МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.08.2010 N 604

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 вересня 2010 р.

за N 809/18104

Про затвердження Порядку складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури

N 713 від 28.11.2012 )

Відповідно до Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що додається.

2. Департаменту безпеки у галузі:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома урядових органів, що діють у складі Мінтрансзв'язку, Укрзалізниці, Держфлотінспекції, ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", заінтересованих підприємств, установ та організацій.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В.В.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
Заступник Міністра освіти
і науки України
Міністр
внутрішніх справ України
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Голова Федерації профспілок
транспортників України,
голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України
Виконавчий директор МОРПГЗТ
"Федерація залізничників України"
К.О.Єфименко
Г.С.Рожков
В.Романченко

І.П.Зайцева

А.В.Могильов

М.Злочевський


М.БродськийВ.М.Ткачов

Л.О.Полякова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

20.08.2010 N 604

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 вересня 2010 р.

за N 809/18104

ПОРЯДОК

складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів


( У тексті Порядку та додатках до нього слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" замінено словами "Міністерство інфраструктури України" згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 713 від 28.11.2012 )

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285.

1.2. Цей Порядок встановлює процедуру перевірки знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - перевірка знань), проведення якої дає змогу встановити рівень знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - працівники), що займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів, виконанням вантажних та інших операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів, або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним, річковим транспортом, а також викладачів центрів з навчання.


( Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 713 від 28.11.2012 )

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на процедури перевірки знань працівників суб'єктів перевезення радіоактивних матеріалів та працівників, що задіяні у перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

1.4. Перевірку знань працівників за заявою центру спеціального навчання або суб'єктів перевезення небезпечних вантажів здійснює орган, уповноважений проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - Уповноважений орган), який визначається відповідно до Порядку визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 N 869, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за N 758/15449.

1.5. Перевірку знань проходять працівники, які закінчили навчання у центрі спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту відповідно до Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 N 867, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за N 756/15447, і отримали свідоцтво про проходження навчання, форма якого наведена в додатку 1.

II. Порядок складання іспитів

2.1. Порядок складання іспитів передбачає такі етапи:

проведення іспиту;

оформлення результатів складання іспиту;

видача сертифіката, що підтверджує знання працівника (далі - сертифікат).

2.2. Для проведення іспиту утворюється комісія у складі голови комісії та членів комісії, персональний склад якої затверджується наказом Уповноваженого органу. Членів комісії повинно бути не менше двох осіб.

2.3. Головою комісії з проведення іспитів призначається фахівець, атестований як викладач, який необов'язково є представником Уповноваженого органу, але така особа не повинна працювати на підприємстві працівника, знання якого перевіряються, та не має бути викладачем центру навчання.

2.4. Членом комісії з проведення іспитів може бути призначено особу, яка має досвід роботи у сфері, з питань якої проводиться перевірка знань, не менше трьох років і необов'язково є представником Уповноваженого органу, але така особа не повинна працювати на підприємстві працівника, знання якого перевіряються, та не має бути викладачем центру навчання. Фахівець, який бере участь у перевірці знань як екзаменатор, повинен володіти знаннями у сфері, з питань якої проводиться перевірка знань, та бути обізнаним з екзаменаційною документацією.

2.5. До іспитів допускаються працівники за наявності паспорта або документа, що посвідчує їх особу, та свідоцтва про проходження навчання з перевезення небезпечних вантажів.

2.6. Іспит проводитися письмово за екзаменаційними білетами (додаток 2), які містять тестові завдання, або з використанням комп'ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення, що забезпечує формування екзаменаційних білетів, обробку відповідей, друк результатів іспиту, які підписуються членами екзаменаційної комісії та особою, яка склала іспит.


( Пункт 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 713 від 28.11.2012 )

2.7. В екзаменаційному білеті повинно бути не менше 20 тестових завдань.

2.8. Уповноважений орган повинен мати на час проведення іспитів необхідну кількість тестових завдань для перевірки знань. Екзаменаційні білети та тестові завдання затверджуються Міністерством інфраструктури України за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади.

