ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.01.2003 N 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 березня 2003 р.

за N 204/7525

Про затвердження змін та доповнень до Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та Правил пожежної безпеки України, введених у дію наказом МВС України від 22.06.95 N 400z0219-95, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.95 за N 219/755 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку, затверджених наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 26.10.2000 N 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2001 за N 54/5245 (додається).

2. Начальникам структурних підрозділів Держкомзв'язку України, керівникам ВАТ "Укртелеком", УДППЗ "Укрпошта", ДП "Спецзв'язок", ДП "Преса", ДП "Укрчастотнагляд", Концерну РРТ, підприємств, установ та організацій організувати вивчення змін та доповнень до Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку і забезпечити контроль за їх виконанням.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Держкомзв'язку України, привести чинні нормативно-правові акти у відповідність до змін та доповнень до Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Другий відділ (Нікітін О.Є.).

Голова
М.Гончар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

зв'язку та інформатизації

України

08.01.2003 N 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 березня 2003 р.

за N 204/7525

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку ( z0054-01 )

1. Пункт 2.27 доповнити словами "та Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 N 272; ДНАОП 0.00-1.32-01)".

2. Пункт 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10. Вибухонебезпечна зона класу:

0 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу.

Вибухонебезпечна зона класу 0 може мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання;

1 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної роботи (нормальна робота - ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів);

2 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.

Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газопароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості;

20 - простір, у якому під час нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини. Це має місце всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін;

21 - простір, у якому під час нормальної експлуатації імовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації.

Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації імовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші;

22 - простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з'являтися не часто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії.

Ця зона може включати простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові утворення".

3. Пункт 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. Пожежонебезпечна зона класу:

П-I - простір у приміщенні, у якому міститься горюча рідина, яка має температуру спалаху понад +61 град. С;

П-II - простір у приміщенні, у якому можуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна;

П-IIа - простір у приміщенні, у якому містяться тверді горючі речовини та матеріали;

П-III - простір поза приміщенням, у якому розміщені горюча рідина, яка має температуру спалахування понад +61 град. С, або тверді горючі речовини".

4. Розділ 3 доповнити пунктом 3.49 у такій редакції:

     "3.49. Групи горючості будівельних матеріалів
        (відповідно до ДСТУ Б В.2.7-19-95)
--------------------------------------------------------------
| Група  |      Параметри горючості          |
|горючості |-------------------------------------------------|
|матеріалів|Температура| Ступінь  | Ступінь | Тривалість |
|     | димових |пошкодження |пошкодження|самостійного|
|     | газів, Т,|за довжиною,| за масою, | горіння, |
|     | град. C |  SL, %  |  Sm, %  |  tcr, c  |
|----------+-----------+------------+-----------+------------|
|  Г1  | < = 135 |  < = 65  | < = 20  |   0   |
|----------+-----------+------------+-----------+------------|
|  Г2  | < = 235 |  < = 85  | < = 50  | < = 30  |
|----------+-----------+------------+-----------+------------|
|  Г3  | < = 450 |  > 85   | < = 50  | < = 300  |
|----------+-----------+------------+-----------+------------|
|  Г4  | > 450  |  > 85   | > 50  | > 300   |
--------------------------------------------------------------"

5. Розділ 4 доповнити третім, четвертим та п'ятим абзацами, викладеними в такій редакції:

"Початок роботи новоствореного підприємства, уведення в експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, упровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняються.

Видача дозволу здійснюється відповідно до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 N 150.

Продукція протипожежного призначення, а також продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності. Організаційні та правові засади підтвердження відповідності продукції визначаються Кабінетом Міністрів України".

6. Пункт 4.5.1 вилучити.

7. У п. 4.5.2 цифри "4.5.2" вилучити.

8. У підрозділі 5.1 "Утримання територій та доріг" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам ДБН 360-92*, НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

9. У підрозділі 5.2 "Будинки, споруди, приміщення, евакуаційні шляхи та виходи" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85*, ДБН В.2.2-9-99, СНиП 2.01.02-85*, СНиП 2.09.04-87 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

10. Пункт 5.2.2 викласти в такій редакції:

"5.2.2. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення та лабораторій визначаються категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86), а також клас зони за ДНАОП 0.00-1.32-01. На вхідних дверях до приміщень, а також на межах зон усередині приміщень та зовні розміщуються таблички з позначенням категорії та зон.

Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)

