ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

І ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ Головного

контрольно-ревізійного

управління України

17.02.2004 N 45

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

18.12.2003

ДОВІДНИК

типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад керівників та спеціалістів органів державної контрольно-ревізійної служби

Загальні положення

1. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад керівників та спеціалістів органів державної контрольно-ревізійної служби (далі - Довідник) є документом, який встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації державних службовців, які працюють в органах державної контрольно-ревізійної служби (далі - ДКРС). Довідник використовується при вирішенні питань, пов'язаних з регулюванням трудових відносин та забезпеченням ефективної системи управління персоналом.

2. Професійно-кваліфікаційні характеристики, які включено до Довідника, служать основою при розробці посадових інструкцій, що закріплюють конкретні обов'язки, права та відповідальність державних службовців органів ДКРС. Крім того, професійно-кваліфікаційні характеристики мають сприяти обґрунтованому прийняттю кадрових рішень при доборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за правильністю їх використання, проведенні атестації, формуванні дійового кадрового резерву, організації стажування, розробці та вдосконаленні програм підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їх професійної діяльності.

3. В основу побудови Довідника покладено посадову ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації працівників визначаються їх посадовими обов'язками, які, в свою чергу, обумовлюють найменування посад.

Найменування посад працівників органів ДКРС, професійно-кваліфікаційні характеристики яких включено до цього Довідника, установлено у відповідності із затвердженими згідно з чинним законодавством схемами посадових окладів керівних працівників і спеціалістів органів ДКРС та штатних розписів Головного контрольно-ревізійного управління України (далі - ГоловКРУ), регіональних контрольно-ревізійних управлінь (далі - КРУ), контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів (далі - територіальні контрольно-ревізійні підрозділи) станом на 01.09.2003.

4. До Довідника не включено професійно-кваліфікаційні характеристики посад:

- Голови ГоловКРУ та його заступників, правовий статус яких регулюється Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" та відповідними указами Президента України;

- заступників керівників окремих структурних підрозділів, завдання та обов'язки яких визначаються на підставі професійно-кваліфікаційних характеристик керівників цих підрозділів;

- керівників і спеціалістів кадрової, юридичної (правової), бухгалтерської та діловодної служб, завдання та обов'язки яких визначаються на підставі типових професійно-кваліфікаційних характеристик відповідних посад державних службовців, затверджених наказом Головдержслужби від 01.09.99 N 65, погоджених Міністерством праці та соціальної політики України 31.08.99.

5. Довідник містить три розділи. У першому розділі наведено професійно-кваліфікаційні характеристики посад керівних працівників апарату ГоловКРУ, у другому - регіональних КРУ, у третьому - посад, що мають наскрізний характер.

6. У професійно-кваліфікаційних характеристиках визначено перелік основних обов'язків за тією чи іншою посадою в органі ДКРС відповідного рівня. Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями працівників, які розробляються і затверджуються в установленому порядку на основі Довідника з урахуванням завдань, функцій та повноважень конкретних структурних підрозділів, встановлених відповідними нормативно-правовими актами, та затвердженого штатного розпису.

При розробці посадових інструкцій, за необхідністю, завдання та обов'язки, які включено до професійно-кваліфікаційної характеристики певної посади, можуть бути розподілені між декількома виконавцями або, навпаки, коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, які передбачені для інших посад, належать до однієї функції управління та їх виконання не потребує іншого фаху, кваліфікації та зміни назви посади.

Рекомендації щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців наведено у додатку 1 до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби від 01.09.99 N 65 і погодженого Міністерством праці та соціальної політики України 31.08.99.

7. Професійно-кваліфікаційна характеристика кожної посади має чотири розділи: "Завдання, обов'язки та повноваження", "Має право", "Повинен знати" та "Кваліфікаційні вимоги".

У розділі "Завдання, обов'язки та повноваження" наведено основні типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади або групи посад, подібних за професійними ознаками. Вони можуть бути покладені на працівника, який обіймає відповідну посаду, повністю або частково.

У розділі "Має право" визначено коло прав та повноважень працівника, який обіймає відповідну посаду, необхідних для виконання покладених на нього завдань та обов'язків.

У розділі "Повинен знати" окреслено основні вимоги до спеціальних знань, необхідних державним службовцям органів ДКРС для виконання відповідних типових завдань та обов'язків, а також щодо знань законодавчих та інших нормативно-правових актів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання посадових обов'язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня працівника (у відповідності до Закону України "Про вищу освіту") та його післядипломної підготовки, необхідні для виконання передбачених типових посадових обов'язків за певною посадою або групою посад, а також орієнтовні вимоги до стажу роботи.

Наведені у цьому розділі вимоги носять узагальнений та рекомендаційний характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи, складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, умов проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців в органах ДКРС, кваліфікаційні вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення та поліпшення якісного складу працівників ДКРС. В окремих випадках визначені у Довіднику для відповідної посади кваліфікаційні вимоги можуть бути зменшені, якщо за результатами оголошеного на заміщення такої посади конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка б відповідала цим вимогам.

8. Відповідність фактично виконуваних обов'язків і кваліфікації працівників вимогам посадових інструкцій визначається атестаційною комісією відповідно до чинного положення про проведення атестації державних службовців. При цьому особлива увага приділяється якісному та ефективному виконанню покладених на працівника завдань та обов'язків.

Розділ I. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників апарату ГоловКРУ України

Начальник Управління контролю у відповідній сфері

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, планує та організовує його роботу. Забезпечує своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері (галузі) економіки. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників підрозділів у складі управління. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників підрозділів у складі управління. Розподіляє обов'язки між працівниками управління, забезпечує розробку та погоджує посадові інструкції працівників управління. Бере участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції управління. Забезпечує ведення та складання звітності про контрольно-ревізійну роботу управління, її достовірність. Аналізує стан і тенденції здійснення внутрішнього фінансового контролю у підконтрольній управлінню сфері за напрямками та показниками його роботи, вживає необхідних заходів для удосконалення цієї роботи. Забезпечує здійснення аналізу стану дотримання господарюючими суб'єктами фінансової дисципліни, готує та вносить керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо інформування про його результати Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Організовує підготовку відповідних аналітичних матеріалів щодо фактів неефективного та нецільового витрачання державних фінансових ресурсів та подає керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо заходів, спрямованих на запобігання таким фактам у подальшому. Регулює роботу управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами апарату ГоловКРУ, регіональними КРУ, контрольно-ревізійними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами при виконанні покладених на управління завдань. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів з питань, що належать до компетенції управління; за результатами їх розгляду вносить керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством. Готує і подає керівництву ГоловКРУ інформацію для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції управління. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління, підвищення кваліфікації працівників. Подає в установленому порядку керівництву ГоловКРУ пропозиції про своєчасне заміщення вакансій в управлінні, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, їх заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування та з інших питань службової діяльності. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності управління у відповідності з чинним законодавством. Здійснює контроль за веденням в управлінні діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва представляти інтереси ГоловКРУ у відносинах з органами виконавчої та законодавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, а також у судах та господарських судах з питань, що належать до компетенції управління. У встановленому порядку отримувати від інших структурних підрозділів апарату ГоловКРУ та регіональних КРУ, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти та інші документи з питань, що стосуються діяльності управління і наданих йому повноважень. Приймати від працівників управління матеріали ревізій і перевірок, у встановленому порядку вносити керівництву ГоловКРУ обґрунтовані пропозиції щодо необхідності їх доопрацювання або скасування. Перевіряти якість складання працівниками управління протоколів про адміністративні правопорушення та візувати їх. За дорученням керівництва ГоловКРУ вивчати та аналізувати звіти, інші документи щодо діяльності органів ДКРС усіх рівнів з питань, що належать до компетенції управління. У межах своїх повноважень давати працівникам управління доручення, обов'язкові для виконання. Вносити керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо вдосконалення організації роботи управління, ГоловКРУ та регіональних КРУ. Проводити перевірки регіональних КРУ, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Брати участь у нарадах, семінарах та "круглих столах", інших заходах з питань, що належать до компетенції управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника Управління контролю у відповідній сфері

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у межах наданих йому начальником управління повноважень. У разі відсутності начальника управління виконує його обов'язки. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері (галузі) економіки з питань, що належать до його компетенції. Розробляє та подає на розгляд начальникові управління пропозиції щодо пріоритетних напрямів контрольно-ревізійної роботи у підконтрольній сфері. Бере участь у підготовці проекту плану контрольно-ревізійної роботи управління, у разі необхідності вносить пропозиції начальникові управління щодо коригування планів контрольно-ревізійної роботи регіональних КРУ. Забезпечує узагальнення результатів контрольних заходів, готує за результатами цієї роботи доповідні записки начальникові управління та керівництву ГоловКРУ, а у разі необхідності, за вказівкою начальника управління, готує відповідну інформацію для Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів. У межах своїх повноважень здійснює контроль за веденням та складанням звітності про результати контрольно-ревізійної роботи, її достовірністю; бере участь у розробці нормативно-правових актів, інструктивних та методичних документів з питань, що належать до компетенції управління. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції здійснення внутрішнього фінансового контролю у сфері діяльності управління за напрямками та показниками його роботи, вносить пропозиції начальникові управління щодо удосконалення контрольно-ревізійної роботи. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів керівництва ГоловКРУ. Безпосередньо очолює проведення найбільш важливих контрольних заходів або бере в них участь. Сприяє впровадженню нових методів контрольно-ревізійної роботи у сфері діяльності управління. Надає організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам регіональних КРУ, що здійснюють контроль у відповідній сфері. У межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію управління з іншими структурними підрозділами апарату ГоловКРУ, регіональними КРУ, контрольно-ревізійними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями при виконанні покладених на управління завдань. За дорученням начальника управління розглядає особисто або забезпечує своєчасний та якісний розгляд працівниками управління звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів з питань, що належать до компетенції управління; готує за результатами розгляду проекти відповідей та/або рішень. У межах своїх повноважень вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи управління та підвищення кваліфікації його працівників. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності управління у відповідності з чинним законодавством. Здійснює контроль за веденням в управлінні діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва представляти управління в структурних підрозділах апарату ГоловКРУ, регіональних КРУ, органах виконавчої влади, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах, організаціях з питань, що належать до його компетенції. Забезпечувати в межах своєї компетенції організацію ділового листування з органами виконавчої влади та самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб ГоловКРУ та регіональних КРУ статистичні та оперативні дані, звіти та інші документи, необхідні для виконання покладених на управління завдань. Приймати від працівників управління матеріали ревізій та перевірок, у встановленому порядку вносити начальникові управління обґрунтовані пропозиції щодо необхідності їх доопрацювання або скасування. Перевіряти якість складання працівниками управління протоколів про адміністративні правопорушення. Проводити перевірки регіональних КРУ, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Вносити начальникові управління пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, ГоловКРУ та регіональних КРУ з питань, що стосуються його повноважень. Вносити пропозиції начальникові управління щодо переміщення по службі працівників управління, їх преміювання, заохочення, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування та з інших питань службової діяльності.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 2 років або на посаді головного контролера-ревізора не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник відділу у складі Управління контролю у відповідній сфері

