АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2009 № 333

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 червня 2009 р.

за № 570/16586

Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної прикордонної служби
№ 225 від 27.03.2010
№ 450 від 14.06.2012 )

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"2232-12 та з метою якісного відбору громадян на військову службу за контрактом, медичного огляду військовослужбовців для визначення ступеня придатності до військової служби та льотного складу до льотної роботи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 грудня 2007 року № 1055 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення медичного огляду військовослужбовців, громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, яких добирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за № 62/14753.

3. Управлінню охорони здоров'я Департаменту забезпечення подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту забезпечення.

6. Установити, що наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М.М. Литвин
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра охорони здоров'я України

В.В. Лазоришинець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної

прикордонної служби України

06.05.2009 № 333

(у редакції наказу

Адміністрації Державної

прикордонної служби України

14.06.2012 № 450 ( z1267-12 ))

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 червня 2009 р.

за № 570/16586

ПОЛОЖЕННЯ

про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення військово-лікарськими комісіями Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) медичного огляду громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах (далі - ВВНЗ), військовослужбовців Держприкордонслужби та членів їхніх сімей, колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, працівників Держприкордонслужби, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I, II груп патогенності, працівників суден забезпечення плавскладу та працівників льотного складу Держприкордонслужби з метою визначення їх придатності за станом здоров'я до військової служби (роботи за фахом), установлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та визначення необхідності і умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

верхолазні роботи - всі роботи, коли основним засобом запобігання падінню робітників з висоти в усіх випадках пересування є запобіжний пояс;

визначений наслідок (результат) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва - це такий стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави військово-лікарській комісії, лікарсько-льотній комісії винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не приведе до відновлення придатності до військової служби;

медичний огляд - огляд, який проводять військово-лікарські комісії, включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я та фізичного розвитку громадян на момент огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за відповідним рівнем освіти та військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмової постанови;

придатність до військової служби - такий стан здоров'я та фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, посадовими інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності в Держприкордонслужбі в мирний та воєнний час;

роботи на висоті - роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань, або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів під час їх встановлення, експлуатації, монтажу та ремонту.

II. Діяльність військово-лікарських комісій у Державній прикордонній службі України

2.1. Основними завданнями військово-лікарських комісій Держприкордонслужби є:

організація та проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення;

медичний відбір громадян України для проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі;

оцінка результатів медичного огляду військовослужбовців, осіб, які є кандидатами на військову службу в Держприкордонслужбі, осіб, які вступають до навчальних закладів Держприкордонслужби, і розроблення пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи;

визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби, причинного зв'язку захворювань, поранень, травм контузій і каліцтв у військовослужбовців, які проходять військову службу у Держприкордонслужбі;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв, що спричинили смерть військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення за станом здоров'я можливості проживання за кордоном членів сімей військовослужбовців, які направляються за кордон у довгострокові закордонні відрядження, на навчання, при виїзді останніх за кордон або при переміщенні їх по службі з переїздом в інші регіони України;

розроблення проектів методик медичного огляду, вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей військовослужбовців Держприкордонслужби, кандидатів на військову службу в Держприкордонслужбі, кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ.

2.2. Для виконання зазначених завдань у Держприкордонслужбі створюються штатна військово-лікарська комісія та позаштатні постійно та тимчасово діючі військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), а також позаштатні постійно діючі лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК).

2.3. ВЛК та ЛЛК приймають постанови, які оформлюються свідоцтвом про хворобу (додаток 1), довідкою військово-лікарської комісії (додаток 2) (далі - довідка ВЛК), протоколом (додаток 3) засідання ВЛК з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишнього військовослужбовця. Строк оформлення свідоцтва про хворобу ВЛК становить не більше 5 робочих днів із дня огляду.

2.4. У прийнятті постанов усі ВЛК та ЛЛК є незалежними. У своїй роботі вони керуються Основами законодавства України про охорону здоров’я , Законами України "Про військовий обов’язок і військову службу"2232-12 , "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"2011-12 та цим Положенням.

1. Центральна військово-лікарська комісія

1.1. Штатною ВЛК є Центральна військово-лікарська комісія Державної прикордонної служби України (далі - ЦВЛК). Вона є органом забезпечення Держприкордонслужби, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи. Формування структури та штату ЦВЛК здійснюється відповідно до профілю її діяльності, покладених на неї завдань, кваліфікаційних вимог до персоналу.

1.2. ЦВЛК є вищим органом із проведення медичного огляду ВЛК в Держприкордонслужбі і здійснює методичне керівництво діяльністю ВЛК Держприкордонслужби з питань проведення медичного огляду осіб, указаних у пункті 1.1 розділу I цього Положення.

1.3. Голова ЦВЛК та його заступник входять до складу комісії з проведення медичного огляду ВЛК. Голова ЦВЛК безпосередньо підпорядковується начальнику управління охорони здоров'я Департаменту забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби.

1.4. Членами ЦВЛК призначаються особи з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина" (спеціальність "лікувальна справа"), які мають кваліфікаційну категорію за відповідною лікарською спеціальністю (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія).

1.5. Секретарем ЦВЛК призначається військовослужбовець або працівник - молодший спеціаліст з медичною освітою.

1.6. Один із лікарів ЦВЛК повинен мати підготовку з авіаційної медицини.

1.7. На ЦВЛК покладаються:

організація проведення у Держприкордонслужбі ВЛК (ЛЛК) медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби України) проектів нормативно-правових актів, посібників, методичних рекомендацій з питань проведення медичного огляду ВЛК;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Держприкордонслужби та Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) медичних показань для військово-професійного призначення кандидатів для проходження військової служби за контрактом за військовими спеціальностями;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Держприкордонслужби науково обґрунтованих вимог до стану здоров'я військовослужбовців з метою максимального збереження їх на військовій службі, запобігання необґрунтованому їх звільненню із Держприкордонслужби за станом здоров'я;

контроль за правильністю надання ВЛК (ЛЛК) до ЦВЛК медичної документації з питань проведення медичного огляду;

розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань, що стосуються покладених на ЦВЛК завдань;

аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи позаштатних ВЛК (ЛЛК);

проведення аналізу й оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, розробка пропозицій для поліпшення проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

організація та проведення нарад і зборів з питань проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

контроль, розгляд, затвердження, незатвердження постанов позаштатних ВЛК (ЛЛК);

здійснення контролю за роботою ЛЛК в авіаційних частинах Держприкордонслужби;

прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців з числа осіб льотного складу, якщо вони звільнені у запас або відставку з військової служби безпосередньо з льотної роботи;

організація та проведення медичного огляду ВЛК плавскладу Держприкордонслужби.

1.8. ЦВЛК має право:

приймати постанови згідно з цим Положенням, переглядати або скасовувати постанови позаштатних ВЛК (ЛЛК);

оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Положення;

перевіряти роботу позаштатних ВЛК (ЛЛК) з питань організації та проведення ними медичного огляду;

витребовувати документи, що характеризують обставини отримання особою, що оглядається, захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, необхідні для прийняття постанови про їх причинний зв'язок, а саме:

виписки (витяги) з матеріалів службового розслідування, матеріалів дізнання або судового розгляду, витяги з наказів, а також акти (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), - за формою Нвс-5; про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, - за формою Нвс-1; про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, - за формою НПвс, наведеними у додатках 1-3 до Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків та аварій у Державній прикордонній службі України , затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 11 квітня 2006 року № 282, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2006 року за № 499/12373 (далі - Інструкція) (копії зазначених вище документів підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву зі строком зберігання 50 років);

документи з особових та пенсійних справ, медичні документи, які повертаються за належністю після складання протоколу;

архівні довідки, характеристики та інші документи, необхідні для прийняття постанови (у разі надання копій зазначених вище документів копії підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву Держприкордонслужби зі строком зберігання 50 років);

за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби України залучати позаштатних головних спеціалістів служби охорони здоров'я Держприкордонслужби, лікарів-спеціалістів закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, спеціалістів інших спеціальностей, начальників служби охорони здоров'я, а також представників командування (керівництва) органу Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, для визначення результатів медичного огляду;

перевіряти організацію, стан та результати медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, а також осіб, які приймаються на військову службу за контрактом;

ініціювати направлення в заклади охорони здоров'я Держприкордонслужби на контрольний та повторний огляди військовослужбовців та членів їх сімей, військовозобов'язаних, працівників;

запитувати від закладів охорони здоров'я, органів Держприкордонслужби, військових комісаріатів та ВВНЗ інформацію для узагальнення та оцінки результатів медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

надавати до Адміністрації Держприкордонслужби України знеособлені результати медичного огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, яких добирають на військову службу за контрактом, та інших осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення;

розглядати, переглядати, затверджувати (не затверджувати), а також контролювати постанови будь-якої ВЛК (ЛЛК) Держприкордонслужби; строк розгляду документів медичного огляду ВЛК становить не більше 5 робочих днів з дня їх отримання ЦВЛК;

у разі незатвердження постанови позаштатної ВЛК (ЛЛК) скасовувати її та протягом п’яти робочих днів з моменту її скасування виносити іншу постанову із зазначеного питання;

у разі неповного проведення медичного огляду особи чи недотримання позаштатною ВЛК (ЛЛК) при проведенні медичного огляду вимог цього Положення скасовувати постанову та направляти свідоцтво про хворобу для доопрацювання з викладенням причин, через які постанову ВЛК (ЛЛК) не затверджено;

надавати роз'яснення щодо формулювання постанов ВЛК (ЛЛК).

Начальник органу Держприкордонслужби, при якому утворено ВЛК (ЛЛК), свідоцтво про хворобу якої було повернуто на доопрацювання, у триденний строк з моменту його отримання з метою встановлення причин недотримання складом ВЛК (ЛЛК) вимог цього Положення призначає службове розслідування.

1.9. Залучати особовий склад ЦВЛК для вирішення питань та завдань, не передбачених цим Положенням, забороняється.

1.10. Рекомендації ЦВЛК щодо організації лікувально-діагностичної роботи з метою проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, є обов'язковими для виконання.

1.11. Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

2. Позаштатні ВЛК (ЛЛК)

2.1. До позаштатних ВЛК (ЛЛК) належать:

постійно діючі ВЛК, ЛЛК;

тимчасово діючі ВЛК (ВЛК ВВНЗ; ВЛК для медичного огляду кандидатів для проходження військової служби за контрактом).

2.2. Членами позаштатних (постійно та тимчасово діючих) ВЛК (ЛЛК) призначаються особи, які мають кваліфікаційну категорію за однією з лікарських спеціальностей. Головою ВЛК (ЛЛК) призначається один із лікарів, що входить до її складу, має досвід роботи з питань проведення медичного огляду ВЛК, а також пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи. Секретарем ВЛК (ЛЛК) призначається військовослужбовець або працівник - молодший спеціаліст з медичною освітою.

2.3. Позаштатні ВЛК (ЛЛК) створюються у складі не менше ніж трьох лікарів (терапевт, хірург, невропатолог). Якщо до складу комісії входять більше ніж три лікарі, до неї також призначаються лікарі інших спеціальностей.

До складу ЛЛК в обов'язковому порядку включається лікар, який має підготовку з авіаційної медицини.

Огляд водолазів госпітальною (гарнізонною) ВЛК проводиться за участю лікаря-фізіолога, висновок якого є обов'язковим при допуску до роботи за фахом.

Для медичного огляду кандидатів, які вступають у ВВНЗ Держприкордонслужби, до складу ВЛК закладу охорони здоров’я Держприкордонслужби включаються лікар-психіатр та лікар-дерматовенеролог.

За клопотанням голови позаштатної ВЛК у роботі на правах членів комісії можуть брати участь головні (провідні) медичні спеціалісти, начальники відділень та інші лікарі-спеціалісти закладів охорони здоров'я (за згодою їх керівництва), а також начальники служби охорони здоров'я (відділення охорони здоров’я) органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, та інші спеціалісти, про що зазначається у наказі начальника органу Держприкордонслужби, при якому ці комісії утворені.

2.4. Перелік закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, органів Держприкордонслужби, в яких організовуються позаштатні постійно та тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), затверджує Голова Держприкордонслужби.

2.5. На підставі затвердженого переліку начальник закладу охорони здоров'я, органу Держприкордонслужби своїм наказом призначає позаштатні постійно та тимчасово діючі ВЛК, затверджує їх персональний склад та визначає порядок їх роботи.

2.6. Позаштатні ВЛК (ЛЛК) здійснюють службове листування через діловодство органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

2.7. Забезпечення позаштатних ВЛК (ЛЛК) медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладаються на органи Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

2.8. Документи позаштатних ВЛК (ЛЛК) скріплюються гербовою печаткою органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

3. Позаштатні постійно діючі комісії

3.1. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК

3.1.1. Госпітальна ВЛК створюється в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби.

За клінічними профілями в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби може бути створено декілька госпітальних ВЛК.

3.1.2. Гарнізонна ВЛК створюється при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби.

3.1.3. Організація проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, позаштатною ВЛК в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби покладається на начальника закладу.

3.1.4. На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладаються:

проведення медичного огляду, контрольного та повторного оглядів осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) (додаток 4 ) та здавання її в архів;

проведення контролю за повнотою та якістю обстеження під час проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, строком проведення обстеження;

проведення разом із провідними медичними спеціалістами клінічних госпіталів та начальниками служб охорони здоров'я органів Держприкордонслужби, що перебувають у зоні відповідальності закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, аналізу визнання військовослужбовців непридатними (обмежено придатними) до військової служби, розробка пропозицій щодо поліпшення стану здоров'я військовослужбовців, їх узагальнення та надання до ЦВЛК.

3.1.5. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

за погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби залучати до роботи на правах членів комісії медичних та інших фахівців.

3.2. Лікарсько-льотна комісія

3.2.1. Госпітальна ЛЛК створюється в Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби.

3.2.2. Гарнізонна ЛЛК створюється при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби.

3.2.3. На ЛЛК покладаються:

організація та керівництво проведенням медичного огляду льотного складу та авіаційного персоналу в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби;

огляд льотного складу, авіаційного персоналу Держприкордонслужби;

контроль за організацією та станом медичного огляду військовослужбовців в авіаційних частинах та підрозділах Держприкордонслужби.

3.2.4. Медичний огляд ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу Держприкордонслужби проводиться відповідно до вимог розділу IV цього Положення.

3.2.5. ЛЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

за погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби залучати до роботи на правах членів комісії медичних та інших фахівців;

на контроль за організацією та станом лікувально-діагностичної роботи у закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби, авіаційних частинах та підрозділах з метою медичного огляду ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу.

3.2.6. Постанови ЛЛК розглядаються, контролюються, затверджуються (не затверджуються) ЦВЛК згідно з цим Положенням.

3.2.7. Постанова про непридатність до льотної роботи, військової служби, а також про потребу у відпустці за станом здоров'я щодо осіб із числа льотного складу у разі виявлення у них захворювань, які перешкоджають льотній роботі, та у складних випадках приймається ЛЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

4. Позаштатні тимчасово діючі ВЛК

4.1. На позаштатну тимчасово діючу ВЛК покладаються:

проведення в межах компетенції медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Положення;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) та здавання її в архів.

4.2. Військовослужбовці, визнані позаштатною тимчасово діючою ВЛК непридатними до служби за військовою спеціальністю, для вирішення питання про придатність до військової служби направляються на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим оглядом позаштатними постійно діючими гарнізонною або госпітальною ВЛК.

III. Медичний огляд ВЛК

1. Загальні положення

1.1. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення:

1.1.1 придатності:

кандидатів до військової служби за контрактом;

кандидатів до проходження військової служби у складі миротворчого персоналу;

військовослужбовців до військової служби;

військовослужбовців до військової служби за військовою спеціальністю;

військовослужбовців до служби в плавскладі;

кандидатів на навчання у ВВНЗ;

військовослужбовців, працівників Держприкордонслужби для роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

працівників суден забезпечення плавскладу Держприкордонслужби;

1.1.2 можливості проходження військової служби військовослужбовцями та проживання членів їх сімей за кордоном;

1.1.3 необхідності в тривалому спеціалізованому лікуванні, медичному спостереженні членів сімей військовослужбовців, транспортабельності їх за станом здоров'я.

1.2. Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб, станів, фізичних вад та пояснень щодо застосування статей, що визначають ступінь придатності до військової служби (додаток 5) (далі - Розклад хвороб), таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (додаток 6) (далі - ТДВ) і Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи, та пояснень щодо застосування статей цього переліку в Держприкордонслужбі (додаток 7 ) (далі - Перелік хвороб).

Розклад хвороб розроблений відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10).

1.3. Кількість оглянутих за робочий день не повинна перевищувати у мирний час 50 осіб, у воєнний час - 100 осіб.

1.4. Медичний огляд осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, проводиться в порядку, визначеному таблицею:

№ з/п
Особи, які підлягають медичному огляду
Якою ВЛК проводиться медичний огляд
Графа Розкладу хвороб, ТДВ, за якими проводиться медичний огляд
1
Громадяни, військовослужбовці, які не мають офіцерського звання при вступі у ВВНЗ (крім льотного складу)
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК клінічних госпіталів Держприкордонслужби
Громадяни - І, ТДВ "Г" (графа 1). Військовослужбовці - ІІ, ТДВ "Г" (графа 1)
2
Особи призовного віку, військовозобов’язані та жінки, військовослужбовці строкової служби, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу, а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Держприкордонслужби, курсанти ВВНЗ (крім випускного курсу)
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК
ІІ, ТДВ "Б", "В"
3
Громадяни, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також особи офіцерського складу, курсанти ВВНЗ випускного курсу
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК
ІII, ТДВ "Б", "В"
4
Особи офіцерського складу, які вступають до ВВНЗ
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК клінічних госпіталів Держприкордонслужби
ІІІ, ТДВ "Г" (графа 2)
5
Військовослужбовці, які відбираються для служби або проходять службу в плавскладі
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК
IV, ТДВ "А", "Б", "В"
6
Водолазні спеціалісти
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК
IV, ТДВ "А" (графа 1)
7
Військовослужбовці, працівники Держприкордонслужби, які призначаються (приймаються) на роботу і які працюють із ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК
ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання), ТДВ "В"
8
Військовослужбовці, працівники Держприкордонслужби, які виїжджають у довгострокові відрядження за кордон чи на навчання або у складі миротворчого персоналу, а також члени їх сімей
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК
ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання) та згідно з переліком медичних протипоказань
9
Члени сімей військовослужбовців для визначення необхідності тривалого спеціалізова-ного лікування, медичного спостереження або транспортабельності та переїзду у зв’язку з хворобою у випадках, передбачених законодавством
Гарнізонні (госпітальні) ВЛК
Пункт 5.1 глави 5 розділу ІІІ цього Положення

1.5. Льотний склад проходить медичний огляд згідно з розділом ІV цього Положення.

1.6. Постанова ВЛК стосовно військовослужбовців іноземних держав, які навчаються в Національній академії Державної прикордонної служби ім. Б.Хмельницького (далі - Національна академія Держприкордонслужби) та навчальних центрах Держприкордонслужби, приймається тільки про придатність або непридатність військовослужбовця до навчання у ВВНЗ.

Постанова ВЛК про непридатність військовослужбовців іноземних держав до навчання в Національній академії Держприкордонслужби заноситься до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) без посилання на це Положення, оформляється довідкою ВЛК і затвердженню ЦВЛК не підлягає.

1.7. Порядок медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів здійснюється відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05 червня 2000 року № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 435/4656.

1.8. Медичний огляд військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які страждають на захворювання, що згідно з пунктом 3 частини першої статті 34 Житлового кодексу Української РСР5464-10 дають право на поліпшення житлових умов та абзацами четвертим - шостим частини першої статті 45 Житлового кодексу Української РСР дають право на першочергове надання жилих приміщень, проводиться ЦВЛК, позаштатними гарнізонними (госпітальними) ВЛК, за участю головних медичних фахівців, якщо хворі перебувають на медичному забезпеченні у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби.

Довідки ВЛК з висновками комісії про необхідність поліпшення житлових умов, першочергове надання житлових приміщень затверджуються ЦВЛК.

Перелік захворювань, що дають право особам, що страждають на ці захворювання, на першочергове надання жилих приміщень, та порядок видачі медичного висновку наведені в наказі МОЗ СРСР від 28 березня 1983 року № 330 "Об утверждении списка заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади".

Перелік хронічних захворювань, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї, наведений у наказі МОЗ УРСР від 08 лютого 1985 року № 52 "Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи".

1.9. При зарахуванні кандидатів на військову службу за контрактом кадровими підрозділами до їх особових справ долучаються довідки ВЛК. Кадровими підрозділами до особових справ військовослужбовців заносяться усі довідки ВЛК, а у разі поранень, травмувань, контузій, каліцтва військовослужбовців - акти (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), - за формою Нвс-5; про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, - за формою Нвс-1; про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, - за формою НПвс, складені відповідно до Інструкції .

1.10. Обов'язково проводиться медичний огляд позаштатними госпітальними (гарнізонними) ВЛК військовослужбовців для визначення ступеня придатності до військової служби:

курсантів, які навчаються на останньому курсі Національної академії Держприкордонслужби, перед укладанням контракту про проходження ними військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання залишитись на військовій службі понад граничний вік;

військовослужбовців, визнанихі ВЛК обмежено придатними до військової служби, яких було залишено на військовій службі (щороку).

2. Медичний огляд військовозобов'язаних

2.1. Медичний огляд військовозобов'язаних, яких звільнено у запас з Держприкордонслужби та які перебувають на обліку у військових комісаріатах Збройних Сил України, проводиться за рішенням військового комісара відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України , затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.

2.2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців, які проходили військову службу в органах Держприкордонслужби, визначає ЦВЛК.

2.2.1. Причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв встановлюється колишнім військовослужбовцям, які проходили військову службу в органах Держприкордонслужби та:

були звільнені з військової служби в запас або відставку без проведення медичного огляду;

не згодні з постановою ВЛК про ступінь їх придатності до військової служби на період фактичного звільнення;

не згодні з постановою ВЛК про причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та ставлять питання про перегляд цієї постанови;

ставлять питання про причинний зв'язок захворювань, які виникли після звільнення в запас або відставку;

ставлять питання про причинний зв'язок наслідків поранень, травм, контузій, каліцтв, отриманих під час проходження військової служби.

2.2.2. До ЦВЛК заявником подаються:

заява;

медичні документи заявника (медична книжка військовослужбовця або паспорт здоров’я військовослужбовця Держприкордонслужби (далі - паспорт здоров’я військовослужбовця), виписки з медичних карт амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою 027/о , медичні довідки, довідки ВЛК тощо);

військовий квиток (за наявності);

довідка про проходження військової служби;

особова справа на офіцерів запасу та у відставці.

2.2.3. За підсумками вивчення поданих документів ЦВЛК приймає рішення щодо направлення заявника на огляд позаштатною або госпітальною ВЛК Держприкордонслужби з метою визначення придатності до військової служби на теперішній час.

2.2.4. Результати огляду колишнього військовослужбовця оформляються довідкою ВЛК або свідоцтвом про хворобу.

2.2.5. Після розгляду поданих документів та проведення медичного огляду заявника гарнізонна або госпітальна ВЛК подає до ЦВЛК:

свідоцтво про хворобу (довідку ВЛК) у чотирьох примірниках;

медичну карту стаціонарного хворого (форма № 003/о), медичну карту амбулаторного хворогоz0669-12 (форма № 025/о) або виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворогоz0682-12 (форма № 027/о), затверджені наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110z0661-12 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 682/20995;

паспорт здоров’я військовослужбовця;

виписку з акта огляду МСЕК (за наявності).

2.2.6. Медичний огляд для встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв проводиться незалежно від причини звільнення, але не пізніше ніж через п'ять років після звільнення.

2.3. У разі коли після звільнення пройшло більше п'яти років, медичний огляд ВЛК проводиться в облікових цілях із визначенням ступеня придатності до військової служби на теперішній час, при цьому причинний зв'язок захворювань, наслідків поранень, травм, контузій, каліцтв не встановлюється.

3. Медичний огляд кандидатів на навчання у ВВНЗ

3.1. Кандидати до вступу у ВВНЗ проходять медичний огляд ВЛК для визначення придатності до навчання в період з 15 квітня по 30 травня року вступу на навчання.

3.2. Медичний огляд кандидатів на навчання з числа цивільних осіб і військовослужбовців проводиться позаштатними гарнізонними (госпітальними) ВЛК клінічних госпіталів Держприкордонслужби (міст Києва, Одеси, Львова) на підставі направлення на медичний огляд (додаток 8).

3.3. Придатними до навчання у ВВНЗ вважаються кандидати, які за станом здоров'я визнані придатними до військової служби у Держприкордонслужбі з урахуванням ТДВ.

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб ВЛК виносить постанову: "Придатний (або непридатний) до навчання у _____________ (зазначити найменування ВВНЗ)".

3.4. Постанова ВЛК про непридатність кандидата до навчання у ВВНЗ має бути об'єктивною і обґрунтованою. У разі виявлення в кандидата на навчання у ВВНЗ захворювань, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, непридатність або обмежену придатність до військової служби, приймається постанова про непридатність до навчання у ВВНЗ.

Офіцери, які мають захворювання, за якими придатність або обмежена придатність до військової служби визначається індивідуально, визнаються придатними до навчання лише за заочною формою навчання.