   Класи вибухонебезпечних  та  пожежонебезпечних зон (ДНАОП
0.00-1.32-01)
---------------------------------------------------------------------------------------
|     Приміщення     |  Характеристика матеріалів  |Категорія|  Клас  |
|               | і речовин, які містяться у  |     |      |
|               |      приміщенні     |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|       1        |       2        |  3  |   4   |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Усі промислові і підсобно-  |Кабелі з горючою, важкогорючою |  В  | Невибухо- |
|промислові приміщення, за   |оболонкою, тверді горючі мате- |     | небезпечні |
|винятком наведених нижче,   |ріали і речовини, обладнання  |     | та непоже- |
|включаючи окремі приміщення  |із застосуванням горючих мате- |     |жонебезпечні|
|інших галузей промисловості, |ріалів та монтажних проводів з |     |  (НВП)  |
|які проектуються на об'єктах |горючою, важкогорючою оболонкою|     |      |
|зв'язку            |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Регулювальні майстерні з   |                |     |   -   |
|кімнатами для чищення приладів|                |     |      |
|(ремонтні дільниці), лаборато-|                |     |      |
|рії; майстерні: радіотехнічні,|                |     |      |
|механічні, такелажні, ремонту |                |     |      |
|апаратури, електроремонтні,  |                |     |      |
|ремонту інвентарю, антенно-  |                |     |      |
|-вежового господарства:    |                |     |      |
|а) при кількості ЛЗР у кожній |Тверді горючі речовини і мате- |  В  |  НВП   |
|посудині ємністю не більше  |ріали, бензин, спирт, ацетон  |     |      |
|0,15 л бензину, 0,25 л ацетону|                |     |      |
|і 1 л спирту на 100 куб. м  |                |     |      |
|об'єму приміщення       |                |     |      |
|б) при кількості ЛЗР в одній з|Бензин, спирт, ацетон     |  А  |   2   |
|посудин, що закривається,   |                |     |      |
|ємністю понад 0,15 л бензину, |                |     |      |
|0,25 л ацетону і 1 л спирту на|                |     |      |
|100 куб. м об'єму приміщення |                |     |      |
|в) за відсутності горючих   |Негорючі речовини і матеріали |  Д  |  НВП   |
|речовин, матеріалів та ЛЗР  |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Зварювальні майстерні     |Негорючі речовини, матеріали  |  Г  |  НВП   |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Технічні склади і комори:   |                |     |      |
|а) для зберігання горючих   |Горючі матеріали і вироби,   |  В  |  П-IIа  |
|матеріалів і виробів або него-|горюча упаковка        |     |      |
|рючих матеріалів і виробів у |                |     |      |
|горючій упаковці       |                |     |      |
|б) для зберігання горючих   |Горючі матеріали і вироби в  |  Д  |  НВП   |
|матеріалів і виробів у    |негорючій упаковці       |     |      |
|негорючій упаковці      |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Склади ЛЗР:          |                |     |      |
|а) з температурою спалаху   |Рідке паливо, мастила     |  В  |  П-I   |
|парів понад +61 град. C    |                |     |      |
|б) з температурою спалаху   |Рідке паливо, мастила     |  Б  |  2    |
|парів від +28 до +61 град. C |                |     |      |
|включно            |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Приміщення випрямлячів    |                |  Г  |  НВП   |
|               |                |     |      |
|Приміщення акумуляторних із  |Водень             |Згідно з | Згідно з |
|свинцевими акумуляторами   |                |розрахун-|розрахунками|
|відкритого та закритого типу, |                |ками   |      |
|установленими на стелажах   |                |     |      |
|               |                |     |      |
|Приміщення з акумуляторами  |Водень             |  Д  |  НВП   |
|відкритого та закритого типу, |                |     |      |
|установленими у вентильованих |                |     |      |
|шафах             |                |     |      |
|Приміщення з акумуляторами  |Водень             |  Д  |  НВП   |
|герметизованого типу     |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Дистиляторна, електролітна  |Вода, кислота, луг       |  Д  |  НВП   |
|(кислотна, лужна)       |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Приміщення введення кабелів  |Кабелі з горючою (горючою та  |     |      |
|зв'язку, кабельні шахти    |важкогорючою) оболонкою    |  В  |  П-IIа  |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Компресорні          |                |  Г  |  НВП   |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Дизельна електростанція    |Рідке паливо, мастила     |  Г  |  НВП   |
|               |(до 1 куб. м ЛЗР, 5 куб. м ГР) |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Окремі приміщення для розмі- |                |     |      |
|щення витратних баків рідкого |                |     |      |
|палива і мастила для дизельних|                |     |      |
|електростанцій та приміщень  |                |     |      |
|для перекачування рідкого   |                |     |      |
|палива і мастил:       |                |     |      |
|а) з температурою спалаху   |Рідке паливо й масло      |  В  |  П-I   |
|парів понад +61 град. C    |                |     |      |
|б) з температурою спалаху   |Рідке паливо й масло      |  Б  |  2    |
|парів від +28 до +61 град. C |                |     |      |
|включно            |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Щитові, розподільні пристрої з|                |     |      |
|вимикачами й апаратурою, яка |                |     |      |
|міститься в одиниці      |                |     |      |
|обладнання:          |                |     |      |
|а) менше 60 кг мастил     |Трансформаторне масло     |  Г  |  НВП   |
|б) понад 60 кг мастил     |Трансформаторне масло     |  В  |  П-I   |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Трансформаторні камери з   |                |     |      |
|трансформаторами:       |                |     |      |
|а) масляними         |Трансформаторне масло     |  В  |  П-I   |
|б) сухими           |     -           |  Г  |  НВП   |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Усі виробничі приміщення   |Папір, деревина, мішкотара   |  В  |  П-IIа  |
|поштового зв'язку, за винятком|                |     |      |
|приміщень акумуляторних    |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Приміщення холодильних станцій|                |     |      |
|із застосуванням       |                |     |      |
|холодоагентів:        |                |     |      |
|а) фреон-12 і фреон-22    |                |  Д  |  НВП   |
|б) аміак           |                |  Б  |   2   |
|в) вода в бромистолітієвих і |                |  Д  |  НВП   |
|пароежекторних машинах    |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Бойлерні, насосні водоохолод- |Вода, вогнегасні речовини   |  Д  |  НВП   |
|ження, водопостачання і кана- |                |     |      |
|лізації; приміщення зберігання|                |     |      |
|запасів води, зарядних стан- |                |     |      |
|цій, установок автоматичного |                |     |      |
|пожежогасіння; склади     |                |     |      |
|вогнегасних речовин      |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Приміщення гідрометеослужби  |Кабелі з горючою, важкогорючою |  В  |  НВП   |
|               |оболонкою           |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Приміщення для обслуговування |                |  В  |  П-IIа  |
|та стоянки автомашин     |                |     |      |
|------------------------------+-------------------------------+---------+------------|
|Котельні на твердому і газопо-|                |     |      |
|дібному паливі:        |                |     |      |
|а) машинне відділення     |                |  Г  |  НВП   |
|б) відділення підготовки   |Тверде паливо         |  В  |  П-II  |
|палива            |Газоподібне паливо       |  Б  |   2   |
---------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Категорії приміщень та класи зон приміщень установлені з урахуванням вимог ВСН 333-87".

11. Пункт 5.2.3 викласти в такій редакції:

"5.2.3. У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативними документами в галузі будівельного, технологічного проектування та НАПБ А.01.001-95.

Приступати до виконання вищезазначених робіт дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх діючим в Україні нормативним актам з пожежної безпеки".

12. Пункт 5.2.9 викласти в такій редакції:

"5.2.9. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд повинні утримуватися постійно в справному стані, бути пофарбованими".

13. Пункт 5.2.10 викласти в такій редакції:

"5.2.10. У разі потреби встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

Установлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, на об'єктах торгівлі, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб".

14. Пункт 5.2.13 викласти в такій редакції:

"5.2.13. Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V ступеня, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги.

Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих опор та перегородок повинні негайно усуватись.

Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією за участю замовника має бути складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії обробки (просочення) та в разі втрати або погіршення вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки".

15. Пункт 5.2.14 вилучити.

