МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

21.08.2003 N 663

( v0663361-03 )

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 67

Водний транспорт

Розділ "Гідрографія"

Видання друге, доповнене, перепрацьоване Станом на 10.05.2005 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ГІДРОГРАФІЧНИХ

Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне виконання виробничою групою гідрографічних і топографо-геодезичних робіт згідно з планом навігаційно-гідрографічного забезпечення та технічними завданнями. Підготовляє виробничу групу до польових і камеральних гідрографічних робіт. Забезпечує виконання гідрографічних досліджень водних об'єктів, зйомку рельєфу дна, гідрографічне тралення, топографічну зйомку берегової смути, вивчення конфігурації підводних небезпечностей і затонулих суден, спостереження за рівнем моря, контрольні заміри глибин, підхідних каналів і акваторій портів і т.п. Забезпечує належне ведення польової документації, систематизацію та її аналіз, складання звітів про проведені гідрографічні роботи згідно з встановленими строками. Контролює камеральне оброблення матеріалів, забезпечує оброблення польових матеріалів, виконання остаточних розрахунків, складання програм для обробки матеріалів на персональному комп'ютері. Виконує перевірку технічних засобів, приладів і інструментів, що видані для польових робіт. Забезпечує правильне їх використання, збереження та підтримання у справному стані. Особисто керує складними та великими за обсягом гідрографічними роботами. Контролює якість та повноту виконання всіх робіт, що покладені на виробничу групу відповідно до технічних завдань та вимог. Підтримує на рівні сучасності документи гідрографічної вивченості. Вносить пропозиції з удосконалення способів і методів виконання гідрографічних робіт, оснащення новими засобами, приладами та технікою. Упроваджує заходи з наукової організації праці, підвищення ефективності гідрографічних робіт, використання більш досконалих методик проведення робіт і оброблення гідрографічних даних. Контролює додержання правил обліку і зберігання гідрографічних матеріалів, нормативних актів про охорону природного навколишнього середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Бере участь в обміні досвідом роботи, технічному навчанні працівників виробничої групи. Керує роботою працівників, зайнятих на гідрографічних роботах.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань проведення усіх видів гідрографічних і топографо-геодезичних робіт; правила гідрографічної служби; положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден на морях та внутрішніх водних шляхах України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден896_009 (МАРПОЛ) тощо; зону відповідальності у навігаційно-гідрографічному, топографо-геодезичному та геоморфологічному відношенні; технологію гідрографічних робіт і технічні вимоги щодо якості їх виконання; організацію усіх видів гідрографічних робіт, вимоги до складання та оформлення технічних звітів, камерального оброблення матеріалів; будову, принцип дії, правила перевірок і підготовки до роботи гідрографічних та топографо-геодезичних приладів, технічних засобів; правила користування комп'ютером; основи програмування; облік, порядок зберігання та списання матеріально-технічних засобів; нормативні акти з питань охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту на гідрографічних роботах; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший виконавець робіт гідрографічних. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією виконавця робіт гідрографічних: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Виконавець робіт гідрографічних. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом в гідрографічній службі - не менше 2 років.

2. ЗАВІДУВАЧ МАЙСТЕРНІ ШТУРМАНСЬКОЇ

Завдання та обов'язки. Керує виробничо-господарською діяльністю штурманської майстерні стосовно затверджених планів та замовлень на ремонт. Контролює правильну експлуатацію і своєчасний ремонт стендового обладнання, верстатів та пристроїв штурманської майстерні. Здійснює контроль за проведенням регламентних і ремонтних робіт згідно із встановленими строками. Забезпечує організацію, своєчасне і якісне використання ремонту маякової апаратури, гідроштурманського обладнання, гідрометеорологічних приладів, електронного устаткування тощо. Контролює виконання випробувань і перевірок приладів, обладнання в штурманській майстерні, суднових засобів навігації на суднах згідно із замовленнями та заявками. Забезпечує регулювання та здавання навігаційних приладів і обладнання на швартовних і ходових випробуваннях суден. Здійснює контроль за здаванням замовникам приладів і обладнання, що відремонтовано, відповідно до вимог технічних умов і стандартів. Веде встановлену технічну документацію. Стежить за виконанням працівниками штурманської майстерні внутрішнього трудового розпорядку, додержанням правил і норм охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань виконання ремонтних робіт, випробувань і перевірок берегових та суднових засобів навігації; правила гідрографічної служби; призначення, будову та принцип дії маякової апаратури, гідроштурманського обладнання, гідро-метеорологічних приладів, електронного устаткування тощо; терміни служби і вимоги до їх технічного стану, правила перевірок та підготовки до роботи; технологію ремонтних робіт і вимоги до якості їх виконання; строки проведення технічних оглядів; методи визначення термінів ремонтно-профілактичних робіт; порядок оформлення технічної документації; правила безпечної експлуатації електроустановок; електротехніку та основи радіоелектроніки; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією, пов'язаною з ремонтом берегових і суднових засобів навігації, - не менше 3 років.

3. ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ КОРЕКТОРСЬКОГО

Завдання та обов'язки. Керує виконанням усього комплексу робіт з коректури навігаційних карт, порадників і посібників для плавання. Складає плани робіт коректорського сектору. Отримує повідомлення для мореплавців за мірою надходження. Забезпечує ведення коректурної колекції обов'язкового переліку навігаційних карт, порадників і посібників для плавання. Контролює коректуру навігаційних карт, посібників та інших документів. Виконує в разі необхідності їх остаточну коректуру. Перевіряє правильність переносу коректури, точність нанесення позначок, правильність текстів на картах і посібниках. Стежить за збереженням і якісним станом карт та посібників колекції.

Забезпечує судна відкоригованими навігаційними картами, посібниками і коректурними документами, а також новими і перевиданими картами, порадниками та посібниками для плавання. Складає заявки на знову видані навігаційні видання. Стежить за правильністю використання видань. Здійснює керівництво технічним навчанням працівників коректорського сектору. Контролює дотримання підлеглим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку, додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, нормативні та інші керівні документи стосовно коректури навігаційних карт, порадників і посібників для плавання; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо складання навігаційних карт та інших навігаційних видань; порядок ведення і склад коректурної колекції; правила коректури, порядок обліку і збереження коректурної колекції; умовні знаки, що наносяться на навігаційні карти; вимоги щодо підготовки карт, порадників та посібників для плавання до видання; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією коректора морських карт і посібників для плавання - не менше 2 років.

4. НАЧАЛЬНИК БАЗИ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання планових завдань ремонтно-відновлювальної бази, ефективне використання виробничого устаткування, економне витрачання сировини, матеріалів та електроенергії. Організовує підготовку виробництва та забезпечує контроль за додержанням технологічних процесів, упровадженням наукової організації праці, механізації трудомістких процесів та ручної праці. Контролює терміни та якість виконання ремонту засобів навігаційного обладнання та інших ремонтно-відновлювальних робіт згідно з технічними завданнями. Здійснює заходи щодо підвищення якості ремонту та виконуваних робіт. Проводить аналіз наслідків виробничої діяльності ремонтно-відновлювальної бази. Здійснює контроль за правильністю та своєчасністю оформлення документів з обліку робочого часу. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, виконання ними правил та норм з охорони праці. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни. Організовує проведення робіт з підвищення рівня технічних знань працівників. Здійснює контроль за додержанням на робочих місцях правил електробезпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки. Забезпечує правильну експлуатацію виробничих приміщень, устаткування, своєчасне проведення їх ремонту та огляду, правильне ведення технічної документації. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності ремонтно-відновлювальної бази; правила гідрографічної служби; вимоги до технічного стану засобів навігаційного обладнання; номенклатуру, призначення та технічні характеристики, конструктивні особливості та принцип роботи засобів навігаційного обладнання, технологію їх ремонту; технічні вимоги до виконання ремонтних робіт; інструкції з технічної експлуатації устаткування, що використовується; єдину систему планово-запобіжного ремонту; порядок складання ремонтних відомостей та іншої технічної документації; основи економіки та організації виробництва і праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ГІДРОГРАФІЧНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво, планує й організовує проведення усіх видів гідрографічних робіт, забезпечує їх якісне виконання. Керує розробкою технічних проектів, організовує розроблення перспективних і річних планів гідрографічних досліджень. Бере участь у розробленні плану навігаційно-гідрографічного забезпечення. Веде спілкування зі сторонніми організаціями з питань виконання гідрографічних робіт. Забезпечує вибір напрямів робіт щодо комплексного гідрографічного вивчення акваторій зони відповідальності. Стежить за складанням її сучасного гідрографічного опису та своєчасним коректуванням його. Організовує камеральне оброблення матеріалів гідрографічного вивчення водних шляхів згідно із чинними керівними документами. Забезпечує накопичення і коректуру картографічного та описуваного матеріалу. Контролює ведення і коректуру документів гідрографічної вивченості, колекції навігаційних і топографічних карт, їх своєчасне обновлювання. Забезпечує доведення навігаційної інформації до мореплавців. Узгоджує планування й ефективне використання гідрографічних суден, наземних технічних засобів, автотранспорту, приладів та інструменту на гідрографічних роботах. Здійснює контроль за веденням гідрографічної документації, складанням технічних звітів про виконані роботи та поданням звітних матеріалів згідно із встановленими термінами. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід проведення гідрографічних робіт. Вживає заходів з підвищення ефективності гідрографічних робіт, використання більш досконалих методик виконання робіт і оброблення матеріалів. Сприяє розповсюдженню передового досвіду і науково-технічної інформації щодо проведення гідрографічних досліджень в інших підрозділах. Здійснює контроль за додержанням правил і нормативних актів про охорону природного навколишнього середовища, правила охорони праці і протипожежного захисту. Керує підлеглим персоналом.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються проведення гідрографічних робіт; правила гідрографічної служби; положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден на морях і внутрішніх водних шляхах України; Кодекс торговельного мореплавства України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ГМО) щодо охорони життя людини на морі995_251 (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден896_009 (МАРПОЛ) тощо; сучасні дані про зону відповідальності в навігаційно-гідрографічному, топографо-геодезичному і геоморфологічному відношенні; технологію гідрографічних робіт і технічні вимоги щодо якості їх виконання; правила технічної експлуатації і перевірок технічних засобів, приладів та інструментів, які використовуються; проектування, планування та організацію гідрографічних робіт; вимоги до складання технічних звітів, планів камерального оброблення матеріалів, проектів на виконання гідрографічних робіт; правила оформлення польових і звітних матеріалів; порядок надання заяв на використання плавзасобів і автотранспорту під час проведення гідрографічних робіт; облік, порядок зберігання та списання матеріально-технічних засобів; нормативні акти про охорону природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту на гідрографічних роботах; економіку, організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією провідного спеціаліста гідрографічної служби - не менше 2 років.

6. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ГІДРОГРАФІЧНО-ШТУРМАНСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання та обов'язки. Керує виробничою діяльністю відділу гідрографічно-штурманського забезпечення. Забезпечує виконання робіт, які пов'язані з комплектацією та використанням електронавігаційного обладнання, засобів радіозв'язку й електронно-обчислювальної техніки гідрографічного підприємства. Контролює виробничо-господарську діяльність штурманської майстерні та своєчасне виконання замовлень коректорським сектором. Організовує належний прийом і відпускання майна на складах. Стежить за обліком і належним веденням звітності про його зберігання. Здійснює контроль за дотриманням правил зберігання майна та його збереженням. Забезпечує виконання ремонтних робіт приладів маякових засобів навігації. Координує роботу підрозділів з упровадження нового гідрографічно-штурманського обладнання. Організовує розроблення методичних посібників з використання електронавігаційного обладнання під час проведення гідрографічних робіт. Надає методичну й технічну допомогу з обслуговування та ремонту всього електронавігаційного обладнання, що належить даному гідрографічному підприємству. Стежить за виконанням працівниками відділу внутрішнього трудового розпорядку, додержанням правил і норм охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно експлуатації та ремонту гідрографічно-штурманського обладнання; правила гідрографічної служби; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо гідрографічно-навігаційного забезпечення мореплавання; засоби виконання гідрографічних робіт та оброблення матеріалів промірних робіт, методи їх використання та організацію обслуговування; морську навігацію і гідрографію; перспективи розвитку вітчизняних і зарубіжних суднових та берегових технічних засобів судноводіння; облік, порядок зберігання та списання майна; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера гідрографічної служби - не менше 2 років.

7. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗАСОБІВ НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботами з забезпечення безаварійної дії засобів навігаційного обладнання. Організовує технічно правильне використання та належну експлуатацію навігаційного обладнання. Розробляє річний план технічної експлуатації засобів навігаційного обладнання, забезпечує його виконання. Керує розробленням поточних та перспективних планів роботи відділу, складанням необхідної технічної документації щодо розвитку навігаційного обладнання в зоні відповідальності, його модернізації. Керує і контролює виробничу діяльність маяків, груп засобів навігаційного обладнання, ремонтно-відновлювальної бази, суден, що зайняті обслуговуванням плавучих застережливих знаків. Контролює своєчасне і якісне виконання річного плану навігаційно-гідрографічного забезпечення підприємства. Здійснює контроль за якісним і своєчасним поданням звітів і донесень про роботу засобів навігаційного обладнання. Контролює ведення технічної документації. Розслідує кожний вихід із ладу засобів навігаційного обладнання, аналізує причини відмовлень та пошкоджень. Удосконалює методи контролю за роботою засобів навігаційного обладнання. Керує збиранням і обробленням навігаційно-гідрографічної інформації про роботу засобів навігаційного обладнання, плавучих застережливих знаків та контролює передавання її в центр навігаційно-гідрографічної інформації. Перевіряє технічний стан, експлуатацію, належне використання та зберігання засобів навігаційного обладнання на маяках, групі засобів навігаційного обладнання та надає вказівки за результатами перевірок. Контролює проведення на них регламентних робіт. Здійснює контроль за виконанням поточного і капітального ремонту засобів навігаційного обладнання, споруд і будівель, об'єктів, на яких їх встановлено. Контролює якість виконання ремонтних робіт на ремонтно-відновлювальній базі. Планує лоцмейстерські роботи. Керує підлеглим персоналом. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників технологічної дисципліни.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно технічної експлуатації засобів навігаційного обладнання; правила гідрографічної служби; правила внутрішньої служби на маяках; вимоги стандартів Міжнародної асоціації маякових служб (МАМС); вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційного забезпечення безпеки мореплавання тощо; систему навігаційного обладнання прибережних вод країни; порядок розроблення та затвердження річних і перспективних планів робіт з навігаційно-гідрографічного забезпечення; порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями; технічні характеристики, конструктивні особливості та принципи роботи засобів навігаційного обладнання; організацію технічного забезпечення засобів навігаційного обладнання; терміни служби і вимоги до технічного стану засобів навігаційного обладнання; технологію ремонтних робіт і вимоги до якості їх виконання; строки проведення технічних оглядів; методи аналізу технічного рівня засобів навігаційного обладнання; порядок оформлення технічної документації, обліку та вимоги до складання технічних звітів; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією або ремонтом засобів навігаційного обладнання, - не менше 2 років.

8. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФЛОТУ (ГІДРОГРАФІЧНОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю флоту гідрографічного підприємства. Організовує розроблення планів експлуатації та ремонту гідрографічних суден, інших плавзасобів та контролює їх виконання. Забезпечує ефективну взаємодію відділу з іншими підрозділами для виконання загальних технічних завдань. Забезпечує постійну готовність флоту до виходу в море для виконання гідрографічних робіт, рішення інших виробничих завдань стосовно плану навігаційно-гідрографічного забезпечення. Вживає заходів щодо підвищення стабільності безаварійної експлуатації флоту. Організовує проведення своєчасного технічного обслуговування суднових механізмів, суднової апаратури, суднових технічних засобів. Контролює стан корпусів суден. Забезпечує відповідно до поданих екіпажами суден заявок щодо постачання палива, мастил, змінних запасних частин, необхідного устаткування, запасу продуктів харчового постачання та питної води. Забезпечує нормальні умови праці й відпочинку, організацію харчування плавскладу. Здійснює контроль за укомплектованістю екіпажів суден кваліфікованими спеціалістами. Керує технічним навчанням командного плавскладу суден. Особисто навчає капітанів прийомів керівництва та маневрів плавзасобів у різних умовах навігаційної обстановки. Забезпечує перевірку знань капітанів та помічників капітанів з навігаційних і гідрометеорологічних умов районів плавання. Контролює підвищення кваліфікації, перевірку знань рядового плавскладу. Здійснює контроль за наявністю і правильністю оформлення документів членів екіпажів суден щодо відповідності займаної посади. Контролює дотримання підлеглим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за додержанням правил і нормативних актів про охорону природного навколишнього середовища під час проведення комплексних промірних робіт, які виконуються з плавзасобів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи з питань експлуатації гідрографічного флоту, організації ремонту суден та безпеки плавання; Кодекс торговельного мореплавства України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки плавання; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання зіткненню суден995_137 (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден896_009 (МАРПОЛ) тощо; специфіку гідрографічних робіт та досліджень; методи господарчого розрахунку; передовий вітчизняний і світовий досвід з експлуатації та ремонту суден; нормативні акти про охорону природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час використання плавзасобів для виконання гідрографічних та спеціальних робіт; основи економіки, організації праці виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією й ремонтом суден, - не менше 2 років.

9. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАЯКОВОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Організовує роботи з вивчення експлуатації та перспектив розвитку засобів навігаційного обладнання, які встановлено на маяках. Планує їх модернізацію, реконструкцію маякових будівель і споруд. Забезпечує впровадження та правильну експлуатацію нових видів технічних засобів маяків, зразків нового навігаційного маякового обладнання. Керує розробленням перспективних планів розвитку маякової апаратури, планів ремонту засобів навігаційного обладнання маяків, що знов будуються. Контролює їх будівництво. Організовує розроблення правил, положень, методичних матеріалів та інших керівних документів з питань експлуатації технічних засобів, які знаходяться на маяках. Переглядає, коригує та переопрацьовує чинні документи, правила, положення, інструкції з метою досягнення їх відповідності сучасним вимогам. Розглядає та переробляє правила несення внутрішньої служби на маяках. Бере участь у підготовці необхідних матеріалів для виконання рекомендацій Міжнародної асоціації маякових служб (МАМС) стосовно: оптимізації системи навігаційного обладнання, що пов'язано зі змінами обсягів судноплавства в окремих районах прибережних вод країни; удосконалення технічних засобів, які встановлено на об'єктах навігаційного обладнання, з метою підвищення їх дії. Бере участь у випробуваннях нових зразків вітчизняного і закордонного устаткування на об'єктах навігаційного обладнання на узбережжі та у водах країни. Бере участь у створенні локальних систем моніторингу та керування засобами навігаційного обладнання прибережної зони. Керує підлеглим персоналом.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно технічної експлуатації засобів навігаційного обладнання маяків; правила внутрішньої служби на маяках; правила гідрографічної служби; вимоги стандартів Міжнародної асоціації маякових служб (МАМС); вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційного забезпечення безпеки мореплавання тощо; положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден на морях та внутрішніх водних шляхах України; будову, принцип дії, технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, які встановлено на маяках; методи визначення середніх та капітальних ремонтів навігаційного обладнання маяків; організацію виконання ремонтних робіт маякової апаратури та механізмів; передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері застосування сучасного навігаційного обладнання для забезпечення безпеки плавання; призначення та технічні характеристики нових зразків вітчизняного і закордонного навігаційного обладнання; вимоги до складання технічної документації; правила і нормативні акти про охорону природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; економіку, організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

