ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

28.07.2004 N 323

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій правцівників

ВИПУСК 71

Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення

ФОНДОВИЙ РИНОК

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФЕСІОНАЛИ


(Зміст Довідника кваліфікаційних характеристик
див. ).

1. ПРОФЕСІОНАЛ З ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює формування системи реєстру за результатами розповсюдження випуску іменних цінних паперів або приймає її від попереднього реєстроутримувача чи емітента. Веде систему реєстру. Здійснює облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів; облік осіб, зареєстрованих в системі реєстру; складання на дату обліку реєстру власників іменних цінних паперів; внесення на особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб інформації про їх уповноважених осіб; порівняння кількості цінних паперів, розміщених емітентом, що обліковуються на емісійному рахунку, з кількістю цінних паперів, що обліковуються на особових рахунках емітента та зареєстрованих осіб; внесення до системи реєстру змін у зв'язку з переходом права власності на іменні цінні папери, обтяженням їх зобов'язаннями, переведенням на (з) рахунки(ків) номінальних утримувачів, на (з) особовий(ого) рахунок(нку) емітента; внесення змін відносно емітента, зареєстрованих осіб, уповноважених ними осіб; внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій; видачу, погашення сертифікатів іменних цінних паперів та облік втрачених; підготовки адміністративних даних щодо діяльності реєстроутримувачів; підготовки системи реєстру для передачі іншому реєстроутримувачу. Вчиняє дії щодо підтвердження справжності підпису власників - фізичних осіб (уповноважених осіб) на передавальних розпорядженнях. Формує звіти та довідкову інформацію, що характеризує обіг цінних паперів. Організовує проведення загальних зборів акціонерів, веде облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами. Засвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Забезпечує зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру. Консультує з питань виготовлення сертифікатів цінних паперів та організації випусків цінних паперів.

Повинен знати: закони, нормативно-правові акти України, що відносяться до професійної сфери діяльності; документи щодо регулювання діяльності акціонерних товариств, випуску та обігу цінних паперів, правового регулювання інших учасників фондового ринку та правового статусу державних органів; внутрішні документи реєстратора (реєстроутримувача), в окремих випадках установчі документи емітентів, реєстр яких ведеться, зміст та технологію операцій системи реєстру; основи економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп'ютерної техніки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів II категорії - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

2. ПРОФЕСІОНАЛ З ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання та обов'язки. Здійснює переміщення, інкасування та транспортування цінних паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів. Перевіряє цінні папери, їх сертифікати на автентичність. Проводить інвентаризацію цінних паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів. Здійснює операції відкриття та закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу їх зберігання; внесення змін до анкети рахунку. Здійснює операції з ведення рахунків у цінних паперах; встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також змін режиму та місця зберігання (знаходження) депозитарних активів. Здійснює операції з видачі витягів з рахунку у цінних паперах та операції депонентів (клієнтів) з рахунками у цінних паперах за запитами депонентів (клієнтів) та інших осіб; операції з передачі клієнтам (депонентам) інформації щодо операцій емітента (в тому числі надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо). Здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів - відображення операцій на рахунках у цінних паперах емітента, викуп, дроблення, консолідацію, конвертацію, анулювання, погашення; операції, пов'язані зі зміною розміру статутного фонду акціонерного товариства; виплату емітентом доходів щодо випущених ним цінних паперів; операції, пов'язані з реорганізацією. Забезпечує відкриття та ведення емісійних рахунків за бездокументарними цінними паперами, що розміщуються та викупаються емітентом; складання облікового реєстру рахунків власників цінних паперів; знерухомлення цінних паперів; переведення випуску цінних паперів, випущених в документарній формі, в бездокументарну; реєстрацію депозитарної установи як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів; обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів); впровадження, обслуговування та підтримку комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах. Забезпечує документарне підтвердження облікових операцій, пов'язаних з обігом грошових коштів. Здійснює переведення у документарну форму знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі. Проводить видачу сертифікатів цінних паперів на підставі розпорядження про матеріалізацію від власника рахунку. Веде журнал обліку внесення та вилучення із сховища депозитарної установи депозитарних активів та забезпечення зберігання цієї інформації.