16. Пункт 5.2.23 викласти в такій редакції:

"5.2.23. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги в приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність (за ГОСТ 12.1.044-89) та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2 (за ДСТУ Б В.2.7-70-98)".

17. Пункт 5.2.30 викласти в такій редакції:

"5.2.30. Не допускається:

а) улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері, такі двері, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

б) захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативи ширини;

в) забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;

г) застосовувати на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та сходових площадок;

ґ) розташовувати в тамбурах виходів, за винятком квартир та індивідуальних житлових будинків, гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалу;

д) захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини;

е) знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;

є) улаштовувати у сходових клітках приміщення будь-якого призначення, у т.ч. кіоски, ларки, а також виходи з вантажних ліфтів (підйомників), прокладати газопроводи, трубопроводи з ЛЗР та ГР, повітроводи;

ж) улаштовувати в загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети;

з) розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларки і т.ін.;

и) установлювати телекамери в проходах, що перешкоджає евакуації людей;

і) робити засклення або закладання жалюзі й отворів повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках;

ї) знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;

й) заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах усупереч передбаченому за проектом;

к) знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;

л) зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх;

м) розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо;

н) уникати слизької підлоги на шляхах евакуації".

18.У підрозділі 5.3 "Електроустановки" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам ПУЭ, ДНАОП 0.00-1.212-84 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

19. Пункт 5.3.1 доповнити абзацом у такій редакції:

"5.3.1. Протипожежні відстані від повітряних ліній слабострумових мереж (радіо, телефонного зв'язку, сигналізації і т. ін.) до зовнішніх установок з вибухопожежонебезпечними зонами всіх класів відповідно до ПУЭ мають бути такими самими, як і для повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ".

20. Пункт 5.3.3 викласти в такій редакції:

"5.3.3. Телефонні апарати, сигнальні пристрої до них, електричні годинники, радіоприймачі, пристрої та обладнання установок автоматичної і ручної пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, установок пожежогасіння, централізованої системи оповіщення про пожежу та інші подібні слабострумові споживачі електроенергії можуть застосовуватися у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах лише за умови відповідності їх рівня вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу зони, крім випадків, обумовлених відповідними нормативними документами.

Слабострумові внутрішні електромережі повинні виконуватися у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також по горючих основах аналогічно вимогам ПУЭ до внутрішніх електромереж, крім випадків, обумовлених у нормативних документах.

Над вибухонебезпечними зонами будь-якого класу (як у приміщеннях, так і в зовнішніх вибухонебезпечних установках) не допускається розміщувати електрообладнання (світильники, прожектори, з'єднувальні коробки тощо) без засобів вибухозахисту та прокладати електропроводи і кабелі над цими зонами способами, що не допускаються у вибухонебезпечних зонах відповідно до ПУЭ".

21. Пункт 5.3.11 викласти в такій редакції:

"5.3.11. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту їхніх оболонок менше IP 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2, або відокремлюватися від них екранами з негорючих матеріалів.

У пожежонебезпечних приміщеннях, де на окремих ділянках зберігаються тверді горючі або негорючі в горючій упаковці матеріали, пожежонебезпечна зона П-IIа вважається в межах не менше 1 м від меж ділянки, призначеної для складування, і над самою ділянкою.

Пожежонебезпечна зона класу П-III вважається в тих самих межах при розміщенні ділянок складування твердих горючих матеріалів і горючих рідин зовні (поза будівлями і спорудами)".

22. Абзац другий п. 5.3.12 доповнити словами "а від конструкцій з горючих матеріалів груп горючості Г1, Г2 - не менше 0,1 м" та доповнити третім абзацом такого змісту: "У разі неможливості дотримання вказаної відстані до будівельних конструкцій вони повинні бути захищені негорючими теплоізоляційними матеріалами".

23. Пункт 5.3.13 викласти в такій редакції:

"5.3.13. У разі встановлення світильників на (у) підвісні стелі чи їх облицювання з матеріалів груп горючості Г3, Г4 місця прилягання цих світильників необхідно захищати негорючим теплоізоляційним матеріалом або матеріалом групи горючості Г1 (крім випадків, коли технічними умовами на світильники передбачається можливість їх монтажу на горючих поверхнях чи конструкціях)".

24. Пункт 5.3.20 викласти в такій редакції:

"5.3.20. Температура зовнішньої поверхні електроопалювальних приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі роботи не повинна перевищувати +85 град. C".

25. Пункт 5.3.29 доповнити абзацом у такій редакції:

"Також слід захищати електровироби (розетки, вимикачі тощо), вбудовані в конструкції з горючих матеріалів (окрім матеріалів груп горючості Г1, Г2), якщо технічні умови на ці вироби не допускають монтажу безпосередньо на горючих основах з матеріалів груп горючості Г3, Г4".

26. Пункт 5.3.32 викласти в такій редакції:

"5.3.32. У всіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що згідно з вимогами технології працюють цілодобово).

При цьому в будівлях, крім житлових будинків, усі електроустановки, що працюють цілодобово, повинні бути заживлені самостійними лініями, починаючи від увідного пристрою в будівлю (споруду). Кожна така електроустановка повинна мати свій апарат захисту (запобіжник або автоматичний вимикач). Вимкнення електропостачання повинно виконуватися від одного загального комутаційного апарата (вимикача), до якого є вільний доступ електротехнічному персоналу і який розміщений біля виходу (входу) будівлі".

27. Підрозділ 5.3 доповнити пунктом 5.3.44 у такій редакції:

"5.3.44. Кабелі та проводи, які не поширюють горіння, згідно з ГОСТ 12176 слід застосовувати в пожежонебезпечних зонах будь-якого класу. Забороняється застосування кабелів з горючою поліетиленовою ізоляцією".

28.У підрозділі 5.4 "Установки пожежогасіння" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-95, Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.97 N 779 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.97 за N 567/2371. ДБН В.2.5-13-98, ПУЭ, СН 512-78*))" вилучити.

29. Підпункт "б" п. 5.4.1 вилучити.

30. Підпункт "д" п. 5.4.1 викласти в такій редакції:

"д) у складських приміщеннях, які пристосовані під захисні споруди місткістю 600 чол. і більше або площею 700 та більше кв. м".

