МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.08.2011 N 826

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 грудня 2011 р.

за N 1531/20269

Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

Відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 N 1985-IV1985-15, та N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві993_114, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 N 1986-IV1986-15, Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"877-16, "Про охорону праці"2694-12, підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 402402/2011, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 408408/2011, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 413413-2009-п "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду органами Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, що додається.

2. Затвердити уніфіковану форму Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта), що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, такі накази:

Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 N 133 "Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.01.95 за N 3/539;

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 30.03.2004 N 92 "Про затвердження Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за N 1074/9673;

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05.11.2010 N 228 "Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб'єктів господарювання і їх виробничих об'єктів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.01.2011 за N 134/18872.

4. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду України після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4.3. Забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

6. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

Міністр

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

Заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
В.Балога

А.П.КлюєвА.М.Близнюк


Р.О.Моісеєнко
С.М.Кондрюк


О.А.Миколайчук
Ю.Мельников
О.Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

надзвичайних ситуацій

України

11.08.2011 N 826

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 грудня 2011 р.

за N 1531/20269

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 N 1985-IV1985-15, та N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві993_114, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 N 1986-IV1986-15, Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"877-16, "Про охорону праці"2694-12, підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 402402/2011, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 408408/2011, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 413413-2009-п "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України та її територіальними органами (далі - Держгірпромнагляд України).

1.2. Положення встановлює процедуру проведення перевірок під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:

промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;

трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами.

1.3. Це Положення поширюється на посадових осіб Держгірпромнагляду України та його територіальні органи, міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, які відповідно до законодавства використовують найману працю, користувачів надр.

Дія цього Положення не поширюється на правовідносини щодо здійснення заходів контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

документи обов'язкової звітності - повідомлення про усунення зазначених у приписі, розпорядженні порушень та інші документи, які повинні надаватися суб'єктами господарювання Держгірпромнагляду України, якщо це визначено законодавством;

заборона виконання робіт - зупинення або недопущення виконання певних видів робіт, які здійснюються суб'єктом господарювання на стадії будівництва, експлуатації, реконструкції або ліквідації; виготовлення, застосування або реалізації продукції, небезпечних речовин; користування надрами шляхом видачі розпорядчого документа Держгірпромнагляду України (розпорядження);

заборона виробництва - зупинення виробництва суб'єкта господарювання (у тому числі експлуатації підприємства, виробничого об'єкта, окремого виробництва, робочого місця, будівлі, споруди, приміщення, машин і механізмів) шляхом видачі розпорядчого документа Держгірпромнагляду України (розпорядження);

загроза життю та здоров'ю працівників - виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об'єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків;

машини і механізми - машини, механізми, устатковання, обладнання, транспортні та інші засоби виробництва;

обмеження виробництва - зменшення технологічного навантаження підприємства, окремого виробництва, виробничого об'єкта, дільниці, машин і механізмів шляхом видачі розпорядчого документа Держгірпромнагляду України (розпорядження);

уповноважена особа - особа, яку призначено власником виконувати визначені обов'язки і яка має відповідні повноваження для їх виконання.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державну підтримку малого підприємництва"2063-14 в частині поняття суб'єктів малого підприємництва, Кодексу України про надра132/94-ВР в частині поняття користування надрами, Господарського кодексу України436-15 та інших законодавчих та нормативно-правових актів.

II. Організація і проведення державного нагляду

2.1. Державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення посадовими особами Держгірпромнагляду України згідно з цим Положенням перевірок (обстежень) установ, підприємств, організацій, їх відокремлених підрозділів, філій, представництв, юридичних осіб, фізичних осіб, що використовують найману працю (далі - суб'єкти господарювання), у тому числі окремих виробничих об'єктів суб'єктів господарювання - виробничих цехів та дільниць, машин і механізмів, промислових майданчиків, інших відокремлених виробничих структурних підрозділів (далі - об'єкти перевірки).

2.2. Перевірки поділяються на планові та позапланові.

2.3. Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання та їх виробничих об'єктів визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 413.

У разі порушення встановлених вимог щодо періодичності проведення планових перевірок, передбачених законом, суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу Держгірпромнагляду України до здійснення планової перевірки.

2.4. Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних або квартальних планів Держгірпромнагляду України та його територіальних органів, їх структурних підрозділів, які затверджуються до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2.5. Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки у разі:

подання суб'єктом господарювання письмової заяви до територіального органу Держгірпромнагляду України про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень Держгірпромнагляду України щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного нагляду;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального апарату Держгірпромнагляду України;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання;

в інших випадках, передбачених законами України.

2.6. Планово і позапланово можуть перевірятися як суб'єкт господарювання, так і його окремі виробничі об'єкти.

2.7. Планова перевірка суб'єкта господарювання передбачає всебічну перевірку всіх його виробничих об'єктів.

Під час всебічної перевірки суб'єкта господарювання, який має велику кількість виробничих об'єктів (виробничі об'єднання, корпорації, комбінати, заводи тощо), допускається обмежуватися тільки перевірками служб, які повинні забезпечувати безпечне та безаварійне виконання робіт, та вибірковими перевірками окремих виробничих об'єктів.

2.8. Під час позапланових перевірок як суб'єктів господарювання, так і виробничих об'єктів перевіряються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

2.9. Перевірки виробничих об'єктів здійснюються шляхом обстеження дільниць суб'єкта господарювання посадовою особою Держгірпромнагляду України.

У разі перевірки невеликих за обсягами виробничих об'єктів під час одного обстеження може бути перевірено декілька виробничих об'єктів.

2.10. Перевірка суб'єкта господарювання може здійснюватися як самостійно посадовою особою Держгірпромнагляду України, так і спеціально створеною комісією, до складу якої включаються посадові особи Держгірпромнагляду України різних напрямів нагляду. Під час перевірки Держгірпромнаглядом України можуть бути залучені треті особи - представники інших установ та організацій за згодою з їх керівниками.

Склад комісії визначається наказом Держгірпромнагляду України або його територіального органу.

2.11. У разі якщо перевірка суб'єкта господарювання проводиться спеціально створеною комісією, перед її початком складається план перевірки, в якому визначаються питання та об'єкти (підрозділи, служби, дільниці), що підлягають перевірці, а також визначаються посадові особи та фахівці, відповідальні за перевірку визначених питань та об'єктів.

План проведення перевірки затверджується керівником територіального органу Держгірпромнагляду України.

Проведення перевірки суб'єкта господарювання за наказом Держгірпромнагляду України або за участю представників центрального апарату здійснюється на підставі плану перевірки, який затверджується заступником Голови Держгірпромнагляду України відповідно до розподілу обов'язків.

2.12. Планові перевірки суб'єктів господарювання та планові перевірки виробничих об'єктів здійснюються за графіками перевірок, які затверджуються наказом з урахуванням планів роботи Держгірпромнагляду України та територіальних органів. Графіки перевірок мають містити найменування суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта), що перевіряється, строк та предмет перевірки.

Позапланові перевірки суб'єкта господарювання та виробничих об'єктів (за винятком перевірок виробничих об'єктів під час позапланової перевірки суб'єкта господарювання) здійснюються на підставі наказів, які мають містити найменування суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта), що перевіряється, строк та предмет перевірки.

Перевірки суб'єктів господарювання або їх відокремлених підрозділів (виробничих об'єктів) здійснюються за місцем провадження ними господарської діяльності.

Організація перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність в різних регіонах держави, може здійснюватися центральним апаратом Держгірпромнагляду України або територіальним органом Держгірпромнагляду України за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання.

До складу комісії можуть залучатися представники інших територіальних органів Держгірпромнагляду України.

2.13. Строк проведення планової перевірки суб'єкта господарювання (за винятком суб'єкта малого підприємництва) не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, позапланової - десяти.

Строк проведення планової перевірки суб'єкта малого підприємництва не може перевищувати п'яти робочих днів, позапланової - двох.

Строк проведення планової перевірки виробничого об'єкта, який належить суб'єкту господарювання, - від одного до п'яти робочих днів.

Строк проведення позапланової перевірки виробничого об'єкта, який належить суб'єкту господарювання, не повинен перевищувати двох робочих днів.

2.14. Перевірка суб'єкта господарювання може здійснюватися комплексно за участю органів державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці. Така перевірка проводиться на підставі спільного наказу.

Терміни проведення планових перевірок, які проводяться комплексно, попередньо узгоджуються з органами державного нагляду, з якими планується здійснювати перевірки.

Строк проведення планової комплексної перевірки суб'єкта господарювання (за винятком суб'єкта малого підприємництва) не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, позапланової - десяти.

Строк проведення планової комплексної перевірки суб'єкта малого підприємництва не може перевищувати п'яти робочих днів, позапланової - двох.

2.15. Проведення планової перевірки суб'єкта господарювання, яка здійснюється комісійно, а також перевірки виробничого об'єкта суб'єкта господарювання, яка потребує отримання спеціального допуску на об'єкт перевірки та/або якщо об'єкт підпадає під дію Закону України "Про державну таємницю", здійснюється за умови попереднього повідомлення суб'єкта перевірки про її проведення.

2.16. Повідомлення про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення, або повідомлення про проведення планової перевірки виробничих об'єктів за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику (уповноваженій особі) суб'єкта господарювання під підпис не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення заходу.

У разі неповідомлення про проведення планової перевірки у вищезазначених випадках суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держгірпромнагляду України до здійснення такої перевірки.

Копії повідомлень зберігаються у Держгірпромнагляді України або його територіальних органах протягом п'яти років. Записи про відправлення повідомлень (у тому числі телефонограмою) робляться в окремих журналах обліку за довільною формою.

2.17. Під час проведення перевірок суб'єкт господарювання повинен надавати посадовій особі Держгірпромнагляду України, яка здійснює перевірку, всю необхідну інформацію, пояснення, довідки, матеріали з питань, що виникають під час перевірок, за необхідності забезпечувати засобами індивідуального захисту та іншими засобами, необхідними для проведення перевірки, якщо це вимагає специфіка виробництва, а також забезпечувати присутність уповноваженої особи.

Суб'єкту господарювання забороняється здійснювати будь-які дії, які перешкоджають посадовій особі Держгірпромнагляду України виконувати свої обов'язки з проведення перевірки.