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує своєчасне і якісне виконання покладених на відділ завдань та функцій щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері (галузі) економіки. Забезпечує проведення контрольних заходів на підконтрольних відділу об'єктах. Самостійно проводить ревізії та перевірки або очолює ревізійні групи. Приймає та розглядає підготовлені за результатами контрольних заходів матеріали, вживає заходів для забезпечення повної їх реалізації. Перевіряє якість складання працівниками відділу протоколів про адміністративні правопорушення. Організовує підготовку працівниками відділу проектів вимог щодо усунення виявлених у ході контрольних заходів порушень і недоліків, що пред'являються до керівників та інших посадових осіб підконтрольних об'єктів. Готує проекти рішень за напрямами діяльності відділу та подає їх на розгляд начальникові управління. Узагальнює результати контрольних заходів, забезпечує ведення їх обліку та складання відповідної звітності. У межах наданих начальником управління повноважень бере участь у розробці нормативно-правових актів, інструктивних та методичних документів з питань, що належать до компетенції відділу. Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами ГоловКРУ, регіональними КРУ, контрольно-ревізійними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з органами виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу. За дорученням начальника управління розглядає особисто або забезпечує своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів з питань, що належать до компетенції відділу; за результатами їх розгляду готує проекти відповідей та подає їх керівництву управління. Надає організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам регіональних КРУ, що здійснюють контроль у відповідній сфері. Готує і подає керівництву управління інформацію для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції відділу. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Подає керівництву управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень; сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності відділу відповідно до чинного законодавства. Організовує роботу з документами у відділі у відповідності з чинним законодавством, здійснює контроль за збереженням документів. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва представляти управління в інших структурних підрозділах ГоловКРУ, органах виконавчої влади, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу. Організовувати у межах наданих повноважень ділове листування з органами виконавчої та законодавчої влади, підприємствами, установами та організаціями для виконання завдань, покладених на відділ. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб ГоловКРУ та регіональних КРУ статистичні та оперативні дані, звіти та інші документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. Проводити перевірки регіональних КРУ, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Вносити керівництву управління пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії або на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника відділу у складі Управління контролю у відповідній сфері

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу відділу у межах наданих начальником відділу повноважень, у разі його відсутності виконує обов'язки начальника відділу. Забезпечує своєчасне та якісне виконання покладених на відділ завдань та функцій щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері (галузі) економіки з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у підготовці проекту плану контрольно-ревізійної роботи управління з питань, що віднесені до компетенції відділу. Безпосередньо очолює контрольні заходи або бере участь у їх проведенні. Здійснює за дорученням начальника відділу узагальнення результатів контрольних заходів та готує проекти відповідних інформацій для державних органів. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструктивних та методичних документів з питань, що належать до компетенції відділу. У межах наданих повноважень здійснює організаційно-методичне керівництво роботою працівників відділу. За дорученням начальника управління (відділу) розглядає звернення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій та громадян, а також звернення та запити народних депутатів з питань, що належать до компетенції відділу; за результатами їх розгляду готує проекти відповідей та подає їх керівництву управління (відділу). Вживає заходів щодо вдосконалення роботи відділу. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності відділу відповідно до чинного законодавства. Здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу встановленого порядку роботи з документами та їх збереженням. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва представляти управління в інших структурних підрозділах ГоловКРУ, органах виконавчої влади, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що стосуються його повноважень. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб ГоловКРУ та регіональних КРУ статистичні та оперативні дані, звіти та інші документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. Проводити перевірки регіональних КРУ, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Вносити начальникові відділу та керівництву управління пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії або на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 2 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник Управління організаційної роботи

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між структурними підрозділами, що входять до складу управління, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань щодо організації роботи органів ДКРС з реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, організації планування контрольно-ревізійної роботи в органах ДКРС, забезпечення своєчасного збору оперативної інформації та статистичної звітності про результати роботи органів ДКРС, інформаційного забезпечення керівництва ГоловКРУ з цих питань для подальшого інформування керівництва органів законодавчої та виконавчої влади з питань контрольно-ревізійної роботи. Організаційно забезпечує діяльність колегії ГоловКРУ, бере участь у підготовці матеріалів до колегії ГоловКРУ. Організовує контроль за додержанням структурними підрозділами ГоловКРУ термінів, повноти та якості виконання завдань актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також всебічну взаємодію із структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, з депутатськими фракціями, групами та позафракційними депутатами у Верховній Раді України. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників підрозділів у складі управління. Формує та погоджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників управління, складає плани роботи управління та здійснює контроль за їх виконанням. Бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного фінансового контролю. Визначає напрями діяльності управління з метою реалізації політики та стратегії діяльності ДКРС. Здійснює аналіз стану організації органами ДКРС державного фінансового контролю та готує відповідні пропозиції щодо його удосконалення. Організовує узагальнення досвіду проведення ревізій, перевірок, вносить пропозиції щодо його поширення в органах ДКРС. Досліджує негативні тенденції в проведенні контрольних заходів, вносить керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо їх усунення. Здійснює організаційні заходи щодо координації роботи та взаємодії ГоловКРУ з іншими державними органами виконавчої влади (з Рахунковою палатою, Державним казначейством, Державною податковою адміністрацією України, іншими контролюючими органами, а також з міністерствами, державними комітетами, іншими центральними органами виконавчої влади). Виконує за дорученням керівництва ГоловКРУ завдання, отримані від центральних органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву ГоловКРУ тези виступів на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегіях Міністерства фінансів України та ГоловКРУ стосовно діяльності ДКРС, доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень. Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою відділів організаційної роботи КРУ в регіонах з питань, що входять до компетенції управління, організовує та проводить наради і семінари з їх керівниками. Організовує роботу по формуванню та затвердженню річного Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи та піврічних планів ГоловКРУ та КРУ в регіонах. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління, підвищення кваліфікації працівників. Подає в установленому порядку керівництву ГоловКРУ пропозиції про своєчасне заміщення вакансій в управлінні, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, їх заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування та з інших питань службової діяльності. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності управління у відповідності з чинним законодавством. Здійснює контроль за веденням в управлінні діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва представляти ГоловКРУ в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції управління. Використовувати інформацію загального, а в окремих випадках і службового користування, яка є в розпорядженні ГоловКРУ та КРУ в регіонах, користуватися технічними засобами та здійснювати заходи організаційно-розпорядчого характеру щодо отримання інформації, яка необхідна для виконання завдань, поставлених перед управлінням. Вносити керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо удосконалення роботи органів ДКРС з питань, що належать до компетенції управління. У межах своєї компетенції давати доручення та вказівки, обов'язкові для виконання, працівникам управління, керівникам відділів організаційної роботи КРУ в регіонах. Здійснювати перевірку роботи органів ДКРС у межах наданих повноважень. Брати участь у проведенні нарад, семінарів, "круглих столів" з питань, що належать до компетенції управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; методи контролю виконання рішень та доручень; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник Управління нормативно-методологічного забезпечення та взаємодії з підрозділами внутрішнього фінансового контролю

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між структурними підрозділами, що входять до складу управління, та його працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо нормативно-методологічного забезпечення контрольно-ревізійної роботи в органах ДКРС, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, здійснення заходів щодо взаємодії з ними з питань внутрішнього фінансового контролю. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників підрозділів у складі управління. Розподіляє планові та позапланові завдання між відділами та працівниками управління. Формує та погоджує положення про відділи та посадові інструкції працівників управління. Визначає напрями роботи управління з метою реалізації політики та стратегії діяльності органів ДКРС. Складає план роботи управління та контролює його виконання, бере участь у розробці планів роботи ГоловКРУ, організує роботу з погодження ГоловКРУ планів контрольно-ревізійної роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Організовує та бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, нормативно-методологічних та інших нормативних документів з питань державного фінансового контролю, спільно з Юридичним відділом здійснює їх супроводження. Здійснює аналіз стану нормативно-методологічного забезпечення контрольно-ревізійної роботи в органах ДКРС, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та якості проектів нормативно-правових актів, підготовлених іншими управліннями та відділами ГоловКРУ. У межах компетенції забезпечує організаційно-методичне керівництво роботою начальників відділів організаційної роботи КРУ в регіонах та підрозділів внутрішнього фінансового контролю, координацію з питань контрольно-ревізійної роботи, взаємодію та обмін інформацією з іншими підрозділами ГоловКРУ, іншими державними органами. Готує проекти рішень ГоловКРУ та інформацію керівництву ГоловКРУ, іншим державним органам за напрямами діяльності управління. Організовує розгляд професійної відповідності кандидатів на посади керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади при погодженні ГоловКРУ їх кандидатур відповідно до встановленого порядку. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління, підвищення кваліфікації працівників. Подає в установленому порядку керівництву ГоловКРУ пропозиції про своєчасне заміщення вакансій в управлінні, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, їх заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування та з інших питань службової діяльності. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності управління у відповідності з чинним законодавством. Здійснює контроль за веденням в управлінні діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва представляти ГоловКРУ та управління в органах виконавчої та законодавчої влади та інших організаціях з питань, що належать до компетенції управління; користуватися інформацією та технічними засобами, які є в ГоловКРУ, та в установленому порядку здійснювати організаційно-розпорядчі заходи щодо отримання від органів виконавчої влади та інших організацій інформації, необхідної для виконання завдань, поставлених перед управлінням; організовувати у межах наданих повноважень ділове листування з органами виконавчої влади та іншими організаціями з питань, віднесених до компетенції управління; давати працівникам управління обов'язкові до виконання вказівки та доручення; надавати в установленому в ГоловКРУ порядку інформацію, матеріали і документи управлінням та самостійним відділам ГоловКРУ, органам виконавчої влади та іншим організаціям; вносити керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо удосконалення діяльності органів ДКРС з питань, що належать до компетенції управління; організовувати та проводити наради і семінари з керівниками контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та відділів організаційної роботи КРУ в регіонах у межах повноважень управління; брати участь в нарадах, семінарах, "круглих столах" з питань, що належать до компетенції управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного або юридичного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника Управління - начальник відділу нормативно-методологічної роботи Управління нормативно-методологічного забезпечення та взаємодії з підрозділами внутрішнього фінансового контролю