31. У підрозділі 5.5 "Установки пожежної сигналізації" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-95, Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.97 N 779 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.97 за N 567/2371. ДБН В.2.5-13-98, ПУЭ, ВНТП "Електроустановки підприємств та споруд зв'язку України"))" вилучити.

32. Пункт 5.5.1 викласти в такій редакції:

"5.5.1. Необхідно влаштовувати димову пожежну сигналізацію:

а) на станціях міських та сільських телефонних мереж у приміщеннях:

- уведення кабелів;

- автозалів районних автоматичних телефонних станцій, опорних станцій, опорно-транзитних станцій, транзитних станцій;

- стативної служби;

- довідкової служби;

- лінійно-апаратних цехів;

- кросів;

- випрямлячів.

Сільські АТС обладнуються охоронно-пожежною сигналізацією;

б) на станціях вузлів телеграфної передачі даних у приміщеннях:

- зберігання;

- складів;

в) на станціях міжміських телефонних - у всіх приміщеннях.

ДЕС слід обладнувати тепловими сповіщувачами або сповіщувачами полум'я.

г) у підвальних приміщеннях категорії В площею менше 700 кв. м;

ґ) у складах, коморах для зберігання:

- ЛЗР і ГР - площею менш як 500 кв. м за кількістю продуктів понад 15 кг/кв. м;

- горючих матеріалів - площею менше 1000 кв. м;

- негорючих матеріалів у горючій упаковці - площею менше 1500 кв. м;

- мастильних матеріалів у підвалах та цокольних поверхах - площею менше 200 кв. м;

д) у приміщеннях головних кас, бюро контролю переказі і зональних обчислювальних центрів, поштамтів і будівель - будинках загальним об'ємом 40 тис. куб. м і більше;

е) в адміністративно-побутових корпусах, що стоять окремо, та прибудовах з числом поверхів більше чотирьох - у всіх приміщеннях, крім приміщень з мокрим процесом; у вставках і вбудованих незалежно від кількості поверхів - у всіх приміщеннях, крім приміщень з мокрим процесом;

є) у відділах розмножування та інших операцій з технічною документацією - незалежно від площі цих приміщень:

- ротаторних;

- світлокопіювальних;

- фотолабораторій;

- архівах;

- машбюро;

- брошурування;

ж) в аудиторіях та лабораторіях навчальних закладів;

з) у приміщеннях перших відділів та мобілізаційних відділів - незалежно від площі приміщень;

и) у залах засідань, кінозалах місткістю 300 місць і більше;

і) у приміщеннях для зберігання автомобілів і постів технічного обслуговування та ремонту автомобілів (крім постів миття автомобілів), які розміщені в одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості площею менше 7000 кв. м , крім приміщень категорій Г і Д; у будинках III, IV і IVа ступенів вогнестійкості площею менше 2000 кв. м, крім приміщень категорій Г і Д; у будинках IIIа, IIIб ступенів вогнестійкості площею менше 3600 кв. м, крім приміщень категорій Г і Д;

ї) у виділених приміщеннях керуючих пристроїв на основі ЕОМ автоматичних міжміських телефонних станцій, серверної".

33. У підрозділі 5.6 "Системи протидимного захисту" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.02-85)" вилучити.

34. У підрозділі 5.7 "Системи оповіщення про пожежу" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.01.02-85* та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

35. Пункт 5.7.4 викласти в такій редакції:

"5.7.4. Приміщення, з якого здійснюється керування системою оповіщення, слід розміщувати на нижніх поверхах будівель, переважно біля входу на сходові клітки, у місцях з цілодобовим перебуванням чергового персоналу.

При обладнанні приміщень будівлі УПС її приймально-контрольні прилади слід установлювати в тому приміщенні, з якого здійснюється керування системою оповіщення".

36. У підрозділі 5.8 "Системи опалення" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91, СНиП II-35-76 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

37. Пункт 5.8.3 викласти в такій редакції:

"5.8.3. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм.

Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими дверцятами (топковим отвором) металевим листом розміром 0,7 м x 0,5 м, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі".

38. Пункт 5.8.4 вилучити.

39. У підрозділі 5.9 "Вентиляція і кондиціювання" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05- 91 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

40. Пункт 5.9.3 викласти в такій редакції:

"5.9.3. Не допускається робота технологічного обладнання у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях у разі несправних або відключених гідрофільтрів, сухих фільтрів, пиловідсмоктувальних, пиловловлювальних і інших пристроїв систем вентиляції.

У тамбур-шлюзах при приміщеннях категорій А і Б, у яких виділяються вибухонебезпечні пара, гази та пил, слід постійно (на весь період роботи, зберігання товарів, речовин) забезпечувати необхідний підпір повітря.

Вентиляційне обладнання, що забезпечує підпір повітря в тамбур-шлюзи в приміщеннях категорій А і Б, має розміщуватися в приміщеннях для вентиляційного обладнання (у венткамері), відокремлених від сусідніх приміщень і коридорів протипожежними стінами з межею вогнестійкості 0,75 години".

41. Пункт 5.9.5 викласти в такій редакції:

"5.9.5. Повітроводи, по яких переміщаються вибухопожежонебезпечні гази, пари і пил, не допускається розміщувати в підвальних приміщеннях та в каналах під підлогою.

Усередині повітроводів та на їх стінках не дозволяється розміщувати газопроводи і трубопроводи з горючими речовинами, кабелі, електропроводку й каналізаційні трубопроводи; не дозволяється також перетинання повітроводів цими комунікаціями.

Матеріали, з яких виготовляються повітроводи, мають відповідати вимогам будівельних норм. Виготовлення повітроводів із азбестоцементних матеріалів забороняється".

42. Пункт 5.9.6 вилучити.

43. Пункт 5.9.7 викласти в такій редакції:

"5.9.7. Витяжні повітроводи, по яких транспортуються горючі та вибухонебезпечні речовини (пил, волокна тощо), повинні мати пристрої для очищення (люки, розбірні з'єднання і т. ін.).

При встановленні вибухозахищених вентиляторів поза приміщеннями для них слід влаштовувати спеціальне укриття з негорючих матеріалів, як правило, у вигляді металевих навісів і сітчастого огородження, що замикається на замок".

