МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

17.07.2002 N 488

( v0488361-02 )

УЗГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 68

"Авіаційний транспорт"

Професії керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників


( Довідник введено в дію Наказом Міністерства транспорту

N 488 від 17.07.2002 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку

N 585 від 05.07.2007 )

ВСТУП

Випуск 68 "Авіаційний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) розроблено відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій працівників, урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці. У випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості будови раніше чинних ЕТКС.

Поряд із вимогами, які викладено у відповідних розділах кваліфікаційних характеристик, працівники авіаційного транспорту повинні знати, виконувати та додержуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

До випуску не включено кваліфікаційні характеристики професій, які буде вилучено з Державного класифікатора України "Класифікатор професій. ДК 003-95", оскільки вони пов'язані із застарілими технологічними процесами, організацією праці та управління і не застосовуються на підприємствах цивільної авіації, а саме:

"Командир об'єднаного авіаційного загону" (КП 1226.2);

"Командир (начальник) експлуатаційного об'єднання цивільної авіації" (КП 1226.2);

"Командир авіаційної ескадрильї, об'єднаної з аеропортом" (КП 1226.2);

"Начальник аеропорту (на правах підрозділу)" (КП 1226.2);

"Начальник льотно-випробувального підрозділу (бази, комплексу, станції, центру)" (КП 1226.2);

"Інженер із застосування авіації у народному господарстві" (КП 2149.2);

"Бортмеханік" (КП 3143);

"Диспетчер з перельотів" (КП 3144);

"Диспетчер з центрування" (КП 3144);

"Інженер (механік) випробувач бортовий" (КП 3143);

"Інженер-інспектор з безпеки польотів бортовий" (КП 3152);

"Інспектор-провідник бортовий" (КП 5111);

"Механік-інструктор бортовий" (КП 3340);

"Наставник-пілот авіаційного (льотного) загону" (КП 3143);

"Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом" (КП 3144);

"Оператор-випробувач бортовий" (КП 3143);

"Радист-випробувач бортовий" (КП 3143);

"Старший інженер льотно-виробничої служби центральної бази" (КП 3152);

"Старший штурман авіаційної ескадрильї, об'єднаної з аеропортом" (КП 3144);

"Старший штурман авіаційного училища" (КП 3340);

"Старший штурман навчального методичного центру" (КП 3340);

"Старший штурман об'єднаного авіаційного загону" (КП 3144);

"Старший бортовий механік авіаційного загону" (КП 3143);

"Технік-інженер з контролю за використанням палива" (КП 3145);

"Черговий на стоянці в ангарі" (КП 3145);

"Штурман авіаційної ланки" (КП 3143);

"Штурман черговий аеропорту (бюро, групи, служби)" (КП 3144);

"Штурман-оператор" (КП 3144);

"Штурман-оператор авіаційної космічної та радіолокаційної далекої навігації" (КП 3144);

"Штурман-випробувач" (КП 3143);

"Старший черговий агентства повітряних сполучень" (КП 4133).

Здійснено зміну професійних назв робіт:

"Авіаційний механік (технік) з планеру та двигунів" на "Авіаційний механік з планеру та двигунів";

"Авіаційний механік (технік) з приладів та електроустаткування" на "Авіаційний механік з приладів та електроустаткування";

"Авіаційний механік (технік) з радіоустаткування" на "Авіаційний механік з радіоустаткування".

Введено Зміною N 5 до Державного класифікатора України "Класифікатор професій. ДК 003-95" та включено до випуску такі професійні назви:

"Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи льотного контролю";

"Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування";

"Диспетчер центру комутації повідомлень";

"Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку";

"Інженер з об'єктивного контролю";

"Інженер аеронавігаційної інформації";

"Інженер радіолокаційного комплексу";

"Інженер з автоматизованих систем льотного контролю";

"Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом";

"Інженер з управління повітряним рухом";

"Інженер-технолог центру комутації повідомлень";

"Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки";

"Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку";

"Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів";

"Технік з автоматизованих систем льотного контролю";

"Технік з об'єктивного контролю";

"Оператор авіаційного електрозв'язку".

До кваліфікаційних характеристик професійної групи "Керівники" внесено зміни та доповнення щодо вимог системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO на виконання наказу Мінтрансу України.

Кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) під час тарифікації робіт на підприємствах усіх галузей економіки, де є зазначені в цьому випуску виробництва та види робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АВІАПІДПРИЄМСТВА (АВІАКОМПАНІЇ)

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективну діяльність підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого впровадження нової техніки і прогресивних методик організації навчального процесу, управління, удосконалення господарського механізму. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. Організовує господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів підприємства шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання ресурсів. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: керівникам з навчального (підготовчого) процесу, заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Організовує розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, методик, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення високоякісного підготовчо-навчального процесу. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, охорони навколишнього середовища та пожежної безпеки. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Контролює роботу підприємства та навчально-методичної ради, оснащення навчальних, технічних класів навчальною технікою, експонатами та документацією. Організовує підготовку і стажування персоналу викладачів (інструкторів), перевірку дотримання програм навчального процесу, знань і навичок складу підприємства та проведення належного контролю за якістю навчального (підготовчого) процесу. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників. Розроблює та здійснює заходи з якісної підготовки (навчання) інженерно-технічного складу слухачів з освоєння навчального матеріалу та успішного складання іспитів. Вживає заходів щодо розвитку навчально-технічної бази, оснащення підприємства інформаційним та технологічним обладнанням, засобами діагностування та наземного обслуговування, пристроями та інструментом.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; закони, постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності авіапідприємств; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємств цивільної авіації; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації; можливості ефективного використання наукових досягнень з підготовки авіаційного інженерно-технічного персоналу; порядок розроблення і затвердження планів та програм з підготовки (навчання) авіаційного персоналу, виробничогосподарської діяльності; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки, методології і технології відповідно до освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності авіапідприємств; економіку, організацію праці і управління; напрями та принципи розвитку фінансово-економічної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів; авіаційну техніку, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, забезпечення придатності до польотів, задачі та функції підрозділів інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємств, які залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден; програми освоєння, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, що здійснює навчальне підприємство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в авіаційній галузі не менше 5 років.

2. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ДИРЕКТОР) АВІАПІДПРИЄМСТВА (АВІАКОМПАНІЇ), АЕРОПОРТУ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого впровадження нової техніки і прогресивних методик організації навчального процесу, управління, удосконалення господарського механізму. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. Організовує господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів підприємства шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: керівникам з навчального (підготовчого) процесу, заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, а також розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, методик, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення високоякісного підготовчо-навчального процесу. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Контролює роботу підприємства та навчально-методичної ради, оснащення навчальних, технічних класів навчальною технікою, експонатами та документацією. Організовує підготовку і стажування персоналу викладачів (інструкторів), перевірку дотримання програм навчального процесу, знань і навичок складу підприємства та проведення належного контролю за якістю навчального/підготовчого процесу. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників. Розроблює та здійснює заходи з якісної підготовки (навчання) інженерно-технічного складу слухачів з освоєння навчального матеріалу та успішного складання іспитів. Вживає заходів щодо розвитку навчально-технічної бази, оснащення підприємства інформаційним та технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, пристроями та інструментом.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; закони, постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності авіапідприємств; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємств цивільної авіації; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації; можливості ефективного використання наукових досягнень з підготовки авіаційного інженерно-технічного персоналу; порядок розроблення і затвердження планів та програм з підготовки (навчання) авіаційного персоналу, виробничогосподарської діяльності; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки, методології і технології відповідно до освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів у галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності авіапідприємств; економіку, організацію праці і управління; напрями та принципи розвитку фінансово-економічної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів; авіаційну техніку, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, забезпечення придатності до польотів, задачі та функції підрозділів інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємств, що залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден; програми освоєння, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, що здійснює навчальне підприємство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у авіаційній галузі - не менше 5 років.

3. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР БАЗИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РАДІОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР РАДІОСВІТЛОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР РЕГІОНАЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує працездатність засобів радіотехнічного забезпечення. Організовує планування технічної експлуатації засобів радіотехнічного забезпечення; технічне обслуговування і ремонт засобів радіотехнічного забезпечення; технічне навчання і перепідготовку інженерно-технічного персоналу служби. Виконує вимоги керівних документів з охорони праці, організації метрологічного забезпечення засобів радіотехнічного забезпечення. Організовує технічну експлуатацію засобів енергоустаткування об'єктів радіотехнічного забезпечення. Своєчасно виконує приписи з охорони навколишнього середовища. Організовує розроблення посадових інструкцій, інструкцій з резервування засобів радіотехнічного забезпечення, взаємодії персоналу, охорони праці і пожежної безпеки. Розробляє регламенти технічного обслуговування обладнання. Готує документацію на отримання посвідчень придатності і дозволів на експлуатацію засобів радіотехнічного забезпечення. Складає плани періодичних льотних перевірок засобів радіотехнічного забезпечення і контролює їх виконання у встановлені терміни. Організовує раціоналізаторську і винахідницьку роботу, здійснює розгляд і оцінку раціоналізаторських пропозицій, винаходів, упровадження раціоналізаторських пропозицій. Готує і контролює виконання заявок на матеріально-технічне забезпечення. За результатами аналізу роботи засобів радіотехнічного забезпечення вивчає та узагальнює досвід роботи об'єктів радіотехнічного забезпечення служб радіотехнічного забезпечення, розробляє організаційно-технічні заходи і контролює їх виконання.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність підприємства; структуру підприємства та регіонального структурного підрозділу, взаємодію усіх її ланок; нормативні документи з технічної експлуатації, основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у службі регіонального структурного підрозділу - не менше 3 років.

4. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР (КЕРІВНИК) ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує діяльність підприємства з технічного обслуговування авіаційної техніки, організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих дільниць, цехів та інших технічних структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден у межах напрямів діяльності підприємства. Координує функції і задачі структурних підрозділів підприємства, планує і організовує їх роботу відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці. Організовує розроблення і доведення до виконавців (інженерно-технічного складу) планових завдань і технічного обслуговування, контролю за проведенням та виконанням цих робіт і випробуванням устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за авіаційною технікою, яка використовується на підприємстві. Організовує роботу з розвитку і вдосконалення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва, планування, обліку та складання звітності про виробничу діяльність. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, високоякісне виконання робіт з технічного обслуговування повітряних суден, забезпечує безпеку і регулярність польотів. Веде облік відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків в роботі працівників, аналізує їх причини, упроваджує заходи щодо їх запобігання. Контролює стан повітряних суден, що обслуговуються, засвідчує їх придатність до польоту, забезпечує виконання норм огляду, своєчасне відновлення несправних повітряних суден, їх нормативну справність, упроваджує заходи щодо підвищення ефективності використання повітряних суден. Розробляє пропозиції щодо удосконалення авіаційної техніки, що експлуатується, організовує рекламаційну роботу в цеху, доробку техніки за бюлетенями промисловості. Забезпечує збереження повітряних суден під час технічного обслуговування, вимагає виконання правил передавання суден між службою з технічного обслуговування, екіпажем та службою охорони. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування, вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисциплін, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання, застосування справних та перевірених засобів вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, подає установлену звітність. Керує раціоналізаторською та винахідницькою роботою підприємства. Організовує підготовку виробництва та працівників цеху до освоєння нової авіаційної техніки. Організовує навчання і підвищення кваліфікації працівників, яких прийнято на роботу.

Повинен знати: закони, постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підприємства; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підприємства; порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт, стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання; передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування; основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи у галузі авіації за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. Підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам в урядовому органі державного управління в галузі авіації.

5. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУ З АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання відповідного проекту (контракту), техніко-економічне обґрунтування проекту, фінансові умови його реалізації, документи щодо проекту та строки його реалізації. Контролює графік виконання робіт та здійснення платежів за контрактом, забезпечує їх дотримання. Вимагає від відповідних посадових осіб підрядника, Украероруху та його структурних підрозділів виконання зобов'язань, передбачених контрактом. Періодично організовує та проводить наради з питань реалізації проекту із запрошенням відповідних керівників і фахівців Украероруху, його структурних підрозділів, представників фірм та підприємств-підрядників. Вживає заходів у разі невиконання умов контракту або порушення строків реалізації проекту з боку підрядників. Не допускає таких порушень із боку замовника. Своєчасно інформує директора із розвитку аеронавігаційних систем про недоліки. Організовує оформлення документів для подання в митні служби на обладнання, що постачається за контрактом, отримання сертифікатів, дозволів (екологічних, санітарних тощо) та посвідчень придатності до експлуатації обладнання, проведення дослідної експлуатації, випробувань та льотних перевірок обладнання. Періодично доповідає про хід реалізації проекту директору із розвитку аеронавігаційних систем. У разі виникнення порушень умов контракту або строків реалізації проекту терміново визначає причини таких порушень та розробляє пропозиції з їх усунення. Забезпечує ведення та збереження комплекту документів за проектом, облік всіх змін та доповнень до контракту, надання копій необхідних документів на вимогу посадових осіб. Під час надходження обладнання здійснює контроль за повнотою поставок та їх відповідністю умовам контракту. Організовує облік обладнання та документації, що надійшли за контрактом. Бере участь у роботі комісій, що здійснюють дослідну експлуатацію, випробування та льотні перевірки впровадженого за проектом обладнання.

Повинен знати: закони та інші нормативні документи, які регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні; накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства; чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства; законодавство України про охорону праці; основи трудового законодавства України; документи, які регламентують діяльність дирекції; довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України; чинні документи, що регламентують процедури управління проектами; основні документи та нормативні акти, які регламентують діяльність у галузі проектування та будівництва в Україні; Національний план конвергенції та імплементації України; документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі створення, модернізації, розроблення та експлуатації систем аеронавігаційного обслуговування - не менше 5 років. Володіння англійською мовою.

6. ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

Завдання та обов'язки. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Розробляє, організовує та контролює заходи щодо встановлення та підтримання льотної придатності повітряних суден, державного регулювання авіаційної діяльності і нагляду за експлуатацією та льотною придатністю повітряних суден цивільної авіації, установами і навчальними закладами цивільної авіації, за належним рівнем освітньо-кваліфікаційної та професійної придатності авіаційного персоналу. Здійснює контроль, облік, нагляд за виконанням вимог авіаційних правил, процедур із сертифікації авіаційної техніки, експлуатантами повітряних суден та організаціями з технічного обслуговування авіаційної техніки, авіаційним персоналом та навчальними закладами з підготовки.

Повинен знати: постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній; методичні, нормативні та інші керівні матеріали із системи державного нагляду; ведення обліку, актуальні питання управління, організації праці, трудового законодавства; правила експлуатації та ремонту авіаційної техніки.

Кваліфікаційні вимоги.

Головний інспектор льотної придатності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з державного управління в цивільній авіації - не менше 5 років або за професією інспектора льотної придатності - не менше 2 років.

Інспектор льотної придатності: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи з державного управління в цивільній авіації - не менше 2 років.

7. ГОЛОВНИЙ ШТУРМАН

Завдання та обов'язки. Керує роботою штурманської служби, навчальним закладом. Організовує та контролює штурманське забезпечення польотів, забезпечення екіпажів повітряних суден аеронавігаційною інформацією та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, якість проведення штурманської підготовки польотів, розбори польотів, аналіз польотної документації, навчання льотного складу підрозділів, слухачів, курсантів навчального закладу за всіма видами штурманської підготовки. Організовує та проводить з командно-льотним складом, інструкторським та викладацьким складом авіаційного підприємства, навчального закладу, а також керівним складом служби руху методичні заняття з питань повітряної навігації та організації штурманського забезпечення польотів. Виконує безпосередньо в польоті та за допомогою засобів об'єктивного контролю та аналізу польотної документації перевірку штурманської підготовки та техніки літаководіння командно-льотного, льотно-інструкторського та вибірково льотного складу. Забезпечує складання та контролює правильність схем маневрування повітряних суден у районі аеродрому, штурманських описів маршрутів та зон пілотування для навчальних, а також методичних рекомендацій з застосування засобів літаководіння. Розслідує випадки втрати орієнтування, порушень порядку використання повітряного простору та авіаційних подій, викликаних незадовільним штурманським забезпеченням польотів, проводить розбори з льотним складом. Розроблює та вживає заходів із штурманського забезпечення безпеки польотів, проводить розбори з льотним складом. Розроблює та вживає заходів із штурманського забезпечення безпеки польотів. Бере участь у розробленні інструкцій з виконання польотів в районах аеродромів та аеровузлів, за видами авіаційних робіт, а також зі складання аеронавігаційного опису місцевих повітряних ліній. Виконує контроль за станом обліку, зберігання та забезпечення підприємств навчальних підрозділів необхідним штурманським обладнанням, польотними картами та посібниками з літаководіння. Узагальнює та поширює передовий досвід літаководіння, штурманської підготовки льотного складу експлуатації навігаційних засобів. Організовує своєчасне надання звітності зі штурманської служби. Виконує погашення талонів порушень у осіб командно-льотного та льотного складу підрозділів і навчальних закладів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (навчального закладу), які регламентують роботу штурманської служби; теорію та техніку літаководіння; авіаційну техніку та наземні засоби забезпечення польоту; методики навчання льотного складу літаководінню; організацію планування та штурманського забезпечення польоту; рівень штурманської підготовки складу, що навчається; маршрути (райони) польотів, їх географічні та кліматичні особливості; ступінь оснащення навігаційними засобами; приладове та навігаційне устаткування повітряних суден, методи застосування навігаційних засобів і забезпечення літаководіння за установленими маршрутами та схемами польотів; правила зберігання і користування документами аеронавігаційної інформації і польотними картами; необхідну довідкову документацію, підготовку польотних карт; правила обачності, фразеології радіообміну і ведення радіозв'язку; основи трудового законодавства; передовий вітчизняний та закордонний досвід в галузі штурманської підготовки льотного складу, перспективи розвитку штурманського забезпечення польотів; положення про льотну службу, основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління; правила робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва штурмана цивільної авіації I класу. Стаж роботи за професію штурмана авіаційного загону або штурмана-інспектора - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

8. ДИРЕКТОР З АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов'язки. Організовує комплекс заходів, спрямованих на захист діяльності аеропорту (авіакомпанії) від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність. Підтримує та удосконалює системи охорони і захисту повітряних суден, об'єктів радіонавігації, зв'язку, життєзабезпечення. Організовує заходи щодо контролю на безпеку із застосуванням спеціальних технічних засобів. Планує основні перспективні та річні заходи в обсязі виконання вимог програми безпеки аеропорту (авіакомпанії). Здійснює аналіз стану авіаційної безпеки, проведення огляду місць, що можуть піддаватись ушкодженню або небезпеці. Здійснює контроль за виконанням норм, правил і процедур у підрозділах аеропорту (авіакомпанії) з метою опрацювання превентивних заходів захисту їх діяльності. Координує дії із відповідними підрозділами заінтересованих міністерств та відомств щодо виконання завдань із забезпечення безпеки пасажирів, членів екіпажу та авіаційного персоналу у разі створення кризової ситуації. Взаємодіє в опрацюванні спеціальних планів запобігання та локалізації протиправних посягань із силовими підрозділами відповідних відомств. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Організовує і проводить навчання та інструктажі з питань дотримання міжнародних вимог і стандартів у сфері забезпечення авіаційної безпеки з членами льотних екіпажів. Проводить службові розслідування щодо порушення вимог авіаційної безпеки персоналом аеропорту (авіакомпанії), іншими фізичними та юридичними особами.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO; організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, власні нормативні документи підприємства; правила, стандарти та практику міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань; засоби і способи врегулювання кризових ситуацій, планування заходів щодо запобігання і локалізації негативних проявів, що впливають на безпеку цивільної авіації; принципи взаємодії і розмежування повноважень заінтересованих міністерств та відомств, причетних до забезпечення безпеки на транспорті; правила і методику проведення службових розслідувань; норми охорони безпеки праці; основи менеджменту у сфері управління діяльністю авіаційних підприємств; основу трудового законодавства, напрями підвищення моральних і ділових якостей авіаперсоналу, зайнятого в сфері забезпечення безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління і забезпечення авіаційної безпеки та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у структурі забезпечення авіаційної безпеки - не менше 3 років.

9. ДИРЕКТОР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності дирекції з обслуговування повітряного руху. За дорученням генерального директора Украероруху (головного підприємства) здійснює взаємодію з міжнародними організаціями з питань обслуговування повітряного руху. Направляє діяльність персоналу з обслуговування повітряного руху на досягнення високих економічних та фінансових результатів Украероруху (головного підприємства). Спрямовує діяльність дирекції на виконання завдань з обслуговування повітряного простору, організації повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення органів обслуговування повітряного руху. Бере участь у координації ефективного і безпечного використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху, визначає напрями розвитку щодо вдосконалення структури повітряного простору України. Вирішує питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам підпорядкованих йому підрозділів. Забезпечує додержання законності використання та удосконалення методів управління персоналом. Бере участь у роботі міжвідомчих комісій та робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів з питань функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань використання повітряного простору, обслуговування повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення, що належать до його компетенції, а після їх затвердження забезпечує їх впровадження. Представляє Украерорух (головне підприємство) у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами на основі визначених повноважень та окремих доручень генерального директора Украероруху (головного підприємства). Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вживає заходів щодо соціального захисту колективу дирекції. Здійснює кадрову політику персоналу з обслуговування повітряного руху.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, Украероруху, які визначають порядок діяльності Украероруху (головного підприємства) і організацію роботи дирекції з обслуговування повітряного руху; стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій відповідно до галузі виробництва; економіку, організацію виробництва, праці й управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Наявність свідоцтва диспетчера служби руху. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

10. ДИРЕКТОР ІЗ РОЗВИТКУ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Завдання та обов'язки. Організовує, забезпечує і контролює роботу дирекції. Приймає рішення з питань, які знаходяться в компетенції дирекції. Організовує підготовку тендерної документації з питань технічного розвитку аеронавігаційної системи. Організовує планування, інтегрування та управління впровадженням проектів. Звітує генеральному директору про хід виконання плану розвитку аеронавігаційної системи, стан реалізації проектів. Подає на затвердження генеральному директору програми і плани розвитку аеронавігаційної системи. Пропонує заходи щодо дотримання виконання плану розвитку аеронавігаційної системи. Організовує проведення тендерів, випробувань. Вивчає проекти, стан їх упровадження, контролює своєчасність їх виконання. Взаємодіє з керівництвом апарату управління, структурних підрозділів підприємства, іншими організаціями та відомствами. Бере участь у підготовці концепції і програми розвитку підприємства, проектів, договорів, контрактів. Вивчає ділові якості особового складу, здійснює підбір і розстановку кадрів дирекції. Вживає заходів щодо створення сприятливих умов праці особового складу дирекції. Контролює виконання посадових обов'язків, вимог трудової дисципліни працівниками дирекції.

Повинен знати: закони та інші нормативні документи, що регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні; накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства; документи, які регламентують діяльність дирекції; чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства; законодавство України про охорону праці; основи трудового законодавства України; довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України; чинні документи, що регламентують процедури управління проектами; основні документи та нормативні акти, які регламентують діяльність у галузі проектування та будівництва в Україні; національний план конвергенції та імплементації України; документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі експлуатації та розвитку аеронавігаційних систем - не менше 7 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

11. ДИРЕКТОР РЕГІОНАЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності регіонального структурного підрозділу. За дорученням Украероруху (або головного підприємства) здійснює зовнішньоекономічну діяльність з надання послуг іноземним суб'єктам господарчої діяльності у сфері обслуговування повітряного руху. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Організовує виробничо-господарську діяльність регіонального структурного підрозділу на основі застосування методів планування нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду. Забезпечує здійснення бухгалтерського, податкового, оперативного обліку та складання бухгалтерської, податкової, статистичної звітності згідно з чинним законодавством України і розпорядженнями Украероруху (головного підприємства). Планує, здійснює і координує ефективне і безпечне використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху у районі (зонах) відповідальності регіонального структурного підрозділу та визначає напрями розвитку щодо вдосконалення структури повітряного простору. Вирішує питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, начальникам служб обслуговування повітряного руху, начальникам виробничих відділів та служб свого підрозділу. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. Представляє регіональний структурний підрозділ у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами на основі повноважень, визначених положенням та окремим дорученням Украероруху (головного підприємства). Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу підприємства, бере участь у розробленні, укладанні і виконанні колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами. Їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці і навколишнього середовища.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; настанови, інструкції, накази й інші документи, які регламентують організацію роботи регіонального структурного підрозділу; закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємств; стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва; економіку, організацію виробництва, праці і управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

12. ДИРЕКТОР ТЕХНІЧНИЙ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення господарського механізму, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден у межах напрямів діяльності підприємства. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, планів капітального будівництва, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: технічним керівникам, заступникам, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден. Забезпечує підтримку та постійне удосконалення впровадженої на авіапідприємстві системи управління якістю технічного обслуговування, сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Контролює роботу навчального пункту та навчально-методичної ради авіапідприємства, оснащення технічних класів навчального технікою, експонатами та документацією; організовує підготовку і стажування авіаційного персоналу, перевірку знань і навиків складу авіапідприємства та проведення виробничої практики учнів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників. Забезпечує та контролює проведення інспекторського огляду повітряних суден керівним інженерним та льотним складом. Особисто бере участь у проведенні оглядів. Організовує та здійснює розстановку і профадаптацію працівників, які приймаються на роботу в авіапідприємство. Розроблює та здійснює заходи щодо підготовки інженерно-технічного складу та виробництва з освоєння нової авіаційної техніки, що надходить до авіапідприємства. Організовує інженерно-авіаційне забезпечення щодо експлуатаційних випробувань авіаційної техніки та її підконтрольної експлуатації, які здійснюються в авіапідприємстві. Вживає заходів щодо розвитку виробничо-технічної бази, оснащення підприємства технологічним обладнанням, засобами діагностування та наземного обслуговування, пристроями та інструментом. Організовує метрологічне забезпечення технічного обслуговування; рекламаційно-претензійну роботу та виконання доробок авіаційної техніки, облік та аналіз причин відмов або несправностей техніки і засобів їх діагностування та наземного обслуговування, авіаційних подій і передумов, використання інформації з польотів для аналізу надійності повітряних суден та двигунів і профілактики авіаційних подій з розробкою і здійсненням заходів щодо їх запобігання, подавання пропозицій щодо удосконалення авіаційної техніки. Контролює проведення випробувань та метрологічних перевірок технологічного обладнання, засобів діагностування, підйомно-транспортних засобів та приладів, що працюють під тиском, інших засобів, які підлягають перевіркам чи випробуванням; використання виробничих приміщень, споруд та їх обладнання, вантажно-підйомних засобів та виробничого транспорту.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; закони, постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації і підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничогосподарської діяльності; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології в галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності підприємства; економіку, організацію виробництва, праці і управління; основи фінансово-економічної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів; у межах своєї компетенції авіаційну техніку, яка експлуатується в авіапідприємстві, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, задачі та функції кожного підрозділу інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємства, що залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі авіації - не менше 5 років. Підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам в урядовому органі державного управління в галузі авіації.

13. КЕРІВНИК ПОЛЬОТІВ

Завдання та обов'язки. Організовує та контролює роботу підпорядкованої йому чергової зміни диспетчерів управління повітряним рухом. Взаємодіє з керівниками польотів інших органів управління, суміжних районів (зон), органів управління повітряним рухом інших відомств та запасних аеродромів з питань забезпечення польотів, дотримання правил використання повітряного простору України. Координує роботу змін відповідних служб з метою забезпечення безпеки польотів, їх регулярності і економічності. Розслідує випадки порушення правил управління повітряним рухом у зміні та розробляє заходи щодо їх запобігання, вивчає і узагальнює передовий досвід диспетчерів служби руху.

Проводить інструктажі, розбирає роботу чергової зміни диспетчерів із залученням представників інших служб, які забезпечують польоти, дає оцінку їх роботі. Періодично особисто здійснює безпосереднє управління повітряним рухом з диспетчерських робочих місць. Забезпечує виконання працівниками зміни вимог настанов, технологій роботи та інших документів, які регламентують управління повітряним рухом. Організовує навчання і стажування з управління повітряним рухом особового складу зміни. Приймає рішення щодо початку та припинення вильоту і прильоту повітряних суден. Володіє необхідною інформацію щодо метеорологічної обстановки, наявності обмежень у своєму районі (зоні), на повітряних трасах, аеродромах першої посадки і запасних аеродромах. Установлює обмеження і заборону на польоти, направляє повітряні судна на запасні аеродроми. Надає допомогу повітряним суднам, які мають у цьому потребу. Контролює ведення диспетчерами встановленої документації та здійснює її перевірку.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут підприємства, основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технологію роботи відповідних диспетчерських пунктів; організацію управління повітряним рухом; обмеження та заборони на період роботи зміни; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти у межах району відповідальності; організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; метеорологічну обстановку на період роботи чергової зміни; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; основні показники роботи свого підрозділу; методику професійної підготовки диспетчерів служби руху; стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації управління повітряним рухом; передовий світовий досвід з організації управління повітряним рухом; безпеку життєдіяльності; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

У разі роботи диспетчерської зміни у міжнародному аеропорту, плануванні, координації і безпосередньому управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях та міжнародних аеропортах повинен знати правила і процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

Кваліфікаційні вимоги: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта з підготовки керівників польотів за спеціальними програмами. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

14. КЕРІВНИК РЯТУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Завдання та обов'язки. Організовує та вдосконалює організацію чергування підрозділів аварійно-рятувальної команди, аеропорту, аеродрому цивільної авіації, інших аварійно-рятувальних сил та засобів щодо пошуково-рятувального забезпечення польотів з метою їх своєчасного реагування згідно з відповідним планом заходів на випадок аварійних обставин в аеропорту (на аеродромі) і на випадок лиха з повітряними суднами. Оцінює обставини, аналізує достатність аварійно-рятувальних сил та засобів, дає розпорядження на введення в дію відповідного плану заходів на випадок аварійних обставин. Готує керівництву та координаційному центру з пошуку та рятування пропозиції щодо плану проведення пошуково-рятувальних операцій та реалізує прийняті рішення. Здійснює, на випадок лиха, безпосереднє управління діями підрозділів аварійно-рятувальної команди і залучених додаткових сил та засобів на аеродромі та за його межами щодо проведення пошукових, аварійно-рятувальних та евакуаційних робіт. Організовує та здійснює постійну взаємодію з керівником польотів з питань управління підрозділами аварійно-рятувальної команди, рятувальними підрозділами інших відомств, що залучаються до спільного проведення рятувальних операцій, застосування повітряних суден, що знаходяться на обслуговуванні органів повітряного руху у районі відповідальності за пошук та рятування, щодо виконання ними окремих рятувальних завдань та ретрансляції команд управління. Організовує охорону місця події, ведення хронометражу рятувальних та евакуаційних робіт та облік сил та засобів, які було задіяно. Доповідає про хід аварійно-рятувальних робіт керівнику авіапідприємства і диспетчеру координаційного центру пошуку та рятування. Готує та надає матеріали встановленої звітності. Бере участь у розробленні та реалізації плану заходів на випадок аварійних обставин з повітряними суднами на підприємстві (аеропорту), в організації та проведенні тренажів та навчань щодо перевірки їх у реальних умовах, у розробленні проектів наказів, розпоряджень та інструкцій з організації та проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт. Вживає заходів щодо впровадження і освоєння сучасних технологій з організації й проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору401-2002-п; Закон України "Про аварійно-рятувальні служби"1281-14; накази, вказівки, інструкції та розпорядчі документи підприємства, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації України, та інші документи галузі, які регламентують діяльність аварійно-рятувальних служб та технічну експлуатацію аварійно-рятувальних засобів, документи і стандарти міжнародних організацій, що застосовуються в Україні, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових, аварійно-рятувальних та евакуаційних робіт; тактико-технічні дані пошукової та аварійно-рятувальної техніки, пошукові характеристики повітряних суден; радіотехнічні засоби зв'язку та управління; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі пошуку та рятування; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму; правила та періодичність ведення установленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років.

15. КОМАНДИР АВІАЦІЙНОЇ ЕСКАДРИЛЬЇ

Завдання та обов'язки. Керує авіаційною ескадрилью. Організовує виконання заданої виробничої програми та вживає заходів щодо підвищення безпеки, регулярності й ефективності польотів та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Організовує й особисто бере участь у проведенні занять, льотних тренувань та перевірок теоретичних знань, техніки пілотування членів екіпажів згідно з керівними документами Укравіатрансу. Забезпечує якісне виконання плану з підготовки льотного складу. Контролює введення до строю командирів повітряних суден. Проводить оперативний аналіз якості виконання польотів, аналізує дані збору польотної інформації, вживає заходів щодо усунення недоліків, виявлених у роботі екіпажів. Контролює виконання екіпажами злетів, заходів на посадку, посадок і дотримання фразеології радіообміну. Проводить з екіпажами попередню підготовку, контролює повноту і якість передпольотної підготовки і післяпольотних розборів. Проводить розбори польотів авіаескадрильї, бере участь у проведенні розборів у льотному загоні. Бере участь у підборі кандидатів на командно-льотні посади, перенавчання на нові типи повітряних суден, введення до строю командирів повітряних суден. Забезпечує освоєння нових типів повітряних суден. Формує склад екіпажів авіаескадрильї. Зберігає державну і службову таємницю, забезпечує режим таємності.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, укази Президента України; постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази та вказівки Мінтрансу, Укравіатрансу, інших державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України; основи трудового законодавства, організацію, планування та методику навчання льотній роботі; методику планування та аналізу льотної роботи; організацію виробництва, правила і норми охорони праці та вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті; підготовку екіпажів до виконання польотів, стан організації льотної роботи, професійну підготовку і методичне навчання льотного складу, стан виробничої дисципліни в льотній службі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації. Стаж роботи за професіями керівників цивільної авіації нижчого рівня - не менше 3 років.

16. КОМАНДИР АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво організацією льотної роботи, професійною і методичною підготовкою керівного і льотного складу, а також контроль за підтриманням (підвищенням) кваліфікації льотного складу авіакомпанії. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Виконує нормативні документи, що регламентують діяльність цивільної авіації України. Організовує льотну і льотно-методичну роботу авіакомпанії згідно з встановленими нормами і правилами, які діють в цивільній авіації. Здійснює систематичний контроль за рівнем професійної підготовки командно-льотного, інструкторського складу, проходженням перевірок і тренувань льотним складом. Здійснює перевірку техніки пілотування осіб командно-льотного складу авіакомпанії. Розробляє заходи з організації льотної роботи, спрямовані на забезпечення безпеки польотів. Здійснює підбір і розстановку кадрів льотної служби. Організовує проведення і здійснює контроль за повнотою і якістю проведення попередньої підготовки. Здійснює контроль і аналіз засобів польотної інформації. Організовує і проводить розбори польотів у службі. Організовує і проводить заходи з підготовки льотного складу до видів навігації. Здійснює постійний контроль за веденням контрольних примірників нормативних документів. Організовує і бере участь у розслідуванні і аналізі причин авіаційних подій і інцидентів. Контролює стан охорони праці та виробничої санітарії в льотній службі. Дає вказівки льотному персоналу авіакомпанії з питань організації льотної роботи, професійної і методичної підготовки, організації виконання польотів. Бере участь у доборі і розстановці працівників командно-льотного, інструкторського і льотного складу. Здійснює перевірку і допуск командно-льотного інструкторського і льотного складу до польотів згідно з чинними програмами і правилами, прийнятими в цивільній авіації. Усуває від роботи осіб командно-льотного і льотного складу, що показали недостатній рівень підготовки до виконання польоту або допустили наявні порушення правил польотів або дисципліни. Погашає талони порушень у свідоцтвах льотного складу особисто або подає клопотання до Головної інспекції з безпеки польотів Державного департаменту авіаційного транспорту у випадках грубих порушень правил польотів або скоєних авіаційних подій, небезпечних інцидентів. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій, інцидентів, які сталися в авіакомпанії. Бере участь у розробленні заходів з питань охорони праці, виробничої санітарії і перевіряє їх виконання в льотній службі.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; укази Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази та вказівки Мінтрансу, Укравіатрансу, інших державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України; основи трудового законодавства; організацію, планування та методику навчання льотній роботі; методику планування та аналізу льотної роботи; організацію виробництва, правила і норми охорони праці, вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті; моральні і ділові якості підлеглих працівників; підготовку екіпажів до виконання польотів, стан організації льотної роботи, професійну підготовку і методичне навчання льотного складу; стан виробничої дисципліни в льотній службі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації. Стаж роботи за професіями керівників цивільної авіації нижчого рівня - не менше 3 років.

17. КОМЕНДАНТ АЕРОПОРТУ

Завдання та обов'язки. Керує роботами з утримання будинку (аеровокзалу, агентства), службових приміщень та прилеглих територій в належному стані відповідно до норм виробничої санітарії та пожежної безпеки. Організовує своєчасний ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації, дверей, вікон тощо, прибирання приміщень, одержання необхідного знаряддя, предметів господарського обслуговування, канцелярських товарів. Забезпечує збереження та утримання в робочому стані майна, що знаходиться в приміщеннях будинку. Веде облік наявності майна, предметів господарського обслуговування та матеріалів, складає встановлену звітність. Контролює додержання витрат господарських матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів. Здійснює роботу щодо забезпечення приміщень будинку технологічним обладнанням, засобами інформації, меблями за переліком та у кількості, визначеній згідно з відомчими нормами технологічного проектування відповідних будинків. Керує роботами з внутрішнього оформлення будинків, благоустрою, прибирання прилеглих територій. Здійснює безпосереднє керівництво робітниками господарської групи. Організовує обслуговування пасажирів в аеровокзалі, утримання в належному стані залів, кімнат та службових приміщень робітників, що зайняті пасажирськими перевезеннями, ремонт та зміну меблів, обладнання та інвентарю аеровокзалу, безперервну роботу камер схову та забезпечує їх необхідним обладнанням. Забезпечує встановлення в залах та кімнатах аеровокзалу засобів наочної інформації, зовнішнє оформлення будинку вокзалу, постійний контроль за додержанням чистоти, порядку та охайності в залах та кімнатах аеровокзалу та на привокзальній площі. Запроваджує засоби механізації та автоматизації процесів обслуговування пасажирів, проводить періодичну інвентаризацію. Здійснює контроль за роботою сторонніх організацій в аеровокзалі та на привокзальній території. Вивчає зауваження та пропозиції громадян та вживає заходів з усунення недоліків. Планує роботу, складає графіки чергування виконавців. Проводить виховну роботу в колективі, контролює додержання трудової та виробничої дисципліни.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; порядок утримання службових, побутових, житлових та інших приміщень; правила внутрішнього трудового розпорядку; первинний облік та звітність; основні положення трудового законодавства; правила перевезення пасажирів, багажу і вантажів авіаційним транспортом; положення про готель, депутатську, кімнату відпочинку пасажирів з дітьми; правила експлуатації будинків та споруд; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 1 року або професійно-технічна освіта чи повна загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві і стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 2 років.

18. НАЧАЛЬНИК АГЕНТСТВА ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу та веде облік агентів з організації обслуговування пасажирських авіаперевезень, забезпечує своєчасну реєстрацію авіаквитків та прийняття речей пасажирів, які відлітають, зустріч пасажирів, які прилетіли. Планує роботу агентів у відповідності до плану польотів, змін та доповнень до нього і технологічного графіку, одночасно контролює рівномірну їх зайнятість. Здійснює контроль за обслуговуванням рейсів повітряних суден, які відлітають з аеропорту та прилітають в аеропорт. Аналізує причини порушень технології роботи, які виникли з вини агентів, вживає заходів щодо їх уникнення. Проводить інструктаж агентів перед початком зміни. Контролює виконання агентами технології роботи. Організовує технічне навчання, підвищення кваліфікації та введення до строю нових працівників. Підміняє у разі потреби агентів. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць агентів необхідним обладнанням, бланками, документацією та канцелярськими приладдям.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських перевезень; розклад руху повітряних суден; правила оформлення перевізної документації; основні положення трудового законодавства; основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління; правила та норми охорони праці; виробничої санітарії та протипожежного захисту.

У разі міжнародних перевезень повинен знати правила іміграційного контролю та іноземну мову в обсязі, що передбачений програмою спеціальної підготовки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві і стаж роботи за професією агента з організації обслуговування авіаперевезень - не менше 1 року.

19. НАЧАЛЬНИК БАЗИ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує діяльність підприємства з технічного обслуговування авіаційної техніки. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших технічних структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден у межах напрямів діяльності підприємства. Визначає функції і задачі структурних підрозділів підприємства, планує і організовує їх роботу відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці. Організовує розроблення і доведення до працівників планових завдань з технічного обслуговування, контролю за проведенням та виконанням цих робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за авіаційною технікою, яка використовується на підприємстві. Організовує роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва, планування, обліку та складання звітності про виробничу діяльність. Організовує високоякісне виконання робіт з технічного обслуговування повітряних суден та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, забезпечує безпеку і регулярність польотів. Організовує облік відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків в роботі працівників, аналізує їх причини, вживає заходів щодо їх запобігання. Контролює стан повітряних суден, що обслуговуються, засвідчує їх придатність до польоту, виконує норми огляду, забезпечує своєчасне відновлення несправних повітряних суден, їх нормативну справність, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання повітряних суден. Розробляє пропозиції щодо удосконалення авіаційної техніки, що експлуатується, організовує рекламаційну роботу в цеху, дороблення техніки за бюлетенями промисловості. Забезпечує збереження повітряних суден під час їх технічного обслуговування. Вимагає виконання правил передачі суден між службою з технічного обслуговування, екіпажем та службою охорони. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування. Вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання відповідно до вимог експлуатаційної документації. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, подає встановлену звітність. Керує раціоналізаторською та винахідницькою роботою підприємства. Організовує підготовку виробництва та робітників цеху до освоєння нової авіаційної техніки. Організовує навчання працівників, які прийняті на роботу.

Повинен знати: закони, постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підприємства; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підприємства, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування, основи економіки, організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи у галузі цивільної авіації за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. Підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам в урядовому органі державного управління в галузі авіації.

20. НАЧАЛЬНИК БАЗИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РАДІОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ. НАЧАЛЬНИК БАЗИ РАДІОСВІТЛОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу підпорядкованої йому служби радіотехнічного забезпечення відповідно до вимог чинних у галузі та на підприємстві нормативних документів, що регламентують діяльність служби. Забезпечує виконання планів та завдань, здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності та якості роботи служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу. Організовує та забезпечує технічну експлуатацію засобів радіотехнічного забезпечення у суворій відповідності до вимог чинних нормативних документів. Організовує постійний контроль за виконанням регламентів та дотриманням технології обслуговування засобів радіотехнічного забезпечення, правил охорони праці та пожежної охорони, а також керівних документів, що регламентують діяльність служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу. Проводить планову перевірку роботи підлеглих йому служб радіотехнічного забезпечення, технічного стану засобів радіотехнічного забезпечення, ведення технічної та оперативної документації, вживає заходів з усунення виявлених недоліків. Регулярно розглядає відгуки, пропозиції та зауваження льотного та диспетчерського складу, а також інспекторів з безпеки польотів щодо роботи засобів радіотехнічного забезпечення та вживає заходів щодо усунення відзначених недоліків. Взаємодіє з іншими службами регіонального структурного підрозділу та іншими організаціями з питань, що стосуються до діяльності служби радіотехнічного забезпечення. Разом з профспілками проводить виховну роботу з особовим складом служби радіотехнічного забезпечення, спрямовану на зміцнення трудової та технологічної дисципліни.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність підприємства; структуру підприємства та регіонального структурного підрозділу, взаємодію усіх її ланок; нормативні документи з технічної експлуатації, основи економіки, основи трудового законодавства, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом у службі регіонального структурного підрозділу - не менше 2 років.

