МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

України

27.03.2003

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної

політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 67

Водний транспорт

Розділ "Плавсклад виробничого флоту рибної промисловості" Видання друге, доповнене, перепрацьоване

Станом на 10.05.2005 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. КАПІТАН-ДИРЕКТОР

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво судном, у тому числі судноводінням, промисловими операціями, всією виробничою діяльністю. Вживає заходів для забезпечення безпеки мореплавання; запобігання забрудненню навколишнього середовища, підтримання порядку на судні, запобігання будь-якій шкоді судну, людям, вантажу й знаряддям лову. Забезпечує захист інтересів судновласника й власника вантажів. Контролює порядок ведення суднової документації фінансово-господарської діяльності судна. Забезпечує організацію загально-суднової служби. Контролює наявність необхідних для рейсу навігаційних карт, лоцій та інших посібників для плавання, здійснює опрацювання шляху майбутнього плавання. Контролює несення ходової й стоянкової вахт під час рейсу. Забезпечує технічну і навігаційну готовність судна до безпечного плавання й ведення промислу, укомплектування екіпажу всіма видами постачання. Забезпечує готовність екіпажу до керування судном і його технічними засобами, до виконання дій з боротьби за живучість судна під час пожеж і в екстремальних умовах. Контролює готовність екіпажу до виконання виробничих завдань. Забезпечує безперервний контроль остійності судна, правильність складування й розміщення, збереження вантажів. Особисто керує судном під час заходу до порту або виходу із нього, у разі, коли судно розходиться з іншими кораблями у вузьких місцях, районах інтенсивного руху, за обмеженої видимості та з інших складних умов плавання. Контролює одержання навігаційної та гідро-метеорологічної інформації, а також інформації щодо переміщення інших суден. Аналізує погодні та океанографічні умови. Контролює додержання правил під час буксирування та плавання в льодових умовах. Використовує радіолокаційні лоцманські проведення та інформацію служби регулювання руху суден згідно з портовими правилами, рекомендаціями лоцмана і навігаційними посібниками. Організовує й контролює технічне навчання командного складу і суднової команди, здійснює керівництво плавальною практикою практикантів, яких направлено на судно. Контролює наявність і терміни дії суднових документів, дипломів, сертифікатів та посвідчень членів екіпажу. Пред'являє судно, його обладнання та постачання для огляду й перевірки відповідно до встановлених термінів. Вживає заходів щодо правильного оформлення документації у разі аварійних ситуацій, а також у випадках псування, ушкодження та втрати вантажів, заподіяння травм людям і в інших випадках у порядку, встановленому чинним законодавством України. Проводить попереднє розслідування аварійних випадків незалежно від їх класифікації. Контролює осідання, остійність та подовжню міцність судна. Забезпечує надання допомоги потерпілим від лиха на морі, а також допомогу іншому судну, його пасажирам і екіпажу після зіткнення, наскільки це можливо без загрози для свого екіпажу і судна. Організовує надання невідкладної медичної допомоги. У разі воєнних дій вживає всіх заходів щодо недопущення захоплення судна, людей, документів, вантажів та іншого майна. Дає дозвіл залишити судно екіпажу в разі загрози неминучої загибелі судна. Залишає судно останнім, якщо вжито всіх можливих заходів щодо порятунку морських карт цього рейсу, суднового радіо - і машинного журналів, документів, цінностей. Виконує свої обов'язки стосовно екіпажу незалежно від його місцезнаходження у разі загибелі судна. Підтримує порядок на судні відповідно до чинного законодавства України про працю. Виконує функції органів дізнання, керуючись при цьому чинним кримінально-процесуальним законодавством України. Приймає рішення на проведення ревізії продовольства й вантажів. Вживає заходів для придбання коштів на продовження плавання, ремонт судна або утримання екіпажу у випадку виникнення непередбаченої потреби в коштах. Засвідчує акти цивільного стану, факт смерті та заповіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні й інші керівні документи, що стосуються безпеки мореплавання, судноводіння, технічного стану суден, організації загально-суднової служби; правила і нормативні документи Регістру судноплавства України або іншої класифікаційної організації, що здійснює технічний нагляд за судном; положення Статуту служби на суднах флоту України; Кодекс торговельного мореплавства; правила, документи законодавства України, положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації судноплавства (ЇМО), міжнародного авіаційного і морського пошуку та рятування (МАМПР), щодо запобігання забрудненню із суден896_009 (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден995_137 (МППСС), охорони життя людини на морі995_251 (СОЛАС), підготовки, атестації моряків та несення вахти995_053 (ПДНВ); правила користування Глобальною морською системою зв'язку під час лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ), засоби автоматичного радіолокаційного проведення (ЗАРП); Галузеву угоду між Центральним уповноваженим органом рибного господарства і профспілкою; основи управління; суднову організацію; правила та інструкції судновласника; умови Колективного договору щодо свого судна та екіпажу; трудове законодавство; економіку та комерційну експлуатацію морського риболовного і транспортного флоту, етику ділового співробітництва та ведення переговорів; чинні положення про оплату праці; прикордонні та митні правила; морське право; аварійно-рятувальну справу; англійську мову,