10. НАЧАЛЬНИК ГРУПИ ЗІ ЗБОРУ І ПЕРЕДАЧІ НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу групи навігаційної інформації зі збирання, оброблення та передавання навігаційних попереджень. Проводить аналіз зведень про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання в зоні відповідальності. Перевіряє вірогідність навігаційних донесень і попереджень. Забезпечує відбирання правильної інформації для розміщення в "Повідомленнях мореплавцям". Проводить контрольну перевірку інформації, що передається центром навігаційно-гідрографічної інформації для забезпечення безпеки плавання. Здійснює контроль за роботою берегових радіоцентрів з передавання прибережних попереджень. Працює на програмно-технічному комплексі "Безпека мореплавства". Бере участь у розробленні річного плану роботи центру навігаційно-гідрографічної інформації, у складанні договорів з користувачами навігаційної інформації, контролює їх виконання. Здійснює контроль за економним витрачанням електроенергії та раціональним використанням матеріально-технічних засобів. Контролює дотримання підлеглим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються забезпечення інформаційної безпеки мореплавання; вимоги міжнародних правил щодо створення та розповсюдження навігаційних попереджень; керівництва щодо Всесвітньої Служби Навігаційних Попереджень (ВСНП), посібник з НАВТЕКС; положення про навігаційну інформацію в Україні; положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден на морях та внутрішніх водних шляхах України; Кодекс торговельного мореплавства України; організацію збору, аналізу та оброблення зведень про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання; правила створення прибережних попереджень; схему сповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання, порядок доведення навігаційної інформації до користувачів; правила коректури навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями; правила користування комп'ютером; сучасні комп'ютерні технології оброблення інформації та системи керування базами даних; правила експлуатації основних технічних засобів, що використовуються в центрі навігаційно-гідрографічної інформації; інструкції з експлуатації програмно-технічного комплексу "Безпека мореплавства"; англійську мову; правила електробезпеки, протипожежного захисту та виробничої санітарії; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією гідрографа або інженера гідрографічної служби - не менше 3 років.

11. НАЧАЛЬНИК ГРУПИ ЗАСОБІВ НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Завдання та обов'язки. Організовує належне обслуговування і своєчасний ремонт технічних засобів, які встановлено на об'єктах навігаційного обладнання в зоні відповідальності. Виконує їх дефектацію. Складає ремонтні відомості з метою визначення обсягів ремонтних робіт і регулювання світлотехнічних і радіотехнічних засобів навігаційного обладнання. Організовує випробування відремонтованих засобів. Здійснює технічний контроль. Складає річний план експлуатації технічних засобів, які встановлено на об'єктах навігаційного обладнання, згідно із встановленими термінами. Здійснює планові перевірки правильності їх технічної експлуатації. Складає пропозиції щодо удосконалення конструкції та якості дії діючих технічних засобів. Аналізує ефективність їх застосування, показники їх використання. Здійснює термінове введення їх у стрій спільно з іншими спеціалістами. Веде встановлену технічну документацію. Упроваджує заходи із забезпечення безаварійної роботи технічних засобів навігаційного обладнання. Особисто веде вахту на берегових навігаційних знаках, які обслуговуються згідно з розкладом. Складає заявки та контролює своєчасне постачання необхідного майна, інструменту, інвентарю та інших матеріалів, забезпечує їх правильне використання та зберігання. Здійснює своєчасне списання майна, що пошкоджено або стало непридатним. Планує і організовує виконання робіт з дрібного поточного ремонту будівель та споруд об'єктів навігаційного обладнання. Бере участь у плануванні, розробленні та впровадженні заходів з удосконалення умов праці персоналу, що обслуговує технічні засоби, а також здійснює дрібний поточний ремонт будівель і споруд об'єктів навігаційного обладнання. Бере участь у доборі кадрів. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни, застосування в разі потреби заходів для відшкодування матеріальних збитків.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань експлуатації, технічного обслуговування, ремонту світлотехнічних і радіотехнічних засобів, які встановлено на об'єктах навігаційного обладнання; правила гідрографічної служби; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційного забезпечення мореплавання; номенклатуру технічних засобів, що обслуговуються, їх призначення; технічні характеристики, конструктивні особливості, принцип роботи та технологію їх ремонту; організацію технічного забезпечення засобів навігаційного обладнання; терміни служби і вимоги до технічного стану світлотехнічних та радіотехнічних засобів, порядок їх зберігання і строки проведення перевірок; методи визначення економічної ефективності впровадження нових технічних засобів; порядок оформлення технічної документації; правила охорони праці та протипожежного захисту, про охорону природного навколишнього середовища; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера з ремонту засобів навігаційного обладнання: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

12. НАЧАЛЬНИК ГРУПИ ПРОМІРНОГО КОМПЛЕКСУ

Завдання та обов'язки. Керує роботами з виконання необхідних промірних, тралових та інших гідрографічних робіт на підхідних каналах та в акваторіях портів для забезпечення безпеки плавання, надання реальної інформації про глибини та габарити судноплавних шляхів, одержання даних для коректури навігаційних карт, обстеження причалів, геодезичних пунктів і т. п. Здійснює взаємодію зі сторонніми організаціями з питань виконання гідрографічних робіт, одержує від них матеріали. Бере участь у розробленні договорів з ними на проведення гідрографічних робіт. Контролює підготовку групи до польових робіт. Організовує польові та камеральні роботи. Розробляє плани камерального оброблення матеріалів, контролює їх виконання. Приймає польові матеріали від виконавців, перевіряє виконані роботи. Здійснює контроль за своєчасним і якісним виконанням планових і оперативних гідрографічних робіт. Розробляє необхідні звітні матеріали, забезпечує ведення технічної документації щодо гідрографічної вивченості. Стежить за справним станом технічних засобів, обладнання, приладів та інструментів, забезпечує правильне їх використання. Забезпечує розроблення програмного забезпечення щодо вирішення виробничих завдань, стежить за його впровадженням. Веде облік матеріально-технічних засобів, оформлює їх отримування та списання. Бере участь в усіх видах гідрографічних робіт. Проводить технічне навчання працівників промірного комплексу. Вивчає передовий досвід у галузі нових методів проведення промірних робіт. Вживає заходів щодо підвищення ефективності гідрографічних робіт, які спрямовано на зниження трудомісткості робіт, підвищення продуктивності праці. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, правил і нормативних актів про охорону морського навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, які регулюють діяльність промірного комплексу, проведення промірних та гідрографічних робіт; правила гідрографічної служби; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден896_009 (МАРПОЛ) тощо; зону відповідальності в навігаційно-гідрографічному, топографічному, геоморфологічному відношенні; нормативні документи з технічного контролю і приймання промірних робіт, технологію їх виконання; вимоги до складання технічних звітів, планів камерального оброблення матеріалів; облік, порядок зберігання та списання матеріально-технічних засобів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, про охорону морського навколишнього середовища під час виконання промірних робіт; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з виконанням гідрографічних робіт, - не менше 3 років.

13. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ЦЕНТРУ НАВІГАЦІЙНО-ГІДРОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою чергової зміни центру навігаційно-гідрографічної інформації. Організовує роботу зміни з оперативного прийняття, узагальнення, оброблення зведень про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання в морській зоні країни. Забезпечує аналіз навігаційної інформації, яка надійшла, відповідно до морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання. Відбирає інформацію для оповіщення мореплавців. Забезпечує складання достовірних навігаційних попереджень (прибережних і місцевих) на державній та англійській мовах. Організовує контрольну перевірку складених на основі обробленої інформації навігаційних попереджень. Готує зведення для коректури бази даних засобів навігаційного обладнання. Забезпечує щоденне створення бюлетня оперативної навігаційної інформації. Коректує згідно з ним морські навігаційні карти центру навігаційно-гідрографічної інформації. Здійснює аналіз стану навігаційно-гідрографічної обстановки відповідно до чинних прибережних попереджень. Забезпечує своєчасне передавання навігаційних попереджень, бюлетня оперативної навігаційної інформації та іншої інформації із забезпечення безпеки мореплавання на передавальні радіостанції та споживачам згідно зі схемою сповіщення. Розподіляє передавання навігаційних попереджень між передавальними радіостанціями країни. Забезпечує складання повідомлень координатору відповідного навігаційного району про важливі зміни навігаційної обстановки та режиму плавання в морській зоні країни. Контролює роботу берегових передавальних радіоцентрів з метою забезпечення правильності навігаційної інформації, що передається. Забезпечує підготовку та передавання навігаційної інформації зацікавленим гідрографічним службам. Здійснює контроль за раціональним використанням та своєчасним обслуговуванням працівниками зміни технічних засобів центру навігаційно-гідрографічної інформації. Забезпечує економне витрачання електроенергії та матеріальних засобів. Підтримує порядок на зміні. Контролює додержання підлеглим персоналом тимчасового графіку роботи зміни, правил внутрішнього трудового розпорядку, електробезпеки, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно забезпечення інформаційної безпеки мореплавання; вимоги міжнародних правил щодо створення та розповсюдження навігаційних попереджень; керівництва щодо Всесвітньої Служби Навігаційних Попереджень (ВСНП); посібник з НАВТЕКС; положення про навігаційну інформацію в Україні; Кодекс торговельного мореплавства України; організацію збору, аналізу та оброблення зведень про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання; технологію формування навігаційних донесень і прибережних попереджень, використовуючи програмно-технічний комплекс "Безпека мореплавства"; правила створення прибережних попереджень; схему сповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання; правила коректури морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; правила нанесення координат на морські навігаційні карти; сучасні комп'ютерні технології оброблення інформації та системи керування базами даних; правила експлуатації основних технічних засобів, що використовуються в центрі навігаційно-гідрографічної інформації; англійську мову в письмовій формі для оброблення та передавання навігаційної інформації; правила електробезпеки, протипожежного захисту та виробничої санітарії; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера I категорії центру навігаційно-гідрографічної інформації або помічника капітана: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