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління в межах наданих йому начальником управління повноважень. Очолює роботу відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, визначає їм планові та поточні завдання, контролює їх виконання. Складає план роботи відділу та бере участь у підготовці планів роботи управління і ГоловКРУ. Формує та погоджує посадові інструкції працівників відділу. Визначає основні напрями діяльності відділу з метою реалізації завдань, поставлених перед управлінням. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо нормативно-методологічного забезпечення контрольно-ревізійної роботи в органах ДКРС, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, здійснення заходів щодо взаємодії з ними з питань внутрішнього фінансового контролю. Організовує в управлінні та очолює у відділі роботу з розробки проектів нормативно-правових і нормативно-методологічних документів, інших нормативних матеріалів з питань контрольно-ревізійної роботи в органах ДКРС, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, спільно з Юридичним відділом супроводжує нормативні акти, подані ГоловКРУ до органів державної влади, які вирішують питання щодо їх прийняття, узгодження або реєстрації. Забезпечує разом з іншими структурними підрозділами ГоловКРУ аналіз відомчих нормативних актів на відповідність їх чинному законодавству та вивчення ефективності нормативно-правових актів. Готує відповідні проекти рішень та пропозицій з цих питань керівництву ГоловКРУ. Забезпечує роботу відділу з формування та поповнення єдиної інформаційної бази нормативно-методологічних документів ГоловКРУ. Виконує інші завдання та доручення начальника управління та керівництва ГоловКРУ, готує за ними проекти відповідних рішень, пропозицій та інформацій. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу, підвищення кваліфікації працівників. Подає в установленому порядку начальникові управління пропозиції про своєчасне заміщення вакансій у відділі, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, їх заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування та з інших питань службової діяльності. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності відділу та управління у відповідності з чинним законодавством. Здійснює контроль за веденням в управлінні діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва ГоловКРУ представляти інтереси ГоловКРУ в органах виконавчої та законодавчої влади та інших організаціях з питань, віднесених до компетенції відділу та управління; користуватися інформацією та технічними засобами, які є в ГоловКРУ, здійснювати в установленому порядку організаційно-розпорядчі заходи щодо отримання від органів виконавчої влади та інших організацій інформації, яка необхідна для виконання завдань, поставлених перед управлінням і відділом. Організовувати ділове листування з іншими органами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу та управління. Надавати в установленому порядку службову інформацію та документи іншим управлінням та самостійним відділам ГоловКРУ, а за письмовим дорученням ГоловКРУ - іншим органам та організаціям у межах наданих йому повноважень. Давати обов'язкові до виконання вказівки та доручення працівникам відділу, а в межах наданих повноважень - працівникам управління. Вносити пропозиції керівництву управління та ГоловКРУ щодо удосконалення та підвищення ефективності діяльності управління та органів ДКРС. Організовувати та проводити в межах повноважень наради і семінари з керівниками підрозділів організаційної роботи КРУ в регіонах та внутрішнього фінансового контролю. Брати участь у нарадах, семінарах, "круглих столах" з питань, що належать до компетенції управління та відділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 2 років або на посаді головного контролера-ревізора не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник відділу координації внутрішнього фінансового контролю Управління нормативно-методологічного забезпечення та взаємодії з підрозділами внутрішнього фінансового контролю

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу. Визначає відповідальність працівників за доручені дільниці роботи, розподіляє між працівниками планові та позапланові завдання, контролює їх виконання. Розробляє план роботи відділу та погоджує його з начальником управління, бере участь у формуванні плану роботи управління. Забезпечує ефективне виконання працівниками покладених на відділ завдань щодо взаємодії органів ДКРС з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами з питань внутрішнього фінансового контролю, координації та взаємодії при проведенні контрольно-ревізійними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів ревізій (перевірок) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, координації та методологічного забезпечення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади. Організовує роботу відділу з розгляду та погодження ГоловКРУ кандидатур керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади при їх призначенні на посади та звільненні з посад, планів роботи контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та контролю за їх виконанням. Забезпечує роботу відділу щодо перевірки роботи контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, оцінки ефективності цієї роботи, вивчення стану обміну інформацією між контрольно-ревізійними підрозділами внутрішнього фінансового контролю та відповідними управліннями ГоловКРУ з питань контрольно-ревізійної роботи, приймання звітів про контрольно-ревізійну роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, узагальнення та аналізу результатів цієї роботи. Організовує та бере участь у розробці законодавчих та нормативно-правових актів, нормативно-методологічних та інших нормативних документів з питань внутрішнього фінансового контролю, що здійснюється контрольно-ревізійними підрозділами міністерств, іншими органами центральної виконавчої влади. Здійснює нормативно-методологічне керівництво контрольно-ревізійною роботою в системі внутрішнього фінансового контролю. Виконує інші завдання та доручення начальника управління та керівництва ГоловКРУ. Готує за дорученням начальника управління проекти рішень, інформації та пропозиції керівництву ГоловКРУ та іншим органам виконавчої влади з питань, віднесених до компетенції відділу. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу, підвищення кваліфікації працівників. Подає в установленому порядку начальникові управління пропозиції про своєчасне заміщення вакансій у відділі, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, їх заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування та з інших питань службової діяльності. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності відділу у відповідності з чинним законодавством. Здійснює контроль за збереженням документів у відділі та дотриманням його працівниками вимог діловодства. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва ГоловКРУ представляти ГоловКРУ в інших органах і організаціях з питань, віднесених до компетенції відділу; користуватися інформацією та технічними засобами, що є в ГоловКРУ, та здійснювати в установленому порядку заходи організаційно-розпорядчого характеру щодо отримання від інших органів та організацій інформації, яка необхідна для виконання завдань, поставлених перед відділом; давати працівникам відділу, у межах своєї компетенції, доручення і вказівки, обов'язкові до виконання; вносити пропозиції начальнику управління щодо удосконалення та підвищення ефективності контрольно-ревізійної діяльності підрозділів внутрішнього фінансового контролю та органів ДКРС; брати участь у проведенні нарад, семінарів, "круглих столів" з питань, що належать до компетенції відділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії або на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник Управління забезпечення взаємодії з правоохоронними органами та апеляцій

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між його структурними підрозділами, контролює їх роботу. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, заступників начальника управління - начальників відділів, погоджує положення про відділи та посадові інструкції працівників. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в органах ДКРС, спрямованою на правильне застосування чинного законодавства при проведенні контрольно-ревізійної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, розгляді звернень громадян і посадових осіб підприємств, установ та організацій, здійсненні адміністративного провадження та претензійно-позовної роботи за ревізійними матеріалами. Формує перспективні та поточні плани роботи управління, визначає планові та поточні завдання відділів, що входять до складу управління, здійснює контроль за їх виконанням. Бере участь у розробці проектів законів, нормативних актів, стандартів, інших документів правового характеру щодо державного фінансового контролю. Забезпечує подання аналітичних матеріалів керівництву ГоловКРУ з питань, що стосуються компетенції Управління. У межах своєї компетенції аналізує стан правової роботи в органах ДКРС, вносить керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Забезпечує ефективну взаємодію управління із зацікавленими підрозділами ДКРС, державними органами, правоохоронними та судовими органами при розв'язанні питань, що стосуються діяльності управління. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву ГоловКРУ про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень, включення до кадрового резерву та з інших питань службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників управління, а також керівників юридичних служб органів ДКРС за напрямками діяльності управління. Забезпечує захист державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності управління у відповідності з чинним законодавством. Здійснює контроль за веденням в управлінні діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва ГоловКРУ представляти ГоловКРУ в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, а також у суді та господарському суді з питань, що належать до компетенції управління. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань. Повертати виконавцям матеріали контрольних заходів на доопрацювання у разі встановлення невідповідності їх вимогам чинного законодавства. Вживати заходів у межах своєї компетенції щодо досудового вирішення спірних питань за результатами контрольно-ревізійної роботи. Вносити пропозиції керівництву ГоловКРУ щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи, усунення виявлених недоліків та порушень, притягнення винних осіб до відповідальності. У межах своєї компетенції брати участь у робочих нарадах з правоохоронними органами з питань координації та взаємодії при здійсненні контрольних заходів.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також ведення правової роботи у зазначеній сфері; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також державної правової політики; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансового та адміністративного права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або в інших сферах управління не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника Управління забезпечення взаємодії з правоохоронними органами та апеляцій

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у межах наданих начальником управління повноважень, вживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників управління. Організовує складання перспективних та поточних планів роботи управління, відділів та контролює їх виконання. Забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи щодо організації правильного застосування законодавства органами ДКРС при проведенні контрольно-ревізійної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, розгляді звернень, здійсненні адміністративного провадження та претензійно-позовної роботи за ревізійними матеріалами. Організовує роботу управління щодо впровадження сучасних методів організації правової роботи у сфері державного контролю з метою реалізації політики та стратегії діяльності органів ДКРС. Бере участь у підготовці, розгляді та погодженні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері державного фінансового контролю. Готує проекти рішень, наказів ГоловКРУ за напрямами діяльності управління у межах повноважень, наданих управлінню, та з питань, що належать до його компетенції. Координує роботу управління щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату ГоловКРУ та територіальними органами ДКРС. Аналізує результати роботи регіональних КРУ та галузевих управлінь ГоловКРУ, подає керівнику управління пропозиції щодо її удосконалення. Бере участь за дорученням начальника управління у проведенні ревізій та перевірок центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій. Подає у межах своєї компетенції начальникові управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує захист державної та комерційної таємниць в управлінні, контролює дотримання працівниками встановленого порядку роботи з документами. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. Організовувати у межах наданих повноважень ділове листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності управління. Представляти у встановленому законодавством порядку інтереси ГоловКРУ в судових, правоохоронних та інших державних органах під час розгляду правових питань та питань взаємодії з ними. Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб ГоловКРУ, регіональних КРУ, органів державної влади та суб'єктів господарювання інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань. Брати участь у підготовці та проведенні семінарів, економічного навчання, інших заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників органів ДКРС, з питань, що належать до компетенції управління. Давати у межах своєї компетенції доручення і вказівки, обов'язкові для виконання працівниками управління. Вносити начальнику управління відповідні пропозиції з питань удосконалення та підвищення ефективності роботи управління та відділів.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також ведення правової роботи у зазначеній сфері; основні засади державної правової політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансового та адміністративного права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта юридичного або економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах управління не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника Управління - начальник відділу апеляцій та претензійно-позовної роботи Управління забезпечення взаємодії з правоохоронними органами та апеляцій