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією помічника каштана судна валовою місткістю 3000 і більше - не менше 3 років або не менше 2 років з урахуванням 1 року, у тому числі за професією старшого помічника капітана. Диплом каштана далекого плавання. Підтвердження стандарту компетентності відповідно до вимог Кодексу ПДНВ.

2. ПОМІЧНИК КАПІТАНА-ДИРЕКТОРА З ВИДОБУТКУ

Завдання та обов'язки. Організовує і керує процесом промислового добування риби й морепродуктів. Забезпечує і несе відповідальність за правильну експлуатацію промислових механізмів та устаткування, належну роботу знарядь лову на своїй дільниці роботи. Організовує роботу фахівців і промислових вахт, одержання промислового озброєння, належне зберігання й ремонт знарядь лову. Забезпечує роботу знарядь лову в заданому промисловому режимі, готовність служби до ведення промислу. Забезпечує своєчасний ремонт знарядь лову і промислового спорядження, бере в цьому особисту участь. Організовує перевірки й випробування промислового спорядження. Керує поставленням вантажних блоків на устаткуванні. Контролює дотримання виробничої дисципліни, правил роботи зі знаряддями лову, правил і норм з охорони праці. У разі виявлення небезпеки, що загрожує людям, технічним засобам і знаряддям лову, негайно доповідає вахтовому помічнику капітана й одночасно вживає заходів для їх ліквідації. У складних умовах керує особисто промисловими вахтами під час робіт із тралом і згідно з експериментальними схемами. Аналізує промислову обстановку. Організовує перевірки й випробування блоків, гаків, ланцюгів і скоб із промислової частини. Контролює ведення встановленої документації й звітності, складання заявок на матеріально-технічне постачання, організовує його одержання, раціональне використання й облік. Організовує інструктажі з перевірки знань і підвищення рівня технічних знань матросів.

Повинен знати: накази, розпорядження, керівні матеріали з рибальства, інші нормативні документи і правила; призначення і конструктивні особливості промислового устаткування й спорядження судна, правила його технічної експлуатації; ремонт і розкрій сітьових матеріалів, такелажні й інші роботи зі знаряддями лову; розташування приміщень на судні, промисловий розклад; схеми безпечного розміщення людей під час роботи зі знаряддями лову і промисловими механізмами; правила надання першої допомоги в разі нещасних випадків; основи економіки, організації виробництва і праці; техніко-економічне і виробниче планування, норми і розцінки на роботи; чинні положення щодо оплати праці; правила і норми з охорони праці, суднової і виробничої санітарії та протипожежної безпеки; трудове законодавство; правила охорони навколишнього середовища; прикордонні і митні правила; положення Статуту служби на суднах флоту рибної промисловості.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією майстра з добування риби: для магістра, спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Наявність відповідного кваліфікаційного посвідчення, свідоцтва або диплома, виданого у встановленому порядку.

