ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 183 від 01.10.92
м.Київ

Про типові посадові інструкції співробітників кінологічних підрозділів митниць

З метою вдосконалення діяльності кінологічної служби органів Державного митного комітету України та упорядкування роботи кінологів в митницях, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типові посадові інструкції для інструктора-кінолога, старшого інспектора-кінолога, інспектора-кінолога митної служби (додатки NN 1, 2, 3).

2. Керуючись типовими інструкціями начальникам митниць розробити і затвердити до 20 жовтня 1992 року посадові інструкції для вказаних категорій співробітників.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Вінника С.Ф.

Голова Комітету
Дійсний державний радник митної служби

О.М.Коваль

Додаток N 1

до наказу N 183

від 01.10.92

Типова посадова інструкція інструктора-кінолога митної служби

1. Загальні положення.

1.1. Інструктор-кінолог - особа, яка забезпечує організацію діяльності кінологічних підрозділів митниць у ввіреній йому зоні і перебуває в штаті митниці, яка має кінологічний центр по підготовці службових собак.

1.2. Інструктор-кінолог призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови Державного митного комітету України і в своїй роботі підпорядкований Управлінню по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил і начальнику митниці.

1.3. На посаду інструктора-кінолога призначається, як правило, особа, яка має досвід оперативної роботи зі службовими собаками в митних установах.

1.4. У своїй роботі інструктор-кінолог керується Митним кодексом України, наказами ДМК України, інструкціями та розпорядженнями, які регламентують діяльність кінологічної служби, а також положеннями цієї Інструкції.

2. Обов'язки інструктора-кінолога.

Інструктор-кінолог зобов'язаний:

2.1. Проводити організацію діяльності кінологічної служби у ввіреній йому зоні та контролювати роботу кінологічних підрозділів митниць в цій зоні.

2.2. Розробляти перспективні та поточні плани підготовки кінологів і службових собак.

2.3. Організовувати практичне навчання кінологів та підготовку службових собак, особисто проводити тренування собак у митницях та в навчальному центрі цієї зони.

2.4. Проводити теоретичні заняття для оперативного складу митниць з питань застосування службових собак при пошуку наркотиків.

2.5. Постійно вивчати оперативну обстановку, динаміку, канали та способи переміщення контрабанди наркотиків в зоні та в залежності від особливостей їх зміни проводити практичну підготовку кінологів та собак.

2.6. На основі систематичного аналізу результатів застосування службових собак розробляти рекомендації і проводити заходи по удосконаленню форм та методів організації кінологічної служби в регіоні, по підвищенню ефективності застосування службових собак у боротьбі з контрабандою наркотиків.

2.7. Вивчати, узагальнювати та вводити в практику передовий досвід роботи вітчизняної кінологічної служби та аналогічних служб митних органів зарубіжних країн.

2.8. Надавати співробітникам кінологічних підрозділів митниць зони практичну та методичну допомогу в організації тренувань собак в реальних умовах і здійснювати контроль за якістю їх проведення.

2.9. Слідкувати за виконанням правил утримання, збереження собак, за своєчасним проведенням ветеринарно-санітарних заходів у ввіреній йому зоні.

2.10. Контролювати в митницях виконання наказів та нормативних актів, які регламентують діяльність кінологічної служби митних органів.

2.11. Вживати заходи по організації фінансування та матеріально-технічного забезпечення кінологічних підрозділів зони.

2.12. Контролювати заходи по комплектації кінологічних служб митниць службовими собаками та своєчасне їх вибракування.

2.13. Спільно з відділами по роботі з особовим складом митниць забезпечувати підбір кандидатів на посади кінологів у зоні і відповідати за їх професійну підготовку.

2.14. Розробляти та вносити на розгляд керівництва Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил ДМК України пропозиції по удосконаленню діяльності кінологічної служби, підвищенню ефективності використання службових собак у боротьбі з контрабандою наркотиків.

2.15. Звітувати перед Управлінням по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил ДМК України про діяльність кінологічних підрозділів зони.

3. Відповідальність.

Інструктор-кінолог несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, а також за бездіяльність та неприйняття рішень з питань, віднесених до його компетенції.

Додаток N 2

до наказу N 183

від 01.10.92

Типова посадова інструкція старшого інспектора-кінолога митної служби

1. Загальні положення.

1.1. Старший інспектор-кінолог призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника митниці по узгодженню з Управлінням по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Державного митного комітету України.

1.2. На посаду старшого інспектора-кінолога призначається особа, яка має кінологічну підготовку і досвід роботи зі службовими собаками.

1.3. На старшого інспектора-кінолога покладаються функції по організації роботи кінологічного підрозділу в митниці, а також самостійна робота з спеціально підготовленою для виявлення наркотиків службовою собакою.

1.4. Старший інспектор-кінолог оперативно підпорядковується начальнику відділу по боротьбі з контрабандою.

1.5. У своїй роботі старший інспектор-кінолог керується Митним кодексом України, наказами ДМК України, інструкціями та розпорядженнями, які регламентують діяльність кінологічної служби, а також положеннями цієї Інструкції.

2. Обов'язки старшого інспектора-кінолога.

Старший інспектор-кінолог зобов'язаний:

2.1. Безпосередньо організовувати роботу інспекторів-кінологів, надавати їм постійну практичну допомогу в застосуванні та тренуванні службових собак, проводити контроль за виконанням інспекторами-кінологами покладених на них функцій.

