МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2012 № 525

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2012 р.

за № 1613/21925

Про затвердження Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України

Відповідно до статті 82 Повітряного кодексу України3393-17 , Законів України "Про аварійно-рятувальні служби"1281-14 , "Про пожежну безпеку"3745-12 , підпункту 300 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України398/2011 , затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 398, та з метою організації і контролю діяльності служб аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємств, організацій та установ галузі цивільної авіації України, незалежно від форм власності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України, що додається.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 16 грудня 1996 року № 398 "Про затвердження Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 1996 року за № 741/1766.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5 Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр інфраструктури
України

Б.В. Колесніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

27.08.2012 № 525

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2012 р.

за № 1613/21925

ПОЛОЖЕННЯ

про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує діяльність служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України (далі - авіапідприємство).

1.2. Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення (далі - Служба) створюється на авіапідприємствах з метою організації та проведення заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів, аварійно-рятувальних робіт на території аеропортів (аеродромів) та в районі відповідальності за проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, забезпечення пожежної безпеки на об’єктах авіапідприємства.

Служба є структурним підрозділом авіапідприємства та знаходиться під адміністративним контролем управління авіапідприємства, яке повинно забезпечити організацію, оснащеність, укомплектованість, навчання персоналу та виконання Службою завдань та функцій за призначенням.

1.3. У своїй діяльності Служба керується Повітряним кодексом України , Законами України "Про аварійно-рятувальні служби"1281-14 , "Про пожежну безпеку"3745-12 , стандартами і рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та цим Положенням.

Служба діє відповідно до розробленого положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства, яке затверджується керівником цього авіапідприємства та погоджується з відповідним територіальним органом МНС України.

ІІ. Структура Служби

2.1. Служба створюється на авіапідприємстві. Структуру і штатний розпис Служби затверджує керівник авіапідприємства, враховуючи вимоги нормативної чисельності працівників Служби відповідно до покладених завдань, категорії аеродрому за рівнем необхідного протипожежного захисту, а також інші особливості цього авіапідприємства.

2.2 Службу очолює керівник, який призначається і звільняється з посади керівником авіапідприємства.

Керівник Служби має заступника - начальника пожежної охорони, який призначається і звільняється з посади керівником авіапідприємства. Кандидатура для призначення на посаду керівника Служби та начальника пожежної охорони погоджується з відповідним структурним підрозділом Державної авіаційної служби України.

Посади керівника Служби та його заступника комплектуються особами з відповідною професійною підготовкою та освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти.

До складу Служби входять підрозділи:

пожежної охорони;

пожежної безпеки;

забезпечення.

Структура Служби наведена у додатку.

2.3. Професійний відбір на посади керівників та особового складу Служби проводиться з урахуванням особливих умов праці на підставі кваліфікаційних вимог до відповідних професій та вимог Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 року № 1334.

2.4. Служба в питаннях підготовки особового складу, ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж керується авіаційними правилами та нормативно-правовими актами МНС України.

ІІІ. Завдання Служби

3.1. Основними завданнями Служби є:

3.1.1. Організація та вдосконалення аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів на авіапідприємстві.

3.1.2. Організація та проведення заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, профілактики пожежної безпеки, пошуку і рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків від аварій, катастроф і стихійного лиха.

3.1.3. Гасіння пожеж на території аеропортів (аеродромів) та в районі відповідальності аеродромів за проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

3.1.4. Розроблення та реалізація плану заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (плану заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства).

3.1.5. Організація професійної підготовки основного особового складу Служби, підготовки аварійно-рятувальної команди (далі - АРК);

3.2. Служба контролює оснащення АРК авіапідприємства аварійно-рятувальною та протипожежною технікою.

IV. Функції Служби

4.1. Служба відповідно до цього Положення здійснює:

контроль за готовністю до дій чергових сил та засобів з пошуку та рятування авіапідприємства;

взаємодію з підрозділами МНС України, рятувальними, пожежними та медичними службами населеного пункту (району базування) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

контроль за виконанням вимог документів, що регламентують пошуково-рятувальне забезпечення польотів.

4.2. Служба перевіряє:

стан аварійного сповіщення і порядок передання інформації при проведенні пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

план заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (план заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства).

4.3. Служба організовує:

розробку плану заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (плану заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства);

участь АРК в наданні допомоги населенню в разі стихійних лих у районі відповідальності;

навчання спеціалістів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;

проведення відповідних інструктажів і спеціальних навчань з правил пожежної та техногенної безпеки з працівниками авіапідприємств;

ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних та протипожежних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;

проведення профілактичних заходів пожежної та техногенної безпеки;

проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт;

евакуацію повітряного судна, що втратило спроможність самостійно рухатися;

впровадження і освоєння сучасних рятувальних засобів і техніки, оснащення ними АРК.