21. НАЧАЛЬНИК ВАРТИ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ

Завдання та обов'язки. Виконує практичний комплекс заходів, які спрямовано на захист діяльності аеропорту від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність. Підтримує систему охорони та захисту повітряних суден, об'єктів радіонавігації, зв'язку, життєзабезпечення. Планує і контролює розстановку особового складу варти відповідно до табелю постів. Здійснює контрольні перевірки несення служби вартовими, зберігання та використання вогнепальної зброї. Здійснює контроль і перевірку справності інженерно-технічних засобів охорони, пожежної сигналізації, стану захисної огорожі периметру аеропорту та об'єктів, радіо та телефонного зв'язку з постами охорони.

Повинен знати: організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу; власні нормативні документи підприємства, правила, стандарти та рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань; правила та норми охорони праці і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи в охоронній службі - не менше 1 року або професійно-технічна освіта і стаж роботи в охоронній службі - не менше 2 років.

22. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує розроблення та упровадження засобів автоматизації служби аеронавігаційної інформації, які сприяють підвищенню технічного рівня, зростанню продуктивності праці, скороченню ручної праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості, забезпеченню сприятливих умов праці та її безпеки. Керує складанням перспективних і річних планів автоматизації служби аеронавігаційної інформації, розробленням пропозицій технічного переозброєння. Забезпечує вивчення виробничих процесів з метою виявлення робіт і операцій, що підлягають автоматизації. Організовує підготовку технічних завдань на створення засобів автоматизації. Керує забезпеченням організацій-співвиконавців необхідними технічними даними і матеріалами. Організовує складання заявок на необхідне устаткування. Організовує роботи з монтажу, випробування, налагодження та приймання в експлуатацію об'єктів автоматизації, здійснює контроль за їх правильним введенням. Забезпечує надійність і безперервну роботу засобів автоматизації, нагляд за додержанням правил експлуатації і своєчасним їх ремонтуванням. Координує діяльність підрозділів служби аеронавігаційної інформації щодо автоматизації, забезпечує відповідність упроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки. Вживає заходів щодо надання допомоги працівникам під час опанування ними нових конструкцій засобів автоматизації. Організовує розроблення інструкцій з експлуатації устаткування та безпечного ведення робіт під час обслуговування засобів автоматизації, правильну експлуатацію устаткування. Очолює роботу з вивчення вітчизняного і світового досвіду автоматизації служб аеронавігаційної інформації, розповсюдження передових прийомів і методів праці, проводить пропаганду нових досягнень у цій галузі. Забезпечує ведення обліку та складання звітності про виконані роботи. Керує працівниками відділу. Керує діяльністю відділу автоматизації служби аеронавігаційної інформації з автоматизованого оброблення інформації і рішення інженерних, економічних та інших завдань на основі використання засобів обчислювальної техніки. Забезпечує розвиток технічної бази служби аеронавігаційної інформації та інформаційного обслуговування, упровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації. Організовує розроблення перспективних і річних планів оброблення інформації та обчислювальних робіт. Забезпечує контроль за виконанням робіт у встановлені строки. Створює умови для збереження нормативної, довідкової та архівної інформації, яка неодноразово використовується в обчислювальних процесах. Здійснює контроль за своєчасним коригуванням інформаційного фонду, поповненням фонду алгоритмів і програм. Забезпечує ефективність і високу якість виконуваних робіт, розроблення та упровадження заходів щодо вдосконалення використання існуючих засобів і технології автоматизованого оброблення інформації. Вживає заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціонального планування і оснащення робочих місць засобами оргтехніки. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та підготовки кадрів, найкращого використання знань і досвіду працівників. Проводить роботу з укріплення виробничої і трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні матеріали щодо діяльності служби аеронавігаційної інформації та відділу автоматизації, експлуатації та обслуговування обчислювальної техніки; засоби збирання, передавання та оброблення інформації; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації; технологію автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт; види технічних носіїв інформації; основи проектування оброблення інформації; порядок розроблення перспективних і річних планів роботи, автоматизації оброблення інформації та графіків роботи устаткування; перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки; організацію ремонтного обслуговування устаткування; оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід використання обчислювальної техніки; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі автоматизації оброблення інформації: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

23. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує та координує роботу відділів Украероцентру з питань розвитку та впровадження перспективних засобів обчислювальної техніки та програмних засобів для забезпечення ефективного процесу обробки інформації з використання повітряного простору України. Розроблює та погоджує плани розвитку Украероцентру щодо забезпечення обчислювальними та програмними засобами. Бере участь у роботах з розроблення технічних вимог, вибору розробників та постачальників обчислювальної техніки та програмних засобів. Організовує технічне навчання та контроль за використанням обчислювальної техніки та програмного забезпечення працівниками Украероцентру. Вживає заходів щодо захисту службової інформації від несанкціонованого доступу.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України1281-99-п; Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України; положення про Украероцентр; інструкції, положення, накази, що регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору; стандарти та рекомендовану практику ICAO, процедури Євроконтролю; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі автоматизації та інформаційного забезпечення - не менше 5 років.

24. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою особового складу відділу. Планує роботу відділу на місяць, рік. Організовує роботу відділу, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань забезпечення аеронавігаційними даними. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і надає свої пропозиції щодо модернізації існуючих та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації. Планує та проводить технічні навчання з працівниками відділу. Забезпечує супровід об'єднаного пакету аеронавігаційної інформації України, збір аеронавігаційної інформації для потреб міжнародної та національної авіації, джерелом якої є відповідні установи, відомства, підприємства, причетні до діяльності авіації (або впливають на безпеку польотів), ретельну, багатоступінчасту обробку і перевірку інформації, яка надійшла. Визначає відповідність наданих пропозицій існуючій аеронавігаційній інформації в аеронавігаційних документах України, аналізує і підбирає інформацію щодо розбіжностей її з аеронавігаційними документами України, стандартами і рекомендованою практикою ІКАО. Забезпечує точне відображення аеронавігаційної інформації під час внесення до бази аеронавігаційних даних служби аеронавігаційної інформації, постійну підтримку її достовірності. Вживає заходів щодо здійснення та підтримки взаємодії між подібними відділами відомств і установ, аеродромів /вертодромів/ України. Контролює ведення контрольних і резервних екземплярів аеронавігаційних документів служби аеронавігаційної інформації. Розробляє і впроваджує в практику прогресивну технологію оброблення і перевірки інформації.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту; Статут Украероруху; положення про служби аеронавігаційної інформації Украероруху; положення про відділ інформації; нормативні документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають порядок упровадження аеронавігаційної інформації; вимоги нормативних документів з питань організації робіт під час планування, виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації, обслуговування повітряного руху; фактичний стан аеронавігаційного обслуговування, яке надається в районах польотної інформації України; технологію розроблення аеронавігаційних документів; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

25. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ДИРЕКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Завдання та обов'язки. Організовує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників відповідно до вимог їх посадових інструкцій, затверджених планів роботи відділу та дирекції з обслуговування повітряного руху, розпоряджень директора або його заступника за відповідним напрямом роботи. Забезпечує у межах своєї компетенції функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Бере участь у роботі міжвідомчих комісій та робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів з питань функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (за дорученням директора з обслуговування повітряного руху). Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань використання повітряного простору, обслуговування повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення, що належать до його компетенції, а після затвердження забезпечує їх упровадження. Забезпечує своєчасне і точне виконання рішень, розпоряджень і вказівок керівників. Розробляє вимоги щодо модернізації систем обслуговування повітряного руху та вдосконалення технічних засобів, які використовуються для обслуговування повітряного руху, навігації, метеорологічного забезпечення, спостереження і зв'язку. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку працівників відділу. Контролює виконавчу дисципліну: виконання доручень, планів роботи відділу, регіональних структурних підрозділів та служб обслуговування повітряного руху у сфері планування та розвитку систем обслуговування повітряного руху. Розробляє щомісячні та річні плани роботи відділу та забезпечує рівномірне навантаження працівників відділу. Проводить робочі наради з керівниками польотів, старшими диспетчерами регіональних структурних підрозділів, служб обслуговування повітряного руху та Украероцентру з питань організації планування і обслуговування повітряного руху. Узгоджує інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродромів (аеровузлів), з експлуатації полігонів, пунктів запуску кулепілотів тощо. За дорученням директора з обслуговування повітряного руху взаємодіє з питань, що стосуються компетенції відділу, з відповідними органами і організаціями України та інших іноземних держав.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України1281-99-п; нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи МТУ, Укравіатрансу, Украероруху, які визначають порядок діяльності Украероруху (головного підприємства); стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; сучасні методи управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій відповідно до галузі виробництва; економіку, організацію виробництва, праці й управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила експлуатації персонального комп'ютера; правила охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за фахом в цивільній авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

26. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ДИРЕКЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво відділом дирекції з технічного забезпечення. Забезпечує організацію та виконання робіт за напрямами: експлуатація радіотехнічного обладнання та авіаційного електрозв'язку, розвиток та модернізація радіотехнічних засобів, розробка та впровадження нових технологій, нормативне забезпечення, експлуатація комп'ютерних мереж та технологій. Визначає науково-технічну політику розвитку за напрямами діяльності відділу. Забезпечує реалізацію планів підприємства за напрямами діяльності. Організовує роботу відділу та ефективну взаємодію суміжних відділів та експлуатаційних підрозділів підприємства. Проводить роботу з удосконалення функціонування підприємства, удосконалення організації технічного забезпечення з обслуговування повітряного руху за напрямами діяльності відділу. Організовує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про роботу відділу. Узагальнює та розповсюджує передові технології з технічного забезпечення обслуговування повітряного руху. Забезпечує організацію експлуатації технічних засобів обслуговування повітряного руху експлуатаційними підрозділами підприємства згідно з встановленими нормами. Здійснює підбір кадрів працівників відділу. Подає пропозиції до заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працівників відділу.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти державної влади, вказівки керівників, які регулюють порядок діяльності дирекції з технічного забезпечення; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; перспективи розвитку підприємства за напрямами діяльності відділу; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів з технічного забезпечення обслуговування повітряного руху; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань діяльності відділу; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

27. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ОБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виробничу взаємодію з льотними підрозділами авіапідприємства та підрозділами авіаційно-технічної бази, що експлуатують та використовують засоби об'єктивного контролю. Планує та організовує роботу відділу (дільниці), забезпечує виконання виробничого плану, організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, контролює якість робіт, що виконуються. Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем. Своєчасно інформує про це керівництво льотних підрозділів, керівників авіапідприємства та цехів (дільниць). Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби оброблення та аналізу польотної інформації. Удосконалює організацію робіт інженерно-технічного персоналу відділу (дільниці). Вживає заходів з підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів об'єктивного контролю до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку. Веде облік та аналізує відмови та несправності засобів об'єктивного контролю, вживає заходів щодо їх запобігання. Пред'являє рекламації заводам-виробникам, організовує доробки засобів об'єктивного контролю за бюлетенями промисловості, подає пропозиції щодо удосконалення засобів. Розвиває виробничу базу відділу (дільниці), оснащує його сучасними засобами, забезпечує правильне утримання закріплених за відділом (дільницею) виробничих приміщень. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію, своєчасно подає звітність. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт. Організовує та проводить авіаційно-технічну підготовку. Контролює знання та навички працівників відділу (дільниці), організовує перенавчання їх на нові засоби обробки, керує процесом освоєння цих засобів, особисто проводить заняття. Своєчасно подає заявки на засоби об'єктивного контролю, запасні частини до них та витратні матеріали. Керує раціоналізаторською та винахідницькою роботою відділу (дільниці). Систематизує та узагальнює матеріали оброблення та аналізу польотної інформації. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Контролює виконання працівниками відділу (дільниці) правил охорони праці та пожежної безпеки. З високою відповідальністю ставиться до виконання своїх службових обов'язків, дотримується трудової та виробничої дисципліни, вимагає цього від підлеглих. Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) роботи відділу (дільниці). Контролює виконання затверджених планів (графіків).

Повинен знати: Повітряний кодекс України; постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу; основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування систем, що контролюються, та приладів повітряних суден, будову та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем повітряних суден від їх граничних значень; основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю - не менше 5 років.

28. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Завдання та обов'язки. Організовує, планує, забезпечує і контролює роботу відділу. Приймає рішення з питань, які знаходяться в компетенції відділу. Бере участь у підготовці програм розвитку аеронавігаційної систем, проектів, договорів, контрактів. Подає на розгляд директору короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи. Пропонує заходи щодо дотримання виконання плану розвитку аеронавігаційної системи. Організовує технічну підтримку проведення тендерів, випробувань. Отримує завдання від директора з питань розвитку аеронавігаційної системи, організовує своєчасне та якісне їх виконання. Контролює обсяги, стан та своєчасність виконання робіт щодо впровадження проектів, які покладено на відділ. Взаємодіє зі структурними підрозділами підприємства, іншими організаціями та відомствами. Звітує директору про хід виконання покладених на відділ завдань. Вивчає ділові якості особового складу, здійснює підбір і розстановку кадрів відділу. Вживає заходів щодо створення сприятливих умов праці особового складу відділу. Контролює виконання посадових обов'язків, вимог трудової дисципліни працівниками відділу.

Повинен знати: чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства; законодавство України про охорону праці; закони та інші нормативні документи, які регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні; накази, розпорядження, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства; документи, що регламентують діяльність дирекції; довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України; чинні документи, які регламентують процедури управління проектами; основні документи та нормативні акти щодо діяльності у галузі проектування та будівництва в Україні; Національний план конвергенції та імплементації України; документи міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху; основи трудового законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі створення, модернізації, розроблення та експлуатації систем аеронавігаційного обслуговування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

29. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу відділу та забезпечує виконання основних завдань та функцій відділу. Керує роботою особового складу відділу. Організовує та проводить технічне навчання з працівниками відділу. Планує роботу відділу на рік, півріччя, місяць. Взаємодіє з іншими відділами, структурними підрозділами, підприємствами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу та служби у цілому. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації з питань аеронавігаційного забезпечення. Забезпечує виконання планів та завдань, заходів, які спрямовано на підвищення ефективності та якості роботи відділу. Вживає заходів, спрямованих на автоматизацію процесів підготовки, публікації та розповсюдження НОТАМ. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт. Подає на розгляд керівництву САІ пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, а також пропозиції щодо заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України, клопоче про призначення або звільнення з посади працівників відділу. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання "Положення про працю та відпочинок". Контролює дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії, правил експлуатації персонального комп'ютера.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872), нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту; Статут Украероруху; положення про службу аеронавігаційної інформації Украероруху; положення про відділ міжнародної інформації та повідомлень, особливості структури підприємства; основні положення трудового законодавства України; нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації; положення стандартів і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних документів; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

30. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАРТОГРАФІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою особового складу відділу. Планує роботу відділу на місяць, рік. Організовує роботу відділу картографії, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань картографічного забезпечення аеронавігаційними даними. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і подає свої пропозиції щодо їх модернізації та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації. Планує та проводить технічне навчання з працівниками відділу. Здійснює підбір, стажування та раціональний розподіл функціональних обов'язків працівників відділу. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та протипожежної безпеки. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з міністерствами, відомствами, науково-дослідними закладами, громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт, дає необхідні вказівки працівникам відділу картографії служби аеронавігаційної інформації та контролює їх виконання. Вимагає звіти та пояснення від осіб, підлеглих йому безпосередньо чи у функціональній залежності. Подає на розгляд керівництву служби аеронавігаційної інформації пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, а також пропозиції про заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу, клопоче про призначення або звільнення з посади працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України. Контролює дотримання працівниками відділу правил охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Повинен знати: профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; основні положення трудового законодавства України; нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації; положення стандартів і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних карт; фактичну наявність видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України; технологічні, експлуатаційні та методичні вимоги до технічного обладнання та програмного забезпечення, що експлуатується у відділі; технологію підготовки, складання та друку різних типів аеронавігаційних карт; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; порядок розроблення і затвердження планів і програм виробничої діяльності відділу; перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку галузі в цілому та підприємства зокрема; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі прикладного застосування сучасних ГІС-технологій та автоматизованих систем в аеронавігаційній картографії. Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

31. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (НАВЧАЛЬНОГО ЦИКЛУ) ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує та керує роботою відділу (циклу). Особисто проводить заняття, здійснює контроль знань та навиків слухачів. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та працівників відділу (циклу), контролює своєчасне та якісне їх виконання. Організовує та бере участь у підготовці підручників, навчальних посібників, іншої навчально-методичної літератури з дисциплін відділу (циклу). Керує роботою щодо впровадження у навчальний процес передових методів, форм та засобів. Очолює науково-дослідницьку роботу у відділі (циклі). Підтримує належні умови праці та навчання.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; постанови, інструкції, розпорядження стосовно напряму діяльності відділу (циклу); передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері професійної підготовки авіаційних працівників; методики планування та проведення навчальної роботи; основи трудового законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

32. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності Украероцентру. Організовує відпрацювання та погодження нормативних документів, що визначають порядок діяльності користувачів повітряного простору України. Забезпечує професійну підготовку працівників Украероцентру. Бере участь в організації порядку використання повітряного простору України в особливий період та відпрацюванні відповідних документів з цього питання. Організовує взаємодію з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади з питань використання повітряного простору. Бере участь у розробці та наданні пропозицій щодо вдосконалення організації використання повітряного простору України. Бере участь у плануванні та забезпеченні виконання заходів щодо взаємодії з відповідними міжнародними структурами в межах компетенції відділу.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; положення про Украероцентр, положення про відділ організаційно-методичного забезпечення; постанови, розпорядження накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються до сфери діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років.

33. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПЕРЕДПОЛЬОТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В АЕРОПОРТУ

Завдання та обов'язки. Організовує та проводить методичні заняття з працівниками відділу, приймає заліки у них при переході до весняно-літньої та осінньо-зимової навігацій. Керує роботою особового складу відділу. Планує роботу відділу на рік, місяць. Розробляє та організовує роботу з виконання планів та завдань, заходів, спрямованих на підвищення ефективності та якості роботи відділу. Взаємодіє з іншими відділами служби аеронавігаційної інформації та організаціями з питань діяльності відділу. Контролює дотримання графіків підвищення кваліфікації працівників відділу. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання "Положення про працю та відпочинок". Контролює дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту, статут Украероруху, положення про служби аеронавігаційної інформації Украероруху; положення про відділ передпольотного і інформаційного обслуговування в аеропорту; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації; інструкції з виконання польотів в районі аеродрому; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в цивільній авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

34. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Завдання та обов'язки. Організовує та контролює здійснення планування використання повітряного простору України та оформлення відповідних дозволів. Організовує та контролює забезпечення виконання плану використання повітряного простору та повітряного руху, доведення змін плану до центрів обслуговування повітряного руху та органів сил протиповітряної оборони. Взаємодіє з органами планування експлуатантів, відділами Укравіатрансу, диспетчерськими пунктами обслуговування повітряного руху Украероруху, органами протиповітряної оборони. Контролює здійснення щодобового аналізу виконання плану використання повітряного простору та повітряного руху.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, ОПП-85; НПП ГА-85v0077400-85, Повідомлення щодо обслуговування повітряного рухуz0354-02, інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах, поза повітряними трасами та місцевих повітряних лініях; правила та рекомендовану практику ІКАО, процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в частині, що стосується; посадові інструкції та технологію роботи диспетчерів; основні льотно-технічні характеристики повітряних суден; основи повітряної навігації; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років.

35. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПУБЛІКАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою особового складу відділу. Планує роботу відділу на місяць, рік. Організовує роботу відділу, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки відповідно до їх посадових інструкцій з врахуванням вимог чинних нормативних документів та наявних обсягів робіт. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань аеронавігаційного забезпечення. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і подає пропозиції щодо модернізації існуючих та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації. Планує та проводить технічні навчання з працівниками відділу. Здійснює підбір, стажування та раціональний розподіл функціональних обов'язків працівників відділу. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та пожежної безпеки. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт. Подає на розгляд керівництву служби аеронавігаційної інформації пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України, клопоче щодо призначення або звільнення з посади працівників відділу. Контролює дотримання працівниками відділу правил охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Повинен знати: профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; основні положення трудового законодавства України; нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації; стандарти і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних документів; технологічні, експлуатаційні та методичні вимоги до технічного обладнання та програмного забезпечення, що експлуатується у відділі; технологію підготовки, складання та друку різних видів аеронавігаційних документів; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; порядок розроблення і затвердження планів і програм виробничої діяльності відділу; перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку галузі в цілому та підприємства зокрема; етику ділового спілкування та ведення переговорів; програмне забезпечення ACCESS, EXCEL, WORD, FOTOSHOP, COREL, поліграфічне та розмножувальне обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

36. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує, планує та контролює роботу працівників відділу. Бере участь у плануванні тренажерної підготовки працівників з управління повітряним рухом та їх атестації. Організовує та керує проведенням тренувань диспетчерського складу з використанням технічних засобів. Аналізує та визначає загальний рівень практичної підготовки диспетчерського складу. Розробляє навчально-методичні матеріали щодо проведення тренажерної підготовки. Бере участь у підготовці завдань та вправ для тренувань. Проводить технічне та методичне навчання з інструкторами тренажерів та диспетчерами-інструкторами. Узагальнює досвід використання технічних засобів тренування, вносить пропозиції стосовно вдосконалення тренажерів та тренажерної підготовки. Вивчає і розповсюджує передові форми й методи професійного навчання працівників з управління повітряним рухом. Контролює ведення звітної та облікової документації. Забезпечує наявність необхідних керівних документів, навчально-методичних матеріалів, довідників.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основні правила польотів у повітряному просторі України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; постанови, інструкції, вказівки з управління повітряним рухом; технологію роботи диспетчерських пунктів; льотно-технічні характеристики повітряних суден; організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден; повітряну навігацію, авіаційну метеорологію; організацію зв'язку; використання радіотехнічних засобів управління повітряним рухом; передовий досвід підготовки працівників з обслуговування повітряного руху; технологію підготовки та проведення вправ на тренажері, правила та фразеологію радіообміну; основи трудового законодавства України; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним 1, 2 класу та відповідного документу про закінчення курсів диспетчерів-інструкторів служби руху. Стаж роботи за професією диспетчера-інструктора служби руху - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

37. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ШТУРМАНСЬКОГО

Завдання та обов'язки. Керує штурманським відділом. Контролює організацію забезпечення аеронавігаційною інформацією та організовує штурманське забезпечення Украероцентру. Організовує та забезпечує штурманську підготовку працівників Украероцентру. Розробляє разом з зацікавленими міністерствами та відомствами проекти документів з удосконалення структури повітряного простору України. Взаємодіє з командними пунктами Збройних Сил України, іншими відомствами з питань використання повітряного простору України. Організовує підготовку документів начальнику Украероцентру для прийняття рішення щодо забезпечення діяльності, що потребує спеціальної організації використання повітряного простору. Бере участь в узгодженні інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродромів (аеровузлів), з експлуатації полігонів, пунктів запуску куле-пілотів тощо, документів щодо будівництва і реконструкції споруд і об'єктів, які можуть становити загрозу безпеці повітряного руху або створювати перешкоду для нормальної роботи радіотехнічних засобів аеродромів. Організовує розроблення, доведення тимчасових режимів і короткочасних обмежень на використання повітряного простору, відпрацьовує проекти відповідних NOTAM та надає їх до служби аеронавігаційної інформації. Узагальнює досвід роботи старших штурманів чергових змін Центру та центрів обслуговування повітряного руху щодо забезпечення тимчасових режимів та короткочасних обмежень, розповсюджує та впроваджує позитивний досвід. Бере участь у розслідуванні порушень правил використання повітряного простору України.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України1281-99-п; Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України, положення про Украероцентр; інструкції, положення, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Мінтрансу та Міноборони, що регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору та безпеки польотів; стандарти та рекомендовану практику ICAO в частині, що стосується; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі організації та управління використання повітряного простору: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

38. НАЧАЛЬНИК ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ

Завдання та обов'язки. Організовує комплекс заходів, спрямованих на захист діяльності аеропорту від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність. Підтримує і удосконалює системи охорони та захисту повітряних суден, об'єктів радіонавігації, зв'язку, життєзабезпечення. Планує основні перспективні та річні заходи у обсязі виконання вимог програми безпеки аеропорту. Здійснює аналіз стану авіаційної безпеки, проведення огляду уразливих точок. Здійснює контроль за виконанням норм, правил і процедур охорони у підрозділах аеропорту з метою опрацювання превентивних заходів захисту їх діяльності. Координує дії із відповідними підрозділами заінтересованих міністерств та відомств щодо виконання завдань із забезпечення безпеки пасажирів, членів екіпажу та авіаційного персоналу у разі створення кризової ситуації. Взаємодіє в опрацюванні спеціальних планів запобігання та локалізації протиправних посягань із силовими підрозділами відповідних відомств. Організовує і проводить навчання та інструктажі з питань дотримання вимог та стандартів у сфері забезпечення авіаційної безпеки з авіаційним персоналом. Проводить службові розслідування щодо порушення вимог авіаційної безпеки персоналом аеропорту іншими фізичними та юридичними особами.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, укази Президента України, постанови Кабінету міністрів України, організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, власні нормативні документи підприємства, правила, стандарти та рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань; засоби і способи врегулювання кризових ситуацій, планування заходів щодо запобігання і локалізації негативних проявів, що впливають на безпеку цивільної авіації; принципи взаємодії і розмежування повноважень заінтересованих міністерств та відомств, причетних до забезпечення безпеки на транспорті; правила і методику проведення службових розслідувань; норми охорони праці; основи менеджменту у сфері управління діяльністю авіаційних підприємств; основи права та законодавства про працю, напрями підвищення моральних і ділових якостей авіаперсоналу, зайнятого у сфері забезпечення авіаційної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління і забезпечення авіаційної безпеки. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі забезпечення авіаційної безпеки не менше 3 років.

39. НАЧАЛЬНИК ГРУПИ УКРАЕРОЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Взаємодіє з органами обслуговування повітряного руху, органами планування авіакомпаній та іншими органами та відомствами, Євроконтролем з питань планування, забезпечення та координації використання повітряного простору України. Контролює оброблення повторних планів польотів, заявочної інформації, формування та розсилку планів повітряного руху до відповідних підрозділів. Контролює наявність узгоджень, дозволів на замовлену діяльність. Контролює роботу особового складу групи планування щодо виконання функцій та завдань, покладених на них.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, ОПП-85, НПП ГА-85v0077400-85; Повідомлення щодо обслуговування повітряного рухуz0354-02; інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах та поза ними, а також місцевих повітряних лініях; правила та рекомендовану практику ІКАО; процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в частині, що стосується; посадові інструкції та технологію роботи диспетчерів групи; основні льотнотехнічні характеристики повітряних суден, основи повітряної навігації; правила охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

40. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ (ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ) СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Організовує та здійснює планування, контроль та облік технічного обслуговування авіаційної техніки, контроль виконання запланованих завдань службами авіапідприємства, забезпечення плану польотів справними повітряними суднами. Здійснює планування та контроль за оперативним та перспективним використанням повітряних суден, відхід їх на періодичне технічне обслуговування, ремонт, доробку, переобладнання, спеціальні огляди. Керує розробленням виробничих завдань цехам на обслуговування авіаційної техніки, контролює ведення диспетчерського графіка використання та технічного обслуговування повітряних суден, розкладу руху приписних та транзитних суден. Контролює наявність, стан та готовність до польотів резервних повітряних суден. Вживає заходів щодо забезпечення нормативної справності повітряних суден, скорочення терміну їх технічного обслуговування. Контролює своєчасне забезпечення робочих місць працівників необхідним технологічним устаткуванням, засобами діагностики та наземного обслуговування, інструментом, деталями, матеріалами. Контролює підготовку виробництва до наступного періодичного технічного обслуговування повітряних суден. Контролює хід виконання диспетчерського графіка, завдань з підготовки повітряних суден до польотів, забезпечує оперативну передачу працівникам додаткових вказівок (змін до завдань) та отримання інформації про їх виконання. Здійснює перерозподіл та раціонально використовує існуючі трудові та матеріальні ресурси авіаційно-технічної бази для своєчасного виконання оперативних виробничих завдань. Усуває порушення у взаємодії між підрозділами авіаційно-технічної бази та служб авіапідприємства під час підготовки повітряних суден до польотів, здійснює координацію дій під час обслуговування авіаційної техніки. Аналізує причини порушень процесу обслуговування авіаційної техніки, розроблює та вживає заходів щодо їх запобігання. Координує роботу диспетчерів цехів (дільниць). Здійснює постійну взаємодію з виробничо-диспетчерським відділом. Контролює правильність заповнення та зберігання виробничо-технічних документів (карти-наряди, поопераційні відомості тощо) на виконані роботи під час технічного обслуговування. Веде облік наявності, стану та руху приписних повітряних суден, двигунів, загального часу їх роботи та залишку ресурсів згідно з чинними інструкціями. Контролює правильність записів у пономерній документації на повітряне судно, двигуни та вироби, забезпечує надійне збереження пономерної документації у виробничо-диспетчерському відділі. Організовує та контролює ведення обліково-звітної документації, що передбачена для диспетчерів виробничо-диспетчерського відділу, цехів. Своєчасно представляє проекти звітів до організації вищого рівня про наявність та рух авіаційної техніки, справність та використання літаків та гелікоптерів. Удосконалює засоби управління технічного обслуговування авіаційної техніки, форми та методи обліку загального часу їх роботи та залишку ресурсів. Бере участь у розробленні та впровадженні прогресивних форм організації обслуговування авіаційної техніки. Організовує авіаційну технічну підготовку підлеглих, контролює підготовленість їх до виконання своїх обов'язків. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Дає вказівки начальникам цехів про зміни термінів та черги обслуговування повітряних суден, перерозподілення сил та засобів, про усунення порушень у разі взаємодії підрозділів авіаційно-технічної бази та служб авіапідприємства. Вимагає від керівників служб авіапідприємства своєчасного забезпечення робіт на повітряних суднах загального призначення авіатехнічним майном, паливно-мастильними матеріалами, газами та іншими матеріальними засобами. Проводить навчальні, організаційні та методичні заходи у межах своєї компетенції. Представляє начальнику авіаційно-технічної бази в установленому порядку працівників до призначення, переміщення, звільнення, заохочення або винесення догани. Здійснює планування оперативного та перспективного використання повітряних суден, їх періодичного технічного обслуговування, ремонту, доробки, додержання термінів виконання технічного обслуговування повітряних суден та нормативів часу знаходження їх на обслуговуванні, розроблення виробничих завдань цехам, контроль виконання планів перспективного та оперативного використання повітряних суден, диспетчерського графіка використання та технічного обслуговування повітряних суден, обліку та залишку ресурсів авіаційної техніки. Контролює додержання виробничої та трудової дисципліни у відділі.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом; авіаційну техніку, що експлуатується, її експлуатаційну документацію, організацію технічної експлуатації авіаційної техніки, завдання та функції підрозділів авіапідприємства, порядок їх взаємодії під час підготовки повітряних суден до польотів, організацію праці та управління технічним обслуговуванням, основи економіки, організацію виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом з оперативного управління виробництвом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 5 років.

41. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ ПУНКТІВ РАЙОНУ АЕРОДРОМУ ТА ЗОНИ ЗЛЬОТУ І ПОСАДКИ

Завдання та обов'язки. Організовує і контролює роботу підпорядкованих йому підрозділів з обслуговування повітряного руху. Організовує контроль за дотриманням встановлених правил та процедур з обслуговування повітряного руху у межах району відповідальності. Організовує і контролює роботу з обслуговування повітряного руху літерних рейсів підлеглих йому підрозділів. За наявності чинного свідоцтва диспетчера служби руху періодично здійснює безпосереднє управління повітряним рухом з робочих місць диспетчерів відповідно до кваліфікаційних відміток. Бере участь у розслідуванні порушень правил і процедур з обслуговування повітряного руху і розробляє пропозиції щодо їх запобігання. Удосконалює оснащення робочих місць диспетчерів виходячи з необхідності забезпечення оптимальних умов для управління повітряним рухом. Бере участь в удосконаленні структури повітряного простору свого району (зони) обслуговування повітряного руху і розробці документів з управління повітряним рухом. Розробляє посадові інструкції для персоналу з обслуговування повітряного руху. Планує, організовує і проводить професійні навчання, перепідготовку диспетчерів з управління повітряним рухом, підвищення кваліфікації, а також перевірку і продовження термінів дії свідоцтв диспетчерів. Бере участь у підготовці текстів угод про взаємодію між суміжними РЦ, узгоджує та забезпечує дотримання їх вимог. Організовує обмін передовим досвідом у галузі управління повітряним рухом між сусідніми РЦ та службами обслуговування повітряного руху. Постійно вдосконалює свої знання з організації обслуговування повітряного руху. Періодично здійснює безпосереднє управління повітряним рухом (за наявності чинного свідоцтва диспетчера служби руху). Тимчасово відсторонює від роботи фахівців, які не забезпечують безпеку польотів. Подає пропозиції про переміщення, звільнення, заохочення, накладення дисциплінарних стягнень на працівників з обслуговування повітряного руху.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні розпорядження стосовно управління повітряним рухом; технології роботи диспетчерських пунктів; організацію обслуговування повітряного руху, обмеження та льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти у межах району відповідальності; організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; основні показники роботи підприємства і свого підрозділу; основи трудового законодавства, документи стосовно оплати праці і способи її мотивації; методику навчання диспетчерів управління повітряним рухом; передовий світовий досвід з організації обслуговування повітряного руху; безпеку життєдіяльності. У разі організації роботи, планування, координації і безпосереднього управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях і міжнародних аеропортах повинен знати правила і процедури ведення радіозв'язку англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

42. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ УКРАЕРОЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання плану використання повітряного простору України та повітряного руху. Організовує та контролює здійснення поточного планування та координування використання повітряного простору особовим складом чергової зміни. Координує роботу чергових змін районних центрів обслуговування повітряного руху з безпосереднього обслуговування повітряного руху. Взаємодіє з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади з питань використання повітряного простору. Організовує аварійне оповіщення про повітряні судна, які зазнають або зазнали лиха чи пропали безвісти, а також інші надзвичайні події згідно з переліком. Забезпечує відповідні дії у разі отримання від органів військ протиповітряної оборони України сигналів "Режим", "Стріла" та "Килим". Організовує підготовку та контроль готовності працівників чергової зміни Украероцентру до роботи.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, ОПП-85, НВП-99, НШС93, НПП ГА-85v0077400-85; Повідомлення щодо обслуговування повітряного рухуz0354-02; інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах, поза повітряними трасами та місцевих повітряних лініях; інструкції щодо взаємодії Украероцентру з командним пунктом збройних сил ЗС України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади; правила та рекомендовану практику ІКАО; процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в частині, що стосується; посадові інструкції та технологію роботи посадових осіб чергової зміни Украероцентру та районних центрів обслуговування повітряного руху; основні льотно-технічні характеристики повітряних суден; основи повітряної навігації; правила охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі управління повітряним рухом - не менше 5 років.

43. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ СЛУЖБИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво роботою особового складу зміни служби організації пасажирських перевезень для забезпечення виконання плану відправлень пасажирів, безпеки та регулярності руху літаків. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, забезпечує чітке виконання особовим складом зміни встановленої технології обслуговування пасажирів та клієнтів, які потребують перевезення вантажів, комерційного обслуговування літаків, які вилітають та прилітають. Здійснює контроль за підготовкою до вильоту та зустрічі літаків підконтрольних, літерних рейсів. Забезпечує раціональну організацію праці працівників зміни, рівномірний розподіл роботи між бригадами, групами, правильне та ефективне використання технологічного обладнання, засобів зв'язку та механізації. Проводить щоденний інструктаж та нараду з особовим складом зміни, контролює проведення відповідних нарад старшими груп з працівниками, у разі потреби проводить перестановку людей у зміні з метою своєчасного забезпечення виконання плану руху літаків. Систематично аналізує причини несвоєчасного виконання технологічних операцій, що привели до затримки літаків, вживає заходів щодо їх запобігання. Контролює забезпеченість працівників зміни необхідним технологічним обладнанням, транспортними засобами перонної механізації, документації для роботи, засобами інформації. Контролює дотримання працівниками зміни трудової та виробничої дисципліни, встановленої форми огляду. Проводить роботу з метою підвищення професійного рівня працівників зміни, трудової та виробничої дисципліни. Розглядає заяви, пропозиції та скарги пасажирів, проводить розслідування причин виникнення скарги та подає доповідну записку разом з пояснювальними записками осіб, які винні у виникненні скарги. Під час масових затримок рейсів та скупчення пасажирів організовує розташування на нічліг та відправку пасажирів іншими видами транспорту, під час виникнення аварійної ситуації на літаку організовує аварійно-рятувальні роботи з метою надання допомоги пасажирам, вивозу багажу. Особисто організовує комерційне обслуговування літаків, що виконують комерційні рейси.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських перевезень; розклад руху повітряних суден, правила оформлення перевізної документації; основні положення трудового законодавства; основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

У разі міжнародних перевезень - знання правил імміграційного контролю та іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професією старшого агента з організації авіаперевезень - не менше 2 років.

44. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ЦЕХУ (ДІЛЬНИЦІ) З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю зміни цеху (дільниці) з технічного обслуговування авіаційної техніки і технологічного обслуговування устаткування відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці. Очолює роботу з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування авіаційної техніки, які забезпечують своєчасне обслуговування, налагодження і ремонт авіаційної техніки, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення її експлуатації. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу зміни цеху (дільниці), підвищення продуктивності праці працівників, зниження собівартості технічного обслуговування у разі високої якості робіт, що виконуються, ефективне використання основних і оборотних фондів. Організовує розроблення і доведення до виконавців планових завдань і графіків технічного обслуговування, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ним. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості обслуговування авіаційної техніки, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості робіт, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність, роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування. Забезпечує безпеку і регулярність польотів, виконання графіків технічного обслуговування, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, в розслідуванні причин відмов та несправностей авіаційної техніки, аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання. Організовує облік відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків у роботі інженерно-технічного складу, аналізує їх причини, вживає заходів щодо їх запобігання. Організовує прийом повідомлень бортінженерів (бортмеханіків, пілотів) щодо роботи повітряного судна в рейсі, перевіряє записи в бортовому журналі про відмови та несправності, визначає їх причини. Контролює стан повітряних суден, що обслуговуються, виконання норм їх огляду, своєчасне відновлювання несправних повітряних суден, забезпечує їх нормативну справність, упроваджує заходи щодо підвищення ефективності використання повітряних суден. Забезпечує виконання робіт з технічного обслуговування авіаційної техніки та контролює їх якість, надає допомогу бригадирам (авіатехнікам) під час виконання складних і відповідальних монтажних та регламентних робіт, засвідчує придатність до польоту повітряного судна. Забезпечує збереження повітряних суден під час технічного обслуговування, додержується правил передачі суден між службою з технічного обслуговування, екіпажем та службою охорони. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування, вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання відповідно до вимог експлуатаційної документації. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, надає установлену звітність. Координує роботу підпорядкованих служб. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Надає допомогу і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить виховну роботу в колективі. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу. Організовує підготовку працівників підрозділу з освоєння нової авіаційної техніки. Організовує навчання працівників, які прийняті на роботу або направлені на стажування в цех (дільницю), проводить заняття з авіаційним персоналом, керує виробничою практикою учнів.

Повинен знати: постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти урядового органу державного управління в галузі авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку цеху (дільниці); систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування в підрозділі; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування, основи економіки, організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професією інженера з технічного обслуговування повітряних суден категорії C - не менше 3 років, категорії B - не менше 5 років.

45. НАЧАЛЬНИК КОМАНДИ ВІДОМЧОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ

Завдання та обов'язки. Організовує комплекс заходів, спрямованих на захист діяльності аеропорту від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність. Підтримує і вдосконалює системи охорони та захисту повітряних суден, об'єктів радіонавігації, зв'язку, життєзабезпечення. Планує основні перспективні та річні заходи у обсязі виконання вимог програми безпеки аеропорту. Здійснює контроль за виконанням норм, правил і процедур охорони у підрозділах аеропорту з метою опрацювання превентивних заходів захисту їх діяльності. Здійснює введення в експлуатацію придбаного обладнання охоронно-пожежної сигналізації, забезпечує контроль за проведенням ремонту і випробувань устаткування, додержанням інструкцій з експлуатації і технічного нагляду. Організовує і проводить навчання та інструктажі з питань дотримання вимог та стандартів у сфері забезпечення авіаційної безпеки з авіаційним персоналом. Проводить службові розслідування щодо порушення вимог авіаційної безпеки персоналом аеропорту іншими фізичними та юридичними особами.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, власні нормативні документи підприємства, правила, стандарти та рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань; засоби і способи врегулювання кризових ситуацій, методику проведення службових розслідувань; норми охорони праці, основи менеджменту у сфері управління діяльністю авіаційних підприємств.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста - стаж роботи за фахом - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

46. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ АВІАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРО-, РАДІО- ТА ПРИЛАДОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання, обслуговування устаткування відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці. Очолює роботу з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування авіаційної техніки, які забезпечують своєчасне обслуговування, налагодження і ремонт авіаційної техніки, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення її експлуатації. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу лабораторії. Організовує розроблення і доведення до виконавців планових завдань і графіків технічного обслуговування, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ним. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, запобігання браку і підвищення якості обслуговування авіаційної техніки, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості робіт, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність, роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування. Забезпечує безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, у розслідуванні причин відмов та несправностей авіаційної техніки, аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування, вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання, що в них встановлено. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, подає установлену звітність. Координує роботу підпорядкованих служб. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Надає допомогу і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить виховну роботу в колективі. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу. Організовує підготовку працівників підрозділу з освоєння нової авіаційної техніки. Організовує навчання працівників, які прийняті на роботу або направлені на стажування в лабораторію. Проводить заняття з авіаційним персоналом, керує виробничою практикою учнів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативноправові акти урядового органу державного управління в галузі авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали; перспективи технічного розвитку лабораторії, систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування в підрозділі; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт, стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування; основи економіки організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з технічного обслуговування повітряних суден категорії C - не менше 3 років, категорії B - не менше 5 років.

47. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Керує роботою служби. Організовує та контролює збір, оброблення та розповсюдження аеронавігаційної інформації. Забезпечує надання інформації, необхідної для виконання польотів повітряних суден та аеронавігаційної інформації усім, хто її потребує. Визначає напрями розвитку служби з питань аеронавіаційної інформації. Організовує та забезпечує виконання задач та функцій, покладених на службу аеронавігаційної інформації. Здійснює контроль за розповсюдженням аеронавігаційних документів та інформації, отриманих від служби аеронавігаційної інформації іноземних держав та регіональних міжнародних центрів. Організовує роботу й ефективну взаємодію служби з іншими відомствами та установами з питань аеронавігаційної інформації. Забезпечує виконання підпорядкованим складом наказів, розпоряджень та інших нормативно-правових документів організацій вищого рівня. Організовує роботу підпорядкованого складу, контролює виконання посадових обов'язків та вживає заходів з забезпечення їх виконання. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам начальника, керівникам підрозділів. Забезпечує зберігання державної таємниці та іншу інформацію, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу. Вживає заходів щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівників служби, поліпшення роботи служби та впровадження нових технологій.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; постанови, накази, інструкції, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту; документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО); сучасні методи господарювання й управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, етику ділового спілкування та ведення переговорів; вітчизняні й світові досягнення в області авіації, що стосуються аеронавігаційної інформації; основи трудового законодавства України; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища авіаційна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

48. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ НАЗЕМНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу підпорядкованої йому служби радіотехнічного забезпечення відповідно до вимог чинних у галузі та підприємстві нормативних документів, що регламентують діяльність служби. Забезпечує виконання планів та завдань, вживає заходів, які спрямовано на підвищення ефективності та якості роботи служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу. Організовує та забезпечує технічну експлуатацію засобів радіотехнічного забезпечення у суворій відповідності до вимог чинних нормативних документів. Організовує постійний контроль за виконанням регламентів та дотриманням технології обслуговування засобів радіотехнічного забезпечення, правил охорони праці та пожежної охорони, а також керівних документів, що регламентують діяльність служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу. Проводить планову перевірку роботи підпорядкованих йому служб радіотехнічного забезпечення, технічного стану засобів радіотехнічного забезпечення, ведення технічної та оперативної документації, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Регулярно розглядає відгуки, пропозиції та зауваження льотного та диспетчерського складу, а також інспекторів з безпеки польотів щодо роботи засобів радіотехнічного забезпечення та вживає заходів щодо усунення відзначених недоліків. Взаємодіє з іншими службами регіонального структурного підрозділу та іншими організаціями з питань, що стосуються діяльності служби радіотехнічного забезпечення. Разом з профспілками проводить виховну роботу з особовим складом служби радіотехнічного забезпечення, спрямовану на зміцнення трудової та технологічної дисципліни.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність підприємства; структуру підприємства та регіонального структурного підрозділу, взаємодію усіх його ланок; нормативні документи з технічної експлуатації, основи економіки, основи трудового законодавства, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом у службі регіонального структурного підрозділу: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років,

49. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності регіонального структурного підрозділу. За дорученням Украероруху (або головного підприємства) здійснює зовнішньоекономічну діяльність з надання послуг іноземним суб'єктам господарчої діяльності у сфері обслуговування повітряного руху. Спрямовує діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Організовує виробничо-господарську діяльність регіонального структурного підрозділу на основі застосування методів планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду. Забезпечує здійснення бухгалтерського, податкового, оперативного обліку та складання бухгалтерської, податкової, статистичної звітності згідно з чинним законодавством України і розпорядженнями Украероруху (головного підприємства). Планує, здійснює і координує ефективне і безпечне використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху у районі (зонах) відповідальності регіонального структурного підрозділу та визначає напрями розвитку щодо вдосконалення структури повітряного простору. Вирішує питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, начальникам служб обслуговування повітряного руху, начальникам виробничих відділів та служб свого підрозділу. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. Представляє регіональний структурний підрозділ у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами на основі повноважень, визначених Положенням та окремим дорученням Украероруху (головного підприємства). Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу підприємства. Бере участь у розробленні, укладанні і виконанні колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, їх підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці і навколишнього середовища.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, настанови, інструкції, накази й інші документи, які регламентують організацію роботи регіонального структурного підрозділу; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємств; стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва; економіку, організацію виробництва, праці і управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років.

50. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Несе особисту відповідальність за виконання завдань і функцій службою перевезень. Координує діяльність служби з іншими підрозділами авіапідприємства. Організовує професійну підготовку та навчання з охорони праці працівників служби, забезпечує виконання ними трудової і технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за дотриманням правил авіаційної безпеки персоналом служби, забезпечує організацію робіт та нормальні, безпечні санітарно-гігієнічні умови праці працівників служби, організовує роботу по забезпеченню безпечних умов праці. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO і контролює діловодство служби, забезпечує конфіденційність у роботі служби. Вживає заходів щодо збереження вантажів, які перевозяться повітряними суднами авіакомпанії, а також матеріальних цінностей авіакомпанії, що знаходяться в користуванні служби. Вирішує питання в межах своєї компетенції, дає розпорядження, рекомендації, обов'язкові для виконання підлеглими йому працівниками. Коригує застосування тарифів, виходячи з умов ринку.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; льотно-технічні дані повітряних суден, що експлуатуються, характеристики трас, аеропортів; методичні положення щодо складання розкладу руху повітряних суден, план перевезень авіакомпанії; методи визначення економічної ефективності введення нових повітряних ліній, змінення частоти руху та типів повітряних суден; правила застосування авіаційних тарифів; передовий вітчизняний та світовий досвід, перспективи розвитку в галузі вантажних авіаперевезень; основні положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

У разі виконання міжнародних перевезень - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

51. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ (АВІАКОМПАНІЇ, АЕРОПОРТУ, АЕРОДРОМУ)

Завдання та обов'язки. Організовує та удосконалює пошуково-рятувальне забезпечення польотів, експлуатацію, збереження, технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів і спорядження. Розробляє проекти наказів, розпоряджень та інструкцій з організації та проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт та реалізує їх після затвердження. Бере участь у розробленні та реалізації плану заходів на випадок аварійних подій з повітряними суднами на підприємстві (аеропорту), в організації та проведенні тренажів та навчань щодо перевірки їх реальності. Бере участь у підготовці та погодженні договорів щодо проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт, в організації взаємодії з рятувальними підрозділами інших відомств, що залучаються до спільного проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, розробленні та реалізації програм аварійно-рятувальної підготовки авіаційного персоналу, розслідуванні авіаційних подій з цивільними повітряними суднами. Розробляє програми щорічної спеціальної аварійно-рятувальної підготовки екіпажів повітряних суден та персоналу підприємства, що залучається до пошуково-рятувального забезпечення польотів, організовує навчання їх діям у аварійній та надзвичайних ситуаціях. Контролює правильність експлуатації, збереження і технічного обслуговування авіаперсоналом аварійно-рятувальної техніки, інших засобів, спорядження та обладнання, вживає заходів щодо забезпечення ними згідно з встановленими нормами. Складає заявки на матеріали і технічні засоби, що необхідні для проведення пошукових, аварійно-рятувальних та евакуаційних робіт. Веде технічну та облікову документацію, готує матеріали для звітності. Організовує впровадження і освоєння сучасних рятувальних засобів і техніки, оснащення ними аварійно-рятувальних команд, технологію їх застосування під час організації й проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, вимоги до системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації України, інші документи галузі, котрі регламентують діяльність служби та технічну експлуатацію аварійно-рятувальних засобів; документи і стандарти міжнародних організацій, що застосовуються в Україні; накази, вказівки, інструкції та розпорядчі документи підприємства, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт; тактико-технічні дані пошукової та аварійно-рятувальної техніки, пошукові характеристики повітряних суден; радіотехнічні засоби зв'язку та пошуку; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі пошуку та рятування; основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму; правила та періодичність ведення встановленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва про післядипломне підвищення кваліфікації з напряму пошуково-рятувального забезпечення польотів протягом останніх 3 років. Стаж з льотної роботи або на інженерних посадах - не менше 3 років.

52. НАЧАЛЬНИК ОБ'ЄКТІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку відповідно до законодавства України та вимог чинних в цивільній авіації нормативних документів. Організовує та забезпечує якісну технічну експлуатацію, надійну та безперебійну роботу обладнання об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Організовує та здійснює постійний контроль за виконанням регламентів та дотриманням технології обслуговування і ремонту засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, охорони праці, пожежної безпеки, наказів та вказівок органів цивільної авіації з цих питань. Організовує розроблення посадових інструкцій підлеглих працівників. Проводить перевірку об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, здійснює заходи з усунення виявлених недоліків. Регулярно розглядає відгуки, пропозиції та зауваження льотного та диспетчерського складу про роботу засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, приймає необхідні рішення з метою усунення виявлених недоліків. Організовує та контролює господарську діяльність об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Бере участь в організації та проведенні льотних перевірок засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Бере участь у складанні планів будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Організовує та контролює виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт із заміни та введення в експлуатацію нових наземних засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Планує та здійснює контроль за проходженням перепідготовки працівників у навчальних закладах цивільної авіації. Організовує стажування студентів навчальних закладів. Сприяє підвищенню кваліфікації персоналу шляхом організації технічного навчання, організовує та проводить вивчення керівних документів, що регламентують роботу засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Організовує раціоналізаторську та винахідницьку роботу, впроваджує нові форми та методи технічної експлуатації.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; законодавство України про працю, нормативні акти з охорони праці; нормативні документи керівних органів цивільної авіації, нормативно-розпорядчі документи, що регламентують роботу, технічне обслуговування та ремонт радіотехнічного обладнання, перспективи розвитку радіолокаційного, радіонавігаційного обладнання та засобів зв'язку, основи економіки, організації виробництва і управління.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

53. НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Розробляє та узгоджує з керівниками інших підрозділів план розвитку авіаційно-технічної бази, заходи з удосконалення організації виробництва, праці та управління, методів технічного обслуговування приписних повітряних суден та механізації робіт. Вживає заходів з удосконалення технічного стану приписного парку повітряних суден. Вимагає своєчасного виконання доробок, забезпечення нормативної справності повітряних суден. Бере участь у метрологічній атестації устаткування, що виготовляється, та експертизі документації, що розробляється. Вивчає інформацію про відмови та несправності авіаційної техніки, матеріали з аналізом їх причин. Вживає заходів щодо запобігання відмовам та несправностям приписних повітряних суден; спільно з відділом технічного контролю, лабораторією діагностики технічного стану авіаційної техніки або самостійно розроблює та доводить до працівників інформацію про знов виявлені, повторні та небезпечні відмови та несправності авіаційної техніки. Розроблює технологічну документацію відповідно до вимог правил і норм з охорони небезпечної праці, готує пропозиції щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці робітників. Проектує нові та вдосконалює конструкцію існуючих засобів наземного обслуговування спеціального призначення, інструменту, пристроїв, необхідних для обслуговування авіаційної техніки. Аналізує зміст діючих регламентів технічного обслуговування та технологічних вказівок. Організовує розроблення пропозицій щодо удосконалення технічного обслуговування. Контролює правильність оформлення пономерної документації на повітряні судна. Контролює підготовку повітряних суден, що прямують на ремонт, та їх пономерну документацію. Інструктує працівників, які здають судна у ремонт та одержують після ремонту, про порядок оформлення документації. Керує розробленням та впровадженням стандартів підприємства, впроваджує у виробництво державні та галузеві стандарти. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Зберігає еталонні та контрольні екземпляри експлуатаційної документації на авіаційну техніку, вносить до них зміни та доповнення, контролює ведення робочих екземплярів у відповідності до вимог інструкції, затвердженої начальником авіаційно-технічної бази. Організовує раціоналізаторську та винахідницьку роботу, своєчасне вивчення та виконання керівних документів з питань технічної експлуатації авіаційної техніки.

Повинен знати: постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічної підготовки виробництва; напрями та перспективи розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; виробничі потужності та режими роботи устаткування, правила його експлуатації; методи виявлення і використання резервів виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції; організацію технічної підготовки виробництва; порядок приймання устаткування в експлуатацію; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної підготовки виробництва, організації та управління; основи трудового законодавства; організацію виробництва, методи технічного обслуговування та технологію поточного ремонту авіаційної техніки, правила контролю повітряних суден та оцінки їх технічного стану, завдання та функції підрозділів авіаційно-технічної бази.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи з технічної підготовки виробництва: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

54. НАЧАЛЬНИК УКРАЕРОЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію, керівництво та контроль діяльності усього персоналу Украероцентру. Забезпечує виконання Украероцентром основних завдань та функцій. Організовує та контролює планування використання повітряного простору України та повітряного простору під відповідальністю України. Забезпечує готовність Украероцентру до функціонування в особливий період. Організовує та контролює роботу підлеглих працівників щодо виконання завдань та функцій покладених на Украероцентр. Взаємодіє з органами, організаціями, установами щодо використання повітряного простору, передбаченими нормативними документами.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України1281-99-п; Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України; положення про Украероцентр; інструкції, положення, накази, що регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору; стандарти та рекомендовану практику міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), процедури Євроконтролю; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі використання повітряного простору - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

55. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ КОМУТАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ

Завдання та обов'язки. Організовує та удосконалює технічну експлуатацію обладнання центру комутації повідомлень. Організовує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання. Перевіряє технічний стан обладнання та джерел електроживлення. Веде облік і аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Упроваджує організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта. Організовує виконання робіт з монтажу, налагоджування та вводу в експлуатацію нового технологічного обладнання центру. Контролює виконання графіків технічного обслуговування обладнання, ведення технічної документації, готує матеріали для звітності. Контролює виконання заявок на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Сприяє забезпеченню економії енергії та матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання. Оперативно керує мережею авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку України. Організовує взаємодію із суміжними центрами авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку Європейського регіону. Планує розвиток мережі авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку України.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх його ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи управління та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта; перспективи розвитку обладнання зв'язку; основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму; організацію та принципи планування телеграфної мережі цивільної авіації; будову та особливості мережі авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку, основні параметри та технологічні особливості обладнання Центру комутації повідомлень; основні характеристики та схемні особливості каналів зв'язку, підключених до Центру комутації повідомлень; ділові якості підлеглого персоналу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією провідного інженера-технолога Центру комутації повідомлень - не менше 5 років.

56. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу центру підвищення кваліфікації з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації авіаційних працівників, методичного забезпечення та науково-пошукової діяльності. Керує діяльністю центру підвищення кваліфікації відповідно до положення про центр та законодавства України. Проводить підбір та розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності центру підвищення кваліфікації. Здійснює контроль за веденням та зберіганням документації. Розробляє щомісячні та річні плани роботи центру підвищення кваліфікації та забезпечує рівномірне завантаження працівників. Представляє центр підвищення кваліфікації в інших установах відповідно до своєї компетенції та наданих повноважень.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України1281-99-п; нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи МТУ, Укравіатрансу, Украероруху, Міністерства освіти України, які визначають порядок діяльності центру підвищення кваліфікації відповідно до покладених на нього завдань; стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно професійної підготовки авіаційних працівників, сучасні методи господарювання та управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій щодо напрямів діяльності; економіку, організацію виробництва, праці та управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

57. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу центру управління повітряним рухом з питань організації обслуговування повітряного руху. Періодично здійснює безпосереднє управління повітряним рухом з робочих місць диспетчерів свого підрозділу. Контролює роботу чергових диспетчерських змін з управління повітряним рухом літерних рейсів. Організовує контроль за дотриманням правил використання повітряного простору України. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій, веде облік та аналіз авіаційних подій і порушень правил обслуговування повітряного руху, розробляє заходи щодо їх усунення. Вивчає, узагальнює, удосконалює і впроваджує передові форми і методи організації та контролю управління повітряним рухом. Проводить показові розбори роботи змін з використанням технічних засобів об'єктивного контролю. Дає оцінку роботи кожної диспетчерської зміни. Удосконалює організацію праці і технічне оснащення робочих місць диспетчерів, планує, організовує і проводить технічне навчання. Забезпечує ведення установленої документації. Організовує підбір та розстановку кадрів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); основні правила польотів України; настанови. Інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технології роботи диспетчерських пунктів; організацію управління повітряним рухом; обмеження та заборони на період роботи чергової зміни; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт, організацію обслуговування повітряного руху, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки, організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; основні показники роботи підприємства і свого підрозділу; економіку, наукову організацію праці, основи менеджменту; нормативні документи стосовно оплати і стимулювання праці; основи трудового законодавства, методику професійної підготовки диспетчерів служби руху; передовий світовий досвід з організації управління повітряним рухом; безпеку життєдіяльності.

У разі організації роботи, координації і безпосереднього управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях і в аеропортах повинен знати правила ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта з підготовки керівників польотів або начальників центрів управління повітряним рухом за спеціальними програмами. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років або за професією диспетчера управління повітряним рухом - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

58. НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЛЬОТНОГО ЗАГОНУ

Завдання та обов'язки. Використовує в роботі нормативні документи, що регламентують діяльність цивільної авіації України. Організовує та впроваджує системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Планує та здійснює контроль за виконанням плану роботи з наступним повідомленням директору про хід його виконання. Своєчасно одержує необхідні документи та здійснює контроль за їх вивченням особовим складом льотної служби. Готує матеріали льотних розборів, використовуючи накази, директиви, вказівки та інформацію Укравіатрансу. Складає та своєчасно подає до авіакомпанії заявки на необхідні документи, оргтехніку для льотної служби. Здійснює постійний контроль за суворим дотриманням плану-графіка обліку роботи та відпочинку льотного складу. Готує та оформлює необхідну документацію на працівників льотного складу (підвищення в класі, перенавчання, допуск до самостійної роботи, атестація, льотні справи, льотні книжки тощо). Веде льотну документацію у суворій відповідності до Інструкції про порядок ведення льотно-штабної документації. Під час тимчасової відсутності директора виконує його обов'язки з керівництва діяльністю льотної служби, аналізу стану дисципліни, забезпечення проведення професійного навчання та вивчення керівних документів особовим складом. Доповідає директору про всі розпорядження та вказівки, що були одержані під час його відсутності.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; укази Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази Мінтрансу, Укравіатрансу, інших державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України НТЭРАТ ГА; основи трудового законодавства; організацію планування та методику навчання льотній роботі; методику аналізу льотної роботи; організацію виробництва, правила і норми охорони праці та вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників цивільної авіації нижчого рівня - не менше 3 років.

59. ПРЕЗИДЕНТ АВІАПІДПРИЄМСТВА (АВІАКОМПАНІЇ)

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивних методик організації навчального процесу, управління, удосконалення господарського механізму. Організовує та впроваджує систему управління згідно з ДСТУ ISO. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. Організовує господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів підприємства шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: керівникам з навчального (підготовчого) процесу, заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Організовує розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, методик, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення високоякісного підготовчо-навчального процесу. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Контролює роботу підприємства та навчально-методичної ради, оснащення навчальних, технічних класів навчальною технікою, експонатами та документацією. Організовує підготовку і стажування персоналу викладачів (інструкторів), перевірку дотримання програм навчального процесу, знань і навичок складу підприємства та проведення належного контролю за якістю навчального (підготовчого) процесу. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників. Розроблює та здійснює заходи для якісної підготовки/навчання слухачів з освоєння навчального матеріалу та успішного складення іспитів. Вживає заходів щодо розвитку навчально-технічної бази, оснащення підприємства інформаційним та технологічним обладнанням, засобами діагностування та наземного обслуговування, пристроями та інструментом.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності авіапідприємств; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємств цивільної авіації; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації; можливості ефективного використання наукових досягнень з підготовки авіаційного персоналу; порядок розроблення і затвердження планів та програм з підготовки (навчання) авіаційного персоналу, виробничо-господарської діяльності; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки, методології і технології відповідно до освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності авіапідприємств; економіку, організацію праці і управління; напрями та принципи розвитку фінансово-економічної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів; авіаційну техніку, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, забезпечення придатності до польотів, задачі та функції підрозділів інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємств, що залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден; програми освоєння, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, що здійснює навчальне підприємство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі цивільної авіації - не менше 5 років.

60. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПОЛЬОТІВ

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю служби, розподіляє обов'язки між працівниками за напрямами роботи, очолює та контролює їх роботу. Організовує своєчасне та якісне виконання покладених на службу завдань щодо забезпечення контролю за польотами, впровадження нових технологій для підвищення ефективності роботи служби. Аналізує та оцінює стан підготовки працівників служби та технічного забезпечення для здійснення контролю польотів. Організовує отримання експлуатантом необхідної інформації та документів для здійснення польотів. Створює умови та забезпечує належне збереження у робочому стані приладів, устаткування, спорядження, засобів контролю, що закріплені за службою. Проводить роботу з пошуку та використання додаткових резервів для забезпечення та контролю польотів, дотримання експлуатантами вимог відповідних документів. Організовує роботу та забезпечує ефективну взаємодію служби з іншими підрозділами експлуатанта та відповідними службами аеропортів, що забезпечують і контролюють виконання польотів. Контролює забезпечення працівників служби нормативно-правовою та інструктивною документацією, відповідним технічним устаткуванням щодо регулювання польотів, накопичення та аналізу льотної інформації і внесення її до банку даних. Забезпечує виконання підпорядкованими працівниками наказів, розпоряджень, інших нормативно-правових документів. Контролює виконання заходів, спрямованих на підвищення продуктивності та якості праці персоналу служби. Бере участь у вирішенні кадрових питань служби та подає відповідні пропозиції керівництву. Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників служби. Контролює ведення відповідної облікової документації. Приймає рішення щодо заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни, проводить виховну роботу серед працівників служби. Контролює виконання працівниками служби правил охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України, Повітряний кодекс України3167-12; акти законодавства, що стосуються діяльності авіаційного транспорту; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, відповідні документи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють діяльність відповідної служби цивільної авіації; основні засади забезпечення та контролю польотів; правила радіообміну з екіпажами повітряних суден; типи повітряних суден та порядок їх обслуговування; правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден; основи трудового законодавства, економіки, організації праці та управління; номенклатуру ділової документації та порядок її ведення; правила ділового етикету; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; правила охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідно до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації на посадах керівників нижчого рівня: для магістра не менше 3 років, спеціаліста не менше 5 років. Післядипломна освіта у галузі управління.

Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

61. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПОЛЬОТІВ

Завдання та обов'язки. Організовує діяльність зміни забезпечення та контролю польотів, розподіляє обов'язки між підпорядкованими йому працівниками, визначає поточні завдання, очолює та контролює їх роботу. Несе відповідальність за своєчасне виконання зміною завдань та функцій із забезпечення та контролю польотів за відповідними рейсами. Організовує своєчасну підготовку диспетчерів до контролю за польотами повітряних суден. Здійснює оперативний контроль за роботою диспетчерів із забезпечення ритмічності польотів. Аналізує відхилення від параметрів режимів польотів, вживає необхідних оперативних заходів щодо усунення причин, що обумовили порушення льотного процесу. Проводить роботу з пошуку та використання додаткових резервів для поліпшення обслуговування та збільшення частоти руху повітряних суден на маршрутах. Аналізує результати роботи зміни, вживає заходів щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Забезпечує контроль за отриманням експлуатантами необхідної інформації та документації для здійснення польотів. Організує ефективну взаємодію зміни з іншими структурними підрозділами експлуатанта та відповідними службами аеропортів, що забезпечують та контролюють виконання польотів. Організовує та контролює роботу із поточного планування та координує виконання добового плану польотів. У разі виникнення нестандартних та аварійних ситуацій діє відповідно до чинного законодавства, вимог інструкцій, стандартів та положень. Вживає заходів щодо впровадження та освоєння сучасних технологій забезпечення контролю польотів. Забезпечує належну експлуатацію приміщення та засобів комунікації і зв'язку, закріплених за зміною. Контролює дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує складання звітної документації згідно з установленим порядком та подає її за призначенням. Подає пропозиції керівництву про заохочення, накладання дисциплінарних стягнень на працівників зміни. Сприяє підвищенню кваліфікації підпорядкованих йому працівників.

Повинен знати: Конституцію України, Повітряний кодекс України3167-12; акти законодавства, що стосуються діяльності авіаційного транспорту; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, відповідні документи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють діяльність відповідної служби цивільної авіації; основні засади забезпечення та контролю польотів; правила радіообміну з екіпажами повітряних суден; типи повітряних суден; правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден; основи трудового законодавства, організації праці та управління; номенклатуру ділової документації та порядок її ведення; правила ділового етикету та професійної етики; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; правила охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації на посадах керівників нижчого рівня: для магістра не менше 2 років, спеціаліста не менше 3 років. Післядипломна освіта у галузі управління.

Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.


( Розділ "Керівники" із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку
N 585 від
05.07.2007 )

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ДИСПЕТЧЕР-ІНСТРУКТОР СЛУЖБИ РУХУ

Завдання та обов'язки. Проводить стажування працівників з керування повітряним рухом, контролює їх роботу в початковий період самостійної роботи та надає їм практичну допомогу, оформлює документи на допуск до самостійної роботи. Контролює практичну підготовку диспетчерського складу з управління повітряним рухом. Аналізує рівень практичної і теоретичної підготовки диспетчерського складу. Готує рекомендації про їх подальше професіональне використання. Бере участь в атестації диспетчерів, плануванні підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників. Проводить технічні та методичні навчання з позаштатними диспетчерами-інструкторами свого структурного підрозділу, контролює їх роботу щодо навчання і виховання молодих працівників. Володіє, узагальнює і розповсюджує передові форми і методи професійного навчання працівників обслуговування повітряного руху. Вносить пропозиції щодо удосконалення професійної підготовки молодих працівників і методичної роботи з керівним складом підрозділів обслуговування повітряного руху.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, методику професійної підготовки диспетчерського складу та оцінки їх практичних навичок, основи педагогіки; Статут підприємства; основи трудового законодавства; основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технологію відповідного диспетчерського пункту; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт, організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом ПС на площі аеродрому; основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху, основи педагогіки; методику професійної підготовки диспетчерів служби руху; передовий вітчизняний і світовий досвід професійної підготовки працівників обслуговування повітряного руху. Безпеку життєдіяльності.

У разі планування і координації обслуговування повітряного руху на міжнародних повітряних лініях і аеропортах повинен знати: правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами служби руху і мати допуск до його ведення, англійську мову для ведення радіозв'язку із суміжними зарубіжними центрами обслуговування повітряного руху та ведення переговорів з екіпажами іноземних авіакомпаній (або їх представниками), які готуються до вильоту або прибули (виконали посадку на аеродромі).

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу. Відповідний документ про закінчення курсів підготовки диспетчерів-інструкторів у сертифікованому навчальному закладі за спеціальними програмами, затвердженими відповідно до встановлених вимог. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

2. ЕКСПЕРТ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Бере участь у розробленні та супроводженні документів щодо системи якості; розробляє та супроводжує стандарти служби аеронавігаційної інформації; виконує експертизу створюваних документів аеронавігаційної інформації та документів нормативного характеру щодо аеронавігаційної інформації; проводить аналіз забезпечення якості і подає звіти для вжиття коригуючих заходів стосовно якості документів аеронавігаційної інформації; веде супровід документів, які стосуються системи якості в службі аеронавігаційної інформації, зберігає звіти аналізів якості аеронавігаційної інформації, створюваних під час внутрішніх перевірок якості; бере участь у розробленні, удосконаленні і впровадженні системи управління якістю та створенні стандартів і елементів якості, бере участь у контролі їх додержання; вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції (робіт та послуг), випуск браку, і бере участь у розробленні і впровадженні заходів до їх усунення; вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення і упровадження систем управління якістю; бере участь у створенні стандартів служби з управління якістю, в атестації якості продукції; бере участь у розробленні методик та інструкцій з поточного контролю якості робіт у процесі виготовлення продукції; бере участь у контролі виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за упровадженням і додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції; веде облік і складає звітність про діяльність Служби у сфері управління якістю продукції.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; керівництво з виконання польотів у цивільній авіації України, постанови, накази, інструкції, розпорядження та інші керівні документи Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту; стандарти та рекомендовану практику Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО); вимоги Міжнародного стандарту серії ICO 9000 щодо якості аеронавігаційної інформації та Державного стандарту України; постанови, розпорядження, накази, методичні нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції, а також методи повітряної навігації на усіх етапах польоту повітряних суден та загальні принципи роботи аеронавігаційного обладнання повітряних суден та методів його використання; правила користування персональним комп'ютером.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у галузі авіації - не менше 10 років, крім того, - не менше 5 років на командно-льотних посадах. Володіння англійською мовою.

3. ІНЖЕНЕР З АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічну експлуатацію, збереження і технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів і спорядження, веде експлуатаційній облік ресурсу аварійно-рятувальних засобів та їх комплектуючих. Вживає заходів щодо підтримання їх у належному технічному стані. Веде технічну та облікову документацію. Готує матеріали для звітності, складає заявки на необхідні матеріали і технічні засоби для оснащення аварійно-рятувальних команд. Бере участь у технічному навчанні працівників пошуково-рятувальної служби та авіаперсоналу щодо застосування аварійно-рятувальних засобів та правил їх експлуатації, проведенні пошукових та аварійно-рятувальних робіт у складі аварійно-рятувальних засобів аеропорту, упровадженні і освоєнні сучасних рятувальних засобів, техніки та технологій їх застосування під час організації і проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації, інші документи галузі, що регламентують діяльність служби та технічну експлуатацію аварійно-рятувальних засобів; накази, вказівки, інструкції, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт, тактико-технічні данні пошукової, аварійно-рятувальної техніки, радіотехнічних засобів зв'язку та пошуку, технологію та порядок їх експлуатації та технічного обслуговування, порядок гасіння повітряних суден, евакуації пасажирів та екіпажу повітряних суден й надання першої допомоги постраждалим від лиха, основи трудового законодавства, правила та норми пожежної безпеки та внутрішнього трудового розпорядку; порядок та періодичність ведення встановленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт: повна вища освіта відповідно напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт I категорії - не менше 2 років.

Інженер з аварійно-рятувальних робіт I категорії: повна вища освіта відповідно напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт II категорії - не менше 1 року.

Інженер з аварійно-рятувальних робіт II категорії: повна вища освіта відповідно напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт - не менше 1 року.

Інженер з аварійно-рятувальних робіт: повна вища освіта відповідно напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Завдання та обов'язки. Організовує та удосконалює технічну експлуатацію автоматизованих систем керування повітряним рухом. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання. Перевіряє технічний стан засобів та джерел електроживлення. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання та програмного забезпечення, вживає заходів до їх запобігання. Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання та програмного забезпечення. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, впроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи керування та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання, обчислювальної техніки та програмного забезпечення; перспективи розвитку автоматизованих систем; основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги:

Провідний інженер з автоматизованої системи управління повітряним рухом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованої системи управління повітряним рухом - не менше 2 років.

Інженер з автоматизованої системи управління повітряним рухом I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованої системи управління повітряним рухом II категорії - не менше 2 років.

Інженер з автоматизованої системи управління повітряним рухом II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованої системи управління повітряним рухом - не менше 1 року.

Інженер з автоматизованої системи управління повітряним рухом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЛЬОТНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Організовує технічне обслуговування авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряного судна, спеціального обладнання автоматизованих систем льотного контролю (АСЛК) та його поточний ремонт. Організовує контроль та нагляд заповнення технічної документації. Організовує технічне навчання інженерно-авіаційного складу. Організовує технічне обслуговування, поточний ремонт спеціального обладнання автоматизованих систем льотного контролю та роботу підлеглого персоналу відповідно до вимог нормативних документів "Укравіатрансу" та нормативних документів, що регламентують технічне обслуговування автоматизованих систем льотного контролю. Забезпечує планування технічного обслуговування блоків комплексу автоматизованих систем льотного контролю та авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряних суден. Організовує відправлення у ремонт та отримання з ремонту блоків комплексу автоматизованих систем льотного контролю та радіоелектронного обладнання повітряних суден. Організовує ведення технічної документації на обладнання повітряного судна, автоматизованих систем льотного контролю та процеси їх обслуговування. Узагальнює досвід технічної експлуатації та обслуговування техніки, розробляє заходи щодо усунення та запобігання відмов і несправностей. Організовує та контролює якість підготовки до польотів радіоелектронного та приборного обладнання автоматизованих систем льотного контролю, їх технічного обслуговування. Веде планомірну підготовку фахівців. Здійснює контроль за технічною підготовкою льотного складу авіакомпанії (авіакомпанією) та виконанням ним правил експлуатації комплексу автоматизованих систем льотного контролю. Проводить роботи з раціоналізації, отримання науково-технічної інформації, упровадження у виробництво нової техніки та технологій. Забезпечує виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці, а також протипожежних заходів. Відсторонює від роботи з технічного обслуговування повітряного судна і комплексу автоматизованих систем льотного контролю технічний персонал IАС АК, який порушив вимоги керівних документів, що регламентують експлуатацію обладнання, правила внутрішнього трудового розпорядку, а також осіб, які показали незадовільні знання авіаційної техніки та правил її обслуговування. Проводить інспекторські огляди повітряних суден. Організовує метрологічне забезпечення техобслуговування та ремонту авіаційної техніки. Підтримує готовність фахівців авіаційного та радіоелектронного обладнання до виконання робіт з евакуації та відновлення пошкоджених повітряних суден. Організовує та контролює стан діловодства з авіаційного та радіоелектронного обладнання. Виконує особисто та вимагає від підлеглих фахівців виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та безпеки.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, розпорядження та інші нормативні документи, які регламентують льотну роботу та безпеку польотів, авіаційну техніку, організацію і технічної експлуатації, методи і засоби технічного контролю, нормативні та регламентуючі документи цивільної авіації, регламенти і технологічні вказівки з ТО; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з автоматизованих систем льотного контролю: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); чинний допуск до обслуговування обладнання повітряних суден. Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем льотного контролю I категорії - не менше 2 років.

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); чинний допуск до обслуговування обладнання повітряних суден. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем льотного контролю II категорії - не менше 2 років.

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст); чинний допуск до обслуговування обладнання повітряних суден. Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем льотного контролю - не менше 1 року.

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю:повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст), чинний допуск до обслуговування обладнання повітряних суден. Без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу фахівців відділу і забезпечує багатоступеневу роботу з перевірки достовірності зібраної аеронавігаційної інформації. Вимагає уважного виконання функціональних обов'язків працівниками під час роботи з документами, що несуть в собі як постійну, так і тимчасового характеру інформацію; приділяє увагу характеру змін аеронавігаційної інформації і своєчасному її введенню до бази аеронавігаційних даних. Аналізує і сумісно працює при розгляді нових пропозицій або змін в аеронавігаційній інформації; стежить за процесом оперативної обробки аеронавігаційної інформації і підготовки підстав для внесення до аеронавігаційної бази даних. Готує проект тексту повідомлень служби аеронавігаційної інформації для своєчасного інформування користувачів про зміни аеронавігаційної інформації. Контролює видання та розповсюдження змін в документах аеронавігаційної інформації України, які видаються через Центр аеронавігаційної інформації (ЦАІ) Російської Федерації. Накопичує інформацію щодо розбіжностей її з аеронавігаційними документами України; аналізує і опрацьовує пропозиції від підприємств, організацій і авіакомпаній щодо змін аеронавігаційної інформації. Веде контрольні екземпляри аеронавігаційних документів, які знаходяться на обліку в відділі та розподіляє відповідні розділи і збірники за конкретними працівниками (збірник АНІ (АІР) України, збірники видання ЦАІ Росії, фірми "Джеппесон", тощо). Супроводжує ведення інструкцій з виконання польотів на аеродромах, контролює наявність інформації і збереження її на електронних носіях. Проводить заходи, спрямовані на удосконалення автоматизації процесів, контролю поопераційної обробки аеронавігаційної інформації; утримує технічні засоби у робочому стані; веде облік документів АНІ і поправок (AIP AMDT, AIRAC AIP AMDT), доповнень (AIP SUP) та змін до AIP. Аналізує і разом з тим працює під час розгляду нових пропозицій або змін в аеронавігаційній інформації; виконує обробку оперативної аеронавігаційної інформації, що надходить до служби аеронавігаційної інформації. Отримує та опрацьовує затверджені поправки від підприємств, організацій і авіакомпаній щодо змін в аеронавігаційній інформації. Вносить зміни в документи аеронавігаційної інформації, за які відповідає відділ інформації. Проводить аналіз на відповідність та ідентичність аеронавігаційної інформації, що міститься в документах аеронавігаційної інформації. Готує пропозиції, спрямовані на автоматизацію процесів збору, обробки та поопераційного контролю аеронавігаційної інформації.

Повинен знати: керівні, нормативні та правові документи; організацію робіт з планування, виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації, під час обслуговування повітряного руху і фактичний стан видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України; зміст і структуру об'єднаного пакета аеронавігаційної інформації України; зміст, вимоги і технологію розробки аеронавігаційних документів; документи, стандарти і рекомендовану практику ІКАО під час розробки документів аеронавігаційної інформації; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з аеронавігаційної інформації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аеронавігаційної інформації I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з аеронавігаційної інформації I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера аеронавігаційної інформації I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з аеронавігаційної інформації II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) Стаж роботи за професією інженера з аеронавігаційної інформації - не менше 1 року. Володіння англійською мовою.

Інженер з аеронавігаційної інформації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Володіння англійською мовою.

7. ІНЖЕНЕР З ВПРОВАДЖЕННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Завдання та обов'язки. Виконує покладені на нього завдання у сфері створення сучасних аеронавігаційних систем та систем керування повітряним рухом. Керується принципами найбільш ефективного використання систем радіотехнічного забезпечення обслуговування повітряного руху, чинними державними та міжнародними стандартами та іншими нормативними документами, які застосовуються в системі обслуговування повітряного руху. Бере участь у розробленні річних планів розвитку системи аеронавігаційного обслуговування, підготовці та реалізації проектів розвитку аеронавігаційної системи, розробленні технічних завдань на створення та модернізацію комплексів та систем обслуговування повітряного руху, підготовці та проведенні тендерів, випробувань та сертифікації об'єктів аеронавігаційної системи, які створюються на підприємстві, розробленні нормативів та програм щодо основної діяльності підприємства, організації підвищення кваліфікаційного рівня працівників при реалізації відповідних проектів. Взаємодіє із фахівцями інших дирекцій під час вирішення спільних питань. Реалізує на практиці програми розвитку систем обслуговування повітряного руху, вивчає та застосовує в роботі документи, рекомендації та програми міжнародних організацій цивільної авіації (ICAO, Eurocontrol), досвід з питань організації аеронавігаційних систем.

Повинен знати: чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства; законодавство України з охорони праці; основи трудового законодавства України; закони та інші нормативні документи, що регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні; накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства; документи, що регламентують діяльність дирекції та відділу; довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України; чинні документи за напрямом діяльності; національний план конвергенції та імплементації України; документи ІКАО та Євроконтролю за напрямом діяльності.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з впровадження проектів розвитку аеронавігаційних систем: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з впровадження проектів розвитку аеронавігаційних систем I категорії - не менше 2 років.

Інженер з впровадження проектів розвитку аеронавігаційних систем I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з впровадження проектів розвитку аеронавігаційних систем II категорії - не менше 2 років.

Інженер з впровадження проектів розвитку аеронавігаційних систем її категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з впровадження проектів розвитку аеронавігаційних систем - не менше 1 року.

Інженер з впровадження проектів розвитку аеронавігаційних систем: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

8. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АЕРОДРОМІВ

Завдання та обов'язки. Організовує та виконує роботи щодо утримання та ремонту аеродромів. Керує роботою особового складу зміни аеродромної служби і водіїв аеродромної техніки щодо забезпечення постійної готовності аеродрому до польотів повітряних суден. Забезпечує раціональне розміщення працівників зміни, домагаючись рівномірного завантаження виконавців і ефективного використання машин і механізмів. Здійснює технічний нагляд за проведенням аеродромно-будівельних робіт та контролює їх якість. Проводить ретельний огляд і перевірку стану конструкцій і елементів аеродрому. Фіксує дані про стан аеродрому і наявність несправностей, що загрожують безпеці польотів, у відповідній документації служби руху. Доповідає керівникові польотів про стан і готовність аеродрому до польотів, погоджує з ним час проведення робіт на робочій частині льотного поля. Забезпечує своєчасне усунення несправностей, що загрожують безпеці польотів повітряних суден. Організовує своєчасне очищення водостічно-дренажної мережі, привокзальної площі і під'їзних доріг, необхідних для руху автотранспорту. Організовує та проводить технічне навчання з персоналом аеродромної служби. Проводить інструктаж з особовим складом зміни щодо забезпечення безпеки польотів і дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт. Забезпечує виконання правил і норм охорони праці працівниками зміни під час проведення робіт на аеродромі, не допускаючи виникнення подій з вини аеродромної служби. Розробляє і подає начальнику аеродромної служби пропозиції, спрямовані на підвищення. продуктивності праці, упровадження прогресивних методів роботи і зниження собівартості робіт. Забезпечує безпечний рух аеродромних машин і механізмів на робочій частині льотного поля, підтримуючи постійний радіозв'язок з водіями аеродромної техніки і керівником польотів (диспетчером стартово-диспетчерського пункту). Контролює терміни виконання робіт на льотному полі аеродрому іншими службами авіапідприємства, не допускаючи порушення руху повітряних суден. Сприяє своєчасному проведенню аварійно-рятувальних робіт на території льотного поля аеродрому. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів під час проведення робіт щодо утримання та ремонту аеродрому. Аналізує причини затримок і подій за зміну з вини аеродромної служби і розробляє пропозиції щодо їх запобігання. Складає звіт про виконання робіт щодо утримання та ремонту аеродрому за зміну. Контролює дотримання працівниками зміни виробничої і трудової дисципліни. Оцінює експлуатаційний стан аеродрому у відповідності з вимогами чинних нормативних документів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; основні положення чинних вітчизняних і міжнародних (ІКАО) нормативних документів щодо оцінки придатності аеродромів до польотів; порядок оцінки експлуатаційного стану аеродрому і прийняття рішення про його придатність до польотів; рекомендований ІКАО метод ACN/PCN для оцінки несучої спроможності аеродромних покриттів; характеристики і технологічні можливості сучасних засобів механізації аеродромно-експлуатаційних та аеродромно-будівельних робіт; нові матеріали і технології, що застосовуються під час утримання, ремонту та реконструкції аеродромних споруд; структурну схему аеродрому та взаємодію усіх його ланок; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання аеродрому; перспективи розвитку наземного аеродромного обладнання; основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації аеродромів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації аеродромів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації аеродромів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації аеродромів II категорії - не менше 1 року.

Інженер з експлуатації аеродромів II категорії: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації аеродромів - не менше 1 року.

Інженер з експлуатації аеродромів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

9. ІНЖЕНЕР З КАРТОГРАФІЇ

Завдання та обов'язки. Виконує розпорядження керівництва служби аеронавігаційної інформації та вказівки начальника відділу картографії, роботи з комп'ютерної підготовки та складання оригіналів аеронавігаційних карт і аеродромних схем для включення їх у документи аеронавігаційної інформації. Контролює повноту та достовірність отримуваних у роботу текстових, табличних та графічних вихідних даних під час складання відповідних карт і схем. Додержується правил трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та пожежної безпеки в приміщеннях служби аеронавігаційної інформації та на своєму робочому місці. Сприяє збереженню техніки, майна і обладнання на робочому місці та в приміщеннях служби аеронавігаційної інформації. У межах своїх повноважень діє від імені служби аеронавігаційної інформації, представляє її у вітчизняних та іноземних державних, громадських та інших організаціях з питань аеронавігаційної інформації. Розробляє пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності праці відділу, удосконалення організації робіт, модернізації існуючої технології розроблення аеронавігаційних карт і аеродромних схем. Бере участь у розробленні та впровадженні галузевих стандартів і нормативних документів цивільної авіації, що регламентують якість, точність, достовірність та цілісність аеронавігаційних даних та матеріалів (у межах своїх повноважень). Перевіряє теоретичні знання та практичні навички роботи працівників відділу картографії. Удосконалює свої знання та навички у сфері аеронавігаційної інформації та картографії. Бере участь у проведенні технічних занять з працівниками відділу та служби.