2.9. Тестове завдання складається з питання та варіантів відповіді на поставлене питання. На кожне питання повинно бути чотири варіанти відповіді: один - правильний і три - неправильні.

2.10. До екзаменаційного білета має бути включено не менше одного питання з кожної теми типової програми спеціального навчання.

2.11. Працівник не повинен знати зміст екзаменаційних білетів, які буде використано під час проведення іспитів, але Уповноважений орган повинен надати працівнику змогу ознайомитися з переліком питань, що входять до тестових завдань, які будуть включені до екзаменаційних білетів.

2.12. Перед складанням іспиту працівник власноручно заповнює усі необхідні реквізити в отриманому ним екзаменаційному білеті та підписує кожний його аркуш.

2.13. Тривалість іспиту не повинна перевищувати дві години. Відлік часу починається після ознайомлення працівника із змістом екзаменаційного білета.

2.14. Під час іспиту працівник повинен відповісти на питання тестових завдань. Відповідь зараховується правильною, якщо працівник позначив лише правильний варіант відповіді.

III. Оформлення результатів складання іспиту

3.1. Результати складання іспиту оформлюються протоколом, який підписується головою та членами комісії з проведення іспитів (додаток 3).

3.2. Рішення щодо позитивних результатів складання іспиту приймається комісією для всіх категорій працівників, крім робітників, якщо правильно дали відповідь на 80%, включених до екзаменаційного білета тестових завдань за відведений для іспиту час, а для робітників - на 60%.


( Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 713 від 28.11.2012 )

3.3. Про результати іспиту працівник повинен бути поінформований у день його складання.


( Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 713 від 28.11.2012 )

3.4. У разі нескладення іспиту повторний іспит призначається не раніше ніж через п'ять робочих днів і не пізніше ніж через місяць після складання попереднього іспиту.

IV. Видача сертифіката

4.1. У день прийняття комісією рішення щодо позитивних результатів складання іспиту Уповноважений орган оформлює сертифікат.

4.2. Сертифікат видається на строк п'ять років, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, до яких приєдналася Україна.

4.3. Зразок бланка сертифіката наведено в додатку 4. Зміст сертифіката наведено в додатку 5.

4.4. Сертифікат видається протягом п'яти робочих днів після складання іспитів працівнику (уповноваженій особі) під особистий підпис у книзі обліку виданих сертифікатів (додаток 6) після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.


( Пункт 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 713 від 28.11.2012 )

4.5. Ксерокопія виданого працівникові сертифіката зберігається у справі працівника.

Директор Департаменту
безпеки у галузі

Ю.В.Гержод

Додаток 1

до Порядку складання іспитів

працівниками суб'єктів

перевезення небезпечних

вантажів

-------------
|      |   Міністерство інфраструктури України
|Фото 3х4 см|  _____________________________________________
|      |  (найменування центру спеціального навчання)
|      |
-------------

СВІДОЦТВО

 Це свідоцтво засвідчує, що ______________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
 _________________________________________________________________
           (посада, місце роботи)
пройшов (ла) з ________ 20__ року по ________ 20___ року курс
спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів в
обсязі _____ год. за:
 кваліфікацією ___________________________________________________
 галуззю транспорту ______________________________________________
                -----------------------------------
 класом небезпечного вантажу  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
                -----------------------------------
                  (непотрібне закреслити)
 видом (видами) робіт ___________________________________________,
                 (наводяться види робіт
                з небезпечними вантажами)
 Керівник центру
 спеціального навчання  __________ _____________________________
             (підпис)    (прізвище, ініціали)
             М.П.
 ____ __________ 20__ року
    (дата)


( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 713 від 28.11.2012 )

