МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.12.2009 N 1264

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 2009 р.

за N 1275/17291

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Держспецтрансслужбі


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури

N 386 від 19.09.2011 )

Відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"2011-12, з метою врегулювання порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань, які сталися з особовим складом Держспецтрансслужби під час виконання ним обов'язків військової служби, а також аварій, що сталися на об'єктах Держспецтрансслужби, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Держспецтрансслужбі, що додається.

2. Адміністрації Держспецтрансслужби (Мальков М.І.):

2.1. Організувати подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Міністерства транспорту та зв'язку України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони
здоров'я України
Голова Державного
комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці
та гірничого нагляду
Перший заступник керівника СПО
Федерації професійних спілок
України
Василь Шевченко


В.Князевич
С.Сторчак


Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

07.12.2009 N 1264

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 2009 р.

за N 1275/17291

ПОРЯДОК

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Держспецтрансслужбі

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Держспецтрансслужбі.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на військовослужбовців та військовозобов'язаних, які призвані на збори (далі - військовослужбовці), структурних підрозділів Адміністрації, об'єднаних загонів, загонів, окремих загонів, підрозділів охорони, органів забезпечення, навчальних центрів, закладів, підприємств та установ Державної спеціальної служби транспорту (далі - підрозділи Держспецтрансслужби) під час виконання ними обов'язків військової служби.


( Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 386 від 19.09.2011 )

1.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з державними службовцями та працівниками, з якими укладено трудовий договір (контракт) (далі - працівники), під час виконання ними трудових обов'язків, а також групових нещасних випадків, унаслідок яких одночасно отримали травми або загинули працівники, проводяться згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.

1.4. Нещасні випадки, що сталися з курсантами (слухачами), розслідуються відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284.

1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися із військовослужбовцями, працівниками, курсантами (слухачами) не під час виконання ними службових (трудових) обов'язків, проводяться згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 N 270.

II. Розслідування та облік нещасних випадків

2.1. Розслідуванню підлягає раптове погіршення стану здоров'я військовослужбовця, одержання ним поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати військовослужбовцем працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу строком не менше ніж на один робочий день, у разі зникнення військовослужбовця або його смерті під час виконання своїх службових обов'язків (далі - нещасні випадки).

До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї доби) впливу небезпечних факторів та шкідливих речовин.

Гострі професійні захворювання спричиняються дією хімічних речовин, неіонізуючих та іонізуючих випромінювань, значним фізичним навантаженням і перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні, алергічні захворювання.

Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

2.2. Про кожний нещасний випадок потерпілий, військовослужбовець чи працівник, який його виявив або був свідком випадку, повинен негайно повідомити керівника робіт, безпосереднього або іншого прямого начальника потерпілого і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

2.3. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено безпосереднього начальника (керівника) потерпілого чи посадову особу відповідного підрозділу Держспецтрансслужби або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік згідно з цим Порядком протягом місяця після одержання заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси (незалежно від часу, коли стався випадок).

2.4. Начальник (керівник) або посадова особа, яка отримала повідомлення про нещасний випадок, зобов'язані:

а) організувати надання необхідної медичної допомоги потерпілому та забезпечити, за потреби, його негайну доставку до медичного закладу;

б) повідомити за командою про те, що сталося, начальника (керівника) відповідного підрозділу Держспецтрансслужби та підрозділ безпеки життєдіяльності Адміністрації Держспецтрансслужби (далі - сектор безпеки життєдіяльності). У разі якщо потерпілий є військовослужбовцем іншого підрозділу Держспецтрансслужби, слід повідомити начальника (керівника) цього підрозділу, а у випадку профзахворювання - медичний відділ Адміністрації Держспецтрансслужби (далі - медичний відділ);

в) до прибуття комісії з розслідування (комісії зі спеціального розслідування) нещасного випадку необхідно зберегти обстановку на робочому місці та устаткування в такому стані, у якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров'ю особового складу і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

2.5. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби після отримання повідомлення про нещасний випадок, крім випадків зі смертельними наслідками та групових випадків травматизму, наказом призначає комісію з розслідування нещасного випадку (далі - комісія) у складі не менше трьох осіб та організовує розслідування.