2.18. Перевірки суб'єктів господарювання або його виробничих об'єктів, у тому числі таких, що знаходяться у процесі монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.19. Інформація, одержана посадовою особою Держгірпромнагляду України під час перевірки, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно у порядку, встановленому законом.

Розголошення інформації, яка становить комерційну таємницю суб'єкта господарювання, забороняється.

2.20. Посадова особа, яка здійснює перевірку, повинна мати при собі службове посвідчення і направлення на проведення перевірки (додаток 3), а у випадку перевірки режимних об'єктів - додатково допуск, оформлений у встановленому порядку. Копія направлення на проведення перевірки надається суб'єкту господарювання.

2.21. У разі непред'явлення на вимогу суб'єкта господарювання службового посвідчення і направлення на проведення перевірки суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держгірпромнагляду України до здійснення такої перевірки.

2.22. Перед початком перевірки особа Держгірпромнагляду України, що здійснює перевірку, ознайомлюється з установчими та реєстраційними документами, технічною та технологічною документацією, матеріалами попередніх перевірок суб'єкта господарювання або виробничого об'єкта з питань, які стосуються компетенції Держгірпромнагляду України, у тому числі перевірок, здійснених службами охорони праці, уповноваженими особами цього суб'єкта і вищими організаціями при їх наявності, станом виконання заходів щодо усунення виявлених порушень, які були розроблені та затверджені за результатами попередніх перевірок посадовими особами Держгірпромнагляду України, висновками комісій з розслідування нещасних випадків і аварій (якщо такі були).

2.23. За результатами перевірок суб'єктів господарювання та перевірок виробничих об'єктів складаються відповідні акти.

В актах зазначається стан дотримання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі недотримання - детальний опис виявлених порушень із зазначенням норми законодавства.

У разі якщо під час одного обстеження було перевірено декілька виробничих об'єктів, допускається складати один акт перевірки цих виробничих об'єктів.

Під час проведення перевірки суб'єкта господарювання, яка здійснюється посадовою особою Держгірпромнагляду України самостійно, допускається складати тільки акт перевірки суб'єкта господарювання без складання актів перевірок виробничих об'єктів.

Відповідальним за складання акта перевірки суб'єкта господарювання, яка здійснюється комісією, є голова комісії з перевірки даного суб'єкта господарювання.

2.24. Не пізніше останнього дня перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами Держгірпромнагляду України (членами комісії), які здійснювали перевірку, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Один примірник акта вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі під підпис.

Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, які є невід'ємною частиною акта.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт посадова особа Держгірпромнагляду України вносить до такого акта відповідний запис. При цьому один примірник акта направляється суб'єкту господарювання рекомендованим листом, а на другому примірнику проставляються відповідний вихідний номер листа, яким було відправлено акт, та дата направлення.

Другий примірник акта протягом трьох років зберігається у підрозділі Держгірпромнагляду України, що здійснював перевірку.

Акти оформлюються з використанням комп'ютерної техніки або розбірливим почерком на друкованих формах.

2.25. Якщо під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) виявлено порушення, посадова особа Держгірпромнагляду України на підставі відповідного акта складає обов'язковий до виконання припис, форма якого наведена в додатку 4 до цього Положення.

Припис, як правило, складається в останній день перевірки.

Якщо виявлені порушення не потребують їх негайного усунення, допускається складати припис у інший термін, але не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки.

Під час перевірки суб'єкта господарювання припис може складатися або на підставі акта перевірки суб'єкта господарювання, або на підставі акта перевірки виробничого об'єкта.

2.26. Право заборони виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлення під час перевірки:

порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю працівників;

порушень вимог Кодексу України про надра;

відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

непроведення у встановленому порядку та в терміни технічного огляду, випробування або експертного обстеження машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки;

виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку.

У разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об'єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об'єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня.

2.27. Заборона виконання робіт або виробництва, обмеження виробництва здійснюються на підставі відповідного акта перевірки розпорядженням, форма якого наведена в додатку 5 до цього Положення.

У разі якщо перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводиться посадовою особою Держгірпромнагляду України самостійно, заборона виконання робіт чи виробництва, обмеження виробництва суб'єкта господарювання в цілому або на виробничому об'єкті здійснюються шляхом надання суб'єкту господарювання відповідного розпорядження за підписом посадової особи Держгірпромнагляду України, яка здійснювала перевірку.

Заборона виконання робіт або виробництва, обмеження виробництва в цілому суб'єкта господарювання за результатами перевірки, яка проводилася спеціально створеною комісією, а також заборона під час такої перевірки виконання робіт або виробництва, обмеження виробництва на виробничому об'єкті суб'єкта господарювання, яка тягне за собою зупинення (призупинення) робіт у цілому підприємства, здійснюються шляхом надання суб'єкту господарювання розпорядження за підписом заступника Голови Держгірпромнагляду України або начальника (заступника начальника) територіального органу Держгірпромнагляду України.

У разі якщо порушення, які є підставою для заборони робіт або виробництва, обмеження виробництва, було усунено під час перевірки в присутності посадової особи Держгірпромнагляду України, запис у розпорядження щодо відповідної заборони (обмеження) не вноситься. При цьому в акті перевірки вноситься запис "порушення усунено під час перевірки".

У разі виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку заборона виконання робіт або виробництва як на виробничому об'єкті, так і суб'єкті господарювання в цілому здійснюється до проведення перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) та складання відповідного акта.

2.28. Припис, розпорядження складаються у двох примірниках, один із яких не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається керівнику суб'єкта господарювання чи уповноваженій ним особі, другий примірник з підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи залишається в Держгірпромнагляді України або його територіальному органі.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання припису або розпорядження вони направляються рекомендованим листом. При цьому на других примірниках припису або розпорядження, які залишаються в підрозділі Держгірпромнагляду України, що здійснював перевірку, проставляються відповідний вихідний номер листа і дата його направлення.

2.29. Приписи та розпорядження можуть бути оскаржені до центрального апарату Держгірпромнагляду України або до суду в установленому законодавством порядку.

2.30. У разі якщо виявлені порушення несуть безпосередню загрозу життю працівників, що потребує негайного зупинення робіт або виробництва чи їх обмеження, керівник (заступник керівника) або уповноважена особа суб'єкта господарювання на вимогу і в присутності посадової особи Держгірпромнагляду України повинен негайно припинити або обмежити ці роботи (виробництво).

При цьому в акті перевірки зазначається відповідний запис та проставляється фактичний час зупинення або обмеження робіт (виробництва).

У разі відмови суб'єкта господарювання від вжиття негайних заходів щодо зупинення робіт (виробництва) або їх обмеження на вимогу посадової особи Держгірпромнагляду України в акті перевірки зазначається відповідний запис.

2.31. У разі прийняття рішення про заборону виконання робіт або виробництва повинно застосовуватися пломбування відповідних об'єктів (машин і механізмів), за винятком таких, пломбування яких є технічно неможливим (переносного ручного обладнання, електричних розеток тощо).

2.32. Пломби накладаються:

у разі заборони виконання робіт - на машини і механізми виробничого об'єкта, без включення яких такі роботи в цілому на об'єкті (частково при обмеженні) є неможливими;

у разі заборони експлуатації машин і механізмів - безпосередньо на машини і механізми, експлуатацію яких заборонено;

у разі заборони експлуатації будівлі, споруди, приміщення - на конструкції, що забезпечують допуск працівників до зазначених об'єктів.

2.33. Пломби накладаються на органи управління (включення) машин і механізмів або на такі деталі (місця), при поновлені роботи (експлуатації) яких пошкоджуються пломби.

2.34. Для пломбування використовуються стандартизовані металеві або пластикові (у тому числі одноразові індикаторні) пломби. Пломба повинна мати порядковий номер та логотип (код) із зазначенням назви (номера) територіального органу Держгірпромнагляду України та його структурного підрозділу, до якого належить посадова особа Держгірпромнагляду України.

Конструкція пломби не повинна допускати її зняття без руйнування цілісності.

2.35. Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечувалась безпека особи, яка її накладає, а машини і механізми, що підлягають опломбуванню, не створювали аварійних ситуацій з причини їх зупинки.

2.36. Опломбований об'єкт здається керівнику (заступнику керівника) або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, у присутності яких здійснюється перевірка. При цьому у розпорядженні робиться відповідний запис із вказівкою місця встановлення пломби, найменування об'єкта (машини або механізму), що опломбовано, посади та прізвища посадової особи суб'єкта господарювання, якій об'єкт зданий. Факт прийняття опломбованого об'єкта підтверджується у розпорядженні особистим підписом цієї посадової особи.

У разі відмови прийняття опломбованого об'єкта у розпорядженні робиться відповідний запис.

2.37. У разі неможливості усунення виявлених порушень без зняття пломб суб'єкт господарювання звертається до відповідного органу Держгірпромнагляду України з офіційним листом щодо можливості зняття пломб з призупиненого об'єкта (машини або механізму) з обґрунтуванням необхідності такої дії, а також розробленими та затвердженими розпорядчим документом суб'єкта господарювання заходами, які забезпечують безпечне проведення працівниками ремонтних, відновлювальних робіт, а також інших робіт з усунення порушень.

На підставі такого звернення посадовою особою, яка видала розпорядження, приймається рішення про зняття пломб з призупиненого об'єкта на певний термін, що оформлюється рішенням про зняття пломб для виконання робіт щодо усунення порушень (додаток 6), або відмову.

2.38. Самовільне зняття пломб не допускається.

2.39. Про стан виконання припису суб'єкт господарювання повинен письмово у встановлені терміни повідомити посадову особу Держгірпромнагляду України, яка видала припис, для чого надсилає їй офіційний лист. У листі обов'язково вказуються номер та дата припису, номери порушень та відображається факт їх усунення.

Після надходження інформації від суб'єкта господарювання щодо виконання припису посадовою особою Держгірпромнагляду України, яка видала припис, проводиться перевірка виконання припису. У разі неподання суб'єктом господарювання відповідної інформації у встановлені терміни Держгірпромнагляд України набуває право на проведення позапланової перевірки суб'єкта господарювання.