44. У підрозділі 5.10 "Каналізація і теплові мережі" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85 , СНиП 2.04.05-91 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

45. Пункт 5.10.4 викласти в такій редакції:

"5.10.4. Каналізаційні мережі та гідрозатвори необхідно періодично оглядати й очищати. Кришки оглядових колодязів каналізації повинні бути постійно закритими, а на складах ЛЗР та ГР мати пофарбування, яке вирізняється, та покажчики місця їх розташування.

Кришки каналізаційних колодязів на мережах і спорудах стічних вод з наявністю ЛЗР, ГР і вибухонебезпечних речовин мають виконуватися з негорючих матеріалів, що не утворюють іскор під час ударів.

Каналізаційні споруди мають обладнуватися вентиляцією відповідно до будівельних норм, а викид повітря з вентстояків повинен відбуватися на висоті не менш як 2 м від землі".

46. У підрозділі 5.11 "Ліфти та підйомники" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.01.02-85*, ДБН В.2.2-9-99 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

47. Підрозділ 5.11 доповнити пунктом 5.11.5 у такій редакції:

"5.11.5. Установлювати всередині ліфтових кабін будь-які додаткові електротехнічні пристрої (електророзетки, електродзвінки і т. ін.), не передбачені технічними умовами на ці ліфтові кабіни, не допускається".

48. У підрозділі 5.13 "Протипожежне водопостачання" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 12.4.009-83 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

49. Пункт 5.13.2 викласти в такій редакції:

"5.13.2. Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання повинні бути захищені від замерзання води.

Узимку для забирання води з відкритих вододжерел слід встановлювати утеплені ополонки розміром не менше 0,6 м x 0,6 м, які мають утримуватись у зручному для використання стані".

50. У підрозділі 5.14 "Складське господарство" слова "(Основні вимоги пожежної безпеки повинні відповідати вимогам СНиП 2.11.01-85*, ГОСТ 12.1.004-91, СНиП 2.11.06-91, ВБН В.2.2-58.1-94 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

51. Пункт 5.14.1.4 викласти в такій редакції:

"5.14.1.4. У складських приміщеннях, розташованих у будівлях будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виконувати стелажі з горючих матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1 м. Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м мають виконуватися з негорючих матеріалів.

У разі застосування безстілажного способу зберігання матеріали повинні вкладатися у штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки, посередині його влаштовується поздовжній прохід не менше 2 м завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 м.

Ширина проходів та місця табельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.

Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м".

52. Пункт 5.14.1.6 викласти в такій редакції:

"5.14.1.6. У складах конторські та побутові приміщення мають бути облаштовані протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу (без отворів) і мати один з евакуаційних виходів безпосередньо назовні. Сполучення цих приміщень зі складом допускається через протипожежні двері 2-го типу. У протипожежних перегородках, що відокремлюють конторські приміщення від складу, дозволяється влаштовувати протипожежні вікна 2-го типу, що мають сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.

Дозволяється розміщувати у складських приміщеннях робочі місця комірників (обліковців, відбракувальників, товарознавців) з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей".

53. Пункт 5.14.2.2 доповнити абзацом у такій редакції:

" Види тари для зберігання та відпуску нафтопродуктів слід приймати згідно з ГОСТ 1510-84".

54. Пункт 5.14.2.4 викласти в такій редакції:

"5.14.2.4. Будівлі та споруди (за винятком металевих резервуарів) складів для зберігання ЛЗР та ГР повинні бути не нижче II ступеня вогнестійкості. Одноповерхові будівлі можуть бути III ступеня вогнестійкості".

55. Пункт 5.14.2.6 викласти в такій редакції:

"5.14.2.6. Загальна кількість ЛЗР та ГР в одній будівлі для зберігання нафтопродуктів у тарі не повинна перевищувати 1,2 тис. куб. м ЛЗР або 6 тис. куб. м ГР. При одночасному зберіганні ЛЗР і ГР їх загальна приведена кількість на складі не має перевищувати вищевказаних значень і визначається з розрахунку: 1 куб. м ЛЗР прирівнюється до 5 куб. м ГР.

При цьому в одному приміщенні (секції) дозволяється зберігати не більше 0,2 тис. куб. м ЛЗР або 1 тис. куб. м ГР. Приміщення для зберігання ЛЗР та ГР повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, що відповідає вимогам будівельних норм".

56. Пункт 5.14.2.12 викласти в такій редакції:

" 5.14.2.12. Для розливання ЛЗР та ГР має бути передбачений ізольований майданчик (приміщення), обладнаний відповідними пристосуваннями для виконання цих робіт.

Відпускати ЛЗР і ГР споживачам дозволяється за допомогою сифона або насоса лише в спеціальну тару з кришками (пробками), які щільно закриваються. Відпуск ЛЗР та ГР у скляні та полімерні посудини місткістю більше 5 л забороняється".

57. Пункт 5.14.3.1 викласти в такій редакції:

"5.14.3.1. Балони з газами можуть зберігатися у спеціальних складах або на майданчиках, захищених від дії опадів та сонячного проміння (за винятком отруйних газів).

Протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд слід приймати відповідно до вимог будівельних норм".

58. Пункт 5.14.3.4 викласти в такій редакції:

"5.14.3.4. Балони з горючими газами повинні зберігатися окремо від балонів з киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими окислювачами, а також від балонів з токсичними газами. Зовнішня поверхня балонів має бути пофарбована в установлений для певного газу колір. Дозволяється спільне зберігання на відкритих майданчиках балонів з різними продуктами розділення повітря. При цьому місця для зберігання балонів з різними продуктами розділення повітря повинні бути відокремлені одне від одного негорючими бар'єрами висотою 1,5 м".

59. Пункт 5.15.15 викласти в такій редакції:

"5.15.15. Розміщені в межах указаних радіусів будівельні конструкції, настили підлог, оздоблення з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4, а також горючі частини обладнання та ізоляція мають бути захищені від потрапляння на них іскор металевими екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу чи в інші способи і в разі необхідності политі водою".