2.6. До складу комісії входять один із заступників начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби (голова комісії), керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку начальником (керівником) підрозділу Держспецтрансслужби покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці, безпосередній або прямий начальник підрозділу, де проходить службу потерпілий, а в разі профзахворювання - також керівник (спеціаліст) медичної служби.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не входять до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

2.7. Комісія протягом трьох діб з дати видання наказу зобов'язана:

а) обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

б) установити обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, визначити осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

в) визначити, трапився нещасний випадок під час виконання потерпілим службових обов'язків чи ні;

г) скласти акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Нзв-5 згідно з додатком 1 (далі - акт за формою Нзв-5). У разі якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний із виконанням службових обов'язків, складається акт про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків, за формою Нзв-1 згідно з додатком 2 (далі - акт за формою Нзв-1). Якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний із виконанням службових обов'язків, складається акт про нещасний випадок, не пов'язаний із виконанням службових обов'язків, за формою НПВзв згідно з додатком 3 (далі - акт за формою НПВзв). Зазначені акти надаються на затвердження начальнику (керівнику) підрозділу Держспецтрансслужби, який призначив комісію;

ґ) у разі виявлення профзахворювання, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, скласти, крім акта за формою Нзв-1, картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою Пзв-5 згідно з додатком 4 (далі - картка за формою Пзв-5). Акти за формами Нзв-5 і Нзв-1 (або за формою НПВзв) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом зазначених актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта за формою Нзв-5 і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті за формою Нзв-5.

У випадках, зазначених у пункті 2.24 цього Порядку, або у разі необхідності проведення лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено начальником (керівником) підрозділу Держспецтрансслужби, який призначив комісію, але не більше ніж на місяць, про що начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби, де стався нещасний випадок, видає наказ.

2.8. Комісія з розслідування нещасного випадку має право:

а) одержувати письмові та усні пояснення від усіх осіб, які причетні до нещасного випадку, для з'ясування його обставин та причин;

б) залучати, за погодженням з відповідним начальником (керівником), до участі в розслідуванні необхідних спеціалістів підрозділів Держспецтрансслужби, інших установ і організацій;

в) порушувати перед відповідним начальником (керівником) клопотання про проведення додаткових технічних розрахунків, лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт, необхідних для всебічного і об'єктивного розслідування.

2.9. Комісія з розслідування визнає, що нещасний випадок стався під час виконання службових обов'язків, якщо він стався:

а) під час виконання державних обов'язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов'язки не були пов'язані з військовою службою;

б) на території підрозділу Держспецтрансслужби або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

в) на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби;

г) за межами підрозділу Держспецтрансслужби, якщо перебування там відповідає обов'язкам військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного начальника (керівника);

ґ) під час виконання обов'язку з урятування людського життя, охорони державної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку.

2.10. Нещасні випадки, пов'язані з нанесенням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство особи під час виконання службових (посадових) обов'язків незалежно від того, чи порушено кримінальну справу, розслідуються відповідно до цього Порядку. Такі випадки визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків (крім випадків, що сталися з особистих мотивів).

2.11. Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров'я особи під час виконання нею службових (посадових) обов'язків (у разі відсутності умов, зазначених у пункті 2.12 цього Порядку), визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків за умови, що погіршення стану здоров'я особи сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, була протипоказана йому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Медичний висновок щодо зв'язку погіршення стану здоров'я особи з впливом на неї небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров'я особи виконувати зазначену роботу видається військово-лікарською комісією за місцем лікування потерпілого на запит керівника підрозділу Держспецтрансслужби або голови комісії.

2.12. Комісія визнає, що нещасний випадок трапився не під час виконання службових обов'язків військовослужбовцем, якщо він стався:

а) не під час виконання службових обов'язків;

б) унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи іншими отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин із службовою метою; унаслідок порушення вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або в період, коли потерпілого, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, було відсторонено від служби в установленому порядку до настання нещасного випадку;

в) під час використання ним в особистих інтересах транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать підрозділам Держспецтрансслужби або використовуються ними;

г) під час скоєння злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду;

ґ) у разі природної смерті або самогубства (крім випадків, зазначених у пункті 2.11 цього Порядку), що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та органів прокуратури.

2.13. До першого примірника акта за формою Нзв-5 додаються: примірник акта за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв), примірник картки за формою Пзв-5 - у разі профзахворювання, пояснення свідків та потерпілого (у разі їх наявності), витяги з нормативно-правових актів, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують місце події, стан технічних засобів (транспорту, устаткування, апаратури тощо), медичний висновок щодо здоров'я потерпілого, наявності в його організмі алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин (далі - матеріали розслідування).

2.14. Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв), реєструються у підрозділі Держспецтрансслужби у журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків, згідно з додатком 5.

