МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012 № 923

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2012 р.

за № 2077/22389

Про затвердження Положення про службу пожежної безпеки системи Міненерговугілля України

Відповідно до статей 4, 53745-12|st5 Закону України "Про пожежну безпеку"3745-12 , підпунктів 2, 60 та 61 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України382/2011 , затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу пожежної безпеки системи Міненерговугілля України, що додається.

2. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.):

2.1. Здійснити організаційні заходи зі створення служби пожежної безпеки системи Міненерговугілля України.

2.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.3. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України направити цей наказ до Держтехногенбезпеки України для включення до реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної і техногенної безпеки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
Ю. Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

26.11.2012 № 923

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2012 р.

за № 2077/22389

ПОЛОЖЕННЯ

про службу пожежної безпеки системи Міненерговугілля України

І. Загальні положення

1.1. Cлужба пожежної безпеки системи Міненерговугілля України (далі - СПБ) створюється в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а також в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших виробничих об'єднаннях, що належать до сфери управління Міненерговугілля України (далі - об'єднання), незалежно від видів їх діяльності.

1.2. СПБ створюється в апараті Міненерговугілля України з метою координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Міненерговугілля України і не є учасниками об’єднань (далі - підприємства), а в об'єднанні - для виконання делегованих йому учасниками функцій з питань пожежної безпеки.

1.3. СПБ є структурним підрозділом апарату Міненерговугілля України, об'єднання.

Контроль за діяльністю СПБ апарату Міненерговугілля України, об'єднання здійснюють відповідно керівництво Міненерговугілля України, об'єднання, а також органи Держтехногенбезпеки України в межах своєї компетенції.

1.4. На підставі цього Положення об’єднання розробляють свої положення про СПБ об'єднання, які затверджуються керівництвом об'єднання та погоджуються з Держтехногенбезпеки України.

1.5. У своїй діяльності СПБ взаємодіє з МНС України, Держтехногенбезпеки України, службами пожежної безпеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підрозділами відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, іншими службами, діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, і керується Конституцією України , законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, нормативними актами з питань пожежної безпеки та цим Положенням.

1.6. До СПБ приймаються працівники, які мають:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки "Пожежна безпека" і стаж роботи в пожежній охороні чи інших службах, що займаються забезпеченням пожежної безпеки, не менше трьох років;

неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Пожежна безпека" і стаж роботи за фахом не менше трьох років.

До СПБ в окремих випадках можуть прийматися працівники з вищою освітою (без спеціальної освіти або стажу роботи у сфері пожежної безпеки), якщо вони мають досвід роботи з пожежної безпеки в паливно-енергетичному комплексі не менше п’яти років.

1.7. Для розміщення працівників СПБ виділяється окреме приміщення, зручне для проведення протипожежних інструктажів та спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму).

СПБ забезпечується необхідними технічними засобами.

1.8. Перевірка знань та навчання працівників СПБ з питань пожежної безпеки здійснюється у встановленому порядку відповідно до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, установах та організаціях України , затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368z1147-03 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1148/8469.

1.9. Працівники СПБ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

ІІ. СПБ апарату Міненерговугілля України

2.1. Основними завданнями СПБ апарату Міненерговугілля України є:

2.1.1. Координація проведення єдиної науково-технічної політики з питань пожежної безпеки, визначення стратегії її розвитку, виходячи зі специфічних умов роботи паливно-енергетичного комплексу.

2.1.2. Здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю підприємств у галузі пожежної безпеки.

2.1.3. Удосконалення та координація пожежно-профілактичної роботи, організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки на об'єктах підприємств, контроль за їх виконанням.

2.1.4. Облік пожеж та їх наслідків на об'єктах підприємств.

2.2. СПБ апарату Міненерговугілля України відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Здійснює контроль за виконанням на підприємствах вимог пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

2.2.2. Організовує розроблення за участі підприємств і структурних підрозділів апарату Міненерговугілля України комплексних заходів (галузевих програм) щодо забезпечення та поліпшення пожежної безпеки, погоджує їх з Держтехногенбезпеки України і контролює їх виконання.

2.2.3. Координує науково-дослідні та конструкторські роботи з питань пожежної безпеки, які виконуються науково-дослідними установами, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, подає зазначеним установам пропозиції щодо виконання таких робіт.

2.2.4. Бере участь у формуванні в Міненерговугілля України щорічних планів науково-дослідних та конструкторських робіт за розділом пожежної безпеки у галузі паливно-енергетичного комплексу.

2.2.5. Розробляє проекти наказів Міненерговугілля України з питань пожежної безпеки, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міненерговугілля України.

2.2.6 Організовує наради, семінари, конференції та конкурси з удосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки, діяльності пожежно-технічних комісій, добровільної пожежної охорони; готує матеріали для розгляду найважливіших питань пожежної безпеки на засіданнях колегії Міненерговугілля України.

2.2.7. Надає методичну допомогу підприємствам в організації навчання працівників та перевірки їх знань з питань пожежної безпеки; проводить вступний інструктаж з пожежної безпеки з усіма працівниками апарату Міненерговугілля України, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), та веде облік цих інструктажів.

