробничої діяльності центру в межах кошторису. Розглядає скарги на незадовільну роботу засобів електрозв'язку або на надання послуг незадовільної якості та розробляє заходи, спрямовані на усунення причин виникнення скарг. Створює працівникам належні умови для високопродуктивної праці, впроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць. Видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження. Укладає від імені підприємства договори та угоди в межах своїх повноважень. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису. Організовує атестацію робочих місць. Керує працівниками центру, координує діяльність підрозділів центру і надає їм методичну допомогу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничої діяльності центру; теорію й практику маркетингу; методи досліджень та аналізу у галузі маркетингу (виробнича, торгова, рекламна, цінова та інша діяльність); методи прогнозування та моделювання попиту; способи й методи рекламування продукції; правила експлуатації та ремонту технічних засобів, обслуговуваних центром, технічну документацію; Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком639-97-п; Правила користування телеграфним зв'язком208-97-п; Правила користування проводовим мовленням484-97-п; нормативні і законодавчі акти з обігу цінних паперів; Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власниківz0336-95; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12; Закон України "Про звернення громадян"393/96-ВР; порядок укладання договорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років.

10. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань цеху. Забезпечує безперебійну та якісну роботу апаратури, трактів, каналів, лінійних споруд електрозв'язку і проводового мовлення цеху відповідно до існуючих норм і правил. Бере участь у розробленні планових завдань та відповідає за їх виконання. Організовує роботу з підготовки пропозицій до планів перспективного і поточного розвитку мереж електрозв'язку і проводового мовлення. Упроваджує спільно з іншими підрозділами нове обладнання. Забезпечує виконання завдань оперативно-технічного управління відповідно до вимог системи оперативно-технічного управління (СОТУ). Відповідає за складання технічних паспортів та за своєчасне внесення до них відповідних змін. Контролює технічний стан засобів електрозв'язку та проводового мовлення, керуючись правилами технічної експлуатації. Забезпечує виконання планів поточного та капітального ремонтів засобів електрозв'язку та проводового мовлення відповідно до вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, протипожежної безпеки. Упроваджує необхідні заходи, спрямовані на запобігання аваріям та пошкодженням засобів електрозв'язку та проводового мовлення, у разі виникнення аварій та пошкоджень вживає заходів, спрямованих на їх усунення в контрольні строки. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах праці, вживає оперативних заходів в разі пошкодження засобів електрозв'язку та виникнення надзвичайних ситуацій. Відповідає за організацію взаємодії з відомчими підприємствами електрозв'язку згідно із чинними документами. Організовує проведення технічного нагляду за будівництвом об'єктів. Здійснює своєчасне замовлення інструменту, матеріалів, комплектуючих, необхідних для виконання планових робіт. Виконує роботи з удосконалення організації і технології виробничої діяльності цеху, впроваджує заходи, спрямовані на поліпшення якості праці, економії всіх видів ресурсів, збільшення ефективності використання обладнання. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху. Вивчає і впроваджує передові методи технічної експлуатації засобів електрозв'язку. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Організовує технічне навчання персоналу цеху. Забезпечує підвищення технічної кваліфікації персоналу та атестацію робочих місць. Координує роботу підрозділів цеху та організовує взаємодію між підрозділами з технічної експлуатації і підрозділами з обслуговування споживачів і продажу послуг та з іншими підрозділами центру. Забезпечує повне та якісне задоволення потреб споживачів у традиційних видах послуг електрозв'язку і у впровадженні нових послуг електрозв'язку на базі нової техніки та технології. Забезпечує організацію технологічного процесу з надання послуг електрозв'язку. Забезпечує контроль за зведенням або зміною тарифів на послуги електрозв'язку. Забезпечує організацію і своєчасне проведення розрахунків за надані послуги електрозв'язку. Організовує розроблення і впровадження заходів для своєчасного надходження коштів за надані послуги електрозв'язку. Взаємодіє з операторами зв'язку різних форм власності у питаннях надання послуг електрозв'язку. Організовує роботи з проведення економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності цеху. Забезпечує розгляд скарг на незадовільну роботу засобів електрозв'язку та проводового мовлення, упроваджує заходи з метою усунення причин виникнення скарг. Керує працівниками цеху. Здійснює добір кадрів та їх раціональне використання. Подає керівництву матеріали на підвищення посадових окладів, заохочення кращих працівників цеху та накладання стягнень на порушників. Забезпечує виконання наказів і вказівок керівництва. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища. Особисто бере участь у ліквідації виробничої ситуації, при якій виникає загроза травматизму і життю працівників та яка наносить шкоду довкіллю.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші документи, які стосуються діяльності цеху; положення та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв'язку та проводового мовлення; перспективи розвитку цеху та філіалу; технічну документацію на апаратуру та обладнання, порядок приймання до експлуатації нового і після капітального ремонту обладнання електрозв'язку; інструкції про порядок дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, чинні положення про оплату праці, основи трудового законодавства; основи менеджменту й маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи; Закон України "Про зв'язок"; Положення про філіал; Статут про дисципліну працівників зв'язку877-96-п; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12; Закон України "Про звернення громадян"393/96-ВР; Закон України "Про охорону праці"2694-12.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР АНТЕННО-ЩОГЛОВИХ СПОРУД

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну роботу антенно-щоглових і фідерних споруд. Здійснює обслуговування та ремонт антенно-щоглових споруд, фідерних споруд, у тому числі антенно-хвильових трактів і підйомно-транспортного обладнання згідно з правилами та інструкціями з технічної експлуатації та іншими нормативними документами. Вимірює і контролює всі характеристики антен. Забезпечує виконання робіт з юстирування антен. Керує роботами з підйому та встановлення антенно-щоглових споруд. Забезпечує надійну роботу систем освітлення щогл (веж). Розробляє перспективні та річні плани оглядів, перевірок і профілактичних ремонтів антенно-щоглових споруд, фідерних споруд (антенно-хвильових трактів та інше) та підйомно-транспортного обладнання. Доводить до виконавців планові завдання та контролює їх виконання. Контролює роботу вимірювальних приладів. Аналізує показники якості роботи закріпленого обладнання. Веде облік пошкоджень на антенно-щоглових спорудах та впроваджує заходи для усунення причин виникнення пошкоджень. Керує роботами з усунення аварій на антенно-щоглових спорудах. Бере участь у роботах, пов'язаних з виявленням та усуненням найбільш складних пошкоджень на антенно-щоглових спорудах. Контролює якість проведення ремонтних робіт. Керує роботами, пов'язаними з підготовкою підйомних механізмів та інших об'єктів державного технагляду до запланованих перевірок інспекцією Держтехнагляду. Здійснює контроль за своєчасним і правильним складанням технічних паспортів на антенно-щоглові споруди та внесенням змін у ці паспорти. Провадить інструктаж та навчання підпорядкованих йому працівників, упроваджує передові методи праці. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і робить висновки про доцільність їх використання. Бере участь у розробленні технічних завдань на реконструкцію діючих та проектування нових антенно-щоглових споруд. Здійснює контроль за веденням технічної документації. Бере участь у розробленні та перегляді технічних нормативних документів на закріплене обладнання. Складає замовлення на матеріали, інструменти, прилади, які необхідні для роботи, та контролює їх використання. Систематично інформує керівництво про стан антенно-щоглових споруд, фідерних споруд, у тому числі антенно-хвильових трактів та підйомно-транспортного обладнання. Бере участь у роботах із впровадження механізації та автоматизації важких та трудомістких робіт. Керує підлеглими працівниками. Бере участь у розслідуванні причин аварій та впроваджує заходи для створення безпеки праці під час ремонту та експлуатації антенно-щоглових споруд, антенно-хвильових трактів та підйомно-транспортного обладнання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування та ремонту антенно-щоглових споруд; організацію технічного обслуговування; порядок і методи проведення ремонтних робіт на антенно-щоглових спорудах; основні технічні показники закріпленого обладнання, приладів і пристроїв, необхідних для експлуатації і ремонту антенно-щоглових споруд; правила складання і монтажу антенно-щоглових і фідерних споруд; правила освітлення висотних споруд; основи розрахунків і конструювання щогл, веж та фундаменту під них; способи визначення зусиль напруги у сталевих канатах відтяжки щогл і порядок обстеження антенно-щоглових споруд; методи визначення прихованих дефектів у металевих конструкціях; правила бракування сталевих канатів, щогл та підйомних механізмів; правила приймання до експлуатації нових та після капітального ремонту антенно-щоглових споруд; правила ведення технічної документації та правила складання технічних паспортів на антенно-щоглові споруди; принципи будови електроустановок; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; передовий світовий та вітчизняний досвід з технічної експлуатації антенно-щоглових споруд; основи економіки; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер антенно-щоглових споруд: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера антенно-щоглових споруд I категорії - не менше 2 років.

Інженер антенно-щоглових споруд I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера антенно-щоглових споруд II категорії - не менше 2 років.

Інженер антенно-щоглових споруд II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера антенно-щоглових споруд - не менше 1 року.

Інженер антенно-щоглових споруд: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну та якісну роботу технічних засобів електрозв'язку. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв'язку, кінцевого телеграфного обладнання тощо відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Розробляє перспективні та річні плани й графіки технічного обслуговування та ремонту закріплених за ним технічних засобів. Бере участь у складанні графіків обходів і замін для пошкоджених лінійних і групових трактів. Забезпечує доведення до виконавців планових завдань і контролює їх виконання. Здійснює технічний огляд та виконує необхідні вимірювання електричних параметрів апаратури та обладнання. Забезпечує відповідність технічних параметрів апаратури, обладнання та каналів до установлених норм. Розглядає скарги та претензії на роботу закріплених за ним технічних засобів, впроваджує заходи для усунення виявлених недоліків та причин виникнення скарг. Веде облік та аналіз показників якості роботи апаратури та обладнання. Веде облік пошкоджень напрямків зв'язку та аналізує причини виникнення пошкоджень. Усуває пошкодження та аварії на обладнанні, розслідує причини їх виникнення, розробляє та впроваджує заходи щодо їх запобігання. Здійснює контроль за виконанням правил технічної експлуатації апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення. Контролює якість проведення ремонтних робіт та правильність заповнення технічних паспортів на апаратуру, обладнання та споруди електрозв'язку. Бере участь у прийманні дослідних зразків нової техніки, здійснює її випробування, готує висновки щодо результатів випробувань та розробляє рекомендації щодо її експлуатації. Контролює роботу вимірювальної техніки. Бере участь у прийманні до експлуатації нової та після капітального ремонту апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення. Освоює нову техніку, упроваджує передові методи праці. Аналізує якість роботи каналів та технічних засобів електрозв'язку, вивчає на місці причини пошкоджень та простоїв обладнання, бере участь у розробленні заходів з їх усунення. Здійснює необхідні розрахунки, складає схеми, креслення та іншу документацію. Бере участь у роботах з виявлення та усунення найбільш складних пошкоджень в апаратурі, обладнанні та спорудах, відновлює роботу напрямків зв'язку. Настроює та доводить до встановлених норм роботу апаратури та обладнання. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення виробничих та технологічних процесів і методів технічної експлуатації. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і робить висновки щодо доцільності їх упровадження. Надає раціоналізаторам практичну допомогу та організовує впровадження ухвалених пропозицій. Бере участь у розгляді технічних проектів. Розробляє технічні завдання на проектування нових та реконструкцію діючих споруд електрозв'язку. Здійснює контроль за веденням виробничої документації, забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних. Стежить за станом аварійного запасу запасних частин та матеріалів, забезпечує його своєчасне поповнення. Здійснює облік кількості, тривалості та причин пошкоджень окремих видів обладнання електрозв'язку та тривалості простоїв зв'язку. Організовує обхідні шляхи напрямків зв'язку в разі пошкоджень. Складає замовлення на апаратуру, обладнання, вимірювальні прилади, запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали тощо. Здійснює контроль за витратами матеріалів. Організовує збирання та здавання на склад лому цінних металів. Провадить планові інструктажі та технічні навчання персоналу. Керує підлеглими працівниками. Організовує взаємодію з іншими підрозділами філіалу та суміжними підприємствами електрозв'язку в межах виконуваної роботи.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування та ремонту закріплених за ним засобів електрозв'язку; перспективи технічного розвитку філіалу; організацію технічного обслуговування; порядок та методи проведення ремонтних робіт; порядок усунення пошкоджень технічних засобів; основні технічні дані закріпленої за ним апаратури, обладнання, каналів; конструктивні особливості, функціональні схеми закріпленої за ним апаратури та обладнання; призначення, принцип дії та режими роботи технічних засобів; правила, інструкції з технічної експлуатації обладнання, апаратури, каналів; технологічні процеси технічного обслуговування напрямків зв'язку, апаратури, обладнання, споруд електрозв'язку; організацію виробничих зв'язків між підрозділами, організацію взаємодії з суміжними підрозділами; основні та обхідні схеми й траси напрямків зв'язку, схеми переключення і заміни обладнання на резервне; графіки обходів та замін; методи пошуку пошкоджень та методи виконання робіт з ремонту, настройки, відновлення ліній, трактів та каналів; методи вимірювання параметрів і способи налагодження обладнання; призначення, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів, порядок їх періодичної перевірки та ремонту; схеми розподілу напруги електроживлення, схеми захисту, сигналізації, автоматики, телесигналізації та телекерування; джерела енергопостачання, принципи роботи джерел електрозабезпечення; правила приймання до експлуатації обладнання після капітального ремонту та монтажу; норми технологічного проектування та правила й інструкції з обліку й паспортизації обладнання, споруд, апаратури, каналів, порядок оформлення і ведення виробничої документації; експлуатаційно-технічні норми на обслуговування закріпленої за ним апаратури та обладнання; передовий вітчизняний та світовий досвід з технічної експлуатації закріпленого за ним обладнання, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер електрозв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера електрозв'язку I категорії - не менше 2 років.

Інженер електрозв'язку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; спеціаліста - стаж роботи за професією інженера електрозв'язку II категорії - не менше 2 років.

Інженер електрозв'язку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера електрозв'язку - не менше 1 року.

Інженер електрозв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безперервну та якісну роботу електронного обладнання, електронних телефонних станцій, телеграфних станцій комутації каналів, центрів комутації повідомлень на мережі передачі даних, на цифрових системах передачі волоконно-оптичних ліній зв'язку, на цифрових радіорелейних лініях магістральної первинної мережі. Здійснює технічне обслуговування електронного обладнання. Здійснює технічний огляд окремих вузлів та елементів електронного обладнання, контролює їх електричні параметри та виконує тестові перевірки з метою своєчасного визначення пошкоджень. Замінює несправні блоки. Готує персональні електронно-обчислювальні машини до роботи. Здійснює супроводження програмного забезпечення. Оперативно вживає заходів щодо усунення аварійних ситуацій на електронному обладнанні, бере участь у розслідуванні причини їх виникнення та вживає необхідних заходів щодо запобігання таким ситуаціям. Здійснює контроль за дотриманням правил і інструкцій з експлуатації електронного обладнання. Бере участь у перевірці технічного стану електронного обладнання, контролює проведення ремонтних робіт на електронному обладнанні. Бере участь у випробуваннях електронного обладнання після ремонту. Бере участь у розробленні нормативних матеріалів з технічної експлуатації електронного обладнання. Веде оперативно-технічну документацію. Провадить навчання технічного персоналу. Розробляє плани проведення профілактичних робіт. Контролює аварійні запаси матеріалів і запасних частин та їх своєчасне поповнення. Складає заявки на обладнання, матеріали, запасні частини.

Повинен знати: керівні та нормативні документи з експлуатації та ремонту електронного обладнання; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режим роботи електронного обладнання; правила технічної експлуатації електронного обладнання; основи програмування; технологію обробки інформації, стандартні програми та команди; вимірювальні прилади, що застосовуються у роботі; організацію ремонтного обслуговування; основи економіки; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-електроніка з експлуатації обладнання електрозв'язку I категорії - не менше 2 років.

Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-електроніка з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії - не менше 2 років.

Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-електроніка з експлуатації обладнання електрозв'язку - не менше I року.

Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР ЗАСОБІВ РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну і якісну роботу технічних засобів радіо та телебачення відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури й обладнання радіомовлення, радіозв'язку, телебачення, станцій радіорелейних ліній зв'язку, засобів технічного радіоконтролю, автоматики, телемеханіки тощо. Забезпечує високоякісну подачу телевізійних програм і програм радіомовлення. Розробляє перспективні та річні плани і графіки роботи, технічного обслуговування, ремонту та випробувань апаратури та обладнання. Забезпечує доведення до виконавців планових завдань і виконання їх в установлені строки. Організовує і здійснює технічні огляди, усі види вимірювань, ремонтно-регулювальні роботи на закріпленій апаратурі та обладнанні. Підтримує режими роботи та електричні характеристики обслуговуваного обладнання (робочого та резервного) в межах установлених експлуатаційно-технічних норм. Здійснює нагляд за роботою апаратури та обладнання, контролює якість телевізійних передач, радіомовлення та радіозв'язку. Виконує контрольні перевірки працездатності систем телекерування та телесигналізації всього комплексу обладнання. Розглядає скарги і претензії на роботу технічних засобів радіо і телебачення, вживає заходів з усунення причин виникнення скарг. Повідомляє в установленому порядку про пошкодження та аварії обладнання, технічні зупинки та припинення дії зв'язку і вживає заходів з відновлення дії зв'язку та роботи обладнання. Координує взаємодію з іншими підрозділами підприємства й суміжними підприємствами електрозв'язку. Керує за допомогою системи телеобслуговування роботою автоматизованих радіотехнічних засобів (пристроїв). Забезпечує своєчасний перехід на резервне обладнання та виконання встановленого розкладу дії закріплених технічних засобів. Перевіряє наявність службових напрямків зв'язку та відповідність робочих частот передавачів до розкладу їх роботи. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації засобів радіо, телебачення, засобів вимірювання. Контролює дотримання терміну проведення періодичних випробувань та перевірок пристроїв захисту електрообладнання і захисних заземлень. Контролює правильне й своєчасне складання технічних паспортів на обладнання та своєчасне внесення змін у технічні паспорти. Провадить інструктаж з навчання технічного персоналу. Організовує радіообслуговування конференцій, зборів тощо. Бере участь у розгляді технічних проектів і в складанні технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих засобів радіомовлення, радіозв'язку, телебачення та засобів технічного радіоконтролю. Бере участь у прийманні до експлуатації нового обладнання та обладнання після капітального ремонту. Забезпечує виконання монтажних і настроювальних робіт. Виконує дослідні роботи щодо підвищення надійності роботи обладнання та поліпшення його обслуговування, створення нових механізмів та приладів. Веде облік і аналізує показники якості роботи закріплених засобів радіо і телебачення та причини нестійкої роботи апаратури, обладнання і напрямків зв'язку. Розробляє і впроваджує заходи для поліпшення цих показників. Здійснює необхідні розрахунки, складає схеми, креслення та іншу документацію. Бере участь в усуненні складних пошкоджень в апаратурі та обладнанні та у відновленні дії напрямків зв'язку. Виконує складні вимірювання, настроювання та доведення параметрів каналів, апаратури й обладнання до встановлених норм. Бере участь в освоєнні нової техніки, у прийманні дослідних зразків, у розробленні заходів щодо модернізації апаратури та обладнання. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку і реконструкції технічних засобів, у розробленні інструкцій з експлуатації дослідних зразків нової техніки. Вивчає і впроваджує передові методи праці. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій з удосконалення технічної експлуатації засобів радіо і телебачення та робить висновки про доцільність їх використання. Контролює наявність і стан виробничої документації, забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних. Контролює стан аварійного запасу матеріалів та запасних частин і забезпечує його своєчасне поповнення. Складає заявки на апаратуру та обладнання, запасні частини, експлуатаційно-технічні матеріали, інструмент, захисні засоби тощо й контролює їх виконання. Здійснює контроль за витратами експлуатаційних матеріалів, організовує збирання та здавання на склад лому цінних металів. Контролює підтримання температурно-вологого режиму у виробничому приміщенні. Здійснює оперативно-технічне керівництво і контроль за роботою підпорядкованого персоналу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічної експлуатації засобів радіо і телебачення; структуру підприємства та перспективи його технічного розвитку; організацію технічного обслуговування і проведення ремонтних робіт на обслуговуваному обладнанні; будову, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режим роботи закріплених технічних засобів; принцип дії автоматики; функціональні, монтажні та електричні схеми апаратури, обладнання, засобів телекерування і телесигналізації, систем технічного радіоконтролю; схеми організації і побудову напрямків зв'язку; траси основних і обхідних напрямків зв'язку; схеми електроживлення технологічного обладнання; схеми організації захисту та сигналізації; схеми автоматики, телесигналізації і телекерування; правила й інструкції з технічної експлуатації апаратури та обладнання; технологічні процеси з технічного обслуговування і ремонту апаратури, обладнання і систем технічного радіоконтролю; призначення засобів вимірювання та правила користування ними; періодичність перевірок засобів вимірювання, порядок підготовки і здавання їх на державну перевірку; методи вимірювань і настройки закріпленого обладнання; методи й способи знаходження та усунення пошкоджень в апаратурі й обладнанні; порядок подання і розгляду скарг на роботу технічних засобів; положення про порядок використання радіочастот; порядок придбання та експлуатації радіоелектронних засобів і високочастотного обладнання; принципи організації радіозв'язку загального та внутрішньовідомчого користування; правила проведення радіообміну й радіозв'язку; стандарти й норми на параметри радіовипромінювання та допустимі індустріальні радіозавади; системи технічного радіоконтролю, метрологічні вимоги під час проведення вимірювань; класифікацію, характеристики радіовипромінювань та розпізнавальні ознаки індустріальних радіозавад; методи вимірювання параметрів радіовипромінювань та випромінювань джерел індустріальних радіозавад; методи виявлення джерел індустріальних радіозавад та пошуку незаконнодіючих передавачів; методи статистичної обробки вимірювань; порядок ведення виробничої документації; нормативи витрат запчастин та експлуатаційних матеріалів; основи електротехніки, теорію зв'язку, метрології і стандартизації; передовий вітчизняний і світовий досвід з технічного обслуговування засобів радіо та телебачення; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва і управління.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер засобів радіо та телебачення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера засобів радіо та телебачення I категорії - не менше 2 років.

Інженер засобів радіо та телебачення I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера засобів радіо та телебачення II категорії - не менше 2 років.

Інженер засобів радіо та телебачення II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера засобів радіо та телебачення - не менше 1 року.

Інженер засобів радіо та телебачення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні надійного та якісного надання послуг електрозв'язку. Організовує і контролює технологічний процес надання послуг електрозв'язку (міжміського і міжнародного телефонного зв'язку, телеграфного зв'язку, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення). Розробляє пропозиції щодо його удосконалення. Здійснює контроль за введенням або зміною тарифів на послуги електрозв'язку та проведенням абонентами платежів за надані послуги. Бере участь у розробленні інструкцій та у підготовці розпоряджень з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку. Забезпечує облік та паспортизацію обладнання. Аналізує дані про роботу напрямків зв'язку, навантаження на напрямки зв'язку, використання каналів і напрямків зв'язку. Виявляє потребу у відкритті нових напрямків зв'язку та в реорганізації існуючих. Готує пропозиції щодо незадіяних засобів електрозв'язку та проводового мовлення. Розробляє і впроваджує заходи щодо удосконалення якості роботи засобів електрозв'язку. Організовує довідково-інформаційне забезпечення споживачів. Розслідує скарги й претензії з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку і з питань якості наданих послуг, вносить пропозиції щодо усунення причин виникнення скарг. Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення виробничого процесу, бере участь у їх втіленні. Провадить технічне навчання з персоналом. Аналізує витрати виробництва і розробляє заходи для зменшення цих витрат. Вивчає та розповсюджує передові методи праці. Бере участь у розробленні планів розвитку і розширення мережі та послуг електрозв'язку. Бере участь у складанні технічних завдань на проектування, у розгляді технічних проектів і раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення загальної експлуатації засобів електрозв'язку та робить висновки про доцільність їх використання. Бере участь у роботі комісій з приймання до експлуатації нового обладнання. Упроваджує передовий вітчизняний та світовий досвід з питань організації виробничих процесів. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил, інструкцій та розпоряджень з питань загальної експлуатації та технічного обслуговування засобів електрозв'язку. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Контролює і забезпечує раціональне споживання електроенергії. Організовує і контролює виконання робіт з усунення пошкоджень у роботі телефонів і радіоточок. Організовує особистий прийом споживачів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління та інші керівні, методичні й нормативні документи з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку, перспективи технічного розвитку філіалу; правила загальної експлуатації засобів електрозв'язку; правила приймання до експлуатації обладнання після капітального ремонту та монтажу; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком; Правила користування місцевим телефонним зв'язком385-97-п; Правила користування телеграфним зв'язком208-97-п; Правила користування проводовим мовленням484-97-п; Закони України "Про захист прав споживачів"1023-12, "Про звернення громадян"393/96-ВР; порядок оформлення і ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід з організації виробництва підприємств електрозв'язку; основи економіки, організації виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів електрозв'язку I категорії - не менше 2 років.

Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів електрозв'язку II категорії - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів електрозв'язку - не менше 2 років.

Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР ЛІНІЙНИХ СПОРУД ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ ТА АБОНЕНТСЬКИХ ПРИСТРОЇВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує технічну експлуатацію лінійно-кабельних споруд електрозв'язку, лінійно-абонентських споруд, розподільної мережі проводового мовлення та радіоточок згідно з правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами. Забезпечує надійну та якісну роботу обслуговуваних лінійних споруд електрозв'язку та обладнання в межах експлуатаційно-технічних норм. Забезпечує утримання кабелів і контейнерів необслуговуваних підсилюючих пунктів під постійним надлишковим повітряним тиском. Розробляє перспективні, річні та місячні плани і графіки робіт з технічного обслуговування та ремонту лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв. Забезпечує доведення до виконавців планових завдань та контролює виконання їх у визначені терміни. Здійснює технічний огляд та вимірювання параметрів лінійних споруд електрозв'язку згідно з технологічними картами та інструкціями з експлуатації. Контролює виконання підлеглими працівниками правил технічної експлуатації лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв. Контролює своєчасне і якісне виконання ремонтних робіт та дотримання термінів проведення періодичних випробувань засобів захисту обладнання. Перевіряє паспорти на апаратуру, обладнання та споруди електрозв'язку. Провадить інструктаж та навчання підлеглих працівників. Забезпечує відновлення зв'язку в установлені терміни при пошкодженнях та аваріях, а в разі відсутності зв'язку інформує за призначенням. Розслідує причини виникнення пошкоджень та аварій, розроблює та впроваджує заходи щодо їх запобігання. Організовує та здійснює роботу щодо усунення негерметичності кабелів, захисту лінійно-кабельних споруд від корозії та електромагнітних впливів. Організовує обслуговування місць перехрещення та зближення ліній електрозв'язку та розподільної мережі проводового мовлення з лініями електропередачі, контактними мережами, вводами та опорами згідно із чинними правилами. Здійснює контроль за утриманням обладнання, приладів, інструменту, засобів діелектричного захисту відповідно до встановлених вимог. Розробляє та впроваджує системи охорони лінійних споруд електрозв'язку; організовує охоронно-роз'яснювальну роботу, перевіряє наявність у виконавців робіт усіх необхідних документів та видає дозвіл на проведення земляних робіт в охоронних зонах прокладеного кабелю. Здійснює технічний нагляд за роботами, які виконуються сторонніми організаціями в охоронних зонах та поблизу трас лінійних споруд. У разі порушення Умов виконання робіт в межах охоронних зон кабельних та повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення та Правил охорони ліній зв'язку організовує розслідування і складає акти про порушення. Розглядає скарги та здійснює заходи щодо усунення виявлених недоліків і причин появи скарг. Контролює наявність вимірювальних приладів та правильність їх використання. Бере участь у прийманні та освоєнні нового обладнання та обладнання після капітального ремонту, забезпечує виконання робіт з монтажу та налагодження. Бере участь в освоєнні нової техніки, у підготовці пропозицій щодо розвитку та реконструкції технічних засобів. Вивчає передові методи праці, упроваджує заходи наукової організації праці. Аналізує показники якості роботи лінійних споруд, розробляє та впроваджує заходи, направлені на підвищення надійності та якості роботи технічних засобів. Бере участь у роботах, пов'язаних з визначенням та усуненням складних пошкоджень в апаратурі та обладнанні. Бере участь у розгляді технічних проектів, в складанні технічних завдань і технічних умов на проектування нових та реконструкцію діючих лінійних споруд та абонентських пристроїв. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технічної експлуатації засобів електрозв'язку, робить висновки про доцільність їх використання в умовах підприємства, надає раціоналізаторам практичну допомогу та організовує втілення прийнятих пропозицій. Виконує контроль за станом та веденням виробничої документації, забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних. Контролює стан аварійного запасу експлуатаційних матеріалів, інструменту, арматури, кабелю тощо. Складає заявки на вимірювальні прилади, запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали тощо. Контролює витрати експлуатаційно-технічних матеріалів та запасних частин. Бере участь у розслідуванні причин виробничого травматизму, розробляє та втілює заходи щодо його запобігання. Забезпечує безпечні умови праці під час ремонту лінійних споруд електрозв'язку.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування та ремонту лінійних споруд електрозв'язку; правила, інструкції з технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд електрозв'язку; перспективи технічного розвитку філіалу, організацію технічного обслуговування, порядок і методи проведення вимірювань та ремонту обслуговуваних технічних засобів; порядок проведення технагляду за будівництвом та реконструкцією кабельних ліній; інструкцію з приймання до експлуатації лінійних споруд; порядок і правила проведення охоронно-роз'яснювальної роботи, надання дозволу на розкопки поблизу кабелю, розслідування пошкоджень; основи теорії та практики захисту лінійних споруд від ударів блискавки, електромагнітних впливів та корозії; функціональні схеми організації і будови основних та обхідних напрямків зв'язку і розподільної мережі проводового мовлення; схеми проходження кабельних трас, фідерних та абонентських ліній; улаштування вводів, захисних пристроїв; основні технічні дані та конструктивні особливості обладнання лінійно-кабельних споруд; призначення та режими роботи технічних засобів; порядок визначення характеру та місця виникнення пошкоджень, технологічні карти перевірок та вимірювань параметрів; технологічні карти ремонту лінійних споруд; призначення, принципи дії вимірювальних приладів та порядок їх періодичної перевірки й ремонту; основні теоретичні та практичні положення про проведення електричних вимірювань, періодичність, норми та порядок виконання перевірок, вимірювань, ремонту; контрольні терміни усунення пошкоджень; правила приймання до експлуатації нових та після капітального ремонту лінійних споруд; Правила технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд електрозв'язку та розподільної мережі проводовго мовлення, Правила охорони ліній зв'язку, Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення; Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку та проводового мовлення; Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення; Правила перетину повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж з лініями електропередачі; норми витрат запасних частин та експлуатаційних матеріалів; порядок оформлення та ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі технічної експлуатації лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв; основи економіки, наукової організації праці, організацію виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв I категорії - не менше 2 років.

Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії - не менше 2 років.

Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера лінійних споруд та абонентських пристроїв - не менше 2 років.

Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ДИСПЕТЧЕР ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у виконанні комплексу організаційно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалах підприємства. Здійснює оперативний контроль за роботою засобів електрозв'язку, аналізує інформацію щодо якості та доводить до відома керівництва. Доповідає керівництву про аварії та стихійні лиха, що призвели до порушення роботи засобів електрозв'язку, та про пошкодження на лініях і станційному обладнанні. Оповіщає керівництво про надзвичайні ситуації, за яких виникає загроза людям та засобам електрозв'язку. Взаємодіє з оперативними черговими штату цивільної оборони, міліції та ін. Веде облік зруйнованих засобів електрозв'язку. Оперативно управляє аварійно-відновлювальними бригадами під час ліквідації аварій і пошкоджень. Забезпечує обхідні зв'язки. Здійснює контроль за строком усунення пошкоджень. Про початок і кінець усунення пошкоджень на обладнанні та лініях зв'язку доповідає керівництву. Виявляє порушення контрольних строків усунення пошкоджень засобів електрозв'язку, бере участь у розслідуванні причин пошкоджень напрямків зв'язку та обладнання. Своєчасно інформує керівництво та вищі диспетчерські підрозділи про зміни в режимах роботи діючих схем зв'язку та вжиті заходи і пропозиції. Оповіщає підрозділи про організацію нових, тимчасових, додаткових і обхідних напрямків зв'язку. Веде відповідну технологічну документацію. Вносить пропозиції щодо поліпшення організації та експлуатації засобів електрозв'язку. Контроль забезпечення підрозділами якості надання послуг електрозв'язку, аналізує інформацію та складає звіти. Розглядає скарги та заяви громадян, які звертаються до диспетчерських підрозділів з приводу якості наданих послуг, приймає оперативне рішення в межах своєї компетенції або направляє для розгляду відповідним фахівцям. Своєчасно надає відповіді на заяви та скарги. Стежить за обновленням довідкової інформації (перелік підрозділів, списки керівників, заступників і провідних фахівців у цих підрозділах, інструкції про роботу філіалу під час аварій і надзвичайних ситуацій та ін.). Бере участь у спецзаходах та тренуванні засобів електрозв'язку відповідно до паролів згідно з інструкціями. Забезпечує контроль за підготовкою технічних засобів для проведення виробничих нарад. Реєструє вхідну телеграфну кореспонденцію, яка надходить на телетайп у неробочий час. Контролює виконання контрольних термінів проходження телеграм, надання міжнародних переговорів та якість роботи підрозділів бюро ремонту згідно із чинною інструкцією. Забезпечує оперативне управління автотранспортом. Взаємодіє із структурними підрозділами філіалів та з аналогічними службами інших міністерств та відомств.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв'язку; нормативні документи по роботі з клієнтурою, з листами, заявами тощо; адміністративно-територіальний поділ і будову мережі зв'язку України; перспективи розвитку філіалу підприємства; організацію і технологічні процеси відповідної підгалузі електрозв'язку; схеми напрямків зв'язку; траси основних і обхідних напрямків зв'язку; технічний стан напрямків зв'язку; виробничі зв'язки між підрозділами; Закон України "Про захист прав споживачів"; положення про диспетчерську службу; засоби електрозв'язку та правила їх технічної експлуатації; порядок оформлення та ведення виробничої документації; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні надійної та якісної роботи засобів електрозв'язку. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Бере участь у розробленні річних планів та графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв'язку, кінцевого телеграфного обладнання та інше. Забезпечує утримання апаратури, обладнання і каналів у межах установлених експлуатаційно-технічних норм, виявляє та усуває пошкодження в контрольні терміни. Забезпечує якісну роботу аварійно-технічної сигналізації. Виконує відповідно до графіків перевірку каналів та ремонтно-профілактичні роботи. Своєчасно замінює пошкоджене обладнання резервним. Підтримує встановлені режими роботи обладнання електроживлення. Контролює роботу засобів вимірювання. Доповідає згідно із встановленим порядком про складні пошкодження та аварії, бере участь у їх ліквідації. Виявляє причини нестійкої роботи апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводого мовлення, готує пропозиції щодо їх усунення. Бере участь в освоєнні нової техніки і розробленні заходів, спрямованих на модернізацію обладнання. Бере участь у проведенні лінійних випробувань і дослідної експлуатації апаратури та обладнання, прийманні до експлуатації дослідних зразків нової техніки, розробленні інструкцій з експлуатації нової апаратури. Вивчає окремі виробничі процеси та готує пропозиції щодо їх удосконалення. Розробляє технологічні карти з обслуговування апаратури та обладнання. Веде технічну документацію. Подає раціоналізаторські пропозиції з їх практичним використанням, зберігає службову та комерційну таємницю. Бере участь у складанні замовлень на запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали, веде їх облік та здійснює контроль за їх витратою. Співпрацює з керівником підрозділу з питань організації безпечних та здорових умов праці. Керує роботою електромонтерів, навчає і допомагає їм під час проведення складних ремонтів. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час виконання ремонтних робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв'язку; призначення та режим роботи обслуговуваних технічних засобів; основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні схеми апаратури та обладнання; основні види пошкоджень та способи їх усунення; порядок оформлення та ведення технічної документації; вимірювальну апаратуру; інструкції з приймання до експлуатації засобів електрозв'язку; схему мережі струморозподілення; технологічні карти перевірок параметрів і ремонту обладнання; показники якості роботи засобів електрозв'язку; встановлені терміни усунення пошкоджень; принцип організації зв'язку; основні положення, правила та інструкції з паспортизації апаратури та обладнання; норми витрат матеріалів на експлуатацію засобів зв'язку; основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Електромеханік електрозв'язку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка електрозв'язку II категорії - не менше 1 року.

Електромеханік електрозв'язку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка електрозв'язку - не менше 2 років.

Електромеханік електрозв'язку: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ЗАСОБІВ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні надійної та якісної роботи засобів радіо та телебачення. Бере участь у технічному обслуговуванні і ремонті технічних засобів радіомовлення, радіозв'язку, телебачення та станцій радіорелейних ліній зв'язку відповідно до правил і інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Бере участь у розробленні річних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту апаратури та обладнання. Бере участь у технічних оглядах та вимірюванні електричних параметрів технічних засобів радіо та телебачення. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста включає, перестроює і здійснює комутацію обладнання згідно з розкладом роботи засобів радіо та телебачення і графіками оглядів. Настроює, регулює та випробовує закріплене обладнання, контролює його технічний стан. Забезпечує режими роботи стволів і каналів передачі в межах установлених експлуатаційно-технічних норм. Перевіряє роботу джерел електроживлення, службового зв'язку, резервного обладнання та підтримує їх у робочому стані. Готує передавальне та приймальне обладнання засобів радіо і телебачення (стволів радіорелейних ліній зв'язку) до роботи згідно з розкладом дії. Контролює якість сигналів радіо та телебачення, що приймаються і передаються. Виявляє та усуває пошкодження та бере участь у розслідуванні причин їх виникнення. Бере участь у розробленні заходів з підвищення надійності та якості роботи закріплених технічних засобів та освоєнні нового і модернізації діючого обладнання. Контролює стан засобів вимірювання. Повідомляє про припинення дії зв'язку в установленому порядку. Допомагає сусіднім станціям у відновленні нормальної роботи радіотехнічних засобів. Веде встановлену технічну документацію, облік і паспортизацію закріплених засобів радіо та телебачення після їх ремонту і модернізації, вносить відповідні зміни до технічних паспортів. Наглядає за станом аварійного й непорушного запасу експлуатаційно-технічних матеріалів, запасних частин, радіоламп, інструменту, захисних засобів та забезпечує їх збереження і контролює витрати. Бере участь у складанні заявок на матеріали, запасні частини, інструмент.

Повинен знати: правила, інструкції, накази, розпорядження з технічної експлуатації обслуговуваних технічних засобів радіо та телебачення і радіорелейних ліній зв'язку; призначення, основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні і монтажні схеми апаратури, що обслуговуються, і обладнання та можливості резервування; експлуатаційно-технічні норми та технологічні процеси з обслуговування і ремонту засобів радіо та телебачення; основні види пошкоджень та способи їх усунення; схеми організації напрямків зв'язку; схеми електроживлення технологічного обладнання; службовий зв'язок; принцип дії апаратури телемеханіки й телеконтролю; правила й інструкції з паспортизації обладнання; порядок розгляду скарг на роботу технічних засобів; порядок оформлення і ведення технічної документації; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; методи вимірювання електричних параметрів; основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Електромеханік засобів радіо і телебачення I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка засобів радіо та телебачення II категорії - не менше 1 року.

Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка засобів радіо та телебачення - не менше 2 років.

Електромеханік засобів радіо і телебачення: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ЛІНІЙНИХ СПОРУД ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ ТА АБОНЕНТСЬКИХ ПРИСТРОЇВ

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні надійної роботи лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв. Обслуговує і ремонтує лінійні споруди електрозв'язку, абонентські пристрої, обладнання переговорних пунктів, таксофони відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Бере участь у розробленні планів і графіків огляду лінійних споруд електрозв'язку та обладнання, стежить за виконанням планових завдань. Контролює технічний стан лінійних споруд, обладнання, абонентських пристроїв, устаткування переговорних пунктів, таксофонів та виконання правил технічної експлуатації. Складає відомості про дефекти та оформляє наряди на здійснення ремонтних робіт на лінійних спорудах електрозв'язку. Здійснює планові технологічні огляди. Перевіряє та ремонтує лінійні споруди електрозв'язку та обладнання. Виконує вимірювання електричних параметрів кабельних та повітряних ліній зв'язку. Забезпечує утримання електричних параметрів у межах існуючих експлуатаційно-технічних норм. Здійснює симетрування кабелю, усуває небезпечні перехрещування з лініями електропередач. Забезпечує дотримання технічних норм при спільному паралельному прокладанні ліній зв'язку і ліній високої напруги. Забезпечує обслуговування дослідних ділянок ліній. Бере участь у вимірюванні змінним струмом електричних параметрів лінійних споруд електрозв'язку та ущільненої додатковими програмами розподільної мережі проводового мовлення. Обстежує траси нового будівництва ліній електрозв'язку та діючих ліній електрозв'язку, які підлягають реконструкції або капітальному ремонту. Виконує планові роботи для підготовки лінійних споруд електрозв'язку до роботи в осінньо-зимовий період, під час паводків та селів. Виконує роботи із захисту лінійних споруд електрозв'язку від корозії, електромагнітних впливів та ударів блискавки. Контролює стан приладів та обладнання заземлень. Здійснює нагляд за роботою сторонніх організацій, які виконують будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт лінійних споруд та обладнання електрозв'язку. Провадить охоронно-роз'яснювальну роботу з підприємствами, організаціями та громадянами з метою збереження лінійних споруд електрозв'язку від пошкоджень. Бере участь у виданні дозволу на проведення робіт будівельними організаціями та приватними особами в охоронній зоні лінійних споруд, контролює дотримання ними діючого законодавства, інструкцій, правил. Бере участь у розслідуванні причин пошкоджень лінійних споруд електрозв'язку будівельними організаціями або громадянами, складає акти про пошкодження та про порушення Правил охорони ліній зв'язку, направляє матеріали й акти за призначенням. Контролює роботу компресорно-сигнальних приладів і обладнання для утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском. Забезпечує утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском, своєчасно визначає та організовує роботи з усунення негерметичності в кабелі. Контролює технічний стан шахт, колодязів, повітряних трас та водних переходів. Здійснює контроль за своєчасним проведенням вимірювання захисних опорів та інших видів захисту кабелів. Замінює та встановлює попереджувальні знаки. Ремонтує наземні та внутрішні частини необслуговуваних підсилювальних пунктів. Виявляє та усуває пошкодження і аварії в контрольні терміни, бере участь у розгляді причин їх виникнення та повідомляє про це в установленому порядку. У разі складних пошкоджень упроваджує заходи з тимчасового переключення ліній електрозв'язку. Упроваджує заходи із запобігання аваріям та пошкодженням. Здійснює контроль за роботою вимірювальних приладів. Бере участь у прийманні збудованих лінійних споруд і лінійних споруд після ремонту та в освоєнні нової техніки. Здійснює облік та паспортизацію лінійних споруд. Здійснює нагляд за установкою радіоточок і абонентських пристроїв та приймає їх для обслуговування. Здійснює нагляд за роботами з обладнання абонентських пунктів, таксофонів. З'ясовує причини нестійкої роботи лінійних споруд електрозв'язку, готує пропозиції щодо усунення цих причин. Бере участь у проведенні лінійних випробувань та дослідній експлуатації лінійних споруд електрозв'язку, у прийманні зразків нової техніки, у впровадженні засобів автоматизації та механізації, у поширенні передових методів праці. Вивчає окремі виробничі процеси та готує пропозиції щодо удосконалення цих процесів. Розробляє технологічні карти з обслуговування лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв для поліпшення технічної експлуатації. Бере участь у складанні замовлень на матеріали, запасні частини, інструмент тощо. Керує роботою електромонтерів та кабельників-спаювальників, надає їм допомогу при проведенні складних робіт на закріпленій ділянці. Веде технічну документацію. Забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку і звітних даних. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час виконання ремонтних робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження з технічного обслуговування та ремонту обслуговуваних технічних засобів; перспективи технічного розвитку філіалу підприємства електрозв'язку; основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні схеми обслуговуваного обладнання та апаратури; призначення, принцип дії та режим роботи обслуговуваних технічних засобів; принципи організації зв'язку; організацію службового зв'язку; конструкцію кабелів електрозв'язку, траси їх проходження та місцезнаходження лінійних споруд; Правила з технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд електрозв'язку та розподільної мережі проводового мовлення; експлуатаційно-технічні норми на обслуговування обладнання; основні види пошкоджень, інструкції про порядок їх усунення; основні методи проведення вимірювань та правила проведення аварійно-відновлювальних робіт; організацію службового зв'язку у разі пошкоджень; основи теорії і практики захисту лінійних споруд зв'язку від електромагнітних впливів та корозії; прилади та обладнання заземлення; порядок проведення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та ремонтом лінійно-абонентських споруд електрозв'язку; Правила охорони ліній зв'язку; Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення; порядок і правила проведення охоронно-роз'яснювальної роботи; призначення та принцип дії засобів вимірювання, які знаходяться в експлуатації; структуру філіалу та порядок взаємовідносин з іншими підприємствами; основні положення, правила та інструкції з паспортизації споруд, обладнання; порядок оформлення та ведення технічної документації; правила приймання до експлуатації нових та після капітального ремонту лінійних споруд та абонентських пристроїв; норми витрат матеріалів та запчастин на експлуатацію лінійних споруд та абонентських пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги.

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії - не менше 1 року.

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв - не менше 2 років.

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ІНСПЕКТОР ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Організовує та виконує роботи з пошуку та виявлення джерел індустріальних та ненавмисних радіозавад незаконно діючих радіоелектронних засобів (РЕЗ). Веде облік та аналіз виявлених джерел радіозавад, ефективно використовує дані радіоконтролю в пошуковій роботі. Здійснює технічний радіоконтроль на місці експлуатації РЕЗ. Здійснює обстеження об'єктів контролю, у разі виявлення порушень чинних норм, правил експлуатації та відхилень від норм параметрів випромінювання РЕЗ складає акти та надає приписи щодо усунення виявлених порушень. Виконує перевірки підприємств і організацій - власників РЕЗ. Контролює дотримання вимог чинних норм та правил експлуатації РЕЗ та бере участь у спільних із зацікавленими організаціями заходах щодо боротьби з незаконно діючими РЕЗ. Контролює виконання правил ведення радіообміну. Визначає класи і характеристики радіовипромінювань РЕЗ та джерел індустріальних радіозавад. Виявляє радіоелектронні засоби та джерела радіозавад, які створюють завади радіоприйому або працюють без відповідного дозволу. Виконує інші завдання, пов'язані з оперативно-пошуковою роботою. Веде облік РЕЗ, робочих частот та позивних сигналів згідно з встановленими формами обліку. Здійснює нагляд за дотриманням частотокористувачем встановленого порядку придбання, передавання, експлуатації та зберігання на місці використання РЕЗ. Провадить інструктаж посадових осіб підприємств, установ та організацій, власників РЕЗ, про придбання, установку, реєстрацію та експлуатацію засобів радіозв'язку. Забезпечує постійний контроль за ходом виконання частотокористувачами умов договору на проведення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов використання РЕЗ та забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ. Оформляє в установленому порядку дозволи на придбання (передачу), виготовлення та експлуатацію РЕЗ в межах типів РЕЗ та переліки частот, визначених Центром, здійснює контроль за терміном їх дії. Вносить зміни до переліку РЕЗ та подає заявки на видачу рахунків. Підготовляє необхідні дані та форми для автоматизованої бази даних обліку РЕЗ та частотокористувачів. Бере участь у підготовці річних та поточних звітів щодо РЕЗ та частот, які використовуються. Здійснює розрахунки електромагнітної сумісності типових РЕЗ. Веде встановлену технологічну документацію.

Повинен знати: державні стандарти та норми, які регламентують параметри РЕЗ, позасмугові випромінювання і рівні індустріальних радіозавад; закони України стосовно організації електрозв'язку; регламент радіозв'язку; документи, які регламентують порядок придбання та експлуатації РЕЗ та високочастотних пристроїв; директивні документи керівництва та органів вищого рівня; нормативні та методичні документи, які визначають порядок використання РЕЗ та радіочастот; засоби технічного контролю і правила їх технічної експлуатації; стандарти та норми на радіовипромінювання РЕЗ та джерел індустріальних радіозавад; методи статистичної обробки випромінювань; будову й принцип дії радіоприймального, радіопередавального, пошукового та вимірювального обладнання, правила їх технічної експлуатації і методи усунення пошкоджень; методи виявлення та пошуку джерел радіозавад, характерні розпізнавальні ознаки індустріальних радіозавад; методи розрахунку електромагнітної сумісності типових РЕЗ; правила й порядок підготовки матеріалів для рішення типових задач з розрахунку електромагнітної сумісності на електронно-обчислювальних машинах; класифікацію, характеристики та розпізнавання радіовипромінювань; принципи організації радіозв'язку загального та відомчого користування; порядок оформлення та ведення технологічної документації; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інспектор електрозв'язку: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інспектора електрозв'язку - не менше 2 років.

Інспектор електрозв'язку: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ІНСТРУКТОР З ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ, ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Інструктує працівників з питань загальної експлуатації електрозв'язку. Бере участь у розробленні планів поліпшення якості обслуговування споживачів. Здійснює контроль за організацією технологічного процесу надання послуг електрозв'язку, за своєчасною і якісною обробкою телефонно-телеграфного обміну та за виконанням працівниками правил загальної експлуатації засобів електрозв'язку. Інструктує та контролює працівників відділень "Телекомсервіс" та поштових відділень зв'язку з питань надання послуг електрозв'язку та правильного застосування тарифів на ці послуги. Спільно з працівниками поштових відділень зв'язку перевіряє якість наданих послуг електрозв'язку. Контролює отримані та оприбутковані доходи, веде накопичувальну відомість. Звіряє первинні документи ф. МТФ4, МТФ5 з роздруками машини та оприбутковані доходи з даними щоденника ф. 130. Контролює облік дебіторської заборгованості за послуги електрозв'язку, аналізує причини виникнення дебіторської заборгованості, здійснює заходи з її усунення. Готує необхідні матеріали юрисконсульту для подання позовно-претензійних заяв до судових органів. Бере участь у маркетингових дослідженнях. Контролює якість інформаційно-довідкового забезпечення. Вивчає та розповсюджує передові методи праці. Розслідує скарги та претензії з питань надання послуг та користування послугами, дає на них відповіді. Аналізує причини виникнення скарг, вносить пропозиції щодо їх усунення. Веде облік показників якості роботи. Контролює виконання робіт з усунення пошкоджень у роботі телефонів і радіоточок. Контролює оформлення приміщень центрів обслуговування споживачів і продажу послуг, відділень "Телекомсервіс", переговорних пунктів, розміщення рекламно-інформаційних та довідкових матеріалів.

Повинен знати: постанови, накази, положення, інструкції та розпорядження органів управління; правила з питань організації експлуатації засобів електрозв'язку та оброблення телефонно-документального обміну; організацію виробничого процесу; технологію оброблення телефонно-документального обміну; тарифи на послуги електрозв'язку; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, Правила користування місцевим телефонним зв'язком385-97-п, Правила користування телеграфним зв'язком208-97-п, Правила користування проводовим мовленням484-97-п; інструкції про порядок розгляду скарг; систему оплати праці в підгалузі; порядок оформлення і ведення виробничої документації; правила роботи з обчислювальною технікою; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12; Закон України "Про звернення громадян"393/96-ВР; Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях...348-97-п; Інструкцію про порядок обліку та розгляду заяв на надання послуг місцевого телефонного зв'язкуz0627-97; Інструкцію про організацію інформаційно-довідкового забезпечення клієнтів; рекомендації щодо оформлення приміщень центрів обслуговування споживачів; основи трудового законодавства; Закон України "Про охорону праці"2694-12.

Кваліфікаційні вимоги.

Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інструктора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку II категорії - не менше 1 року.

Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інструктора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку - не менше 2 років.

Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7. ОПЕРАТОР РАДІОЧАСТОТНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Здійснює вимірювання технічних параметрів радіовипромінювань радіоелектронних засобів (РЕЗ) різного призначення. Раціонально використовує можливості технічних засобів радіоконтрольних пунктів (РКП). Контролює виконання правил ведення радіообміну. Здійснює ефірний контроль в установлених діапазонах частот з метою виявлення порушень в ефірі. Визначає ефективність використання радіочастотного ресурсу РЕЗ та доцільність подальшого їх використання. Виявляє незареєстровані радіопередавачі, визначає електромагнітну обстановку на діючих та резервних частотах. Виявляє радіоелектронні засоби, що створюють завади радіоприйому або працюють без відповідного дозволу. Точно й у повному обсязі фіксує результати ефірного радіоконтролю, веде оперативно-технічну документацію, опрацьовує результати ефірного контролю. Провадить аналіз результатів ефірного радіоконтролю частотоприсвоєнь та складає звіт про контроль даної радіомережі. Аналізує результати ефірного радіоконтролю відомчих РЕЗ, вивчає ефективність та доцільність їх використання. Здійснює ефірний радіоконтроль радіомереж, які знаходяться за зоною електромагнітної доступності стаціонарного РКП, з рухомої станції технічного радіоконтролю. Працює на ПЕОМ і на автоматизованих вимірювальних комплексах, веде протоколи на ПЕОМ і користується базою даних РЕЗ. Веде контроль за виконанням надісланих приписів. Усуває незначні пошкодження в обслуговуваному обладнанні, бере участь у монтажі (демонтажі) антен та іншого обладнання, виконує профілактичні роботи на обслуговуваному обладнанні.

Повинен знати: керівні, методичні та нормативні документи, що стосуються його діяльності; документи, які регламентують порядок придбання та експлуатації РЕЗ; регламент радіозв'язку; правила ведення радіозв'язку та радіообміну; системи технічного радіоконтролю; призначення та тактико-технічні характеристики, обладнання РКП і правила його експлуатації; обладнання комутації РКП; порядок оформлення та ведення документації РКП; порядок-проведення регламентних робіт; основні характеристики технологій радіозв'язку, що контролюються: стільниковий, транкінговий, пейджинговий, радіомовлення, телебачення тощо; основи теорії розповсюдження радіохвиль; елементарні знання з електротехніки та радіотехніки; технічні параметри радіовипромінювань радіоелектронних засобів різного призначення; контрольно-вимірювальну апаратуру та автоматизовані вимірювальні комплекси; елементи операційної системи WINDOWS (WORD, EXEL).

Кваліфікаційні вимоги.

Оператор радіочастотного контролю I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією оператора радіочастотного контролю II категорії - не менше 1 року.

Оператор радіочастотного контролю II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією оператора радіочастотного контролю - не менше 2 років.

Оператор радіочастотного контролю: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

8. ТЕХНІК ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Веде оперативно-технічну документацію згідно із встановленими правилами та інструкціями, вносить до неї своєчасно зміни та доповнення. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста перевіряє правильність ведення і зберігання на робочих місцях технічної документації та виконання у визначені терміни нарядів, наказів, розпоряджень. Обробляє дані технічного радіоконтролю радіоелектронних засобів (РЕЗ). Веде облік апаратури, обладнання, радіостанцій та високочастотного обладнання. Здійснює облік показників якості роботи апаратури та обладнання, виконання графіків їх технічного обслуговування і ремонту. Веде облік скарг на роботу технічних засобів. Готує розпорядження власникам радіоелектронних засобів та дані про роботу радіостанцій. Здійснює перереєстрацію радіостанцій, оформляє їх закриття і зміну категорії. Бере участь в аналізі електромагнітного стану та показників якості радіомереж загального та внутрішньовідомчого користування. Обробляє інформацію про вихід каналів зв'язку з експлуатації в результаті планових та позапланових ремонтних робіт та передає її підрозділам за призначенням. Складає установлену звітність, організовує забезпечення підрозділів виробничою документацією: формами первинного обліку, нормативно-технічними матеріалами, правилами, інструкціями, керівними матеріалами та ін. Виконує нескладні креслення. Обробляє технічний матеріал на ПЕОМ (персональних електронно-обчислювальних машинах). Складає заявки на необхідні канцтовари.

Повинен знати: стандарти, положення, інструкції, методичні та інші нормативні матеріали з ведення та оформлення технічної документації; форми обліку і звітності, які застосовуються на підприємстві; функціональну схему системи довідково-інформаційного фонду радіоелектронних засобів, які є в експлуатації; правила ведення радіозв'язку, радіообміну; стандарти й норми на параметри радіовипромінювання та на допустимі індустріальні радіозавади; класифікацію, характеристики радіовипромінювань та розпізнавальні признаки індустріальних радіозавад; методи статистичної обробки вимірювань; навики роботи на ПЕОМ.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік електрозв'язку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка електрозв'язку II категорії - не менше 1 року.

Технік електрозв'язку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка електрозв'язку - не менше 2 років.

Технік електрозв'язку: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

1 клас

Завдання та обов'язки. Виконує всі роботи оператора 3 і 2 класу. Здійснює розрахунки за платні з'єднання по абонентському телеграфу з підприємствами. Приймає телеграми від населення телефоном з виведенням на дисплей. Готує телеграфну документацію для виробничих архівів. Здійснює експедирування телеграм. Вносить зміни до списків маршрутних індексів телеграм. Приймає та обробляє вхідні та вихідні факси і телекси та телетайпограми. Здійснює контроль передачі міжнародних телеграм. Обробляє телеграми "Позакатегорійні", "Позачергові", "Президент України", "Вища урядова", "Урядова". Здійснює контроль і облік якості обробки телеграм, розгляд скарг і претензій по наданню послуг електрозв'язку. Надає послуги документального зв'язку в пунктах колективного користування (факс, телекс, електронна пошта, бюрофакс тощо). Готує інформацію для взаєморозрахунків з підприємствами поштового зв'язку. Перевіряє правильність тарифікації телеграм. Контролює витрати експлуатаційних матеріалів, квитанційних книжок, художніх бланків та веде відповідну документацію. Здійснює автоматизований облік заяв на послуги електрозв'язку, працює з електронно-обчислювальною технікою. Виконує розрахунки абонентної плати за користування телефоном, обробляє їх на ПЕОМ. Доставляє телефонні картки до пунктів реалізації. Здійснює облік і контроль доходів, перевіряє телефонні картки на відповідність встановленій ємності. Здійснює контроль за своєчасним надходженням платежів від абонентів та за зниженням дебіторської заборгованості. Обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор, в який увімкнено понад 10 кабін. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови та розмови за паролями, здійснює розрахунки. Веде документацію відповідно до Міжміських та міжнародних телефонних правил. Надає довідки згідно з Інструкцією про довідково-інформаційне забезпечення клієнтів.

