ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ,

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державний комітет

інформаційної політики,

телебачення

та радіомовлення України

19.11.2002

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної

політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 83

Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення

Видання друге, перепрацьоване

ВСТУП

Випуск 83 "Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) розроблено відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з урахуванням змін і доповнень до змісту кваліфікаційних характеристик, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, новітніх технологій, організації виробництва і праці. У випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості їх побудови.

Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачено у кваліфікаційних характеристиках, усі працівники повинні знати, виконувати та додержуватися правил і норм охорони праці, безпечного ведення робіт, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які вміщено у випуску 1 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ (ТЕЛЕКОМПАНІЇ, РАДІОКОМПАНІЇ)

Завдання та обов'язки. Керує всіма видами діяльності телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії). Організовує і спрямовує роботу її структурних підрозділів, очолює творчу діяльність журналістських колективів компанії з удосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання усіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці і випуску в ефір матеріалів про найважливіші події в області (регіоні). Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних виробничо-фінансових планів структурних підрозділів телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії), організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними і фінансовими ресурсами. Забезпечує виконання планових показників. Здійснює постійний зв'язок із регіональними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками. Укладає договори з підприємствами, організаціями і установами, контролює їх виконання. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників. Контролює виконання підрозділами мовлення календарно-тематичних планів. Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці, удосконалення видів і форм мовлення. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань матеріальних і технічних ресурсів. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, з іншими виробниками програм. Постійно дбає про забезпечення компанії кваліфікованими працівниками. Створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у економічній та господарській діяльності компанії. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень.

Повинен знати: законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня щодо організації діяльності теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового і культурного життя в країні, області (регіоні), передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм; авторське і трудове законодавство; організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування; методи господарського розрахунку; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

2. ГОЛОВНИЙ РЕЖИСЕР

Завдання та обов'язки. Організовує і спрямовує творчо-виробничий процес створення теле-, радіопрограм. Визначає творчу концепцію діяльності головної редакції (дирекції, творчого об'єднання). Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів головної редакції (дирекції, творчого об'єднання), забезпечує виконання затверджених планових показників. Здійснює постійний зв'язок із творчими спілками, іншими громадськими організаціями та культурно-просвітніми закладами. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний та зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопродукції. Очолює роботу з формування творчого активу творчого об'єднання з артистичного та художнього персоналу театрів, концертних організацій, музичних, танцювальних та самодіяльних колективів. Створює умови для творчої атмосфери в колективі та повної реалізації здібностей працівників художньо-виробничого персоналу. Проводить роботу з удосконалення видів і форм мовлення, організації виробництва, праці творчих колективів, виявляє резерви виробництва. Бере участь у прийнятті та обговоренні літературних сценаріїв, художньо-декоративного оформлення. Керує творчими групами, забезпечує адекватне трактування творцями програм авторських задумів, контролює комплекс робіт, пов'язаних із виробництвом теле-, радіопрограм, координує роботу художньо-виробничого персоналу. Затверджує режисерські сценарії (експлікації), а також акторів на головні ролі та основних учасників постановочних програм. Контролює готовність творчих груп до запису та монтажу. Бере участь у прийнятті програм. Контролює використання технічних засобів. У разі потреби безпосередньо бере участь у створенні особливо складних та відповідальних програм. Здійснює творче керівництво колективом режисерів, створює умови для постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує раціональний розподіл навантажень між режисерами на нормативній основі. Створює умови для застосування прогресивних форм організації праці режисерів. Вирішує всі питання на основі дотримання чинного законодавства. Вносить пропозиції щодо розмірів авторської, виконавської та постановочної винагород, зарахування на роботу, переміщення, звільнення та заохочення кращих працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни.

Повинен знати: чинне законодавство з питань культури та інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення та радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід режисерської майстерності; творчий процес та технологію створення теле-, радіопрограм; технічні засоби телебачення та радіомовлення; авторське і трудове законодавство; порядок укладання і виконання авторських та трудових договорів; організацію праці та управління; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді режисера - не менше 5 років.

