МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством

агропромислового комплексу

України

09.02.1998 р.

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці та

соціальної політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 11

Виробництва харчової промисловості

ЧАСТИНА 2

Розділи:

Виробництво борошна та круп Виробництво готових кормів для тварин Виробництво хліба та хлібобулочних виробів Виробництво макаронних виробів

ВСТУП

Розділи "Виробництво борошна та круп. Виробництво готових кормів для тварин", "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів. Виробництво макаронних виробів" переопрацьовано відповідно до Класифікатора професій (ДК 003-95) з уточненням назв професій працівників та врахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції.

Оскільки майже на всіх хлібопекарських підприємствах України виробничі печі працюють на газоподібному (рідкому) паливі, що вимагає більш високих знань, вмінь та навичок, назву професії Кочегар виробничих печей змінено на Оператор (кочегар) виробничих печей.

Кваліфікаційну характеристику професії Машиніст пруфера вилучено згідно із Змінами N 3 до Класифікатора професій (ДК 003-95).

У випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 55 ЕТКС видання 1986 р.

До цих розділів включено професії працівників, які є специфічними для виробництва борошна, круп, комбікормів, макаронів, хліба.

Робітники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням агрегатів, машин та механізмів, за умовами виконуваної роботи повинні володіти слюсарною справою, знаннями та навичками в обсязі, необхідному для виявлення і усунення несправностей, та виконувати ці роботи.

Під час переопрацювання кваліфікаційних характеристик ураховано зауваження та пропозиції фахівців "Київмлин" і ДАК "Хліб України" та інших.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт на підприємствах усіх галузей економіки, де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт.

ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА ТА КРУП. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ КРУП'ЯР

Завдання та обов'язки. Організовує впровадження у виробництво прогресивних, економічно обґрунтованих технологічних процесів і режимів роботи устаткування, що забезпечують ефективне використання зерна, виробничих фондів, скорочення витрат на виробництво продукції, поліпшення її якості і зростання продуктивності праці. Забезпечує виробництво якісної стандартної продукції (крупи), виконання правил організації і ведення технологічного процесу; розроблення та упровадження технологічних процесів, які відповідають рівню сучасної техніки, засобів механізації та автоматизації, а також технологічного оснащення, що сприяють підвищенню якості продукції, що виготовляється, продуктивності праці й ефективності виробництва; своєчасне освоєння проектних потужностей; розроблення всієї технологічної документації і контроль за її застосуванням у цехах та на дільницях підприємства; своєчасну підготовку виробництва, максимальне використання наявних площ та потужностей, постійне підвищення рівня використання технологічного устаткування. Розглядає і затверджує зміни, що вносяться в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів роботи устаткування, а також раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються технології виробництва. Контролює виконання перспективних і річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе додержання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни і вживає заходів щодо їх усунення. Керує розробленням заходів щодо запобігання браку, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва та коефіцієнта змінності роботи устаткування, упровадження прогресивних норм затрат праці, витрат сировини, палива та електроенергії на виробництво продукції, зниження матеріаломісткості продукції і трудомісткості її виробництва; проведення дослідних та експериментальних робіт з удосконалення техніки і технології виробництва крупи. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо комплексної механізації та автоматизації круп'яних цехів, модернізації технологічного устаткування, скорочення строків освоєння нової техніки і технологій, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- та матеріаломісткості продукції, підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, наукової організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць; у розробленні плану виробництва; проектів реконструкції підприємства; у промислових випробуваннях нових видів машин і устаткування, засобів механізації та автоматизації виробництва; у роботі комісій з приймання систем і устаткування в експлуатацію. Координує і спрямовує діяльність цехів. Готує резерв на заміщення вакантних посад у цехах.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні матеріали щодо технологічної підготовки виробництва; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; перспективи технічного розвитку круп'яної промисловості і підприємства, досягнення науки і техніки в галузі виробництва крупи; правила організації і ведення технологічного процесу на крупозаводах; схеми технологічного процесу підготовки зерна до лущіння; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування, правила його експлуатації; вимоги до зерна і готової продукції, державні та галузеві стандарти на зерно і готову продукцію; засоби механізації та автоматизації виробничих процесів; порядок приймання устаткування в експлуатацію; вимоги наукової організації праці при проектуванні технологічних процесів виробництва крупи; положення про атестацію та раціоналізацію робочих місць; порядок розрахунку економічного ефекту від упровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

2. ГОЛОВНИЙ ПИТЛІВНИК

Завдання та обов'язки. Організовує упровадження у виробництво прогресивних, економічно обґрунтованих технологічних процесів і режимів роботи устаткування, що забезпечують ефективне використання зерна, виробничих фондів, скорочення витрат на виробництво продукції, поліпшення її якості і зростання продуктивності праці. Забезпечує виробництво якісної стандартної продукції (борошна), виконання правил організації і ведення технологічного процесу; розроблення та упровадження технологічних процесів, які відповідають рівню сучасної техніки, засобів механізації та автоматизації, а також технологічного оснащення, що сприяють підвищенню якості продукції, що виготовляється, продуктивності праці й ефективності виробництва; своєчасне освоєння проектних потужностей; розроблення всієї технологічної документації і контроль за її застосуванням у цехах та на дільницях підприємства; своєчасну підготовку виробництва, максимальне використання наявних площ та потужностей, постійне підвищення рівня використання технологічного устаткування. Розглядає і затверджує зміни, що вносяться в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів і режимів роботи устаткування, а також раціоналізаторські пропозиції і винаходи, що стосуються технології виробництва. Контролює виконання перспективних і річних планів технологічної підготовки виробництв, суворе додержання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни і вживає заходів щодо їх усунення. Керує розробленням заходів щодо запобігання бракові, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва та коефіцієнта змінності роботи устаткування, упровадження прогресивних норм трудових затрат, витрат сировини, палива й електроенергії на виробництво продукції, зниження матеріаломісткості продукції і трудомісткості її виробництва; проведенням дослідних та експериментальних робіт з удосконалення техніки і технологій виробництва крупи. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо комплексної механізації та автоматизації круп'яних цехів, модернізації технологічного устаткування, скорочення строків освоєння нової техніки і технології, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- та матеріаломісткості продукції, підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, наукової організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць; у розробленні плану виробництва, проектів реконструкції підприємства; у промислових випробуваннях нових видів машин і устаткування, засобів механізації та автоматизації виробництва; у роботі комісій з приймання систем і устаткування в експлуатацію. Координує і спрямовує діяльність цехів. Готує резерв на заміщення вакантних посад по цехах.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні матеріали щодо технологічної підготовки виробництва; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; перспективи технічного розвитку борошномельної промисловості і підприємства, досягнення науки і техніки в галузі виробництва борошна, правила організації і ведення технологічного процесу на млинах, крупозаводах; схеми технологічного процесу підготовки зерна до помелу та розмелу; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування, правила його експлуатації; вимоги, що ставляться до зерна та готової продукції, державні й галузеві стандарти на зерно і готову продукцію; засоби механізації та автоматизації виробничих процесів; вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів виробництва борошна; положення про атестацію та раціоналізацію робочих місць; порядок розрахунку економічного ефекту від упровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.

3. НАЧАЛЬНИК МЛИНА

Завдання та обов'язки. Керує, відповідно до законодавчих актів та Статуту підприємства, всіма видами діяльності борошномельного підприємства. Забезпечує виконання підприємством завдань, виробничих планів, програми оновлення продукції, плану капітального будівництва, усіх зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на виконання виробничих завдань з одержання борошна та манної крупи; раціональне використання устаткування та зерна, високу якість продукції, що виготовляється. Забезпечує вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва та якості продукції, упроваджуючи нову техніку, прогресивні технології, наукову організацію праці, виробництва й управління. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на підставі застосування методів науково обґрунтованого планування, нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат, максимальної мобілізації резервів виробництва. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду робітників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує укладання та виконання колективного договору. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам - заступникам начальника млина, керівникам виробничих дільниць, а також функціональних та виробничих підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства, активне використання правових засобів для вдосконалення управління.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку борошномельної галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва продукції; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства; методи господарювання та управління підприємством; порядок укладання та виконання господарських договорів; досвід передових підприємств, вітчизняні та світові досягнення науки й техніки у борошномельній галузі; економіку, організацію виробництва, праці й управління; основи законодавства України; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

ФАХІВЦІ

1. КРУП'ЯР

Завдання та обов'язки. Бере участь в організації та забезпеченні виконання завдань з виробництва гречаної, вівсяної, кукурудзяної та інших видів круп. Здійснює контроль за додержанням режиму ведення технологічного процесу підготовки, оброблення зерна; правильною експлуатацією технологічного устаткування; раціональним використанням зерна згідно з розрахунковими нормами; виробництвом продукції встановленої якості. Бере участь у складанні зернової суміші на тривалий термін роботи з метою забезпечення ведення технологічних режимів на однорідній партії зерна; проведенні декадних та місячних зачищень. Складає відомості про перероблену кількість зерна та одержану продукцію, висівки, відходи і подає їх у бухгалтерію крупозаводу. Підготовляє та опрацьовує баланс за етапами або за всім технологічним циклом. Робить записи про недоліки в роботі устаткування. Вимагає додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм виробітку, розраховує нормативи матеріальних витрат, економічну ефективність технологічних процесів. Розробляє технологічні нормативи, карти технічного рівня та якості продукції, іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва. Вивчає нові технологічні процеси виробництва крупи та сприяє їх упровадженню на підприємстві. Бере участь у складанні та виконанні організаційно-технічних заходів щодо освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології та режимів виробництва. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства та правил експлуатації устаткування.

Повинен знати: систему організації та ведення технологічного процесу на борошномельних підприємствах; технологічні схеми оброблення зерна, руху готової продукції, висівок та відходів; основне технологічне устаткування на підприємстві та принцип його роботи; типові технологічні процеси і режими виробництва, стандарти, технічні умови та інші нормативні й керівні матеріали з проектування, розроблення та оформлення технологічної документації; методи проведення патентних досліджень; основні вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів і розміщення устаткування; основи економіки, організації праці й виробництва; основи законодавства про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Круп'яр I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією круп'яра II категорії - не менше 1 року.

Круп'яр II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією круп'яра - не менше 2 років.

Круп'яр: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ПИТЛІВНИК

Завдання та обов'язки. Бере участь в організації та забезпеченні виконання завдань з виробництва борошна та манної крупи. Здійснює контроль за додержанням режиму ведення технологічного процесу підготовки, розмелювання зерна; правильною експлуатацією технологічного устаткування; раціональним використанням зерна згідно з розрахунковими нормами, виробництвом продукції встановленої якості. Бере участь у складанні пропорції складових зернової суміші на тривалий термін роботи з метою забезпечення ведення технологічних режимів на однорідній помольній партії зерна; проведенні декадних та місячних зачищень. Складає відомості про перероблену кількість зерна і одержану продукцію, висівки, відходи та подає їх у бухгалтерію борошномельного підприємства. Підготовляє й опрацьовує баланс за етапами або всім технологічним циклом. Робить записи про недоліки в роботі устаткування. Вимагає додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм виробітку, розраховує нормативи матеріальних витрат, економічну ефективність технологічних процесів. Розробляє технологічні нормативи, карти технічного рівня і якості продукції, іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва. Вивчає нові технологічні процеси виробництва борошна та сприяє їх упровадженню на підприємстві. Бере участь у складанні та виконанні організаційно-технічних заходів щодо освоєння виробничих потужностей, удосконалення технологій та режимів виробництва. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства та правил експлуатації устаткування.

