МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.10.2004 N 729

Про затвердження Випуску 82 "Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

З метою встановлення єдиного підходу до кваліфікації працівників галузі кінематографії та відповідно до Указу Президента України від 31.08.2000 N 1038/2000 "Про затвердження Положення про Міністерство культури і мистецтв України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82 "Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що додається.

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82 "Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів" ввести в дію з 1 січня 2005 року.

3. Установити, що кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників, передбачені випуском 82 "Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", є обов'язковими для застосування відповідно до загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.98 N 24, на підприємствах, в установах та організаціях кінематографії.

4. Департаменту з питань кінематографії (М.П.Мазяр) забезпечити доведення наказу до відома підприємств, установ та організацій кінематографії, що відносяться до сфери управління Мінкультури.

5. Управлінню з питань оплати праці та бюджетних програм (Н.Ю.Солодченко) установити контроль за впровадженням кваліфікаційних характеристик керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників, передбачених випуском 82 "Виробництво і розповсюдження кіно- і відеофільмів".

6. Відповідальність за додержання вимог Довідника кваліфікаційних характеристик, випуск 82 "Виробництво і розповсюдження кіно- і відеофільмів" покласти на керівників підприємств, установ та організацій кінематографії.

7. Департаменту з питань кінематографії (Мазяр М.П.), Національному центру Олександра Довженка (Мандрика В.А.) забезпечити тиражування Довідника за рахунок коштів Спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії.

8. Уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові посадові інструкції працівників кіномережі і кінопрокату, введені в дію наказом Державного комітету по кінематографії УРСР від 06.03.81 N 79, та Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник (ЄТКД-62), розділ "Кіностудії і підприємства, організації телебачення і радіомовлення", затверджений постановою Державного комітету праці та соціальної політики СРСР та ВЦРПС від 26 грудня 1984 р. N 379/23-138.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кохана Т.Г.

Міністр
Ю.П.Богуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і мистецтв України

25.10.2004 N 729

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ

Випуск 82

Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів

ВСТУП

Випуск 82 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів" розроблено з урахуванням змін і доповнень до змісту характеристик, які виникли внаслідок впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва і праці. У випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено їх особливості, спадкоємність і традиції застосування.

До випуску включені професії працівників, які є специфічними для виробництва і розповсюдження кіно- та відеофільмів. Внесено відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик у зв'язку з розвитком новітніх технологій.

Кваліфікаційні характеристики застосовуються під час тарифікації робіт і встановленні кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам на підприємствах (установах, організаціях) всіх галузей економіки, незалежно від відомчого підпорядкування, де використовуються вказані у цьому випуску професії та види робіт.

Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін та доповнень до Випуску 82 наведений в "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які подані у випуску 01 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОСТУДІЇ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності Національної кіностудії. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів Національної кіностудії. Відповідно до чинного законодавства забезпечує виконання завдань кіностудії, що спрямовані на формування та задоволення потреб населення у кіномистецтві, соціальний розвиток колективу. Вживає заходів щодо ефективного використання і зберігання закріпленого за кіностудією державного майна. Розроблює та практично реалізує найважливіші державні програми щодо створення високохудожніх кінофільмів. Діє від імені Національної кіностудії. Представляє її інтереси в громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників, склади знімальних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, календарні плани робіт, експедиції та натурні зйомки, визначає їх готовність і терміни випуску кінофільмів. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Організовує весь комплекс робіт з кіновиробництва у павільйонах та під час виїздів у кіноекспедиції. Вживає заходів щодо забезпечення Національної кіностудії кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, визнання її творчого авторитету на загальнодержавному і міжнародному рівнях. Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам генерального директора, керівникам функціональних підрозділів національної кіностудії. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства України; чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність кіностудії; постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України; економіку, організацію, основи та специфіку кіновиробництва; сучасні методи господарювання і управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

2. ГОЛОВНИЙ АДМІНІСТРАТОР КІНОТЕАТРУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію ефективного і культурного обслуговування глядачів. Створює для них комфортні умови. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням глядачів і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Організовує проведення в кінотеатрі кінофестивалів, тематичних показів кінофільмів, лекцій, бесід, зустрічей з діячами науки, культури та мистецтва. Веде облік проведених культурно-масових заходів. Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будинку кінотеатру. Організовує забезпечення чистоти і порядку у приміщеннях кінотеатру і на прилеглих до нього територіях. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей і фінансових ресурсів кінотеатру. Забезпечує своєчасну здачу вирученої готівки. Контролює додержання працівниками кінотеатру трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформує керівництво кінотеатру про наявні недоліки в організації обслуговування глядачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва. Під час відсутності директора кінотеатру вирішує всі організаційно-господарські питання в межах наданих йому прав.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали; організаційну структуру управління кінотеатру; правила і обов'язки працівників, режим їх роботи; правила і методи організації процесу обслуговування глядачів; основи маркетингу; принципи планування і оформлення приміщень, організації реклами; основи естетики, етики, психології; основи економіки, організації праці і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Післядипломна освіта в галузі управління.

3. ДИРЕКТОР КІНОТЕАТРУ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності кінотеатру, керуючись "Положенням про кінообслуговування" та іншими нормативними матеріалами. Визначає напрями розвитку фінансової, цінової, репертуарної та соціальної діяльності кінотеатру. Організовує роботу кінотеатру, забезпечує відповідність кінотеатру кращим світовим зразкам з метою задоволення потреб населення, підвищення продуктивності праці, якості кінопоказу та обслуговування глядачів на основі широкого впровадження нової техніки і прогресивної технології. Спрямовує діяльність персоналу кінотеатру на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Забезпечує виконання кінотеатром програми оновлення репертуару, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, Міністерством культури і мистецтв України. Організовує виробничо-господарську діяльність кінотеатру на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, підвищення технічного рівня і якості кінопоказу, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи з соціального розвитку кінотеатру, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику директора, головному адміністратору, провідному інженеру з експлуатації та ремонту. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу кінотеатру, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності організацій кіномережі; досягнення, перспективи, національні і світові тенденції технічного, економічного і соціального розвитку кіногалузі; сучасні методи господарювання і управління, економіку, організацію виробництва, праці і управління; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в організаціях кіномережі - не менше 3 років.

4. ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА (ВІДДІЛЕННЯ) "КІНОВІДЕОПРОКАТ"

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства (відділення). Визначає напрями розвитку підприємства (відділення) у формуванні виробничої, фінансової політики та соціальної діяльності. Організовує пропаганду, рекламування і ефективне просування художніх, науково-популярних, хронікально-документальних, учбових фільмів. Сприяє підвищенню інтенсивності використовування фільмокопій і організації прокату кінофільмів на всіх кіноустановках незалежно від відомчої приналежності, впровадженню нової техніки і технології, наукової організації праці, виробництва і управління. Забезпечує раціональне і економне витрачання коштів, виконання планових завдань згідно з встановленими кількісними і якісними показниками, а також всіх обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, підрядниками, кіновидовищними підприємствами, банком. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства (відділення) на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості виконуваних робіт, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників. Здійснює заходи з соціального розвитку підприємства (відділення), забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства (відділення), забезпечення і збереження зайнятості працівників.

Повинен знати: постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства (відділення); спеціалізацію і особливості структури підприємства; перспективи, національні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку сфери виробництва та розповсюдження кіновідеопродукції; порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності; сучасні методи господарювання і управління; виробничі потужності фільмобази; технологію збереження і ремонту фільмокопій; економіку, організацію виробництва, праці і управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років.

5. ДИРЕКТОР КІНОСТУДІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво діяльністю кіностудії. Забезпечує розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів. За наявності виробничої бази організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства. Діє від імені кіностудії. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. У межах своєї компетенції видає накази та затверджує відповідні акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади працівників, склади знімальних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, календарні плани робіт над новими фільмами, визначає готовність сценарію і терміни виробництва фільмів. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за кіностудією майна. Організовує весь комплекс робіт у павільйонах, під час виїздів у експедиції. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує розроблення, укладання і використання колективного договору. Вирішує всі питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів кіностудії. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтв; основи трудового законодавства України; чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і фінансову діяльність кіностудії; постанови і рішення Кабінету Міністрів, Державного управління кінематографії, органів місцевого самоврядування в галузі культури і мистецтв; економіку, організацію, основи та специфіку кіновиробництва; сучасні методи господарювання і управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

6. ЗАВІДУВАЧ ВІДЕОТЕКИ

Завдання та обов'язки. Керує роботами, які охоплюють приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і видачу відеофільмів, відеоматеріалів, чистих касет, реклами; забезпечує їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів. Здійснює комплектування відеофонду на основі вивчення каталогів, журналів тощо. Вживає заходів щодо створення умов для своєчасного задовільнення запитів на відеоматеріали та відеофільми, удосконалення обслуговування. Контролює своєчасне повернення відеоматеріалів, відеофільмів. Організовує оперативний облік відеофонду і проведення періодичних інвентаризацій. Очолює роботу з рекламування та ефективного просування відеопрограм (художніх, науково-популярних, мультиплікаційних, учбових фільмів); концертів, спортивних програм тощо. Здійснює контроль за станом відеофонду, своєчасним його відновленням і поповненням, додержанням у приміщенні відеотеки умов, необхідних для забезпечення зберігання відеоматеріалів. Контролює своєчасне виконання технічного обслуговування та ремонту технічних засобів і обладнання відеотеки. Здійснює списання із діючого фонду непридатних для використання відеоматеріалів відповідно до встановленого порядку. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення розрахунків, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності. Контролює додержання працівниками відеотеки правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: правила і порядок прийому і видавання відеоматеріалів; правила прокату відеофільмів; правила експлуатації технічних засобів і обладнання; положення та інструкції про облік відеоматеріалів; правила і порядок зберігання відеоматеріалів; діючий відеофонд; основні принципи та методи формування фонду; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта в галузі управління.

7. ЗАВІДУВАЧ ФІЛЬМОБАЗИ (ФІЛЬМОСХОВИЩА)

Завдання та обов'язки. Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і видачу фільмових матеріалів, фільмокопій і кінореклами на фільмобазі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання виробничих площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів. Забезпечує зберігання складованих матеріалів, додержання режимів зберігання на фільмобазі. Організовує облік фільмофонду, доставку кінофільмів кіновидовищним підприємствам власним транспортом. Забезпечує отримання фільмокопій від кінокопіювальних фабрик, філіалів підприємства "Кіновідеопрокат", кінотеатрів. Забезпечує своєчасне повернення фільмових матеріалів. Здійснює контроль за своєчасним виконанням ремонту і перевірки фільмокопій. Здійснює відповідно до встановленого порядку списання і знищення кінофільмів із діючого фонду, термін використання яких минув. Стежить за наявністю і справністю тари і забезпечує її своєчасний ремонт. Організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на фільмобазі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Контролює додержання працівниками фільмобази правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: правила прокату фільмів; розміщення філіалів кінопрокату і кіновидовищних підприємств; правила і порядок прийому і видавання фільмових матеріалів; положення та інструкції про облік фільмокопій; керівні матеріали щодо організації роботи автотранспорту в підприємстві "Кіновідеопрокат"; основи наукової організації праці; правила і порядок зберігання і складування фільмових матеріалів; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 1 року.

8. КЕРІВНИК ГРУПИ (ВИРОБНИЦТВО КІНО- І ВІДЕОФІЛЬМІВ)

Завдання та обов'язки. Керує всією виробничо-економічною і фінансовою діяльністю знімальної групи. Організовує виконання робіт з виробництва фільму у встановлені планом строки і в межах кошторисно-фінансових асигнувань, встановлених для фільму. Розроблює спільно з кінорежисером, кінооператором ліміт на постановку фільму, кошторис і календарний план на період режисерської розробки і на підготовчий період. Бере участь в розробці календарно-постановницького плану і генерального кошторису, у створенні і захисті постановницького проекту. Комплектує спільно з кінорежисером-постановником склад знімальної групи і подає його на затвердження дирекції кіностудії. Організовує вибір місць натурних зйомок. Керує виїздом і організацією бази знімальної групи. Забезпечує готовність об'єктів до зйомки. Бере участь у прийманні готових декорацій. Планує роботу знімальної групи. Забезпечує нормальні умови роботи для знімальної групи. Визначає спільно з кінорежисером-постановником планове завдання на кожний знімальний день. Керує роботою із заготовлення сценічно-постановчих засобів і здійснює контроль за їхнім використанням. Забезпечує правильне використання знімальною групою транспортних засобів. Затверджує акти і підписує документи, що є підставою для розрахунків з відділами і цехами студії, сторонніми організаціями і особами, а також акти на простої і перезйомки і на списання у встановленому порядку майна, що стало непридатним, чи на його знищення у процесі зйомок. Розпоряджається в межах затвердженого генерального кошторису всіма матеріалами і коштами, виділеними знімальній групі, укладає договори, дає замовлення, пов'язані з постановкою картини. Забезпечує спільно з підрозділами інженерно-технічної служби своєчасне передання вихідних матеріалів до Національного центру Олександра Довженка. Здійснює аналіз творчо-виробничої і фінансової діяльності знімальної групи. Спрямовує діяльність колективу знімальної групи на досягнення високих виробничо-економічних показників, забезпечує умови для створення фільму на високому художньому рівні. Готує матеріал і доповідає дирекції про стан справ у знімальній групі. Здійснює організацію робіт знімальної групи у відповідності з правилами та нормами охорони праці, контролює їх виконання. Забезпечує збереження державної власності і ефективне використання матеріальних і фінансових коштів, виділених на виробництво фільму.

Повинен знати: нормативні документи, що стосуються кінематографії, літератури і мистецтва; економіку кінематографії; організацію виробництва і управління на кіностудії; накази, розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії, керівництва кіностудії; технологію фільмовиробництва; основи кінорежисури; сучасний досвід організації виробництва фільмів; трудове законодавство; відомчі положення про оплату праці працівників кінематографії; порядок оформлення трудових та інших угод з приватними особами і сторонніми організаціями; методику розробки календарно-постановницького плану виробництва фільму (складання лімітного, генерального та інших кошторисів на постановку фільму); нормативи на виробництво фільмів; фінансові відносини знімальної групи з банком та іншими організаціями; планування і фінансування виробництва фільмів; оперативно-виробничий облік та звітність; техніко-економічний аналіз роботи знімальної групи; основи діловодства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

9. МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ПРИЛАДІВ ТА АПАРАТУРИ (ВИРОБНИЦТВО КІНО- І ВІДЕОФІЛЬМІВ)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування і планового ремонту устаткування та обладнання кінотеатрів і кіноустановок. Виконує ремонтні роботи, вживає заходів щодо скорочення строків ремонту, запобігання псуванню, наднормативного зносу фільмокопій на кіноустановках. Бере участь у складанні оперативних планів роботи, графіків проведення ремонту і обслуговування устаткування. Впроваджує системи комплексного обслуговування, що забезпечують своєчасне налагоджування і ремонт устаткування, якісний кінопоказ і звуковідтворення. Організовує впровадження наукової організації праці на дільниці. Здійснює прийом в ремонт і видачу відремонтованого устаткування, обладнання, деталей відповідно до чинних технічних умов. Бере участь у прийманні устаткування після ремонту, налагодження, виконаних спеціалізованими ремонтними підприємствами (організаціями). Веде облік та паспортизацію устаткування, вносить в паспорти зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації, реконструкції. Забезпечує збереження резервного устаткування, складає заявки на запасні частини, матеріали, устаткування, інструмент тощо. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці в процесі виконання ремонтних робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються організації експлуатації і ремонту устаткування; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації, методи планування ремонтних робіт; основи економіки, організації праці і виробництва; чинні положення з оплати праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

10. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З РЕКЛАМИ

Завдання та обов'язки. Організовує забезпечення кінотеатрів, дирекції кіномережі, а також всіх зацікавлених підприємств і відомств інформацією про національні та світові кінофільми. Забезпечує рекламно-інформаційне обслуговування фестивалів, тематичних показів, тижнів і днів кіно, а також інших масових заходів, які проходять в кіномережі. Організовує випуск спеціальних видань з кінопродукції: інформаційно-рекламних збірників, художніх плакатів, афіш, буклетів, листівок, фоторепродукцій, каталогів, проспектів тощо. Контролює своєчасне і правильне застосування друкованої реклами кінотеатрами, дирекцією кіномережі. Забезпечує підготовку і контролює якість уніфікованих стендів і панно, інформаційних матеріалів для преси, радіо, телебачення, кіновидовищних підприємств. Організовує інформаційні сеанси попереднього перегляду кінофільмів для репертуарної ради, директорів кінотеатрів, дирекцій кіномережі і громадськості міста (району). Розроблює і запроваджує прогресивні форми і методи рекламування кінофільмів, репертуарного планування, просування кінофільмів, підвищення інтенсивності використання фільмокопій. Надає методичну допомогу з питань інформації, реклами, репертуарного планування, просування кінофільмів, інтенсивності використання фільмокопій. Здійснює систематичний контроль за використанням інформаційних матеріалів, за дотриманням репертуарних планів і графіків просування кінофільмів. Організовує приймання, реєстрацію, систематизацію, збереження і видавання рекламно-інформаційних видань і матеріалів. Керує розробленням місячних (декадних, тижневих) репертуарних планів кінотеатрів. Організовує роботу щодо створення у фільмофонді стійкого повноцінного резерву нових кінофільмів. Формує за заявками програми дитячих кіносеансів, кінофільмів минулих років, науково-популярних, документальних. Удосконалює методику кільцевого фільмопостачання сільським кіноустановкам. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації рекламування, репертуарного планування, кінообслуговування населення; основні принципи, форми і методи формування репертуару, рекламування, просування кінофільмів, інтенсивності використання фільмокопій; діючий фільмофонд; основи теорії і історії кіномистецтва; розташування кіновидовищних підприємств; технічні засоби пошуку, опрацювання, збереження, поновлення і передавання інформації; організацію довідково-інформаційного фонду; порядок підготовки інформаційних матеріалів до видання і основи редакційно-видавничої роботи; передовий національний досвід у галузі рекламування і репертуарного планування; основи економіки, організації виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

11. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю цеху (служби, майстерні) з виготовлення або експлуатації технічного обладнання, приладів, апаратури в процесі виробництва фільмів. Забезпечує своєчасне і якісне виконання сценарно-постановницьких завдань щодо виробництва фільму, художнього оформлення, а також поповнення і поточного ремонту декорацій, костюмів та іншого оформлення нових і раніше створених фільмів. Забезпечує технічно відповідну експлуатацію устаткування, обладнання, виробничих засобів, відповідає за безпечні та здорові умови праці. Здійснює підбір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, дисциплінарних стягнень щодо порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; організацію творчо-технологічного процесу фільмовиробництва; технологію виготовлення предметів і деталей оформлення та виробництва фільмів; правила технічної експлуатації застосованого обладнання; передовий досвід у галузі фільмовиробництва в Україні та за кордоном; основи економіки та організації праці; правила трудового розпорядку; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

12. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ РЕМОНТУ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ФІЛЬМОКОПІЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів робіт. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, підвищення продуктивності праці робітників цеху, зниження собівартості ремонту при високій якості ремонтних і реставраційних робіт. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості продукції, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва. Здійснює виробничий інструктаж працівників. Організовує і контролює дотримання технологічних умов роботи і забезпечує розроблення заходів щодо запобігання і усунення їх порушень. Здійснює вибірковий контроль якості ремонту чи реставрації фільмокопій на звукоконтрольному столі та на екрані. Складає рекламації на нові фільмокопії, які не відповідають технічним вимогам і чинним стандартам, акти на наднормативний знос, втрату, псування фільмокопій, списання технічно зношених фільмокопій. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці. Забезпечує впровадження заходів з організації праці, використання передового національного і світового досвіду організації виробництва, розвитку раціоналізації і винахідництва. Здійснює підбір кадрів, їх розстановку та доцільне використання. Бере участь у тарифікації робіт і робітників. Забезпечує контроль виробничого процесу, раціонального використання енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітностей про виробничу діяльність цеху. Контролює додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні документи та інші керівні матеріали з питань організації виробничої діяльності цеху; основи технології виробництва і оброблення фільмокопій; технологію реставрації, ремонту і зберігання фільмокопій; перелік і технічну характеристику устаткування цеху та правила його технічної експлуатації; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; передовий національний і світовий досвід у галузі проведення ремонту та реставрації фільмокопій; правила внутрішнього трудового розпорядку; порядок ведення обліку та звітності щодо експлуатаційних матеріалів; правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

13. ОРГАНІЗАТОР ТРЮКОВИХ ЗЙОМОК (СЦЕН)

Завдання та обов'язки. Розробляє та узгоджує режисерський сценарій в частині сцен, де використовуються трюкові номери. Організовує підбір та подання керівництву на затвердження каскадерів, осіб, що їх підстраховують, інших фахівців; підготовку переліку технічних приладів та пристроїв, реквізиту та інших засобів та предметів праці, необхідних для виконання (репетицій) трюкових зйомок (сцен). Розробляє плани (технічні завдання) трюкових сцен, засобів, методів та прийомів виконання трюків, кошторис на здійснення відповідних робіт. Організовує і (або) проводить з підлеглими перед початком тренувань, репетицій та виконань трюкових зйомок (сцен) детальний інструктаж з безпечного їх виконання. Контролює випробування технічних пристроїв та підстрахувальних засобів, складає відповідний акт. Разом з керівництвом зйомок дає дозвіл на початок виконання трюкових номерів. Керує діями каскадерів, осіб, що їх підстраховують, в період виконання (репетицій) трюкових зйомок (сцен). Виконує розробку трюкових зйомок (сцен) у відповідності до режисерського сценарію та з врахуванням вимог служби охорони праці з детальним описом виконання трюків, необхідних заходів безпеки, визначенням чисельності виконавців (каскадерів, осіб, що їх підстраховують), їх дій та місця знаходження. Підбирає, розробляє та готує засоби підстраховування, індивідуального захисту та спеціальних пристроїв, необхідних для виконання трюків. Консультується щодо використання піротехнічних засобів та ефектів з піротехніком, іншими фахівцями. Контролює розмітку місць вибухів, меж безпечних зон, розробку заходів та стан технічних засобів щодо захисту людей та апаратури під час виконання піротехнічних ефектів. Призупиняє подальше виконання трюкових зйомок (сцен), якщо під час репетиції чи на початку трюку виявляються суттєві недоліки, що несуть із собою небезпеку для здоров'я каскадерів та осіб, що їх підстраховують. Організовує проведення імітаційних трюків (без застосування послуг каскадерів) та визначає їх подальше використання у трюковій діяльності. Несе відповідальність за виконання трюкових номерів у відповідності до прийнятого плану (технічного завдання) проведення трюкових зйомок (сцен); забезпечення трюкового майданчика заходами безпеки та охорони праці; правильність та узгодженість дій каскадерів.