3. ДИРЕКТОР ОБ'ЄДНАННЯ (ТВОРЧОГО, ТВОРЧО-ВИРОБНИЧОГО, РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОГО)

Завдання та обов'язки. Керує всіма видами діяльності об'єднання. Організовує й спрямовує роботу його структурних підрозділів. Формує концепцію мовлення об'єднання. Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних, виробничо-фінансових планів, домагається їх збалансованості з можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними та фінансовими ресурсами. Забезпечує виконання планових показників. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, регіональними та зарубіжними теле-, радіоорганізаціями. Вносить пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Контролює виконання календарно-тематичних планів мовлення об'єднання, угод, укладених із вітчизняними та зарубіжними партнерами. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо створення телевізійних програм, радіопрограм. Затверджує готові програми та мікрофонні матеріали. Очолює роботу редакційно-художньої ради об'єднання. Вносить пропозиції щодо оплати праці штатних і позаштатних працівників, авторів і учасників програми. Здійснює заходи щодо застосування прогресивних форм оплати праці, удосконалення видів і форм мовлення. Контролює використання передбачених для об'єднання фінансових асигнувань, матеріальних і технічних засобів. Сприяє обміну теле-, радіопрограмами, які створено об'єднанням, з іншими виробниками теле-, радіопродукції, участі в рекламній, рекламно-інформаційній, комерційній діяльності. Вживає заходів щодо забезпечення об'єднання кваліфікованими працівниками та ефективного використання їх знань і досвіду. Створює умови для постійного творчого зростання працівників, підвищення Їх кваліфікації. Вирішує всі питання на основі дотримання чинного законодавства, активно використовує правові засоби для удосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни. Вирішує у межах своєї компетенції питання щодо зарахування на роботу, переміщення, звільнення, а також заохочення працівників або накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни.

Повинен знати: законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном; передовий і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм; організацію праці і управління; основи планування та фінансування, форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

4. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ (РЕДАКЦІЇ) (ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ)

Завдання та обов'язки. Керує всіма видами діяльності відділу (редакції). Згідно з календарно-тематичним планом мовлення забезпечує створення теле-, радіопрограм на високому художньому рівні. Бере участь у формуванні концепції мовлення, розробленні відділом (редакцією, творчими об'єднаннями, групами) перспективних і поточних планів мовлення та затверджує їх. Організовує роботу з розширення та поновлення авторського активу, удосконалення видів і форм мовлення. Прослуховує та приймає готові програми (передачі), узгоджує мікрофонні матеріали. Проводить роботу з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм. Забезпечує раціональне використання матеріальних, фінансових та технічних ресурсів, розвиток комерційної діяльності. Згідно з чинним законодавством здійснює заходи щодо забезпечення норм авторського права. Контролює ведення обліку програм (передач), що вийшли в ефір. Створює умови для повної реалізації творчих здібностей редакторського художньо-виробничого персоналу відділу (редакції), запровадження прогресивних форм організації та оплати праці. Вживає заходів щодо залучення до роботи у відділі кваліфікованих працівників, забезпечує раціональний розподіл навантажень між ними, створює умови для творчого зростання та підвищення кваліфікації персоналу, проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Вносить пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни.

Повинен знати: законодавчі та нормативні акти, постанови, розпорядження, накази, нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності відділу та визначають вимоги до теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний досвід організації теле-, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм; порядок укладання та виконання договорів; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи планування та фінансування; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської або редакторської роботи - не менше 5 років.

5. ЗАВІДУВАЧ ПУНКТУ КОРОСПОНДЕНТСЬКОГО

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю кореспондентського пункту, зокрема складанням проектів перспективних і поточних виробничо-фінансових планів корпункту, відповідає за їх виконання. Підтримує постійний зв'язок з органами державного й господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, прес-центрами, інформаційними агентствами, засобами масової інформації. Розподіляє завдання між кореспондентами, узагальнює досвід їх роботи, готує власні матеріали. Організовує роботу щодо залучення та розширення кола кваліфікованих авторів, проводить роботу з авторським активом. Забезпечує правильне й раціональне використання спеціальної техніки, транспорту, інших матеріально-технічних засобів, які виділяються корпункту. Узагальнює результати роботи з листами читачів (телеглядачів, радіослухачів), готує рекомендації щодо їх використання в публікаціях (передачах). Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці. Вносить пропозиції щодо зарахування на роботу, звільнення, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової й виробничої дисципліни.