3.5. До початку медичного огляду всім кандидатам на навчання у ВВНЗ проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями інші дослідження. Кандидати з цивільних осіб подають медичну довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о , затвердженою наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року № 302v0302282-99 , сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою № 140-0 (облікова)va302282-99 , затвердженою наказом МОЗ України від 28 листопада 1997 року № 339z0586-97 , серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність.

Кожний кандидат на навчання у ВВНЗ оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, гінекоголом (для жінок), а за медичними показаннями - лікарями інших спеціальностей.

3.6. Перед початком огляду лікарі вивчають документи, що містять дані про стан здоров'я кандидата:

з числа призовників, які виявили бажання вступити до ВВНЗ, - посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військовий квиток (для військовозобов'язаних), медичну карту амбулаторного хворого та вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого за формою № 025-1/о , затвердженою наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року № 302v0302282-99 , медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

з числа військовослужбовців - паспорт здоров'я військовослужбовця - для військовослужбовців Держприкордонслужби (медичну книжку - для військовослужбовців інших відомств) з даними чергових обстежень (на офіцерів не менш як за останні три роки) і зверненнями по медичну допомогу, службову характеристику, зразок якої наведено у додатку 9, та медичну характеристику.

Наявні в цих документах дані про відхилення у стані здоров'я кандидата, які обмежують або не обмежують придатність до навчання у ВВНЗ, записуються в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (додаток 10 ).

3.7. Постанова про придатність (непридатність) до навчання у ВВНЗ осіб офіцерського складу, в паспорті здоров'я (медичній книжці) військовослужбовця яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один із останніх трьох років, приймається тільки після стаціонарного обстеження у закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби.

3.8. Офіцери, які вступають до Національної академії оборони Збройних Сил України, оглядаються позаштатною гарнізонною (госпітальною) ВЛК.

3.9. Ліцеїсти військового ліцею випускного курсу, які бажають навчатися у ВВНЗ Держприкордонслужби і за результатами приписки за станом здоров'я визнані придатними до військової служби, проходять медичний огляд позаштатною гарнізонною ВЛК Держприкордонслужби.

3.10. За результатами проведеного медичного огляду приймається постанова ВЛК, яка оформляється довідкою ВЛК, заноситься в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, паспорт здоров'я (медичну книжку) військовослужбовця та в книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

Рішення військово-лікарської комісії про непридатність кандидата до вступу у ВВНЗ виноситься і оголошується в день проведення медичного огляду.

Довідки ВЛК кандидатів, які зараховані на навчання до ВВНЗ, зберігаються в особових справах курсантів.

Довідки ВЛК кандидатів, які за результатами медичного огляду визнані непридатними до вступу у ВВНЗ, разом з результатами обстеження у триденний строк після проведення медичного огляду направляються до ЦВЛК для контролю.

3.11. Особи, які хворіли на вірусний гепатит, тиф, паратифозні захворювання, серозний менінгіт, дифтерію легкого та середнього ступенів важкості, після чого настало повне одужання або стійка ремісія, протягом 1,5 року визнаються непридатними до вступу до ВВНЗ.

3.12. Особи офіцерського складу, які перенесли травми центральної нервової системи без порушення функції та органічної симптоматики ураження центральної нервової системи, визнаються придатними до вступу у ВВНЗ не раніше ніж через 2 роки після перенесення зазначених захворювань та ушкоджень.

3.13. Особи, які хворіли на гострий гломерулонефрит, пієлонефрит, після одужання, що встановлено за результатами повного стаціонарного обстеження, визнаються придатними до вступу у ВВНЗ не раніше ніж через 1,5 року після одужання.

3.14. Особи, які перенесли оптикореконструктивні операції на рогівці, визнаються придатними до навчання у ВВНЗ не раніше ніж через рік після проведеної операції за умови відсутності післяопераційних ускладнень та дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні.

3.15. Військовослужбовці Держприкордонслужби із сечокислим діатезом підлягають динамічному нагляду протягом року. Остаточне рішення про придатність до вступу у ВВНЗ приймається після медичного огляду кандидата в умовах стаціонару.

3.16. Медичний огляд осіб, відібраних кандидатами на навчання до ВВНЗ інших органів виконавчої влади, проводиться у порядку, визначеному органами, у підпорядкуванні яких перебувають ці навчальні заклади.

3.17. У Національній академії Держприкордонслужби:

перевіряється наявність у справі медичних документів: довідки ВЛК, карти медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ про придатність до навчання;

перед проведенням оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидати до вступу на навчання до ВВНЗ проходять огляд лікарем-терапевтом підрозділу охорони здоров’я ВВНЗ.

У разі виявлення під час цього огляду:

ознак захворювань, що перешкоджають виконанню вправ, за результатами яких визначається рівень його фізичної підготовленості, але які не впливають на його придатність до вступу на навчання до ВВНЗ, строк виконання кандидатом цих вправ переноситься;

ознак захворювань, що можуть вплинути на його придатність до вступу на навчання до ВВНЗ, кандидат направляється на повторний медичний огляд до Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби (далі - ЦКГ) з подальшим медичним оглядом ВЛК ЦКГ для визначення придатності до навчання. Рішення ВЛК оформлюється довідкою ВЛК, яка затверджується ЦВЛК.

3.18. За рішенням Адміністрації Держприкордонслужби України до організації, контролю та проведення медичного огляду в Національній академії Держприкордонслужби можуть залучатися представники управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби України та ЦВЛК.

4. Медичний огляд військовослужбовців

4.1. Направлення на медичний огляд проводиться начальниками відповідних органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, військовою прокуратурою, судами, головою ЦВЛК, начальниками закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за місцем лікування, а для осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні в закладі охорони здоров'я МОЗ України психіатричного профілю, - головними лікарями цих закладів.

4.2. На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК у мирний час, подаються:

направлення на медичний огляд;

паспорт здоров'я військовослужбовця;

службове посвідчення військовослужбовця;

2 фотокартки 3 х 4 см без головного убору - при амбулаторному огляді;

службова характеристика;

медична характеристика.

За наявності додаються:

акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася);

акт про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби;

акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби;

довідка про обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва (у разі якщо поранення, травма, контузія, каліцтво отримані у період до набрання чинності цим Положенням);

копія посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У службовій характеристиці обов'язково зазначаються загальна характеристика фізичного стану та працездатності, індивідуально-психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан), бажання проходити військову службу, побутові умови, звички, підстави направлення на медичний огляд, висновок начальника органу Держприкордонслужби про доцільність використання на військовій службі чи за військовою спеціальністю.

Медична характеристика підписується та засвідчується начальником служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби, у медичній характеристиці зазначаються: яким військовим комісаріатом і коли військовослужбовець був призваний (прийнятий) на військову службу, який ВВНЗ і коли закінчив, навчання в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном, участь у бойових діях, інформація про захворюваність військовослужбовця, перебіг захворювань, результати лікування, лікувальні заклади, де перебував, результати медичних оглядів ВЛК (при призові, вступі у ВВНЗ, відрядженні за кордон), втрату працездатності за станом здоров'я за останні три роки та пропозиції начальника служби охорони здоров'я щодо можливості подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на займаній посаді за станом здоров'я.

При направленні військовослужбовців на медичний огляд ВЛК органами військової прокуратури надання відповідного переліку документів забезпечують начальники органів Держприкордонслужби, у яких проходять військову службу зазначені військовослужбовці.

4.3. У разі виявлення під час обстеження або лікування в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби у військовослужбовця захворювання, наслідків поранення, травми, контузії, каліцтва, які зумовлюють непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час, ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби на підставі подання начальника лікувального відділення, в якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис у медичній карті стаціонарного хворого, який засвідчується підписом начальника закладу та гербовою печаткою.

4.4. Військовослужбовці, захворювання, наслідки поранення, травми, контузії, каліцтва яких згідно з Розкладом хвороб, ТДВ або Переліком хвороб зумовлюють обмежену придатність до військової служби, направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника органу Держприкордонслужби, у якому проходить службу такий військовослужбовець.

4.5. Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків військовослужбовець може направлятися на медичний огляд профільним головним (провідним) фахівцем закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, у якому він перебуває на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис у медичній карті стаціонарного хворого (паспорті здоров'я військовослужбовця), який засвідчується підписом відповідної посадової особи.

4.6. Військовослужбовці оглядаються ВЛК закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за зоною відповідальності цих закладів, а також за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні.

4.7. На осіб, які проходять медичний огляд амбулаторно, заводиться картка обстеження та медичного огляду (додаток 11), при стаціонарному огляді - медична карта стаціонарного хворого.

Медичний огляд військовослужбовців обов'язково проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, отоларингологом (військовослужбовців-жінок - гінекологом), а за медичних показань - лікарями інших спеціальностей.

Обов'язково проводяться загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, флюрографічне дослідження органів грудної клітки. Потребу в додатковому обстеженні визначають лікарі за медичними показаннями.

Медичний огляд військовослужбовців, направлених на ВЛК для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків, проводиться за медичними показаннями лікарями відповідного профілю.

4.8. При медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. ВЛК враховує їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, професійний досвід, фактичну працездатність, бажання проходити військову службу, висновок начальника органу Держприкордонслужби та начальника служби охорони здоров'я цього органу, викладені в службовій та медичній характеристиках, можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров'я.

4.9. Медичний огляд військовослужбовців, які отримали захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, з метою визначення ступеня придатності до військової служби проводиться при визначеному наслідку (результаті) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

4.10. Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції та працездатності необхідний строк не менше 30 календарних днів. Постанова ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я оформляється довідкою ВЛК, копія якої направляється до ЦВЛК для обліку і контролю.

Постанова ВЛК про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків за станом здоров'я або про придатність до військової служби оформлюється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає. Копія зазначеної довідки направляється до ЦВЛК для обліку та контролю.

4.11. У разі коли є незаперечні дані, що придатність до проходження військової служби за станом здоров'я не відновиться, постанова ВЛК про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не приймається, а вирішується питання про непридатність (обмежену придатність) їх до військової служби.

4.12. Відпустка за станом здоров'я військовослужбовцям у мирний час надається на 30 календарних днів. За медичними показаннями після поранень, травм, контузій, каліцтв або оперативного лікування ВЛК приймає постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я на 45 або 60 календарних днів. За наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я продовжується на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів.

4.13. Загальний строк безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні, включаючи відпустку за станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців. Після закінчення визначеного строку перебування на безперервному лікуванні та у відпустці за станом здоров'я військовослужбовці підлягають медичному огляду для визначення ступеня придатності до військової служби. У разі визнання військовослужбовців ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час документи щодо їх звільнення з військової служби можуть бути подані до виписки із закладу охорони здоров'я.

4.14. Відпустка за станом здоров'я надається військовослужбовцю начальником органу Держприкордонслужби, де він проходить службу, на підставі постанови позаштатної ВЛК.

4.15. У зв'язку з хворобою ВЛК може приймати постанову про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків від 10 до 15 календарних днів.

Постанова ВЛК про продовження звільнення від виконання службових обов'язків приймається кожний раз не більше ніж на 10 календарних днів, але в цілому не може перевищувати 30 календарних днів.

4.16. Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали захворювання, поранення, травму, контузію, каліцтво під час захисту держави, участі в міжнародних миротворчих операціях (у складі миротворчого персоналу) у країнах, де ведуться бойові дії, здійснюється ВЛК тільки після закінчення стаціонарного лікування в закладі охорони здоров'я.

4.17. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби постанова про їх потребу у відпустці за станом здоров'я ВЛК не приймається.

4.18. Щодо осіб, визнаних ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку та які за станом здоров’я не можуть виконувати службові обов’язки, ВЛК одночасно приймає постанову про звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров’я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів.

4.19. У разі коли особа, направлена на медичний огляд, відмовляється (ухиляється) від призначеного лікарем обстеження, що унеможливлює прийняття ВЛК відповідної постанови, за рішенням консиліуму лікарів (за участю головних (провідних) спеціалістів та керівництва закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби) її виписують без проведення медичного огляду з офіційним повідомленням про причину виписки начальника органу Держприкордонслужби, яким ця особа була направлена на медичний огляд, та відповідним записом у медичній карті стаціонарного хворого.

4.20. У разі переведення військовослужбовців для продовження лікування з одного закладу охорони здоров'я до іншого (з військового (цивільного) до цивільного (військового)), якщо це пов'язано з переїздом, ВЛК приймає постанову про потребу у переведенні до закладу охорони здоров’я із зазначенням закладу та його дислокації. Постанова оформлюється довідкою ВЛК та затвердженню ЦВЛК не підлягає.

4.21. Відповідно до стану здоров'я військовослужбовця, який пройшов медичний огляд, ВЛК приймає постанову про потребу в проїзді військовослужбовця із зазначенням виду транспорту та категорії місць.

4.22. Якщо військовослужбовець за станом здоров'я направляється до іншого закладу охорони здоров'я, у відпустку за станом здоров'я та потребує супроводу, то ВЛК у своїй постанові зазначає кількість супроводжуючих.

4.23. Забезпечення проїзду військовослужбовців проводиться за кошти Держприкордонслужби.

4.24. Щодо військовослужбовців, визнаних непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, відряджень за кордон, ВЛК одночасно вирішує питання про придатність їх до військової служби за графами II, III Розкладу хвороб залежно від військового звання з подальшим затвердженням ЦВЛК довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу.

4.25. Медичний огляд осіб, які проводять верхолазні роботи (верхолазів), проводиться один раз на 12 місяців, а осіб, які виконують роботи на висоті (працюють на висоті), кранівників баштових та автомобільних кранів, осіб, зайнятих на роботах з обслуговування діючих електроустановок (черговий персонал, який обслуговує діючі електроустановки з напругою 127 В і вище та проводить у них оперативні переключення; персонал, який виконує налагоджувальні, монтажні роботи та високовольтні випробування на цих електроустановках; персонал, який проводить роботи під напругою в електроустановках з напругою 127 В та вище), - один раз на 2 роки.

Особи, які призначаються на роботи на висоті, верхолазні роботи та пов'язані з підніманням на висоту, а також з обслуговування підйомних механізмів і установок та діючих електроустановок, проходять обстеження в обсязі, передбаченому наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

4.26. У разі коли ВЛК після амбулаторного обстеження не може прийняти остаточної постанови, вона направляє військовослужбовця на стаціонарне обстеження у заклад охорони здоров'я Держприкордонслужби з подальшим оглядом його позаштатною госпітальною ВЛК.

Дозволяється направляти військовослужбовців на обстеження в заклади охорони здоров'я МОЗ України. Після закінчення обстеження в закладі охорони здоров'я МОЗ України складається Акт дослідження стану здоров'я (додаток 12). Акт після ознайомлення з ним особи, якій проводилося обстеження, надсилається поштою або передається посильним у ВЛК, яка направила військовослужбовця на обстеження.

4.27. Курсанти Національної академії Держприкордонслужби (крім випускного курсу), відраховані з навчання, проходять медичний огляд ВЛК за графою ІІ Розкладу хвороб.

4.28. Курсанти випускних курсів Національної академії Держприкордонслужби оглядаються за графою III Розкладу хвороб.

4.29. У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому закладі охорони здоров’я (солдатів, матросів, сержантів і старшин - у командах видужуючих). За наявності медичних показань військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 календарних днів. За постановою ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань - повторно продовжена на 30 календарних днів. Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров'я записується в книгу протоколів засідань ВЛК та в довідку ВЛК, на підставі якої була надана перша відпустка за станом здоров'я, і підписується головою та членами комісії (не менше двох), секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою.

Якщо після продовження відпустки за станом здоров'я військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов'язків, він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

4.30. Військовослужбовці, які направляються на перепідготовку, підвищення кваліфікації, медичному огляду у ВЛК не підлягають.

5. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців

5.1. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців проводиться гарнізонними (госпітальними) ВЛК з метою визначення за станом їх здоров'я:

необхідності у тривалому спеціалізованому лікуванні та/або медичному нагляді;

транспортабельності та переїзду через хворобу.

5.2. До членів сімей, які можуть направлятися на медичний огляд для визначення доцільності переміщення військовослужбовця, належать його (її) дружина (чоловік), їх неповнолітні діти, повнолітні діти - учні та студенти денної форми навчання навчальних закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та діти-інваліди I і II груп інвалідності, непрацездатні батьки військовослужбовця та його дружини (чоловіка), брати, сестри військовослужбовця і його дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

5.3. На медичний огляд не направляються члени сімей:

військовослужбовців за контрактом з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

військовослужбовців офіцерського складу, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або подані до звільнення з військової служби.

5.4. Направлення на медичний огляд проводиться посадовими особами від начальника регіонального управління Держприкордонслужби та вище. У направленні повинна бути чітко зазначена мета огляду члена сім'ї військовослужбовця. Разом із направленням у ВЛК подаються: висновок лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) або акт огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), медична карта амбулаторного хворого.

5.5. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, отоларингологом (жінок також гінекологом). Лікарі інших спеціальностей залучаються згідно з медичними показаннями.

5.6. При визначенні питання про необхідність тривалого спеціалізованого лікування та/або медичного спостереження в закладі охорони здоров'я ВЛК виносить постанову про можливість надання спеціалізованої медичної допомоги члену сім'ї у тій місцевості, де військовослужбовець проходить службу або куди планується його переведення для подальшого проходження служби, на підставі звернення закладу охорони здоров’я.

5.7. Необхідність постійного стороннього нагляду членів сімей військовослужбовців визначається ЛКК закладу охорони здоров'я МОЗ України за місцем їх проживання.

5.8. Постанова ВЛК про наявність медичних показань до тривалого спеціалізованого лікування та/або медичного спостереження або виявлених медичних протипоказань до транспортування членів сімей військовослужбовців оформляється Свідоцтвом про хворобу ВЛК у трьох примірниках, які підлягають затвердженню ЦВЛК.

За відсутності медичних показань до тривалого спеціалізованого лікування або тривалого медичного спостереження, виявлених медичних протипоказань до транспортування за висновком ЛКК постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердження ЦВЛК не потребує.

6. Медичний огляд військовослужбовців плавскладу підрозділів берегової охорони Держприкордонслужби, водолазів Держприкордонслужби

6.1. Медичний огляд водолазів, гідроакустиків та радіотелеграфістів надводних кораблів, а також кермових та операторів центрального поста керування кораблів та катерів на повітряній подушці для визначення придатності до роботи за військовою спеціальністю проводиться раз на 12 місяців.

Медичний огляд працівників суден забезпечення морської охорони Держприкордонслужби проводиться позаштатною гарнізонною ВЛК, яка приймає рішення про придатність (непридатність) до роботи на суднах забезпечення відповідно до Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах , затверджених наказом МОЗ України від 19 листопада 1996 року № 347, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 квітня 1997 року за № 108/1912.

6.2. За рішенням ВЛК: "Протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає" - допускаються до плавання особи, відряджені на надводні кораблі.

6.3. У разі виявлення при огляді ВЛК у військовослужбовців, відряджених на надводні кораблі, захворювань, які передбачають за статтями Розкладу хвороб індивідуальну оцінку придатності до служби у плавскладі, ВЛК приймає постанову: "Протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає".

6.4. У разі визнання військовослужбовця за станом здоров’я непридатним до служби у плавскладі Держприкордонслужби ВЛК вирішує питання про придатність його до військової служби.

6.5. Позачерговий медичний огляд військовослужбовців, які проходять службу в плавскладі на надводних кораблях, проводиться:

за рішенням начальника відповідного органу Держприкордонслужби на підставі рапорту начальника служби (відділення) охорони здоров'я органу Держприкордонслужби або рекомендацій закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби;

військовослужбовцям, які прибули з інших військових формувань, з ВВНЗ, а також прийнятим на військову службу із запасу.

7. Медичний огляд водолазів

7.1. Медичний огляд водолазів при визначенні придатності до виконання водолазних робіт проводиться госпітальними (гарнізонними) ВЛК із залученням лікаря-фізіолога як члена комісії за наявності таких документів:

направлення начальника органу Держприкордонслужби із зазначенням глибини занурення;

службової та медичної характеристик;

паспорта здоров'я військовослужбовця;

особистої книжки водолаза.

У період підготовки до чергового медичного огляду водолазного складу начальник служби охорони здоров'я зобов'язаний:

підготувати паспорти здоров'я військовослужбовців водолазів та перевірити наявність у них необхідних записів за минулий рік;

зробити антропометричні виміри водолазів;

дослідити реакції організму водолазів на навантаження із застосуванням функціональних проб;

організувати проведення рентгенологічних (флюорографія або рентгеноскопія органів грудної клітки), лабораторних (клінічний аналіз крові, сечі, калу) та ЕКГ-досліджень із застосуванням навантажувальних проб особам, яким більше 40 років, додатково - дослідження на цукор та ліпіди крові, вимірювання внутрішньоочного тиску;

підготувати на водолазів медичні характеристики, в яких узагальнюються матеріали спостереження за ними (звернення за медичною допомогою, усунення від занурень під воду за результатами медичних оглядів, даних функціональних проб).

7.2. Кожному водолазу, визнаному придатним до служби водолазом, ВЛК встановлюється глибина водолазних робіт на наступний рік: гранична глибина - 60 метрів, 20 метрів.

При встановленні конкретних глибин водолазних робіт визначальними показниками є: стан здоров'я водолаза, рівень його фізичного розвитку та тренованості, успішність професійної діяльності, а також профіль підготовки в навчальній частині.

7.3. Під час огляду випускників навчального центру за профілем водолаза дозволяється (з метою набуття досвіду та підвищення майстерності) надавати допуск до занурень їх на глибини, які перевищують максимальну глибину, що була досягнута при навчанні в навчальній частині. Послідовне збільшення глибини занурень є суворо індивідуальним з урахуванням успішності виконання цими водолазами тренувальних завдань (робочих занурень).

7.4. У процесі занурень на різні глибини у деяких водолазів можуть виявитися слабкі адаптаційні можливості до роботи в умовах високих тисків газового середовища та несприятливі реакції організму на дію факторів глибоководного занурення (емоційна нестійкість, підвищена чутливість до гіпероксії, схильність до декомпресійної хвороби, до стійкого підвищення або пониження рівня артеріального тиску, неадекватно тривале відновлення функцій організму після занурень під воду за результатами функціональних проб тощо). Залежно від виду порушень, які спостерігаються, ВЛК при черговому (позачерговому) огляді водолазів може обмежити їм максимальну граничну глибину занурень або тимчасово відсторонити від роботи за військовою спеціальністю.

7.5. Постанова ВЛК приймається після проведення обстеження та медичного огляду водолазів. Результати медичного огляду записуються в Книгу протоколів засідань ВЛК, у паспорт здоров'я військовослужбовця та особисту книжку водолаза.

При переведенні водолаза до іншого органу Держприкордонслужби або направленні його на навчання начальник служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби зобов'язаний забезпечити пересилку всіх медичних документів водолаза до нового місця його служби.

7.6. Максимальна глибина занурень під воду встановлюється на період до чергового (позачергового) медичного огляду водолаза та не повинна перевищуватись протягом усього визначеного періоду.

Встановлена ВЛК глибина занурень водолазів може бути перевищена при проведенні фактичних аварійно-рятувальних робіт з дозволу керівника пошукових та аварійно-рятувальних робіт і начальника органу морської охорони Держприкордонслужби.

7.7. Водолази, які своєчасно не пройшли медичний огляд і не мають в особистій книжці водолаза та паспорті здоров'я військовослужбовця записів про встановлену на поточний рік глибину занурень, до спусків під воду не допускаються.

7.8. У разі виявлення у водолаза захворювань, які перешкоджають водолазним роботам або коли важко остаточно визначити стан здоров'я водолаза, ВЛК направляє його на обстеження та лікування до закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби з подальшим оглядом позаштатною госпітальною ВЛК для визнання придатності до служби водолазом та до військової служби. У разі визнання його"непридатним до служби водолазом" постанова ВЛК записується у довідку ВЛК, яка направляється на розгляд та затвердження до ЦВЛК.

7.9. Водолази органів Держприкордонслужби відбираються з числа військовослужбовців, стан здоров'я та фізичний розвиток яких відповідає вимогам до стану здоров'я водолазів згідно з графою 1 таблиці "А" ТДВ.

7.10. У період проходження військової служби позаштатні водолази ВЛК не оглядаються, а проходять обстеження службою охорони здоров'я органу Держприкордонслужби із залученням у разі виявлення змін у стані здоров’я лікарів госпіталів Держприкордонслужби.

Висновок про допуск позаштатних водолазів до занурень під воду на глибину до 20 метрів дає лікар служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби. Результати обстеження і висновки про допуск до занурень записуються в паспорти здоров'я військовослужбовця та особисті книжки водолазів. Особи, які не пройшли обстеження, до занурень під воду не допускаються.

7.11. За підсумками медичного огляду штатного водолазного складу начальниками органів Держприкордонслужби видається наказ із встановленням для кожного водолаза граничної глибини занурень під воду на поточний рік.

8. Медичний огляд осіб, які призначаються (приймаються) на роботу, та тих, що працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності

8.1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються) на роботу на відповідні посади, та тих, що працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) та відповідними графами таблиці "В" ТДВ з обов'язковою участю представників керівництва органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять службу (працюють), та лікаря служби охорони здоров'я зазначених органів.