60. Пункт 5.19.14 викласти в такій редакції:

"5.19.14. Керівники робіт зобов'язані:

а) організовувати вивчення та забезпечення контролю за виконанням на споруджуваних об'єктах цих Правил, а також протипожежних заходів проектів організації та виконання робіт працівниками, зайнятими на будівництві;

б) забезпечувати проведення з працюючими на будівництві спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки;

в) установлювати на об'єктах, що споруджуються, режим паління, порядок прибирання, вивезення, утилізації горючих будівельних відходів, проводити вогневі та інші пожежонебезпечні роботи;

г) організовувати ознайомлення працюючих на будівництві з пожежною небезпекою кожного виду будівельно-монтажних робіт, а також речовин, матеріалів, конструкцій та обладнання, що застосовуються на цих роботах;

ґ) згідно з існуючим порядком своєчасно організовувати на будівництві пожежну охорону, здійснювати заходи щодо забезпечення об'єктів пожежною технікою та обладнанням, засобами зв'язку, протипожежним водопостачанням, наочною агітацією, знаками пожежної безпеки, а також первинними засобами пожежогасіння;

д) утримувати в справному стані і постійній готовності до застосування засоби пожежогасіння, сигналізації та зв'язку;

е) не допускати ведення будівельно-монтажних робіт, якщо відсутні протипожежне водопостачання, дороги, під'їзди та зв'язок;

є) призначати осіб, відповідальних за протипожежний стан окремих ділянок будівництва, за справність інженерних протипожежних систем та установок;

ж) не приступати до проведення будівельно-монтажних робіт за проектно-кошторисною документацією, яка не пройшла попередньої експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки".

61. Пункт 5.19.32 викласти в такій редакції:

"5.19.32. Виконання робіт усередині будівель та споруд із застосуванням горючих речовин та будівельних матеріалів груп горючості Г3, Г4 одночасно з будівельно-монтажними роботами, пов'язаними з використанням відкритого вогню (зварювання, відігрівання труб тощо), не дозволяється".

62. Пункт 5.19.34 викласти в такій редакції:

"5.19.34. Тимчасові споруди (тепляки) для влаштування підлог та виконання інших робіт повинні виконуватися з негорючих матеріалів і матеріалів груп горючості Г1, Г2".

63. Пункт 5.19.36 викласти в такій редакції:

"5.19.36. Робота, пов'язана з монтажем конструкцій з утеплювачем з матеріалів груп горючості Г3, Г4 або із застосуванням утеплювачів з цих матеріалів, має вестися за нарядом-допуском, який видається виконавцю робіт особою, відповідальною за протипожежний стан будівництва".

64. Пункт 5.19.37 викласти в такій редакції:

"5.19.37. Укладання утеплювача з матеріалів груп горючості Г3, Г4 та влаштування гідроізоляційного килима з таких матеріалів на покритті, укладання захисного гравійного шару слід проводити ділянками площею не більше 500 кв. м, а при використанні утеплювача та влаштуванні гідроізоляційного килима з матеріалів груп горючості Г1, Г2 - ділянками площею не більше 1000 кв. м.

На місцях виконання робіт кількість утеплювачів та покрівельних рулонних матеріалів не повинна перевищувати змінної потреби.

Утеплювач з матеріалів груп горючості Г3, Г4 необхідно зберігати за межами будинку (будівлі), що зводиться, в окремо розташованій споруді чи на спеціальному майданчику на відстані не менше 18 м.

По закінченні робочої зміни не дозволяється залишати на робочих місцях невикористаний утеплювач та покрівельні рулонні матеріали груп горючості Г3, Г4, незмонтовані панелі з такими утеплювачами всередині або на покриттях будівель, а також у протипожежних розривах".

65. Пункт 5.19.38 викласти в такій редакції:

"5.19.38. У разі пошкодження металевих обшивок панелей з утеплювачами з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4 треба вживати негайних заходів щодо їх ремонту та відновлення за допомогою металевих з'єднань (болтових та ін.)".

66. Пункт 5.19.39 викласти в такій редакції:

"5.19.39. До початку монтажу плит покриття з полімерними утеплювачами, укладання полімерних утеплювачів на покриття, виконання робіт з улаштування покрівель повинні бути виконані всі передбачені проектом виходи на покриття будівель (зі сходових кліток, зовнішніми сходами), його обгородження. Для повідомлення про пожежу біля виходів на покриття мають бути встановлені телефони або інші засоби зв'язку.

У разі виконання покрівельних робіт з площею покриття 1 тис. кв. м і більше із застосуванням утеплювача з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4 на покрівлі з метою пожежогасіння слід передбачати влаштування тимчасового протипожежного водогону.

Відстань між пожежними кранами слід приймати виходячи з умови подавання в будь-яку точку не менш ніж двох струмин води з витратою 5 л/с кожна".

67. Пункт 5.19.41 викласти в такій редакції:

"5.19.41. Для штучного прогрівання бетону дозволяється застосовувати пару, воду, повітря та електричний струм.

При цьому необхідно дотримуватися таких умов:

а) для теплозахисту бетону можуть застосовуватися негорючі матеріали та матеріали груп горючості Г1, Г2, а також зволожена чи оброблена вапняковим розчином тирса;

б) для влаштування тепляків дозволяється застосовувати утеплювачі з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2;

в) ділянки, які прогріваються електрострумом, повинні бути під постійним наглядом кваліфікованих електриків.

Для живлення в зоні електропрогрівання слід застосовувати кабелі типу КРПТ або ізольовані проводи типу ПРГ-500 (з додатковим захистом гумовим шлангом).

Забороняється прокладати кабелі безпосередньо по ґрунту.

У межах зони прогрівання необхідно встановлювати сигнальні лампи, які загоряються після подачі напруги в лінію. У разі перегорання ламп повинно відбуватися автоматичне відключення подавання напруги в лінії.

На ділянках електропрогрівання бетону мають бути вивішені попереджувальні плакати та написи "Небезпечно. Під напругою" тощо".

68. Пункт 5.19.45 викласти в такій редакції:

"5.19.45. Пересувні установки з пальниками інфрачервоного випромінення, які встановлюються на підлозі, повинні мати спеціальну стійку підставку. Балон з газом повинен розташовуватися на відстані не менше 1,5 м від установки та інших опалювальних приладів, а від електролічильника, вимикачів та інших електроприладів - на відстані не менше 1 м.

Відстань від пальників до конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4 має бути не менше 1 м, групи горючості Г2 - 0,7 м, групи горючості Г1 та негорючих матеріалів - 0,4 м".