Повинен знати: чинне законодавство, накази, розпорядження, інші нормативні матеріали, що стосуються діяльності корпункту; інформацію щодо найважливіших громадсько-політичних подій, досягнень та проблем в господарському, науковому та культурному житті країни і за кордоном; технічні засоби та технологію створення газети (журналу, теле-, радіопередач); літературне редагування; основи авторського і трудового права; економіку, організацію праці та управління; правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 5 років.

6. ПРЕЗИДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ. ПРЕЗИДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ

Завдання та обов'язки. Керує всіма видами діяльності теле-, радіокомпаній. Організовує і спрямовує діяльність її структурних підрозділів, роботу журналістських колективів компанії на вдосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання всіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці та випуску в ефір матеріалів про важливі загальнодержавні події. Очолює розроблення перспективних і поточних, календарно-тематичних, виробничо-фінансових планів структурних підрозділів теле-, радіокомпаній, організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними й фінансовими ресурсами, виконання планових показників. Здійснює постійний зв'язок з органами державного управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, місцевими теле-, радіоорганізаціями, зарубіжними організаціями. Укладає договори з підприємствами, організаціями й установами. Контролює виконання договорів, укладених компанією з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм. Очолює роботу адміністративно-програмної ради компанії. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників. Контролює виконання відділами мовлення календарно-тематичного плану. Здійснює заходи щодо вдосконалення видів та форм мовлення із застосуванням прогресивних форм організації та охорони праці. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань, матеріальних і технічних ресурсів. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, із зарубіжними виробниками програм. Вживає заходів до забезпечення компанії кваліфікованими працівниками, створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів в економічній та господарській діяльності компанії. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової й виробничої дисципліни.

Повинен знати: законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня, які регламентують діяльність теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події; стан і перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення; передові технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм; організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування; методи господарського розрахунку; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері інформації на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

7. СЕКРЕТАР ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Завдання та обов'язки. Забезпечує планово-фінансову та адміністративно-господарську діяльність головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання). Організовує роботу з підготовки проектів календарно-тематичних та виробничо-фінансових планів головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання). Стежить за виконанням затверджених планів та поданням у встановлені терміни звітної документації. Бере участь у розробленні планів роботи редакційно-художньої ради, організовує її роботу та контроль за виконанням прийнятих рішень. Забезпечує раціональне використання гонорарного фонду, правильне застосування ставок і розцінок під час оплати праці авторів і учасників передач, виплату винагороди зарубіжним учасникам програм (передач). Контролює правильне оформлення та визначення умов договорів з авторами, учасниками програм (передач) та сторонніми організаціями, дотримання сторонами умов укладених договорів. Бере участь у складанні проектів кошторисів витрат на підготовку програм (передач), готує документи на виплату постановочних та додаткових винагород. Здійснює контроль за використанням коштів під час розрахунку зі сторонніми організаціями за надані послуги головній редакції (студії, дирекції, творчому об'єднанню), візує документи на оплату. У межах своєї компетенції здійснює контроль за роботою структурних підрозділів, дотриманням встановлених термінів підготовки програм (передач), контролює виконання плану мовними відділами, узагальнює матеріали з виконання виробничих завдань (норм виробітку) працівниками головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання). Організовує проведення творчих і виробничих нарад працівників головної студії (редакції, дирекції, творчого об'єднання). Організовує роботу з підбору кадрів, забезпечує поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, моральних та матеріальних стимулів у підвищенні ефективності теле-, радіовиробництва, якості теле-, радіопрограм (передач), впроваджує в практику роботи колективу прогресивні форми організації та оплати праці. Забезпечує матеріально-технічне постачання головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання) та необхідні умови праці та відпочинку працівників. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці. Забезпечує ведення табельного обліку. Готує проекти наказів по головній редакції (студії, дирекції, творчому об'єднанню), доводить до відома керівників структурних підрозділів постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи щодо їх діяльності, контролює їх виконання. Підтримує зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, творчими та громадськими організаціями.