Повинен знати: нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації, у тому числі й основні документи ICAO, пов'язані з діяльністю служби аеронавігаційної інформації та виданням аеронавігаційних карт; структуру повітряного простору України; мережу аеродромів, розташованих на території; перелік органів обслуговування повітряного руху, повітряних трас, місцевих повітряних ліній та їх обладнання засобами радіотехнічного забезпечення польотів; зміст і загальні вимоги з питань організації робіт під час планування та виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації; фактичну наявність видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України; перелік документів аеронавігаційної інформації, їх зміст, призначення та порядок використання під час підготовки та складання аеронавігаційних карт та аеродромних схем; встановлений порядок розроблення документів аеронавігаційної інформації, внесення в них змін та доповнень; існуючу у відділі технологію підготовки та видання аеронавігаційних карт і аеродромних схем, умовні позначення, авіаційну термінологію та скорочення, що застосовуються під час розроблення аеронавігаційних картографічних документів; основні положення трудового законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з картографії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем під час складання аеронавігаційних карт. Стаж роботи за професією інженера з картографії I категорії - не менше 2 років.

Інженер з картографії I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем під час складання аеронавігаційних карт. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з картографії II категорії - не менше 2 років.

Інженер з картографії II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем при складанні аеронавігаційних карт. Стаж роботи за професією інженера з картографії - не менше 1 року.

Інженер з картографії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем при складанні аеронавігаційних карт. Без вимог до стажу роботи.

10. ІНЖЕНЕР З МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ

Завдання та обов'язки. Виконує вимоги керівних, нормативних та правових документів; користується автоматизованим робочим місцем НОТАМ. Вносить зміни у документи аеронавігаційної інформації, стежить за характером і обґрунтованістю змін в аеронавігаційній інформації. Користується збірниками аеронавігаційної інформації іноземних держав та працює з об'єднаним пакетом аеронавігаційної інформації усіх іноземних держав. Веде контрольні екземпляри аеронавігаційних повідомлень України та іноземних держав, використовує в роботі Збірники аеронавігаційної інформації фірми "Джеппесон", Збірники Російської Федерації, веде контрольні екземпляри та працює з ними. Обробляє та аналізує оперативну аеронавігаційну інформацію, для підготовки НОТАМ, видає та розповсюджує НОТАМ України; видає та розповсюджує Перелік діючих НОТАМ України, контролює забезпечення усіх користувачів України міжнародними НОТАМ відповідно до переліку розсипки. Збирає та опрацьовує заявки підприємств, організацій і авіакомпаній на забезпечення НОТАМ. Проводить заходи, спрямовані на автоматизацію процесів підготовки, публікації та розповсюдження НОТАМ. Утримує технічні засоби у робочому стані, веде необхідну документацію.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, нормативні документи Укравіатрансу, Положення про службу аеронавігаційної інформації, Положення про відділ, документи міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО); посадову інструкцію; зміст і структуру об'єднаного пакета аеронавігаційної інформації України та іноземних держав; зміст і структуру збірників аеронавігаційної інформації фірми "Джеппесен", збірників цивільної авіації Російської Федерації, вимоги і технологію видання НОТАМ України; автоматизоване робоче місце, правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з міжнародної інформації та повідомлень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з міжнародної інформації та повідомлень I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з міжнародної інформації та повідомлень I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з міжнародної інформації та повідомлень II категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з міжнародної інформації та повідомлень II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з міжнародної інформації та повідомлень - не менше 1 року. Володіння англійською мовою.

Інженер з міжнародної інформації та повідомлень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Володіння англійською мовою.

11. ІНЖЕНЕР З ОБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Бере участь у плануванні та організації роботи відділу (дільниці), забезпеченні виконання виробничого плану, контролю якості робіт, що виконуються. Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем. Своєчасно інформує начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби оброблення та аналізу польотної інформації. Удосконалює організацію робіт ITC відділу (дільниці). Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт. Забезпечує збереження, справність, своєчасне ТО і постійну готовність засобів обробки до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку. Веде облік та аналізує відмови та несправності засобів оброблення, вживає заходів щодо їх запобігання. Подає пропозиції щодо удосконалення засобів оброблення. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію, своєчасно подає звітність. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Економне витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт. Бере участь в організації та проведенні авіаційно-технічної підготовки. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі відділу (дільниці). Систематизує та узагальнює матеріали оброблення та аналізу польотної інформації. Дотримується трудової та виробничої дисципліни. Бере участь у розробленні місячних, квартальних і річних планів (графіків) роботи відділу (дільниці).

Повинен знати: Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден з технічного обслуговування та ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування контрольованих систем та приладів ПС, будову та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю; величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем ПС від їх граничних значень; основи економіки, організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з об'єктивного контролю: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю I категорії - не менше 2 років, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з об'єктивного контролю I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю II категорії - не менше 2 років, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з об'єктивного контролю II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю - не менше 1 року, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з об'єктивного контролю: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Без вимог до стажу роботи. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

12. ІНЖЕНЕР З ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Завдання та обов'язки. Планує і організовує забезпечення авіаційним паливом та спеціальними рідинами підприємства цивільної авіації. Забезпечує заправку повітряних суден авіаційними паливно-мастильними матеріалами. Забезпечує безпеку і регулярність польотів шляхом виконання вимог державних стандартів і нормативних документів з проведення лабораторного і аеродромного контролю якості під час прийому, зберігання, видавання паливно-мастильних матеріалів, їх очищення, дозування ПВК-рідини і заправлення повітряних суден. Проводить відновлення якості паливно-мастильних матеріалів шляхом відстою, фільтрації, сепарації, осушення, змішування з продуктом тієї ж марки. Організовує зберігання, збір і здавання відпрацьованих нафтопродуктів. Здійснює метрологічне забезпечення в службі паливно-мастильних матеріалів. Організовує і виконує технічне обслуговування і ремонт технологічного обладнання згідно з вимогами експлуатаційно-ремонтної документації. Організовує розроблення та впровадження нових технологічних процесів і обладнання. Планує будування і реконструкцію об'єктів служби паливно-мастильних матеріалів з метою покращення їх техніко-економічних, екологічних та інших показників. Забезпечує високий рівень хіммотологічної надійності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден. Бере участь разом з працівниками науково-дослідних інститутів цивільної авіації в проведенні робіт з дослідження і випробування паливно-мастильних матеріалів і обладнання. Аналізує порушення працездатності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден, проводить пошук причин відмови, розробляє заходи з їх усунення й запобігання. Проводить роботу з пошуку шляхів економії паливно-мастильних матеріалів, енергетичних, матеріальних, трудових ресурсів. Веде облік і звітність з виробничої діяльності. Розраховує основні техніко-економічні показники роботи служби паливно-мастильних матеріалів. Розробляє і впроваджує заходи з розвитку і автоматизації технологічних процесів у службі паливно-мастильних матеріалів. Забезпечує дотримання правил охорони праці, навколишнього середовища, правил пожежної безпеки під час випробування й використання паливно-мастильних матеріалів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, що регламентують діяльність; структурну схему об'єкта та взаємодію його ланок; планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації паливно-мастильними матеріалами; облік і звітність руху паливно-мастильних матеріалів; контроль якості паливно-мастильних матеріалів, відновлення якості; організацію метрологічного забезпечення технологічних процесів; планування термінів перевірки обладнання, засобів вимірювання; проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розробки технічних засобів і засобів заправки повітряних суден; технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання; механізацію і автоматизацію технологічних процесів під час прийому, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильними матеріалами повітряних суден; охорону навколишнього середовища і пожежну безпеку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з паливно-мастильних матеріалів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з паливно-мастильних матеріалів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з паливно-мастильних матеріалів II категорії - не менше 1 року.

Інженер з паливно-мастильних матеріалів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з паливно-мастильних матеріалів - не менше 1 року.

Інженер з паливно-мастильних матеріалів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

13. ІНЖЕНЕР З ПЕРЕДПОЛЬОТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В АЕРОПОРТУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у плануванні роботи відділу на рік, місяць та розробці концепцій, перспективних планів розвитку відділу. Організовує та забезпечує роботу з виконання задач та функцій відділу згідно з Положенням про відділ. Виконує розпорядження та вказівки начальника відділу. Забезпечує взаємодію з іншими відділами, підрозділами підприємства та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу та служби аеронавігаційної інформації в цілому в межах своєї компетенції. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни. Дотримується стандартів та рекомендованої практики ІКАО і національного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування. Допомагає начальнику відділу у підготовці та прийнятті заліків під час переходу до весняно-літньої та осінньо-зимової навігацій.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту; Статут Украероруху, положення про службу аеронавігаційної інформації Украероруху; Положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації, інструкції з виконання польотів в районі аеродрому.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту I категорії - не менше 2 років.

Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту II категорії - не менше 2 років.

Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту - не менше 1 року.

Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

14. ІНЖЕНЕР З ПЕРЕДПОЛЬОТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Виконує вимоги керівних, нормативних та правових документів; координує автоматизовані робочі місця диспетчерів взаємодії пунктів передпольотного інформаційного обслуговування та збору донесень. Контролює своєчасне внесення змін у документи аеронавігаційної інформації. Виконує розпорядження та вказівки начальника відділу. Забезпечує взаємодію з іншими відділами, підрозділами підприємства та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу та служби аеронавігаційної інформації в цілому в межах своєї компетенції. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни. Дотримується стандартів та рекомендованої практики ІКАО і національного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування. Проводить заходи, спрямовані на автоматизацію процесів передпольотного інформаційного обслуговування. Допомагає начальнику відділу в підготовці та прийнятті заліків під час переходу до весняно-літньої та осінньо-зимової навігацій.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи державного департаменту авіаційного транспорту; Статут державного підприємства з обслуговування повітряного руху "Украерорух"; положення про служби аеронавігаційної інформації державного підприємства з обслуговування повітряного руху "Украерорух"; положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації, ІВП у районі аеродрому; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з передпольотного інформаційного обслуговування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування:повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Володіння англійською мовою.

15. ІНЖЕНЕР З ПУБЛІКАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Веде базу даних користувачів, що отримують документи аеронавігаційної інформації у службі аеронавігаційної інформації. Стежить за надходженням достовірної інформації від органів та служб, відповідальних за подання цієї інформації. Обробляє та аналізує надану аеронавігаційну інформацію під час підготовки матриць для друку документів аеронавігаційної інформації, що випускаються службою аеронавігаційної інформації (збірників AIP, AIC та інших документів, до яких треба вносити зміни та виправлення); вживає заходів до поліпшення роботи відділу та впровадження нових технологій. Контролює перелік чинних документів аеронавігаційної інформації іноземних держав, що надходять до відділу. Організовує забезпечення користувачів України документами аеронавігаційної інформації згідно з переліком розсилки; збирає та опрацьовує заявки підприємств, організацій та авіакомпаній на забезпечення ДАНІ та повідомленнями службою аеронавігаційної інформації. Веде контрольні екземпляри документів аеронавігаційної інформації, що видаються службою аеронавігаційної інформації в електронній формі; створює необхідний формат для друку документів аеронавігаційної інформації. Проводить заходи, спрямовані на автоматизацію процесів підготовки матриць, публікації та розповсюдження ДАНІ; формує і супроводжує єдину адресну базу зацікавлених споживачів документів аеронавігаційної інформації; складає заявки на придбання і постачання збірників та інших документів аеронавігаційної інформації, що видаються службою аеронавігаційної інформації та іншими іноземними державами. Одержує документи аеронавігаційної інформації інших держав, відправляє їх абонентам згідно з заявками авіапідприємств та здійснює облік документів, що відсилаються. Готує звіт про використання коштів для відправлення пошти перед бухгалтерією. Здійснює контроль за технічним станом і правильною експлуатацією розмножувальних, поліграфічних та копіювальних засобів, додержується правил протипожежної безпеки, охорони праці, навколишнього середовища.

Повинен знати: вимоги керівних, нормативних та правових документів з питань аеронавігаційної інформації; програмне забезпечення ACCESS, EXCEL, WORD, FOTOSHOP, COREL; поліграфічне та розмножувальне обладнання; правила користування персональним комп'ютером.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з публікації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з публікації I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з публікації I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з публікації II категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Інженер з публікації II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з публікації - не менше 1 року. Володіння англійською мовою.

Інженер з публікації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Володіння англійською мовою.

16. ІНЖЕНЕР РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Завдання та обов'язки. Організовує та вдосконалює технічну експлуатацію комплексу радіолокаційного обладнання. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання. Перевіряє технічний стан засобів комплексу радіолокаційного обладнання та джерел електроживлення. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання комплексу. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи керування та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта; перспективи розвитку радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання; основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер радіолокаційного комплексу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера радіолокаційного комплексу I категорії - не менше 2 років.

Інженер радіолокаційного комплексу I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера радіолокаційного комплексу II категорії - не менше 2 років.

Інженер радіолокаційного комплексу II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера радіолокаційного комплексу - не менше 1 року.

Інженер радіолокаційного комплексу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

17. ІНЖЕНЕР З РАДІОНАВІГАЦІЇ ТА РАДІОЛОКАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує та вдосконалює технічну експлуатацію радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання. Перевіряє технічний стан засобів радіотехнічного обладнання та джерел електроживлення. Веде облік та аналізує відмови та несправності в роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, проводить та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи керування та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта; перспективи розвитку радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання; основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації I категорії - не менше 3 років.

Інженер з радіонавігації та радіолокації I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації II категорії - не менше 2 років.

Інженер з радіонавігації та радіолокації II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації - не менше 1 року.

Інженер з радіонавігації та радіолокації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

18. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Веде облік наявності обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку (РТЗ), його напрацювання, даних про ремонт та продовження ресурсу, терміну служби. Аналізує стан обладнання, надійність його роботи, розробляє та впроваджує заходи щодо її підвищення. Організовує та забезпечує виконання ремонту обладнання на дорученому напрямку. Готує матеріали щодо планування та організації ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт. Бере участь у роботі щодо укладення договорів на ремонт обладнання. Забезпечує експлуатаційні підрозділи керівною нормативною документацією, методичною інформацією з питань організації ремонту та технічного обслуговування обладнання. Контролює виконання вимог керівних нормативних документів, які регламентують ремонт обладнання. Бере участь у розробленні пропозицій щодо ефективного використання обладнання, в організації та проведенні заходів щодо модернізації та заміни обладнання, а також зняття з експлуатації, списання виробів. Бере участь у розробленні нормативних документів з питань експлуатації, ремонту та продовження ресурсу обладнання. Бере участь у роботі комісій з приймання обладнання в експлуатацію. Бере участь у розробленні проектів з модернізації обладнання та контрактів на придбання нової техніки. Взаємодіє з виробниками обладнання, бере участь у підготовці фінансово-договірних документів на проведення ремонтно-відновлювальних робіт, продовження ресурсу, навчання спеціалістів експлуатаційних та ремонтних підрозділів. Бере участь у проведенні робіт щодо матеріально-технічного забезпечення експлуатаційних підрозділів комплектуючими виробами, запасними частинами і матеріалами для виконання ремонтних та регламентних робіт. Здійснює контроль за технічним станом обладнання, його відповідністю експлуатаційним вимогам, вимогам охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції, відомості щодо напрацювання обладнання, даних про ремонт та продовження ресурсу, документи з технології проведення ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт, чинні договори на ремонт обладнання, ринок сучасного обладнання та передових методів, технологій щодо забезпечення ремонту та продовження строку служби обладнання, роботу на персональній електронно-обчислювальній машині із сучасним програмним забезпеченням, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії - не менше 3 років.

Інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку II категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку - не менше 2 років.

Інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

19. ІНЖЕНЕР З УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Завдання та обов'язки. Виконує роботу з розроблення та впровадження нових процедур обслуговування повітряного руху, оптимізації структури повітряного простору на основі застосування сукупності економічно-математичних методів та прогнозування потоків повітряного руху. Розробляє методи впровадження нових та модернізації існуючих систем обслуговування повітряного руху. Аналізує та подає пропозиції щодо оптимізації організації обслуговування повітряного руху відповідно до встановлених критеріїв безпеки польотів, розробляє проекти нормативно-правових актів з обслуговування повітряного руху, бере участь у їх обговоренні та впровадженні. Вивчає та аналізує ефективність управління повітряним рухом, узагальнює та впроваджує передовий досвід роботи з обслуговування повітряного руху. Розробляє пропозиції з удосконалення процедур обслуговування повітряного руху. Бере участь у розслідуванні порушень правил і процедур обслуговування повітряного руху. Розробляє рекомендації та заходи щодо запобігання порушенням правил польотів та процедур обслуговування повітряного руху. Вивчає причини, що викликають погіршення послуг обслуговування повітряного руху. Вивчає, узагальнює, вдосконалює і впроваджує передові форми і методи організації та контролю управління повітряним рухом. Проводить моделювання повітряного руху на робочих місцях. Здійснює диспетчерське обслуговування повітряних суден у зоні (районі) відповідальності диспетчерського пункту. Здійснює взаємодію з суміжними диспетчерськими пунктами обслуговування повітряного руху, органами ППО та військово-повітряних сил, іншими службами та організаціями, що забезпечують виконання польотів. Задає екіпажам повітряних суден режими, траєкторію, маршрути польоту для зниження перед посадкою і набором висоти після зльоту, розраховує та забезпечує інтервали випуску, прийому, передає диспетчерську інформацію і вказівки екіпажам повітряних суден про порядок виконання польотів за заданим маршрутом. Виконує необхідні для управління повітряним рухом розрахунки руху повітряних суден. У разі потреби вирішує питання про відправлення повітряного судна на повторне заходження на посадку. Контролює заходження на посадку за допомогою радіотехнічних засобів. Видає дозвіл на посадку, зліт, вхід в аеродромне коло польотів, зону (район) управління повітряним рухом, рулювання, дає рекомендації екіпажам повітряних суден щодо відходу до запасного аеродрому. Забороняє екіпажам повітряних суден виконання польотів у випадках, коли не забезпечується безпека руху повітряного судна. Вживає заходів стосовно запобігання небезпечним зближенням повітряних суден, а також їх скупчення у зоні очікування відповідного диспетчерського пункту. Контролює готовність злітно-посадкової смуги до прийому пасажирського судна. Виконує процедурний контроль за рухом пасажирського судна, веде встановлену документацію, інформує відповідні служби (згідно з установленим порядком) авіаційних підприємств про рух пасажирських суден. Вивчає та аналізує повітряні та метеорологічні умови у своєму і суміжних районах (зонах), екіпажі повітряних суден та відповідні диспетчерські пункти про повітряні обставини, вживає заходів щодо попередження входження пасажирського судна в зони небезпечних метеорологічних явищ.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, Устав підприємства; Основні правила польотів України; основи трудового законодавства; постанови, настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; накази, технологію відповідних диспетчерських пунктів, на яких має допуск до самостійної роботи; льотно-технічні характеристики пасажирського судна цивільної авіації та льотно-технічні характеристики пасажирських суден, які виконують польоти через територію України; організацію, планування й забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; аеродинаміку, авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; основи економіки, основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху; організацію виробництва і праці у цивільній авіації; безпеку життєдіяльності, методи розроблення процедур обслуговування повітряного руху, оптимізації структури повітряного простору обслуговування повітряного руху та прогнозування потоків повітряного руху; методи, порядок розроблення та оформлення нормативно-правових актів, порядок оформлення технічної документації; методи моделювання повітряного руху та впровадження нових засобів обслуговування повітряного руху; загальну англійську мову, правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з управління повітряним рухом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з управління повітряним рухом I категорії - не менше 2 років, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з управління повітряним рухом I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Для магістра - стаж роботи за професією інженера з управління повітряним рухом II категорії - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з управління повітряним рухом II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з управління повітряним рухом - не менше 3 років, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з управління повітряним рухом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Без вимог до стажу роботи. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

20. ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) різних видів технічного обслуговування авіаційної техніки і ремонту устаткування, а також заходів щодо поліпшення експлуатації та обслуговування авіаційної техніки та забезпечення безпеки польотів, контролює виконання затверджених планів (графіків). Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, стійку ефективну роботу підприємства. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, в необхідних випадках оформлює документацію на його списання або передавання іншим структурним підрозділам (підприємствам). Забезпечує підготування до ремонтних робіт, вживає заходів щодо реалізації виділених для ремонту та обслуговування устаткування і авіаційної техніки фондів на запасні частини, забезпечування ними підприємства на умовах кооперації. Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованого персоналу під час проведення обслуговування авіаційної техніки і ремонтних робіт та випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ними, розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів, підвищення ефективності використання основних фондів (підвищення зносостійкості і зменшення простоїв устаткування). Бере участь у плануванні технічного розвитку виробництва, капітального ремонту і модернізації основних фондів, складанні балансу виробничих потужностей та їх використанні. Розробляє нормативні матеріали щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування (нормативи ремонтно-експлуатаційних витрат, строків служби запасних частин, номенклатури змінних та швидкоспрацьовуваних деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів), бере участь у розслідуванні відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків в роботі інженерно-технічного складу, аналізує їх причини, упроваджує заходи щодо їх запобігання, а також причин підвищеного спрацювання, аварій устаткування та виробничого травматизму і вживає заходів щодо їх запобігання. Здійснює контроль за додержанням встановлених строків складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту. Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильне їх витрачання. Готує матеріали для укладання договорів з підприємствами-виготовлювачами (постачальниками) на поставку запасних частин і устаткування, а також із спеціалізованими підрядними організаціями на капітальний ремонт основних (промислово-виробничих і непромислових) фондів, здійснює контроль за витрачанням коштів на ці цілі. Бере участь у роботі, пов'язаній з розроблюванням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації авіаційної техніки та технічного обслуговування, утримання і ремонту устаткування. Готує висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення конструкції устаткування, організації робіт з технічного обслуговування, надає раціоналізаторам та винахідникам практичну допомогу і організовує впровадження прийнятих пропозицій, узагальнює і розповсюджує передовий досвід організації ремонту і експлуатації авіаційної техніки та устаткування. Веде облік і паспортизацію устаткування, вносить в паспорти устаткування зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає встановлену звітність та іншу технічну документацію. Виконує роботу з огляду, технічного обслуговування повітряних суден або їх елементів та систем (планера, двигуна, електро-, радіо- та іншого обладнання), засвідчує придатність до польоту повітряного судна або його елементів та підписує свідоцтво про технічне обслуговування в межах повноважень, передбачених категорією (A, B або C) чинного свідоцтва інженера з технічного обслуговування повітряних суден і відповідними кваліфікаційними відмітками. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу. Вивчає і виконує керівні документи, подає установлену звітність, допомагає у навчанні працівників, яких прийнято до роботи в підрозділ.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні частини, інструмент тощо; авіаційні інженерно-технічні дисципліни з вимог підтвердження відповідної категорії інженера з технічного обслуговування повітряних суден; основи економіки та організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Інженер з технічного обслуговування повітряних суден категорії C: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера з технічного обслуговування повітряних суден B - не менше 2 років.

Інженер з технічного обслуговування повітряних суден категорії B: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера категорії A - не менше 2 років.

Інженер з технічного обслуговування повітряних суден категорії A: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера з технічного обслуговування повітряних суден без категорії - не менше 1 року.

Інженер з технічного обслуговування повітряних суден без категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без права до самостійного технічного обслуговування повітряних суден, без вимог до стажу роботи.

21. ІНЖЕНЕР ІЗ СВІТЛОТЕХНІЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ

Завдання та обов'язки. Організовує та виконує роботи з технічної експлуатації світлотехнічного та електротехнічного обладнання забезпечення польотів. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт та налагодження обладнання. Перевіряє технічний стан і перевірку засобів світлотехнічного та електротехнічного обладнання. Здійснює технічний нагляд за проведенням робіт з обслуговування світлотехнічного та електротехнічного обладнання з контролем їх якості. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Розроблює організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання. Бере участь у роботі комісій з приймання до експлуатації нового обладнання, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагодження. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на запасні частини та матеріали, які необхідні під час виконання робіт. Доповідає керівникові польотів про стан і готовність світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів. Забезпечує своєчасне усунення несправностей, що загрожують безпеці польотів повітряних суден. Керує роботою особового складу щодо забезпечення постійної готовності світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів повітряних суден. Забезпечує раціональне розміщення працівників з їх рівномірним завантаженням. Організовує та проводить технічне навчання з персоналом відповідної служби. Проводить інструктаж з особовим складом з забезпечення безпеки польотів і дотримання вимог з охорони праці в процесі впровадження робіт. Забезпечує виконання правил і норм з охорони праці працівниками зміни під час проведення робіт на обладнанні, не допускаючи виникнення подій з вини служби. Розроблює і подає начальникові служби пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці, упровадження прогресивних методів роботи і зниження собівартості робіт. Погоджує терміни проведення робіт на льотному полі аеродрому з аеродромною службою, не допускаючи порушення руху повітряних суден. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів в процесі проведення робіт. Аналізує причини затримок і подій за зміну з вини служби і готує пропозиції щодо їх запобігання. Контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни. Оцінює експлуатаційний стан світлотехнічного та електротехнічного обладнання згідно з вимогами чинних нормативних документів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; основні положення чинних вітчизняних і міжнародних (ІКАО) нормативних документів щодо оцінки придатності аеродромів до польотів; порядок оцінки експлуатаційного стану аеродрому і нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування світлотехнічного та електротехнічного обладнання; принципові та монтажні схеми обладнання, схеми електроживлення; перспективи розвитку світлотехнічного та електротехнічного обладнання; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії - не менше 2 років.

Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії - не менше 2 років.

Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів - не менше 1 року.

Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

22. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЦЕНТРУ КОМУТАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ

Завдання та обов'язки. Організовує та вдосконалює технічну експлуатацію Центру комутації повідомлень. Перевіряє програмне забезпечення обладнання Центру комутації повідомлень. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Розроблює організаційні і технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, проводить та контролює виконання робіт з його налагоджування. Веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує економію усіх видів матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта. Керує технологією оброблення повідомлень мережі авіаційного наземного телеграфного зв'язку.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи управління та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта; перспективи розвитку засобів електрозв'язку; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього трудового розпорядку; організацію та принципи планування розвитку телеграфної мережі зв'язку, організацію та порядок використання програмного забезпечення Центру комутації повідомлень, технічні та технологічні характеристики обладнання Центру комутації повідомлень, тестові програми Центру комутації повідомлень, методику пошуку та усунення збоїв обладнання, методику роботи з технічною документацією фірм-виробників, правила та періодичність ведення установленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-технолог Центру комутації повідомлень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-технолога Центру комутації повідомлень I категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог Центру комутації повідомлень I категорії:повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога Центру комутації повідомлень II категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог Центру комутації повідомлень II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-технолога Центру комутації повідомлень - не менше 1 року.

Інженер-технолог Центру комутації повідомлень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

23. ІНЖЕНЕР УКРАЕРОЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Готує організаційно-методичні матеріали щодо забезпечення діяльності Украероцентру. Узагальнює досвід роботи, розроблює та погоджує пропозиції щодо вдосконалення організаційно-методичного забезпечення діяльності працівників Украероцентру. Бере участь у відпрацюванні та погодженні документів, що визначають порядок діяльності користувачів повітряного простору. Бере участь у взаємодії з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади у питаннях використання повітряного простору, розробленні спеціальних завдань міністерств та центральних органів виконавчої влади України щодо використання повітряного простору, розробленні та узгодженні угод (інших документів) з процедур взаємодії між суміжними центрами обслуговування повітряного руху та центрами обслуговування повітряного руху суміжних держав. Бере участь у підготовці планів заходів щодо взаємодії з відповідними міжнародними структурами з питань використання повітряного простору та забезпечення їх виконання. Взаємодіє з структурними (регіональними) підрозділами з питань узагальнення стану та підготовки пропозицій щодо вдосконалення радіотехнічного забезпечення та автоматизованих систем керування. Бере участь у розробленні та подає пропозиції щодо удосконалення документів, що регламентують порядок використання повітряного простору, технології роботи, забезпечення якісного виконання завдань та функцій покладених на Украероцентр. Планує та веде облік професійної підготовки працівників Украероцентру, забезпечує підтримку та підвищення необхідного кваліфікаційного рівня працівників Украероцентру для виконання ними завдань в особливий період. Розробляє та подає пропозиції щодо організації та вдосконалення взаємодії з командними пунктами збройних сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади. Бере участь у взаємодії з цими органами.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; положення про Украероцентр, положення про відділ організаційно-методичного забезпечення; постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються сфери діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, основи інформатики, правила користування персональним комп'ютером.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер Украероцентру: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера Украероцентру I категорії - не менше 2 років.

Інженер Украероцентру I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера Украероцентру II категорії - не менше 2 років.

Інженер Украероцентру II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера Украероцентру - не менше 1 року.

Інженер Украероцентру: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

24. ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ І ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ СИСТЕМ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Організовує, готує та проводить льотні випробування та обльоти повітряних суден за відповідною тематикою, контролює заходи щодо забезпечення безпеки випробувальних польотів та обльотів. Готує та узгоджує програми льотних випробувань та обльотів за відповідною тематикою, методичні вказівки до завдань на польоти, звіти за результатами випробувальних польотів та обльотів за відповідною тематикою. Під час виконання польотів забезпечує реєстрацію необхідних параметрів. Під час виконання випробувальних польотів та обльотів входить до складу льотного екіпажу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади, нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок проведення льотних випробувань та обльотів повітряних суден; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з проведення льотних випробувань та обльотів повітряних суден за відповідною тематикою; авіаційну техніку та випробувальне обладнання й правила їх експлуатації; заходи із забезпечення безпеки випробувальних польотів та обльотів; актуальні питання управління, організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден 1 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та спеціальна підготовка. Стаж роботи за професією провідного інженера з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден другого класу - не менше 2 років або в галузі створення авіаційної техніки, її сертифікації чи експлуатації - не менше 5 років. Наявність відповідного допуску для участі в польотах.

Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден 2 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та спеціальна підготовка. Стаж роботи в галузі створення авіаційної техніки, її сертифікації або експлуатації не менше 3 років. Наявність відповідного допуску для участі в польотах.

25. ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Організовує, готує та проводить льотні випробування та обльоти повітряних суден, контролює заходи щодо забезпечення безпеки випробувальних польотів та обльотів. Організовує підготовку та затвердження програм льотних випробувань та обльотів, завдань на польоти, звітів за результатами випробувальних польотів та обльотів. Під час виконання польотів забезпечує реєстрацію необхідних параметрів. Організовує взаємодію між учасниками льотних випробувань. Під час виконання випробувальних польотів та обльотів входить до складу льотного екіпажу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок проведення льотних випробувань та обльотів повітряних суден; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з проведення льотних випробувань та обльотів повітряних суден; авіаційну техніку та випробувальне обладнання й правила їх експлуатації; заходи із забезпечення безпеки випробувальних польотів та обльотів; актуальні питання управління, організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 1 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та спеціальна підготовка. Стаж роботи за професією провідного інженера з льотних випробувань повітряних суден 2 класу чи провідного інженера з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден 2 класу - не менше 2 років або в галузі створення авіаційної техніки, її сертифікації чи експлуатації - не менше 3 років. Наявність відповідного допуску для участі в польотах.

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 2 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та спеціальна підготовка. Стаж роботи в галузі створення авіаційної техніки, її сертифікації або експлуатації - не менше 3 років. Наявність відповідного допуску для участі в польотах.

26. ШТУРМАН-ІНСТРУКТОР

Завдання та обов'язки. Забезпечує навчання та тренування пілотів та штурманів загону, курсантів (слухачів навчального закладу). Бере участь у розробленні методичних посібників для льотного навчання. Контролює якість проходження тренажерної підготовки льотним складом, курсантами (слухачами), правильність експлуатації бортового навігаційного обладнання повітряного судна та ведення штурманської документації. Забезпечує екіпажі штурманським спорядженням, польотними картами, навчальними посібниками з літаководіння, їх облік та зберігання. Проводить у повному обсязі попередню та передпольотну штурманську підготовку з екіпажами, детальні післяпольотні розбори з аналізом помилок, допущених під час польоту, а також аналізує дані засобів об'єктивного контролю та польотної документації. Виконує перевірку техніки літаководіння у пілотів та штурманів льотного загону навчального закладу. Проводить ретельний розбір з екіпажами кожного випадку втрати орієнтування, порушення правил використання повітряного простору з вини штурманської служби, викриває причини та вживає заходів щодо їх запобігання. Бере участь в облаштуванні штурманських класів навчального закладу. Вивчає та поширює передовий досвід штурманської підготовки льотного складу, освоює та запроваджує в практику польотів нові більш досконалі методи літаководіння, системи навігації та посадки.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, авіапідприємства, що регламентують штурманське забезпечення польотів; приладове та навігаційне устаткування повітряного судна; методи застосування навігаційних засобів і забезпечення літаководіння за установленими маршрутами та схемами польотів; правила зберігання і користування документами аеронавігаційної інформації і польотними картами; довідкову документацію, польотні карти; правила обачності, фразеології радіообміну і ведення радіозв'язку; теорію та техніку літаководіння; авіаційну техніку та наземні засоби забезпечення польоту; методики навчання льотного складу літаководінню; організацію планування та штурманського забезпечення польоту; рівень штурманської підготовки складу, що навчається; маршрути (райони) польотів, їх географічні та кліматичні особливості; ступінь оснащення навігаційними засобами, передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі штурманської підготовки льотного складу, перспективи розвитку штурманського забезпечення польотів; положення про льотну службу; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва штурмана цивільної авіації 1, 2 класу. Стаж роботи за професією штурмана повітряного судна - не менше 3 років.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

ФАХІВЦІ

1. БОРТОВИЙ ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЛЬОТНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу автоматизованої системи льотного контролю. Виконує операторські функції під час проведення льотних перевірок. Забезпечує справний стан автоматизованої системи льотного контролю. Контролює якість виконання льотних перевірок радіотехнічних засобів аеродромів. Здійснює практичну роботу бортоператора в рейсових і аеродромних умовах з експлуатації комплексу автоматизованої системи льотного контролю. Бере участь у розробленні нових програм і методик льотних перевірок радіотехнічних засобів (РТЗ).

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, розпорядження, інші нормативні документи, які регламентують льотну роботу та безпеку польотів, керівну документацію, що регламентує діяльність бортоператорів, експлуатацію комплексу автоматизованої системи льотного контролю.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортового оператора. Без вимог до стажу роботи.

2. БОРТОПЕРАТОР ВАНТАЖНИХ ЛІТАКІВ

Завдання та обов'язки. Контролює відповідно до перевізних документів і центрувального графіка наявність, розміщення і кріплення вантажів і справність їх упакування. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про несправності устаткування. Вживає заходів для забезпечення цілості повітряного судна і розміщених на його борту вантажів. Доповідає по закінченні польоту командиру повітряного судна свої зауваження. Вимагає від працівників інженерно-авіаційної служби усунення несправностей устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна. Вимагає від робітників служби організації перевезень розміщення і кріплення вантажів відповідно до центрувального графіка, усунення порушень упакування. Виконує вимоги КВП авіакомпанії, керівництва з льотної експлуатації та інших керівних документів у частині, що його стосується. Додержується правил передпольотного відпочинку. Другий бортоператор підпорядковується першому.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та їхні керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації; устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна та правила його експлуатації відповідно до керівництва з льотної експлуатації; правила завантаження, розміщення і кріплення вантажів; порядок оформлення необхідної документації; правила перевезення та збереження вантажів, пошти та багажу; положення про службу бортоператорів; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортоператора. Стаж роботи в галузі управління повітряним рухом - не менше 1 року.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

3. БОРТОВИЙ ОПЕРАТОР-ІНСТРУКТОР АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЛЬОТНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Проводить цілеспрямовану роботу з метою якісного навчання та підготовки льотного складу, здійснює контроль за якісним виконанням льотних перевірок радіотехнічних засобів аеродромів. Систематично проводить з льотним складом заняття з питань програм та методик з льотної перевірки радіотехнічних засобів аеродромів. Здійснює перевірки практичної роботи бортоператорів у рейсових і аеродромних умовах під час експлуатації комплексу автоматизованої системи льотного контролю. Керує підготовкою бортоператорів автоматизованих систем льотного контролю. Перевіряє теоретичні знання та практичні навички бортоператорів автоматизованих систем льотного контролю з питань льотної експлуатації комплексу автоматизованих систем льотного контролю. Перевіряє знання та приймає заліки у бортоператорів на продовження терміну дії свідоцтв фахівців цивільної авіації. Проводить аналіз роботи бортоператорів з льотних перевірок радіотехнічних засобів і правил експлуатації автоматизованих систем льотного контролю. Планує та проводить професійне навчання та сезонну підготовку бортоператорів до виконання польотів у періоди навігації. Складає річні і місячні плани-графіки виконання льотних перевірок радіотехнічних засобів аеродромів і подає їх на узгодження директорові авіакомпанії. Бере участь у розробленні нових програм і методик льотних перевірок радіотехнічних засобів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, розпорядження, інші нормативні документи, які регламентують льотну роботу на безпеку польотів, керівну документацію, що регламентує діяльність бортоператорів та експлуатацію комплексу автоматизованих систем льотного контролю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва бортового оператора 1 класу. Стаж роботи бортовим оператором автоматизованої системи льотного контролю - не менше 3 років.

4. БОРТОПЕРАТОР

Завдання та обов'язки. Контролює відповідно до перевізних документів і центрувального графіка наявність, розміщення і кріплення вантажів і справність їх упакування. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про несправності устаткування. Вживає заходів для забезпечення цілості повітряного судна і розміщених на його борту вантажів. Доповідає по закінченні польоту командиру повітряного судна свої зауваження. Вимагає від працівників інженерно-авіаційної служби усунення несправностей устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна. Вимагає від робітників служби організації перевезень розміщення і кріплення вантажів відповідно до центрувального графіка, усунення порушень упакування. Виконує вимоги КВП авіакомпанії, керівництва з льотної експлуатації та інших керівних документів у частині, що його стосується. Додержується правил передпольотного відпочинку. Другий бортоператор підпорядковується першому.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та їхні керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації; устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна та правила його експлуатації відповідно до керівництва з льотної експлуатації; правила завантаження, розміщення і кріплення вантажів; порядок оформлення необхідної документації; правила перевезення та збереження вантажів, пошти та багажу; положення про службу бортоператорів; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортоператора. Стаж роботи в галузі управління повітряним рухом - не менше 1 року.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

5. БОРТРАДИСТ

Завдання та обов'язки. Контролює стан і готовність електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряного судна. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про всі відхилення і несправності і дає пропозиції з їх усунення. Вживає заходів за вказівкою (дозволом) командира повітряного судна для забезпечення безпеки пасажирів, збереження судна і розміщених на його борту вантажів, спеціального устаткування і польотної документації. Оглядає, відповідно до керівництва з льотної експлуатації повітряне судно після посадки і зарулювання на стоянку і доповідає командиру повітряного судна про свої зауваження. Вимагає від фахівців авіаційної служби усунення виявлених несправностей електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряного судна. Виконує вимоги керівництва з виконання авіапольотів авіакомпанії, керівництва з льотної експлуатації та інших нормативних документів Укравіатрансу в частині, що стосується зв'язку. Забезпечує надійну роботу бортових радіозасобів у польоті і підтримку стійкого двостороннього зв'язку. Забезпечує точність і своєчасність прийнятих диспетчерських вказівок, метеорологічної та іншої інформації і повідомлень, переданих з борту. Своєчасно передає командиру повітряного судна вказівки органів вищого рівня і метрологічну інформацію.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи міністерства транспорту України, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації; правила експлуатації повітряного судна відповідно до "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники гражданской авиации" та "Керівництва з льотної експлуатації"; положення про відповідну інженерно-технічну службу; основи трудового законодавства; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; правила технічної експлуатації, відповідно до керівництва з льотної експлуатації, електро-, радіо і світлотехнічного устаткування повітряного судна, роботу бортових радіозасобів і засобів двостороннього радіозв'язку, фразеологію радіообміну і правила ведення радіозв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортрадиста цивільної авіації. Без вимог до стажу роботи. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

6. БОРТШТУРМАН

Завдання та обов'язки. Підбирає необхідну довідкову документацію. Особисто підготовлює польотні карти. Дотримується правил передпольотного відпочинку. Аналізує і правильно оцінює метеорологічну й аеронавігаційну обстановку під час приготування до польоту і в польоті. Виконує штурманське підготування до польоту. Контролює стан і готовність приладового і навігаційного устаткування повітряного судна і експлуатує його відповідно до керівництва з льотної експлуатації. Своєчасно доповідає в польоті командиру повітряного судна про відхилення і несправності і дає пропозиції з їх усунення. Піклується про пасажирів, вживає заходів за вказівкою (дозволом) командира повітряного судна для забезпечення їх безпеки, збереження судна і розміщених на його борту вантажів, спеціального устаткування і польотної документації. Оглядає повітряне судно відповідно до керівництва з льотної експлуатації, після посадки і зарулювання на стоянку і доповідає командиру повітряного судна свої зауваження.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують діяльність цивільної авіації; приладове на навігаційне устаткування повітряного судна; методи застосування навігаційних засобів і забезпечення літаководіння по установлених маршрутах та схемах польотів; правила зберігання і користування документами аеронавігаційної інформації і польотними картами; необхідну довідкову документацію, польотні карти; правила обачності, фразеології радіообміну і ведення радіозв'язку; положення про льотну службу, Правила визначення робочого часу та відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва штурмана цивільної авіації. Стаж роботи в галузі управління повітряним рухом - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

7. ДИСПЕТЧЕР З РУХУ (ЛІТАКІВ)

Завдання та обов'язки. Вивчає попит на авіаперевезення, пасажиро- та вантажопотоки за напрямками та сезонами, розроблює та надає керівництву економічно обґрунтовані пропозиції щодо змін частоти руху повітряних суден та відкриття нових маршрутів. Розроблює плани руху та проекти розкладу руху повітряних суден на внутрішніх та міжнародних лініях і подає пропозиції з їх вдосконалення. Проводить попереднє узгодження розкладу та змін до нього із зацікавленими службами підприємств та організаціями вищого рівня. Аналізує заявки служб підприємств та організацій інших відомств на перевезення, зміну типу повітряних суден або розкладу, погоджує їх з керівництвом підприємства. Погоджує у встановленому порядку всі зміни розкладу повітряних суден, готує відповідні документи, інформує зацікавлені служби підприємства та організації (іноземні авіакомпанії) про зміни в доповненнях до розкладу руху повітряних суден. Веде контрольні екземпляри центрального та місцевого розкладів (розкладів міжнародних ліній Українських перевізників та іноземних авіакомпаній) та вносить до них зміни та доповнення; перевіряє рекламні розклади руху повітряних суден, що видаються на предмет відповідності контрольним екземплярам. Вивчає та застосовує передовий досвід та методи складання розкладу руху повітряних суден. Організовує та провадить технічне навчання та методичне керівництво роботою із складання розкладу руху повітряних суден на підприємстві. Оформлює встановлену документацію та складає звітність. Організовує роботу з планування та аналізу використання проміжної броні. Веде відомості незадоволеного попиту на основі оперативного аналізу завантаження рейсів. Здійснює контроль за внесенням до розкладу руху повітряних суден та доведення цих змін до підприємств, цивільної авіації. Під час міжнародних перевезень вивчає чинний розклад іноземних авіакомпаній з метою виявлення відповідності розкладу рейсів вітчизняних авіакомпаній, фактори, що обмежують використання рейсів авіакомпаній. Узгоджує питання використання повітряних суден та робочого часу екіпажів з економічними критеріями роботи авіакомпаній. Готує необхідні матеріали для випуску рекламних розкладів міжнародних рейсів. Контролює своєчасність видання робочого розкладу. Забезпечує одержання та розсилання міжнародного та внутрішнього розкладів представництвам авіакомпанії за кордоном. Узгоджує та публікує розклади іноземних авіакомпаній, що виконують рейси на Україну.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; льотно-технічні дані повітряних суден, що експлуатуються; характеристики трас, аеропортів, методичні положення щодо складання розкладу руху повітряних суден; план перевезень авіакомпанії; методи визначення економічної ефективності введення нових повітряних ліній, змінення частоти руху та типів повітряних суден; передовий вітчизняний та світовий досвід, перспективи розвитку складання розкладу руху повітряних суден; основи положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. У разі міжнародних перевезень додатково: інструкцію про порядок підготовки, видання та розсилання розкладу руху повітряних суден на міжнародних повітряних лініях; довідник стандартних кодів у міжнародній практиці під час узгодження розкладів міжнародних авіакомпаній; правила користування автоматизованою системою продажу та бронювання квитків.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 2 років.

Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

8. ДИСПЕТЧЕР КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПОШУКУ ТА РЯТУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює збирання, оброблення пошуку, рятування та накопичення інформації щодо пошуково-рятувального забезпечення польотів. Веде контроль готовності чергових пошуково-рятувальних сил та засобів цивільної авіації з проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, за організацією аварійного сповіщення у системі обслуговування повітряного руху про повітряні судна. Бере участь у розробленні плану дій Координаційного центру пошуку та рятування на випадок лиха з повітряними суднами. Організовує та здійснює аварійне сповіщення відповідних пошуково-рятувальних підрозділів, переведення їх у підвищені ступені готовності та застосування чергових пошуково-рятувальних сил та засобів на випадок лиха. Здійснює оперативну координацію дій пошуково-рятувальних сил та засобів цивільної авіації та узгоджує взаємодію сил та засобів цивільної авіації з Головним центром пошуку та рятування у державній системі реагування на надзвичайні ситуації під час проведення пошуково-рятувальних робіт. Оцінює ефективність проведення пошуково-рятувальних операцій. Веде технічну документацію і готує матеріали для звітності, бере участь у розробленні заходів щодо подальшого удосконалення пошуково-рятувального забезпечення польотів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства, нормативно-правові акти України і документи міжнародних організацій, що регулюють діяльність цивільної авіації та регламентують діяльність служби; накази, вказівки, інструкції та інші документи галузі; структуру повітряного простору, порядок його використання та райони відповідальності за пошук та рятування; правила з пошуку та рятування в цивільній авіації, методику виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт, технічні та технологічні характеристики обладнання Координаційного центру пошуку та рятування і програми забезпечення діяльності чергової зміни (диспетчера) на автоматизованому робочому місці, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму; правила та періодичність ведення установленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж практичної роботи у галузі цивільної авіації - не менше 5 років, з них на командних пунктах управління авіації або в органах обслуговування повітряного руху та на інших посадах, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів - не менше 3 років. Наявність Свідоцтва (Сертифіката) пісдядипломного підвищення кваліфікації протягом останніх 3 років з напряму пошуково-рятувального забезпечення польотів.

9. ДИСПЕТЧЕР ПУНКТУ ЗБОРУ ДОНЕСЕНЬ

Завдання та обов'язки. Виконує вимоги внутрішнього трудового розпорядку. Виконує посадову інструкцію, технологію роботи та інші документи, які регламентують роботу відділу. Експлуатує зв'язкове, комп'ютерне та інше устаткування, встановлене у відділі. Стежить за процесом оперативної обробки інформації стосовно планів польоту та змін у планах польоту; контролює наявність інформації і збереження її на електронних носіях. Проводить заходи, направлені на удосконалення автоматизації процесів збору та обробки інформації стосовно планів польоту та змін у планах польоту. Утримує технічні засоби у робочому стані, обробляє повідомлення щодо заходів обслуговування потоків повітряного руху, взаємодіє з зацікавленими експлуатантами повітряних суден. Своєчасно забезпечує усіх зацікавлених користувачів повітряного простору інформацією стосовно планів польоту та їх змін. Підтверджує у встановлений термін допущення до самостійної роботи. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни. Дотримується стандартів та рекомендованої практики ІКАО і національного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, стандарти і рекомендовану практику ІКАО, нормативно-правові документи державного департаменту авіаційного транспорту; положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування, технологію роботи, відмінності національних правил та процедур з ІКАО, дії фахівців під час виникнення особливих випадків у польоті та під час польоту пасажирського судна в особливих умовах, а також під час проведення пошуково-рятувальних робіт, основні аеродинамічні та льотно-технічні характеристики пасажирського судна, основні частини аеропорту та їх призначення; методи та принципи координації діяльності служб, що забезпечують польоти та обслуговування повітряного руху; вимоги нормативних документів, що регламентують діяльність фахівців та методи їх застосування у процесі передпольотного інформаційного обслуговування; міжнародну метеорологічну інформацію; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та спеціальна підготовка. Стаж роботи в цивільній авіації - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

10. ДИСПЕТЧЕР ПУНКТУ ПЕРЕДПОЛЬОТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Виконує вимоги внутрішнього трудового розпорядку. Експлуатує зв'язкове, комп'ютерне та інше обладнання, встановлене у відділі. Проводить багатоступінчасту перевірку достовірності аеронавігаційної інформації. Приділяє увагу характеру змін аеронавігаційної інформації та своєчасному введенню її до бази аеронавігаційних даних і забезпечує процес оперативної обробки. Підготовляє бюлетені передпольотної інформації, вносить зміни в документи, забезпечує ведення контрольних екземплярів, які знаходяться на обліку у відділі. Веде облік документів аеронавігаційної інформації, поправок, доповнень та змін. Надає передпольотний інструктаж екіпажам повітряних суден. Підтверджує у встановлений термін допуск до самостійної роботи. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни. Дотримується стандартів і рекомендованої практики ІКАО і чинного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту; положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації, інструкції з виконання польотів у районі аеродрому; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та спеціальна підготовка. Стаж роботи в цивільній авіації - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

11. ДИСПЕТЧЕР СЛУЖБИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює за допомогою засобів автоматизації, механізації та зв'язку (або без них) оперативне керування технологічними процесами та організацією авіаперевезень відповідно до виробничої програми, розкладу руху повітряних суден та добовим планом польотів. Координує внутрішню роботу ділянки (групи, служби) організації перевезень, організовує взаємодію між дільницею та іншими службами авіапідприємства з метою забезпечення максимальної комерційної завантаженості та регулярності польотів повітряних суден. Виконує оперативний контроль за ходом комерційного обслуговування повітряних суден згідно з технологічним графіком обслуговування пасажирів та клієнтів авіапідприємства. Виявляє резерви виробництва, бере участь у складанні та внесенні змін до добового плану польотів, підготуванні пропозицій щодо коригування розкладу. У разі зміни плану польотів приймає рішення по організації перевезень та обслуговування пасажирів та клієнтів в нових умовах. Здійснює впровадження та забезпечує раціональне використання засобів керування виробництвом, засобів механізації та автоматизації перевезень. Бере участь в роботі з аналізу та оцінки діяльності служби підприємства. Веде установлену документацію та звітність.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; організацію виробничого планування та диспетчерування; виробничі зв'язки між підрозділами підприємства, організацію оперативного обліку; розклад руху повітряних суден; добовий план польотів; організацію планування; виробничі зв'язки між підрозділами підприємства, що виконують підготовку повітряних суден до вильоту; організаційну техніку, засоби автоматизації, механізації та зв'язку що застосовується під час керування перевезеннями; основні положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці, організацію виробництва та управління; норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; під час міжнародних перевезень - правила побудови та застосування міжнародних тарифів; правила роботи прикордонних, митних карантинних органів, міжнародні телеграфні коди.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з оперативного керування виробництвом - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

12. ДИСПЕТЧЕР УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

(який здійснює безпосереднє управління повітряним рухом)

Завдання та обов'язки. Здійснює безпосереднє управління повітряним рухом, диспетчерське обслуговування повітряних суден у зоні (районі) відповідальності диспетчерського пункту. Приймає інформацію щодо управління повітряним рухом та передає суміжним диспетчерським пунктам з обслуговування повітряного руху. Взаємодіє у процесі управління повітряним рухом з органами протиповітряної оборони, військово-повітряних сил, суміжними диспетчерськими пунктами обслуговування повітряного руху. Задає екіпажам повітряних суден режими, траєкторію, маршрути польоту для зниження перед посадкою і набором висоти після зльоту, розраховує та забезпечує інтервали випуску, прийому, передає диспетчерську інформацію і вказівки екіпажам повітряних суден про порядок виконання польотів за заданим маршрутом. Виконує необхідні для управління повітряним рухом розрахунки руху повітряних суден. У разі потреби вирішує питання про відправлення повітряних суден на повторне заходження на посадку. Контролює заходження на посадку за допомогою радіотехнічних засобів. Видає дозвіл на посадку, зліт, вхід в аеродромне коло польотів, зону (район) управління повітряним рухом, рулювання, дає рекомендації екіпажам повітряних суден щодо відходу до запасного аеродрому. Вживає заходів щодо запобігання небезпечним зближенням повітряних суден, а також їх скупчення в зоні очікування відповідного диспетчерського пункту. Контролює готовність зльотно-посадкової смуги до приймання повітряних суден. Вивчає та аналізує повітряну і метеорологічну обстановку у своєму і суміжних районах (зонах), інформує екіпажі повітряних суден та відповідні диспетчерські пункти про повітряну обстановку, вживає заходів щодо запобігання входженню повітряних суден у зони небезпечних метеорологічних явищ. Забороняє екіпажам повітряних суден виконання польотів у випадках, коли не забезпечується безпека руху повітряних суден. Виконує процедурний контроль за рухом повітряних суден, веде встановлену документацію, інформує відповідні служби (згідно з установленим порядком) авіаційних підприємств про рух повітряних суден.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут підприємства; основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технологію роботи відповідного диспетчерського пункту; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через район (зону) відповідальності, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден; організацію зв'язку; правила і фразеологію радіообміну; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден; безпеку життєдіяльності; основи трудового законодавства.

У разі планування, координації і безпосереднього управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях і в аеропортах: правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

13. ДИСПЕТЧЕР УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

(який не здійснює безпосереднє управління повітряним рухом)

Завдання та обов'язки. Здійснює всі види обслуговування повітряного руху, крім безпосереднього управління повітряним рухом. Контролює підготовку екіпажів повітряних суден до виконання польотів, своєчасне забезпечення польотів відповідними службами аеропорту. Володіє фактичною та прогнозованою погодою в районі свого аеродрому та аеродромів перших посадок. Збирає, обробляє та розсилає польотну інформацію усім зацікавленим користувачам відповідно до встановленого порядку. Вирішує завдання щодо планування та координації використання повітряного простору України. Дає вказівки про прийом та випуск повітряних суден відповідним диспетчерським пунктам та службам аеропорту, які забезпечують польоти. Оформлює відповідну документацію щодо видачі дозволу на виліт. Складає і передає до відповідних служб аеропорту повідомлення про рух повітряних суден, від органів обслуговування повітряного руху інших аеропортів одержує плани вильотів, повідомлення про відкриття та закриття аеродромів, донесення про вильоти, посадки, затримки, наявність паливно-мастильних матеріалів і стан аеродромів. Складає заявки і повідомлення про фактичний рух повітряних суден та передає їх до органів військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Веде облікову документацію (або базу даних у комп'ютері) щодо часу відправлення і прибуття повітряних суден, номерів зайнятих місць стоянок на пероні, виконання добового плану польотів, регулярності руху повітряних суден, диспетчерських дозволів на виліт та вирулювання.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут свого підприємства; основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технологію відповідного диспетчерського пункту; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт, організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; основи економіки, організації виробництва і праці у цивільній авіації; безпеку життєдіяльності; основи трудового законодавства. У разі планування і координації обслуговування повітряного руху на міжнародних повітряних лініях і аеропортах повинен знати правила та процедури ведення радіозв'язку із суміжними зарубіжними центрами обслуговування повітряного руху та ведення переговорів з екіпажами іноземних авіакомпаній (або їх представниками), які готуються до вильоту або прибули (виконали посадку на аеродромі).

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 2 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому вимогами.

14. ДИСПЕТЧЕР ЦЕНТРУ КОМУТАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ

Завдання та обов'язки. Забезпечує під час чергування проходження інформації через Центр комутації повідомлень відповідно до встановлених правил. Своєчасно виконує запити Центру. Визначає причини виходу на дисплей або принтер неформатних повідомлень та вживає необхідних заходів. Працює на робочих місцях центру комутації повідомлень, читає графік центру комутації повідомлень, архів та критерії, які виводяться на принтер або дисплей. Використовує у разі потреби обхідні шляхи під час порушення зв'язку по основних каналах або в разі їх перевантаження. Організовує відновлення каналу зв'язку, який вийшов з ладу. Аналізує основні показники роботи центру комутації повідомлень. Веде оперативну документацію.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність центр комутації повідомлень; побудову мережі зв'язку, включеної в центр комутації повідомлень; технологію оброблення неформатних повідомлень, призначення та правила роботи з диспетчерським обладнанням центру комутації повідомлень, правила виводу телеграфних повідомлень та їх критеріїв на дисплей та принтер для повторення чи запитів необхідних повідомлень, тестові програми роботи центра комутації повідомлень, технічні та технологічні характеристики обладнання, загальні принципи роботи диспетчерського обладнання центра комутації повідомлень, особливості роботи кореспондентів з автоматичними центрами, значення скорочень у службових повідомленнях, які формуються вітчизняними та іноземними центрами, обхідні шляхи магістральних каналів зв'язку та їх технологічні можливості, порядок користування диспетчерськими повідомленнями, правила охорони праці, пожежної безпеки та режиму, правила і періодичність ведення встановленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

15. ДИСПЕТЧЕР-ІНСПЕКТОР

Завдання та обов'язки. Перевіряє організацію обслуговування повітряного руху, знання чинних документів з обслуговування повітряного руху посадовими особами підрозділів ОПР і контролює виконання ними посадових інструкцій, керівних документів з обслуговування повітряного руху, організацію взаємодії з центрами управління повітряним рухом, практичні навички та рівень знань спеціальних дисциплін відповідно до кваліфікаційних відміток диспетчерів служби руху. Дає оцінку готовності диспетчерського складу до управління повітряним рухом. Вивчає, узагальнює та впроваджує передовий досвід роботи з обслуговування повітряного руху. Розроблює пропозиції з удосконалення обслуговування повітряного руху, надає практичну допомогу працівникам обслуговування повітряного руху щодо їх впровадження. Бере участь у розслідуванні порушень правил і процедур з обслуговування повітряного руху. Розроблює заходи щодо запобігання порушенням правил і процедур обслуговування повітряного руху. Вивчає ділові та моральні якості керівного і диспетчерського складу та подає пропозиції стосовно подальшого їх використання. Погашає в установленому порядку талони порушень.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки щодо керування повітряним рухом; технологію відповідного диспетчерського пункту; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт; організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; основи економіки, основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху; організацію виробництва і праці у цивільній авіації; безпеку життєдіяльності; правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом чи в галузі обслуговування повітряного руху: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

16. ДИСПЕТЧЕР-ІНСТРУКТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ТРЕНАЖЕРА

Завдання та обов'язки. Організовує та проводить практичну підготовку диспетчерського складу з використанням технічних засобів тренування. Визначає та аналізує рівень практичної і теоретичної підготовки диспетчерського складу. Готує та надає відповідним посадовим особам рекомендації про подальше професіональне використання диспетчерів з управління повітряним рухом. Бере участь у плануванні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників обслуговування повітряного руху. Розроблює вправи та завдання для тренувань. Проводить професійне навчання диспетчерів, надає їм практичну допомогу. Оформлює документи для допуску до самостійної роботи диспетчерів з управління повітряним рухом. Проводить технічні та методичні навчання з позаштатними диспетчерами-інструкторами. Вивчає, узагальнює і розповсюджує передові форми і методи професійного навчання працівників обслуговування повітряного руху. Вносить пропозиції стосовно вдосконалення професійної підготовки молодих працівників, організації методичної роботи на диспетчерських тренажерах. Веде звітну та облікову документацію.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); основи трудового законодавства України; основні правила польотів України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технологію відповідних диспетчерських пунктів; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній; організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері професійної підготовки фахівців ОПР; безпеку життєдіяльності.

Англійську мову для імітації ведення радіозв'язку із суміжними зарубіжними центрами обслуговування повітряного руху, ведення переговорів з екіпажами іноземних авіакомпаній (або їх представниками), які готуються до вильоту або прибули (виконали посадку на аеродромі); правила і процедури радіообміну з екіпажами повітряних суден.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Документ про спеціальну підготовку диспетчерів-інструкторів за програмою, затвердженою відповідно до встановлених вимог. Стаж роботи диспетчером управління повітряним рухом - не менше 3 років. Володіння англійською мовою відповідно до встановлених вимог.

17. ЕКСПЕДИТОР З АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. При підготовці до рейсу вивчає умови контракту на виконання авіаперевезень. Оформлює наказ на виконання рейсу. Опрацьовує з командиром графік та маршрути польотів, з інженером з експлуатації літака (відповідальним за завантаження) методики виконання завантажувально-розвантажувальних робіт, комплектування необхідного завантажувального обладнання. Оформлює і контролює повноту документації на виліт (генеральна декларація, митні документи, документи на вантажі осіб, які супроводжують вантаж тощо). Оформлює виліт в митній, еміграційній та інших службах аеропорту. Організовує з інженером з експлуатації літака завантажувально-розвантажувальні роботи, режим праці, відпочинку та харчування льотно-технічного складу літака. Вирішує питання розрахунків зі службами аеропортів за надані послуги, забезпечує оформлення необхідних документів на вантаж та супроводжуючих його осіб, передає інформацію про хід виконання авіаперевезень на свою авіакомпанію та замовнику. Контролює правильне оформлення документів на вантажі, в тому числі і небезпечні, відповідність характеру вантажу перевізним документам. Готує фінансово-економічний звіт за виконані авіаперевезення, аналізує економічну ефективність виконаних авіаперевезень. Інформує керівництво авіакомпанії про виникнення авіаційних подій та нештатних ситуацій. У випадках виникнення авіаційних подій виконує обов'язки голови комісії з розслідування авіаційної події до повернення літака на базу або до прибуття комісії.

Повинен знати: основні льотно-технічні характеристики літака; завантажувальне обладнання та основні принципи виконання завантажувально-розвантажувальних операцій; правила оформлення провізної документації, правила перевезення небезпечних вантажів та товарів військового призначення; основи трудового законодавства, керівні документи Мінтрансу, Укравіатрансу, своєї авіакомпанії, правила організації режиму праці та відпочинку, правила з охорони праці під час виконання робіт на літаку, порядок розслідування авіаційних подій.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з авіатранспортних перевезень - не менше 1 року. Володіння англійською мовою.

18. ІНЖЕНЕР БОРТОВИЙ

Завдання та обов'язки. Бере участь у підготуванні повітряного судна до польоту і контролює його готовність відповідно до керівництва з льотної експлуатації. Перевіряє перед вильотом закриття заправних горловин, аварійних і вантажних люків і дверей фюзеляжу відповідно до керівництва з льотної експлуатації. Усуває в польоті несправності авіаційної техніки, що з'явилися і доступні для усунення. Своєчасно виконує команди командира повітряного судна з керування двигунами і системами повітряних суден. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про відхилення і несправності та дає пропозиції щодо їх усунення. Вживає заходів за вказівкою (дозволом) командира повітряного судна для забезпечення безпеки пасажирів, збереження судна і розміщених на його борту вантажів, спеціального устаткування і польотної документації. Оглядає відповідно до керівництва з льотної експлуатації повітряне судно після посадки і зарулювання на стоянку та доповідає командиру повітряного судна свої зауваження. Оформлює документацію, записує зауваження щодо роботи авіаційної техніки і результатів огляду, передає повітряне судно в установленому порядку. Вимагає від працівників інженерно-авіаційної служби усунення виявлених несправностей. Вимагає виконання КВП авіакомпанії, "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники гражданской авиации" (НТЕРАТ ГА), керівництва з льотної експлуатації та інших нормативних документів Укравіатрансу, у частині, що його стосується. Приймає повітряне судно в справному і підготовленому для польоту стані. Додержується правил експлуатації повітряного судна на землі і в польоті. Вимагає наявності на борту установленої суднової документації, аварійно-рятувальних засобів, необхідних для польоту кількості палива, мастила, рідин і газів. Вимагає своєчасну інформацію командира повітряного судна про несправності авіаційної техніки. Додержується правил передпольотного відпочинку.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу льотно-технічної експлуатації повітряних суден цивільної авіації; правила експлуатації повітряних суден відповідно до НТЕРАТ та керівництв з льотної експлуатації; техніку, яку експлуатує; положення про інженерно-технічну службу; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

У разі виконання міжнародних польотів - іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Кваліфікаційні вимоги.

Інженер бортовий I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера бортового II категорії - не менше 2 років.

Інженер бортовий II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера бортового - не менше 2 років.

Інженер бортовий: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи з обслуговування авіаційної техніки - не менше 1 року.

19. ІНЖЕНЕР БОРТОВИЙ АВІАЦІЙНОЇ ЕСКАДРИЛЬЇ. ІНЖЕНЕР-ІНСТРУКТОР БОРТОВИЙ

Завдання та обов'язки. Організовує льотну експлуатацію авіаційної техніки, виконання бортінженерами вимог керівництва з льотної експлуатації та керівних документів, які регламентують льотно-технічну експлуатацію повітряного судна. Проводить з льотним складом загону заняття з вивчення силових установок систем та обладнання повітряного судна, технологію роботи бортінженера та його дії у особливих випадках польоту. Аналізує причини відмов авіаційної техніки та передумови льотних подій, матеріали та засоби об'єктивного контролю. Планує та запроваджує заходи з усунення наявних недоліків у роботі бортінженера. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій. Розроблює дії з їх запобігання. Проводить перевірку теоретичних знань та практичних навичок бортових інженерів-інструкторів та льотного складу загону. Контролює передпольотну підготовку екіпажів, бере участь у післяпольотних розборах. Запроваджує єдину методику виконання польотів. Вивчає, поширює та узагальнює передові методи роботи інженерів бортових. Бере участь в інспекторських оглядах авіаційної техніки та виконує контроль за якістю її підготовки до сезонної навігації. Проводить заняття на тренажерах з бортінженерами загону, контролює їх проведення іншими спеціалістами. Забезпечує якісну підготовку молодих працівників, бере участь у відборі кандидатів з числа інженерів бортових для перенавчання на нові типи повітряних суден, висунення на інструкторську роботу тощо. Контролює ведення бортових журналів, журналів повітряних суден, а також польотної та технічної документації. Оформлює документи на допуск інженерів бортових до самостійних польотів та акти періодичних перевірок екіпажів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документ Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу з льотно-технічної експлуатації повітряних суден цивільної авіації; техніку, яку експлуатує; положення про інженерно-технічну службу; рівень професійної підготовки бортінженерів-інструкторів льотного загону; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Кваліфікаційні вимоги.

Інженер бортовий авіаційної ескадрильї I категорії. Інженер-інструктор бортовий I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера бортового авіаційної ескадрильї II категорії (інженера-інструктора бортового II категорії) - не менше 2 років.

Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії. Інженер-інструктор бортовий II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера бортового авіаційної ескадрильї (інженера-інструктора бортового) - не менше 2 років.

Інженер бортовий авіаційної ескадрильї. Інженер-інструктор бортовий: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи з обслуговування авіаційної техніки - не менше 1 року.

20. ІНЖЕНЕР-ІНСПЕКТОР БОРТОВИЙ

Завдання та обов'язки. Розроблює, організовує, контролює виконання заходів щодо забезпечення безпеки польотів. Проводить інспектування авіакомпаній, авіапідприємств, льотних навчальних закладів з питань: інженерного забезпечення експлуатантів; рівня підготовки та наявність практичних навичок роботи в польоті спеціалістів відповідно до їх кваліфікації та допусків. Бере участь у роботі комісії експлуатаційних інспекцій; інспектуванні експлуатантів; розслідуванні випадків порушення вимог Повітряного кодексу України; освоєнні нових типів суден, їх обладнання та систем. Здійснює контроль за станом безпеки польотів у авіакомпаніях, авіапідприємствах, навчальних закладах цивільної авіації України, за якістю проведення теоретичних занять і льотної практики в навчальних закладах України.

Повинен знати: постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органу державного управління цивільної авіації, які регламентують порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з системи державного нагляду, ведення обліку, організації праці, трудового законодавства, документи ІКАО, положення про Укравіатранс, Головну інспекцію з безпеки польотів, відділу інспектування льотної діяльності експлуатантів, накази, вказівки директора Укравіатрансу.

Кваліфікаційні вимоги.

Інженер-інспектор бортовий I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва інженера бортового 1 класу цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера-інспектора бортового II категорії - не менше 2 років.

Інженер-інспектор бортовий II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового 1 класу цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера-інспектора бортового - не менше 2 років.

Інженер-інспектор бортовий: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового 1 класу цивільної авіації. Стаж роботи з обслуговування авіаційної техніки - 1 рік.

21. ІНЖЕНЕР-ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ПАЛИВА

Завдання та обов'язки. Планує і організовує забезпечення авіаційними паливно-мастильними матеріалами і спеціальними рідинами підприємство цивільної авіації. Забезпечує безпеку і регулярність польотів шляхом виконання вимог державних стандартів і нормативних документів з проведення лабораторного і аеродромного контролю якості під час приймання, зберігання, видавання паливно-мастильних матеріалів, їх очищення, дозування ПВК-рідини і заправки повітряного судна. Контролює відновлення якості паливно-мастильних матеріалів шляхом відстою, фільтрації, сепарації, осушення, змішування з продуктом тієї ж марки. Організовує зберігання, збирання і здавання відпрацьованих нафтопродуктів. Контролює здійснення метрологічного забезпечення в службі паливно-мастильних матеріалів. Організовує розробку та упроваджує нові технологічні процеси і обладнання. Планує будування і реконструкцію об'єктів служби паливно-мастильних матеріалів з метою покращення їх техніко-економічних, екологічних та інших показників. Контролює високий рівень хіммотологічної надійності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден. Бере участь у роботі спеціалістів науково-дослідних інститутів цивільної авіації в проведенні робіт з дослідження та випробування паливно-мастильних матеріалів і обладнання. Аналізує порушення працездатності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден, проводить пошук причин відмовлень, вживає заходів до їх усунення і запобігання. Проводить роботу з пошуку шляхів економії паливно-мастильних матеріалів, енергетичних, матеріальних, трудових ресурсів. Контролює ведення обліку і звітності з виробничої діяльності. Розраховує основні техніко-економічні показники роботи служби паливно-мастильних матеріалів. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів з розвитку і автоматизації технологічних процесів в службі паливно-мастильних матеріалів. Контролює забезпечення дотримання правил охорони праці, навколишнього середовища, правил пожежної безпеки під час випробування й використання паливно-мастильних матеріалів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію її ланок; планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації авіаційних паливно-мастильними матеріалами; облік і звітність руху авіаційних паливно-мастильних матеріалів; контроль якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів; відновлення якості, організація метрологічного забезпечення технологічних процесів, планування термінів перевірки обладнання, засобів вимірювання; проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розробку технічних засобів і засобів заправки повітряних суден; технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання; механізацію і автоматизацію технологічних процесів у процесі приймання, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильних матеріалів у повітряних суднах; охорону навколишнього середовища і пожежну безпеку; основи трудового законодавства; планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації паливно-мастильними матеріалами; облік і звітність руху паливно-мастильних матеріалів; контроль якості паливно-мастильних матеріалів; відновлення якості, організацію метрологічного забезпечення технологічних процесів, планування термінів перевірки приладів, засобів вимірювання; проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розроблення технічних засобів і засобів заправлення повітряних суден; технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання; механізацію і автоматизацію технологічних процесів в процесі приймання, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильних матеріалів у повітряних суднах.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера-інспектора з контролю за використанням палива: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Інженер-інспектор з контролю за використанням палива. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера з паливно-мастильних матеріалів - не менше 1 року.

22. ІНСПЕКТОР З ПОШУКУ ТА РЯТУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Перевіряє стан готовності сил та засобів пошуково-рятувального забезпечення польотів у підприємствах авіаційного транспорту, здійснює контроль за правильною експлуатацією технічного обслуговування та збереження бортових і наземних аварійно-рятувальних засобів, проведення спеціальної аварійно-рятувальної підготовки льотного і наземного персоналу. Бере участь у сертифікації експлуатантів, інспектуванні підприємств авіаційного транспорту України з питань пошуково-рятувального забезпечення польотів, розслідуванні авіаційних подій із цивільними повітряними суднами, організації підвищення кваліфікації спеціалістів пошуково-рятувальних служб та посадових осіб, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів, випробуваннях нових зразків пошукових і аварійно-рятувальних засобів, спорядження і техніки. Розробляє заходи щодо подальшого удосконалення пошуково-рятувального забезпечення польотів, готує матеріали для звітності.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства; нормативно-правові акти України і документи міжнародних організацій, що регулюють діяльність цивільної авіації та регламентують діяльність служби; накази, вказівки, інструкції та інші документи галузі, структуру і функціональні зв'язки між підрозділами Укравіатрансу та підприємствами цивільної авіації, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і методику виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт; правила та норми пожежної безпеки, режиму, сертифікації експлуатантів та порядок інспектування з питань авіаційного пошуку та рятування; періодичність та ведення установленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи у галузі авіації - не менше 5 років, з них на посадах, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів - не менше 3 років. Наявність свідоцтва (Сертифіката) післядипломного підвищення кваліфікації з пошуково-рятувального забезпечення польотів протягом останніх 3-х років.

23. ІНСПЕКТОР ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ

Завдання та обов'язки. Здійснює інспекційні перевірки рівня забезпечення авіаційної безпеки. Перевіряє організацію воєнізованої охорони аеропортів та об'єктів цивільної авіації. Відповідно до чинного сертифіката здійснює інспекційну перевірку служб авіаційної безпеки та особливих умов щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань. Проводить нагляд за дотриманням вимог, правил, стандартів та процедур охорони і захисту експлуатантів та суб'єктів авіаційної діяльності в аеропортах та на аеродромах цивільної авіації України. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї вартовими під час охорони повітряних суден та об'єктів життєзабезпечення аеропорту.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; укази Президента України; постанови, інструкції Кабінету Міністрів України; організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, власні нормативні документи підприємства; правила, стандарти та практику міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань; засоби і способи врегулювання кризових ситуацій, методику проведення службових розслідувань; правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інспектор воєнізованої охорони: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора воєнізованої охорони - не менше 2 років.

Інспектор воєнізованої охорони: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням на посадах нижчого рівня - не менше 3 років.

24. ІНСПЕКТОР-ПІЛОТ

Завдання та обов'язки. Розробляє, організовує і контролює заходи, спрямовані на забезпечення безпеки польотів. Проводить інспектування авіапідприємств, авіакомпаній, навчальних закладів, льотних підрозділів авіаційних заводів з питань: організації льотної діяльності; забезпечення безпеки польотів; рівня освітньо-кваліфікаційної та професійної придатності льотного персоналу. Перевіряє льотну діяльність екіпажів повітряних суден під час інспекторських перевірок, свідоцтва спеціалістів цивільної авіації всіх країн працюючих у межах України, українських спеціалістів працюючих у всіх країнах світу. Бере участь у роботі комісій із сертифікації експлуатантів, інспекції експлуатантів, розслідуванні авіаційних подій та інцидентів. Освоює нову авіаційну техніку, прилади та системи щодо виконання польотів на повітряних суднах, які експлуатуються в Україні. Здійснює контроль за станом безпеки польотів у авіакомпаніях, авіапідприємствах, навчальних льотних закладах, за якістю підготовки льотного персоналу експлуатантів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній; методичні, нормативні та інші керівні матеріали із системи державного нагляду, ведення обліку, організації праці, трудового законодавства; документи ІКАО; положення про Укравіатранс; Головну інспекцію з безпеки польотів, відділ інспектування льотної діяльності експлуатантів; накази, вказівки директора Укравіатрансу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації один раз у 5 років. Наявність свідоцтва пілота 1 класу цивільної авіації. Стаж роботи за професією пілота: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

25. ІНСПЕКТОР-ПІЛОТ З БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Завдання та обов'язки. Виконує вимоги керівних документів стосовно забезпечення безпеки польотів. Розроблює заходи спрямовані на забезпечення безпеки польотів. Здійснює регулярний контроль за діяльністю персоналу. Дає оцінку його роботі, надаючи при цьому методичну допомогу. Контролює виконання нормативно-правових актів з організації льотної роботи та контролює рівень підготовки персоналу, що визначається документами, які регулюють льотну діяльність та спрямованими на забезпечення безпеки польотів. Виконує вимоги Закону України "Про інформацію", законодавства з охорони праці, трудового законодавства України. Постійно підвищує свою кваліфікацію, освоює нову авіаційну техніку. Володіє необхідними організаторськими здібностями.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність цивільної авіації, норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації один раз у 5 років. Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I класу, допуску до всіх видів польотів на повітряному судні. Стаж роботи за професією пілота: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

26. ІНСТРУКТОР-РАДИСТ БОРТОВИЙ

Завдання та обов'язки. Виконує перевірку роботи бортових радистів та екіпажів у виробничих умовах, контролює передпольотну підготовку екіпажів та правильність експлуатації ними радіообладнання у польоті. Бере участь у підготовленні екіпажів до дії у особливих ситуаціях під час польотів. Перевіряє теоретичні знання та практичні навички льотного складу з питання технічної експлуатації радіообладнання перед допуском до самостійних польотів, у разі підвищення класності та продовження свідоцтва льотного складу. Проводить з екіпажами вивчення регламентів радіосвітлозабезпечення польотів, інструкції з експлуатації бортових радіоустановок. Проводить навчання та тренування екіпажів на вміння визначати та виправляти в польоті несправності в обладнанні зв'язку. Контролює внесення змін в регламенти засобів радіозв'язку та радіосвітлотехнічного забезпечення польотів. Оформлює документацію на допуск бортових радистів до самостійних польотів та після періодичних перевірок екіпажів. Забезпечує роботу бортових радіозасобів і засобів двостороннього радіозв'язку, дотримує фразеології радіообміну і правил ведення радіозв'язку. Своєчасно передає командиру повітряного судна вказівки органів КПР і метеорологічну інформацію.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряних суден цивільної авіації; правила експлуатації повітряних суден; технічну експлуатацію відповідно до керівництва з льотної експлуатації електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряних суден; положення про відповідну інженерно-технічну службу; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортрадиста I класу цивільної авіації. Стаж роботи за професією бортрадиста цивільної авіації I класу - не менше 3 років.

У разі виконанні міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

27. КОМАНДИР АВІАЦІЙНОЇ ЛАНКИ

Завдання та обов'язки. Організовує та проводить роботу ланки з виконання транспортних польотів та робіт із застосування авіації у народному господарстві згідно з планами та договірними зобов'язаннями. Планує та проводить роботу з підвищення теоретичної та льотної підготовки особового складу. Проводить післяпольотний розбір, тренування та перевірку техніки пілотування особового складу. Розроблює заходи з усунення недоліків щодо організації та проведення льотної та методичної роботи ланки. Здійснює контроль за станом повітряних суден, вживає заходів, які забезпечують їх утримання у робочому стані. Підбирає аеродроми та посадкові площадки для виконання робіт із застосування авіації в народному господарстві, здійснює керування та контроль їх обладнання та дозволяє введення у дію. Складає інструкції з виконання польотів на оперативних аеродромах та посадкових площадках. Керує роботою екіпажів на оперативних точках. Узагальнює та запроваджує досвід роботи кращих екіпажів. Вживає заходів щодо зміцнення дисципліни, постійного підвищення професійної підготовки. Готує екіпажі до виконання польотів. Контролює стан організації льотної роботи, професійну підготовку і методичне навчання льотного складу, стан виробничої дисципліни в льотній службі.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; укази Президента України; постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; накази та вказівки Мінтрансу, Укравіатрансу, державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України; основи трудового законодавства, організацію, планування та методику навчання льотній роботі, методику планування та аналізу льотної роботи, організацію виробництва, правила і норми охорони праці; вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті; моральні і ділові якості підлеглих працівників; положення про відповідну інженерно-технічну службу; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суденz0390-02, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I, II класу, допуску до всіх видів польотів на повітряних суднах або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I, II класу, допуску до всіх видів польотів на повітряних суднах. Стаж роботи за професією командира повітряного судна - не менше 3 років.

28. КОМАНДИР ПОВІТРЯНОГО СУДНА (ЛІТАКА, ВЕРТОЛЬОТА)

Завдання та обов'язки. Володіє технікою пілотування і літаководіння на рівні, який забезпечує безпечне виконання польоту. Організовує роботу членів екіпажу на землі та в польоті відповідно до вимог керівництва з виконання польотів та інших документів Укравіатрансу щодо забезпечення безпеки, регулярності польотів і культури обслуговування пасажирів. Додержується передпольотного відпочинку. Уміє правильно оцінювати метеорологічну і навігаційну обстановку. У повному обсязі готує екіпаж до польотів та керує передпольотною підготовкою екіпажу. Контролює відповідно до керівництва з льотної експлуатації та технології роботи екіпажу стан готовності повітряних суден. Виконує політ відповідно до завдання, плану польоту та правил експлуатації повітряних суден згідно з вимогами керівництва з льотної експлуатації. Піклується про пасажирів, вживає заходів щодо забезпечення їх безпеки, цілості повітряних суден і вантажів, що знаходяться на його борту і польотної документації. Надає, якщо це можна зробити без загрози довіреному йому судну, пасажирам та екіпажу, допомогу повітряним, морським і річковим суднам, а також людям, що потрапили в небезпеку, які зазнають лиха у разі одержання сигналу небезпеки або в разі виявлення їх з негайним повідомленням органу управління повітряним рухом про місце і характер небезпеки або лиха та поданій або можливій допомозі. Оглядає згідно з керівництвом льотної експлуатації повітряних суден після посадки і зарулювання на стоянку, якщо це необхідно, робить запис у відповідній технічній документації про роботу і стан авіаційної техніки. Проводить розбір польоту (польотів) з екіпажем. Дотримується виконання вимог чинного керівництва виконання польотів, інших нормативних документів цивільної авіації в Україні у частині, що стосується його. Організовує підготовку екіпажу до виконання завдання на політ. Забезпечує безпечне виконання кожного польоту та виконання завдання на політ незалежно від того пілотує він повітряне судно особисто чи передав керування другому пілоту. Забезпечує своєчасне внесення у відповідну технічну документацію зауважень про виявлені несправності повітряного судна на землі й у польоті, про відхилення в роботі повітряного судна або його системи.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність цивільної авіації; керівництва виконання польотів, рівень професійної підготовки членів екіпажу та заходи щодо його підвищення, фразеологію радіообміну і правила ведення радіозв'язку, положення про льотну службу, Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; правила І норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва командира повітряного судна, допуску до польотів на даному типі повітряних суден.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови у обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

29. КОМАНДИР ПОВІТРЯНОГО СУДНА (ПІЛОТ, ЛЬОТЧИК)-ІНСТРУКТОР

Завдання та обов'язки. Проводить льотні тренування та перевірку других пілотів та командирів повітряних суден. Проводить ознайомлення екіпажів з новими трасами та аеродромами. Вимагає від екіпажів точного виконання керівних документів, які регламентують льотну роботу та експлуатацію авіаційної техніки. Вивчає у процесі льотних тренувань та перевірок особисті якості, здібності та рівень професійної підготовки льотного складу, відпрацьовує з ним вміння грамотно оцінювати умови, правильно приймати рішення та чітко діяти в ускладнених умовах польоту, своєчасно виправляти помилки. Проводить в плановому порядку наземну підготовку та тренування на тренажері та на повітряному судні. Перевіряє теоретичні знання членів екіпажу, контролює якість виконання польотів екіпажами. Проводить аналіз даних засобів об'єктивного контролю. Вживає заходів щодо усунення недоліків, які було виявлено в роботі екіпажів. Бере участь у підготовленні на проведенні розбору польотів, проводить заняття з професійної підготовки льотного складу, технології роботи та методики виконання польотів, післяпольотне розбирання з екіпажами результатів тренувань та перевірок. Запроваджує єдину методику виконання польотів. Вивчає та доводить до відома льотного складу інформацію, пов'язану з льотно-виробничою діяльністю. Вносить зміни в керівні документи, а також вирішує питання теоретичного характеру.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність цивільної авіації; положення про льотну службу, методику навчання льотної роботи, матеріальну частину техніки, що експлуатується; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі організації роботи екіпажів повітряних суден.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I, II класу, допуску із знання метеомінімумів на даному типі повітряних суден. Курси пілотів-інструкторів. Стаж роботи за професією командира повітряного судна - не менше 3 років або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодити спеціаліст), наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I, II класу, допуску із знання метеомінімумів на даному типі повітряних суден. Курси пілотів-інструкторів. Стаж роботи за професією командира повітряного судна - не менше 5 років.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

30. ЛЬОТЧИК-СПОСТЕРІГАЧ

Завдання та обов'язки. У повному обсязі готується до польоту. Приймає рішення та кваліфіковано здійснює нагляд в польоті, проводить патрульні та охоронні роботи із застосуванням найпростіших радіотехнічних засобів денної навігації у простих метеоумовах. Готує картографічний матеріал, організовує роботу з охорони та патрулювання об'єктів нагляду. Веде двобічний зв'язок з наземними радіостанціями в телефонному режимі в установленому порядку, здійснює взаємодію з іншими членами екіпажу.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії); Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; правила експлуатації електро- та радіообладнання повітряних суден, що забезпечує роботу, спеціального обладнання, відповідно до Керівництва з льотної експлуатації; основні тактико-технічні характеристики засобів пожежогасіння та радіозв'язку; основи трудового законодавства, Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації Україниz0390-02; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва льотчика-спостерігача цивільної авіації. Без вимог до стажу роботи.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

31. МЕТОДИСТ З ПОШУКУ ТА РЯТУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за дотриманням чинних нормативних актів, міжнародних правил і норм, що регламентують пошук та рятування, за правильним проведенням спеціальної аварійно-рятувальної підготовки льотного і наземного персоналу з питань пошуку та рятування, надає методичну допомогу з питань організації пошуково-рятувального забезпечення польотів у підприємствах авіаційного транспорту України. Бере участь у розробленні та проведенні експертної оцінки проектів нормативних документів з питань пошуку та рятування, у проведенні експертизи документів підприємств авіаційного транспорту з питань пошуково-рятувального забезпечення польотів, розробленні заходів щодо подальшого вдосконалення пошуково-рятувального забезпечення польотів, у роботі міжвідомчих комісій стосовно питань пошуку та рятування.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства, нормативно-правові акти України і документи міжнародних організацій, що регулюють діяльність цивільної авіації та регламентують діяльність служби; накази, вказівки, інструкції та інші документи галузі, структуру і функціональні зв'язки між підрозділами Укравіатрансу та підприємствами цивільної авіації, правила з пошуку та рятування в цивільній авіації, методику виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт, правила та норми пожежної безпеки та режиму, правила сертифікації експлуатантів та порядок інспектування з питань авіаційного пошуку та рятування, правила та періодичність ведення установленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи у галузі цивільної авіації - не менше 5 років, з них на посадах, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів - не менше 3 років. Наявність свідоцтва (Сертифіката) післядипломного підвищення кваліфікації з пошуково-рятувального забезпечення польотів упродовж останніх 3-х років.