Військовослужбовці, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

8.2. Призначення військовослужбовців (прийняття працівників) на роботу з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності без попереднього медичного огляду забороняється.

8.3. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проводиться раз на 12 місяців. Відповідальним за своєчасне направлення зазначених осіб на медичний огляд є начальник органу Держприкордонслужби.

8.4. Начальник органу Держприкордонслужби не пізніше ніж у семиденний строк перед початком медичного огляду подає до відповідної ВЛК списки осіб, які підлягають огляду, із зазначенням мети огляду, тривалості професійного стажу роботи, а при роботі з ДІВ - дані індивідуального дозиметричного контролю. Перед початком медичного огляду представник командування органу Держприкордонслужби ознайомлює членів ВЛК з умовами праці осіб, які підлягають медичному огляду, а представник служби охорони здоров'я доповідає ВЛК про результати медичного спостереження за станом здоров'я зазначених осіб у міжкомісійний період.

8.5. Особи, які своєчасно не пройшли з різних причин (відпустка, відрядження, хвороба тощо) медичний огляд, до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

8.6. Позачерговому огляду підлягають військовослужбовці (працівники), які скаржаться на стан здоров'я, тимчасово не допущені до роботи за станом здоров'я, повернулися з відпустки через хворобу, після перенесених ними захворювань, поранень, за якими ці особи згідно з графами ТДВ були визнані непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності.

8.7. На стаціонарне обстеження та медичний огляд госпітальною ВЛК направляються особи, які раніше визнавалися тимчасово непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, з повторним оглядом через 3-12 місяців (за винятком жінок, яким надавалась відпустка у зв'язку з вагітністю).

8.8. У разі підозри у військовослужбовця (працівника) професійного захворювання (отруєння), зумовленого дією ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, за запитом начальника закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби лікарем з гігієни праці санітарно-епідеміологічної служби складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці відповідно до наказу МОЗ України від 13 грудня 2004 року № 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 року за № 260/10540, яка затверджується головним державним санітарним лікарем Держприкордонслужби (начальником санітарно-епідеміологічного загону Держприкордонслужби зони відповідальності).

8.9. У разі коли після стаціонарного обстеження військовослужбовців (працівників) передбачається прийняття постанови про їх непридатність (тимчасову або постійну) до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності у зв'язку з можливим впливом на здоров'я шкідливих речовин та несприятливих виробничих факторів, до участі в роботі ВЛК залучається лікар-радіолог або лікар-токсиколог.

8.10. При виявленні у військовослужбовця (працівника) декількох захворювань, які окремо не обмежують придатність до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, постанова про його придатність або непридатність до роботи приймається ВЛК індивідуально з урахуванням характеру захворювань та ступеня вираженості функціональних розладів.

8.11. Жінки з моменту встановлення вагітності та на період грудного годування дитини до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

8.12. Особи, яких призначають (приймають) на роботу з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проходять медичне обстеження в обсязі, передбаченому Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій , затвердженим наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (далі - Порядок).

Особам, які призначаються (приймаються) на роботу з ДІВ, додатково визначається функція зовнішнього дихання.

8.13. Військовослужбовці, які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, але придатними до військової служби, підлягають після припинення роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності періодичним обстеженням та медичним оглядам у військових лікувальних закладах за місцем служби не рідше одного разу на 12 місяців.

Постанова ВЛК про придатність військовослужбовців (працівників) та про непридатність працівників до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає.

У разі коли військовослужбовець визнається непридатним до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, ВЛК додатково приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню ЦВЛК.

8.14. Перелік медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами викладено в Порядку .

9. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Держприкордонслужби, які виїжджають за кордон

9.1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які виїжджають за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи у складі миротворчого персоналу, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) і на підставі Переліку медичних протипоказань для військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Державної прикордонної служби України, які виїздять за кордон у довгострокові відрядження та при поверненні їх з-за кордону за медичними показаннями (додаток 13) (далі - Перелік медичних протипоказань).

Медичний огляд членів сімей, які виїжджають за кордон для проживання разом із військовослужбовцями, проводиться на підставі Переліку медичних протипоказань.

9.2. Направлення на медичний огляд осіб, які виїжджають за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи у складі миротворчого персоналу, проводиться прямими начальниками від начальника (командира) органу Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, та вище або начальником кадрового підрозділу (від начальника відділу кадрів регіонального управління та вище із зазначенням у направленні на медичний огляд рішення відповідного начальника). У направленні зазначаються країна відрядження, строк відрядження і, за можливості, характер майбутньої служби (роботи). До ВЛК з направленням подаються паспорт здоров'я військовослужбовця, медична карта амбулаторного хворого (на працівників та членів сімей), службова та медична характеристика (для військовослужбовців), виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (за наявності).

9.3. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Держприкордонслужби проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, (жінок - гінекологом ). Діти оглядаються педіатром. Лікарі інших спеціальностей до огляду залучаються за показаннями.

До початку медичного огляду проводяться рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки (дітям з 12 років), клінічні аналізи крові та сечі, аналіз крові на цукор, а військовослужбовцям (працівникам), крім того, визначаються група та резус-належність крові, антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), проводяться ЕКГ та за медичними показаннями й інші дослідження.

9.4. Члени сімей (працівники) надають до ВЛК медичну довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а на дітей - карту профілактичних щеплень за формою № 063/о , затвердженою наказом МОЗ від 10 січня 2006 року № 1z0686-06 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 688/12562. Без зазначених документів медичний огляд не проводиться.

9.5. Військовослужбовці, у яких виявлені захворювання, що підпадають під дію статей Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до виїзду за кордон, за винятком осіб, у яких виявлені захворювання, що підпадають під дію статей 4-г, 23-в, 25-б, 28-в, 30-в, 31-в, 36-в, 39-в, 41-в, 42-в, 43-б, 46-в, 49-а, 50-а, 52-в, 53-в, 55-б, 57-в, 58-б, 60-в, 61-в, 62-в, 64-в, 67-в, 68-в, 69-б, 70-в, 71-в, 74-в, 75-в, 76-в, 77-в, 78-в, 79-в, 80-в, 83-а, 84-б Розкладу хвороб, за якими щодо військовослужбовців, що оглядаються за графою III Розкладу хвороб та виїжджають у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом, застосовують індивідуальну оцінку придатності до служби за кордоном.

9.6. При медичному огляді військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, одночасно з постановою ВЛК про відсутність медичних протипоказань до виїзду за кордон приймається постанова про придатність до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності.

9.7. Перед від'їздом за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи у складі миротворчого персоналу військовослужбовцю (працівнику) проводиться повна санація ротової порожнини.

9.8. При виїзді до країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком інфекційних захворювань, обов'язково проводяться щеплення. При захворюваннях, які є протипоказаннями для проведення профілактичних щеплень проти карантинних інфекцій, приймається постанова ВЛК -"Проходження військової служби (для працівників - роботи) за кордоном протипоказане".

9.9. При неефективному лікуванні військовослужбовців (працівників), які перебувають за кордоном у довгострокових закордонних відрядженнях чи у складі миротворчого персоналу чи навчаються за кордоном, за умов прогресування чи частого загострення у них захворювань, коли виїзд із країни перебування визнається єдиним засобом збереження здоров'я цих осіб, питання про повернення з відрядження військовослужбовців (працівників) за станом здоров'я вирішується на підставі висновку консиліуму головних медичних спеціалістів Держприкордонслужби.

9.10. За результатами медичного огляду ВЛК приймає одну з таких постанов:

за відсутності протипоказань до проходження військової служби (роботи, проживання) - "За станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном немає";

за наявності протипоказань для військовослужбовців (працівників) - "На підставі статті _____ графи _____ Розкладу хвороб та Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для працівників - роботи) за кордоном протипоказане";

за наявності протипоказань для членів сімей - "На підставі пункту ____ Переліку медичних протипоказань проживання за кордоном протипоказане".

9.11. Постанови гарнізонних (госпітальних) ВЛК про відсутність або наявність медичних протипоказань для направлення за кордон військовослужбовців, призначених на посади головних військових радників, військових аташе, старших груп військових спеціалістів, разом з карткою обстеження та медичного огляду або медичною картою стаціонарного хворого, паспортом здоров’я військовослужбовця направляються на розгляд та затвердження до ЦВЛК.

9.12. Постанова ВЛК про відсутність за станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає (за винятком осіб, зазначених у пункті 9.11 цього розділу).

При встановленні у військовослужбовця медичних протипоказань до проходження військової служби за кордоном ВЛК одночасно приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню ЦВЛК.

9.13. Постанова ВЛК про можливість виїзду оглянутого за кордон дійсна протягом 12 місяців з дня огляду. Якщо протягом цього строку виїзд не відбувся або до виїзду незалежно від строку огляду у стані здоров'я оглянутого виникли зміни, огляд потрібно повторити.

Довідка ВЛК про відсутність протипоказань до проходження військової служби (роботи, проживання) за кордоном зберігається протягом 3 років у закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби, де проводився медичний огляд.

9.14. Військовослужбовці та члени їх сімей, працівники, які виїжджають за кордон у туристичні подорожі, проходять медичне обстеження у закладах охорони здоров’я за місцем служби (роботи, проживання), ВЛК не оглядаються.

10. Медичний огляд осіб, яких відбирають на військову службу за контрактом

10.1. Медичний огляд громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, яких відбирають на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби (далі - кандидати), проводиться гарнізонною ВЛК. Направлення на медичний огляд підписується начальником окремого регіонального центру комплектування (далі - ОРЦК) або начальником органу Держприкордонслужби, в який оформляється кандидат.

10.2. Перед проходженням медичного огляду всі кандидати заповнюють анкету кандидата на військову службу (додаток 14).

10.3. Для проходження медичного огляду кандидати надають до ВЛК Перелік документів та результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК особам, яких відбирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України, наведених у додатку 15.

10.4. На кожного кандидата заводиться Картка медичного огляду кандидата, який приймається на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби (додаток 16).

Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, а за медичними показаннями - лікарями інших спеціальностей.

З метою уточнення діагнозу захворювання кандидат за його згодою може бути направлений начальником ОРЦК, органу Держприкордонслужби на амбулаторне або стаціонарне медичне обстеження до закладу охорони здоров'я за місцем проживання. У разі відмови кандидата від обстеження, а також якщо виявлено захворювання, що передбачає непридатність до військової служби за контрактом, подальший медичний огляд не проводиться, а ВЛК приймає постанову: "Непридатний до військової служби за контрактом".

10.5. Військовозобов'язані, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, як кандидати для проходження військової служби за контрактом не розглядаються.

10.6. У разі коли під час амбулаторного обстеження важко остаточно визначити стан здоров'я кандидатів, вони направляються на стаціонарне обстеження у заклади охорони здоров'я МОЗ України. Після обстеження кандидатів із числа військовослужбовців госпітальна ВЛК виносить постанову про придатність (непридатність) їх до військової служби за контрактом.

10.7. Медичний огляд кандидатів на військову службу за контрактом проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб (графи II, III, IV).

Після проведення медичного огляду ВЛК виносить постанову "Придатний (непридатний) до військової служби за контрактом за спеціальністю _____________ (зазначити спеціальність)".

У разі виявлення у кандидата захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову про непридатність до військової служби за контрактом.

10.8. У разі відмови кандидата від обстеження, а також при виявленні захворювання, що перешкоджає проходженню служби за контрактом, ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби за контрактом".

10.9. Постанова ВЛК про придатність кандидата до військової служби за контрактом оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає та дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду. Перший примірник довідки ВЛК додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом, другий примірник залишається у гарнізонній (госпітальній) ВЛК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК.

11. Постанови ВЛК

11.1. Постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів. У прийнятті постанови голова та члени ВЛК незалежні та у своїй роботі керуються законодавством України. У разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших членів їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК.

11.2. Постанови ВЛК згідно з цим Положенням розглядаються, затверджуються, контролюються та переглядаються ЦВЛК. За рішенням ЦВЛК може бути проведений повторний або контрольний медичний огляд.

11.3. При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту:

11.3.1. "Придатний":

до військової служби;

до військової служби за контрактом;

до служби (роботи) у складі миротворчого персоналу за кордоном;

до навчання у ВВНЗ ______ (вказати назву ВВНЗ);

до служби на надводних кораблях (при цьому постанова про придатність до військової служби не приймається);

до служби у плавскладі;

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до навчання в навчальному центрі за спеціальністю водолаза;

до служби водолазом на глибині до ___ метрів;

до навчання (служби) за спеціальністю _________________ (вказати спеціальність). Постанова приймається щодо військовослужбовців, які відбираються для навчання, проходження військової служби за окремими військовими спеціальностями, зазначеними у ТДВ.

11.3.2. "Непридатний":

до військової служби з виключенням з військового обліку;

до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час (на воєнний час приймається постанова: "Обмежено придатний до військової служби");

до військової служби за контрактом;

до служби (роботи) у складі миротворчого персоналу за кордоном;

до навчання у ВВНЗ;

до служби у плавскладі Держприкордонслужби, водолазом;

до навчання в навчальному центрі за спеціальністю "водолаз";

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до військової служби з повторним оглядом через 6-12 місяців (постанова приймається у воєнний час).

Постанова про придатність (непридатність) до навчання (служби) за військовою спеціальністю, до участі у складі миротворчого персоналу згідно з вимогами ТДВ приймається за такою формою: "На підставі статті ____ графи _____ Розкладу хвороб та графи _____ Таблиці ___ додаткових вимог придатний (непридатний) до _________ (вказати)". Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними (обмежено придатними) до військової служби, інші постанови (до навчання у ВВНЗ, у навчальній частині) не приймаються. Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними (до служби за військовою спеціальністю, до навчання у ВВНЗ, у навчальній частині), одночасно приймається постанова про придатність до військової служби).

11.3.3. "Потребує":

звільнення від виконання службових обов'язків на ___ календарних днів з перебуванням у лазареті медичного пункту органу Держприкордонслужби (постанова приймається щодо курсантів Національної академії Держприкордонслужби);

звільнення від виконання службових обов'язків на ___ календарних днів;

відпустки за станом здоров'я на ___ календарних днів;

звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів;

звільнення від походів з наступним оглядом через 3 - 6 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців плавскладу Держприкордонслужби);

лікування у ______ (вказати заклад охорони здоров’я та орієнтовний строк лікування);

стаціонарного обстеження з подальшим оглядом у _________ (вказати заклад охорони здоров’я); направлення у батальйон (команду) видужуючих (постанова приймається на воєнний час);

переведення до ___ (вказати заклад охорони здоров’я (військовий або цивільний) та його дислокацію);

додаткового харчування у межах половини продовольчого пайка на весь строк навчання в Національній академії Держприкордонслужби (крім курсантів випускного курсу);

супроводжуючого (вказати кількість);

проїзду ____ (вказати вид транспорту та категорію місць);

тривалого спеціалізованого лікування (постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців);

тривалого медичного спостереження (постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців).

11.3.4. "Обмежено придатний до військової служби".

Постанова приймається щодо військовослужбовців. Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові в довільній формі зазначається, які види служби та роботи даній особі протипоказані. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, до служби у плавскладі, льотної роботи, роботи за окремими військово-обліковими спеціальностями згідно з таблицями А, Б, В ТДВ, - непридатні.

З метою медичної та соціальної реабілітації особи, звільнені з військової служби за станом здоров'я, за їх зверненнями проходять повторний медичний огляд госпітальними (гарнізонними) ВЛК, але не раніше ніж через 3 роки після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби.

11.3.5. "Тимчасово непридатний":

до здійснення парашутних стрибків з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до служби водолазом з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до служби у плавскладі Держприкордонслужби з переоглядом через 6 - 12 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців Морської охорони Держприкордонслужби).

11.3.6. "У зв'язку з нетранспортабельністю переїзд до (вказати місцевість) ____________ протипоказаний" (постанова приймається тільки щодо членів сімей військовослужбовців).

11.3.7. "Протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає".

11.3.8. "На підставі статті __ графи __ Розкладу хвороб та графи ___ Таблиці ___ додаткових вимог вихід у море на надводному кораблі протипоказаний".

11.3.9. "За станом здоров’я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном немає".

11.3.10. "На підставі статті __ графи __ Розкладу хвороб та Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для працівників - робота) за кордоном протипоказане".

11.3.11. "На підставі пункту __ Переліку медичних протипоказань проживання за кордоном протипоказане".

Постанови, зазначені в підпунктах 11.3.7, 11.3.8 пункту 11.3 глави 11 розділу ІІІ цього Положення, приймаються щодо осіб, відряджених на надводний корабель.

11.4. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час";

"Обмежено придатний до військової служби".

11.5. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, IV, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Обмежено придатний до військової служби";

"Придатний до військової служби".

11.6. За графами ТДВ, які передбачають індивідуальне визначення придатності до служби (роботи) за військовою спеціальністю, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Придатний до військової служби (роботи)";

"Тимчасово непридатний до військової служби (роботи)";

"Непридатний до служби (роботи)".

11.7. Постанови, які приймає ВЛК із встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, наведені у главі 12 цього розділу.

11.8. При медичному огляді військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та пройшли медичний огляд за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність, ВЛК приймає постанову: "Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

12. Порядок встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців та колишніх військовослужбовців зі службою у Держприкордонслужбі

12.1. У разі коли під час медичного огляду військовослужбовців Держприкордонслужби встановлено діагноз, ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

12.2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців Держприкордонслужби при медичному огляді визначають постійно діючі госпітальні (гарнізонні) ВЛК, у складних випадках - ЦВЛК.

12.3. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби визначає ЦВЛК та оформляє протоколом засідання ВЛК.

12.4. Постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв приймаються в таких формулюваннях:

12.4.1. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо поранення, травма, контузія, каліцтво одержане під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби під час служби у складі діючої армії та флоту в роки Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (Другої світової війни), участі у бойових діях з розмінування боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), а також при безпосередній охороні державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні у складі прикордонного наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака (вертольота), або під час проведення оперативно-розшукових заходів, або здійснення самостійно чи в складі підрозділу відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України військових груп і злочинних угруповань.

12.4.2. Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане за наявності обставин, передбачених частиною третьою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"2232-12 (крім випадків вчинення цією особою протиправного діяння), та за відсутності умов, передбачених підпунктом 12.4.1 пункту 12.4 цієї глави.

При ураженнях, зумовлених дією ДІВ, джерел ЕМП, ЛВ, мікроорганізмів I, II груп патогенності, а також токсичних речовин, які виникають у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, приймається постанова - "Травма (зазначити фактор), ТАК, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби".

12.4.3. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби (зазначених у підпунктах 12.4.1, 12.4.2, 12.4.4 пункту 12.4 цієї глави), або одержане внаслідок вчинення цією особою правопорушення.

12.4.4. "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії" - якщо захворювання виникло, поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане в період перебування в країнах, де велись бойові дії (Перелік держав і періодів бойових дій на їх території затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1994 року № 63 (із змінами), і військовослужбовець визнаний учасником бойових дій.

Зазначена постанова ВЛК приймається також, коли наявне захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби. Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях.

12.4.5. "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби.

Постанова ВЛК в такому формулюванні приймається щодо військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у підпункті 12.4.1 пункту 12.4 цієї глави, за наявності медичних документів, виданих (складених) у зазначений період, які підтверджують факт виникнення (розвитку) захворювання у період перебування в діючій армії.

Зазначена постанова ВЛК приймається також при хронічних повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з діючої армії або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період перебування в діючій армії.

12.4.6. "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

У такому самому формулюванні приймаються постанови ВЛК при медичному огляді військовослужбовців за результатами захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних ними в період проходження військової служби, коли документи про обставини їх одержання на момент медичного огляду відсутні.

12.4.7. "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (у тому числі захворювання, не діагностовані при призові (під час прийому на військову службу), але патогенетично їх розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу) і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

Постанова ВЛК в такому формулюванні приймається також за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, якщо вони одержані до призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом і військова служба не вплинула на вже наявні наслідки поранення, травми, контузії, каліцтва і придатність до військової служби.

12.4.8. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) отримане військовослужбовцем при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, і він визнаний учасником бойових дій.

12.4.9. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій, за період служби у складі миротворчого персоналу досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності, та він визнаний учасником бойових дій.

Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велися бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дають змогу віднести початок захворювання на період участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН.

12.4.10. "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де не велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій Місії ООН, за період служби у складі миротворчого персоналу досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

12.4.11. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час виконання обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу.

12.5. При встановленні причинного зв'язку захворювань військовослужбовців з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, учасників ядерних випробувань і випробувань ядерної зброї та тих, що брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань, постанови ВЛК приймаються за обов'язкової наявності посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи) відповідної категорії у формулюваннях:

12.5.1. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" - якщо захворювання виникли у період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності чи смерті у строки, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252 (далі - наказ МОЗ № 150), і військовослужбовець, колишній військовослужбовець має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

12.5.2. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації аварії на ядерному об'єкті" - якщо військовослужбовець, колишній військовослужбовець брав участь у ліквідації аварії на ядерних об'єктах (АЕС, ядерних енергетичних установках, ядерних реакторах тощо), крім аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок чого в нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ № 150 , і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

12.5.3. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при випробуванні ядерної зброї" - якщо військовослужбовець, колишній військовослужбовець брав участь у випробуванні ядерної зброї, бойових радіоактивних речовин, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, внаслідок чого у нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ № 150 , і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У такому самому формулюванні приймаються постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань у осіб, які брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань.

12.5.4. "Захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби" - якщо захворювання військовослужбовця, визнаного потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби в зонах підвищеного радіаційного забруднення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які визначаються Кабінетом Міністрів України, виникли у період проходження військової служби в зазначених зонах, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності або смерті у строки, передбачені наказом МОЗ № 150 .

12.6. Постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва приймається з урахуванням висновку, який зазначений в актах, передбачених Інструкцією .

У разі якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) особи настало в період до прийняття цього Положення, постанова ВЛК про причинний зв'язок приймається з урахуванням висновку, зазначеного у документах, які діяли на час отримання цією особою поранення, травми, контузії, каліцтва.

Номер та дата актів (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), або довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), на підставі яких встановлено причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва, обов’язково зазначаються у свідоцтві про хворобу, довідці ВЛК та в книзі протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

12.7. При медичному огляді колишніх військовослужбовців, які одержали поранення, травму, контузію, каліцтво до введення в дію Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України , затвердженого наказом Міністра оборони України від 04 січня 1994 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за № 177/386, і не мають довідки про обставини поранення, травми, контузії, каліцтва, виданої військовою частиною, ВЛК можуть бути прийняті до уваги достовірні документи про причини і обставини одержання військовослужбовцем поранення, травми, контузії, каліцтва: записи про первинне звернення по медичну допомогу із зазначенням обставин одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, витяг з медичної карти стаціонарного хворого, матеріали службового розслідування, дізнання, досудового слідства за фактом поранення, травми, контузії, каліцтва та інші медичні або військово-облікові документи.

Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (колишніх військовослужбовців) факту перенесеного захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

12.8. Визначення причинного зв'язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, що призвело до смерті військовослужбовця, колишнього військовослужбовця, проводиться ЦВЛК.

12.9. Медичний огляд військовозобов'язаних, які одержали поранення, травму, контузію, каліцтво під час зборів, проводиться після закінчення лікування незалежно від того, обмежують чи не обмежують його наслідки придатність до військової служби або проходження зборів, з винесенням постанови ВЛК про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва.

12.10. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців, які пройшли медичний огляд раніше, у ВЛК розформованих прикордонних округів, напрямів визначає (переглядає) ЦВЛК.

12.11. У разі відсутності у свідоцтві про хворобу або довідках ВЛК колишніх військовослужбовців постанов ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузії, каліцтв, неналежного їх оформлення або незгоди з постановою, а також у разі наявності в документах записів про звільнення з Держприкордонслужби (Прикордонних військ України) "через хворобу чи за станом здоров'я" ЦВЛК розглядає зазначені документи, направлені військовим комісаріатом.

За наявності підстав для зміни (перегляду) постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, зазначених у свідоцтві про хворобу або довідці ВЛК, постанова ВЛК у разі прийняття нової постанови підлягає скасуванню (відміні). Постанова ВЛК оформляється протоколом засідання ЦВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

12.12. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва надсилається в органи соціального захисту і до військового комісаріату (пенсійного органу) за місцем проживання колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби (Прикордонних військ України). Якщо питання про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва розглядається за скаргою, заявою колишнього військовослужбовця, ЦВЛК повідомляє його про своє рішення, а якщо прийнято постанову ВЛК - надсилає її заявникові або видає заявнику.

12.13. У разі коли у військово-облікових, військово-медичних документах колишнього військовослужбовця не зазначений діагноз, але наведена стаття Розкладу хвороб, який був чинним на момент медичного огляду колишнього військовослужбовця, ЦВЛК у своїй постанові наводить назви хвороб, які передбачалися цією статтею, і виносить постанову про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

12.14. Якщо у свідоцтві про хворобу або довідці ВЛК, складених на військовослужбовця (осіб, звільнених з військової служби), зазначені захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, одержані (що виникли) за різних обставин, ВЛК приймає постанову про їх причинний зв'язок окремо.

12.15. Якщо в документі, за яким ВЛК раніше прийняла постанову про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва діагноз сформульовано неточно, ВЛК у своїй постанові наводить діагноз, не змінюючи його формулювання, і називає уточнений діагноз захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, за яким прийнято постанову на цей час.