Повинен знати: чинне законодавство з питань політики та інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня щодо діяльності головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання); інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; технічні засоби та технологію створення телевізійних (радіо-) передач; основи авторського та трудового законодавства; економіку, організацію праці та управління; основи планування та фінансування; форми та системи оплати праці та матеріального стимулювання; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ВЕДУЧИЙ ПРОГРАМИ

Завдання та обов'язки. Здійснює ведення студійних і позастудійних телевізійних (радіо-) програм на високому рівні. Бере участь у розробленні основних напрямів телебачення, радіомовлення. Готує власні матеріали і виступає в ефірі як автор програми. Виїздить на місце для висвітлення найважливіших подій. Підтримує постійний зв'язок з органами державного і господарського управління, громадськими організаціями, творчими спілками, регіональними теле-, радіоорганізаціями. Готує попередню верстку програми, підводки до сюжетів. У разі потреби готує коментар. Бере участь у підготовці програм. Попередньо знайомиться із загальною ідеєю та літературною основою програми, вносить пропозиції щодо її удосконалення. Працює з учасниками програми, разом з режисером надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіо). Бере участь спільно з творчою бригадою в попередніх переглядах (прослуховуваннях) відібраних і знятих відеозаписів (записаних фонограм). Готує текст (тези) ведення програм, погоджує його з редактором, забезпечує достовірність наведених даних. Бере участь у репетиціях і записах, працює в прямому ефірі. Бере участь у переглядах і відбиранні матеріалів для монтажу. У разі потреби здійснює створення програм як редактор. Замовляє авторам літературні матеріали та редагує їх, організовує виступи учасників програм. Бере участь в обговоренні авторських робіт, прийомі режисерських сценаріїв та готових програм. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів.

Повинен знати: чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів, що регламентують діяльність телебачення, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; технічні засоби та технологію створення теле-, радіопрограм; літературне редагування; техніку мовлення; норми сучасного літературного мовлення; методи роботи в кадрі (перед мікрофоном); основи авторського і трудового законодавства; нормативні акти та методичні рекомендації щодо регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 5 років.

2. ВИПУСКОВИЙ

Завдання та обов'язки. Відповідно до затвердженої робочої програми дня забезпечує випуск в ефір теле-, радіопрограм. Складає і погоджує з редакціями та керівництвом дирекції план передач на тиждень, а також на мовний день, розраховує посекундно всі компоненти майбутньої програми, готує резервні текстові та музичні матеріали для випуску в ефір під час пауз між передачами, пише оголошення для дикторів, пов'язані з можливими змінами у програмах. Здійснює зв'язок з редакціями і технічними службами. Звіряє з робочою програмою наявність мікрофонних папок і касет (плівок) із записом призначених до ефіру матеріалів. У разі потреби вносить зміни в робочі програми та коригує видачу передач в ефір. Приймає оперативні рішення у разі невідповідності зданої передачі робочій програмі або невідповідності хронометражу передачі запланованому відрізку часу, негайно повідомляє про це керівництво дирекції або редакції. Стежить за дотриманням чинних інструкцій та технологічних правил щодо підготовки, оформлення та видачі передач в ефір. Реєструє всі зауваження щодо випуску за зміну. Бере участь в організації випуску наступного дня. Керує творчою роботою обслуговуючого персоналу зміни.

Повинен знати: чинне законодавство з питань інформаційної політики; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня щодо діяльності головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання); інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; технічні засоби та технологію створення телевізійних (радіо-) передач; основи авторського та трудового законодавства; економіку, організацію праці та управління; основи планування та фінансування; форми та системи оплати праці та матеріального стимулювання; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж редакційної чи спорідненої за характером і складністю роботи - не менше 2 років.

3. ВИПУСКОВИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Завдання та обов'язки. Організовує та забезпечує згідно із затвердженою програмою та графіком випуск теле-, радіопрограми мовного дня. Бере участь у розробленні поточних і оперативних планів редакцій (дирекції). Забезпечує контроль за дотриманням чинних інструкцій та технологічних правил підготовки та оформлення передач до ведення. У разі потреби коригує програму, дикторські тексти та оголошення. Контролює проходження передач в ефірі згідно із затвердженою програмою. Редагує інформаційні та інші матеріали, що надходять з відділів редакцій, кореспондентської мережі, регіональних теле-, радіокомпаній. Готує виклад офіційних документів та матеріалів преси, формує верстку інформаційних випусків. Узгоджує з відповідними підрозділами проходження особливо важливих програм. Підписує відповідну документацію про минулий ефірний день і фіксує всі зауваження щодо випуску. Підтверджує відповідність мікрофонних матеріалів, що вийшли в ефір, тим, що здаються до архіву. Готує огляди редакційної пошти. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), готує відповіді авторам листів.

Повинен знати: чинне законодавство з питань інформації; постанови, розпорядження, накази та інші документи органів вищого рівня, що визначають професійні вимоги до художнього рівня теле-, радіопередач; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий та зарубіжний досвід телебачення, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопередач; основи трудового законодавства; галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді випускового - не менше 3 років.

4. КОМЕНТАТОР

Завдання та обов'язки. Готує для теле-, радіопрограм матеріали з внутрішнього і міжнародного життя. Готує виклад найважливіших документів, матеріалів преси та інформаційних агентств. Виступає в ефірі з аналізом подій та фактів. Організовує й проводить теле-, радіомости. Виїздить на місця для висвітлення подій як спеціальний кореспондент. Бере участь у розробленні основних напрямів телебачення (радіомовлення), формує, розширює та поновлює авторський актив. Замовляє штатним і позаштатним авторам підготовку необхідних матеріалів. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх з питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм (передач). Редагує матеріали, подані авторами, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Своєчасно погоджує з авторами необхідні скорочення, доповнення, зміни, забезпечує рецензування поданих матеріалів. Вносить пропозиції щодо прийняття чи відхилення літературних матеріалів. Бере участь в обговоренні авторських робіт, прийманні режисерських сценаріїв (експлікацій) та готових програм (передач). Оформляє документацію для укладання договорів з авторами. Організовує виступи учасників програм (передач), редагує їхні матеріали. Здійснює зв'язок з органами державного та господарського управління, творчими та громадськими організаціями.

Повинен знати: чинне законодавство з питань політики радіо і телебачення; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи, що регламентують діяльність телебачення, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби і технологію створення телепрограм (радіопрограм), методи роботи в кадрі перед мікрофоном, основи техніки усного мовлення; літературне редагування; основи авторського і трудового законодавства, економіки, організації праці; нормативні акти і методичні рекомендації, що регламентують діяльність творчих працівників; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

5. КОРЕСПОНДЕНТ (ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує відповідні підрозділи оперативною інформацією та іншими матеріалами. Готує та веде репортажі з місця подій, виступає в програмах із власними матеріалами. Бере участь у теле-, радіопрограмах, що транслюються в прямому ефірі, розробленні перспективних та поточних планів відділу. Вносить пропозиції з основних напрямів телебачення (радіомовлення). Формує, розширює та поновлює авторський актив. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Оформляє документацію для укладання договорів з авторами. Організовує виступи учасників програм, редагує їхні матеріали. Здійснює постійний зв'язок з органами державного, господарського управління та місцевого самоврядування і творчими спілками. Організовує зворотний зв'язок із теле-, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм (передач), працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує Їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів. Оформляє мікрофонні матеріали. Веде картотеку позаштатних авторів.

