МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

України

27.03.2003

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної

політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 67

Водний транспорт

Розділ "Берегова служба флоту рибної промисловості і морських рибних портів"

Видання друге, доповнене, перепрацьоване

Станом на 10.05.2005 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ГІДРОТЕХНІК

Завдання та обов'язки. Здійснює технічний нагляд за гідротехнічними спорудами, рейковими крановими шляхами і маяковими вежами. Проводить регулярні технічні огляди зазначених споруд з відображенням результатів оглядів у журналі технічного нагляду за станом і режимом експлуатації. Організовує періодичні технічні огляди гідротехнічних споруд, рейкових кранових шляхів і маякових веж та контрольно-інспекторські обстеження разом із проектними і науково-дослідними організаціями. Оформлює звіти про проведення оглядів. Встановлює необхідність проведення планово-запобіжного ремонту піднаглядних об'єктів, визначає категорію ремонту, Вживає оперативних заходів щодо ліквідації дефектів і ушкоджень гідротехнічних споруд, рейкових кранових шляхів і маякових веж. Відповідно до графіка організовує огляди дна в акваторії порту, виміри глибин причалів порту. Складає і коригує "Довідник допустимих навантажень на причали і вантажні майданчики порту"; веде і коригує паспорти гідротехнічних споруд, рейкових кранових шляхів, що знаходяться на балансі порту. Контролює виконання правил технічної експлуатації розташованих у порту споруд сторонніх організацій з погляду їх впливу на гідротехнічні споруди і рейкові кранові шляхи; готує вихідні матеріали для проектування капітального ремонту гідротехнічних споруд і рейкових кранових шляхів. Визначає технічні завдання на виробництво ремонтних днопоглиблювальних і дноочисних робіт; розглядає технічну документацію з ремонту гідротехнічних споруд, рейкових кранових шляхів і маякових веж, розроблену проектними організаціями і КБ порту. Забезпечує своєчасне пред'явлення гідротехнічних споруд, рейкових кранових шляхів для огляду органами державного нагляду. Перевіряє відповідність стану й режиму експлуатації портових будинків і споруд до вимог норм охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії.

Повинен знати: правила технічної експлуатації портових споруд і акваторій РД 31.35.10-86; нормативні документи з питань обстежень, паспортизації безпечної й надійної експлуатації виробничих будинків і споруд (Держбуд, Держнагляд охорони праці України); Закон України про охорону праці, державні будівельні норми; Кодекс торговельного мореплавства України176/95-ВР (р. 4), загальні правила плавання зі стоянки суден у морських портах і на підході до них.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний гідротехнік: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією гідротехніка I категорії - не менше 2 років.

Гідротехнік I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією гідротехніка II категорії - не менше 2 років.

Гідротехнік II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією гідротехніка - не менше 1 року.

Гідротехнік: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ДЕКЛАРАНТ

Завдання та обов'язки. Виступає як представник підприємства в митних органах України. Здійснює декларування товарів і вантажів шляхом заявлення в установленій формі точних даних про мету їх переміщення через митний кордон України. Своєчасно і правильно оформляє супровідні документи на продукцію і вантажі, експортовані або імпортовані підприємством. Перевіряє комплектність і правильність заповнення документів, необхідних для проведення митного оформлення. Заповнює вантажну митну декларацію відповідно до вимог, передбачених чинними нормативними актами і перевіряє правильність її заповнення, використовуючи при цьому відомості, що містяться в супровідних, транспортних, комерційних та інших документах, включаючи результати митного огляду. Виконує розрахунок митної вартості товару, суми митних зборів та мита. Контролює нарахування та сплату митних зборів та мита. Подає в митні органи вантажну митну декларацію та пакет документів, необхідних для оформлення вантажів у разі перетинання кордону. Здійснює контроль за дотриманням термінів декларування. У разі декларування товарів і вантажів вибирає оптимальний митний режим, відповідно до якого здійснюється ввезення в Україну товарно-матеріальних цінностей, і вказує його у вантажній митній декларації. Виконує переклади документів, що стосуються митного оформлення вантажів. Здійснює реєстрацію вантажів, які прибувають та вибувають.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи із зовнішньоекономічної діяльності; порядок митного оформлення товарів, інших предметів; види й розміри митних тарифів і мита; терміни декларування й види митних режимів.