12.16. Якщо свідоцтво про хворобу не збереглося, підставою для прийняття постанови про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва є записи в документах (медична карта стаціонарного хворого, довідка архіву, медична довідка, медична, червоноармійська або службова книжка, прохідне свідоцтво, особова справа, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток, витяг із документів військової частини, матеріалів службового розслідування, дізнання, досудового слідства або суду).

12.17. ВЛК може приймати постанову про зв'язок наслідків черепно-мозкової травми (контузії) з перебуванням на фронті, виконанням обов'язків військової служби на підставі записів у військово-медичних документах, у яких є згадки про поранення голови, шиї або про одночасно одержані множинні осколкові поранення (двома і більше осколками) будь-якої локалізації.

12.18. Якщо у військово-медичних документах, складених у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у період проходження військової служби, є згадки про захворювання, поранення, травму, контузію, каліцтво або в цих самих документах зазначені тільки окремі симптоми захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, то ВЛК правомірна вирішувати питання їх причинного зв'язку і прийняття відповідної постанови.

12.19. ЦВЛК встановлює причинний зв’язок поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців - учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у тому числі при проходженні військової служби в країнах, де велися бойові дії, а також у колишніх військовополонених у разі відсутності даних про їх медичний огляд ВЛК з цього приводу в період військової служби та за наявності тілесних ушкоджень (відсутність кінцівки, дефекти кісток черепа, рубці після поранень, наявність чужорідних тіл) незалежно від причини звільнення в запас (відставку) і ступеня придатності до військової служби у теперішній час на підставі:

посвідчення учасника бойових дій;

висновку судово-медичного експерта або акта судово-медичного дослідження;

довідки про проходження військової служби (витягу з послужного списку особової справи колишнього військовослужбовця);

результатів обстеження у закладі охорони здоров’я (виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного ) хворого) (за наявності);

медичної книжки (за наявності);

медичної карти амбулаторного хворого (за наявності).

12.20. Розшук архівних документів, необхідних для вирішення питання про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, проводиться військовими комісаріатами за зверненнями колишніх військовослужбовців.

ЦВЛК проводить розшук додаткових документів та надає консультації з питань визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби.

12.21. Постанова про одержання оглянутим ВЛК травми (каліцтва) внаслідок уражень, зумовлених впливом РР, ДІВ, джерел ЕМП, ЛВ та мікроорганізмів I, II груп патогенності у мирний час, приймається ВЛК на підставі санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.

У разі гострого отруєння токсичними речовинами та в аварійних ситуаціях на ДІВ, що завдали шкоди здоров'ю оглянутого, начальником органу Держприкордонслужби, де сталося отруєння, аварія, до ВЛК надаються акти за формами, визначеними Інструкцією .

12.22. Акти (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, а у випадках, передбачених абзацом третім пункту 12.6 глави 12 цього розділу, довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), що видаються військовослужбовцю, зберігаються в медичній карті стаціонарного хворого або у справах ВЛК, яка прийняла постанову про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва.

12.23. При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманого військовослужбовцем до введення Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України , затвердженого наказом Міністра оборони України від 04 січня 1994 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за № 177/386, ВЛК може брати до уваги такі документи про причини та обставини поранення: службову та медичну характеристики, витяг з Книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні за медичною допомогою, матеріали службового розслідування, дізнання або досудового слідства, атестації, довідку закладу охорони здоров'я, медичну карту стаціонарного хворого або витяг з неї, свідоцтво про хворобу, запис лікаря військової частини, лікаря закладу охорони здоров'я у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення за медичною допомогою, довідку архівної установи. У воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на підставі картки передового району, а також документів, указаних у цьому пункті.

Якщо довідка командира військової частини (начальника органу Держприкордонслужби) або інші документи, що підтверджують обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, на момент медичного огляду військовослужбовця відсутні, ВЛК приймає постанову про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва з таким формулюванням: "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".

12.24. При медичному огляді військовослужбовців, у яких, крім захворювань, є наслідки поранення, травми, контузії, каліцтва, постанова про їх причинний зв'язок ВЛК приймається окремо згідно з пунктами 12.6, 12.7 глави 12 цього розділу.

12.25. Якщо у військовослужбовця виявлено декілька захворювань, або поранень, або їх наслідків, що виникли (одержані) за різних обставин, то постанова про їх причинний зв'язок приймається ВЛК окремо залежно від обставин виникнення (одержання).

12.26. При медичному огляді військовослужбовців, щодо яких ведеться дізнання, досудове слідство, та військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні, на гауптвахтах, у разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв ВЛК встановлюють на загальних підставах.

12.27. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва поряд з іншими постановами записується в медичну карту стаціонарного хворого, книгу протоколів засідань ВЛК, свідоцтво про хворобу або довідку ВЛК, паспорт здоров’я військовослужбовця з обов'язковим посиланням на документ, який підтверджує обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва.

12.28. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, які призвели до смерті військовослужбовця, і причину смерті приймається за одним із формулювань, зазначених у пунктах 12.4, 12.5 глави 12 цього розділу.

12.29. При зверненні до ЦВЛК військових комісаріатів (пенсійних відділів) з питань причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби ЦВЛК розглядає:

довідку про проходження військової служби (витяг з послужного списку особової справи колишнього військовослужбовця) із зазначенням повного найменування військової частини (органу Держприкордонслужби) та її підпорядкованості, строк служби в ній і перебування у діючій армії, строк участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуваннях ядерної зброї, проходження військової служби на забруднених територіях внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконання регламентних робіт на ядерних боєприпасах, час і причину звільнення з військової служби;

військово-медичні та військово-облікові документи, які підтверджують факт медичного огляду ВЛК колишнього військовослужбовця у період проходження ним військової служби, оригінал свідоцтва про хворобу або довідку ВЛК (або їх копії), довідки з архівів про перебування в закладах охорони здоров'я, про медичний огляд ВЛК, медичну книжку військовослужбовця, книжку червоноармійця, прохідне свідоцтво, витяг із наказу по частині про звільнення, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток тощо;

інші документи, які є в наявності у військовому комісаріаті або у колишнього військовослужбовця, що прямо чи опосередковано підтверджують військову службу, перебування на лікуванні, медичному огляді у ВЛК;

військові документи, які підтверджують факт поранення, травми, контузії, каліцтва, витяги із наказів по частині, бойові, службові характеристики, атестації, нагородні листи;

медичні справи на інвалідність (акти медичного огляду) із МСЕК, пенсійні справи, особові (пенсійні) справи офіцерів, прапорщиків, мічманів, жінок-військовослужбовців, які перебувають у запасі або у відставці;

дані про захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва за матеріалами спецперевірки після звільнення з полону.

За підсумками розгляду документів ЦВЛК виносить постанову про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

12.30. Медичний огляд і встановлення причинного зв'язку захворювань у військовослужбовців, колишніх військовослужбовців, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться тільки після стаціонарного обстеження в закладах охорони здоров'я.

Рішення про причинний зв'язок захворювань у військовослужбовців ВЛК приймають відповідно до наказу МОЗ № 150 .

Питання причинного зв'язку захворювань у колишніх військовослужбовців (військовозобов'язаних, призваних на збори з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, випробуванні ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи, покладається на ЦВЛК.

Перелік документів, які підлягають розгляду ВЛК для встановлення причинного зв'язку захворювань з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на ядерному об'єкті, при випробуваннях ядерної зброї, з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби:

направлення на медичний огляд, видане начальником органу Держприкордонслужби (для військовослужбовця);

заява від громадянина або направлення із військового комісаріату (для колишніх військовослужбовців);

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

паспорт здоров’я військовослужбовця (медична книжка військовослужбовця);

медична карта амбулаторного хворого;

виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого у до- та післяаварійний періоди;

довідка про тривалість роботи у зоні аварії та отриману дозу опромінювання (для військовослужбовців, які брали участь у випробуваннях ядерної зброї, - довідка про перебування у зоні випробування), яка надається військовослужбовцям начальниками органів (установ) Держприкордонслужби (або кадровими органами), на колишніх військовослужбовців - військовими комісарами;

довідки, наведені у додатках 3-7 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 (за наявності).

Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювань оформляється:

на військовослужбовців - свідоцтвом про хворобу (довідкою ВЛК), яке (яка) підлягає затвердженню ЦВЛК;

на колишніх військовослужбовців - протоколом засідання ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

У складних випадках за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби України розгляд постанов ВЛК про причинний зв'язок захворювань проводиться ЦВЛК за участю головних медичних спеціалістів управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби, Центральної міжвідомчої експертної комісії МОЗ України та інших фахівців (за згодою їх керівників).

12.31. Розшук архівних документів про перебування колишніх військовослужбовців на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні, про проходження військової служби, про участь у бойових діях, у ліквідації аварій на ядерних об'єктах, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та випробуваннях ядерної зброї, у регламентних роботах з ядерними боєприпасами для проведення відповідних випробувань і військових навчань проводиться військовими комісаріатами за зверненнями колишніх військовослужбовців.

13. Оформлення постанов ВЛК

13.1. Дані про тих, хто пройшов медичний огляд (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, військове звання, найменування органу Держприкордонслужби, місяць та рік призову (прийняття) на військову службу тощо), діагноз та постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби та про причинний зв'язок записуються у Книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

Діагноз та постанови ВЛК записуються:

на військовослужбовців - у паспорт здоров'я військовослужбовця, свідоцтво про хворобу (довідку ВЛК);

на кандидатів на навчання у ВВНЗ з числа осіб цивільної молоді - у картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, довідку ВЛК;

на кандидатів на навчання у ВВНЗ з числа військовослужбовців - у картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, довідку ВЛК та в паспорт здоров'я військовослужбовця;

на кандидатів на військову службу за контрактом - у картку медичного огляду кандидата, який приймається на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України, довідку ВЛК;

на членів сімей військовослужбовців - у довідку ВЛК або свідоцтво про хворобу;

на працівників Держприкордонслужби - у довідку ВЛК, а на тих, які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ та мікроорганізмами I, II груп патогенності, - у медичну карту амбулаторного хворого.

При медичному огляді осіб, які перебувають на стаціонарному обстеженні та лікуванні, подання на ВЛК та її постанова записуються до медичної карти стаціонарного хворого, яка підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії в день засідання (при виписці особи із закладу охорони здоров'я постанова ВЛК після її затвердження записується також у виписний епікриз). Подання на ВЛК повинно мати дані, необхідні для заповнення всіх граф книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК), довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу.

13.2. Книга протоколів засідань ВЛК(ЛЛК) ведеться у всіх ВЛК секретарями цих комісій. Протоколи засідань ВЛК підписуються головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії в день засідання.

Один примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) зберігається у ВЛК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК). Дата та зміст постанови ЦВЛК записуються у ВЛК в книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК), у додаток до книги протоколів засідань ВЛК(ЛЛК) (свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК) та в медичну карту стаціонарного хворого.

ЦВЛК веде книгу протоколів засідань ВЛК(ЛЛК) тільки на осіб, які пройшли медичний огляд безпосередньо в цій комісії, та алфавітний облік розглянутих протягом року свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК).

У ЦВЛК протоколом є також бланк свідоцтва про хворобу, довідки ВЛК, надіслані для затвердження (контролю) або перегляду постанов ВЛК, коли текст остаточної постанови ВЛК підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем. Особлива думка голови або членів комісії записується на примірнику свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) або на окремому аркуші, який додається до цього свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК), про що в обов'язковому порядку зазначається в свідоцтві про хворобу (довідці ВЛК).

13.3. Постанови ВЛК, які не підлягають затвердженню (контролю) ЦВЛК, оформляються в день медичного огляду та надсилаються до органу Держприкордонслужби.

Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) з постановою ВЛК, які підлягають затвердженню (контролю) ЦВЛК, та з доданими до них медичною картою стаціонарного хворого, результатами досліджень, паспортом здоров’я військовослужбовця, іншими документами, на підставі яких винесено рішення, надсилаються на затвердження (контроль) ЦВЛК не пізніше 5-денного строку після медичного огляду.

Свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК із затвердженою постановою не пізніше ніж через два дні після їх затвердження та одержання із ЦВЛК надсилаються начальнику органу Держприкордонслужби за місцем служби військовослужбовця, що пройшов медичний огляд, або начальнику, який направив його на медичний огляд, чи видаються уповноваженим представникам органів Держприкордонслужби.

13.4. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними:

до військової служби з виключенням з військового обліку;

до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до служби у складі миротворчого персоналу;

до служби за військовою спеціальністю;

на всіх військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби;

на військовослужбовців плаваючого складу Держприкордонслужби, визнаних непридатними:

до служби у плавскладу;

до служби водолазами;

на курсантів ВВНЗ, визнаних непридатними до подальшого навчання;

на військовослужбовців, у яких виявлені медичні протипоказання до проходження військової служби за кордоном;

на членів сімей військовослужбовців, у яких виявлені медичні показання до тривалого спеціалізованого лікування (медичного спостереження) або медичні протипоказання до транспортування;

на колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, коли медичний огляд проведено відповідно до пункту 2.2 глави 2 розділу ІІІ цього Положення і вони визнані:

до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

обмежено придатними до військової служби.

У всіх інших випадках у мирний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК.

13.5. Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатними до військової служби з повторним оглядом через 6-12 місяців.

У всіх інших випадках у воєнний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК. У воєнний час довідка ВЛК на контроль у ЦВЛК не надсилається.

13.6. Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатними до військової служби з повторним оглядом через 6-12 місяців.

У всіх інших випадках у воєнний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК. У воєнний час довідка ВЛК на контроль у ЦВЛК не надсилається.

13.7. Свідоцтво про хворобу підлягає розгляду, а постанова ВЛК - затвердженню в ЦВЛК у мирний та воєнний час.

13.8. Постанова ВЛК про придатність військовослужбовця до військової служби оформлюється довідкою ВЛК і затвердженню ЦВЛК не підлягає.

13.9. Свідоцтво про хворобу на військовослужбовців та членів їх сімей у мирний час складається та подається до ЦВЛК на розгляд і затвердження у чотирьох примірниках:

перший примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на всі категорії оглянутих зберігається у ЦВЛК протягом п'яти років з подальшим здаванням у Центральний архів Держприкордонслужби;

другий та третій примірники свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, долучаються до їх особових справ;

четвертий примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, видається військовослужбовцю начальником органу Держприкордонслужби для проходження МСЕК.

13.10. У воєнний час свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) на всіх оглянутих осіб складається у двох примірниках.

13.11. Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) з незатвердженою ЦВЛК постановою повертаються до госпітальної (гарнізонної) ВЛК, яка склала його, з викладенням у постанові ЦВЛК причин незатвердження та необхідними рекомендаціями.

13.12. Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, повинні бути реалізовані у місячний строк після надходження висновку ВЛК до органу Держприкордонслужби, у якому вони проходять військову службу. Військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби, можуть бути залишені на військовій службі відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України , затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115.

Якщо постанова ВЛК не реалізована та в стані здоров'я оглянутого незалежно від строку за його заявою або висновками лікарів закладів охорони здоров'я виникли зміни, то проводиться повторний медичний огляд.

Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у звільненні від службових обов'язків або у відпустці за станом здоров'я повинна бути реалізована негайно.

13.13. Якщо до завершення 12-місячного строку після медичного огляду госпітальною (гарнізонною) ВЛК у результаті медичного огляду ВЛК винесена інша постанова про ступінь придатності до військової служби, ЦВЛК своєю постановою, затверджуючи останню постанову госпітальної (гарнізонної) ВЛК, одночасно відміняє попередню.

13.14. У разі втрати військовослужбовцем (колишнім військовослужбовцем) свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) у перші п'ять років після проходження ВЛК - за запитом військового комісара, органів соціального забезпечення, начальника органу Держприкордонслужби або кадрових органів, позаштатною госпітальною (гарнізонною) ВЛК за узгодженням із ЦВЛК видається копія зазначених документів в одному примірнику.

13.15. Якщо з моменту медичного огляду пройшло більше п'яти років, копію свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) видає центральний архів Держприкордонслужби.

IV. Порядок медичного огляду льотного складу авіації та авіаційного персоналу Держприкордонслужби

1. Загальні положення

1.1. До льотного складу авіації Держприкордонслужби належать:

льотчики;

штурмани;

інші члени льотних екіпажів.

До авіаційного персоналу (далі - АП) Держприкордонслужби належать:

парашутисти;

особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна;

особи з числа керівників польотів на аеродромі, їхні помічники, керівники ближньої та дальньої зон, зони посадки, черговий штурман та черговий з прийому та випуску, керівники польотів в аеродромній зоні, на майданчику цільового призначення (далі - оператори УПР).

Медичний огляд льотного складу авіації та АП, у тому числі, черговий, позачерговий, достроковий, повторний, остаточний, поглиблений проводиться ЛЛК.

1.2. Основні завдання медичного огляду, які покладаються на ЛЛК:

визначення за станом здоров'я, фізичним розвитком та індивідуальними психофізіологічними якостями ступеня придатності:

льотного складу - до льотної роботи;

операторів УПР - до керівництва та управління польотами;

парашутистів - до парашутних стрибків;

осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, - до польотів;

визначення ступеня придатності до військової служби осіб, які визнані непридатними за станом здоров'я до льотної роботи та роботи за фахом;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій та каліцтв у осіб, які оглядаються ЛЛК (військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби), які визнаються (визнані в період проходження військової служби) обмежено придатними, непридатними до льотної роботи та роботи за фахом або потребують відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів, роботи за фахом, робіт і нарядів, а також причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, які спричинили смерть;

виявлення серед оглянутих осіб таких, що за станом здоров'я потребують проведення лікувально-профілактичних або реабілітаційних заходів;

контроль за якістю лікувально-діагностичної та профілактичної роботи у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби та авіаційних частинах з метою збереження високої професійної працездатності льотного складу та АП;

визначення за станом здоров'я можливості виконання льотної роботи та роботи за фахом за кордоном;

вивчення впливу льотної роботи, роботи за фахом на стан здоров'я і психофізіологічні якості льотного складу та АП;

накопичення, узагальнення та аналіз результатів медичного огляду льотного складу та АП з метою вдосконалення його проведення.

1.3. Основні завдання медичного огляду льотного складу та АП вирішуються шляхом:

розроблення медичних вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних якостей льотного складу та АП;

розроблення медичних показань для найбільш раціонального розподілу льотного складу за видами та родами авіації відповідно до стану здоров'я, фізичного розвитку, психофізіологічних якостей і льотної спеціальності;

розроблення методик досліджень з метою вдосконалення медичного огляду льотного складу та АП залежно від стану здоров'я, виду і роду авіації;

проведення щорічних медичних оглядів ЛЛК, періодичних медичних оглядів з метою визначення ступеня придатності до льотної роботи та роботи за фахом, а також виявлення впливу професійної діяльності на стан здоров'я та індивідуальні психофізіологічні якості;

перевірки стану лікувально-діагностичної, профілактичної роботи, якості медичного огляду льотного складу та АП у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби та авіаційних частинах;

медичного огляду льотного складу та АП для визначення ступеня придатності до льотної роботи та роботи за фахом за кордоном;

медичного огляду з метою визначення причинного зв'язку захворювань, травм у осіб, які підлягають огляду ЛЛК (військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби), які визнаються (визнані в період проходження військової служби або зборів) обмежено придатними, непридатними до льотної роботи, роботи за фахом або потребують відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів, роботи за фахом, робіт та занять;

аналізу результатів медичного огляду і розробки пропозицій зі зміцнення здоров'я та збереження високої професійної працездатності льотного складу та АП;

проведення науково-дослідницької роботи.

1.4. Медичний огляд льотного складу та АП проводиться постійно діючими ЛЛК, які створюються в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, які мають у своєму штаті відділення для проведення медичного огляду ЛЛК:

у Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби -гарнізонною та госпітальною ЛЛК;

у Клінічному госпіталі Держприкордонслужби - гарнізонною ЛЛК.

1.5. ЛЛК працює при денному освітленні та оглядає за один день не більше 30 осіб.

1.6. Медичною апаратурою та інструментарієм ЛЛК оснащується згідно з Переліком лікарських засобів, виробів медичного призначення та господарського майна, необхідних для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду ЛЛК (додаток 17).

1.7. Громадянам під час огляду ЛЛК висуваються медичні вимоги до стану здоров'я за відповідними графами Переліку хвороб.

Льотчики та штурмани, які визнані придатними до льотної роботи за відповідною графою Переліку хвороб, визнаються придатними до льотної роботи за іншими графами Переліку хвороб, що передбачають менші вимоги до стану здоров'я.

У разі переведення льотного складу на інші типи літаків, щодо роботи на яких висуваються більш високі медичні вимоги до стану здоров'я, проводиться позачерговий медичний огляд госпітальною ЛЛК за графою Переліку хвороб, яка передбачає вимоги до стану здоров'я на цьому типі літака.

Перенавчання на нову авіаційну техніку (нового покоління) проводиться лише після огляду госпітальною ЛЛК.

При перенавчанні на інші типи літаків (у межах однієї графи Переліку хвороб) особи льотного складу направляються на госпітальну ЛЛК у разі, якщо вони допущені до льотної роботи із застосуванням статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи.

Вимоги до стану здоров'я осіб, які підлягають огляду ЛЛК, на воєнний час викладено у Таблиці змін у вимогах до стану здоров'я льотного складу, керівників польотів, парашутистів та операторів УПР, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, на воєнний час (додаток 18).

1.8. Льотний склад, який вступає у ВВНЗ за льотним профілем підготовки на очну форму навчання, не повинен мати обмежень до льотної роботи. Військовослужбовці, визнані ЛЛК обмежено придатними до льотної роботи або придатними до неї за статтями Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності, можуть бути допущені до заочної форми навчання.

1.9. Медичному огляду ЛЛК підлягають:

№ з/п
Хто оглядається
ЛЛК, які проводять медичний огляд
Графа Переліку хвороб
І. Кандидати на навчання з підготовки льотного складу авіації та АП
1
Військовослужбовці, які вступають на курси бортових інженерів, техніків та інших бортових спеціалістів
Попередній, остаточний огляди - гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графа IІІ
ІІ. Льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів авіації
2
Льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів при черговому медичному огляді
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графи І - IІІ (залежно від спеціальності, виду та роду авіації)
3
Льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів при позачерговому медичному огляді
Госпітальна ЛЛК
Графи І - IІІ (залежно від спеціальності, виду та роду авіації)
4
Льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів при вступі до військових академій за льотними профілями навчання та на курси підготовки льотного складу строком навчання більше шести місяців
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графи І - IІІ (залежно від спеціальності та виду авіації)
5
Льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів при поновленні на льотну роботу
Госпітальна ЛЛК
Графи І - IІІ (залежно від спеціальності, виду та роду авіації)
6
Наземні спеціалісти (інженери, техніки, радисти тощо) при призначенні на посади бортових спеціалістів
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графа IІІ
ІІІ. Повітроплавці, планеристи, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, оператори УПР
7
Повітроплавці та планеристи при черговому медичному огляді
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графа I
8
Парашутисти-випробувачі, парашутисти, які виконують експериментальні стрибки, та парашутисти-спортсмени при черговому медичному огляді
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графа I
9
Інші парашутисти при черговому медичному огляді
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графа ІІІ
10
Наземний склад при призначенні на посади, які пов’язані з виконанням парашутних стрибків
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графи I, ІІI
11
Наземний склад, який бере участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, при черговому медичному огляді
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графа ІІІ
12
Оператори УПР
Гарнізонна (госпітальна) ЛЛК
Графа ІV
13
Льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів при поновленні на льотну роботу
Госпітальна ЛЛК
Графи І - IІІ (залежно від спеціальності, виду та роду авіації)
14
Наземні спеціалісти (інженери, техніки, радисти тощо) при призначенні на посади бортових спеціалістів
Госпітальна ЛЛК
Графа IІІ

2. Медичний огляд осіб офіцерського складу, які вступають до ВВНЗ за льотним профілем підготовки

2.1. Офіцери, які вступають до ВВНЗ за льотним профілем навчання та на курси підготовки льотного складу зі строком навчання шість і менше місяців, допускаються до навчання згідно з останньою постановою ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи, якщо строк її дії не завершується в період навчання. У разі завершення дії постанови ЛЛК у період навчання офіцерам перед вступом проводиться огляд ЛЛК (відповідно до плану проведення медичного огляду в авіаційній ескадрильї - амбулаторно або стаціонарно).

2.2. При строках навчання більше шести місяців кандидати в усіх випадках підлягають огляду ЛЛК (відповідно до плану - амбулаторно або стаціонарно) із заповненням картки медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР. На кандидатів, визнаних придатними до навчання, картка медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ надсилається разом з особовою справою у ВВНЗ. Цей медичний огляд є остаточним.

3. Порядок медичного огляду льотного складу та АП

3.1. Льотний склад та АП щороку підлягає черговому огляду ЛЛК.

3.2. Усі льотчики та штурмани через три роки (на четвертий після закінчення ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу) підлягають стаціонарному медичному огляду госпітальною ЛЛК.

У разі коли льотчики та штурмани визнані ЛЛК здоровими або якщо встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи, у наступні три роки вони оглядаються амбулаторно, а черговий медичний огляд госпітальною ЛЛК проходять через три роки на четвертий. Особи, визнані придатними до льотної роботи із застосуванням статей Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності, оглядаються госпітальною ЛЛК через два роки на третій.