Повинен знати: закони та нормативно-правові акти України, що стосуються правового регулювання діяльності господарських товариств, випуску та обігу цінних паперів, правового регулювання інших учасників фондового ринку та правового статусу державних органів, банківського законодавства; внутрішні документи депозитарної установи; установчі документи емітентів, які обслуговуються, а також інших суб'єктів-депонентів; біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів; структуру діяльності Національної депозитарної системи України: учасники, функції, сферу діяльності, основи діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, обіг цінних паперів, випущених у бездокументарній формі; основи економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп'ютерної техніки.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний професіонал з депозитарної діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з депозитарної діяльності I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з депозитарної діяльності II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з депозитарної діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

3. ПРОФЕСІОНАЛ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завдання та обов'язки. Виконує роботу з корпоративного управління, застосовуючи спеціальні методи та механізми. Проводить аналіз системи корпоративного управління в акціонерному товаристві. Розробляє процедуру для оцінки ефективності програм корпоративного управління. Формує та розробляє положення про органи управління акціонерного товариства згідно з їх повноваженнями та установчими документами. Розробляє політику акціонерного товариства стосовно реалізації акціонерами їх законних прав. Проводить аналіз фінансового стану акціонерного товариства, емісійні операції з метою збільшення власного капіталу шляхом випуску акцій та запозиченого капіталу шляхом випуску облігацій. Аналізує структуру володіння акціями і види контролю за акціонерною власністю. Розробляє методи і процедури реорганізації акціонерних товариств. Здійснює підтримку обігу власних цінних паперів на вторинному ринку (викуп, конвертація, дроблення, консолідація). Формує вимоги до розкриття інформації в акціонерному товаристві, розробляє дивідендну політику корпоративного клієнта. Здійснює аналіз грошових потоків за операціями з цінними паперами, інвестиційної привабливості підприємства, портфельного інвестування, реальних інвестиційних проектів. Впроваджує міжнародні та вітчизняні стандарти в практику корпоративного управління українськими підприємствами. Проводить маркетингове прогнозування діяльності акціонерного товариства на ринку цінних паперів, консультаційну діяльність на ринку цінних паперів.

Повинен знати: закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності; організаційно-економічні умови функціонування та регулювання ринку цінних паперів; фінансовий менеджмент; фінансовий аналіз; розробку стратегій фінансування та управління; фінансове планування та підготовку бюджету; концепцію ризику, доходу, ліквідності та контролю; загальні принципи управління та формування активів підприємства; основи інвестиційного процесу та підготовки інвестиційних пропозицій; економічні засади діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління підприємством; функції, організацію та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління, ревізійної комісії; поняття і роль міжнародних стандартів корпоративного управління в підприємницькій діяльності; дивідендну політику акціонерного товариства; інформаційний менеджмент у системі корпоративного управління; задачі, форми реорганізації акціонерних товариств; визначення ефективності корпоративного управління, корпоративні рейтинги; організацію систем управлінського обліку на підприємстві; способи диверсифікації під час формування портфеля цінних паперів; методи оцінки вартості залучення капіталу.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний професіонал з корпоративного управління: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з корпоративного управління I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з корпоративного управління II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з корпоративного управління: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

4. ПРОФЕСІОНАЛ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Завдання та обов'язки. Управляє активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів. Проводить розрахунки ризиків при здійсненні інвестування, формує інвестиційний портфель з метою отримання максимального доходу за мінімально можливих ризиків, враховуючи умови, зазначені в договорі про управління активами, кон'юнктуру ринку цінних паперів, ризик вибору контрагента та інші фактори ризику. Аналізує інформацію щодо курсів цінних паперів та приймає оперативні рішення щодо ризикових цінних паперів, які перебувають у портфелі фонду. Забезпечує режим конфіденційності щодо планування інвестиційної діяльності фонду. Здійснює, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, внутрішній моніторинг з виявленням фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів. Розробляє правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог чинного законодавства, яке регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Сприяє працівникам уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Визначає вартість чистих активів інституту спільного інвестування, забезпечує надання звітності про результати діяльності інституту спільного інвестування, забезпечує публікацію інформації про діяльність інвестиційних фондів. Організовує рекламну кампанію інвестиційного фонду. Розробляє пропозиції щодо інвестиційної політики фонду. Представляє інтереси інвестиційного фонду в стосунках з органами державної влади, юридичними та фізичними особами (резидентами та нерезидентами України), міжнародними та громадськими організаціями. Представляє інтереси інвестиційного фонду в акціонерних товариствах, акціями яких володіє фонд. Готує проекти інформаційних повідомлень про випуск цінних паперів інституту спільного інвестування. Розробляє (для пайового інвестиційного фонду) та подає на реєстрацію до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку регламент та проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування та змін до них. Організовує розміщення та викуп розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування відповідно до регламенту фонду та проспекту емісії. Здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів інституту спільного інвестування відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Здійснює розрахунок вартості чистих активів недержавного пенсійного фонду. Надає довідки про вартість чистих активів до ради пенсійного фонду, до адміністратора пенсійного фонду, до державних органів. Надає раді пенсійного фонду звіти щодо операцій за рахунок активів пенсійного фонду, переліку та розміру витрат фонду, здійснених та запланованих інвестицій фонду, розміру отриманого прибутку (зазнаних збитків) та інших питань, що характеризують фінансово-майновий стан пенсійного фонду.