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу управління у межах делегованих начальником управління повноважень. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу, визначає важливість (першочерговість) завдань. У межах своєї компетенції здійснює в органах ДКРС методичне керівництво роботою з питань розгляду звернень громадян і посадових осіб підприємств, установ та організацій, здійснення адміністративного провадження та претензійно-позовної роботи за ревізійними матеріалами, подає на розгляд керівництву відповідні пропозиції, спрямовані на її вдосконалення. Бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, методичних вказівок з питань розгляду звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій, здійснення адміністративного провадження та претензійно-позовної роботи за ревізійними матеріалами. Готує, в межах компетенції відділу, проекти наказів, рішень ГоловКРУ за напрямами діяльності управління. Забезпечує ефективну взаємодію відділу з підрозділами ГоловКРУ та регіональними КРУ, іншими підприємствами, установами, організаціями та судовими органами. Бере участь за дорученням керівництва ГоловКРУ у проведенні ревізій та перевірок підприємств, установ та організацій. Аналізує стан і тенденції розвитку державного фінансового контролю в системі органів ДКРС за напрямами, що належать до компетенції відділу, вносить керівництву управління пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Здійснює заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу. Подає начальнику управління пропозиції щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників відділу, заохочення, накладання стягнень та включення до кадрового резерву. Сприяє своєчасному підвищенню кваліфікації працівників відділу. Забезпечує дотримання працівниками відділу встановленого порядку роботи з документами, вживає заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниць. Контролює дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. У встановленому порядку та у межах компетенції представляти інтереси ГоловКРУ в судових, правоохоронних та інших органах державної влади під час розгляду правових питань та з питань взаємодії з ними. Забезпечувати у межах своєї компетенції ділове листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу. Одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів ГоловКРУ, регіональних КРУ інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. Брати участь в організації та проведенні виробничих нарад, семінарів, економічного навчання працівників ДКРС. Вносити пропозиції начальнику управління щодо вдосконалення роботи регіональних КРУ та галузевих управлінь ГоловКРУ з питань компетенції відділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також ведення правової роботи у зазначеній сфері; основні засади державної правової політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансового та адміністративного права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта економічного або юридичного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника Управління - начальник відділу забезпечення взаємодії з правоохоронними органами Управління забезпечення взаємодії з правоохоронними органами та апеляцій

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у межах делегованих йому начальником управління повноважень. Керує роботою відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, визначає їм планові та поточні завдання, контролює їх виконання. Вживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників відділу. Забезпечує у межах компетенції виконання покладених на відділ завдань щодо організації правової роботи в органах ДКРС при взаємодії з правоохоронними органами, у тому числі здійсненні контрольних заходів за їх зверненнями. Бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного фінансового контролю. Готує проекти рішень, наказів ГоловКРУ за напрямами діяльності управління у межах наданих відділу повноважень. Забезпечує ефективну взаємодію відділу з іншими підрозділами ГоловКРУ та регіональними КРУ. Організовує узагальнення досвіду роботи регіональних КРУ та галузевих управлінь ГоловКРУ з питань взаємодії з правоохоронними органами, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень, притягнення винних осіб до відповідальності. Контролює та аналізує стан та ефективність виконання органами ДКРС заходів щодо реалізації доручень Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Надає працівникам органів ДКРС консультації з питань, віднесених до компетенції відділу. Бере участь за дорученням керівництва управління у ревізіях та перевірках на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюються за зверненнями правоохоронних органів. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Подає начальникові управління пропозиції щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників відділу, заохочення, накладання стягнень та включення до кадрового резерву. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу. Забезпечує дотримання працівниками відділу встановленого порядку роботи з документами, вживає заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниць. Контролює дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. Представляти в установленому законодавством порядку інтереси ГоловКРУ у відносинах з правоохоронними органами. Одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів ГоловКРУ, регіональних КРУ інформацію та документи, необхідні для виконання покладених завдань. Вносити начальникові управління пропозиції з питань удосконалення взаємодії органів ДКРС з правоохоронними органами та щодо необхідності повернення виконавцям на доопрацювання матеріалів контрольних заходів у разі встановлення їх невідповідності вимогам чинного законодавства. Брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, кримінального права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта економічного або юридичного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник Управління інформаційних технологій

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між структурними підрозділами, що входять до складу управління, та його працівниками, контролює їх роботу. Організовує роботу управління та забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань. Забезпечує функціонування та розвиток єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) органів ДКРС та її управління; організаційне забезпечення функціонування ЄІАС; розробку, впровадження та супроводження програмного забезпечення; телекомунікаційне забезпечення; технічний захист інформації; забезпечення засобами обчислювальної техніки. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників відділів у складі управління, формує та погоджує положення про відділи та посадові інструкції працівників управління, вживає заходів щодо забезпечення їх ефективної роботи. Визначає напрями діяльності управління щодо впровадження сучасних і перспективних рішень у галузі інформаційних технологій із застосуванням єдиних стандартів в органах ДКРС з метою реалізації політики та стратегії діяльності ДКРС. Керує розробкою перспективних та поточних планів роботи управління, визначає планові та поточні завдання відділів, що входять до складу управління, здійснює контроль за виконанням покладених на них функцій та планових завдань. Бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, нормативів і стандартів з питань державного фінансового контролю. Готує проекти рішень ГоловКРУ за напрямами діяльності управління у межах наданих управлінню повноважень. Аналізує стан і тенденції розвитку ЄІАС органів ДКРС, вносить керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Організовує узагальнення досвіду з питань застосування обчислювальної системи в органах ДКРС. Здійснює організаційні заходи щодо координації автоматизованого інформаційного обміну ДКРС з іншими органами виконавчої влади. Регулює роботу управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами ГоловКРУ та регіональними КРУ з питань, що стосуються діяльності управління. Здійснює організаційне-методичне керівництво роботою підрозділів з інформаційних технологій територіальних органів ДКРС, організовує та проводить наради і семінари з їх керівниками та фахівцями. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління. Подає пропозиції керівництву ГоловКРУ про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень, включення до кадрового резерву. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників управління та фахівців з інформаційних технологій органів ДКРС. Забезпечує захист державної, службової та комерційної таємниць у напрямах діяльності управління у відповідності з чинним законодавством, здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів і матеріальних цінностей у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Має право. За дорученням керівництва представляти ГоловКРУ в інших органах виконавчої влади, взаємодіяти з органами виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Забезпечувати у межах своєї компетенції ділове листування з державними органами, підприємствами, установами, організаціями. За дорученням керівництва ГоловКРУ вивчати та аналізувати звіти, інші матеріали регіональних КРУ з питань, що належать до компетенції управління. Вносити керівництву ГоловКРУ пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та структурних підрозділів інформаційних технологій територіальних органів ДКРС. У межах своєї компетенції давати доручення та вказівки, обов'язкові для виконання, працівникам Управління та фахівцям з інформаційних технологій територіальних органів ДКРС. Брати участь у проведенні нарад, семінарів, "круглих столів" з питань, що належать до компетенції Управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної правової політики у сфері інформаційних технологій; нормативні, інструктивні та методичні документи щодо статистичного обліку та звітності в органах ДКРС; порядок автоматизованої обробки інформації та формування необхідних інформаційних баз даних у системі органів ДКРС; умови експлуатації комп'ютерної техніки, застосування програмних та інших технічних засобів обробки інформації; технології розробки програмних засобів; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансового та адміністративного права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за напрямами експлуатації та обслуговування засобів обчислювальної техніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах діяльності не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника Управління - начальник відділу супроводження технологічного та програмного забезпечення Управління інформаційних технологій

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує діяльність управління у межах делегованих йому начальником управління повноважень. У разі відсутності начальника управління виконує його обов'язки. Керує роботою відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, визначає їм планові та поточні завдання, контролює їх виконання. Визначає ступінь відповідальності працівників відділу за виконанням доручених дільниць роботи, вживає заходів щодо забезпечення їх ефективної роботи. Розробляє плани роботи відділу, здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо створення та забезпечення функціонування технологічного та програмного забезпечення єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) органів ДКРС. Організовує роботу відділу щодо: розробки та впровадження технологічного та програмного забезпечення ЄІАС та її окремих підсистем; впровадження сучасних та перспективних рішень у галузі інформаційних технологій із застосуванням єдиних стандартів в органах ДКРС; забезпечення органів ДКРС програмними продуктами та організації їх супроводження; збору від органів ДКРС, зберігання та обробки електронної інформації та ведення центральної бази даних ЄІАС органів ДКРС. Вносить пропозиції та бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, нормативів і стандартів у сфері державного фінансового контролю. Готує проекти наказів, рішень ГоловКРУ за напрямами діяльності управління. Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами ГоловКРУ та регіональними КРУ з питань, що стосуються діяльності відділу. Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою фахівців з інформаційних технологій територіальних органів ДКРС з питань, що належать до компетенції відділу. Аналізує стан технологічного та програмного забезпечення ЄІАС, вносить керівництву управління та ГоловКРУ пропозиції щодо його удосконалення. Бере участь за дорученням керівництва ГоловКРУ у ревізіях та перевірках підприємств, установ та організацій за наявності у них автоматизованих систем бухгалтерського обліку у разі виникнення питань, пов'язаних із застосуванням обчислювальної техніки. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу та управління. Подає пропозиції керівництву управління про призначення на посади та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує захист державної, службової та комерційної таємниць у напрямах діяльності відділу у відповідності з чинним законодавством; дотримання працівниками відділу встановленого порядку роботи з документами і матеріальними цінностями та їх збереження; дотримання законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, виконавської та трудової дисципліни.