У разі неможливості повного усунення порушень у встановлений термін суб'єкт господарювання повинен повідомити про це посадову особу, яка видала припис, та звернутися з клопотанням до відповідного органу Держгірпромнагляду України про продовження строку для виконання заходів щодо усунення виявлених порушень. У разі клопотання суб'єкта господарювання про необхідність продовження строку усунення виявлених порушень за рішенням Держгірпромнагляду України або його територіальних органів проводиться (за потреби) експертиза запланованих заходів.

2.40. Поновлення роботи (виробництва) здійснюється на підставі подання суб'єктом господарювання офіційного письмового повідомлення про повне усунення зазначених у розпорядженні порушень, які стали причиною заборони (обмеження), а також результатів перевірки усунення цих порушень.

Така перевірка проводиться у термін не пізніше трьох діб після отримання повідомлення про усунення порушень.

Рішення про поновлення роботи (виробництва) (додаток 7) приймається посадовою особою, яка видала припис (розпорядження), за можливості в день закінчення перевірки за умови усунення порушень, що призвели до їх заборони чи обмеження. У разі неможливості прийняття такого рішення у зазначений термін допускається його прийняття на наступний день після закінчення перевірки (за винятком вихідних та святкових днів).

У разі відсутності посадової особи, яка видала припис (розпорядження), у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо рішення про поновлення роботи (виробництва) приймається посадовою особою, яка її заміщує або виконує обов'язки, або керівником (заступником керівника) відповідного територіального органу Держгірпромнагляду України.

Якщо виконання робіт (виробництва) було заборонено внаслідок настання нещасного смертельного випадку і перевіркою не виявлено порушень, що дають підставу для заборони подальшого виконання робіт (виробництва), їх поновлення здійснюється тільки на підставі акта перевірки.

Поновлення робіт (виробництва), які (яке) було припинено внаслідок групового нещасного випадку, здійснюється центральним апаратом Держгірпромнагляду України або його територіальним органом.

2.41. Перевірка виконання припису або усунення порушень, що призвели до заборони виконання робіт або виробництва чи обмеження виробництва, здійснюється шляхом проведення посадовою особою Держгірпромнагляду України, яка видала припис (розпорядження), позапланової перевірки. У разі якщо суб'єкт господарювання може підтвердити достовірність виконання розпорядчого документа актами та документацією суб'єкта господарювання (наказами, відомостями, довідками тощо), перевірка достовірності наданої суб'єктом господарювання інформації здійснюється без позапланової перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) за умови надання ним до відповідного органу Держгірпромнагляду України завірених у встановленому порядку копій цих документів.

Перевірка усунення виявлених порушень суб'єктом господарювання, зазначених у розпорядженні (приписі), за рішенням заступника Голови Держгірпромнагляду України або керівника (заступника керівника) територіального органу Держгірпромнагляду України може здійснюватися іншою посадовою особою Держгірпромнагляду України.

2.42. За результатами перевірки у разі виявлених значних або систематичних порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки Держгірпромнагляд України та його територіальні органи мають право надсилати суб'єкту господарювання або вищій організації (центральному органу виконавчої влади), до сфери управління якої належить даний суб'єкт господарювання, подання щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді (додаток 8) або передавати відповідні матеріали органам прокуратури на посадових осіб, дії або бездіяльність яких:

призвели до порушень, які створили безпосередню загрозу життю працівників;

були направлені на перешкоджання проведенню перевірки без правових підстав або на невиконання законних вимог посадової особи Держгірпромнагляду України щодо зупинення роботи (виробництва).

Про прийняте рішення із зазначеного питання суб'єкт господарювання або вища організація у місячний строк письмово інформує Держгірпромнагляд України або його територіальний орган.

2.43. У разі створення перешкод проведенню перевірки посадова особа Держгірпромнагляду України має право звернутися до правоохоронних органів для вжиття ними відповідних заходів.

2.44. За необхідності при зростанні рівня смертельного виробничого травматизму або аварійності, а також у разі виникнення аварії на виробництві, настання нещасного випадку зі смертельним чи тяжким наслідком, групового нещасного випадку для оперативного запобігання виникненню у подальшому аварій, нещасних випадків на виробництві, у тому числі зі смертельними наслідками, можливе введення Держгірпромнаглядом України або його територіальним органом посиленого режиму щодо державного нагляду, що передбачає таку організацію роботи державних інспекторів, яка б забезпечувала можливість здійснення постійного спостереження за станом промислової безпеки та охорони праці (охорони надр).

2.45. Приписи, розпорядження, а також рішення про відновлення роботи (виробництва), зняття пломб оформлюються з використанням комп'ютерної техніки або розбірливим почерком на спеціальних друкованих бланках та реєструються в установленому порядку.

2.46. Центральним апаратом Держгірпромнагляду України або його територіальним органом здійснюються за необхідності як планові, так і позапланові перевірки груп суб'єктів господарювання або виробничих об'єктів з окремих питань щодо дотримання вимог законодавства про охорону праці та промислової безпеки.

Такі перевірки проводяться відповідно до вимог цього Положення на підставі наказів Держгірпромнагляду України або його територіальних органів.

За результатами перевірок суб'єктів господарювання (виробничих об'єктів) з окремих питань територіальним органом Держгірпромнагляду України складається інформаційна довідка за результатами перевірки (додаток 9), яка надається відповідному структурному підрозділу центрального апарату Держгірпромнагляду України для подальшого узагальнення та проведення аналізу.

За необхідності Держгірпромнаглядом України або його територіальним органом зазначена інформація та пропозиції щодо заходів з усунення виявлених під час перевірок порушень та їх недопущення надалі доводяться до відома міністерств, центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління певної групи суб'єктів господарювання.

У разі визначення у наказі про проведення перевірок суб'єктів господарювання (виробничих об'єктів) з окремих питань переліку суб'єктів господарювання (виробничих об'єктів), які підлягають перевірці, окремі накази на проведення перевірок суб'єктів господарювання (виробничих об'єктів) не видаються. При цьому перевірки суб'єктів господарювання (виробничих об'єктів), які планується здійснити під час планових перевірок з окремих питань, повинні бути враховані у відповідних графіках перевірок суб'єктів господарювання (виробничих об'єктів).

Заступник Голови
Держгірпромнагляду України

С.Дунас

Додаток 1

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок
              (Державний
                Герб
               України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 "___" ____________ 20___ року N _____
 _________________________________________________________________
                   ____________________________
                      (найменування
                      юридичної особи)
                   ____________________________
                     (прізвище, ініціали
                    роботодавця / прізвище,
                     ім'я та по батькові
                   фізичної особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання

   На підставі статті 4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
територіальним органом Держгірпромнагляду України по _____ області
буде проведено перевірку дотримання  вимог  законодавчих  та
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки,
безпечного поводження з вибуховими  матеріалами  промислового
призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним
вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і
переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
     фізичної особи - підприємця, місцезнаходження)

   Перевірку буде проведено з "__" _________ по "__" _________
20__ року.

   Відповідно до частини одинадцятої статті 4 вищезазначеного
Закону прошу забезпечити  присутність  керівника  (заступника
керівника)  або  уповноваженої особи вищезазначеного суб'єкта
господарювання (фізичної особи - підприємця).

 Начальник (заступник начальника)
 територіального органу
 Держгірпромнагляду України   ________ _______________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)

 Повідомлення, направлене телефонограмою,
 прийнято _________________________________ _________ 20___ року.
      (прізвище, ім'я та по батькові,
   посада особи, якою прийнято телефонограму)

 Повідомлення направлене рекомендованим листом ________ 20__ року.
                       (дата направлення
                        повідомлення)

 Повідомлення вручено особисто __________________ _____ 20__ року.
                (прізвище, ім'я
                та по батькові,
                посада керівника/
               уповноваженої особи
              суб'єкта господарювання)

   У разі направлення повідомлення рекомендованим листом його
копія зберігається разом з повідомленням про вручення поштового
відправлення.

Додаток 2

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок
              (Державний
                Герб
               України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 "___" ____________ 20___ року N _____
 _________________________________________________________________
                   ____________________________
                      (найменування
                      юридичної особи)
                   ____________________________
                     (прізвище, ініціали
                    роботодавця / прізвище,
                     ім'я та по батькові
                   фізичної особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ

   про проведення планової перевірки виробничих об'єктів
   На підставі статті 4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
територіальним органом     Держгірпромнагляду     України
по __________________________  області  буде(уть)  проведено(і)
перевірку(и) дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових
актів  з  охорони  праці та промислової безпеки, безпечного
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а
також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх
використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної
сировини (необхідне підкреслити), виробничого(их) об'єкта(ів)
__________________________________________________________________
     (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я
 та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження)
   Під час перевірки буде перевірено:
 з "___" _____________ по "___" _____________ 20__ року
 ________________________________________________________________;
    (предмет перевірки / найменування виробничого(их)
        об'єкта(ів) суб'єкта господарювання)
 з "___" _____________ по "___" _____________ 20__ року
 ________________________________________________________________;
 з "___" _____________ по "___" _____________ 20__ року
 ________________________________________________________________;
 з "___" _____________ по "___" _____________ 20__ року
 ________________________________________________________________.
   Відповідно до частини одинадцятої статті 4 вищезазначеного 
Закону  прошу  забезпечити  присутність керівника (заступника 
керівника)  або уповноваженої  особи вищезазначеного суб'єкта 
господарювання (фізичної особи - підприємця).
 Начальник (заступник начальника)
 територіального органу
 Держгірпромнагляду України   ________ _______________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)
 Повідомлення, направлене телефонограмою,
 прийнято _________________________________ _________ 20___ року.
      (прізвище, ім'я та по батькові,
   посада особи, якою прийнято телефонограму)
 Повідомлення направлене рекомендованим листом ________ 20__ року.
                       (дата направлення
                        повідомлення)
 Повідомлення вручено особисто __________________ _____ 20__ року.
                (прізвище, ім'я
                та по батькові,
                посада керівника/
               уповноваженої особи
              суб'єкта господарювання)
   У разі направлення повідомлення рекомендованим листом його
копія зберігається разом з повідомленням про вручення поштового
відправлення.