Повинен знати: систему організації та ведення технологічного процесу на борошномельних підприємствах; технологічні схеми розмелювання зерна, підготовки його до помелу, руху готової продукції, висівок та відходів; основне технологічне устаткування на підприємстві та принципи його роботи; типові технологічні процеси та режими виробництва; стандарти, технічні умови та інші нормативні й керівні матеріали з проектування, розроблення та оформлення технологічної документації; методи проведення патентних досліджень; основні вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів і розміщення устаткування; основи економіки, організації праці і виробництва; основи трудового законодавства про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Питлівник I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією питлівника II категорії - не менше 1 року.

Питлівник II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією питлівника - не менше 2 років.

Питлівник: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК БОРОШНОМЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення зерна та продуктів розмелу від металомагнітних домішок способом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загороджень на електромагнітних сепараторах, магнітних колонках. Регулює швидкість руху та товщину шару продукту, що надходить на очищення. Очищає установки магнітного захисту та збірники від металу. Збирає та здає лабораторії металомагнітні домішки. Зашиває мішки з готовою продукцією, висівками на мішкозашивальних машинах різних типів, крім установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Обслуговує, спостерігає, контролює роботу магнітних установок, вентиляторів, циклонів, мішкозашивальних машин. Пришиває маркувальні ярлики, підносить шпагат та нитки, заправляє нитками мішкозашивальні машини. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації та устаткування від залишків зерна та продуктів його перероблення. Вмикає та вимикає устаткування, що обслуговує, усуває дрібні несправності в його роботі. Очищає, змащує, промиває устаткування та деталі. Бере участь у підготовці приміщень до газації. Прибирає робочу зону та устаткування.

Повинен знати: правила очищення зерна та продуктів розмелу від металомагнітних домішок, зашивання та маркування мішків з готовою продукцією та висівками на борошномельних заводах; принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів мішкозашивальних машин та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування; норми вантажопідйомності магнітних підков; способи очищення магнітних установок; місця змащування та змащувальні матеріали, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна "сухим" та "вологим" способами), здрібнює зерно на вальцьових верстатах, просіває продукти розмелу та збагачення круподунстових продуктів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Затарює готову продукцію в мішки на ваговибійних апаратах різних типів, крім автоматичних карусельних установок. Зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів, вентиляторів, фільтрів, аспіраційних установок, самопливних комунікацій, ваговибійних апаратів, крім автоматичних карусельних установок, мішкозашивальних машин на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Обслуговує та спостерігає за роботою вальцьових верстатів, розсійників, зерноочисних, мийних та ситовіяльних машин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Перевіряє правильність відважок, додержує стандартну вагу мішків з продукцією; бере участь у натягуванні та заміні сит. Налагоджує та регулює роботу обслуговуваного устаткування. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продукту. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Виявляє несправності в роботі устаткування, що обслуговується, а також бере участь в їх усуненні. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування, що обслуговується.

Повинен знати: порядок очищення та розмелювання зерна, просіювання і збагачення круподунстових продуктів; правила маркування та зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками; порядок затарювання готової продукції та відходів на ваговибійних апаратах різних типів, крім карусельних установок; будову та правила експлуатації транспортерів, самопливних комунікацій, вентиляторів, фільтрів, аспіраційних установок, мішкозашивальних машин, ваговибійних апаратів та іншого аналогічного за складністю устаткування, що обслуговується, види сит; способи виявлення та усунення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна "сухим" та "вологим" способами) та просіває продукти здрібнення зерна на борошномельних заводах оббивного помелу. Веде технологічний процес очищення зерна, відокремлення домішок, що відрізняються питомою вагою, зволоження зерна на мийних машинах, збагачування крупок та дунстів, затарювання продукції в мішки на автоматичних карусельних установках на борошномельних заводах сортового помелу. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу зерноочисних машин та розсійників на борошномельних заводах оббивного помелу, мийних, ситовіяльних машин, віджимних колонок, відстійників, кондиціонерів, автоматичних карусельних установок та іншого аналогічного за складністю устаткування на борошномельних заводах сортового помелу. Зачищає засіки зерноочисного відділення та цеху відходів. Забезпечує встановлений режим роботи устаткування, що обслуговується. Установлює та натягує сита на сепараторах та розсійниках. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна, продуктів розмелювання. Регулює роботу устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес та схему підготовки зерна до помелу та просіювання продуктів розмелу на борошномельних заводах оббивного помелу; технологію процесу очищення зерна "вологим" та "сухим" способами; схему підготовки зерна до помелу, збагачення продуктів розмелювання на борошномельних заводах сортового помелу; порядок затарювання продукції на карусельних автоматичних установках; порядок заміни сит, їх номери та типи; будову та принцип роботи зерноочисних машин та розсійників на борошномельних заводах оббивного помелу, мийних ситовіяльних машин та карусельних установок на борошномельних заводах сортового помелу та іншого аналогічного за складністю устаткування, що обслуговується; типи та підтипи зерна, яке переробляється; показники (норми) якості зерна, готової продукції та відходів; порядок ремонту устаткування, що обслуговується; правила та черговість пуску і зупинки устаткування; методи контролю за роботою та способи виявлення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (кондиціонування зерна, приготування помельних партій до помелу), здрібнює зерно на вальцьових верстатах за режимом, який встановлено залежно від типу помелу на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна, просіювання продуктів здрібнення зерна на борошномельних заводах усіх видів помелів. Обслуговує, регулює, спостерігає та контролює роботу зерноочисного устаткування на млинах обдирного та одно-, двосортового помелів зерна, розсійників на борошномельних заводах усіх типів помелів, вальцьових верстатів на млинах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелів зерна пшениці та жита. Контролює якість підготовки зерна до помелу, здрібнює зерно та просіває продукти розмелювання; навантаження на устаткування та ефективність роботи машин на основі даних лабораторного аналізу, показань контрольно-вимірювальних приладів і органолептично. Забезпечує взаємодію устаткування зерноочисного, розмелювального та вибійного відділень. Забезпечує та контролює додержання норм виходу готової продукції. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Пускає та зупиняє устаткування, що обслуговується. Веде облік переробленого зерна, виробленої готової продукції та відходів. Веде технічну документацію. Бере участь у ремонті устаткування борошномельного заводу, керує роботою з натягування та заміни сит. Організовує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування, що обслуговується. Керує бригадою робітників на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна пшениці та жита.

Повинен знати: правила ведення технологічного процесу на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна пшениці та жита; схеми підготовки зерна до помелу та розмелювання його на борошно; будову устаткування борошномельних заводів, способи його ефективного використання; технологічні властивості зерна; найбільш оптимальні величини вологості зерна та режими перероблення типів та підтипів зерна; норми питомих навантажень на устаткування та способи їх регулювання; порядок проведення планово-запобіжного ремонту; порядок ведення обліку переробленого зерна, вироблення готової продукції та іншої документації; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде та організовує технологічні процеси підготовки зерна до помелу та здрібнювання зерна за сталим режимом на особливо складному устаткуванні: млинах борошномельних заводів багатосортових помелів пшениці (хлібопекарських помелів, помелів твердої та м'якої високосклоподібної пшениці на борошно для макаронної промисловості) та на борошномельних заводах, млинах, оснащених комплектним високопродуктивним устаткуванням. Обслуговує, спостерігає та контролює з пульта керування за роботою зерноочисного устаткування, вальцьових верстатів та іншого особливо складного устаткування. Контролює хід технологічних процесів, якість підготовки зерна до помелу, додержання сталих режимів здрібнення, навантаження на устаткування. Регулює та налагоджує режим роботи обслуговуваного устаткування, системи пневматичного транспорту та аспірації. Розраховує норми виходу продукції. Забезпечує та контролює додержання норм виходу готової продукції. Пускає та зупиняє устаткування з пульта керування за допомогою засобів ручного керування. Веде облік кількості переробленого зерна, виробленої готової продукції та відходів. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування борошномельного заводу. Керує роботою бригади робітників на борошномельних заводах багатосортових помелів пшениці.

Повинен знати: правила організації та ведення технологічного процесу на борошномельних заводах багатосортових помелів пшениці та борошномельних заводах, оснащених комплектним високопродуктивним устаткуванням; будову та правила обслуговування пульта керування та контрольно-вимірювальних приладів; конструктивні особливості устаткування борошномельних заводів, методи його ефективного використання; правила і черговість пуску та зупинки устаткування з пульта керування та за допомогою засобів ручного керування; методи контролю роботи і способи виявлення та усунення несправностей у роботі борошномельного устаткування; порядок розрахунку виходу готової продукції; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 5 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК КРУП'ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення зерна та продуктів лущення від металомагнітних домішок способом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загороджень на електромагнітних сепараторах, магнітних колонках. Регулює швидкість руху та товщину шару продукту, що надходить на очищення. Зашиває мішки з готовою продукцією на мішкозашивальних машинах різних типів, окрім установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Обслуговує, спостерігає, контролює роботу магнітних установок, вентиляторів, циклонів, мішкозашивальних машин. Пришиває маркувальні ярлики. Підносить шпагат та нитки, заправляє нитками мішкозашивальну машину. Очищає установки магнітного захисту та збірники від металу. Збирає та здає в лабораторію металомагнітні домішки. Вмикає та вимикає обслуговуване устаткування, усуває дрібні несправності в його роботі. Очищає, змащує, промиває устаткування та деталі. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації та устаткування від залишків зерна та продуктів його перероблення. Бере участь у підготовці приміщень до газації. Прибирає робочу зону та обслуговуване устаткування.