Має право. За дорученням керівництва ГоловКРУ представляти відділ в інших органах державної влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати у межах наданих повноважень ділове листування з державними органами, підприємствами, установами та організаціями. За дорученням керівництва ГоловКРУ вивчати та аналізувати звіти, інші матеріали регіональних КРУ з питань, що належать до компетенції відділу. Брати участь у проведенні нарад, семінарів, "круглих столів" з питань, що належать до компетенції відділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері інформаційних технологій; нормативні, інструктивні та методичні документи щодо статистичного обліку; порядок автоматизованої обробки інформації та формування необхідних інформаційних баз даних у системі органів ДКРС; умови експлуатації комп'ютерної техніки, застосування програмних та інших технічних засобів обробки інформації; технології розробки програмних засобів; організацію статистичного обліку в системі органів ДКРС; основи державного управління, економіки, фінансового та адміністративного права, управління персоналом; практику застосування чинного законодавства; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за напрямами експлуатації та обслуговування засобів обчислювальної техніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії або головним спеціалістом не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі чи в інших сферах діяльності не менше 2 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник відділу телекомунікаційного забезпечення та технічного захисту інформації Управління інформаційних технологій

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, визначає їм планові і поточні завдання, контролює їх виконання. Визначає ступінь відповідальності працівників відділу за виконання доручених дільниць роботи, вживає заходів щодо забезпечення ефективної їх роботи. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо: розробки та впровадження інформаційної, програмно-технічної, методичної та матеріальної бази єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) та її окремих підсистем; впровадження сучасних та перспективних рішень у галузі інформаційних технологій із застосуванням єдиних стандартів в органах ДКРС; забезпечення захисту інформації, у тому числі вірусного, технічного та захисту від несанкціонованого доступу. У межах наданих повноважень здійснює відбір організацій - виконавців робіт зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), контроль за дотриманням установленого порядку проведення робіт із захисту інформації. Вносить пропозиції та бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів, нормативів і стандартів у сфері державного фінансового контролю. Готує проекти наказів ГоловКРУ за напрямами діяльності управління у межах наданих відділу повноважень. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими організаціями та підрозділами органів ДКРС з питань, що стосуються діяльності відділу. Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою фахівців інформаційних технологій регіональних КРУ з питань, що входять до компетенції відділу. Аналізує стан і тенденції розвитку телекомунікаційного забезпечення та технічного захисту інформації в системі органів ДКРС, вносить керівництву управління, ГоловКРУ пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Подає пропозиції керівництву управління про призначення на посади та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягань та включення до кадрового резерву, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує захист державної, службової та комерційної таємниць у напрямах діяльності відділу у відповідності з чинним законодавством, дотримання працівниками відділу встановленого порядку роботи з документами і матеріальними цінностями та їх збереження, дотримання законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, виконавчої та трудової дисципліни.

Має право. За дорученням керівництва ГоловКРУ представляти відділ в інших органах державної влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати у межах наданих повноважень ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями. За дорученням керівництва ГоловКРУ вивчати та аналізувати звіти, інші матеріали підрозділів органів ДКРС з питань, що належать до компетенції відділу. Вносити керівництву управління, ГоловКРУ пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, відділу. Брати участь у проведенні нарад, семінарів, "круглих столів" з питань, що належать до компетенції відділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів ДКРС; основні засади державної політики у сфері інформаційних технологій; нормативні, інструктивні та методичні документи щодо статистичного обліку, порядку автоматизованої обробки інформації та формування необхідних інформаційних баз даних у системі органів ДКРС; умови експлуатації комп'ютерної техніки, застосування програмних та інших технічних засобів обробки інформації; засоби та методи захисту інформації ЄІАС; нормативні документи, які регламентують захист інформації в ЄІАС органів ДКРС; основи державного управління; основи трудового законодавства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за напрямами експлуатації та обслуговування засобів обчислювальної техніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 2 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 5 років. Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Розділ II. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників контрольно-ревізійних управлінь в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Начальник контрольно-ревізійного Управління (далі - начальник управління, начальник КРУ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво роботою управління. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю та стратегії діяльності органів ДКРС. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій. Забезпечує подання до ГоловКРУ звітності про діяльність управління. Забезпечує організацію планування та здійснення управлінням контрольно-ревізійної роботи, бере участь у розробці проектів програм, комплексів заходів, аналітичних матеріалів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери державного фінансового контролю на відповідній території тощо. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, контролює їх роботу. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів та працівників управління. Затверджує наказами положення про підрозділи апарату управління та підпорядковані територіальні контрольно-ревізійні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи. Погоджує положення про підпорядковані територіальні контрольно-ревізійні підрозділи зі статусом юридичної особи. Затверджує посадові інструкції працівників, посади яких віднесено до номенклатури управління. Затверджує граничну чисельність, штатний розпис та фонд оплати праці підпорядкованих територіальних контрольно-ревізійних підрозділів. Розпоряджається коштами, які спрямовуються на утримання та забезпечення діяльності управління. Здійснює організаційні заходи щодо координації контрольно-ревізійної роботи та взаємодії управління з підрозділами ГоловКРУ, іншими регіональними КРУ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, вживає заходів щодо вдосконалення цієї співпраці. Забезпечує, в межах визначених законодавством повноважень, координацію роботи управління з територіальними підрозділами внутрішнього фінансового контролю; погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників цих підрозділів. Бере участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державного фінансового контролю. Розглядає звернення громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів та депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції управління, вживає за результатами розгляду необхідних заходів. Проводить особистий прийом громадян. Готує та вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівних працівників управління, посади яких віднесено до номенклатури ГоловКРУ, або щодо погодження цих питань. У встановленому порядку призначає працівників апарату управління та підпорядкованих територіальних контрольно-ревізійних підрозділів, посади яких віднесено до номенклатури управління. Видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання. Звертається з поданням до Голови ГоловКРУ про застосування дисциплінарних стягнень, інших заходів дисциплінарного впливу до заступників начальника управління, а також про притягнення їх до матеріальної відповідальності. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у структурних підрозділах управління. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників управління. У відповідності з чинним законодавством організовує роботу із захисту державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності управління, ведення діловодства, збереження документів. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. Представляти інтереси управління у відносинах з органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також у судах та господарських судах з питань, що належать до компетенції управління. Давати дозвіл на проведення в порядку, визначеному законодавством, контрольних заходів, в тому числі зустрічних перевірок. Проводити перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством та у межах наданих управлінню повноважень. Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних цільових фондів, підприємств, установ та організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок. Звертатися в разі необхідності до інших органів державного фінансового контролю з питань проведення спільних перевірок у межах повноважень, визначених законодавством. Пред'являти в межах своєї компетенції до керівників та інших посадових осіб об'єктів, що ревізуються або перевіряються, обов'язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень. Накладати відповідно до законодавства на керівників та інших службових осіб підприємств, установ та організацій адміністративні стягнення. Порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до встановленої законом відповідальності винних у порушеннях осіб. Робити запити до відповідних органів, банківських установ, підприємств, установ та організацій та отримувати від них у повному обсязі інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань та функцій. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до встановленої законодавством відповідальності керівників та посадових осіб об'єктів, що ревізувалися або перевірялися, за допущені порушення фінансової дисципліни або про застосування санкцій, передбачених Бюджетним кодексом України до таких об'єктів за допущені бюджетні правопорушення. Вносити пропозиції до ГоловКРУ про вдосконалення роботи органів ДКРС та державної служби в цілому. Вести ділове листування з органами виконавчої влади, іншими фінансовими і контролюючими органами, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції управління, одержувати від них необхідну інформацію та матеріали. Брати участь у нарадах, семінарах, "круглих столах", інших заходах з питань, що належать до компетенції управління. Надавати засобам масової інформації коментарі з окремих питань (напрямів) діяльності управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, політології, управління персоналом та ринку праці; основні показники соціально-економічного розвитку відповідного регіону; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи на керівних посадах у державній службі не менше 4 років, або в інших сферах економіки не менше 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника контрольно-ревізійного Управління

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює у межах наданих йому начальником КРУ повноважень керівництво діяльністю управління. У разі відсутності начальника КРУ виконує його обов'язки та несе відповідальність за результати роботи управління відповідно до розподілу обов'язків між начальником управління та його заступниками. У межах наданих йому повноважень забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління щодо реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, координує роботу відповідних структурних підрозділів управління щодо виконання ними покладених на них завдань та функцій. Затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів управління, роботу яких він координує. Погоджує положення про ці підрозділи. Визначає ступінь відповідальності працівників структурних підрозділів управління в межах наданих йому повноважень. Здійснює в межах своїх повноважень розгляд та/або приймання ревізійних матеріалів, у порядку, передбаченому чинним законодавством, застосовує до об'єктів контролю фінансові санкції, а до їх керівників та відповідальних осіб - адміністративні стягнення за вчинені правопорушення. У межах компетенції органів ДКРС забезпечує ефективну координацію роботи та взаємодію підрозділів апарату управління та підпорядкованих йому територіальних контрольно-ревізійних підрозділів, роботу яких він координує, з місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими контролюючими органами, а також надання організаційно-методичної допомоги територіальним підрозділам внутрішнього фінансового контролю та іншим державним органам в установленому законодавством порядку. Контролює виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, розпорядчих документів Міністерства фінансів України та ГоловКРУ в межах наданих йому повноважень та компетенції. Виконує доручення начальника управління, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції. У межах наданих повноважень аналізує стан і тенденції організації та результатів здійснення державного фінансового контролю у відповідному регіоні; контролює хід виконання планових завдань, централізованих доручень ГоловКРУ, звернень місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів; приймає відповідні рішення в межах своєї компетенції. Готує та вносить начальникові управління пропозиції щодо вдосконалення роботи управління. Організовує і контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками структурних підрозділів управління, роботу яких він координує, звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів та депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції управління, в межах своїх повноважень приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством або вносить пропозиції начальникові управління за результатами їх розгляду. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників управління. У межах своїх повноважень, за погодженням з начальником КРУ, інформує громадськість через засоби масової інформації про результати контролю за дотриманням фінансової дисципліни в регіоні та вжиті до її порушників заходи. Вносить у межах своїх повноважень пропозиції начальникові КРУ щодо своєчасного заміщення вакансій, призначення на посади, звільнення з посад працівників управління, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву та з інших питань службової діяльності. Забезпечує захист державної, комерційної та службової таємниць у закріплених за ним напрямах діяльності управління відповідно до законодавства; контролює дотримання працівниками управління трудової та виконавської дисципліни, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. У межах наданих начальником КРУ повноважень: давати дозвіл на проведення в порядку, визначеному законодавством, контрольних заходів, у тому числі зустрічних перевірок; вносити начальникові КРУ пропозиції щодо залучення на договірних засадах кваліфікованих фахівців територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних цільових фондів, підприємств, установ та організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок; звертатися в разі необхідності до інших органів державного контролю з питань проведення спільних та одночасних перевірок у межах повноважень управління, визначених законодавством; представляти інтереси управління з питань, що належать до його компетенції, у відносинах з органами виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а за дорученням начальника - у судах та господарських судах. Робити запити до відповідних органів, банківських установ, підприємств, установ та організацій та отримувати від них інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань та функцій. У встановленому законодавством порядку притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до встановленої законодавством відповідальності керівників та посадових осіб об'єктів, що ревізувалися або перевірялися, за допущені порушення фінансової дисципліни або про застосування санкцій, передбачених Бюджетним кодексом України до таких об'єктів за допущені бюджетні правопорушення. У межах своєї компетенції вести ділове листування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, фінансовими і контролюючими органами, підприємствами, установами та організаціями, а також проводити особистий прийом громадян з питань, що належать до сфери діяльності управління. Здійснювати перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Брати участь у нарадах, семінарах, "круглих столах", інших заходах з питань, що належать до компетенції управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, політології, управління персоналом та ринку праці; основні показники соціально-економічного розвитку відповідного регіону; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 2 років або стаж роботи у державній службі на керівних посадах не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник відділу контролю у відповідній сфері