14. НАЧАЛЬНИК ЕКСПЕДИЦІЇ ГІДРОГРАФІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Керує виробничою, фінансово-господарською діяльністю експедиції з гідрографічного вивчення заданого досліджуваного водного об'єкта Світового океану. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих та інших структурних підрозділів експедиції, спрямовує їх діяльність на досягнення високої ефективності і якості гідрографічних і океанографічних досліджень, зниження їх собівартості, підвищення прибутковості на основі широкого впровадження нової техніки, прогресивних методів проведення гідрографічних і океанографічних зйомок, астрогеодезичних, топографічних, промірних і гідрологічних робіт. Здійснює організацію робіт з комплексного вивчення морів, виконання науково-дослідних робіт з метою одержання матеріалів: для створення нових і перевиданих навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; щодо визначення координат об'єктів навігаційного обладнання, які розташовані в районі діяльності експедиції; для збирання даних з метою вивчення умов плавання суден, визначення місць якірних стоянок; щодо будівництва навігаційних знаків, засобів навігаційного обладнання і т.п. Забезпечує виконання затверджених гідрографічних і виробничих завдань в установлені терміни на високому рівні. Організовує роботу з планування, обліку і звітності. Бере участь у розробленні гідрографічного завдання експедиції, у виборі напряму і методик проведення гідрографічних і океанографічних досліджень. Затверджує тематику договірних робіт, плани впровадження наукових розробок і рекомендацій у виробництво. Здійснює добір кадрів для укомплектування підрозділів експедиції. Вживає заходів щодо забезпечення експедиції кваліфікованими кадрами, з максимального використання їх знань і досвіду. Розробляє і затверджує план організаційно-технічних заходів з поліпшення умов праці, забезпечує його фінансування, контролює правильність використання виділених коштів. Розглядає і затверджує режим та розпорядок роботи виробничих підрозділів. Вживає заходів щодо створення житлових і культурно-побутових умов працівників експедиції. Забезпечує додержання трудової і виробничої дисципліни працівниками в експедиції, сприяє розвитку їх творчої ініціативи. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності та колегіальності в обговоренні та вирішенні питань матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності гідрографічних робіт, підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та за підсумки роботи колективу. Забезпечує додержання законності в діяльності експедиції, активне використання правових аспектів для удосконалення управління. Вирішує питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій відповідним керівникам структурних підрозділів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності експедиції; правила гідрографічної служби; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден896_009 (МАРПОЛ) тощо; Кодекс торговельного мореплавства України176/95-ВР; технологію гідрографічних і океанографічних робіт та вимоги до якості їх проведення; перспективи розвитку гідрографічних і океанографічних досліджень; порядок планування, проектування і фінансування гідрографічних робіт; методи господарського розрахунку; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання і морального заохочення; законодавство про охорону природного навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

15. НАЧАЛЬНИК МАЯКА

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботами із забезпечення безаварійної дії засобів навігаційного обладнання (радіотехнічних, зорових, звукосигнальних, гідроакустичних, електромагнітних), технічних засобів маяка згідно із встановленим режимом та характеристиками. Контролює їх належний технічний стан відповідно до термінів, що передбачені інструкціями з експлуатації. Здійснює організацію режиму праці та відпочинку працівників маяка. Складає річний та місячний плани їх роботи, розклади за сигналами тривоги, розстановку за вахтами та віданнями. Особисто несе вахту на маякові згідно з розкладом. Бере участь у розробленні річних планів ремонту технічних засобів маяка, маякових будівель та споруд, планів модернізації та розвитку маяка. Здійснює планування та організовує своєчасне проведення планово-запобіжного ремонту технічних засобів маяка, службових і житлових приміщень маякового містечка. Складає ремонтні відомості у разі визначення середніх та капітальних ремонтів. Керує виконанням ремонтних і монтажних робіт на маякові. Контролює виконання ремонтних робіт і додержанням підлеглим персоналом правил охорони праці, протипожежного захисту та охорони природного навколишнього середовища. Складає зведення про наявність та стан маякової апаратури та механізмів. Вживає необхідних заходів з більш швидкого введення в дію або заміни резервними засобами у разі виходу їх з ладу. Веде спостереження за зберіганням та технічним станом берегових навігаційних знаків, що не обслуговуються, плавучих застережливих знаків, знаків девіаційних полігонів і мірних ліній, геодезичних знаків та інших засобів навігаційного обладнання, які знаходяться в районі розташування маяка. Вживає заходів під час припинення дії або порушення характеристик їх роботи. Складає заявки та контролює своєчасне постачання маяка необхідним майном, інструментом, інвентарем, паливно-мастильним та іншим матеріалом, змінними запасними частинами й забезпечує їх правильне зберігання. Здійснює контроль за економним витрачанням пального, мастила, лакофарбових та інших матеріалів. Веде облік, технічну та звітну документацію відповідно до встановлених форм. Стежить за підтриманням в справному стані будівель, споруд, майна, які знаходяться в маяковому містечку. Здійснює своєчасне списання майна, що пошкоджено або прийшло в непридатність. Організовує приймання вантажу, що доставляється на маяк. Навчає персонал маяка керуванню човном у різних умовах. Забезпечує справний стан засобів радіозв'язку та додержання працівниками правил радіообміну. Здійснює організацію технічного навчання підлеглого персоналу. Керує працівниками під час гасіння пожежі до прибуття пожежної частини. Забезпечує своєчасне постачання та належне зберігання незнижувального запасу продуктів харчового постачання та питної води. Їх правильне витрачання та облік, якщо маяк розташовано не на материкові. Контролює дотримання підлеглим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку. Бере участь у доборі кадрів. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни, застосування в разі потреби заходів для відшкодування матеріальних збитків.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно технічної експлуатації засобів навігаційного обладнання маяків; правила внутрішньої служби на маяках; правила гідрографічної служби; вимоги стандартів Міжнародної асоціації маякових служб (МАМС); вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційного забезпечення безпеки мореплавання тощо; будову, принцип дії, конструктивні особливості, монтажні та електричні схеми маякової апаратури і механізмів, технічних засобів навігаційного обладнання, які встановлено на маякові; причини виникнення та способи усунення основних несправностей у роботі технічних засобів маяка; номенклатуру засобів навігаційного обладнання, що належить даному маяку, його призначення, конструкцію, технічні характеристики та терміни служби; графіки проведення технічних оглядів і визначення середніх та капітальних ремонтів; технологію виконання ремонтних робіт маякової апаратури та механізмів; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі застосування сучасного навігаційного обладнання для забезпечення безпеки плавання; вимоги до складання технічної документації; облік, порядок зберігання та списання матеріально-технічних засобів; правила подання зорових і звукових сигналів; методи визначення далекості видимості та введення в дію у разі необхідності звукосигнальних засобів; сигнали, що подаються суднами в умовах зниженої видимості, та сигнали лиха; правила і нормативні акти про охорону природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; економіку, організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Начальник маяка I класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією або ремонтом електронавігаційного обладнання, - не менше 5 років.

Начальник маяка II класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією або ремонтом електронавігаційного обладнання: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Начальник маяка III класу: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи за професією пов'язаною з експлуатацією або ремонтом електронавігаційного обладнання, - не менше 3 років.

16. НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ (РАДІОНАВІГАЦІЙНОЇ, КОНТРОЛЬНО-КОРИГУЮЧОЇ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну та надійну роботу усіх видів обладнання станції, його правильну експлуатацію, своєчасний і якісний ремонт та модернізацію. Здійснює технічний нагляд за технічним станом обладнання станції. Організовує підготовку графіків оглядів, перевірок, ремонту обладнання, інструментів, складання заявок на отримання змінних запасних частин, необхідних для проведення планово-запобіжних та поточних ремонтів, та іншої технічної документації. Забезпечує прийняття та встановлення нового обладнання та проведення модернізації. Організовує облік усіх видів обладнання, що відпрацювало свій строк і морально застаріло, підготовку документів на його списання. Вивчає умови роботи обладнання, окремих вузлів та деталей з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання, здійснює аналіз причин і довгочасності простоїв, пов'язаних із технічним станом обладнання. Розробляє і впроваджує прогресивні методи ремонту та поновлення вузлів і деталей механізмів, а також заходи щодо збільшення термінів роботи обладнання, скорочення його простоїв. Вживає заходів щодо запобігання аваріям та виробничому травматизму, зниження трудомісткості і собівартості ремонту, поліпшення його якості. Упроваджує прогресивні норми витрачання паливно-мастильних матеріалів. Забезпечує розроблення інструкцій з технічної експлуатації, змащення обладнання та догляду за ним, з безпечного проведення робіт. Організовує облік виконання робіт з ремонту і модернізації, контролює їх якість. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці та електробезпеки під час виконання ремонтних робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші документи з питань експлуатації станції (радіонавігаційної, контрольно-коригуючої) та ремонту радіо-навігаційного обладнання; правила гідрографічної служби; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційного забезпечення безпеки мореплавання тощо; єдину систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації обладнання; призначення, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи і правила експлуатації обладнання станції (радіонавігаційної, контрольно-коригуючої), організацію і технологію ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання і налагодження радіонавігаційного обладнання; порядок складання паспортів на обладнання, ремонтних відомостей та іншої технічної документації; облік, порядок зберігання та списання матеріально-технічних засобів; нормативні акти про охорону природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; економіку, організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією або ремонтом радіонавігаційного обладнання, - не менше 3 років.

17. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ НАВІГАЦІЙНО-ГІДРОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю центру навігаційно-гідрографічної інформації. Організовує збирання, аналіз, узагальнення і відбір зведень про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання в морській зоні країни, яка надходить з різних джерел інформації. Забезпечує складання навігаційних попереджень (прибережних і місцевих) державною та англійською мовами і своєчасне передавання їх споживачам згідно зі схемою сповіщення. Організовує ефективну взаємодію центру з організаціями, що надають або користуються навігаційною інформацією, та іншими підрозділами свого підприємства. Забезпечує безперервну роботу програмно-технічного комплексу "Безпека мореплавства", засобів зв'язку, їх безаварійну експлуатацію, своєчасне технічне обслуговування, ремонт та ефективне використання. Розробляє відповідний розділ річного плану навігаційно-гідрографічного забезпечення. Бере участь у розробленні нових методів збору, оброблення та передавання оперативної навігаційної інформації й забезпечує їх упровадження. Розробляє інструкції, методичні вказівки, рекомендації та пропозиції з забезпечення навігаційною інформацією мореплавців. Керує підготовкою договорів з обміну навігаційною інформацією, бере участь у їх підписуванні та контролює їх виконання. Проводить роботу щодо захисту та підвищення певності прибережних попереджень. Веде встановлений облік. Забезпечує складання встановленої звітності. Контролює раціональне використання матеріально-технічних засобів і фінансових ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення центру кваліфікованими кадрами. Створює умови для професійного росту та підвищення кваліфікації. Планує й організовує технічне навчання спеціалістів, здійснює перевірку їх знань. Сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників, розповсюдженню передового досвіду. Контролює дотримання підлеглим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни. Здійснює контроль за додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань забезпечення інформаційної безпеки мореплавання; вимоги міжнародних правил щодо створення та розповсюдження навігаційних попереджень; керівництва щодо Всесвітньої Служби Навігаційних Попереджень (ВСНП); посібник з НАВТЕКС; положення про навігаційну інформацію в Україні; Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден на морях та внутрішніх водних шляхах України;

Кодекс торговельного мореплавства України; організацію збору, аналізу, узагальнення та оброблення навігаційної інформації щодо змін навігаційної обстановки і режиму плавання, створення прибережних попереджень та доведення їх до споживачів; правила коректури морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; інструкції з експлуатації програмно-технічного комплексу "Безпека мореплавства" та основних технічних засобів, що використовуються в технологічному процесі; англійську мову; правила користування комп'ютером; правила електробезпеки, протипожежного захисту та виробничої санітарії; правила і норми охорони праці; організацію праці й управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ГІДРОГРАФ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання всіх видів планових і оперативних гідрографічних робіт з метою навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавання в зоні відповідальності. Складає її гідрографічний опис та коректує його. Вивчає рекомендовані морські шляхи, динамічні процеси берегової смуги, місця знаходження підводних перешкод. Веде документацію з навігаційної інформації, стежить за доведенням навігаційної інформації до мореплавців. Бере участь у підготовці матеріалів для обґрунтування проектів робіт, у проведенні польових і камеральних гідрографічних робіт. Складає запити до сторонніх організацій з питань проведення гідрографічних робіт. Здійснює малювання досліджуваних об'єктів, їх фотографування. Розробляє плани камерального оброблення матеріалів. Веде гідрографічну документацію, обробляє, аналізує і систематизує результати виконаних робіт. Приймає від виконавців та обробляє польові матеріали, перевіряє і виконує необхідні розрахунки. Оформлює технічні звіти про проведені гідрографічні роботи. Виконує перевірку технічних засобів, приладів та інструментів, забезпечує правильне їх використання, підтримання в справному стані. Забезпечує планування і використання гідрографічних катерів та суден, автотранспорту на гідрографічних роботах. Веде установлений облік і коректує документи гідрографічної вивченості: журнал обліку змін на місцевості, каталоги координат встановлення засобів навігаційного обладнання, альбом гідрографічної вивченості, колекцію морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання на район відповідальності, журнал підводних перешкод і затонулих суден, альбом обстеження причалів тощо. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід проведення гідрографічних робіт. Упроваджує заходи з наукової організації праці, підвищення ефективності гідрографічних робіт, використання більш досконалих методик виконання робіт і оброблення матеріалів. Контролює додержання правил і нормативних актів про охорону природного навколишнього середовища та правил охорони праці. Керує роботою техніків та інших виконавців.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються проведення гідрографічних робіт; правила гідрографічної служби; Кодекс торговельного мореплавства України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі995_251 (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден896_009 (МАРПОЛ) тощо; сучасні дані про гідрографію зони відповідальності, її навігаційно-гідрографічну, топографо-геодезичну і геоморфологічну вивченість; технологію гідрографічних робіт і технічні вимоги щодо якості їх виконання; технічні засоби, прилади, інструменти, що застосовуються, і правила їх технічної експлуатації; правила перевірки технічних засобів, приладів та інструментів, які використовуються; проектування, планування та організацію гідрографічних робіт; вимоги до складання технічних звітів, планів камерального оброблення матеріалів, проектів на виконання гідрографічних робіт; правила оформлення польових і звітних матеріалів; порядок надання заяв на використання плавзасобів і автотранспорту під час проведення гідрографічних робіт; правила користування комп'ютером, основи програмування; облік, порядок зберігання та списання матеріально-технічних засобів; правила та керівні документи з питань охорони природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту на гідрографічних роботах; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний гідрограф: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією гідрографа I категорії - не менше 2 років.

Гідрограф I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією гідрографа II категорії - не менше 2 років.

Гідрограф II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією гідрографа - не менше 1 року.

Гідрограф: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЛАВУЧИХ ЗАСТЕРЕЖЛИВИХ ЗНАКІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну експлуатацію та своєчасне технічне обслуговування плавучих застережливих знаків. Веде оперативний облік дії плавучих застережливих знаків (які світять, які не світять, буїв, віх тощо) та процедур їх обслуговування. Складає план сезонної заміни знаків, здійснює контроль за її перебігом. Веде журнал обліку виходу з ладу плавучих застережливих знаків. З'ясовує причини їх несправностей та пошкоджень. Контролює проходження навігаційної інформації про вихід з ладу плавучих застережливих знаків. Складає план-графік перезаряджання плавучих застережливих знаків. Здійснює планування і забезпечує використання гідрографічних плавзасобів для технічного обслуговування знаків. Виконує розрахунки норм розташування плавучих застережливих знаків під час огородження каналів, фарватерів, затонулих суден, позначень рекомендованих морських шляхів і зон розділення руху суден. Здійснює контроль за якісним і своєчасним складанням документів, що характеризують стан обслуговуваних знаків. Веде встановлену технічну документацію. Бере участь у розробленні та організації виконання виробничих планів з технічної експлуатації плавучих застережливих знаків, їх підготовки до встановлення на штатні місця або ремонту. Вживає заходів щодо більш економного використання батарей і ламп для плавучих застережливих знаків. Здійснює контроль за забезпеченням знаків комплектуючими та лакофарбовими матеріалами. Вживає заходів щодо вдосконалення умов праці працівників, які обслуговують плавучі застережливі знаки. Контролює додержання норм витрат матеріалів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил і нормативних актів про охорону морського навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно експлуатації, технічного обслуговування і ремонту плавучих застережливих знаків; правила гідрографічної служби; Кодекс торговельного мореплавства України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційного забезпечення мореплавання тощо; номенклатуру плавучих застережливих знаків, що застосовуються, їх призначення; місця встановлення і технічні характеристики плавучих застережливих знаків; терміни служби і вимоги до технічного стану плавучих застережливих знаків; графіки проведення технічних оглядів і визначення середніх та капітальних ремонтів; порядок списання з обліку плавучих застережливих знаків, що відпрацювали встановлені строки або стали непридатними; схеми розташування плавучих застережливих знаків під час огородження фарватерів, каналів, позначень рекомендованих шляхів, заборонених і небезпечних районів для плавання і зон розділення руху суден; норми розташування плавучих застережливих знаків під час огородження навігаційне визначених небезпек; способи поставлення плавучих застережливих знаків та особливості їх встановлення на великих глибинах; способи визначення місць встановлення й експлуатації плавучих маяків; види технічної документації та обліку, правила їх оформлення; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації плавучих застережливих знаків: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації плавучих застережливих знаків I категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації плавучих застережливих знаків I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації плавучих застережливих знаків II категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації плавучих застережливих знаків II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації плавучих застережливих знаків - не менше 1 року.

Інженер з експлуатації плавучих застережливих знаків: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВІТЛООПТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну роботу та правильну технічну експлуатацію світлооптичних засобів. Веде оперативний облік дії світлооптичних засобів, виходу їх з ладу та облік коректування карток маяків. Бере участь у веденні книги обліку засобів навігаційного обладнання. Організовує збір зведень про відмовлення світлооптичних засобів і про їх несправності. Аналізує причини відмов та пошкоджень. Контролює проходження навігаційної інформації про вихід з ладу світлооптичних засобів. Здійснює планові перевірки правильності їх технічної експлуатації. Готує пропозиції з усунення виявлених недоліків. Упроваджує заходи щодо забезпечення надійної та безперервної роботи світлооптичних засобів. Контролює якісне і своєчасне складання документів, які характеризують технічний стан світлооптичних засобів. Бере участь у розробленні в установлені строки та виконанні виробничих планів з технічної експлуатації світлооптичних засобів. Надає допомогу з проведення регламентних робіт. Складає технічну звітність щодо роботи світлооптичних засобів. Готує технічну документацію щодо списання з обліку світлооптичних засобів, які відпрацювали встановлені строки служби або стали непридатними. Бере участь у розробленні планів модернізації та складає пропозиції з поліпшення конструкції та якості дії діючих світлооптичних засобів. Аналізує ефективність їх застосування. Організовує роботу щодо впровадження нових світлооптичних засобів. Бере участь у плануванні, розробленні та впровадженні заходів з удосконалення умов праці осіб, які обслуговують світлооптичні засоби. Стежить за додержанням норм витрат матеріалів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, правил про охорону природного навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічної експлуатації світлооптичних засобів; правила гідрографічної служби; Кодекс торговельного мореплавства України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційного забезпечення безпеки мореплавання тощо; номенклатуру світлооптичних засобів, що застосовуються, їх призначення; технічні характеристики, конструкцію та принципи роботи світлооптичних засобів; вимоги до їх технічного стану та установлені строки експлуатації; процедури технічного обслуговування світлооптичних засобів та терміни проведення технічних оглядів; методи аналізу технічного рівня світлооптичних засобів; порядок списання з обліку світлооптичних засобів, які відпрацювали нормативні строки; види технічної документації та обліку, правила їх оформлення; вимоги до складання технічних звітів; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації світлооптичних засобів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації світлооптичних засобів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації світлооптичних засобів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації світлооптичних засобів II категорії - не менше 2 років.