Повинен знати: правила очищення зерна та продуктів лущення від металомагнітних домішок на крупозаводах; правила зашивання та маркування мішків з готовою продукцією; принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів мішкозашивальних машин та іншого аналогічного за складністю устаткування; норми вантажопідйомності магнітних підков; способи очищення магнітних установок; місця змащування та змащувальні матеріали, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес підготовки зерна до перероблення (очищення зернової маси від домішок, очищення поверхні зерна "сухим" способом, гідротермічне оброблення круп'яних культур), процесів лущення зерна та насіння круп'яних, бобових, олійних культур і просіювання продуктів лущення під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Сортує продукти лущення та крупи, сушить крупи на стрічкових конвеєрних сушарках. Затарює готову продукцію в мішки на ваговибійних апаратах усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок, зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу крупосортувальних машин, стрічкових та конвеєрних сушарок, транспортерів, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок, самопливних комунікацій, мішкозашивальних машин всіх типів, установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками, та іншого аналогічного за складністю обслуговування устаткування. Обслуговує та спостерігає за роботою пропарників, парових сушарок, варильних апаратів, розсійників та зерноочисних машин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Перевіряє правильність відважок, додержання стандартної ваги мішків з продукцією. Бере участь у натягуванні та заміні сит. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продуктів на обслуговуваному устаткуванні. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Виявляє несправності в роботі обслуговуваного устаткування та бере участь у його ремонті. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологічний процес сушіння та сортування крупи; порядок очищення, гідротермічного оброблення, просіювання та лущення зерна; правила маркування та зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками; порядок затарювання готової продукції на ваговибійних апаратах усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок; будову та правила експлуатації транспортерів, самопливних комунікацій, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок, лущильних, крупосортувальних машин, парових сушарок, ваговибійних апаратів, окрім карусельних автоматичних установок, мішкозашивальних машин, установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками, способи усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника круп'яного виробництва 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес лущення зерна та насіння круп'яних, бобових, олійних культур, просіювання, шліфування та полірування крупи на машинах та механізмах різних конструкцій, просіювання продуктів лущення. Проводить гідротермічне оброблення, сушіння крупи на парових та інших сушарках. Затарює готову продукцію в мішки на автоматичних карусельних установках. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу лущильних, віяльних, шліфувальних, полірувальних установок та машин, розсійників, парових та інших сушарок, автоматичних карусельних установок та іншого обслуговуваного устаткування. Забезпечує встановлені режими роботи обслуговуваного устаткування, безперебійне та рівномірне подавання зерна та продуктів лущення. Встановлює та натягує сита на сепараторах та розсійниках. Регулює роботу обслуговуваного устаткування, бере участь у його ремонті. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічні процеси лущення зерна та насіння круп'яних, бобових та олійних культур, провіювання, шліфування, полірування крупи, просіювання продуктів лущення, сушіння крупи; порядок затарювання продукції в мішки на автоматичних карусельних установках; показники (норми) якості зерна, готової продукції та відходів; номера та види сит; навантаження на устаткування та способи їх установлення з урахуванням потужності електродвигунів; будову обслуговуваного устаткування: лущильних, віяльних, полірувальних, шліфувальних, просіювальних машин різних конструкцій, карусельних автоматичних установок; порядок вмикання та вимикання устаткування під час пуску та зупинки крупозаводу; способи відновлення та ремонту абразивних робочих поверхонь; способи усунення несправностей у роботі устаткування та умови його ефективної роботи; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника круп'яного виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес очищення зернової маси від домішок, гідротермічного оброблення круп'яних культур, лущення зерна, дроблення, шліфування, плющення, полірування крупи. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу зерноочисних, лущильних, дробильних, шліфувальних, плющильних, полірувальних машин та механізмів. Налагоджує, регулює режими технологічних процесів: очищення, гідротермічного оброблення, лущення, дроблення, шліфування, плющення, полірування, сушіння крупи. Контролює якість продукції, що випускається, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, даними лабораторних аналізів та органолептично. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Веде облік кількості виробленої продукції та відходів. Веде записи в змінному журналі. Бере участь у ремонті устаткування крупозаводу. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та обслуговуваного устаткування. Забезпечує взаємопов'язану роботу устаткування зерноочисного, рушального та вибійного відділень.

Повинен знати: правила ведення технологічних процесів на крупозаводах; найбільш оптимальні режими очищення, гідротермічного оброблення, лущення, дроблення, шліфування, полірування, сушіння крупи; вимоги до якості зерна, готової продукції, відходів; технологічні властивості зерна; будову устаткування крупозаводів, правила його ефективного використання; норми питомих навантажень на устаткування; норми виходу та якості крупи; методи контролю роботи машин, способи виявлення та усунення несправностей в їх роботі; правила та черговість пуску і зупинки устаткування; порядок проведення планово-запобіжного ремонту, заміни сит; порядок заповнення журналу обліку переробленого зерна, вироблення готової продукції; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника круп'яного виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде та організовує технологічні процеси підготовки зерна до перероблення (сепарування, гідротермічне оброблення), лущення зерна, дроблення, шліфування, плющення та полірування крупи на високопродуктивному устаткуванні з пульта керування на гречкозаводах, рисозаводах, ячмінних заводах, з вироблення пшона, перлової, горіхової, кукурудзяної круп. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу зерноочисного устаткування, лущильних, дробильних, шліфувальних, полірувальних машин та іншого особливо складного устаткування. Контролює хід технологічного процесу, якість підготовки зерна до перероблення, додержання встановлених режимів процесу перероблення та норм виходу готової продукції, навантаження на устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, даними лабораторних аналізів та органолептично. Забезпечує безперебійну роботу устаткування зерноочисного, рушального та вибійного відділень. Регулює та налагоджує режим роботи обслуговуваного устаткування, систем пневматичного транспорту та аспірації. Веде розрахунки норм виходу продукції. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Пускає та зупиняє устаткування крупозаводу з пульта керування та за допомогою засобів ручного керування. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування круп'яного заводу. Керує бригадою робітників.

Повинен знати: правила організації технологічних процесів на крупозаводах; схему підготовки зерна до перероблення та вироблення крупи; будову і правила обслуговування пульта керування та контрольно-вимірювальних приладів; конструктивні особливості устаткування круп'яних заводів; найбільш оптимальні величини вологості та режими перероблення типів та підтипів зерна круп'яних культур; порядок розрахунку виходів готової продукції; методи контролю та способи виявлення несправностей у роботі устаткування; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника круп'яного виробництва 5 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК КОМБІКОРМОВОГО ВИРОБНИЦТВА

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес дроблення (здрібнювання) грубих кормів, мінеральної, кормової та малоцінної харчової сировини, напівфабрикатів, очищення сировини та готової продукції від металомагнітних домішок способом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загороджень на електромагнітних сепараторах, магнітних колонках. Зашиває мішки з готовою продукцією на мішкозашивальних машинах різних типів, окрім установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Приймає, переміщує, очищає та розподіляє сировину по силосах з урахуванням її якості, завантажує та вивантажує продукти і сировину із місткостей під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу найпростіших дробарок, транспортних механізмів, магнітних установок, вентиляторів, циклонів, мішкозашивальних машин. Бере участь в обслуговуванні та спостерігає за роботою найпростіших очищувальних машин, засобів переміщення, навантажувально-розвантажувальних пристроїв, правильним наповненням силосів. Пришиває маркувальні ярлики, підносить шпагат та нитки. Заправляє нитками мішкозашивальну машину. Очищає установки магнітного захисту від металу. Збирає та здає в лабораторію металомагнітні домішки. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації і устаткування від залишків сировини та готової продукції. Вмикає та вимикає обслуговуване устаткування, усуває несправності в його роботі. Регулює швидкість руху та товщину шару продукту, що надходить на очищення. Очищає, змащує, промиває устаткування та деталі. Прибирає робочу зону та устаткування. Бере участь у підготовці приміщень до газації.

Повинен знати: правила очищення сировини та готової продукції від металомагнітних домішок на комбікормових заводах; правила маркування та зашивання мішків з готовою продукцією; порядок транспортування, дроблення, сепарування на найпростіших механізмах; принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів, мішкозашивальних машин та іншого аналогічного за складністю устаткування; норми вантажопідйомності магнітних підков; способи очищення установок магнітного захисту від металу; систему змащення та змащувальні матеріали, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічні процеси дроблення шроту, макухи та іншої сировини; сепарування, дозування мінералів на тарілчастих дозаторах, сушіння солі, крейди; затарювання готової продукції в мішки на всіх типах ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок. Зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Приймає, переміщує сировину, розподіляє її по силосах з урахуванням якості продукції за допомогою всіх видів транспортерів. Завантажує та вивантажує продукти та сировину з місткостей. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу дробарок, сепараторів, тарілчастих дозаторів, сушарок для солі та крейди, транспортерів усіх видів, фільтрів, навантажувально-розвантажувальних пристроїв, ваговибійних апаратів усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок, мішкозашивальних машин на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками та іншого аналогічної складності обслуговуваного устаткування. Спостерігає за заповненням та випусканням зерна із силосів. Перевіряє правильність відважок, додержання стандартної ваги мішків з продукцією. Замінює сита на дробарках та сепараторах. Налагоджує та регулює роботу обслуговуваного устаткування. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продукту. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологію процесів дроблення шроту, макухи та іншої сировини, сепарування сировини, дозування мінералів, сушіння солі та крейди; порядок затарювання продукції на всіх типах ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок; правила зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками; правила заповнення силосів та подавання продуктів; будову та принцип роботи дробарок, сепараторів, тарілчастих дозаторів, сушарок для солі та крейди, фільтрів, ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок, та іншого аналогічної складності обслуговуваного устаткування; види сит та правила їх заміни; способи виявлення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічні процеси гранулювання розсипного комбікорму, дроблення гранул на крупки та сортування за фракціями під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде технологічні процеси дозування компонентів комбікормів та білково-вітамінних добавок на тарілчастих дозаторах, дроблення зернової сировини, мелясування (приймання рідких компонентів, подавання їх у сховище, підігрів та подавання у виробництво), сушіння різних продуктів на шнекових сушарках, приготування збагачувальних сумішей для виробництва комбікормів для різних видів та вікових груп сільськогосподарських тварин і птахів на комбікормових заводах, оснащених тарілчастими дозаторами. Вибиває продукцію на автоматичних карусельних установках. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу тарілчастих дозаторів, дробарок зернової сировини, змішувачів та іншого устаткування для виробництва меляси, шнекових сушарок, лінії приготування збагачувальних сумішей, грануляторів, спостерігає за заповненням силосів. Регулює подавання розсипного комбікорму, пари, зв'язувальних компонентів. Розраховує кількість мікродобавок та наповнювача для приготування збагачувальних сумішей. Зважує, просіює та змішує мікроелементи, вітаміни, антибіотики та наповнювачі. Забезпечує додержання встановленого режиму роботи обслуговуваного устаткування, регулює та налагоджує його роботу. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічні процеси та схеми дроблення зернової сировини, дозування компонентів комбікормів та білково-вітамінних добавок на тарілчастих дозаторах, приготування меляси та збагачувальних сумішей, сепарування, сушіння; порядок затарювання продукції на автоматичних карусельних установках; будову шнекових сушарок, автоматичних карусельних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування; асортимент та якість продукції; номенклатуру сировини для виробництва комбікормів, білково-вітамінних добавок, преміксів, збагачувальних сумішей, карбамідного концентрату; порядок ремонту обслуговуваного устаткування; правила та черговість пуску і зупинки устаткування; методи контролю роботи устаткування; правила підготовки приміщення до газації; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічні процеси дозування та змішування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів на комбікормових заводах, оснащених об'ємними дозаторами. Веде процеси гранулювання розсипного комбікорму на технологічних лініях; приготування збагачувальних сумішей для виробництва комбікормів; дроблення гранул на крупки та сортування їх за функціями; сушіння продукту на сушарках різних конструкцій; виробництва карбамідного концентрату на екструдерах. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює роботу об'ємних дозаторів, сушарок різних конструкцій, екструдерів. Налагоджує режим роботи устаткування за заданим рецептом комбікорму. Розраховує необхідну кількість сировини. Контролює якість виробленої продукції; навантаження на устаткування та ефективність роботи лінії. Забезпечує взаємопов'язану роботу устаткування технологічних ліній з виробництва комбікормів. Контролює додержання норм виходу продукції. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож, організовує їх своєчасний ремонт. Веде облік переробленої сировини, виробленої готової продукції, некормових відходів. Веде змінний журнал та іншу документацію. Бере участь у ремонті устаткування комбікормових заводів. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування комбікормового заводу. Керує бригадою робітників.