Додаток 3

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок
              (Державний
                Герб
               України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 "___" ____________ 20___ року N _____
 _________________________________________________________________
                   ____________________________
                      (найменування
                      юридичної особи)
                   ____________________________
                     (прізвище, ініціали
                    роботодавця / прізвище,
                     ім'я та по батькові
                   фізичної особи - підприємця)

НАПРАВЛЕННЯ

на проведення перевірки

   Територіальним органом    Держгірпромнагляду    України
по ________ області відповідно до наказу від _____ 20__ року N ___
направляються для проведення _____________________________________
               (тип перевірки: планова, позапланова)
перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових
актів  з  охорони  праці та промислової безпеки, безпечного
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а
також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх
використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної
сировини (необхідне підкреслити),
 на (в) __________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
  (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
  фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, найменування
      виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)
 такі посадові особи: ____________________________________________
            (посади, прізвища, імена та по батькові
            посадових осіб Держгірпромнагляду України,
              які братимуть участь у перевірці)
 _________________________________________________________________
 за участю _______________________________________________________
        (посади, прізвища, імена та по батькові осіб,
             що залучаються до перевірки)
 _________________________________________________________________
 Під час перевірки буде перевірено:
 з "___" ______________ по "___" ______________ 20__ року
 _________________________________________________________________
   (предмет перевірки / найменування виробничого об'єкта
           суб'єкта господарювання)
 попередня планова  (позапланова)  перевірка  цього  суб'єкта
 господарювання  (виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)
 проводилася з "___" _________ по "___" _________ 20__ року;
 з "___" ______________ по "___" ______________ 20__ року
 _________________________________________________________________
   (предмет перевірки / найменування виробничого об'єкта
           суб'єкта господарювання)
 попередня планова  (позапланова)  перевірка  цього  суб'єкта
 господарювання (виробничого об'єкта суб'єкта  господарювання)
 проводилася з "___" _________ по "___" _________ 20__ року.
 Начальник (заступник начальника)
 територіального органу
 Держгірпромнагляду України   ________ _______________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)
                 М.П.
   Відсутність інформації про попередню планову (позапланову)
перевірку суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта суб'єкта
господарювання) зазначається додатково.

Додаток 4

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок
              (Державний
                Герб
               України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 _________________________________________________________________

ПРИПИС

 від "___" __________ 20__ року N _____
 _________________________________________________________________
   (кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника
  суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи /
         фізичної особи - підприємця))
 _________________________________________________________________
  (найменування юридичної особи , місцезнаходження, телефон,
 код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
  або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
 Мною (комісією у складі)
 (необхідне підкреслити)
 _________________________________________________________________
   (посади, прізвища, імена та по батькові посадової(их)
       особи(іб) Держгірпромнагляду України)
 ________________________________________________________________,
 за участю
 _________________________________________________________________
  (посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові осіб,
          що залучаються до перевірки)
 _________________________________________________________________
 у присутності
 _________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника
          або уповноваженої ним особи)
 у період з ______ год. "__" _____________ 20___ року по ____ год.
 "_" ____ 20__ року проведено ____________________________________
               (тип перевірки: планова, позапланова)
 перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових
 актів  з  охорони праці та промислової безпеки, безпечного
 поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а
 також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх
 використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної
 сировини (необхідне підкреслити),
 на (в) _________________________________________________________,
       (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я
        та по батькові фізичної особи - підприємця),
        виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)
 що знаходиться: _________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Акт перевірки  суб'єкта  господарювання  (акт  перевірки
виробничого об'єкта) перевірки від ___________ N ____ .
   Попередня планова  (позапланова)   перевірка   суб'єкта
господарювання (виробничого  об'єкта)  проводилася  з  "___"
по "___" __________ 20__ року. З ___ виявлених під час попередньої
перевірки порушень на початок цієї перевірки усунено ____________.
   1. На підставі статті 39 Закону України "Про охорону праці",
статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності", статті 63 Кодексу
України про надра, Положення про Державну службу гірничого нагляду
та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року N 408,
 вимагаю усунути порушення:
------------------------------------------------------------------
| N | Зміст  | Посилання на пункти, | Термін |Відмітка про |
|з/п|виявленого|  статті тощо, які  |усунення | виконання, |
|  |порушення*|порушено, позначення та |порушень**|дата, підпис |
|  |     |  назву нормативно-  |     |       |
|  |     |   правового акта   |     |       |
|---+----------+------------------------+----------+-------------|
| 1 |  2   |      3      |  4   |   5   |
|---+----------+------------------------+----------+-------------|
|  |     |            |     |       |
|---+----------+------------------------+----------+-------------|
|  |     |            |     |       |
|---+----------+------------------------+----------+-------------|
|  |     |            |     |       |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

** Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою Держгірпромнагляду України за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.

   2. Інформувати мене письмово про  усунення  кожного  із
зазначених у приписі порушень у тижневий строк після закінчення
терміну усунення порушення.
 Припис видано        __________ ________________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
               __________ ________________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
 "__" __________ 20__ року.
 Припис отримано       __________ ________________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
 "__" __________ 20__ року.
 Відмова в отриманні припису __________ ________________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
 "__" __________ 20__ року.
 Припис направлено листом від "__" __________ 20__ року N ______.

Додаток 5

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок
              (Державний
                Герб
               України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 _________________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 від "__" ________ 20__ року N ______
 _________________________________________________________________
   (кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника
  суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи /
         фізичної особи - підприємця))
 _________________________________________________________________
 (найменування юридичної особи , місцезнаходження, телефон, код
  основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
  або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
 Мною (комісією у складі)
 (необхідне підкреслити)
 _________________________________________________________________
    (посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові
    посадової(их) особи(іб) Держгірпромнагляду України)
 _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________,
 за участю _______________________________________________________
        (посади, прізвища, імена та по батькові осіб,
             що залучаються до перевірки)
 ________________________________________________________________,
 у присутності ___________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника
          або уповноваженої ним особи)
 у період з ____ год. "____" _________ 20___ року по ____ год.
 "__" ___ 20__ року проведено ____________________________________
               (тип перевірки: планова, позапланова)
 перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони
 праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими
 матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт,
 пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та
 охороною, використанням і  переробкою  мінеральної  сировини
 (необхідне підкреслити),
 на (в) _________________________________________________________,
       (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я
       та по батькові фізичної особи - підприємця),
       виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)
 що знаходиться за адресою: ______________________________________
 _________________________________________________________________
   Акт перевірки  суб'єкта  господарювання  (акт  перевірки
виробничого об'єкта) від ___________ N ____.
   Попередня планова  (позапланова)   перевірка   суб'єкта
господарювання (виробничого  об'єкта)  проводилася  з  "___"
по "___" __________ 20__ року. З ___ виявлених під час попередньої
перевірки порушень на початок цієї перевірки усунено ____________.
   1. На підставі статті 39 Закону України "Про охорону праці",
статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності", статті 63 Кодексу
України про надра, Положення про Державну службу гірничого нагляду
та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 408, у зв'язку з:
   виявленням порушень вимог нормативно-правових актів з охорони
праці та промислової безпеки, що  створюють  загрозу  життю
працівників;
   виявленням порушень вимог Кодексу України про надра;
   відсутністю дозволу Держгірпромнагляду України на проведення
робіт або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;
   відсутністю ліцензії на виробництво вибухових  матеріалів
промислового призначення;
------------------------------------------------------------------
| N |   Зміст виявленого   |Посилання на пункти, статті тощо,|
|з/п|    порушення*    |які порушено, позначення та назву|
|  |             |  нормативно-правового акта  |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 1 |       2      |       3         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|  |             |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|  |             |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|  |             |                 |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Перелік порушень, які є підставою для заборони (обмеження); у разі настання нещасного випадку зі смертельним наслідком таблиця не заповнюється.

   настанням нещасного  випадку  зі  смертельним  наслідком
(групового нещасного випадку) (необхідне підкреслити)
   забороняються (обмежуються) роботи (виробництво), а саме:
експлуатація цеху, дільниці, іншого виробничого об'єкта, робочого
місця, будівлі, споруди, приміщення, випуск та експлуатація машин,
механізмів,  устаткування,  транспортних  та  інших  засобів
виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов'язаних з
користуванням надрами, застосування нових небезпечних речовин,
реалізація продукції (необхідне підкреслити)
   до усунення зазначених порушень та отримання рішення на
відновлення роботи (виробництва).
   2. Накладено пломби:
------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування об'єкта,| Номер |Номер| Відповідальна особа за збереження |
|з/п| машини, механізму, |пломби,|пору-|    і цілісність пломби     |
|  | устатковання тощо, |логотип|шення|------------------------------------|
|  |  місцезнаходження |    |   |посада|прізвище,|підпис| час, дата |
|  | (інвентарний номер) |    |   |   |ініціали |   | прийняття |
|  |           |    |   |   |     |   |  під   |
|  |           |    |   |   |     |   |відповідаль-|
|  |           |    |   |   |     |   |  ність  |
|---+---------------------+-------+-----+------+---------+------+------------|
| 1 |    2       |  3  | 4 | 5  |  6  | 7  |   8   |
|---+---------------------+-------+-----+------+---------+------+------------|
| 1 |           |    |   |   |     |   |      |
|---+---------------------+-------+-----+------+---------+------+------------|
|...|           |    |   |   |     |   |      |
|---+---------------------+-------+-----+------+---------+------+------------|
| n |           |    |   |   |     |   |      |
------------------------------------------------------------------------------
 ____________________________ __________ _______________________
  (посада посадової особи,   (підпис)  (ініціали та прізвище)
 яка видала розпорядження)
 Розпорядження отримано    __________ _______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
 "__" __________ 20__ року.
 Відмова в отриманні розпорядження ________ ______________________
                  (посада) (ініціали та прізвище)
 "__" ___________ 20__ року.
 Розпорядження направлено листом N ___ від "__" _______ 20__ року.