Додаток 2

до Порядку складання іспитів

працівниками суб'єктів

перевезення небезпечних

вантажів

ЗРАЗОК

екзаменаційного білета

          (Перший та наступні аркуші)
          Екзаменаційний білет N ____
 ________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові, посада, найменування підприємства)
------------------------------------------------------------------
|N тестового|Питання|   N відповіді   | Відповіді |Оцінка  |
| завдання |    |           |      |     |
|      |    |           |      |     |
|-----------+-------+---------------------+------------+---------|
|      |    |     1      |      |     |
|      |    |---------------------+------------|     |
|      |    |     2      |      |     |
|      |    |---------------------+------------|     |
|      |    |     3      |      |     |
|      |    |---------------------+------------|     |
|      |    |     4      |      |     |
------------------------------------------------------------------
             (Останній аркуш)
 ________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові, посада, найменування підприємства)
------------------------------------------------------------------
|N тестового|Питання| Поле для відмітки  | Відповіді | Оцінка |
| завдання |    |правильної відповіді |      |     |
|-----------+-------+---------------------+------------+---------|
|      |    |           |      |     |
|      |    |---------------------+------------|     |
|      |    |           |      |     |
|      |    |---------------------+------------|     |
|      |    |           |      |     |
|      |    |---------------------+------------|     |
|      |    |           |      |     |
------------------------------------------------------------------
 _____________________
 (підпис працівника)
   Загальні підсумки тестування
------------------------------------------------------------------
|Кількість|Працівник відповів на поставлені | Результат іспиту |
| питань, |       питання       |          |
| усього |                 |          |
|---------+---------------------------------+--------------------|
|     |правильно|неправильно|не відповів|          |
|     |---------+-----------+-----------| _________________ |
|     |     |      |      | (склав/ не склав) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Члени комісії:  |  |      |  |            |
|------------------+----+------------+---+-----------------------|
|         |  | __________ |  | _____________________ |
|         |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |
|------------------+----+------------+---+-----------------------|
|         |  | __________ |  | _____________________ |
|         |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |
|------------------+----+------------+---+-----------------------|
|         |  | __________ |  | _____________________ |
|         |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Порядку складання іспитів

працівниками суб'єктів

перевезення небезпечних

вантажів

    ____________________________________________________
        (найменування Уповноваженого органу)

ПРОТОКОЛ

засідання комісії з проведення іспитів N _____ від "___" _____________ 20__ року

   Склад комісії:
   голова ________________________________________________
   члени _________________________________________________
---------------------------------------------------------------------
|N з/п|Прізвище,|Ідентифікаційний|Найменування|  %   | N справи |
|   |ім'я, по | номер фізичної |  центру  |правильних|працівника|
|   |батькові |   особи   |спеціального|відповідей|     |
|   |     |        | навчання |  на  |     |
|   |     |        |працівників |поставлені|     |
|   |     |        | суб'єктів | питання |     |
|   |     |        |перевезення |     |     |
|   |     |        |небезпечних |     |     |
|   |     |        | вантажів, |     |     |
|   |     |        |N свідоцтва |     |     |
|   |     |        | та дата  |     |     |
|   |     |        |  видачі  |     |     |
|-----+---------+----------------+------------+----------+----------|
| 1 |  2  |    3    |   4   |  5   |  6   |
|-----+---------+----------------+------------+----------+----------|
|   |     |        |      |     |     |
|-----+---------+----------------+------------+----------+----------|
|   |     |        |      |     |     |
---------------------------------------------------------------------
   Пропозиції та зауваження комісії щодо дотримання процедури
складання іспиту працівниками ____________________________________
__________________________________________________________________
 Голова комісії ____________ ___________________________________
          (підпис)      (ініціали, прізвище)
 Члени комісії: ____________ ___________________________________
          (підпис)      (ініціали, прізвище)
         ____________ ___________________________________
          (підпис)      (ініціали, прізвище)

Додаток 4

до Порядку складання іспитів

працівниками суб'єктів

перевезення небезпечних

вантажів

ЗРАЗОК

бланка сертифіката

1. Бланк сертифіката, що підтверджує рівень знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - бланк сертифіката), є документом суворої звітності згідно з Порядком проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285, та виготовляється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів сурового обліку" та Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів сурового обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217, на папері білого кольору з водяними знаками, вагою 80-100 /кв.мм, формату А7 (105х74) мм.

2. Розмір відповідних написів (шрифт: розмір 14, тип Times New Roman, колір чорний) та розміщення Державного Герба України наведені у міліметрах на рисунках 1 і 2.