32. ОПЕРАТОР-ІНСТРУКТОР БОРТОВИЙ

Завдання та обов'язки. Організовує та планує виробничу діяльність, професійне навчання бортових операторів. Бере участь у роботі комісії з атестації бортових операторів. Виконує перевірку практичної роботи бортових операторів на землі та у польоті. Оформлює за результатами перевірок відповідні документи та розроблює заходи з підвищення професійної майстерності бортових операторів. Організовує вивчення з особовим складом керівних та нормативних документів, виконує контроль за правильним та своєчасним оформленням перевізної документації, за наявністю та справністю швартовного та побутового обладнання на повітряному судні, вивчає та впроваджує передовий досвід роботи.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряних суден цивільної авіації; устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна та експлуатування його відповідно до керівництва з льотної експлуатації; правила завантаження, розміщення і кріплення вантажів, порядок оформлення необхідної документації; правила експлуатації повітряних суден відповідно до керівництва з льотної експлуатації, правила перевезення та збереження вантажів, пошти та багажу; положення про службу бортових операторів; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Наявність свідоцтва бортового оператора цивільної авіації. Стаж роботи за професією бортового оператора - не менше 3 років.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

33. ПІЛОТ (ДРУГИЙ ПІЛОТ)

Завдання та обов'язки. Володіє технікою пілотування на рівні безпечного виконання польотів у разі, якщо командир повітряного судна за станом здоров'я або з інших причин не може виконувати свої обов'язки, додержується правил передпольотного відпочинку. Аналізує і правильно оцінює метеорологічну та аеронавігаційну обстановку в процесі підготовки до польоту та в польоті. У повному обсязі готується до польоту. Контролює, відповідно до керівництва з льотної експлуатації та технології роботи екіпажу стан і готовність повітряних суден, перевіряє, щоб графіки центрування та завантаження задовольняли вимогам керівництва з льотної експлуатації. Знає і додержується правил обачності, фразеології радіообміну і правил ведення радіозв'язку. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна в польоті про усі відхилення і несправності в роботі авіаційної техніки і устаткуванні повітряного судна і дає пропозиції з їх усунення. Вживає за вказівкою командира повітряного судна заходи щодо забезпечення безпеки пасажирів та цілості повітряного судна, приймає рішення та дії відповідно до сформованої в польоті обстановки, якщо командир повітряного судна за станом здоров'я або з інших причин не може виконувати свої обов'язки. Виконує відповідно до керівництва з льотної експлуатації вихід на друге коло з ВПР, якщо до цього моменту командиром повітряного судна не було прийнято рішення і не повідомлено екіпаж про виконання посадки або про вихід на друге коло. Оглядає відповідно до керівництва з льотної експлуатації повітряне судно після посадки і зарулювання на стоянку і доповідає командиру повітряного судна свої зауваження.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції; керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують діяльність цивільної авіації; положення про льотну службу; правила фразеології радіообміну і ведення радіозв'язку; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства, норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації. Без вимог до стажу роботи.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

34. СТАРШИЙ БОРТОВИЙ ІНЖЕНЕР АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ

Завдання та обов'язки. Організовує льотну експлуатацію авіаційної техніки, виконання інженерами бортовими вимог керівництва з льотної експлуатації та керівних документів, які регламентують льотно-технічну експлуатацію повітряного судна. Проводить з льотним складом загону заняття з вивчення силових установок систем та обладнання повітряного судна, технології роботи інженера бортового та його дій в особливих випадках польоту. Аналізує причини відмовлень авіаційної техніки та передумови льотних подій, матеріали та засоби об'єктивного контролю. Планує та вживає заходів щодо усунення наявних недоліків у роботі інженера бортового. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій. Розроблює дії щодо їх запобігання. Керує роботою та проводить перевірку теоретичних знань та практичних навичок інженерів-інструкторів бортових та льотного складу загону. Контролює передпольотну підготовку екіпажів. Бере участь у післяпольотних розборах. Запроваджує єдину методику виконання польотів. Вивчає, поширює та узагальнює передові методи роботи інженера бортового. Бере участь у інспекторських оглядах авіаційної техніки та здійснює контроль за якістю її підготовки до сезонної навігації. Проводить заняття на тренажерах з інженерами бортовими загону, контролює їх проведення іншими спеціалістами. Забезпечує якісну підготовку молодих фахівців. Бере участь в відбиранні кандидатів з числа інженерів бортових для перенавчання на повітряних суднах нових типів, висуненні на інструкторську роботу тощо. Контролює ведення бортових журналів, журналів повітряного судна, а також польотної та технічної документації. Оформлює документи на допуск інженерів бортових до самостійних польотів та акти періодичних перевірок екіпажів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують роботу з льотно-технічної експлуатації повітряного судна цивільної авіації; правила експлуатації повітряних суден відповідно до НТЄРАТ та Керівництва з льотної експлуатації, техніку, яку експлуатує; положення про відповідну інженерно-технічну службу; рівень професійної підготовки інженера бортового льотного загону, Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації I класу. Стаж роботи за професією інженера бортового: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

35. СТАРШИЙ БОРТОВИЙ ОПЕРАТОР АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ

Завдання та обов'язки. Керує, організовує та планує виробничу діяльність, професійне навчання бортових операторів. Бере участь у роботі кваліфікаційної комісії з атестації бортових операторів. Виконує перевірку практичної роботи бортового оператора на землі та у польоті. Оформлює за результатами перевірок відповідні документи та розроблює заходи з підвищення професійної майстерності бортових операторів. Організовує вивчення з особовим складом документів, що регламентують роботу бортових операторів. Здійснює контроль за правильним та своєчасним оформленням перевізної документації, за наявністю та справністю швартовного та побутового обладнання на повітряних суднах, вивчає та впроваджує передовий досвід роботи.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції; керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації; правила перевезення та збереження вантажів, пошти та багажу, положення про службу бортових операторів; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна та експлуатування його відповідно до керівництва з льотної експлуатації; правила завантаження, розміщення і кріплення вантажів, порядок оформлення необхідної документації; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортового оператора авіаційного загону цивільної авіації. Стаж роботи за професією бортового оператора авіаційного загону - не менше 5 років.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

36. СТАРШИЙ БОРТОВИЙ РАДИСТ АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ

Завдання та обов'язки. Керує роботою бортрадистів загону. Виконує перевірку роботи бортрадистів та екіпажів у виробничих умовах, контролює передпольотну підготовку екіпажів та правильність експлуатації радіообладнання у польоті. Керує підготовкою бортових радистів до самостійної роботи, бере участь у підготовленні екіпажів до дії в особливих умовах польотів. Перевіряє теоретичні знання та практичні навички льотного складу з питання технічної експлуатації радіообладнання перед допуском до самостійних польотів, бере участь в атестуванні льотного складу. Проводить з екіпажами, вивчення регламентів радіосвітлозабезпечення польотів, інструкції з експлуатації бортових радіоустановок. Проводить навчання та тренування екіпажів на вміння визначати та виправляти в польоті несправності в обладнанні зв'язку. Контролює внесення змін в регламенти засобів радіозв'язку та радіосвітлотехнічного забезпечення польотів. Оформлює документацію на допуск бортових радистів до самостійних польотів та періодичних перевірок екіпажів. Своєчасно передає командиру повітряного судна вказівки органів КПР і метеорологічну інформацію.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують роботу з забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації, положення про відповідну службу; правила визнання робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; правила технічної експлуатації та експлуатації відповідно до керівництва з льотної експлуатації електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряного судна, роботу бортових радіозасобів і засобів двостороннього радіозв'язку, фразеологію радіообміну і правил ведення радіозв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Наявність свідоцтва бортрадиста цивільної авіації I класу. Стаж роботи за професією бортрадиста - не менше 5 років.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

37. ТЕХНІК АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує працездатність та технічне обслуговування обладнання автоматизованої системи траєкторних вимірів, яке входить до складу автоматизованих повітряних суден - літаків-лабораторій. Виконує роботи з технічного обслуговування авіаційної техніки, демонтажно-монтажні роботи у разі заміни частин, вузлів, деталей, роботи з розгортання комплекту наземного обладнання системи. Визначає технічний стан обладнання у разі виникнення несправностей у роботі, здійснює ремонтно-відновлювальні роботи. Виконує перевірки працездатності та якості роботи функціональних систем обладнання. Оперативно доповідає про всі відмови та несправності. Веде технічну документацію за встановленими нормативами.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, експлуатаційну, нормативну документацію з питань організації та проведення льотних перевірок, параметри обладнання, які характеризують справність, працездатність та якість обслуговування авіаційної техніки, правила експлуатації обладнання систем контролю та траєкторних вимірів, необхідних для технічного обслуговування, особливості експлуатації обладнання повітряного судна літака - лабораторії у різні періоди навігації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи у службі з експлуатації бортового та наземного обладнання систем льотного контролю та траєкторних вимірів - не менше 1 року.

38. ТЕХНІК АЕРОДРОМНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Організовує та виконує за вказівкою інженера служби роботу аеродромних робітників та водіїв аеродромної техніки щодо утримання та ремонту аеродромів.

Здійснює за вказівкою інженера служби ретельний огляд і перевірку експлуатаційного стану елементів аеродрому. Здійснює технічний нагляд за проведенням аеродромно-будівельних робіт з контролем їх якості. Своєчасно доповідає інженеру служби про виявлені несправності. Узгоджує за вказівкою інженера служби з керівником польотів час проведення робіт на робочій частині льотного поля. Забезпечує виконання правил і норм охорони праці під час проведення робіт на аеродромі, не допускаючи виникнення подій з вини аеродромної служби. Контролює безпечний рух аеродромних машин і механізмів під час проведення робіт на території аеродрому. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів під час проведення робіт щодо утримання та ремонту аеродрому. У разі потреби, за вказівкою начальника аеродромної служби, виконує обов'язки інженера.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; характеристики і технологічні можливості сучасних засобів механізації аеродромно-експлуатаційних та аеродромно-будівельних робіт; нові матеріали і технології, що застосовуються в процесі утримання, ремонту та реконструкції аеродромних споруд; структурну схему аеродрому та взаємодію усіх його ланок; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік аеродромної служби I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка аеродромної служби II категорії - не менше 1 року.

Технік аеродромної служби II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка аеродромної служби - не менше 2 років.

Технік аеродромної служби: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

39. ТЕХНІК З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЛЬОТНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Виконує та забезпечує якість технічного обслуговування автоматизованих систем льотного контролю. Виконує роботи з технічного обслуговування авіаційної техніки. Виконує демонтажно-монтажні роботи з зміною частин, вузлів та деталей. Виконує перевірки працездатності та якості функціональних систем, а також виконання робіт з буксирування повітряних суден. Визначає технічний стан обладнання автоматизованих систем льотного контролю, причини виявлених відмов та несправностей, усуває несправності. Оформлює технічну документацію на виконану роботу. Утримує в належному стані та постійній справності обладнання автоматизованих систем льотного контролю. Забезпечує зберігання інструменту та приладів. Оперативно доповідає про усі відмови та несправності обладнання автоматизованих систем льотного контролю. Забезпечує організацію охорони повітряних суден на стоянці, правильне оформлення приймання-передавання його службі охорони.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, експлуатаційну, нормативну документацію з питань організації та проведення льотних перевірок, параметри обладнання, які характеризують справність, працездатність та якість обслуговування авіаційної техніки; правила експлуатації обладнання систем контролю та траєкторних вимірів, особливості експлуатації обладнання повітряного судна-лабораторії у різні періоди навігації.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з автоматизованих систем льотного контролю I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з автоматизованих систем льотного контролю II категорії - не менше 1 року.

Технік з автоматизованих систем льотного контролю II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з автоматизованих систем льотного контролю - не менше 2 років.

Технік з автоматизованих систем льотного контролю: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

40. ТЕХНІК З ОБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Здійснює аналіз матеріалів оброблення, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем. Своєчасно інформує про це начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби обробки та аналізу польотної інформації. Удосконалює організацію робіт відповідного відділу (дільниці). Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів оброблення до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку. Подає пропозиції щодо удосконалення засобів об'єктивного контролю. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт. Дотримується правил і норм трудової та виробничої дисципліни. Виконує всі види робіт з технічної експлуатації бортових реєстраторів згідно з регламентом технічного обслуговування. Виконує монтажно-демонтажні роботи агрегатів систем реєстрації польотної інформації у разі їх відмови або несправності.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу; основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування контрольованих систем та приладів повітряних суден; будову та правила експлуатації засобів об'єктового контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем ПС від їх граничних значень; основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з об'єктивного контролю I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з об'єктивного контролю II категорії - не менше 2 років. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом.

Технік з об'єктивного контролю II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з об'єктивного контролю - не менше 2 років. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом.

Технік з об'єктивного контролю: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом.

41. ТЕХНІК З ОБЛІКУ РЕСУРСУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ

Завдання та обов'язки. Виконує оформлення та підготовку до рейсу формулярів, паспортів повітряних суден та іншої технічної документації, що повинна бути на борту повітряного судна. Готує для екіпажу довідки про роботу авіаційної техніки у польоті. Контролює правильне заповнення та оформлення первинної документації, що надходить від екіпажів та інженерно-технічного складу цехів, повноту обов'язкових записів та відповідність вказаних параметрів значенням, що допускаються. Оформлює картки (графіки) обліку ресурсу та робить запис у формулярах повітряних суден, двигунів і агрегатів про загальний час їх роботи, рух та виконані роботи. Здійснює контроль за станом формулярів та комплектності номерної документації, облік руху паспортів і формулярів, агрегатів та деталей, що мають обмежений у порівнянні з основним загальним часом роботи ресурс. Стежить за залишком ресурсу планера, двигунів та обладнання повітряного судна з метою заборони переробки встановленого їм ресурсу. За наявності автоматизованої системи вводить інформацію про загальний час роботи повітряних суден, двигунів та обладнання. Заповнює карти обліку відмов та несправностей повітряних суден. Передає диспетчеру відомості про зміни ресурсу, оформлює встановлену документацію та складає звіт. Виконує роботи щодо зберігання технічної документації повітряних суден.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; правила ведення технічної документації та графіків технічного обслуговування; періодичність виконання регламентних робіт з технічного обслуговування повітряних суден, що експлуатуються; основи конструкції повітряних суден, що експлуатуються, їх обладнання, ресурси та строки їх служби; основи статистичного обліку, наукової організації праці, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання II категорії - не менше 2 років.

Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання - не менше 2 років.

Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання:базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

42. ТЕХНІК З РАДІОЛОКАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує працездатність засобів радіолокаційного забезпечення та джерел електроживлення, здійснює роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання, з удосконалення радіолокаційного забезпечення. Проводить монтаж, налагодження обладнання. У разі виникнення відмов та несправностей у роботі обладнання забезпечує його резервування та виконує ремонтно-відновлювальні роботи. Стежить за економним використанням запасних частин, матеріалів та енергоресурсів. Надає дані про витрати та потреби у експлуатаційних матеріалах та запасних частинах. Оформлює встановлену технічну документацію. Бере участь у впровадженні заходів, які спрямовано на підвищення рівня надійності роботи обладнання, підвищення продуктивності праці.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують технічне обслуговування та експлуатацію засобів радіолокації; інструкції з резервування технічних засобів; структурну схему об'єкта та взаємодію всіх його ланок; принципові та монтажні схеми закріпленого обладнання; схеми електроживлення радіотехнічного обладнання об'єкта; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, вимоги режиму, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з радіолокації I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з радіолокації II категорії - не менше 1 року.

Технік з радіолокації II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з радіолокації - не менше 2 років.

Технік з радіолокації: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

43. ТЕХНІК З РАДІОНАВІГАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує працездатність засобів радіонавігаційного забезпечення та джерел електроживлення; здійснює роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання, з удосконалення радіонавігаційного забезпечення. Проводить монтаж, налагодження обладнання. У разі виникнення відмов та несправностей у роботі обладнання забезпечує його резервування та виконує ремонтно-відновлювальні роботи. Стежить за економним використанням запасних частин, матеріалів та енергоресурсів. Надає дані про витрати та потреби у експлуатаційних матеріалах та запасних частинах. Оформлює встановлену технічну документацію. Бере участь у впровадженні заходів, які спрямовано на підвищення рівня надійності роботи обладнання, підвищення продуктивності праці.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують технічне обслуговування та експлуатацію засобів радіонавігації; інструкції з резервування технічних засобів; структурну схему об'єкта та взаємодію всіх його ланок; принципові та монтажні схеми закріпленого обладнання; схеми електроживлення радіотехнічного обладнання об'єкта; правила та норми охорони праці, протипожежної безпеки, вимоги режиму, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з радіонавігації I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з радіонавігації II категорії - не менше 1 року.

Технік з радіонавігації II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з радіонавігації - не менше 2 років.

Технік з радіонавігації: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

44. ТЕХНІК З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує технічну експлуатацію та ремонт обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку. Виконує технічне обслуговування, ремонтно-відновлювальні та налагоджувальні роботи обладнання. Контролює технічний стан обладнання, його відповідність вимогам експлуатаційно-технічної документації. Веде облік та аналізує відмови і несправності обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Веде технічну документацію. Забезпечує виконання вимог керівних нормативних документів, які регламентують експлуатацію та ремонт обладнання. Бере участь у розробленні пропозицій щодо ефективного використання обладнання, у проведенні заходів щодо модернізації та заміни обладнання, а також списання виробів. Бере участь у роботі комісій з прийому обладнання в експлуатацію. Виконує вимоги правил охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативні документи з питань технічної експлуатації, технології проведення ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді техніка з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку II категорії - не менше 2 років.

Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді техніка з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку - не менше 2 років.

Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

45. ТЕХНІК З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Під керівництвом працівника з обслуговування авіаційної техніки, який має допуск вищої категорії, виконує технічне обслуговування авіаційної техніки і ремонту устаткування, а також заходів щодо поліпшення експлуатації та обслуговування авіаційної техніки та забезпечення безпеки польотів, згідно з затвердженим планом (графіком) виконання робіт. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, стійку ефективну роботу підприємства. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, у необхідних випадках оформлює документацію на його списання або передавання іншим структурним підрозділам (підприємствам). Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованого технічного персоналу під час проведення обслуговування авіаційної техніки і ремонтних робіт та випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ними, розроблює заходи, спрямовані на вдосконалення організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшенняїх якості, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів, підвищення ефективності використання основних фондів (підвищення зносостійкості і зменшення простоїв устаткування). Бере участь у капітальному ремонті і модернізації основних фондів, використанні виробничих потужностей. Використовує нормативні матеріали щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування (нормативи ремонтно-експлуатаційних витрат, строків служби запасних частин, номенклатури змінних та швидкоспрацьовуваних деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів), бере участь у розслідуванні відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків у роботі технічного складу та аналізі їх причини, виконує заходи щодо запобігання причинам підвищеного спрацювання, аварій устаткування та виробничого травматизму. Здійснює контроль за додержанням встановлених строків складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту. Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильне їх витрачання. Бере участь у роботі, пов'язаній з розробленням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації авіаційної техніки та технічного обслуговування, утримання і ремонту устаткування. Готує висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення конструкції устаткування, організації робіт з технічного обслуговування, розповсюджує передовий досвід організації ремонту і експлуатації авіаційної техніки та устаткування. Веде облік і паспортизацію устаткування, вносить в паспорти устаткування зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає встановлену звітність та іншу технічну документацію. Виконує роботу з огляду, технічного обслуговування повітряних суден або їх елементів та систем (планера, двигуна, електро-, радіо- та іншого обладнання), засвідчує придатність до польоту повітряного судна або його частин, підписує свідоцтво про технічне обслуговування в межах повноважень, передбачених категорією (A, B або C) чинного свідоцтва техніка з технічного обслуговування повітряних суден і відповідними кваліфікаційними відмітками. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу. Вивчає і виконує керівні документи, подає установлену звітність, допомагає у навчанні працівників та спеціалістів, яких прийнято на роботу в підрозділ.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт, стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні частини, інструмент тощо; авіаційні інженерно-технічні дисципліни з вимог одержання свідоцтва відповідної категорії техніка з технічного обслуговування повітряних суден; основи економіки та організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з технічного обслуговування повітряних суден категорії C: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Стаж роботи за професією техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії В: для бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Технік з технічного обслуговування повітряних суден категорії B: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Стаж роботи за професією техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії A: для бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Технік з технічного обслуговування повітряних суден категорії A: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Стаж роботи за професією техніка з технічного обслуговування повітряних суден без категорії та без права до самостійного обслуговування авіаційної техніки - не менше 1 року.

46. ТЕХНІК ІЗ ЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Контролює працездатність обладнання зв'язку, засобів зв'язку, робочих місць, посадових осіб чергової зміни та апаратури об'єктивного контролю. Вживає заходів з відновлення зв'язку та надання зв'язку обхідними каналами. Контролює забезпечення електроенергією від міської мережі та перехід у разі необхідності на аварійне електроживлення. Проводить технічне обслуговування засобів зв'язку, обладнання резервного електропостачання та апаратури об'єктивного контролю.

Повинен знати: НТ ЕРТОС ГА-86, НС ГА-80, технічну документацію на обладнання вузла зв'язку, інструкції, розпорядження та накази стосовно організації оперативно-технічної служби на вузлах зв'язку цивільної авіації, посадову інструкцію та технологію роботи техніка зв'язку, правила з охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік із зв'язку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка із зв'язку II категорії - не менше 1 року. Наявність посвідчення та допуску до роботи з електроустановками до 1000 В.

Технік із зв'язку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка із зв'язку - не менше 2 років. Наявність посвідчення та допуску до роботи з електроустановками до 1000 В.

Технік із зв'язку: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Наявність посвідчення та допуску до роботи з електроустановками до 1000 В.

47. ТЕХНІК ІЗ СВІТЛОТЕХНІЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з технічної експлуатації світлотехнічного та електротехнічного обладнання забезпечення польотів. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт та налагодження обладнання, перевіряє технічний стан і перевірку засобів світлотехнічного та електротехнічного обладнання. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Бере участь у розробленні організаційних та технічних заходів з підвищення надійності та якості роботи обладнання. Веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Бере участь у складанні заявок на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує своєчасне усунення несправностей, що загрожують безпеці польотів повітряних суден. Виконує правила і норми з охорони праці під час упровадження робіт на обладнанні, не допускаючи виникнення подій з вини служби світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів у процесі проведення робіт. Аналізує причини затримок і подій за зміну з вини служби і підготовляє пропозиції з їх запобігання. Оцінює експлуатаційний стан світлотехнічного та електротехнічного обладнання згідно з вимогами чинних нормативних документів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; основні положення чинних нормативних документів щодо оцінки придатності світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування; принципові та монтажні схеми обладнання, схеми електроживлення; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії - не менше 1 року.

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів - не менше 1 року.

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

48. ТЕХНІК (МЕХАНІК) АВІАЦІЙНИЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ ОБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов'язки. Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем. Своєчасно інформує про це начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби обробки та аналізу польотної інформації. Удосконалює організацію робіт відділу (дільниці). Підвищує продуктивність та якість праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів обробки до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну повірку. Подає пропозиції щодо вдосконалення засобів об'єктивного контролю. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію. Забезпечує зберігання матеріалів, інформацію результатів її оброблення та аналізу. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт. Виконує всі види робіт з технічної експлуатації бортових реєстраторів згідно з вимогами ремонтно-технічного обслуговування. Виконує монтажно-демонтажні роботи агрегатів систем реєстрації польотної інформації у разі їх відмови або несправності.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування систем, які контролюються та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем повітряних суден від їх граничних значень, основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік (механік) авіаційний з експлуатації устаткування об'єктивного контролю I категорії: базова або неповна вища авіаційно-технічна освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Наявність свідоцтва техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії C. Стаж роботи за професією техніка (механіка) авіаційного з експлуатації устаткування об'єктивного контролю II категорії - не менше 2 років.

Технік (механік) авіаційний з експлуатації устаткування об'єктивного контролю II категорії: базова або неповна вища авіаційно-технічна освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Наявність свідоцтва техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії B. Стаж роботи за професією техніка (механіка) авіаційного з експлуатації устаткування об'єктивного контролю - не менше 2 років.

Технік (механік) авіаційний з експлуатації устаткування об'єктивного контролю: базова або неповна вища авіаційно-технічна освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Наявність свідоцтва техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії A. Без вимог до стажу роботи.

49. ТЕХНІК УКРАЕРОЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у підготовці організаційно-методичних матеріалів щодо забезпечення діяльності Украероцентру. Веде діловодство Украероцентру та відділу. Забезпечує ведення контрольних екземплярів нормативних документів та доведення їх до відділів. Приймає, відправляє, веде облік, зберігає службові документи. Доводить документи до виконавців, контролює своєчасне виконання та повернення документів у діловодство. Веде відповідну документацію Украероцентру за вказівками начальника відділу. Взаємодіє з Украерорухом, іншими організаціями щодо виконання своїх обов'язків у межах своєї компетенції. Бере участь у забезпеченні робочих місць фахівців Украероцентру довідковими, наочними та методичними матеріалами.

Повинен знати: постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються до сфери діяльності; основи інформатики, правила користування персональним комп'ютером; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

50. ТЕХНІК-БРИГАДИР З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці з технічного обслуговування авіаційної техніки і технологічного обслуговування устаткування відповідно до вимог експлуатаційної документації. Очолює роботу з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування авіаційної техніки, які забезпечують своєчасне обслуговування, налагодження і ремонт авіаційної техніки, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення її експлуатації. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу дільниці, підвищення продуктивності праці технічного складу, зниження собівартості технічного обслуговування за високої якості робіт, що виконуються, ефективне використання основних і оборотних фондів. Організовує розроблення і доведення до виконавців планових завдань і графіків технічного обслуговування, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ним. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості обслуговування авіаційної техніки, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості робіт, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність, роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва. Організовує роботу, пов'язану з технічними умовами та іншими нормативними матеріалами з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування. Забезпечує безпеку і регулярність польотів, виконання графіків технічного обслуговування, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, у розслідуванні причин відмов та несправностей авіаційної техніки, аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання. Контролює облік відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків у роботі технічного складу, аналізує їх причини, упроваджує заходи щодо їх запобігання. Організовує прийом повідомлень бортінженера (бортмеханіків, пілотів) щодо роботи повітряного судна у рейсі, перевіряє записи у бортовому журналі про відмови та несправності, визначає їх причини. Контролює стан повітряних суден, що обслуговуються, виконання норм їх огляду, своєчасне відновлення несправних повітряних суден, забезпечує їх нормативну справність, впроваджує заходи щодо підвищення ефективності використання повітряних суден. Виконує роботи з технічного обслуговування авіаційної техніки, контролює якість робіт, проведених технічним складом, засвідчує придатність до польоту повітряного судна. Забезпечує збереження повітряних суден під час їх технічного обслуговування, додержується правил передачі суден між службою з технічного обслуговування, екіпажем та службою охорони. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностики і наземного обслуговування, модернізації устаткування, вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, подає установлену звітність. Координує роботу підпорядкованих служб. Здійснює підбір техніків, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Надає допомогу і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить виховну роботу в колективі. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу. Подає пропозиції щодо підготовки робітників дільниці з освоєння нової авіаційної техніки. Допомагає інженеру зміни дільниці у навчанні робітників та спеціалістів, яких прийнято до роботи або направлено на стажування в цех (дільницю), проводить заняття з авіаційним персоналом.

Повинен знати: постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти урядового органу державного управління в галузі авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку цеху (дільниці); систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування в підрозділі; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання; передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування; основи економіки, організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії C - не менше 3 років.

51. ШТУРМАН АВІАЦІЙНОЇ ЕСКАДРИЛЬЇ. ШТУРМАН АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль якості літаководіння з використанням даних об'єктивного контролю, контроль попередньої підготовки екіпажу, перевірку літаководіння у рейсових умовах та проведення тренувань на тренажерах. Проводить з льотним складом заняття з літаководіння та використання пілотажного навігаційного обладнання повітряного судна, що експлуатується, а також організовує тренування на аеродромах, у рейсових умовах та тренажері за всіма засобами літаководіння. Проводить ретельне розбирання кожного випадку втрати орієнтування, порушення правил використання повітряного простору, авіаційної події з вини штурманської служби та вживає заходів до їх запобігання. Розроблює тематику та план підготовки екіпажів до осінньо-зимового та весняно-літнього періодів роботи з урахуванням особливостей літаководіння та експлуатації пілотажно-навігаційного та радіонавігаційного обладнання повітряного судна. Веде підготовку льотного складу з літаководіння щодо підвищення класу, контролює порядок та якість проходження програми штурманської підготовки льотного складу, роботу з удосконалення професійної та методичної майстерності штурманів-інструкторів. Забезпечує екіпажі повітряного судна штурманським спорядженням, польотними картами та навчальними посібниками з літаководіння, організовує їх облік та зберігання. Аналізує стан роботи з штурманського забезпечення авіаційного загону та оформлює встановлену документацію. Бере участь у розробленні інструкції з виконання польотів в районі аеродрому, інструкції з організації керування польотами та їх забезпечення за видами авіаційних робіт, аеронавігаційних описів місцевих повітряних ліній II категорії (районів польотів з виконання авіаційних робіт). Запроваджує передовий досвід організації штурманського забезпечення польотів, освоює та впроваджує в практику польотів нові, більш удосконалені методи літаководіння, системи навігації та посадки.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства Укравіатрансу, авіапідприємства, які регламентують штурманське забезпечення польотів; теорію та техніку літаководіння; організацію управління рухом повітряного судна; планування та забезпечення польотів; особливості використання радіотехнічних засобів за повітряними трасами та районами польотів; авіаційну техніку та наземні засоби забезпечення польоту; методики навчання льотного складу літаководінню; організацію планування та штурманського забезпечення польоту; рівень штурманської підготовки складу, що навчається; маршрути (райони) польотів; ступінь оснащення навігаційними пристроями; передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі штурманської підготовки льотного складу; перспективи розвитку штурманського забезпечення польотів; положення про льотну службу; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми і правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва штурмана I, II класів. Стаж роботи за професією штурмана повітряного судна - не менше 3 років.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

52. ШТУРМАН АЕРОПОРТУ

Завдання та обов'язки. Володіє станом штурманського забезпечення аеропорту. Керує штурманським відділом, контролює організацію забезпечення аеронавігаційною інформацією та організовує штурманське забезпечення аеропорту. Організовує та забезпечує штурманську підготовку фахівців аеропорту. Розробляє разом із зацікавленими міністерствами та відомствами проекти документів з удосконалення повітряного простору України. Взаємодіє з командними пунктами Збройних Сил України, іншими відомствами з питань використання повітряного простору України. Бере участь в узгодженні інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродромів (аеровузлів), з експлуатації полігонів, пунктів запуску куле-пілотів тощо, документів щодо будівництва і реконструкції споруд і об'єктів, які можуть становити загрозу безпеці повітряного руху або створювати перешкоду для нормальної роботи радіотехнічних засобів аеропорту. Організовує розробку, доведення тимчасових режимів і короткочасних обмежень щодо використання повітряного простору, відпрацьовує проекти відповідних NOTAM та подає їх до служби аеронавігаційної інформації. Надає практичну допомогу екіпажам повітряних суден, керівнику польотів з виконання штурманських розрахунків та з інших питань літаководіння. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій та порушень правил використання повітряного простору України.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України1281-99-п; Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України; положення про аеропорт, інструкції, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Мінтрансу, які регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору та безпеки польотів; стандарти та рекомендовану практику ІКАО в частині, що стосується правил та норм охорони праці та протипожежного захисту, інші нормативно-правові акти України.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією штурмана: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

53. ШТУРМАН-ІНСПЕКТОР

Завдання та обов'язки. Розроблює, організовує, контролює додержання заходів щодо забезпечення безпеки польотів. Проводить інспектування авіакомпаній, авіапідприємств, льотних навчальних закладів з питань: штурманського забезпечення експлуатантів; аеронавігаційного забезпечення експлуатантів; рівня підготовки та практичних навичок літаководіння авіаспеціалістів відповідно до їх кваліфікації, класів і допусків. Бере участь у роботі комісії експлуатаційних інспекцій, інспектуванні експлуатантів під час розслідування порушень вимог Повітряного кодексу України; освоєнні нових типів повітряних суден, їх обладнання та систем. Здійснює контроль за станом безпеки польотів у авіакомпаніях, авіапідприємствах, навчальних закладах України, за якістю проведення теоретичних занять у льотних навчальних закладах.

Повинен знати: постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з системи державного нагляду, ведення обліку, організації праці, трудового законодавства; документи ІКАО, Положення про Укравіатранс, Головну інспекцію з безпеки польотів, відділ інспектування льотної діяльності експлуатантів, накази, вказівки директора Укравіатрансу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації один раз у 5 років. Стаж роботи за професією штурмана - не менше 5 років. Наявність свідоцтва штурмана 1 класу цивільної авіації.

54. ШТУРМАН СЛУЖБИ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Аналізує пропозиції щодо змін в аеронавігаційній інформації та стежить за процесом оперативної обробки аеронавігаційної інформації і підготовки підстав для внесення аеронавігаційної інформації до аеронавігаційної бази даних. Проводить аналіз відповідності отриманих схем і аеронавігаційних даних вимогам методики їх складання. Готує проекти повідомлень служби аеронавігаційної інформації для своєчасного інформування користувачів про зміни аеронавігаційної інформації. Бере участь у розгляді інструкцій з виконання польотів на аеродромі. Вживає необхідних заходів щодо забезпечення користувачів документами аеронавігаційної інформації. Бере участь у розробленні та вдосконаленні складання схем та інших нормативно-організаційних документів з питань аеронавігаційної інформації. Веде контрольні екземпляри документів аеронавігаційної інформації; вивчає, удосконалює і впроваджує передові форми і методи роботи служби аеронавігаційної інформації. Забезпечує зберігання державної таємниці та іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню. Бере участь в організаційних заходах щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівників служби.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п; постанови, накази, інструкції, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту; документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО); етику ділового спілкування та ведення переговорів; вітчизняні та світові досягнення в галузі повітряної авіації, що стосуються аеронавігаційної інформації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища, правила експлуатації персонального комп'ютера.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища авіаційна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією штурмана цивільної авіації - не менше 3 років. Знання англійської мови.

55. ШТУРМАН УКРАЕРОЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Контролює та бере участь у здійсненні попереднього планування використання повітряного простору України та місцевих повітряних ліній. Організовує та контролює добове планування використання повітряного простору поза повітряними трасами та місцевими повітряними лініями через диспетчерів групи планування. Бере участь у плануванні повітряного руху державної авіації по повітряних трасах та місцевих повітряних лініях. Підтримує та веде бази даних структури повітряного простору, дозволів Міноборони України на спеціальні види польотів та використання повітряного простору в спеціальних зонах.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України401-2002-п, ОПП-85, НВП-99, НШС93, НПП ГА-85v0077400-85, повідомлення щодо обслуговування повітряного руху, інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах та поза ними та місцевих повітряних ліній; інструкції щодо взаємодії Украероцентру з командними пунктами збройних сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади; правила та рекомендовану практику ICAO; процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в межах своєї компетенції; посадові інструкції та технології роботи старших штурманів чергової зміни Украероцентру та диспетчерів групи планування; основні льотно-технічні характеристики повітряних суден; основи повітряної навігації; правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з управління повітряним рухом - не менше 3 років. Наявність свідоцтва штурмана.

56. ДИСПЕТЧЕР ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує оперативне регулювання роботи екіпажу повітряного судна під час підготовки та виконання польоту. Складає плани польотів та подає їх до відповідних підрозділів обслуговування повітряного руху. Під час виконання польоту за повторювальними планами контролює їх активацію у встановлений перед виконанням рейсу час. Забезпечує контроль підготовки та виконання рейсів із дотриманням вимог безпеки польотів. Оцінює метеорологічну та навігаційну обстановку. Забезпечує експлуатанта необхідною документацією для виконання польотів (дозволами, аеронавігаційною та метеорологічною інформацією тощо). Враховує та оцінює в аеронавігаційних розрахунках та оперативному плануванні рейсів технічні можливості повітряних суден та відповідного аеронавігаційного обладнання, інші обмеження, що впливають або можуть вплинути на виконання польотів. Аналізує відповідність льотно-технічних характеристик повітряних суден, на яких виконуватимуться рейси, обсягам комерційного завантаження, характеристикам та стану злітно-посадкових смуг та метеорологічним умовам на аеродромі призначення, запасних аеродромах і на маршруті польоту. У разі виявлення технічних обмежень повітряних суден, в їх льотно-експлуатаційних характеристиках, нормах робочого часу екіпажів або обмежень технічних можливостей аеропортів та їх відповідного наземного обладнання інформує про це відповідні підрозділи експлуатанта. За необхідністю ініціює виконання польоту за зміненим маршрутом, затримку або скасування рейсу, координуючи свої дії з відповідними службами, розраховує оптимальну кількість пального для кожного рейсу, виходячи із економічності та безпеки його виконання у разі виникнення нештатної ситуації. Контролює виконання польотів, використовуючи комунікаційні засоби. Забезпечує відповідність діючим вимогам навігаційних баз даних, що використовуються експлуатантом, як на борту повітряного судна, так і тих, що застосовуються для аеронавігаційних розрахунків та виконання польотів. Контролює дотримання членами екіпажу норм робочого часу та передпольотного відпочинку. Дотримується вимог керівництва виконання польотів, інших нормативних документів цивільної авіації України за напрямом своєї роботи. У разі виникнення нестандартних або аварійних ситуацій діє відповідно до установлених інструкцій та планів дій.

Повинен знати: Конституцію України, Повітряний кодекс України3167-12; накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту і зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, відповідні документи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), що регламентують діяльність цивільної авіації, структуру та напрями діяльності авіапідприємства (авіакомпанії); керівництво виконання польотів за напрямом своєї роботи; правила радіообміну з екіпажами повітряних суден; правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Підготовка за встановленою програмою.

Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

57. ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ З АВІАЦІЙНОГО НАГЛЯДУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду за відповідним напрямом роботи на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності), незалежно від форм власності. Перевіряє технічний стан повітряних суден та організацію роботи служб наземного обслуговування, стан пошуково-рятувального забезпечення польотів, аварійно-рятувальну підготовку льотного і наземного персоналу. Контролює роботу експлуатантів, у тому числі іноземних, які працюють на території України, щодо забезпечення ними безпеки польотів. Контролює виконання експлуатантами відповідних норм, правил, пов'язаних з експлуатацією та безпекою польотів повітряних суден, технічним обслуговуванням авіаційної техніки, організацією використання повітряного простору та обслуговуванням повітряного руху, експлуатацією аеродромів та аеропортового наземного забезпечення. Бере участь у складі комісій із службового розслідування аварій. Перевіряє документацію, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки. Інспектує за цими напрямами іноземні авіакомпанії, які працюють на території України, а також сертифікованих в Україні експлуатантів, що працюють у будь-якій країні світу, згідно з чинним законодавством України. Готує звіти за результатами інспектування у терміни та за формами згідно з установленим порядком, подає пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України3167-12, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації; чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо (щодо забезпечення льотної придатності повітряних суден), що стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду; норми льотної придатності повітряних суден; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років.

Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

58. ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ З АВІАЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності). Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та інших документів нормативного характеру, що стосуються льотної придатності повітряних суден. Контролює стан відповідних об'єктів та процесів, що впливають на льотну придатність повітряних суден. Інспектує авіаційні об'єкти та відповідний персонал, що забезпечує льотну придатність повітряних суден та належать до технічного обслуговування авіаційної техніки, авіаційної безпеки, організації використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, експлуатації аеродромів та аеропортового наземного забезпечення. Перевіряє на території України роботу національних та іноземних суб'єктів авіаційної діяльності щодо дотримання ними відповідних норм і правил, які стосуються льотної придатності повітряних суден. Контролює рівень підготовки льотного, диспетчерського, інженерно-технічного та іншого відповідного персоналу з питань льотної придатності повітряних суден. Перевіряє наявність необхідних сертифікатів та стан ведення документації щодо авіаційного персоналу, авіаційної техніки та стану авіаційної безпеки суб'єктами авіаційної діяльності, в тому числі в іноземних авіакомпаніях, на території України та експлуатантами, що мають український сертифікат у будь-якій країні світу. За результатами інспекторських перевірок оформлює звітну документацію, вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням. Бере участь у підготовці пропозицій щодо усунення виявлених у ході перевірки недоліків в організації льотної придатності повітряних суден на авіаційному підприємстві та контролює їх виконання.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України3167-12, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації; чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо (щодо забезпечення льотної придатності повітряних суден), що стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду; норми льотної придатності повітряних суден; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років.

Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

59. ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ З АВІАЦІЙНОГО НАГЛЯДУ БЕЗПЕКИ В АВІАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду безпеки авіації на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності), незалежно від форм власності. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та інших документів нормативного характеру, що стосуються безпеки авіації. Інспектує діяльність аеропортів та авіакомпаній, у тому числі іноземних авіакомпаній, на території України, а також експлуатантів, що мають український сертифікат у будь-якій країні світу, згідно із чинним законодавством України з питань забезпечення безпеки авіації. Встановлює достатність відповідних заходів, людських та матеріальних ресурсів, спрямованих на забезпечення безпеки авіації, включаючи питання охорони повітряних суден, важливих об'єктів, пожежної безпеки, підтримання пропускного і внутрішнього об'єктового режиму на аеродромах, в аеропортах та на інших авіаційних об'єктах. Контролює рівень підготовки льотного, диспетчерського, інженерно-технічного та іншого відповідного персоналу з питань безпеки авіації. Перевіряє стан наземного обслуговування та перевезення, аеронавігаційного обслуговування, авіаційної безпеки, перевезення небезпечних вантажів, організації пошуку і рятування. Перевіряє стан ведення документації, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки. За результатами інспекторських перевірок оформлює звітну документацію, вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням. Бере участь у підготовці пропозицій щодо усунення виявлених у ході перевірки недоліків в організації безпеки авіації на авіаційному підприємстві та контролює їх виконання.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України3167-12, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації; чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо (щодо забезпечення безпеки авіації), що стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду; організацію охорони авіаційних об'єктів; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років.

Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

60. ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ З АВІАЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду льотної експлуатації на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності), незалежно від форм власності. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та інших документів нормативного характеру, що стосуються льотної експлуатації. Інспектує авіапідприємства, авіакомпанії, навчальні заклади, льотні підрозділи авіаційних підприємств та інші суб'єкти авіаційної діяльності, у тому числі іноземні, на території України з питань, що пов'язані зі сферами льотної експлуатації; організації льотної діяльності, забезпечення безпеки польотів, рівня освітньо-кваліфікаційної та професійної придатності льотного персоналу. Встановлює достатність відповідних заходів, людських та матеріальних ресурсів, спрямованих на забезпечення дотримання норм і правил, пов'язаних із льотною експлуатацією повітряних суден, авіаційною безпекою, організацією використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, експлуатацією аеродрому та аеропортового наземного забезпечення. Контролює рівень підготовки льотного, диспетчерського, інженерно-технічного та іншого відповідного персоналу з питань льотної експлуатації повітряних суден. Контролює стан ведення документації, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки, допуску повітряних суден до льотної експлуатації. За результатами інспекторських перевірок оформлює звітну документацію, вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням. Бере участь у підготовці пропозиції щодо усунення виявлених у ході перевірки недоліків в організації льотної експлуатації повітряних суден на авіаційному підприємстві та контролює їх виконання.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України3167-12, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації; чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо, що пов'язані з льотною експлуатацією та стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років.

Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.


( Розділ "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку
N 585 від
05.07.2007 )

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. КАСИР БАГАЖНИЙ. КАСИР ТОВАРНИЙ (ВАНТАЖНИЙ)

Завдання та обов'язки. Здійснює операції з приймання, обліку та зберігання грошових сум та цінних паперів із обов'язковим додержанням правил, що забезпечують їх збереження. Оформлює та перевіряє документи з приймання, завантаження і видавання вантажу та пошти. Веде на основі прибуткових та видаткових документів книгу обліку, приймання і видавання вантажів та пошти, касову книгу. Звіряє фактичну наявність грошових сум та цінних паперів (бланки суворої звітності, чекові книжки тощо) з книжковим залишком, складає встановлену звітність. Здає виручку (гроші, чеки на оплату) інкасатору. Вносить зміни, затверджені відповідними органами до тарифних керівництв та правил перевезення вантажів, багажу та пошти.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують перевезення вантажів та багажу; правила побудови та застосування міжнародних вантажних авіаційних тарифів; тарифні довідники з перевезення вантажів; порядок ведення касової книги; складання касової звітності; правила експлуатації обчислювальної техніки, що застосовується; основні положення трудового законодавства; основи наукової організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Під час міжнародних перевезень додатково: міжнародні телеграфні коди; порядок застосування ордерів різних зборів; порядок заповнення авіавантажних накладних, а також заміни квитків та авіавантажних накладних.

Кваліфікаційні вимоги.

Касир багажний I категорії: професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира багажного II категорії - не менше 1 року.

Касир багажний II категорії: професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Касир товарний (вантажний) I категорії: професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира товарного (вантажного) II категорії - не менше 2 років.

Касир товарний (вантажний) II категорії: професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж комерційної роботи - не менше 1 року.

Для всіх категорій:

Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

2. ОПЕРАТОР АВІАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує обмін та оброблення телеграфної інформації на каналах авіаційного наземного електрозв'язку за встановленою схемою та розпорядком з дотриманням вимог Правил авіаційного електрозв'язку. Користується, керує апаратурою та обладнанням електрозв'язку. Здійснює резервування обладнання у встановленому порядку. Веде встановлену документацію станції авіаційного електрозв'язку.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства, Правила зв'язку, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують роботу на каналах авіаційного наземного електрозв'язку; інструкції з резервування обладнання; схему організації мережі електрозв'язку; методи забезпечення безпомилкового та своєчасного оброблення телеграфної інформації; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, вимоги режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора авіаційного електрозв'язку 2 класу - не менше 2 років.

Вміння здійснювати завантаження персональної електронно-обчислювальної машини, користуватися усіма можливостями програмного забезпечення автоматизованої системи обробки телеграфних повідомлень.

Оператор авіаційного електрозв'язку 2 класу: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора авіаційного електрозв'язку 3 класу - не менше 2 років.

Вміння користуватися програмним продуктом автоматизованої системи обробки телеграфних повідомлень.

Оператор авіаційного електрозв'язку 3 класу: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Вміння користуватися програмним продуктом автоматизованої системи обробки телеграфних повідомлень.

3. ОПЕРАТОР СЛУЖБИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Розглядає скарги та претензії пасажирів, які стосуються перевезень багажу, проводить розслідування порушень, які допущено під час перевезення та обслуговування пасажирів, організовує розшук загубленого багажу, веде облік претензій. Проводить службове розслідування щодо претензій, які виникають під час порушення встановленого порядку обслуговування пасажирів, скарг на втрату, крадіжку, затримку доставляння або пошкодження їх речей під час перевезення повітряним транспортом. Веде розшук багажу, що не надійшов до місця призначення, аналізує скарги та претензії, які надійшли від пасажирів. Надає начальнику служби організації пасажирських перевезень матеріали на втрату та крадіжку речей пасажирів для передачі їх до управління внутрішніх справ аеропорту. Організовує доставку знайденого багажу пасажиру, взаємодіє з іншими підрозділами авіапідприємства щодо скарг пасажирів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських перевезень; правила розшуку багажу, що не надійшов до місця призначення; правила користування необхідними автоматизованими системами; організацію виробництва та управління; основні положення трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.

У разі міжнародних перевезень - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

4. ОПЕРАТОР ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ НА БЕЗПЕКУ

Завдання та обов'язки. Здійснює фізичний та апаратурний контроль на безпеку пасажирів, членів екіпажу повітряного судна, ручної поклажі, багажу, вантажу, пошти, кур'єрських та термінових відправлень, бортових припасів. Виконує розпізнавання та аналіз за допомогою рентгено-телевізійних установок з достатньою вірогідністю вміст ручної поклажі та багажу з метою виявлення заборонених до транспортування предметів. Проводить особистий контроль пасажирів і членів екіпажу із застосуванням різних засобів, у тому числі ручного металодетектора. Вживає необхідних та достатніх заходів у разі виявлення зброї, вибухових пристроїв, інших небезпечних предметів та речовин, а також осіб, розшукуваних за орієнтуваннями правоохоронних органів. Складає відповідні документи з процедури вилучення заборонених предметів і речовин.

Повинен знати: правила та стандарти контролю на безпеку пасажирів, ручної поклажі і багажу; правила та процедури контролю на безпеку вантажу, пошти, бортприпасів, термінових та кур'єрських відправлень; правила особистого контролю на безпеку пасажирів і членів екіпажу; послідовність технологічних операцій на кожному робочому місці в пункті контролю на безпеку; порядок дій співробітників правоохоронних органів на запит з пункту контролю за умов створення нештатних ситуацій; порядок дій персоналу під час отримання інформації про загрозу безпеці цивільної авіації; принципи застосування і тактичні можливості спеціальних технічних засобів контролю на безпеку (рентгено-телевізійних інтроскопів, стаціонарних металошукачів, ручних металодетекторів, детекторів вибухових речовин); правила використання засобів телефонного та радіозв'язку і сигналізації); принципи поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, холодною зброєю та іншими небезпечними предметами, що можуть бути використані для нападу на екіпаж та пасажирів; правила вилучення і зберігання небезпечних предметів і речовин; правила складання і оформлення звітних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка з отриманням відповідного свідоцтва (Сертифіката) та стажування на робочому місці. Медичне обстеження фізичного і психічного стану за встановленим порядком. Стаж роботи у галузі авіаційної безпеки - не менше 1 року.

5. РАДІООПЕРАТОР

Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення двостороннього зв'язку на каналах авіаційного повітряного та наземного електрозв'язку у телефонному режимі за встановленою схемою та розпорядком з дотриманням вимог Правил зв'язку. Користується, керує апаратурою та обладнанням електрозв'язку, якими обладнано робоче місце радіооператора, усуває найпростіші несправності. Здійснює контроль за умовами радіообміну на каналі, у мережі, забезпечує, у разі потреби - перехід на передбачені резервні частоти згідно зі схемою організації зв'язку. Здійснює радіообмін з кореспондентами зі швидкістю, що забезпечує виконання покладених завдань. Здійснює резервування обладнання у встановленому порядку. Веде встановлену документацію станції зв'язку.

Повинен знати: Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства; Правила зв'язку, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують роботу на радіоканалах авіаційного наземного електрозв'язку; інструкції з резервування обладнання; схему організації радіомережі, радіонапрямку, в яких забезпечується робота; методи забезпечення безпомилкового приймання та передавання інформації на радіоканалах електрозв'язку; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, вимоги режиму.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6. ТАРИФІКАТОР АГЕНТСТВА ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ І АЕРОПОРТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює відповідно до встановленого порядку оперативне внесення змін до тарифно-довідкової документації, розраховує вартість польоту за складними маршрутами, видає довідки та оперативну інформацію з питань застосування тарифів. Здійснює всі перерозрахунки та ставить розпорядчий підпис під час повернення грошових сум за невикористані авіаквитки у випадках, що передбачені правилами застосування тарифів. Бере участь у ревізуванні кас. Контролює та аналізує правильність застосування тарифів касирами. Розробляє заходи щодо усунення порушень та вдосконалення системи тарифів. Складає акти на випадок неправильного застосування тарифів та оформлення авіаквитків робітниками підприємств цивільної авіації. Веде журнал обліку порушень, припущених під час оформлення авіаквитків. Проводить технічні навчання з касирами та іншими працівниками авіапідприємства.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції тощо, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують організацію продажу авіаційних квитків; правила застосування авіаційних тарифів; порядок заповнення авіаквитків; основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління; основні положення трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Під час міжнародних перевезень додатково: міжнародні телеграфні коди; порядок застосування ордерів різних зборів; порядок заповнення авіавантажних накладних, а також заміни квитків та авіавантажних накладних.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.

Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

7. ЧЕРГОВИЙ АЕРОПОРТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює за допомогою засобів автоматизації, механізації та зв'язку (або без них) оперативне керування технологічними процесами та організацією авіаперевезень відповідно до виробничої програми, розкладу руху повітряних суден та добового плану польотів. Координує внутрішню роботу ділянки (групи служби) організації перевезень, організовує взаємодію між ділянкою та іншими службами авіапідприємства з метою забезпечення максимальної комерційної завантаженості та регулярності польотів повітряних суден. Виконує оперативний контроль за ходом комерційного обслуговування повітряних суден згідно з технологічним графіком обслуговування пасажирів та клієнтури авіапідприємства. Виявляє резерви виробництва, бере участь в складанні та внесенні змін до добового плану польотів, підготування пропозицій щодо коригування розкладу. У разі змінення плану польотів приймає рішення з організації перевезень та обслуговування пасажирів в нових умовах. Здійснює впровадження та забезпечує раціональне використання технічних засобів управління виробництвом, засобів механізації та автоматизації перевезень. Бере участь у роботі з аналізу та оцінювання діяльності служб підприємства. Веде установлену документацію та звітність.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; організацію виробничого планування та диспетчерування; розклад руху повітряних суден; добовий план польотів; виробничі зв'язки між підрозділами підприємства що виконують підготовку повітряних суден до вильоту; організацію оперативного обліку, організаційну техніку, засоби автоматизації, механізації та зв'язку, що застосовуються під час керування перевезеннями; основні положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління; норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

У разі міжнародних перевезень - правила побудови та застосування міжнародних тарифів; правила роботи прикордонних та митних карантинних органів, міжнародні телефонні коди.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи з оперативного управління виробництвом - не менше 3 років, в тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

8. ЧЕРГОВИЙ З КОМПЛЕКТУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює приймання, оформлення, одержання та видавання багажу авіапасажирам. Здійснює розрахунок з пасажирами за провезення багажу понад встановленої норми. У разі необхідності виконує роботи з реєстрації авіаквитків під час посадки та висадки пасажирів. Приймає багаж у авіапасажирів під час реєстрації авіаквитків, супроводжує багаж до літака та здає його за кількістю місць бортпровіднику з оформленням відповідних документів; приймає багаж у бортпровідника рейсу, що прибув, супроводжує багаж до місця видавання багажу. Видає багаж пасажирам, що прибули згідно з ідентичністю номерів на багажній бірці і відривній частині бірки; виконує з пасажирами перерахунок за перевезення багажу понад встановленої норми з оформленням квитанції платного багажу; оформлює відповідні документи на багаж; здійснює оформлення встановленої документації; у разі потреби, здійснює реєстрацію, зустрічає та забезпечує посадку пасажирів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що безпосередньо стосуються до роботи; порядок роботи аеровокзалу; правила перевезення пасажирів та багажу; правила користування прибиральними машинами, механізмами та приладами; тарифні керівництва; форми проїзних та провізних документів; інструкцію з використання пасажирських квитків усіх примірників та категорій; розклад руху повітряних суден; основні маршрути прямування пасажирського транспорту; основні положення трудового законодавства, основи наукової організації праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.

9. ЧЕРГОВИЙ З ОФОРМЛЕННЯ СУПРОВІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює оформлення та заповнення перевізної та супровідної документації (центрувальні графіки, схеми завантаження повітряних суден, зведені завантажувальні відомості тощо). Комплектує документацію на рейс, перевіряє правильність розрахунків граничного комерційного завантаження та центрування літака, повноту, комплектність супровідної документації, наявність адресних наклейок. Організовує розміщення комерційного вантажу у повітряному судні та контролює відповідність фактичного завантаження розрахунковим та нормативним документам з центрування та завантаження повітряних суден. Здійснює приймання та передавання встановленої інформації, перевізної документації та службової кореспонденції. Веде оперативний розрахунок виробничих показників супровідної документації. Виконує роботу з внесення змін, що надходять до форм перевізної, облікової та іншої документації. Веде контрольні екземпляри документації. Складає акти щодо порушень нормативних документів з центрування та завантаження повітряних суден. Передає документацію до сектору розрахунків.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; порядок розрахунку центрування, схеми завантаження та оформлення супровідної документації повітряного судна; засоби бортової механізації та схеми закріплення вантажів; порядок розрахунків граничного комерційного завантаження, правила оформлення перевізної документації; форми обліку та звітності; порядок внесення змін та доповнень до документації; правила експлуатації обчислювальної техніки, що застосовується; основні положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. АВІАЦІЙНИЙ МЕХАНІК З ПЛАНЕРА ТА ДВИГУНІВ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчо-заключні роботи під час технічного обслуговування повітряних суден за технічними регламентами. Проводить підготовчі роботи щодо усунення виявлених несправностей на повітряних суднах.

Повинен знати: основні конструктивні та технічні дані повітряного судна, що обслуговується, частин повітряних суден, а також правила технічної експлуатації; експлуатаційні особливості та характерні несправності авіаційної техніки, що обслуговується; правила її зберігання і консервації; застосовувані під час технічного обслуговування матеріальної частини повітряного судна, основні мастила, суміші, рідини і матеріали, їх призначення; призначення і принцип дії аеродромного устаткування, пристроїв, інструмента; порядок підготовки робочого місця для всіх видів регламентів технічного обслуговування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує, під керівництвом робітника вищої кваліфікації, усі види регламентів технічного обслуговування і робіт з усунення несправностей повітряних суден. Проводить нескладні роботи з поточного ремонту повітряних суден.

Повинен знати: основні технічні дані та конструкцію повітряних суден, що обслуговуються, частин повітряних суден, призначення і принцип роботи основних вузлів та агрегатів; правила технічної експлуатації, регламенти і технологію технічного обслуговування даних повітряних суден та їх систем; технологію знімання та встановлення двигунів на повітряних суднах; технічні умови і правила встановлення і регулювання основних вузлів та агрегатів; характерні несправності та способи їх усунення; марки, сорти, норми витрат матеріалів, застосовуваних під час експлуатації авіаційної техніки; експлуатаційні зазори і технічні допуски, види корозії та способи її запобігання і вилучення; застосовувані сорти палива, олив і мастил.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з планера та двигунів 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за усіма видами регламентних робіт одного і більше типів літаків IV класу або вертольотів III-IV класу; під керівництвом бригадира механіків виконує технічне обслуговування одного з типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу за усіма видами регламентних робіт. Здійснює дефектування, визначає та усуває несправності накладних вузлів та агрегатів, регулює механізми закриття вхідних дверей, натягує замки кришок капотів. Здійснює попередній монтаж і комплектацію виробів. Оформлює робочу документацію з технічного обслуговування авіаційної техніки. Проводить технічну підготовку літаків IV класу або вертольотів III-IV класу до випробування в повітрі. Виконує слюсарні, клепальні та інші роботи з поточного ремонту повітряних суден.

Повинен знати: конструкцію, принципові та монтажні схеми літакових (вертолітних) систем, правила технічної експлуатації, регламент і технічні вказівки повітряних суден, що обслуговуються; можливі несправності, способи їх виявлення та усунення; правила збереження і консервації авіаційної техніки; правила і порядок технічного обслуговування і підготовки повітряного судна до льотних випробувань; матеріали та їх властивості, застосовувані під час технічного обслуговування повітряних суден; конструкцію призначення, принцип дії та правила застосування аеродромного устаткування, стаціонарних і пересувних установок, пристроїв, інструментів, застосовуваних під час технічного обслуговування; місця, терміни, правила і види мастил рухливих з'єднань; правила буксирування повітряних суден; документацію з технічного обслуговування і порядок її ведення; систему допусків і посадок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з планера та двигунів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за усіма видами регламентних робіт одного і більше типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу або не менше двох типів літаків IV класу або вертольотів III-IV класу. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленому методі, виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт: одного і більше типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу або не менше двох типів літаків IV класу або вертольотів III-IV класу;

базового або закріпленого типу літака IV класу (вертольотів III-IV класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах повітряних суден, що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей. Здійснює дефектування всіма методами та в повному обсязі авіаційної техніки, що обслуговується. Запускає, прогріває та випробовує двигуни літаків IV класу або вертольотів із поршневими двигунами. Складає повітряні судна за експлуатаційними розніманнями та проводить нівелювання повітряних суден. Регулює системи, вузли та агрегати планера і двигунів. Бере участь у випробуванні та доведенні двигунів літаків I-III класу та вертольотів I-II класу, що обслуговуються. Проводить технічну підготовку техніки, що обслуговується, до льотних випробувань. Здійснює випробування вертольотів III-IV класу закріпленим методом. Веде протокол випробувань. Організовує та здійснює контроль за роботою підлеглих технічних працівників під час технічного обслуговування.

Повинен знати: конструкцію, принципові та монтажні схеми літакових (вертолітних) систем, правила технічної експлуатації, регламенти і технологічні вказівки повітряних суден, що обслуговуються; способи і методи дефектування; методи і правила регулювання; експлуатаційні особливості матеріальної частини повітряних суден, що обслуговуються, їх двигунів та агрегатів; технологію підготовки повітряних суден до льотних випробувань, програми льотних випробувань; методи доведення і регулювання повітряних суден після випробувань; основні знання з технології виробництва і ремонту повітряних суден та авіадвигунів; методику ресурсних випробувань вертольотів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з планера та двигунів 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт двох і більше типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу або одного з типів надзвукових або широкофюзеляжних літаків. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленого методу, виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт базового або закріпленого типу літака I-III класу (вертольотів I-II класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах повітряних суден, що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей. Перевіряє та регулює тросову проводку в системах керування літаків і двигунів та інші особливо складні та відповідальні роботи з усунення дефектів, під час оперативного технічного обслуговування повітряних суден. Запускає, прогріває та випробовує двигуни літаків III класу. Регулює та доводить системи керування повітряних суден, що обслуговуються, двигуни та їх агрегати. Проводить повну технічну підготовку повітряних суден до випробування в повітрі та усуває виявлені несправності після випробування. Перевіряє всі види наземних випробувань: здавальних, контрольних, технологічних і спеціальних. Випробовує вертольоти I-II класу закріпленим методом. Додержує та виміряє параметри роботи агрегатів і систем.

Повинен знати: конструкцію, принципові та монтажні схеми систем та агрегатів, правила технічної експлуатації, регламент і технологічні вказівки щодо повітряних суден, що обслуговуються; методи регулювання і налагодження складних систем та їх виконання, усунення складних дефектів; особливості технічної підготовки особливо складної, дослідної та унікальної техніки до випробувань у повітрі; технологію та особливості проведення всіх видів наземних випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з планера та двигунів 5 розряду - не менше 1 року.

2. АВІАЦІЙНИЙ МЕХАНІК З ПРИЛАДІВ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчо-заключні роботи з технічного обслуговування приладів та електроустаткування повітряних суден. Виконує під керівництвом робітника вищої кваліфікації нескладні роботи з технічного обслуговування та усуває прості несправності - зовнішній огляд приладів із землі, очищення їх від пилу, бруду, снігу; знімання та встановлення заглушок на трубопроводи; заміну несправних ламп та інші роботи.

Повинен знати: основні знання з авіаприладового та електроустаткування, а також правила технічної експлуатації та технічного обслуговування приладів та електроустаткування повітряних суден, на яких працює; характерні експлуатаційні особливості та несправності; функціональні схеми авіаприладового та електроустаткування; призначення літакових установок і контрольно-вимірювальних приладів, що підлягають перевірці, і правила догляду за ними; застосовувані під час технічного обслуговування устаткування основні матеріали, деталі, агрегати та їх маркування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування під керівництвом робітника вищої кваліфікації приладів та електроустаткування повітряних суден за всіма видами регламентних робіт. Перевіряє монтаж приладів та агрегатів; виконує тестування електроланцюгів під час усунення дефектів. Перевіряє на міцність та герметичність висотоміри, датчики і покажчики швидкості. Виявляє та усуває прості несправності приладів та електроустаткування на авіаційній техніці, що обслуговується.

Повинен знати: основні нормативні акти з електротехніки, механіки, електроніки та автоматики, у межах виконуваної роботи; загальні знання про повітряні судна, що обслуговуються; правила технічної експлуатації, регламенти і технологію технічного обслуговування авіаприладового та електроустаткування, технологію демонтажу і монтажу, функціональні та фідерні схеми авіаприладового та електроустаткування; призначення, будову та принцип роботи авіаприладового та електроустаткування і контрольно-записувальних приладів; правила збереження і консервації устаткування; призначення простих перевірних стендів, установок і контрольно-вимірювальних приладів, правила користування ними; можливі несправності устаткування, способи їх виявлення та усунення; агрегати, деталі та матеріали, що застосовуються під час технічного обслуговування, їх призначення і маркування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з приладів та електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт приладів та електроустаткування одного і більше типів літаків IV класу або вертольотів III-IV класу; під керівництвом бригадира виконує технічне обслуговування приладів та електроустаткування одного з типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу. Проводить підготовку повітряного судна до льотних випробувань, перевіряє правильність монтажу усіх систем за монтажно-складальною схемою. Оглядає прилади, агрегати і системи після випробування повітряного судна в повітрі. Визначає та усуває причини виникнення несправностей. Виконує роботу з контрольно-вимірювальною апаратурою, а також на стендах і установках. Оформлює документацію на технічне обслуговування авіаприладового та електроустаткування.

Повинен знати: регламенти і технологію технічного обслуговування авіаприладового та електроустаткування; конструкцію, експлуатаційні особливості приладів та електроустаткування повітряних суден, що обслуговуються; призначення та принцип дії перевірних стендів, установок, контрольно-вимірювальних приладів і контрольно-записувальної апаратури; функціональні, принципові, фідерні та монтажні схеми устаткування; можливі несправності, способи їх виявлення та усунення; документацію з технічного обслуговування авіаційної техніки, порядок її ведення та оформлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з приладів та електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт приладів та електроустаткування одного з типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу, або не менше двох типів літаків IV, класу або вертольотів III-IV класу. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленому методі виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт базового або закріпленого типу літака IV класу (вертольота III-IV класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах літаків (вертольотів), що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей. Здійснює дефектування всіма методами та у повному обсязі авіаприладового та електроустаткування, під час технічного обслуговування повітряних суден за періодичними видами регламентних робіт. Замінює прилади та агрегати. Під час підготовки повітряного судна до випробувань у повітрі, проводить комплексне регулювання і настроювання авіаприладового та електроустаткування. Після випробування в повітрі проводить огляд і перевіряє, у повному обсязі, авіаприладове та електроустаткування. Виконує доробки за бюлетенями із регулюванням і настроюванням устаткування. Виконує в метрологічних лабораторіях перевірочні та регулювальні роботи контрольно-вимірювальної та контрольно-перевірочної апаратури, яка застосовується під час технічного обслуговування повітряних суден. Ремонтує із заміною окремі вузли, деталі та налагоджує контрольно-вимірювальну апаратуру, що призначена для перевірки автоматичних бортових систем керування, пілотажно-навігаційних систем, систем реєстрації параметрів та іншого авіаційного обладнання. Бере участь у проведенні метрологічної атестації контрольно-перевірочної апаратури та експертизи нормативно-технічної документації. Організовує та здійснює контроль за роботою підлеглих технічних працівників під час технічного обслуговування повітряних суден.

Повинен знати: правила технічної експлуатації, регламенти і технологію технічного обслуговування приладів та електроустаткування повітряних суден, що обслуговуються; правила і порядок перевірки складних авіаційних тепловимірювальних і гіроскопічних приладів; конструкцію та принцип роботи контрольно-вимірювальних і перевірних приладів (установок); можливі дефекти, способи їх виявлення та усунення; нормативно-технічну документацію з перевірки і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з приладів та електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт приладів та електроустаткування двох і більше типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу або одного з типів надзвукових або широкофюзеляжних літаків. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленого методу, виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт базового або закріпленого типу літака I-III класу (вертольота I-II класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах повітряних суден, що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей. Перевіряє чутливість та передаточне відношення автопілота, регулює бортові системи автоматичного керування літаком та проводить інші найбільш складні налагоджувальні та регулювальні роботи з авіаприладового та електроустаткування під час технічного обслуговування повітряних суден. Контролює виконання перевірних і регулювальних робіт контрольно-перевірної та контрольно-вимірювальної апаратури, яка застосовується під час технічного обслуговування устаткування. Проводить ревізію трансформаторів, дроселів, напівпровідникових анодних і тріодних модулів, перетворювачів сигналів та їх ланцюгів. Виконує поточний ремонт із заміною підсилювачів постійного струму, реле часу, сельсин-датчиків, синусно-косинусних потенціометрів, тахогенераторів та електродвигунів. Налагоджує та випробовує контрольно-вимірювальну апаратуру та апаратуру, що реєструє стенди, пульти, установки і контрольно-перевірну апаратуру, призначену для перевірки бортових систем керування, базові пілотажно-навігаційні комплекси, системи реєстрації параметрів та інше авіаційне обладнання. Проводить метрологічні атестації контрольно-перевірної апаратури та експертизу нормативно-технічної документації. Виконує під час підготовки повітряного судна до випробування в повітрі повне налагодження всієї апаратури літаків I-III класу або вертольотів I-II класу. Виявляє та керує усуненням особливо складних дефектів.

Повинен знати: регламенти і технологію технічного обслуговування авіаприладового та електроустаткування повітряних суден, які обслуговуються; автономні джерела живлення приладів, систем і установок повітряних суден і заходи запобігання виходу з ладу цих джерел; функціональні зв'язки авіаприладового та електроустаткування з іншими системами; методи виявлення та усунення особливо складних дефектів, виконання вимірів параметрів, відтворення паспортних характеристик контрольно-перевірної та вимірювальної апаратури, стандарти, правила і порядок проведення експертизи та атестації.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з приладів та електроустаткування 5 розряду - не менше 1 року.

3. АВІАЦІЙНИЙ МЕХАНІК З РАДІОУСТАТКУВАННЯ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчо-заключні роботи з технічного обслуговування радіоустаткування повітряних суден. Виконує під керівництвом робітника вищої кваліфікації нескладні роботи з технічного обслуговування радіоустаткування та усуває прості несправності - видалення з антен і обтічників снігу, льоду; відкриття лючків для огляду та знімання блоків радіостанцій; дрібний ремонт облатки шнурів авіагарнітур та інші роботи.

Повинен знати: основні знання з радіоустаткування, а також правила технічної експлуатації та технічного обслуговування радіоустаткування повітряних суден, що обслуговуються; характерні експлуатаційні особливості та несправності; функціональні схеми радіоустаткування; призначення перевірних літакових установок і контрольно-вимірювальних приладів і правила догляду за ними; основні матеріали, деталі, нескладні агрегати, які застосовуються, під час технічного обслуговування радіоустаткування та їх маркування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування під керівництвом робітника вищої кваліфікації радіоустаткування повітряних суден за всіма видами регламентних робіт. Перевіряє монтаж, надійність кріплення радіоустаткування; замінює аварійну радіостанцію, диполі, антени прийомопередавача та інші нескладні прилади. Перевіряє під струмом працездатність простих приладів. Виконує перепаювання штепсельних рознімань, відповідно до фідерної схеми. Виявляє та усуває прості несправності радіоустаткування на авіаційній техніці, що обслуговується.

Повинен знати: основні нормативні акти з радіотехніки, електроніки та радіолокації, загальні знання про повітряні судна, що обслуговуються; правила технічної експлуатації, регламенти і технологію технічного обслуговування радіоустаткування, функціональні та фідерні схеми радіоустаткування повітряних суден, що обслуговуються; призначення, будову та принцип роботи різних приладів, технологію монтажу і демонтажу радіоустаткування; можливі несправності, способи їх виявлення та усунення; правила збереження і консервації устаткування; призначення і принцип дії перевірних стендів, установок і контрольно-вимірювальної апаратури; агрегати, деталі та матеріали, які застосовуються під час технічного обслуговування, їх призначення і маркування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з радіоустаткування 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт радіоустаткування одного із типів літаків IV класу або вертольотів III-IV класу; під керівництвом бригадира виконує технічне обслуговування радіоустаткування одного з літаків I-III класу або вертольотів I-II класу. Здійснює підготовку радіоустаткування до льотних випробувань та огляд після випробування із виміром основних технічних параметрів. Відпрацьовує та настроює радіоустаткування, замінює окремі деталі та вузли. Визначає причини виникнення несправностей та усуває їх. Виконує роботу з контрольно-вимірювальною апаратурою, а також на стендах або установках. Оформлює технічну документацію на технічне обслуговування радіоустаткування.

Повинен знати: загальні знання про повітряні судна, що обслуговуються; регламенти і технологію технічного обслуговування радіообладнання; експлуатаційні особливості радіообладнання повітряних суден, що обслуговуються; основні норми технічних параметрів; способи настроювання устаткування і виміри параметрів; конструкцію і принцип роботи блоків приладів, що входять у комплект радіоустаткування; будову перевірних стендів, установок і контрольно-вимірювальної апаратури, правила користування ними; функціональні, принципові, фідерні та монтажні схеми радіолокаційного, радіозв'язкового і радіонавігаційного обладнання; можливі несправності, способи їх виявлення та усунення; документацію з технічного обслуговування радіоустаткування повітряних суден, порядок її ведення та оформлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з радіоустаткування 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт радіоустаткування одного з типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу або не менше двох типів літаків IV класу або вертольотів III-IV класу. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленому методі, виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт базового або закріпленого типу літака IV класу (вертольотів III-IV класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах літаків (вертольотів), що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей. Здійснює дефектування за усіма методами та в повному обсязі радіоустаткування під час технічного обслуговування повітряних суден за періодичними видами регламентних робіт. Замінює, регулює та настроює вузли і блоки. Проводить під час підготовки повітряного судна до випробувань у повітрі комплексне регулювання і настроювання радіоустаткування, виявляє та усуває дефекти під час настроювання станції за параметрами та після випробування перевіряє відповідність радіоустаткування основним нормам технічних параметрів із застосуванням спеціальної контрольно-вимірювальної апаратури і приладів. Виконує доробки за бюлетенями із регулюванням і настроюванням устаткування. Організовує та здійснює контроль за роботою підлеглих технічних працівників під час технічного обслуговування.

Повинен знати: правила технічної експлуатації, регламенти і технологію технічного обслуговування радіоустаткування повітряних суден, що обслуговуються; конструкцію і принцип роботи складних контрольно-вимірювальних і перевірних приладів (установок); способи настроювання і знімання основних технічних параметрів радіоелектронного, радіонавігаційного та радіозв'язкового обладнання; будову систем, що одержують інформацію (сигнал) від радіоустаткування; можливі дефекти, способи їх виявлення та усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з радіоустаткування 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт радіоустаткування двох і більш типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу або одного з типів надзвукових або широкофюзеляжних літаків. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленому методі, виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт базового або закріпленого типу літака I-III класу (вертольота I-II класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах повітряних суден, що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей. Настроює зони магнетрона передавального радіолокатора, настроює залишкові висоти радіовисотоміра, перевіряє на відповідність нормам технічних параметрів радіолокатори, літакові відповідачі та проводить інші найбільш складні налагоджувальні та регулювальні роботи з радіоустаткування під час оперативного технічного обслуговування повітряних суден. Здійснює під час підготовки повітряного судна до випробування у повітрі повне налагодження всієї апаратури літаків I-III класу або вертольотів I-II класу. Виявляє та усуває особливо складні дефекти після випробування повітряних суден у повітрі. Проводить профілактичні заходи щодо запобігання відмовам.

Повинен знати: регламенти і технологію технічного обслуговування радіоустаткування повітряних суден, що обслуговуються; правила та особливості експлуатації найбільш складного та унікального устаткування; принципові електросхеми контрольно-перевірної апаратури і стендового устаткування; функціональні зв'язки радіоустаткування з іншими системами; методи виявлення та усунення особливо складних дефектів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з радіоустаткування 5 розряду - не менше 1 року.

4. АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІК З ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування та експлуатацію трубопроводів, запірної арматури, роздавальних кранів, дихальних і запобіжних клапанів резервуарів, пристроїв нижнього зливу авіаційного палива, гідроамортизаторів об'єктів авіаційного паливозабезпечення, стаціонарних і пересувних засобів заправлення повітряних суден авіаційним паливом. Розбирає, замінює та промиває фільтроелементи. Складає фільтри для авіаційного палива та оливи. Проводить гідравлічні випробування напірних рукавів пересувних і стаціонарних агрегатів, застосовуваних для заправлення авіаційної техніки. Готує суміші авіаційних паливно-мастильних матеріалів. Визначає чистоту авіаційного палива та оливи, вміст противодокристалізаційної присадки в авіаційному паливі та солі в дистильованій воді, призначеній для заправлення повітряних суден. Веде робочу документацію.

Повинен знати: будову, принципові та монтажні схеми устаткування, що обслуговується, та пристроїв об'єктів авіаційного паливозабезпечення, технологію і види проведення регламентних робіт з технічного обслуговування; методи усунення несправностей у роботі фільтрів, насосних установок, запірної арматури; основні марки авіаційного палива, оливи і технічних рідин, застосовуваних під час експлуатації авіаційної техніки; методи визначення чистоти та якості, відповідно до вимог нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування та експлуатацію гідрантних регуляторів і приєднувальних колонок систем централізованого заправлення повітряних суден авіаційним паливом і об'єктів авіаційного паливозабезпечення. Перевіряє роботу знижених пробовідбірників авіаційного палива, пристрою для виміру рівня авіаційного палива в резервуарах, плаваючого забірного пристрою, хлопавки з керуванням. Центрує насоси та електродвигуни. Проводить гідравлічні випробування на стенді напірних рукавів, застосовуваних для заправлення авіаційної техніки. Визначає якість авіаційних паливно-мастильних матеріалів. Складає графіки проведення регламентних робіт технологічного і спеціального устаткування об'єктів авіаційного паливозабезпечення.

Повинен знати: будову, основні технічні дані, принципові та монтажні схеми устаткування та пристроїв об'єктів авіаційного паливозабезпечення і систем централізованого заправлення повітряних суден авіаційним паливом; технологію проведення регулювання і перевірки робіт устаткування, способи усунення несправностей; відбір проб з авіаційної техніки та аварійних об'єктів; правила і терміни перевірки вимірювальних засобів показників якості, обліку і методику проведення повного аналізу авіаційних паливно-мастильних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного техніка з паливно-мастильних матеріалів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування та експлуатацію пристроїв об'єктів авіаційного паливозабезпечення та автоматизованих систем централізованого заправлення повітряних суден авіаційним паливом. Випробує та регулює роботу дозаторів, призначених для додавання противодокристалізаційної присадки в авіаційне паливо, гідрантних регуляторів і приєднувальних колонок систем централізованого заправлення повітряних суден авіаційним паливом. Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації устаткування, перевіряє відремонтоване устаткування об'єктів авіаційного паливозабезпечення і вимірювальних засобів показників якості та обліку авіаційних паливно-мастильних матеріалів. Керує роботою авіаційних техніків з паливно-мастильних матеріалів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: будову, технічні дані, принципові та монтажні схеми устаткування і пристроїв об'єктів авіаційного паливозабезпечення і систем централізованого заправлення повітряних суден авіаційним паливом; регламенти і технологію технічного обслуговування усіх видів устаткування; способи відновлення зношених вузлів і деталей; взаємозамінність вітчизняних і зарубіжних марок авіаційних паливно-мастильних матеріалів для авіаційної техніки; норми витрат авіаційних паливно-мастильних матеріалів на повітряних суднах; похибку засобів вимірів показників якості та обліку авіаційних паливно-мастильних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги: Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного техніка з паливно-мастильних матеріалів 4 розряду - не менше 1 року.

5. АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІК (МЕХАНІК) З ПАРАШУТНИХ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування за усіма видами регламентних робіт парашутно-гальмових систем усіх типів повітряних суден, матричних, вантажних, навчально-тренувальних і рятувальних парашутів, аварійно-рятувальних засобів та аварійно-рятувальних засобів зв'язку радіомаяків. Перевіряє правильність укладання всіх зазначених типів парашутів. Встановлює та монтує автоматичні та кисневі прилади на парашути. Укладає гальмові парашути в контейнери повітряних суден. Проводить дефектацію, визначає та усуває несправності парашутних та аварійно-рятувальних засобів. Контролює роботу укладальників парашутів. Веде технічну документацію на парашути та аварійно-рятувальні засоби. Керує та бере участь у ремонті всіх парашутних та аварійно-рятувальних засобів у повному обсязі. Бере участь у проведенні пошуково-рятувальних робіт.

Повинен знати: основні дані про конструкцію і правила експлуатації повітряних суден; правила з обслуговування парашутних та аварійно-рятувальних засобів; конструкцію, принцип робіт і технологію монтажу парашутно-гальмових систем, будову та порядок застосування аварійно-рятувальних засобів і засобів сигналізації; експлуатаційні особливості матеріальної частини гальмових парашутів, авіаційно-рятувальних плавзасобів, надувних трапів та аварійних засобів сигналізації; правила ремонту парашутних та аварійно-рятувальних засобів; правила роботи на верстатах і швацьких машинах.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує складні та відповідальні роботи під час технічного обслуговування автоматичних і кисневих приладів та аварійно-рятувальних засобів за усіма видами регламентних робіт; заряджає вуглекислотні балони, перевіряє рятувальні засоби на герметичність та виконує інші роботи. Контролює передпольотну підготовку аварійних засобів зв'язку. Здійснює дефектування та ремонт аварійних клапанів систем сигналізації, приладів автоматичного відкриття парашутів та інших складних та відповідальних автоматичних та кисневих приладів. Контролює встановлення на вертольоти спеціальних пристосувань для підбирання постраждалих на воді. Організовує та контролює роботу зміни з технічного обслуговування парашутів, плавзасобів, систем крісел, що катапультуються, капсул, кабін, що відокремлюються, і засобів сигналізації. Бере участь у проведенні пошуково-рятувальних робіт.

Повинен знати: усі види регламентів парашутних та аварійно-рятувальних засобів, що обслуговуються, захисного спорядження і засобів сигналізації; методи виявлення та усунення дефектів на складних автоматичних і кисневих приладах та їх вузлах; правила і порядок застосування піротехнічних засобів сигналізації в складній ситуації; правила і способи застосування парашутних та аварійно-рятувальних засобів при проведенні рятувальних операцій на суші та воді.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного техніка (механіка) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування експериментальних (дослідних) зразків парашутних та аварійно-рятувальних засобів, здійснює підготовку їх до наземних і льотних випробувань.

Повинен знати: особливості технічного обслуговування експериментальних (дослідних) зразків парашутних та аварійно-рятувальних засобів; виконання регламентних робіт на особливо складних агрегатах, що забезпечують життєдіяльність, і системах парашутних аварійно-рятувальних засобів, методи усунення особливо складних несправностей; основи автоматики.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного техніка (механіка) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 5 розряду - не менше 1 року.

6. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Виконує роботу з обслуговування пасажирських та поштово-вантажних перевезень. Здійснює оформлення відповідних документів, розглядає скарги та претензії. Приймає та передає інформацію. Складає встановлену документацію та звітність.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основні положення трудового законодавства, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських та поштово-вантажних перевезень; технологію та організацію робіт, що виконуються; економіку та географію повітряного транспорту та регіону, що обслуговується, розклад руху та добовий план польотів; правила ведення актово-претензійної роботи; основні положення Єдиної державної системи діловодства; основи психології, етики, наукової організації праці та управління виробництвом; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою.

У разі роботи з іноземними пасажирами - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ (ПАСАЖИРСЬКИХ)

Завдання та обов'язки. Виконує реєстрацію авіаквитків, оформлення перевезення та приймання-передавання багажу; догляд пасажирів, їх багажу та ручної поклажі; бронювання місць для трансферних пасажирів, здійснення диспетчерського супроводження групових перевезень. Супроводжує пасажирів під час руху по перону пішки або на автотранспорті. Зустрічає пасажирів, що прилетіли, перевіряє документи, здійснює посадку у літак, автобус пасажирів, що вилітають. Здійснює оформлення встановленої документації. Проводить підсумки щодо виконаних операцій, приймає та передає встановлену інформацію в суміжні служби. Видає довідки з питань авіаційних перевезень. Розглядає скарги та претензії з питань перевезення пасажирів та багажу. Виконує розслідування порушень встановленого порядку обслуговування пасажирів, втрат, розкрадання та пошкодження багажу під час перевезення повітряним транспортом. Організовує та здійснює за допомогою автоматизованих інформаційних систем (та без їх застосування) пошук багажу, що не надійшов до місця призначення. Оформлює комерційні акти та претензійні заяви. Готує проекти рішень з приводу претензій для претензійної комісії. Дотримується вимог режиму та забезпечення безпеки польотів. Проводить інформаційну та іншу необхідну роботу з іноземними пасажирами. Здійснює обслуговування трансферних та транзитних пасажирів під час авіаційних перевезень.

АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ (ПОШТОВО-ВАНТАЖНИХ)

Завдання та обов'язки. Інформує і консультує вантажовідправників з питань повітряних перевезень і застосування авіатарифів. Підготовляє інформацію про наявність поштових відправлень та вантажів для перевезення повітряним транспортом за напрямками та аеропортами. Виконує облік замовлень на перевезення поштових відправлень та вантажів та їх фактичної наявності до перевезення. Здійснює приймання на склад поштових відправлень і вантажів, прийнятих до перевезення повітряним транспортом, перевіряє наявність і правильність оформлення відповідних документів. Контролює комплектування поштових відправлень та вантажів за напрямками або на рейс. Здійснює підбір документів на поштові відправлення і вантажі згідно із часом приймання та терміновістю за категоріями, своєчасне доставляння перевізних документів на оброблення. Приймає та передає інформацію у суміжні служби. Перевіряє стан упаковки, наявність поштових відправлень, маркування та встановлює факт крадіжки, бере участь у складанні акта. Розглядає скарги та претензії з приводу перевезення поштових відправлень та вантажів. Здійснює розслідування претензій, що стосуються втрат, відправлень не за тим напрямом та пошкодження поштових відправлень та вантажу під час їх перевезення повітряним транспортом. Здійснює за допомогою автоматизованих систем (та без їх застосування) розшук багажу та поштових відправлень, що не надійшли до місця призначення. Оформлює претензійні заявки, готує проекти рішень щодо претензій для претензійної комісії. Складає установчу документацію та звітність. Контролює стан збереження, складування, та зберігання вантажу на складі, правильне оформлення журналів, обліку руху вантажів.