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво роботою відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання відділом покладених на нього завдань та функцій щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері. Вживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників відділу, визначає ступінь їх відповідальності. Формує план роботи відділу та подає його на затвердження керівництву управління. Організовує, а в окремих випадках очолює ревізійні групи або бере участь у проведенні контрольних заходів на об'єктах контролю відповідної сфери. Приймає та розглядає підготовлені за результатами контрольних заходів матеріали, вживає необхідних заходів для забезпечення повної їх реалізації. Перевіряє якість складання працівниками відділу протоколів про адміністративні правопорушення; візує проекти документів, які готуються відділом та подаються на підпис керівництву управління. Інформує керівництво управління про необхідність одержання від Національного банку України та його установ, комерційних банків, органів Державного казначейства України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідних відомостей, копій документів, довідок про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, інших документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань і повноважень. Вносить керівництву управління пропозиції щодо: усунення причин і умов, які призвели до порушень та зловживань у фінансово-економічній діяльності на об'єктах контролю та запобігання їм у подальшому; зупинення і відновлення відповідно до законодавства видаткових операцій за рахунками в установах банків та інших фінансових установах; застосування відповідно до законодавства до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання фінансових санкцій; залучення кваліфікованих фахівців територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних цільових фондів, підприємств, установ та організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок. Ініціює перед керівництвом управління питання про вжиття заходів щодо визнання недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства та стягнення у доход держави коштів, отриманих за незаконними угодами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату управління з питань, що стосуються діяльності відділу. Забезпечує координацію роботи відділу з територіальними контрольно-ревізійними підрозділами, підрозділами внутрішнього фінансового контролю; бере участь у проведенні перевірок їх роботи з питань, що віднесені до компетенції відділу; організовує надання методичної допомоги зазначеним підрозділам. За дорученням керівництва розглядає особисто або організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів та депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції відділу; вносить пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду. Забезпечує складання звітності про контрольно-ревізійну роботу та її достовірність. Аналізує стан і тенденції здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері в регіоні, вносить пропозиції керівництву управління щодо його вдосконалення. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Вносить пропозиції керівництву управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, преміювання, встановлення надбавок, включення до кадрового резерву, проведення стажування, надання відпусток. За дорученням начальника управління готує матеріали для засобів масової інформації про результати здійснення контролю у відповідній сфері за додержанням фінансової дисципліни. Організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників відділу. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової та виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства у відділі, формуванням ревізійних справ, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної, комерційної та службової таємниці у відділі. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва представляти інтереси управління в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, судах та господарських судах з питань, що належать до компетенції відділу. Вивчати та аналізувати плани, матеріали контрольних заходів, звіти, інші документи підрозділів управління з питань, що належать до компетенції та сфери діяльності відділу, вносити пропозиції керівництву управління щодо внесення до них змін і доповнень. Вносити пропозиції керівництву управління щодо вдосконалення роботи відділу та управління. У межах своєї компетенції давати працівникам відділу доручення, обов'язкові для виконання. У необхідних випадках у встановленому порядку вносити керівництву пропозиції щодо доопрацювання або скасування матеріалів контрольних заходів, проведених працівниками відділу та територіальних контрольно-ревізійних підрозділів у межах компетенції відділу. Здійснювати перевірки територіальних контрольно-ревізійних підрозділів, підпорядкованих управлінню, з питань, що належать до компетенції відділу, а також перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Брати участь у нарадах, семінарах та "круглих столах", інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права та управління персоналом; основні показники соціально-економічного розвитку відповідного регіону; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії або на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника відділу контролю у відповідній сфері

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу в межах наданих йому начальником відділу повноважень. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки та несе відповідальність за результати роботи відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у плануванні роботи відділу, формуванні ревізійних груп для проведення контрольних заходів, вживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників відділу. Розглядає подані керівниками ревізійних груп або окремими працівниками відділу програми проведення контрольних заходів, перевіряє підготовленість ревізійних груп до проведення контрольних заходів та надає їм відповідну організаційно-методичну допомогу. Як правило, очолює ревізійні групи або входить до їх складу. Аналізує матеріали контрольних заходів, готує за ними висновки, вносить пропозиції начальникові відділу щодо якості матеріалів контрольних заходів та вжиття заходів щодо їх реалізації. Забезпечує підготовку за результатами контрольних заходів інформацій для повідомлення відповідним органам, а у випадках, передбачених законодавством, - правоохоронним органам та подає їх для розгляду та візування начальникові відділу. Забезпечує здійснення працівниками відділу контролю за повнотою вжиття заходів щодо усунення виявлених контрольними заходами недоліків та порушень, у тому числі за виконанням поставлених їх керівникам і посадовим особам обов'язкових до виконання вимог та відшкодування збитків тощо. Здійснює в межах наданих повноважень контроль за веденням обліку результатів проведених відділом контрольних заходів, складанням звітності про контрольно-ревізійну роботу та її достовірністю; забезпечує в межах наданих повноважень координацію роботи відділу з територіальними контрольно-ревізійними підрозділами управління, територіальними підрозділами внутрішнього фінансового контролю з питань, що віднесені до компетенції відділу, надає їм організаційно-методичну допомогу. Узагальнює результати контрольних заходів, забезпечує ведення їх обліку та складання відповідної звітності. У межах наданих повноважень аналізує стан і тенденції здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері в регіоні. Вносить начальникові відділу пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення контрольних заходів. Здійснює у межах наданих йому повноважень контроль за розглядом працівниками відділу звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів та депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції відділу, або розглядає їх особисто; готує та подає начальникові відділу пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду. Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу. У межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі, порядок роботи з документами, захист державної, службової та комерційної таємниць, дотримання працівниками законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. За дорученням керівництва представляти відділ в інших структурних підрозділах управління, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу. У межах наданих повноважень давати працівникам відділу доручення, обов'язкові для виконання; здійснювати перевірки роботи підпорядкованих управлінню територіальних контрольно-ревізійних підрозділів з питань, що належать до компетенції відділу. Здійснювати перевірки територіальних контрольно-ревізійних підрозділів, підпорядкованих управлінню, з питань, що належать до компетенції відділу, а також перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Вносити пропозиції керівництву управління та начальникові відділу щодо вдосконалення роботи відділу та управління в цілому. Вносити пропозиції начальникові відділу щодо преміювання працівників відділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, переміщення по службі.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права та управління персоналом; основні показники соціально-економічного розвитку відповідного регіону; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії або на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник підвідділу у складі відділу контролю у відповідній сфері

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво роботою підвідділу у межах наданих йому начальником відділу повноважень, розподіляє обов'язки між працівниками підвідділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на підвідділ завдань щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері. Планує роботу підвідділу та бере участь у плануванні роботи відділу. Формує ревізійні групи, погоджує їх персональний склад з начальником відділу. Розглядає підготовлені керівниками ревізійних груп програми проведення контрольних заходів та подає їх на затвердження начальнику відділу. Контролює хід проведення контрольних заходів, надає працівникам необхідну організаційно-методичну допомогу. Очолює особисто ревізійні групи або включається до їх складу. Аналізує матеріали контрольних заходів, готує за ними висновки, вносить пропозиції начальникові відділу щодо якості матеріалів контрольних заходів, усунення виявлених недоліків та порушень, відшкодування збитків, застосування до об'єктів контролю та їх посадових осіб фінансових та інших санкцій відповідно до законодавства. Перевіряє якість складання працівниками підвідділу протоколів про адміністративні правопорушення та подає їх на розгляд начальникові відділу. Здійснює контроль за повнотою виконання керівниками та посадовими особами об'єктів контролю обов'язкових до виконання вимог управління щодо усунення виявлених недоліків та порушень. Узагальнює результати проведених підвідділом контрольних заходів та особисто готує за результатами інформації начальникові відділу для вжиття необхідних заходів. Забезпечує ведення обліку результатів проведених підвідділом контрольних заходів, складання звітності про контрольно-ревізійну роботу та її достовірність. Вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи працівників підвідділу та підвищення їх кваліфікації. За дорученням начальника відділу розглядає або контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками підвідділу звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів та депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції відділу; вносить керівництву відділу пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду. Забезпечує дотримання працівниками трудової та виконавської дисципліни, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією. Організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної, комерційної та службової таємниці у підвідділі.