Повинен знати: чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення (радіомовлення); інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби та технологію створення телепрограм (радіопрограм); методи роботи в кадрі (перед мікрофоном); основи техніки мовлення; літературне редагування; основи авторського та трудового законодавства; порядок укладання та виконання авторських договорів; основи економіки, організації праці; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності праці творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

6. КОРЕСПОНДЕНТ ВЛАСНИЙ (ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ)

Завдання та обов'язки. Готує оперативні, публіцистичні, документальні та художні матеріали, що висвітлюють події з певної тематики чи в закріпленому за ним районі, забезпечує ними відповідні підрозділи телебачення (радіомовлення). Виїздить на місця для висвітлення подій в країні та за кордоном, виступає в передачах із власними матеріалами. Вносить пропозиції з основних напрямів телебачення (радіомовлення). Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення, теле-, радіопередач, що транслюються в прямому ефірі. Формує, розширює та поновлює авторський актив. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Оформляє документацію для укладання договорів з авторами, організовує виступи учасників програм. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, громадськими організаціями і творчими спілками, центральними та регіональними організаціями телебачення (радіомовлення). Організовує зворотний зв'язок із теле-, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів. Оформляє мікрофонні матеріали. Веде картотеку позаштатних авторів.

Повинен знати: чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення; технічні засоби та технологію створення теле-, радіопередач; методи роботи перед телекамерою (мікрофоном); основи техніки мовлення; літературне редагування; порядок укладання та виконання авторських договорів; основи економіки, організації праці, галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

7. КОРЕСПОНДЕНТ СПЕЦІАЛЬНИЙ

Завдання та обов'язки. Готує найвідповідальніші оперативні, публіцистичні, документальні та художні матеріали, телевізійні програми та радіопрограми з питань внутрішнього й міжнародного життя. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні і за кордоном, виступає в програмах (передачах) з власними матеріалами. Бере участь у теле-, радіопрограмах (передачах), що транслюються в прямому ефірі. Розробляє концепцію мовлення за своєю тематикою, бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення. Формує, розширює й поновлює авторський актив. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх з питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програми. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Оформляє документацію з укладання договорів з авторами. Організовує виступи учасників програм (передач). Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, зарубіжними організаціями та творчими спілками, центральними та місцевими організаціями телебачення (радіомовлення). Організовує зворотний зв'язок з телевізійною (радіо) аудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм; готує матеріали для відповіді авторам листів. Оформляє мікрофонні матеріали. Веде картотеку позаштатних авторів.

Повинен знати: чинне законодавство з питань політики та інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні матеріали органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення (радіомовлення); інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби та технологію створення теле-, радіопрограм; методи роботи в кадрі перед мікрофоном; основи техніки мовлення; літературне редагування; основи авторського і трудового законодавства; порядок укладання та виконання авторських договорів; основи економіки, організації праці; галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

8. ОГЛЯДАЧ (ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ)

Завдання та обов'язки. Готує проблемні огляди теле-, радіопрограм з питань внутрішньої і зовнішньої політики держави, внутрішнього і міжнародного життя. Виступає з порівняльним аналізом поточних подій і їх висвітленням у програмах телебачення (радіомовлення). Виконує роботу з всебічної оцінки якості передач, їх журналістського, художнього рівня, жанрового розмаїття, культури мови. Оцінює верстку окремих програм, блоків передач і мовного дня в цілому, чим сприяє їх вдосконаленню, а в разі потреби - зміні концепції, підвищенню кваліфікації журналістів, впровадженню сучасних форм у повсякденне мовлення.

Повинен знати: чинне законодавство з питань політики, радіо і телебачення; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби і технологію створення телепрограм (радіопрограм), методи роботи в кадрі перед мікрофоном, основи техніки усного мовлення; літературне редагування; основи авторського і трудового законодавства, економіки, організації праці; нормативні акти і методичні рекомендації, що регламентують діяльність творчих працівників; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

9. ОГЛЯДАЧ ПОЛІТИЧНИЙ (ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ)