Повинен знати: інструкції і вказівки, які стосуються сфери його діяльності; тарифи на послуги електрозв'язку; порядок передачі та прийому факсів, телексів, телетайпограм; порядок оброблення міжнародних телеграм; правила роботи на ПЕОМ; Правила користування телеграфним зв'язком; Правила користування міжміським та міжнародним телефонних зв'язком639-97-п; Правила користування місцевим телефонним зв'язком385-97-п; Правила користування проводовим мовленням484-97-п; Міжміські та міжнародні телефонні правила; правила роботи на комутаторах усіх типів; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12; Інструкцію про організацію довідково-інформаційного забезпечення клієнтів; Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади й місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях348-97-п; Інструкцію про порядок обліку та розгляду заяв на надання послуг місцевого телефонного зв'язкуz0627-97; правила роботи на ЕККА.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора електрозв'язку 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Виконує всі роботи оператора 3-го класу. Приймає оплату від абонентів за міжміські телефонні розмови, за телеграми й повідомлення по факсимільному апарату, виконані в рахунок авансу. Обробляє звичайні, термінові й міжнародні телеграми. Приймає абонентну плату за користування телефоном і радіоточкою, заносить дані в абонентські картки (особисті рахунки). Приймає заяви від абонентів з питань оплати за телефон та радіоточку і дає їм довідки. Виконує облік об'ємних та якісних показників. Здійснює облік робочого часу і виконання працівниками норм виробітку. Веде журнал обліку заявок про пошкодження. Приймає плату за встановлення телефону і радіоточки. На переговорному пункті обслуговує кабінний комутатор, в який увімкнено від 6 до 10 кабін. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, здійснює розрахунки. Веде документацію відповідно до Міжміських та міжнародних телефонних правил. Друкує рахунки для розрахунків за телеграми, прийняті телефоном. Опрацьовує абонентську карточку. Нараховує (вручну або автоматизовано) оплату за послуги, виписує податкові накладні. Виконує перерахунки оплати за надані послуги, веде обігові відомості. Виписує письмові попередження. Попереджує боржників телефоном. Оформляє та розсилає рахунки клієнтам за послуги електрозв'язку, надані у кредит, та підприємствам за безготівковими розрахунками за послуги електрозв'язку та користування телефоном, контролює своєчасне отримання плати за послуги електрозв'язку. Здійснює контроль за нарахуванням авансу, попереджує абонента про закінчення авансу. Оформляє заявки на встановлення телефону, складає списки пільгових заяв, висилає повідомлення на встановлення телефону. Приймає заявки від абонентів про несправності в роботі телефонів та радіоточок і організовує роботи щодо їх усунення. Обробляє наряди на установку та перестановку телефону. Веде виробничі архіви. Здійснює первинний облік документів. Видає довідки абонентам. Виписує наряди на усунення пошкоджень на лінії, в обладнанні і в абонентських установках.

Повинен знати: тарифи на послуги електрозв'язку в межах виконуваної роботи; вказівки та інструкції, які застосовуються під час роботи на даному робочому місці; порядок реєстрації, обліку та отримання абонентної плати за користування телефоном та радіоточкою; порядок обліку норм виробітку і робочого часу працівників; порядок утримання виробничої документації та термін її збереження; порядок приймання заявок на усунення пошкоджень; порядок роботи на комутаторах усіх типів; розділи Закону "Про захист прав споживачів", що стосуються його роботи; Міжміські та міжнародні телефонні правила; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком639-97-п; Правила користування місцевим телефонним зв'язком385-97-п; Правила користування проводовим мовленням484-97-п; правила роботи на ПЕОМ; правила роботи на ЕККА, порядок інкасації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора електрозв'язку 3 класу - не менше 1 року.

3 клас

Завдання та обов'язки. Приймає оплату від абонентів за послуги електрозв'язку, надані в кредит. Приймає телеграми та повідомлення для передачі по факсимільному апарату на касі готівкою та в рахунок авансів. Заготовляє на перфострічці або іншому термінальному пристрої телеграми для передачі. Передає та приймає телеграми телефоном від поштових відділень і в кредит. Приймає і передає повідомлення факсом. Приймає та передає телеграми з використанням сервісних послуг електронних апаратів. Оформляє телеграми й веде телеграфну документацію. Здійснює контроль, обробку й відправку рахунків за послуги електрозв'язку. Веде облік і систематизацію документів у виробничих архівах філіалів підприємства, наводить довідки. Обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор, в який увімкнено не більше 6 кабін. Обслуговує автоматизований переговорний пункт. Приймає та виконує замовлення на міжміські телефонні розмови, здійснює розрахунки. Оформляє бланки замовлень, разові талони, квитанції та інше, веде первинний облік. Кодує бланки замовлень на міжміські та міжнародні телефонні розмови. Веде облік та підрахунок грошей, жетонів під час інкасації таксофонів, обмін копилок, складає акти інкасації. Продає разові талони, жетони та телефонні картки. Виконує касові операції на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА), працює на персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ).

Повинен знати: директивні вказівки та інструкції, які застосовуються на даному робочому місці; тарифи на послуги електрозв'язку в межах своєї роботи; розділи правил технічної експлуатації обладнання телеграфного зв'язку, якими користується у своїй роботі; Правила користування телеграфним зв'язком; порядок і контрольні терміни оброблення телеграм; принцип роботи телеграфних апаратів, якими користується; граматику української мови та латинський шрифт; правила ведення телеграфної документації; Міжміські та міжнародні телефонні правила, Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком639-97-п; порядок роботи на комутаторах усіх типів; Правила користування місцевим телефонним зв'язком385-97-п; розділи Закону "Про захист прав споживачів"1023-12, що стосуються його роботи; Закон України "Про звернення громадян"393/96-ВР, Інструкцію з інкасації телефонів-автоматів; правила роботи на ЕККА та проведення касових операцій; порядок інкасації, правила роботи на ПЕОМ.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. РАДІООПЕРАТОР

1 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування обладнання приймально-передавальних радіостанцій. Контролює стан електросилового обладнання станцій, обслуговує антенно-щоглові пристрої та допоміжне обладнання, встановлене в радіоцентрі. Настроює на робочі частоти передавачі та приймачі, виконує найпростіші електричні вимірювання та випробування згідно з технологічними картами. Замінює зіпсовані лампи та усуває найпростіші технічні пошкодження. Передає та приймає радіограми азбукою Морзе на літеродрукуючій телеграфній апаратурі. Читає перфоровану стрічку, оформляє радіограми. Веде телеграфну оперативну та технічну документацію. Дотримується графіка радіозв'язку. Передає ключем цифри від 90 до 120 знаків, літери від 120 знаків і більше та приймає радіограми і радіотелеграми "на слух" зі швидкістю більше 120 знаків за хвилину змішаного тексту.

Повинен знати: основи електротехніки і радіотехніки; принцип дії і матеріальну частину обслуговуваного обладнання та апаратури; правила організації радіозв'язку й радіообміну; службові радіокоди; азбуку Морзе; правила технічної експлуатації короткохвильового радіозв'язку; правила технічної експлуатації телеграфного зв'язку; основні причини пошкоджень обладнання та способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією радіооператора 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування обладнання приймально-передавальних радіостанцій. Контролює стан електросилового обладнання станцій, обслуговує антенно-щоглові пристрої та допоміжне обладнання, встановлене в радіоцентрі. Настроює на робочі частоти передавачі та приймачі, виконує найпростіші електричні вимірювання та випробування згідно з технологічними картами. Замінює зіпсовані лампи та усуває найпростіші технічні пошкодження. Передає та приймає радіограми азбукою Морзе на літеродрукуючій телеграфній апаратурі. Читає перфоровану стрічку, оформляє радіограми. Веде телеграфну оперативну та технічну документацію. Дотримується графіка радіозв'язку. Передає ключем цифри від 70 до 90 знаків, літери від 90 до 120 знаків і більше та приймає радіограми й радіотелеграми "на слух" з швидкістю від 90 до 120 знаків за хвилину змішаного тексту.

Повинен знати: основи електротехніки й радіотехніки; принцип дії і матеріальну частину обслуговуваного обладнання і апаратури; правила організації радіозв'язку й радіообміну; службові радіокоди; азбуку Морзе; правила технічної експлуатації короткохвильового радіозв'язку; правила технічної експлуатації телеграфного зв'язку; основні причини пошкоджень обладнання та способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією радіооператора 3 класу - не менше 1 року.

3 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування обладнання приймально-передавальних радіостанцій. Контролює стан електросилового обладнання станцій, обслуговує антенно-щоглові пристрої та допоміжне обладнання, встановлене в радіоцентрі. Настроює на робочі частоти передавачі та приймачі, виконує найпростіші електричні вимірювання та випробування згідно з технологічними картами. Замінює зіпсовані лампи та усуває найпростіші технічні пошкодження. Передає та приймає радіограми азбукою Морзе на літеродрукуючій телеграфній апаратурі. Читає перфоровану стрічку, оформляє радіограми. Веде телеграфну оперативну та технічну документацію. Дотримується графіка радіозв'язку. Передає ключем та приймає радіограми і радіотелеграми "на слух" зі швидкістю від 60 до 90 знаків за хвилину змішаного тексту.

Повинен знати: основи електротехніки й радіотехніки; принцип дії і матеріальну частину обслуговуваного обладнання і апаратури; правила організації радіозв'язку й радіообміну; службові радіокоди; азбуку Морзе; правила технічної експлуатації короткохвильового радіозв'язку; правила технічної експлуатації телеграфного зв'язку; основні причини пошкоджень обладнання та способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. ТЕЛЕГРАФІСТ

1 клас

Завдання та обов'язки. Виконує всі роботи телеграфіста 3 і 2 класів. Виконує оброблення телеграм, телексів та іншої інформації на схемному комутаторі, комутаторі особливої кореспонденції, на робочих місцях службових переговорів і циркулярної передачі особливо важливої інформації. Оброблює телеграми "Поза категоріями", "Позачергові", "Президент України", "Вища урядова", "Урядова". Користується журнальними та архівними даними ЕОМ за допомогою кодограм. Виводить інформацію і здійснює подальше її оброблення. Здійснює контроль передачі міжнародних телеграм. Готує інформацію для взаєморозрахунків з підприємствами поштового зв'язку. Перевіряє правильність тарифікації. Контролює витрати експлуатаційних матеріалів, квитанційних книжок, художніх бланків тощо та веде відповідну документацію. Працює на всіх типах кінцевого обладнання.

Повинен знати: Правила користування телеграфним зв'язком, Телеграфні правила; інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм; поняття про апаратуру й обладнання, встановлені на робочому місці; принцип роботи телеграфних апаратів; принцип роботи та організацію зв'язку за системами: АТВС, КП, Телекс; тарифи на послуги телеграфного зв'язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження; порядок користування телеграфним кодом "Зв'язок"; граматику української мови та латинський шрифт; транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами); порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F.31); схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи; план району доставки та доставочні дільниці; порядок користування довідковими даними; роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телеграфіста 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Виконує всі роботи телеграфіста 3 класу. Приймає та передає телеграми в кінцевих пунктах мережі КП (комутації повідомлень) за встановленим форматом для центру комутації повідомлень (ЦКП). Обробляє звичайні, термінові й міжнародні телеграми. Передає та приймає телеграми по некомутованих зв'язках, приймає телеграми по комутованих зв'язках, змінює нумерацію. Підводить підсумки роботи. Обмінюється довідковою інформацією з ЦКП. Проставляє індекси на телеграмах, що надходять на робочі місця, і передає їх далі в ЦКП, виконує службові запити. Веде службове листування щодо відновлення загублених телеграм, дає службові довідкові телеграми та веде поштове листування щодо телеграм. Здійснює контроль і облік якості оброблення телеграм та облік кількості телеграм. Приймає телеграми в рахунок внесених авансів від установ. Приймає телеграми по телефону з гарнітурою і одночасно виконує перфорацію на телеграфному апараті із зоровим самоконтролем чи з виводом на дисплей тексту телеграми. Читає перфострічку. Виконує керівництво на зміні листоношами з доставки телеграм. Здійснює контроль і веде телеграфну документацію стосовно структурного обігу, аналізує скарги й пропозиції на роботу телеграфного зв'язку та службове телеграфне листування. Вносить зміни до чинних інструкцій і списків маршрутних індексів. Приймає та передає телеграфні перекази поштовим відділенням.

Повинен знати: Правила користування телеграфним зв'язком, Телеграфні правила; інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм; поняття про апаратуру та обладнання, встановлені на робочому місці; принцип роботи телеграфних апаратів; принцип роботи та організацію зв'язку за системами: АТВС, КП, Телекс; тарифи на послуги телеграфного зв'язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження; порядок користування телеграфним кодом "Зв'язок"; граматику української мови та латинський шрифт; транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами); порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F.31); схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи; план району доставки та доставочні дільниці; порядок користування довідковими даними; роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телеграфіста 3 класу - не менше 1 року,

3 клас

Завдання та обов'язки. Приймає телеграми від клієнтури. Заготовляє на перфострічці або іншому термінальному пристрої телеграми для передачі. Виправляє помилки, які зроблені під час перфорації, за допомогою важеля повернення перфострічки з наступним натисканням на клавішу "ЛАТ" під час автоматизованої передачі. Читає перфораторні й контрольні стрічки, замінює перфораторні, контрольні і фарбуючі стрічки. Передає та приймає телеграми на телефонний та факсимільний апарати. Приймає та передає телеграми по апарату (механічному або електронному) з використанням сервісних послуг електронних апаратів в кінцевих пунктах мереж комутації повідомлень, прямих з'єднань, АТ/Телекс. Приймає та передає одночасно телеграми на зв'язках АТВС (система автоматизованого оброблення телеграм з відривом і перенесенням стрічки). Веде службові переговори по апарату, запитує і видає довідки по апарату, виконує службове листування. Оформляє телеграми й веде телеграфну документацію. Здійснює облік проходження телеграм в контрольні терміни. Веде підготовку телеграфної документації для виробничих архівів. Сортує телеграми по доставочних дільницях та контролює своєчасну їх доставку адресату. Друкує рахунки за телеграми, прийняті по телефону.

Повинен знати: Правила користування телеграфним зв'язком, Телеграфні правила; інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм; поняття про апаратуру та обладнання, встановлені на робочому місці; принцип роботи телеграфних апаратів; принцип роботи та організацію зв'язку за системами: АТВС, КП, Телекс; тарифи на послуги телеграфного зв'язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження; порядок користування телеграфним кодом "Зв'язок"; граматику української мови та латинський шрифт; транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами); порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F.31); схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи; план району доставки та доставочні дільниці; порядок користування довідковими даними; роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. ТЕЛЕФОНІСТ ДОВІДКОВОЇ СЛУЖБИ МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇ МЕРЕЖІ

1 клас

Завдання та обов'язки. Виконує всі обов'язки телефоніста довідкової служби міської телефонної мережі 2-го класу. Видає довідки за неповними даними та довідку типу "Сервіс" (номери телефонів абонентів інших міст і т. ін.). Здійснює виробничий контроль за роботою телефоністів довідкової служби.

Повинен знати: принцип будови спеціальних картотек для надання абонентам послуг типу "Сервіс"; порядок внесення змін до картотеки; функції бригадира та телефоніста виробничого контролю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телефоніста довідкової служби міської довідкової мережі 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Надає точні та повні відповіді на запит абонента в межах інформації, яку повинна надавати довідкова служба, при цьому дотримується встановленого стандарту розмови під час відповіді. Працює з довідковою картотекою при суворому дотриманні нормативів часу пошуку інформації, який встановлено для даного класу кваліфікації. Працює на ПЕОМ.

Повинен знати: правила роботи телефоністів довідкової служби міської телефонної мережі; принцип будови довідкових картотек та порядок користування ними; номери телефонів спецслужб; правила роботи на ПЕОМ; призначення всіх елементів робочого місця.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. ТЕЛЕФОНІСТ МІЖМІСЬКОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ

1 клас

Завдання та обов'язки. Виконує всі роботи телефоніста міжміського телефонного зв'язку 3 і 2 класів. Обслуговує особливо завантажені напрямки зонового та магістрального зв'язку. Обслуговує напрямки зв'язку при проведенні соціально-політичних, культурних та спортивних заходів. З'єднує пріоритетних абонентів для міжміських та міжнародних телефонних розмов. Працює на робочих місцях, які включають не менше 3 напрямків зв'язку. Може працювати на всіх робочих місцях телефоністів комутаторної дільниці і переговорного пункту. Обслуговує кабінний комутатор, в який увімкнено понад 10 кабін. Може здійснювати виробничий контроль за роботою телефоністів на всіх ділянках комутаторної дільниці, виконує обов'язки бригадира в разі його відсутності.

Повинен знати: Міжміські та міжнародні телефонні правила; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком; тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; діючі накази, інструкції та розпорядження, які стосуються експлуатації міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; порядок роботи на комутаторах усіх типів; правила та зміст роботи на всіх робочих місцях комутаторної дільниці та переговорного пункту; порядок проведення відкритого та закритого виробничого контролю; виробничі функції бригадира; розділи Закону "Про захист прав споживачів"1023-12 стосовно надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телефоніста 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Виконує всі роботи телефоніста міжміського телефонного зв'язку 3 класу. Обслуговує особливо завантажені напрямки внутрішньозонового зв'язку та напрямки магістрального зв'язку. З'єднує абонентів для міжміських та міжнародних телефонних розмов. Працює у замовно-довідковому підрозділі, за столом повідомлень і виконує всі функції телефоніста, які стосуються зазначених служб. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови. Виконує всі роботи телефоніста на переговорному пункті, обслуговує кабінний комутатор, в який увімкнено від 6 до 10 кабін.

Повинен знати: Міжміські та міжнародні телефонні правила; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком; порядок роботи на комутаторах усіх типів; тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; чинні інструкції та розпорядження, які стосуються експлуатації міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; розділи Закону "Про захист прав споживачів"1023-12 стосовно надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телефоніста 3 класу - не менше 1 року.

3 клас

Завдання та обов'язки. Обслуговує внутрішньозоновий зв'язок та напрямки магістрального зв'язку, що мають невелике навантаження. З'єднує абонентів для міжміських телефонних розмов. Приймає на додатковому робочому місці (ДРМ), здійснює з'єднання за вхідними та транзитними замовленнями. Обслуговує замовно-довідковий підрозділ. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, вносить зміни в замовлення на прохання абонентів, надає довідки про час очікування розмови, про порядок набору автоматизованих міжміських та міжнародних напрямків, про тарифи на міжміські та міжнародні телефонні розмови і т. ін. Обслуговує стіл повідомлень. Приймає та оформляє вхідні та вихідні замовлення з повідомленням, складає телеграми "Розмова" за вихідними замовленнями, повідомляє за запитом телефоністів номери телефонів переговорних пунктів. Виконує функції телефоніста довідкової служби міської телефонної мережі в комутаторних дільницях центрів та цехів електрозв'язку. Надає точні й повні відповіді на запит абонента в межах інформації, яку повинна надавати міська довідкова служба. Обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор, в який увімкнено не більше 6 кабін. Обслуговує автоматизований переговорний пункт. Продає разові талони, жетони, телефонні картки, виконує тарифікацію послуг, здійснює розрахунки з абонентами. Працює на комутаторах типу міжрайонний вузол (МРВ), електронних та цифрових комутаторах. Під час вступу на чергування та під час чергування перевіряє якість роботи приладів, якими користується, у разі їх пошкодження здає на перевірку технічному персоналу.

Повинен знати: Міжміські та міжнародні телефонні правила, Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, порядок роботи на комутаторах усіх типів; тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; діючі інструкції та розпорядження, які відносяться до експлуатації міжміського та міжнародного телефонного зв'язку; розділи Закону "Про захист прав споживачів"1023-12 стосовно надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, адміністративно-територіальний розподіл України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6. ФОТООПЕРАТОР

1 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює оцінку оригіналу газетних полос на відповідність до встановлених вимог. Визначає якість фотокопій газетних полос з використанням вимірювальної техніки (декситометра, мікроскопа). Перевіряє і регулює режими роботи обслуговуваного обладнання і оцінює стан каналу зв'язку та факсимільної апаратури. Коригує розчини (проявника, фіксатора) на проявочних машинах (пристроях). Під час застосування комп'ютерного засобу передачі-прийому газетних полос працює на ПЕОМ (персональна електронно-обчислювальна машина) як користувач. Приймає дискети, на яких записані газетні полоси, підключає комплекс ПЕОМ і факсимільний апарат ФІПК "Газета" для виготовлення фотокопій газетних полос, які використовуються для подальшої роботи.

Повинен знати: основні характеристики обслуговуваного обладнання; порядок настроювання режимів роботи факсимільної апаратури; процеси оброблення, передавання та приймання газетних полос; основні вимоги до якості фототехнічного оброблення газетних полос; правила роботи на ПЕОМ.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією фотооператора 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Готує до роботи факсимільні апарати (забезпечує установку рівня передачі, синхронізацію, фазировку і т. ін.). Готує розчин для фототехнічного оброблення фотокопій газетних полос. Здійснює ретушування газетних полос.

Повинен знати: будову та принцип дії обслуговуваного апарата; порядок приготування розчинів для фототехнічного оброблення; вимоги до якості фотокопій і оригіналів-відбитків газетних полос; порядок приготування розчинів для фототехнічного оброблення фотокопій газетних полос.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією фотооператора 3 класу - не менше 1 року.

3 клас

Завдання та обов'язки. Приймає та передає газетні полоси каналами електрозв'язку. Заряджає оригінали-відбитки газетних полос; оформляє і розкладає передані газетні полоси. Заряджає, перемотує та обрізає фототехнічну плівку. Виконує фототехнічне оброблення фотокопій газетних полос (проявляє, фіксує, глянсує) та освітлення відпрацьованих негативів газетних полос. Веде службові переговори по каналу службового зв'язку про режим роботи, швидкість передачі, способи модуляції і т. ін. Звіряє кількість переданих і прийнятих газетних полос. Оформляє документацію.

Повинен знати: короткі відомості про будову обслуговуваного апарата; тарифи на передавання та приймання газетних полос; порядок і контрольні терміни оброблення газетних полос; порядок і черговість передавання газетних полос; правила і порядок фототехнічного оброблення газетних полос, зарядки, перемотки та обрізки фототехнічної плівки; правила передачі газетних полос каналами зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. АНТЕННИК-ЩОГЛОВИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює періодичний огляд антенно-щоглових споруд. Перевіряє натяг фідерних ліній, натяг полотен антен, відтяжки щогл, цілісність проводів та їх кріплення, ізоляторів антен та фідерів, перевіряє стан контактних антенних перемичок, болтових з'єднань, зварювальних швів, муфт та втулок. Змащує частини та механізми антенно-щоглових споруд, що труться. Виконує верхолазні роботи, під час яких змазує гвинтові відтяжки щогл та замінює непрацюючі лампи сигнального освітлення. Бере участь у регулюванні натягу проводів і в роботах зі складання, піднімання та спускання за допомогою лебідки полотен антен. Бере участь у роботах з перевірки кабелю і встановлення фідерних опор, анкерів, щогл. Виконує роботи, пов'язані з установленням і настроюванням фідерів. Обробляє проводи та троси. Перевіряє кінцеві вимикачі шлейфа антен. Очищає антенно-щоглові споруди від корозії та фарби. Оформляє технічну документацію на виконану роботу.

Повинен знати: основи знань про електричний струм, провідники та ізолятори, атмосферні електричні явища та захист від них, про струм високої частоти, про випромінювання та прийом електричної енергії; правила технічної експлуатації антенних споруд; типи антен та їх характерні особливості; основні знання про призначення і правила роботи з механізмами та вимірювальними приладами, які застосовуються в антенному господарстві; способи паяння і оброблення проводів та тросів; дефекти в антенно-щоглових спорудах та способи очищення від фарби та корозії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє і ремонтує троси, якорі, відтяжки. Обстежує стан щогл, анкерів, фідерних стовпів. Виконує складальні та такелажні роботи під час підйому і встановлення Г-Ті П-образних фідерних опор і щогл висотою до 25 м, фарбує їх. Виконує усі види ремонтно-відновлювальних робіт на цих щоглах (в т. ч. верхолазних). Виконує монтаж антен і леєрних тросів. Встановлює анкерні і кутові фідерні опори. Перевіряє і ремонтує антени та леєрні троси з спуском та підйомом полотен антен. Продзвонює кабель, регулює контакти антенних реверсуючих перемикачів. Перевіряє опір ізоляції антен і фідерних ліній, вимірює коефіцієнт біжучої хвилі. Усуває пошкодження болтових з'єднань і фундаментів щогл та веж.

Повинен знати: основи електротехніки і радіотехніки (уявлення про струм, про коливальний контур, про роботу генераторів струму високої частоти і радіоламп, розподіл радіохвиль за діапазонами, про передачу енергії високої частоти від передавача до антен); призначення вимірювальних приладів, які застосовуються під час обслуговування антенно-щоглових споруд, правила роботи з підйомними механізмами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією антенника-щогловика 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Монтаж антен і леєрних тросів; установлення анкерних і кутових фідерних опор.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює натяг полотен антен, розподільних фідерів та фідерних ліній. Перевіряє вертикальність щогл і веж за допомогою теодоліту. Виконує складальні та такелажні роботи при підйомі і встановленні щогл висотою більше 25 м, фарбує їх. Здійснює оснащення стріл для підйому щогл та оснащення рей. Виконує всі види верхолазних ремонтно-відновлювальних робіт на щоглах висотою більше 25 м, у тому числі і на телевізійних антенах усіх типів. Здійснює технічний огляд і ремонт пультів керування, блокування і сигналізації (КБС). Знаходить несправності, пов'язані з керуванням перемикачів і шлейфів. Виконує відновлювальні роботи на пультах КБС. Бере участь у настроюванні шлейфів антен, в юстируванні антен. Вимірює ізоляцію антен та опір заземлення.

Повинен знати: необхідні знання про випромінювання електромагнітних хвиль антеною; типи антен, основні параметри антен, діаграми направленості, азимути антен; правила користування вимірювальними приладами; конструкції простих антен та фідерних ліній; способи вимірювання вертикальності щогл і веж; лаки і фарби, які застосовуються; правила роботи з підйомними механізмами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією антенника-щогловика 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Регулювання натягу полотен антен, розподільних фідерів та фідерних ліній; виконання відновлювальних робіт на пультах керування, блокування і сигналізації.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує всі види верхолазних ремонтно-відновлювальних робіт на антенах, стальних опорах і щоглах складної конструкції. Здійснює керівництво роботами під час підйому та установлення щогл висотою більше 25 м. Перевіряє металеві щогли, вежі (їх деформацію). Підтягує болти та усуває дефекти зварних швів. Перевіряє та випробовує підйомні механізми. Виконує монтажно-ремонтні роботи всіх видів обладнання антенно-щоглових споруд (антенних трансформаторів, комутаторів, дегідраторів, мостів складання, систем обігріву антен і високочастотних заземлень, грозозахисних пристроїв та інше). Бере участь у технічному обслуговуванні і поточному ремонті системи керування, блокування і сигналізації антенної комутації передавального обладнання. Бере участь в юстируванні антен. Здійснює обробку хвилеводів спеціальними пристроями, підключає їх до радіотехнічного обладнання, забезпечує герметичність стиків хвилеводів. Виконує усі види робіт з утримання у робочому стані рухомих систем та пересувних мостів.

Повинен знати: необхідні уявлення з теорії розповсюдження радіохвиль (принципи випромінювання і приймання електромагнітної енергії, властивості іоносфери та вплив її на розповсюдження радіохвиль), будову експоненціальних і поглинаючих ліній та їх призначення; способи визначення зусиль у відтяжках щогл; конструкції веж, щогл та опор висотою більше 25 м; методи обробки хвилеводів, порядок технічного огляду підйомних механізмів; правила роботи з підйомними механізмами; будову і правила користування теодолітом; робочі креслення на фундаменти та металоконструкції антенно-щоглових споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією антенника-щогловика 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Ремонт антенних трансформаторів, комутаторів, систем обігріву антен, грозозахисних пристроїв; підтяжка болтів; обробка хвилеводів.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує всі види робіт з установки і монтажу антен, фідерних ліній, симетруючих пристроїв, узгоджувальних трансформаторів, високочастотного та блискавкозахисного заземлення, мостів компанування фідерних вводів. Виконує усі види верхолазних ремонтно-відновлювальних робіт на вісесиметричних, рупорно-параболічних і перископічних антенах радіорелейних ліній зв'язку, керує цими роботами. Здійснює технічний нагляд за будівництвом і реконструкцією фундаментів, металоконструкцій щогл і веж, приймає до експлуатації ці споруди. Керує роботами з юстирування антен. Вимірює всі електричні параметри антен, фідерних і хвилеводних трактів та забезпечує їх роботу згідно з існуючими нормами. Здійснює облік і паспортизацію закріпленого обладнання, веде технічну документацію на це обладнання.

Повинен знати: типи і параметри антен і фідерних ліній; вимірювальні прилади і методи вимірювання технічних характеристик антенно-щоглового обладнання; робочу документацію на фундаменти та металоконструкції антенно-щоглових споруд, перелік документів, необхідних для приймання в експлуатацію антенно-щоглових споруд після реконструкції та будівництва; інструкції з експлуатації металевих антенних опор та іншого обладнання; правила ведення технічної документації; методи обробки хвилеводів, кабелів, проводів; правила роботи з підйомними механізмами.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією антенника-щогловика 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Монтаж антен, фідерних ліній, узгоджувальних трансформаторів; верхолазні ремонтно-відновлювальні роботи на вісесиметричних, рупорно-параболічних і перископних антенах радіорелейних ліній зв'язку.

2. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь в обслуговуванні компресорів, насосів, кондиціонерів, випарників, повітроохолоджувачів, трубопроводів та арматури холодильного устаткування, яке застосовується для підтримання параметрів мікроклімату автозалів, де встановлено устаткування і комплекси керування автоматичних електронних станцій. Визначає місця нещільності в хладонових та водяних системах холодильного устаткування. Чистить та змащує механізми устаткування, що обслуговується. Бере участь в поточному та планово-профілактичному ремонті устаткування та трубопроводів.

Повинен знати: основні закони електротехніки; основні закони фізики стосовно холодильних процесів, будову компресорів, насосів, кондиціонерів, випарників, повітроохолоджувачів, трубопроводів; контрольно-вимірювальні прилади, які застосовуються; способи запобігання та усунення пошкоджень у роботі устаткування; правила технічної експлуатації і технічну документацію холодильного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Заправляє холодоагентом холодильне устаткування. Регулює роботу насосів, ресиверів, конденсаторів, випарників та інших механізмів холодильного устаткування. Наглядає за роботою двигунів, повітропроводів, апаратури та приладів холодильного устаткування. Виконує ремонт агрегатів та апаратури холодильного устаткування. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт. Здійснює контроль та регулювання робочих параметрів холодильного устаткування. Приймає та випробовує відремонтоване холодильне устаткування та обладнання систем кондиціонування повітря. Веде робочу документацію. Виявляє пошкодження в роботі пристроїв холодильного устаткування.