3. Лицьовий бік повинен мати захисну сітку помаранчевого кольору зі змінним кроком від 0,1 мм до 1 мм з товщиною лінії 40-50 мкм. Лінії взаємно перпендикулярні та мають нахил 45 і 135 градусів до нижнього краю бланка.

4. Номер бланка складається з шести цифр, серія - з чотирьох літер.

5. По верху захисної сітки на лицьовому боці бланка наносять стилізовану емблему Мінтрансзв'язку фарбою, яка невидима при денному світлі, але має свічення під дією ультрафіолетового випромінювання.

6. На зворотному боці бланка повинна бути нанесена захисна сітка помаранчевого кольору зі змінним кроком, який має такі самі параметри, як на лицьовому боці.

7. По верху захисної сітки на зворотному боці бланка невидимою при денному світлі фарбою друкуються слова "Міністерство інфраструктури України" та літери "МТЗУ" згідно з рисунком 3, які мають свічення під дією ультрафіолетового випромінювання.

Рис. 1. Лицьовий бік бланка.

          105
|<---------------------------------------->|
|4                     |
-------------------------------------------------
|                     |  / \
|                     |  |
|                     |  |
|                     |  |
|                     |  |
|                     |  | 74
|                     |  |
|                     |  |
|                     |  |
|                     |  |
|                     |  \ /
-------------------------------------------------

Рис. 2. Зворотний бік бланка.

--------------------------------------------
|  Міністерство інфраструктури України  |
|   МТЗУ   МТЗУ  МТЗУ  МТЗУ    |
|  Міністерство інфраструктури України  |
|   МТЗУ   МТЗУ  МТЗУ  МТЗУ    |
|  Міністерство інфраструктури України  |
|   МТЗУ   МТЗУ  МТЗУ  МТЗУ    |
|  Міністерство інфраструктури України  |
|   МТЗУ   МТЗУ  МТЗУ  МТЗУ    |
|  Міністерство інфраструктури України  |
|   МТЗУ   МТЗУ  МТЗУ  МТЗУ    |
|  Міністерство інфраструктури України  |
--------------------------------------------

Рис. 3. Розміщення захисних знаків на бланку.

Додаток 5

до Порядку складання іспитів

працівниками суб'єктів

перевезення небезпечних

вантажів

            Зміст сертифіката
             (Лицьовий бік)
        МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
    __________________________________________________
         (назва Уповноваженого органу)
    __________________________________________________

СЕРТИФІКАТ

-------------
|      | ____________________________________________________
|Фото 3х4 см|  (прізвище, ім'я, по батькові працівника суб'єкта
|      |      перевезення небезпечних вантажів)
|      |
|      | Кваліфікація (посада) ______________________________
|      | Місце роботи _______________________________________
-------------
             (Зворотний бік)
   Пройшов спеціальне навчання і перевірку знань нормативних
документів з питань перевезення небезпечних вантажів згідно із
своїми функціями та обов'язками __________________________________
                    (галузь транспорту)
за класами небезпечного вантажу __________________________________
  Строк дії ____________________________________________________
  Керівник Уповноваженого органу ________ ____________________
                  (підпис) (ініціали, прізвище)
                 М.П.

Додаток 6

до Порядку складання іспитів

працівниками суб'єктів

перевезення небезпечних

вантажів

     _______________________________________________
        (найменування Уповноваженого органу)

КНИГА

обліку виданих сертифікатів

--------------------------------------------------------------------
|N з/п|Прізвище,| N справи |   N   | Дата | Підпис |Примітка|
|   |ім'я, по |працівника|сертифіката| видачі |  про  |    |
|   |батькові |     |      |    |одержання|    |
|-----+---------+----------+-----------+--------+---------+--------|
| 1 |  2  |  3   |   4   |  5  |  6  |  7  |
|-----+---------+----------+-----------+--------+---------+--------|
|   |     |     |      |    |     |    |
|-----+---------+----------+-----------+--------+---------+--------|
|   |     |     |      |    |     |    |
|-----+---------+----------+-----------+--------+---------+--------|
|   |     |     |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------