Додаток 6

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок
              (Державний
                Герб
               України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 _________________________________________________________________

РІШЕННЯ

про зняття пломб для виконання робіт щодо усунення порушень

 від "__" ________ 20__ року N _____
 На підставі повідомлення (звернення)
 _________________________________________________________________
    (найменування юридичної особи/виробничого об'єкта
   суб'єкта господарювання/прізвище, ім'я та по батькові
          фізичної особи - підприємця)
 від "__" ________ 20__ року N _____
 за підписом _____________________________________________________
        (посада, прізвище, ініціали керівника суб'єкта
         господарювання або уповноваженої ним особи/
            прізвище, ім'я та по батькові
             фізичної особи - підприємця)
 приймаю рішення про зняття пломб(и) для виконання робіт щодо
 усунення порушень на термін до "___" __________________ 20__ року
 на (в) _________________________________________________________,
     (найменування виробничого об'єкта, машини, механізму,
            устаткування, обладнання)
 які було  зупинено  відповідно  до  розпорядження   від
 "___" ___________ 20__ року N _______.
 Рішення видано
 ____________________________ __________ _______________________
  (посада посадової особи,   (підпис)  (ініціали та прізвище)
   яка видала рішення)
 "__" ___________ 20__ року

Додаток 7

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок
              (Державний
                Герб
               України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 _________________________________________________________________

РІШЕННЯ

про поновлення роботи (виробництва)

   від "__" ________ 20__ року N _______

   На підставі повідомлення (звернення)
 _________________________________________________________________
    (найменування юридичної особи/виробничого об'єкта
   суб'єкта господарювання/прізвище, ім'я та по батькові
          фізичної особи - підприємця)

   від "__" _________ 20__ року N ____
   за підписом _________________________________________________
         (посада, прізвище, ініціали керівника суб'єкта
      господарювання або уповноваженої ним особи / прізвище,
        ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

 та позапланової  перевірки  усунення  порушень,  проведеної
 "__" _______ 20__ року
 ________________________________________________________________,
      (посада, прізвище, ініціали посадової особи
          Держгірпромнагляду України)

   (Акт перевірки від "___" ________ 20__ року N _______)

       ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ РОБОТИ
             (ВИРОБНИЦТВА)

 ________________________________________________________________,
  (експлуатацію цеху, дільниці, іншого виробничого об'єкта,
    робочого місця, будівлі, споруди, приміщення, випуск
 та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних
          та інших засобів праці тощо)

 які було   зупинено  відповідно  до  розпорядження  від
 "___" ________ 20___ року N _____.

 __________________________ __________ _________________________
    (посада особи,     (підпис)  (ініціали та прізвище)
  якою прийнято рішення)

 "__" ___________ 20__ року.

Додаток 8

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок
              (Державний
                Герб
               України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 "__" __________ 20___ року N _____
 _________________________________________________________________
                   ____________________________
                      (найменування
                      юридичної особи)
                   ____________________________
                     (прізвище, ініціали
                    роботодавця / прізвище,
                     ім'я та по батькові
                   фізичної особи - підприємця)

ПОДАННЯ

   У період з "___" ______ 20__ року по "___" ______ 20__ року
посадовими особами територіального  органу  Держгірпромнагляду
України  по  ________________________  області було проведено
перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових
актів  з промислової безпеки, охорони праці, ведення робіт,
пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та
охороною,  використанням  і  переробкою мінеральної сировини,
безпечного поводженням з вибуховими матеріалами  промислового
призначення (необхідне підкреслити),
 на (в) __________________________________________________________
       (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я
        та по батькові фізичної особи - підприємця),
       місцезнаходження, телефон, код основного виду
        економічної діяльності, ідентифікаційний код
       за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки
       платника податків або серія та номер паспорта
        фізичної особи - підприємця), найменування
        виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)
 Під час перевірки виявлено такі порушення:
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст виявленого порушення|Посилання на пункти, статті тощо,|
|з/п|             |які порушено, позначення та назву|
|  |             |  нормативно-правового акта  |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 1 |      2       |       3         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|  |             |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|  |             |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|  |             |                 |
------------------------------------------------------------------
   Акт перевірки  суб'єкта  господарювання  (акт  перевірки
виробничого об'єкта) перевірки від __________ N ____.
   Відповідно до статті 39 Закону України "Про охорону праці",
Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової
безпеки України, затвердженого Указом Президента України  від
6 квітня 2011 року N 408, територіальний орган Держгірпромнагляду
України по _______________________ області вважає за необхідне
розглянути питання щодо відповідності займаній посаді ____________
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, посада,
     найменування виробничого об'єкта/підприємства,
         структурного підрозділу тощо)
   Про результати розгляду подання проінформувати в місячний
термін з дня його отримання.
 Начальник
 територіального органу
 Держгірпромнагляду України  __________ ________________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)

Додаток 9

до Положення про організацію

та здійснення державного

гірничого нагляду,

державного нагляду

(контролю) у сфері

промислової безпеки

та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України

 Зразок

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

за результатами перевірки

 _________________________________________________________________
            (назва перевірки)

   Проведено з "__" ___________ по "__" ___________ 20__ року.

   За участю ___________________________________________________
         (найменування організацій, установ, закладів,
          представники яких брали участь у перевірці)

 _________________________________________________________________

   1. Загальна частина
   1.1. Короткий перелік суб'єктів господарювання або виробничих
 об'єктів, що перевірялися: ______________________________________
 _________________________________________________________________
   1.2. Основні питання, що перевірялися: ______________________
 _________________________________________________________________

   2. Констатуюча частина інформаційної довідки
   2.1. Основні виявлені недоліки: _____________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   2.2. Суб'єкти господарювання, посадових осіб яких притягнуто
 до відповідальності: ____________________________________________
 _________________________________________________________________

   3. Узагальнені результати перевірки

------------------------------------------------------------------
| N |         Назва показників         |Кількість|
|з/п|                         |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 1 |Перевірено суб'єктів господарювання (виробничих  |     |
|  |об'єктів), усього                 |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|1.1|у тому числі, що мають об'єкти, машини, механізми,|     |
|  |устаткування підвищеної небезпеки         |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|1.2|що проводять роботи підвищеної небезпеки     |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 2 |Перевірено об'єктів підвищеної небезпеки     |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 3 |Перевірено машин, механізмів, устаткування    |     |
|  |підвищеної небезпеки               |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 4 |Не виконано пунктів раніше виданих приписів    |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 5 |Виявлено прихованих нещасних випадків       |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 6 |Виявлено порушень вимог законів та інших     |     |
|  |нормативно-правових актів, усього         |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|  |у тому числі стосовно:              |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|6.1|ведення робіт підвищеної небезпеки        |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|6.2|експлуатації машин, механізмів та устаткування  |     |
|  |підвищеної небезпеки               |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 7 |Видано приписів щодо усунення виявлених порушень |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 8 |Видано розпоряджень про заборону (обмеження)   |     |
|  |виконання робіт (виробництва)           |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 9 |Притягнуто до адміністративної відповідальності  |     |
|  |посадових осіб, усього              |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|9.1|у тому числі керівників              |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|10 |Кількість накладених штрафів           |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|11 |Сума накладених штрафів              |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|12 |Надано подань про невідповідність окремих     |     |
|  |посадових осіб займаній посаді          |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|13 |Кількість посадових осіб, на яких подано матеріали|     |
|  |до правоохоронних органів             |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|14 |Заслухано посадових осіб суб'єктів господарювання |     |
|  |на радах територіальних органів          |     |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|15 |Інші питання                   |     |
------------------------------------------------------------------

   4. Висновки, пропозиції:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Начальник
 територіального органу
 Держгірпромнагляду України  __________ ________________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)

 "__" ___________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

надзвичайних ситуацій

України

11.08.2011 N 826

           (Державний Герб України)
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
         ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          (Держгірпромнагляд України)
       01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
    Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
     факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (найменування, місцезнаходження та телефони
    територіального органу Держгірпромнагляду України,
           що здійснює перевірку)
 "__" __________ 20___ року N _____
 _________________________________________________________________

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

 від "__" _________ 20__ року N _____
 _________________________________________________________________
  (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
  фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код
  основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
  або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
 _________________________________________________________________
  (найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)
   Перевірено   дотримання   вимог   законодавчих   та
 нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки,
 безпечного поводження  з вибуховими матеріалами промислового
 призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним
 вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і
 переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),
 _________________________________________________________________
     (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я
      та по батькові фізичної особи - підприємця))
 в частині _______________________________________________________
 _________________________________________________________________
   (заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

----------------------------------------------------------------------------
|  Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки  |Тип здійснюваної |
|                            |  перевірки  |
|--------------------------------------------------------+-----------------|
|     ------- ------- -------------  ------------- |----       |
|Наказ від | | | | | | | | | | | N | | | | | || | планова   |
|     -------.-------.-------------  ------------- |----       |
|                            |         |
|                            |----       |
|Направлення на перевірку                || | позапланова |
|                            |----       |
| -------------   ------- ------- -------------    |         |
|N | | | | | від | | | | | | | | | | |    |         |
| -------------   -------.-------.-------------    |         |
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
|      Початок перевірки      |     Завершення перевірки     |
|---------------------------------------+---------------------------------------|
|-------|------- |-------------|------- |-------|------- |-------------|------- |
|| | ||| | | || | | | ||| | | || | ||| | | || | | | ||| | | |
|-------|------- |-------------|------- |-------|------- |-------------|------- |
|-------+--------+-------------+--------+-------+--------+-------------+--------|
| число | місяць |  рік   | година | число | місяць |  рік   | година |
---------------------------------------------------------------------------------

II. Особи, що беруть участь у перевірці

   Посадові особи Держгірпромнагляду України ___________________
 _________________________________________________________________
       (посади, прізвища, імена та по батькові)

   Посадові особи інших підприємств, установ та організацій ____
 _________________________________________________________________
      (найменування установ (організацій), посади,
         прізвища, імена та по батькові)

   Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,
 треті особи _____________________________________________________
          (посади, прізвища, імена та по батькові)

 _________________________________________________________________

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|           Планова           |         Позапланова           |
|--------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
|----                       |----                       |
|| | не було взагалі               || | не було взагалі               |
|----                       |----                       |
|--------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
|----         ------- ------- -------------|----         ------- ------- -------------|
|| | була у період з | | | | | | | | | | ||| | була у період з | | | | | | | | | | ||
|----         -------.-------.-------------|----         -------.-------.-------------|
|           ------- ------- -------------|           ------- ------- -------------|
|         по | | | | | | | | | | ||         по | | | | | | | | | | ||
|           -------.-------.-------------|           -------.-------.-------------|
|         ------- ------- -------------  |         ------- ------- -------------  |
|Акт перевірки від | | | | | | | | | | |  |Акт перевірки від | | | | | | | | | | |  |
|         -------.-------.-------------  |         -------.-------.-------------  |
| -------------                  | -------------                  |
|N | | | | |                  |N | | | | |                  |
| -------------                  | -------------                  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Додаткова інформація до перевірки*
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