Повинен знати: конструкцію холодильного устаткування різних систем, схеми розташування трубопроводів, технологічний процес виробництва холоду та коефіцієнт корисної дії холодильного устаткування; контрольно-вимірювальні прилади, які застосовуються; правила приймання та випробування устаткування після ремонту; правила ведення технічної та облікової документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Регулювання роботи насосів холодильного устаткування; знімання індикаторних діаграм, випробування відремонтованої системи кондиціонування повітря.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Ремонтує та регулює роботу компресорів. Контролює та регулює усі технічні параметри працюючого холодильного устаткування за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Виявляє пошкодження в роботі системи устаткування.

Повинен знати: існуючі системи холодильного устаткування для електрозв'язку; контрольно-вимірювальні прилади та прилади автоматики, які встановлені на холодильному устаткуванні; правила технічної експлуатації холодильного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Ремонт компресорів; контроль роботи холодильного устаткування.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ремонт складних холодильних пристроїв. Робить ревізії та складає дефектні відомості на ремонт холодильного устаткування.

Повинен знати: правила з ремонту та експлуатації імпортного холодильного устаткування; способи регулювання холодильного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Виявлення дефектів у роботі холодильного устаткування; складання дефектної відомості; регулювання режимів роботи та ремонт складних холодильних пристроїв.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює режими роботи та здійснює ремонт особливо складних холодильних пристроїв, які працюють на альтернативних холодоагентах. Виконує технічне обслуговування сервісних електронних блоків керування параметрами холодильного устаткування.

Повинен знати: умови експлуатації особливо складних пристроїв холодильного устаткування, які працюють на альтернативних холодоагентах; принципи роботи сервісних електронних блоків керування параметрами холодильного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 6 розряду - не менше 1 року.

Приклали робіт. Технічне обслуговування сервісних електронних блоків керування параметрами холодильного устаткування.

3. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у поточному обслуговуванні електроустановок, двигунів різних типів, генераторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв, інверторів, зарядно-розрядних та силових щитів, систем вентиляції і кондиціонування повітря. Спостерігає за показаннями приладів. Визначає за окремими ознаками і показаннями приладів неполадки в роботі обладнання. Бере участь в усуненні нескладних пошкоджень в силовому обладнанні комутаційних пристроях, освітлювальних електромережах. Розбирає і чистить окремі вузли обладнання. Перевіряє мегаомметром опір ізоляції окремих частин апаратури, обладнання розподільних мереж обмоток статорів і роторів електродвигунів. Бере участь в розробленні, зрощуванні, ізолюванні та паянні проводів в розподільних коробках. Бере участь у поточному обслуговуванні акумуляторів. Оглядає акумуляторні батареї; доливає дистильовану воду, вимірює густину та рівень електроліту, напругу й температуру окремих елементів. Знежирює акумуляторні посудини, промиває їх содовим розчином, зачищує облої і напливи після паяння на пластинах з'єднувальних штабів і наконечників. Очищує шини, фарбує і змазує їх технічним вазеліном. Бере участь у планово-профілактичному ремонті обслуговуваного обладнання. Виконує монтажні роботи з електроосвітлення, встановлює нескладну освітлювальну арматуру, вимикачі, штепсельні розетки, настінні патрони та промислові прожектори, замінює дроселі пускорегулювальної апаратури в люмінесцентних світильниках. Веде технічну документацію.

Повинен знати: елементарну електротехніку та теплотехніку; принцип роботи двигунів, генераторів, акумуляторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв, інверторів, конверторів; будову і призначення вимірювальних приладів; принцип роботи мегомметрів, ампервольтметрів; основні знання про будову і режим роботи акумуляторних батарей; правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними, способи визначення їх за зовнішнім виглядом та іншими ознаками; способи зрощування і паяння проводів; види планово-профілактичних ремонтів, термін їх проведення; правила технічної експлуатації обслуговуваних електроустановок; керівні й директивні документи з енергоспоживання та норм витрат електроенергії; призначення і правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою та інструментом; правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом; правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує електроустановки, двигуни різних типів, генератори, випрямлячі, інвертори, зарядно-розрядні й силові щити, системи вентиляції і кондиціонування повітря. Готує і запускає в роботу електроустановки, підтримує оптимальні режими роботи, виводить їх із роботи. Обслуговує пускорегулювальну апаратуру електродвигунів і обладнання розподільних пристроїв. Здійснює контрольні запуски дизель-електростанцій (ДЕС), бере участь у поточному обслуговуванні ДЕС. Знімає показання електровимірювальних приладів та лічильників. Перевіряє надійність підключення захисного заземлення всього обладнання, що обслуговується. Вимірює навантаження електрообладнання за допомогою вимірювальних кліщів та регулює його. Вимірює струм короткого замикання. Перевіряє стан та нагрів болтових з'єднань струмопроводів у розподільних щитах. Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі схемами ввімкнення середньої складності. Обслуговує складне освітлювальне обладнання і встановлює люмінесцентні світильники. Усуває пошкодження в силових і освітлювальних електромережах. Прокладає силові й сигнальні кабелі, готує їх для підключення до електромережі. Розділяє, зрощує, ізолює і паяє проводи. Перевіряє опір ізоляції силової і освітлювальної мереж. Вимірює опір заземлення. Виявляє пошкодження елементів акумуляторних батарей і усуває їх. Складає схеми відключення окремих елементів під час ремонту батарей, які знаходяться під напругою. Готує електроліт за встановленою рецептурою, вилучає шлам з елементів працюючих батарей. Виконує формувальні і контрольні зарядження і розрядження батарей. Замінює електроліт в акумуляторних батареях. Здійснює монтаж кабельростів, жолобів, металоконструкцій для встановлення і кріплення електрообладнання. Бере участь у перевірці електрообладнання перед монтажем, у монтажних роботах, у тренуванні електрообладнання та його випробуванні. Бере участь у капітальному ремонті установок електроживлення.

Повинен знати: основи електротехніки; будову електроустановок; схеми роботи конверторів, інверторів; режими роботи електрообладнання; способи знаходження та усунення пошкоджень в обслуговуваному електрообладнанні; конструкцію і принцип роботи акумуляторних батарей; правила приготування електроліту для різних типів акумуляторних батарей з урахуванням величини струму розряду й температури електроліту; схеми керування системами комутації додаткових елементів акумуляторних батарей; будову й правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою, правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Прокладання силових і сигнальних кабелів; приготування електроліту за встановленою рецептурою; вилучення шламу з елементів працюючих батарей.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і виконує поточний ремонт обладнання електроживлення різних типів та дизель-електростанцій. Усуває пошкодження у випрямлячах, в автоматизованому і дистанційно керованому електрообладнанні. Здійснює оперативні переключення під час зміни режимів роботи електроустановок та контрольний запуск резервних електроустановок. Здійснює електричні перевірки і вимірює основні параметри електроустановок та пристроїв заземлення. Перевіряє працездатність пультів централізованого нагляду. Обслуговує силові й освітлювальні електроустановки, які оснащені складними схемами включення струморозподільних щитів. Виконує роботи в розподільних пристроях під напругою відповідно до вимог правил безпеки та правил технічної експлуатації. Випробовує захисні пристрої. Здійснює контрольні запуски дизель-електростанцій з навантаженням на обладнання. Обслуговує резервні енергобази. Виконує складні роботи з технічного обслуговування та ремонту акумуляторних батарей і акумуляторів. Перевіряє та обслуговує установки статичних конденсаторів з автоматичним регулюванням. Складає акумуляторні батареї, формує їх і вводить в експлуатацію. Усуває коротке замикання в посудинах акумуляторів. Коригує густину електроліту. Обслуговує охоронно-пожежну сигналізацію, електричні годинники. Бере участь у капітальному ремонті електроустановок.

Повинен знати: будову і принципи роботи автоматизованого обладнання; електричні схеми електроустановок, електричні параметри й норми та методи їх перевірки; схему дизеля; принцип дії і будову пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп; конструкцію і принцип роботи вітчизняних та імпортних акумуляторних батарей різних типів і ємностей; правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Усунення пошкоджень в дистанційно керованому обладнанні; коригування густини електроліту; участь у капітальному ремонті електроустановок.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує електроустановки з автоматизованими джерелами гарантованого живлення, з агрегатами безперебійного живлення, з тиристорними ключами. Усуває складні пошкодження в обладнанні систем комутації, керування, блокування і сигналізації. Після усунення пошкоджень виконує електричні вимірювання якісних показників роботи цього обладнання та систем захисту. Ремонтує випрямлячі всіх типів та електрообладнання вентиляційних пристроїв і холодильних компресорних установок. Замінює контрольно-вимірювальні прилади, вимірювальні електроустановки та трансформатори. Обслуговує виробничі дільниці з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації і дистанційного керування. Складає схеми відключення окремих елементів під час ремонту акумуляторних батарей, що знаходяться під напругою. Настроює і здійснює тренування електрообладнання та системи автоматичного регулювання роботи вентиляції. Перевіряє електрообладнання, яке надходить на склад. Бере участь у підготовці рекламацій у разі виявлення заводських дефектів електрообладнання чи дефектів, пов'язаних із транспортуванням. Керує електромонтерами, які виконують роботи з обслуговування і ремонту електрообладнання.

Повинен знати: правила технічної експлуатації електрообладнання та електроустановок; загальну схему електропостачання; будову і принцип роботи всього електрообладнання, яке входить до складу електроустановок зі складними схемами, в тому числі джерел гарантованого живлення; принцип дії випрямного обладнання; основи електротехніки; схеми телекерування; схеми стабілізаторів напруги; схеми напівпровідникових випрямлячів електрообладнання вентиляційних систем; правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Ремонт акумуляторних батарей; заміна контрольно-вимірювальних приладів; заміна трансформаторів.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує автоматизовані електроустановки із складними схемами на логічних елементах (випрямлячі, перетворювачі, дизель-генератори тощо) із застосуванням електронних приладів вимірювання та електронних пристроїв телемеханіки й телекерування. Обслуговує дослідні електроустановки, пристрої автоматизованого включення резерву, трансформаторні підстанції. Ремонтує електронні пристрої регулювання температури та частоти. Складає функціональні схеми електронних пристроїв автоматики з достатньо кваліфікованим розрахунком передаточних функцій. Здійснює складні вимірювання змінного і постійного струмів, які впливають на роботу обчислювальної техніки, із застосуванням осцилографа, аналізатора гармонік, частотоміра. Доводить електричні показники обладнання до чинних норм. Обслуговує, ремонтує і налагоджує автоматизовані дизель-електростанції. Працює з проектною документацією на нове монтоване обладнання.

Повинен знати: теорію автоматичного регулювання; цифрові, аналогові та інтегральні схеми захисту мікросхем від впливу статичного електричного струму; технічні вимоги до електрообладнання; усі схеми первинної і вторинних мереж електроживлення; схеми усіх пристроїв електрообладнання (схема стабілізаторів напруги, напівпровідникових випрямлячів; схеми телекерування і способи їх налагодження; вимірювальні прилади, які використовуються в роботі; основи теорії електроніки, електротехніки, автоматики та електропостачання; правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Проведення складних вимірювань змінного струму, який впливає на роботу обчислювальної техніки; ремонт електронних пристроїв автоматизованого включення.

4. ЕЛЕКТРОМОНТЕР ЛІНІЙНИХ СПОРУД ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ ТА ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки.

На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні повітряних ліній електрозв'язку. Бере участь у визначенні характеру і місця пошкоджень на повітряних лініях, на абонентських лініях та абонентських пристроях і в усуненні пошкоджень. Встановлює, замінює та ремонтує опори, стояки, траверси та приставки. Оснащує опори і траверси арматурою. Підвішує, перекладає та зрощує проводи. Нумерує опори. Чистить ізолятори на стовпах і стояках. Випробовує проводи з контрольних опор. Здійснює заземлення на повітряних лініях і абонентських пунктах. Виготовляє та фарбує допоміжні пристрої (попереджувальні знаки, замінні стовпчики). Виконує земляні роботи, розчищає траси. Здійснює установку і перестановку телефонних апаратів та радіоточок. Веде документацію на виконані роботи. Перевіряє роботу абонентських та колективних гучномовців.

На кабельних лініях: бере участь у визначенні та усуненні пошкоджень кабелів, у захисті кабелів від корозії, ударів блискавки та електромагнітних впливів. Щоденно перевіряє шахти і кабельні колодязі на загазованість, результати перевірки записує в журнал. Перевіряє герметичність отворів каналів введених в дію блоків кабельної каналізації. Виконує роботи з герметизації отворів каналів. Перевіряє отвори труб у стельовому перекритті шахти. Обслуговує прилади та обладнання для утримання кабелю під постійним надлишковим повітряним тиском. Бере участь у визначенні траси кабелю з допомогою технічної документації, шурфування та трасопошукових приладів. Здійснює нагляд за збереженням кабельно-каналізаційних споруд. Виконує земляні роботи. Встановлює телефонні апарати, прокладає абонентські лінії з кабельного вводу, встановлює додаткові апарати за схемою "директор-секретар", додаткові дзвінки, безобривні розетки для спарених телефонних апаратів. Переставляє телефонні апарати в одному будинку з кабельного та повітряного вводу в інший будинок. Переставляє телефонні апарати в одній кімнаті, виносить їх у коридор, установлює додаткові телефонні апарати. Замінює телефонні апарати і розеткові шнури. Знімає телефонні апарати і блоки НЧ-А, ВЧ-А та блоки абонентських високочастотних пристроїв (АВП). Пробиває наскрізні отвори, сходинкові перекриття і робить борозни в цегляних стінах. Відновлює абонентські лінії із заміною і без заміни (1 х 2) проводів з кабельного вводу.

У разі обслуговування таксофонів: обслуговує таксофони, оглядає зовнішній стан таксофонів та таксофонних кабін. Бере участь в усуненні пошкоджень в таксофонах (перевіряє роботу таксофонів на наявність зумера, замінює мікротелефонні трубки, замінює електронні блоки "телекарт", номеронабирачі, карткоприймачі). Обслуговує абонентську лінію від кінцевого кабельного пристрою до абонентського пункту (таксофона). Ремонтує мікротелефонні трубки в майстерні (розбирає, збирає, замінює телефонні та мікротелефонні капсули, замінює мікротелефонні шнури, металеві шланги, стальні троси, перевіряє мікротелефонні трубки). Встановлює і замінює електролампи, вимикачі, світлове скло, гачки, полички, таблички в таксофонних кабінах. Замінює таксофони на лініях. Бере участь в установці і обладнанні абонентських пунктів таксофонів (встановлює кабіни, вирівнює їх, закріпляє, обладнує фундамент та ін). Встановлює телефонні апарати в переговорних пунктах. Пломбує копилки, готує і замінює копилки в таксофонах, здійснює інкасацію копилок. Реєструє отримання та повернення копилок і ключів, перевіряє сигналізацію копилок. Складає акти на розкрадання копилок таксофонів, їх деталей і акти на заміну обладнання. Аналізує дохідність таксофонів на закріпленій дільниці.

У разі роботи з технічної паспортизації: обстежує наземні лінійні споруди, кабельні та повітряні вводи і розподільні коробки, кабельні колодязі на відповідність до схем і паспортів. Робить нескладні ескізи. Обстежує траси телефонної каналізації, траси броньованих кабелів. Веде документацію на телефонні шафи і вносить зміни в документацію після виконання нарядів. Продзвонює магістральні та розподільні кабелі, готує документацію. Обробляє дані протоколів вимірювань. Обновлює технічну документацію. Складає плани кросів на АТС малої ємності. Обстежує кабелі, що прокладені по стінах споруд і в каналах схованої проводки, виконує ескізи (схеми) та складає електричні паспорти на ці кабелі. Перевіряє електричні паспорти й технічну документацію на відповідність до існуючого стану. Перевіряє дані на нові установки та перестановки телефонів. Оформляє наряди на зняття телефонів. Складає і обробляє рапорти переключень. Складає відомості для формулярів. Складає технічну документацію і паспорти на кабельні колодязі, колектори та інші лінійні споруди.

Повинен знати: основи електротехніки; методи вимірювання ліній зв'язку постійним струмом; основи телефонії і методи випробування проводів; функціональні та монтажні схеми таксофонів; порядок оформлення актів на розкрадання таксофонів; загальні знання про джерела електроживлення; правила ведення технічної документації; Правила охорони ліній зв'язку та умови проведення робіт в межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення; Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення, Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення, Правила перетину повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж з лініями електропередач.

На повітряних лініях: будову повітряних ліній зв'язку і правила їх експлуатації; обладнання перехрещень ліній зв'язку з лініями електропередачі; правила роботи поблизу перехрещень ліній електропередачі з повітряними лініями зв'язку; основні типи й профілі опор і стояків, їх призначення; порядок нумерації опор; правила користування механізованим інструментом.

На кабельних лініях: правила технічної експлуатації; порядок утримання кабельних ліній під постійним надлишковим повітряним тиском; правила користування газоаналізатором та правила перевірки загазованості кабельних колодязів і шахт; основні уявлення про корозію; нумерацію пар в кабелі, в розподільних і кінцевих пристроях; завантаження кабелів, що знаходяться в експлуатаційно-технічному обслуговуванні; Правила охорони ліній зв'язку та умови проведення робіт в охоронній зоні.

У разі обслуговування лінійних споруд СТЗ і проводового мовлення: основні принципи проводового мовлення, будову і правила технічної експлуатації ліній проводового мовлення, сільського телефонного зв'язку, внутрішньобудинкових мереж і радіотрансляційних точок; будову абонентських гучномовців: схему і будову телефонного апарата.

У разі обслуговування таксофонів: функціональну схему й принцип дії таксофона; порядок роботи з черговим столу контролю таксофонів; маршрути інкасації; правила будови таксофонного абонентського пункту.

У разі роботи з технічної паспортизації: основні положення з паспортизації і обліку лінійних споруд; порядок ведення документації на телефонні шафи; правила обстеження і складання паспортів на колодязі різних типів; порядок оформлення документів на установку, перестановку і зняття телефонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки.

На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні та усуненні пошкоджень на магістральних і внутрішньозонових лініях зв'язку, на фідерних радіотрансляційних лініях напругою до 480В, на абонентських лініях сумісної підвіски з проводами електромереж, на мережах всередині будинків і радіотрансляційних точках багатопрограмного мовлення, на сумісних лініях проводового мовлення і сільського телефонного зв'язку. Замінює складні дерев'яні опори (кутові, напіванкерні та інші). Закріплює та регулює проводи на ізоляторах. Зварює стальні проводи. Бере участь в обладнанні ресорних в'язок і в монтажі схрещень. Усуває пошкодження на абонентських пристроях, ущільнених апаратурою АВП (регулює загасання, замінює пристрої). Відновлює повітряну лінію. Здійснює електричні вимірювання ліній постійним струмом. Утримує у справному стані кабельні вставки, захисні та узгоджувальні пристрої. Визначає характер пошкоджень і усуває їх на абонентських пунктах з повітряними і кабельними вводами і на лініях, розташованих на стовпах і стояках. Обстежує наземні споруди і складає ескізи повітряних ліній, кабельних і повітряних вводів, розподільних коробок. Усуває пошкодження в телефонних апаратах, діодно-тріодних приставках і блокіраторах.

На кабельних лініях: визначає траси і глибину залягання кабелю з допомогою трасопошукових пристроїв та шурфування. Здійснює електричні вимірювання кабелю постійним струмом, вимірює опір пристроїв заземлення. Виконує монтаж і зрощування кабелів. Здійснює перемикання у розподільних шафах. Встановлює телефонні апарати і прямі лінії з повітряного вводу. Встановлює спарені телефонні апарати через діодно-тріодпу приставку з кабельного і повітряного вводу. Здійснює спарення діючих телефонних апаратів через діодно-тріодну приставку. Переставляє телефонні апарати в інший будинок. Переставляє блоки ВЧ-А, АВП в одній кімнаті, в одному будинку.

У разі обслуговування таксофонів: обслуговує пристрої сигналізації в таксофонах. Перевіряє і ремонтує шнури таксофонів і комутаторів переговорних пунктів, гарнітури, дискові номеронабирачі зі зняттям ондулограм. Замінює копилки в таксофонах на обслуговуваній дільниці. Перевіряє роботу таксофонів після заміни копилок (на зумер, на попадання жетонів в копилку, усуває нескладні пошкодження і т. ін.). Складає маршрутні карти на дільниці. Веде документацію при інкасації копилок. Реєструє, видає та приймає копилки та ключі від таксофонів, сортує їх. Встановлює та обладнує абонентські пункти. Оформляє акти на розкрадання копилок. Обслуговує та усуває пошкодження в таксофонних кабінах (замінює електролампи, світлове скло, ключі тощо). Встановлює таксофони і комутатори на переговорних пунктах. Виконує прості слюсарні роботи.

У разі роботи з технічної паспортизації: бере участь у складанні технічної документації на капітальний ремонт і реконструкцію лінійних споруд і абонентських пунктів. Складає плани кросів на автоматичній телефонній станції (АТС) середньої ємності, паспорти на телефонну каналізацію, схеми колекторів, схеми розкладання кабелів у шахті. Складає паспорти на магістральні кабелі і кабелі міжстанційних зв'язків. Обробляє дані інвентарних довідок про зміни в лінійних спорудах. Складає схеми на телефонні шафи по районах і схеми телефонної каналізації. Складає загальні схеми магістральної мережі кожної АТС і міжстанційних зв'язків. Приймає і перевіряє технічну документацію під час введення нових телефонних споруд в експлуатацію.

Повинен знати: основи телефонії і багатоканального зв'язку; монтажні схеми телефонних апаратів, блокіраторів і діодно-тріодних приставок; будову та принципи дії приладів для електричних вимірювань на повітряних і кабельних лініях електрозв'язку; основні електричні параметри обслуговуваних повітряних і кабельних ліній; методи вимірювання електричних параметрів і визначення пошкоджень на повітряних і кабельних лініях; правила прокладання і монтажу кабелів; правила ремонту повітряних ліній і правила регулювання проводів.

У разі обслуговування лінійних споруд проводового мовлення: будову та принцип дії багатопрограмних гучномовців; особливості ліній багатопрограмного мовлення і сумісних ліній проводового мовлення і сільського телефонного зв'язку; правила роботи поблизу перехрещень ліній електропередач з повітряними лініями зв'язку та конструкцію їх спільної підвіски.

У разі обслуговування таксофонів: монтажну схему таксофонів; інструкції про порядок усунення пошкоджень у таксофонах; схему столу контролю таксофонів; порядок оформлення актів на розкрадання таксофонів.

У разі роботи з технічної паспортизації: основні положення про облік і паспортизацію лінійних споруд; правила будови телефонних та радіотрансляційних мереж; порядок оформлення технічної документації під час введення в дію нових споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

На повітряних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування і усунення пошкоджень на магістральних і внутрішньозонових лініях зв'язку; заміна складних дерев'яних опор (кутових, напіванкерних); закріплення проводів на ізоляторах та їх регулювання.

На кабельних лініях: електричні вимірювання кабелю постійним струмом; встановлення телефонного апарата й прямого проводу з повітряного вводу.

У разі обслуговування таксофонів: поточний ремонт таксофонів; заміна в таксофонах зйомних блоків, номеронабирачів.

У разі роботи з технічної паспортизації: складання технічної документації на капітальний ремонт і реконструкцію лінійних споруд і абонентських пунктів; складання паспортів на магістральні кабелі.

5-й розряд

Завдання та обов'язки.

На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні і ремонті повітряних ліній, які перехрещують контактні мережі електротранспорту і лінії електропередач та повітряних ліній, що знаходяться в зоні впливу залізниць. Бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні абонентських пристроїв, ущільнених апаратурою АВП (абонентський високочастотний пристрій), фідерних ліній напругою до 960В і багатопрограмного мовлення. Виконує демонтаж повітряних ліній. Здійснює монтаж і переобладнання схрещень проводів. Переключає діючі лінії зв'язку на нові. Бере участь у прийманні до експлуатації лінійно-абонентських пристроїв. Виконує технічний нагляд за будівництвом і реконструкцією повітряних лінійних споруд.

На кабельних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кабельних ліній, розподільних і кінцевих кабельних пристроїв. Визначає місця пошкодження кабелю при відсутності справної жили. Виконує монтаж кабелів, що знаходяться в експлуатації. Вимірює електричні параметри кабелю змінним струмом. Складає дефектні відомості. Здійснює технічне обслуговування та ремонт пристроїв захисту підземних кабельних споруд від корозії та пристроїв для утримання кабелю під постійним надлишковим повітряним тиском. Бере участь у монтажі кабелів прямого з'єднання ємністю до 600 пар та в роботах, пов'язаних з усуненням пошкоджень в обладнанні НПП (необслуговуваного підсилювального пункту). Здійснює нагляд за будівництвом кабельних ліній. Обладнує нові абонентські пункти. Встановлює і настроює АВП. Виконує роботи, пов'язані з установкою і перестановкою основних і додаткових телефонних апаратів із застосуванням апаратури абонентського високочастотного ущільнення та діодно-тріодних приставок. Ремонтує в майстерні телефонні апарати, блокіратори усіх систем, діодно-тріодні приставки.

У разі обслуговування таксофонів: обслуговує таксофони з електронними тарифікаційними пристроями. Усуває всі пошкодження в таксофонах. Бере участь в заходах з підвищення прибутковості таксофонів (виявляє малоприбуткові таксофони і подає пропозиції на їх перестановку). Бере участь в прийманні робіт, які виконували робітники інших дільниць, з поточного і капітального ремонту абонентських пунктів та таксофонів. Ремонтує з майстерні таксофони всіх систем та електромеханічні машини для перерахунку жетонів.

У разі роботи з технічної паспортизації: складає плани огляду лінійних споруд електрозв'язку і абонентських пристроїв. Складає відомості дефектів для проведення ремонтних робіт на лінійних спорудах електрозв'язку. Бере участь в обстеженні трас нового будівництва і діючих ліній, які підлягають реконструкції або капітальному ремонту. Контролює технічний стан обслуговуваних лінійних споруд. Готує дані для встановлення телексів, АВП та ін. Бере участь у прийманні і освоєнні нових лінійних споруд, які вводяться в експлуатацію після будівництва або після капітального ремонту.

Повинен знати:

У разі роботи на повітряних лініях: правила ведення робіт при перехрещенні ліній зв'язку з лініями електропередач і контактними мережами електротранспорту; вимоги до обладнання повітряних ліній і абонентських пунктів; призначення та правила виконання схрещувань проводів; принцип дії абонентських радіоподовжувачів; положення та інструкції з приймання до експлуатації лінійно-абонентських пристроїв.

У разі роботи на кабельних лініях: схеми вимірювальних пристроїв і методи вимірювання кабелів змінним струмом; електричні норми при вимірюваннях; засоби захисту кабелів від корозії, ударів блискавки та електромагнітних впливів; положення, інструкції з приймання до експлуатації кабелів; схеми і методи вимірювання та визначення місця пошкодження кабелю; порядок складання діаграм розподілу потенціалів на оболонках кабелів; методи сумісного захисту підземних споруд від корозії; симетрування та пупінізації кабелів.

У разі обслуговування таксофонів: монтажні схеми таксофонів; методи регулювання таксофонів; конструкцію машин і механізмів для інкасації копилок.

У разі роботи з технічної паспортизації: правила обстеження трас нового будівництва; порядок приймання побудованих та після реконструкції лінійних споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

На повітряних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт абонентських пристроїв, ущільнених апаратурою АЗП та фідерних ліній напругою до 960В багатопрограмного мовлення.

На кабельних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування кабельних ліній та кінцевих кабельних пристроїв; визначення місця пошкодження кабелю; порядок складання діаграм розподілу потенціалів на оболонках кабелів.

У разі обслуговування таксофонів: усунення усіх пошкоджень таксофонів на закріпленій дільниці; ремонт таксофонів усіх систем в майстерні.

У разі роботи з технічної паспортизації: складання планів огляду лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв; складання відомостей на проведення ремонтних робіт лінійних споруд електрозв'язку.

6-й розряд

Завдання та обов'язки.

На повітряних лініях: виконує експлуатаційно-технічне обслуговування та ремонт повітряних ліній на складних дільницях траси (із кабельними вставками, обладнаними електродрекажами та іншими пристроями захисту кабелю, щогловими переходами та ін.), з'єднувальних ліній сільського телефонного зв'язку зі складним профілем траси, ущільнених системами передачі з дистанційним живленням, фідерних ліній проводового мовлення напругою 960В та вище, вуличної звукофікації та ліній дослідних ділянок. Виконує розрахунки основних параметрів ліній. Усуває негативні впливи в лінійних спорудах під час передач багатопрограмного мовлення. Здійснює високочастотну обробку (ВЧ) ліній багатопрограмного мовлення з використанням пристроїв ВЧ обробки та відповідні вимірювання. Обслуговує обладнання радіоподовжувачів. Визначає характер і місця пошкоджень на лініях електрозв'язку імпульсним методом. Складає схеми схрещення і проводів. Обстежує траси ліній нового будівництва та ліній, які підлягають реконструкції. Обстежує складає ескізи на повітряні лінії та обладнання абонентських пунктів. Виконує електричні вимірювання змінним струмом повітряних ліній і кабелів, ущільнених апаратурою ВЧ, здає в експлуатацію відремонтовані лінійно-абонентські пристрої.

На кабельних лініях: виконує ремонт і монтаж вводно-кабельного обладнання. Встановлює і включає електродренажі. Визначає характер і місце пошкодження кабелю. Бере участь у монтажі і в усуненні пошкоджень кабелів ємністю понад 600 пар, волоконно-оптичних кабелів, обладнання НПП (НРП). Виконує комутацію ланцюгів в НПП (НРП) для переводу систем передачі в різні режими роботи при аваріях на міжміських кабелях електрозв'язку. Вимірює параметри й характеристики волоконно-оптичних ліній зв'язку. Обладнує перехрещення ліній електрозв'язку з контактними мережами електротранспорту та лініями електропередач до 1000В. Встановлює, обслуговує і ремонтує телефонні апарати всіх систем у абонентів. Ремонтує в майстерні телефонні апарати з підсилювачем прийому і електронним пристроєм виклику. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт з експлуатаційно-технічного обслуговування, ремонту та розвитку лінійних споруд, абонентських пристроїв, повітряних і кабельних ліній.

У разі обслуговування таксофонів: обслуговує та усуває пошкодження в таксофонах, які включені в системи автоматичного дистанційного контролю. Обслуговує і ремонтує охоронну сигналізацію. Ремонтує в майстерні складні таксофони. Виконує слюсарні роботи середньої складності. Керує електромонтерами, які і виконують усі види робіт з експлуатаційно-технічного обслуговування та ремонту таксофонів і обладнання абонентських пунктів. Розподіляє роботу між роз'їздними робітниками.

У разі роботи з технічної паспортизації: обстежує і складає паспорти на особливо складні споруди та обладнання. Обстежує фідерні та кабельні лінії проводового мовлення, складає схеми ліній проводового мовлення в населених пунктах. Готує вихідні дані проектним організаціям для розроблення проектів введення в дію нових АТС. Приймає до експлуатації збудовані або після капітального ремонту лінійні споруди. Перевіряє технічну документацію під час введення до експлуатації багатоканальних систем електрозв'язку. Вводить інформацію в банк даних ЕОМ.

Повинен знати: правила та інструкції з експлуатації і ремонту лінійно-абонентських споруд; основи імпульсної техніки, електроніки, радіотехніки.

На повітряних лініях: будову складних переходів повітряних ліній через залізниці, автотраси і лінії електропередач; схему складних вимірювальних і комутаційних пристроїв і пристроїв керування вуличною звукофіксацією; порядок розрахунку основних параметрів ліній і складання схем схрещення проводів.

На кабельних лініях: первинні й вторинні параметри всіх типів кабелів; оптичні параметри волоконно-оптичних кабелів; методи визначення місця пошкодження кабелю.

У разі обслуговування таксофонів: схеми та конструкції всіх типів таксофонів.

У разі роботи з технічної паспортизації: правила обстеження і складання паспортів на особливо складні споруди.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

На повітряних лініях: розрахунки основних параметрів ліній; обслуговування обладнання радіоподовжувачів; визначення характеру і місця пошкоджень на лініях зв'язку імпульсним методом.

На кабельних лініях: монтаж і ремонт вводно-кабельного обладнання; участь у монтажі волоконно-оптичних кабелів; ремонт телефонних апаратів з підсилювачем прийому та електронним пристроєм виклику.

У разі обслуговування таксофонів: обслуговування та усунення пошкоджень у таксофонах, увімкнених у системи автоматичного дистанційного контролю; обслуговування і ремонт охоронної сигналізації.

У разі роботи з технічної паспортизації: обстеження і складання паспортів на особливо складні споруди та обладнання; участь в прийманні до експлуатації побудованих лінійних споруд.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює та ремонтує електронне обладнання місцевого оперативного зв'язку. Виконує монтаж контактного приладу спільного захисту. Усуває пошкодження в обслуговуваних НПП і НРП усіх типів. Обслуговує та ремонтує таксофони ускладненого типу. Усуває пошкодження в телефонних апаратах з електронними схемами. Ремонтує в майстерні апарати і таксофони з елементами електроніки (світлової індикації, тривалої пам'яті, підсилювачем прийому та передачі).

Повинен знати: основи електроніки та імпульсної техніки; принципи роботи аналогових і цифрових систем передачі; структурні схеми обслуговуваних НПП і НРП; схеми, порядок включення приладів місцевого оперативного зв'язку; функціональні схеми та принцип дії телефонних апаратів з електронними елементами; конструктивні особливості телефонних апаратів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Встановлення і ремонт електронного обладнання місцевого оперативного зв'язку; усунення пошкоджень в телефонних апаратах з електронними схемами.

5. ЕЛЕКТРОМОНТЕР ПІДЗЕМНИХ СПОРУД ТА КОМУНІКАЦІЙ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні підземних споруд і комунікацій електрозв'язку. Перевіряє роботу сигналізації під час відкриття пристроїв огляду. Здійснює огляд кінцевих пристроїв. Відкриває оглядові пристрої, вентилює колодязі. Чистить оглядові пристрої в телефонній каналізації. Перевіряє на загазованість оглядові пристрої, шахти і колектори за допомогою газоаналізатора. Ремонтує оглядові пристрої, шахти, колектори, зчепи та ін. Готує розчини для ремонту телефонної каналізації. Виконує дрібний ремонт телефонної каналізації (замазує щілини, підштукатурює стіни, замінює і встановлює замки та ін.). Ремонтує, замінює і фарбує металеві конструкції. Готує кінці кабелю для паяння і зварювання. Виконує розробку фунтів в траншеях і котлованах, в тому числі із застосуванням механізованого інструменту. Встановлює сигнальні знаки. Бере участь у прокладанні кабелів у траншеях, безтраншейним способом та в телефонній каналізації. Навантажує та розвантажує матеріали та інструменти. Заправляє та розпалює паяльні лампи, розігріває кабельні маси. Фарбує кабелі з дистанційним живленням, волоконно-оптичкі кабелі.

Повинен знати: марки кабелів, завантаження кабелів, що знаходяться в експлуатаційно-технічному обслуговуванні: типи труб телефонної каналізації, нумерацію оглядових пристроїв і каналів трубопроводів, кронштейнів, консолей; правила навантаження, розвантаження і перевезення барабанів з кабелем, улаштування телефонної каналізації; правила виконання земляних робіт під час прокладання телефонної каналізації; правила користування механізованим інструментом; рецептуру та правила виготовлення бетонних розчинів; правила безпеки під час виконання робіт відповідно до обов'язків, особливо в разі надходження газу в оглядові пристрої; правила користування газоаналізатором, газовим пальником і паяльною лампою; правила роботи з броньованими кабелями та кабелями у свинцевій оболонці, ступінь розігрівання кабельних мас.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні каналізаційних споруд (огляд і ремонт колодязів і каналізаційних споруд, усунення пошкоджень, очищення та перевірка каналів телефонної каналізації). Бере участь у будуванні цегляних коробок та колодязів малого і середнього типу. Бере участь у монтажі збірних залізобетонних колодязів та укладанні й доукладанні труб у блоки телефонної каналізації. Бере участь у протягуванні кабелів у канали телефонної каналізації ручним і механізованим способами. Бере участь у роботах із прокладання кабелів у колекторах, лотках, траншеях і тунелях. Запаює і зварює кінці кабелю. Здійснює нагляд за роботами, які виконують будівельні організації в охоронних зонах.

Повинен знати: основні експлуатаційно-технічні вимоги до каналізаційних споруд; технологію виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту підземних споруд і комунікацій; призначення механізмів, пристроїв, інструментів; основні матеріали, які застосовуються; види обробки кінців кабелів для протягування; способи прогріву оболонки пластмасових кабелів під час укладання в оглядові пристрої; Правила охорони ліній зв'язку, Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення; правила прокладання всіх типів кабелів, у тому числі волоконно-оптичних; правила зберігання кабелів на барабанах; правила огородження і утримання дільниць, де виконуються земляні роботи; технічну документацію на каналізаційні споруди; порядок списання матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Перевірка каналів телефонної каналізації; монтаж збірних залізобетонних колодязів.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у технічному обслуговуванні підземних споруд і комунікацій електрозв'язку. Підвішує та опускає блоки телефонної каналізації. Здійснює нагляд за збереженням телефонної каналізації та кабелів у ній під час розкопок, які виконують сторонні організації. Встановлює телефонні розподільні шафи. Бере участь у роботах із прокладання всіх типів кабелів у колекторах, лотках, тунелях, траншеях і каналах телефонної каналізації. Укладає волоконно-оптичний кабель у каналізацію. Витягує з каналізації кабель різкої ємності зі збереженням його придатності для подальшого використання. Виконує мурування цегляних великих спеціальних і кутових колодязів. Складає великі спеціальні й кутові залізобетонні колодязі. Виконує роботи з перевлаштування телефонної каналізації. Прокладає і ремонтує кабельну телефонну каналізацію на мостових переходах. Виконує роботи з гідроізоляції колодязів. Виконує капітальний ремонт кабельної каналізації, в тому числі на мостах. Під час виконання робіт застосовує необхідні механізми. Ремонтує інструмент і пристрої, які застосовуються на роботах з прокладання, ремонту і будівництва телефонної каналізації та кабелів в ній. Бере участь у прийманні споруд телефонної каналізації до експлуатації.

Повинен знати: конструкцію, технологію монтажу й мурування великих телефонних колодязів спеціального типу; правила виконання робіт з прокладання підводних кабелів; прокладання і ремонт телефонної каналізації на мостах; види матеріалів, які застосовуються для гідроізоляції оглядових пристроїв; правила перемотування кабелю з пошкоджених барабанів; способи знімання броні з кабелю; правила приймання в експлуатацію кабельно-каналізаційних споруд; вимоги до утримання трас кабелів та правила безпеки відповідно до обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4 розряду - не менше 1 року.

Прикладів робіт. Укладання волоконно-оптичного кабелю з каналізацію; мурування кутових цегляних колодязів.

6. ЕЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦІЙНОГО РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у технічному обслуговуванні і ремонті устаткування та пристроїв приймальних, приймально-передавальних і передавальних станцій радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, радіорелейних та супутникових станцій, у тому числі допоміжного устаткування (систем сигналізації і контролю, систем електроживлення, систем повітряного й водяного охолодження, системи кондиціонування повітря, апаратури внутрішньовиробничого зв'язку, холодильно-газових машин з виробництва рідкого азоту і т. ін.). Стежить за показаннями приладів. Визначає неполадки в роботі устаткування за допомогою приладів та окремих технологічних ознак. Усуває найпростіші пошкодження (замінює запобіжники, малопотужні трансформатори, дроселі, конденсатори, резистори, реле, гідрокнопки, фільтри тощо). З'єднує кабелі. Встановлює переносні контрольні пристрої електро- і радіовимірювальних приладів, телевізійних камер і антен. Виконує нескладні роботи з ремонту і переобладнання електроживлення. Чистить устаткування. Розбирає та чистить шланги, фільтри й бачки радіоламп, системи повітряного й водяного охолодження. Веде технічну документацію на виконані роботи.

Повинен знати: основи знань про роботу обслуговуваного устаткування та правила його технічної експлуатації; принцип роботи, призначення та правила користування вимірювальними приладами (вольтметром, амперметром, омметром); схеми електроживлення апаратури; правила ведення технічної документації; основи знань про електротехніку, радіотехніку та телебачення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування радіотелевізійного устаткування, підтримує встановлені режими його роботи. Перестроює передавачі й радіоприймальні пристрої (у разі роботи в різних режимах). Оцінює якість зображення на відеоконтрольному устаткуванні. Перевіряє роботу радіомовного та телевізійного тракту. Готує устаткування електроживлення і автоматичні дизель-генератори до пуску. Визначає ділянку і характер пошкоджень. Замінює несправні технічні засоби резервними. Ремонтує і замінює окремі силові щити, магнітні контролери, гідрокнопки, реле, роз'ємні з'єднання, резистори, випрямлячі і т. ін. Виконує нескладні монтажні роботи. Виявляє та усуває пошкодження двигунів, генераторів, комутаційних пристроїв, коливальних контурів, устаткування електроживлення, акумуляторів. Здійснює механічне регулювання перемикачів, струмознімачів, контурних котушок, роз'єднувачів та інших подібних пристроїв. Бере участь у вимірюванні якісних показників передавачів, амплітудно-частотних характеристик підсилювачів низької частоти, відеопідсилювачів, вимірює рівні сигналів і т. ін. Готує та настроює устаткування відповідно до режимних таблиць.

Повинен знати: функціональні схеми обслуговуваного устаткування та правила його технічної експлуатації; принцип роботи електродвигунів, генераторів постійного й змінного струму; електричні схеми підсилювачів; призначення і порядок застосування контрольно-вимірювальної апаратури, приладів електроживлення; пошкодження в двигунах, генераторах, комутаційному устаткуванні, акумуляторах і способи їх усунення; основи електротехніки, радіомовлення і телебачення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Визначення ділянки та характеру пошкодження в передавачі; виявлення та усунення пошкоджень двигунів.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування радіотелевізійного устаткування, забезпечує встановлені режими його роботи. Контролює роботу радіомовного й телевізійного тракту, ретрансляційних напрямків радіозв'язку в різних режимах. Виявляє та усуває пошкодження в передавальному, приймальному, проміжному устаткуванні, комутаційному устаткуванні радіостанцій, телевізійних ретрансляторів, випрямлячів живлення, систем електроживлення, систем повітряного й водяного охолодження, систем кондиціонування повітря. Перевіряє, виявляє та усуває пошкодження в автоматизованому й дистанційно керованому устаткуванні радіорелейних станцій, устаткуванні станцій космічного зв'язку, апаратурі виділення телефонних каналів і каналів телебачення. Виконує ремонтні роботи на обслуговуваному устаткуванні. Вимірює якісні показники устаткування за чинними методиками. Бере участь у вимірюванні електричних параметрів радіотелевізійного устаткування. Здійснює поточний ремонт устаткування електроживлення та електростанцій з автоматизованими дизель-генераторними установками. Виконує монтажні роботи відповідно до проектно-конструктоської документації.

Повинен знати: електричні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування; правила виконання монтажних робіт; принцип роботи автоматизованого устаткування електроживлення; пошкодження електроустановок і способи їх усунення; порядок проведення ремонту устаткування; методику вимірювання якісних показників устаткування; принцип роботи і порядок використання складної контрольно-вимірювальної апаратури (аналізатори спектру, вимірювачі частотних характеристик, генератори стандартних сигналів, осцилографи, вимірювальні пристрої спеціального призначення тощо).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Ремонт електростанцій з автоматизованими дизель-генераторними установками; вимірювання якісних показників устаткування.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування радіотелевізійного устаткування. Виявляє та усуває пошкодження в автоматизованому устаткуванні з дистанційним керуванням, апаратних наведення, системах блокування і сигналізації передавачів, розподільних пристроях, апаратурі ущільнення, проміжному устаткуванні, трансформаторних підстанціях. Виконує роботи з ремонту й модернізації систем електроживлення за розробленою документацією. Виконує складні монтажні роботи. Вимірює основні якісні та експлуатаційні показники устаткування, систем телесигналізації і телекерування. Визначає основні параметри відеосигналу за осцилограмами. Контролює стан устаткування за сигналами випробувальних рядків. Регулює, налагоджує і тренує обслуговуване устаткування. Керує ремонтом систем наведення антен, систем електроживлення, систем повітряного й водяного охолодження, систем кондиціонування повітря, вентиляційних систем.

Повинен знати: методи регулювання і тренування обслуговуваного устаткування і апаратури; схеми автоматики устаткування; монтажні схеми різної складності; методи усунення пошкоджень в апаратурі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Виявлення і усунення пошкоджень в автоматизованому устаткуванні з дистанційним керуванням; вимірювання основних якісних і експлуатаційних показників устаткування та систем телесигналізації і телекерування.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, регулювання та настроювання дослідного й особливо складного устаткування (цифрова, мікропроцесорна техніка). Тренує дослідне устаткування. Виконує весь комплекс робіт з вимірювання електричних параметрів станційного радіотелевізійного устаткування. Бере участь у розробленні, макетуванні й виготовленні нового устаткування, блоків, плат. Виконує за чинними методиками роботи з обслуговування та ремонту цифрового устаткування.

Повинен знати: методи настроювання, регулювання та тренування дослідного та особливо складного устаткування (цифрової, мікропроцесорної техніки); принцип роботи вузлів і устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Регулювання і настроювання дослідного й особливо складного устаткування; тренування дослідного устаткування.

7. ЕЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє роботу устаткування радіотрансляційних вузлів з одиничною потужністю підсилювачів до 0,1 кВт включно (за винятком станцій і підстанцій дистанційного керування). Включає, виключає, здійснює комутацію і контролює режим роботи цього устаткування. Виявляє та усуває нескладні пошкодження (приклади яких наводяться в документації на обслуговувану апаратуру). Виконує вимірювання параметрів вихідних ліній. Веде експлуатаційну документацію.

Повинен знати: основи знань з електротехніки та радіотехніки; загальні принципи проводового мовлення; будову радіотрансляційних мереж; устаткування станцій радіотрансляційних вузлів; основи знань про роботу радіоприймальних приладів і підсилювачів низької частоти; режим роботи й порядок обслуговування устаткування; призначення вимірювальних приладів, якими користується; правила технічної експлуатації радіотрансляційних вузлів; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування устаткування, апаратури, антенних і вихідних пристроїв радіотрансляційних вузлів з одиничною потужністю підсилювачів до 1,25 кВт та станцій і підстанцій із дистанційним керуванням. Бере участь у планових вимірюваннях показників якості роботи станцій і підстанцій, які керуються дистанційно, та в їх ремонті. Чергує на центральній станції проводового мовлення (ЦСПМ). Обслуговує резервні енергобази.

Повинен знати: основи теорії зв'язку; функціональні і монтажні схеми обслуговуваного устаткування та апаратури; будову устаткування та апаратури, антенних і вихідних пристроїв радіотрансляційних вузлів; призначення вимірювальних приладів, які використовує; загальні положення з вимірювання якісних показників; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Виконання планових вимірювань якісних показників роботи устаткування; ремонт станцій і підстанцій проводового мовлення, керованих дистанційно.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування устаткування, апаратури, антенних і вихідних пристроїв радіотрансляційних вузлів з одиничною потужністю підсилювачів до 5 кВт та трансформаторних підстанцій. Виконує електричні вимірювання, настроювання і ремонт станцій та підстанцій мережі багатопрограмного проводового мовлення (БПМ), що керуються дистанційно, з підсилювачами й передавачами БПМ. Встановлює, перевіряє, контролює режими роботи устаткування звукопідсилення і синхронного перекладу мов. Здійснює монтаж постійних і тимчасових з'єднувальних ліній, встановлює гучномовці, звукові колонки, мікрофони, засоби звукозапису.

Повинен знати: основи радіомовлення, електроакустики і звукопідсилення; принципи високочастотного ущільнення; способи усунення пошкоджень в устаткуванні та апаратурі; специфіку роботи на станціях і підстанціях, керованих дистанційно, та на Центральній станції проводового мовлення; способи вимірювання якісних показників роботи устаткування; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Монтаж постійних і тимчасових з'єднувальних ліній; встановлення гучномовців, звукових колонок, мікрофонів, засобів звукозапису.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування всього комплексу апаратури та устаткування станцій і підстанцій мереж багатопрограмного проводового мовлення, що керуються дистанційно, з підсилювачами потужністю більше 5 кВт. Чергує на центральних апаратних і на станціях, з яких здійснюється дистанційне керування і телеконтроль. Здійснює оперативне керівництво бригадою електромонтерів лінійної служби під час усунення пошкоджень вихідних ліній. Вимірює, настроює і ремонтує станційне устаткування радіотрансляційних мереж, систем звукопідсилення і синхронного перекладу мов. Вимірює якісні показники, ремонтує і настроює устаткування звукопідсилення потужністю до 5 кВт. Обслуговує енергобази, обладнані автоматичними приладами. Виконує монтаж і ремонт станційного устаткування багатопрограмного мовлення. Керує виконанням цих робіт. Виконує планово-профілактичний і капітальний ремонт передавачів та групових приймачів багатопрограмного мовлення, коригуючих пристроїв, підсилювачів апаратури, високочастотного устаткування, контрольно-вимірювальної апаратури.

Повинен знати: будову систем високочастотного ущільнення, дистанційного керування і телеконтролю радіотрансляційних мереж; способи усунення складних пошкоджень в апаратурі та устаткуванні; якісні показники роботи устаткування та апаратури; напрямки вихідних ліній; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Настроювання і ремонт станційного устаткування радіотрансляційних мереж; монтаж станційного устаткування багатопрограмного мовлення; ремонт передавачів.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування всього комплексу апаратури та устаткування станцій і підстанцій мереж багатопрограмного мовлення, якими керують дистанційно, з підсилювачами будь-якої потужності, що мають складні електронні схеми керування, контролю і захисту. Виконує настроювання та обслуговування дослідних зразків устаткування, розробленого з використанням інтегральних мікросхем та мікропроцесорної техніки. Виконує всі роботи, пов'язані з реконструкцією устаткування. Здійснює діагностику та усуває всі пошкодження в обслуговуваному устаткуванні. Вимірює параметри всіх систем проводового мовлення. Налагоджує і регулює весь комплекс устаткування. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на устаткуванні та апаратурі.

Повинен знати: систему високочастотного ущільнення, дистанційного керування і телеконтролю мереж проводового мовлення, які мають складні електронні схеми управління, контролю і захисту; сучасну елементну базу технічних засобів проводового мовлення; правила монтажу й налагодження устаткування; елементи мікропроцесорної та обчислювальної техніки; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Експлуатаційно-технічне обслуговування станцій і підстанцій мереж багатопрограмного проводового мовлення, якими керують дистанційно, з підсилювачами будь-якої потужності; усунення пошкоджень в обслуговуваному устаткуванні.

8. ЕЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ'ЯЗКУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у поточному обслуговуванні телеграфних каналів, пристроїв, апаратури, устаткування (перевіряє телеграфні канали "на себе", "в лінію"; перевіряє якість перфорації і протяжки перфострічки через пристрій вводу інформації, якість шрифту, кроків і поля перфострічки, швидкість телеграфування телеграфних апаратів). Перевіряє і ремонтує шнури. Замінює несправні канали резервними, організовує обхідні канали. Здійснює випробування на "коротке замикання" та обрив кабельних пар. Вимірює рівні на прийомі та на передачі в каналах систем тонального телеграфування (ТТ). Знімає показання лічильників (приладів контролю режиму температури та вологи, витрат струму і т. ін.). Виконує нескладні профілактичні роботи та усуває виявлені дефекти в електромеханічних телеграфних апаратах і комутаторному устаткуванні. Виконує профілактичні перевірки перехідних пристроїв. Перевіряє та замінює запобіжники, шнури, сигнальні лампи, перевіряє якість паяння. Чистить, миє, здійснює механічне регулювання деталей телеграфних апаратів, автоконсолей із заміною деталей. Ремонтує штепселі, кнопки, клавіші, ключі, мікротелефонні гарнітури та ін. Бере участь у ремонті електричної частини телеграфних апаратів, концентраторів, комутаторів. Виконує нескладні монтажні роботи на вимкненому телеграфному устаткуванні. Виконує нескладні слюсарні роботи. Здійснює реставрацію і виготовлення окремих деталей. Фарбує стрічку телеграфних апаратів. Веде технічну документацію на виконану роботу, веде картотеку на пошкодження устаткування, заносить повідомлення про пошкодження в паспорти на устаткування. Оформляє графіки профілактичних робіт, технологічні карти, технічну документацію.

Повинен знати: будову, принцип роботи, структурні схеми обслуговуваного телеграфного устаткування; призначення та правила користування найпростішими вимірювальними приладами (вольтметром, амперметром, омметром тощо); правила та інструкції з технічної експлуатації обслуговуваного устаткування та апаратури; принципи телеграфування; загальне уявлення про джерела живлення; основи електротехніки; порядок ведення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розгляд

Завдання та обов'язки. Здійснює поточне обслуговування устаткування комутаційних станцій, апаратури ущільнення та кінцевої телеграфної апаратури. Контролює стан обслуговуваного устаткування та апаратури. Контролює дію напрямків телеграфного зв'язку за допомогою простих контрольно-вимірювальних приладів та інструментів і візуально. Виконує профілактичні роботи й перевірки електромеханічного устаткування, приладів і апаратури за затвердженим графіком. Перевіряє земні блоки, передавачі, блоки живлення, систему блокування, систему ТТ "на себе", комутовані телеграфні канали, лінії міської телефонної мережі на відповідність встановленим нормам. Перевіряє кінцеве телеграфне устаткування за заявками технічного персоналу, перевіряє наявність автовідповідача на телеграфних апаратах, на робочих місцях прийому телеграм і т. ін. Приймає заявки про пошкодження та на незадовільну роботу телеграфного устаткування і апаратури з робочих місць телеграфістів кінцевих пунктів та абонентів станції. Визначає місця (дільниці) і характер пошкодження шляхом огляду апаратури та устаткування і за допомогою аналізу тексту телеграм, шляхом перевірки відповідності автовідповідача до формату, перевіркою кінцевого устаткування "на себе", випробуванням з'єднувальних ліній з міською телефонною мережею, міжміською телефонною мережею, підрозділом телеграфних каналів. Виконує необхідні перевірки і вимірювання параметрів за допомогою простих контрольно-вимірювальних приладів. Відновлює дію напрямків телеграфного зв'язку, усуває пошкодження в устаткуванні та апаратурі шляхом блокування несправного устаткування та заміною несправних блоків резервними. У разі нескладних пошкоджень організовує обхідні напрямки телеграфного зв'язку, оформляє передачу пошкодженого устаткування. Після усунення пошкоджень контролює роботу устаткування на відповідність встановленим нормам. Вимірює електричні параметри апаратури та устаткування після ремонту і передає його до експлуатації. Ремонтує телеграфні апарати та приставки автоматики до електронних апаратів. Збирає та регулює вузли стартстопних апаратів. Виконує прості кросирувальні й монтажні роботи. Фарбує стрічки телеграфних апаратів різних систем.

Повинен знати: електричні, функціональні і монтажні схеми обслуговуваного телеграфного устаткування та апаратури; принципи комутації; схеми проходження всіх видів з'єднань; схеми електроживлення і сигналізації; порядок проведення вимірювань і випробувань телеграфних каналів; методи й способи регулювання; призначення і правила користування найбільш поширеними контрольно-вимірювальними приладами; інструкції про порядок усунення пошкоджень і обліку заявок; електричні норми на параметри каналів; установлені норми на роботи з обслуговування і ремонту устаткування; способи монтажу, паяння і вимоги до їх виконання; Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Виконання профілактичних перевірок електромеханічного устаткування та усунення нескладних пошкоджень на ньому; вимірювання електричних параметрів апаратури після ремонту; перевірка блоків живлення.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює поточне обслуговування телеграфних комутаційних станцій та підстанцій різних типів, апаратури ущільнення та кінцевої телеграфної апаратури. Виконує профілактичні роботи на обслуговуваному устаткуванні за затвердженим графіком згідно з регламентом, технічними картами та інструкціями. Виконує технічне обслуговування регістрового устаткування. Приймає заявки на усунення пошкоджень телефоном. Виявляє і локалізує місця (дільниці) пошкодження на устаткуванні. Аналізує сигнали про припинення зв'язку, здійснює випробування абонентських з'єднувальних ліній, перевіряє абонентські комплекти, перехідні пристрої, абонентські установки на процент викривлення, перевіряє наявність тривалості сигналів взаємодії і т. ін. Усуває пошкодження середньої складності на апаратурі та устаткуванні електромеханічного типу (пошкодження на викличних приладах, телеграфних апаратах, у блоках живлення систем ТТ під час перемикання на резервне джерело, в моторних ланцюгах електронних апаратів і викличних пристроях, в телеграфних ланцюгах і ланцюгах живлення, в імпульсних пристроях і абонентських лічильниках, службових телеграфних зв'язках і т. ін.). Здійснює блокування зіпсованих приладів, організовує заміну резервною апаратурою, блоками, організовує обхідні напрями зв'язку. Приводить електричні і механічні параметри апаратури й пристроїв у відповідність до встановлених норм. Контролює відновлення дії зв'язку, працездатність обслуговуваного устаткування після усунення пошкоджень. Виконує повне механічне та електричне регулювання і настройку електромеханічних телеграфних апаратів, електромеханічних вузлів електронних апаратів, викличних приладів, комутаційного устаткування; номеронабирачів і т. ін. Чистить ламелі багаторазового поля. Перевіряє роботу устаткування після ремонту. Виконує електричні виміри резервної апаратури ущільнення, факсимільної апаратури тощо на відповідність технічним вимогам. Перевіряє прилади на стендах. Керує процесом відновлення працездатності кінцевого телеграфного устаткування систем ТТ. Настроює службовий телеграфний зв'язок. Бере участь у відкритті нових або резервних напрямків телеграфного зв'язку. Виконує перестановку устаткування в кінцевих пунктах та у абонентів. Бере участь у закритті діючих напрямків телеграфного зв'язку. Бере участь у проведенні середнього ремонту електромеханічних телеграфних апаратів Т-53, Т-100, Т-63, РТА-80, F-2000, "Астра" та інших, їх електродвигунів та електромеханічної частини електронних апаратів. Виконує функції диспетчера в ремонтному центрі. Здійснює капітальний ремонт електродвигунів телеграфних апаратів однієї системи. Виконує монтажні роботи підвищеної складності, які не потребують зміни діючих систем. Виконує токарні і слюсарні роботи під час ремонту телеграфних апаратів, концентраторів, комутаторів; запасні частини до кінцевого телеграфного устаткування, намотує трансформатори, дроселі, котушки індуктивності тощо. Виготовляє стенди.