Інженер з експлуатації світлооптичних засобів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації світлооптичних засобів - не менше 1 року.

Інженер з експлуатації світлооптичних засобів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З КООРДИНАЦІЇ НАВІГАЦІЙНИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює прийняття зведень, які надходять, про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання в зоні відповідальності. Уводить інформацію в комп'ютер у діалоговому режимі формування навігаційних попереджень навігаційних донесень та коректури бази даних засобів навігаційного обладнання. Веде облік поданих зведень та обробляє їх згідно із встановленими критеріями. Аналізує інформацію, яка надійшла, відповідно до морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання. Відбирає інформацію для повідомлення мореплавців. Складає на основі обробленої інформації навігаційні попередження (прибережні та місцеві) державною та англійською мовами. Організовує контрольну перевірку складених навігаційних попереджень. Готує зведення для коректури бази даних засобів навігаційного обладнання та коректує її. Створює щодня бюлетень оперативної навігаційної інформації. Коректує згідно з ним морські навігаційні карти центру навігаційно-гідрографічної інформації. Аналізує стан навігаційно-гідрографічної обстановки відповідно до чинних прибережних попереджень. Здійснює передавання навігаційних попереджень, бюлетня оперативної навігаційної інформації та іншої інформації з забезпечення безпеки мореплавання на передавальні радіостанції та споживачам згідно зі схемою сповіщення. Розподіляє передавання навігаційних попереджень між передавальними радіостанціями країни. Контролює роботу берегових передавальних радіоцентрів з метою забезпечення правильності навігаційної інформації, що передається. Складає повідомлення координатору відповідного навігаційного району про важливі зміни навігаційної обстановки та режиму плавання в морській зоні країни. Контролює роботу поштової системи та стан програмно-технічного комплексу і приймальних пристроїв. Резервує та архівує щодня базу даних програмного забезпечення "Безпека мореплавства". Обслуговує технічні засоби програмно-технічного комплексу. Підготовлює навігаційні донесення зацікавленим гідрографічним службам. Забезпечує економне витрачання електроенергії та раціональне використання матеріально-технічних засобів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються забезпечення інформаційної безпеки мореплавання; вимоги міжнародних конвенцій щодо створення та розповсюдження навігаційних попереджень; керівництва щодо Всесвітньої Служби Навігаційних Попереджень (ВСНП); посібник з НАВТЕКС; положення про навігаційну інформацію в Україні; Кодекс торговельного мореплавства України; організацію збору, аналізу та оброблення зведень про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання; правила створення прибережних попереджень; схему сповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки та режиму плавання, порядок доведення навігаційної інформації до споживачів; правила коректури морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; правила нанесення координат на морські навігаційні карти; правила користування комп'ютером; сучасні комп'ютерні технології оброблення інформації та системи керування базами даних; правила експлуатації основних технічних засобів, що використовуються у центрі навігаційно-гідрографічної інформації; інструкції з експлуатації програмно-технічного комплексу "Безпека мореплавства"; англійську мову в письмовій формі для оброблення та передавання навігаційної інформації; правила електробезпеки, протипожежного захисту та виробничої санітарії; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з координації навігаційних попереджень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з координації навігаційних попереджень I категорії - не менше 2 років.

Інженер з координації навігаційних попереджень I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з координації навігаційних попереджень II категорії - не менше 2 років.

Інженер з координації навігаційних попереджень II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з координації навігаційних попереджень - не менше 1 року.

Інженер з координації навігаційних попереджень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З РАДІОНАВІГАЦІЇ ТА РАДІОЛОКАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну і надійну роботу технічних засобів, систем і приладів радіонавігації та радіолокації свого відання. Здійснює контроль за їх правильною експлуатацією. Організовує своєчасне технічне обслуговування та проведення технічних оглядів відповідно до встановлених термінів. Забезпечує збирання зведень про відмови засобів радіонавігації та радіолокації. З'ясовує причини несправностей та пошкоджень. Володіє методами їх усунення. Організовує своєчасні ремонтно-профілактичні роботи. Контролює якість ремонтних робіт. Забезпечує підготовку до дії засобів радіонавігації та радіолокації. Здійснює постійний контроль під час проведення польових робіт за утриманням у справному технічному і готовому до роботи стані технічних засобів гідрографічного координування. Уміє особисто працювати з технічними засобами, системами й приладами свого відання. Організовує спеціальне технічне навчання працівників, що їх обслуговують. Контролює правильне зберігання технічних засобів, приладів та інвентарю. Веде технічну документацію. Складає ремонтні відомості, заявки на технічне постачання. Веде приймання, облік і забезпечує зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів. Підготовляє документацію щодо списання з обліку технічних засобів, що відпрацювали встановлені строки. Організовує роботу з упровадження нових технічних засобів, систем і приладів радіонавігації та радіолокації. Контролює додержання правил про охорону природного навколишнього середовища та правил охорони праці.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються технічної експлуатації радіонавігаційного і радіолокаційного устаткування та інших технічних засобів, які використовуються під час гідрографічного координування; Кодекс торговельного мореплавства України; вимоги конвенцій Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання тощо; номенклатуру технічних засобів радіонавігації та радіолокації, що застосовуються, їх призначення, будову та принцип дії; правила їх перевірок та підготовки до роботи; терміни служби і вимоги до їх технічного стану; правила технічної експлуатації та ремонту засобів радіонавігації та радіолокації; порядок оформлення технічної документації; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації I категорії - не менше 2 років.

Інженер з радіонавігації та радіолокації I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації II категорії - не менше 2 років.

Інженер з радіонавігації та радіолокації II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації - не менше 1 року.

Інженер з радіонавігації та радіолокації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ЗАСОБІВ НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне технічне обслуговування та ремонт засобів навігаційного обладнання свого відання. Складає ремонтні відомості щодо середнього та капітального ремонту обладнання. Розробляє технологію виконання ремонтних робіт. Керує проведенням усіх видів ремонту засобів навігаційного обладнання. Здійснює контроль за якістю ремонтних робіт. Веде облік коректури карток маяків, формулярів знаків. Бере участь у веденні книги обліку засобів навігаційного обладнання. Організовує збирання відомостей про відмови обладнання. З'ясовує причини його несправності та пошкодження. Здійснює контроль за якісним і своєчасним складанням документів, що характеризують стан обслуговуваного обладнання. Складає технічну звітність щодо роботи засобів навігаційного обладнання. Підготовляє технічну документацію щодо списання з обліку засобів навігаційного обладнання, що відпрацювали нормативні строки. Складає заявки на матеріально-технічне постачання та веде облік змінних запасних частин та інструменту. Стежить за їх правильним використанням. Бере участь у розробленні та організації виконання виробничих планів з технічного обслуговування і ремонту засобів навігаційного обладнання. Здійснює планові перевірки правильності їх експлуатації. Аналізує ефективність застосування засобів навігаційного обладнання, показники їх використання. Готує пропозиції з усунення виявлених недоліків. Бере участь у розробленні планів модернізації та складає пропозиції з поліпшення конструкції та якості роботи діючих засобів навігаційного обладнання. Вживає заходів щодо впровадження нових засобів навігаційного обладнання. Бере участь у плануванні, розробленні та впровадженні заходів з удосконалення умов праці працівників, які виконують ремонтні роботи та обслуговують засоби навігаційного обладнання, з дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил і нормативних актів про охорону природного навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування і ремонту засобів навігаційного обладнання; правила гідрографічної служби; Кодекс торговельного мореплавства України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційного забезпечення мореплавання; номенклатуру засобів навігаційного обладнання, що застосовуються, їх призначення; технічні характеристики, конструктивні особливості та принципи роботи засобів навігаційного обладнання; організацію технічного забезпечення засобів навігаційного обладнання; терміни служби і вимоги до технічного стану засобів навігаційного обладнання; технологію ремонтних робіт і вимоги до якості їх виконання; терміни проведення технічних оглядів; методи аналізу технічного рівня засобів навігаційного обладнання; порядок оформлення технічної документації, обліку та вимоги до складання технічних звітів; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту засобів навігаційного обладнання: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту засобів навігаційного обладнання I категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту засобів навігаційного обладнання I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту засобів навігаційного обладнання II категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту засобів навігаційного обладнання II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту засобів навігаційного обладнання - не менше 1 року.

Інженер з ремонту засобів навігаційного обладнання: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7. РЕДАКТОР КАРТ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне редагування, забезпечує складання та коректуру навігаційних карт, порадників та посібників для плавання. Контролює своєчасне використання навігаційної інформації, що надходить для їх складання та коректури. Вивчає матеріали навігаційно-гідрографічного дослідження районів плавання, що відносяться до навігаційних карт, порадників і посібників, які редагуються. Контролює повноту використання укладачами матеріалів вивченості та останньої навігаційної інформації. Стежить за відповідністю текстів навігаційних посібників до даних карт. Подає матеріали для видання повідомлень мореплавцям. Здійснює остаточне відповідальне редагування нових та перевиданих карт, порадників і посібників та інших керівництв для плавання. Забезпечує підготовку до їх видання, перевидання або тиражування. Розробляє плани їх видання та перевидання. Здійснює контроль за додержанням встановлених термінів видання. Організовує своєчасне відправлення донесень з нової навігаційної інформації зацікавленим гідрографічним службам. Забезпечує їх систематичне інформування про терміни виходу нових навігаційних карт, порадників і посібників та інших керівництв для плавання. Бере участь у гідрографічних експедиціях з метою вивчення конкретної навігаційної обстановки району плавання та особистого контролю якості керівництв для плавання, які складено для нього. Вивчає зарубіжний досвід у галузі морської картографії та сучасні досягнення гідрографічної науки й техніки.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні нормативні та інші керівні документи стосовно складання, технічного редагування і коректури навігаційних карт, різних посібників і керівництв для плавання; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання, складання морських та річкових навігаційних карт тощо; правила нанесення координат на морські навігаційні карти, умовні знаки; вимоги щодо підготовки карт, порадників і посібників для плавання до видання, технологію їх видання або розмножування; Положення про навігаційну інформацію в Україні; правила літературного та технічного редагування текстів порадників і посібників для плавання; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор карт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт I категорії - не менше 2 років.