----------------------------------------------------------------------------
| N | Питання з безпеки та охорони |Так|Ні|НВ|НП|Нормативне обґрунтування|
|з/п |праці, що підлягають перевірці |  | | | |            |
|----+---------------------------------------------------------------------|
| 1 |             Загальні питання              |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Діяльність суб'єкта      |  | | | | стаття 13 ЗУ N 2694  |
|  |господарювання, його фактична |  | | | |            |
|  |структура та дані щодо     |  | | | |            |
|  |структурних підрозділів    |  | | | |            |
|  |установчим і реєстраційним   |  | | | |            |
|  |документам відповідають    |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.2 |Система управління охороною  |  | | | |частина друга статті 13 |
|  |праці впроваджена та функціонує|  | | | |    ЗУ N 2694    |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.3 |Служба охорони праці      |  | | | |частина друга статті 13 |
|  |(призначені посадові особи),  |  | | | |    ЗУ N 2694    |
|  |яка забезпечує вирішення    |  | | | |            |
|  |конкретних питань охорони   |  | | | |            |
|  |праці, наявна         |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.4 |Служба охорони праці функціонує|  | | | | стаття 15 ЗУ N 2694  |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.5 |Інші служби технічної підтримки|  | | | |статті 13, 15 ЗУ N 2694 |
|  |виробництва (якщо це визначено |  | | | |            |
|  |відповідними нормативно-    |  | | | |            |
|  |правовими актами з охорони   |  | | | |            |
|  |праці) функціонують,      |  | | | |            |
|  |відповідальних за безпечне   |  | | | |            |
|  |виконання робіт та       |  | | | |            |
|  |експлуатацію обладнання    |  | | | |            |
|  |призначено           |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.6 |Положення, інструкції та інші |  | | | | абзац дев'ятий частини |
|  |акти з охорони праці, що діють |  | | | |  другої статті 13  |
|  |у межах підприємства та    |  | | | |    ЗУ N 2694    |
|  |встановлюють правила виконання |  | | | |            |
|  |робіт і поведінки працівників |  | | | |            |
|  |на території підприємства, у  |  | | | |            |
|  |виробничих приміщеннях, на   |  | | | |            |
|  |будівельних майданчиках,    |  | | | |            |
|  |робочих місцях відповідно до  |  | | | |            |
|  |нормативно-правових актів з  |  | | | |            |
|  |охорони праці, розроблені у  |  | | | |            |
|  |встановленому порядку та наявні|  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.7 |Проведення навчань та перевірки|  | | | | стаття 18 ЗУ N 2694  |
|  |знань з охорони праці     |  | | | |            |
|  |працівників та спеціалістів з |  | | | |            |
|  |охорони праці проводяться та  |  | | | |            |
|  |відповідають вимогам чинних  |  | | | |            |
|  |нормативно-правових актів   |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.8 |Освіта керівного складу, а   |  | | | | стаття 13 ЗУ N 2694; |
|  |також займані працівниками   |  | | | | стаття 40 ЗУ N 1127; |
|  |посади кваліфікаційним вимогам,|  | | | | стаття 18 ЗУ N 2288; |
|  |зазначеним у нормативно-    |  | | | | стаття 22 КУ N 322  |
|  |правових актах з охорони праці,|  | | | |            |
|  |відповідають          |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.9 |Контроль за роботою служби   |  | | | |частина друга статті 13 |
|  |охорони праці (спеціально   |  | | | |    ЗУ N 2694    |
|  |призначених посадових осіб),  |  | | | |            |
|  |яка забезпечує вирішення    |  | | | |            |
|  |конкретних питань охорони праці|  | | | |            |
|  |роботодавцем, здійснюється   |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.10|Розмір витрат на охорону праці |  | | | |частина третя статті 19 |
|  |становить не менше 0,5 відсотка|  | | | |    ЗУ N 2694    |
|  |від фонду оплати праці за   |  | | | |            |
|  |попередній рік         |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.11|Комплексні заходи для     |  | | | | абзац третій частини |
|  |досягнення встановлених    |  | | | |  другої статті 13  |
|  |нормативів та підвищення    |  | | | |    ЗУ N 2694,    |
|  |існуючого рівня охорони праці |  | | | |  статті 25, 27, 28  |
|  |розроблені та реалізуються   |  | | | |    ЗУ N 1127    |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.12|Аудит охорони праці, оцінки  |  | | | | стаття 13 ЗУ N 2694  |
|  |технічного стану виробничого  |  | | | |            |
|  |обладнання та устатковання,  |  | | | |            |
|  |вжиття заходів щодо усунення  |  | | | |            |
|  |небезпечних для здоров'я    |  | | | |            |
|  |виробничих факторів проводяться|  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.13|Нещасні випадки та аварії   |  | | | | стаття 22 ЗУ N 2694; |
|  |розслідуються в повному обсязі |  | | | | ПКМУ від 25.08.2004  |
|  |правильно та своєчасно     |  | | | |     N 1112     |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.14|Облік нещасних випадків    |  | | | | стаття 22 ЗУ N 2694; |
|  |ведеться            |  | | | | ПКМУ від 25.08.2004  |
|  |                |  | | | |     N 1112     |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.15|Облік аварій ведеться     |  | | | | стаття 22 ЗУ N 2694; |
|  |                |  | | | | ПКМУ від 25.08.2004  |
|  |                |  | | | |     N 1112     |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.16|Причини, що призводять до   |  | | | | стаття 13 ЗУ N 2694; |
|  |нещасних випадків, усуваються |  | | | | ПКМУ від 25.08.2004  |
|  |своєчасно           |  | | | |     N 1112     |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.17|Заходи, визначені комісіями за |  | | | | стаття 13 ЗУ N 2694; |
|  |підсумками розслідування причин|  | | | | ПКМУ від 25.08.2004  |
|  |нещасних випадків, здійснюються|  | | | |     N 1112     |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.18|Документи дозвільного     |  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694; |
|  |характеру, необхідність    |  | | | |статті 19, 24 ЗУ N 1127 |
|  |одержання яких передбачена   |  | | | | ПКМУ від 15.10.2003  |
|  |законами, наявні        |  | | | |     N 1631     |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.19|Фактичний стан виробництва   |  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694; |
|  |вимогам нормативно-правових  |  | | | |статті 19, 24 ЗУ N 1127 |
|  |актів з охорони праці, що   |  | | | |            |
|  |охоплюються умовами дозволу,  |  | | | |            |
|  |відповідає           |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.20|Ідентифікація об'єктів     |  | | | | стаття 9 ЗУ N 2245,  |
|  |підвищеної небезпеки суб'єктів |  | | | |  пункт 3 Порядку   |
|  |господарювання проведена    |  | | | |ідентифікації та обліку |
|  |                |  | | | | об'єктів підвищеної  |
|  |                |  | | | |  небезпеки ПКМУ від  |
|  |                |  | | | |  11.07.2002 N 956  |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.21|Декларування безпеки об'єктів |  | | | | стаття 10 ЗУ N 2245; |
|  |підвищеної небезпеки (у разі  |  | | | |  пункт 3 Порядку   |
|  |необхідності) проведено    |  | | | |ідентифікації та обліку |
|  |                |  | | | | об'єктів підвищеної  |
|  |                |  | | | |  небезпеки ПКМУ від  |
|  |                |  | | | |  11.07.2002 N 956  |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.22|План ліквідації аварій (план  |  | | | | стаття 11 ЗУ N 2245; |
|  |локалізації і ліквідації    |  | | | |  статті 25, 27, 28  |
|  |аварійних ситуацій та аварій) |  | | | |    ЗУ N 1127    |
|  |наявний            |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.23|План ліквідації аварій (план  |  | | | | стаття 11 ЗУ N 2245  |
|  |локалізації і ліквідації    |  | | | |  статті 25, 27, 28  |
|  |аварійних ситуацій та аварій) |  | | | |    ЗУ N 1127    |
|  |розроблено та погоджено    |  | | | |            |
|  |відповідно до чинних      |  | | | |            |
|  |нормативно-правових актів, він |  | | | |            |
|  |містить необхідні розділи   |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.24|Заходи, спрямовані на     |  | | | | стаття 8 ЗУ N 2245,  |
|  |недопущення аварій на     |  | | | | стаття 30 ЗУ N 1127  |
|  |виробництві, їх обмеження та  |  | | | |            |
|  |ліквідацію, рятування людей  |  | | | |            |
|  |(якщо це визначено відповідними|  | | | |            |
|  |нормативно-правовими актами з |  | | | |            |
|  |охорони праці), здійснюються в |  | | | |            |
|  |повному обсязі         |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.25|Добровільні допоміжні     |  | | | | стаття 29 ЗУ N 1127  |
|  |гірничорятувальні команди   |  | | | |            |
|  |(станції, служби) до      |  | | | |            |
|  |локалізації та ліквідації   |  | | | |            |
|  |аварій готові         |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.26|Працівники суб'єктів      |  | | | |  стаття 8 ЗУ N 2694  |
|  |господарювання засобами    |  | | | |            |
|  |індивідуального і колективного |  | | | |            |
|  |захисту та спецодягом     |  | | | |            |
|  |забезпечені          |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.27|Засоби індивідуального і    |  | | | | стаття 8 ЗУ N 2694;  |
|  |колективного захисту      |  | | | | ПКМУ від 27.08.2008  |
|  |утримуються та застосовуються |  | | | |     N 761     |
|  |відповідно до встановлених   |  | | | |            |
|  |вимог             |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|1.28|Виробничі будівлі, споруди,  |  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694  |
|  |машини, механізми,       |  | | | |            |
|  |устаткування, транспортні   |  | | | |            |
|  |засоби, технологічні процеси  |  | | | |            |
|  |вимогам нормативно-правових  |  | | | |            |
|  |актів з охорони праці     |  | | | |            |
|  |відповідають          |  | | | |            |
|----+---------------------------------------------------------------------|
| 2 |           Безпечне виконання робіт            |
|----+---------------------------------------------------------------------|
| 2.1|Необхідна проектна та технічна |  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694, |