Повинен знати: правила ведення технологічного процесу виробництва комбікормів на комбікормових заводах, оснащених об'ємними дозаторами; схему технологічного процесу дозування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів; будову устаткування комбікормових заводів, прийоми його ефективного використання; показники (норми) якості сировини, готової продукції; рецепти комбікормів; норми питомих навантажень на устаткування та способи їх регулювання; порядок проведення планово-запобіжних ремонтів устаткування; порядок заповнення журналу обліку переробленої сировини, вироблення готової продукції та іншої документації; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде та організовує технологічні процеси дозування та змішування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів на комбікормових заводах, оснащених ваговими дозаторами та багатокомпонентними вагами. Обслуговує, спостерігає і контролює з пульта керування роботу вагових дозаторів, багатокомпонентних ваг та іншого особливо складного устаткування. Контролює з пульта керування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами лабораторних аналізів та органолептично хід технологічних процесів дозування і змішування комбікормів, додержання заданих режимів, а також за навантаженнями на устаткування. Забезпечує взаємопов'язану роботу устаткування комбікормового заводу. Регулює та налагоджує режим роботи обслуговуваного устаткування, систем пневматичного транспорту та аспірації. Працює з перфокартами, перевіряє відповідність рецепта на перфокарті до зчитувального пристрою. Забезпечує автоматичний режим процесів дозування та змішування компонентів. Розраховує норми виходу продукції. Пускає та зупиняє устаткування комбікормового заводу з пульта керування або за допомогою засобів ручного керування. Організовує забезпечення нормальною санітарного стану робочих зон та устаткування комбікормового заводу. Керує бригадою робітників.

Повинен знати: правила організації та ведення технологічного процесу на комбікормових заводах, оснащених ваговими дозаторами та багатокомпонентними вагами; будову пульта керування, контрольно-вимірювальних приладів; норми та методи розрахунку норм виходу продукту та відходів; правила роботи з перфокартами; конструктивні особливості устаткування комбікормового заводу; технологічні властивості, найбільш оптимальні величини вологості перероблюваної сировини, готової продукції та вимоги до їх якості; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 5 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНА

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення зерна від металомагнітних домішок шляхом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загорож, вмонтованих в устаткування. Приймає, переміщує, очищає, сушить та розподіляє зерно по силосах або на подальше оброблення з урахуванням його якості під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде процес спалювання палива в топках зерносушарок, обслуговує, спостерігає та контролює роботу магнітних установок, вентиляторів, циклонів. Бере участь в обслуговуванні та спостерігає за роботою транспортерів, найпростіших очисних машин та сушарок; спостерігає за правильним заповненням силосів. Регулює швидкість руху та товщину шару зерна, що надходить на очищення від металу. Очищає установки магнітного захисту та збірники від металу. Збирає та здає в лабораторію металомагнітні та інші домішки. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації та устаткування від залишків зерна та відходів. Періодично очищає шахти, топки, форсунки зерносушарок. Зачищає зерносушарки, сепаратори та інше устаткування в разі зміни оброблюваної культури. Допомагає під час відбирання проб. Вмикає та вимикає обслуговуване устаткування, бере участь в усуненні дрібних несправностей. Бере участь у підготовці силосів, елеваторів та інших об'єктів до газації. Прибирає робочу зону та устаткування.

Повинен знати: основні знання про зернові культури та якість зерна; правила очищення зерна від металомагнітних домішок; правила та порядок очищення, сушіння, приймання, переміщення зерна, розподіл його по силосах, спалювання палива в топках зерносушарок; принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів та іншого аналогічного за складністю устаткування; норми вантажопідйомності магнітних підков; способи очищення установок магнітного захисту від металу; систему змащування та мастильні матеріали, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає, переміщує зерно, насіння олійних, бобових та інших культур, розподіляє їх по силосах або на оброблення з урахуванням якості зерна за допомогою всіх видів транспортерів; сепарує зерно на сепараторах, трієрах; обмолочує качани кукурудзи, розділює насіння, зерно на фракції на калібрувальних машинах та трієрах; протруює насіння на протруювачах та інших спеціальних апаратах. Сушить зерно різних культур, насіння бобових та олійних культур, кукурудзи в качанах продовольчого, фуражного призначення в барабанних зерносушарках. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів усіх типів, сепараторів, молотарок для обмолоту качанів кукурудзи, трієрів, калібрувальних машин, протруювачів та барабанних сушарок, фільтрів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування. Бере участь у заміні сит. Налагоджує та регулює режим роботи обслуговуваного устаткування. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Виявляє несправності в роботі обслуговуваного устаткування і бере участь у його ремонті. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування. Веде облік роботи зерносушарки за зміну. Веде облік просушеного зерна.

Повинен знати: порядок приймання та правила сепарування зерна, обмолоту качанів кукурудзи, розділення насіння, зерна на фракції; протруювання насіння, сушіння зерна, насіння; будову транспортерів, трієрів, молотарок для обмолоту кукурудзи, калібрувальних машин, протруювачів, барабанних сушарок, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування; способи приготування емульсій для захисного покриття; способи заправлення ядохімікатами протруювачів, допустимі норми їх витрат для приготування розчину; ознаки отруєння, способи запобігання йому та заходи з надання допомоги потерпілим; вимоги до якості протруюваного насіння; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічні процеси очищення зерна, насіння на складних зерноочисних, зерносортувальних машинах-агрегатах; сушіння зерна різних культур, насіння олійних та бобових культур, кукурудзи в качанах у пересувних, камерних сушарках, шахтних сушарках продуктивністю до 30 т на годину; спалювання палива в топках обслуговуваних зерносушарок. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів, трієрів, складних зерноочисних та зерносортувальних машин-агрегатів, пересувних, камерних, шахтних зерносушарок, калібрувальних машин, іншого обслуговуваного устаткування, бере участь у його ремонті. Керує роботою апаратника нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічні процеси та схеми очищення, сортування зерна та насіння на складних зерноочисних та зерносортувальних машинах-агрегатах, сушіння зерна та насіння в пересувних, камерних та шахтних сушарках; технологічний режим та правила регулювання горіння та складання сумішей теплоносія; будову складних зерноочисних та зерносортувальних машин-агрегатів, калібрувальних машин, пересувних, шахтних зерносушарок, іншого аналогічного устаткування; типи та види оброблюваного зерна, показники їх якості; порядок ремонту обслуговуваного устаткування, заміни сит, їх номери та види; правила та черговість пуску і зупинки устаткування; методи контролю роботи і способи виявлення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес сушіння зерна різних культур продовольчого, фуражного та насіннєвого призначення на шахтних сушарках продуктивністю понад 30 т на годину. Спалює паливо в топках обслуговуваних сушарок. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює за роботою шахтних зерносушарок та обслуговуваного допоміжного устаткування. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, кількість та температуру сушильного агента, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах та охолодження просушеного зерна в охолоджувальній камері. Регулює процес горіння, тяги та температурний режим на обслуговуваному устаткуванні. Контролює якість сушіння зерна. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Пускає та зупиняє устаткування. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та всього устаткування. Керує бригадою робітників.

Повинен знати: правила ведення технологічного процесу сушіння зерна та спалювання рідкого палива в топках шахтних зерносушарок; будову зерносушарок різних систем (окрім рециркуляційних) та іншого складного устаткування, прийоми їх ефективного використання; параметри та режими сушіння зерна; технологічні властивості зерна; найбільш оптимальні величини вологості зерна після сушіння; вимоги до якості зерна та насіння різних культур і державні стандарти на них; особливості роботи з різними культурами; заходи щодо економії палива та електроенергії; порядок проведення планово-запобіжного ремонту; правила ведення технічної документації; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде та організовує технологічний процес оброблення (сушіння) зерна і насіння різних культур продовольчого, фуражного і насіннєвого призначення у газорециркуляційних, рециркуляційно-ізотермічних зерносушарках і зерносушарках із попереднім підігріванням зерна. Обслуговує, спостерігає і контролює роботу зерносушарок з рециркуляцією зерна з пульта керування. Спалює газоподібне паливо. Регулює процес горіння, тяги і температурний режим на обслуговуваному устаткуванні. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, попереднє нагрівання зерна, кількість і температуру сушильного агенту, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах, охолодження просушеного зерна в охолоджувальних камерах. Визначає кратність рециркуляції і вибір режимів сушіння зерна. Забезпечує якість сушіння і зниження вологості зерна і насіння відповідно до вимог державного стандарту. Розраховує необхідну кількість і температуру теплоносія та вологості зерна. Контролює роботу устаткування з попереднього очищення зерна. Спостерігає за роботою топок, насосів, паливопроводів, повітродувок та іншого устаткування. Керує бригадою робітників.

Повинен знати: правила організації і ведення технологічного процесу сушіння зерна; будову пульта керування, контрольно-вимірювальних приладів, устаткування зони обслуговування, правила його експлуатації та ефективного використання; технологічні властивості зерна різних культур і показники його якості; основні дані про паливо і норми його витрат; методи визначення якості зерна; інструкції із сушіння зерна продовольчого, кормового та насіннєвого призначення; технологічний режим і правила регулювання процесу горіння палива і складання суміші теплоносія; основні вимоги до топок зерносушарок; правила і способи налагодження та регулювання режиму роботи зерносушильного устаткування; правила черговості пуску та зупинки устаткування з пульта керування; методи контролю роботи і виявлення несправностей у роботі устаткування; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 5 розряду - не менше 1 року.

5. МАШИНІСТ ЗЕРНОВИХ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує внутрішньоскладськими стаціонарними механізмами під час навантаження та вивантаження зернових і таропакувальних вантажів. Обслуговує стаціонарні і пересувні транспортери, транспортери типу "норій", скидальні візки, механічні лопати і поворотні труби під час завантаження та вивантаження зерна у силосах і складах, переміщення зерна і продукції на навантажувально-розвантажувальних роботах. Проводить технічне обслуговування механізмів. Підключає та відключає машини від джерел живлення. Виявляє несправності в роботі механізмів та усуває найпростіші з них. Забезпечує нормальний санітарний стан робочої зони і обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: принцип роботи транспортерів, транспортерів типу "норій", скидальних візків, механічних лопат, поворотних труб, лебідок, їх пускового устаткування; технологічні схеми розміщення та переміщення зерна на елеваторах, складах; правила забезпечення збереження якості і кількості зерна.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує навантажувачами різних типів, самоподавачами на електричному приводі, однотипними автомобілепідйомниками під час навантаження і вивантаження зерна та інших вантажів. Обслуговує та регулює роботу навантажувально-розвантажувальних механізмів. Пускає та зупиняє електродвигуни. Перевіряє кріплення тросів і гальм, стан маслопроводів, насосів і нагнітальних ліній гідросистем автомобілепідйомника. Виявляє несправності в роботі механізмів та усуває їх.