2.15. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби, який призначив комісію, протягом трьох діб після одержання матеріалів розслідування повинен розглянути та затвердити примірники актів за формами Нзв-5 і Нзв-1 (або за формою НПВзв) та примірник картки за формою Пзв-5 - у разі виявлення професійного захворювання.

2.16. Примірники затверджених актів не пізніше трьох діб з моменту закінчення розслідування видаються потерпілому або особі, яка представляє його інтереси, а також надсилаються:

а) завідувачу сектору безпеки життєдіяльності - акти за формами Нзв-5 та Нзв-1 (або за формою НПВзв);

б) начальнику (керівнику) структурного підрозділу (сектору, відділу, ділянки), де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також додаються до особової справи потерпілого.

На вимогу потерпілого начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби зобов'язаний ознайомити потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Нзв-1 надсилається разом з примірником картки за формою Пзв-5 до медичного відділу.

2.17. Перші примірники актів за формами Нзв-5 та Нзв-1 (або за формою НПВзв), картки за формою Пзв-5 - у разі виявлення профзахворювання, матеріали розслідування підлягають зберіганню у підрозділі Держспецтрансслужби протягом 45 років, у разі його реорганізації вони підлягають передачі правонаступникові, який бере на облік ці нещасні випадки, а за його відсутності - до державного архіву. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх зазначених у ньому заходів, але не менше ніж п'ять років.

2.18. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби, де взято на облік нещасний випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку згідно з додатком 6 і в десятиденний строк надсилає його посадовим особам, яким надсилався акт за формою Нзв-1.

Повідомлення про наслідки нещасного випадку обов'язково долучається до акта за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв) і підлягає зберіганню разом з ним відповідно до вимог цього Порядку.

2.19. Нещасний випадок, що стався у підрозділі Держспецтрансслужби із військовослужбовцем іншого підрозділу під час виконання ним завдання начальника (керівника), розслідується комісією, призначеною підрозділом Держспецтрансслужби, де стався нещасний випадок, за участю представників підрозділу Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є потерпілий.

Такий нещасний випадок береться на облік підрозділом Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є потерпілий.

Структурний підрозділ, де стався нещасний випадок, зберігає в себе один примірник затвердженого акта за формою Нзв-1 протягом періоду, необхідного для виконання передбачених актом заходів щодо запобігання подібним випадкам, але не менше ніж один рік.

2.20. Нещасний випадок, що стався із військовослужбовцем, який тимчасово був відряджений у встановленому порядку до іншого підрозділу Держспецтрансслужби, розслідується і береться на облік підрозділом, до якого цього військовослужбовця було відряджено.

2.21. Нещасний випадок, що стався із військовослужбовцем, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підрозділу Держспецтрансслужби, на території, об'єкті, ділянці іншого підрозділу, розслідується і береться на облік підрозділом, військовослужбовцем якого є потерпілий. У розслідуванні бере участь представник підрозділу, на території якого стався нещасний випадок.

2.22. Нещасні випадки з курсантами (слухачами), що сталися під час виконання ними службових завдань, робіт у підрозділі Держспецтрансслужби під керівництвом їх посадових осіб або в період проходження практики, виконання навчально-практичних робіт, розслідуються і беруться на облік підрозділом Держспецтрансслужби, в якому відбуваються зазначені заходи. У розслідуванні повинен брати участь представник навчального закладу.

2.23. Нещасні випадки, що сталися з курсантами (слухачами), які виконували у підрозділі Держспецтрансслужби службове завдання чи роботу під керівництвом представника навчального закладу, розслідуються навчальним закладом разом з представником підрозділу Держспецтрансслужби і беруться на облік навчальним закладом.

2.24. Нещасні випадки, що сталися із військовослужбовцями внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, аварій чи подій на транспорті, розслідуються відповідно до вимог цього Порядку з обов'язковим використанням матеріалів розслідування відповідних державних органів.

Відомості про обставини і причини аварій та подій на транспорті, що призвели до нещасних випадків, а також про осіб, які порушили вимоги законодавства України, незалежно від того, чи порушено кримінальну справу, передаються відповідними органами в десятиденний строк після закінчення розслідування до підрозділу Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є потерпілий.

Притягнення до відповідальності водія за порушення вимог безпеки руху, внаслідок якого стався нещасний випадок, не може бути підставою для відмови у складанні акта за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв).

2.25. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями в період відрядження за кордон, розслідуються відповідно до вимог цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

2.26. Контроль за своєчасним і об'єктивним розслідуванням нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснює начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби, а також завідувач сектору безпеки життєдіяльності відповідно до його компетенції та повноважень.