|  |документація наявна      |  | | | |статті 19, 24 ЗУ N 1127 |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 2.2|Спеціальні заходи з безпечного |  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694, |
|  |виконання робіт (якщо це    |  | | | |  статті 18, 19, 24  |
|  |визначено відповідними     |  | | | |    ЗУ N 1127    |
|  |нормативно-правовими актами з |  | | | |            |
|  |охорони праці) розроблено   |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 2.3|Технологічні процеси      |  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694, |
|  |відповідають проектам     |  | | | |статті 19, 24 ЗУ N 1127 |
|  |(паспортам) на проведення робіт|  | | | |            |
|  |(будівництва, експлуатації,  |  | | | |            |
|  |ліквідації, реконструкції   |  | | | |            |
|  |тощо)             |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 2.4|Вимоги правил безпеки,     |  | | | |статті 13, 14 ЗУ N 2694,|
|  |інструкцій з безпечного    |  | | | | стаття 26 ЗУ N 1127  |
|  |ведення робіт, будівельних норм|  | | | |            |
|  |і правил, правил технічної   |  | | | |            |
|  |експлуатації, графіків планово-|  | | | |            |
|  |попереджувальних ремонтів,   |  | | | |            |
|  |інших галузевих норм і правил, |  | | | |            |
|  |технологій дотримуються    |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 2.5|Безпечні параметри процесу   |  | | | |статті 13, 14 ЗУ N 2694 |
|  |виробництва, передбачені    |  | | | |            |
|  |технологічними регламентами та |  | | | |            |
|  |інструкціями, дотримуються   |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 2.6|Порядок прийому до експлуатації|  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694  |
|  |технологічного обладнання після|  | | | |            |
|  |монтажу і капітального ремонту |  | | | |            |
|  |дотримується          |  | | | |            |
|----+---------------------------------------------------------------------|
| 3 | Безпечна експлуатація об'єктів, устатковання, машин та механізмів |
|----+---------------------------------------------------------------------|
| 3.1|Контроль роботодавцем за    |  | | | | стаття 13 ЗУ N 2694  |
|  |додержанням працівниками правил|  | | | |            |
|  |безпеки під час експлуатації  |  | | | |            |
|  |засобів виробництва та     |  | | | |            |
|  |проведення робіт здійснюється |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 3.2|Технологічне обладнання,    |  | | | |  статті 13, 14, 21  |
|  |машини, механізми,       |  | | | |    ЗУ N 2694    |
|  |устатковання, в тому числі   |  | | | |            |
|  |інженерні мережі, контрольно- |  | | | |            |
|  |вимірювальні прилади, засоби  |  | | | |            |
|  |автоматичного попередження та |  | | | |            |
|  |локалізації аварій, а також  |  | | | |            |
|  |інші засоби протиаварійного  |  | | | |            |
|  |захисту, які забезпечують   |  | | | |            |
|  |безпеку виробництва, правилам |  | | | |            |
|  |безпеки відповідають та    |  | | | |            |
|  |експлуатуються правильно    |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 3.3|Висновки експертизи щодо    |  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694; |
|  |відповідності обладнання,   |  | | | | ПКМУ від 15.10.2003  |
|  |виготовленого за кордоном,   |  | | | |     N 1631     |
|  |вимогам нормативно-правових  |  | | | |            |
|  |актів з охорони праці, чинним в|  | | | |            |
|  |Україні, наявні        |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 3.4|Машини, механізми, устатковання|  | | | |статті 13, 21 ЗУ N 2694;|
|  |та інструмент, що       |  | | | | стаття 20 ЗУ N 1127; |
|  |використовуються, паспортам  |  | | | | ПКМУ від 15.10.2003  |
|  |(сертифікатам) відповідають  |  | | | |     N 1631     |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 3.5|Електрообладнання умовам    |  | | | | стаття 13 ЗУ N 2694  |
|  |експлуатації відповідає    |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 3.6|Будівлі та споруди, виробниче |  | | | | стаття 13 ЗУ N 2694  |
|  |обладнання та устаткування   |  | | | |            |
|  |утримуються відповідно до   |  | | | |            |
|  |встановлених вимог, моніторинг |  | | | |            |
|  |за їх технічним станом     |  | | | |            |
|  |забезпечено належним чином   |  | | | |            |
|----+---------------------------------------------------------------------|
| 4 | Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр) |
|----+---------------------------------------------------------------------|
| 4.1|Спеціальний дозвіл на     |  | | | |  статті 16, 19 КУ  |
|  |користування надрами на    |  | | | |N 132/94, статті 19, 24 |
|  |відповідний вид користування  |  | | | |    ЗУ N 1127,    |
|  |надрами наявний        |  | | | | стаття 11 ЗУ N 2665  |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4.2|Проект дослідно-промислової  |  | | | | стаття 20 КУ N 132/94, |
|  |розробки або проект розробки  |  | | | | стаття 51 КУ N 132/94; |
|  |затверджено та погоджено у   |  | | | | стаття 24 ЗУ N 1127  |
|  |встановленому порядку     |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4.3|Ведення робіт з дослідно-   |  | | | | стаття 20 КУ N 132/94, |
|  |промислової або промислової  |  | | | | стаття 51 КУ N 132/94 |
|  |розробки родовищ корисних   |  | | | |            |
|  |копалин відповідає проекту   |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4.4|Родовище введено в промислове |  | | | | стаття 36 ЗУ N 2665; |
|  |освоєння згідно із встановленим|  | | | |ПКМУ від 14.02.95 N 114 |
|  |порядком            |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4.5|Користування надрами для    |  | | | | стаття 55 КУ N 132/94 |
|  |будівництва та експлуатації  |  | | | |            |
|  |підземних споруд та інших   |  | | | |            |
|  |цілей, не пов'язаних з     |  | | | |            |
|  |видобуванням корисних копалин, |  | | | |            |
|  |здійснюється за відповідним  |  | | | |            |
|  |проектом            |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4.6|Акт про надання гірничого   |  | | | | стаття 19 КУ N 132/94; |
|  |відводу для надрокористувачів, |  | | | | стаття 24 ЗУ N 1127; |
|  |які мають спеціальний дозвіл  |  | | | |  пункт 26 ПКМУ від  |
|  |на користування надрами на   |  | | | |   27.01.95 N 59   |
|  |видобування або на користування|  | | | |            |
|  |надрами, не пов'язаний з    |  | | | |            |
|  |видобуванням корисних копалин, |  | | | |            |
|  |наявний            |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4.7|Облік стану і руху запасів,  |  | | | |   статті 46, 53   |
|  |втрат і погіршення стану    |  | | | |   КУ N 132/94;   |
|  |якості корисних копалин,    |  | | | | стаття 37 ЗУ N 2665; |
|  |списання запасів корисних   |  | | | | ПКМУ від 27.01.95 N 58 |
|  |копалин забезпечується     |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4.8|Щорічні плани гірничих робіт на|  | | | | стаття 51 КУ N 132/94 |
|  |підприємствах вугільної,    |  | | | |            |
|  |рудної, нерудної промисловості |  | | | |            |
|  |погоджені з Держгірпромнаглядом|  | | | |            |
|  |і дотримуються         |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4.9|Щорічні плани робіт на     |  | | | | стаття 51 КУ N 132/94 |
|  |підприємствах         |  | | | |            |
|  |нафтогазовидобувної      |  | | | |            |
|  |промисловості з розробки    |  | | | |            |
|  |гідромінеральних ресурсів   |  | | | |            |
|  |погоджені з Держгірпромнаглядом|  | | | |            |
|  |і дотримуються         |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|4.10|Геологічне (гідрогеологічне)  |  | | | |   статті 38, 53   |
|  |проведення робіт забезпечується|  | | | |   КУ N 132/94    |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|4.11|Проведення маркшейдерських   |  | | | | стаття 53 КУ N 132/94; |
|  |робіт, ведення геолого-    |  | | | | стаття 24 ЗУ N 1127  |
|  |маркшейдерської, технічної   |  | | | |            |
|  |документації забезпечуються  |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|4.12|При розробці родовищ та    |  | | | | стаття 53 КУ N 132/94 |
|  |переробці мінеральної сировини |  | | | |            |
|  |правила та технології переробки|  | | | |            |
|  |мінеральної сировини з метою  |  | | | |            |
|  |забезпечення повнішого     |  | | | |            |
|  |вилучення корисних копалин та |  | | | |            |
|  |поліпшення якості кінцевої   |  | | | |            |
|  |продукції додержуються     |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|4.13|Повнота геологічного вивчення, |  | | | |   статті 24, 53   |
|  |раціональне, комплексне    |  | | | |   КУ N 132/94    |
|  |використання та охорона надр в |  | | | |            |
|  |межах наданої в користування  |  | | | |            |
|  |ділянки надр забезпечуються  |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|4.14|Встановлений порядок забудови |  | | | | ПКМУ від 17.01.95 N 33 |
|  |площ залягання корисних копалин|  | | | |            |
|  |загальнодержавного значення, а |  | | | |            |
|  |також будівництво на ділянках |  | | | |            |
|  |їх залягання споруд, не    |  | | | |            |
|  |пов'язаних з видобуванням   |  | | | |            |
|  |корисних копалин, дотримується |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|4.15|Безпека людей, майна і     |  | | | |  статті 24, 53, 55  |
|  |навколишнього природного    |  | | | |   КУ N 132/94;   |
|  |середовища при розробці родовищ|  | | | | стаття 18 ЗУ N 1127, |
|  |корисних копалин та      |  | | | | стаття 20 ЗУ N 2665  |
|  |експлуатації підземних споруд, |  | | | |            |
|  |не пов'язаних з видобуванням, |  | | | |            |
|  |забезпечується         |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
|4.16|Встановлений порядок ведення  |  | | | | стаття 54 КУ N 132/94 |
|  |робіт з ліквідації       |  | | | |            |
|  |(консервації) об'єктів     |  | | | |            |
|  |надрокористування, вимоги із  |  | | | |            |
|  |забезпечення охорони надр, а  |  | | | |            |
|  |під час консервації - також  |  | | | |            |
|  |вимоги, що забезпечують    |  | | | |            |
|  |збереження гірничих виробок  |  | | | |            |
|  |(свердловин) на час      |  | | | |            |
|  |консервації, дотримуються   |  | | | |            |
----------------------------------------------------------------------------