Кваліфікаційні вимоги.

Декларант I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією декларанта II категорії - не менше 1 року. Володіння іноземною мовою.

Декларант II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією декларанта - не менше 2 років. Володіння іноземною мовою.

Декларант: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. Володіння іноземною мовою.

2. ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Завдання та обов'язки. Здійснює нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин та вантажозахоплювальних пристроїв, тари, колисок для підйому людей, підкранових шляхів, електроенергетичних колонок (точок приєднання останніх до портової електромережі). Проводить періодичні обстеження відповідно до затвердженого графіка всіх структурних підрозділів порту, крім суден портофлоту. Контролює дотримання правил проведення робіт: перевіряє наявність і дотримання вимог технологічних регламентів під час виробництва вантажопідіймальних робіт кранами, дотримання необхідних габаритів під час укладання вантажів, правильність установки самохідних кранів для їх роботи. Проводить технічний огляд вантажопідіймальних механізмів, автоелектронавантажувачів та видає дозволи на їх експлуатацію у випадках, передбачених нормативними актами з охорони праці: Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та Типовою інструкцією з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани. Дає дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, що не підлягають реєстрації в органах Держнагляду охорони праці, і колисок для підйому людей. Контролює виконання вимог Порядку допуску робітників до керування й обслуговування вантажопідіймальних кранів і механізмів. Контролює порядок призначення відповідальних за утримання кранів і підіймальних механізмів у справному стані, забезпечує безпечне проведення робіт із переміщення вантажів кранами, кран-балками. Контролює наявність інструкцій для обслуговуючого персоналу, відповідального за утримання кранів у справному стані і безпечне переміщення вантажів. Здійснює контроль за виконанням своїх розпоряджень і розпоряджень органів Держнагляду охорони праці, виконання графіка періодичних оглядів, техобслуговування і ремонтів вантажопідіймальних кранів і кранових шляхів, автоелектронавантажувачів і ліфтів. Забороняє виконання робіт неатестованими кранівниками, стропальниками. Контролює терміни технічного огляду і нормативні терміни служби крана. Виявляє технічні несправності приладів і механізмів вантажопідіймальних пристроїв та кранових шляхів. Бере участь в атестації обслуговуючого персоналу й осіб, відповідальних за утримання піднаглядної техніки в справному стані та безпечне переміщення вантажів перевантажувальними машинами. Контролює дотримання графіків планово-запобіжних ремонтів перевантажувальних машин і якість ремонтних робіт. Здійснює нагляд за монтажем і ремонтом перевантажувальної техніки. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, пов'язаних з експлуатацією перевантажувальних машин, і в розробленні заходів щодо їх запобігання.

Повинен знати: постанови, інструкції, розпорядження, накази органів вищого рівня, нормативні й інші керівні документи з питань технічного нагляду; спеціалізацію і структуру порту; конструктивні особливості й призначення засобів механізації, правила їх експлуатації; технологію виконання робіт; порядок розроблення й оформлення технічної документації; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також типову інструкцію з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани.

Кваліфікаційні вимоги.

Інженер з технічного нагляду I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду II категорії - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з технічного нагляду II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду - не менше 2 років.