7. АЕРОДРОМНИЙ РОБІТНИК

                            1-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи з утримування льотного поля. Проводить сівбу трав на ґрунтову частину льотного поля. Огороджує небезпечні місця на аеродромі. Прибирає перон і привокзальну територію. Очищує дренажну систему під керівництвом робітника більш високої кваліфікації.

Повинен знати: правила експлуатації льотного поля у різні пори року; сигналізацію та правила руху літаків і транспорту на аеродромі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом робітника більш високої кваліфікації роботу з поточного ремонту ґрунтової частини льотного поля, очищення, заливання та виправлення температурних швів, користування нескладними аеродромними механізмами.

Повинен знати: механізми, що застосовуються під час обробки снігового покриву та під час поточного ремонту льотного поля, а також правила поводження з ними; технологічну послідовність виконання нескладних робіт з ремонту аеродромних покриттів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією аеродромного робітника 1 розряду - не менше 0,5 року.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з догляду за поверхнею льотного поля та його штучних і ґрунтових покриттів. Проводить поточний ремонт льотного поля та його покриттів. Очищує, прибирає та здійснює профілактичний ремонт аеродромних механізмів і машин. Очищує та перевіряє справність дренажної системи льотного поля.

Повинен знати: типи та особливості штучних і природних покриттів льотного поля; технологію ремонту аеродромних покриттів і обробки снігового покриву; основи знань з агротехніки і геодезії; основні дані про конструкцію та правила експлуатації аеродромних механізмів і машин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією аеродромного робітника 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує всі види складних робіт з ремонту льотного поля, штучних покриттів злітно-посадкових смуг, рульових доріжок, місць стоянок і перонів. Визначає кількість необхідних матеріалів для ремонтних робіт, складає суміші з матеріалів (бетон, асфальт тощо), що застосовуються під час ремонту покриттів. Очищує злітно-посадкові смуги і рульові доріжки за допомогою відповідних механізмів. Прокладає лоткові траси до водозбірних колодязів за обріями. Використовує та утримує в належному стані та справності застосовувані аеродромні та сільськогосподарські машини.

Повинен знати: матеріальну частину всіх аеродромних і сільськогосподарських машин, механізмів та агрегатів, застосовуваних під час ремонту аеродромних покриттів і догляду за ними; фізико-механічні властивості всіх типів покриттів злітно-посадкових смуг, основні відомості з метеорології.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією аеродромного робітника 3 розряду - не менше 1 року.

8. БОРТПРОВІДНИК

Завдання та обов'язки. Проводить на борту повітряного судна довідково-інформаційну роботу з пасажирами згідно з технологією роботи. Надає послуги пасажирам відповідно до технології обслуговування і згідно з технологічною картою рейсу. Повідомляє пасажирів про митні та прикордонні правила. Вимагає від пасажирів виконання правил, пов'язаних із забезпеченням безпеки польотів. Здійснює контроль прийому на борт багажу, поштових відправлень, вантажу, які заявлені до перевезення, перешкоджає порушенню вимог, встановлених авіакомпанією. Забороняє розміщення на багажних полках або в пасажирських салонах речей, які можуть пошкодити обладнання повітряного судна або заблокувати аварійні виходи. Контролює кількість та якість продуктів бортового харчування. Вимагає через командира повітряного судна від робітників наземних служб якісного та своєчасного виконання робіт з підготовлення повітряного судна до рейсу. Своєчасно та чітко вживає заходів із забезпечення безпеки пасажирів на борту повітряного судна, а також надання першої медичної допомоги. Дотримується режиму передпольотного відпочинку. Дотримується правил щодо форменого одягу, тримає його в охайному стані, постійно стежить за своїм зовнішнім виглядом, манерами. Дотримується вимог інструкції з охорони праці. Конкретна робота, яку виконує кожен бортпровідник, визначається технологічною картою рейсу.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства, накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність бортпровідників; положення про службу бортпровідників; порядок дії під час аварійної ситуації; порядок перевезення небезпечних вантажів; правила робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України; норми охорони праці; виробничої санітарії; протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортпровідника повітряного судна. Без вимог до стажу роботи.

У разі виконання міжнародних польотів - володіння іноземною мовою в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, та стаж роботи на внутрішніх авіалініях - не менше 1 року.

9. ВОДІЙ САМОХІДНИХ МЕХАНІЗМІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Згідно з графіком прильоту і вильоту, подає до літаків і прибирає від них самохідні трапи. Доставляє на самохідних механізмах багаж і ручну поклажу пасажирів. Навантажує та розвантажує багаж і ручну поклажу на самохідні механізми. Проводить зовнішній огляд самохідних механізмів. Перевіряє зарядку акумуляторів, роботу гальм, домкратів тощо і повідомляє про виявлені недоліки старшій посадовій особі. Виконує дрібний ремонт та утримує в належному стані самохідні механізми, що експлуатуються.

Повинен знати: конструкцію, вантажопідйомність, основні експлуатаційні дані самохідних механізмів; правила водіння і правила подавання до літака самохідних механізмів; правила та інструкції з безпечного переміщення по аеродрому і привокзальній території; терміни і способи зарядження акумуляторів; правила кріплення, укладання багажу і ручної поклажі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

10. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виявляє і виправляє ушкодження світлоустаткування та арматури вогнів нічного старту. Здійснює фокусування, ремонтує та замінює окремі вогні. Утримує в належному стані світлотехнічну та електротехнічну апаратуру, застосовувану на нічних стартах і в комплектах світлоустаткування для посадки за умови поганої видимості. Проводить технічне обслуговування двигуна і генератора резервного електроживлення старту, розгортання і згортання пересувного старту. Обслуговує та ремонтує апаратуру на щитах керування дизель-генераторної установки потужністю до 100 кВт.

Повинен знати: схему розташування вогнів та їх колірну відмінність; код світлової сигналізації при нічних польотах; посадкові прожектори, вогні для посадки літаків у разі поганої видимості; світломаяки (обертові та кодові) і загороджувальні вогні; основи електротехніки; будову та призначення захисних пристосувань, що працюють на низькій напрузі; будову, принцип дії та основні правила експлуатації електродвигунів і трансформаторів; основні види електроматеріалів, їх властивості та галузь застосування; правила і норми випробування ізоляції обмоток мегомметром; основні вимоги до релейного захисту; правила і прийоми роботи в електромережах; прийоми і способи зрощування і паяння проводів високої та низької напруги; правила і прийоми виявлення та усунення несправностей у роботі електромашин і електромережах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує світлотехнічне устаткування систем посадки з вогнями малої інтенсивності, що не мають устаткування для регулювання сили випромінюючого світла; електромережі, засоби захисту і прилади керування на трансформаторній підстанції, трансформатори, арматуру вогнів та іншу світлотехнічну та електротехнічну апаратуру. Розгортає та згортає пересувні системи посадки, проводить технічній догляд за дизель-генераторною установкою. Обслуговує апаратуру на щитах керування дизель генераторної установки потужністю понад 100 кВт.

Повинен знати: схему розміщення вогнів світлотехнічних систем посадки з вогнями малої інтенсивності, що не мають устаткування для регулювання сили випромінюючого світла, та їх колірну відмінність; основи загальної електротехніки і світлотехніки; принцип роботи і правила експлуатації світлотехнічних систем посадки літаків, а також трансформаторів, захисних і вимірювальних приладів; способи налагодження, перевірки і регулювання реле; вимоги до пристрою засобів захисту та автоматики; основні заходи щодо поліпшення cos фі; способи виявлення ушкоджень в електроустаткуванні та електромережах і способи їх усунення; правила роботи в діючих електроустановках, що знаходяться під різною напругою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує світлотехнічне устаткування систем посадки з вогнями малої інтенсивності, що мають устаткування для регулювання сили випромінюючого світла. Обслуговує та налагоджує світлотехнічну та електротехнічну апаратуру, застосовувану у світлотехнічних системах посадки. Обслуговує, налагоджує та регулює магнітні регулятори яскравості та апаратуру автоматизованих резервних дизель-генераторів, схеми автоматичного регулювання яскравості, дистанційного керування вогнями світлотехнічних систем посадки.

Повинен знати: схеми розміщення і підключення до електромереж вогнів світлотехнічних систем малої інтенсивності, що мають устаткування для регулювання сили випромінюючого світла; основні закони з електротехніки і світлотехніки; принцип дії регулятора яскравості; схему автоматичного регулювання яскравості вогнів систем; будову, принцип роботи і призначення електроапаратів, що входять у систему; методи проведення випробувань електроапаратури і кабельних мереж; повну електричну схему дільниці, що обслуговується; правила обслуговування і налагодження складних електроприладів та апаратів світлотехнічних систем посадки літаків, а також приладів автоматичного регулювання яскравості.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує світлотехнічне устаткування систем посадки з вогнями високої інтенсивності. Обслуговує та налагоджує світлотехнічну апаратуру, застосовувану у світлотехнічних системах посадки літаків, а також електронні та електронно-імпульсні установки. Обслуговує, налагоджує та регулює тиристорні регулятори яскравості (у т.ч. у системах ОМИ), апаратуру автоматизованою за III ступенем дизель-генераторів. Обслуговує регулятори яскравості, схеми автоматичного регулювання яскравості дистанційного керування вогнями світлотехнічних систем посадок. Обслуговує, налагоджує та регулює схеми автоматичного включення резервного електроживлення об'єктів радіосвітлотехнічного забезпечення польотів літаків, електричні, еталонні та електронні прилади.

Повинен знати: основи електротехніки, телемеханіки та електроніки; конструктивну будову та призначення регуляторів яскравості, схем телекерування та автоматичного регулювання яскравості вогнів, схем автоматичного включення резервного електроживлення; будову та принцип роботи складних реле, еталонних приладів і приладів електронної системи; правила обслуговування і налагодження електронних та електроімпульсних установок.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5 розряду - не менше 1 року.

11. ІНСТРУКТОР-ПРОВІДНИК БОРТОВИЙ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу групи бортпровідників з упровадження заходів із забезпечення безпеки та високої культури обслуговування пасажирів на борту повітряного судна. Проводить та вдосконалює теоретичну, практичну, попередню та передпольотну підготовку бортпровідників, післяпольотні розбори. Складає перспективні річні та щоквартальні плани перевірок теоретичних та практичних знань бортпровідників на землі та у польоті, плани стажування та вводу в дію нових бортпровідників та нових створених бригад. Перевіряє в рейсових умовах знання бортпровідниками технології обслуговування пасажирів у польоті, правил перевезення пасажирів та вантажу на повітряному судні, правил користування електричним, аварійнорятувальним обладнанням повітряного судна, ведення та оформлення робочої документації. Проводить підготовку бортпровідників до осінньо-зимової і весняно-літньої навігації та інструктаж з безпечного ведення робіт, веде необхідні записи у льотних книжках бортпровідників. Перевіряє вміння бортпровідників обслуговувати пасажирів, які потребують особливої уваги (дітей, хворих, людей похилого віку тощо). За результатами перевірки оформлює відповідні документи та розробляє заходи з підвищення професійної майстерності бортпровідників, дає рекомендації щодо формування нових бригад. Здійснює контроль за змістом та станом довідковоінформаційного матеріалу на борту повітряного судна, папки бортпровідника. Розроблює технологічні карти обслуговування пасажирів у польоті за закріпленими рейсами та вносить до них необхідні зміни. Вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід обслуговування пасажирів у польоті. Контролює знання бортпровідниками іноземної мови та вміння застосувати їх під час обслуговування пасажирів. Контролює наявність та правильне оформлення особистої документації бортпровідників. Бере участь у роботі мандатної комісії та підготовленні загальних розборів служб бортпровідників авіапідприємств (авіакомпаній).

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази; постанови; керівництва; інструкції тощо, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність бортпровідників; положення про службу бортпровідників; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації Україниz0390-02; основи трудового законодавства; норми охорони праці; виробничої санітарії; протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортпровідника повітряного судна. Стаж роботи за професією бортпровідника - не менше 3 років.

У разі виконання міжнародних польотів - володіння іноземною мовою в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, та стаж роботи за професією бортпровідника на міжнародних авіалініях - не менше 1 року.

12. МАШИНІСТ ВАНТАЖНОГО ПРИЧАЛУ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує з пульта механізованими вантажними причалами із навантаженням контейнерів на літаки і розвантаженням їх із літаків різних типів. Керує роботою платформ і конвеєрними лініями подавання контейнерів на вантажний склад. Доставляє контейнери до крана контейнеровоза на складі. Перевіряє та усуває дрібні несправності в роботі механізмів, що обслуговуються.

Повинен знати: будову, призначення і правила експлуатації вантажних причалів, що обслуговуються; правила піднімання, переміщення і кріплення вантажів; правила усунення дрібних несправностей у роботі механізмів, що обслуговуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

13. МАШИНІСТ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ ТРАПІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує телескопічними трапами під час обслуговування літаків різних типів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів на пульті керування та автоматичним вирівнюванням рівня підлоги телетрапа. Вибирає необхідний режим роботи телетрапа. Розгальмовує ручне гальмо ходового приводу телетрапа в аварійних ситуаціях і приводить в дію ручний аварійний спуск телетрапа на випадок пожежі в аеровокзалі. Виявляє та усуває нескладні дефекти. Бере участь у розбиранні, ремонті, складанні та регулюванні простих вузлів електромашин, електроапаратів та електроприладів телескопічного трапа.

Повинен знати: будову та призначення телетрапів, електроагрегатів і приладів, що експлуатуються; кінематичні схеми телетрапів; технологію розбирання, ремонту, складання і настроювання нескладних вузлів електромашин, електроагрегатів і приладів телескопічних трапів; нескладні електромонтажні схеми; будову та правила користування монтажним і контрольно-вимірювальним інструментом; основи електротехніки в обсязі виконуваних робіт; конструктивні особливості фюзеляжів літаків різних типів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

14. МИЙНИК ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

                            1-й розряд 

Завдання та обов'язки. Миє та очищає зовнішню обшивку повітряних суден IV класу; прибирає та миє всередині повітряні судна всіх типів за усіма видами регламентних робіт (крім повітряних суден I-II класу на періодичних регламентах). Миє, очищає та прибирає туалетні кімнати, підлоги, крісла, вікна із застосуванням хімічних засобів. Замінює засоби комфорту побутового обладнання (штори, килими, чохли тощо) на повітряному судні, виконує їх дрібний ремонт. Готує різні миючі засоби. Оформлює встановлену документацію.

Повинен знати: типи повітряних суден, що обслуговуються, технологію миття та очищення їх зовнішньої та внутрішньої обшивки, також в умовах низьких температур; правила поводження з лакофарбовими покриттями і внутрішньою обробкою повітряних суден під час миття та очищення їх від бруду; запобіжні заходи під час миття та прибирання в кабіні екіпажу, біля аварійних люків тощо; склад (дозування) розчинів (емульсій), мийних рідин; правила приготування миючих засобів і поводження з ними; властивості розчинів і розчинників, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Миє та очищає зовнішню обшивку повітряних суден I-III класу за всіма видами регламентних робіт із застосуванням мийних агрегатів та устаткування. Прибирає та миє всередині повітряні судна із застосуванням спеціальної машини, призначеної для комплексного миття та прибирання повітряних суден I-II класу під час технічного обслуговування за періодичними видами регламентних робіт. Знімає приймачі баків туалетних кімнат на повітряних суднах, що не обладнані централізованою системою зливання та промивання, очищає їх від вмісту.

Повинен знати: технологію зовнішнього миття повітряних суден миючими рідинами, також в умовах низьких температур; способи видалення бруду, льоду, масляних плям з обшивки та інших частин повітряних суден; особливості та технологію миття сучасних синтетичних тканин; будову та правила експлуатації спеціального обладнання машини для комплексного миття та прибирання повітряних суден, промислових пилососів, правила поводження з ними; загальні відомості про компонування пасажирських салонів, кабін екіпажу, багажних відсіків, санвузлів; будову та особливості конструкції буфетнокухонного обладнання, а також систем каналізації та водопостачання повітряного судна; особливості прибирання кабін екіпажу і пасажирських салонів, пов'язаних із безпекою та збереженням авіаційної техніки; правила утримування робочого місця на стоянці повітряних суден.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мийника літальних апаратів 1 розряду - не менше 0,5 року,

15. ОПЕРАТОР ВОДОМАСЛОСТАНЦІЇ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Заповнює бойлери та резервуари водомаслостанції оливою та водою. Перекачує оливу з резервуарів і бойлерів водомаслостанції, а також із водомаслозаправних засобів. Готує оливосуміші різного складу. Підігріває оливу і воду до відповідних температур, контролює режим підігріву. Подає оливу і воду до заправних засобів або тари. Приймає та подає на відправлення для регенерації відпрацьовану оливу. Здійснює догляд за устаткуванням водомаслостанції згідно з інструкцією. Приймає відпрацьовану оливу. Веде облік завезеної і виданої оливи. Веде звітну документацію. Утримує в чистоті приміщення та обладнання водомаслостанції.

Повинен знати: схему комунікацій та порядок виконання технологічних операцій у водомаслостанції в межах виконуваної роботи; принцип роботи та правила технічного обслуговування приладів і устаткування, що встановлені на водомаслостанції; основні причини виходу з ладу приладів і устаткування; нижні та верхні межі температури і тривалість нагрівання оливи і води; призначення та зовнішня відміна оливи, її найменування, марку і сорт; правила заповнення ємностей заправних засобів оливою і водою; порядок збирання і збереження відпрацьованої оливи; щоденну потребу в оливі і воді; порядок ведення звітної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з підготовки комунікацій водомаслостанції. Керує запірно-регулюючою арматурою, насосними агрегатами та іншим устаткуванням у процесі виконання всіх видів робіт на водомаслостанції за допомогою напівавтоматичних і механічних засобів з дистанційним керуванням і вручну. Контролює роботу агрегатів, приладів та устаткування. Проводить поточний ремонт обладнання, бере участь у складних видах ремонту. Надає заявки на проведення ремонту обладнання і приладів, приймає їх з ремонту. Контролює терміни державної перевірки вимірювальної апаратури і приладів.

Повинен знати: технологічні та електротехнічні схеми в межах виконуваної роботи та будову обладнання і приладів, що обслуговуються; порядок виконання технологічних операцій в водомаслостанції, правила технічного обслуговування та експлуатації приладів і встановленого устаткування; основні фізико-хімічні показники авіаційної та автотракторної оливи, назву їх марок і сортів, основні характеристики водомаслозаправних засобів; порядок оформлення заявок; терміни державної перевірки контрольно-вимірювальної апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора водомаслостанції 2 розряду - не менше 1 року.

16. РЯТУВАЛЬНИК

Завдання та обов'язки. Чергує у складі відповідного підрозділу аварійно-рятувальної команди підприємства, аеропорту з установленою ступінню готовності до участі в аварійно-рятувальних роботах. Рятує і надає допомогу пасажирам, членам екіпажу повітряних суден та іншим постраждалим на випадок аварійних обставин з повітряними судами в аеропорту, а також у разі техногенного або стихійного лиха виконує перелік необхідних технічних та інших підготовчих робіт щодо рятування та евакуації людей, залежно від обставин події, що трапилась. Супроводжує експертів в зону лиха. Проходить навчання та практичні тренування щодо виконання обов'язків рятувальника, з метою підтримання належного фізичного та професійного рівня, необхідного для виконання рятувальних операцій. Бере участь у проведенні пошукових та аварійно-рятувальних робіт за межами аеродрому (аеропорту) у складі окремих пошуково-рятувальних підрозділів. Проводить навчання позаштатних рятувальників за спеціальною програмою, з технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів і обладнання, з освоєння сучасних рятувальних засобів та техніки, технології їх застосування при проведенні рятувальних операцій.

Повинен знати: Закон України "Про аварійно-рятувальні служби", правила з пошуку та рятування в цивільній авіації, інші документи, що регламентують діяльність рятувальних служб, накази, вказівки, інструкції; порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт; пошукові аварійно-рятувальні засоби, техніку, засоби зв'язку, що експлуатує рятувальник, порядок їх експлуатації та технічного обслуговування; порядок гасіння пожежі на повітряному судні, будову та застосування дихальних апаратів і засобів особистого захисту, прилади та пристосування для відчинення основних аварійних виходів та люків тих типів повітряних суден, що приймає даний аеродром (аеропорт); розташування аварійних виходів й місць розтину фюзеляжу залежно від типу повітряного судна, порядок евакуації пасажирів та екіпажу повітряного судна і надання першої допомоги постраждалим від лиха; спорядження акванавта і порядок надання першої допомоги на воді та суші; правила безпеки рятувальників під час проведення рятувальних операцій, правила охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Рятувальник 1 класу. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва (Сертифіката) про проходження програми підготовки рятувальників за напрямом пошуково-рятувального забезпечення польотів упродовж останніх трьох років. Без вимог до стажу роботи.

Рятувальник 2 класу. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва (Сертифіката) про проходження програми підготовки рятувальників за напрямом пошуково-рятувального забезпечення польотів та стаж роботи за професією рятувальника 1 класу - не менше 2 років.

17. СТАРШИЙ БОРТОВИЙ ПРОВІДНИК СЛУЖБИ БОРТПРОВІДНИКІВ

Завдання та обов'язки. Організовує та проводить передпольотну підготовку, інструктаж та інструктаж з безпечного ведення робіт з бригадою бортпровідників. Контролює готовність бортпровідників бригади до рейсу, своєчасне проходження передпольотного медичного огляду, дотримання вимог встановлених авіакомпанією щодо зовнішнього вигляду бортпровідника та форми одягу, наявність і термін дії особистих документів (свідоцтво бортпровідника, посвідчення члена екіпажу, санітарна книжка). Організовує, з метою забезпечення авіаційної безпеки, огляд бортпровідниками бригади внутрішніх приміщень повітряного судна до посадки та після висадки пасажирів згідно з технологією. Доповідає командиру повітряного судна про результати огляду. Проводить перевірку комплектності та розміщення аварійно-рятувального обладнання, побутового обладнання літака, доповідає командиру повітряного судна. Проводить з бортпровідниками бригади інструктаж про правила користування аварійно-рятувальним обладнанням. Зустрічає, розміщує та підраховує пасажирів у салоні повітряного судна. Контролює прийом бортового посуду та організацію харчування бортпровідниками бригади. Контролює особисті речі пасажирів та правила їх розміщення у салоні повітряного судна. Надає обов'язкову інформацію для пасажирів на борту повітряного судна згідно із затвердженими текстами, інформує пасажирів про аварійно-рятувальне обладнання групового користування. Організовує демонстрацію аварійно-рятувальних засобів індивідуального користування для пасажирів. Доповідає командиру повітряного судна про готовність пасажирів та бортпровідників бригади до зльоту та посадки повітряного судна. Контролює розташування бортпровідників на службових місцях під час зльоту та посадки повітряного судна. Організовує та контролює виконання бортпровідниками бригади технології обслуговування пасажирів на борту повітряного судна відповідно до технологічної карти рейсу. Здійснює контроль за поведінкою пасажирів під час всього польоту, кожний час доповідає командиру повітряного судна про обстановку в салонах, особливих ситуаціях, що виникли під час польоту. Контролює дотримання пасажирами правил паління на борту повітряного судна та, якщо вони порушуються, доповідає командиру повітряного судна для вживання заходів, які встановлено авіакомпанією. Організовує та надає пасажирам першу медичну допомогу. Постійно виявляє пильність та готовність діяти, якщо виникають особливі ситуації під час польоту. Організовує та проводить довідково-інформаційну роботу з пасажирами на борту повітряного судна. Обслуговує особисто пасажирів бізнес-класу згідно з технологією. Забезпечує, за умови взаємодії з екіпажем та бортпровідниками бригади, безпеку пасажирів у звичайних умовах польоту, а також в особливих та аварійних ситуаціях. Контролює підготовку та передачу естафети бортпровідниками в аеропорту. Контролює правильність оформлення та своєчасне здавання бортпровідниками бригади звітної рейсової документації. Проводить з бригадою післяпольотний розбір рейсу, заповнює "Завдання на політ". Бере участь у підготовленні до розбору, проводить професійні заняття з бортпровідниками. Дотримується вимог інструкції з охорони праці.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції тощо, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність бортпровідників; положення про службу бортпровідників; правила нормування робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортпровідника повітряного судна. Стаж роботи за професією бортпровідника - не менше 3 років.

У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки

18. ЧЕРГОВИЙ З РЕЄСТРАЦІЇ ПАСАЖИРІВ

Завдання та обов'язки. Виконує реєстрацію авіаквитків, оформлення перевезення та приймання-передавання багажу; огляд пасажирів, їх багажу та ручної поклажі; бронювання місць для трансферних пасажирів, здійснення диспетчерського супроводження гуртових перевезень. Супроводжує пасажирів під час руху по перону пішки або на автотранспорті. Зустрічає пасажирів, які прилетіли, перевіряє документи, здійснює посадку у літак, автобус пасажирів, що вилітають. Оформлює встановлену документацію. Підводить підсумки щодо виконаних операцій, приймає та передає встановлену інформацію в суміжні служби. Видає довідки з питань авіаційних перевезень. Розглядає скарги та претензії з питань перевезення пасажирів та багажу. Виконує розслідування порушень встановленого порядку обслуговування пасажирів, втрат, розкрадання та пошкодження багажу під час перевезення повітряним транспортом. Організовує та здійснює за допомогою автоматизованих інформаційних систем (та без їх застосування) пошук багажу, що не надійшов до місця призначення. Складає комерційні акти та претензійні заяви. Готує проекти рішень з приводу претензій для претензійної комісії. Дотримується вимог режиму та забезпечення безпеки польотів. Проводить інформаційну та іншу необхідну роботу з іноземними пасажирами. Здійснює обслуговування трансферних та транзитних пасажирів під час авіаційних перевезень.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських перевезень; технологію та організацію робіт, що виконуються; правила перевезення пошти та вантажів; добовий план польотів; економіку та географію повітряного транспорту та регіону, що обслуговується; розклад руху та технічні характеристики літаків; правила ведення актово-претензійної роботи; основні положення Єдиної державної системи діловодства; основні положення трудового законодавства; основи психології, етики, наукової організації праці та управління виробництвом; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою, без вимог до стажу роботи.

У разі роботи з іноземними пасажирами - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

19. ЧЕРГОВИЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯ ПАСАЖИРІВ

Завдання та обов'язки. Виконує оперативне регулювання процесів забезпечення пасажирів бортхарчуванням відповідно до виробничої програми перевезень, розкладу руху повітряних суден та добового плану польотів. Координує роботу групи бортового харчування та цеху бортового харчування ресторану, забезпечує взаємодію з іншими службами авіапідприємства. Здійснює оперативний контроль за станом виконання технологічного графіка забезпечення повітряного судна бортовим харчуванням (перевіряє комплектність посуду, наявність продуктів, якість та асортимент харчування, термін його реалізації, кількість та готовність транспортних засобів, кількість працівників, виділених для обслуговування повітряних суден тощо). Вживає необхідних заходів із запобігання та усунення порушень ходу виробничого процесу, забезпечення повітряних суден бортовим харчуванням. У разі зміни плану польотів приймає рішення з організації процесу забезпечення повітряних суден бортовим харчуванням в нових умовах. Виявляє резерви виробництва, бере участь у складанні і внесенні змін до добового плану польотів. Здійснює впровадження та забезпечує раціональне використання технічних засобів оперативного керування виробництвом. Бере участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності підприємства. Веде встановлену документацію та звітність.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень пасажирів, їх харчування на борту повітряних суден; розклад руху повітряних суден; добовий план польотів; організацію планування та диспетчерування; виробничі зв'язки між підрозділами підприємства, що виконують підготовку повітряних суден до вильоту; організацію оперативного обліку, організаційну техніку, засоби механізації, автоматизації та зв'язку; основні положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці; організацію виробництва та управління, організацію громадського харчування, санітарно-гігієнічні вимоги до бортового харчування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

20. ЧЕРГОВИЙ ПО КІМНАТІ ВІДПОЧИНКУ ПАСАЖИРІВ

Завдання та обов'язки. Організовує розміщення та обслуговування пасажирів. Надає допомогу та сприяє інвалідам, хворим пасажирам, пасажирам похилого віку та пасажирам з дітьми, дає необхідні усні довідки. Здійснює постійний контроль за додержанням чистоти та порядку в залах та кімнатах аеровокзалу, службових приміщеннях робітників, що зайняті в пасажирських перевезеннях, за обслуговуванням пасажирів у кімнаті пасажирів з дітьми. Стежить за правильним розміщенням меблів, обладнання та правильним використанням їх пасажирами, за додержанням порядку в залах та кімнатах аеровокзалу та разом з органами охорони громадського порядку вживає відповідних заходів до його порушників. Організовує регулярні оголошення по радіо та гучномовцю про наявність кімнати відпочинку пасажирів з дітьми, роботу аптечних та книжкових кіосків та надання інших послуг для пасажирів, додержання охайності та порядку в аеровокзалі тощо. Забезпечує контроль за роботою телефонів-автоматів, автоматизованих засобів, світлових покажчиків, механізмів та автоматів з обслуговування пасажирів. Здає до камери схову загублені пасажирами речі. Стежить за правильністю експлуатації пасажирами багажних візків, вживає заходів для додержання їх у налагодженому стані. Перевіряє наявність та стан протипожежного обладнання в аеровокзалі та на робочих місцях, а також підвальних приміщеннях.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основні положення трудового законодавства; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що мають безпосереднє відношення до його роботи; порядок роботи аеровокзалу; правила перевезення пасажирів та багажу; правила користування прибиральними машинами, механізмами та приладами; тарифні керівництва; форми проїзних документів; інструкцію з використання пасажирських квитків усіх зразків та категорій; розклад руху повітряних суден; основні маршрути прямування пасажирського транспорту; основи наукової організації праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

21. ШВАЧКА З ПОШИТТЯ ТА РЕМОНТУ ЛІТАКОВОГО ІНВЕНТАРЮ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Шиє вручну і на машинах вироби із шовку, брезенту та з інших матеріалів, які застосовуються в авіації. Шиє інструментальні сумки, чохли на крісла пілотів і штурманів, чохли для моторів, рукавів тощо. Здійснює шнурове шиття для обробки кабін літаків; штуковку, накладання латок із непомітним швом; розкрій матеріалу за нескладними кресленнями і шаблонами. Здійснює ремонт і шиття м'якого літакового інвентарю.

Повинен знати: будову швацьких машин різних систем і правила догляду за ними; види швів, строчок, окантовок тощо; технічні умови на шиття; способи розкрою заготовок; властивості та якість шпалерних матеріалів; методи ремонту оббивки; методи закріплення матеріалу; види та якість пошивних матеріалів, застосовуваних в авіації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим Випуском, із зазначенням їх назв за Випуском 57 ЕТКС видання 1984 р. та іншими джерелами

N пор.
Назви професій, що
вказані у цьому
Розділі
Діапазон
розрядів
Назви професій за
Випуском 57 ЕТКС
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Авіаційний механік з
планера та двигунів
2 - 6
Авиационный механик
по планеру и
двигателям
2 - 4
Авиационный техник
по планеру и
двигателям
5 - 6
2
Авіаційний механік з
приладів та
електроустаткування
2 - 6
Авиационный механик
по приборам и
электрооборудованию
2 - 4
Авиационный техник
по приборам и
электрооборудованию
5 - 6
3
Авіаційний механік з
радіоустаткування
2 - 6
Авиационный механик
по
радиооборудованию
2 - 4
Авиационный техник
по
радиооборудованию
5 - 6
4
Авіаційний технік з
паливномастильних
матеріалів
3 - 5
Авиационный техник
по горючесмазочным
материалам
3 - 5
5
Авіаційний технік з
парашутних та
аварійно-рятувальних
засобів
4 - 6
Авиационный техник
по парашютным и
аварийноспасательным
средствам
4 - 6
6
Агент з організації
обслуговування
авіаперевезень
-
Агент по организации
обслуживания
авиаперевозок (КС)
-
Спеціалізація:

Агент з організації
обслуговування
авіаперевезень
(пасажирських)
Агент з організації
обслуговування
авіаперевезень
(поштово-вантажних)7
Аеродромний
робітник
1 - 4
Аэродромный рабочий
1 - 4
8
Бортпровідник
-
Бортпроводник (КС)
-
9
Водій самохідних
механізмів
-
Водитель самоходных
механизмов
-
10
Електромеханік з
обслуговування
світлотехнічного
устаткування систем
забезпечення
польотів
3 - 6
Электромеханик по
обслуживанию
светотехнического
оборудования систем
обеспечения полетов
3 - 6
11
Інструктор-провідник
бортовий
-
Инструктор-проводник
бортовой
-
12
Машиніст вантажного
причалу
3
Машинист грузового
причала
-
13
Машиніст
телескопічних
трапів
3
Машинист
телескопических
трапов
-
14
Мийник літальних
апаратів
1 - 2
Мойщик летательных
аппаратов
1 - 2
15
Оператор
водомаслостанції
2 - 3
Оператор
водомаслостанции
2 - 3
16
Рятувальник
1, 2 кл.
Спасатель
-
17
Старший бортовий
провідник служби
бортпровідників
-
Старший бортовой
проводник службы
бортпроводников
-
18
Черговий з
реєстрації
пасажирів
-
Дежурный по
регистрации
пассажиров
-
19
Черговий із
забезпечення
харчування
пасажирів
-
Дежурный по
обеспечению питания
пассажиров
-
20
Черговий по кімнаті
відпочинку
пасажирів
-
Дежурный по комнате
отдыха пассажиров
-
21
Швачка з пошиття та
ремонту літакового
інвентарю
2
Швея по пошиву и
ремонту самолетного
инвентаря
2

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених Випуском 57 ЕТКС видання 1984 р., із зазначенням їх назв за цим Випуском

N
пор.
Назви професій за
Випуском 57 ЕТКС
Діапазон
розрядів
Назви професій, що
вказані у цьому
Розділі
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Авиационный механик
по планеру и
двигателям
2 - 4
Авіаційний механік з
планера та двигунів
2 - 6
2
Авиационный механик
по приборам и
электрооборудованию
2 - 4
Авіаційний механік з
приладів та
електроустаткування
2 - 6
3
Авиационный механик
по
радиооборудованию
2 - 4
Авіаційний механік з
радіоустаткування
2 - 6
4
Авиационный техник
по парашютным и
аварийно-
спасательным
средствам
4 - 6
Авіаційний технік
(механік) з
парашутних та
авіаційно-
рятувальних засобів
4 - 6
5
Авиационный техник
по планеру и
двигателям
5 - 6
Авіаційний механік з
планера та двигунів
2 - 6
6
Авиационный техник
по приборам и
электрооборудованию
5 - 6
Авіаційний механік з
приладів та
електроустаткування
2 - 6
7
Авиационный техник
по
радиооборудованию
5 - 6
Авіаційний механік з
радіоустаткування
2 - 6
8
Аэродромный рабочий
1 - 4
Аеродромний
робітник
1 - 4
9
Мойщик летательных
аппаратов
1 - 2
Мийник літальних
апаратів
1 - 2
10
Оператор
водомаслостанции
2 - 3
Оператор
водомаслостанції
2 - 3
11
Электромеханик по
обслуживанию
светотехнического
оборудования систем
обеспечения полетов
3 - 6
Електромеханік з
обслуговування
світлотехнічного
устаткування систем
забезпечення
польотів
3 - 6

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

N пор.
Назви професій
1
2
Керівники
1
Віце-президент авіапідприємства (авіакомпанії)
2
Генеральний директор (директор) авіапідприємства
(авіакомпанії), аеропорту
3
Головний інженер бази експлуатації радіотехнічного
обладнання та зв'язку. Головний інженер
радіосвітлотехнічного забезпечення польотів. Головний
інженер регіонального структурного підрозділу
4
Головний інженер (керівник) інженерно-авіаційної служби
5
Головний інженер проекту з аеронавігаційних систем
6
Головний інспектор льотної придатності
7
Головний штурман
8
Директор з авіаційної безпеки
9
Директор з організації повітряного руху
10
Директор із розвитку аеронавігаційної системи
11
Директор регіонального структурного підрозділу
12
Директор технічний
13
Керівник польотів
14
Керівник рятувального підрозділу
15
Командир авіаційної ескадрильї
16
Командир авіаційного загону
17
Комендант аеропорту
18
Начальник агентства повітряних сполучень
19
Начальник бази авіаційно-технічної
20
Начальник бази експлуатації радіотехнічного обладнання
та зв'язку. Начальник бази радіосвітлотехнічного
забезпечення польотів
21
Начальник варти воєнізованої охорони
22
Начальник відділу автоматизації
23
Начальник відділу автоматизації та інформаційного
забезпечення
24
Начальник відділу аеронавігаційної інформації
25
Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного
руху
26
Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення
27
Начальник відділу об'єктивного контролю. Начальник
дільниці об'єктивного контролю
28
Начальник відділу з впровадження проектів розвитку
аеронавігаційної системи
29
Начальник відділу з міжнародної інформації та
повідомлень
30
Начальник відділу картографії
31
Начальник відділу (навчального циклу) центру підвищення
кваліфікації
32
Начальник відділу організаційно-методичного
забезпечення
33
Начальник відділу передпольотного інформаційного
обслуговування в аеропорту
34
Начальник відділу планування використання повітряного
простору
35
Начальник відділу публікації
36
Начальник відділу тренажерної підготовки центру
підвищення кваліфікації
37
Начальник відділу штурманського
38
Начальник воєнізованої охорони
39
Начальник групи Украероцентру
40
Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської)
служби
41
Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та
зони зльоту і посадки
42
Начальник зміни Украероцентру
43
Начальник зміни служби перевезень
44
Начальник зміни цеху (дільниці) з поточного ремонту та
технічного обслуговування
45
Начальник команди відомчої воєнізованої охорони
46
Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та
приладового обладнання
47
Начальник служби аеронавігаційної інформації
48
Начальник служби наземних радіотехнічних засобів
49
Начальник служби обслуговування повітряного руху
50
Начальник служби перевезень
51
Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення
польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому)
52
Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та
зв'язку
53
Начальник технічного відділу
54
Начальник Украероцентру
55
Начальник центру комутації повідомлень
56
Начальник центру підвищення кваліфікації
57
Начальник центру управління повітряним рухом
58
Начальник штабу льотного загону
59
Президент авіапідприємства (авіакомпанії)
Професіонали
1
Диспетчер-інструктор служби руху
2
Експерт аеронавігаційної інформації
3
Інженер з аварійно-рятувальних робіт
4
Інженер з автоматизованих систем управління повітряним
рухом
5
Інженер з автоматизованих систем льотного контролю
6
Інженер аеронавігаційної інформації
7
Інженер з впровадження аеронавігаційних систем
8
Інженер з експлуатації аеродромів
9
Інженер з картографії
10
Інженер з міжнародної інформації та повідомлень
11
Інженер з об'єктивного контролю
12
Інженер з паливно-мастильних матеріалів
13
Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування
в аеропорту
14
Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування
15
Інженер з публікації
16
Інженер радіолокаційного комплексу
17
Інженер з радіонавігації та радіолокації
18
Інженер з ремонту обладнання радіотехнічного
забезпечення та зв'язку
19
Інженер з управління повітряним рухом
20
Інженер з технічного обслуговування повітряних суден
21
Інженер із світлотехнічного та електротехнічного
забезпечення польотів
22
Інженер-технолог центру комутації повідомлень
23
Інженер Украероцентру
24
Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних
випробувань систем повітряних суден
25
Провідний інженер з льотних випробувань повітряних
суден
26
Штурман-інструктор
Фахівці
1
Бортовий оператор автоматизованої системи льотного
контролю
2
Бортоператор вантажних літаків
3
Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи
льотного контролю
4
Бортоператор
5
Бортрадист
6
Бортштурман
7
Диспетчер з руху (літаків)
8
Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування
9
Диспетчер пункту збору донесень
10
Диспетчер пункту передпольотного інформаційного
обслуговування
11
Диспетчер служби перевезень
12
Диспетчер управління повітряним рухом (який здійснює
безпосереднє управління повітряним рухом)
13
Диспетчер управління повітряним рухом (який не здійснює
безпосереднє управління повітряним рухом)
14
Диспетчер центру комутації повідомлень
15
Диспетчер-інспектор
16
Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера
17
Експедитор з авіаперевезень
18
Інженер бортовий
19
Інженер бортовий авіаційної ескадрильї. Інженер-
інструктор бортовий
20
Інженер-інспектор бортовий
21
Інженер-інспектор з контролю за використанням палива
22
Інспектор з пошуку та рятування
23
Інспектор воєнізованої охорони
24
Інспектор-пілот
25
Інспектор-пілот з безпеки польотів
26
Інструктор-радист бортовий
27
Командир авіаційної ланки
28
Командир повітряного судна (літака, вертольота)
29
Командир повітряного судна (пілот, льотчик) інструктор
30
Льотчик-спостерігач
31
Методист з пошуку та рятування
32
Оператор-інструктор бортовий
33
Пілот (другий пілот)
34
Старший бортовий інженер авіаційного загону
35
Старший бортовий оператор авіаційного загону
36
Старший бортовий радист авіаційного загону
37
Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів
38
Технік аеродромної служби
39
Технік з автоматизованих систем льотного контролю
40
Технік з об'єктивного контролю
41
Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх
обладнання
42
Технік з радіолокації
43
Технік з радіонавігації
44
Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення
та зв'язку
45
Технік з технічного обслуговування повітряних суден
46
Технік із зв'язку
47
Технік із світлотехнічного та електротехнічного
забезпечення польотів
48
Технік (механік) авіаційний з експлуатації авіаційного
устаткування об'єктивного контролю
49
Технік Украероцентру
50
Технік-бригадир з технічного обслуговування повітряних
суден
51
Штурман авіаційної ескадрильї. Штурман авіаційного
загону
52
Штурман аеропорту
53
Штурман-інспектор
54
Штурман служби аеронавігаційної інформації
55
Штурман Украероцентру

Технічні службовці
1
Касир багажний. Касир товарний (вантажний)
2
Оператор авіаційного електрозв'язку
3
Оператор служби перевезень
4
Оператор технічних засобів контролю на безпеку
5
Радіооператор
6
Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту
7
Черговий аеропорту
8
Черговий з комплектування пасажирського завантаження
9
Черговий з оформлення супровідної документації
Робітники
1
Авіаційний механік з планера та двигунів
2
Авіаційний механік з приладів та електроустаткування
3
Авіаційний механік з радіоустаткування
4
Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів
5
Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-
рятувальних засобів
6
Агент з організації обслуговування авіаперевезень
Спеціалізація:
- Агент з організації обслуговування авіаперевезень
(пасажирських)
- Агент з організації обслуговування авіаперевезень
(поштово-вантажних)
7
Аеродромний робітник
8
Бортпровідник
9
Водій самохідних механізмів
10
Електромеханік з обслуговування світлотехнічного
устаткування систем забезпечення польотів
11
Інструктор-провідник бортовий
12
Машиніст вантажного причалу
13
Машиніст телескопічних трапів
14
Мийник літальних апаратів
15
Оператор водомаслостанції
16
Рятувальник
17
Старший бортовий провідник служби бортпровідників
18
Черговий з реєстрації пасажирів
19
Черговий із забезпечення харчування пасажирів
20
Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів
21
Швачка з пошиття та ремонту літакового інвентарю