Має право. За дорученням керівництва представляти відділ в інших структурних підрозділах управління, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності з питань, що належать до компетенції підвідділу. У межах наданих йому начальником відділу повноважень давати працівникам підвідділу доручення, обов'язкові для виконання. Здійснювати перевірки територіальних контрольно-ревізійних підрозділів, підпорядкованих управлінню, з питань, що належать до компетенції відділу, а також перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Вносити начальникові відділу і керівництву управління пропозиції щодо вдосконалення контрольно-ревізійної роботи у відповідній сфері. Вносити пропозиції начальникові відділу щодо преміювання працівників підвідділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, переміщення по службі, проведення стажування, надання відпусток. За дорученням керівника брати участь у нарадах, семінарах та "круглих столах", інших заходах з питань, що належать до компетенції підвідділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права та управління персоналом; основні показники соціально-економічного розвитку відповідного регіону; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років або стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник відділу організаційної роботи

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організаційного забезпечення контрольно-ревізійної роботи в управлінні, зокрема її планування, своєчасного збору і аналізу оперативної інформації та статистичної звітності про результати роботи управління, інформаційного забезпечення керівництва управління з цих питань для подальшого інформування ГоловКРУ, місцевих органів виконавчої влади та організації висвітлення роботи управління в засобах масової інформації. Вживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників відділу. Забезпечує підготовку в межах своєї компетенції проектів розпорядчих документів управління, матеріалів до засідань колегії. Розглядає особисто та організовує розгляд структурними підрозділами управління проектів нормативно-правових актів, інструктивних та методичних документів з питань державного фінансового контролю та узагальнення внесених пропозицій. Організовує контроль за додержанням структурними підрозділами КРУ термінів, повноти та якості виконання завдань і доручень керівництва обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також всебічну взаємодію із структурними підрозділами органів державного самоврядування, депутатами Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування. Аналізує стан здійснення управлінням державного фінансового контролю в регіоні, вносить пропозиції керівництву управління щодо усунення негативних тенденцій та закріплення позитивних. Організовує роботу щодо:

- забезпечення методологічної бази з питань діяльності, в тому числі з контрольно-ревізійної роботи;

- формування, погодження і затвердження планів основних питань роботи управління та планів контрольно-ревізійної роботи, а також контролю за виконанням цих планів структурними підрозділами управління;

- здійснення моніторингу завантаженості структурних підрозділів управління плановими та позаплановими завданнями, вносить пропозиції щодо її оптимізації;

- узагальнення і поширення кращого досвіду контрольно-ревізійної роботи серед підрозділів управління. Готує та подає на розгляд керівництву і колегії управління пропозиції щодо вдосконалення контрольно-ревізійної роботи. У межах своєї компетенції координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами управління та контролюючими органами;

- супроводження інформаційно-аналітичної системи за результатами роботи управління;

- здійснення контролю за роботою галузевих відділів апарату управління та територіальних контрольно-ревізійних підрозділів управління, надання їм методичної та практичної допомоги.

Спільно з галузевими відділами організовує:

- узагальнення досвіду проведення ревізій та перевірок, вносить керівництву пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

- підготовку інформаційних листів про найбільш ефективні методи проведення контрольних заходів;

- перевірку роботи галузевих відділів апарату та територіальних підрозділів управління;

- надання територіальним підрозділам внутрішнього фінансового контролю організаційно-методичної допомоги;

- вжиття заходів з підвищення ділової кваліфікації працівників відділу;

- підготовку тез виступів начальника управління за результатами роботи управління на колегіях, нарадах, семінарах, а також інформаційно-аналітичних матеріалів про результати роботи управління для ГоловКРУ, місцевих органів державної виконавчої влади та висвітлення їх в засобах масової інформації;

- тимчасове зберігання матеріалів ревізій та перевірок до їх передавання в установленому порядку до архіву;

- забезпечення встановленого порядку роботи з документами та матеріалами у відділі, дотримання працівниками трудової та виконавської дисципліни;

- роботу, в межах своїх повноважень, щодо забезпечення охорони державної, комерційної та службової таємниць у відділі.

У разі підпорядкованості начальникові відділу організаційної роботи фахівців з комп'ютеризації, здійснює організаційні заходи щодо забезпечення діяльності системи електронного зв'язку, захисту інформації, яка надходить та зберігається в управлінні в електронному вигляді. Забезпечує функціонування та цілісність розподілених баз даних в умовах взаємодії структурних підрозділів управління, організовує проведення навчання працівників навичкам комп'ютерних технологій. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової та виконавської дисципліни, збереження комерційної та службової таємниці у відділі.

Має право. Представляти управління в інших органах з питань, що входять до його компетенції. У межах своєї компетенції давати працівникам відділу доручення, обов'язкові для виконання. Брати участь у проведенні контрольних заходів у територіальних органах міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади щодо організації роботи відповідних підрозділів внутрішнього фінансового контролю. Отримувати та використовувати наявну в управлінні інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, користуватися технічними засобами та засобами зв'язку. Одержувати від посадових осіб письмові пояснення з питань, які виникають у ході перевірок стану контрольно-ревізійної роботи. Вносити пропозиції начальнику КРУ щодо преміювання працівників відділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, переміщення по службі, проведення стажування, надання відпусток. Брати участь у проведенні нарад, семінарів, "круглих столів" та інших заходів з питань, що стосуються діяльності відділу. Вносити пропозиції керівництву управління щодо вдосконалення та підвищення ефективності роботи відділу та управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; методи контролю виконання рішень та доручень; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, політології, управління персоналом та ринку праці; основні показники соціально-економічного розвитку відповідного регіону; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії або на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник відділу комп'ютеризації

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює загальне керівництво роботою відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Організовує виконання покладених на відділ завдань щодо забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи управління, впровадження нових інформаційних технологій з метою створення умов, спрямованих на підвищення ефективності роботи управління. Забезпечує виконання наказів (розпоряджень) ГоловКРУ та начальника управління з питань, віднесених до компетенцій відділу. Вирішує питання обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення діяльності системи електронного зв'язку управління, функціонування та цілісності баз даних. Здійснює запобіжно-профілактичні заходи, спрямовані на усунення причин та умов, що можуть призвести до зловживань під час застосування електронно-обчислювальної техніки, постійний контроль за станом захищеності інформації в підрозділах управління. За рішенням керівництва управління може брати участь у ревізіях та перевірках за наявності в установах та організаціях автоматизованої системи бухгалтерського обліку та при виникненні питань, пов'язаних із застосуванням комп'ютерної техніки, а також у разі необхідності проводить інвентаризацію комп'ютерної техніки. Організовує проведення навчання працівників управління комп'ютерним технологіям. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу та підвищення кваліфікації підлеглих. Вносить пропозиції керівництву управління щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу, їх преміювання, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, переміщення по службі, проведення стажування, надання відпусток. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової та виконавської дисципліни, правил з охорони праці та протипожежної безпеки, збереження техніки та майна відділу. Організовує ведення діловодства у відділі, роботу з документами та матеріальними цінностями відповідно до чинного законодавства. Організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної, комерційної та службової таємниць у відділі. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. У межах своєї компетенції давати працівникам відділу доручення, обов'язкові для виконання. Залучати фахівців інших структурних підрозділів управління до вирішення питань, пов'язаних з виконанням доручень керівництва управління щодо автоматизації обробки інформації стосовно діяльності підрозділів управління. Ознайомлюватися з порядком формування звітності про роботу управління, а також вивчати та аналізувати звіти, інші матеріали підрозділів управління з питань, що належать до компетенції відділу. Вносити на розгляд начальника управління пропозиції з питань вдосконалення та підвищення ефективності роботи відділу, а також щодо забезпечення необхідних умов праці.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної правової політики у сфері інформаційних технологій; нормативні, інструктивні та методичні документи щодо статистичного обліку та звітності в органах ДКРС; порядок автоматизованої обробки інформації та формування необхідних інформаційних баз даних у системі органів ДКРС; умови експлуатації комп'ютерної техніки, застосування програмних та інших технічних засобів обробки інформації; технології розробки програмних засобів; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансового та адміністративного права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за напрямами експлуатації та обслуговування засобів обчислювальної техніки за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного спеціаліста не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах діяльності не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник територіального контрольно-ревізійного підрозділу (відділу /КРВ/, групи) (далі - підрозділ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво роботою підрозділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та здійснення ним своїх функцій. Забезпечує планування та організацію контрольно-ревізійної роботи підрозділу. У межах своїх повноважень приймає рішення про проведення контрольних заходів, формує склад ревізійних груп, призначає їх керівників, затверджує програми проведення контрольних заходів, підписує відповідні посвідчення. Приймає від працівників підрозділу підготовлені за результатами контрольних заходів матеріали, готує за ними висновки. Перевіряє якість складання працівниками підрозділу протоколів про адміністративні правопорушення. Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам об'єктів контролю вимоги щодо усунення виявлених у ході контрольних заходів порушень і недоліків. Вживає в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час контрольних заходів порушень законодавства, а саме: передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не належить до компетенції органів ДКРС; здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і в межах компетенції повідомляє про його результати відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та управлінню; готує і подає управлінню пропозиції щодо усунення причин і умов, які призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за цільовим призначенням витрачання державних фінансових ресурсів та запобігання їм у подальшому. Вживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників підрозділу. Забезпечує координацію роботи підрозділу з іншими структурними підрозділами управління, місцевими органами виконавчої влади, фінансовими, правоохоронними органами та іншими контролюючими органами з питань, що належать до компетенції підрозділу. Здійснює надання організаційно-методичної допомоги фінансовим органам, місцевим органам виконавчої влади, місцевого самоврядування за їх зверненнями з питань, що віднесені до компетенції підрозділу. Забезпечує складання та подання в установленому порядку управлінню звітності про роботу підрозділу. У межах своїх повноважень забезпечує розгляд звернень громадян, місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції підрозділу; за результатами розгляду вживає необхідних заходів згідно з чинним законодавством. Інформує громадськість через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни. Подає згідно з чинним законодавством керівництву управління за посадами, віднесеними до його номенклатури, пропозиції щодо своєчасного заміщення вакансій, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення по службі працівників підрозділу, включення їх до кадрового резерву, преміювання, заохочення, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників підрозділу, контролює дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку та встановленого порядку роботи з документами. Забезпечує ведення діловодства у підрозділі, збереження відповідно до законодавства державних, комерційних і службових таємниць у сфері його діяльності, а також дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. Представляти інтереси підрозділу у відносинах з іншими структурними підрозділами управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності. Начальник підрозділу зі статусом юридичної особи має право представляти інтереси підрозділу у судах та господарських судах. Начальник підрозділу без статусу юридичної особи має право за дорученням начальника КРУ представляти у судах та господарських судах інтереси управління. У межах чинного законодавства давати працівникам підрозділу доручення, обов'язкові для виконання. В установленому порядку передавати матеріали ревізій до правоохоронних органів у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства, а також повідомляти про виявлення зловживання і порушення державним органам і органам, уповноваженим управляти державним майном. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до встановленої законодавством відповідальності керівників та посадових осіб об'єктів, що ревізувалися або перевірялися, за допущені порушення фінансової дисципліни або про застосування санкцій, передбачених Бюджетним кодексом України, до таких об'єктів за допущені бюджетні правопорушення. Ставити до керівників об'єктів, що ревізувалися або перевірялися, обов'язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених у процесі ревізій і перевірок недоліків та порушень. Вживати в установленому порядку та в межах наданих повноважень заходи щодо зупинення відповідно до законодавства видаткових операцій за рахунками в установах банків та інших фінансових установах, а також щодо залучення на договірних засадах кваліфікованих фахівців місцевих органів виконавчої влади, державних цільових фондів, підприємств, установ та організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції. Робити в установленому порядку запити до відповідних органів, підприємств, установ та організацій щодо безкоштовного отримання в повному обсязі інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання завдань, покладених на підрозділ. Здійснювати перевірки місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах повноважень підрозділу. Вносити пропозиції начальникові управління щодо вдосконалення роботи територіальних контрольно-ревізійних підрозділів. Вести ділове листування з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями в межах повноважень підрозділу. Брати участь у нарадах, семінарах, "круглих столах", інших заходах з питань, що належать до компетенції підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, управління персоналом та ринку праці; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Заступник начальника контрольно-ревізійного відділу /КРВ/