Інші члени льотних екіпажів, оператори УПР, повітроплавці, планеристи, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, незалежно від віку проходять медичний огляд ЛЛК амбулаторно і направляються на медичний огляд госпітальною ЛЛК за наявності відповідних медичних показань.

Льотний склад, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та на інших ядерних об'єктах, підлягає щорічному медичному огляду госпітальною ЛЛК.

Якщо у стані здоров'я льотчиків, штурманів виникли зміни, за яких необхідне уточнення діагнозу або зміна постанови про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом, ці особи підлягають направленню на позачерговий медичний огляд госпітальною ЛЛК незалежно від льотної спеціальності, віку та зазначених раніше строків стаціонарного обстеження. Необхідність стаціонарного обстеження у міжкомісійний період та в період підготовки до чергового огляду ЛЛК встановлюється лікарем авіаційної частини та доповідається командиру авіаційної частини Держприкордонслужби.

Медичний огляд ЛЛК льотного складу з числа громадян іноземних держав, які виконують польоти над територією України, здійснюється відповідно до цього Положення. При цьому первинний медичний огляд ЛЛК проводиться безпосередньо перед початком польотів. Залежно від стану здоров'я та відповідних показань вони можуть оглядатися ЛЛК амбулаторно або стаціонарно.

3.3. Стаціонарне медичне обстеження та медичний огляд госпітальною ЛЛК проводяться у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, які мають у штаті відділення медичного огляду ЛЛК.

3.4. План підготовки та проведення чергового медичного огляду ЛЛК льотного складу та АП складається начальником служби охорони здоров'я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби і затверджується командиром авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби.

3.5. При підготовці до чергового медичного огляду ЛЛК лікар авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби заповнює в медичній книжці Ф-3 (далі - медична книжка) льотчика такі розділи: "Загальний анамнез", "Умови служби та побуту" і "Дані вивчення реакції організму на льотну роботу та медичного спостереження за фізичною підготовкою", де повинні бути відображені такі узагальнені результати динамічного медичного спостереження у міжкомісійний період:

динаміка змін у стані здоров'я;

вплив льотної роботи на виявлені раніше патологічні зміни, якщо вони мали місце;

індивідуальні психофізіологічні особливості;

перенесені захворювання, особливості їх перебігу;

реакція організму на виконання різних видів польотів, спеціальних тренувань, випробувань та досліджень;

стан фізичної підготовки.

3.6. До початку чергового амбулаторного медичного огляду гарнізонною ЛЛК усім особам проводиться:

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки;

електрокардіографія у 12 відведеннях в умовах спокою та після фізичного навантаження;

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження та аналіз шлункового соку (pH-метрія) особам, які мають захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту;

дослідження дуоденального вмісту та УЗД органів черевної порожнини, біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін особам, які мають захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;

рентгенологічне або ендоскопічне дослідження товстого кишечника особам, які мають захворювання товстого кишечника;

рентгенографія хребта у двох проекціях після 35 років - раз на чотири роки (крім операторів УПР);

ректоскопія (після 40 років - раз на чотири роки);

дослідження крові на цукор;

вимірювання внутрішньоочного тиску (після 40 років);

для жінок - огляд гінеколога і УЗД матки та її придатків.

Перед призначенням на посаду під час первинного медичного огляду ЛЛК АП незалежно від віку, крім названих вище досліджень, проводяться також:

тест на ВІЛ, маркери гепатитів "В", "С";

аналіз крові на RW;

біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний білок;

рентгенографія придаткових пазух носа (крім операторів УПР);

рентгенографія стоп та хребта у двох проекціях (парашутистам);

ендоскопічне (рентгенологічне) дослідження шлунка та 12-палої кишки;

УЗД щитоподібної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників.

Усі клініко-лабораторні та інструментальні методи досліджень виконуються не раніше ніж за місяць до початку огляду ЛЛК. Додаткові обстеження проводяться за медичними показаннями.

До винесення ЛЛК постанови проводиться дослідження на витривалість помірних ступенів гіпоксії в барокамері таким особам (крім операторів УПР):

льотчикам та штурманам - під час огляду госпітальною ЛЛК;

іншим членам льотних екіпажів - один раз на чотири роки та за медичними показаннями;

парашутистам, планеристам, повітроплавцям, особам, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, - при первинному медичному огляді, у подальшому - за медичними показаннями.

Усі особи до чергового огляду ЛЛК допускаються тільки після проведення санації порожнини рота.

У день огляду ЛЛК вимірюється температура тіла, проводиться антропометрія.

3.7. Перед початком роботи ЛЛК в авіаційній частині проводиться нарада, на якій командир частини або його заступник, начальник служби охорони здоров'я, начальник фізичної підготовки на підставі даних спостереження в міжкомісійний період дають усні характеристики особам, які підлягають медичному огляду ЛЛК.

У день огляду ЛЛК льотний склад та АП звільняються від виконання службових обов'язків (нарядів, занять, польотів, роботи за фахом).

3.8. Постанова ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом виноситься на засіданні ЛЛК на підставі результатів медичного обстеження, огляду лікарями-спеціалістами, даних спостереження служби охорони здоров'я та командування авіаційної ескадрильї у міжкомісійний період. Одночасно з висновком ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом визначаються лікувально-профілактичні заходи.

ЛЛК під час амбулаторного огляду надається право:

встановлювати діагноз захворювання при змінах у стані здоров'я, що не перешкоджають продовженню льотної роботи (керівництву польотами, управлінню повітряним рухом, парашутним стрибкам, польотам) та не передбачають індивідуальної оцінки ступеня придатності;

змінювати встановлений раніше діагноз захворювання (якщо не застосовувалась стаття Переліку захворювань, яка передбачає індивідуальну оцінку) у випадках одужання.

У складних для діагностики випадках, а також при прогресуванні наявних захворювань виноситься постанова про необхідність стаціонарного обстеження. У цьому разі в медичній книжці робиться запис: "Підлягає стаціонарному обстеженню та медичному огляду позаштатною госпітальною ЛЛК", зазначається попередній діагноз та причина направлення.

3.9. Після закінчення чергового медичного огляду голова ЛЛК проводить підсумкове засідання, на якому обговорюються результати огляду та доповідається складений начальником служби охорони здоров'я авіаційної ескадрильї план лікувально-профілактичних заходів щодо збереження здоров'я та підтримання високої професійної працездатності льотного складу та АП.

Голова ЛЛК інформує командира авіаційної частини про результати чергового медичного огляду.

Підсумки огляду ЛЛК начальник відповідної служби охорони здоров'я доповідає по команді старшому начальнику служби охорони здоров'я.

3.10. Позачерговий медичний огляд ЛЛК проводиться в таких випадках:

при змінах у стані здоров'я, які вимагають уточнення діагнозу або перегляду постанови ЛЛК;

у разі систематичного невиконання польотних завдань;

при перервах у льотній роботі понад 12 місяців;

після авіаційних подій, вимушеного покидання авіаційної техніки на парашуті;

при перенавчанні льотного складу на інші типи літаків (відповідно до вимог цього Положення);

при направленні на строк більше 3 місяців до іноземних держав для продовження льотної роботи та після повернення.

Позачерговий огляд ЛЛК проводиться в стаціонарних умовах.

Направлення на амбулаторний або стаціонарний огляд ЛЛК здійснюється прямими начальниками від командира авіаційної частини Держприкордонслужби та вище за поданням начальника служби охорони здоров'я, судом або прокуратурою. За своєчасне прибуття льотного складу на черговий огляд відповідає командир авіаційної частини Держприкордонслужби.

Льотний склад та АП при проходженні медичного огляду госпітальною ЛЛК повинні мати такі документи:

направлення на медичний огляд;

медична книжка в опечатаному пакеті;

льотна й медична характеристики (при направленні на огляд госпітальною ЛЛК - по два примірники);

атестат на продовольство;

акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, або про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби (за наявності).

3.11. Обсяг досліджень під час стаціонарного медичного обстеження визначається у відділенні лікарсько-льотної експертизи залежно від наявного захворювання і методик досліджень із метою лікарсько-льотної експертизи, а за відсутності протипоказань проводяться й спеціальні дослідження.

У Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби після закінчення медичного обстеження начальник відділення медичного огляду ЛЛК представляє льотний склад на медичний огляд госпітальною ЛЛК, яка виносить постанову ЛЛК та доводить її до особи, яка оглядається. Результати досліджень та огляду лікарями-спеціалістами записуються у відповідні розділи медичної книжки, постанова ЛЛК - у розділ "Постанова ЛЛК".

У разі відмови особи, яка оглядається, від проведення обов'язкового медичного дослідження медичний огляд ЛЛК припиняється та особа виписується з госпіталю. У медичній книжці в розділі "Постанова ЛЛК" робиться запис: "Виписується без медичного огляду ЛЛК у зв'язку з відмовою від обов'язкового медичного дослідження".

3.12. Льотний склад та АП під час стаціонарного лікування проходять медичний огляд ЛЛК в таких випадках:

якщо за станом здоров'я необхідне застосування статей Переліку хвороб;

якщо за станом здоров'я виникає необхідність зміни ступеня придатності до льотної роботи (роботи за фахом);

якщо реалізація постанови ЛЛК призводить до необхідності надання відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів на строк 30 - 45 календарних днів, робіт та занять - не менше ніж на 15 календарних днів.

У разі коли перенесене захворювання не потребує зміни постанови ЛЛК, льотний склад та АП виписуються з госпіталю без проходження ЛЛК. У цьому разі начальник профільного відділення записує в медичній книжці льотчика, що перенесене захворювання не перешкоджає продовженню льотної роботи (роботи за фахом) відповідно до останньої постанови ЛЛК.

3.13. Льотний склад та АП при направленні у відрядження до іноземних держав проходять медичний огляд госпітальною ЛЛК, який вважається для них остаточним.

Військовослужбовці, відібрані кандидатами до військової служби за кордоном, направляються на медичний огляд госпітальною ЛЛК за наявності таких документів:

направлення на медичний огляд;

льотної та медичної характеристик;

медичної книжки;

посвідчення особи.

У направленні зазначається мета огляду - визначення придатності до проходження військової служби за кордоном.

Медичний огляд госпітальною ЛЛК проводиться відповідно до вимог граф I- IV Переліку хвороб або Переліку медичних протипоказань.

Після повернення цим особам у строк не менше одного місяця проводиться позачерговий медичний огляд позаштатною госпітальною ЛЛК.

3.14. Особи, визнані непридатними до льотної роботи та роботи за фахом, але придатними до військової служби та залишені в списках особового складу авіаційної частини й призначені на посади, не пов'язані з льотною роботою (керівництвом польотами, управлінням повітряним рухом, парашутними стрибками, польотами), беруться на медичний облік та перебувають під спостереженням служби охорони здоров'я авіаційної частини як наземний склад.

У разі одужання, поліпшення стану здоров'я або при досягненні стійкої ремісії захворювання ці особи направляються командиром авіаційної частини Держприкордонслужби на медичний огляд госпітальною ЛЛК для визначення можливості поновлення на льотній роботі та роботі за фахом, але не раніше ніж через рік після винесення постанови ЛЛК про непридатність до льотної роботи та роботи за фахом. Медичний огляд з метою поновлення на льотній роботі та роботі за фахом у менший строк можливий тільки з дозволу ЦВЛК.

3.15. Особи льотного складу та АП у разі переводу на інші, не пов'язані з льотною роботою, посади з причин, що не пов'язані з хворобою військовослужбовця, проходять медичний огляд ВЛК як наземний склад. При переведенні таких осіб знову на посади, які передбачають медичний огляд ЛЛК, вони підлягають медичному огляду ЛЛК на загальних підставах.

3.16. Госпітальній ЛЛК у разі одужання або відсутності патологічних змін у стані здоров'я тих, хто обстежується, надається право змінювати встановлений раніше діагноз захворювання й постанову ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом.

4. Постанови ЛЛК

4.1. ЛЛК виносить одну з таких постанов:

а) на льотний склад:

на льотчиків:

на підставі статті _____ графи I (першої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи на всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків;

на підставі статті _____ графи I (першої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи на ____ (зазначається тип повітряного судна);

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи на всіх типах вертольотів;

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування;

на підставі статті _____ граф I, II (першої, другої) Переліку хвороб - обмежено придатний до льотної роботи;

на підставі статті _____ граф I, II (першої, другої) Переліку хвороб - непридатний до льотної роботи;

на штурманів:

на підставі статті _____ графи I (першої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків;

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах вертольотів;

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування;

на підставі статті _____ граф I, II (першої, другої) Переліку хвороб - обмежено придатний до льотної роботи;

на підставі статті _____ граф I, II (першої, другої) Переліку хвороб - непридатний до льотної роботи;

на інших членів льотних екіпажів:

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи ____ (бортрадистом, бортінженером тощо) на всіх типах транспортних (протичовнових) літаків;

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи ____ (бортрадистом, бортінженером тощо) на всіх типах вертольотів;

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до льотної роботи ____ (бортрадистом, бортінженером тощо) на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування;

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб - обмежено придатний до льотної роботи ___ (бортрадистом, бортінженером тощо);

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб - непридатний до льотної роботи ___ (бортрадистом, бортінженером тощо);

на парашутистів:

на підставі статті _____ графи I (першої) Переліку хвороб - придатний до всіх видів парашутних стрибків;

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до парашутних стрибків, за винятком випробувальних та експериментальних;

на підставі статті _____ граф I, III (першої, третьої) Переліку хвороб - непридатний до парашутних стрибків;

на планеристів та повітроплавців:

на підставі статті _____ графи I (першої) Переліку хвороб - придатний до польотів планеристом (повітроплавцем);

на підставі статті _____ графи I (першої) Переліку хвороб - непридатний до польотів планеристом (повітроплавцем);

на осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна:

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до польотів ______ (зазначається ким та тип літака);

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб - непридатний до польотів;

на операторів УПР:

на підставі статті _____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб - придатний до роботи керівником польотів;

на підставі статті _____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб - непридатний до роботи керівником польотів;

на весь льотний склад, парашутистів, операторів УПР, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, незалежно від фаху та роду авіації:

підлягає направленню на стаціонарне обстеження (відновлювальне лікування);

надати відпустку за станом здоров'я строком на "___" календарних днів із подальшим оглядом;

надати звільнення від ____________ (роботи за фахом) з виконанням інших обов'язків військової служби строком на "____" календарних днів з подальшим оглядом;

надати звільнення від виконання обов'язків військової служби строком на "____" календарних днів (до 15) з подальшим оглядом;

підлягає звільненню від ____________ (роботи за фахом) з направленням на відпочинок у профілакторій строком на "_____" календарних днів (не менше 10);

для всіх категорій після основної постанови ЛЛК:

"За станом здоров'я протипоказань для проходження військової служби (для членів сімей - проживання) за кордоном немає";

на підставі пункту____ Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для членів сімей - проживання) за кордоном протипоказане;

на підставі Переліку медичних протипоказань для виконання льотної роботи (польотів, керівництва польотами, управління повітряним рухом та парашутних стрибків) у районі (зазначається місце дислокації) протипоказань немає;

на підставі пункту __ Переліку медичних протипоказань виконання льотної роботи (польотів, керівництва польотами, управління повітряним рухом та парашутних стрибків) у районі (зазначається місце дислокації) протипоказане.

4.2. Постанова про придатність до льотної роботи передбачає також придатність до парашутних стрибків. Якщо за станом здоров'я оглянутий не може виконувати парашутні стрибки, то в постанові ЛЛК одночасно зазначається, що він підлягає звільненню від парашутних стрибків.

4.3. Обмежено придатними до льотної роботи вважаються особи, які допущені за відповідними графами у порядку індивідуальної оцінки із застосуванням статей Переліку хвороб, що передбачають обмеження у професійній діяльності, а також визнані придатними за графами, які містять більш низькі вимоги.

За неповної відповідності стану здоров'я льотчиків і штурманів медичним вимогам відповідної графи Переліку хвороб виноситься постанова ЛЛК про обмежену придатність у межах графи або за однією з наступних граф (до графи II включно).

Постанови ЛЛК про обмежену придатність до льотної роботи льотчиків і штурманів у межах відповідної графи Переліку хвороб або за однією з наступних виносяться лише у разі неповної відповідності стану здоров'я вимогам граф I, II Переліку хвороб.

Льотчики та штурмани, визнані придатними або обмежено придатними до льотної роботи, допускаються до керівництва польотами (управління повітряним рухом).

Постанови ЛЛК про обмежену придатність до льотної роботи інших членів екіпажу виносяться за графою III Переліку хвороб у разі, якщо стан здоров'я того, хто оглядається, для цього виду і роду авіації не відповідає повністю вимогам цієї графи.

Льотчикам, стан здоров'я яких не відповідає вимогам граф I, II, штурманам - I, II, іншим членам льотних екіпажів, парашутистам, особам, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, - графи III, планеристам та повітроплавцям - графи I, операторам УПР - графи IV Переліку хвороб, виноситься постанова ЛЛК про непридатність до льотної роботи, до парашутних стрибків, до польотів, управління повітряним рухом.

4.4. У постанові ЛЛК мають бути відображені: діагноз, ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом. На визнаних непридатними до льотної роботи (керівництва польотами, парашутних стрибків, польотів) виноситься постанова ЛЛК про ступінь придатності до військової служби і про причинний зв'язок. У постанові ЛЛК записуються основні лікувально-профілактичні рекомендації і, якщо потрібно, призначається систематичний нагляд лікаря авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби.

4.5. ЛЛК при винесенні постанови про придатність до льотної роботи та роботи за фахом або обмежену придатність призначають достроковий медичний огляд (через 6 місяців) або призначають черговий медичний огляд у стаціонарних умовах.

4.6. За статтями Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку, той, хто оглядається, може бути визнаний придатним, обмежено придатним або непридатним до льотної роботи (роботи за фахом).

При цьому необхідно враховувати:

ступінь прояву захворювання;

ступінь компенсації наявних порушень;

зворотність патологічного процесу;

досвід льотної роботи;

можливість прогресування захворювання при продовженні льотної роботи, роботи за фахом;

вплив захворювання на якість виконання льотної роботи, роботи за фахом;

індивідуально-психологічні особливості;

спеціальність, стаж, кваліфікацію та цілеспрямованість на продовження професійної діяльності;

перенесення польотів за даними динамічного медичного спостереження в міжкомісійний період;

доцільність (можливість) продовження льотної роботи, роботи за фахом в авіаційній частині (органі) Держприкордонслужби.

У постанові ЛЛК повинні зазначатися статті та графи Переліку хвороб, ступінь придатності до льотної роботи (льотного навчання, керівництва польотами, управління повітряним рухом, парашутних стрибків та польотів), діагноз та причинний зв'язок захворювання, травми (зазначається в разі визнання непридатним до роботи за фахом, надання відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів), основні лікувально-профілактичні рекомендації і призначається систематичний нагляд лікаря авіаційної частини.

4.7. Відпустка за станом здоров'я, звільнення від польотів із виконанням інших обов'язків військової служби військовослужбовцям у мирний час надається на 30 календарних днів, за наявності медичних показань - на 45 календарних днів. Після завершення зазначеного строку проводиться повторний огляд позаштатною госпітальною ЛЛК і вирішується питання про ступінь придатності до льотної роботи, роботи за фахом.

У разі наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я позаштатною госпітальною ЛЛК може бути продовжена, але кожного разу не більше ніж на 30 календарних днів. Загальний час безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я, включаючи відпустку за станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців. Час перебування на лікуванні може бути продовжений госпітальною ЛЛК. Після закінчення зазначеного строку військовослужбовці підлягають стаціонарному медичному огляду для вирішення питання про їхню придатність до льотної роботи, роботи за фахом.

4.8. Відпустка за станом здоров'я не може бути замінена щорічною відпусткою. Лікарі авіаційних частин (органів) та закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби мають право надавати звільнення від польотів та від виконання обов'язків військової служби на строк до 7 календарних днів відповідно до орієнтовних строків допуску льотного складу, АП до роботи за фахом після одужання у зв’язку з перенесеними захворюваннями і травмами (додаток 19) (далі - орієнтовні строки допуску).

Постанову ЛЛК про звільнення від виконання обов’язків військової служби (роботи за фахом) на строк від 7 до 15 календарних днів виносить госпітальна ЛЛК та оформляє її довідкою ЛЛК. Позаштатна госпітальна ЛЛК може винести постанову ЛЛК про продовження звільнення від виконання обов’язків військової служби (роботи за фахом), але в цілому строк звільнення не повинен перевищувати 30 календарних днів.

4.9. За відсутності фахівців відповідного профілю госпітальна ЛЛК Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби може винести постанову ЛЛК про придатність військовослужбовця до льотної роботи та роботи за фахом за статтями Переліку хвороб, що передбачають непридатність. У такому разі питання розглядається за наявності таких документів:

клопотання вищого командування в порядку підпорядкованості;

акта перевірки виконання функціональних обов'язків (посадових інструкцій) за фахом, який підписується членами комісії авіаційної частини в такому складі: голова комісії - заступник командира з льотної підготовки, члени комісії: заступник командира по роботі з персоналом, начальник інженерно-авіаційної служби, старший інженер, начальник служби охорони здоров'я - та затверджується командиром авіаційної частини;

медичної книжки;

льотної та медичної характеристик.

У цьому разі складається свідоцтво про хворобу, яке затверджується ЦВЛК.

Чергові медичні огляди ці особи проходять тільки у госпітальній ЛЛК. За відсутності негативної динаміки у стані здоров'я постанова ЛЛК затвердженню не підлягає.

4.10. Строк дії постанови ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи, роботи за фахом та до навчання становить один рік із моменту її винесення (якщо не призначений достроковий медичний огляд). У день закінчення дії постанови ЛЛК особи до льотної роботи та роботи за фахом не допускаються.

Начальник служби охорони здоров’я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби має право продовжити строк дії постанови ЛЛК на два місяці з дозволу начальника служби охорони здоров’я регіонального управління за результатами проведення поглибленого медичного огляду за винятком осіб, допущених до льотної роботи за фахом згідно з пунктом 4.9 глави 4 цього розділу, та особам, які підлягають черговому медичному огляду в стаціонарних умовах.

5. Оформлення медичної документації ЛЛК та порядок подання документів на затвердження і контроль

5.1. Постанови ЛЛК затверджуються та контролюються згідно з таблицею:

Які ЛЛК винесли постанову
Категорії осіб, на яких винесено постанову
Результати медичного огляду
Хто затверджує постанову
Хто здійснює контроль
Госпітальна ЛЛК
Льотний склад, оператори УПР, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна
1. Непридатний до льотної роботи
ЦВЛК
ЦВЛК
2. Обмежено придатний до льотної роботи (при первинному обмеженні)
ЦВЛК
ЦВЛК
3. При поновленні на льотну роботу
ЦВЛК
ЦВЛК
4. При знятті раніше винесеного обмеження в льотній роботі
ЦВЛК
ЦВЛК
5. Надати відпустку за станом здоров’я строком на 30, 45 календарних днів з подальшим медичним оглядом
Затвердженню не підлягає
ЦВЛК
6. Надати звільнення від польотів з виконанням інших обов’язків військової служби строком на 30, 45 календарних днів з подальшим медичним оглядом
Затвердженню не підлягає
ЦВЛК

5.2. При заповненні медичної книжки, картки медичного огляду лікарі-спеціалісти зобов'язані записати скарги, анамнез, дані об'єктивного медичного обстеження, діагноз, рекомендації та свій висновок. За відсутності захворювання лікар-спеціаліст ЛЛК робить запис "Здоровий", виносить постанову ЛЛК та ставить свій підпис. Постанова ЛЛК із зазначенням діагнозу та запропонованими лікувально-профілактичними заходами заноситься до медичної книжки, підписується головою ЛЛК та засвідчується гербовою печаткою авіаційної частини (закладу охорони здоров'я) Держприкордонслужби, оформляється довідка ВЛК.

При медичному огляді госпітальною ЛЛК постанова заноситься в медичну книжку в тому разі, якщо вона не підлягає затвердженню. Постанова, яка підлягає затвердженню ЦВЛК, заноситься в медичну книжку лікарем після отримання затвердженого свідоцтва про хворобу та засвідчується гербовою печаткою авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби. До отримання затвердженого свідоцтва про хворобу військовослужбовці до льотної роботи, роботи за фахом та навчання не допускаються.

У всіх випадках при виписці із закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби в медичну книжку заносяться результати обстеження лікарями-спеціалістами та результати проведених досліджень.

5.3. В авіаційних частинах (органах) Держприкордонслужби медичні книжки зберігаються в кабінеті начальника служби охорони здоров'я. При переведенні льотного складу та АП до нового місця служби, а також при направленні на курси підготовки льотного складу, на лікування та медичний огляд ЛЛК медичні книжки видаються льотному складу та АП в запечатаному вигляді.

Льотчикам, штурманам, іншим членам льотних екіпажів та іншим особам, які оглянуті ЛЛК, надається довідка про проходження ЛЛК (додаток 20), яка є підставою для допуску до роботи за фахом у відрядженні. У довідці про проходження ЛЛК зазначаються дані артеріального тиску та частоти пульсу, дата проходження поглибленого медичного обстеження, барокамерних випробувань та коли надавалася чергова відпустка. Довідка про проходження ЛЛК засвідчується гербовою печаткою органу Держприкордонслужби.

Медичні книжки льотного складу, який звільнився, надсилаються разом з особовою справою до військових комісаріатів за місцем проживання.

5.4. Кожна ЛЛК веде Книгу протоколів засідань ЛЛК. Протоколи засідань ЛЛК підписуються головою, усіма членами комісії, що брали участь у роботі ЛЛК, та секретарем комісії.

У Книгу протоколів засідань ЛЛК записуються дані особи, яка оглядається, скарги на стан здоров'я, стислий анамнез захворювання, номер медичної карти стаціонарного хворого (для госпітальної ЛЛК), основні дані об'єктивного обстеження, результати спеціальних досліджень, що підтверджують установлений діагноз захворювання, повністю діагноз захворювання та постанова ЛЛК.

Якщо постанова госпітальної ЛЛК оформлюється свідоцтвом про хворобу, у Книгу протоколів засідань ЛЛК дані об'єктивного медичного обстеження та результати спеціальних досліджень не записуються. Один примірник свідоцтва про хворобу зберігається як додаток до Книги протоколів засідань ЛЛК.

Голова ЛЛК відповідає за ведення книги протоколів засідань ЛЛК, оформлення постанов ЛЛК та їх обґрунтованість.

5.5. Свідоцтво про хворобу складається:

на осіб, які визнані непридатними до льотної роботи (парашутних стрибків, польотів, керівництва польотами);

на осіб, які вперше визнані обмежено придатними до льотної роботи;

при знятті раніше винесеного обмеження до льотної роботи;

при поновленні на льотну роботу, допуску до керівництва польотами, парашутних стрибків, польотів та роботи за фахом;

при виявленні протипоказань до виконання льотної роботи та роботи за фахом в іноземних державах (та проходженні військової служби за кордоном).

В інших випадках постанова ЛЛК оформляється довідкою ЛЛК.

Якщо при проведенні амбулаторного огляду ЛЛК виноситься постанова ЛЛК про необхідність стаціонарного обстеження та медичного огляду госпітальною ЛЛК, заповнюються всі розділи медичної книжки та Книги протоколів засідань ЛЛК.

На військовозобов'язаних при поновленні їх на льотну роботу складається свідоцтво про хворобу.

5.6. Свідоцтва про хворобу складаються таким чином, щоб при розгляді у ЦВЛК за відсутності оглянутого було зрозуміло, що проведено всі необхідні дослідження, а встановлений діагноз та постанова ЛЛК обґрунтовані результатами досліджень.

Під час оформлення свідоцтва про хворобу, довідки ЛЛК виноситься рішення про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва відповідно до цього Положення. На військовозобов'язаних та на військовослужбовців, які визнані здоровими, рішення про причинний зв'язок у свідоцтві про хворобу, довідці ЛЛК не виноситься.

5.7. Свідоцтво про хворобу в мирний час на військовослужбовців складається та подається на розгляд у ЦВЛК із льотною (службовою) та медичною характеристиками у чотирьох примірниках:

перший примірник свідоцтва про хворобу на всі категорії оглянутих зберігається в ЦВЛК протягом п'яти років із подальшою здачею у відповідний архів;

три інші примірники висилаються у відповідний кадровий підрозділ або командиру авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби, який направив військовослужбовця на медичний огляд, з них:

два примірники долучаються до особових справ військовослужбовців;

один примірник видається військовослужбовцю командиром авіаційної частини для проходження МСЕК.

5.8. У разі повернення свідоцтва про хворобу з незатвердженою ЦВЛК постановою один з примірників повернутого свідоцтва про хворобу зберігається в ЦВЛК протягом 5 років.

Строк оформлення свідоцтва про хворобу госпітальною ЛЛК становить не більше 5 робочих днів із дня огляду.

Строк розгляду експертних документів (госпітальною ЛЛК, ЦВЛК) становить не більше 5 робочих днів. Строк розгляду може бути продовжений, коли необхідне отримання додаткової інформації для прийняття рішення.

5.9. Медичну характеристику на осіб, які підлягають огляду ЛЛК, складає начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби з відображенням таких даних:

військове звання, П.І.Б., займана посада та спеціальність, рік народження, який ВВНЗ закінчив та коли, коли прийнятий (призваний) до Держприкордонслужби;

з якого часу перебуває під лікарським спостереженням за місцем служби;

дата, діагноз та постанова ЛЛК (за наявності);

коли та в якому закладі охорони здоров’я Держприкордонслужби проходив попередній стаціонарний медичний огляд госпітальною ЛЛК, діагноз та постанова ЛЛК;

загальна характеристика фізичного стану та працездатності в міжкомісійний період;

звертання за медичною допомогою та кількість днів працевтрат;

дані лікарського спостереження за роботою за фахом, витривалість до польотів, прискорень та інших льотних навантажень, медичний аналіз найчастіше повторюваних помилок при виконанні польотних завдань, вплив льотної праці на перебіг наявного захворювання, налаштування на продовження роботи за фахом, якість виконання обов'язків за фахом;

динаміка частоти пульсу, артеріального тиску в процесі льотної роботи за даними передпольотних, міжпольотних та післяпольотних обстежень;

інші об'єктивні дані, які мають значення для спеціалістів закладів охорони здоров'я;

індивідуально-психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан);

налаштування на продовження роботи за фахом;

сімейні стосунки, побутові умови, звички;

випадки звільнення від службових обов'язків чи усунення від льотної роботи за медичними вимогами, їх причини;

причини направлення на медичний огляд;

рекомендація лікаря авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби про подальше використання на льотній роботі.

Медична характеристика підписується начальником служби охорони здоров'я та засвідчується гербовою печаткою авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби.

Медичні характеристики на командирів авіаційних частин складаються старшим начальником служби охорони здоров'я.

Льотну характеристику складає безпосередній начальник та затверджує командир авіаційної частини.

Характеристика повинна мати такі основні дані:

займана посада, спеціальність, військове звання, П.І.Б., який військовий навчальний заклад та коли закінчив;

з якого часу на льотній роботі (роботі за фахом);

якість виконання роботи за фахом та службових обов'язків;

чи впливають відхилення у стані здоров'я на роботу за фахом;

тип літака (вертольота);

загальний наліт;

висновок про можливість продовження роботи за фахом.

Медична та льотна характеристики при направленні на стаціонарну ЛЛК складаються у двох примірниках.

5.10. Свідоцтво про хворобу, медична та льотна характеристики не повинні містити таємних даних та пересилаються із супровідним листом, у якому зазначається місцезнаходження авіаційної частини Держприкордонслужби з поштовим індексом, куди повинно бути надіслано свідоцтво про хворобу.

6. Медичний контроль за станом здоров'я льотного складу у міжкомісійний період

6.1. У міжкомісійний період медичний контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком та психофізіологічною підготовленістю льотного складу та інших військовослужбовців покладається на начальника служби охорони здоров'я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби.

Завданнями медичного контролю є:

раннє виявлення змін у стані здоров'я та зниження працездатності, установлення зв'язку цих змін з професійною діяльністю та проведення необхідних лікувально-профілактичних заходів;

виявлення та вивчення чинників, які негативно впливають на стан здоров'я та працездатність льотного складу та АП, і вжиття заходів щодо їх усунення;

вивчення індивідуальних психофізіологічних особливостей;

вивчення причин помилкових дій льотного складу та АП, виявлення помилок, що є наслідком їх зниженої працездатності;

вивчення перенесення різних видів польотів з метою надання допомоги командуванню у встановленні індивідуальних норм льотного навантаження та визначення перерв між польотами;

вивчення організації праці, відпочинку та харчування.

Для правильної оцінки змін функціонального стану організму в осіб льотного складу начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби повинен знати:

індивідуальні коливання основних показників фізіологічних функцій кожної особи, які встановлюються при періодичних, передпольотних, міжпольотних та післяпольотних медичних оглядах;

відхилення від індивідуальних коливань основних показників фізіологічних функцій льотного складу, при цьому оцінювати їх та пояснювати слід у кожному конкретному випадку.

Він повинен також:

вивчати організацію праці, відпочинку та побуту льотного складу (із врахуванням індивідуальних особливостей та стану здоров'я);

готувати матеріали для чергового медичного огляду ЛЛК.

6.2. Лікар авіаційної частини Держприкордонслужби одержує необхідні дані про стан здоров'я льотного складу в результаті:

вивчення медичної та льотної документації;

вивчення результатів звернень за медичною допомогою, обстеження в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби та консультацій лікарів-спеціалістів;

періодичних медичних обстежень;

передпольотного медичного контролю;

спостережень за виконанням льотної роботи;

міжпольотного та післяпольотного медичного контролю;

участі у післяпольотних розборах;

медичного контролю за фізичною підготовкою;

проведення спеціальних випробувань та тренувань;

особистого спілкування з льотчиком.

У процесі медичного контролю начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби особливу увагу повинен приділяти особам, допущеним до льотної роботи (керівництва польотами, парашутних стрибків та польотів) за статтями Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку, обмежено придатним до роботи за фахом, поновленим на роботі за фахом, особам, які приступили до роботи за фахом після лікування, перевчилися на нову авіаційну техніку, прибули до авіаційної ескадрильї для подальшого проходження служби (протягом перших двох місяців), повернулися з довготривалих відряджень, відстають у навчально-бойовій підготовці та потребують систематичного лікарського спостереження.

Періодичність медичних оглядів для названих категорій осіб, крім обов'язкових оглядів, які проводяться згідно з цим Положенням, визначає начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби.

Льотний склад після перенавчання на нову авіаційну техніку навіть у межах однієї графи Переліку хвороб протягом перших трьох місяців після прибуття до авіаційної частини проходить щомісячний медичний огляд у начальника служби охорони здоров'я авіаційної частини Держприкордонслужби. Результати періодичних медичних оглядів заносяться в медичну книжку.

Орієнтовні строки допуску льотного складу та АП до льотної роботи (керівництва польотами, управління повітряним рухом, парашутних стрибків та польотів) після перенесених захворювань та травм наведено в додатку 19.

6.3. Періодичні медичні обстеження льотного складу та АП проводяться один раз на три місяці згідно з планом, затвердженим командиром авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби.

Друге обстеження після чергового медичного огляду є поглибленим та проводиться через шість місяців після чергового медичного огляду ЛЛК з обов'язковою участю терапевта, невропатолога, стоматолога, а також із залученням лікарів інших спеціальностей залежно від наявних захворювань та медичних показань.

При поглибленому медичному обстеженні проводяться клінічні аналізи крові, сечі, записується ЕКГ (з подвійною пробою Мастера).

Усі особи до поглибленого медичного огляду допускаються після санації порожнини рота.

За результатами поглибленого медичного огляду начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини робить висновок про допуск військовослужбовців до роботи за фахом.

6.4. Особи льотного складу та АП після передумов до льотних подій, гострого захворювання або загострення хронічного захворювання, а також при поверненні з відпусток, відряджень до місця служби підлягають позачерговому медичному огляду лікарем авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби.

6.5. Особи льотного складу за наявності в них захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи, проходять щомісячне медичне обстеження у лікаря авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби. Результати медичного обстеження заносяться в медичну книжку.

Особи з числа льотного складу та АП, які не користувалися черговою відпусткою більше 12 місяців, усуваються від льотної роботи, польотів (роботи за фахом), їм надається чергова відпустка у найближчі два місяці. Міжвідпускний період, який не повинен перевищувати 12 місяців, починається з дня закінчення основної частини відпустки тривалістю не менше 30 діб.

6.6. При фіксуванні результатів медичного огляду в медичній книжці начальник служби охорони здоров'я відображає:

наявність (відсутність) скарг на стан здоров'я;

перенесені захворювання в період між медичними оглядами;

перенесення польотів;

об'єктивні дані огляду.

За відсутності відхилень у стані здоров'я виноситься висновок про допуск до роботи за фахом.

6.7. Методичне керівництво роботою начальника служби охорони здоров'я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби з питань проведення медичного огляду, вивчення причин захворюваності та дискваліфікації льотного складу, вивчення особливостей умов праці, побуту, відпочинку та харчування льотного складу та АП, розроблення заходів щодо збереження їхнього здоров'я та підвищення працездатності в міжкомісійний період здійснюють: начальник служби охорони здоров'я - авіаційний лікар авіаційного управління Адміністрації Держприкордонслужби та фахівці ЦВЛК.( Положення в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Начальник управління охорони
здоров'я Департаменту забезпечення
генерал-майор медичної служби

В.П. Мегедь

Додаток 1

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

СВІДОЦТВО

про хворобу( Див. текст )
( Додаток 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 2

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ДОВІДКА

військово-лікарської комісії( Див. текст )
( Додаток 2 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 3

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ПРОТОКОЛ

засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця( Див. текст )
( Додаток 3 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 4

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

КНИГА

протоколів засідань ВЛК (ЛЛК)

__________________________________________________________________

(найменування комісії)

№ з/п
Дата засідання ВЛК
Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, військове звання, орган Державної прикордонної служби, яким РВК і коли призваний
Ким направлений на ВЛК, № та дата направлення, № історії хвороби, відділення
Діагноз. Причинний зв’язок
Постанова ВЛК
Постанова штатної ВЛК, дата
1
2
3
4
5
6
7

( Додаток 4 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 5

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

РОЗКЛАД

хвороб, станів, фізичних вад та пояснення щодо застосування статей, що визначають ступінь придатності до військової служби( Див. текст )
( Додаток 5 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 6

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ТАБЛИЦІ

додаткових вимог до стану здоров’я

ТАБЛИЦЯ "А"

Особи, які відбираються для навчання (служби) та проходять військову службу за окремими військово-обліковими спеціальностями підрозділів морської охорони Державної прикордонної служби України

Перелік хвороб та статей Розкладу хвороб. Показники фізичного розвитку
Водолаз, водолазний спеціаліст
Спеціаліст кораблеводіння та зорового зв'язку, навігаційних комплексів з інерційних та безінерційних систем (сигнальник), спеціаліст оптичних засобів вимірювання, спеціаліст приладів управління стрільбою
Спеціаліст технічних засобів керування кораблем (катером) на повітряній подушці, оператор центрального поста керування
Спеціаліст технічних засобів керування протичовновою зброєю (торпедним електрообладнанням)
Спеціаліст радіотехнічних засобів спостереження (гідроакустик, радіометрист)
графи
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Орган зору
гострота зору, не нижче
без корекції
для віддалі
0,6/0,6
1,0/1,0
1,0/1,0
0,8/0,8

для близької відстані

1,0/1,0
0,8/0,8
0,8/0,8
0,8/0,8
для віддалі з корекцією
0,8/0,8
рефракція (дптр), не більше
короткозорість
0,5/0,5
Н
Н
0,5/0,5
3,0/3,0
далекозорість
1,0/1,0
Н
Н
Н
Н
астигматизм
0,5/0,5
Н
0,5/0,5
0,5/0,5
1,0/1,0
кольоровідчуття
дихромазія
Н
Н
Н
Н
Н
аномальна трихромазія "С"

Н
Н


Слух
шепітна мова (м), не менше
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 1-б, 2-г, 6-а, 3-б
Н
Н
Н
Н
Н
Стаття 9-в
Н
Н
Н
Н
Н
Стаття 10-в, передпухлинні захворювання, які схильні до переродження та рецидивування
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 12-в, 12-г
Н
Н
Н
Н
Н
Стаття 13-в
Н
Н
Н
Н
Н
Стаття 13-г
Н
Статті 14-в, 14-г, 17-в
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 20-в, 20-г, 21-в, 22-в, 23-в, 23-г
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 25-б, 25-в, 26-б, 26-в, 28-в
Н
Н
Н
Н
Н
Косоокість за відсутності бінокулярного зору
Н
Н
Н
Н
Н
Обмеження полів зору хоча б на одному оці
більше 10 град.

Н
Н
Н
Н
більше 20 град.
Н
Н
Н
Н
Н
Порушення акомодації та темнової адаптації
Н
Н
Н
Н
Н
Виражений ністагм, коливальний спазм м'язів очного яблука
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 34-в, 35-б, 35-в, 36-в
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 38-в, 38-г, 39-в, 40-в, 41-в, 42-в, 42-г, 43-б, 43-в
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 45-б, 45-в, 45-г, 45-ґ, 46-в, г, 47-в, г
Н
Н
Н
Н
Н
Відсутність зубів, що перешкоджає тримати загубник; наявність знімних зубних протезів
Н
Статті 49-а, 49-б, 50-а, 51-в
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 52-в, 53-в, 54-в, 55-б
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 57-в, 58-б
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 60-в, 61-в, 62-в, 62-г (крім плоскостопості І ступеня), 64-в, 64-г (крім сколіозу I ступеня до 5 град.)
Н
Н
Н
Н
Н
Хвороба Озгуд-Шлятера без порушення функції суглоба
Н
Статті 66-в, 67-в, 68-в, 68-г, 69-б, 70-в, 71-в
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 74-в, 74-г
Н
Н
Н
Н
Н
Старий вдавлений перелом кісток основи черепа без ознак органічного ураження та без порушень функцій центральної нервової системи
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 75-в, 75-г, 76-в, 76-г, 77-в, 77-г, 78-в, 78-г, 79-в, 80-в
Н
Н
Н
Н
Н
Статті 83-а, 83-б, 84-б, 84-в, 85-б
Н
Н
Н
Н
Н

__________

Примітка.

Н - непридатні.

ТАБЛИЦЯ "Б"

Особи, які відбираються для навчання (служби) та проходять службу за окремими військово-обліковими спеціальностями Державної прикордонної служби України

Перелік хвороб та статей Розкладу хвороб. Показники фізичного розвитку
Спеціаліст управління засобами радіозв'язку, радіотелеграфіст
Авіаційний механік різного профілю
Механіки частин та підрозділів забезпечення, спеціаліст теплових машин, кисневих, компресорних тощо
Оператори радіолокаційної станції, які працюють з дисплеями, іншими блоками відображення інформації
Спеціаліст засобів управління артилерійською стрільбою
Верхолаз, кранівник, рятівник
Спеціалісти заправок та зберігання пального
Спеціаліст, який обслуговує діючі електроустановки (електромонтер, електрослюсар)
Пожежник
Оператор котельні (кочегар)
графи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Орган зору
гострота зору, не нижче
без корекції
для віддалі
0,6/0,6
верхолаз 0,5/0,2; кранівник 0,8/0,4
0,8/0,5

0,8/0,5

для близької відстані
1,0/1,0

для віддалі з корекцією
0,5/0,2
0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,70,5/0,2

0,5/0,2
Рефракція (дптр),
короткозорість
6,0/6,0
6,0/6,0
6,0/6,0
6,0/6,0
2,0/2,0

не більше
далекозорість
3,0/3,0
3,0/3,0
3,0/3,0
3,0/3,0
2,0/2,0

астигматизм
2,0/2,0
2,0/2,0
2,0/2,0
2,0/2,0
1,0/1,0

кольоро- відчуття
дихромазія
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
аномальна трихромазія "С"
Н


Н
Н

Слух (шепітна мова (м), не менше)
6/6


6/6
6/6
1/4 або 3/3
6/6
1/4 або 3/3
6/6
1/4 або 3/3
Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Стаття 2-г


Н

Н
Н
Стаття 9-в
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Ожиріння II ступеня


Н

Н

Статті 14-в, 14-г, 17-г

Н
Н

Н

Статті 20-г, 23-г
Н
Н
Статті 25-в, 26-в


Н

Н

Косоокість за відсутності бінокулярного зору
Н
Н
Н
Н
Н

Обмеження полів зору хоча б на одному оці
більше 10 град.

Н
Нбільше 20 град.

Н
Н

Н
Н
Н
Н
Н
Н
Порушення акомодації та темнової адаптаціїН
Н
Н
Н

Н


Виражений ністагм, коливальний спазм м'язів очного яблука
Н
Н
Н

Н

Стаття 35-в
Н
Н
Н

Н

Статті 38-г, 42-г, 43-в


Н

Н

Статті 45-б, 45-в, 45-г, 45-ґ, 46-в, 47-в, г


Н

Н

Відсутність зубів, що перешкоджає тримати загубник; наявність знімних зубних протезів


Н

Н

Статті 49-б, 50-б, 51-в


Н

Н

Стаття 54-в


Н
Н
Н

Хвороба Озгуд-Шлятера без порушення функції суглоба


Н

Н

Статті 61-г, 62-г, 64-г
Н, крім плоскостопості I ст., сколіозу I ст. до 5 градусів
Н, крім плоскостопості I ст., сколіозу I ст. до 5 градусів
Н, крім плоскостопості I ст., сколіозу I ст. до 5 градусів

Н, крім плоскостопості I ст., сколіозу I ст. до 5 градусів

Статті 67-г, 68-г


Н

Н

Стаття 74-г

Н
Н

Н

Статті 75-г, 76-г, 78-г

Н
Н

Н

Статті 77-г, 79-г


Н

Н

Статті 83-б, 84-г

Н
Н

Н

Стаття 85-б
Н
Н
Н

Н

__________

Примітка.

Н - непридатні.

ТАБЛИЦЯ "В"

Особи, які відбираються для служби (роботи) та які проходять службу (працюють) з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ), компонентами ракетного палива (КРП), джерелами електромагнітного поля (ЕМП), джерелами лазерного випромінювання (ЛВ), мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності

Перелік хвороб та статей Розкладу хвороб. Показники фізичного розвитку
ДІВ
Джерела ЕМП
Джерела ЛВ
Мікроорганізми I, II груп патогенності
ГРАФИ
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Орган зору
гострота зору з корекцією для віддалі
0,5/0,2
0,5/0,2
0,6/0,5
0,5/0,2
рефракція (дптр), не більше
короткозорість
10,0/10,0
П
10,0/10,0
П
далекозорість
8,0/8,0
П
8,0/8,0
П
астигматизм
3,0/3,0
П
3,0/3,0
П
кольоровідчуття
дихромазія
Н
Н
Н
Н
аномальна трихромазія будь-якого типу
П
П
П
Н
Слух
шепітна мова (м), не менше
5/5
5/5
5/5
5/5
Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців
Н
П
П
Н
Статті 2-г, 3-б, 4-ґ, 6-а,
Н
Н
Н
Н
Стаття 9-в
Н
Н
Н
Н
Стаття 10-в, передпухлинні захворювання, які схильні до переродження та рецидивування
Н
Н
Н
Н
Статті 12-в, 12-г
Н
Н
Н
Н
Стаття 13-в, дифузний та вузловий зоб ІІ ст. без порушення функції щитоподібної залози, порушення толерантності до глюкози
Н
Н
Н
Н
Статті 14-в, 14-г, 17-в, 17-г
Н
Н
Н
Н
Статті 20-в, 20-г, 21-в, 22-в, 23-в
Н
Н
Н
Н
Статті 25-б, 25-в, 26-в, 28-в, 30-в, 30-д, 31-в
Н
Н
Н
Н
Статті 34-б, 35-б
Н
Н
Н
Н
Статті 38-в, 39-в, 40-в, 41-в, 42-в, 43-в
Н
Н
Н
Н
Поширені субатрофічні зміни всіх відділів верхніх дихальних шляхів, гіперпластичний ларингіт
Н
П
П
Н
Статті 45-б, 46-в, 47-в, г
Н
Н
Н
Н
Лейкоплакія та облігатні преканцерози (абразивний хейліт Манганаті, хвороби Брауна)
Н
Н
Н
Н
Статті 50-а, 52-в, 53-в, 54-в
Н
Н
Н
Н
Статті 57-в, 58-б
Н
Н
Н
Н
Статті 60-в, 61-в, 62-в, 64-в
Н
Н
Н
Н
Статті 66-в, 67-в, 68-в, 69-в, 70-в, 71-в
Н
Н
Н
Н
Статті 73-а, 73-б, 74-в
Н
Н
Н
Н
Статті 75-в, 76-в, 77-в, 78-в, 79-в, 80-в
Н
Н
Н
Н
Статті 83-а, 83-б, 84-б, 84-в
Н
Н
Н
Н
Стійкі зміни складу периферичної крові (гемоглобін у чоловіків - менше 130 г/л, у жінок - менше 120 г/л, кількість лейкоцитів - менше 4,5 х 10-9/л, тромбоцитів - менше 18 х 10-10/л)
Н
Н
Н
Н

__________

Примітка.

Н - непридатні, П - пидатні.

ТАБЛИЦЯ "Г"

Особи, які вступають до військових навчальних закладів, військових підрозділів вищих навчальних закладів

Перелік хвороб та статей Розкладу хвороб. Показники фізичного розвитку
Громадяни, військовослужбовці, які не мають офіцерського звання при вступі до Національної Академії Держприкордонслужби
Офіцери при вступі у ВВНЗ
графа 1
графа 2
1
2
3
Зріст (см)
не вище


не нижче
160 - для чоловіків, 155 - для жінок

Орган зору
гострота зору, не нижче
без корекції
для віддалі
0,6/0,6
0,5/0,1 або 0,4/0,4
для близької відстані
1,0/1,0
0,5/0,1 або 0,4/0,4
з корекцією
для віддалі


для близької відстані

0,6/0,4
рефракція (дптр), не більше
короткозорість
0,5/0,5
6,0/6,0
далекозорість
2,0/2,0
6,0/6,0
астигматизм
1,0/1,0
3,0/3,0
кольоровідчуття
дихромазія
Н
Н
аномальна трихромазія будь-якого типу
Н
Н
Слух
шепітна мова (м), не менше

6/6
5/3 або 4/4
Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців
Н
Н
Передпухлинні захворювання, які схильні до переродження та рецидивування
Н
Н
Множинні бородавчасті та пігментні невуси, що не затруднюють носіння стандартної військової форми одягу та спорядження


Стаття 9-в
Н
Н
Стаття 12-г
Н
Н
Стаття 13-г
Н

Статті 14-г, 17-г
Н
Н
Статті 20-г, 23-г
Н

Стаття 26-в
Н

Обмеження полів зору, косоокість будь-якої форми та ступеня
Н
Н
Носіння коригуючих окулярів, лінз
Н

Статті 34-в, 35-в
Н

Статті 38-г, 42-г, 43-в
Н

Розширення вен нижніх кінцівок на окремих ділянках у вигляді циліндричних або покручених еластичних випинів; розширення вен сім'яного канатика
Н

Кіста верхньощелепної пазухи без порушення барофункції, статті 45-г, 46-г
Н

Статті 49-б, 51-в
Н

Статті 52-г, 54-г
Н

Стаття 61-г
Н

Стаття 62-г, крім плоскостопості І ступеня
Н

Стаття 64-г, крім нефіксованого викривлення хребта до 5 градусів
Н

Статті 67-г, 68-г
Н

Статті 75-г, 76-г, 77-г, 78-г
Н

Алергічні стани, які перешкоджають проведенню профілактичних щеплень та лікуванню антибіотиками
Н
Н
Стаття 80-г
Н

Статті 83-б, 84-в, 85-б
Н

__________

Примітка.

Н - непридатні.( Додаток 6 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 7

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ПЕРЕЛІК ХВОРОБ

станів та фізичних вад, що визначає ступінь придатності до льотної роботи, та пояснення щодо застосування статей цього переліку в Держприкордонслужбі( Див. текст )
( Додаток 7 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 8

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

НАПРАВЛЕННЯ

на медичний огляд( Див. текст )
( Додаток 8 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 9

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ЗРАЗОК

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Військове звання: майор. Прізвище, ім’я, по батькові: Осипенко Геннадій Іванович. Дата народження: 12.04.1978. Займана посада: начальник відділу прикордонної служби "Керч". Яким військовим комісаріатом і коли прийнятий (призваний) на військову службу: Печерським районним у м. Києві військовим комісаріатом, серпень 2000 року.

Текст характеристики

Освіта - Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, закінчив у 2000 році, Національна академія оборони України, закінчив у 2009 році.

За час проходження служби в Державній прикордонній службі України зарекомендував себе грамотним, дисциплінованим та відповідальним військовослужбовцем.

До виконання своїх службових обов'язків ставиться сумлінно. Службові стосунки з начальниками та підлеглими будує правильно. На критику та зауваження реагує адекватно, здатний критично оцінювати свою діяльність.

Фізичний - стан задовільний. За результатами підсумкової перевірки за попередній рік фізичну підготовку склав на оцінку "добре".

Працездатність військовослужбовця - висока. Стан здоров'я задовільний, за минулий та поточний календарні роки випадків звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я не було.

За станом здоров'я спроможний виконувати свої службові обов'язки в повному обсязі без обмежень.

Висновок: за станом здоров'я доцільне проходження військової служби на займаній посаді, можливе просування по службі на вищу посаду.

(Зазначити думку командування щодо перспектив подальшого проходження військової служби за станом здоров'я).

Начальник Сімферопольського 
прикордонного загону полковник                    П.П. Петренко
 (посада, військове звання, 
прізвище, ініціали та підпис)
М.П.
"__" __________ 20__ року
З характеристикою ознайомлений, 
згоден, майор                            Г.І. Осипенко
(Згода або вмотивована незгода з текстом службової характеристики, 
          підпис, прізвище, ініціали військовослужбовця)
"___" __________ 20__ року( Додаток 9 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 10

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

КАРТКА

медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ( Див. текст )
( Додаток 10 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 11

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

КАРТКА

обстеження та медичного огляду( Див. текст )
( Додаток 11 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 12

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

АКТ

дослідження стану здоров’я( Див. текст )
( Додаток 12 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 13

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ПЕРЕЛІК

медичних протипоказань для військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Державної прикордонної служби України, які виїздять за кордон у довгострокові відрядження та при поверненні їх з-за кордону за медичними показаннями

1. Усі гострі захворювання (травми, поранення) - до видужання та хронічні захворювання у фазі загострення - до фази стійкої ремісії.

2. Активний туберкульоз різноманітної локалізації.

3. Злоякісні новоутворення усіх локалізацій.

Примітка. Хворим, які пролікувалися з приводу злоякісних новоутворень з ремісією тривалістю більше 5 років, дозволено виїзд у відрядження до країн з помірним кліматом.

4. Стенокардія спокою і напруження.

__________

Примітка.

Хворим із стенокардією напруження І функціонального класу дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

5. Перенесений інфаркт міокарда незалежно від терміну давності з подальшою:

а) стенокардією;

б) серцевою недостатністю II, III стадій або порушенням ритму чи провідності (хворим із серцевою недостатністю I стадії дозволений виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом);

в) пароксизмальною формою порушення ритму або внутрішньосерцевою блокадою;

г) аневризмою серця;

ґ) постійною формою фібриляції передсердь.

__________

Примітка.

Через 1 рік після перенесеного неускладненого інфаркту міокарда за відсутності симптоматики дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

6. Повторний інфаркт міокарда.

7. Аневризма чи інші ураження аорти або її гілок.

8. Атеросклеротичний або міокардитичний кардіосклероз, ускладнений серцевою недостатністю II, III стадій або порушенням ритму чи провідності.

9. Гіпертонічна хвороба II, III стадій.

__________

Примітка.

Хворим з гіпертонічною хворобою І стадії дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

10. Часті пароксизми порушення ритму будь-якої етіології (більше 1 разу на 2 місяці).

11. Ревматична вада серця за наявності серцевої недостатності, миготливої аритмії, вираженої кардіомегалії і даних про активізацію ревматичного процесу протягом попередніх 4 років.

12. Будь-яка дифузна хвороба сполучної тканини.

13. Персистуюча бронхіальна астма середньої тяжкості та тяжка.

14. Будь-яке хронічне захворювання легень з помірним або значним порушенням функції зовнішнього дихання.

15. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки у фазі загострення або з ускладненим чи часто рецидивуючим перебігом в анамнезі.

__________

Примітка.

Хворим з неускладненою виразковою хворобою у фазі стійкої ремісії (тривалістю більше 5 років) дозволено виїзд у відрядження до країн з помірним кліматом.

16. Жовчнокам’яна хвороба.

17. Неспецифічний виразковий коліт.

18. Хвороба Крона.

19. Сечокам’яна хвороба за наявності конкременту у нирці або сечоводі при будь-яких порушеннях функцій нирки.

20. Хронічний гломерулонефрит; хронічний пієлонефрит при будь-яких порушеннях функцій нирки.

21. Хвороба Іценка-Кушинга незалежно від форми захворювання.

22. Будь-яка пухлина гіпофіза з клінікою ендокринних захворювань (краніофарингіома, гігантизм тощо).

23. Нецукровий діабет.

24. Цукровий діабет І типу.

__________

Примітка.

Хворим із компенсованим цукровим діабетом ІІ типу дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

25. Будь-яке захворювання наднирників, білящитоподібних залоз, щитоподібної залози, які супроводжуються порушенням їх функцій.

26. Гемобластози незалежно від стадії.

__________

Примітка.

Хворим із лімфогранулематозом із стійкою ремісією понад 5 років після проведеного специфічного лікування дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

27. Будь-який геморагічний діатез.

28. Анемія.

__________

Примітка.

Хворим із залізодефіцитною або вітамін-В12-дефіцитною анемією із стійкою ремісією понад 6 місяців дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

29. Рецидивуючий агранулоцитоз, мієлодиспластичний синдром або цитопенія іншого генезу.

30. Хвороба накопичення.

31. Медичні протипоказання для проведення профілактичних щеплень.

32. Хронічний тромбофлебіт з частими загостреннями в анамнезі.

33. Випадіння прямої кишки.

34. Будь-яке захворювання судин кінцівок із значними або помірними порушеннями кровообігу та функцій.

__________

Примітка.

Хворим із захворюванням судин кінцівок з незначними порушеннями кровообігу та функцій або без порушень дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

35. Геморой з частими кровотечами.

36. Свищ будь-якої етіології і локалізації.

37. Грижа.

__________

Примітка.

Хворим з грижею, що не потребує оперативного лікування, дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

38. Анкілоз двох і більше великих суглобів.

39. Анкілоз кульшового суглоба туберкульозної етіології зі значним укороченням кінцівки.

40. Кукса верхньої третини стегна і вище.

41. Хронічний остеомієліт.

42. Фіброзно-кістозна мастопатія.

43. Поширений ліпоматоз.

__________

Примітка.

Фіброзно-кістозна мастопатія, поширений ліпоматоз є протипоказанням до відрядження тільки до країн із жарким кліматом.

44. Минуще порушення мозкового кровообігу будь-якої етіології без локальної неврологічної симптоматики.

45. Наслідки мозкового інсульту з порушенням функцій.

46. Дисциркуляторна енцефалопатія з інтелектуально-мнестичними або руховими розладами.

47. Хронічний попереково-крижовий радикуліт будь-якої етіології з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями.

48. Залишкові наслідки парезів окремих нервів (травматичного або запального походження).

49. Будь-яка спадково-сімейна прогресуюча хвороба нервової системи.

50. Паркінсонізм.

51. Розсіяний склероз.

52. Інфекційне ураження нервової системи з вираженими порушеннями функцій.

53. Виражена вегетосудинна нестійкість.

54. Будь-яка нервово-м’язова хвороба.

55. Наслідки перенесених травм черепа за наявності стійких залишкових проявів і дефектів черепа.

56. Психічний розлад, який потребує динамічного диспансерного спостереження.

__________

Примітка.

Питання про виїзд за кордон осіб, які страждають іншими видами психічних розладів, у кожному випадку вирішується індивідуально.

57. Усі види наркоманій, токсикоманій і хронічний алкоголізм.

58. Епілепсія.

59. В’ялий або спастичний параліч, який утруднює пересування.

60. Озена.

61. Будь-яка хвороба вестибулярного апарату з розладами рівноваги або частими приступами меньєрівського симптомокомплексу.

62. Гострота зору нижче 0,3 на кожне око з корекцією не вище 8,0 Д (з урахуванням спеціальності).

63. Будь-яка хронічна хвороба кон’юнктиви або рогівки з частими загостреннями в анамнезі.

64. Трахома або аденовірусний кон’юнктивіт.

65. Глаукома: некомпенсована і субкомпенсована.

66. Пігментна дегенерація сітківки.

67. Сифіліс у всіх стадіях.

68. Гонорея гостра і хронічна до вилікування.

69. Будь-яка грибкова хвороба волосяної частини голови і шкіри - до вилікування.

70. Мікоз, зумовлений червоним трихофітоном (рубромікоз), а також епідермофітія стоп при активних проявах цих хвороб на шкірі.

71. Глибокий мікоз.

72. Будь-яка заразна хвороба шкіри (піодермія, короста тощо) - до вилікування.

73. Будь-яка пухирчата хвороба шкіри.

74. Поширена форма лускатого лишаю, псоріатична еритродермія, псоріатичний артрит.

75. Виражена форма генеодерматозу.

76. Поширена, часто рецидивуюча свербляча (алергічна форма) екзема, нейродерміт, почесуха Гебри, дерматоз (екзема, нейродерміт, червоний плоский лишай) - до вилікування.

77. Хронічний алергічний васкуліт (виразково-некротичний, системний).

78. Гострокінцева кондилома - до вилікування.

79. Лепра в усіх стадіях.

80. Пародонтит, абсцедуюча форма.

81. Будь-яке гостре і хронічне одонтогенне запалення щелепно-лицевої ділянки.

82. Функціональна маточна кровотеча.

83. Міома матки (при збільшенні матки відповідно до 11-12 тижневої вагітності і більше).

84. Клімакс, що важко протікає.

85. Вагітність.

Перелік хвороб, які перешкоджають виїзду дітей з батьками за кордон

1. Будь-яка хвороба, що потребує диспансерного нагляду.

2. Туберкульоз легеневий і позалегеневий.

3. Віраж проб і вперше виявлена туберкульозна інфікованість за необхідності призначення хіміопрофілактики і спостереження фтизіатра.

4. Будь-яка хронічна хвороба легень (нетуберкульозного походження) з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями.

5. Лімфогранулематоз.

6. Анемія (будь-якої етіології).

7. Лейкоз.

8. Гемофілія.

9. Геморагічний діатез.

10. Органічні захворювання серцево-судинної системи:

ревматизм;

септичний ендокардит;

будь-яка вада серця (вроджені і набуті у стадії суб- і декомпенсації в анамнезі);

фібробластоз;

пароксизмальна тахікардія з частими приступами.

11. Гіпертонічна хвороба.

12. Будь-яка дифузна хвороба сполучної тканини.

13. Періодична хвороба.

14. Мієломна хвороба.

15. Гломерулонефрит (усі форми і стадії).

16. Пієлонефрит в активній фазі та у фазі клініко-лабораторної ремісії менше 3 років.

17. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки незалежно від фази загострення.

18. Хронічний гастрит або дуоденіт.

19. Хронічний гепатит або холецистит.

20. Алергічні хвороби: бронхіальна астма.

21. Гіпокортицизм.

22. Гіпофізарний нанізм.

23. Ожиріння III ступеня.

24. Тімомегалія.

25. Олігофренія, у тому числі хвороба Дауна.

26. Епілепсія, епісиндром і судорожна готовність.

27. Дитячий церебральний параліч.

28. Гідроцефалія і мікроцефалія.

29. Міопатія і міастенія.

30. Будь-яка хвороба головного чи спинного мозку або дефект черепа.

31. Хорея.

32. Вегетосудинна дистонія.

33. Будь-яка психічна хвороба.

34. Будь-яка спадково-дегенеративна хвороба нервової або м’язової системи.

35. Хронічний тонзиліт декомпенсований.

36. Аденоїдні вегетації II і III ступенів (неоперовані).

37. Хронічний отит у фазі ремісії менше одного року.

38. Хронічний гайморит, часто рецидивуючий.

39. Вроджена вада розвитку опорно-рухового апарату.

40. Вроджена вада розвитку внутрішнього органу з порушеннями його функцій.

41. Неоперована вроджена вада розвитку губи або піднебіння.

42. Хронічний остеомієліт.

43. Грижа.

44. Випадіння прямої кишки.

45. Хвороба Іценка-Кушинга незалежно від форми.

46. Будь-яка пухлина гіпофіза з клінікою ендокринних захворювань.

47. Нецукровий діабет.

48. Цукровий діабет.

49. Будь-яка хвороба наднирників, щитоподібної залози або білящитоподібних залоз.

50. Церебральний передчасний статевий розвиток (усі форми).

51. Шкірна хвороба, вказана у розділі "Шкірні і венеричні хвороби", у тому числі поширена форма екземи, атопічний дерматит.

52. Протипоказання до різких змін клімату.

53. Профілактичні щеплення згідно з віком дитини виконано не в повному обсязі.

__________

Примітка.

У кожному випадку питання про можливість виїзду за кордон у відрядження вирішується індивідуально з урахуванням умов країни відрядження і характеру праці відрядженого.( Додаток 13 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 14

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

АНКЕТА

кандидата на військову службу за контрактом( Див. текст )
( Додаток 14 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 15

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ПЕРЕЛІК

документів та результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК особам, яких відбирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України

1. Направлення на медичний огляд (ВЛК).

2. Посвідчення про приписку до призовної дільниці, або військовий квіток, або службове посвідчення.

3. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду .

4. Медична довідка про проведення обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів .

5. Довідка з протитуберкульозного диспансеру.

6. Довідка про результати досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу.

7. Довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру з аналізом крові на наявність антитіл до збудника сифілісу.

8. Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о).

9. Витяг з медичної карти амбулаторного хворого з переліком перенесених захворювань (у тому числі інфекційних) та даними про профілактичні щеплення, засвідчений печаткою закладу охорони здоров’я.

10. Результати досліджень:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

біохімічний аналіз крові (на цукор, білірубін, АЛТ);

серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);

антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg);

антитіла до вірусу гепатиту С (ati-HCV);

реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

визначення групи крові та резус-належності;

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки (не пізніше шестимісячного строку);

ЕКГ (не пізніше місячного строку).

__________

Примітка.

У разі направлення особи, яка проходить відбір на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби, на додаткове медичне обстеження до цивільних (військових) закладів охорони здоров’я до зазначеного переліку після проходження обстеження додається акт дослідження стану здоров’я.( Додаток 15 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 16

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

КАРТКА

медичного огляду кандидата, який приймається на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України( Див. текст )
( Додаток 16 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 17

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів, виробів медичного призначення та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду ЛЛК

1. Вироби медичного призначення:

Кабінет антропометрії: динамометр ручний (плоскопружинний) - 2 шт., динамометр становий - 1 шт., стрічка вимірювальна з поділками на сантиметри - 1 шт., пінцет анатомічний довжиною 15 см - 1 шт., ростомір - 1 шт., спірометр - 1 шт., кутомір - 1 шт., медична кушетка - 1 шт., рукавички анатомічні - 3 пари, скло збільшувальне (лупа) 1ґ3 - 1 шт., прилад для вимірювання артеріального тиску - 1 шт., стерилізатор повітряний - 1 шт., шприци одноразові 5,0 мл - 5 шт.

Кабінет хірурга: стетофонендоскоп - 1 шт., кутомір - 1 шт., гоніометр - 1 шт., стрічка вимірювальна з поділками на сантиметри - 1 шт., медична кушетка - 1 шт., рукавички анатомічні - 10 пар.

Кабінет терапевта: стетофонендоскоп - 1 шт., прилад для вимірювання артеріального тиску - 1 шт., термометри медичні - 6 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 5 шт., лоток ниркоподібний емальований - 1 шт., медична кушетка - 1 шт., електрокардіограф - 1 шт.

Кабінет стоматолога: дзеркало зубне - 30 шт., зонд зубний прямий багнетоподібний - 3 шт., зонд зубний вигнутий під кутом - 30 шт., пінцет анатомічний загального призначення - 2 шт., пінцет зубний вигнутий нестандартний - 30 шт.

Кабінет отоларинголога: аудіометр - 1 шт., банки з притертими корками ємністю 50 мл - 5 шт., балон для продування вух ємністю 180 мл з наконечником - 1 шт., лампа настільна - 1 шт., лотки ниркоподібні емальовані - 4 шт., ватотримач для гортані - 5 шт., ватотримач для носоглотки - 5 шт., лупа складна велика - 1 шт., манометр вушний простий (отоманометр) - 1 шт., ножиці хірургічні з одним гострим кінцем прямі довжиною 14 см - 1 шт., пінцет анатомічний довжиною 15 см - 1 шт., пінцети вушні, вигнуті по ребру, - 3 шт., поїльник емальований - 1 шт., рефлектор Сімановського - 1 шт., лійки вушні № 1 - 3 шт., № 2 - 3 шт., № 3 - 6 шт., № 4 - 6 шт., лійка вушна пневматична - 1 шт., заглушувач вушний для дослідження слуху при визначенні односторонньої глухоти - 1 шт., дзеркала гортанні діаметром 21 мм - 2 шт. та діаметром 24 мм - 2 шт., дзеркала носоглоткові діаметром 8 мм - 2 шт., дзеркала носові з довжиною губок 30 мм - 10 шт. та з довжиною губок 60 мм - 5 шт., зонд вушний Воячека гостроконечний - 1 шт., зонд гудзикоподібний - 1 шт., зонд носовий гудзикоподібний Воячека - 1 шт., зонди вушні з насічкою для вати - 2 шт., голки Куликовського для проколу верхньощелепної пазухи - 3 шт., камертон на 128 коливань - 1 шт. та на 1024 коливання - 1 шт., спиртівка - 1 шт., стерилізатор повітряний - 1 шт., шпатель для язика вікончатий - 25 шт., шпатель для язика прямий двосторонній - 30 штук, шприц для промивання порожнин ємністю 150 мл - 1 шт., штангласи з темного скла з притертими корками для речовин, за допомогою яких досліджують нюх, - 5 шт., крісло Барані - 1 шт., бланки аудіограм, секундоміри типу СУ-III - 2 шт., термометр медичний - 1 шт., столик для інструментів медичний - 1 шт., ручки для гортанного дзеркала - 3 шт.

Кабінет офтальмолога: лінійки скіаскопічні - 1 набір, лінійка очна металева з поділками довжиною до 350 мм, апарат для рівномірного освітлення таблиць Рота або проектор знаків, прилад для дослідження нічного зору АДМ або АРП, лампа щілинна з трансформатором ЩЛ-2Б, офтальмоскоп дзеркальний із двома лупами - 1 шт., офтальмоскоп ручний електричний - 1 шт., периметр - 1 шт., таблиці для визначення гостроти зору вдалину Головіна - Сівцева - 2 комплекти, таблиці для дослідження гостроти зору зблизька - 1 комплект, таблиці для дослідження кольоросприйняття - 1 комплект, апарат "Кольоротест" - 1 шт., таблиця контрольна та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору, оптотипи Поляка для дослідження гостроти зору нижче 0,1, набір оптичних лінз великий - 1 комплект, прилад для визначення найближчої точки ясного зору, акомодації - 1 шт., рефрактометр - 1 шт., аномалоскоп АН-59 - 1 шт., прилад для дослідження зорової оцінки відстані (апарат Говарда) - 1 шт., кольоротест - 1 шт., крапельниці очні з піпетками - 4 шт., канюлі (голки для промивання слізного каналу) - 1 комплект, повікопідіймач великий - 2 шт., зонди для слізного каналу №№ 1, 2, 3 - по 1 шт., еластотонометр очний - 1 шт., шприц з двома тупокінцевими канюлями для промивання слізних шляхів - 1 шт., лотки ниркоподібні емальовані - 2 шт., лупа бінокулярна, екзофтальмометр, гоніоскоп.

2. Лікарські засоби:

Розчини (на 30 оглянутих протягом дня): дикаїну 0,25% - 2,0, фурациліну 1:1000 - 1000,0, гоматропіну 1% - 2,0 (або 0,5% - 2,0 або платифіліну 2% - 2,0), атропіну 1:5000 - 5,0, атропіну 1% - 2,0, флюоресцину 2% - 2,0 (або коларголу 3% - 2,0); пілокарпіну 1%, арміну 1:20000 - 2,0, риванолу 1:1000 - 1000,0, аміаку 10% - 50,0, йоду 5% - 10,0, спирту етилового медичного 70% - 50,0, водного розчину брильянтового зеленого 1% - 10,0.

Стандартні розчини для досліджень:

нюху - розчин оцтової кислоти 0,5%, спирт етиловий медичний 70% - 5,0;

смаку - розчин цукру 4%, 10% та 40% - по 5,0; кухонної солі 2,4%, 5% і 10% - по 5,0; лимонної кислоти 0,01%, 0,02% і 0,03% - по 5,0; хініну сульфату 0,00002%, 0,00003% - по 5,0.

Вата гігроскопічна, серветки стерильні малі у пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, лейкопластир.

3. Господарське майно

Халати медичні - за кількістю лікарів та середнього медичного персоналу, рушники, умивальники, щітки для миття рук, мило (за кількістю лікарських кабінетів); тарілки фарфорові - 4 шт., таз емальований, спиртівка, ширма, кушетки медичні - 6 шт., столи, стільці, вішалки для одягу, халатів, шафи медичні, указка, термометри кімнатні (за кількістю кабінетів).

Забезпечення господарським майном, необхідними лікарськими засобами, канцелярським приладдям здійснюється за рахунок тих органів Держприкордонслужби, у яких працює ЛЛК.( Додаток 17 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 18

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ТАБЛИЦЯ

змін у вимогах до стану здоров’я льотного складу, керівників польотів, парашутистів та операторів УПР, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, на воєнний час

Порядковий номер статті
Графи Розкладу хвороб
I графа
II графа
III графа
IV графа
1
2
3
4
5

Придатні, на ВПБ - індивідуальна оцінка

Індивідуальна оцінка
Придатні

Придатні

Придатні

Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні

Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні

Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні

Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
10б
Придатні
11б
Придатні
12б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
13
Індивідуальна оцінка
15б
Індивідуальна оцінка
16б
Індивідуальна оцінка
17б
Індивідуальна оцінка
19
Індивідуальна оцінка
20б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
20в
Придатні
21
Індивідуальна оцінка
22
Індивідуальна оцінка
23б
Індивідуальна оцінка
24б
Індивідуальна оцінка
25
Індивідуальна оцінка
26б, в
Індивідуальна оцінка
27б, в
Індивідуальна оцінка
27г, д
Придатні
28б,в
Придатні
29а
Індивідуальна оцінка
29б
Придатні
30б
Індивідуальна оцінка
30в
Придатні
31б, в
Індивідуальна оцінка
32б
Індивідуальна оцінка
33б, в
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
34
Індивідуальна оцінка
36б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
37б, в
Індивідуальна оцінка
Придатні
38б
Індивідуальна оцінка
38в
Індивідуальна оцінка
Придатні
39б, в
Індивідуальна оцінка
40
Індивідуальна оцінка
41
Придатні
42б, в
Індивідуальна оцінка
43
Придатні
44б
Придатні
45
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
46б, в
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
47б, в
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
48б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
49б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
50б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
51б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
52б
Індивідуальна оцінка.
На ВПБ - непридатні
Придатні
53б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
54б
Придатні
55а
Індивідуальна оцінка
55б
Придатні
56б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
57
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
59б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
60б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
61б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
62б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
63б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
64б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
66б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
67б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
67в
Придатні
68б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
69б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
70б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
71б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
72б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
73
Придатні
74
Індивідуальна оцінка
75а, в
Індивідуальна оцінка
75б
Придатні
75в
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
76б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні
77
Індивідуальна оцінка
78б
Придатні
На ВПБ - індивідуальна оцінка
Придатні( Додаток 18 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 19

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ОРІЄНТОВНІ СТРОКИ

допуску льотного складу, АП до роботи за фахом після одужання у зв’язку з перенесеними захворюваннями і травмами

№ з/п
Захворювання і хворобливі стани
Місце лікування
Суб'єктивні і об'єктивні дані, консультації лікарів-спеціалістів, що характеризують одужання
Орієнтовні строки допуску та хто допускає до польотів після одужання
1
2
3
4
5
Інфекційні та паразитарні хвороби
1
Короста та педикульоз (за відсутності ускладнень)
Госпіталь
Повна відсутність проявів захворювання
Через 3 доби, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
2
Гельмінтози
Госпіталь
Добре загальне самопочуття, нормальні показники трьох разових аналізів калу на яйця глистів. Після лікування - висновок начальника профільного відділення госпіталю
Через 3 доби, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
3
Харчове отруєння
Госпіталь
Відсутність суб'єктивних і об'єктивних хворобливих виявів з боку органів, систем та при винесенні рішення начальника профільного відділення після закінчення випадку захворювання
Через 3 доби, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
4
Скарлатина, вітряна віспа, епідемічний паротит, краснуха
Госпіталь
Повна відсутність проявів захворювання. Консультація інфекціоніста госпіталю
Через 10 діб після виписки, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
5
Рожевий лишай
Амбулаторно або лазарет медичного пункту
Повна відсутність проявів захворювання. Консультація дерматолога госпіталю
Через 3 доби, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
6
Дифтерія, коклюш, герпес, кір, лепра, лістеріоз, еритема тощо
Госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я та змін з боку внутрішніх органів і систем. Нормальні показники загальних аналізів крові, сечі, біохімічних аналізів (білірубіну, АЛТ, АСТ, коагулограми, сечовини, креатиніну цукру крові), відсутність змін на ЕКГ в умовах спокою та при фізичному навантаженні
Після відпустки за станом здоров'я на 15 - 30 - 60 діб - залежно від ступеня тяжкості захворювання за рішенням ГЛЛК
7
Малярія:а) паразитоносійство
Госпіталь
Відсутність паразитів в аналізах крові
Не раніше ніж через 10 діб після лікування
б) 3-денна, тропічна
Госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я та змін з боку внутрішніх органів та систем організму. Нормальні показники загальних аналізів крові, сечі, біохімічних аналізів крові (білірубіну, АЛТ, АСТ, коагулограми, сечовини, креатиніну, цукру крові), відсутність змін на ЕКГ в умовах спокою та при фізичному навантаженні, нормальні дані ЕЕГ. Диспансерний нагляд протягом 3 років для всіх форм захворювання: аналіз крові на малярію (товста крапля, мазок) щомісяця протягом перших 3 місяців; надалі 1 раз на квартал до 1 року; наступні 2 роки аналіз крові на малярію при будь-якому підвищенні температури тіла.
Для всіх форм захворювання після рішення начальника профільного відділення, але не раніше ніж через 3 місяці після одужання. Рішення про придатність до льотної роботи та роботи за фахом після рецидиву приймати не раніше ніж через 3 місяці після повторного лікування. У разі трьох рецидивів особи визнаються непридатними до льотної роботи та роботи за фахом
в) 4-денна, мікст-малярія
Госпіталь
Те саме
Враховуючи, що рецидиви при 4-денній формі мікст-малярії спостерігаються протягом багатьох років, ГЛЛК приймає постанову про непридатність до льотної роботи та роботи за фахом
8
Діарея, гастроентерит інфекційного походження, ентерити різної етіології, вірусна кишкова інфекція
Госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я та змін з боку внутрішніх органів і систем. Нормальні показники загальних аналізів крові, сечі, біохімічних аналізів, ЕКГ, копрограми, посіву калу залежно від збудника
ГЛЛК, залежно від ступеня тяжкості
Розлади психіки та поведінки
9
Емоційна реакція на несприятливу службову або побутову ситуацію (не різко виражена)
Лазарет медичного пункту
Поновлення звичайного стану здоров'я і настрою, критичне ставлення до минулої ситуації. Обов'язкова консультація психотерапевта (за наявності психолога або психофізіолога)
Через 3 - 5 днів, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Хвороби нервової системи
10
Дорсалгії - цервікалгія, торакалгія, люмбаго, радикулопатія (радикуліт)
Лазарет медичного пункту
Відсутність скарг на стан здоров'я, больового синдрому, відновлення функції. Консультація невропатолога, травматолога госпіталю
Через 5 діб після консультації невропатолога, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Хвороби ока та придаткового апарату
11
Гострий, легкого перебігу кон'юнктивіт (без ускладнень)
Лазарет медичного пункту
Повна відсутність проявів захворювання (гіперемії кон'юнктиви, набряку слизової оболонки ока та інших)
Через 5 діб після консультації офтальмолога, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
12
Ячмінь, легка форма
Лазарет медичного пункту
Відсутність болючого інфільтрату, закриття ранки
Через 5 днів, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
13
Стороннє тіло на рогівці та кон'юнктиві
Госпіталь
Відсутність ознак запалення кон'юнктиви та рогівки ока
Через 3 доби, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
14
Неускладнені форми блефаритів
Лазарет медичного пункту
Відсутність свербіння, гіперемії повік та кон'юнктиви, набряку, світлобоязні та виділень з ока. Консультація офтальмолога при лікуванні в лазареті
Через 5 діб, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Хвороби вуха та соскоподібного відростка
15
Гострий зовнішній отит
Лазарет медичного пункту
Нормальні показники лабораторних досліджень крові, сечі. Відсутність ознак запалення шкіри слухового проходу. Консультація ЛОР-спеціаліста госпіталю
Через 3 доби, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
16
Гострий середній отит
Госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я, нормальна температура тіла протягом 7 днів, нормальні показники крові і сечі. Відсутність скарг на закладеність і шум у вухах, сприйняття шепітної мови з відстані не менше 5 метрів, нормальна отоскопічна та риноскопічна картина, нормальна функція євстахієвих труб. Відсутність судинної реакції з боку барабанної перетинки і зниження слуху в результаті перепаду барометричного тиску після першого польоту або парашутного стрибка
Після рішення начальника профільного відділення залежно від закінченого випадку захворювання з вестибулометрією при допущенні до польотів або за рішенням ГЛЛК
Хвороби системи кровообігу
17
Гіпертонічний криз за наявності діагнозу гіпертонічної хвороби I стадії
Госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я. Добре самопочуття. Нормальні показники АТ, пульсу, ЕКГ. Контроль АТ, пульсу протягом 3 діб
За рішенням ГЛЛК
18
Загострення хронічного зовнішнього геморою (без ускладнень)
Лазарет медичного пункту або госпіталь
При лікуванні в лазареті обов'язкова консультація хірурга. Зникнення болів, запальних виявів, безболісний акт дефекації
Через 5 діб, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Хвороби органів дихання
19
Гострий синусит
Госпіталь
Відсутність гострого запалення слизової носа або придаткових пазух при нормальній барофункції вуха і придаткових пазух, температурі тіла і показниках загального аналізу крові. Для льотного складу, парашутистів, планеристів, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань, - добре перенесення перепадів барометричного тиску при обстеженні в барокамері. Якщо проводилась лікувально-діагностична пункція гайморової пазухи, дослідження в барокамері проводиться не раніш як через 3 - 4 дні після пункції
Після рішення начальника профільного відділення залежно від закінченого випадку захворювання з обов'язковою вестибулометрією при допущенні до польотів або парашутних стрибків
20
Гострий ларингіт, ларинготрахеїт
Госпіталь
Повне відновлення голосової функції. Відсутність скарг, ознак запалення слизової оболонки при ларингоскопії
Через 5 днів, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
21
Грип та гострі респіраторні інфекції
Госпіталь
Добре самопочуття. Відсутність скарг та об'єктивних змін з боку носоглотки, органів і систем. Нормальні показники температури, аналізів крові, сечі, ЕКГ
Через 3 - 5 днів. За рішенням начальника служби охорони здоров'я авіаційної частини, начальника відділення госпіталю
22
Гострий бронхіт без ускладнень
Лазарет медичного пункту або госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я. Зникнення суб'єктивних проявів хвороби, нормалізація характеру дихання, змін у периферичній крові. Зникнення ознак хвороби при аускультативному та рентгенологічному дослідженнях легень. Добрі показники спірометрії
Через 5 - 7 днів. За рішенням начальника служби охорони здоров'я авіаційної частини, начальника відділення госпіталю
23
Гострий тонзиліт (гостра ангіна)
Госпіталь
Добре загальне самопочуття, зникнення фарингоскопічних ознак тонзиліту (ангіни), болючості при пальпації регіонарних лімфовузлів, нормальна температура протягом 7 діб. Обов'язкове для льотного складу, парашутистів, планеристів, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань, проведення вестибулометрії, ЕКГ в умовах спокою та після фізичного навантаження, загальних аналізів крові та сечі, біохімічних досліджень крові (показників АЛТ, АСТ, креатинкінази, сечовини, лактатдегідрогенази) в авіаційній частині при допущенні до польотів та роботи за фахом
Після рішення начальника профільного відділення залежно від закінченого випадку захворювання, але не раніше ніж через 10 діб після одужання, а через 30 діб після одужання обов'язкове проведення лікарем авіаційної частини огляду ЛОР-органів протягом першої льотної зміни і після першого парашутного стрибка
24
Гострий риніт, фарингіт
Амбулаторно або лазарет медичного пункту
Відсутність ознак запалення слизової оболонки при ринофарингоскопії при нормальній функції носа, євстахієвих труб і нормальній картині крові. За необхідності - консультація ЛОР-лікаря
Через 3 - 5 діб, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Хвороби органів травлення
25
Порушення прорізування зуба (зубів) мудрості
Лазарет медичного пункту
Відсутність болю, набряку, вільне відкривання рота не менше ніж на 4 см, нормальні показники крові, сечі, та ЕКГ. Консультація стоматолога
Через 5 днів, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
26
Видалення зуба
Амбулаторно або лазарет медичного пункту
Відсутність болю, набряку, кровотечі, вільне відкривання рота, безболісний акт жування. Консультація стоматолога
Через 3 дні, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
27
Гострий гінгівіт, періодонтит, пародонтоз легкого ступеня
Лазарет медичного пункту
Відсутність болю при накушуванні і перкусії зуба. Повна облітерація каналу пломбувальним матеріалом, що підтверджено рентгенологічно
Не раніше ніж через 3 дні після одужання та огляду стоматологом, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
28
Панарицій шкірний, підшкірний, піднігтьовий (пароніхія)
Лазарет медичного пункту
Загоювання з повним відновленням функцій пальця (пальців). Нормалізація температури тіла, показників аналізів крові, сечі
Через 7 днів, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
29
Фурункули ускладнені та фурункули з локалізацією голова - шия, абсцеси, карбункули (обличчя, шия, тулуб), гідраденіти
Госпіталь залежно від тяжкості перебігу захворювання та місця локалізації вогнища
Повне загоєння фурункула, карбункула, відсутність болючого інфільтрату і регіонарного лімфаденіту, нормалізація температури тіла, нормальні показники загальних аналізів крові та сечі. Відсутність змін на ЕКГ в умовах спокою та після фізичного навантаження
Через 5 днів, після рішення начальника профільного відділення залежно від закінченого випадку захворювання
30
Сонячний опік I та II ступенів
Лазарет медичного пункту
Повне загоювання, епітелізація, зміцнілі рубці, які не перешкоджають користуванню спеціальним льотним спорядженням, роботі за фахом. Консультації хірурга госпіталю
Через 5 діб, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини
31
Міозит
Лазарет медичного пункту
Відсутність скарг на стан здоров'я, больового синдрому, відновлення функції, нормальна ЕКГ. Консультація невропатолога
Через 5 діб після консультації невропатолога, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Хвороби сечостатевої системи
32
Порушення менструального циклу (альгоменорея, дисменорея)
Амбулаторно: лазарет медичного пункту
Відсутність скарг на стан здоров'я. При повторній появі скарг - консультація гінеколога
Через 3 - 5 діб, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
33
Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів
Лазарет медичного пункту або госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я. Нормальні показники температури, аналізів крові, сечі, УЗД придатків, досліджень на флору з жіночих статевих органів. Лікування в лазареті після консультації гінеколога
Після рішення начальника профільного відділення залежно від закінченого випадку захворювання
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, які не класифіковані в інших рубриках
34
Втома: а) легкий ступінь, характеризується появою втоми при звичайному навантаженні, деяким зниженням пам'яті, відчуттям важкості в голові, сповільненням мислення. При цьому нерідко знижується інтерес до роботи, з'являється дратівливість, але контроль над емоціями повністю збережений
Звільнення від польотів та роботи за фахом з направленням у профілакторій на 10 діб
Добре самопочуття, відсутність скарг на стан здоров'я, нормальний апетит, сон, позитивна цілеспрямованість на продовження льотної роботи та роботи за фахом (курсантам - направленість на навчання). Після повернення із профілакторію - консультація невропатолога, психотерапевта (психолога)
Начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини після повернення з профілактичного відпочинку та консультацій спеціалістів
б) середній та тяжкий ступені втоми
Госпіталь
Добре самопочуття, відсутність скарг на стан здоров'я, цілеспрямованість на продовження льотної роботи та роботи за фахом
Начальник служби охорони здоров'я за висновком начальника профільного відділення
35
Носова кровотеча випадкового характеру (механічна травма слизової оболонки тощо)
Лазарет медичного пункту
Відсутність носової кровотечі протягом 3 днів. Відторгнення кірочки. Консультація оториноларинголога
Через 3 дні, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
36
Поверхнева травма (садно, водяний пухир нетермічний, удар, включаючи синець та гематому, укус комахи)
Лазарет медичного пункту
Наявність зміцнілих безболісних рубців, що не обмежують функцію пошкодженого органа і не перешкоджають використанню льотного спорядження. Консультація хірурга госпіталю
Через 3 доби, за висновком хірурга госпіталю після закінчення випадку захворювання, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
37
Забої кінцівок легкого ступеня з обмеженим набряком тканин, з невеликим синцем, які не супроводжуються сильними болями (крім забоїв голови і хребта)
Амбулаторно або лазарет медичного пункту
Зникнення болю, набряку тканин, повне відновлення функції забитого органа. Консультація хірурга, травматолога госпіталю
Не раніше ніж через 5 днів після висновку хірурга або травматолога госпіталю
38
Пошкодження зв'язкового апарату легкого ступеня за типом розтягнення
Амбулаторно або лазарет медичного пункту
Зникнення болю, набряку тканин, повне відновлення функцій забитих кінцівок. Обов'язкова консультація хірурга, травматолога
Через 5 днів звільнення від навчально-тренувальних парашутних стрибків за рішенням начальника служби охорони здоров'я авіаційної частини
39
Відкриті пошкодження м'яких тканин: невеликі різані, рубані, забиті і рвані рани
Госпіталь
Наявність зміцнілих безболісних рубців, які не обмежують функцію пошкодженого органа і не перешкоджають використанню льотного спорядження
Не раніше ніж через 5 днів, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
40
Термічні, хімічні опіки і відмороження I та II ступенів різної локалізації залежно від причини опіку (до 5% поверхні), за винятком обличчя та промежини
Лазарет медичного пункту або госпіталь
Повне загоювання, епітелізація, зміцнілі рубці, що не перешкоджають користуванню спеціальним льотним спорядженням, роботі за фахом
Через 5 днів після консультації хірурга, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
41
Тепловий і сонячний удар (перегрівання) а) легкі форми
Лазарет медичного пункту
Відсутність скарг на стан здоров'я. Нормалізація температури тіла, АТ, пульсу, ЕКГ
Не раніше ніж через 3 дні, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини.
б) у випадках, що протікають з гострими нервово-судинними порушеннями
Госпіталь
Відсутність клінічних виявів захворювання, відновлення загального стану здоров'я. Добре перенесення баровипробування (клиноортостатичної проби, проби із затримкою дихання, гіпервентиляцією), відсутність змін на ЕЕГ, ЕКГ в умовах спокою та після фізичного навантаження, при РЕГ, КПД та дослідженні вегетативної нервової системи. Для льотного складу, парашутистів, планеристів, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань
Після рішення начальника профільного відділення залежно від закінченого випадку захворювання
Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звернення до закладів охорони здоров'я
42
Перевтома (хронічна втома) характеризується суттєвим зниженням працездатності, апетиту, швидкою втомлюваністю при звичайному навантаженні, значним зниженням пам'яті, подразливістю, вираженим відчуттям важкості і болю в голові та сповільненням мислення, відсутністю почуття відпочинку після 8-годинного нічного сну, періодичною втратою контролю над емоціями. При цьому знижується інтерес до роботи, втрачається можливість якісного її виконання
Госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я, нормальний апетит, відчуття відновлення сил після нічного сну та відпустки, позитивна цілеспрямованість (мотивація) на продовження льотної роботи та роботи за фахом. Обов'язкове санаторно-курортне лікування під час чергової відпустки
Госпітальна ЛЛК
Інші хворобливі прояви
43
Стан після аварійної ситуації в польоті або змушеного катапультування
Питання про необхідність стаціонарного обстеження вирішується після поглибленого медичного огляду
Осіб льотного складу, у яких не виявлено пошкоджень, значної емоційно-психічної реакції, за умови їх цілеспрямованості на льотну роботу, а виникнення інциденту не залежало від стану здоров'я та дій у польоті, можна допускати до польотів через 7 - 10 діб. На цей період льотний склад направляти до профілакторію (для курсантів - перебування в лазареті 7 діб з консультацією у психолога ВВНЗ)
Начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини за даними позачергового поглибленого медичного огляду або за висновком госпітальної ЛЛК
44
Стан після вираженої гострої алкогольної інтоксикації (сп'яніння)
Лазарет медичного пункту
Відсутність скарг на стан здоров'я, нормалізація пульсу і АТ. Нормальна реакція серцево-судинної системи при ортостатичних пробах, дозованому фізичному навантаженні, відсутність патології при психологічному дослідженні
Не раніше ніж через 3 доби після висновку невропатолога та психіатра, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини
45
Реакції після профілактичних щеплень
Лазарет медичного пункту або госпіталь
Відсутність скарг на стан здоров'я. Нормалізація температури тіла, АТ, неврологічного статусу, показників загальних аналізів крові та сечі, відсутність змін на ЕКГ в умовах спокою та після фізичного навантаження. Зникнення місцевих та загальних алергічних проявів
Через 3 доби, начальник служби охорони здоров'я авіаційної частини( Додаток 19 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ДОВІДКА

про проходження ЛЛК( Див. текст )
( Додаток 20 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )

Додаток 21

до Положення про проходження

медичного огляду в Державній

прикордонній службі України

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів, виробів медичного призначення та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду ВЛК

1. Вироби медичного призначення.

Кабінет антропометрії: ваги медичні - 1 шт., динамометр ручний (плоскопружинний) - 2 шт., динамометр становий - 1 шт., стрічка вимірювальна з поділами на сантиметри - 1 шт., пінцет анатомічний довжиною 15 см - 1 шт., ростомір - 1 шт., спірометр - 1 шт., скло збільшувальне (лупа) 1х3 од. виміру - 1 шт., прилад для вимірювання артеріального тиску - 1 шт., стерилізатор повітряний - 1 шт., шприци одноразові 5,0 мл - 50 шт.

Кабінет терапевта: стетофонендоскоп - 1 шт., прилад для вимірювання артеріального тиску - 1 шт., термометр медичний - 10 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 50 шт., тазик ниркоподібний емальований - 2 шт.

Кабінет хірурга: стетофонендоскоп - 1 шт., кутомір - 1 шт., стрічка вимірювальна - 1 шт.

Кабінет невропатолога: молоточок неврологічний - 1 комплект, шпатель для язика прямий двобічний - 5 шт., стрічка вимірювальна - 1 шт., тазик ниркоподібний - 1 шт.

Кабінет психіатра: молоточок неврологічний - 1 комплект.

Кабінет отоларинголога: балон для продування вух (130 мл з наконечником) - 1 шт., крісло Барані - 1 шт., альфактометр для визначення гостроти нюху - 1 шт., отоскоп - 1 шт., лійки вушні №№ 1, 2, 3, 4 - 3 набори, лійка вушна пневматична - 1 шт., заглушувач вушний для дослідження слуху при визначенні однобічної глухоти - 1 шт., дзеркало гортанне діаметром 21 мм - 1 шт. та діаметром 24 мм - 1 шт., дзеркало носоглоткове діаметром 8 мм - 1 шт., дзеркало носове з довжиною губок 60 мм - 5 шт., зонд Воячека гостроконечний - 10 шт., зонд головчастий - 1 шт., зонд головчастий Воячека - 1 шт., зонд вушний з нарізками для вати - 10 шт., камертон на 128 коливань - 1 шт. і на 1024 коливання - 1 шт., манометр вушний простий (отоманометр) - 1 шт., пінцет вигнутий по ребру - 5 шт., рефлектор Сімановського - 1 шт., ручка для вато утримувача - 1 шт., дзеркало - 2 шт., кювет емальований для інструментарію - 4 шт., тазик ниркоподібний - 5 шт., термометр медичний - 1 шт., стерилізатор повітряний - 1 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 15 шт., шприц для промивання порожнин ємністю 150 мл - 1 шт., спиртівка - 1 шт., лійка Зигля - 1 шт.

Кабінет офтальмолога: дзеркальний офтальмоскоп - 1 шт., електричний офтальмоскоп - 1 шт., периметр - 1 шт., тонометр Маклакова - 1 шт., спис офтальмологічний - 1 шт., повікопідіймач великий - 2 шт., зонди для слізного каналу конічні №№ 1, 2, 3 - по 2 шт., лінійки скіаскопічні - 1 набір, лінійка вимірювальна для підбору окулярів - 1 шт., лупа бінокулярна козиркова - 1 шт., оптотипи Поляка - 1 набір, оправа для підбору окулярів - 1 шт., окулярні скельця - 1 набір, освітлювальний апарат для таблиць Головіна-Сівцева з електролампою (нематовою) 40 Вт - 1 шт., світильник офтальмологічний - 1 шт., таблиці Головіна-Сівцева для визначення гостроти зору - 1 комплект, таблиці Рабкіна для дослідження кольоровідчуття - 1 комплект, таблиці контрольні та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору - 1 комплект, тазики ниркоподібні емальовані - 2 шт., еластотонометр очний - 1 шт., шприц 10 мл з двома тупокінцевими канюлями для промивання слізних шляхів - 1 шт.

Кабінет стоматолога: дзеркало зубне - 25 шт., зонд зубний, вигнутий під кутом, - 25 шт., пінцет анатомічний загального призначення - 2 шт., пінцет зубний, вигнутий нестандартний - 25 шт.

Кабінет гінеколога: крісло гінекологічне - 1 шт., світильний пересувний безтіньовий - 1 шт., кріодеструктор - 1 шт., кольпоскоп - 1 шт., набір гінекологічних інструментів для взяття біопсії - 1 шт., набір для взяття матеріалу із CVU - 1 шт.

Кабінет дерматовенеролога: збільшувальне скло (лупа) - 1 шт., предметні скельця - 2 шт., шпателі одноразові - 5 шт.

2. Лікарські засоби.

Розчини (на 50 оглянутих протягом дня): алкаїну - 10,0, фурациліну 1:1000 - 1000,0, тропікаміду 1% - 5,0 (або 0,5% - 5,0), атропіну 1:5000 - 5,0, атропіну 1% - 2,0, флюоресцину 2% - 2,0 (або коларголу 3% - 2,0); пілокарпіну 1%; левоміцетину 0,25% - 10,0, арміну 1:20000 - 2,0, аміаку 10% - 50,0, йоду 5% - 10,0, спирту етилового медичного 70% - 50,0, водного розчину брильянтового зеленого 1% - 10,0.

Стандартні розчини для досліджень:

нюху - розчин оцтової кислоти 0,5%, спирт етиловий медичний 70% - 5,0;

смаку - розчин цукру 4%, 10% та 40% - по 5,0; кухонної солі 2,4%, 5% і 10% - по 5,0; лимонної кислоти 0,01%, 0,02% і 0,03% - по 5,0; хініну сульфату 0,00002%, 0,00003% - по 5,0.

Вата гігроскопічна, серветки стерильні малі у пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, лейкопластир.

3. Господарське майно

Халати медичні - за кількістю лікарів та середнього медичного персоналу, рушники, умивальники, щітки для миття рук, мило (за кількістю лікарських кабінетів); тарілки фарфорові - 4 шт., таз емальований, спиртівка, ширма, кушетки медичні - 6 шт., столи, стільці, вішалки для одягу, халатів, шафи медичні, указка, термометри кімнатні (за кількістю кабінетів).( Додаток 21 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012 )