3. ПОМІЧНИК КАПІТАНА-ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію і керівництво всіма процесами оброблення продуктів промислу, зберігання й здавання готової продукції і перевіряє готовність членів служби рибних цехів, ліній з оброблення риби, рибоборошняної установки для роботи на промислі, трюмів для прийому рибопродукції і виконання робіт в порту. Організовує змінну роботу вахт з операції технологічного процесу. Встановлює обсяг робіт за кожною виробничою дільницею. Контролює підготовку й налагодження технологічного устаткування до роботи. Доводить рейсове завдання до членів своєї служби. Видає змінне завдання майстрам з оброблення рибопродукції, контролює його виконання. Забезпечує раціональне використання технологічного устаткування й дотримання правил технічної експлуатації. За погодженням з капітаном розподіляє сировину згідно виду оброблення. Організовує облік рибопродукції, що випускається, готує дані для добового зведення, визначає й оформляє оптимальний каргоплан і контролює його виконання в частині завантаження продуктами промислу. Контролює суворе дотримання норм витрати риби-сирцю, матеріалів, тари, технологічних правил оброблення і зберігання продуктів промислу, санітарних умов виробництва, температури в трюмі, правил охорони праці. Контролює своєчасність обслуговування виробничих дільниць служби оброблення іншими судновими службами і вживає заходів щодо всунення виявлених недоліків. Здійснює контроль за веденням робочих журналів змінними майстрами, машиністами рибоборошняної установки. Організовує навантаження й вивантаження рибопродукції, оформлення товарно-транспортних документів. Погоджує заявки на тару й інше матеріально-технічне забезпечення. Затверджує акти на списання матеріалів, тари та інше. Бере участь у проведенні аналізів якості рибопродукції особами, що інспектують. Подає зразки рибопродукції і відповідні документи інспекції з якості. Пред'являє судно органам санітарного нагляду й іншим особам, які інспектують. Організовує інструктажі з охорони праці та промислової санітарії, виробничі інструктажі на робочих місцях.

Повинен знати: накази, розпорядження, правила й інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технічні вимоги до продукції, що випускається дільницею, технологію її виробництва; видовий асортимент рибопродукції; норми витрат сировини, матеріалів і тари; методи техніко-економІчного і виробничого планування; основи економіки й організації виробництва; види браку й способи запобігання йому; принципи роботи технологічного устаткування і правила його експлуатації; норми й розцінки на роботи, чинні положення щодо оплати праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки; основи трудового законодавства; правила охорони навколишнього середовища; прикордонні та митні правила; чинні нормативні документи з безпеки мореплавання і боротьби за живучість судна; аварійно-рятувальну справу; англійську мову (морську специфіку).

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації (щорічна атестація). Стаж роботи за професією майстра з оброблення риби: для магістра, спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

ФАХІВЦІ

1. МЕХАНІК З АВТОМАТИКИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує в період рейсу надійну безперебійну роботу, своєчасне технічне обслуговування й ремонт усіх засобів суднової автоматики за винятком засобів автоматизації електростанцій, правильну технічну експлуатацію електричного й електронного устаткування, включаючи діагностику і ремонт. Здійснює контроль за правильністю використання засобів автоматики із дотриманням вимог з охорони праці, протипожежної безпеки й охорони людського життя на морі. Ощадливо використовує і вчасно поповнює запчастини. Інструменти та видаткові матеріали. Перевіряє наявність і виконання графіків профілактичних оглядів та ремонту засобів суднової автоматики. Вживає необхідних заходів у випадку виявлення несправностей у роботі засобів суднової автоматики. Веде документацію з організації технічного обслуговування і ремонту, готує й пред'являє до огляду наглядовим органам засоби суднової автоматики, здійснює приймання нових засобів автоматики після ремонту. Забезпечує своєчасність проведення перевірок контрольно-вимірювальних приладів і апаратури.

Повинен знати: постанови, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи щодо безпечної експлуатації суднових систем і механізмів; організацію суднової служби; технічні характеристики пристроїв і засобів автоматики, принципи їх дії, правила використання, обслуговування; правила й нормативні документи Морського Регістру Судноплавства України або іншої класифікаційної організації, що здійснює технічний нагляд за судном; положення Міжнародних конвенцій (СОЛАС, МАРПОЛ896_009, ПДМНВ995_053) з доповненнями і резолюціями ІМО; процедури безпеки й аварійні процедури; перехід від дистанційного автоматичного до місцевого керування системами; правила використання й призначення ручних інструментів, вимірювального і виробничого устаткування в разі виявлення й усунення несправностей; методи безпечних і невідкладних дій, які необхідно виконувати у випадку пожежі або інциденту; аварійно-рятувальну справу; суднові системи пожежогасіння; англійську мову в обсязі, що дозволяє використовувати технічні посібники і виконувати свої обов'язки; основи економіки й організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта, відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією електромеханіка - не менше б місяців. Підтвердження стандарту компетентності відповідно до вимог кодексу ПДМНВ.