Організовує роботу з підвищення кваліфікації каскадерів, організації тренувань, здавання іспитів, заліків, тестів, проходження підлеглими медичних оглядів, вивчення і впровадження науково-технічних досягнень, передового національного та світового досвіду у сфері трюкової діяльності.

Вживає заходів щодо соціального захисту колективу каскадерів, забезпечення і збереження їх зайнятості та рівня кваліфікації.

Повинен знати: закони України "Про пожежну безпеку", "Про охорону праці"2694-12, Кодекс законів про працю України322-08; інструктивні та методичні документи, що стосуються проведення трюкових робіт, національні і світові тенденції розвитку трюкової діяльності; можливості ефективного використання технічних засобів, реквізиту, приладів тощо; порядок розроблення і затвердження планів (технічних завдань) трюкових зйомок (сцен); сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання договорів (контрактів); національні і світові досягнення науки в сфері кінематографії та мистецтва; основи акторського мистецтва, режисури у кінематографії, образотворчого мистецтва, економіки праці і управління, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, психології, етики, ділового спілкування і ведення переговорів, фізичного виховання; правила використання технічних засобів та приладів під час виконання трюкових номерів; правила охорони праці та безпечного ведення трюкових робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сфері трюкової та режисерської діяльності - не менше 7 років. Наявність звання "майстер спорту".

14. ПРОДЮСЕР (КІНЕМАТОГРАФІЯ)

Завдання та обов'язки. Організовує і фінансує створення та розповсюдження фільму. Вибирає літературний матеріал, ідею, тему. Бере участь у розробленні на основі літературного сценарію художньої концепції фільму і створенні режисерського сценарію кінофільму, контролює історичну та фактичну достовірність матеріалу. Складає бізнес-план з докладним лімітом витрат. Визначає творчо-виробничі показники (жанр, метраж фільму, терміни виробництва кінофільму, формат екрану, звукове оформлення, назву), стратегію маркетингу, розроблення рекламно-інформаційної кампанії. Створює знімальну групу і бере участь в керівництві її виробничо-економічною і фінансовою діяльністю. Контролює виконання робіт з виробництва фільму у встановлені планом строки і в межах кошторисно-фінансових асигнувань, встановлених для фільму. Здійснює аналіз творчо-виробничої і фінансової діяльності знімальної групи. Організовує пропаганду, рекламування та ефективне просування кінофільму в кінотеатральний прокат, на телебачення, відео.

Повинен знати: основи аудіо-візуального бізнесу, юридичних норм договірних взаємовідносин у виробництві та розповсюдженні фільмів, маркетингу; засоби пропаганди і рекламування фільмів; ринки розповсюдження кінопродукції; законодавчі та нормативні документи з авторського права і суміжних прав, кінематографії; нормативні та законодавчі акти трудового права, відомчі положення про оплату праці працівників кінематографії; досягнення науково-технічного прогресу в сфері кіновиробництва; економіку кінематографії; організацію виробництва і управління на кіностудії; накази, розпорядження та інструкції центрального органу виконавчої влади у галузі кінематографії; технологію фільмовиробництва; основи кінорежисури; сучасний досвід організації виробництва фільмів; методику розроблення календарно-постановочного плану виробництва фільму (складання лімітного, генерального та інших кошторисів на постановку фільму); нормативи на виробництво фільмів; фінансові відносини знімальної групи з банком та іншими організаціями; планування і фінансування виробництва фільмів; оперативно-виробничий облік та звітність; техніко-економічний аналіз роботи знімальної групи; основи діловодства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників - не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. АРТИСТ КІНО

Завдання та обов'язки. Втілює на екрані акторськими виражальними засобами художній образ діючого персонажу у відповідності до загального творчого задуму. Забезпечує глибину, виразність, художній рівень виконуваної ролі.

Повинен знати: способи і техніку втілення мистецького задуму; основи кінодраматургії та зображальних засобів кіномистецтва; основи створення образу за допомогою режисерських і операторських виразних засобів; національну і світову літературу; основи технології та організації фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний артист кіно: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста кіно I категорії - не менше 3 років, володіння необхідними творчими здібностями та акторською майстерністю, створення видатних художніх образів, які одержали визнання, як яскравий внесок у національне чи світове кіномистецтво.

Артист кіно I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією артиста кіно II категорії - не менше 2 років, творчі здібності та акторська майстерність, головні ролі у не менше як 2 повнометражних художніх фільмах, або бере участь у створенні не менше як 2 повнометражних художніх фільмів, що одержали суспільне визнання, або дублювання не менше 2 ролей у повнометражних художніх фільмах з відмінною і доброю оцінкою роботи.

Артист кіно II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста кіно - не менше 1 року, акторська майстерність, другі та епізодичні ролі в художніх фільмах з доброю оцінкою акторського виконання, або дублювання не менше 2 ролей чи епізодів у повнометражних художніх фільмах з доброю оцінкою роботи.

Артист кіно: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. АСИСТЕНТ ХУДОЖНИКА З КОМБІНОВАНИХ ЗЙОМОК

Завдання та обов'язки. Здійснює зображальне вирішення епізодів і комбінованих кадрів фільму за завданням художника з комбінованих зйомок. Підбирає необхідний зображальний матеріал по окремих розділах. Виготовлює креслення і складає опис робіт по макетах і знімальних пристроях. Стежить за ходом виконання робіт макетно-бутафорського, постановницького та інших цехів. Виконує в процесі зйомки роботи під керівництвом художника з комбінованих зйомок.

Повинен знати: основи образотворчого мистецтва з комбінованих зйомок; основи живопису, малюнка, композиції; історію образотворчого мистецтва, побуту, костюма, архітектури і стилів; історію національної і світової кінематографії; техніку і технологію спорудження макетів; техніку і технологію комбінованих зйомок; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента художника з комбінованих зйомок II категорії - не менше 3 років.

Асистент художника з комбінованих зйомок II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією асистента художника з комбінованих зйомок - не менше 2 років.

Асистент художника з комбінованих зйомок: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. АСИСТЕНТ ХУДОЖНИКА-МУЛЬТИПЛІКАТОРА

Завдання та обов'язки. Виконує за завданням художника-мультиплікатора нескладні сцени анімаційного фільму.

Повинен знати: історію літератури, образотворчого мистецтва і кінематографії; технологію виробництва мультиплікаційних фільмів; теорію одушевляння персонажу мальованого і лялькового мультиплікаційного фільму; кольорознавство; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент художника-мультиплікатора I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента художника-мультиплікатора II категорії - не менше 3 років.

Асистент художника-мультиплікатора II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією асистента художника-мультиплікатора - не менше 2 років.

Асистент художника-мультиплікатора: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. АСИСТЕНТ ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА

Завдання та обов'язки. Виконує за завданням художника-постановника роботи із зображально-декораційного вирішення фільму в період розробки задуму і в процесі його реалізації. Підбирає за вказівкою художника-постановника необхідний для роботи зображальний і документальний матеріал. Бере участь в ескізній розробці елементів декорацій: архітектурних деталей, меблів, реквізиту, світильників, драпірувань, у розробці креслень, шаблонів, ескізів живописних фонів. Бере участь у розробці постановницького проекту з виготовлення схем планування знімальних об'єктів з поміткою мізансцен схематичних замальовок кадрів, макетів декорацій. Бере участь разом з художником-декоратором у відборі фундусних елементів, у підборі меблів, реквізиту, а також у побудові, опорядженні і умеблюванні декорацій.

Повинен знати: основи зображальних засобів; техніку малюнка і креслення; техніку і технологію зображально-декораційного оформлення фільму; основи живопису; історію костюму; кольорознавство; основи конструювання і моделювання одягу; технологію матеріалів; технологію виготовлення костюмів; історію образотворчого мистецтва; історію національної і світової кінематографії; основи організації і технології фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент художника-постановника I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента художника-постановника II категорії - не менше 3 років.

Асистент художника-постановника II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією асистента художника-постановника - не менше 2 років.

Асистент художника-постановника: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Асистент художника-постановника з костюмів. Виконує за завданням художника-постановника з костюмів роботи по зображальному вирішенню образів персонажів і масовки під час розробки задуму і в процесі його реалізації. Підбирає за вказівкою художника-постановника з костюмів зображальний і документальний матеріал, необхідний для створення ескізів і виготовлення костюмів. Виконує розробки окремих ескізів з монтування костюмів і особистого реквізиту, виготовляє робочі креслення деталей і крою костюмів, складає опис робіт, монтувальні карти. Здає заявки на необхідні матеріали і замовлення цехам, контролює їх виконання. Складає списки необхідних для зйомки костюмів. Відбирає за вказівкою художника-постановника з костюмів готові костюми та інші необхідні матеріали на базах і складах студії. Подає зразки матеріалів на затвердження художнику-постановнику з костюмів. Готує до кожної зйомки костюми і особистий реквізит, стежить за правильним одяганням їх на знімальному майданчику.

5. КАСКАДЕР (СТАРШИЙ КАСКАДЕР)

Завдання та обов'язки. Виконує трюкові номери (сцени), здійснює дублювання акторів під час зйомок кінофільмів (театралізованих дій/шоу, фестивалів, спектаклів тощо). Детально вивчає план (технічне завдання) трюкових зйомок (сцен) щодо виконання трюкових номерів та суворо їх дотримується. Визначає разом з організатором трюкових зйомок (сцен) необхідні технічні пристрої та страхувальні засоби, обумовлює їх встановлення у потрібному місці та у визначений час. Проводить у залежності від складності трюкових номерів необхідну кількість тренувань та репетицій, а у разі, якщо виконання того чи іншого трюка може загрожувати його здоров'ю або безпеці в роботі, вимагає внесення відповідних змін до плану (технічного завдання) трюкових зйомок (сцен). Під час виконання трюкових сцен каскадер у всіх своїх діях повністю підпорядковується старшому каскадеру, а старший каскадер - організатору трюкових зйомок (сцен). Бере участь у створенні проектів нових трюкових номерів, внесенні змін до діючих трюків. Взаємодіє в своїй роботі з іншими виконавцями трюків, особами, що підстраховують каскадерів.

Дотримується рекомендацій піротехніка, інших фахівців стосовно безпечного виконання трюків, використання піротехнічних засобів та ефектів, визначених меж безпечних зон, розмітки місць вибухів, інших вимог охорони праці та охорони здоров'я.

Вивчає національний та світовий досвід в сфері трюкової діяльності, підвищує кваліфікацію, регулярно тренується, здає іспити, заліки, тестування, проходить медичні огляди тощо.

Старший каскадер: виконує найбільш складні трюкові номери (сцени), бере участь у створенні проектів нових трюкових номерів, за дорученням організатора трюкових зйомок (сцен) здійснює функції керування каскадерами та організації трюкових зйомок (сцен), передає каскадерам надбаний досвід постановки трюків.

Повинен знати: закони України "Про пожежну безпеку", "Про охорону праці"2694-12, Кодекс законів про працю України322-08; інструктивні та методичні документи, що стосуються проведення трюкових робіт; національні та світові тенденції розвитку трюкової діяльності; можливості ефективного використання технічних засобів, реквізиту, приладів тощо; національні та зарубіжні досягнення науки у сфері кінематографії та мистецтва; основи акторського мистецтва, режисури у кінематографії; психології, етики та ділового спілкування, фізичного виховання; правила використання технічних засобів та приладів (у вигляді холодної зброї) під час виконання трюкових номерів; правила безпечного ведення робіт; правила управління автотехнічними засобами та застосування вогнепальної зброї, правила праці з тваринами, вогнем, на воді і під водою, на висоті та у повітрі; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший каскадер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією каскадера - не менше 5 років. Наявність звання "Майстер спорту" із відповідних спортивно-трюкових напрямів (акробатика, плавання, боротьба, автомотоспорт, альпінізм, підводне плавання, кінний спорт, парашутний спорт тощо).

Каскадер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

6. КІНОРЕЖИСЕР

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію творчо-виробничого процесу створення фільму. Розроблює на основі літературного сценарію художню концепцію фільму. Створює на основі затвердженого літературного сценарію режисерський сценарій кінофільму. Забезпечує втілення на екрані творчого задуму, художню якість фільму. Формує творчий склад знімальної групи. Бере участь у складанні кошторису і календарного плану на період режисерської розробки, на підготовчий і знімальний періоди. Забезпечує фактичну відповідність корисного матеріалу метражу, затвердженому режисерським сценарієм, виконання планових термінів на всіх етапах виробництва фільму, а також додержання статей генерального кошторису. Керує монтажем фільму. Здає закінчений виробництвом фільм керівництву кіностудії. Контролює виконання працівниками знімальної групи правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії; способи, засоби і техніку втілення мистецького задуму, основи кінодраматургії; основи кінооператорської професії; основи образотворчого мистецтва і технології монтажу кінофільмів; історію національної і світової кінематографії, новітні досягнення в галузі сучасного кіно; державні і галузеві документи, які визначають напрями розвитку кінематографії; технологію, організацію і економіку фільмовиробництва; основи цивільного і трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний кінорежисер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінорежисера I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю для створення фільмів, що відзначаються своєрідністю творчого почерку і глибоким трактуванням проблем, що в них вирішуються.

Кінорежисер I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією кінорежисера II категорії - не менше 2 років, здійснення в якості кінорежисера II категорії постановки не менше 3 повнометражних або 4 короткометражних фільмів чи 6 кіножурналів (спецвипусків) на високому художньому рівні.

Кінорежисер II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; здійснення в якості кінорежисера постановки не менше 2 повнометражних фільмів або 3 короткометражних фільмів чи 5 кіножурналів (спецвипусків) на високому художньому рівні.

Кінорежисер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Кінорежисер художніх ігрових фільмів. Організовує своєчасне проведення робіт над постановницьким проектом, бере участь у його створенні і захисті. Керує роботою із створення пооб'єктних розробок. Організовує підбір іконографічного матеріалу. Складає акторський графік. Бере участь у виборі місць натурних зйомок. Працює по підбору акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен. Організовує фото- і кінопроби акторів. Проводить попередню репетицію з акторами, керує масовими і груповими зйомками, організовує другий план і, за необхідністю, самостійно здійснює зйомку окремих планів і епізодів. Забезпечує правильні витрати коштів, виділених у генеральному кошторисі на оплату акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен. Бере участь у складанні оперативних планів і щоденних звітів про роботу знімальної групи. Призначає і готує зйомки. Здійснює ретельну і всебічну підготовку кожної знімальної зміни, забезпечуючи злагодженість і безперервність творчого процесу. Призначає і готує акторів на зйомку. Організовує перегляд і обговорення відзнятого матеріалу. Підготовлює роботи, передбачені календарно-постановницьким планом чи за завданням кінорежисера-постановника. Керує роботою асистентів кінорежисера. Здійснює спільно з творчим колективом весь комплекс робіт з дублювання фільму, а також скорочення і перемонтаж копії. Забезпечує художню якість дубляжу, правильність режисерського трактування образів дубльованого фільму. Бере участь у складанні кошторису і календарного плану на дублювання фільму, в озвученні фільму і запису музики. Виготовлює рекламні ролики. Здає рекламні та інші матеріали, що входять до постановницького проекту, по закінченні виробництва фільму до інформаційного відділу кіностудії. Забезпечує правильне виконання договірних відносин з акторами.

Кінорежисер науково-пізнавальних фільмів. Визначає разом з автором літературного сценарію, науковим консультантом і редактором пізнавально-наукову або навчальну концепцію фільму. Здійснює керівництво творчим і технологічним процесом створення мультиплікації для науково-пізнавальних фільмів. Здійснює керівництво створенням ескізів мультиплікату. Вирішує зображальний стиль мультиплікації і керує графічною розробкою розкадровок. Забезпечує художню, пізнавальну, наукову і технічну якість мультиплікації. Визначає метраж мультиплікаційних кадрів і методологічну послідовність розкриття теми.

Кінорежисер хронікально-документальних фільмів. Керує творчим і виробничим процесом створення хронікально-документальних фільмів чи періодичних випусків кінохроніки (журнали, спецвипуски). Забезпечує достовірність використаного у фільмі матеріалу. Визначає спільно з композитором і музичним оформлювачем характер музичного і шумового оформлення картини, монтажний ритм і переходи між окремими епізодами.

7. КІНОРЕЖИСЕР АНІМАЦІЙНИХ (МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ) ФІЛЬМІВ

Завдання та обов'язки. Керує організацією творчого і технологічного процесу створення анімаційного фільму спільно з художником-постановником. Бере участь у формуванні тематичного плану. Розроблює разом з автором сценарію ідейно-художню концепцію твору і втілює його кінематографічними засобами на екрані. Забезпечує правильне трактування літературного сценарію, художнє вирішення і технічну якість фільму, здачу фільму у встановлений термін і в межах затвердженої кошторисної вартості. Розроблює режисерський сценарій на основі затвердженого літературного сценарію. Визначає корисний метраж сцен. Керує графічною зарисовкою сценарію по мізансценах, розробкою типажів діючих персонажів, основних ескізів декорацій і костюмів. Вирішує спільно з художником-постановником і кінооператором образотворчий стиль фільму. Бере участь спільно з композитором і звукооператором у створенні музичної експлікації фільму, встановлює точний метраж музики по окремих сценах і епізодах. Затверджує шумові фонограми. Контролює додержання працівниками знімальної групи виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: державні, галузеві документи, які визначають напрями розвитку кінематографії; способи, засоби і техніку втілення мистецького задуму, основи кінорежисури анімаційних фільмів та основи кінодраматургії; способи музично-мовного оформлення фільму; історію образотворчого мистецтва, архітектури, стилів і побуту; основи створення образу; анатомію людини з особливостями різних змін за віком; анатомію тварин; технологію і технічні засоби створення анімаційних фільмів; теорію анімаційної драматургії; основи кіномонтажу; операторське мистецтво; біомеханіку рухів мальованих та лялькових персонажів; техніку оживлення (анімації) персонажів фільмів; основи економіки і організації виробництва анімаційних фільмів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів I категорії - не менше 3 років, створення визначних по своєму художньому рівню анімаційних фільмів.

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів II категорії - не менше 2 років, володіння творчими здібностями та майстерністю, створення в якості кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів постановки не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних анімаційних фільмів з відмінною оцінкою.

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів - не менше 2 років, здійснення в якості кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів постановки не менше 2 повнометражних або 3 короткометражних анімаційних фільмів на високому художньому рівні.

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст), створення в якості асистента кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів I категорії самостійної постановки не менше 1 повнометражного або 2 короткометражних анімаційних фільмів на високому художньому рівні.

8. КІНОРЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК

Завдання та обов'язки. Керує творчо-виробничим процесом створення художніх ігрових кінофільмів. Виробляє разом з автором сценарію ідейно-художню концепцію твору і втілює її кінематографічними засобами на екрані. Забезпечує вірне трактування літературного сценарію, високий художній рівень постановки. Консультує автора в процесі його роботи над літературним сценарієм. Керує і бере участь в роботі із створення постановницького проекту фільму. Вивчає матеріали, що стосуються відображених у сценарії історичних і сучасних реалій. Подає на затвердження творчо-виробничу розробку літературного сценарію. Розроблює режисерський сценарій на основі затвердженого літературного сценарію. Складає разом з директором знімальної групи, головним кінооператором, художником-постановником, кінорежисером лімітний кошторис на постановку фільму, календарний план і кошторис на період режисерської розробки і підготовчий період. Бере участь у складанні календарно-постановницького плану і генерального кошторису. Визначає творчий склад знімальної групи. Вирішує з художником-постановником і головним кінооператором зображальне трактування фільму. Затверджує списки сценічно-постановницьких і технічних засобів, що виділяються для зйомок. Приймає спільно з художником-постановником, головним кінооператором, директором знімальної групи і звукооператором ескізи, планування і описи робіт по декораціях, костюмах і реквізиту, ескізи і розробки по комбінованих зйомках, декорації і натурні споруди в їхній комплексній готовності. Бере участь спільно з композитором і звукооператором у створенні музичної і звукової експлікації фільму. Приймає і затверджує тексти пісень і музики. Підбирає і подає на затвердження директору кіностудії виконавчий склад. Встановлює кількісний склад виконавців епізодичних ролей, учасників масових і групових сцен. Проводить репетиції з акторами на основні ролі. Затверджує готові костюми, моделі для масовок, грим акторів-виконавців. Вибирає разом з головним кінооператором, художником-постановником і директором знімальної групи місця натурних зйомок. Забезпечує повну творчу готовність до кожного знімального дня, безперервність виробничого процесу і високу організацію праці знімальної групи на всіх етапах роботи. Відбирає дублі. Готує відзнятий матеріал до обговорення. Здійснює контроль за підготуванням об'єктів до зйомок. Затверджує планові завдання знімальній групі. Забезпечує відповідність фактично відзнятого матеріалу до корисного метражу, затвердженого за режисерським сценарієм, виконання планових термінів на всіх етапах виробництва фільму, а також додержання статей генерального кошторису. Визначає монтажний ритм фільму і переходи між окремими сценами. Встановлює разом з композитором точний метраж епізодів, котрі повинні супроводжуватись музикою. Затверджує шумові фонограми. Бере участь у формуванні тематичного плану кіностудії. Контролює дотримання працівниками знімальної групи виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії; історію і перспективи розвитку кіномистецтва; теорію режисури художніх кіно- і телефільмів; технічне оснащення кіностудій; основи кінодраматургії; національну та світову літературу; основи образотворчого мистецтва; основи кінооператорської професії; виразні можливості музики; технологію, економіку та організацію фільмовиробництва; основи цивільного і трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний кінорежисер-постановник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінорежисера-постановника I категорії - не менше 3 років, володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю, видатний вклад у розвиток національного кіномистецтва, створення фільмів на високому художньому рівні, що відзначаються самобутнім творчим почерком і глибоким трактуванням суспільних проблем.

Кінорежисер-постановник I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією кінорежисера-постановника II категорії - не менше 2 років, здійснення постановки в якості кінорежисера-постановника II категорії не менше 3 повнометражних художніх фільмів, що відзначаються високою професійною майстерністю.

Кінорежисер-постановник II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією кінорежисера-постановника - не менше 2 років, здійснення постановки в якості кінорежисера-постановника не менше 2 повнометражних художніх фільмів з високою професійною майстерністю.

Кінорежисер-постановник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

9. МЕТОДИСТ ІЗ СКЛАДАННЯ КІНОПРОГРАМ

Завдання та обов'язки. Складає місячні репертуарні плани прокату кінофільмів. Розроблює графіки просування кінофільмів по кіновидовищних підприємствах за їх заявками. Готує оперативну інформацію для кіномережі про нові надходження кінофільмів, а також про ті, що вибувають з фонду підприємства "Кіновідеопрокат". Організовує і здійснює навчально-методичну роботу з виховання дитячого глядача. Бере участь у проведенні тематичних показів, фестивалів, декад дитячих кінофільмів. Разом з керівниками учбових закладів складає плани використання фільмів в учбових і виховних процесах школярів. Веде облік проходження кінофільмів по кіноустановках, в разі потреби доводить до відома керівників кіноустановок інформацію про заміни кінофільмів. Бере участь у складанні звітності щодо діяльності кіномережі (підприємства "Кіновідеопрокат"). Здійснює оформлення документів на видачу кінофільмів.

Повинен знати: керівні матеріали з репертуарного планування і організації кінообслуговування населення; правила прокату кінофільмів; основи педагогіки; форми і методи культурно-виховної роботи з дітьми; діючий фільмофонд; розташування і експлуатаційні показники кіновидовищних підприємств; демографічні особливості місцевості, яка знаходиться в сфері обслуговування дирекції кіномережі (підприємства "Кіновідеопрокат").

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний методист із складання кінопрограм: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста із складання кінопрограм I категорії - не менше 2 років.

Методист із складання кінопрограм I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією методиста із складання кінопрограм II категорії - не менше 2 років.

Методист із складання кінопрограм II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста із складання кінопрограм - не менше 2 років.

Методист із складання кінопрограм: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

10. МУЗИЧНИЙ ОФОРМЛЮВАЧ

Завдання та обов'язки. Здійснює музичне оформлення фільму у відповідності із загальним художнім задумом. Розроблює спільно з кінорежисером, а при написанні оригінальної музики - із композитором характер музичного оформлення майбутнього фільму. Бере участь у затвердженні готової оригінальної музики. Проводить підбір і компіляцію необхідного для фільму матеріалу. Створює та обробляє музичні фактури, робить викопіювання музичного матеріалу. Бере участь у запису музичного матеріалу з оркестром. Монтує музичні фонограми. Проводить підготовку всього музичного матеріалу для звукозапису у встановлені строки і забезпечує його художню якість. Бере участь в остаточному озвученні і здачі фільму.

Повинен знати: нормативні документи, що визначають напрями розвитку музичної культури і кінематографії, літератури і мистецтв; виразні можливості музики; теорію та практику мистецтва композиції; звукові властивості музичних інструментів; історію музичного мистецтва; історію національної і світової кінематографії; новітні досягнення в галузі музичного мистецтва і кіно; основні технологічні процеси виробництва і озвучення фільму; принципи взаємного художнього зв'язку зображення; основи звукооператорської професії; технологічне обладнання і правила його експлуатації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний музичний оформлювач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією музичного оформлювача I категорії - не менше 3 років.

Музичний оформлювач I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією музичного оформлювача II категорії - не менше 3 років.

Музичний оформлювач II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією музичного оформлювача - не менше 2 років.

Музичний оформлювач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

11. ПРОВІДНИЙ ЗВУКООПЕРАТОР (ВИРОБНИЦТВО КІНО- І ВІДЕОФІЛЬМІВ)

Завдання та обов'язки. Керує роботою щодо створення і здійснення звукового вирішення фільму у відповідності із загальним художнім задумом. Забезпечує художню і технічну якість звуку в кінокартині. Розроблює спільно з кінорежисером і композитором план звукової побудови фільму. Бере участь у розробці календарного плану та кошторису в частині звукового вирішення картини. Спільно з кінорежисером, композитором розроблює звукову експлікацію майбутнього фільму. Перевіряє до початку зйомки справність всього звукового тракту. Контролює роботу звукової бригади. Визначає оптимальні технологічні режими для якісного запису. Проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів. Дає завдання і приймає роботу шумової бригади. Здійснює безпосередньо мовне і шумове озвучення та запис музики. Контролює якість фонограми музики, підготовленої до перезапису змонтованої фонограми шумів. Керує монтажем звукових плівок, проводить перезапис. Відбирає фонотечний матеріал, готує його для перезапису. Створює загальну звукову композицію при перезапису картини, забезпечує дотримання норм та строків, які встановлено календарним планом та кошторисом, а також своєчасне здавання якісних вихідних матеріалів з озвучення фільму.

Повинен знати: нормативні документи, що стосуються розвитку кінематографії, літератури і мистецтв; чинні державні стандарти і технічні умови; принципи взаємного художнього зв'язку зображення, звуку, монтажу; методи трюкових і спеціальних видів звукозапису; способи стереофонічної передачі звуку; звуконосії та їх характеристики; звукозаписуючу апаратуру; основи музичної культури; історію національної та світової кінематографії; звукові властивості музичних інструментів, мови і вокалу; основи технології фільмовиробництва; новітні досягнення національного та світового кіномистецтва і кінотехніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукооператора I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю в галузі звукооператорського мистецтва, творча ініціатива і винахідливість у створенні видатних за своїм вирішенням фільмів, здійснення в якості звукооператора I категорії звукового вирішення не менше 3 складних і оригінальних за звуком повнометражних художніх чи науково-пізнавальних або 4 короткометражних документальних фільмів чи 5 кіножурналів (спецвипусків), чи 6 науково-просвітницьких фільмів з відмінною оцінкою роботи.

12. ПРОВІДНИЙ КІНООПЕРАТОР

Завдання та обов'язки. Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, колористичне вирішення фільму в цілому, фотографічну і технічну якість зображення, раціональне використання всієї операторської техніки. Здійснює безпосередньо зйомку фільму, керує операторською групою і організовує її роботу. Бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи. Складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв. Забезпечує виконання планових завдань та економну витрату кошторисних асигнувань. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу. Дає рекомендації установникам кольору і світла цеху обробки плівки щодо друкування позитива. Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю контрольну та еталонну копії картини. Бере участь у здаванні готової картини. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторського браку. Здійснює експериментальні роботи в галузі кінооператорського мистецтва.

Повинен знати: нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, технологію фільмовиробництва; чинні державні стандарти і технічні умови; технологію фільмовиробництва; теорію і практику кінооператорського мистецтва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки; кольорознавство; експонометрію; кіноматеріали та їх характеристики; технологію обробки плівки; основні типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми; електродвигуни та джерела енергії, що застосовуються при зйомці; види і типи кінознімальних об'єктів та їх характеристики; засоби операторського транспорту; основи світлотехніки; види освітлювальної апаратури; порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру; історію національної і світової кінематографії; найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури, оптики, операторських механізмів, негативних кіноматеріалів і освітлювальної техніки; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінооператора I категорії - не менше 2 років, творчі здібності, досвід зйомки складних постановницьких фільмів на високому художньому рівні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною оцінкою роботи.

13. ПРОВІДНИЙ КІНООПЕРАТОР КОМБІНОВАНИХ ЗЙОМОК

Завдання та обов'язки. Здійснює комбіновані зйомки у відповідності із загальним творчим задумом і зображальним вирішенням фільму. Визначає спільно з режисером-постановником, кінооператором-постановником, художником-постановником і художником комбінованих зйомок зображальне вирішення, методи і технологію зйомки комбінованих кадрів. У разі потреби бере участь в роботі по літературному сценарію в частині його втілення у кінематографічних образах, вивчає місця подій і можливих зйомок. Бере участь у розробці ескізів комбінованих кадрів, календарно-постановницького плану і кошторису по розділу комбінованих зйомок. Здійснює зйомку комбінованих кадрів фільму, забезпечує їх художню і технічну якість і строки виконання. Бере участь у здачі готової кінокартини технічній комісії кіностудії. Вивчає і впроваджує передові методи комбінованих зйомок національного і світового кінематографа. Контролює роботу світлоустановників і проявку негативних фільмоматеріалів. Забезпечує своєчасне здавання вихідних матеріалів. Визначає у випадках роботи в цеху комбінованих зйомок (на дільницях написів чи трюкового друку) спільно з провідними працівниками знімальної групи зображальну форму титрів, написів чи кадрів, що здійснюються способом трюкового друку, а також методи і технологію їх виконання. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму з цих видів робіт, у відборі, підготовці і зйомці відповідних матеріалів і заготовок. Проводить зйомки написів, вступних титрів і всі види трюкового друку.

Повинен знати: теорію і практику кінооператорського мистецтва; історію образотворчого мистецтва; історію національного і світового кінематографа; технологію фільмовиробництва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, всі види комбінованих і спеціальних кінозйомок; кольорознавство, експонометрію; технологію обробки плівки; основні типи кінознімальної апаратури; засоби операторського транспорту, допоміжну техніку; чинні державні стандарти і технічні умови; найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури і оптики, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінооператора комбінованих зйомок I категорії - не менше 2 років, творчі здібності, вміння самостійно вирішувати виробничо-технічні завдання кінозйомки, виконання великого обсягу комбінованих зйомок не менше, ніж у 2 повнометражних художніх фільмах з відмінною оцінкою роботи; або здійснення зйомок комбінованих кадрів в документальних чи науково-просвітницьких фільмах у кількості не менше 1000 корисних метрів з відмінною оцінкою роботи; або здійснення спеціальних видів зйомок у кількості не менше 800 корисних метрів з відмінною оцінкою роботи; або стаж роботи кінооператора із зйомок написів чи трюкового друку - не менше 2 років.

14. ПРОВІДНИЙ КІНООПЕРАТОР-ПОСТАНОВНИК

Завдання та обов'язки. Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, колористичне вирішення фільму в цілому, фотографічну і технічну якість зображення, раціональне використання всієї операторської техніки. Здійснює безпосередньо зйомку фільму, керує операторською групою і організовує її роботу. Бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи. Складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв. Забезпечує виконання планових завдань та економну витрату кошторисних асигнувань. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу. Дає рекомендації установникам кольору і світла цеху обробки плівки щодо друкування позитива. Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю контрольну та еталонну копії картини. Бере участь у здаванні готової картини. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторському браку. Здійснює експериментальні роботи в галузі кінооператорського мистецтва.

Повинен знати: нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, технологію фільмовиробництва; чинні державні стандарти і технічні умови; технологію фільмовиробництва; теорію і практику кінооператорського мистецтва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки; кольорознавство; експонометрію; кіноматеріали та їх характеристики; технологію обробки плівки; основні типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми; електродвигуни та джерела енергії, що застосовуються під час зйомки; види і типи кінознімальних об'єктів та їх характеристики; засоби операторського транспорту; основи світлотехніки; види освітлювальної апаратури; порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру; нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, технологію фільмовиробництва; історію національної і світової кінематографії; найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури, оптики, операторських механізмів, негативних кіноматеріалів і освітлювальної техніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінооператора I категорії - не менше 2 років, творчі здібності, досвід зйомки складних постановницьких фільмів на високому художньому рівні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною оцінкою роботи.

15. ПРОВІДНИЙ МОНТАЖЕР

Завдання та обов'язки. Організовує і безпосередньо здійснює процес монтажу кінофільму. Забезпечує художню і технічну якість монтажу. Дотримується чинних технічних нормативів, а також строків, передбачених календарно-постановницьким планом для проведення монтажно-тонувальних робіт. Веде монтаж фільму по робочих (позитивних) плівках у відповідності з режисерським сценарієм і вказівками кінорежисера-постановника паралельно зі зйомками і, по закінченню їх - в монтажно-тонувальному періоді. Відбирає спільно з головним кінооператором фільмотечний матеріал, а із звукооператором - фонотечний матеріал до фільму. Керує бригадою монтажників(ць), прикріплених до картини. Забезпечує виконання планових завдань, економну витрату матеріалів. Встановлює у відповідності до плану виробничі завдання окремим монтажницям. Здійснює керівництво роботами із систематизації і зберігання відзнятого позитива зображення і всіх записаних фонограм. Бере участь у відборі дублів. Забезпечує по ходу монтажу оперативну готовність кожного фрагменту і кожної зрізки матеріалу. Звіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, з монтажними картками і підготовлює матеріал до перегляду його кінорежисером-постановником. Перевіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, і виявляє дефекти окремих дублів. Вживає заходів для поліпшення художньо-технічної якості картини. Забезпечує закінчення чорнового монтажу всього фільму водночас із закінченням знімального періоду. Інформує кінорежисера-постановника і директора знімальної групи про всі випадки суттєвого відхилення метражу змонтованих епізодів від метражу, затвердженого у режисерському сценарії. Стежить в процесі монтажу робочого позитива за розробкою негатива і підготовкою його до монтажу. Погоджує з композитором метраж змонтованих епізодів, що йдуть під музичний супровід, і дає точну розмітку для синхронізації музичних акцентів. Здійснює монтаж всіх звукових плівок (музики, реплік і шумів), залучаючи до цієї роботи звукооператора. Перевіряє остаточний монтаж фільму під керівництвом кінорежисера-постановника до переведення картини на дві плівки, чистоту обробки всіх елементів монтажу, уточнює метраж частин і підготовлює картину до перезапису. Здає в роботу всі кадри, що вимагають лабораторно-трюкової обробки (напливи, шторки, витиснення), в строки, що забезпечують їх своєчасне виготовлення, і перевіряє на екрані чистоту і ретельність їх виконання. Здає після прийняття картини на двох плівках робочий позитив до негативної монтажної для монтажу негатива.

Повинен знати: основи кінодраматургії і кінорежисури; історію національної та світової кінематографії; організацію і технологію монтажу кінофільмів; основи музичної культури; технологію кінозйомок; технологію звукозапису і обробки кіноматеріалів по фільмах усіх систем кінематографа, включаючи варіоскопічну і поліекранну організацію роботи знімальної групи; організацію роботи монтажної бригади; технічні норми та інструкції, необхідні при проведенні монтажно-тонувальних робіт; основні типи монтажного обладнання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажера I категорії - не менше 2 років, досконале володіння мистецтвом монтажу, творча індивідуальність, досвід роботи в складних по характеру монтажу фільмах, не менше 3 повнометражних художніх чи науково-просвітницьких фільмів, або 4 короткометражних науково-пізнавальних, анімаційних чи хронікально-документальних фільмів, або 4 кіножурналів з відмінною оцінкою роботи.

16. РЕДАКТОР

Завдання та обов'язки. Організовує і спрямовує творчий процес створення кінофільмів з метою забезпечення їх високого художнього рівня і документальної правдивості. Бере участь у розробленні поточних і перспективних тематичних планів, залучає авторів до написання сценаріїв до кінофільмів. Підбирає літературний матеріал і авторські заявки, котрі можуть бути основою для написання сценаріїв. Подає постійну творчу допомогу автору сценарію. Досконало вивчає фактичний матеріал, на основі якого будується сценарій. Працює з консультантами фільму. Здійснює контроль за поданням сценарію у встановлений строк і забезпечує своєчасність письмових відповідей автору. Подає разом з автором закінчений літературний сценарій на розгляд керівництву студії і за результатами обговорення готує письмовий висновок про сценарій. Рекомендує кандидатури кінорежисерів для роботи над літературним сценарієм. Бере участь у розробці і обговоренні режисерського сценарію. Готує письмовий висновок про режисерський сценарій. Досягає творчої відповідності режисерського сценарію затвердженому літературному сценарію, а також найбільш доцільного виробничого вирішення фільму згідно з цим сценарієм. Бере участь у створенні і обговоренні постановницького проекту, у виборі та оцінці акторських проб і відзнятого матеріалу. Здійснює систематичний контроль за зйомками фільму з метою здійснення зйомок відповідно до літературної основи і режисерської розробки та у межах затвердженого корисного метражу по фільму. Бере участь у перегляді відзнятого матеріалу і виборі дублів. Інформує керівництво про порушення виробничо-економічних нормативів, затверджує дикторські тексти. Контролює своєчасне і правильне внесення до картини необхідних змін у відповідності з рекомендаціями художньої ради. Бере участь у перегляді і обговоренні готового фільму. Погоджує в монтажно-тонувальному періоді всі сценарні поправки і скорочення корисного метражу як в окремих епізодах, так і в цілому по фільму. Складає письмовий висновок, анотацію, лібрето по готовому фільму.

Повинен знати: нормативні документи, що стосуються кінематографії, літератури і мистецтва; розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії; досягнення в галузі режисури національного та світового кіномистецтва; перспективи розвитку кіномистецтва; технологію фільмовиробництва; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; авторське право і трудове законодавство; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора I категорії - не менше 3 років.

Редактор I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора II категорії - не менше 3 років.

Редактор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора - не менше 2 років.

Редактор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

17. РЕДАКТОР З РЕКЛАМУВАННЯ ФІЛЬМІВ

Завдання та обов'язки. Розроблює заходи щодо пропаганди кіномистецтва. Готує план інформаційно-рекламної роботи. Організовує усі види кінореклами і інформації про фільми для кіномережі, населення, засобів масової інформації. Редагує періодичні рекламні видання. Готує літературні тексти для рекламних плакатів, афіш, лібрето, буклетів та інших видів друкованої реклами і здійснює контроль за їх виготовленням. Розроблює для кіномережі рекомендації з рекламування художніх, документальних і науково-популярних фільмів. Надає методичну допомогу. Забезпечує виготовлення всієї рекламної продукції. Веде облік усіх видів реклами. Розподіляє кінорекламу в кіномережі і контролює її використання.

Повинен знати: історію національного і світового кіномистецтва; засоби пропаганди і рекламування фільмів; методику розробки рекламних матеріалів; діючі фонди кінопрокату і нові фільми; інформаційну літературу про фільми; тематичні каталоги; основи художнього оформлення стендів, плакатів, афіш та інших друкованих виробів.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор з рекламування фільмів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора з рекламування фільмів I категорії - не менше 2 років.

Редактор з рекламування фільмів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора з рекламування фільмів II категорії - не менше 2 років.

Редактор з рекламування фільмів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора з рекламування фільмів - не менше 2 років.

Редактор з рекламування фільмів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

18. РЕДАКТОР ТЕХНІЧНИЙ

Завдання та обов'язки. Створює спільно з літературним перекладачем синхронний текст з урахуванням ритмічного і артикуляційного малюнку кожного персонажу фільму. Стежить за повною відповідністю діалогів і монологів поведінці персонажів кінофільму. Забезпечує відповідність артикуляції, жесту, ритму акторського виконання перекладеного варіанту тим же компонентам екранного оригіналу.

Повинен знати: основи кінодраматургії і правила театральної драматургії; закони побудови діалогу; закони художнього перекладу; історію національної і світової кінодраматургії; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Редактор технічний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора технічного II категорії - не менше 3 років.

Редактор технічний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора технічного - не менше 2 років.

Редактор технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

19. СКУЛЬПТОР

Завдання та обов'язки. Виконує за завданням художника-постановника всі скульптурні роботи, пов'язані зі здійсненням зображально-декораційного оформлення фільму. Створює фігурні композиції, барельєфи, складні орнаменти, деталі архітектури, реквізиту. Забезпечує художню якість і строки виконання скульптурних робіт.