69. Пункт 5.19.51 викласти в такій редакції:

"5.19.51. Під час експлуатації тепловироблювальних установок забороняється:

а) працювати на установці з порушеною герметичністю паливопроводів, нещільними з'єднаннями корпусу форсунки з тепловироблювальною установкою, несправними димоходами, які викликають проникнення продуктів згоряння у приміщення, несправними електродвигунами та пусковою апаратурою, а також за відсутності теплового захисту електродвигуна та інших несправностей;

б) працювати при невідрегульованій форсунці (з ненормальним горінням палива);

в) застосовувати гумові чи поліхлорвінілові шланги та муфти для з'єднання паливопроводів;

г) влаштовувати огорожі з матеріалів груп горючості Г3, Г4 біля установки та витратних баків;

ґ) відігрівати паливопроводи відкритим полум'ям;

д) здійснювати пуск тепловироблювальної установки без продування повітрям у разі короткочасної зупинки;

е) запалювати робочу суміш через оглядове вікно;

є) регулювати зазор між електродами свічок під час роботи тепловироблювальної установки;

ж) допускати роботу тепловироблювальної установки за відсутності захисних ґрат на повітрозабірних колекторах".

70. У підрозділі 5.20 "Автотранспортні підрозділи" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам ВСН 01-89, НАПБ В.01.054-98/510 та НАПБ А.01.001-95)" вилучити.

71. Пункт 5.20.42 викласти в такій редакції:

"5.20.42. Автоцистерни під час зливання повинні бути приєднані до заземлювального пристрою. Гнучкий заземлювальний провідник має бути постійно приєднаний до корпусу автоцистерни і мати на кінці пристосування для приєднування до заземлювального пристрою (струбцину, спеціальний наконечник тощо). Кожна цистерна автопотяга повинна бути заземлена нарізно до повного зливання з неї нафтопродуктів.

Для захисту від прямих ударів блискавки і заземлення високих потенціалів усі металоконструкції та електропровідні неметалеві частини технологічного обладнання (резервуари, трубопроводи, паливороздавальні колонки тощо) мають бути приєднані до заземлювального пристрою".

72. Пункт 5.20.45 викласти в такій редакції:

"5.20.45. Кришки оглядових і приймальних колодязів, а також колодязів очисних споруд повинні виконуватися з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1 та унеможливлювати іскроутворення під час ударів. Їх дозволяється відкривати лише для проведення технологічних операцій, профілактичних заходів, вимірів і добору проб".

73. Пункт 5.20.48 викласти в такій редакції:

"5.20.48. Під час заправляння на АЗС слід дотримуватися таких вимог:

а) мотоцикли й моторолери подаються до бензоколонок з непрацюючими двигунами, пуск та вимкнення яких мають здійснюватися на відстані не менше 15 м від колонок, а автомобілі - своїм ходом, з наступним вимкненням двигунів до початку процесу заправляння;

б) нафтопродукти відпускаються безпосередньо в бензобаки. Допускається відпускати власникам індивідуального транспорту нафтопродукти в спеціально призначені для цього каністри. Забороняється відпускати паливо в іншу скляну тару та тару з полімерних матеріалів;

в) облиті нафтопродуктами частини автомобілів, мотоциклів та моторолерів до пуску двигунів водії повинні насухо протирати;

г) відстань між автомобілем, який перебуває під заправленням, та автомобілем, що стоїть за ним, має бути не менше 3 м, а відстань між усіма іншими автомобілями, які стоять у черзі, - не менше 1 м; при цьому для кожного транспортного засобу повинна бути забезпечена можливість маневрування та виїзду з території АЗС".

74. Пункт 5.20.49 викласти в такій редакції:

"5.20.49. На АЗС забороняється:

а) заправлення транспортних засобів з двигунами, що працюють;

б) проїзд автотранспорту над підземними резервуарами;

в) робота в одязі та взутті, облитих бензином;

г) заправлення транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких перебувають пасажири;

ґ) заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та радіоактивними речовинами тощо);

д) в'їзд на територію АЗС і заправлення тракторів, не обладнаних іскрогасниками;

е) відпускання палива роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);

є) приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених частин автоцистерни;

ж) використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та горючими газами, а також інших трубопроводів;

з) експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі кріпильними, передбаченими його конструкцією;

и) експлуатація АЗС без переносного газоаналізатора у вибухозахищеному виконанні".

75. Підрозділ 5.20 доповнити пунктом 5.20.50 у такій редакції:

   "5.20.50. Транспортні  засоби  і  норми  їх  оснащення
вогнегасниками
-----------------------------------------------------------------------
|Найменування транспортного засобу| Тип вогнегасника |Мінімальна норма|
|                 |         |  оснащення  |
|---------------------------------+------------------+----------------|
|Автомобіль легковий (вітчизняного|Порошковий ВП-2  |    1    |
|та іноземного виробництва)    |         |        |
|---------------------------------+------------------+----------------|
|Автомобіль (автобус) для переве- |         |        |
|зення пасажирів у кількості:   |         |        |
|до 8               |Порошковий ВП-2  |    1    |
|до 30              |Порошковий ВП-2  |    1    |
|                 |або ВП-5 та    |    1    |
|                 |вуглекислотний  |    1    |
|                 |ВВК-5       |        |
|понад 30, а також транспортні  |Порошковий ВП-5  |    1    |
|засоби для перевезення вахтових |та ВП-2 або    |    1    |
|бригад              |ВП-5 та      |    1    |
|                 |вуглекислотний  |    1    |
|                 |ВВК-5       |        |
|---------------------------------+------------------+----------------|
|Автоцистерна для транспортування |Порошковий ВП-5  |    2    |
|нафтопродуктів та інші транспорт-|та вуглекислотний|    1    |
|ні засоби для перевезення небез- |ВВК-7       |        |
|печних вантажів         |         |        |
|---------------------------------+------------------+----------------|
|Причіп - автоцистерна для транс- |Порошковий ВП-5  |    2    |
|портування нафтопродуктів    |та вуглекислотний|    1    |
|                 |ВВК-7       |        |
|---------------------------------+------------------+----------------|
|Пересувна ремонтна майстерня та |Порошковий ВП-2  |    2    |
|лабораторія           |або ВП-2 та    |    1    |
|                 |вуглекислотний  |    1    |
|                 |ВВК-7       |        |
|---------------------------------+------------------+----------------|
|Вантажний автомобіль:      |         |        |
|двовісний            |Порошковий ВП-2  |        |
|                 |або        |    1    |
|                 |вуглекислотний  |    1    |
|багатовісний           |ВВК-5       |    1    |
|                 |Порошковий ВП-5  |        |
|---------------------------------+------------------+----------------|
|Вагон пасажирський        |Повітряно-пінний |        |
|                 |ВПП-9 та     |    1    |
|                 |вуглекислотний  |    1    |
|                 |ВВК-7       |        |
-----------------------------------------------------------------------"

76. У розділі 6 "Спеціальні вимоги пожежної безпеки" слова "(Основні спеціальні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-95, СН 512-78*, ВСН 333-87, ВБН В.2.2-58.1-94, ВНТП 111-86, ВНТП 112-86, ВНТП 113-86, ВНТП 114-86, ВНТП 212-86, ВНТП 213-86)" вилучити.