2. МЕХАНІК-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну безперебійну роботу всіх видів технологічного устаткування. Здійснює контроль за правильною технічною експлуатацією і підтримкою в належному технічному стані всього технологічного устаткування, встановлює й контролює режим його роботи. Забезпечує (разом із помічником капітана з виробництва) підготовку устаткування виробничих цехів для оброблення продуктів промислу. Виводить з експлуатації несправне устаткування з метою недопущення аварій або травм обслуговуючого персоналу. Забезпечує безперебійну роботу і правильну технічну експлуатацію допоміжного технологічного устаткування, механізмів і засобів внутрішньосуднового транспортування сировини та готової продукції; систему трубопроводів, що мають безпосереднє відношення до них, системи і пристрої автоматики неелектричної (неелектронної) дії (у разі відсутності на судні механіка з автоматики). Обслуговує механічну частину устаткування морозильних установок. Виконує складні роботи з налагодження, переналагодження і регулювання устаткування для нових технологічних процесів і режимів, складання та розбирання вузлів. Забезпечує виконання ремонтно-профілактичних заходів силами виробничої бригади й особисто, включаючи матеріально-технічне постачання. Під час перебування судна на промислі несе вахту із забезпеченням роботи устаткування виробничих цехів і заповнює вахтовий журнал з технічного обслуговування. Проводить інструктаж, видає завдання та здійснює контроль за несенням вахти підлеглими особами. Оформлює документацію установленої форми. Розробляє пропозиції з модернізації та поліпшення роботи технологічного устаткування. Виявляє причини поломок і передчасного зношення устаткування. Бере участь у розслідуванні причин поломок і розробленні заходів щодо запобіганням. Забезпечує належний облік, збереження й ощадливу витрату матеріалів, запасних частин, інвентарю та інструментів свого відання.

Повинен знати: правила й інструкції з технічної експлуатації технологічного устаткування на суднах флоту рибної промисловості, його технічні характеристики і конструктивні особливості; організацію й технологію налагоджувальних і ремонтних робіт у суднових умовах; основи технології виробництва рибопродукції; специфіку виробничих процесів, основні принципи несення вахти; процедури безпечного й протиаварійного ведення робіт та з ліквідації аварій, методи безпечних і невідкладних дій, які необхідно виконувати під час пожеж або інцидентів, аварійно-рятувальну справу; положення Статуту служби на суднах флоту рибної промисловості; англійську мову в необхідному обсязі; основи економіки й організації праці, основи трудового законодавства, порядок складання і ведення нормативної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи на промислових судах за професією механіка з ремонту устаткування - не менше 1 року.

3. МЕХАНІК З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне керівництво судновою ремонтною бригадою й іншими особами судномеханічної служби на суднах у морі і на своєму судні. Забезпечує якісну роботу суднових ремонтних майстерень, включаючи матеріально-технічне забезпечення й запчастини. Контролює якість і графік виконання ремонтних робіт. Перевіряє й готує до роботи верстатне, зварювальне й інше устаткування свого відання. Приймає вимірювальний інструмент після перевірки, видає завдання членам суднової ремонтної бригади. Забезпечує оброблення деталей на фрезерному, стругальному, шліфувальному верстатах, слюсарні й інші ремонтні роботи. Приймає заявки на складні ремонтні роботи від фахівців промислових суден. Здійснює планування ремонтних робіт, виконання креслень, ескізів та інші роботи з технічною документацією, складає ремонтні відомості, здає виконані роботи. Контролює правильну технічну експлуатацію верстатного, зварювального устаткування; промивання газозварювальної апаратури. Забезпечує дотримання порядку в майстернях й інших приміщеннях свого відання. Веде необхідну технічну документацію. Погоджує й здає звітність з виконаної у рейсі роботи. Здійснює списання витрачених матеріалів, інструментів, здає їх на склади.