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу відділу в межах наданих йому начальником відділу повноважень. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки та несе відповідальність за результати роботи відділу. Забезпечує в межах наданих йому повноважень виконання покладених на відділ завдань щодо здійснення державного фінансового контролю на відповідній території. Бере участь у плануванні роботи відділу. У межах наданих повноважень визначає планові та позапланові завдання працівникам відділу та контролює їх виконання; бере участь у формуванні ревізійних груп та визначенні їх керівників, розглядає та затверджує подані працівниками відділу програми проведення контрольних заходів; організовує роботу ревізійних груп. Як правило, очолює ревізійні групи особисто або входить до їх складу. Аналізує матеріали контрольних заходів, готує за ними висновки, вносить пропозиції начальникові відділу щодо якості матеріалів контрольних заходів та вжиття заходів з їх реалізації. Готує спільно з керівниками ревізійних груп інформації про результати контрольних заходів, пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень, відшкодування збитків, застосування фінансових санкцій тощо і подає їх на розгляд начальникові відділу. Контролює реалізацію заходів щодо усунення виявлених на об'єктах, що ревізувалися і перевірялися, недоліків та порушень у фінансово-господарській діяльності та виконання їх керівниками поставлених до них обов'язкових вимог. Здійснює в межах своїх повноважень координацію роботи відділу з іншими структурними підрозділами управління, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими контролюючими органами з питань, що належать до компетенції відділу. Узагальнює результати проведених відділом контрольних заходів, за дорученням начальника відділу готує відповідні інформації керівництву управління, місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування. У межах наданих повноважень здійснює контроль за передаванням матеріалів ревізій та перевірок правоохоронним органам у визначених законодавством випадках. Забезпечує ведення обліку проведених відділом контрольних заходів, складання звітності про результати роботи відділу. Аналізує в межах наданих повноважень стан і тенденції здійснення державного фінансового контролю на відповідній території, вносить пропозиції щодо його вдосконалення. Виконує інші доручення начальника відділу та управління. Розглядає за дорученням начальника відділу звернення громадян, місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції відділу; за результатами розгляду вносить пропозиції начальникові відділу щодо вжиття необхідних заходів згідно з чинним законодавством; готує проекти відповідей на звернення. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу. В межах наданих повноважень контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією. Здійснює контроль за веденням діловодства, забезпеченням збереження документів у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує відповідно до законодавства збереження державних, комерційних та службових таємниць у діяльності відділу.

Має право. За дорученням начальника представляти відділ у структурних підрозділах управління, місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що стосуються його повноважень. У межах наданих повноважень давати працівникам відділу доручення, обов'язкові для виконання. Вносити пропозиції начальникові відділу щодо вдосконалення роботи відділу та територіальних контрольно-ревізійних підрозділів, а також щодо преміювання працівників відділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, переміщення по службі, проведення стажування. Здійснювати перевірки місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах повноважень відділу. У межах своїх повноважень організовувати ділове листування з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права та управління персоналом; правила ділового етикету; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник підвідділу у складі контрольно-ревізійного відділу /КРВ/

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво роботою підвідділу у межах наданих йому начальником відділу повноважень, розподіляє обов'язки між працівниками підвідділу та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на підвідділ завдань щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері. Планує роботу підвідділу та бере участь у плануванні роботи відділу. Формує ревізійні групи, погоджує їх персональний склад та кандидатури їх керівників з начальником відділу. Розглядає підготовлені керівниками ревізійних груп програми проведення контрольних заходів та подає їх на затвердження начальникові відділу. Контролює хід проведення ревізій і перевірок, надає працівникам необхідну організаційно-методичну допомогу. Очолює особисто ревізійні групи або включається до їх складу. Аналізує матеріали контрольних заходів, готує висновки, вносить пропозиції начальникові відділу щодо якості матеріалів контрольних заходів, усунення виявлених недоліків та порушень, відшкодування збитків, застосування до об'єктів контролю та їх посадових осіб фінансових та інших санкцій відповідно до законодавства. Перевіряє якість складання працівниками підвідділу протоколів про адміністративні правопорушення та подає їх на розгляд начальникові відділу. Здійснює контроль за повнотою виконання керівниками та посадовими особами об'єктів контролю обов'язкових до виконання вимог щодо усунення виявлених недоліків та порушень. Узагальнює результати проведених підвідділом ревізій і перевірок та особисто готує за результатами інформації начальникові відділу для вжиття необхідних заходів. Забезпечує ведення обліку результатів проведених підвідділом контрольних заходів, складання звітності про контрольно-ревізійну роботу та її достовірність. Вживає заходів для забезпечення ефективності роботи працівників підвідділу, а також щодо підвищення їх кваліфікації. За дорученням начальника відділу розглядає або контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками підвідділу звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій, а також звернень та запитів народних депутатів та депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції відділу; вносить керівництву відділу пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду. Забезпечує дотримання працівниками трудової та виконавської дисципліни, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією. Організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної, комерційної та службової таємниці у підвідділі.

Має право. За дорученням начальника представляти відділ у структурних підрозділах управління, місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що стосуються його повноважень. Здійснювати перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. У межах своєї компетенції давати працівникам підвідділу доручення, обов'язкові для виконання. Вносити пропозиції начальникові відділу щодо вдосконалення роботи відділу, преміювання працівників підвідділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, включення до кадрового резерву, переміщення по службі, проведення стажування, надання відпусток. За дорученням начальника відділу брати участь у нарадах, семінарах та "круглих столах", інших заходах з питань, що належать до компетенції підвідділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права та управління персоналом; основні показники соціально-економічного розвитку відповідного регіону; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного контролера-ревізора не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 2 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Розділ III. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників органів державної контрольно-ревізійної служби, що мають наскрізний характер

Контролер-ревізор (головний, провідний, старший) Управління (відділу, підвідділу) контролю у відповідній сфері та територіального контрольно-ревізійного підрозділу (відділу /КРВ/, групи)

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи на одному з напрямів діяльності управління (відділу, підвідділу) щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері (галузі) економіки. Здійснює підготовку до проведення контрольного заходу, а саме: знайомиться з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність підконтрольного об'єкта, вивчає його фінансовий стан, бере участь у підготовці програми проведення контрольного заходу або самостійно готує її проект. Проводить контрольний захід особисто або очолює ревізійну групу (крім контролера-ревізора), або бере участь у складі ревізійної групи з проведення ревізій (перевірок) використання бюджетних коштів, матеріальних цінностей та їх збереження у відповідній сфері діяльності. Реєструє акт та оформлює матеріали за закінченими ревізіями (перевірками) згідно з порядком, установленим у ДКРС. Бере участь в узагальненні результатів документальних ревізій (перевірок). За дорученням керівництва управління (відділу, підвідділу) готує матеріали ревізії (перевірок) для направлення відповідному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - правоохоронному органу. Здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених у ході контрольних заходів. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення керівниками та посадовими особами об'єктів контролю. Бере участь у складанні звітності про роботу управління (відділу, підвідділу, групи) за встановленими формами. Співпрацює з іншими структурними підрозділами ГоловКРУ (регіонального КРУ), здійснює обмін інформацією, необхідною для своєчасного та якісного виконання покладених на нього функцій. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників управління (відділу, підвідділу, групи) згідно із затвердженим планом, а також систематично підвищує особистий професійний рівень шляхом самоосвіти. Здійснює роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. При виконанні покладених завдань та обов'язків забезпечує: захист державних, службових та комерційних таємниць відповідно до чинного законодавства; дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Головний контролер-ревізор керує, у разі необхідності, групою фахівців або самостійною дільницею роботи, або є відповідальним виконавцем за одним із напрямів діяльності управління (відділу, підвідділу, групи). У разі відсутності у штатному розписі посади заступника начальника відділу (підвідділу, групи) за рішенням керівника відповідного органу ДКРС виконує обов'язки начальника відділу (підвідділу, групи) у разі його тимчасової відсутності.

Має право. За дорученням представляти управління (відділ, підвідділ, групу) в інших структурних підрозділах ГоловКРУ (регіонального КРУ), органах виконавчої влади, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції. Готувати запити на отримання в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних органів, територіальних підрозділів внутрішнього фінансового контролю, підприємств, установ та організацій статистичних та оперативних даних, звітів, довідкових матеріалів та іншої інформації з питань, що належать до сфери діяльності управління (відділу, підвідділу, групи), необхідні для виконання своїх посадових обов'язків. Брати участь у проведенні перевірок органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції управління (відділу, підвідділу, групи). Вносити керівництву відповідного структурного підрозділу пропозиції щодо вдосконалення його роботи.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та права; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Для головного контролера-ревізора - стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді провідного контролера-ревізора не менше 3 років або стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 5 років.

Для провідного контролера-ревізора - стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді старшого контролера-ревізора не менше 2 років або стаж роботи за фахом у державній службі не менше 2 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років.

Для старшого контролера-ревізора - стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді контролера-ревізора не менше 1 року або стаж роботи за фахом у державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років.

Для контролера-ревізора - без вимог до стажу роботи або стаж роботи за фахом у в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Періодичність підвищення кваліфікації - не менше 1 разу на 3 роки.