Повинен знати: будову, призначення та принцип роботи вагононавантажувачів, вагонорозвантажувачів, автомобілепідйомників, самоподавачів; правила технічної експлуатації електродвигунів та догляду за ними; способи виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, виявлення та усунення несправностей у роботі механізмів; основи слюсарної та електрослюсарної справи; правила заправки гідросистеми маслом і змащування двигунів та підйомних механізмів; правила проведення технічного огляду обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста зернових навантажувально-розвантажувальних машин 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує самохідними зернонавантажувачами, акумуляторними автонавантажувачами, інерційними вагононавантажувачами, пересувними пневматичними установками під час навантаження та вивантаження всіх видів вантажів із суден, барж, вагонів, автомобілів. Перевіряє правильність заземлення рам і двигунів. Пускає і зупиняє електродвигуни. Проводить технічне обслуговування машин, чистить, змащує. Бере участь у ремонті обслуговуваних машин.

Повинен знати: основні знання про зерно і продукти його перероблення; будову, технічні характеристики, призначення і принцип роботи пересувних пневматичних установок, самохідних зернонавантажувачів, акумуляторних автонавантажувачів, інерційних вагонорозвантажувачів; правила підготовки навантажувачів до роботи; правила водіння, сигналізації і вуличного руху під час керування самохідними навантажувачами; способи виконання навантажувально-розвантажувальних робіт та правила укладання вантажів, причини виникнення несправностей у роботі механізмів і способи їх усунення; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста зернових навантажувально-розвантажувальних машин 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує стаціонарними плавучими пневматичними перевантажувачами різного типу під час вивантаження зерна із суден, барж і вагонів та переміщує його до берегових приймальних пристроїв. Обслуговує та встановлює за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв оптимальний режим роботи перевантажувачів, відповідних параметрів вакууму і підтримує їх у процесі роботи. Забезпечує допустиму температуру нагрівання підшипників турбонасосів та безперебійну роботу змащувальних систем, роботу повітродувної машини і пневматичних перевантажувачів, регулює їх роботу. Виявляє, усуває несправності та запобігає їх виникненню в роботі обслуговуваних машин та всієї системи перевантажувачів. Проводить періодичний огляд, промивання, очищення та поточний ремонт окремих вузлів, механізмів і деталей. Складає дефектні відомості на ремонт устаткування.

Повинен знати: будову, конструктивні особливості, технічну характеристику навантажувально-розвантажувальних машин, експлуатаційні показники та умови, що забезпечують їх ефективну роботу під час переміщення різних культур зерна (максимальну продуктивність з найбільш економними витратами електроенергії): схему вивантаження та переміщення зерна; способи запобігання та усунення несправностей у роботі всього навантажувально-розватажувального устаткування; правила регулювання роботи турбонасосів; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4 розряду - не менше 1 року.

6. МЕЛЬНИК

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес розмелювання продовольчих та фуражних культур (зернових, бобових та ін.) на вальцьових млинах продуктивністю до 50 т зерна за добу та всіх жорнових млинах із виконанням операцій з підготовки зернопродуктів до помелу: очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна, гідротермічно оброблює зерно, готує помельні суміші. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна на розмелювання, заданий ступінь здрібнення (величини продуктів розмелювання), якість проміжного та кінцевого продукту. Зважує, пакує та транспортує борошно. Регулює за допомогою різних пристроїв паралельність робочих площин, верхнього та нижнього каменів жорнових посадів, вальців, правильність установлення бігуна, площини посадки обручів, швидкість руху та продуктивність. Насікає та наковує жорна, веде балансування та встановлення посадів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. На невеликих млинах веде документацію з обліку сировини та готової продукції.

Повинен знати: схеми технологічних процесів підготовки зерна до помелу, розмелювання та просіювання; будову та принцип роботи розмельного, просіювального, зерноочисного та допоміжного устаткування; борошномельні властивості продовольчих та фуражних культур; норми витрат сировини, стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію; умови ефективної роботи устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мельника 3 розряду - не менше 1 року.

                            3-й розряд

- у разі виконання робіт без насікання та наковування жорен.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

7. ОПЕРАТОР ДЕЗІНСЕКЦІЙНИХ УСТАНОВОК

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес аерозольної і вологої дезінсекції зерносховищ та території навколо них, а також зернопродуктів у складах. Обслуговує, спостерігає і контролює роботу аерозольних генераторів та обприскувачів. Готує установку до роботи. Підключає і контролює правильність підключення установок до силової мережі, справність комунікацій, контрольно-вимірювальних приладів. Розраховує кількість та дозує отрутохімікати, що подаються. Веде облік витрачених отрутохімікатів. Налагоджує установки на необхідний режим роботи. Керує установками, спостерігає та регулює їх роботу. Виявляє, усуває відмови та запобігає їх виникненню в електромеханічній і гідравлічній системах установок. Проводить періодичний огляд, очищення та поточний ремонт окремих вузлів і механізмів. Складає відомості на ремонт устаткування. Контролює безпеку обслуговуючого персоналу установок. Протирає устаткування після проведення дезінсекцій.

Повинен знати: правила проведення дезінсекції об'єктів за допомогою аерозольних генераторів та обприскувачів; будову і принцип роботи обслуговуваних установок, принципову електричну схему, гідросхему; властивості отрутохімікатів та правила поводження з ними; заходи безпеки і правила застосування захисних засобів та пристроїв; способи надання першої допомоги в разі отруєнь; способи запобігання та усунення несправностей у роботі устаткування; правила з безпечного ведення робіт під час експлуатації високовольтного устаткування та посудин, що працюють під тиском.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес фумігації і радіаційної дезінсекції зерна у складах, елеваторах, зернопереробних підприємствах та інших об'єктах за різних атмосферних умов (температурі, вологості) фумігаційними установками і радіаційними дезінсекторами. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу установок і систем автоматизації. Керує установками в автоматичному режимі. Установлює газорозподільні системи всередині об'єкта, готує балони та інші місткості з отрутохімікатами та підключає їх до пневмогазової системи. Контролює вміст фумігантів у знезаражувальному об'єкті в період експозиції. Регулює кількість фуміганта, що подається на об'єкт. Виявляє, усуває та запобігає відмовам у пневмогазовій системі установок.

Повинен знати: правила і організацію проведення дезінсекції об'єктів за допомогою установок усіх типів; правила регулювання процесу фумігації; будову, конструктивні особливості дезінсекційних установок усіх типів, принципову гідропневмогазову комбіновану схему; правила безпеки праці під час експлуатації радіаційних установок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора дезінсекційних установок 4 розряду - не менше 1 року.

8. ОПЕРАТОР ПАКЕТОФОРМУВАЛЬНИХ МАШИН

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує пакетоформувальною машиною під час укладання мішків із сипкими продуктами (матеріалами) у пакети масою 900 - 1200 кг. Обслуговує та контролює роботу пакетоформувальної машини в автоматичному та ручному режимах, стаціонарні, транспортні механізми, машини для прокатування (ущільнення) мішків, автоматичні пристрої для подавання порожніх піддонів у машину, механізми для стропування пакетів. Налагоджує і регулює механічні частини машини за допомогою програмувального пристрою на відповідний вид вантажів (тип мішків, масу, вид і сортність вантажу). Налагоджує машини для прокатування мішків залежно від числа шарів у пакеті. Виявляє, усуває та запобігає несправностям в електромеханічній системі і датчиків положення робочих органів машини, мішків і пакета. Проводить періодичний огляд, очищення та поточний ремонт окремих вузлів і механізмів машин. Складає відомості на ремонт устаткування. Забезпечує нормальний санітарний стан робочої зони та обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологію укладання мішків у пакети; будову і правила експлуатації пакетоформувальної машини; кінематичну і принципову електричну схему автоматизації; фізико-механічні властивості мішків; способи запобігання та усунення несправностей у роботі машини, за винятком блоків автоматичного керування; правила регулювання елементів автоматичного керування; способи переналагодження машини та прокачувальної машини з одного вантажу на інший; основи слюсарної та електрослюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною 4 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 року

N пор.
Назви професій за
цим розділом
Діапазон
розрядів
Назви професій за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
1
Апаратник
борошномельного
виробництва
2 - 6
Аппаратчик
мукомольного
производства
2 - 6
2
Апаратник
комбікормового
виробництва
2 - 6
Аппаратчик
комбикормового
производства
2 - 6
3
Апаратник
круп'яного
виробництва
2 - 6
Аппаратчик
крупяного
производства
2 - 6
4
Апаратник
оброблення зерна
2 - 6
Аппаратчик
обработки зерна
2 - 6
5
Машиніст зернових
навантажувально-
розвантажувальних
машин
2 - 5
Машинист зерновых
погрузочно-
разгрузочных машин
2 - 5
6
Мельник
3 - 4
Мельник
3 - 4
7
Оператор
дезінсекційних
установок
4 - 5
Оператор
дезинсекционных
установок
4 - 5
8
Оператор
пакетоформувальних
машин
5
Оператор
пакетоформирующих
машин
5

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N пор.
Назви професій за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Назви професій за
цим розділом
Діапазон
розрядів
1
Аппаратчик
комбикормового
производства
2 - 6
Апаратник
комбікормового
виробництва
2 - 6
2
Аппаратчик
крупяного
производства
2 - 6
Апаратник
круп'яного
виробництва
2 - 6
3
Аппаратчик
мукомольного
производства
2 - 6
Апаратник
борошномельного
виробництва
2 - 6
4
Аппаратчик
обработки зерна
2 - 6
Апаратник
оброблення зерна
2 - 6
5
Машинист зерновых
погрузочно-
разгрузочных машин
2 - 5
Машиніст зернових
навантажувально-
розвантажувальних
машин
2 - 5
6
Мельник
3 - 4
Мельник
3 - 4
7
Оператор
дезинсекционных
установок
4 - 5
Оператор
дезінсекційних
установок
4 - 5
8
Оператор
пакетоформирующих
машин
5
Оператор
пакетоформувальних
машин
5

ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ. ВИРОБНИЦТВО МАКАРОННИХ ВИРОБІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ

1. ДРІЖДЖОВИК

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує заварку рідких дріжджів та закваску під керівництвом дріжджовика або тістороба вищої кваліфікації. Одержує та підготовляє сировину і матеріали. Розводить пресовані дріжджі та інші компоненти. Спостерігає за подаванням рідких дріжджів у тістомісильне відділення. Миє чани, посуд та інвентар.

Повинен знати: технологічний процес приготування рідких дріжджів; правила експлуатації машин та устаткування дріжджового цеху.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес розмноження та вирощування дріжджів біохімічним методом для вироблення хліба до 10 т за зміну. Стерилізує живильні середовища для рідких дріжджів та заквасок. Контролює охолодження та зацукровування. Готує рідкі дріжджі, заварки та затори для виробництва поліпшених заварних сортів хліба. Активізує пресовані дріжджі. Контролює консистенцію, якість дріжджів та дріжджового молочка, їх температуру. Визначає кислотність і підіймальну силу дріжджів. Відбирає проби, дозує, відпускає дріжджі на виробництво. Виконує контрольні аналізи. Обслуговує устаткування дріжджового цеху. Регулює погодинний режим дозування живильних середовищ, води та повітря. Підтримує встановлену температуру, густину та кислотність середовища. Проводить санітарне оброблення всіх місткостей. Веде облік, контроль за чистотою устаткування, посуду, інвентаря.