2.2.8. Бере участь у вирішенні питань організації пожежної охорони на об'єктах підприємств.

2.2.9. Контролює діяльність підрозділів добровільної пожежної охорони на підприємствах (за наявності), сприяє підвищенню рівня їх підготовки, організовує навчання їх керівного складу.

2.2.10. За дорученням керівництва Міненерговугілля України бере участь у службовому розслідуванні причин та обставин виникнення на підприємствах великих, особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю людей.

2.2.11. Веде облік пожеж та їх наслідків на об'єктах підприємств, аналізує причини їх виникнення, готує звітні матеріали та відповідну інформацію, подає пропозиції підприємствам щодо запобігання пожежам.

2.2.12. Здійснює на підприємствах пропаганду заходів пожежної безпеки.

2.3. Для виконання покладених на нього завдань працівники СПБ апарату Міненерговугілля України мають право:

2.3.1. Представляти Міненерговугілля України в державних, громадських та міжнародних установах при розгляді питань пожежної безпеки.

2.3.2. Перевіряти стан пожежної безпеки на підприємствах, в разі виявлення порушень вимог правил пожежної безпеки видавати їх керівникам обов'язкові для виконання акти перевірки стану пожежної безпеки за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

2.3.3. Припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень, дільниць, обладнання, агрегатів та установок підприємств у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, про що складається відповідний акт за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення. Копія зазначеного акта вручається керівнику підприємства.

2.3.4. Одержувати від підприємств необхідні документи й інформацію з питань пожежної безпеки.

2.3.5. Залучати фахівців підприємств (за погодженням з їх керівниками) до перевірок протипожежного стану та участі в службових розслідуваннях причин виникнення пожеж.

2.3.6. Вимагати від уповноважених посадових осіб апарату Міненерговугілля України, підприємств усунення від роботи працівників, які не пройшли спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки, не мають допуску до виконання пожежонебезпечних робіт або порушують вимоги правил пожежної безпеки.

2.3.7. Готувати і вносити керівництву Міненерговугілля України, підприємств пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення та невиконання вимог чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також щодо заохочення посадових осіб та працівників, що беруть активну участь у поліпшенні протипожежного захисту.

ІІІ. СПБ об’єднання

3.1. СПБ об’єднання здійснює такі функції:

3.1.1. Перевіряє діяльність учасників об’єднання щодо забезпечення пожежної безпеки, вивчає та поширює передовий досвід у галузі пожежної безпеки.

3.1.2. Організовує розробку в учасників об’єднання комплексних заходів (галузевих програм) щодо забезпечення та поліпшення пожежної безпеки, погоджує їх з Держтехногенбезпеки України та контролює їх виконання.

3.1.3. Здійснює контроль за виконанням учасниками об’єднання вимог пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

3.1.4. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій та конкурсів з удосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки, діяльності пожежно-технічних комісій, підрозділів добровільної пожежної охорони.

3.1.5. Бере участь у вирішенні питань організації пожежної охорони в учасників об’єднання.

3.1.6. Контролює діяльність підрозділів добровільної пожежної охорони в учасників об’єднання, сприяє підвищенню рівня їх підготовки, організовує навчання їх керівного складу.

3.1.7. За дорученням керівництва об’єднання бере участь у службовому розслідуванні причин та обставин виникнення в учасників об’єднання великих, особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю людей.

3.1.8. Веде облік пожеж та їх наслідків в учасників об’єднання, аналізує причини їх виникнення, готує звітні матеріали та відповідну інформацію, подає пропозиції керівництву об’єднання щодо запобігання пожежам.

3.1.9. Здійснює в учасників об’єднання пропаганду заходів пожежної безпеки.

3.1.10. Надає методичну та практичну допомогу учасникам об’єднання:

в організації навчання (пожежно-технічного мінімуму) працівників з питань пожежної безпеки, протипожежних інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки;

у впровадженні досягнень науки і техніки у сфері пожежної безпеки, у тому числі прогресивних пожежобезпечних, біологічних технологій для утилізації нафтозабруднень та нафтовідходів різного походження, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, виробничої автоматики, пожежобезпечних вогнегасних речовин тощо.

3.1.11. Розробляє комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в учасників об’єднання, контролює їх реалізацію.

3.1.12. Готує для внесення до колективних договорів пропозиції, спрямовані на підвищення рівня протипожежного захисту учасників об’єднання.

3.1.13. Готує та доводить до відома працівників учасників об’єднання затверджені керівництвом об’єднання накази, розпорядження, інформаційні матеріали з питань пожежної безпеки.

3.1.14. Розробляє заходи, пов'язані з вивченням керівниками, посадовими особами учасників об’єднання чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

3.1.15. Організовує контроль за розподілом і використанням учасниками об’єднання коштів, спрямованих на здійснення протипожежних заходів.

3.2. Для виконання покладених на неї завдань працівники СПБ об’єднання мають право:

3.2.1. Представляти об’єднання в державних, громадських та міжнародних установах при розгляді питань пожежної безпеки.