Повинен знати: принцип організації дистанційного живлення і сигналізації; способи випробування та електричного регулювання обслуговуваної телеграфної апаратури, устаткування; електричні й монтажні схеми телеграфної апаратури, устаткування; принципи складання монтажних схем; призначення і принцип дії контрольно-випробувальної апаратури; норми простою; Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Технічне обслуговування регістрового устаткування; виконання монтажних робіт підвищеної складності.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує поточне обслуговування магістральних (включаючи міжнародні) телеграфних каналів, орендованих каналів, напрямків зв'язку, включених у центр комутації повідомлень (ЦКП), групової каналоутворюючої апаратури, кінцевої апаратури, яка встановлена у абонентів, координатного устаткування комутації каналів, апаратури передачі даних, факсимільного устаткування. Обслуговує телеграфні апарати різних типів, в тому числі електронні, факсимільні апарати, викличні прилади різних типів та марок, апаратуру ТТ. Обслуговує контрольно-випробувальні і вимірювальні прилади, розшифровує кодовані значення показників працездатності устаткування. Виявляє та усуває складні пошкодження в устаткуванні та апаратурі, що обслуговується (пошкодження магістрального складеного каналу, в багатократних полях стативів групового та лінійного пошуку, в лінійних трактах комутаційного устаткування, в апаратурі передачі даних, в блоках, платах, кінцевому устаткуванні тощо). Перевіряє параметри каналів з використанням випробувальних столів. Організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкодження. Усуває пошкодження в контрольно-вимірювальній і перевірній апаратурі. Перевіряє устаткування, апаратуру на відповідність установленим нормам після усунення пошкодження. Бере участь у ремонті електронного устаткування та апаратури. Виконує середній ремонт електромеханічних телеграфних апаратів і їх електродвигунів та електромеханічної частини електронних апаратів. Бере участь у настроюванні і тренуванні нового устаткування, у відкритті нових систем ТТ на станції, у кінцевих пунктах, на АТС (виконує монтаж, перевірку і налагодження режимів живлення, телеграфних ланцюгів, групового і генераторного устаткування, каналів ТЧ, вимірювальних фізичних ланцюгів, складає паспорти на системи ТТ і канали ТЧ, карти комутації, кабель-плани, заповнює формуляри на нове устаткування і т. ін.). Встановлює та обладнує абонентські пункти. Здійснює вхідний контроль нової апаратури, приладів та устаткування, яке повертається після ремонту. Настроює генератори, фільтри, приймачі, передавачі, підготовляє матеріали для рекламації. Виконує складні монтажні роботи, кросирувальні роботи на ПСП (проміжна стойка переключення) будь-якої складності. Визначає потреби на матеріали, запасні частини та інструменти. Комплектує ремонтні комплекти на обслуговуване устаткування. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на устаткуванні та апаратурі (ремонтно-технічне обслуговування, відновлення дії систем, каналів, апаратури і т. ін.).

Повинен знати: електричні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування; схеми загальностанційної сигналізації; схеми обхідних напрямків зв'язку; методи настроювання, тренування і вимірювання параметрів устаткування, що знаходиться в експлуатації, основи теорії зв'язку, основи обчислювальної техніки та інформатики; Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Настройка генераторів, фільтрів, приймачів, передавачів; ремонт електромеханічних телеграфних апаратів.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує та виконує позапланові ремонти електронного устаткування на базі обчислювальної техніки. Ремонтує складне електронне устаткування з використанням діагностичного устаткування. Ремонтує ТЕЗ (типові елементи заміни) в блоках електронних телеграфних апаратів, терміналів, вимірювальної апаратури, телеграфних станцій, усіх типів каналоутворюючого устаткування. Здійснює технічний огляд окремих вузлів і пристроїв, контроль і діагностику параметрів та надійності електронних елементів устаткування. Здійснює тестові перевірки з метою своєчасного виявлення пошкоджень. Розбирає, ремонтує, налагоджує периферійні пристрої (дисководи, принтери, друкувальні голівки тощо). Усуває складні пошкодження в координатному устаткуванні. Налагоджує, тренує та встановлює нове електронне технологічне устаткування та контрольно-випробувальну апаратуру. Виконує особливо складні монтажні роботи під час установлення нового устаткування і реконструкції діючого. Настроює особливо складне устаткування та апаратуру на базі засобів електронно-обчислювальної техніки: багатоканальну електронну каналоутворюючу апаратуру, апаратуру контролю телеграфних каналів, кінцеве електронне устаткування телеграфного, факсимільного зв'язку та передачі даних і вимірювальну апаратуру. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на устаткуванні та апаратурі.

Повинен знати: основи теорії зв'язку; принцип дії електронної апаратури та устаткування; монтажні схеми обслуговуваного устаткування; основи обчислювальної техніки та інформатики; способи захисту мікросхем від впливу статичної напруги; Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Усунення складних пошкоджень в координатному устаткуванні; ремонт складного електронного устаткування.

9. ЕЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні стативного устаткування, індивідуального устаткування автоматичного та напівавтоматичного зв'язку, устаткування систем передач, устаткування переговорних пунктів. Обслуговує устаткування комутаторного залу, підсилювачі, гучномовці, номеронабирачі, устаткування АМТС (автоматичних міжміських телефонних станцій); вузлів різного призначення. Виконує профілактичні перевірки та поточний ремонт індивідуального устаткування АМТС та усуває виявлені на ньому пошкодження. Відновлює термокотушки. Знімає показання лічильників, приладів температурно-вологісного режиму і витрат струму. Ремонтує комутаторне устаткування (шнури, штепселі, гнізда, кнопки, мікротелефонні трубки та гарнітури, запобіжники, паяльники, чистить ключі, реле). Перевіряє електромеханічні лічильники та усуває виявлені пошкодження. Виконує нескладні перевірки працездатності устаткування комутації каналів. Обслуговує нескладні заявки на припинення дії зв'язку. Виконує профілактичні роботи та усуває виявлені дефекти в обслуговуваному устаткуванні. Приймає заявки в бюро ремонту (ЦБР) на незадовільну роботу таксофонів, телефонів, комутаторів та іншого устаткування переговорних пунктів. Виконує нескладні монтажні роботи, прокладає кабель та виконує кросирувальні роботи. Паяє контакти. Веде експлуатаційно-технічну документацію на виконану роботу. Веде картотеку пошкоджень устаткування та заносить факти пошкоджень із зведень у паспорт на устаткування. Оформляє графіки профілактичних робіт.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні устаткування АТС (автоматичних телефонних станцій), підстанцій, вузлів різного призначення і кросів (обслуговує абонентську та технічну сигналізацію, виявляє та усуває причини перегорання запобіжників, готує до роботи перевірну апаратуру, виконує кросирувальні роботи за рапортами, встановлює термічні котушки абонентських ліній, виконує електричні вимірювання). Виконує профілактичні перевірки індивідуального устаткування АТС, комплектів усіх видів устаткування на встановлення з'єднання до автовідповідача та на повне з'єднання до абонента, виявляє причини припинення дії зв'язку. Виконує профілактичні перевірки комутаційного устаткування, устаткування кросів, працездатності сигналізації на стативах. Перевіряє наявність відмов у з'єднанні на напрямках зв'язку. Перевіряє і відновлює запобіжники, термообмежувачі, замінює індивідуальні запобіжники. Вимірює електричні параметри абонентських ліній з випробувально-вимірювальнного столу. Вимірює електричні параметри (залишкове загасання і т. ін.) на стативах комплектів РЗЛУ (реле з'єднувальних ліній ущільнених). Усуває механічні пошкодження в механізмах групових і лінійних шукачів, які рухаються, що були виявлені під час профілактичних перевірок, за сигналізацією під час роботи, за заявками абонентів і обслуговуючого персоналу інших АТС (вузлів), та механічні пошкодження в приладах шнурової пари. Здійснює поточний ремонт і монтаж устаткування групового й лінійного пошуку. Виконує нескладні роботи в монтажі устаткування (виправляє пайки на промщитах, на контактних пружинах шукачів). Знімає показання лічильників обліку навантаження, приладів контролю температурно-вологісного режиму, витрат струму. Ремонтує шнури, штепселі, гарнітуру, мікротелефонні трубки, трубкотримачі, запобіжники, ремонтує і замінює шнури для перевірочної апаратури. Веде експлуатаційно-технічну документацію на виконувану роботу. Оформляє експлуатаційну документацію, поновлює таблиці кросировок.

У разі обслуговування сільського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні і поточному ремонті устаткування телефонних станцій і апаратури ущільнення (обслуговує абонентську та технічну сигналізацію, виконує кросирувальні роботи, виявляє та усуває причини перегорання індивідуальних запобіжників на стативах РЗЛ і т. ін.). Перевіряє абонентські лінії, комплекти, напругу електроживлення. Виконує профілактичні перевірки індивідуального устаткування. Контролює якість дії зв'язку й чутності до абонентів. Виконує нескладні монтажні роботи. Ремонтує шнури, штепселі, гарнітуру. Перевіряє та встановлює запобіжники. Веде експлуатаційно-технічну документацію.

Повинен знати: функціональні та монтажні схеми комутаторного устаткування; основи знань про обслуговуване устаткування, про автоматичну комутацію та про системи передачі; принцип дії станційного устаткування АТС; функціональні схеми організації зв'язку; призначення і правила користування вимірювальними приладами; основні знання про джерела живлення; принципи телефонної передачі мови; правила та інструкції з технічного обслуговування устаткування; правила технічної експлуатації міжміських і внутрішньозонових мереж; порядок ведення експлуатаційно-технічної документації; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: виконує нескладні перевірки обслуговуваного устаткування. Перевіряє роботу телефонів з випробувально-вимірювального столу. Здійснює експдуатаційно-технічне обслуговування устаткування лінійного комплексу АМТС, комплектів напівавтоматичного зв'язку й системи "Іскра", устаткування малоканальних систем передачі. Складає дані для виконання кросирувальних робіт по задіянню нових і переключенню діючих напрямків зв'язку. Виконує випробування повітряних ланцюгів і ланцюгів симетричного кабелю. Вимірює електричні параметри з'єднувальних і абонентських ліній. Перевіряє якість міжміського телефонного зв'язку та якість установлення міжміських з'єднань з таксофонами. Усуває пошкодження, виявлені під час профілактичної перевірки разом з техніком міської телефонної станції (відсутність дії зв'язку на з'єднувальній лінії). Усуває деякі види пошкоджень в комутаторах переговорних пунктів (типу АПП-80, КПП-10). Виявляє ділянки пошкоджень і усуває виявлені пошкодження. Визначає характер та усуває пошкодження в каналах, підключених до комутаційного устаткування. Здійснює поточний ремонт устаткування систем передачі, релейних стативів, узгоджуючих комплектів. Виявляє та усуває пошкодження на устаткуванні двочастотної напівавтоматики. Організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкодження малоканальних систем передачі. Виконує монтажні роботи середньої складності на станційному устаткуванні малоканальних систем передачі. Виконує кросирувальні роботи (прокладає, продзвонює, виготовляє шаблони для розшивки кабелів) на складному устаткуванні. Веде експлуатаційно-технічну документацію на виконувану роботу. Приймає заявки у бюро ремонту на незадовільну дію таксофонів і комутаторів переговорного пункту та перевіряє їх роботу з пульту.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виконує профілактичні перевірки на груповому устаткуванні АТС, підстанцій і вузлів різного призначення. Виявляє пошкодження на з'єднувальних і прямих лініях за станційно-абонентськими заявками. Усуває пошкодження, виявлені під час проведення профілактичних перевірок, за сигналізацією під час роботи устаткування, за заявками абонентів та обслуговуючого персоналу АТС. Перевіряє якість роботи внутрішньостанційних і міжстанційних напрямків зв'язку, напрямків зв'язку до спецслужб. Перевіряє устаткування на відповідність до технічних умов, електричних параметрів та норм. Виконує поточний ремонт групового устаткування з комплектом реле та проміжного устаткування. Вимірює параметри з'єднувальних ліній. Виконує монтажні роботи в кросі з'єднувальних ліній, нескладні роботи в монтажі приладів шнурової пари, в проміжних щитах і щитах перемикачів. Обслуговує абонентські станції "Алтай". Здійснює монтаж абонентських станцій.

У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: здійснює профілактичні огляди та електричні перевірки устаткування АТС, апаратури ущільнення, устаткування електроживлення та усуває виявлені пошкодження. Перевіряє якість роботи кінцевих АТС та з'єднувальних ліній до них. Перевіряє устаткування на відповідність технічним умовам, електричним параметрам та нормам. Виконує нескладні монтажні роботи станційного устаткування і нескладні ремонтні роботи електроустаткування. Усуває пошкодження в устаткуванні електроживлення та освітлювальному устаткуванні.

Повинен знати: електричні, функціональні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування; будову комутаційних систем і керуючих пристроїв телефонного і радіотелефонного зв'язку; електричні норми і параметри ланцюгів, абонентських і з'єднувальних ліній, каналів систем передачі; призначення і принцип дії вимірювальних приладів; принцип складання монтажних схем; методи перевірок електричних характеристик і параметрів устаткування і ліній; інструкції про порядок обліку заяв.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: перевірка роботи телефону з випробувально-вимірювального столу; усунення пошкоджень в каналах, підключених до комутаційного устаткування; електричні перевірки устаткування АМТС.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виконання профілактичних перевірок на груповому устаткуванні АТС, підстанцій і вузлів різного призначення; усунення пошкоджень, виявлених під час проведення профілактичних перевірок; виконання монтажних робіт у кросі з'єднувальних ліній.

У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: проведення профілактичних оглядів устаткування сільських АТС; перевірка якості роботи кінцевих АТС і з'єднувальних ліній до них.

5-й розряд

Завдання та обов'язки.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні і профілактичних перевірках систем передач та усуненні в них пошкоджень. Обслуговує апаратуру групового тракту міжміського телефонного зв'язку, канали мовлення та устаткування апаратної мовлення. Перевіряє електронні плати комутаторів переговорних пунктів на стендах. Здійснює поточний ремонт і настроювання загальностанційного устаткування АМТС та устаткування малоканальных систем передачі. Обслуговує комутатори переговорних пунктів на інтегральних мікросхемах. Обслуговує і ремонтує устаткування станцій МТС-МРВ і нетипове стативне устаткування. Вимірює канали тональної частоти магістральних і внутрішньозонових первинних мереж на відповідність до норм. Усуває пошкодження на загальностанційному устаткуванні комутації. Обслуговує складні заявки на припинення дії зв'язку. Перевіряє і ремонтує найпростіші печатні плати. Виконує експлуатаційно-технічне обслуговування, поточний ремонт та настроювання устаткування автоматичного і напівавтоматичного телефонного зв'язку. Регулює прилади комутації і індивідуальні комплекти автоматичного і напівавтоматичного зв'язку. Забезпечує організацію обхідних напрямків зв'язку в разі пошкодження багатоканальних систем. Виконує експлуатаційко-технічне обслуговування групових і релейних індивідуальних комплектів станцій АМТС, регулює реле в устаткуванні переговорних пунктів.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявляє та усуває пошкодження в загальностанційному й проміжному устаткуванні АТС (вузлів), у рядовій, груповій і загальностанційній сигналізації, в сигнально-викличних пристроях, в обладнанні вузлів замовно-з'єднувальних ліній, в сигналізації кросу. Усуває механічні пошкодження на комутаційних елементах, виявлених під час профілактичних перевірок. Виконує експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури автоматичного визначення номера (АВН). Вимірює електричні параметри устаткування на відповідність технічним умовам. Регулює усі види приладів і реле в устаткуванні. Здійснює поточний ремонт усіх видів устаткування, у тому числі індивідуального й проміжного. Виконує монтажні роботи на всіх видах устаткування. Обслуговує абонентські станції "Алтай". Виявляє й усуває пошкодження в комутаційному, приймально-передавальному устаткуванні центральної станції. Вимірює електричні параметри устаткування на відповідність до технічних умов. Виконує поточний ремонт абонентських станцій.

У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявляє й усуває пошкодження в устаткуванні АТС усіх типів. Виконує профілактичні перевірки систем із частотним ущільненням. Ремонтує апаратуру сільського телефонного зв'язку. Вимірює характеристики ліній змінним струмом. Регулює всі види пристроїв і реле в устаткуванні. Обслуговує і перевіряє устаткування АВН. Виконує поточний ремонт усіх видів устаткування, у тому числі електроживлення. Виконує монтажні роботи в усіх видах устаткування АТС, а також при розширенні АТС. Усуває пошкодження у випрямлячах.

Повинен знати: електричні й монтажні схеми всіх видів обслуговуваного устаткування; призначення і принцип дії контрольно-випробувальної апаратури; схеми струморозподільної мережі на обслуговуваній дільниці; принцип організації дистанційного електроживлення і сигналізації; технічні характеристики, методи настроювання та вимірювання комутаційного устаткування і систем передачі; способи регулювання апаратури і устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: перевірка електронних плат комутаторів переговорних пунктів на стендах; поточний ремонт і настроювання загальностанційного устаткування АМТС.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявлення та усунення пошкоджень в загальностанційному устаткуванні АТС; вимірювання електричних параметрів устаткування на відповідність до існуючих норм.

У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявлення та усунення пошкоджень в устаткуванні АТС; вимірювання характеристик ліній змінним струмом.

6-й розряд

Завдання та обов'язки.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговує та настроює системи передачі багатоканального зв'язку, кінцеву апаратуру та апаратуру виділення каналів. Обслуговує і настроює струморозподільне устаткування, дослідне устаткування і контрольно-дослідну та вимірювальну апаратуру. Виявляє та усуває пошкодження в кінцевому устаткуванні систем передачі багатоканального зв'язку в процесі експлуатації, у загальностанційному устаткуванні автоматичного і напівавтоматичного зв'язку. Виконує поточний ремонт і настроювання всього устаткування напівавтоматичного та автоматичного зв'язку багатоканальних систем передачі. Виконує поточний ремонт і настроювання регістрового устаткування та устаткування для перерахування коду АМТС. Виконує монтажні і пуско-налагоджувальні роботи для введення в дію комутаційних систем, виконаних на базі персональних комп'ютерів, на автоматизованих переговорних пунктах і спеціалізованих ручних переговорних пунктах. Обслуговує групові пристрої і комутаційне устаткування АМТС із програмним керуванням. Обслуговує комутаційне устаткування з елементами електроніки (печатними платами) та ремонтує електронні плати. Обслуговує устаткування служби "трактів", настроює устаткування в службі "каналів". Обслуговує цифрові системи передачі, виявляє та усуває пошкодження в кінцевому устаткуванні цих систем.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: обслуговує апаратуру ІКМ (імпульсно-кодової модуляції), дослідну контрольно-вимірювальну апаратуру, блоки АВУ (апаратури високочастотного ущільнення). Виявляє та усуває складні (аварійні) пошкодження в обслуговуваному устаткуванні. Усуває пошкодження в усіх видах комутаційного устаткування АТС, у групових блоках, у контрольно-випробувальній і перевірній апаратурі. Виконує профілактичні перевірки на апаратурі АВН з відновленням рівнів на підсилювачах і генераторах, на стативах СВП (сигнально-викличних пристроїв), АПА (автоматичної перевірної апаратури), платах СПС (стативних пристроїв сигналізації), на загальностанційній сигналізації. Організовує обхідні напрямки зв'язку при пошкодженнях. Настроює всі види експлуатаційного устаткування і бере участь у настроюванні і тренуванні нового устаткування. Регулює АПА, плати АВУ та випробувально-вимірювальну апаратуру. Виявляє пошкодження за допомогою АЯКЗ (апаратури контролю якості зв'язку) і АТ (апарату телефонного). Виконує монтажні роботи за схемами будь-якої складності в приладах і устаткуванні (замінює монтажні схеми, виконує корекцію). Усуває складні пошкодження в приймально-передавальному устаткуванні станції. Виконує ремонт абонентських станцій, з'єднувальних кабелів, антенно-узгоджуючих пристроїв. Організовує взаємодію персоналу, який обслуговує устаткування центральної радіотелефонної станції, з персоналом, який обслуговує пересувні абонентські станції. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на обслуговуваній дільниці.

У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявляє та усуває складні (аварійні) пошкодження устаткування сільського телефонного зв'язку. Усуває складні пошкодження в усіх видах комутаційного устаткування, в апаратурі цифрових систем передачі, у необслуговуваних пунктах підсилення, в устаткуванні електроживлення всіх типів. Організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкоджень. Здійснює профілактичні перевірки апаратури АВН з відновленням рівнів підсилювачів та генераторів. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на ділянці.

Повинен знати: електричні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування; схеми загальностанційної сигналізації, розподілу зумерних, індукторних і інших сигналів взаємодії на устаткуванні телефонного зв'язку; норми на електричні параметри апаратури ущільнення і каналів; методику усунення складних пошкоджень в устаткуванні; схеми обхідних напрямків зв'язку; правила технічної експлуатації станційного устаткування АТС; правила технічної експлуатації електроустаткування та електроустановок; основи обчислювальної техніки й інформатики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговування та настроювання систем передачі багатоканального зв'язку; поточний ремонт і настроювання устаткування автоматичного зв'язку.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявлення та усунення складних пошкоджень в устаткуванні; виконання профілактичних перевірок на апаратурі АВН.

У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявлення та усунення складних пошкоджень устаткування сільського телефонного зв'язку; організація обхідних напрямків зв'язку в разі пошкоджень.

7-й розряд

Завдання та обов'язки.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговує та ремонтує особливо складне устаткування та апаратуру на базі засобів електронно-обчислювальної техніки. Здійснює технічний огляд окремих пристроїв і вузлів. Контролює параметри та надійність електронних елементів устаткування. Виконує тестові перевірки з метою своєчасного виявлення пошкоджень. Налагоджує та ремонтує устаткування в службі трактів. Обслуговує та ремонтує аналогове та цифрове устаткування систем передачі багатоканального зв'язку. Настроює, ремонтує та усуває пошкодження на всьому устаткуванні комплексу керування. Встановлює, настроює та тренує нове устаткування на базі електроніки, обчислювальної техніки (квазіелектронних засобів комутації, цифрових систем комутації, які працюють на волоконно-оптичному кабелі, концентраторах і телефонних апаратах з електронними схемами) і контрольно-дослідну апаратуру. Ремонтує і налагоджує нове устаткування комутаторного залу. Виконує особливо складні монтажні роботи під час реконструкції діючого устаткування. Здійснює монтаж високочастотного та волоконно-оптичного кабелю на загальностанційному устаткуванні.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: обслуговує, настроює та ремонтує апаратуру та устаткування електронних АТС. Ремонтує устаткування АТСК-У, ЕМ-20, МТ-20/25. Ремонтує і настроює електронні, квазіелектронні засоби комутації, цифрові системи передачі, у тому числі ті, які працюють на волоконно-оптичних лініях. Контролює технічний стан устаткування (читає та аналізує повідомлення системи про аварії і пошкодження), настроює і тренує нове устаткування і контрольно-випробувальну апаратуру. Виконує монтаж інтегральних схем.

У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: бере участь у здійсненні корекції в комутаційному устаткуванні всіх типів і устаткуванні систем передачі. Складає електричні й технічні паспорти на станційне устаткування, апаратуру ущільнення та устаткування електроживлення.

Повинен знати: принцип дії, будову та електричні і монтажні схеми обслуговуваної електронної апаратури та устаткування; цифрові та аналогові інтегральні схеми; принцип роботи пристроїв введення і виведення інформації; основи мікропроцесорної техніки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: налагодження та ремонт устаткування в службі трактів; обслуговування та ремонт цифрового устаткування систем передачі.

У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: налагодження та ремонт електронної апаратури та устаткування електронної АТС; ремонт устаткування АТСК-У.

У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: регулювання в комутаційному устаткуванні; складання електричних і технічних паспортів на станційне устаткування та апаратуру ущільнення.

10. КАБЕЛЬНИК-СПАЮВАЛЬНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування і ремонт кабелів ємністю до 100 пар. Бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кабелів понад 100 пар та кінцевих кабельних пристроїв (у встановленні огорожі, відкритті колодязів та їх вентиляції, монтажі кабелів та встановленні розподільних коробок і кабельних ящиків). Бере участь в огляді, поточному й капітальному ремонті кабельних споруд. У разі пошкодження кабелів відкопує кабель і риє котловани. Перевіряє кабелі, бере участь в усуненні пошкоджень кабелів. Перевіряє оглядові пристрої і шахти для визначення наявності вибухонебезпечних газів за допомогою газоаналізатора. Визначає кабельні траси за допомогою технічної документації, шурфування та трасопошукових приладів. Працює з кабельними масами, припоями, паяльними лампами, газовими горілками.

Повинен знати: основи знань з електротехніки; окремі положення правил, інструкцій з експлуатації кабельних споруд, пов'язаних із характером виконуваних робіт; основні положення Правил охорони ліній зв'язку та Умов проведення робіт у межах охоронних зон кабельних та повітряних ліній зв'язку; правила користування газоаналізатором, правила монтажу кабелю в пластмасовій та металевій оболонках; основні знання про утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском; нумерацію оглядових пристроїв і каналів телефонної каналізації, кабелів, захисних смуг, розподільних коробок (кабельних ящиків та боксів); типи припоїв; елементарні знання про корозію металевих оболонок кабелю; основні положення та інструкції зі складання паспортів трас міжміського кабелю; порядок зберігання та утримання ключів від розподільних телефонних шаф, кабельних ящиків, оглядових пристроїв шахт та приміщень, в яких розташовані компресорно-сигнальні прилади; завантаження кабелів, що знаходяться в експлуатаційно-технічному обслуговуванні; правила користування трасопошуковими приладами; правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування і ремонт усіх типів міжміських кабелів та кабелів міської і сільської телефонних мереж ємністю до 300 пар і їх кінцевих пристроїв. Бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кабелів ємністю понад 300 пар. Здійснює монтаж кабелів ручним та механізованим способами, утримує кабель під постійним надлишковим повітряним тиском, усуває негерметичність оболонок кабелю. Вимірює кабелі постійним струмом. Паяє кабелі, заливає муфти кабельними масами, знімає свинцеві оболонки з кабелю. Виконує періодичні електричні виміри корозійного стану підземних металевих споруд електрозв'язку (питомий опір грунту, опір захисних, лінійно-захисних заземлень, захисні потенціали оболонок кабелю, цистерн необслуговуваних підсилювальних пунктів (НПП) та необслуговуваних регенераційних пунктів (НРП); потенціалів протекторів). Здійснює технічне обслуговування трас волоконно-оптичних ліній зв'язку. Виконує роботи із фіксації трас кабелю після проведення ремонтних робіт, усуває пошкодження. Здійснює поточне обслуговування кабельних шахт (перепаює металеві оболонки кабелів, установлює та замінює консолі, перекладає кабелі). Здійснює поточне обслуговування НПП та НРП (замінює ущільнювальні прокладки і датчики тиску, перевіряє службовий зв'язок і телеконтроль, установлює НПП та НРП під надлишковий повітряний тиск).

Повинен знати: основи багатоканального зв'язку й телефонії; основні положення з технічної експлуатації міжміських і міських кабельних споруд; методи прокладки та монтажу кабелів механізованими способами, застосовувані для цього інструменти і пристрої; конструкцію всіх обслуговуваних кабелів; основні уявлення про первинні електричні параметри кабелів; призначення і принцип дії вимірювальних приладів, які використовуються під час експлуатації кабелів; правила перевірки жил і оболонок кабелю; норми витрат метаріалів і порядок їх списання; облік кабельних пошкоджень; інструкцію з утримання НПП, НРП; електричні норми при вимірюванні кабелів постійним струмом; Правила охорони ліній зв'язку і Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних та повітряних ліній зв'язку; правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кабельника-спаювальника 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Заливання муфт кабельними масами; знімання свинцевих оболонок кабелю; установка та заміна консолів.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування і ремонт усіх типів міжміських кабелів, кабелів міської та сільської телефонних мереж ємністю до 600 пар. Здійснює монтаж коаксіальних, симетричних та волоконно-оптичних кабелів. Усуває всі види кабельних пошкоджень, у тому числі без зупинки дії зв'язку. Здійснює монтаж телефонних кабелів ємністю до 600 пар ручним та механізованим способами. Виконує монтаж розподільних шаф, боксів та інших кінцевих пристроїв. Обслуговує устаткування для утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском. Виконує роботи з пошуку місць негерметичності оболонок кабелів, усуває ці пошкодження. Вимірює кабель змінним струмом. Виконує монтаж, ремонт і профілактичне вимірювання параметрів устаткування захисту споруд зв'язку від корозії та ударів блискавки. Виконує всі роботи з монтажу та експлуатації грунтових контейнерів НПП. Визначає місце пошкодження кабелю за допомогою вимірювальних приладів. Бере участь у реконструкції кабельних магістралей, у прийманні кабельних споруд до експлуатації. Здійснює технічний нагляд за будівництвом кабельних магістралей.

Повинен знати: правила, інструкції з експлуатації кабельних споруд міських і міжміських ліній зв'язку; основні положення, інструкції з приймання до експлуатації кабельно-каналізаційних споруд; норми на електричні характеристики кабелів та ліній зв'язку; методи електричних вимірювань постійним і змінним струмом; технічну документацію на кабельні лінії; способи захисту кабелів від корозії, від ударів блискавки та небезпечних зовнішніх електромагнітних впливів; правила виконання робіт з прокладання підводних кабелів; Правила охорони ліній зв'язку і Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку; правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кабельника-спаювальника 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Усунення всіх видів пошкоджень в усіх типах міжміських кабелів, кабелів міських і сільських телефонних мереж; монтаж телефонних кабелів ємністю до 600 пар ручним та механізованим способами.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування і ремонт усіх типів міжміських кабелів, кабелів міської та сільської телефонних мереж ємністю до 2400 пар та міжстанційних кабелів, ущільнених системами передач та обладнаних апаратурою телеконтролю. Замінює та виконує монтаж контейнерів НПП, НРП. Виконує монтаж телефонних кабелів ємністю понад 600 пар і устаткування НПП. Виконує роботи з реконструкції кабельних ліній зв'язку. Бере участь у проведенні робіт із симетрування кабелів. Бере участь у технічному обслуговуванні волоконно-оптичного кабелю. Бере участь у прийманні лінійно-кабельних споруд до експлуатації. Здійснює керівництво бригадою кабельників-спаювальників, які виконують усі види робіт з обслуговування, поточного й капітального ремонту усіх типів кабелів.

Повинен знати: основи електротехніки, телефонії та багатоканального зв'язку; організацію технічного обслуговування міжміських кабельних ліній зв'язку, в т. ч. волоконно-оптичних та лінійно-кабельних споруд міських та сільських телефонних мереж; типи і конструкцію волоконно-оптичних кабелів; принцип симетрування кабелів; норми річних витрат матеріалів для експлуатації кабельних споруд; Правила охорони ліній зв'язку та Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку, правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кабельника-спаювальника 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Технічне обслуговування та ремонт міських кабелів ємністю до 2400 пар; участь у прийманні лінійно-кабельних споруд до експлуатації.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, монтаж та ремонт усіх типів кабелів, у тому числі волоконно-оптичних, та контейнерів НПП і НРП. Виконує вимірювання електричних і оптичних параметрів волоконно-оптичних кабелів. Здійснює симетрування кабелів. Виконує роботи з ліквідації аварій на кабельних магістралях з дистанційним живленням, на лінійному устаткуванні НПП, НРП. Виконує поточний та капітальний ремонт волоконно-оптичних ліній зв'язку. Бере участь у прийманні їх до експлуатації.

Повинен знати: основи електротехніки, телефонії та багатоканального зв'язку; організацію обслуговування кабельних споруд зв'язку; структурні схеми обслуговуваних НПП та НРП; типи і конструкцію волоконно-оптичних кабелів; принципи дії приладів для вимірювання волоконно-оптичних кабелів і методи їх вимірювання; принцип роботи і конструкцію нових видів кабелю; принцип симетрування кабелів; принципи роботи аналогових та цифрових систем передачі; Правила охорони ліній зв'язку і Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку, правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кабельника-спаювальника 6 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Ремонт контейнерів НПП та НРП; ремонт волоконно-оптичного кабелю.

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 58 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Назви професій за цим
розділом
Діапа-
зон
розря-
дів
Назви професій за
випуском 58 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
РОБІТНИК
1.
Антенник-щогловик
3-7
Антенщик-мачтовик
3-6
2.
Електромонтер з
обслуговування
холодильного
устаткування
електрозв'язку
3-7
Нова професія
-
3.
Електромонтер з
обслуговування
електроустановок
3-7
Электромонтер по
обслуживанию
электроустановок
2-6
4.
Електромонтер лінійних
споруд електрозв'язку
та проводового
мовлення
3-7
Электромонтер
линейных сооружений
телефонной связи и
радиофикации
2-6
5.
Електромонтер
підземних споруд та
комунікацій
електрозв'язку
3-5
Электромонтер
канализационных
сооружений связи
2-5
6.
Електромонтер
станційного
радіотелевізійного
устаткування
3-7
Электромонтер
приемо-передающей
станции спутниковой
связи
3-6Электромонтер
станционного
радиооборудования
3-6Электромонтер
станционного
оборудования
радиорелейных линий
связи
3-6Электромонтер
станционного
телевизионного
оборудования
3-6
7.
Електромонтер
станційного
устаткування
проводового мовлення
3-7
Электромонтер
станционного
оборудования
радиофикации
3-6
8.
Електромонтер
станційного
устаткування
телеграфного зв'язку
3-7
Электромонтер
станционного
оборудования
телеграфной связи
3-6
9.
Електромонтер
станційного
устаткування
телефонного зв'язку
3-7
Электромонтер
станционного
оборудования
телефонной связи
3-6
10.
Кабельник-спаювальник
3-7
Кабелыцик-спайщник
3-6

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених випуском 58 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Назви професій за
випуском 58 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
Назви професій за цим
розділом
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
РОБІТНИКИ
1.
Антенщик-мачтовик
3-6
Антенник-щогловик
3-7
2.
Нова професія

Електромонтер з
обслуговування
холодильного
устаткування
електрозв'язку
3-7
3.
Электромонтер по
обслуживанию
электроустановок
2-6
Електромонтер з
обслуговування
електроустановок
3-7
4.
Электромонтер
канализационных
сооружений связи
2-5
Електромонтер
підземних споруд та
комунікацій
електрозв'язку
3-5
5.
Электромонтер линейных
сооружений телефонной
связи и радиофикации
2-6
Електромонтер
лінійних споруд
електрозв'язку та
проводового мовлення
3-7
6.
Электромонтер
приемо-передающей
станции спутниковой
связи
3-6
Електромонтер
станційного
радіотелевізійного
устаткування
3-7
7.
Электромонтер
станционного
радиооборудования
3-6
Електромонтер
станційного
радіотелевізійного
устаткування
3-7
8.
Электромонтер
станционного
телевизионного
оборудования
3-6
Електромонтер
станційного
радіотелевізійного
устаткування
3-7
9.
Электромонтер
станционного
оборудования
радиорелейных линий
связи
3-6
Електромонтер
станційного
радіотелевізійного
устаткування
3-7
10.
Электромонтер
станционного
оборудования
радиофикации
3-6
Електромонтер
станційного
устаткування
проводового мовлення
3-7
11.
Электромонтер
станционного
оборудования
телеграфной связи
3-6
Електромонтер
станційного
устаткування
телеграфного зв'язку
3-7
12.
Электромонтер
станционного
оборудования
телефонной связи
3-6
Електромонтер
станційного
устаткування
телефонного зв'язку
3-7
13.
Кабельщик-спайщик
3-6
Кабельник-спаювальник
3-7

ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує якісне надання послуг поштового зв'язку населенню, підприємствам, установам, організаціям. Організовує робочі місця працівників для надання послуг поштового зв'язку, доводить до працівників плани прибутків і контролює їх виконання. Забезпечує збереження готівки поштових відправлень, матеріальних цінностей, товарів та документації. Відповідає за правильну тарифікацію і своєчасне та повне оприбуткування плати за послуги поштового зв'язку, одержання підкріплень готівки, здавання та відправлення надлімітних залишків грошей до головної каси поштамту (вузла зв'язку). Забезпечує своєчасну доставку пошти, пенсій та грошових допомог адресатам. Несе відповідальність за своєчасне та якісне складання звітів, достовірність статистичних даних, правильне ведення касових операцій. Забезпечує якісну та безперебійну роботу засобів механізації поштового зв'язку та електронних комплексів, що знаходяться у відділенні поштового зв'язку. Забезпечує наявність реклами всіх видів поштових послуг, періодичних видань та інших товарів і послуг. Відповідає за обмін пошти з поштовим транспортом. Здійснює аналіз показників якості роботи відділення та виконання плану доходів. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів, спрямованих на виконання плану прибутків і обміну, поліпшення якості роботи і створення додаткових зручностей споживачам послуг поштового зв'язку. Керує працівниками відділення, а за необхідності - працівниками прикріплених до нього пунктів і пересувних відділень поштового зв'язку. Контролює якість оброблення вхідної і вихідної пошти. Веде облік робочого часу й виконання працівниками норм виробітку.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні документи з організації поштового зв'язку; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; адміністративно-територіальний поділ України; правила експлуатації електронних комплексів; засоби механізації поштового зв'язку; тарифи на послуги поштового зв'язку; положення про оплату праці; досвід передових підприємств поштового зв'язку, основи економіки, організації виробництва; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Для відділень поштового зв'язку I-III груп - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 3 років.

Для відділень поштового зв'язку IV-V груп - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 1 року.

2. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Організовує та координує роботу поштового зв'язку відповідно до чинних правил та інструкцій. Забезпечує надійну та якісну роботу поштового зв'язку з надання послуг споживачам. Бере участь у розробленні перспективних та річних планів виробничої діяльності філіалу. Контролює виконання планів розвитку мережі поштового зв'язку та виконання планів філіалу з надання послуг поштового зв'язку, завдань з передплати та реалізації вроздріб періодичних видань, організацію оброблення, направлення та перевезення пошти (поштових відправлень та періодичних видань) усіма видами транспорту. Розробляє та впроваджує заходи для своєчасного та якісного оброблення, перевезення та доставки пошти, збереження поштових відправлень та грошових сум, підвищення якості й культури обслуговування. Вивчає та узагальнює попит населення на газети та журнали та організовує передплату і розповсюдження їх вроздріб. Організовує перевірку виробничої діяльності підрозділів філіалу з питань організації надання послуг, аналізує показники роботи в межах своєї компетенції та у разі необхідності надає практичну допомогу. Бере участь у розробленні та впровадженні нових технологій, нової техніки та у розробленні пропозицій щодо вдосконалення виробничих процесів. Забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв споживачів щодо надання послуг поштового зв'язку та розробляє пропозиції для усунення причин їх виникнення. Співпрацює зі службою маркетингу з питань рекламування всіх видів послуг поштового зв'язку, упровадження нових видів послуг, порядку та умов передплати на періодичні видання та надання інформації про видання, які реалізуються вроздріб. Контролює забезпечення підрозділів філіалу іменними речами, необхідними посібниками, інструкціями та довідками. Організовує разом з органами Пенсійного фонду України, Міністерства праці і соціальної політики роботу з виплати пенсій і грошових допоміг через філіали поштового зв'язку. Організовує роботу з надання банківських послуг у відділеннях зв'язку. Бере участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності серед фахівців поштового зв'язку. Контролює наявність повного асортименту знаків поштової оплати в структурних підрозділах.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління та нормативні документи, які стосуються поштового зв'язку; перспективи розвитку галузі й філіалу; правила та порядок приймання, оброблення, перевезення, доставки і збереження поштових відправлень та періодичних видань; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; технологічні процеси оброблення, перевезення і доставки пошти; засоби автоматизації і механізації поштового зв'язку; правила передплати періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв'язку; основи економіки, організації виробництва; Закони України "Про захист прав споживачів"1023-12, "Про звернення громадян"393/96-ВР; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

3. НАЧАЛЬНИК КАСИ ГОЛОВНОЇ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу працівників каси головної та операторів із супроводження, які здійснюють перевезення готівки. Провадить необхідний інструктаж про порядок перевезення готівки та користування вогнепальною зброєю під час виконання службових обов'язків. Одержує готівку в установах банку та здає надлімітні залишки. Бере участь у підготовці документів, залаковуванні брезентових сумок (мішків) з готівкою та контролює їх відправку до відділень зв'язку. Бере участь у розпаковуванні брезентових сумок (мішків) з надлімітними залишками, що надійшли з відділень зв'язку. Забезпечує облік і збереження готівки, цінних паперів, знаків поштової оплати та інших умовних цінностей та квитанційних книжок суворої звітності. Контролює дотримання ліміту готівки, встановленої для каси головної та своєчасність здання в банк надлімітних залишків готівки. Організовує і контролює відправку знаків поштової оплати, квитанційних книжок. Контролює ведення касової книги обліку готівки і платіжних документів.

Повинен знати: інструкції, положення та нормативні документи, які відносяться до ведення касових операцій філіалами (структурними підрозділами) підприємства; інструкції з обліку готівки, матеріальних цінностей, квитанційних книг, із супроводження і охорони цінностей; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок ведення виробничої документації; правила роботи з електронними комплексами та обчислювальними машинами, які застосовуються під час здійснення касових операцій; основні знання з економіки; організацію виробництва; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді оператора поштового зв'язку і класу - не менше 3 років.

4. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує контроль за своєчасним обробленням та відправленням пошти (поштових відправлень та періодичних видань) у філіалі згідно з установленими контрольними термінами обробки, схемами направлення потоків обміну та розкладами руху транспорту під час перевезення пошти. Здійснює постійний контроль за обробленням і відправленням пошти і впроваджує заходи для усунення причин, які викликають уповільнення оброблення пошти та затримку її відправки. Контролює роботу підрозділів філіалу та виконання контрольних термінів оброблення і відправлення пошти, в разі порушень установлює причини порушень та вживає заходи для їх усунення. Вивчає та аналізує потоки направлення пошти, вносить пропозиції щодо вдосконалення контрольних строків проходження поштових відправлень. Складає плани та звіти про роботу диспетчерського підрозділу. Керує працівниками диспетчерської служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні документи, які стосуються диспетчерського підрозділу; структуру філіалу та перспективи його розвитку; адміністративно-територіальний поділ України; схеми (плани) направлення потоків обміну; контрольні терміни проходження пошти, розклад руху всіх видів транспорту, задіяного на перевезенні пошти; порядок оформлення та ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі оперативного управління виробництвом; основи економіки, організації виробництва; Статут підприємства, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

5. НАЧАЛЬНИК ВАГОНУ ПОШТОВОГО

Завдання та обов'язки. Організовує відповідно до запроваджених правил та інструкцій роботу бригади вагону поштового. Здійснює оброблення і сортування пошти, обмін пошти із призалізничними підрозділами поштового зв'язку згідно з планом направлення пошти. Забезпечує збереження пошти, цінностей, зброї, іменних речей та обладнання поштового вагону. Веде облік кількості оброблених у поштовому вагоні поштових відправлень за дорожніми листами і мішкотари. Складає рапорти щодо порушень, виявлених і допущених при обробці і обміні пошти під час рейсу. Провадить інструктаж і перевіряє знання членами бригади поштових правил та інших нормативних документів, які стосуються перевезення пошти. Упроваджує передові методи праці, контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни. Забезпечує виконання правил перевезення пошти і експлуатації поштових вагонів на залізницях України. Під час аварій і відчеплення поштового вагону вживає заходів щодо збереження пошти, своєчасної її відправки за призначенням та надає першу медичну допомогу потерпілим працівникам. Бере участь у складанні актів щодо пошкодженого поштового вагону. Виконує функції провідника-електромонтера поштового вагону під час його відсутності.

Повинен знати: правила, положення, інструкції та нормативні документи, які стосуються перевезення, оброблення та обміну пошти; адміністративно-територіальний поділ України; плани направлення пошти, схеми маршрутів поштових вагонів та магістральних автомаршрутів; обладнання поштового вагону і принцип дії системи опалення, вентиляції, водозабезпечення, електроосвітлення та інше; порядок обліку робочого часу роз'їзних працівників; латинський шрифт; порядок ведення виробничої документації; тарифи на послуги поштового зв'язку та плани направлення пошти в межах свого маршруту; елементарні знання з економіки; організації виробництва; список газетних вузлів; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; інструкцію із сигналізації та руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну та якісну роботу закріплених за ним технічних засобів поштового зв'язку. Здійснює обслуговування та ремонт засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації й інших нормативних документів. Розробляє перспективні і річні плани, графіки технічного обслуговування і ремонту закріплених за ним засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку. Здійснює технічний огляд закріплених технічних засобів, аналізує дані щодо простоїв і пошкодження обладнання, розслідує причини їх виникнення, розробляє і впроваджує заходи для усунення цих причин. Контролює своєчасне та якісне виконання планових і позапланових ремонтів закріплених за ним технічних засобів. Перевіряє дотримання працівниками правил технічної експлуатації засобів механізації та автоматизації, правильне складання технічних паспортів і своєчасне внесення змін у ці паспорти. Провадить інструктаж та навчання технічного персоналу. Контролює стан вимірювальної техніки. Бере участь у прийманні до експлуатації нових і після капітального ремонту засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку. Освоює нову техніку і впроваджує передові методи праці. Виконує дослідні роботи з механізації та автоматизації виробничих процесів, механізації ручних робіт з обробки потоків обміну, внутрішньовиробничого транспортування і контейнерного перевезення пошти. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій, дає висновки про доцільність їх використання. Надає раціоналізаторам практичну допомогу й організовує впровадження ухвалених пропозицій. Виконує техніко-економічні розрахунки для обїрунтованого впровадження нових засобів механізації та автоматизації. Розробляє необхідну технічну документацію для виконання робіт, пов'язаних із виготовленням, ремонтом, модернізацією, монтажем і експлуатацією нових засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку. Здійснює технічний нагляд за монтажем і наладкою засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку. Бере участь у розгляді технічних проектів і складанні технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих підрозділів філіалу. Здійснює контроль за веденням виробничої документації. Забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних. Складає заявки на експлуатаційно-технічні матеріали, запасні частини, інструменти і т. ін. Здійснює контроль за витратами матеріалів. Бере участь у розгляді причин виробничого травматизму, розробляє і впроваджує заходи щодо їх запобігання. Провадить інструктаж і надає допомогу працівникам в освоєнні нової техніки, організовує роботу з підвищення їх технічних знань.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші керівні документи з питань механізації і автоматизації виробничих процесів поштового зв'язку; перспективи технічного розвитку філіалу, його виробничу і організаційну структуру; правила технічної експлуатації засобів автоматизації і механізації поштового зв'язку; порядок і методи проведення ремонтних робіт; конструктивні особливості, схеми і креслення засобів автоматизації і механізації; порядок ведення виробничої документації; методи пошуку пошкоджень; принцип дії вимірювальних приладів, порядок їх періодичної повірки та ремонту; правила приймання до експлуатації технічних засобів після капітального ремонту та монтажу; порядок складання заявок на обладнання, матеріали, запасні частини і т. ін.; передовий вітчизняний і світовий досвід з питань автоматизації і механізації виробничих процесів поштового зв'язку; основи економіки, наукової організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку I категорії - не менше 2 років.

Інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; спеціаліста - стаж роботи за професією інженера засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку II категорії - не менше 2 років.

Інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку - не менше 1 року.

Інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує направлення потоків пошти (поштових відправлень та періодичних видань) відповідно до планів направлення пошти. Бере участь у розробленні нормативних матеріалів щодо вдосконалення виробничих процесів з оброблення, перевезення та доставки пошти. Здійснює контроль за введенням або зміною тарифів на послуги поштового зв'язку. Бере участь у розробленні планів направлення поштових відправлень та періодичних видань. Контролює своєчасність і якість оброблення пошти. Розробляє і впроваджує заходи для підвищення якості обслуговування клієнтури, виконання планів доходів та рекламування послуг поштового зв'язку. Бере участь у розробленні планів прибутків, планів обміну та прибутку філіалу і здійснює аналіз виконання цих планів. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення виробничого процесу оброблення, перевезення і доставки пошти, бере участь у їх втіленні. Вивчає і розповсюджує передові методи праці. Бере участь у розробленні планів розвитку і розширення мережі відділень поштового зв'язку. Розслідує скарги та претензії та вживає заходів для усунення причин виникнення скарг.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні й нормативні документи з питань організації виробничих процесів поштового зв'язку; технологічні процеси оброблення пошти; виробничі зв'язки між підрозділами і дирекціями; порядок ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід з технології оброблення, перевезення та доставки пошти; основи економіки, наукової організації виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів поштового зв'язку I категорії - не менше 2 років.

Інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів поштового зв'язку II категорії не менше 2 років.

Інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів поштового зв'язку - не менше 2 років.

Інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ДИСПЕТЧЕР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у виконанні комплексу організаційних заходів, спрямованих на забезпечення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалах (підрозділах) підприємства. Здійснює постійний контроль за своєчасним проходженням та доставкою всіх видів поштових відправлень та періодичних видань усіма видами транспорту. Контролює відправку пошти відповідно до планів направлення пошти і розкладу руху поштового транспорту, контролює повідомлення підрозділів про порушення, які виникли під час відправлення пошти та про зміни графіку руху поштового транспорту, задіяного для перевезення пошти, вживає заходів для усунення порушень. Вживає оперативних заходів у випадку несвоєчасного виходу газет з друку, відміни або затримки поштового транспорту, відчеплення поштових вагонів від поїздів, вимушеної зміни схем направлення пошти і маршрутів руху транспорту та в разі надзвичайних ситуацій і доповідає керівництву. Веде диспетчерський журнал. Вносить пропозиції щодо змін маршрутів і планів перевезення пошти. Керує роботою працівників диспетчерської служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні документи з питань організації роботи поштового зв'язку; адміністративно-територіальний поділ України; перспективи розвитку підприємства (філіалу); організацію і технологічні процеси в поштовому зв'язку; плани наплавлення пошти; виробничі зв'язки між філіалами та структурними підрозділами; положення про диспетчерську службу; контрольні терміни оброблення і розклад руху транспорту, задіяного для перевезення пошти; порядок ведення виробничої документації; основи економіки, організації виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві (філіалі, підрозділі) не менше 1 року.

2. ІНСТРУКТОР З ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ, ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Інструктує працівників зв'язку з питань роботи засобів поштового зв'язку. Бере участь у розробленні планів поліпшення якості роботи засобів поштового зв'язку й обслуговування споживачів. Бере участь у розробленні планів направлення пошти, розкладів руху поштового транспорту. Бере участь у розробленні заходів щодо забезпечення збереження пошти, виконання контрольних термінів її проходження та поліпшення роботи поштового зв'язку з надання послуг. Здійснює контроль за своєчасним і якісним обробленням пошти, за перевезенням і доставкою пошти та її збереженням. Розслідує скарги, заяви й запити з питань надання послуг поштового зв'язку та надає відповіді. Аналізує причини виникнення браку, скарг, уповільнення оброблення пошти та впроваджує заходи для їх усунення. Інструктує і контролює працівників відділень поштового зв'язку з питань надання послуг та правильного застосування тарифів на ці послуги. Бере участь в організації семінарів та нарад працівників поштового зв'язку. Бере участь у проведенні ревізій роботи підрозділів філіалу. Веде облік показників якості роботи поштового зв'язку.

Повинен знати: накази, положення, інструкції та розпорядження щодо питань оброблення, перевезення і доставки пошти; організацію виробничого процесу; технологію оброблення пошти; тарифи на послуги поштового зв'язку; порядок проведення ревізій; інструкції та інші нормативні документи щодо розгляду звернень громадян; порядок ведення виробничої документації; основи економіки, виробництва та управління; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

3. ТЕХНІК ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Веде оперативно-технічну документацію згідно з встановленими правилами та інструкціями. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста перевіряє плани направлення потоків пошти (поштових відправлень і періодичних видань), виконання у визначені строки наказів і розпоряджень та здійснює контроль за дотриманням єдиних технологічних процесів обробки, перевезення і доставки пошти у філіалі (підрозділах). Бере участь у розробленні заходів з удосконалення технологічних процесів. Бере участь у розробленні технічно обїрунтованих норм виробітку і норм часу. Бере участь у розгляді заяв і скарг з питань доставки пошти у підрозділах філіалу. Перевіряє правильність складання статистичної звітності якості роботи підрозділів філіалу. Бере участь у розробленні планів поштового обміну, планів розвитку мережі та послуг поштового зв'язку. Обробляє матеріал на персональному комп'ютері.

Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні й нормативні документи з питань організації технологічних процесів поштового зв'язку; плани направлення потоків обміну; порядок ведення документації; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв'язку; правила роботи з обчислювальною технікою; основи економіки та виробництва; Закон України "Про захист прав споживачів"; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік поштового зв'язку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка поштового зв'язку II категорії - не менше 1 року.

Технік поштового зв'язку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка поштового зв'язку - не менше 2 років.

Технік поштового зв'язку: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. ЕКСПЕДИТОР (ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ)

Завдання та обов'язки. Приймає пакети та посилки. Здійснює загальне та детальне сортування відправлень за міськими та міжміськими маршрутами. Оформляє супровідні документи на прийняті відправлення та видає відправлення на маршрути. Розкриває та запаковує постпакети (депеші). Веде облік оброблюваних відправлень. Складає акти на виявлені будь-які недоліки при обробленні відправлень. Здійснює експлуатаційний та наступний контроль.

Повинен знати: Інструкцію з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку; порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, передбачений Інструкцією про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї на підприємствах зв'язку України; плани направлення відправлень за маршрутами; адміністративно-територіальний поділ України; Правила користування послугами поштового зв'язку; керівництво по прийому міжнародних поштових відправлень; правила з оброблення та відправлення міжнародної прискореної пошти України; нормативні документи Всесвітнього Поштового Союзу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. КОНТРОЛЕР ТЕХНІЧНИЙ ПОШТОВИХ ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за санітарно-технічним станом поштових вагонів, які відправляються в рейс, прибули з рейсу та знаходяться у резерві (відстої). Перевіряє системи електрообладнання, опалення, водопостачання, вентиляційне і холодильне обладнання та інше. Визначає обсяг ремонтних робіт, здає своєчасно поштові вагони в ремонт, приймає їх з ремонту і веде документацію на поштові вагони. Забезпечує поштовий вагон необхідним інвентарем, протипожежними та опалювальними приладами, паливом, водою та інше. Визначає допустимий рівень завантаженості поштою комор поштових вагонів і вживає заходи щодо рівномірного розподілу вантажу у вагоні. Провадить інструктаж і перевірку знань провідників-електромонтерів з питань експлуатації поштового вагону на шляху прямування. Веде виробничу документацію.

Повинен знати: правила, положення, інструкції та інші нормативні документи з питань перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів і його обладнання; будову всіх типів поштових вагонів залізниці України; основне обладнання і принцип роботи електрообладнання поштових вагонів; норми забезпечення поштових вагонів інвентарем і приладами; інструкцію провідника-електромонтера поштового вагону; правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію із сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; правила ремонту поштових вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи провідником-електромонтером поштових вагонів - не менше 2 років.

3. ЛИСТОНОША

1 клас

Завдання та обов'язки. Доставляє поштові відправлення та періодичні видання. Отримує письмову кореспонденцію, повідомлення на одержання грошових переказів, посилок, листів та бандеролей з оголошеною цінністю, періодичні видання, пенсійні відомості та грошову готівку. Готує отримані поштові відправлення та періодичні видання для доставки. Доставляє адресатам поштові відправлення, пенсію та грошову допомогу, грошові перекази, періодичні видання згідно з поштовими правилами та у встановлені контрольні терміни. Роз'яснює адресатам порядок приймання та видавання кореспонденції, правильність написання адреси, інформує про режим роботи відділень зв'язку. Наводить довідки щодо адресатів, які не проживають за даною адресою. Оформляє поштові відправлення, які не були вручені адресатам, документи на доставлену реєстровану кореспонденцію та повідомлення про вручення поштових відправлень. Підбирає доставочні картки на газети та журнали, складає ходовики на доставку. Рекламує послуги поштового зв'язку. Реалізує знаки поштової оплати, газети, здійснює передплату на періодичні видання. Надає послуги поштового зв'язку, приймає різні види платежів від населення. Виймає листи з поштових скриньок, здійснює контроль за станом абонентських скриньок. Виконує Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

У разі роботи у міській службовій пошті - одержує письмову кореспонденцію в установах, для відправлення за призначенням.

Міський листоноша обслуговує одну доставочну дільницю та здійснює підміну листонош на 5 та більше доставочних дільницях.

Сільський листоноша обслуговує одну доставочну дільницю та здійснює підміну листонош на 3 і більше доставочних дільницях.

Повинен знати: види та категорії поштових відправлень; порядок доставки адресатам усіх видів поштових відправлень та періодичних видань; порядок виплати пенсії та грошової допомоги, тарифи на пересилку окремих видів поштових відправлень; розташування вулиць, будинків, квартир, схему доставочних дільниць; контрольні терміни доставки поштових відправлень; Закон України "Про захист прав споживачів", Правила користування послугами поштового зв'язку1446-97-п, Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією листоноші 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Доставляє поштові відправлення та періодичні видання. Отримує письмову кореспонденцію, повідомлення на одержання грошових переказів, посилок, листів та бандеролей з оголошеною цінністю, періодичні видання, пенсійні відомості та грошову готівку. Готує отримані поштові відправлення та періодичні видання для доставки. Доставляє адресатам поштові відправлення, пенсію та грошову допомогу, грошові перекази, періодичні видання згідно з поштовими правилами та у встановлені контрольні терміни. Роз'яснює адресатам порядок приймання та видавання кореспонденції, правильність написання адреси, інформує про режим роботи відділень зв'язку. Наводить довідки щодо адресатів, які не проживають за даною адресою. Оформляє поштові відправлення, які не були вручені адресатам, документи на доставлену реєстровану кореспонденцію та повідомлення про вручення поштових відправлень. Підбирає доставочні картки на газети та журнали, складає ходовики на доставку. Рекламує послуги поштового зв'язку. Реалізує знаки поштової оплати, газети, здійснює передплату на періодичні видання. Надає послуги поштового зв'язку, приймає різні види платежів від населення. Виймає листи з поштових скриньок, здійснює контроль за станом абонентських скриньок. Виконує Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

У разі роботи у міській службовій пошті - одержує письмову кореспонденцію в установах для відправлення за призначенням.

Міський листоноша обслуговує одну доставочну дільницю та здійснює підміну листонош на 3-4 доставочних дільницях.

Сільський листоноша обслуговує одну доставочну дільницю та здійснює підміну листонош на 1-2 доставочних дільницях,

Повинен знати: види та категорії поштових відправлень; порядок доставки адресатам усіх видів поштових відправлень та періодичних видань; порядок виплати пенсії та грошової допомоги, тарифи на пересилку окремих видів поштових відправлень; розташування вулиць, будинків, квартир, схему доставочних дільниць; контрольні терміни доставки поштових відправлень; Закон України "Про захист прав споживачів", Правила користування послугами поштового зв'язку1446-97-п, Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією листоноші 3 класу - не менше 1 року.

3 клас

Завдання та обов'язки. Доставляє поштові відправлення та періодичні видання. Отримує письмову кореспонденцію, повідомлення на одержання грошових переказів, посилок, листів та бандеролей з оголошеною цінністю, періодичні видання, пенсійні відомості та грошову готівку. Готує отримані поштові відправлення та періодичні видання для доставки. Доставляє адресатам поштові відправлення, пенсію та грошову допомогу, грошові перекази, періодичні видання згідно з поштовими правилами та у встановлені контрольні терміни. Роз'яснює адресатам порядок приймання та видавання кореспонденції, правильність написання адреси, інформує про режим роботи відділень зв'язку. Наводить довідки щодо адресатів, які не проживають за даною адресою. Оформляє поштові відправлення, які не були вручені адресатам, документи на доставлену реєстровану кореспонденцію та повідомлення про вручення поштових відправлень. Підбирає доставочні картки на газети та журнали, складає ходовики на доставку. Рекламує послуги поштового зв'язку. Реалізує знаки поштової оплати, газети, здійснює передплату на періодичні видання. Надає послуги поштового зв'язку, приймає різні види платежів від населення. Виймає листи з поштових скриньок, здійснює контроль за станом абонентських скриньок. Виконує Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

У разі роботи у міській службовій пошті - одержує письмову кореспонденцію в установах для відправлення за призначенням.