2.2. Приймати участь в підборі кандидатів на посади інспекторів-кінологів.

2.3. На основі аналізу практичного використання собак при митному контролі і в залежності від оперативної обстановки проводити з інспекторами-кінологами практичні та теоретичні заняття по застосуванню собак в митниці.

2.4. Самостійно працювати зі службовою собакою та застосовувати її в місцях митного контролю для виявлення контрабанди наркотиків.

2.5. Виконувати покладені на нього обов'язки по організації застосування підготовлених на пошук наркотиків собак в тісній взаємодії з співробітниками митниці, які ведуть боротьбу з контрабандою наркотиків.

2.6. Виконувати методичні вказівки інструктора-кінолога зони, а також звітувати перед ним про роботу кінологічного підрозділу митниці.

2.7. У разі виявлення контрабанди наркотиків вживати заходи до їх затримання та оформляти необхідні документи по факту виявлення.

2.8. Постійно підвищувати свою професійну майстерність, оволодівати передовими формами і методами дресирування та застосування службових собак при митному контролі.

2.9. Вести в установленому порядку щоденний облік своєї роботи, а також облік застосування службових собак в митниці.

2.10. Готувати службову документацію, звітність по кінологічній роботі в митниці.

2.11. Проводити контроль за порядком отримання, зберігання та використання кінологами наркотичних засобів, які застосовуються для спеціальної підготовки службових собак.

2.12. Аналізувати результати роботи кінологів, розробляти і проводити заходи по підвищенню ефективності застосування службових собак та усувати виявлені недоліки.

2.13. В установленому порядку проводити підбір та закупівлю собак для роботи в митниці, а також їх вибракування.

2.14. Організовувати та проводити заходи по ветеринарному обслуговуванню службових собак.

2.15. Слідкувати за безперебійним забезпеченням кінологічної служби матеріально-технічними засобами.

2.16. Приймати безпосередньо участь у господарській діяльності митниці по забезпеченню належних умов для успішного функціонування кінологічної служби.

2.17. Забезпечувати отримання, використання, зберігання та облік продуктів харчування для службових собак.

2.18. Відповідати за стан техніки безпеки при проведенні оглядових робіт з застосуванням службової собаки.

3. Відповідальність.

Старший інспектор-кінолог несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, а також за бездіяльність та неприйняття рішень з питань, віднесених до його компетенції.

Додаток N 3

до наказу N 183

від 01.10.92

Типова посадова інструкція інспектора-кінолога митної служби

1. Загальні положення.

1.1. Інспектор-кінолог призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника митниці по узгодженню з Управлінням по роботі з особовим складом і Управлінням по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Державного митного комітету України.

1.2. На посаду інспектора-кінолога призначається особа, яка має кінологічну підготовку і досвід роботи зі службовими собаками.

1.3. На інспектора-кінолога покладається самостійна робота з спеціально підготовленою на виявлення наркотиків службовою собакою.

1.4. Інспектор-кінолог проходить початкову професійну підготовку працівників митних установ.

1.5. Інспектор-кінолог оперативно підпорядковується начальнику відділу по боротьбі з контрабандою і працює під безпосереднім керівництвом старшого інспектора-кінолога.

1.6. В своїй роботі інспектор-кінолог керується Митним кодексом України, наказами ДМК України, інструкціями та розпорядженнями, які регламентують діяльність кінологічної служби, а також положеннями цієї Інструкції.

2. Обов'язки інспектора-кінолога.

Старший інспектро-кінолог зобов'язаний:

2.1. Безпосередньо працювати з закріпленою за ним службовою собакою, нести відповідальність за її збереження, постійно вдосконалювати її робочі якості та виконувати правила застосування службової собаки при митному контролі.

2.2. Виконувати покладені на нього обов'язки по організації застосування підготовлених на пошук наркотиків собак в тісній взаємодії з співробітниками митниці, які ведуть боротьбу з контрабандою наркотиків.

2.3. Самостійно працювати зі службовою собакою та застосовувати її в місцях митного контролю для виявлення контрабанди наркотиків.

2.4. У разі виявлення контрабанди наркотиків вживати заходи до їх затримання та оформляти необхідні документи по факту виявлення.

2.5. Вести в установленому порядку щоденний облік своєї роботи, а також облік застосування службової собаки в митниці.

2.6. Суворо дотримуватись правил зберігання службової документації і наркотичних засобів, які застосовуються для спеціальної підготовки службових собак.

2.7. Постійно підвищувати свою професійну майстерність, оволодівати передовими формами і методами дресирування та застосування службових собак при митному контролі.

2.8. Регулярно проводити тренувальні заняття зі службовою собакою з урахуванням оперативної обстановки.

2.9. Організовувати та проводити заходи по ветеринарному обслуговуванню службових собак.

2.10. Готувати службову документацію, звітність по кінологічній роботі в митниці.

2.11. Слідкувати за станом спеціального спорядження та інвентаря, вживати заходи по їх своєчасній заміні.

2.12. Приймати безпосередню участь у господарській діяльності митниці по забезпеченню належних умов для успішного функціонування кінологічної служби.

2.13. Забезпечувати отримання, використання, зберігання та облік продуктів харчування для службових собак.

2.14. Своєчасно інформувати керівництво митниці про всі питання щодо вдосконалення діяльності кінологічної служби.

2.15. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та виробничої санітарії.

3. Відповідальність.

Інспектор-кінолог несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, а також за бездіяльність та неприйняття рішень з питань, віднесених до його компетенції.