Інженер з технічного нагляду: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

3. ІНСПЕКТОР З РЕЄСТРАЦІЇ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Здійснює комплекс заходів щодо реєстрації суден, які прибувають та виходять з порту. Веде Державний судновий реєстр України, Суднову книгу України; журнали видачі посвідчень на право плавання під Державним Прапором України, посвідчень про право власності на судно, суднових квитків та перевіряє документи, необхідні для видачі посвідчень. Оформлює й видає дані документи, а також посвідчення про тимчасову реєстрацію судна в Державному судновому реєстрі або Судновій книзі України; посвідчення про вилучення судна з Державного суднового реєстру або Суднової книги України; суднового квитка. Відновлює суднові реєстраційні документи. Здійснює облік і збереження бланків суворої звітності з реєстрації суден. Забезпечує цілість документів Державного суднового реєстру. Суднової книги України і документів із реєстрації суден. Щорічно надає інформацію про кількість і типовий склад суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі і Судновій книзі, капітану порту. Приймає і розглядає пакет документів, необхідних для реєстрації суден і зняття їх з обліку, веде облік документів, пов'язаних із реєстрацією суден флоту рибної промисловості, на електронних носіях інформації.

Повинен знати: Кодекс торговельного мореплавства України, чинні міжнародні угоди й конвенції з мореплавання та рибальства; Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України1069-97-п, обов'язкові постанови та загальні правила морських торгових і рибних портів і приписних пунктів портового нагляду; положення про капітана морського рибного порту, керівні документи з питань безпеки мореплавання і стоянки суден в порту; правила й норми охорони праці та навколишнього середовища, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

4. КОРАБЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕР ПОРТУ (СЛУЖБА КАПІТАНА)

Завдання та обов'язки. Здійснює систематичний нагляд за технічним станом суден, що стоять у порту, працюють у портових водах і готуються до виходу в море. Контролює виконання чинних правил безпеки мореплавання. Вживає заходів щодо запобігання забрудненню акваторії порту і підтримання порядку в портових водах, на портових причальних лініях, суднах у порту й портових пунктах. Контролює виконання командним складом суден, що відвідують порт, правил технічної експлуатації корпусної (корабельної) частини судна, систем та пристроїв, що забезпечують безпеку мореплавання, боротьбу за живучість судна й охорону людського життя на морі. На суднах робить перевірку: технічного стану судна, головних і допоміжних механізмів, якірного, кермового, вантажного, шлюпкового й швартовного пристроїв. Здійснює контроль за технічною справністю сепараційних пристроїв, суднових систем, призначених для боротьби за живучість (осушувальної, баластової, протипожежної); бортових огороджень і кріплень їх до палуби, суднових трапів із леєрним огородженням, технічного стану рангоуту, стоячого і рухомого такелажу; термінів огляду піднімальних механізмів і пристроїв; укомплектованості, технічної справності і готовності до дії рятувальних засобів судна, повноту наявності аварійного майна відповідно до табеля, наявності розкладів суднових тривог, суднової і нормативної документації з технічної експлуатації судна. Перевіряє ступінь підготовки екіпажів суден до боротьби за живучість. Бере участь у спеціальних оглядах під час розслідування аварійних випадків із суднами в порту і портових водах та підготовленні висновків і пропозицій щодо запобігання їм. Здійснює систематичний контроль за технічним станом рятувальних суден і готовністю їх до виходу в море. Робить особливу перевірку завантаження суден промисловим устаткуванням. Виконує розрахунки посадки й остійності суден портофлоту. Контролює стан причальних ліній, швартових пристроїв і рейдового устаткування. Взаємодіє з органами Регістру з питань технічного нагляду і забезпечення технічної безпеки мореплавання піднаглядних суден. Контролює стан флоту, що знаходиться в ремонті й відстої. Контролює дотримання на суднах, що стоять у порту, заходів щодо запобігання забрудненню моря нафтопродуктами і за роботою технічних засобів - нафтосміттєзбірників. Веде документацію щодо запобігання забрудненню моря нафтопродуктами й журнал опломбування осушувальної системи й обліку баласту на суднах, що приходять у порт.