Повинен знати: способи вимірювання температури дріжджів, визначення їх кислотності і підіймальної сили; способи та правила дозування рідких дріжджів і дріжджового молочка, їх значення для приготування хліба; методи органолептичного контролю виробництва рідких дріжджів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дріжджовика 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

- у разі ведення процесу розмножування і вирощування дріжджів біохімічним методом для виробництва хліба понад 10 т за зміну.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дріжджовика 3 розряду - не менше 1 року.

2. МАШИНІСТ МАШИН ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА ЗМАЗУВАННЯ ЛИСТІВ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує та обслуговує машини для чищення та змазування металевих листів. Підвозить листи, чистить забруднені місця за допомогою скребка вручну. Заливає олію. Контролює фетрові вкладиші у мастильному барабані та утримує їх у робочому стані. Спостерігає за металевими щітками, регулює їх висоту відносно металевих листів. Підвозить і відвозить візки з листами до обробних столів і до машин.

Повинен знати: будову і правила експлуатації обслуговуваних машин; вимоги до санітарного утримання металевих листів та устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3. МАШИНІСТ НАНИЗУВАЛЬНИХ МАШИН

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує та регулює роботу нанизувальних машин продуктивністю до 2 т бубличних виробів за зміну. Вибраковує вироби за органолептичними ознаками. Укладає низки на вагонетки чи стіл. Навішує шпагат на голки. Спостерігає за набором в'язок і бубликів. Направляє бубличні вироби, що надходять по транспортеру, від печі до голок машини. За відсутності транспортерів підносить бубличні вироби до робочого місця, відвозить вагонетки в експедицію і здає готову продукцію.

Повинен знати: державні стандарти на готові вироби; будову та правила експлуатації нанизувальних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста нанизувальних машин 1 розряду - не менше 0,5 року.

                            3-й розряд

- у разі керування нанизувальними машинами продуктивністю понад 2 т бубличних виробів і регулювання їх роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста нанизувальних машин 2 розряду - не менше 1 року.

                            1-й розряд

- у разі нанизування бубликів вручну.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. МАШИНІСТ ОБШПАРЮВАЛЬНОГО АГРЕГАТА

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Укладає касети з напівфабрикатами на колиски обшпарювального агрегата та обварені тістові кільця на вагонетки або транспортер. Посипає напівфабрикати маком, кмином, сіллю. Чистить та миє устаткування, касети. Виконує інші роботи під керівництвом машиніста обшпарювального агрегата вищої кваліфікації.

Повинен знати: основи технологічного процесу обшпарювання тіста; правила визначення готовності сформованих бубличних виробів до обшпарювання; принцип роботи обшпарювального агрегата.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес обшпарювання тістових заготовок. Регулює роботу обшпарювального агрегата, встановлює в нього касети. Укладає касети з напівфабрикатами на вагонетки або транспортер. Укладає звільнені від бубликових виробів листи в пруфер або на вагонетку. Завантажує тістові кільця в обшпарювальний котел. Спостерігає і контролює процес обшпарювання. Вивантажує заготовки і розкладає їх на столі або дошках, листах, касетах. Надає заготовкам необхідної форми. Посипає маком, кмином, сіллю. Встановлює дошки, листи, касети із заготовками на стелажі, вагонетки або передає на підсушування.

Повинен знати: технологічний процес оброблення та обшпарювання тіста; методи визначення готовності сформованих тістових заготовок до обшпарювання та випікання; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста обшпарювального агрегата 2 розряду - не менше 1 року.

5. МАШИНІСТ ПОТОЧНОЇ ЛІНІЇ ФОРМУВАННЯ ХЛІБНИХ ВИРОБІВ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес формування хлібних паличок, соломки та інших хлібних виробів на потоковій лінії. Спостерігає за подаванням тіста від тістомісильних машин до тістообробного агрегата з додержанням чіткого інтервалу заповнення бункера тістом. Контролює безперервність та товщину тістової стрічки, переміщає тісто між формувальними та прокатними валами. Регулює подавання тіста у формувальні вали, швидкість пружинного транспортера. Спостерігає за роботою різального вузла на задану довжину тістових заготовок. Укладає джгути на піддони. Вибраковує нестандартні заготовки. Спостерігає та контролює правильне введення піддонів у формувальну машину, правильне завантажування піддонів в автоматичну вистоювальну шафу, температурний режим у вистоювальній шафі. Пускає та зупиняє лінію. Виявляє та усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологічний процес формування та вистоювання тіста на потоковій лінії формування хлібних виробів; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування лінії; стандарти на продукцію, яка випускається; методи органолептичної оцінки якості тіста; вимоги до якості та консистенції тіста, маси та форми виробів; вплив якості тіста на масу виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

6. МАШИНІСТ ТІСТООБРОБНИХ МАШИН

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує ділильні, формувальні, заокруглювальні, джгуторізальні машини всіх типів. Регулює надходження тіста у приймальний пристрій машини. Перевіряє якість і масу шматків тіста. Змащує і чистить окремі вузли машин. Укладає дошки і листи з напівфабрикатами на вагонетку, транспортер або пруфер. Виконує інші роботи під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес оброблення та вистоювання тіста; методи органолептичної оцінки якості тіста; вимоги до якості тіста, маси і форми виробів; вплив якості тіста на масу виробів та на роботу механізмів; сорти тіста і готової продукції; будову, принцип роботи та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

- у разі обслуговування тістообробного агрегата або однієї ділильної машини для оброблення штучних сортів хліба, булочних, бубличних і сухарних виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією машиніста тістообробних машин 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

- у разі обслуговування тістообробного агрегата із завантаженням пруфера або двох ділильних машин, або однієї ділильної машини, яка працює на дві і більш печей.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж робота за професією машиніста тістообробних машин 3 розряду - не менше 1 року.

7. ОПЕРАТОР (КОЧЕГАР) ВИРОБНИЧИХ ПЕЧЕЙ

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання палива в топках виробничих печей при обслуговуванні до двох печей зі стаціонарним подом або до двох конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну до 3 т, які працюють на газовому паливі. Перевіряє справність системи печей та контрольно-вимірювальних приладів. Завантажує паливом печі. Регулює процес горіння палива, тягу, температурний режим, установлений для кожного сорту виробів. Контролює процес спалювання палива та його витрачання. Чистить топки. Видаляє шлак і золу. Підвозить паливо, відвозить шлак і золу.

Повинен знати: процеси, які відбуваються під час спалювання палива; основи технологічного процесу виробництва хлібобулочних виробів; види, сорти та тепловіддачу палива; способи та правила спалювання різних видів палива і методи його економного витрачання; тривалість випікання різних сортів виробів, що виготовляються; порядок зволожування пекарної камери; вплив температурного і парового режимів на якість виробів; будову, принцип роботи і правила експлуатації обслуговуваних печей і контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Наявність посвідчення на право обслуговування хлібопекарських печей та парових котлів.

                            3-й розряд

- у разі обслуговування трьох і більше печей зі стаціонарним подом або трьох і більше конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну до 3 т, або до двох конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну понад 3 до 10 т, або однієї сушильної камери, які працюють на газовому паливі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією оператора (кочегара) виробничих печей 2 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення на право обслуговування хлібопекарських печей та парових котлів.

                            4-й розряд

- у разі обслуговування трьох і більше конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну понад 3 до 10 т, або однієї і більше конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну понад 10 т, або двох і більше сушильних камер, які працюють на газовому паливі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора (кочегара) виробничих печей 3 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення на право обслуговування хлібопекарських печей та парових котлів.

Примітки:

1. У разі обслуговування виробничих печей, які працюють на твердому і рідкому паливі, тарифікація встановлюється на розряд вище.

2. У разі одночасного обслуговування печей і парових котлів, що знаходяться в одному приміщенні, два парових котли низького тиску прирівнюються до однієї печі середньої потужності.

8. ОПЕРАТОР ПОТОКОВО-АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічні процеси виготовлення макаронних виробів на потоково-автоматичних лініях продуктивністю до 1 т за годину; замішує тісто і випресовує макаронні вироби, розвішує на бастуни, проводить попереднє та остаточне висушування, знімає готову продукцію. Регулює роботу шнекових пресів, сушарок безперервної дії, машин для різання та розкладання виробів, зв'язуючих пневмотранспортерів та інших машин і механізмів лінії. Розробляє та програмує установлений технологічний режим - параметри на кожній стадії технологічного процесу автоматичної лінії із сушінням макаронів у підвішеному стані. Забезпечує безперебійну і синхронну роботу машини і апаратів, що входять до автоматичної лінії, з пульта керування. Підналагоджує та регулює вузли і механізми лінії в процесі роботи. Контролює всі стадії технологічного процесу. Веде технологічний журнал.

Повинен знати: будову і конструктивні особливості устаткування потоково-автоматичної лінії; технологію виготовлення макаронних виробів на лінії; правила експлуатації і догляду за устаткуванням; будову контрольно-вимірювальних приладів і правила користування ними; правила пуску і зупинки машин і апаратів лінії; вимоги державних стандартів до якості виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу приготування макаронних виробів на потоково-автоматичних лініях продуктивністю понад 1 т за годину.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора потоково-автоматичної лінії 5 розряду - не менше 1 року.

9. ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ БЕЗТАРНОГО ЗБЕРІГАННЯ СИРОВИНИ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає, зберігає, транспортує і підготовлює до виробництва борошно, цукор та інші види сировини до 10 т за зміну. Приймає сировину з автоборошновоза з пульта дистанційного керування. Контролює і спостерігає за рухом сировини у відповідні силоси або інші місткості і на виробництво. Періодично вмикає устаткування борошняних ліній у роботу для подавання у виробництво окремих сортів борошна. Регулює режим роботи дозаторів для забезпечення заданих співвідношень борошна різних сортів та інших видів сировини. Веде облік необхідної кількості сировини для забезпечення безперебійного виробничого процесу випікання хліба та іншої продукції. Веде облік борошна, цукру й інших видів сировини за сортами.

Повинен знати: технологічні процеси виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів; рецептури на вироби, що виготовляються; норми витрат сировини; умови зберігання та транспортування основної та додаткової сировини; державні стандарти на сировину; методи оцінки якості сировини; будову всіх механізмів та приладів установки безтарного зберігання та транспортування сировини; схеми комунікацій руху різних видів сировини.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

- у разі приймання, зберігання, транспортування і підготовки до виробництва борошна, цукру та інших видів сировини понад 10 т за зміну.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора установки безтарного зберігання сировини 4 розряду - не менше 1 року.