3.2.2. Перевіряти стан пожежної безпеки в учасників об’єднання і у разі виявлення порушень вимог правил пожежної безпеки видавати керівнику учасника об’єднання обов'язкові для виконання акти перевірки за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

3.2.3. Припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень, дільниць, обладнання, агрегатів та установок в учасників об’єднання у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, про що складається відповідний акт за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення. Копія зазначеного акта вручається керівнику учасника об’єднання.

3.2.4. Одержувати від учасників об’єднання необхідні документи й інформацію з питань пожежної безпеки.

3.2.5. Залучати фахівців учасників об’єднання (за погодженням з їх керівництвом) до перевірок протипожежного стану в учасників об’єднання та участі в службових розслідуваннях причин виникнення пожеж.

3.2.6. Вимагати від уповноважених посадових осіб учасників об’єднання усунення від роботи працівників, які не пройшли спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки, не мають допуску до виконання пожежонебезпечних робіт або порушують вимоги правил пожежної безпеки.

3.2.7. Готувати і вносити керівництву учасників об’єднання пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення та невиконання вимог чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також щодо заохочення посадових осіб та працівників, що беруть активну участь у поліпшенні протипожежного захисту.

IV. Структура та чисельний склад СПБ

4.1. Структура та чисельний склад СПБ апарату Міненерговугілля України, об’єднання визначаються відповідно Міністром енергетики та вугільної промисловості України, керівництвом об’єднання за погодженням з Держтехногенбезпеки України з урахуванням наступного:

4.1.1. При визначенні чисельності складу СПБ необхідно враховувати:

специфіку покладених на СПБ завдань і напрямків роботи;

середньооблікову чисельність працівників підприємств (учасників об’єднання);

наявність та кількість підрозділів добровільної пожежної охорони;

наявність вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень, будівель, потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки;

інші специфічні особливості галузі паливно-енергетичного комплексу.

Директор Департаменту
промислової безпеки,
охорони праці, цивільного
та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О. Онищенко

Додаток 1

до Положення про службу

пожежної безпеки системи

Міненерговугілля України

АКТ

перевірки стану пожежної безпеки

в _____________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації (учасника об’єднання),

______________________________________________________________________________

що належить до сфери управління Міненерговугілля України)

"___"____________ 20__ року       ___________________________ 
                     (назва населеного пункту)
Акт перевірки складено: ____________________________________________.
            (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис)
Перевірку проведено в присутності __________________________________.
            (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис)
Відповідно до статей 4  та  5  Закону  України "Про пожежну безпеку" 
і Типового положення про службу пожежної безпеки , затвердженого  наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від  наслідків  Чорнобильської катастрофи від
29  вересня  2003  року  № 369, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 10 грудня 2003 року за № 1121/8442, з метою
забезпечення належного стану пожежної безпеки пропонується усунути
такі виявлені під час перевірки порушення вимог правил пожежної
безпеки у запропоновані строки:

№ з/п
Виявлені порушення та недоліки з посиланням на відповідний пункт нормативного акта у сфері пожежної безпеки, який порушено
Запропонований строк усунення порушень та недоліків
Відмітка про виконання
1
2
3
4
Акт перевірки стану пожежної безпеки складено на __ аркушах у двох
примірниках.
З результатами  перевірки ознайомлений(а), один  примірник акта
отримав(ла)
____________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________ 
(підпис)

Додаток 2

до Положення про службу

пожежної безпеки системи

Міненерговугілля України

АКТ

про припинення (заборону) експлуатації окремих приміщень, дільниць, обладнання, агрегатів та установок

за результатами перевірки стану пожежної безпеки в ________________________________

(найменування підприємства,

_____________________________________________________________________________

установи, організації (учасника об’єднання), що належить до сфери управління Міненерговугілля України)

"___"____________ 20__ року
___________________ 
(назва населеного пункту)
Акт складено: _______________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
в присутності ______________________________________________________.
         (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис)
Під час перевірки виявлені такі порушення вимог правил пожежної 
безпеки:
1. _________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________.
Відповідно до статей 4 та 5  Закону  України  "Про пожежну безпеку" , 
керуючись  вимогами  підпункту  3.1.7  пункту   3.1   глави 
3 Типового положення про службу пожежної безпеки ,  затвердженого наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської катастрофи
від 29 вересня 2003 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України  10  грудня  2003  року за № 1121/8442, з метою
забезпечення належного стану пожежної безпеки та уникнення загрози
пожежі, поліпшення умов евакуації людей і гасіння пожеж припиняється
(забороняється) з __ години "__"__________20___ року експлуатація
_________________________________
____________________________________________________________________.
    (найменування окремого приміщення, дільниці, обладнання, 
              агрегата, установки)
Акт  про  припинення (заборону) експлуатації  окремих приміщень,
дільниць, обладнання, агрегатів та установок складено на __ аркушах в
двох примірниках.
З результатами перевірки ознайомлений(а), один  примірник  акта
отримав(ла)
_____________________________________     _____________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)        (підпис)