Повинен знати: техніку і технологію виконання скульптурних робіт; анатомію; властивості матеріалів, що застосовуються для скульптурних робіт; основи професійної майстерності; основи кінооператорського мистецтва; історію образотворчого мистецтва; архітектурні стилі різних епох; основи технології і організації фільмовиробництва; історію національної і світової кінематографії; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний скульптор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією скульптора I категорії - не менше 3 років.

Скульптор I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією скульптора II категорії - не менше 3 років.

Скульптор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією скульптора - не менше 2 років.

Скульптор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

20. ХУДОЖНИК

Завдання та обов'язки. Реалізує творчий задум щодо зображального вирішення фільму згідно із спеціалізацією.

Повинен знати: способи виконання живописних і графічних робіт; закони композиції; основи професійної майстерності художника-декоратора і художника-постановника; основи живопису, малюнку і креслення, музичного і звукового (мовного) оформлення фільму; техніку і технологію виробництва кінодекораційних споруд; оптичні зміни кольорів та їх сполучення на відстані; властивості фарб; техніку і технологію виготовлення скульптурних робіт; методи проектування і художнього конструювання; фотографічні процеси і ретуш; стилі та види шрифтів; технологію їх виготовлення; елементи графіки, техніки креслення, малюнку і пантоміми; основи режисерської, акторської, кінооператорської професії; технологію обробки чорно-білої і кольорової плівки та слайду фотографії; фотоапаратуру; основи економіки організації і технології фільмовиробництва; історію образотворчого мистецтва, архітектури, побуту, стилів; історію національної і світової кінематографії; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний художник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника I категорії - не менше 3 років.

Художник I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією художника II категорії - не менше 3 років.

Художник II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника - не менше 2 років.

Художник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Художник-архітектор. Розроблює архітектурний конструкторський проект кінодекораційних споруд для павільйонних і натурних знімальних об'єктів за ескізами, первинними плануваннями, описом робіт художника-постановника фільму. Вивчає архітектурні та інші зображальні матеріали, пов'язані з історичною епохою постановки. Забезпечує виразне втілення декораційного задуму у відповідності з драматургічним завданням і стильовими особливостями зображально-декораційного вирішення фільму, а також можливість його раціонального здійснення в павільйоні чи на натурі. Визначає спільно з інженером архітектурно-конструкторського бюро характер і доцільність інженерно-конструкторських рішень декораційних споруд підвищеної конструкторської складності. Керує розробкою креслень фрагментів, шаблонів до проекту декорацій. Здійснює контроль за реалізацією проекту декорацій в цехах, павільйонах студії та на натурних майданчиках.

Художник-декоратор. Реалізує творчий задум художника-постановника з декораційного вирішення фільму і його знімальних об'єктів. Розроблює під керівництвом художника-постановника планування декораційних та інших знімальних об'єктів, а також опис робіт з їх спорудження, деталі архітектурних елементів декорацій, ескізи меблів, реквізиту і креслення до них. Здійснює в роботі із створення постановницького проекту замальовки схематичних планувань знімальних об'єктів зі схемами мізансцен і робить покадрові замальовки сцен. Підбирає фундусні деталі для декораційних споруд і декорування натури. Здає замовлення на роботи з виготовлення деталей і фрагментів декорацій, на будівництво декораційних споруд, контролює їх своєчасне і якісне виконання. Підбирає на складах чи магазинах у відповідності з ескізами художника-постановника меблі, реквізит, світильники, матеріали для оздоблення декорацій. Контролює якісне і своєчасне побудування декорацій на натурі і в павільйоні, стежить за їх опорядженням. Оздоблює декорацію меблями і реквізитом, стежить за якістю вішання драпірувань, світильників спільно з асистентом художника-постановника. Бере участь у розробці планів спорудження декорацій, а також вживає заходів щодо скорочення строків їх будівництва, економній витраті матеріалів і коштів.

Художник-живописець. Виконує за завданням художника-постановника живописні роботи, пов'язані із зображально-декораційним вирішенням фільму. Виконує живописні фони для декорацій, домальовки, портрети, копії картин, панно, гобелени, розписи стін, стелі, підлоги, макетів. Підбирає фотографії і створює монтажні панно для фонів декорацій. Виконує живописні роботи в єдиному з декорацією стильовому вирішенні. Забезпечує художнє виконання живописних робіт у визначені строки.

Художник написів. Створює художньо-графічне оформлення художніх, документальних і науково-просвітницьких кінофільмів. Визначає за погодженням з кінорежисером характер і обсяг шрифтового і графічного оформлення фільму. Виготовлює різноманітні за складністю шрифти у встановлені строки. Забезпечує стильову єдність графічного вирішення і відповідність написів до затвердженого тексту.

Художник-фотограф. Створює засобами фотомистецтва фоторекламу, що відображає творчий задум авторів фільму. Бере участь у проведенні фотопроб. Виконує фотографії іконографічного матеріалу, місць натурних зйомок та інші відповідні роботи для постановницького проекту. Фіксує на зйомках фільму обстановку кадру, костюму, гриму і рух акторів з метою точної монтажної послідовності зйомок. Забезпечує художньо-зображальну якість фотореклами, а також технічну якість негативів. Здає своєчасно рекламу до інформаційно-методичного відділу. Оформляє рекламний щит по фільму.

21. ХУДОЖНИК З КОМБІНОВАНИХ ЗЙОМОК

Завдання та обов'язки. Здійснює і розроблює, виходячи із загального творчого задуму, під керівництвом режисера-постановника образно-виразне вирішення комбінованих кадрів і художньо-графічне оформлення фільму. Створює стильове, тональне і колористичне вирішення кадрів, точну відповідність зображуваної епохи авторському сценарію, режисерському трактуванню, зображально-декораційному вирішенню фільму. Створює ескізи зображального вирішення комбінованих кадрів і графічного оформлення фільмів. Визначає композиційну своєрідність екранного зображення, його динамічні можливості, а також особливості монтажної побудови сценарного фрагменту, що здійснюється тим чи іншим способом комбінованих зйомок. Вивчає матеріал епохи, пов'язаної з вирішенням комбінованих кадрів. Розроблює габаритні планування і креслення, керує розробкою робочих креслень, макетних споруд і технічних пристроїв в архітектурному бюро. Визначає спільно з оператором комбінованих зйомок техніку і технологію зйомки комбінованих кадрів і написів, бере участь у здійсненні знімального процесу до кінцевої здачі матеріалу в монтаж. Бере участь у складанні генерального кошторису і календарного плану реалізації ескізів комбінованих кадрів і художньо-графічного оформлення фільмів в цехах студії і на знімальному майданчику. Забезпечує художню якість комбінованих зйомок і написів, обираючи економне творче вирішення. Здійснює спільно з кінооператором комбінованих зйомок знімальний процес до кінцевої здачі в монтаж готового матеріалу.

Повинен знати: основи живопису, малюнку і графіки; історію образотворчого мистецтва, побуту, костюму, архітектури і стилів; основи кінорежисури, кінооператорського мистецтва, основи професійної майстерності художника-постановника і художника з костюмів; історію національного і світового кінематографа; техніку і технологію спорудження макетів, техніку і технологію комбінованих зйомок; організацію і технологію фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний художник з комбінованих зйомок: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника з комбінованих зйомок I категорії - не менше 3 років, творча індивідуальність, створення видатних зразків комбінованих зйомок, великий внесок у розвиток мистецтва комбінованих зйомок.

Художник з комбінованих зйомок I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією художника з комбінованих зйомок II категорії - не менше 2 років, здійснення комбінованих зйомок в якості художника з комбінованих зйомок II категорії не менше ніж у 3 повнометражних художніх фільмах з великим обсягом комбінованих кадрів з відмінною оцінкою роботи; досконале володіння майстерністю художньо-графічного оформлення фільму, досвід розробки технологічно нових шрифтів, досвід роботи художником на дільниці написів - не менше 2 років з відмінною оцінкою роботи.

Художник з комбінованих зйомок II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника з комбінованих зйомок - не менше 2 років, здійснення комбінованих зйомок в якості художника комбінованих зйомок не менше ніж у 2 повнометражних художніх фільмах з великим обсягом комбінованих кадрів з відмінною і доброю оцінкою роботи; володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю, досвід роботи у складних та оригінальних по художньо-графічному оформленню фільмах - не менше 2 років з відмінною і доброю оцінкою роботи.

Художник з комбінованих зйомок: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст); здійснення комбінованих зйомок в якості асистента художника з комбінованих зйомок I категорії в 1 повнометражному художньому фільмі з доброю оцінкою роботи.

22. ХУДОЖНИК-МУЛЬТИПЛІКАТОР

Завдання та обов'язки. Здійснює графічне оформлення документальних і науково-просвітницьких фільмів, кіножурналів і спецвипусків відповідно до завдання кінорежисера. Розроблює ескізи мультиплікаційних вставок та інших кадрів, пов'язаних з художнім оформленням фільмів і виконує їх в натурі. Проводить зйомку цих кадрів з кінооператором комбінованих зйомок. Виконує графічне оформлення фільму у встановлені строки, забезпечуючи його художню і технічну якість.

Повинен знати: основи малюнку і пантоміми; кольорознавство; історію образотворчого мистецтва; історію національної і світової кінематографії; основи музичного і звукового оформлення фільму; основи кінооператорської професії і монтажу фільмів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний художник-мультиплікатор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника-мультиплікатора I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю, творча індивідуальність у розробленні та виконанні окремих сцен і цілих епізодів мультиплікаційного фільму.

Художник-мультиплікатор I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією художника-мультиплікатора II категорії - не менше 2 років, досконале володіння малюнком і композицією кадру, творча індивідуальність і винахідливість у створенні графічного оформлення, виконання в якості художника-мультиплікатора II категорії не менше 1000 корисних метрів складної мультиплікації і комбінованих зйомок з відмінною оцінкою роботи.

Художник-мультиплікатор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією художника-мультиплікатора - не менше 2 років, добре володіння малюнком і композицією кадру, виконання в якості художника-мультиплікатора не менше 700 корисних метрів складної і середньої складності мультиплікації і комбінованих зйомок з доброю оцінкою роботи.

Художник-мультиплікатор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст); виконання в якості асистента художника-мультиплікатора не менше 300 корисних метрів середньої складності мультиплікації і комбінованих зйомок з доброю оцінкою роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Художник-аніматор. Розроблює серії послідовних малюнків, компоновок або фаз руху ляльок при покадровій зйомці. Бере участь у створенні всіх діючих у сцені персонажів, відпрацьовуючи характер образів, рух, міміку, жести, артикуляцію у відповідності з мізансценами і типажами. Визначає і фіксує в експозиційних аркушах всі елементи руху персонажа (синхронність дії з музично-мовною фонограмою, характер і кількість проміжних фаз, розподіл сцен по шарах, розрахунок руху панорам, запис наїздів і від'їздів знімальної камери, напливів). Робить розрахунок руху ляльки у тримірному вимірі, а також розрахунок підвіски ляльок при пересуванні їх у повітрі (але не на макеті) і розрахунок з'єднаних панорам знімальної камери з фоном і лялькою.

23. ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВНИК (ВИРОБНИЦТВО КІНО- І ВІДЕОФІЛЬМІВ)

Завдання та обов'язки. Розроблює і здійснює під керівництвом кінорежисера-постановника загальний творчий задум зображально-декораційного вирішення і оформлення художнього ігрового фільму. Забезпечує зображальне вирішення фільму, його тональний і колористичний лад, образне розкриття епохи і побуту, єдність стильового вирішення всього фільму у відповідності до авторського сценарію і режисерського трактування. Бере участь у розробці режисерського сценарію спільно з автором кіносценарію, кінорежисером-постановником і головним кінооператором, визначаючи принцип загального зображального вирішення фільму, його стильові особливості, обсяг і характер постановницьких засобів. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму. Створює ескізи зображальної експлікації фільму, ескізи декораційних і натурних об'єктів та сцен, визначаючи прообраз екранного зображення подій, характер місця дії в єдності з самою подією. Визначає просторову композицію і масштаб знімальних об'єктів і сцен, їх настрій, тональність, колорит, характер композиції світла, їх мізансценічні можливості, можливості одержання художньо-виразного зображення монтажних планів сцен, подій. Вивчає матеріали (архітектурний, побутовий, іконографічний, фольклорний тощо), пов'язані з постановкою фільму. Здійснює творче керівництво розробкою креслень декорацій та інших об'єктів зйомки, пошуком технології їх спорудження, їх побудовою і оздобленням, умеблюванням, реквізитом та іншими елементами, що організують ігровий простір. Знаходить способи раціонального використання постановницьких засобів. Забезпечує відповідність економічних витрат на зображально-декораційне вирішення фільму затвердженим кошторисам. Спільно з кінорежисером-постановником і головним кінооператором бере участь у прийманні декорацій. Бере участь у розробці календарного плану та генерального кошторису, у розробці знімальних і організаційно-виробничих карт. Визначає спільно з кінорежисером-постановником, головним кінооператором і директором знімальної групи місця натурних зйомок. Забезпечує координацію пошуку єдності стильового вирішення фільму зображальними засобами художника-постановника, художника-постановника з костюмів, художника з комбінованих зйомок. Керує колективом художників, які здійснюють задум зображально-декораційного вирішення фільму.

Повинен знати: способи, засоби і техніку втілення мистецького завдання художником-постановником, практику кінодраматургійних рішень у сфері живопису, малюнку, мистецтва композиції; історію образотворчого мистецтва, костюму, культури і побуту, архітектури і стилів; сучасний костюм; історію національної і світової кінематографії; теорію і практику кінодраматургії, кінорежисури, кінооператорського мистецтва; технологію матеріалів; техніку і технологію виробництва кінодекораційних споруд, макетів, виготовлення одягу, взуття, головних уборів; найновітніші досягнення в галузі декораційного оформлення фільмів, створення костюмів у національній і світовій кінематографії; основи технології, економіки і організації фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний художник-постановник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника-постановника I категорії - не менше 3 років, володіння самобутнім талантом і необхідними творчими здібностями та майстерністю, створення видатного зображального вирішення фільму, що є внеском у кіномистецтво.

Художник-постановник I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією художника-постановника II категорії - не менше 2 років, необхідні творчі здібності та майстерність, здійснення в якості художника-постановника II категорії зображального вирішення не менше 2 повнометражних художніх фільмів з відмінною оцінкою роботи.

Художник-постановник II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією художника-постановника - не менше 2 років, володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю, здійснення в якості художника-постановника зображального вирішення не менше 2 повнометражних художніх фільмів з доброю оцінкою роботи.

Художник-постановник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст); здійснення в якості асистента художника-постановника I категорії зображального вирішення повнометражного художнього фільму з доброю оцінкою роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Художник-постановник анімаційних фільмів. Розроблює і здійснює під керівництвом кінорежисера загальний творчий задум в частині образотворчого та декораційного вирішення і оформлення фільму, забезпечує художню якість кінофільму і його образотворче трактування, тональне і колористичне вирішення, зовнішній вигляд всіх персонажів, правильне відображення епохи і побуту, правдивий показ дійсності, єдність стильового вирішення всього фільму. Бере участь разом з кінодраматургом (автором сценарію), кінорежисером і кінооператором у роботі над режисерським сценарієм, визначаючи принципи загального образотворчого вирішення фільму, його постановницькі особливості. Бере участь у роботі над календарно-постановницьким планом і генеральним кошторисом. Забезпечує дотримання планових строків постановки фільму, економне використання коштів, асигнованих на образотворчо-декораційне оформлення фільму. Працює в підготовчому періоді над образотворчою експлікацією до фільму. Розкриває характер епохи, події згідно з ідейно-образною своєрідністю драматургії, її жанрові і стильові особливості. Бере участь у перегляді і обговоренні відзнятого матеріалу.

Художник-постановник з костюмів. Розроблює і здійснює загальний творчий задум образно-виразного показу характеристик діючих осіб фільму, їх костюмів і особистого реквізиту. Розкриває стильове, тональне, колористичне вирішення, що правдиво характеризує зображувану епоху засобами майстерності художника з костюмів у відповідності з авторським сценарієм, режисерським трактуванням і зображально-декораційним вирішенням фільму. Створює зображальну експлікацію костюмів діючих осіб, ескізи персонажів групових, масових сцен та їх костюмів до конкретних об'єктів зйомки, сцен, епізодів. Вирішує зображально-образні завдання всього ансамблю дійових осіб і їх костюмів у співпраці з художником-постановником фільму на основі вивчення зображального і документального матеріалу. Забезпечує спільно з кінорежисером-постановником, головним кінооператором фільму художню якість фільму, його зображальне вирішення, бере участь у визначенні його стильової єдності і постановницьких особливостей. Визначає обсяг і характер зображально-постановницьких засобів по костюмах. Керує розробкою креслень і ескізів деталей костюмів та особистого реквізиту, виготовленням монтувальних таблиць і описом робіт. Забезпечує дотримання планових строків готовності ескізів і всіх підготовчих робіт з реалізації задумів костюмів, дотримання кошторисних асигнувань на костюми. Є художнім керівником всіх робіт з виготовлення, придбання і підбору костюмів.

ФАХІВЦІ

1. АДМІНІСТРАТОР ЗНІМАЛЬНОЇ ГРУПИ

Завдання та обов'язки. Виконує за завданням керівника знімальної групи та його заступника роботи, пов'язані з організацією і проведенням зйомок кінофільму. Забезпечує дотримання порядку роботи на знімальному майданчику, організовує виїзди на зйомку натурних об'єктів і відправлення кінотехніки і вантажів у кіноекспедиції і їх повернення. Забезпечує квитками працівників знімальних груп при виїзді в експедицію. Бере участь в організації масових і батальних сцен. Організовує зустріч і відправлення акторів. Здійснює за вказівкою директора знімальної групи роботу з розміщення працівників знімальної групи в експедиції. Організовує своєчасну здачу замовлень в цехи. Одержує і доставляє вантажі, підготовлює майданчики для побудови декорацій і проведення зйомок. Організовує зв'язок (радіо, телефон, засоби сигналізації при зйомках великих масових і батальних сцен). Чергує на знімальному майданчику.

Повинен знати: технологію, організацію та економіку фільмовиробництва; структуру управління кіностудією і організацію зв'язку знімальної групи з цехами і відділеннями кіностудії; організацію підготовки павільйонних і натурних об'єктів до зйомки; порядок оформлення заявок цехам на різні види робіт; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту при різних видах зйомок (за участю дітей, тварин, із застосуванням піротехнічних засобів, при трюкових зйомках тощо).

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

2. АДМІНІСТРАТОР КІНОТЕАТРУ

Завдання та обов'язки. Керує роботою з підготовки кінотеатру до прийняття і культурного обслуговування глядачів. Забезпечує чистоту і порядок в усіх приміщеннях кінотеатру. Здійснює контроль за дотриманням обслуговуючим персоналом кінотеатру трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Здійснює контроль за наявністю в касовому вестибюлі інформації про фільми, сеанси, умови придбання квитків тощо. Здійснює оперативний контроль за чіткою роботою білетних кас. Забезпечує проведення між сеансами культурно-масових заходів для глядачів. Стежить за своєчасним поверненням кінофільмів на підприємство "Кіновідеопрокат". Забезпечує чистоту і порядок у приміщеннях кінотеатру і на прилеглих до нього територіях. Стежить за виготовленням, оновленням і станом реклами на фасаді будівлі та в приміщенні кінотеатру. Перевіряє всі приміщення кінотеатру після закінчення останнього сеансу. Здійснює контроль за станом освітлення, систем опалення та каналізації і, в разі пошкоджень, вживає заходів щодо їх усунення. Одержує і видає персоналу кінотеатру інвентар і предмети господарського обслуговування та здійснює відповідний оперативний облік.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали щодо кінообслуговування населення, захисту прав споживачів, вимог до кінотеатрів; організаційну структуру управління кінотеатру; права і обов'язки працівників, режим їх роботи; порядок утримання службових приміщень; правила протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший адміністратор кінотеатру: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр), підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією адміністратора - не менше 1 року.

Адміністратор кінотеатру: базова вища освіта (бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

3. АСИСТЕНТ ЗВУКООПЕРАТОРА

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом звукооператора творчі і технічні завдання із звукозапису і звукового оформлення фільму. Забезпечує правильну експлуатацію і збереження технічних засобів, що знаходяться у його користуванні. Готує майданчик для звукових зйомок. Виявляє звукові перешкоди. Перевіряє готовність звукозаписуючої апаратури, стежить за справністю і встановленням мікрофонів. Проводить за завданням звукооператора запис окремих фонограм. Бере участь у створенні і обробці фонограм звукових фактур і композицій, у відборі фонотечних фонограм, підготовці звукових матеріалів до монтажу і перезапису. Контролює своєчасне і якісне виготовлення копій фонограм, веде облік витрати плівки. Бере участь у монтажі звукових плівок, перезапису фільму і виготовленні вихідних матеріалів, у розробці заходів з удосконалення звукової виразності фільму.

Повинен знати: основи професійної майстерності звукооператора, основні технологічні процеси; основи музичної культури; звукові властивості музичних інструментів; основи художньої передачі звуку і звукооформлення в кіно; принципи стереофонічної звукопередачі; звуконосії та їх характеристики; звукозаписуючу апаратуру; мікрофони і контрольне обладнання, допоміжне обладнання для звукозапису; правила експлуатації звукозаписуючої апаратури і кінообладнання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи у галузі звукозапису - не менше 1 року.

4. АСИСТЕНТ ЗВУКООФОРМЛЮВАЧА

Завдання та обов'язки. Виконує завдання звукооператора і звукооформлювача з шумового оформлення фільму. Підбирає шумові фактури самостійно чи у складі бригади шумооформлювачів. Імітує шумові фактури за допомогою різних інструментів і пристроїв. Бере участь у підготуванні шумового матеріалу для запису. Забезпечує художню якість шумового оформлення.

Повинен знати: принципи взаємного художнього зв'язку зображення і звуку; основи звукооформлювальної роботи; правила експлуатації звукооформлювальних пристроїв; основні технологічні процеси озвучення фільму; технологічне обладнання і правила його експлуатації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи у галузі звукозапису - не менше 1 року.

5. АСИСТЕНТ КІНООПЕРАТОРА

Завдання та обов'язки. Виконує творчі і виробничо-технічні завдання кінооператора-постановника і кінооператора фільму. Забезпечує зйомки операторським обладнанням і кіноплівкою. Встановлює під керівництвом кінооператора і разом з бригадою освітлювачів загальне і фонове світло, здійснює експонометричний контроль. Проводить проміри і відзначки фокусу, у тому числі під час роботи з об'єктивами змінної фокусної відстані. Одержує плівку і веде облік її витрат протягом зйомок фільму. Здійснює зарядку касет і камери, проявку операторських проб. Встановлює витрати плівки на кожний відзнятий дубль і повідомляє метраж асистенту кінорежисера, фіксує залишок плівки в касеті. Веде технічний щоденник і заповнює формуляри. Контролює якість і строки обробки відзнятої плівки. Виконує аналогічні обов'язки, працюючи з оператором комбінованих зйомок. Збирає під час зйомки дані для монтажних аркушів, пише їх та здає разом з відзнятим матеріалом.

Повинен знати: типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми; електродвигуни і джерела енергії, що застосовуються під час зйомок; методику наведення фокусу і роботу з об'єктивами змінної фокусної відстані; види і типи допоміжної операторської техніки; технологію обробки кінофотоматеріалів; правила одержання, збереження, зарядки, транспортування і здавання в обробку негативної плівки; види освітлювальної апаратури; порядок оформлення заявок і замовлень на апаратуру і пристрої, матеріали і обладнання; основи технології фільмовиробництва; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент кінооператора I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінооператора II категорії - не менше 2 років, досвід роботи в якості асистента кінооператора II категорії над 2 повнометражними або 6 короткометражними фільмами чи 6 кіножурналами (спецвипусками) з відмінною оцінкою роботи, або участь в роботі із зйомок написів і трюкового друку чи досвід роботи у виробництві анімаційних фільмів не менше 2 років з відмінною оцінкою роботи.

Асистент кінооператора II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінооператора - не менше 1 року, досвід роботи в якості асистента кінооператора не менше, ніж по 1 повнометражному або 4 короткометражних фільмах чи 4 кіножурналах (спецвипусках), або досвід роботи по зйомках написів і трюкового друку - не менше 1 року з доброю оцінкою роботи.

Асистент кінооператора III категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

6. АСИСТЕНТ КІНОРЕЖИСЕРА

Завдання та обов'язки. Виконує творчі та організаційно-виробничі завдання кінорежисера. Доводить завдання кінорежисера до кожного працівника знімальної групи та інших осіб, що залучаються до зйомки, і контролює їх виконання. Бере участь у розробці кошторису і календарного плану. Здійснює підбір і забезпечує своєчасну готовність іконографічного, фільмотечного матеріалу і знімального реквізиту. Бере участь у перегляді об'єктів. Здійснює на основі режисерського сценарію та вказівок кінорежисера підготовку об'єктів до зйомки, а також бере участь у підготовці кожної знімальної зміни. Готує паралельні роботи за завданням кінорежисера. Здає вчасно замовлення цехам кіностудії і контролює їх виконання. Здійснює за вказівкою кінорежисера роботу із здавання всіх кадрів, що потребують лабораторно-трюкової обробки, готує вихідні матеріали для комбінованих зйомок. Бере участь у роботах монтажно-тонувального періоду (записах диктора, озвученні і перезапису), а також у здаванні готового фільму. Складає монтажні аркуші по завершеному фільму.

Повинен знати: визначальні напрями розвитку кінематографії; найважливіші напрями і досягнення сучасної науки і техніки; перспективи розвитку наукового кіно; основи режисури пізнавально-наукового кіно; основи монтажу; основи технології та організації фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент кінорежисера I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінорежисера II категорії - не менше 2 років, творчі та організаційні здібності, досвід роботи асистента кінорежисера II категорії не менше, ніж по 2 повнометражних фільмах, або 6 короткометражних фільмах чи 6 кіножурналах (спецвипусках) з відмінною оцінкою роботи.

Асистент кінорежисера II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінорежисера - не менше 1 року, досвід роботи в якості асистента кінорежисера не менше, ніж по 1 повнометражному, або 4 короткометражних фільмах чи 4 кіножурналах (спецвипусках) з хорошою оцінкою роботи.

Асистент кінорежисера III категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Асистент кінорежисера художніх ігрових фільмів. Забезпечує виконання робіт по підбору акторського складу у відповідності до задуму кінорежисера-постановника. Пропонує кінорежисеру-постановнику для вибору і затвердження кандидатури акторів. Перевіряє зайнятість у репертуарі театрів чи в зйомках інших картин акторів, залучених до зйомок, а також з'ясовує їх кваліфікаційні категорії. Підбирає учасників групових і масових сцен. Організовує своєчасний виклик на проби і зйомку акторів. Призначає час прибуття акторів для гримування, дає їм творчі завдання і стежить за їх виконанням під час зйомки. Регулює перебування акторів на знімальному майданчику, забезпечує їхній відпочинок у перервах між зйомками. Перевіряє разом з художником-постановником підготовленість костюмів і реквізиту до наступних зйомок. Забезпечує акторів текстом сцени, призначеної до зйомки. Організовує разом з художником-постановником одягання і спорядження акторів, а також учасників масових і групових сцен. Викликає на зйомки за вказівкою кінорежисера додаткових гримерів, костюмерів і реквізиторів. Забезпечує явку акторів на озвучення фільмів і регулює їх роботу протягом запису. Забезпечує раціональне і правильне застосування ставок і розцінок при оплаті праці акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен. Доповідає кінорежисеру про готовність акторів до зйомки.

Асистент кінорежисера науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів. Відбирає зйомочний, фільмотечний і літописний матеріал. Проводить під керівництвом кінорежисера чорновий монтаж фільму.

7. АСИСТЕНТ КІНОРЕЖИСЕРА АНІМАЦІЙНИХ (МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ) ФІЛЬМІВ

Завдання та обов'язки. Виконує творчі та організаційно-виробничі завдання кінорежисера. Координує і контролює роботу знімальної групи і цехів студії. Відбирає найбільш раціональні рішення робіт, що виконуються у цехах, з метою економії коштів і своєчасного виконання плану поетапної роботи над фільмом. Відтворює всю сцену на готових фонах (мальованих декораціях) на планувальному столі. Через експозиційні аркуші передає вказівки кінорежисера кінооператору щодо зйомки тієї чи іншої сцени, позначає напливи, розрахунок і напрямок руху панорами, від'їзд або наїзд камери. Бере участь у визначенні завдань художникам-оформлювачам ігрових ляльок.

Повинен знати: основи кінорежисури анімаційного фільму; засоби створення анімаційних фільмів; історію образотворчого мистецтва, архітектури; основи техніки анімації (оживлення) персонажів фільму, монтажу і операторської майстерності; технологію, організацію і економіку виробництва анімаційних фільмів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Асистент кінорежисера мультиплікаційних фільмів I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінорежисера мультиплікаційних фільмів II категорії - не менше 2 років, організаційні здібності, досконале знання технології створення анімаційних фільмів, участь в якості асистента кінорежисера анімаційних фільмів II категорії у створенні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних анімаційних фільмів з відмінною оцінкою роботи.

Асистент кінорежисера мультиплікаційних фільмів II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінорежисера мультиплікаційних фільмів - не менше 1 року, знання технології виробництва анімаційних фільмів та участь в якості асистента кінорежисера анімаційних фільмів у створенні не менше 4 короткометражних анімаційних фільмів з відмінною або доброю оцінкою роботи.

Асистент кінорежисера мультиплікаційних фільмів III категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

8. ЗВУКООПЕРАТОР (ВИРОБНИЦТВО КІНО- І ВІДЕОФІЛЬМІВ)

Завдання та обов'язки. Керує роботою щодо створення і здійснення звукового вирішення фільму у відповідності із загальним художнім задумом. Забезпечує художню і технічну якість звуку в кінокартині. Розроблює спільно з кінорежисером і композитором план звукової побудови фільму. Бере участь у розробці календарного плану та кошторису в частині звукового вирішення картини. Спільно з кінорежисером, композитором розроблює звукову експлікацію майбутнього фільму. Перевіряє до початку зйомки справність всього звукового тракту. Контролює роботу звукової бригади. Визначає оптимальні технологічні режими для якісного запису. Проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів. Дає завдання і приймає роботу шумової бригади. Здійснює безпосередньо мовне і шумове озвучення та запис музики. Контролює якість фонограми музики, підготовленої до перезапису змонтованої фонограми шумів. Керує монтажем звукових плівок, проводить перезапис. Відбирає фонотечний матеріал, готує його для перезапису. Створює загальну звукову композицію при перезапису картини, забезпечує дотримання норм та строків, які встановлені календарним планом та кошторисом, а також своєчасне здавання якісних вихідних матеріалів з озвучення фільму.

Повинен знати: нормативні документи, що стосуються розвитку кінематографії, літератури і мистецтв; чинні державні стандарти і технічні умови; принципи взаємного художнього зв'язку зображення, звуку, монтажу; методи трюкових і спеціальних видів звукозапису; способи стереофонічної передачі звуку; звуконосії та їх характеристики; звукозаписуючу апаратуру; основи музичної культури; історію національної та світової кінематографії; звукові властивості музичних інструментів, мови і вокалу; основи технології фільмовиробництва; новітні досягнення національного та світового кіномистецтва і кінотехніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Звукооператор (виробництво кіно- і відеофільмів) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукооператора (виробництво кіно- і відеофільмів) II категорії - не менше 3 років, досконале володіння професійною майстерністю, яскраве творче обдарування в галузі звукооператорського мистецтва, творча ініціатива і винахідливість у створенні видатних за своїм вирішенням фільмів, здійснення в якості звукооператора (виробництво кіно- і відеофільмів) II категорії звукового вирішення не менше 3 складних і оригінальних за звуком повнометражних художніх чи науково-пізнавальних або 4 короткометражних документальних фільмів чи 5 кіножурналів (спецвипусків), чи 6 науково-просвітницьких фільмів з відмінною оцінкою роботи.

Звукооператор (виробництво кіно- і відеофільмів) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією звукооператора (виробництво кіно- і відеофільмів) - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років; досконале володіння професійною майстерністю звукового оформлення і технікою звукозапису фільму, досвід роботи в якості звукооператора (виробництво кіно- і відеофільмів) не менше, ніж на 2 складних і оригінальних за звуковим оформленням повнометражних художніх чи науково-пізнавальних фільмах або 3 короткометражних науково-пізнавальних, хронікально-документальних фільмах, або 4 кіножурналах (спецвипусках) з доброю оцінкою роботи.

Звукооператор (виробництво кіно- і відеофільмів) III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Звукооператор художніх ігрових фільмів. Проводить запис кінопроб акторів. Виявляє голосові і дикційні дані акторів, визначає оптимальні режими для якісного запису акторських проб. Бере участь у виборі інтер'єрів і місць натурних зйомок, виявляючи акустичні умови, вплив різного роду перешкод, можливості розміщення звукової апаратури. Бере участь спільно з кінорежисером-постановником, кінооператором-постановником, художником-постановником у затвердженні ескізів і прийманні декораційних споруд на відповідність їх вимогам звукозапису, в розробці мізансцен, визначаючи розміщення мікрофонів і способи їх панорамування.

Звукооператор науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів. Виявляє голосові та дикційні дані акторів, визначає оптимальні режими для якісного запису. Бере участь у затвердженні музичної експлікації та готової музики у фільмі. Безпосередньо здійснює звуковий запис по фільму.

Звукооператор мультиплікаційних фільмів. Проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів. Бере участь у виборі місць можливих для окремих анімаційних фільмів натурних зйомок, виявляючи акустичні умови, вплив різного роду перешкод, можливості розташування звукової апаратури.

9. ЗВУКООФОРМЛЮВАЧ

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом звукооператора роботу із синхронного шумового оформлення фільму у відповідності із загальним творчим задумом. Підбирає і синтезує самостійно (чи як керівник бригади звукооформлювачів) шумові фактури і виконує їх на інструментах і спецпристроях. Проводить викопіювання звукошумового матеріалу. Проводить при паралельних роботах самостійно, за завданням звукооператора, запис синхронних шумів. Монтує звукошумову фонограму у відповідності до метражу фільму. Забезпечує високу художню і технічну якість і строки підготовки синхронного шумового матеріалу до перезапису.

Повинен знати: основні технологічні процеси озвучення фільму; принцип взаємного художнього зв'язку зображення, звуку і монтажу; основи музичної культури і грамоти; звукові властивості музичних інструментів; технологічне обладнання і правила його експлуатації; історію національної і світової кінематографії; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Звукооформлювач I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукооформлювача II категорії - не менше 2 років, досконале володіння професійною майстерністю, досвід роботи на складних та оригінальних за звуковим вирішенням фільмах.

Звукооформлювач II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукооформлювача - не менше 1 року, досвід роботи на різносторонніх за звуковим вирішенням фільмах - не менше 1 року.

Звукооформлювач III категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

10. КІНООПЕРАТОР

Завдання та обов'язки. Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, колористичне вирішення фільму в цілому, фотографічну і технічну якість зображення, раціональне використання всієї операторської техніки. Здійснює безпосередньо зйомку фільму, керує операторською групою і організовує її роботу. Бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи. Складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв. Забезпечує виконання планових завдань та економну витрату кошторисних асигнувань. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу. Дає рекомендації установникам кольору і світла цеху обробки плівки щодо друкування позитива. Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю контрольну та еталонну копії картини. Бере участь у здаванні готової картини. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторському браку. Здійснює експериментальні роботи в галузі кінооператорського мистецтва.

Повинен знати: нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, технологію фільмовиробництва; чинні державні стандарти і технічні умови; технологію фільмовиробництва; теорію і практику кінооператорського мистецтва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки; кольорознавство; експонометрію; кіноматеріали та їх характеристики; технологію обробки плівки; основні типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми; електродвигуни та джерела енергії, що застосовуються під час зйомки; види і типи кінознімальних об'єктів та їх характеристики; засоби операторського транспорту; основи світлотехніки; види освітлювальної апаратури; порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру; історію національної і світової кінематографії; найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури, оптики, операторських механізмів, негативних кіноматеріалів і освітлювальної техніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Кінооператор I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора II категорії - не менше 2 років, творчі здібності, досвід зйомки складних постановницьких фільмів на високому художньому рівні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною оцінкою роботи.

Кінооператор II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора - не менше 2 років, досвід зйомки не менше 2 складних постановницьких повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною і доброю оцінкою роботи.

Кінооператор III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимогдо стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Кінооператор художніх ігрових фільмів. Здійснює планування освітлювальних містків у декораціях. Бере участь у розробці зйомочних карток. Виконує на зйомках доручення кінооператора-постановника. Затверджує спільно з кінорежисером та художником-постановником ескізи декорацій, костюмів, макетів меблів, реквізиту, а також планувань та конструкторських розробок декорацій. Здійснює спеціальні операторські проби гриму та костюмів персонажів.

Кінооператор науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, портретних характеристик, достовірність розкриття наукового матеріалу. Бере участь в роботі з консультантами, в розробленні всіх творчих, організаційних та технічних питань створення фільму.

Кінооператор мультиплікаційних фільмів. Реалізує творчий задум кінорежисера в частині образотворчого вирішення анімаційного фільму. Затверджує разом з кінорежисером ескізи декорацій, костюмів тощо. Знімає всі необхідні кадри анімаційного фільму, у тому числі павільйонні, натурні, хронікальні. Стежить за якістю виготовлення написів і знімає їх. Робить в процесі зйомки шторки, затемнення, витиснення, напливи.

11. КІНООПЕРАТОР КОМБІНОВАНИХ ЗЙОМОК

Завдання та обов'язки. Здійснює комбіновані зйомки у відповідності із загальним творчим задумом і зображальним вирішенням фільму. Визначає спільно з режисером-постановником, кінооператором-постановником, художником-постановником і художником з комбінованих зйомок зображальне вирішення, методи і технологію зйомки комбінованих кадрів. У разі потреби бере участь в роботі по літературному сценарію в частині його втілення у кінематографічних образах, вивчає місця подій і можливих зйомок. Бере участь у розробці ескізів комбінованих кадрів, календарно-постановницького плану і кошторису по розділу комбінованих зйомок. Здійснює зйомку комбінованих кадрів фільму, забезпечує їх художню і технічну якість і строки виконання. Бере участь у здаванні готової кінокартини технічній комісії кіностудії. Вивчає і впроваджує передові методи комбінованих зйомок національного і світового кінематографа. Контролює роботу світлоустановників і проявку негативних фільмоматеріалів. Забезпечує своєчасне здавання вихідних матеріалів. Визначає у випадках роботи в цеху комбінованих зйомок (на дільницях написів чи трюкового друку) спільно з провідними працівниками знімальної групи зображальну форму титрів, написів чи кадрів, що здійснюються способом трюкового друку, а також методи і технологію їх виконання. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму з цих видів робіт, у відборі, підготовці і зйомці відповідних матеріалів і заготовок. Проводить зйомки написів, вступних титрів і всі види трюкового друку.

Повинен знати: теорію і практику кінооператорського мистецтва; історію образотворчого мистецтва; історію національного і світового кінематографа; технологію фільмовиробництва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, всі види комбінованих і спеціальних кінозйомок; кольорознавство, експонометрію; технологію обробки плівки; основні типи кінознімальної апаратури; засоби операторського транспорту, допоміжну техніку; чинні державні стандарти і технічні умови; найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури і оптики, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Кінооператор комбінованих зйомок I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора комбінованих зйомок II категорії - не менше 2 років, творчі здібності, вміння самостійно вирішувати виробничо-технічні завдання кінозйомки, виконання великого обсягу комбінованих зйомок не менше, ніж у 2 повнометражних художніх фільмах з відмінною оцінкою роботи; або здійснення зйомок комбінованих кадрів в документальних чи науково-пізнавальних фільмах у кількості не менше 1000 корисних метрів з відмінною оцінкою роботи; або здійснення спеціальних видів зйомок у кількості не менше 800 корисних метрів з відмінною оцінкою роботи; або стаж роботи кінооператора із зйомок написів чи трюкового друку - не менше 2 років.

Кінооператор комбінованих зйомок II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора комбінованих зйомок - не менше 2 років, здійснення зйомок комбінованих кадрів у кількості не менше 600 корисних метрів із співвідношенням добрих і відмінних оцінок роботи 50 х 50%; або здійснення спеціальних видів зйомок у кількості 400 корисних метрів із співвідношенням добрих і відмінних оцінок роботи 50 х 50%.

Кінооператор комбінованих зйомок III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

12. КІНООПЕРАТОР-ПОСТАНОВНИК

Завдання та обов'язки. Реалізує засобами кінооператорського мистецтва задум всього керованого кінорежисером-постановником творчого колективу, який створює фільм. Забезпечує спільно з ним високий художній рівень фільму та його зображальне трактування (влучні портретні характеристики всіх основних персонажів фільму, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, а також колористичне вирішення кінокартини в цілому, фотографічну і технічну якість зображення), раціональне використання всієї операторської техніки. Керує операторською групою, організовує її роботу. Проводить роботу з удосконалення технології, скорочення витрат плівки, електроенергії, а також з використання резервів і запобігання операторському браку. Бере участь разом з автором сценарію, кінорежисером-постановником і художником-постановником у роботі над кіносценарієм (творчо-виробничою розробкою літературного сценарію), а також над режисерським сценарієм, виїжджає на вибір місць натурних зйомок. Бере участь, у разі потреби, в роботі над літературним сценарієм у частині його втілення в кінематографічних образах, виїжджає на місця подій і можливих зйомок. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму в частині всіх творчих, організаційних і технічних питань, а також у складанні календарно-постановницького плану і генерального кошторису на постановку фільму по розділах, пов'язаних із зображальним вирішенням. Затверджує разом з кінорежисером-постановником і художником-постановником ескізи декорацій, костюмів, макетів, меблів, реквізиту, а також планування та архітектурні і конструкторські розробки декорацій. Веде роботу з кінооператором комбінованих зйомок з метою створення єдиного стильового характеру зображального вирішення фільму. Бере участь у затвердженні гриму, проводить зйомки кінопроб акторів. Здійснює у разі виробничої потреби операторські проби плівки, гриму і костюмів персонажів тощо. Встановлює світловий і кольоровий режим картини, складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв, бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи. Приймає спільно з режисером-постановником, художником-постановником готові декорації, меблі, реквізит, бутафорію і костюми. Встановлює час зйомок натурних кадрів, визначає спільно з режисером-постановником, художником-постановником і директором знімальної групи місце і розташування декорацій на натурних майданчиках. Забезпечує виконання планових завдань і економне витрачання кошторисних асигнувань. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу. Вживає разом з кінорежисером-постановником і директором знімальної групи заходів, що забезпечують відповідність фактично відзнятого метражу тому метражеві, який затверджено у режисерському сценарії. Контролює якість виготовлення написів, шторок, затемнень, витиснень, напливів та інших лабораторних робіт. Дає вказівки і контролює роботи установників світла цеху обробки плівки по друку позитива (світловий і колірний паспорт). Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю еталонну і контрольні копії картини. Бере участь у здаванні готової кінокартини технічній комісії кіностудії. Забезпечує здавання якісних вихідних матеріалів. Здійснює проведення експериментальних робіт в галузі кінозображального мистецтва. Пропагує і впроваджує технічні і творчі новації.