Повинен знати: Статут служби на суднах флоту рибної промисловості і Кодекс торговельного мореплавства України; правила технічної експлуатації флоту й морських торгових і рибних портів; нормативні, методичні та інші керівні матеріали центрального уповноваженого органу управління рибним господарством України, інших керівних органів, спрямованих на безпечну роботу флоту, підтримання належного технічного стану суден і порядку в портах; правила безпеки мореплавання, підтримання порядку в портових водах, на портових причалах, суднах в порту й портових пунктах; правила технічної експлуатації корабельної частини судна і систем, що забезпечують безпеку мореплавання, правила боротьби за живучість судна й охорони людського життя на морі; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший корабельний інженер порту (служба капітана): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією корабельного інженера порту - не менше 2 років. Наявність диплому механіка 1 розряду.

Корабельний інженер порту (служба капітана): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. Наявність диплому механіка 2 розряду.

5. КОРЕКТОР МОРСЬКИХ КАРТ І ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ПЛАВАННЯ

Завдання та обов'язки. Веде коректурну колекцію обов'язкового переліку морських карт і посібників для плавання у Світовому океані із повідомлень мореплавцям (СМ) і з навігаційних попереджень (НАВИЛ, ПРИП і НАВАРЕА). Перевіряє правильність переносу коректури, забезпечує судна відкориїованими навігаційними картами, посібниками й коректурними документами, а також новими і перевиданими картами, посібниками для плавання. Оновлює коректурну колекцію в міру виходу нових видань карт, книг, атласів і фізичного зношування карт своєї колекції. Складає кальки й веде їх облік для наступного використання під час переносу коректури на тиражні карти за повідомленнями від замовників. Знімає копії з коректурної колекції навігаційних карт, довідників й посібників. Веде коректурну підшивку повідомлень мореплавцям. Робить заміну застарілих значень повідомлень та тих, що застарівають, після їх скасування. Постійно підтримує на сучасному рівні карти й посібники для плавання коректурної колекції відповідно до Правил коректури карт і посібників для плавання в берегових коректорських підрозділах. Переносить коректуру на морські карти, книги і посібники за заявками судновласників. Контролює наявність, цілість, належне збереження коректурної колекції. Заводить карти в коректурну колекцію. Реєструє в спеціальній книзі одержувані для коректурної колекції карти. Вивчає оголошення, що надходять, перевидані навігаційні видання, посібники, передбачені правилами коректури.

Повинен знати: вимоги керівних документів щодо роботи з картами, посібниками та їхньою коректурою; порядок ведення і склад коректурної колекції карт і посібників для плавання, правила коректури, нормативні коректурні документи, порядок обліку і збереження коректурної колекції; умовні знаки морських карт і внутрішніх водних шляхів; сучасні методи спеціального оброблення інформації і сучасні комп'ютерні способи опрацювання і зберігання інформації.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший коректор морських карт і посібників для плавання: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією коректора морських карт і посібників для плавання - не менше 2 років.

Коректор морських карт і посібників для плавання: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

6. ТЕХНОЛОГ ВАНТАЖНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Здійснює організаційне і методичне керівництво всіма заходами щодо удосконалення технології вантажних робіт, упровадження прогресивних, економічно обґрунтованих вантажозахоплювальних пристроїв, засобів пакетування і допоміжного технологічного устаткування. Контролює дотримання технологічної дисципліни під час експлуатації знімних вантажозахоплювальних пристроїв, допоміжного технічного устаткування, засобів пакетування і технологію складування вантажів відповідно до інструкції з нагляду за пристроями і тарою, правил технічної експлуатації перевантажувальних машин у морських портах. Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час проектування, приймання в експлуатацію і ремонту вантажозахоплювальних пристроїв, допоміжного технічного устаткування. Вживає заходів щодо своєчасної заміни устаткування, що не відповідає вимогам безпеки. Контролює укомплектованість робітників такелажної дільниці вантажного району, перевіряє наявність кваліфікаційних свідоцтв. Бере участь у проектуванні й впровадженні нових технологій з безпечного виконання робіт, скорочення ручної і важкої фізичної праці. Вносить зміни в технічну документацію у зв'язку із зміною і коректуванням розроблених технологічних процесів і режимів виробництва. Забезпечує виконання вимог і розпоряджень органів управління вищого рівня, органів Держнагляду охорони праці (у частині, що його стосується). Сприяє підвищенню технічного рівня технологічної підготовки виробництва вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює ремонт і виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв, допоміжного устаткування і засобів пакетування в механічних майстернях, ремонтно-будівельній і на такелажній дільниці вантажного району. Контролює терміни технічних оглядів пристроїв, тари, допоміжного устаткування після ремонту і знову виготовлених. Забезпечує технічною документацією всі заявки на ремонт і виготовлення устаткування. Розробляє методи технічного контролю й випробування вантажозахоплювальних пристроїв, допоміжних механізмів і тари. Технологічно обґрунтовує пропозиції щодо реконструкції і розширення виробничих потужностей. Упроваджує прогресивні технології з безпеки праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Повинен знати: технологію виробництва вантажно-розвантажувальних робіт; основне технологічне устаткування і принципи його роботи; вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів; законодавчі, нормативні документи з охорони праці, правила Держнагляду охорони праці; передовий досвід вітчизняних та іноземних портів і промислових підприємств; будову й правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів, технічну документацію, терміни періодичних оглядів вантажозахоплювальних пристроїв і засобів пакетування; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технолог вантажних робіт I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією технолога вантажних робіт II категорії - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Технолог вантажних робіт II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією технолога вантажних робіт - не менше 2 років.