Повинен знати: закони та нормативно-правові акти України, що регулюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та регулюють питання здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів; нормативно-методичні документи, які регламентують діяльність з управління активами; технологію та організацію роботи з управління активами; мікроекономіку, макроекономіку, основи технічного аналізу цінних паперів, менеджменту, маркетингу інформатики та комп'ютерної техніки; основи професійної етики та соціальної психології, організації праці та управління, правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний професіонал з управління активами: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з управління активами I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з управління активами I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з управління активами II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з управління активами II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з управління активами - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Професіонал з управління активами: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

5. ПРОФЕСІОНАЛ-ОРГАНІЗАТОР ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Завдання та обов'язки. У разі призначення відповідальним працівником з проведення фінансового моніторингу, координує діяльність з проведення суб'єктом фінансового моніторингу заходів фінансового моніторингу; розробляє правила проведення фінансового моніторингу; сприяє працівникам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними паперами на організаторі торгівлі, у тому числі із застосуванням засобів електронної торговельно-інформаційної системи. Здійснює підготовку документів, які регламентують роботу організаторів торгівлі і визначають порядок взаємодій фондової біржі з її членами та торговельно-інформаційними системами з її учасниками. Відповідає за підготовку пропозиції щодо прийняття рішення про допуск цінних паперів до котирування, призупинення, вилучення та поновлення котирування. Бере участь в організації та проведенні як електронних торгів, так і торгів "з голосу". Під час проведення електронних торгів може виконувати роботу адміністратора торгів або наглядача, торгівлі "з голосу" - ведучого торгів, наглядача або фахівця з реєстрації замовлень і оформлення операцій. У разі виконання функцій нагляду може виконувати роботи аналітика, до функцій якого входить проведення фінансового аналізу діяльності членів фондової біржі, проведення операцій на ринку, підготовка звітів, висновків і рекомендацій за результатами аналізу. Здійснює проведення моніторингу діяльності членів фондової біржі та емітентів, цінні папери яких пройшли процедуру лістингу. Здійснює розгляд документів щодо реєстрації брокерської контори на фондовій біржі або учасників торговельно-інформаційної системи та готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішень про реєстрацію (відкриття) брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи, призупинення, припинення та поновлення діяльності брокерської контори на біржі або участі в торговельно-інформаційній системі, допуску уповноважених осіб (брокерів/дилерів) до проведення операції з купівлі-продажу цінних паперів на організаторі торгівлі. Здійснює контроль виконання укладених угод, проведення розрахунків за укладеними угодами за принципом "поставка проти оплати". Організовує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою, депозитаріїв щодо клірингу та розрахунків за укладеними угодами з купівлі-продажу цінних паперів.

Повинен знати: закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності; документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами; документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи; зміст та технологію операцій з організації торгівлі; особливості організації торгівлі різними видами фінансових інструментів; документи, що регламентують порядок укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та в торговельно-інформаційній системі; правила та інші нормативні документи фондової біржі та торговельно-інформаційної системи; світовий досвід організації торгівлі на ринку цінних паперів; основи професійної етики та соціальної психології; процедури розв'язання спорів між учасниками торгівлі, між учасниками торгівлі та їх клієнтами, між організатором торгівлі та учасниками торгівлі; основи організації праці та управління; правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації.

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації.

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації.

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації.