МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.05.2005 N 189

Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

На виконання заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25.12.2000 р. N 1375, та з метою створення національної професійної класифікації працівників морського транспорту, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 67 "Водний транспорт" (далі - Зміни), що додаються.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Работньов В.Г.) забезпечити доведення цього наказу та Змін до відома підзвітних підприємств, установ і організацій та установити контроль за впровадженням кваліфікаційних характеристик керівників, професіоналів і фахівців.

3. Відповідальність за додержанням вимог Змін покласти на керівників підприємств і організацій морського транспорту.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рябікіна П.Б.

Міністр
Є.Червоненко

Додаток

до наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

України

10.05.2005 N 189

ЗМІНИ

до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 "Водний транспорт")

Доповнити Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 "Водний транспорт") наступними позиціями:

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Керує роботами щодо кон'юнктурного опрацювання та підготовки комерційних пропозицій, кошторисно-калькуляційної підготовки виробництва, зовнішньоекономічної діяльності, аналізу завантаження і прогнозування виробничої діяльності підприємства. Формує портфель замовлень підприємства з метою максимального використання його можливостей та існуючих виробничих потужностей. Бере участь у розробленні виробничої програми та довгостроковому і короткостроковому плануванні. Забезпечує координацію та узгодження дій усіх підрозділів підприємства у впровадженні єдиної комерційної політики. Вивчає досвід завоювання позицій на регіональних і світових ринках. Визначає шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Розробляє заходи щодо удосконалення комерційної діяльності підприємства, що спрямовані на збільшення прибутку і розширення клієнтурного ринку. Забезпечує підготовку договірної документації та організації взаємовідносин з клієнтурою. Стежить за належним виконанням умов договорів (контрактів). Здійснює координацію діяльності працівників відділу, забезпечує і контролює ведення обліку та встановленої звітності.

Повинен знати: чинне законодавство; постанови, накази, розпорядження, положення, правила та інші керівні документи з питань комерційної діяльності на морському транспорті; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; організацію комерційної діяльності в галузі морського транспорту; перспективи, вітчизняні й світові тенденції економічного і соціального розвитку морського транспорту; порядок укладання і виконання договорів; основи економіки і зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент і маркетинг; морське і транспортне право; англійську мову на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення документів; етику ділового спілкування та ведення ділових переговорів; правила та норми охорони праці; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією, пов'язаною з комерційною діяльністю на морському транспорті: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років.

2. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво службою морської безпеки із забезпечення захисту морських суден, їх екіпажів, пасажирів, вантажів, конвенційних портових засобів від актів незаконного втручання в їх діяльність, піратства, тероризму, диверсії, загрози вибуху, контрабанди зброї, наркотиків, небезпечних речовин і пристроїв, незаконної міграції та інших суспільно небезпечних протиправних дій, які заборонено чинним законодавством та ратифікованими Україною міжнародними конвенціями. Організовує розробку нормативних документів, що регламентують діяльність підрозділів служби морської безпеки. Забезпечує несення цілодобового оперативного чергування за спостереженням стану морської охорони, прийому тривожних повідомлень (судно - берег, судно - судно), оперативне реагування на порушення морської безпеки. Контролює проведення первинного огляду стану охорони конвенційних технічних засобів з урахуванням відповідної його оцінки. Забезпечує проведення оцінки стану охорони та розробку, впровадження, виконання і перегляд планів з охорони. Здійснює регулярні перевірки з метою підтримки відповідного рівня стану охорони. Розробляє пропозиції та впроваджує зміни щодо планів з охорони. інформує уповноважені органи і веде записи про події, що загрожують морській безпеці. Координує дії щодо виконання планів з охорони з іншими службами морської безпеки. Забезпечує своєчасну перевірку, належне калібрування і обслуговування охоронного обладнання. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації підлеглого персоналу відповідно до вимог встановлених стандартів. Здійснює проведення попередніх службових розслідувань та надання правової оцінки найбільш важливим фактам порушення морської безпеки. Контролює діяльність працівників служби на доручених ділянках роботи.

Повинен знати: чинні законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження, положення, правила та інші керівні документи у сфері охорони і організації морської безпеки в портах (судноплавних компаніях), забезпечення охорони конвенційних портових засобів та інфраструктури портів, морських суден, їх екіпажів і вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) щодо підвищення охорони на морі та вимоги Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів896_035 (ISPS Code), Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства995_220, інші відповідні міжнародні конвенції та рекомендації;

положення про службу морської безпеки морського торговельного порту; адміністративні, режимні, організаційні заходи щодо запобігання і припинення протиправних дій, що загрожують морській безпеці; відповідальність та функції інших організацій у сфері охорони; методологію оцінки стану охорони конвенційних технічних засобів; методи проведення інспекцій та перевірок з морської охорони; порядок проведення службових розслідувань за фактами порушення режиму безпеки; роботу з конфіденційною інформацією щодо незаконних актів на суднах і портових засобах; характер загроз, що пов'язані з порушенням морської безпеки; охоронні системи та обладнання, їх експлуатаційні обмеження; морське й транспортне право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною та спеціальною (морською і юридичною) тематикою; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у сфері безпеки морського судноплавства: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ЕКСПЕРТ МОРСЬКИЙ (технічний нагляд за гідротехнічними спорудами)

Завдання та обов'язки. Здійснює огляди гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів з метою оцінки їх технічного стану, визначення експлуатаційних обмежень, придатності до експлуатації та можливості державної реєстрації. Вивчає у разі необхідності технічну проектну та виконавчу документацію щодо гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів. Здійснює перевірку за результатами технічного контролю їх відповідності до вимог чинних нормативних документів. Складає за результатами технічних оглядів експертні висновки. Виконує державну реєстрацію гідротехнічних споруд і веде Реєстр гідротехнічних споруд. Видає та анулює відповідні документи за результатами наглядової діяльності. Надає консультаційну допомогу щодо проектування, будування, проведення випробувань, експлуатації, реконструкції та ремонту гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів. Бере участь у погодженні нормативних документів з експлуатації і підтримання в працездатному стані гідротехнічних споруд на піднаглядних об'єктах. Здійснює контроль за дотриманням експлуатаційними організаціями норм і правил, які регламентують безпечну експлуатацію гідротехнічних споруд. Розробляє та надає рекомендації щодо експлуатації гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, облаштування судноплавних шляхів, мінімізації ризиків і збитків, що вже сталися. Бере участь у розслідуванні обставин, пов'язаних із пошкодженням гідротехнічних споруд. Додержується професійної етики під час з'ясування обставин і причин нанесення збитків власнику гідротехнічних споруд.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, з нагляду за їх технічним станом; акти міжнародного права стосовно напряму діяльності; види технічних оглядів гідротехнічних споруд, процедури визначення та методи оцінки їх технологічного стану; технології ведення технічного нагляду; класифікацію гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів за типами та призначенням; особливості нагляду за різними типами гідротехнічних споруд; основні показники технічного стану елементів споруд; правила проведення промірних робіт на судноплавних шляхах та в акваторіях портів; правила складання технічної документації щодо гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів; формування та ведення Реєстру гідротехнічних споруд; організацію та методи проведення випробувань, обстежень, експертиз; методи використання технічних засобів реєстрування інформації; процедури встановлення розмірів збитків і заподіяної шкоди гідротехнічним спорудам, методи визначення їх вартості; форми та правила складання документів, що видаються за результатами технічного огляду; навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на водних шляхах; методи складання та правила коректури навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; основи цивільного та морського права; основи морського страхування; порядок укладання договорів; форми звітної документації та обліку, правила їх оформлення; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, - не менше 2 років. Наявність свідоцтва компетенції.

ФАХІВЦІ

1. ФАХІВЕЦЬ (ОФІЦЕР) ОХОРОНИ КОМПАНІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує охорону конкретного судна або групи суден судноплавної компанії, які підлягають захисту від загроз піратства, тероризму, баратрії та інших протиправних дій згідно з вимогами Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів, інших міжнародних і національних нормативних документів. Вживає заходів щодо запобігання збройному розбою суден, незаконному захопленню суден і їх вантажів, іншим формам морського шахрайства і незаконних актів, які загрожують безпеці суден, їх пасажирів та екіпажів. Забезпечує проведення оцінки стану охорони судна або групи суден компанії, що зайняті в міжнародних морських перевезеннях. Надає консультативну допомогу стосовно рівня загрози, з якою може зіткнутися судно, на основі відповідної оцінки ризику. Забезпечує розробку, подання на узгодження, впровадження планів з охорони суден компанії. Стежить за належним виконанням процедур, що викладені в суднових планах з охорони. Забезпечує детальну відповідність планів з охорони, які використовуються однотипними суднами або групою суден, до специфіки кожного судна. Здійснює розробку рекомендацій щодо внесення відповідних змін та доповнень до плану з охорони судна згідно з вимогами, що поставлені до охорони конкретного судна. Забезпечує проведення первинних та подальших перевірок стану охорони суден компанії. Проводить внутрішні аудиторські перевірки та перегляди діяльності із забезпечення охорони. Забезпечує необхідну підготовку осіб, які відповідають за охорону суден компанії. Контролює виконання екіпажами усіх суднових обов'язків із забезпечення охорони. Здійснює взаємозв'язок та забезпечує координування дій командного складу суден з фахівцями (офіцерами) охорони портових засобів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи відносно питань безпеки на морі, охорони морських суден, їх пасажирів, екіпажів та вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code); Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства995_220, та інші міжнародні нормативно-правові акти; організацію служби морської безпеки в судноплавних компаніях; суднові обов'язки щодо забезпечення морської охорони; характер загроз, що пов'язані з порушенням охорони суден, методи їх запобігання та припинення; порядок дій у надзвичайних ситуаціях (під час виникнення актів тероризму, піратства, саботажу, диверсії, незаконної міграції тощо); методологію проведення оцінки стану охорони судна та методи проведення його перевірок; методику виконання процедур і дій згідно з планами охорони суден компанії; методи охорони суднових систем радіо- і телекомунікацій, в тому числі комп'ютерних систем і мереж, та інших об'єктів на судні, що можуть створити небезпеку для людей, майна або операцій на борту судна чи в межах портового засобу; суднове охоронне устаткування для захисту пасажирів та екіпажу; системи охоронного зв'язку, сигналізації, ідентифікації особи, обладнання для спостереження і контролю тощо; будову і обладнання суден, суднове аварійне і чергове устаткування; розташування зон на судні, доступ до яких повинен бути обмеженим; суднові та портові операції; морське право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною та спеціальною тематикою; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

2. ФАХІВЕЦЬ (ОФІЦЕР) ОХОРОНИ ПОРТОВИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує охорону і захист конвенційних портових засобів, інфраструктури порту та морських суден, що обслуговуються в порту, їх екіпажів і вантажів від загроз піратства, тероризму, актів незаконного втручання в їх діяльність та інших протиправних дій. Здійснює розробку, впровадження, виконання та перегляд плану з охорони портового засобу. Забезпечує проведення всебічного первинного огляду стану охорони портового засобу на основі відповідної його оцінки та регулярних оглядів з метою виявлення ефективності дії охоронних заходів, що застосовуються. Здійснює розробку рекомендацій щодо внесення відповідних змін та доповнень до плану з охорони портового засобу у випадку будь-яких змін на портовому засобі. Складає плани дій у надзвичайних ситуаціях. Забезпечує захист від несанкціонованого проникнення на портовий засіб та належне використання, перевірку, калібрування і обслуговування наявного охоронного обладнання. Надає доповіді відповідним органам про події, що загрожують безпеці портового засобу, оформлює у необхідних випадках письмові звіти. Здійснює взаємозв'язок та забезпечує координування виконання планів з охорони портових засобів з відповідними фахівцями (офіцерами) охорони компаній і суден та, за необхідності, із відповідними службами безпеки. Бере участь у навчанні та тренуванні з питань охорони, у тому числі, які проводяться сумісно із суднами. Забезпечує проведення належного навчання персоналу, який відповідає за охорону портового засобу, та його відповідності до встановлених стандартів. Контролює підготовку і належне виконання обов'язків підпорядкованого йому персоналу.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи стосовно питань охорони і підтримання морської безпеки в портах, забезпечення охорони конвенційних портових засобів та інфраструктури портів, морських суден, їх екіпажів і вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) щодо підвищення охорони на морі та вимоги Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code)896_035 ;

Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства,та інші міжнародні нормативно-правові акти; положення про офіцера охорони портових засобів та про службу морської безпеки морського торговельного порту; адміністративну діяльність у сфері охорони; методологію оцінки охорони портових засобів; методи проведення перевірки охорони портових засобів та суден; невідкладні дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій (під час актів незаконного втручання, тероризму, піратства, диверсії, збройного розбою тощо); методи підготовки та навчання з питань охорони, в тому числі існуючі заходи і процедури у сфері охорони портових засобів та суден; роботу з конфіденційною інформацією і повідомленнями стосовно питань охорони; існуючі загрози, які стосуються охорони, та їх різні форми; характер загроз портовим засобам та можливі наслідки у разі їх здійснення; методи виявлення та розпізнання зброї, небезпечних речовин і пристроїв; охоронні системи та обладнання, їх експлуатаційні обмеження; засоби для явного та прихованого порушення охоронних заходів; методи здійснення перевірок, інспекцій, контролю і нагляду та методи фізичного догляду і перевірки без розкриття; розташування і технічне оснащення портових засобів, типи суден, що виконують міжнародні рейси та заходять до портових засобів; характеристики вантажів, що обробляються, суднові та портові операції; англійську мову на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення документів; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією, пов'язаною з обслуговуванням в порту морських суден, що здійснюють міжнародні рейси: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

Директор Укрморрічфлоту
В.Г.Работньов