Технолог вантажних робіт: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи,

Обов'язкова наявність посвідчення атестаційної комісії з перевірки знань Правил Держнагляду охорони праці незалежно від наявності категорії.

РОБІТНИКИ

1. СЛЮСАР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОРТАЛЬНИХ КРАНІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує ремонт, технічне обслуговування" розбирання, складання й регулювання вузлів і агрегатів середньої складності на портальних кранах усіх типів у морських портах і на вантажних терміналах. Забезпечує слюсарну обробку вузлів і деталей по 4-5 класах точності із застосуванням універсальних пристроїв. Визначає й усуває несправності. Ремонтує й виготовляє металоконструкції (огородження, трапи і т.д.) разом з електро- і газозварювальником. Виконує складання-розбирання редукторів, заміну блоків, розбирання і складання пневмо- і гідроциліндрів; розбирання гальм із частковою заміною спрацьованих пальців і втулок.

Повинен знати: будову й принцип роботи вузлів, що ремонтуються, будову універсальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту середньої складності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує ремонт, технічне обслуговування, складання й регулювання вузлів і агрегатів середньої складності на портальних кранах усіх типів у морських портах і вантажних терміналах. Забезпечує слюсарну обробку деталей і вузлів по 2-3 класах точності із застосуванням універсальних пристроїв і спеціальних інструментів, виявляє й усуває дефекти у вузлах (складає відомості на ремонт дефектів). Виконує розбирання і складання верхньої і нижньої поліспастових коробок у грейферах із заміною втулок і підшипників, змінює пальці в шарнірах. Виконує заливання бабітом і шабрування підшипників вузлів, що передають крутний момент, ремонт і регулювання черв'ячних і конічних зубчастих зачеплень, у системах пневматичного і гідравлічного керування - розбирання, складання, ремонт, часткову заміну шлангів високого тиску, штуцерів, заміну манжет і сальників, перевіряє на герметичність.

Повинен знати: будову і конструктивні особливості техніки, що ремонтується, методи і способи регулювання окремих вузлів і агрегатів кранів, правила застосування складних випробувальних установок і контрольно-вимірювальних приладів, систему допусків і посадок, класи точності й чистоти обробки, основні знання про будову електричних машин і пускорегулюючої апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту та обслуговування портальних кранів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання, налагодження, технічне обслуговування і здавання після ремонту особливо складного пневматичного та гідравлічного устаткування агрегатів і конструкцій портальних кранів усіх типів у морських портах та вантажних терміналах. Проводить монтаж і демонтаж вузлів і агрегатів будь-якої маси на різній висоті. Виконує слюсарну обробку деталей і вузлів по 1-2 класах точності. Виконує розбирання, ремонт і складання вузлів і устаткування в умовах напруженої і щільної посадок. Виконує капітальний ремонт і випробовування грейферів та інших навісних змінних вантажозахоплювальних механізмів для кранів; капітальний ремонт вузлів і агрегатів, піднімальних механізмів, зміну вильоту, повороту й пересування стріли. Виконує ремонт, регулювання і здавання в експлуатацію гідравлічних систем пневмо- і гідроциліндрів. Проводить демонтаж і монтаж вузлів металоконструкцій; балансування шківів і муфт.