Завдання та обов'язки. Готує проблемні теле-, радіоматеріали з питань внутрішнього та міжнародного життя. Виступає з аналізом поточних подій сучасного життя в Україні та за кордоном, дає їм всебічну оцінку. Виїздить на місця для висвітлення подій як спеціальний кореспондент. Формує концепцію телебачення (радіомовлення) із певної тематики, а також основних напрямів розвитку громадсько-політичного мовлення. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення. Організовує виступи українських та зарубіжних політичних, державних і громадських діячів, проводить інтерв'ю, бесіди тощо. Виступає як ведучий теле-, радіомостів, у разі потреби веде прямі трансляції та репортажі. Формує, розширює та оновлює авторський актив. Замовляє штатним та позаштатним авторам матеріали, у процесі роботи з авторами надає їм творчу допомогу з підготовки матеріалів для телевізійних програм, радіопрограм, консультує авторів щодо висвітлювання проблем, структури та змісту матеріалів. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками. Організовує та підтримує зворотний зв'язок з теле-, радіоаудиторією. Сприяє підвищенню кваліфікації молодих журналістів. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів. Бере участь у розробленні та створенні спільних теле-, радіопрограм із зарубіжними партнерами.

Повинен знати: чинне законодавство з питань культури та інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби та технологію створення телевізійних програм та радіопрограм; методи роботи в кадрі (перед мікрофоном); основи техніки мовлення; літературне редагування; основи авторського та трудового законодавства, економіки, організації праці; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

10. РЕДАКТОР (ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ)

Завдання та обов'язки. Здійснює згідно з календарно-тематичним планом мовлення відділу роботу зі створення теле-, радіопередач. Бере участь у розробленні концепції мовлення, календарно-тематичних та виробничих планів відділу. Формує, розширює й оновлює авторський актив. Замовляє штатним і позаштатним авторам п'єси, інсценізації, сценарії, сценарні плани та інші види літературної основи телепрограм (радіотворів). Подає на розгляд редакційно-художньої ради авторські заявки та сценарії передач, оформляє документацію для укладання договорів з авторами. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту сценарію, відбору ілюстративного матеріалу, складу учасників передач. Вносить пропозиції щодо прийняття чи відхилення сценаріїв або про необхідність внесення до них змін та доповнень, своєчасно повідомляє авторів про прийняте рішення. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Узгоджує з авторами скорочення, доповнення та зміни. У разі потреби організовує рецензування поданих матеріалів. Забезпечує дотримання авторських прав, своєчасне здавання сценаріїв творчій бригаді, участь у передачах виступаючих, передбачених сценарієм. Бере участь у роботі знімальної групи (творчої бригади) на всіх стадіях виробництва й здавання готових передач. У межах своєї компетенції вносить пропозиції режисеру під час проведення зйомок (записів), монтажу та озвучення. Здійснює зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, творчими спілками, кореспондентами. Організовує зворотний зв'язок із телевізійною, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами передач, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення передач, готує відповіді авторам листів, рецензує передачі, що вийшли в ефір. Готує й подає у встановлені терміни мікрофонні матеріали. Переглядає (прослуховує) матеріали, підготовлені до ефіру, редагує їх. Стежить за правильним оформленням і своєчасним видаванням документації на оплату, вносить пропозиції щодо розмірів оплати праці авторів і учасників передач. Веде картотеку позаштатних авторів, облік передач, що вийшли в ефір.

Повинен знати: чинне законодавство з питань інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що визначають вимоги до художнього рівня теле-, радіопередач; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби та технологію теле-, радіопередач; літературне редагування; основи авторського та трудового законодавства; порядок укладання та виконання авторських договорів; основи економіки; організації праці та управління; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший редактор (телебачення, радіомовлення): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді редактора (телебачення, радіомовлення) - не менше 3 років.

Редактор (телебачення, радіомовлення): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу робот.