Редактор карт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора карт II категорії - не менше 2 років.

Редактор карт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт - не менше 1 року.

Редактор карт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ДИСПЕТЧЕР (ДИСПЕТЧЕРСЬКО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРУПИ)

Завдання та обов'язки. Несе чергово-вахтову службу згідно із встановленим графіком чергування. Здійснює збирання, оброблення та оперативне передавання зацікавленим службам інформації про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання в зоні відповідальності. Контролює через вахтову службу маяків, диспетчерську службу портів, морську лоцманську службу стан засобів навігаційного обладнання та плавучих застережливих знаків, які знаходяться в зоні відповідальності. Своєчасно інформує про зауваження в їх роботі. Здійснює негайне сповіщення підрозділів та плавзасобів підприємства для вживання термінових заходів щодо введення засобів навігаційного обладнання в дію. Приймає й аналізує щодня гідрометеорологічну інформацію. Здійснює своєчасне інформування суден та підрозділів підприємства про штормове попередження та інші небезпечні природні явища. Веде встановлену диспетчерську документацію та приймає зведення про позиції плавзасобів, про розгорнені маневрені підрозділи, радіонавігаційні системи, місцезнаходження промірних, топографічних та інших партій. Стежить за поверненням автотранспорту згідно з нарядом в гараж. Вживає заходів щодо сторожової охорони приміщень та території підприємства. Виконує обходи території відповідно до встановленої схеми та звертає увагу на роботу сигналізації, цілісність замків і печаток, матеріальних засобів і документації, зазначеної в описі, пожежну безпеку приміщень і т.п. Доповідає негайно керівникам відповідних служб про всі помічені події. Забезпечує постійний зв'язок з керівництвом підприємства та своєчасне виконання його вказівок і розпоряджень. Стежить за виконанням працівниками підрозділів підприємства внутрішнього трудового розпорядку, додержанням правил пожежної безпеки.

Повинен знати: розпорядження, накази, інструкції, положення і керівні матеріали, які стосуються діяльності диспетчерсько-інформаційної групи; порядок прийняття та передавання інформації про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання; навігаційно-гідрографічні властивості й навігаційне обладнання району, що обслуговується підприємством; правила ведення диспетчерської документації, структуру та технічні засоби підприємства, розташування його приміщень; правила внутрішнього трудового розпорядку; порядок збереження матеріально-технічних засобів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи з оперативного регулювання процесу керування на даному підприємстві - не менше 1 року.

2. ДИСПЕТЧЕР ЗІ ЗБОРУ НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює збирання, оброблення та передавання судновласникам, мореплавцям, зацікавленим службам інформації про зміни навігаційної обстановки і умов плавання в зоні відповідальності. Відбирає навігаційну інформацію для оповіщення мореплавців. Здійснює доведення до них інформації шляхом передавання прибережних попереджень, навігаційних попереджень для забезпечення безпеки плавання у відкритому морі, інших навігаційних донесень. Складає їх відповідно до чинних правил створення навігаційних попереджень. Веде облік навігаційних донесень, складених і оголошених прибережних попереджень, здійснює їх своєчасне скасування. Працює з програмним забезпеченням "Безпека мореплавства". Готує навігаційні донесення зацікавленим гідрографічним службам. Приймає й аналізує щодня метеорологічну інформацію. Здійснює передавання термінової інформації про виявлені навігаційні небезпечності та штормове попередження. Веде встановлену документацію. Забезпечує економне витрачання електроенергії.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, положення та інші керівні матеріали, які стосуються забезпечення інформаційної безпеки мореплавання; вимоги міжнародних правил щодо створення та розповсюдження навігаційних попереджень; керівництва щодо Всесвітньої Служби Навігаційних Попереджень (ВСНП), посібник з НАВТЕКС; положення про навігаційну інформацію в Україні; організацію збору, оброблення та передавання донесень про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання; правила створення прибережних попереджень; схему сповіщення мореплавців про зміни умов плавання, порядок доведення навігаційної інформації до споживачів; правила користування комп'ютером; правила роботи на програмно-технічному комплексі "Безпека мореплавства"; англійську мову в письмовій формі для оброблення інформації; правила електробезпеки, протипожежного захисту та виробничої санітарії; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи в галузі навігаційної інформації - не менше 1 року.

3. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК МАЯКА

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну дію та утримання в безпечному справному стані електроустаткування технічних засобів маяка згідно із встановленим режимом і характеристиками. Вмикає (пускає), настроює (регулює) щодо заданого робочого режиму та вимикає (зупиняє) маякову апаратуру, механізми й двигуни. Виконує зняття характеристик напівпровідних елементів. Здійснює профілактичний ремонт, регламентні роботи і виконує монтаж та регулювання електроустаткування технічних засобів маяка. Виявляє дрібні пошкодження та несправності в роботі електроустаткування радіонавігаційного обладнання маяка. Ліквідує особисто або із залученням інших працівників дефекти в його роботі, які було виявлено, відмовлення та пошкодження. Веде технічну документацію. Бере участь у складанні ремонтних відомостей, заявок на технічне постачання. Виконує чищення, змащення, поточний ремонт та консервацію маякової апаратури. Несе вахту на маяку згідно з розкладом для забезпечення безперервної дії технічних засобів маяка, спостереження за горизонтом та щодо дії берегових і плавучих засобів навігаційного обладнання, що належить до маяка. Здійснює роботи щодо забезпечення електроенергією маякового містечка. Бере участь у виконанні робіт з поточного ремонту будівель, споруд, приміщень маякового містечка під керівництвом начальника маяка. Здійснює роботи з опорядження території маякового містечка спільно з іншими працівниками. Вносить пропозиції щодо удосконалення роботи маякової апаратури, з питань експлуатації електроустаткування технічних засобів маяка.

Повинен знати: розпорядження, накази, інструкції, положення та інші керівні матеріали стосовно електроустаткування технічних засобів, які знаходяться на маяку; правила гідрографічної служби; правила внутрішньої служби на маяках; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо електрорадіонавігаційного обладнання маяків; будову та принцип дії маякового устаткування; електричні схеми маякового обладнання, схеми внутрішніх з'єднань обмоток електричного устаткування, яке застосовується на маяках; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; основи радіоелектроніки; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила керування човном у різних умовах; методи визначення далекості видимості та введення в дію у разі необхідності звукосигнальних засобів; сигнали, що подаються суднами в умовах зниженої видимості, та сигнали лиха; основи організації праці й економіки; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

4. МЕХАНІК МАЯКА

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну й надійну роботу технічних засобів маяка, механізмів та двигунів. Здійснює технічне обслуговування та своєчасний якісний ремонт механічної частини засобів навігаційного обладнання маяка. Проводить роботи із забезпечення безперервної дії електротехнічних засобів маяка згідно із встановленим режимом та характеристиками. Виконує ремонтні та регламентні роботи, монтаж і регулювання електроустаткування маяка. Забезпечує справний технічний стан та стежить за збереженням берегових і плавучих засобів навігаційного обладнання, що знаходиться в районі розташування маяка. Вживає відповідних заходів у разі виявлення несправностей у роботі механізмів, двигунів та засобів навігаційного обладнання маяка. Усуває особисто або разом з іншими працівниками дефекти, які виявлено в роботі технічних засобів маяка. Виконує чищення, змащення, поточний ремонт та консервацію маякової апаратури. Бере участь у складанні формулярів і карток відмов засобів навігаційного обладнання маяка, ремонтних відомостей, заявок на технічне постачання. Веде технічну документацію. Бере участь у виконанні дрібного поточного ремонту будівель, споруд, приміщень маякового містечка, додержанні порядку та опорядження його території під керівництвом начальника маяка. Несе вахту на маяку згідно з розкладом, веде безперервне спостереження за горизонтом. Стежить за дотриманням правил охорони навколишнього середовища, охорони праці, протипожежного захисту.

Повинен знати: розпорядження, накази, інструкції, положення та інші керівні матеріали, що стосуються технічного обслуговування механічної частини технічних засобів, які встановлено на маяку; правила гідрографічної служби; правила внутрішньої служби на маяках; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і Міжнародної морської організації (ІМО) щодо засобів навігаційного обладнання маяків; будову та принцип дії механізмів, двигунів та засобів навігаційного обладнання маяка; технічні інструкції щодо монтажу та ремонту маякового електроустаткування; правила користування ручними та іншими вимірювальними і випробувальними інструментами та приладами; методи виявлення та усунення несправностей відповідно до вимог інструкцій; електричне устаткування маяка; електротехніку, основи радіоелектроніки; правила керування човном у різних умовах; методи визначення далекості видимості та введення в дію в разі необхідності звукосигнальних засобів; сигнали, що подаються суднами в умовах зниженої видимості, та сигнали лиха; основи організації праці й економіки; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

5. ТЕХНІК-ГІДРОГРАФ

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом гідрографа усі види гідрографічних робіт з метою навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавання. Бере участь у складанні гідрографічного опису зони відповідальності та його коригуванні. Виконує технічні роботи під час складання проектної документації на виконання гідрографічних робіт. Веде встановлену технічну документацію. Бере участь в організації та проведенні польових робіт, одержанні й здаванні на зберігання необхідних приладів, інструментів і польового спорядження. Виконує під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста камеральне оброблення матеріалів у межах установлених завдань, методик, інструкцій і положень. Готує документацію до складання технічних звітів про проведені гідрографічні роботи. Бере участь у коригуванні документів гідрографічної вивченості: журналу обліку змін на місцевості, каталогів координат встановлення засобів навігаційного обладнання, альбому гідрографічної вивченості, колекції морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання на зону відповідальності, журналу підводних перешкод і затонулих суден, альбому обстеження причалів тощо. Вивчає передовий досвід проведення гідрографічних робіт.