Повинен знати: будову й конструктивні особливості техніки, що ремонтується, і двигунів різних типів; взаємодію вузлів і деталей, причини спрацювання сполучених деталей, способи їх виявлення й усунення; технічні умови на ремонт, збирання, випробування і регулювання складного перевантажувального устаткування, принцип роботи й будову пускорегулювальної апаратури кранового (перевантажувального) устаткування; будову й правила роботи з ручними й механічними лебідками, талями, гинями; читання креслень.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту та обслуговування портальних кранів 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує демонтаж, ремонт, монтаж і регулювання, комплексні випробування й здавання в експлуатацію особливо складних і важливих вузлів і агрегатів портальних кранів усіх типів у морських портах і вантажних терміналах. Виявляє й усуває несправності під час експлуатації техніки. Проводить зняття експлуатаційних характеристик і здавання після ремонту. Виконує відновлення геометрії поворотного кола і зубчастого вінця, точності поясів і решіток стріли й порталу. Виконує капітальний ремонт, регулювання і здавання в експлуатацію гідравлічних систем, гідророзподільників, гідромуфт кранів, гідромоторів, компресорів, пневмо- і гідроманіпуляторів, відсічних клапанів, пневмо- і гідроциліндрів.

Повинен знати: кінематичні схеми агрегатів, що ремонтуються і налагоджуються; методи перевірки на точність, способи відновлення особливо важливих деталей і вузлів, допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли; порядок випробування і здавання техніки в експлуатацію після ремонту й монтажу; читання креслень.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту та обслуговування портальних кранів 5 розряду - не менше 1 року.

2. МАТРОС-РЯТІВНИК

Завдання та обов'язки. Чергує на рятувальному посту. Надає термінову допомогу людям, які потрапили в біду на воді. Утримує плавзасоби і рятувальне знаряддя в готовності до дії. Веде вахтовий журнал і книгу актів нещасних випадків. Контролює місця групового купання дітей. Перевіряє обладнання пляжу, його відповідність до чинних норм і правил. Веде безперервне спостереження за відпочиваючими в акваторії пляжу і зоні відповідальності поста. Припиняє спроби запливу за лінію обмежувальних знаків (буйків). Фіксує порушення правил судноплавства маломірними плавзасобами, а також забруднення акваторії поблизу пляжу. Приймає і передає чергування.

Повинен знати: типові правила охорони життя людей на водних об'єктах України; прийоми підходу до потопаючого, витягання його з води, звільнення від захватів; способи буксирування і надання долікарняної допомоги; стилі плавання, правила користування рятувальними засобами і керування рятувальними шлюпками; принцип будови і правила користування засобами малої механізації під час виконання такелажних робіт; способи в'язання морських вузлів; принцип дії акваланга.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві чи в навчальному центрі Товариства рятування на водах України. Щорічне підтвердження свідоцтва матроса-рятівника. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N пор.
Назви професій
Діапазон
розрядів
Берегова служба флоту рибної промисловості і морських рибних
портів
Професіонали
1.
Гідротехнік

Фахівці
1.
Декларант

2.
Інженер з технічного нагляду

3.
Інспектор з реєстрації суден

4.
Корабельний інженер порту (служба каштана)

5.
Коректор морських карт і посібників для
плавання

6.
Технолог вантажних робіт

Робітники
1.
Слюсар з ремонту та обслуговування портальних
кранів
3 - 6

Матрос-рятівник