10. ПЕКАР

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів під керівництвом пекаря вищої кваліфікації. Змазує та укладає вироби на лотки, вагонетки, транспортер. Вибраковує вироби. Відвозить вагонетки з готовою продукцією і підвозить порожні вагонетки для завантажування. Перевіряє стан лотків. Змазує вручну форми.

Повинен знати: основи технологічного процесу випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів; тривалість випікання виготовлюваних виробів, ознаки їх готовності; способи укладання виробів на лотки, вагонетки, транспортер.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес випікання до 3 т хліба за зміну або до 2 т булочних виробів, або до 1 т сухарних чи бубличних виробів; випікання борошняно-кондитерських виробів у немеханізованих печах або в одній чи двох механізованих конвеєрних печах. Укладає тістові заготовки на лопати, листи, касети, форми. Насаджує тістові заготовки на під (або люльки) печі. Сушить сухарі в сушильних камерах і печах. Вибирає готові вироби з печей та камер. Контролює температурний і паровий режими пекарної та сушильної камер. Регулює рух пічного конвеєра і роботу механізмів для садіння, вибирання та зволоження хліба. Визначає готовність тістових заготовок до випікання. Укладає вироби в тару, на вагонетки, транспортери. Під час посадки тістових заготовок у піч для вироблення житніх сортів хліба обслуговує тістоділильну машину і контролює процес вистоювання тіста. У разі виробництва формового хліба - вибиває з форм; штучних та дрібноштучних виробів - надрізає вручну або на машині, змазує тісто; бубличних виробів - обсушує обварені тістові кільця; пиріжків - обжарює або випікає; у разі виробництва сухарних виробів завантажує сушильні камери вагонетками, печі - листами, касетами з напівфабрикатами. У разі невеликого обсягу робіт виконує операції з підготовки борошна до виробництва, замішує і формує тісто. Під час випікання виробів у жарових печах спостерігає, контролює роботу топки, підготовляє пекарну камеру до випікання. На пекарнях, обладнаних електропечами, розкладає тістові заготовки на листи, зважує їх, надрізає вручну; закочує вагонетки, укладає листи у вистоювальні і пекарні камери, викочує вагонетки з камер; спостерігає за режимом вистоювання і випікання; вибраковує і укладає готову продукцію у лотки.

Повинен знати: технологічні процеси виробництва хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів; параметри температурного та парового режимів випікання; способи розкладання виробів на поді, листах; методи визначення готовності тістових заготовок до випікання та якості готової продукції; способи регулювання тривалості випікання, зволоженості пекарної камери; фактори, що впливають на вихід хліба, та методи їх розрахунку; норми продуктивності печі; будову, принцип роботи та правила експлуатації обслуговуваного устаткування; державні стандарти на готову продукцію, що виробляється.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пекаря 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес випікання хліба понад 3 до 7 т за зміну або понад 2 т булочних виробів, або понад 1 т сухарних, бубличних виробів; випікання хліба з ручним садінням і надрізанням заготовок; випікання хліба в печах із садінням лопатами; випікання борошняно-кондитерських виробів у трьох і більше механізованих конвеєрних печах. Веде технологічні процеси обшпарювання і випікання бубличних виробів на лініях, обладнаних вистоювально-пічними агрегатами. Змазує подики люльок, насаджує тістові заготовки на подики люльок. Підтримує паровий і температурний режими в пекарній і обшпарювальній камерах. Регулює швидкість руху пічного конвеєра.

Повинен знати: технологічні процеси виробництва виготовлюваних виробів; будову і конструктивні особливості обслуговуваного устаткування, правила регулювання його роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пекаря 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу випікання хліба понад 7 т за зміну; випікання в тендерних печах або в разі одночасного обслуговування і вистоювально-пічного агрегата.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пекаря 4 розряду - не менше 1 року.

11. ПЕКАР КОМПЛЕКСНО-МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛІНІЇ

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес різання і формування тіста, остаточного вистоювання та випікання тістових заготовок на комплексно-механізованій лінії. Контролює масу тістових заготовок та готовність до випікання. Регулює роботу вузлів комплексно-механізованої лінії: тістоподільника, округлювача, закатки, автоматичного насаджувальника, пруфера остаточного вистоювання, надрізувача, вистоювально-пічного та обшпарювального агрегатів. Спостерігає і контролює температурний та паровий режими випікання. Перевіряє якість готової продукції. Розраховує режим роботи окремих машин комплексно-механізованої лінії для забезпечення синхронної роботи всієї потокової лінії.

Повинен знати: технологічний процес виробництва хлібобулочних виробів на комплексно-механізованій лінії; параметри режимів вистоювання та випікання, способи їх регулювання; методи визначення готовності тіста до випікання та якості готової продукції; фактори, що впливають на якість вистоювання, випікання та на вихід готової продукції; норми виходу та методи їх розрахунку; будову, конструктивні особливості та правила експлуатації обслуговуваного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; державні стандарти і технічні умови на сорти хлібобулочних виробів, що виготовляються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

12. ПЕКАР-МАЙСТЕР

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес із виробництва хлібобулочних виробів: понад 3 до 7 т хліба за зміну, до 5 т змішаного асортименту хлібобулочних виробів, до 2 т булочних виробів, до 700 кг сухарних або бубличних виробів, до 400 кг пряникових виробів. Спостерігає за роботою всього устаткування механізованих та автоматизованих ліній дільниці. Контролює додержання планового виходу готової продукції, виконання завдання щодо кількості, асортименту та якості виробів на всіх стадіях обслуговуваної дільниці за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та органолептичним методом оцінки. Запобігає та усуває причини відхилення від норм технологічного режиму, усуває несправності в роботі устаткування. Керує підлеглим персоналом, контролює додержання ним технологічного режиму, санітарно-гігієнічних вимог. У необхідних випадках виконує роботи на будь-якій виробничій дільниці. Розраховує кількість потрібної сировини і вихід готової продукції. Приймає та здає сировину, напівфабрикати і готову продукцію. Складає звітну документацію за зміну.

Повинен знати: сорти борошна, види додаткової сировини хлібопекарського виробництва; державні стандарти на сировину та готову продукцію; рецептуру на всі сорти і види виробів, що випускаються; органолептичні методи оцінки якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції, умови їх зберігання; методи ведення контролю та регулювання технологічного процесу на всіх стадіях виробництва; будову та правила експлуатації устаткування дільниці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пекаря 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу з виробництва хлібобулочних виробів: понад 7 т хліба, понад 5 т змішаного асортименту хлібобулочних виробів, понад 2 т булочних виробів, понад 700 кг сухарних або бубличних виробів, понад 400 кг пряникових виробів; у разі ведення процесу з виробництва хлібобулочних виробів на підприємствах, обладнаних тендерними печами і торнями, незалежно від їх продуктивності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пекаря-майстра 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу з виробництва хлібобулочних виробів на підприємствах, обладнаних установками безтарного зберігання сировини, тістоготувальними агрегатами та установками безперервної дії, комплексно-механізованими лініями, тунельними печами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пекаря-майстра 5 розряду - не менше 1 року.

13. ПОЛІМЕРИЗАТОРНИК МЕТАЛЕВИХ ФОРМ ТА ЛИСТІВ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес полімеризації антиадгезійною полімерною сполукою, яка забезпечує утворення полімерної плівки на внутрішній поверхні металевих форм та листів для випікання хліба. Оброблює кремнійорганічною рідиною транспортерні стрічки та тканини. Готує хімічні сполуки для оброблення металевих форм і листів та водну емульсію кремнійорганічної рідини потрібної концентрації. Підготовляє транспортерні стрічки та тканини для просочування кремнійорганічними рідинами: промиває в мильній воді, багаторазово обполіскує в чистій воді, просушує на повітрі та в сушильних камерах. Проводить термічне оброблення просочених стрічок та тканин у сушильній шафі (камері). Обпалює та проводить дробоструминне оброблення металевих форм та листів, покриває їх антиадгезійною полімерною сполукою шляхом розпилення, сушить та подає в піч для полімеризації. Регулює температурний режим печі під час полімеризації. Вивантажує стрічки, тканини, форми, листи із сушильної шафи та печі; вибраковує, подає до місця зберігання. Веде облік витрат сировини, хімічних реактивів та лаку, а також технічну документацію.

Повинен знати: властивості застосовуваних хімічних реактивів та полімерних матеріалів; правила регулювання процесу полімеризації; вимоги до якості полімерних матеріалів та підготовлених розчинів; технологічні інструкції на покриття форм та листів; технологію процесу полімеризації, просочування та термооброблення стрічок і тканин кремнійорганічними рідинами; вимоги до якості покритих форм та оброблених стрічок і тканин; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

14. ПРЕСУВАЛЬНИК НАПІВФАБРИКАТУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення напівфабрикатів макаронних виробів на шнекових, вакуумних та гідравлічних пресах безперервної та періодичної дії при високому тиску. Підігріває та зволожує сировину до встановлених норм для підтримання стабільної вологості тіста. Забезпечує рівномірне подавання борошна і води шляхом чіткої та безперебійної роботи дозувальних пристроїв. Визначає співвідношення компонентів, що входять до асортименту напівфабрикату макаронних виробів. Регулює роботу пресів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Контролює правильне ведення технологічного процесу на основі даних лабораторій. Забезпечує установлені норми виходу виробів та витрат компонентів сировини.

Повинен знати: технологічний режим виготовлення напівфабрикатів макаронних виробів, способи визначення правильності його ведення; будову пресів, вакуумних установок, правила їх експлуатації та обслуговування; будову контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; вимоги до якості пресування; норму виходу продукції і витрат сировини; способи забезпечення якості продукції; правила відбору проб; вимоги державних стандартів та технічні умови до якості макаронних виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

15. СУШИЛЬНИК ДОВГОТРУБЧАСТИХ МАКАРОНІВ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес сушіння довготрубчастих макаронів у дифузорних сушарках безперервної та періодичної дії. Змінює положення шиберів, клапанів та вентилів для забезпечення необхідних технологічних параметрів у зонах сушіння (температури, вологості, швидкості) та здійснює реверсування повітря по довжині макаронних трубок. Визначає органолептичним методом вологість напівфабрикату та момент закінчення його сушіння за умови досягнення заданої вологості виробу. Установлює та переміщує товарні вагонетки та сушильні шафи по сушильних апаратах і розміщує їх по зонах сушіння, залежно від асортименту. Перевіряє правильність різання та розкладання макаронів у касетах та касет у шафах. Контролює процес сушіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: технологічний процес та режим сушіння довготрубчастих макаронів; правила ведення та регулювання технологічного процесу сушіння: регулювання роботи перерозподільних пристроїв дифузорів залежно від показань психрометра; технологічні вимоги до якості напівфабрикату довготрубчастих виробів; органолептичні методи визначення якості напівфабрикату та готової продукції; вимоги державних стандартів та технічні умови до якості виробів; будову, технічні характеристики та правила експлуатації сушарок безперервної та періодичної дії, сушильних апаратів, дифузорів, вентиляторів та іншого устаткування сушарок; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів, електроапаратури та правила поводження з ними.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

16. ТІСТОРОБ

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Підвозить діжі з тістом до тістомісильних машин, відвозить на бродіння та до перекидних машин на перекидання. Очищає діжі та бункери від залишків тіста. Дозує густі та рідкі закваски. За відсутності перекидних машин перекладає тісто з діж на тістообробні столи та у приймальні пристрої ділильних машин. Виконує більш складні роботи під керівництвом тістороба вищої кваліфікації.