Повинен знати: чинні державні стандарти і технічні умови; нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії; теорію і практику кінооператорського мистецтва; методи художнього кіноосвітлення і кінокомпозиції; методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомок; кольорознавство, експонометрію; кіноматеріали, їх характеристики і технологію обробки; кінознімальну апаратуру; світлотехніку; засоби операторського транспорту; допоміжну техніку; історію образотворчого мистецтва; основи кінодраматургії, кінорежисури, історію національної і світової кінематографії; основи технології, організації та економіки фільмовиробництва; найновітніші досягнення національного і світового кіномистецтва і кінотехніки; правила експлуатації кінознімальної апаратури і обладнання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Кінооператор-постановник I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора-постановника II категорії - не менше 2 років, створення видатних за зображальним вирішенням творів кіномистецтва, досвід зйомки фільмів підвищеної постановницької складності, новаторство, творча ініціатива, винахідливість у вирішенні художніх постановницьких завдань.

Кінооператор-постановник II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора-постановника - не менше 2 років, створення не менше 2 повнометражних художніх фільмів на високому художньому рівні з відмінною якістю зображального матеріалу.

Кінооператор-постановник III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

13. МОНТАЖЕР

Завдання та обов'язки. Організовує і безпосередньо здійснює процес монтажу кінофільму. Забезпечує художню і технічну якість монтажу. Дотримується чинних технічних нормативів, а також строків, передбачених календарно-постановницьким планом для проведення монтажно-тонувальних робіт. Веде монтаж фільму по робочих (позитивних) плівках у відповідності з режисерським сценарієм і вказівками кінорежисера-постановника паралельно зі зйомками і, по закінченню їх - в монтажно-тонувальному періоді. Відбирає спільно з головним кінооператором фільмотечний матеріал, а із звукооператором - фонотечний матеріал до фільму. Керує бригадою монтажників(ць), прикріплених до картини. Забезпечує виконання планових завдань, економну витрату матеріалів. Встановлює у відповідності до плану виробничі завдання окремим монтажницям. Здійснює керівництво роботами із систематизації і зберігання відзнятого позитива зображення і всіх записаних фонограм. Бере участь у відборі дублів. Забезпечує по ходу монтажу оперативну готовність кожного фрагмента і кожної зрізки матеріалу. Звіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, з монтажними картками і підготовлює матеріал до перегляду його кінорежисером-постановником. Перевіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, і виявляє дефекти окремих дублів. Вживає заходів для поліпшення художньо-технічної якості картини. Забезпечує закінчення чорнового монтажу всього фільму водночас із закінченням знімального періоду. Інформує кінорежисера-постановника і директора знімальної групи про всі випадки суттєвого відхилення метражу змонтованих епізодів від метражу, затвердженого у режисерському сценарії. Стежить в процесі монтажу робочого позитива за розробкою негатива і підготовкою його до монтажу. Погоджує з композитором метраж змонтованих епізодів, що йдуть під музичний супровід, і дає точну розмітку для синхронізації музичних акцентів. Здійснює монтаж всіх звукових плівок (музики, реплік і шумів), залучаючи до цієї роботи звукооператора. Перевіряє остаточний монтаж фільму під керівництвом кінорежисера-постановника до переведення картини на дві плівки, чистоту обробки всіх елементів монтажу, уточнює метраж частин і підготовлює картину до перезапису. Здає в роботу всі кадри, що вимагають лабораторно-трюкової обробки (напливи, шторки, витиснення), в строки, що забезпечують їх своєчасне виготовлення, і перевіряє на екрані чистоту і ретельність їх виконання. Здає після прийняття картини на двох плівках робочий позитив до негативної монтажної для монтажу негатива.

Повинен знати: основи кінодраматургії і кінорежисури; історію національної та світової кінематографії; організацію і технологію монтажу кінофільмів; основи музичної культури; технологію кінозйомок; технологію звукозапису і обробки кіноматеріалів по фільмах усіх систем кінематографа, включаючи варіоскопічну і поліекранну; організацію роботи знімальної групи; організацію роботи монтажної бригади; технічні норми та інструкції, необхідні при проведенні монтажно-тонувальних робіт; основні типи монтажного обладнання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Монтажер I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією монтажера II категорії - не менше 2 років, досконале володіння мистецтвом монтажу, творча індивідуальність, досвід роботи в складних по характеру монтажу фільмах, не менше 3 повнометражних художніх чи науково-просвітницьких фільмів, або 4 короткометражних науково-пізнавальних, анімаційних чи хронікально-документальних фільмів, або 4 кіножурналів з відмінною оцінкою роботи.

Монтажер II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією монтажера - не менше 2 років, досвід роботи у не менше як 2 повнометражних художніх чи науково-просвітницьких фільмах, або 4 короткометражних науково-просвітницьких, хронікально-документальних, анімаційних фільмах, або 4 кіножурналах з відмінною і доброю оцінкою роботи.

Монтажер III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Монтажер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів. Розшифровує фонограми, необхідні для виробництва синхронного мультиплікату. Веде монтаж фільму як по робочих (позитивних) плівках у відповідності з режисерським сценарієм і вказівками кінорежисера паралельно зі зйомками мультиплікату, так і по закінченні їх у монтажно-тонувальному періоді.

14. ОПЕРАТОР ВІДЕОЗАПИСУ

Завдання та обов'язки. Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, фотографічну і технічну якість зображення. Здійснює безпосередньо зйомку фільму. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу. Бере участь у здаванні готової картини. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторського браку. Здійснює експериментальні роботи в галузі операторського мистецтва.

Повинен знати: нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, чинні державні стандарти і технічні умови; технологію фільмовиробництва; теорію і практику операторського мистецтва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки; кольорознавство; кіноматеріали та їх характеристики; основні типи знімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми; джерела енергії, що застосовуються під час зйомки; види і типи знімальних об'єктів та їх характеристики; засоби операторського транспорту; основи світлотехніки; види освітлювальної апаратури; порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру; історію національної і світової кінематографії; найновітніші досягнення національної і світової кіно- і відеотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кіно- і відеознімальної апаратури, оптики і освітлювальної техніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Оператор відеозапису I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією оператора відеозапису II категорії - не менше 2 років, творчі здібності, досвід зйомки складних постановницьких фільмів на високому художньому рівні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальної фільмів на високому художньому рівні з відмінною оцінкою роботи.

Оператор відеозапису II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією оператора відеозапису - не менше 2 років, досвід зйомки не менше 2 складних постановницьких повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною і доброю оцінкою роботи.

Оператор відеозапису III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. ДРУКАР СУБТИТРУВАННЯ (СТАРШИЙ ДРУКАР СУБТИТРУВАННЯ)

Завдання та обов'язки. Виконує роботи із складання технічного паспорту для субтитрування на різних субтитрувальних машинах. Вибірково перевіряє фільмокопії, призначені для субтитрування, за раніше складеними паспортами. Відновлює розмітки на копіях за наявності паспортів. Підбирає і перевіряє кліше перед субтитруванням. Готує зволожувальні розчини. Виконує роботи із зволоження фільмокопій і підготовлює фотошар копії до роботи. Виконує роботи з вдруковування субтитрів на субтитрувальній машині в чорно-білі і кольорові копії механічним методом за допомогою металевого кліше. Виготовлює пробні відбитки кліше для контролю. Підбирає і встановлює правильний режим субтитрування за пробним друкуванням у залежності від типу фільмокопії і стану емульсійного шару фільмокопій. Бере участь у поточних ремонтах обладнання.

Старший друкар субтитрування. Виконує роботи з вдруковування субтитрів у чорно-білі та кольорові тридцятип'яти- і шістнадцятиміліметрові фільмокопії фізико-хімічним методом. Усуває окремі неполадки в роботі субтитрувальних машин. Керує друкарями субтитрування. Проводить інструктаж з друкарями субтитрування щодо охорони праці та протипожежного захисту. Організовує та забезпечує умови для навчання на виробництві друкарів субтитрування. Підвищує свій кваліфікаційний рівень. Вивчає національний та світовий досвід організації робіт з друкування субтитрів.

Повинен знати: будову і принципи роботи синхронно-паспортного столу і метромірів різних систем; будову і принципи роботи субтитрувального обладнання; технологічний процес виготовлення кліше субтитрів і субтитрування; принципи розмітки субтитрів на копіях; види кіноплівок та їх властивості; стан емульсійного шару; правила поводження з плівкою і техніку її склеювання; геометричні розміри субтитрів та кліше; умови розміщення субтитрів у кадрі; основи кінофототехніки і електротехніки; принципи використання паспортів під час субтитрування; рецептуру зволожувальних розчинів; причини виникнення браку і заходи до його запобігання; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший друкар субтитрування. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією друкаря субтитрування I категорії - не менше 3 років.

Друкар субтитрування I категорії. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією друкаря субтитрування II категорії - не менше 2 років.

Друкар субтитрування II категорії. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією друкаря субтитрування III категорії - не менше 1 року.

Друкар субтитрування III категорії. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві.

2. КОНТРОЛЕР ФІЛЬМІВ КІНОПРОКАТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює постійний контроль за діючим фільмофондом. Здійснює приймання нових кінофільмів на екрані і контроль відповідності сюжетного і текстового змісту кінофільмів монтажним записам, а також вимогам дозвільних посвідчень. Стежить за своєчасним вилученням із фонду підприємства кінофільмів, знятих з екрану (тимчасово чи остаточно). Проводить періодичні контрольні перевірки діючого фільмофонду; забороняє видачу фільмокопій, що не відповідають технічним умовам і вимогам кінопоказу (зношені, скорочені, не укомплектовані тощо). Під час проведення ремонту фільмокопії здійснює контроль за правильним внесенням монтажних виправлень, не допускаючи змістових і сюжетних перекручувань. Забезпечує виконання інструктивних вказівок і розпоряджень відділу контролю за репертуаром. Класифікує фільмофонд, веде облік діючого фільмофонду, складає супровідний акт технічного контролю фільмокопії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали щодо порядку контролю за випуском, прокатом і демонструванням кінофільмів; методи класифікації фільмофонду; форми документації і порядок їх заповнення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві без вимог до стажу роботи.

3. МОНТАЖНИК НЕГАТИВА

I категорія

Завдання та обов'язки. Приймає і перевіряє негатив на монтажному столі. Класифікує негатив. Монтує негатив за позитивом чорно-білих, кольорових, широкоекранних, широкоформатних, панорамних, стереоскопічних фільмів. Монтує встановлювальні ролики. Монтує магнітні фонограми як за синхронними номерами, так і на слух. Складає синхронні паспорти. Проводить роботи як провідний монтажник. Монтує проби акторів.

Повинен знати: режисерський сценарій; техніку монтажу широкоекранних, широкоформатних, панорамних, стереоскопічних фільмів; технологію обробки плівки, нормативну документацію; технологію виробництва фільмів; правила трудового розпорядку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажника негатива II категорії - не менше 1 року.

II категорія

Завдання та обов'язки. Відбирає дублі негатива для їх монтажу і систематизації. Вирізує дублі і підготовлює їх до копіювання. Підводить фонограми перезапису для друку на одній плівці. Монтує і перемонтовує копії, контратипи дубльованих фільмів. Монтує і перемонтовує негативи. Монтує рекламні ролики. Монтує магнітні оригінали до перезапису за синхронними номерами. Підводить фонограми перезапису для друку на одній плівці. Підготовлює негатив зображення до реставрації. Підготовлює магнітні фонограми до копіювання. Виготовлює стандартні ракорди. Оформлює стандартними ракордами фонограми і контратипи. Оформлює вихідні матеріали ракордами. Проводить стартовку вихідних матеріалів. Склеює і встановлює затемнення, шторки, напливи. Підготовлює вихідні матеріали для масового друку. Підбирає вихідні матеріали для друкування субтитрів.

Повинен знати: техніку монтажу негативних матеріалів; технологію знімального процесу; технологію звукозапису і перезапису на магнітну і оптичну плівки; технологію дублювання фільмів; сорти і види плівок; нормативну документацію на ракорди; звукомонтажне обладнання; правила трудового розпорядку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажника негатива III категорії - не менше 1 року.

III категорія

Завдання та обов'язки. Склеює контратипи, фонограми, позитиви. Склеює необроблені плівки при неактинічному освітленні. Підклеює захисні ракорди до контратипів, фонограм. Підготовлює плівки для сайнексів і встановлювальних роликів. Підготовлює негатив зображення, фонограми до друку за монтажними картками (формулярами). Підготовлює магнітні фонограми до розмітки. Підготовлює негатив фонограми, проміжні позитиви (лаванди) і контратипи до друку і реставрації. Виконує відтягування у фільмових матеріалах. Реєструє в журналі дублі, що друкуються. Виписує етикетки на друковані і недруковані дублі.

Повинен знати: правила поводження з плівкою; техніку склеювання плівки; основи технології обробки плівки; склад і виготовлення кіноклею; правила поводження з негативним матеріалом; правила поводження з монтажним обладнанням, монтажний стіл, синхронізатор, склеювальний напівавтомат; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. МОНТАЖНИК ПОЗИТИВА

I категорія

Завдання та обов'язки. Монтує музичні та шумові фонограми до перезапису для звичайних і стереофонічних фільмів і передач. Відбирає матеріал для здавання до фільмотеки і фонотеки. Монтує під керівництвом кінорежисера чи монтажера окремі епізоди або фрагменти. Проводить роботи як монтажник позитива не менше, ніж у п'яти умовних повнометражних фільмах. Самостійно монтує короткометражні фільми. Самостійно виконує роботи з перемонтажу дубльованих фільмів.

Повинен знати: технологію запису і перезапису звуку; монтаж зображення і фонограми; технологію кіновиробництва; технічні прийоми з усього технологічного комплексу робіт під час монтажу всіх видів фільмів (широкоформатних, панорамних, стереоскопічних); правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажника позитива II категорії - не менше 1 року.

II категорія

Завдання та обов'язки. Підготовлює матеріал до мовного, музичного і шумового озвучення (розрізує зображення на кільця, підготовлює ракорди, склеює кільця з ракордами). Розрізує на кільця всю картину за монтажними аркушами при дублюванні фільму. Робить синхронну розмітку підібраних кілець. Синхронізує мовне, шумове і музичне озвучення на звукомонтажному апараті. Складає паспорти для монтажу негатива зображення і фонограм. Підготовлює частини фільму до перезапису (підготовлює спеціальні синхронні ракорди і виписує для звукооператора схеми розміщення звуку на плівках). Перевіряє магнітну плівку після розмітки. Підготовлює магнітну плівку з ракордами для масового друку. Підготовлює зображення для зйомки на рірпроекції і комбінованих планів (відбирає фони, робить розмітку шторок, напливів і затемнень). Монтує рекламний фільм до повнометражного фільму під керівництвом кінорежисера. Проводить роботи як монтажник позитива не менше, ніж у чотирьох умовних повнометражних фільмах.

Повинен знати: режисерський сценарій; техніку монтажу фільму; загальне уявлення про технологію обробки плівки; правила експлуатації звукомонтажної апаратури; основи технології виробництва фільму; монтажні процеси дублювання; техніку ведення матеріалу по фільму (оформлення, збереження, систематизація та ін.); збирання матеріалу по фільму в сценарному порядку для монтажу; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією монтажника позитива III категорії - не менше 1 року.

III категорія

Завдання та обов'язки. Розроблює позитивний матеріал (зображення і фонограма) за сценарними номерами. Підбирає позитивний матеріал за сценарієм. Склеює позитив для відбору дублів. Відбирає дублі для монтажу. Розбирає і систематизує дублі і зрізки (за планами, епізодами і сценами). Робить розмітку зображення і фонограми для підготовки до монтажу. Синхронізує матеріал за хлопавками і розміткою зображення з магнітною фонограмою синхронними мітками. Підбирає синхронності на звукомонтажному столі. Підготовлює магнітні фонограми для копіювання і встановлення магнітиків для механічної розмітки. Підготовлює кільця для тонування. Обслуговує тонування під час мовного, музичного, шумового озвучення (веде запис на тонуванні з відбору дублів, склеює кільця тощо), обслуговує укладання тексту. Переносить коробки з плівкою між монтажними кімнатами і апаратними при перегляді матеріалу на екрані і при тонувальних роботах. Проводить роботи як монтажник позитива не менше, ніж у двох умовних повнометражних фільмах.

Повинен знати: правила поводження з плівкою; техніку склеювання; правила роботи на пресі, синхронізаторі, монтажному і звукомонтажному столі, розшифрувальнику; призначення магнітика; способи розмагнічування інструменту; процес підготування і оброблення синхронного і німого матеріалів до монтажу; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. ПІРОТЕХНІК (СТАРШИЙ ПІРОТЕХНІК)

Завдання та обов'язки. Виконує роботи ручного та механічного виготовлення піротехнічних засобів з паперу і картону (різання картону, паперу, підготування гільз тощо). Здійснює ручне та механічне подрібнення і просіювання компонентів сумішей. Займається підсобною роботою під час приготування димових шашок, смолоскипів тощо. Виготовляє всі види гільз. Облаштовує, маркує, упаковує готові піротехнічні вироби. Розбирає, чистить, змащує, збирає і приводить до дії всі системи вогнепальної зброї. Готує до використання вибухові речовини. Бере участь у супроводженні художнього оформлення фільмів, телевізійних передач, інших художніх постановок, шоу піротехнічними ефектами. Готує до використання на зйомках холодну зброю, вогнепальну зброю для стріляння холостими зарядами.

Старший піротехнік. Супроводжує художнє оформлення фільмів, телевізійних передач, художніх постановок, шоу складними піротехнічними ефектами. Організовує піротехнічні роботи із застосуванням великої кількості вибухів під час зйомок масових батальних сцен, їх виконанні у безпосередній близькості від учасників зйомок, театралізованих заходів тощо. Керує піротехніками та працівниками, зайнятими у підготовці, супроводженні та виконанні піротехнічних робіт. Розроблює та погоджує з керівництвом план піротехнічних робіт, кошторис, специфікації та інші документи щодо піротехнічного обслуговування фільму, телепередачі, театралізованого заходу, шоу в процесі підготовчого та основного періодів. Взаємодіє з організатором трюкових зйомок (сцен) стосовно піротехнічного забезпечення трюкових номерів, тренування та консультування каскадерів (старших каскадерів) та їх помічників у частині застосування піротехнічних засобів та зброї. Проводить попередній інструктаж з піротехніками щодо охорони праці та протипожежного захисту. Контролює підготовку холодної та вогнепальної зброї всіх видів і забезпечує її використання під час зйомок. Організовує виконання робіт з виготовлення піротехнічних виробів з паперу і картону, всіх видів гільз. Перевіряє правильне маркування, упаковку та облаштування піротехнічних виробів, підготовку до використання та для стріляння холостими патронами вогнепальної зброї. Організовує та забезпечує умови для навчання на виробництві піротехніків. Підвищує свій кваліфікаційний рівень. Вивчає національний та міжнародний досвід організації піротехнічних робіт. Готує та вносить на розгляд пропозиції керівництву щодо удосконалення піротехнічних ефектів, більш раціонального використання праці піротехніків.

Повинен знати: основи техніки зйомок і телепередач; рецептуру піротехнічних сумішей і токарну справу; властивості матеріалів для виготовлення піротехнічних виробів з паперу і картону; хімічні властивості легкозаймистих і вибухових речовин; правила поводження і підготовки до чищення зброї; правила збереження, упакування і транспортування зброї і вибухових речовин; види, будову і правила поводження з вогнепальною і холодною зброєю вітчизняних та іноземних систем; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший піротехнік. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у сфері піротехнічної діяльності - не менше 5 років або стаж роботи за професією піротехніка I категорії - не менше 3 років. Наявність ліцензії (сертифіката) відповідного наглядового органу на роботи з холодною, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.

Піротехнік I категорії. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією піротехніка II категорії - не менше 2 років.

Дозвіл відповідного наглядового органу на роботи з холодною, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.

Піротехнік II категорії. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією піротехніка II категорії - не менше 1 року.

Дозвіл відповідного наглядового органу на роботи з холодною, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.

Піротехнік III категорії. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Додаткові вимоги: стать чоловіча.

6. РОЗФАРБОВУВАЧ ЗАКОНТУРОВАНИХ МАЛЮНКІВ

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з розфарбовування законтурованих на целулоїді малюнків, складених з великої кількості дрібних предметів або груп персонажів, різноманітних за формою і кольором. Розфарбовує малюнки, що заповнюють всю площу кадру, з великою кількістю площин різноманітної конфігурації, які потребують використання 15-ти кольорів і більше. Розфарбовує титри.

Повинен знати: способи виправлення дефектів у зафарбованому малюнку, змивання зафарбованого малюнку і його повторного нанесення на целулоїд; технічні прийоми складних робіт на целулоїді, закони створення малюнку і механіку руху його окремих деталей; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розфарбовувача законтурованих малюнків II категорії - не менше 1 року.

Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

7. УКЛАДАЧ КІНОПРОГРАМ

Завдання та обов'язки. Веде роботу з підбирання, зберігання, розміщування, систематизації та обліку фільмокопій на фільмобазі. Видає фільмокопії відповідно до установленого порядку працівникам кіновидовищних підприємств; веде облік їх видавання-повернення. Робить відповідні записи в первинних документах (паспортах, вимогах, накладних тощо). Перевіряє цілісність тари (яуфи).

Повинен знати: правила і порядок приймання і видавання фільмокопій; організацію транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; форми документів на приймання-видавання фільмокопій, правила їх оформлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Одержання професії на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

8. УСТАНОВНИК ДЕКОРАЦІЙ (СТАРШИЙ УСТАНОВНИК ДЕКОРАЦІЙ)

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчі роботи під час будівництва і розбирання декорацій. Виготовлює за кресленнями та ескізами елементи декорацій із застосуванням вимірювальних і столярних інструментів. Працює на деревообробних верстатах. Будує, збирає декорації з декоративних елементів за кресленнями та ескізами, укріплює їх, розбирає. Обшиває фундусні та каркасні стіни дошками, вагонкою, фанерою, горбилем, кахлями (фанерними). Влаштовує каркаси стін у павільйоні і на натурі (радіусних і з отворами складного обрису). Оброблює стіни під обвалену частково штукатурку, влаштовує каркас під розлом кладки цегляних стін. Влаштовує помости з виготовленням стійок або ж зі сходами і терасами. Виготовлює м'які стелі. Монтує металеві напівсфери. Виготовлює і встановлює постаменти. Настилає підлоги фанерою, штучними плитами, влаштовує фанерні фризи, підлоги з нерівностями. Збирає освітлювальні риштування. Засипає площу декорацій тирсою, піском, землею і будівельним сміттям. Планує площу. Розбирає столярні деталі для подальшого використання під час установлення декорацій.

Старший установник декорацій. Виконує роботи з розмітки, побудування і збирання з декоративних елементів особливо складних декорацій під навантаження за кресленнями, ескізами і вказівками художника; комплексних декорацій понад 10 метрів і з великою складністю роботи. Влаштовує складні конструкції для кріплення декорацій. Виконує лекальні роботи для сферичних склепінь і куполів. Будує внутрішні частини складних споруд (кораблів, літаків і т. п.). Влаштовує панелі, встановлює готові арки, напівсклепіння, склепіння. Виготовлює криві забіжні сходи. Виготовлює секції освітлювальних підвісних риштувань.

Повинен знати: основи постановницьких робіт; прийоми та основні правила побудування і розбирання декорацій; теслярську роботу; системи врубок і з'єднань дерев'яних конструкцій; сорти і породи лісоматеріалів; їх застосування і властивості; креслення і ескізи; прийоми роботи на щитових пристроях; призначення деревообробних верстатів і правила їх експлуатації; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший установник декорацій. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією установника декорацій I категорії - не менше 1 року.

Установник декорацій I категорії. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією установника декорацій II категорії - не менше 1 року.

Установник декорацій II категорії. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією установника декорацій III категорії - не менше 1 року.

Установник декорацій III категорії. Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

9. ФІЛЬМОПЕРЕВІРЯЛЬНИК

I категорія

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і комплектування фільмокопій з числа технічно зношених фільмокопій. Визначає колірний баланс фільмокопії для відновлення або списання в зв'язку з вицвітанням. Відбирає фільмокопії для реставрації на фільмореставраційних та ультразвукових машинах і визначає характер реставрації. Здійснює вибірковий контроль якості ремонту фільмокопій.

Повинен знати: технологію монтажу фільмокопій згідно з монтажними аркушами; основи синхронізації зображення і звуку; державні стандарти на якість фільмокопій; види ушкоджень, які можливо усунути шляхом реставрації; будову реставраційних машин; технологію комплектування фільмокопій; норми виробітку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фільмоперевіряльника II категорії - не менше 1 року.

II категорія

Завдання та обов'язки. Визначає технічний стан нових 70-мм, 35-мм широкоформатних, широкоекранних і стереоскопічних фільмокопій окремо по кожній частині на підставі перевірки стану поверхні плівки, перфорації, метражу, кількості і якості склейок, синхронності, геометричних розмірів, густини зображення і фонограми. Контролює відповідність ракордів діючим нормативно-технічним вимогам. Визначає технічний стан фільмокопій після реставрації і тих, що перебувають в експлуатації. Установлює технічні категорії кожної частини фільмокопії. Підклеює, за необхідності, перфораційні доріжки фільмокопій, що перебувають в експлуатації. Чистить фільмокопії на ультразвуковій машині.

Повинен знати: технічні умови на фільмокопії; правила технічної експлуатації фільмокопій; методи звіряння фільмокопій з монтажними аркушами; техніку підклеювання перфораційних доріжок; будову, принцип дії та правила експлуатації столу для звукоперевірки та ультразвукової машини.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фільмоперевіряльника III категорії - не менше 1 року.

III категорія

Завдання та обов'язки. Визначає технічний стан 35-мм і 16-мм фільмокопій окремо по кожній частині на підставі перевірки стану поверхні плівки, перфорації, метражу, кількості і якості склейок. Установлює технічну категорію кожної частини фільмокопії. Здійснює перевірку, поточний ремонт і ручну чистку частин фільмокопій від місцевих забруднень, виправлення, доповнення і заміну захисних кінцівок - ракордів. Переробляє нестандартні і дефектні склейки. Робить нові склейки. Виконує стриження перфорації. Заповнює технічні паспорти на кожну частину фільмокопії і картки обліку зношення фільмокопій. Своєчасно виконує зволоження фільмокопій в фільмостатах, коробках, камерах.

Повинен знати: властивості позитивної кіноплівки; інструкцію з визначення технічного стану 35-мм і 16-мм фільмокопій; чинні нормативні документи на ракорди і склейку; будову, принцип дії та правила експлуатації столу для фільмоперевірки, фільмостатів, спеціальних зволожуючих камер; прилади та інструменти для визначення технічного стану фільмокопій; засоби зволоження фільмокопій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ВІДЕОТЕКАР

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи із знаходження відеоматеріалів і касет, користуючись реєстраційними документами. Організовує передмонтажний перегляд і підготовляє матеріали до монтажу, здійснює необхідну для цього комутацію технічних засобів і обладнання відеотеки. Веде облік зберігання і переміщення відеокасет всіх форматів, видає під розпис касети всіх форматів для виробничих потреб. Формує фонд власної і ліцензійної продукції, а також веде його комп'ютерний облік. Приймає на збереження програми і фільми після їх показу в ефірі. Одержує від директорів знімальних груп і режисерів касети всіх форматів для постановки їх на облік та зберігає для подальшого використання. Бере участь у підготовці та проведенні ремонту і технічному обслуговуванні технічних засобів відеотеки. Допускає до приміщення відеотеки тільки співробітників кіностудії.

Повинен знати: будову, принцип дії, правила експлуатації відеотехніки; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. КІНОМЕХАНІК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно демонструє фільми на кіноустановках, обладнаних вузькоплівковою кінопроекційною апаратурою. Проводить технічний огляд і регулювання вузькоплівкової кіноапаратури. Виявляє та усуває несправності в роботі вузькоплівкової кінопроекційної та звуковідтворюючої апаратури, що не потребують розбирання механізмів та розпаювання монтажу. Чистить і змащує апаратуру. Готує до кінопоказу кінопроекційну та звуковідтворюючу апаратуру на широкоплівкових кіноустановках стаціонарного та пересувного типу. Демонструє кінофільми на широкоплівкових кіноустановках під керівництвом кіномеханіка 3-го розряду. Перевіряє, перемотує, зволожує, визначає технічний стан та склеює фільмокопії. Веде технічну документацію кіноустановки.

Повинен знати: будову та технічні характеристики кінопроекційної, звуковідтворюючої апаратури та допоміжного обладнання вузькоплівкових кіноустановок; проведення планово-запобіжних оглядів і ремонтів; способи усунення несправностей в кінопроекційній та звуковідтворюючій апаратурі на вузькоплівкових кіноустановках; типи кінопроекційної, звуковідтворюючої апаратури та допоміжного обладнання широкоплівкових кіноустановок; призначення та технічні дані основних вузлів апаратури та обладнання широкоплівкових кіноустановок; інструкції з визначення технічного стану фільмокопій, причини пошкодження фільмокопій та заходи щодо їх запобігання та усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Демонструє фільми та обслуговує кіноустановки, обладнані 16-, 35-, 70-мм кінопроекційною апаратурою стаціонарного та пересувного типу і пристроями автоматизації кінопоказу. Проводить технічний огляд і регулювання апаратури з використанням контрольних та вимірювальних приладів і пристроїв, що входять до комплекту кіноустановки. Виявляє та усуває несправності в роботі кінопроекційної та звуковідтворюючої апаратури, що не потребують розбирання механізмів та розпаювання монтажу. Перемотує, зволожує та склеює фільмокопії, визначає їх технічний стан. Веде технічну документацію кіноустановки.

Повинен знати: будову та технічні характеристики кінопроекційної, звуковідтворюючої апаратури та допоміжного обладнання на пересувних та стаціонарних широкоплівкових кіноустановках; монтажну схему кіноустановки; основи електротехніки, кінопроекційної техніки, звукотехніки, акустики в обсязі шкільної програми; проведення технічних оглядів і ремонтів; причини несправностей у роботі апаратури, способи щодо їх запобігання та усунення; призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами і пристроями; інструкції з визначення технічного стану фільмокопій, причини пошкодження фільмокопій та заходи щодо їх запобігання та усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта чи повна або базова загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кіномеханіка 2-го розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Демонструє фільми на кіноустановках, обладнаних широкоплівковою кінопроекційною апаратурою стаціонарного або пересувного типу та фільми на відеоносіях на відеоустановках, обладнаних відеопроекційною апаратурою. Проводить технічне обслуговування широкоплівкової кінопроекційної апаратури. Здійснює кінопоказ з 2 - 3 плівок при синхронному звуковідтворенні з однієї чи двох магнітних фонограм разом з демонстрацією зображення. Здійснює кінопоказ з кілець магнітної плівки і зображення під час процесів озвучування фільмів, дублювання, укладання тексту. Демонструє лавандові фільмокопії (рівноцінні негативу), а також фільмокопії після реставраційної обробки. Виконує роботи з перевірки та випробування нової і капітально відремонтованої апаратури та обладнання. Визначає технічний стан фільмокопій і магнітних фонограм. Ремонтує і синхронізує фільмокопії і магнітні фонограми.

Повинен знати: будову та технічні характеристики кінопроекційної, звуковідтворюючої апаратури та допоміжного обладнання на пересувних та стаціонарних широкоплівкових кіноустановках; монтажну схему кіноустановки; основи електротехніки, кінопроекційної техніки, звукотехніки, акустики в обсязі шкільної програми і програми професійного училища; зміст технічних оглядів і ремонтів; причини несправностей у роботі апаратури, способи щодо їх запобігання та усунення; призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами і пристроями; інструкції з визначення технічного стану фільмокопій, причини пошкодження фільмокопій та заходи щодо їх запобігання та усунення; особливості панорамної, широкоформатної проекції та стереофонічного звуковідтворення; нестандартне кіностудійне проекційне та звуковідтворююче устаткування; правила поводження з кіноматеріалами з великою кількістю склейок під час монтажу, озвучування та перезапису; будову та правила користування пультом керування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кіномеханіка 3-го розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Демонструє фільми та проводить технічне обслуговування всіх видів кіновідеоустановок. Здійснює комплексну перевірку, налагодження, регулювання, юстирування та поточний ремонт проекційної, звуковідтворюючої апаратури, підсилюючих пристроїв, апаратури синхронізації, електросилових та електророзподільних пристроїв. Виконує роботи з монтажу та заміни кінотехнічного устаткування. Здійснює технічний нагляд за електромережею та електрообладнанням кіновідеоустановки. Вживає заходів щодо запобігання та усунення пошкоджень, що виникають під час роботи устаткування. Контролює забезпеченість апаратної усім необхідним для виконання безперебійної демонстрації кінофільмів (технічною документацією, устаткуванням, інструментом, технологічною оснасткою, фільмокопіями, матеріалами, комплектуючими частинами, вантажно-розвантажувальними засобами тощо).

Повинен знати: будову, технічні характеристики, способи регулювання, юстирування та налагодження проекційної і звуковідтворюючої апаратури всіх видів кіновідеоустановок; правила заміни та установки магнітних звуковідтворюючих головок з використанням тест-фільмів та вимірювальних приладів; принципи синхронізації проекційної апаратури з апаратами звуковідтворення під час демонстрації фільму на декількох плівках; методи виявлення та способи усунення пошкоджень фільмокопій та магнітних фонограм; будову та правила користування пультом керування; принцип будови динамічної електрореклами; монтажні схеми і креслення кіновідеоустановок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кіномеханіка 4-го розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Демонструє фільми на кіновідеоустановках, обладнаних особливо складною апаратурою з використанням мікропроцесорної техніки, систем стереозвуковідтворення та систем електронного кінематографу.

Повинен знати: будову, технічні характеристики, способи регулювання, юстирування та налагодження проекційної і стереозвуковідтворюючої апаратури; правила заміни та установки магнітних звуковідтворюючих головок з використанням тест-фільмів та вимірювальних приладів; принципи синхронізації проекційної апаратури з апаратами звуковідтворення під час демонстрації кінофільму на декількох плівках; принцип будови динамічної електрореклами; монтажні схеми і креслення кіновідеоустановок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кіномеханіка 5-го розряду - не менше 1 року.

3. КОНТУРУВАЛЬНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Контурує на целулоїді малюнки прості за змістом і формою: води, піни, крапель, відображень, зоологічних і людських персонажів. Контурує тіні або силуети середнього або загального плану простої і середньої складності контуру.

Повинен знати: правила контурування; основи технології виробництва мультиплікаційних фільмів; призначення та властивості целулоїду і туші; техніку використання пера.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Контурує на целулоїді малюнки середньої складності за формою з невеликою кількістю з'єднань: зоологічних персонажів на середньому плані, людських персонажів на загальному плані, бризків води, що розкидані на площині кадру, птахів у польоті. Контурування тіней або силуетів зі складними окресленнями. Контурування простих і середньої складності штрихових робіт.

Повинен знати: технологію виробництва мультиплікаційних фільмів; малюнок і техніку читання експозиційних аркушів; прийоми з'єднання шарів мультиплікаційних фаз; способи виконання штрихових робіт; елементарні знання з креслення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією контурувальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Контурує на целулоїді малюнки складної форми з великою кількістю з'єднань: групи дрібних предметів і персонажів у швидкому русі і складних ракурсах, людські та зоологічні персонажі з великою кількістю деталей, масовки на загальному плані. Контурує складні штрихові роботи.

Повинен знати: техніку з'єднання складних ігрових сцен; основи креслення; шрифти; способи виправлення дефектів контурування; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контурувальника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Контурує на целулоїді складні малюнки з дуже ламаними та загостреними лініями контуру: предмети з великою кількістю деталей різної конфігурації, що заповнюють весь кадр, художні малюнки, панорами для широкоекранних фільмів, багатоколірні контури різної товщини.

Повинен знати: техніку руху панорами і біомеханіку руху; техніку виконання малюнків; основи креслення; шрифти; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контурувальника 4 розряду - не менше 1 року.

4. МЕХАНІК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІТРОУСТАНОВОК

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує різні конструкції вітроустановок під час зйомок із забезпеченням відповідної інтенсивності вітру за завданням і вказівкою режисера і оператора. Виявляє і усуває дефекти, що виникли під час роботи авіаційного двигуна. Замінює гвинти, шасі, свічки, магнето. У разі потреби працює на токарних і фрезерних верстатах та слюсарними інструментами.

Повинен знати: техніку кінозйомки; токарну, фрезерну і слюсарну справу; будову електричних вітроустановок; будову фюзеляжної частини деяких літаків і авіаційних двигунів; якість різних авіаційних паливно-мастильних матеріалів і правила поводження з ними; матеріальну частину і конструктивні особливості авіаційних двигунів і обладнання двигунів; правила поводження з огороджувальними пристроями, консервації авіаційних двигунів і запуску вітроустановок у зимовий час; конструктивні особливості відповідних літаків; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою або технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує різні конструкції вітроустановок під час зйомок із забезпеченням відповідної інтенсивності вітру за завданням режисера і оператора. Переобладнує серійний літак на авіаційну вітроустановку. Замінює агрегати на вітроустановках, замінює двигуни. Ремонтує авіаційні поршневі двигуни.

Повинен знати: техніку кінозйомки; будову матеріальної частини літаків, правила запуску авіаційних вітрогонів за умови низьких температур; правила запуску авіаційних двигунів за допомогою стиснутого повітря; принципи зарядки балонів для запуску авіадвигунів; будову різного огороджувального обладнання; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування вітроустановок 5 розряду - не менше 1 року.

5. МЕХАНІК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Підготовлює і проводить комутацію мікшерського пульту і допоміжної мікрофонної техніки в павільйоні. Демонтує і робить профілактику апаратури після зйомки під керівництвом механіка більш високої кваліфікації.

Повинен знати: загальні знання про комутацію звукозаписуючої техніки в павільйоні, призначення окремих елементів звукового тракту; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує звукозаписуюче обладнання на знімальному майданчику в павільйоні, на натурі, під час озвучення в тонательє одноканальних фільмів. Вмикає джерела живлення мікшерського пульту, мікрофонів. Підготовлює до зйомки мікрофонне обладнання (мікрофони, мікрофонні вудлища, мікрофонні стійки). Робить нескладне панорамування (роботу з одним мікрофоном під час зйомок крупних планів).

Повинен знати: елементарні знання з електротехніки, радіотехніки; блок-схему пульту; призначення вузлів і органів регулювання режисерського пульту; типи мікрофонів, їх увімкнення; призначення з'єднувальних шлангів, елементарні основи магнітного запису; правила експлуатації, збереження і транспортування звукотехнічного обладнання; призначення і правила користування вимірювальними приладами та інструментами, що застосовуються в роботі; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією механіка з обслуговування звукової техніки 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує одноканальне звукозаписуюче обладнання на знімальному майданчику з озвученням стереофонічних фільмів. Робить панорамування мікрофоном під час зйомки середніх планів у невеликих декораціях із застосуванням мікрофонного крану. Обслуговує нескладні стереофонічні зйомки із статичним розміщенням мікрофонів. Усуває дрібні дефекти в роботі звукової апаратури із заміною окремих вузлів звукового тракту. Транспортує звукову апаратуру в павільйоні і в експедиції. Вмикає і обслуговує радіозв'язок в павільйоні. Обслуговує апарати відтворення під час перезапису фільмів.

Повинен знати: основи радіотехніки, магнітного запису; будову і характеристики мікрофонів різних типів; принципові і монтажні схеми наявного обладнання; блок-схему проходження звукових сигналів звукотехнічного комплексу; будову апаратури радіозв'язку; призначення окремих вузлів звукового тракту; призначення обладнання суміжних дільниць звукотехнічного комплексу; будову мікрофонного крану; принцип роботи і порядок застосування контрольно-вимірювальних приладів та інструментів; правила трудового розпорядку; правила охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування звукової техніки 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує стереофонічне звукозаписуюче обладнання на знімальному майданчику. Робить панорамування мікрофоном чи системою мікрофонів під час зйомок загальних і середніх планів у великих декораціях. Встановлює і обслуговує мікрофони під час запису оркестрів невеликого складу. Обслуговує радіозв'язок на натурних зйомках з встановленням кількох гучномовців для радіофікації великих об'єктів. Підготовлює до роботи і обслуговування апарати запису і перезапису з перевіркою режимів і усуненням несправностей в процесі роботи (замінює радіолампи, блоки магнітних голівок). Здійснює профілактичний догляд за звуковим обладнанням та різними пристроями. Виконує ремонтні роботи звукового обладнання середньої складності.

Повинен знати: основи звукотехніки, технології звукозапису; елементи теорії електроакустики; технічні характеристики наявного обладнання; принципові і монтажні схеми звукового обладнання; правила користування основними контрольно-вимірювальними приладами, правила їх комутації; блок-схему проходження звукових сигналів; принципи дії і правила користування вимірювальними приладами, що застосовуються при вимірах у звукотехнічному комплексі; розташування мікрофонів по кадру при стереофонічному запису з урахуванням умов локалізації звуку; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування звукової техніки 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує звукозаписуюче обладнання під час зйомок широкоформатних і широкоекранних стереофонічних фільмів із застосуванням 5 - 10 мікрофонів зі складним панорамуванням під час зйомки великих масових сцен. Обслуговує мікрофони під час запису оркестрів великого складу. Усуває недоліки в роботі звукової апаратури. Здійснює профілактичний догляд і ремонтує звукову і допоміжну техніку. Підготовлює до роботи і обслуговує стереофонічну апаратуру запису і перезапису з регулюванням підсилювальних пристроїв по контрольних тест-фільмах. Самостійно виконує роботи з обслуговування пересувної і звукозаписуючої апаратури з проведенням профілактичних ремонтів в експедиціях.

Повинен знати: основи електроакустики; будову комплексу звукового обладнання (включно з ревербераторами та іншими приладами спецефектів); будову звукового каналу відеомагнітофона; принципові схеми звукового обладнання, зв'язків; комутацію всіх можливих зовнішніх джерел звуку; будову і технічні можливості вимірювальних приладів, що застосовуються під час вимірів у звукотехнічному комплексі; кінознімальну оптику для правильного розташування мікрофонів по кадру; режими роботи пересувних електростанцій, генераторів і перетворювачів; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування звукової техніки 5 розряду - не менше 1 року.