77. Пункт 6.1.2 викласти в такій редакції:

" 6.1.2. Фальшпідлога в приміщеннях ЕОМ має бути з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2 з межею вогнестійкості не менше 0,5 години. Простір під нею слід розділяти негорючими діафрагмами на відсіки площею не більше 250 кв. м. Діафрагми повинні мати межу вогнестійкості не менше 0,75 години. У місцях перетинання з діафрагмами комунікації слід прокладати у спеціальних обоймах, а зазори зашпаровувати негорючими матеріалами.

Звукопоглинальне облицювання стін та стель цих приміщень слід виготовляти з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2".

78. Пункт 6.1.9 викласти в такій редакції:

"6.1.9. Власники підприємств та орендарі або уповноважені ними особи зобов'язані забезпечувати дотримання користувачами персональних ЕОМ, що встановлені на їхніх підприємствах, вимог пожежної безпеки, зазначених у технічній документації заводів - виробників ПЕОМ".

79. У пункті 6.2.6 число "0,75" замінити на число "0,6".

80. Пункт 6.4.1 викласти в такій редакції:

"6.4.1. Автоматичні телефонні станції (АТС), розміщені в житлових, адміністративних та громадських будівлях, повинні бути відокремлені від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями з межею вогнестійкості не менше 0,75 години".

81. Пункт 6.5.1 доповнити абзацом у такій редакції:

"6.5.1. Приміщення акумуляторних категорії А дозволяється розміщувати в сухих підвальних та цокольних поверхах.

При цьому не вимагається застосування легкоскидних панелей".

82. Пункт 6.5.6 викласти в такій редакції:

"6.5.6. Герметизовані кислотні акумуляторні батареї з внутрішньою рекомбінацією газів і напругою до 2,4 В на елемент дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях загального призначення у відповідності до рекомендацій фірми-виготовлювача. Спільна постійна експлуатація герметизованих та відкритих акумуляторів забороняється".

83. Підрозділ 6.5 доповнити пунктом 6.5.7 у такій редакції:

"6.5.7. Дозволяється у відповідності до документації фірми-виготовлювача здійснювати болтове з'єднання елементів акумуляторів у батареї".

84. Підрозділ 6.6 доповнити пунктами 6.6.9, 6.6.10, 6.6.11, 6.6.12 виклавши їх у такій редакції:

"6.6.9. При розміщенні стартерних акумуляторних батарей на дизель-генераторах (не в шафах) вентиляція приміщення ДЕС при непрацюючому дизель-генераторі повинна бути природною з розрахунку виділення водню від акумуляторів.

6.6.10. При працюючому дизель-генераторі поповнення витратних баків палива, розташованих у рамі дизель-генераторів, не дозволяється.

6.6.11. З витратних баків, розташованих у рамі дизель-генераторів, обов'язково передбачати викид дихальних парів назовні.

6.6.12. Опалення машинних залів ДЕС повинно бути центральним водяним.

Допускається застосування електричних опалювальних приладів із закритими елементами і захисним екраном з негорючих матеріалів між приладом і стіною з негорючих матеріалів на відстані не менше 100 мм".

85. Пункт 6.7.9 вилучити.

86. Пункт 6.7.11 вилучити.

87. Пункт 6.7.16 вилучити.

88. Підрозділ 6.7 доповнити пунктами 6.7.21, 6.7.22, 6.7.23, виклавши їх у такій редакції:

"6.7.21. Кабелі зв'язку, електроживлення постійного і змінного струму повинні прокладатися по різних трасах. У разі неможливості - відстань між кабелями зв'язку, постійного і змінного струму повинна становити не менш як: 100 мм - між кабелями зв'язку та кабелями постійного струму, 200 мм - між кабелями постійного та змінного струму, 300 мм - між кабелями змінного струму та кабелями зв'язку.

6.7.22. Дозволяється прокладати проводи і кабелі групових ліній робочого освітлення з груповими лініями аварійного й евакуаційного освітлення в одному лотку та монтажному профілі.

При цьому відстань між проводами робочого, аварійного й евакуаційного освітлення має бути не менш як 20 мм.

6.7.23. У приміщеннях підземного введення кабелів необхідно встановлювати стаціонарні сигналізатори для контролю довибухонебезпечних концентрацій горючих газів у повітрі з виведенням сигналу на колективну попереджувальну сигналізацію. У разі відсутності автоматичного сигналізатора наявність горючих газів повинна визначатися щоденно за допомогою газового індикатора з записом у журналі".

89. У підрозділі 6.10 "Операційні поштові зали" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-95, ДБН В.2.2-9-99)" вилучити.

90. Пункт 6.16.1 викласти в такій редакції:

"6.16.1. Паяльні лампи необхідно утримувати справними та не рідше 1 разу на місяць перевіряти їх на міцність та герметичність із занесенням результатів і дати перевірки до спеціального журналу. Крім того, не рідше 1 разу на рік мають проводитися контрольні випробування паяльних ламп тиском".

91. У розділі 7 "Навчальні заклади" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-95, ДБН В.2.2-9-99)" вилучити.

92. У розділі 8 "Об'єкти масового перебування людей" слова "(Основні вимоги щодо пожежної безпеки повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-95, ДБН В.2.2-9-99)" вилучити.

93. Пункт 11.30 викласти в такій редакції:

"11.30. На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта дозволяється відправити не більше 50% вогнегасників від їх загальної кількості".

Начальник Другого відділу
Державного комітету зв'язку
та інформатизації України


О.Є.Нікітін