Повинен знати: постанови, розпорядження, правила, інструкції, нормативні й інші керівні документи з безпечної експлуатації та ремонту суднових систем, механізмів і устаткування; організацію суднової служби на суднах флоту рибної промисловості; конструктивні особливості і принцип роботи головної енергетичної установки та допоміжних механізмів, котлів та технічних засобів, що забезпечують їх роботу; суднові парогазоенергетичні установки; суднові прилади, системи і способи автоматизації, інструкції з їх експлуатації та ремонту; правила і нормативні документи Морського регістру судноплавства або іншої класифікаційної організації, що здійснює технічний нагляд за судном; положення міжнародних конвенцій (СОЛАС, МАРПОЛ896_009) з доповненнями й резолюціями ІМО; процедури безпечного й протиаварійного ведення робіт та з ліквідації аварій, правила використання й призначення ручних інструментів, вимірювального і виробничого устаткування в разі виявлення й усунення несправностей, методи безпечних і невідкладних дій під час пожеж або інцидентів; суднову електротехніку, електроустаткування й електронне суднове устаткування; основи систем автоматики, приладів керування; аварійно-рятувальну справу; суднові системи пожежогасіння; англійську мову в необхідному обсязі; основи економіки й організації праці, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією та ремонтом суднового устаткування,: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. Підтвердження стандарту компетентності.

РОБІТНИКИ

1. МАТРОС ТРАЛОВОЇ КОМАНДИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керування промисловими механізмами та знаряддями лову. Виконує свої обов'язки згідно промислового розкладу на робочих місцях, передбачених цим розкладом. Робить різні сітьові й такелажні роботи з промисловим обладнанням, а також теслярські, малярські й інші суднові роботи. Визначає якість і видовий склад риби-сирцю, робить первинну обробку риби, сортування відходів. Несе вахту за розкладом. Перед прийомом вахти знайомиться з усіма розпорядженнями, що стосуються його обов'язків, приймає вахту й доповідає вахтовому майстру з видобування. Підпорядковується безпосередньо майстру (старшому майстру) з видобування риби відповідно до розкладу. Під час несення вахти виконує роботи на об'єктах свого відання. Виконує обов'язки керманича судна. Несе належне слухове й візуальне спостереження за навколишнім оточенням. Використовує відповідні системи внутрішнього зв'язку й системи аварійне-попереджувальної сигналізації. У разі необхідності використовує аварійне устаткування і застосовує аварійні процедури. Додержується правил охорони праці, суднової виробничої санітарії. Надає першу допомогу в разі нещасних випадків. Керує шлюпками і рятувальними засобами.

Повинен знати: промислове устаткування і знаряддя лову свого судна; правила роботи зі знаряддями лову; обов'язки згідно з промисловим розкладом; видовий і розмірний асортимент промислових риб; обов'язки матроса палубної команди; розклад переміщень на судні; правила охорони праці, суднової й виробничої санітарії; способи надання першої допомоги у разі нещасних випадків; процедури безпеки й аварійні процедури.

Кваліфікаційні вимоги.

Матрос 1 класу тралової команди: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом рибопромислових машин і механізмів (матросом 2 класу) - не менше 1 року. Наявність свідоцтва керманича.

Матрос 2 класу тралової команди: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи матросом - не менше 1 року.

2. МАТРОС ТРЮМНИЙ

Завдання та обов'язки. Виконує роботи щодо прийому, розміщення, переміщення, сепарації, складування вантажів і готової продукції в трюмі із застосуванням розрахункових таблиць. Виконує свої обов'язки відповідно до розкладу свого відання. Здійснює підготовку трюмів до прийому вантажів. Робить огляд оснащення та устаткування. Несе вахту відповідно до розкладу. Перед прийомом вахти знайомиться з усіма розпорядженнями, що стосуються його обов'язків. Поєднує обов'язки слюсаря-налагоджувальника з огляду вантажних елеваторів. Додержується правил охорони праці, протипожежної безпеки, суднової й виробничої санітарії. Надає першу допомогу в разі нещасних випадків.

Повинен знати: будову й види трюмів, правила й схеми складування та розміщення різних видів вантажів у трюмах і твіндеках; правила кріплення і переміщення вантажів у морських умовах; правила подачі сигналів; правила експлуатації вантажопідйомного устаткування; загальну будову судна і розташування аварійно-рятувального і протипожежного майна; процедури безпеки й аварійні процедури; свої обов'язки за судновим розкладом; розклад переміщень на судні; способи надання першої допомоги в разі нещасних випадків; правила суднової й виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. Знання англійської мови (морська специфіка).

3. СЛЮСАР-ДИЗЕЛІСТ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує ремонтні роботи, профілактичні огляди, технічне обслуговування, збирання, регулювання, налагодження головного й допоміжного двигунів, а також устаткування машинно-котельного відділення. Здійснює розбирання, складання, регулювання і складний ремонт паливних насосів різних модифікацій і вузлів паливної апаратури. Визначає й усуває несправності в системах паливної апаратури. Здійснює контрольне складання та перевірку повітроводів. Виконує розбирання, припасування, притирання, ревізійний контроль, ремонт та складання засувної й регулювальної арматури. Виконує слюсарну обробку деталей із застосуванням універсальних пристроїв 2-3 класів точності. Проводить складання, ремонт, регулювання, випробування на герметичність, установку й кріплення головок блоків циліндрів дизель-генераторів. Виконує перевірку шатунів, заміну втулок, припасування, регулювання й остаточне притирання. У підшипниках - заміну вкладишів, шабрування, заміну поршневих кілець; спресовування втулок підшипників кочення; спресовування і випресовування втулок циліндрових, втулок шатунів, проставочних кілець блоків, втулкових підшипників розподільних валів; приводів; клапанів дизелів і паливних насосів.

Повинен знати: конструктивну будову механізмів і агрегатів машинно-котельного відділення; паливоподавання та масляну системи, систему охолодження і повітроподачі; призначення й взаємодію вузлів; основи процесів згоряння; засоби регулювання паливної апаратури; призначення і правила застосування слюсарного й контрольно-вимірювального інструменту; технічні умови на ремонт, збирання, випробовування, регулювання і правильність встановлення устаткування; технологію ремонтних, складальних і монтажних робіт; способи визначення передчасного спрацювання деталей, спосіб відновлення спрацьованих деталей; правила охорони праці, надання першої допомоги у разі нещасних випадків; процедури безпеки й аварійні процедури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення.

4. СЛЮСАР З НАЛАГОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ СУДЕН

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує технічне обслуговування, ремонт, налагодження, переналагодження, регулювання виробничого устаткування: ліфтів, елеваторів трюмів, рибообробних, лускознімних, жучкознімних, шпарильних машин, стокерів, шпігатів та інше. Здійснює весь комплекс ремонтно-профілактичних робіт: заточення ножів і налагодження механізмів; установку заданого режиму роботи; усунення несправностей; миття, чищення, змащення, розбирання й складання. Проводить технічний інструктаж персоналу, що працює на устаткуванні. Виконує аварійні й поточні ремонтні роботи: дрібний ремонт устаткування й оснащення; регулювання взаємодії всіх вузлів, усунення виявлених несправностей; заміну деталей; перевірку в роботі приводу, механізмів захисту. Готує інструменти і пристрої для виконання ремонтних робіт.

Повинен знати: принципову будову, конструктивні особливості, правила експлуатації виробничого устаткування цехів і трюмів; види й способи налагодження (переналагодження), регулювання устаткування; технологію і способи виконання налагоджувальних і ремонтних робіт у суднових умовах; загальні вимоги й порядок проведення технічного обслуговування виробничого устаткування; систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів чистоти обробки; основні відомості про будову електричних машин та пускорегулювальної апаратури; правила і норми охорони праці, суднової і виробничої санітарії, надання першої допомоги в разі нещасних випадків; процедури безпеки й аварійні процедури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N пор.
Назви професій
Діапазон
розрядів
Плавсклад виробничого флоту рибної промисловості
Керівники
1.
Капітан-директор

2.
Помічник капітан-директора з видобутку

3.
Помічник капітан-директора з виробництва

Фахівці
1.
Механік з автоматики

2.
Механік-налагоджувальник

3.
Механік з ремонту устаткування

Робітники
1.
Матрос тралової команди

2.
Матрос трюмний

3.
Слюсар-дизеліст
5
4.
Слюсар з налагодження виробничого
устаткування суден
4