6. МЕХАНІК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗНІМАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує зйомки під керівництвом механіка з обслуговування знімальної апаратури більш високої кваліфікації. Перевіряє наявність допоміжної операторської техніки (операторські візки, крани, штативи, рейки) на знімальному майданчику. Приймає за наявністю знімальну апаратуру на базі, укладає її і доставляє на місце зйомки. Здійснює чорнове укладання рейок або інших видів панорамних доріг. Чистить і змазує допоміжну операторську техніку (візки, рейки, штативи, кранові візки "Доллі"). Протягує кабель живлення. Доставляє акумулятори до місця зйомки без вмикання.

Повинен знати: основи електротехніки і знімальну апаратуру; види знімальних апаратів і операторських пристроїв та їх призначення; види допоміжної операторської техніки і засобів операторського транспорту; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує на знімальному майданчику знімальну апаратуру під керівництвом механіка з обслуговування знімальної апаратури більш високої кваліфікації. Перевіряє технічний стан операторських кранів зовнішнім оглядом. Завантажує ящик контрбалансу. Перевіряє роботу гальмівної системи операторських кранів. Вирівнює рейковий і панорамний шлях за рівнем і підготовлює його (наносить графіт, тальк). Встановлює штативні голівки всіх типів на всілякі види опор. Перевіряє напругу і підключає кабель до джерела живлення.

Повинен знати: будову кінознімальної апаратури, операторських кранів і операторського обладнання; правила експлуатації і транспортування знімальної апаратури та кранів; правила підключення кабелю до джерела живлення; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією механіка з обслуговування знімальної апаратури 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує на знімальному майданчику знімальну апаратуру різних типів (синхронну, павільйонну, натурну, стаціонарну). Приймає знімальну апаратуру і приладдя до неї, включаючи оптику для нормального варіанта з визначенням технічного стану. Монтує апаратуру на знімальному майданчику. Заряджає, підключає камери. Перевіряє правильність напряму ходу роботи блокувальних пристроїв і контрольних приладів камер. Перевіряє стан плівки на відсутність дефектів. Балансує операторські крани (середні і малі) з апаратом і людьми, працює на них. Управляє операторськими механізмами на зйомках (виконує панорамний рух). Здійснює профілактику обладнання.

Повинен знати: основи техніки кінозйомки; основи технології фільмовиробництва; основи кінооптики; властивості кіноматеріалів; причини виникнення і способи усунення найпростіших неполадок, що виникають у процесі зйомок; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування знімальної апаратури 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує знімальну апаратуру з усіма видами операторських пристроїв під час проведення зйомок (синхронних, павільйонних, натурних, стаціонарних, рапідних, трюкових і автоматичних). Працює з широкоекранною оптикою. Обслуговує зйомки рірпроекції і на інфраекрані ("блукаюча маска"). Перефокусовує оптику під час панорамування. Заряджає плівку, двоплівкові апарати, стереокамери. Працює на великих і механізованих кранах. Здійснює профілактичний догляд за операторською технікою і пристроями. Проводить дрібний ремонт знімального обладнання за допомогою ручного інструменту.

Повинен знати: основи слюсарно-механічної справи; сорти різних кіноплівок і їхні властивості; кінознімальну оптику (нормальну і широкоекранну); основні знання різних електродвигунів постійного і змінного струму; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування знімальної апаратури 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує на знімальному майданчику широкоекранну, широкоформатну і швидкісну апаратуру і систему дистанційного і телевізійного спостереження за кадром і за роботою знімальної апаратури. Працює на всіх системах трансфокаторів, на механізованих кранах і візках. Перевіряє кінознімальну апаратуру шляхом зйомки за допомогою контрольних приладів (автоколіматорів, тахометрів, стробоскопів, вольтметрів, амперметрів тощо). Ремонтує знімальну апаратуру і операторське приладдя за допомогою ручного інструменту.

Повинен знати: основні закони електротехніки і механіки; техніку кінозйомки; конструкцію типів кінознімальної апаратури, операторських пристроїв; основи експонометрії; склад фоторозчинів; обробку кіноплівки; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування знімальної апаратури 5 розряду - не менше 1 року.

7. ОПЕРАТОР МАГНІТНОГО ЗАПИСУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості переписи з магнітної стрічки. Відтворює готові записи для прослуховування. Склеює магнітні стрічки клеєм-пластирем і підклеює ракорди. Виконує підготовчі роботи до магнітного запису.

Повинен знати: елементарні поняття з електротехніки і радіотехніки; схему комутації апаратної; правила користування магнітофоном і перевірки готовності його до перепису з магнітної стрічки; правила оформлення перепису і ведення апаратного журналу; правила догляду за апаратурою; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує багатоканальний запис (студійний, мовний), а також монтує записи. Відтворює готові записи будь-якого призначення. Виготовлює вимірювальні стрічки з окремих частот під керівництвом оператора магнітного запису вищої кваліфікації, перевіряє апаратуру і встановлює рівень передачі.

Повинен знати: основні поняття про стандартний рівень магнітного запису; будову, призначення індикаторів рівня і магнітофонів; схему комутації своєї апаратної для будь-яких видів робіт; правила виправлення записів на магнітній стрічці (ведення запису "з гачка"); правила оформлення і здавання готових записів; технічні умови на записи і вимірювальні стрічки; основи електротехніки і радіотехніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора магнітного запису 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує будь-які багатоканальні записи (студійні, периферійні, репортажні тощо). Монтує художні записи. Монтує запис накладанням. Відтворює мовлення по першій та другій програмах. Виготовлює вимірювальні стрічки усіх типів. Переписує з будь-якого звуконосія на магнітну стрічку. Здійснює технічний нагляд за звукозаписувальною апаратурою.

Повинен знати: будову мікрофонів, їх чутливість і характеристики спрямованості; схему комутацій апаратної при будь-яких записах; монтаж, перепис і відтворення плівок; правила оформлення будь-яких записів, переписів; правила звіряння програми мовлення; правила користування обходами на низькій частоті; способи виправлення браку; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора магнітного запису 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує записи із застосуванням штучної реверберації. Виконує стереофонічні записи і складні монтажі з накладанням. Проводить реставраційні роботи з відновлення записів. Ремонтує звукозаписувальну апаратуру. Здійснює електричне і механічне регулювання апаратури магнітного запису.

Повинен знати: будову, призначення і застосування стереофонічних магнітофонів, а також магнітних і пластинчастих ревербераторів; будову, призначення фільтрів і правила користування ними; елементарні поняття про музичну грамоту; правила і способи регулювання апаратури магнітного запису; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора магнітного запису 5 розряду - не менше 1 року.

8. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ КІНОУСТАНОВКОЮ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде управління з операторського пульта широкоформатною, стереоскопічною, панорамною та широкоекранною кіноустановкою під час демонстрування фільмів. Здійснює контроль за рівнем звуковідтворення і установлює необхідний рівень гучності звуку під час демонстрування кінофільмів. Здійснює контроль за якістю проекції і звуковідтворення під час демонстрування кінофільмів і сигналізує до кіноапаратної про дефекти демонстрування. Веде облік якості показу кінофільмів. Виконує роботи, що передбачені для кіномеханіка 4-го розряду. За необхідності допомагає білетерам під час заповнення глядачами кінозалу.

Повинен знати: будову 35- та 70-мм кіноапаратури; акустичні особливості залу для глядачів, що забезпечують нормальне звуковідтворення; будову і правила експлуатації кінопроекційної та звуковідтворюючої апаратури і допоміжного обладнання, що застосовується на стаціонарних кіноустановках, в обсязі, що передбачений для кіномеханіка 4-го розряду; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Стаж роботи за професією кіномеханіка 3-го розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує всю апаратуру та устаткування широкоформатної, панорамної, стереоскопічної та широкоекранної кіноустановок перед початком роботи кінотеатру. Визначає причини порушень нормальної роботи кіноустановки. Підтримує зв'язок з кіноапаратною. Проводить профілактичний огляд і поточний ремонт пульта керування. Координує роботу кіномеханіків в апаратних.

Повинен знати: принципову схему та будову широкоформатної, панорамної, стереоскопічної та широкоекранної кіноустановок; методи усунень несправностей операторського пульта керування; будову проекційної, звуковідтворюючої і підсилюючої апаратури широкоформатної, панорамної, стереоскопічної і широкоекранної кіноустановок в обсязі, що передбачений для кіномеханіка 5-го розряду.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора пульта керування кіноустановкою 4-го розряду - не менше 1 року.

9. ПАСТИЖЕР

Завдання та обов'язки. Дезінфікує натуральне волосся, миє і кип'ятить зв'язані пасма волосся, сушить і оброблює волосся спеціальними препаратами для довготривалого зберігання, пакує і здає волосся на склад. Оброблює штучні волокна спеціальними розчинами із застосуванням знежирювальних і мийних засобів, матирує волокна (знімає блиск); проводить антистатичне і протизаймисте оброблення.

Повинен знати: види натурального волосся і штучного волокна, що використовуються для виготовлення пастижерських виробів; технологію оброблення натурального волосся і штучного волокна; технічну характеристику, будову і правила експлуатації обладнання, інструментів і пристроїв, що використовуються, правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

3-й розряд

- у разі оброблення штучного волокна.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі оброблення натурального волосся.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пастижера 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє і ремонтує шиньйони, коси, вії, брови з натурального волокна. Виконує стриження, оформлення шиньйонів, кіс та вій. Виготовляє перуки, напівперуки, накладки, контран'єри під керівництвом пастижера більш високої кваліфікації.

Повинен знати: основи кольорознавства; технологію виготовлення і ремонту пастижерних виробів з натурального волосся та штучного волокна методом тамбурування і тресовання; властивості натурального волосся та штучного волокна; технічну характеристику, будову і правила експлуатації устаткування, інструментів, що застосовуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пастижера 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє і ремонтує косметичні та спеціальні (протезні асиметричні і т.і.) перуки та інші пастижерні вироби: напівперуки, накладки, контран'єри. Розробляє ескізи з врахуванням напряму моди. Виконує стриження, завивання і художнє оформлення зачіски пастижерних виробів. Керує роботою пастижерів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологію виготовлення і ремонту пастижерних виробів; правила знімання мірки для виготовлення пастижерних виробів; напрямок моди; технологічну характеристику, будову і правила експлуатації устаткування, інструментів, що застосовуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пастижера 5 розряду - не менше 1 року.

10. ФІЛЬМОТЕКАР

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає, зберігає, систематизує і веде облік відпрацьованого і належного для зберігання матеріалу. Перевіряє, розбирає і комплектує фільмокопії за назвами і видами. Підготовлює матеріал до відправлення замовникам. Видає матеріал. Приймає матеріал, який належить обробити. Передає матеріал цехам для виконання робіт. Перевіряє проходження замовлення у цехах і повернення матеріалу.

Повинен знати: всі види кіноплівок; види робочих матеріалів (розмічені копії; музичні, шумові, репліки; робочі кільця; ракорди; паузи); правила використання, збереження і обліку фільмотечного матеріалу; правила склеювання плівки; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

11. ФОНОТЕКАР

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає і добирає фонотечний матеріал для збереження. Відбирає фонотечний матеріал. Веде облік і видачу фонотечного матеріалу. Систематизує музику, шуми і репліки. Розрізняє музику (мажорну, мінорну і т. д.) і шуми на слух. Підкладає шуми під зображення. Підготовлює матеріал до перезапису. Приймає матеріал музики і шумів, що надходять до фонотеки. Маркує нові надходження. Реставрує упаковки.

Повинен знати: принципи систематизації фонотечного матеріалу; характер і види фонограм; правила поводження з плівкою; правила склеювання і збереження фонотечного матеріалу; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду - не менше 1 року.

12. ФОТОГРАФ (ФОТОРОБОТИ)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує фотознімання для документів, репродукцію зі штрихових плоских оригіналів. Заряджає негативними матеріалами касети і фотоапарати різних систем. Виконує знімання, проявлення, фіксування, промивання та сушіння чорно-білих негативних матеріалів. Складає проявні і фіксуючі розчини. За необхідності виконує роботи з ретуші та фотодруку. Розбирає негативи за замовленнями.

Повинен знати: техніку знімання та основні схеми освітлення; рецептуру проявних і фіксуючих розчинів, що застосовуються для обробки чорно-білих негативних фотоматеріалів; устаткування, що використовується під час знімання; технологію обробки позитивних матеріалів, техніку позитивної ретуші.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує фотознімання одиночних портретів та невеликих груп з нескладною композицією, дітей, одиночних портретів і невеликих груп при натуральному освітленні поза павільйоном на постійному знімальному майданчику; виконує технічне знімання нескладних нерухомих об'єктів на виїзді. Знімає напівтонові плоскі і об'ємні оригінали. Виконує макрознімання в стаціонарних умовах. Перевіряє апаратуру та оптику. За необхідності виконує роботи з негативної ретуші та фотодруку.

Повинен знати: правила організації освітлення, характеристику фотокамер, що застосовуються, їх оптику, спеціальні репродуктивні приставки, подовжувальні кільця і насаджувальні лінзи, характеристику світлочутливих матеріалів, що застосовуються, анатомію обличчя; основні розміри павільйону, раціональне використання його площі; технологію обробки негативних матеріалів; техніку негативної ретуші.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фотографа 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує художнє знімання одиночних і групових портретів. Знімає архітектуру та інтер'єри, об'єкти, що рухаються. Виконує мікрознімання. Знімає складні багатоколірні плоскі та об'ємні оригінали в стаціонарних та виїзних умовах, виробничі процеси в складних умовах. Відбраковує знімки і негативи. За необхідності виконує всі види негативної та позитивної ретуші і фотодруку.

Повинен знати: види освітлення в художній портретній фотографії та їх застосування; спектральну характеристику світофільтрів, що застосовуються, і негативних матеріалів та їх застосування; застосування різного роду насадок і дифузорів для пом'якшення малюнка зображення; технічні вимоги до якості негатива і фотовідбитка.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фотографа 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує художнє знімання одиночних і групових портретів зі складною композицією в павільйоні та поза павільйоном на чорно-білій, кольоровій негативній і оберненій плівках. Вибирає варіанти освітлення в залежності від індивідуальних особливостей обличчя і складу групи. Виконує панорамне, стереоскопічне знімання, за необхідності кольоровий фотодрук.

Повинен знати: елементи кольорознавства; правила використання світла в художній портретній фотографії; оптичні засоби усунення недоліків при зніманні; технологію обробки кольорових негативних і обернених фотоматеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фотографа 5 розряду - не менше 1 року.

13. ФОТОТЕКАР

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає, зберігає, систематизує і веде облік матеріалів, що надходять до фототеки. Добирає у власній фототеці, а також у фототеках інших організацій фотоілюстративні матеріали. Анотує підібрані і одержані фотоілюстрації. Класифікує їх у відповідності до існуючого порядку. Видає фототечний матеріал.

Повинен знати: фотофонди студії та інших організацій; основи кольорової і чорно-білої фотографії; правила анотування і збереження фототечного матеріалу; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

назв професій, що передбачені цим випуском, із зазначенням їх назв за випусками 00 та 62 ЕТКС видання 1985 р.

N
з/п
Професії, що
розміщені в цьому
випуску
Діапа-
зон
розря-
дів
Професії за випуском
62 ЕТКС видання
1985 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Відеотекар
4
Видеотекарь
4
2
Кіномеханік
2-6
Киномеханик
III-I
кат.
3
Контурувальник
2-5
Контуровщик
2-5
4
Механік з
обслуговування
вітроустановок
5-6
Механик по
обслуживанию
ветроустановок
5-6
5
Механік з
обслуговування
звукової техніки
2-6
Механик по
обслуживанию звуковой
техники
2-6
6
Механік з
обслуговування
знімальної апаратури
2-6
Механик по
обслуживанию
съемочной техники
2-6
7
Оператор магнітного
запису
3-6
Оператор магнитной
записи
3-6
8
Оператор пульта
керування
кіноустановкою
4-5
Оператор пульта
управления
киноустановки
II-I
кат.
9
Пастижер
3-6
Пастижер
3-6
10
Фільмотекар
3
Фильмотекарь
3
11
Фонотекар
4
Фонотекарь
4
12
Фотограф (фотороботи)
3-6
Фотограф (фотороботи)
3-6
13
Фототекар
3
Фототекарь
3

ПЕРЕЛІК

назв професій, що були передбачені випусками 00 та 62 ЕТКС видання 1985 р. із зазначенням їх назв за цим випуском

N
з/п
Професії за випуском
00 та 62 ЕТКС видання
1985 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
Професії за чинним
випуском
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Видеотекарь
4
Відеотекар
4
2.
Киномеханик
III-I
кат.
Кіномеханік
2-6
3.
Контуровщик
2-5
Контурувальник
2-5
4.
Механик по
обслуживанию
ветроустановок
5-6
Механік з
обслуговування
вітроустановок
5-6
5.
Механик по
обслуживанию звуковой
техники
2-6
Механік з
обслуговування
звукової техніки
2-6
6.
Механик по
обслуживанию
съемочной техники
2-6
Механік з
обслуговування
знімальної апаратури
2-6
7.
Монтажник негатива
1-6
-
-
8.
Монтажник позитива
1-6
-
-
9.
Оператор магнитной
записи
3-6
Оператор магнітного
запису
3-6
10.
Оператор пульта
управления
киноустановки
II-I
кат.
Оператор пульта
керування
кіноустановкою
4-5
11.
Пастижер
3-6
Пастижер
3-6
12.
Печатник
субтитрования
2-6
-
-
13.
Пиротехник
2-6
-
-
14.
Раскрасчик
законтурованных
рисунков
2-5
-
-
15.
Составитель
кинопрограмм
-
-
-
16.
Установщик декораций
1-6
-
-
17.
Фильмопроверщик
I-III
кат.
-
-
18.
Фильмотекарь
3
Фільмотекар
3
19.
Фонотекарь
4
Фонотекар
4
20.
Фотограф (фотороботи)
3-6
Фотограф (фотороботи)
3-6
21.
Фототекарь
3
Фототекар
3

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N
з/п
Професії
Діапазон
розрядів
1
2
3

Керівники

1.
Генеральний директор Національної кіностудії

2.
Головний адміністратор кінотеатру

3.
Директор кінотеатру

4.
Директор підприємства (відділення)
"Кіновідеопрокат"

5.
Директор кіностудії

6.
Завідувач відеотеки

7.
Завідувач фільмобази (фільмосховища)

8.
Керівник групи (виробництво кіно- і
відеофільмів)

9.
Майстер з ремонту приладів та апаратури
(виробництво кіно- і відеофільмів)

10.
Начальник відділу з реклами

11.
Начальник цеху

12.
Начальник цеху ремонту та реставрації
фільмокопій

13.
Організатор трюкових зйомок (сцен)

14.
Продюсер (кінематографія)


Професіонали

1.
Артист кіно

2.
Асистент художника з комбінованих зйомок

3.
Асистент художника-мультиплікатора

4.
Асистент художника-постановника

5.
Каскадер (старший каскадер)

6.
Кінорежисер

7.
Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних)
фільмів

8.
Кінорежисер-постановник

9.
Методист із складання кінопрограм

10.
Музичний оформлювач

11.
Провідний звукооператор (виробництво кіно- і
відеофільмів)

12.
Провідний кінооператор

13.
Провідний кінооператор комбінованих зйомок

14.
Провідний кінооператор-постановник

15.
Провідний монтажер

16.
Редактор

17.
Редактор з рекламування фільмів

18.
Редактор технічний

19.
Скульптор

20.
Художник

21.
Художник з комбінованих зйомок

22.
Художник-мультиплікатор

23.
Художник-постановник (виробництво кіно- і
відеофільмів)


Фахівці

1.
Адміністратор знімальної групи

2.
Адміністратор кінотеатру

3.
Асистент звукооператора

4.
Асистент звукооформлювача

5.
Асистент кінооператора
I-III кат.
6.
Асистент кінорежисера
I-III кат.
7.
Асистент кінорежисера анімаційних
(мультиплікаційних) фільмів
I-III кат.
8.
Звукооператор (виробництво кіно- і
відеофільмів)
I-III кат.
9.
Звукооформлювач
I-III кат.
10.
Кінооператор
I-III кат.
11.
Кінооператор комбінованих зйомок
I-III кат.
12.
Кінооператор-постановник
I-III кат.
13.
Монтажер
I-III кат.
14.
Оператор відеозапису
I-III кат.

Технічні службовці

1.
Друкар субтитрування (старший друкар
субтитрування)
I-III кат.
2.
Контролер фільмів кінопрокату

3.
Монтажник негатива
I-III кат.
4.
Монтажник позитива
I-III кат.
5.
Піротехнік (старший піротехнік)
I-III кат.
6.
Розфарбовувач законтурованих малюнків
I-II кат.
7.
Укладач кінопрограм

8.
Установник декорацій
I-III кат.
9.
Фільмоперевіряльник
I-III кат.

Робітники

1.
Відеотекар
4
2.
Кіномеханік
2-6
3.
Контурувальник
2-5
4.
Механік з обслуговування вітроустановок
5-6
5.
Механік з обслуговування звукової техніки
2-6
6.
Механік з обслуговування знімальної апаратури
2-6
7.
Оператор магнітного запису
3-6
8.
Оператор пульта керування кіноустановкою
4-5
9.
Пастижер
3-6
10.
Фільмотекар
3
11.
Фонотекар
4
12.
Фотограф (фотороботи)
3-6
13.
Фототекар
3