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві / об'єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

------------------------------------------------------------------
| N | НА(1), вимоги якого порушено | Детальний опис виявленого |
|з/п|--------------------------------|    порушення(3)    |
|  |реквізити норми|позначення НА(2)|              |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|  |        |        |              |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|  |        |        |              |
------------------------------------------------------------------

_______________

(1) Нормативно-правовий акт

(2) Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

(3) Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

   У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку N _____
таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт
(виробництва)
__________________________________________________________________
    (зазначити найменування об'єкта, машини, механізму,
  устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер))
__________________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця
    або його уповноваженої особи у родовому відмінку)
 об (о) ____ год. ____ хв. "___" ___________ 20__ року.
 Фактичний час зупинення робіт (виробництва)
 об ______ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року.
  (у разі необхідності перелік продовжити)
 Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився
   ___________________________ ________________________________
      (посада)          (ініціали та прізвище)
 "__" __________ 20__ року.

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку (заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

----------------------------------------------------------------------------
| N |Питання, що підлягають контролю|Так|Ні|НВ|НП|Нормативне обґрунтування|
|з/п |   з боку підприємства   |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 1 |Про проведення планової    |  | | | |частина 4 статті 5 ЗУ  |
|  |перевірки підприємство письмово|  | | | |N 877          |
|  |попереджено не менше ніж за  |  | | | |            |
|  |10 календарних днів до її   |  | | | |            |
|  |початку            |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 2 |Направлення на перевірку та  |  | | | |частина 5 статті 7,   |
|  |службові посвідчення, що    |  | | | |абзац третій статті 10 |
|  |засвідчують осіб, які проводять|  | | | |ЗУ N 877        |
|  |перевірку, пред'явлено     |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 3 |Копію направлення на перевірку |  | | | |частина 5 статті 7,   |
|  |надано             |  | | | |абзаци третій та шостий |
|  |                |  | | | |статті 10        |
|  |                |  | | | |ЗУ N 877        |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 4 |Перед початком здійснення   |  | | | |частина 12 статті 4 ЗУ |
|  |перевірки особами, які її   |  | | | |N 877          |
|  |проводять, внесено запис про  |  | | | |            |
|  |перевірку до відповідного   |  | | | |            |
|  |журналу суб'єкта господарювання|  | | | |            |
|  |(за його наявності)      |  | | | |            |
|----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------|
| 5 |Під час позапланової перевірки |  | | | |частина 1 статті 6 ЗУ  |
|  |з'ясовувалися лише ті питання, |  | | | |N 877          |
|  |необхідність перевірки яких  |  | | | |            |
|  |стала підставою для її     |  | | | |            |
|  |здійснення. У направленні на  |  | | | |            |
|  |здійснення позапланової    |  | | | |            |
|  |перевірки зазначено питання, що|  | | | |            |
|  |є підставою для здійснення   |  | | | |            |
|  |такої перевірки        |  | | | |            |
----------------------------------------------------------------------------

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання (заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

------------------------------------------------------------------
|N з/п|    Зміст пояснень, зауважень або заперечень     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   |                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   |                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   |                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   |                             |
------------------------------------------------------------------

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

 Посадові особи Держгірпромнагляду України:
 _______________ __________ ____________________________________
  (посада)    (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
 _______________ __________ ____________________________________
  (посада)    (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
 _______________ __________ ____________________________________
  (посада)    (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
 Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:
 _______________ __________ ____________________________________
  (посада)    (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
 _______________ __________ ____________________________________
  (посада)    (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
 _______________ __________ ____________________________________
  (посада)    (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
 Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
 особи:
 _______________ __________ ____________________________________
  (посада)    (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
 _______________ __________ ____________________________________
  (посада)    (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
 Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.
      Один примірник цього Акта перевірки отримав
 ____________ ________ _______________________________ ________
  (посада)  (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)  (дата)
 Акт перевірки підписувати відмовився
 ____________  _____________________________________  __________
  (посада)    (прізвище, ім'я та по батькові)    (дата)
 Акт перевірки направлено листом від "__" _______ 20__ року N ____

_______________

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).

Заступник Голови
Держгірпромнагляду України

С.Дунас

Додаток

до Акта перевірки

суб'єкта господарювання

(виробничого об'єкта)

ПЕРЕЛІК

нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

------------------------------------------------------------------------
|N з/п|Позначення| Назва нормативних та  |  Вид  | Дата і номер |
|   |     |нормативно-правових актів|нормативних|  прийняття  |
|   |     |             |  та   |        |
|   |     |             |нормативно-|        |
|   |     |             | правових |        |
|   |     |             | актів,  |        |
|   |     |             |  назва  |        |
|   |     |             | органу, |        |
|   |     |             |який видав |        |
|   |     |             |  акт  |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| А |  1   |      2      |   3   |    4    |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| 1 |             Закони України             |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| 1.1 |ЗУ N 2694 |Про охорону праці    |  Закон  |  14.10.92  |
|   |     |             | України | N 2694-XII  |
|   |     |             |      | ( 2694-12 ) |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 1.2 |ЗУ N 1127 |Гірничий закон України  |  Закон  |  06.10.99  |
|   |     |             | України | N 1127-XIV  |
|   |     |             |      | ( 1127-14 ) |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 1.3 |ЗУ N 2288 |Про поводження з     |  Закон  | 23.12.2004  |
|   |     |вибуховими матеріалами  | України |  N 2288-IV  |
|   |     |промислового призначення |      | ( 2288-15 ) |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 1.4 |ЗУ N 2245 |Про об'єкти підвищеної  |  Закон  | 18.01.2001  |
|   |     |небезпеки        | України | N 2245-III  |
|   |     |             |      | ( 2245-14 ) |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 1.5 |КУ N132/94|Кодекс України про надра | Кодекс  |  27.07.94  |
|   |     |             | України | N 132/94-ВР |
|   |     |             |      | ( 132/94-ВР ) |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 1.6 |ЗУ N 2665 |Про нафту і газ     |  Закон  | 12.07.2001  |
|   |     |             | України | N 2665-III  |
|   |     |             |      | ( 2665-14 ) |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 1.7 | ЗУ N 877 |Про основні засади    |  Закон  | 05.04.2007  |
|   |     |державного нагляду    | України |  N 877-V  |
|   |     |(контролю) у сфері    |      | ( 877-16 )  |
|   |     |господарської діяльності |      |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 1.8 |  КУ  |Кодекс законів про працю | Кодекс  |  10.12.71  |
|   |     |             | України | ( 322-08 )  |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| 2 |       Постанови Кабінету Міністрів України       |
|-----+----------------------------------------------------------------|
| 2.1 | ПКМУ від |Про ідентифікацію та   | Постанова | 11.07.2002  |
|   |11.07.2002|декларування безпеки   | Кабінету |   N 956   |
|   | N 956  |об'єктів підвищеної   | Міністрів |( 956-2002-п ) |
|   |     |небезпеки        | України |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 2.2 | ПКМУ від |Про затвердження     | Постанова | 27.08.2008  |
|   |27.08.2008|Технічного регламенту  | Кабінету |   N 761   |
|   | N 761  |засобів індивідуального | Міністрів |( 761-2008-п ) |
|   |     |захисту         | України |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 2.3 | ПКМУ від |Про затвердження Порядку | Постанова |  27.08.97  |
|   | 27.08.97 |ліквідації збиткових   | Кабінету |   N 939   |
|   | N 939  |вугледобувних та     | Міністрів | ( 939-97-п ) |
|   |     |вуглепереробних     | України |        |
|   |     |підприємств       |      |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 2.4 | ПКМУ від |Про затвердження Порядку | Постанова | 26.05.2004  |
|   |26.05.2004|проведення огляду,    | Кабінету |   N 687   |
|   | N 687  |випробування та     | Міністрів |( 687-2004-п ) |
|   |     |експертного обстеження  | України |        |
|   |     |(технічного       |      |        |
|   |     |діагностування) машин,  |      |        |
|   |     |механізмів, устатковання |      |        |
|   |     |підвищеної небезпеки  |      |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 2.5 | ПКМУ від |Про затвердження Порядку | Постанова | 26.10.2011  |
|   |26.10.2011|видачі дозволів на    | Кабінету |  N 1107   |
|   | N 1107 |виконання робіт     | Міністрів |( 1107-2011-п )|
|   |     |підвищеної небезпеки та | України |        |
|   |     |на експлуатацію     |      |        |
|   |     |(застосування) машин,  |      |        |
|   |     |механізмів, устатковання |      |        |
|   |     |підвищеної небезпеки   |      |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 2.6 | ПКМУ від |Деякі питання      | Постанова | 25.08.2004  |
|   |25.08.2004|розслідування та ведення | Кабінету |  N 1112   |
|   | N 1112 |обліку нещасних випадків,| Міністрів |( 1112-2004-п )|
|   |     |професійних захворювань | України |        |
|   |     |і аварій на виробництві |      |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 2.7 | ПКМУ від |Про затвердження     | Постанова |  27.01.95  |
|   | 27.01.95 |Положення про порядок  | Кабінету |   N 58   |
|   |  N 58  |списання запасів корисних| Міністрів | ( 58-95-п ) |
|   |     |копалин з обліку     | України |        |
|   |     |гірничодобувного     |      |        |
|   |     |підприємства       |      |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 2.8 | ПКМУ від |Про затвердження     | Постанова |  17.01.95  |
|   | 17.01.95 |Положення про порядок  | Кабінету |   N 33   |
|   |  N 33  |забудови площ залягання | Міністрів | ( 33-95-п ) |
|   |     |корисних копалин     | України |        |
|   |     |загальнодержавного    |      |        |
|   |     |значення         |      |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
| 2.9 | ПКМУ від |Про затвердження     | Постанова |  27.01.95  |
|   | 27.01.95 |Положення про порядок  | Кабінету |   N 59   |
|   |  N 59  |надання гірничих відводів| Міністрів | ( 59-95-п ) |
|   |     |             | України |        |
|-----+----------+-------------------------+-----------+---------------|
|2.10 | ПКМУ від |Про Порядок передачі   | Постанова |  14.02.95  |
|   | 14.02.95 |розвіданих родовищ    | Кабінету |   N 114   |
|   | N 114  |корисних копалин для   | Міністрів | ( 114-95-п ) |
|   |     |промислового освоєння  | України |        |
------------------------------------------------------------------------