4.4. Служба контролює:

правильність експлуатації, збереження і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів і спорядження;

виконання установлених вимог пожежної та техногенної безпеки;

наявність документів у підрозділах авіапідприємства, що дають право на виконання пожежонебезпечних робіт.

4.5. Служба бере участь у розробленні документів з питань аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, пожежної безпеки.

4.6. Служба проводить:

заходи щодо виконання сертифікаційних вимог до аеродромів у частині, що стосується аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;

заняття згідно з програмами аварійно-рятувальної підготовки;

інструктажі і спеціальні навчання з правил пожежної безпеки;

роботу щодо створення і всебічного розвитку добровільних пожежних дружин (команд);

ліквідацію пожежі на об'єктах авіапідприємства та на авіаційному рухомому транспорті.

4.7. Служба веде облік проведених пошукових і аварійно-рятувальних робіт, пожеж та готує відповідні звіти. Про випадки пожеж на авіапідприємстві Служба повідомляє Державну авіаційну службу України в день їх виникнення та складає відповідний акт.

4.8. Служба вживає заходів щодо усунення недоліків, зазначених у квартальних та річних звітах з безпеки польотів у цивільній авіації.

4.9. Служба готує:

проведення комплексних тренувань і навчань.

пропозиції керівникові авіапідприємства (штабу оперативного керівництва) щодо організації та проведення аварійно-рятувальних робіт.

4.10. Служба приймає участь:

у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що обслуговуються;

у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

у змаганнях з пожежно-рятувального спорту та інших спортивно-масових заходах;

у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.11. Забороняється залучати до виконання завдань, не передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" , особовий склад підрозділу пожежної охорони Служби.

4.12. Державні та комунальні аварійно-рятувальні служби можуть надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, що не суперечать та не заважають їх основній діяльності.

4.13. Аварійно-рятувальні сили та засоби авіапідприємства можуть залучатись для гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха у випадках та порядку, встановлених законодавством.

V. Права і обов’язки

5.1. Служба у разі здійснення заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків має право:

безперешкодного доступу на об'єкти і території з метою виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що ними обслуговуються;

проводити в присутності керівника авіапідприємства, що обслуговується, чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки будівель, споруд, новобудов та інших об'єктів і приміщень, що належать авіапідприємству, одержувати необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

отримувати від структурних підрозділів авіапідприємства, їх посадових осіб і працівників відомості та документи з питань пожежної безпеки;

проводити внутрішнє розслідування обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникненню пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, невиконання протипожежних заходів, передбачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними документами, у встановленому порядку в межах свого підприємства та підприємства, що обслуговується, припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень, виробничих дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі, вимагати проведення пожежонебезпечних робіт.

Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожежі та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Служба не відшкодовує.

5.2. Керівник Служби має право:

вимагати від керівників інших служб виконання нормативних документів щодо аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, пожежної безпеки;

надавати роз'яснення з питань, що входять до компетенції Служби;

5.3. Керівник Служби відповідає за:

виконання покладених на Службу завдань і функцій;

готовність до дій аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних сил та засобів авіапідприємства;

повноту доведення до виконавців та своєчасність виконання вимог нормативних документів, що регламентують аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення, пожежну безпеку;

наявність на робочих місцях спеціалістів, які залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт, а також відповідних нормативних документів;

якість підготовлених нормативних документів та стан їх виконання працівниками авіапідприємства;

професійну спеціальну аварійно-рятувальну підготовку тих посадових осіб та персоналу служб, які залучаються до аварійно-рятувального забезпечення польотів;

професійну спеціальну пожежно-рятувальну підготовку керівного складу підрозділу пожежної безпеки;

формування заявок на аварійно-рятувальну техніку, майно і спорядження.

VI. Взаємодія з іншими підрозділами

6.1. Служба взаємодіє:

зі службами аеропорту для виконання завдань з аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;

з медичними службами з питань надання медичної допомоги в разі виникнення авіаційної події на території та в районі відповідальності аеропорту;

з підрозділами МНС України з питань допомоги та ліквідації наслідків під час виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

6.2. Служба також взаємодіє з іншими службами пожежної безпеки з питань гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха у випадках та порядку, встановлених законодавством.

VIІ. Майно Служби та її фінансування

7.1. Служба фінансується за рахунок коштів авіапідприємства.

7.2. Працівники Служби забезпечуються спеціальним одягом і спорядженням. Технічне обслуговування пожежних автомобілів проводиться силами служб авіапідприємствами.

7.3. Страхування особового складу Служби здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

7.4. Служба розміщується в адміністративних будівлях авіапідприємства та в спорудах аварійно-рятувальної(их) станції(ій) аеропорту (аеродрому).

Перший заступник Міністра
К.О. Єфименко

Додаток

до Положення про службу

аварійно-рятувального та протипожежного

забезпечення підприємства цивільної

авіації України

СТРУКТУРА

служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення( Див. текст )