Повинен знати: розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються проведення гідрографічних робіт; правила гідрографічної служби; сучасні дані про гідрографію зони відповідальності, її навігаційно-гідрографічну, топографо-геодезичну і геоморфологічну вивченість; технологію гідрографічних робіт і технічні вимоги щодо якості їх виконання; технічні засоби, прилади, інструменти, що застосовуються, і правила їх технічної експлуатації; вимоги до складання технічних звітів і проектів на виконання гідрографічних робіт; правила оформлення польових і звітних матеріалів; правила та керівні документи з питань охорони природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту на гідрографічних роботах; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-гідрограф I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-гідрографа II категорії - не менше 1 року.

Технік-гідрограф II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-гідрографа - не менше 1 року.

Технік-гідрограф: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

6. ТЕХНІК З РЕМОНТУ ЗАСОБІВ НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Завдання та обов'язки. Виконує своєчасне технічне обслуговування та ремонт технічних засобів навігаційного обладнання свого відання (світлотехнічного і звукосигнального або радіотехнічного). Веде облік коректури карток маяків, формулярів знаків. Бере участь у веденні книги обліку технічних засобів навігаційного обладнання. Веде облік і складає технічну звітність щодо роботи технічних засобів навігаційного обладнання. Складає технічну документацію щодо списання з обліку технічних засобів навігаційного обладнання, що відпрацювали нормативні строки. Бере участь у розробленні та виконанні річного плану з технічної експлуатації технічних засобів навігаційного обладнання. Надає допомогу в проведенні регламентних робіт. Вносить пропозиції з усунення недоліків, що виявлені під час перевірок правильності технічної експлуатації засобів навігаційного обладнання. Бере участь у розробленні планів модернізації та заходів з поліпшення якості роботи діючих технічних засобів навігаційного обладнання. Виконує роботи з дрібного поточного ремонту маякових будівель, споруд, приміщень та з опорядження території маякових містечок. Бере участь у сезонній заміні плавучих застережливих знаків, у введенні їх у дію та оновленні штатного фарбування. Керує роботами з обслуговування та ремонту світлосигнальних установок і джерел живлення знаків. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо вдосконалення умов праці працівників, які обслуговують засоби навігаційного обладнання, з дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, охорони природного навколишнього середовища.

Повинен знати: інструкції, положення, нормативні та інші керівні матеріали з технічної експлуатації, ремонту, перевірки та зберігання засобів навігаційного обладнання; правила гідрографічної служби; організацію технічного забезпечення засобів навігаційного обладнання та вимоги до їх технічного стану; номенклатуру, призначення та технічні характеристики, конструктивні особливості та принцип роботи технічних засобів навігаційного обладнання, технологію їх ремонту; порядок оформлення технічної документації, обліку та вимоги до складання технічних звітів; методи аналізу технічного рівня засобів навігаційного обладнання; основи організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з ремонту засобів навігаційного обладнання I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з ремонту засобів навігаційного обладнання II категорії - не менше 1 року.

Технік з ремонту засобів навігаційного обладнання II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з ремонту засобів навігаційного обладнання - не менше 1 року.

Технік з ремонту засобів навігаційного обладнання: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

7. ТЕХНІК МАЯКА

Завдання та обов'язки. Бере участь у роботі із забезпечення безперервної дії технічних засобів маяка згідно із встановленим режимом і характеристиками. Вмикає, настроює щодо заданого робочого режиму та вмикає маякову апаратуру, механізми й двигуни. Виявляє та усуває пошкодження й несправності світлотехнічної та проблискової апаратури. Виконує чищення, змащення, поточний ремонт і консервацію маякової апаратури та джерел живлення. Бере участь у проведенні регламентних робіт, перевірці технічного стану засобів навігаційного обладнання маяка та суміжних берегових і плавучих навігаційних знаків, що належать до даного маяка. Бере участь у сезонній заміні плавучих застережливих знаків, у введенні їх у дію та оновленні штатного фарбування. Здійснює роботи з виконання дрібного поточного ремонту маякових будівель, споруд, приміщень та з опорядження території маякового містечка спільно з іншими працівниками. Бере участь у роботах з приймання вантажу, що доставляється на маяк. Несе вахту на маяку згідно з розкладом. Виконує радіообмін згідно з правилами радіозв'язку. Бере участь у заняттях з технічного навчання, що проводить начальник маяка.

Повинен знати: інструкції, положення, нормативні та інші керівні документи з експлуатації, ремонту, перевірки, консервації та зберігання засобів навігаційного обладнання; правила внутрішньої служби на маяках; правила гідрографічної служби; номенклатуру берегових і плавучих засобів навігаційного обладнання, їх призначення та технічні характеристики, конструктивні особливості та принцип роботи; монтажні та електричні схеми засобів навігаційного обладнання і механізмів, що знаходяться на маяку, технологію їх ремонту; правила користування електровимірювальними приладами; правила керування човном у різних умовах; правила охорони праці та протипожежного захисту, про охорону природного навколишнього середовища; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік маяка I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка маяка II категорії - не менше 1 року.

Технік маяка II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка маяка - не менше 1 року.

Технік маяка: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

8. ТЕХНІК-ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов'язки. Виконує коректуру електронних морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання центру навігаційно-гідрографічної інформації згідно з оперативною навігаційною інформацією. Здійснює підтримування коректурної колекції морських навігаційних карт, порадників та посібників для плавання на сучасному рівні відповідно до повідомлень мореплавцям. Веде облік навігаційних карт, порадників та посібників для плавання. Готує матеріали для коректури бази даних засобів навігаційного обладнання в електронному вигляді, вносить їх до бази даних. Працює з програмним забезпеченням "Безпека мореплавства". Бере участь у виконанні аналізу навігаційних донесень. Веде діловодство центру навігаційно-гідрографічної інформації. Забезпечує економне витрачання електроенергії.

Повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні матеріали з питань коректури навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; організацію збору та передавання навігаційної інформації про зміни судноплавної обстановки й режиму плавання; порядок ведення і складання коректурної колекції карт, порадників та посібників для плавання; порядок обліку й зберігання коректурної колекції; умовні знаки морських карт і внутрішніх водних шляхів; правила користування комп'ютером; сучасні комп'ютерні технології оброблення та зберігання інформації; правила роботи на програмно-технічному комплексі "Безпека мореплавства"; англійську мову в письмовій формі для оброблення навігаційної інформації; основи діловодства; правила електробезпеки, протипожежного захисту та виробничої санітарії; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-оператор електронного устаткування I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-оператора електронного устаткування II категорії - не менше 1 року.

Технік-оператор електронного устаткування II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-оператора електронного устаткування - не менше 1 року.

Технік-оператор електронного устаткування: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ДОГЛЯДАЧ МАЯКА

Завдання та обов'язки. Бере участь у роботі щодо забезпечення безперервної дії механізмів, приладів та пристроїв маякової апаратури. Здійснює експлуатаційний догляд за ними. Забезпечує горіння вогнів на маяку та суміжних берегових і плавучих навігаційних знаків, які належать до даного маяка. Своєчасно виявляє дефекти та несправності технічних засобів навігаційного обладнання, що встановлені на маяку, вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує збереження та веде облік матеріально-технічних засобів, які виділено в розпорядження маяку. Готує необхідне обладнання до консервації в осінній період до зимового зберігання та ремонту.

Повинен знати: призначення, будову усіх видів маякової апаратури, приладів та пристроїв; типи берегових і плавучих навігаційних знаків, які відносяться до маяка; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; елементарні знання з електротехніки, оптики, фізичні й хімічні властивості пальних матеріалів, які застосовуються на маяках; порядок фокусування джерел світла в світлосигнальних приладах; порядок підготовки маякової апаратури й обладнання до консервації та до зимового зберігання; правила плавання внутрішніми водними шляхами, що стосуються судноплавної обстановки; правила подавання зорових та звукових сигналів; правила охорони праці, електробезпеки, протипожежного захисту під час обслуговування маякової апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N пор.
Назви професій
Діапазон
розрядів
1
2
3
Гідрографія
Керівники
1.
Виконавець робіт гідрографічних

2.
Завідувач майстерні штурманської

3.
Завідувач сектору коректорського

4.
Начальник бази ремонтно-відновлювальної

5.
Начальник відділу гідрографічних робіт

6.
Начальник відділу
гідрографічно-штурманського забезпечення

7.
Начальник відділу засобів навігаційного
обладнання

8.
Начальник відділу експлуатації флоту
(гідрографічного)

9.
Начальник відділу маякової служби

10.
Начальник групи зі збору і передачі
навігаційної інформації

11.
Начальник групи засобів навігаційного
обладнання

12.
Начальник групи промірного комплексу

13.
Начальник зміни центру
навігаційно-гідрографічної інформації

14.
Начальник експедиції гідрографічної

15.
Начальник маяка

16.
Начальник станції (радіонавігаційної,
контрольно-коригуючої)

17.
Начальник центру навігаційно-гідрографічної
інформації

Професіонали
1.
Гідрограф

2.
Інженер з експлуатації плавучих
застережливих знаків

3.
Інженер з експлуатації світлооптичних
засобів

4.
Інженер з координації навігаційних
попереджень

5.
Інженер з радіонавігації та радіолокації

6.
Інженер з ремонту засобів навігаційного
обладнання

7.
Редактор карт

Фахівці
1.
Диспетчер (диспетчерсько-інформаційної
групи)

2.
Диспетчер зі збору навігаційної інформації

3.
Електромеханік маяка

4.
Механік маяка

5.
Технік-гідрограф

6.
Технік з ремонту засобів навігаційного
обладнання

7.
Технік маяка

8.
Технік-оператор електронного устаткування

Робітники
1.
Доглядач маяка