Повинен знати: принцип роботи та правила експлуатації тістомісильних та перекидних машин; способи та правила приготування тіста; методи визначення його готовності до оброблення; сорти борошна.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування тіста по всіх технологічних фазах на тістомісильних машинах періодичної дії на підприємствах потужністю до 3 т за зміну. Забезпечує роботу тістомісильних, перекидних машин та дозувальної апаратури за встановленим режимом. Готує опару, заварку, закваску тіста для виготовлюваних на підприємстві виробів. Дозує всі види необхідної сировини. Розподіляє закваски. Контролює процес бродіння опари, закваски та тіста.

Повинен знати: технологічний процес приготування опари, заквасок, тіста на тістомісильних машинах періодичної дії; встановлений технологічний режим та параметри приготування тіста; процеси, що відбуваються під час бродіння; методи розрахунку тривалості режиму приготування тіста; методи контролю та регулювання технологічного режиму; будову, принцип роботи обслуговуваного устаткування; правила дозування та відліку дозованих порцій; методи визначення готовності опари і тіста; сорти борошна та основних компонентів сировини; органолептичні методи оцінки якості сировини та тіста.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією тістороба 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування тіста по всіх технологічних фазах понад 3 до 15 т за зміну на тістомісильних машинах періодичної дії. Веде процес приготування тіста у бубликовому виробництві на лініях системи жорсткого кільцевого конвеєра; укладає тісто на стіл для вилежування, ріже на порції; визначає готовність тіста органолептично та подає його на обробну дільницю. Веде процес приготування тіста по всіх технологічних фазах на одному або двох тістоприготувальних агрегатах та установках безперервної дії. Регулює процес замішування і бродіння опари та тіста, подавання готового тіста в бункер ділильної машини, роботу автоматичних дозаторів сировини. Забезпечує необхідну температуру, кислотність і консистенцію тіста. Визначає його готовність. Очищає трубопроводи, дозувальну апаратуру та бункери. Завантажує дозувальні бачки окремими видами сировини та контролює процес її розчинення.

Повинен знати: технологічний процес приготування опари і тіста на тістоприготувальних агрегатах і установках безперервної дії, лінії системи жорсткого кільцевого конвеєра в бубликовому виробництві; методи контролю та регулювання технологічного режиму; способи перевірки правильності роботи дозувальних автоматів; будову та правила експлуатації автоматичної дозувальної апаратури та тістоприготувального устаткування безперервної дії; методи визначення готовності опари і тіста.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тістороба 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування тіста по всіх технологічних фазах понад 15 т за зміну на тістомісильних машинах періодичної дії. Веде процес приготування тіста під час виробництва розширеного асортименту хлібобулочних виробів. Веде процес приготування тіста по всіх технологічних фазах на трьох і більше тістоприготувальних агрегатах та установках безперервної дії або на трьох та більше тістомісильних машинах на хлібозаводах системи жорсткого кільцевого конвеєра.

Повинен знати: будову і конструктивні особливості обслуговуваного устаткування, правила регулювання його роботи; державні стандарти на готову продукцію.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тістороба 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

- за умови ведення технологічного процесу приготування тіста за всіма технологічними фазами понад 40 т за зміну.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тістороба 5 розряду - не менше 1 року.

Примітка. У разі приготування тільки опари тарифікація проводиться на один розряд нижче тістороба, зайнятого на приготуванні тіста.

17. УКЛАДАЛЬНИК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Укладає готову продукцію на вагонетки, в лотки, контейнери та іншу тару до 7 т хліба та до 1,2 т булочних виробів за зміну. Підраховує кількість здаваної в експедицію продукції. Контролює кількість хлібобулочних виробів у лотках, ящиках, вагонетках і контейнерах. Укладає продукцію на стелажі. Вибраковує готову продукцію за органолептичними ознаками. Переносить вручну, перевозить на вагонетках, етажерках, візках готову продукцію і тару.

Повинен знати: сорти виробів, стандарти на хлібобулочні вироби; правила укладання і вибраковування продукції за органолептичними ознаками.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

- у разі укладання та перевезення готової продукції понад 7 т хліба або понад 1,2 т булочних виробів за зміну.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладальника хлібобулочних виробів 2 розряду - не менше 1 року.

18. ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Формує штучні, дрібноштучні булочні, бубличні, сухарні і національні сорти виробів, пиріжки. Визначає готовність тіста до оброблення. Ділить тісто на шматки і зважує, підкочує, обробляє і надає їм установленої форми. Змазує і оздоблює тістові заготовки. У разі виготовлення пиріжків готує фарш. Укладає сформовані шматки тіста на стіл, дошки, листи, у форми, на вагонетки, транспортер. Змазує листи і форми. Виконує інші роботи за вказівкою пекаря-майстра.

Повинен знати: технологічний процес оброблення та вистоювання тіста; органолептичні методи оцінки якості тіста; тривалість і технологічні умови вистоювання тіста; вимоги до якості оброблення тіста; сорти борошна, хліба; стандарти на готову продукцію.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

- у разі формування і оздоблення дрібноштучних здобних, фігурних і листкових виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією формувальника тіста 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N пор.
Професії, вміщені
в цьому розділі
Діапазон
розрядів
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Дріжджовик
2 - 4
Дрожжевод
2 - 4
2
Машиніст машин для
чищення та
змазування листів
3
Машинист по чистке
и смазке листов
3
3
Машиніст
нанизувальних
машин
1 - 3
Машинист низальных
машин
1 - 3
4
Машиніст
обшпарювального
агрегата
2 - 3
Машинист
ошпарочного
агрегата
2 - 3
5
Машиніст поточної
лінії формування
хлібних виробів
4
Машинист поточной
линии формования
хлебных изделий
4
6
Скасовано

Машинист пруфера
2 - 3
7
Машиніст
тістообробних
машин
2 - 4
Машинист
тесторазделочных
машин
2 - 4
8
Оператор (кочегар)
виробничих печей
2 - 4
Кочегар
производственных
печей
2 - 4
9
Оператор потоково-
автоматичної лінії
5 - 6
Оператор поточно-
автоматической
линии
5 - 6
10
Оператор установки
безтарного
зберігання
сировини
4 - 5
Оператор установки
бестарного
хранения сырья
4 - 5
11
Пекар
2 - 5
Пекарь
2 - 5
12
Пекар комплексно-
механізованої
лінії
5
Пекарь комплексно-
механизированной
линии
5
13
Пекар-майстер
4 - 6
Пекарь-мастер
4 - 6
14
Полімеризаторник
металевих форм та
листів
4
Полимеризаторщик
металлических форм
и листов
4
15
Пресувальник
напівфабрикату
макаронних виробів
4
Прессовщик
полуфабриката
макаронных изделий
4
16
Сушильник
довготрубчастих
макаронів
4
Сушильщик
длиннотрубчатых
макарон
4
17
Тістороб
2 - 6
Тестовод
2 - 5
18
Укладальник
хлібобулочних
виробів
2 - 3
Укладчик
хлебобулочных
изделий
2 - 3
19
Формувальник тіста
3 - 4
Формовщик теста
3 - 4

ПЕРЕЛІК

професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1
Дрожжевод
2 - 4
Дріжджовик
2 - 4
2
Кочегар
производственных
печей
2 - 4
Оператор (кочегар)
виробничих печей
2 - 4
3
Машинист по чистке
и смазке листов
3
Машиніст машин для
чищення та
змазування листів
3
4
Машинист низальных
машин
1 - 3
Машиніст
нанизувальних
машин
1 - 3
5
Машинист
ошпарочного
агрегата
2 - 3
Машиніст
обшпарювального
агрегата
2 - 3
6
Машинист поточной
линии формования
хлебных изделий
4
Машини поточної
лінії формування
хлібних виробів
4
7
Машинист пруфера
2 - 3
Скасовано

8
Машинист
тесторазделочных
машин
2 - 4
Машиніст
тістообробних
машин
2 - 4
9
Оператор поточно-
автоматической
линии
5 - 6
Оператор потоково-
автоматичної
лінії
5 - 6
10
Оператор установки
бестарного
хранения сырья
4 - 5
Оператор установки
безтарного
зберігання
сировини
4 - 5
11
Пекарь
2 - 5
Пекар
2 - 5
12
Пекарь комплексно-
механизированной
линии
5
Пекар комплексно-
механізованої
лінії
5
13
Пекарь-мастер
4 - 6
Пекар-майстер
4 - 6
14
Полимеризаторщик
металлических форм
и листов
4
Полімеризаторник
металевих форм та
листів
4
15
Прессовщик
полуфабриката
макаронных изделий
4
Пресувальник
напівфабрикату
макаронних виробів
4
16
Сушильщик
длиннотрубчатых
макарон
4
Сушильник
довготрубчастих
макаронів
4
17
Тестовод
2 - 5
Тістороб
2 - 6
18
Укладчик
хлебобулочных
изделий
2 - 3
Укладальник
хлібобулочних
виробів
2 - 3
19
Формовщик теста
3 - 4
Формувальник тіста
3 - 4

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

N пор.
Професії
Діапазон
розрядів
1
2
3
Виробництво борошна та круп.
Виробництво готових кормів для тварин
КЕРІВНИКИ
1
Головний круп'яр

2
Головний питлівник

3
Начальник млина

ФАХІВЦІ
1
Круп'яр

2
Питлівник

РОБІТНИКИ
1
Апаратник борошномельного виробництва
2 - 6
2
Апаратник круп'яного виробництва
2 - 6
3
Апаратник комбікормового виробництва
2 - 6
4
Апаратник оброблення зерна
2 - 6
5
Машиніст зернових
навантажувально-розвантажувальних машин
2 - 5
6
Мельник
3 - 4
7
Оператор дезінсекційних установок
4 - 5
8
Оператор пакетоформувальних машин
5
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.
Виробництво макаронних виробів
РОБІТНИКИ
1
Дріжджовик
2 - 4
2
Машиніст машин для чищення та змазування
листів
3
3
Машиніст нанизувальних машин
1 - 3
4
Машиніст обшпарювального агрегата
2 - 3
5
Машиніст поточної лінії формування хлібних
виробів
4
6
Машиніст тістообробних машин
2 - 4
7
Оператор (кочегар) виробничих печей
2 - 4
8
Оператор потоково-автоматичної лінії
5 - 6
9
Оператор установки безтарного зберігання
сировини
4 - 5
10
Пекар
2 - 5
11
Пекар комплексно-механізованої лінії
5
12
Пекар-майстер
4 - 6
13
Полімеризаторник металевих форм та листів
4
14
Пресувальник напівфабрикату макаронних
виробів
4
15
Сушильник довготрубчастих макаронів
4
16
Тістороб
2 - 6
17
Укладальник хлібобулочних виробів
2 - 3
18
Формувальник тіста
3 - 4

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11 "Виробництва харчової промисловості".

Частина 2. Краматорськ, 2004 р.