Міський листоноша обслуговує одну доставочну дільницю та здійснює підміну листонош на 1-2 доставочних дільницях.

Сільський листоноша обслуговує одну доставочну дільницю.

Повинен знати: види та категорії поштових відправлень; порядок доставки адресатам усіх видів поштових відправлень та періодичних видань; порядок виплати пенсії та грошової допомоги, тарифи на пересилку окремих видів поштових відправлень; розташування вулиць, будинків, квартир, схему доставочних дільниць; контрольні терміни доставки поштових відправлень; Закон України "Про захист прав споживачів", Правила користування послугами поштового зв'язку1446-97-п, Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:

ЛИСТОНОША ІЗ СУПРОВОДЖЕННЯ ПОШТИ

1 клас

Завдання та обов'язки. Супроводжує та обмінює пошту на маршрутах довжиною понад 100 км, включаючи міські маршрути. Одержує пошту і періодичні видання в початковому пункті, здає та приймає пошту в пунктах обміну, включаючи її навантаження, укладання і розвантаження, виймає письмову кореспонденцію з поштових скриньок.

Повинен знати: правила оброблення пошти; правила та інструкції по супроводженню, обміну пошти та схоронності її; розклад руху транспорту на маршруті; правила оформлення документів; порядок укладання пошти на транспорт за групами під час приймання та порядок її здавання, контрольні терміни проходження поштових відправлень; Правила користування послугами поштового зв'язку, Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією листоноші із супроводження пошти 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Супроводжує та обмінює пошту на маршрутах довжиною до 100 км. Одержує поштову та періодичні видання в початковому пункті, здає та приймає пошту в пунктах обміну, включаючи її навантаження, укладання і розвантаження, виймає письмову кореспонденцію з поштових скриньок.

Повинен знати: правила оброблення пошти; правила та інструкції з супроводження, обміну пошти та схоронності її; розклад руху транспорту на маршруті; правила оформлення документів; порядок укладання пошти на транспорт за групами під час приймання та порядок її здавання, контрольні терміни проходження поштових відправлень; Правила користування послугами поштового зв'язку, Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією листоноші із супроводження пошти 3 класу - не менше 1 року.

3 клас

Завдання та обов'язки. Супроводжує та обмінює пошту на маршрутах. Одержує пошту і періодичні видання в початковому пункті, здає та приймає пошту в пунктах обміну, включаючи її навантаження, укладання і розвантаження, виймає письмову кореспонденцію з поштових скриньок.

Повинен знати: правила оброблення пошти; правила та інструкції із супроводження, обміну пошти та схоронності її; розклад руху транспорту на маршруті; правила оформлення документів; порядок укладання пошти на транспорт за групами під час приймання та порядок її здавання, контрольні терміни проходження поштових відправлень; Правила користування послугами поштового зв'язку, Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів,

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ЛИСТОНОША З ДОСТАВКИ ТЕЛЕГРАМ

3 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює доставку адресатам телеграм усіх видів і категорій відповідно до правил і в установлені контрольні терміни. Наводить довідки про адресатів, які вибули. Оформляє документи на вручені і не вручені телеграми. Доставляє рахунки абонентам для оплати за послуги зв'язку. Приймає телеграми на дільниці з наступною доставкою квитанції відправникові.

Повинен знати: види та категорії телеграм, правила доставки телеграм адресатам; порядок передачі телеграм адресатам телефоном; контрольні терміни доставки телеграм; розташування вулиць, будинків, квартир на території обслуговуваної дільниці; нормативи часу на доставку телеграм.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. ОБРОБЛЮВАЧ ЗАМОВЛЕНЬ

Завдання та обов'язки. Перевіряє і сортує доставочні картки на кожне видання по відділеннях поштового зв'язку та визначає належність відділень зв'язку до газетних вузлів. Складає сортувальні таблиці для експедирування тиражів видань та вносить зміни в сортувальні таблиці після здійснення переадресувань. Перевіряє і сортує доставочні картки на видання за адресами. Здійснює оброблення за назвами видань, картками, номерами замовлень. Готує адресні ярлики для передачі до цехів (дільниць) експедирування. Здійснює облік тиражів замовлених видань, складає рознарядки та накладні. Вносить зміни і доповнення до списків газетних вузлів, списків населених пунктів та інше.

Повинен знати: адміністративно-територіальний поділ України; правила і інструкції з розповсюдження періодичних видань; порядок експедирування, пересилки та плани направлення періодичних видань; асортимент періодичних видань; порядок оформлення переадресувань та анулювання передплати; контрольні строки доставки періодичних видань; коротку анотацію масових журналів; список газетних вузлів України; Правила розповсюдження періодичних друкованих видань; Закон України "Про захист прав споживачів".

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

1 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за вихідними, вхідними й оплаченими грошовими переказами. Приймає від відділів соціального захисту документи на виплату пенсій, перевіряє та обробляє їх. Контролює виплату пенсій і грошових допомог та звіт про виплачену пенсію у відділеннях зв'язку, готує зведену звітність для органів соціального захисту по виплаченій пенсії за район, що надсилається до центру нарахування і виплати пенсій та грошових допомог.

У разі роботи у пунктах збору, підготовки і передачі даних - здійснює контроль і передавання переказної інформації за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

У разі роботи у філіалі оброблення та перевезення пошти, центрах, зональних вузлах - оформляє наряди роз'їзним бригадам на поїздки у поштових вагонах. Веде облік робочого часу.

У разі роботи у філіалі оброблення переказних та міжнародних рахунків - контролює операції з переказами за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

У разі роботи в дільниці умовних цінностей - здійснює оперативний облік і контроль знаків поштової оплати та інших умовних цінностей, забезпечує їх збереження.

Повинен знати: директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці; адміністративно-територіальний поділ України; порядок приписки поштових відправлень до документів; тарифи на послуги зв'язку й тарифи на інші послуги; порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; інструкції з виплати пенсій і допомоги; порядок ведення касових операцій дирекціями поштового зв'язку України; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань; розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань; контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань; список газетних вузлів України; керівництва з приймання, направленню міжнародних поштових відправлень, правила з оброблення та відправлення міжнародної пошти в установах міжнародного поштового обміну; правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом; правила прийому та відправки міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну; правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; інструкцію про порядок обліку та збереження умовних цінностей; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією оператора поштового зв'язку 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Приймає, обробляє та видає всі видрі внутрішніх та міжнародних поштових відправлень. Приймає та видає грошові перекази, виплачує пенсії та грошові допомоги. Обробляє вхідну пошту (посилки, страхові мішки). Готує до відправки прийняті поштові відправлення, грошові перекази. Запаковує страхові мішки з вихідною поштою. Видає листоношам кореспонденцію, грошові перекази, відомості та одноразові доручення, готівку для виплати пенсії вдома. Здійснює розрахунки з листоношами, які доставляють перекази, пенсії, грошові допомоги й поштові відправлення. Досилає (повертає) невручені поштові відправлення, грошові перекази. У разі роботи у філіалі оброблення та перевезення пошти, центрах, зональних вузлах - здійснює обмін пошти з усіма видами транспорту. Складає графіки роботи роз'їзних бригад, здійснює облік робочого часу та контроль дорожніх документів, видає білизну бригадам поштових вагонів, експлуатаційні матеріали, іменні речі, веде облік мішкотари. Вносить зміни в документи із сортування пошти та в плани направлення пошти. Приймає та видає роз'їзним бригадам посвідчення, інструкції тощо. Оформляє дефектну пошту.

У разі роботи на листосортувальних машинах - обробляє письмову кореспонденцію.

У разі роботи у дільниці умовних цінностей - одержує і розсилає знаки поштової оплати та інші умовні цінності, оформляє документи.

Повинен знати: директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці; адміністративно-територіальний поділ України; порядок приписки поштових відправлень до документів; тарифи на послуги зв'язку й тарифи на інші послуги; порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; інструкції з виплати пенсій і допомоги; порядок ведення касових операцій директором поштового зв'язку України; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань; розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань; контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань; список газетних вузлів України; керівництва по прийому, направленню міжнародних поштових відправлень, правила по обробленню та відправленню міжнародної пошти в установах міжнародного поштового обміну; правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом; правила прийому та відправки міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну; правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; інструкцію про порядок обліку та зберігання умовних цінностей; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією оператора поштового зв'язку 3 класу - не менше 1 року.

3 клас

Завдання та обов'язки. Приймає, обробляє, відправляє та видає внутрішню та міжнародну просту та рекомендовану кореспонденцію, обробляє мішки з письмовою кореспонденцією та періодичними виданнями, виписує супровідні документи. Здійснює передплату на періодичні видання, видає письмову кореспонденцію, адресовану "До запитання". Оформляє не вручені поштові відправлення. Реалізує знаки поштової оплати і т. ін. Контролює доставку кореспонденції та періодичних видань. Складає сортувальні таблиці і вносить зміни до них. Сортує і розкладає поштові відправлення та періодичні видання по доставочних дільницях та видає їх листоношам. Кладе поштові відправлення та періодичні видання в абонентські скриньки, що розміщені у відділеннях зв'язку. Переадресовує періодичні видання.

Повинен знати: директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці; адміністративно-територіальний поділ України; порядок приписки поштових відправлень до документів; тарифи на послуги зв'язку й тарифи на інші послуги; порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; інструкції з виплати пенсій і допомоги; порядок ведення касових операцій дирекціями поштового зв'язку України; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань; розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань; контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань; список газетних вузлів України; керівництва по прийому, направленню міжнародних поштових відправлень, правила по обробленню та відправленню міжнародної пошти в установах міжнародного поштового обміну; правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом; правила прийому та відправки міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну; правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; інструкцію про порядок обліку і збереження умовних цінностей; Закон України "Про захист прав споживачів"1023-12.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6. СОРТУВАЛЬНИК ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ТА ВИРОБІВ ДРУКУ

1 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює сортування поштових відправлень і періодичних видань в установленому порядку. Запаковує постпакети (пачки), мішки з кореспонденцією і періодичними виданнями у зазначені терміни та відправляє їх згідно з планами направлення пошти. Вносить зміни до інструкцій і посібників із сортування і направлення пошти.

Здійснює сортування:

вихідної та вхідної іногородньої письмової кореспонденції на одному або на декількох робочих місцях;

вхідної і місцевої кореспонденції;

вихідних міжнародних поштових відправлень в установах міжнародного поштового обміну згідно з планом направлення;

вхідних, вихідних міжнародних поштових відправлень:

поштових відправлень і періодичних видань у структурних виробничих підрозділах, розміщених на магістральних поштових маршрутах;

вхідної і місцевої кореспонденції та періодичних видань по пунктах, які обслуговуються міською службовою поштою;

поштових відправлень, оплачених за авіатарифом;

періодичних видань у газетних вузлах, структурних та виробничих підрозділах, які знаходяться у районних і обласних центрах;

кореспонденції у районних вузлах поштового зв'язку;

вихідної міжнародної письмової кореспонденції, мішків, посилок по установах поштового обміну відповідно до планів направлення;

постпакетів і бандеролей;

детальне сортування міжнародної вхідної і транзитної письмової кореспонденції, посилок, мішків за планами направлення та самостійне оформлення документації.

Повинен знати: Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок отримання, оброблення та відправлення поштових відправлень і періодичних видань; тарифи за пересилку поштових відправлень; контрольні терміни оброблення і відправлення пошти для свого робочого місця; плани направлення поштових відправлень; діючу систему сортування поштових відправлень і періодичних видань, порядок приписки поштових відправлень і періодичних видань до документів і запаковування їх у постпакети (пачки) і мішки; Правила обліку поштових відправлень і періодичних видань, мішкотари; Правила розповсюдження друкованих періодичних видань; Інструкції щодо експедирування періодичних видань; адміністративно-територіальний поділ України; схему маршрутів поштових вагонів, плани направлення міжнародної пошти для свого робочого місця; порядок користування Алфавітним списком країн і територій світу, латинський шрифт; Інструкцію щодо контролю грошової звітності; порядок роботи на листосортувальних машинах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією сортувальника поштових відправлень 2 класу - не менше 1 року.

2 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює сортування поштових відправлень і періодичних видань в установленому порядку. Запаковує постпакети (пачки), мішки з кореспонденцією і періодичними виданнями у зазначені терміни та відправляє їх згідно з планами направлення пошти. Вносить зміни до інструкцій і посібників із сортування і направлення пошти.

Здійснює сортування:

кореспонденції у цехах і дільницях;

вихідних простих і реєстрованих міжнародних поштових відправлень до установ міжнародного поштового обміну згідно з планом направлення; вхідних міжнародних реєстрованих поштових відправлень;

періодичних видань у структурних та виробничих підрозділах, які знаходяться у пунктах децентралізованого друкування загальноукраїнських газет;

вихідних періодичних видань у структурних виробничих підрозділах, які не є установами міжнародного поштового обміну, по установах поштового обміну з іншими державами відповідно до планів направлення та самостійне оформлення документів на цю пошту;

посилок, листів і бандеролей з оголошеною цінністю, мішків з поштою і газетних пачок на одному чи почергово на декількох робочих місцях;

періодичних видань та філателістичної продукції по газетних вузлах (пунктах посилу), торгових точках і поштових вагонах, включаючи сортування інших товарів; запаковує їх у мішки, постпакети (пачки), бандеролі і відправляє їх згідно з планами направлення в установлені контрольні терміни та вносить зміни в інструкції і посібники із сортування і направлення періодичних видань, філателістичної продукції, інших товарів та відправлень.

Повинен знати: Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок отримання, оброблення та відправлення поштових відправлень і періодичних видань; тарифи за пересилку поштових відправлень; контрольні терміни оброблення і відправлення пошти для свого робочого місця; плани направлення поштових відправлень; діючу систему сортування поштових відправлень і періодичних видань, порядок приписки поштових відправлень і періодичних видань до документів і запаковування їх у постпакети (пачки) і мішки; Правила обліку поштових відправлень і періодичних видань, мішкотари; Правила розповсюдження друкованих періодичних видань; Інструкції щодо експедирування періодичних видань; адміністративно-територіальний поділ України; схему маршрутів поштових вагонів, плани направлення міжнародної пошти для свого робочого місця; порядок користування Алфавітним списком країн і територій світу, латинський шрифт; Інструкцію щодо контролю грошової звітності; порядок роботи на листосортувальних машинах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією сортувальника поштових відправлень 3 класу - не менше 1 року.

3 клас

Завдання та обов'язки. Здійснює сортування поштових відправлень і періодичних видань в установленому порядку. Запаковує постпакети (пачки), мішки з кореспонденцією і періодичними виданнями у зазначені терміни та відправляє їх згідно з планами направлення пошти. Вносить зміни до інструкцій і посібників із сортування і направлення пошти.

Здійснює сортування:

вихідної та вхідної іногородньої письмової кореспонденції на одному або на декількох робочих місцях;

вхідної і місцевої кореспонденції;

вихідних міжнародних поштових відправлень в установах міжнародного поштового обміну згідно з планом направлення;

вхідних, вихідних, міжнародних поштових відправлень;

поштових відправлень і періодичних видань у структурних виробничих підрозділах, розміщених на магістральних поштових маршрутах;

вхідної і місцевої кореспонденції та періодичних видань по пунктах, які обслуговуються міською службовою поштою;

поштових відправлень, оплачених за авіатарифом;

періодичних видань у газетних вузлах, структурних та виробничих підрозділах, які знаходяться у районних і обласних центрах;

вхідних періодичних видань на одному або почергово на декількох робочих місцях; вихідних періодичних видань у структурних та виробничих підрозділах, які є установами міжнародного поштового обміну відповідно до планів направлення, у тому числі й сортування адресних ярликів, бланків переказів.

Повинен знати: Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок отримання, оброблення та відправлення поштових відправлень і періодичних видань; тарифи за пересилку поштових відправлень; контрольні терміни оброблення і відправлення пошти для свого робочого місця; плани направлення поштових відправлень; діючу систему сортування поштових відправлень і періодичних видань, порядок приписки поштових відправлень і періодичних видань до документів і запаковування їх у постпакети (пачки) і мішки; Правила обліку поштових відправлень і періодичних видань, мішкотари Правила розповсюдження друкованих періодичних видань; Інструкції щодо експедирування періодичних видань; адміністративно-територіальний поділ України; схему маршрутів поштових вагонів, плани направлення міжнародної пошти для свого робочого місця; порядок користування Алфавітним списком країн і територій світу, латинський шрифт; Інструкцію щодо контролю грошової звітності; порядок роботи на листосортувальних машинах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

7. ФЕЛЬД'ЄГЕР

Завдання та обов'язки. Приймає від центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій і військових частин пакети, посилки та упаковки. Оброблює ці відправлення, зберігає, перевозить та доставляє їх адресатам відповідно до Інструкції з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку. Супроводжує цінні відправлення. Здійснює охорону об'єктів зв'язку. Обслуговує юридичних і фізичних осіб в районних центрах (виділених містах) кущовим порядком. Доставляє відправлення залізничними, водними, авіа- й автомаршрутами та здійснює обмін відправленнями з фельд'єгерями на маршрутах. Обслуговує спецмаршрути.

Повинен знати: Інструкцію з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку; порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, передбаченої Інструкцією про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї на підприємствах зв'язку України; плани направлення відправлень за маршрутами; адміністративно-територіальний поділ України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:

ФЕЛЬД'ЄГЕР ІЗ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОРУЧЕНЬ

Завдання та обов'язки. Приймає від центральних та місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій і військових частин пакети, посилки та упаковки. Обробляє ці відправлення. Зберігає, перевозить та доставляє їх адресатам відповідно до інструкції з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку. Обслуговує юридичних і фізичних осіб у районних центрах (виділених містах) кущовим порядком. Доставляє відправлення залізничними, водними, авіа- та автомаршрутами та здійснює обмін відправленнями з фельд'єгерями на маршрутах. Перевозить та доставляє адресатам урядові та високоцінні відправлення. Обслуговує спецмаршрути. Здійснює керівництво роботою районних пунктів спеціального зв'язку та роботою фельд'єгерів, які обслуговують магістральні, міжобласні та внутрішньообласні маршрути та здійснюють обмін відправлень з фельд'єгерями в обласних і республіканських центрах. Наводить довідки під час розшукування відправлень, складає статистичну звітність. Чергує на вузлі спецзв'язку. Здійснює експлуатаційний та наступний контроль.

Повинен знати: Інструкцію з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставляння відправлень спеціального зв'язку; порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, передбаченої Інструкцією про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї на підприємствах зв'язку України; плани направлення відправлень за маршрутами; адміністративно-територіальний поділ України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією фельд'єгеря - не менше 1 року.

8. ЧЕРГОВИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ОБМІН ПОШТИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасний обмін пошти й періодичних видань в установлені контрольні терміни та згідно з планами направлення пошти і періодичних видань відповідно до існуючих правил та інструкцій. Здійснює керівництво й бере участь у прийманні і відправленні пошти. Оформляє документи на прийняту і відправлену пошту. Приймає на початку зміни повідправлену пошту, іменні речі, посібники, поштову тару та інші матеріали і здає їх після закінчення зміни. Вживає заходів для забезпечення збереження пошти. Веде облік надходження і відправлення пошти та установленої виробничої документації. Виконує та контролює виконання працівниками зміни поштових правил, інструкцій, розпоряджень з питань оброблення, перевезення та обміну пошти. У разі відсутності керівника підрозділу та його заступника забезпечує адміністративне керівництво.

Повинен знати: положення, інструкції, розпорядження керівних органів та організацію виробничого процесу з питань оброблення, перевезення і обміну пошти; "Поштові правила"; адміністративно-територіальний поділ України; контрольні терміни проходження поштових відправлень та періодичних видань; тарифи на послуги поштового зв'язку; розклад руху всіх видів транспорту, який перевозить пошту; плани направлення пошти та періодичних видань; латинській шрифт; порядок обліку робочого часу; порядок ведення виробничої документації; основи економіки, організації виробництва та управління; положення про структурний підрозділ; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 3 років.

РОБІТНИКИ

1. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ПОШТОВОГО УСТАТКУВАННЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування простого поштового устаткування та засобів малої механізації (мішкоутримувачів, візків поштових, шаф абонентських і опорних пунктів, номераторів, люків обміну пошти всіх типів, електросургучниць, контейнерів поштових тощо). Виконує поточний ремонт та регулювання механічної та електричної частини обслуговуваного устаткування. Чистить, змащує, готує до роботи поштове устаткування, виконує демонтаж та його випробування.

Повинен знати: правила технічної експлуатації обслуговуваного устаткування; будову і принцип дії обслуговуваного устаткування та засобів малої механізації; контрольно-вимірювальні прилади та інструменти, які застосовуються в роботі; способи слюсарної обробки деталей; інструкцію з правил безпечного виконання робіт на обслуговуваному поштовому устаткуванні.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування поштового устаткування середньої складності (автоматів з продажу листівок, конвертів, газет, автоматів по прийому рекомендованих листів, машин для зварювання полімерних плівок, машин електромеханічних для обробки грошових переказів, маркувальних машин, пачкообв'язуючих і штемпелювальних машин, установок для напівавтоматичного сортування, установок для сортування посилок і газетних пачок, електромеханічних касових апаратів, скидачів вантажів усіх типів, підйомників вертикально-горизонтальних, транспортерів усіх типів тощо). Виконує поточний ремонт, регулювання механічної та електричної частин обслуговуваного устаткування, здійснює його демонтаж і випробування. Виконує капітальний ремонт, монтаж, налагодження механічної та електричної частин простого поштового устаткування. Складає дефектну відомість на поточний і капітальний ремонт.

Повинен знати: правила технічної експлуатації поштового устаткування середньої складності, будову і принцип дії обслуговуваного устаткування; основи електротехніки; способи розбирання і складання вузлів поштового обслуговуваного устаткування; принцип дії електроприладів устаткування; порядок складання дефектних відомостей на ремонт устаткування; інструкцію з правил безпечного виконання робіт на обслуговуваному устаткуванні.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка поштового устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Поточний ремонт і випробування установки для сортування посилок і пачок преси. Капітальний ремонт маркувальної машини.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування складного поштового устаткування (машин листосортувальних автоматичних і напівавтоматичних, машин для автоматичного лицювання і штемпелювання письмової кореспонденції, машин електронних для обробки грошових переказів, пристроїв для знаходження індексу, електронних контрольно-касових апаратів тощо). Виконує поточний ремонт, регулювання механічної і електричної частини обслуговуваного устаткування, здійснює його демонтаж і випробування. Виконує капітальний ремонт, монтаж, налагодження механічної та електричної частин поштового устаткування середньої складності.

Повинен знати; правила технічної експлуатації складного поштового устаткування; будову, електричні і кінематичні схеми обслуговуваного поштового устаткування; способи виконання ремонту, монтажу складного поштового устаткування і методи відновлення і зміцнення спрацьованих деталей; правила користування складними контрольно-вимірювальними приладами; інструкцію з правил безпечного виконання робіт на обслуговуваному устаткуванні.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка поштового устаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Поточний ремонт напівавтоматичної листосортувальної машини. Капітальний ремонт машини для зварювання полімерних плівок.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування особливо складного поштового устаткування. Виконує поточний ремонт, випробування, регулювання і демонтаж обслуговуваного устаткування. Виконує капітальний ремонт, налагодження механічної та електричної частин складного й особливо складного поштового устаткування та його монтаж.

Повинен знати: правила технічної експлуатації особливо складного поштового устаткування; конструкцію, електричні і кінематичні схеми складного поштового устаткування; методи випробувань складного поштового устаткування на відповідність до технічних умов; статичне й механічне балансування; допустимі навантаження на робочі деталі, вузли та механізми складного й особливо складного поштового устаткування; профілактичні заходи щодо запобігання пошкодженням і аваріям; похибки вимірювальних приладів; правила читання складних збірних і деталізованих креслень; інструкцію з правил безпечного виконання робіт на устаткуванні, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка поштового устаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт. Налагодження автоматичної листосортувальної машини. Капітальний ремонт пристрою для знаходження індексу.

2. ПРОВІДНИК-ЕЛЕКТРОМОНТЕР ПОШТОВИХ ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Обслуговує поштовий вагон. Утримує вагон у належному санітарно-гігієнічному стані. Забезпечує роботу систем опалення, водозабезпечення, електрообладнання, вентиляційних та холодильних пристроїв, усуває пошкодження, що виникають. Бере участь у технічному огляді поштового вагону перед відправленням у рейс. Здійснює технічне обслуговування обладнання поштового вагону. Бере участь у обміні та обробці пошти на шляху прямування поштового вагону. Виймає листи із поштових скриньок, штемпелює їх, перевіряє пошту, бере участь у розкритті і запаковуванні страхових мішків, приймає і видає пошту з поштового вагону. Забезпечує збереження пошти під час обміну та на шляху прямування поштового вагону. Відповідає за наявність обладнання та інвентаря у поштовому вагоні. Готує поштовий вагон до здавання у заводський або деповський ремонт, бере участь у прийманні вагону після ремонту та складанні приймально-здавального акту. Здійснює підготовку вагону до літніх та зимових перевезень. Бере участь у складанні актів під час аварій та пошкодженнях поштового вагону і забезпечує схоронність майна та його повернення до місця призначення або місця приписки. Виконує іншу роботу за дорученням начальника поштового вагону. Упроваджує заходи для виконання правил перевезення пошти й експлуатації поштових вагонів на залізницях України.

Повинен знати: загальне й внутрішнє обладнання поштового вагону і його основних вузлів; види ремонту поштового вагону і термін його виконання; способи перевірки букс, гальм та електрообладнання; види пошкоджень, за яких вагони не включаються до складу поїздів; будову електрообладнання вагонів (генератора, акумуляторної батареї, розподільного щита), вентиляційного і холодильного обладнання та інше; порядок завантаження і розвантаження поштових вагонів; адміністративно-територіальний поділ України; плани направлення пошти та періодичних видань у межах обслуговуваних маршрутів; Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України, Інструкцію із сигналізації та руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випусками 00 та 58 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Назви професій за
цим розділом
Діапа-
зон
розря-
дів
Назви професій за
випусками 00 та 58 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
1.
Електромеханік
поштового
устаткування
3-6
Электромеханик
почтового оборудования
3-6
2.
Провідник-електромо
нтер поштових
вагонів
-
Проводник-электромонтер
почтових вагонов
-

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених випусками 00 та 58 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Назви професій за
випуском 00 та 58
ЕТКС видання
1986 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
Назви професій за цим
розділом
Діапа-
зон
розря-
дів
1.
Электромеханик
почтового
оборудования
3-6
Електромеханік поштового
устаткування
3-6
2.
Проводник-электром
онтер почтових
вагонов
-
Провідник-електромонтер
поштових вагонів
-

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N пор.
Назва професії
1
2
ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК
Керівники
1.
Головний фахівець з електрозв'язку
2.
Директор філіалу
3.
Начальник відділу електрозв'язку
4.
Начальник відділу маркетингу
5.
Начальник диспетчерської служби
6.
Начальник зміни
7.
Начальник центру електрозв'язку
8.
Начальник центру інформаційних технологій та
технічного забезпечення
9.
Начальник центру обслуговування споживачів і продажу
послуг
10.
Начальник цеху електрозв'язку
Професіонали
1.
Інженер антенно-щоглових споруд
2.
Інженер електрозв'язку
3.
Інженер-електронік з експлуатації обладнання
електрозв'язку
4.
Інженер засобів радіо та телебачення
5.
Інженер з організації виробничих процесів
електрозв'язку
6.
Інженер лінійних споруд електрозв'язку та
абонентських пристроїв
Фахівці
1.
Диспетчер електрозв'язку
2.
Електромеханік електрозв'язку
3.
Електромеханік засобів радіо та телебачення
4.
Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та
абонентських пристроїв
5.
Інспектор електрозв'язку
6.
Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та
організаційних питань електрозв'язку
7.
Оператор радіочастотного контролю
8.
Технік електрозв'язку
Технічні службовці
1.
Оператор електрозв'язку
2.
Радіооператор
3.
Телеграфіст
4.
Телефоніст довідкової служби міської телефонної
мережі
5.
Телефоніст міжміського телефонного зв'язку
6.
Фотооператор
Робітники
N пор.
Назва професій
Діапазон
розрядів
1
2
3
1.
Антенник-щогловик
3-7
2.
Електромонтер з обслуговування холодильного
устаткування електрозв'язку
3-7
3.
Електромонтер з обслуговування
електроустановок
3-7
4.
Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку
та проводового мовлення
3-7
5.
Електромонтер підземних споруд та
комунікацій електрозв'язку
3-5
6.
Електромонтер станційного радіотелевізійного
устаткування
3-7
7.
Електромонтер станційного устаткування
проводового мовлення
3-7
8.
Електромонтер станційного устаткування
телеграфного зв'язку
3-7
9.
Електромонтер станційного устаткування
телефонного зв'язку
3-7
10.
Кабельник-спаювальник
3-7
ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК
Керівники
1.
Начальник відділення зв'язку
2.
Начальник відділу поштового зв'язку
3.
Начальник каси головної
4.
Начальник диспетчерської служби
5.
Начальник вагону поштового
Професіонали
1.
Інженер засобів механізації та автоматизації
поштового зв'язку
2.
Інженер з організації виробничих процесів поштового
зв'язку
Фахівці
1.
Диспетчер поштового зв'язку
2.
Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та
організаційних питань поштового зв'язку
3.
Технік поштового зв'язку
Технічні службовці
1.
Експедитор (перевезення пошти)
2.
Контролер технічний поштових вагонів
3.
Листоноша
4.
Оброблювач замовлень
5.
Оператор поштового зв'язку
6.
Сортувальник поштових відправлень та виробів друку
7.
Фельд'єгер
8.
Черговий відповідальний за обмін пошти
N пор.
Назва професій
Діапазон
розрядів
Робітники
1.
Електромеханік поштового устаткування
3-6
2.
Провідник-електромонтер поштових вагонів
-

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70 "Зв'язок".

Краматорськ, 2005 р.