МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Л И С Т

15.08.2008 N 03-11080/31

Міжфракційному депутатському

об'єднанню Верховної Ради

України "Контрабанді - стоп"

Про порядок здійснення контрольних заходів

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розглянуло в межах компетенції лист щодо порядку здійснення контрольних заходів та повідомляє.

Протягом 2007 - 2008 років МНС проводилася робота щодо приведення законодавчих актів, нормативних актів Кабінету Міністрів України та власних нормативних документів у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

Так, підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку", який 9 квітня 2008 року схвалений Кабінетом Міністрів України та поданий на розгляд Верховної Ради України.

Також Кабінетом Міністрів України прийнято розроблені МНС постанови від 14 листопада 2007 р. N 1324 "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки" та від 28 травня 2008 р. N 493493-2008-п "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".

Крім того, було видано накази МНС від 18.02.2008 N 128 "Про внесення змін до деяких наказів МНС у сфері пожежної безпеки", зареєстрований у Міністерстві юстиції 14 травня 2008 р. за N 413/15104, яким внесено зміни до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС від 06.02.2006 N 59z0480-06, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 26 квітня 2006 р. за N 480/12354 (далі - Інструкція), та від 20.06.2008 N 479v0479666-08 "Про затвердження Інструкції з розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від впровадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".

Готується ряд інших документів, спрямованих на вдосконалення діяльності наглядових органів.

По суті порушених питань повідомляємо.

По пункту 1.

У складі МНС діють два органи державного нагляду (контролю), діяльність яких підпадає під сферу дії Закону, - Державний департамент пожежної безпеки та Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки.

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища та є складовою частиною виробничої й іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про пожежну безпеку"3745-12 державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Сфера дії Закону поширюється на органи державного пожежного нагляду при здійсненні контролю за виконанням суб'єктами господарювання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки під час будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів, а також здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Відповідно до положень Закону України "Про правові засади цивільного захисту" Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки здійснює державний нагляд і контроль за реалізацією заходів державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки відповідно до законодавства у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

По пункту 2.

Згідно зі статтею 10 Закону877-16 суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планового або позапланового заходу.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) в разі неодержання повідомлення про проведення планового заходу, якщо він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), якщо посадова особа органу державного нагляду (контролю) не пред'явила службового посвідчення, не надала копію посвідчення на проведення планового або позапланового заходу або якщо надані документи не відповідають вимогам Закону.

Порядок оформлення недопущення посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення планових заходів законодавством не визначений.

По пункту 3.

Посадові особи органів державного пожежного нагляду та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки під час проведення перевірок надають суб'єктам господарювання усні консультації з питань виконання встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки.

Форма та порядок надання зазначених консультацій законодавством не встановлені.

У разі письмового звернення суб'єктів господарювання консультації надаються у порядку та у терміни, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

Відповідно до статті 9 Закону877-16 відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю) за невиконання вимог законодавства, а також завдання неправомірними діями збитків суб'єкту господарювання орган державного нагляду (контролю), його посадові особи несуть відповідальність згідно із законом.

Також повідомляємо, що відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 667, роз'яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності належить до компетенції Держкомпідприємництва.

По пункту 4.

Згідно зі статтею 5 Закону877-16 та розділом 3 Інструкціїz0480-06 планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів господарювання встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської діяльності, який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року N 1324.

Відповідні органи нагляду оприлюднюють критерії та періодичність проведення планових перевірок протипожежного стану об'єктів суб'єктів господарювання шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет або на власних веб-сайтах. Щороку до 1 квітня відповідний орган нагляду (контролю) готує звіт про виконання плану-графіка перевірок об'єктів суб'єктів господарювання за попередній рік, який оприлюднюється в мережі Інтернет або на власних веб-сайтах.

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання проводяться у присутності керівників (власників) підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - підприємців, або уповноважених ними осіб за умови їх письмового повідомлення про перевірку не пізніше як за десять днів до дня їх здійснення. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою, або вручається особисто керівнику об'єкта, або уповноваженій ним особі під розписку.

Оприлюднення планів-графіків проведення перевірок суб'єктів господарювання Законом не передбачено.

Виходячи з викладеного, відсутність інформації щодо проведення контрольного заходу в офіційному виданні або іншому доступному джерелі інформації не може бути підставою для недопущення посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення планових перевірок, оскільки зазначені перевірки проводяться за умови обов'язкового попередження власників (керівників) об'єктів.

По пункту 5.

Органи державного пожежного нагляду та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки входять до Переліку органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах господарської діяльності, викладеного в листі Держкомпідприємництва від 10.07.2008 N 5811, та їх діяльність підпадає під сферу впливу Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"877-16.

Разом з тим повідомляємо, що в зазначеному листі в графі "об'єкт контролю (нагляду) - вид господарської діяльності, що підлягає контролю" наведено не весь спектр повноважень, визначених органам державного пожежного нагляду Законом України "Про пожежну безпеку"3745-12.

Заступник Міністра
В.Баранчук