11. РЕЖИСЕР РАДІОМОВЛЕННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює згідно з календарно-тематичним планом мовлення творчо-виробничий процес створення радіопрограм. Бере участь у розробленні тематичного плану відділу (редакції). Забезпечує виконання комплексу робіт з підготовки програми. Сприяє забезпеченню технічними засобами відповідних передач. Надає творчу допомогу авторам у процесі роботи над сценарним планом. Розробляє спільно з творчою групою режисерський (робочий) сценарій, при цьому адекватно трактуючи авторський задум; проект календарно-постановочного плану (графік виробництва), кошторис витрат (розрахунок основних витрат) і подає їх на затвердження. Бере участь у розробленні звукового вирішення передачі. Підбирає й подає на затвердження у встановленому порядку склад виконавців та основних учасників передач. Проводить репетиції, записи, монтаж передач, випуск їх в ефір у встановлені терміни. У разі потреби працює за пультом. Забезпечує дотримання графіка виробництва, раціональну організацію праці творчої групи та бригади обслуговуючих працівників, економне використання виділених технічних ресурсів. Здає разом із редактором готову передачу. Підписує репетиційно-явочні листки, інші фінансові документи. Керує творчою групою та бригадою обслуговуючих працівників, які створюють передачу, підтримує творчу атмосферу в колективі, працює над удосконаленням видів і форм мовлення.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що визначають вимоги до художнього рівня радіопрограм; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід режисерської майстерності; творчий процес і технологію створення радіопередач; основи трудового законодавства, економіки, методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший режисер радіомовлення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді режисера радіомовлення - не менше 3 років.

Режисер радіомовлення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

12. РЕЖИСЕР ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює згідно з календарно-тематичним планом мовлення творчо-виробничий процес створення телепрограм. Бере участь у розробленні тематичного плану відділу (редакції). Забезпечує виконання комплексу робіт із підготовки програми. Сприяє забезпеченню технічними засобами відповідних передач. Надає творчу допомогу авторам у процесі роботи над сценарним планом. Розробляє спільно з творчою групою режисерський сценарій, при цьому адекватно трактуючи авторський задум, проект. Спільно з художником-постановником та оператором визначає образотворче вирішення передачі; затверджує ескізи та приймає готові декорації, костюми, меблі, реквізит. Бере участь у розробленні звукового вирішення передачі. Підбирає й подає на затвердження у встановленому порядку склад виконавців та основних учасників передач. Розробляє спільно з творчою групою проект календарно-постановочного плану (графік виробництва), кошторис витрат і подає їх на затвердження. Несе відповідальність за дотримання планових строків випусків передач та кошторису витрат. Розробляє плани необхідних дозйомок і здійснює їх спільно з оператором телебачення. Проводить репетиції, підписує репетиційно-явочні листки, інші фінансові документи. Керує творчою групою та бригадою обслуговуючих працівників, які створюють передачу.

Повинен знати: постанови, розпорядження та нормативні документи органів вищого рівня, що визначають вимоги до художнього рівня телепередач; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід режисерської майстерності; творчий процес і технологію створення телепередач; основи трудового законодавства, методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший режисер телебачення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді режисера радіомовлення - не менше 3 років.

Режисер телебачення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N пор.
Назви професій
КЕРІВНИКИ
1.
Генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії,
радіокомпанії)
2.
Головний режисер
3.
Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого,
радіотелевізійного)
4.
Завідувач відділу (редакції) (телебачення,
радіомовлення)
5.
Завідувач пункту кореспондентського
6.
Президент Національної телекомпанії України. Президент
Національної радіокомпанії України
7.
Секретар відповідальний
ПРОФЕСІОНАЛИ
1.
Ведучий програми
2.
Випусковий
3.
Випусковий відповідальний
4.
Коментатор
5.
Кореспондент (телебачення, радіомовлення)
6.
Кореспондент власний (телебачення, радіомовлення)
7.
Кореспондент спеціальний
8.
Оглядач (телебачення, радіомовлення)
9.
Оглядач політичний (телебачення, радіомовлення)
10.
Редактор (телебачення, радіомовлення)
11.
Режисер радіомовлення
12.
Режисер телебачення

Надруковано:

"Довідник кваліфікаційних характеристик

професій працівників.

Випуск 83 "Діяльність у галузі

радіомовлення та телебачення".

Краматорськ, 2005 р.