Завідувач сектору безпеки життєдіяльності має право вимагати від начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби складання акта за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв) чи його перегляду, якщо встановлено, що допущено порушення вимог цього Порядку або інших нормативно-правових актів про охорону праці.

Завідувач сектору безпеки життєдіяльності має право за потреби (у разі надходження скарги, незгоди з висновками розслідування обставин та причин нещасного випадку або його приховування від розслідування тощо) вимагати проведення розслідування нещасного випадку і видавати обов'язкові для виконання начальником (керівником) підрозділу Держспецтрансслужби приписи за установленою формою Нзв-9 згідно з додатком 7 щодо необхідності складання акта за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв) та взяття нещасного випадку на облік.

2.27. У разі відмови посадових осіб підрозділу Держспецтрансслужби скласти акт про нещасний випадок за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв) чи незгоди потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта розслідування нещасного випадку, акта за формою Нзв-1 питання вирішується відповідно до чинного законодавства України.

III. Спеціальне розслідування нещасних випадків

3.1. Спеціальному розслідуванню нещасних випадків підлягають:

а) нещасні випадки із смертельними наслідками;

б) групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше військовослужбовцями, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження здоров'я потерпілих;

в) випадки смерті у підрозділі Держспецтрансслужби;

г) випадки зникнення військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків;

ґ) нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

3.2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним наслідком, зникнення військовослужбовця, випадок смерті у підрозділі Держспецтрансслужби начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби зобов'язаний негайно доповісти усно (по телефону) і надіслати повідомлення про нещасний випадок за формою згідно з додатком 8:

а) територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підрозділу Держспецтрансслужби;

б) за підпорядкованістю в установленому в Держспецтрансслужбі порядку надання позачергових донесень;

в) завідувачу сектору безпеки життєдіяльності;

г) органу відповідної прокуратури за місцем настання нещасного випадку.

Повідомлення про нещасний випадок також надсилається і в тому випадку, коли смерть потерпілого настала внаслідок раніше одержаної травми. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється згідно з цим Порядком з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

3.3. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком, зникнення військовослужбовця та випадку смерті в підрозділі Держспецтрансслужби проводиться комісією із спеціального розслідування нещасного випадку (далі - спеціальна комісія), яка призначається наказом начальника (керівника) органу Держспецтрансслужби, якому підпорядкований підрозділ, де стався нещасний випадок.

Головою спеціальної комісії призначається посадова особа за рішенням начальника (керівника) органу Держспецтрансслужби, що призначив комісію.

До складу спеціальної комісії входять:

керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку покладено наказом керівника виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці підрозділу Держспецтрансслужби, до сфери управління якого належить підрозділ, де стався нещасний випадок;

представник підрозділу Держспецтрансслужби, до сфери управління якого належить підрозділ, де стався нещасний випадок;

керівник (безпосередній або прямий начальник) структурного підрозділу, де проходив (проходить) службу потерпілий;

представник підрозділу по роботі з особовим складом, у якому стався нещасний випадок;

представник санітарно-епідеміологічного закладу - у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння);

психолог - у разі спроби чи скоєння самогубства потерпілим;

інші посадові особи Держспецтрансслужби за рішенням керівництва.

У разі розслідування групового нещасного випадку, коли серед потерпілих є державний службовець чи працівник, з яким укладено трудовий договір, до складу спеціальної комісії входять, за згодою, представники Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і профспілкової організації, членом якої є потерпілий. Головою такої комісії призначається посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (за згодою).

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не входять до складу спеціальної комісії, але мають право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, викладати особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови спеціальної комісії інформацію про хід проведення розслідування.

3.4. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом 10 робочих днів з дати видання наказу про призначення розслідування. У разі необхідності установлений строк може бути продовжений Головою Адміністрації Держспецтрансслужби.

3.5. Спеціальна комісія зобов'язана:

а) обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від начальника (керівника) особового складу підрозділу Держспецтрансслужби, потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього;

б) з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

в) визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

г) установити осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

ґ) визначити, пов'язаний цей випадок з виконанням службових обов'язків чи ні;

д) зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, особами, які представляють їх інтереси, з метою з'ясування соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, внесення пропозицій відповідним органам щодо їх розв'язання, а також надання роз'яснень потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) стосовно їх прав у зв'язку з настанням нещасного випадку.

3.6. У разі потреби проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи для установлення причин нещасного випадку і розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби зобов'язаний за рішенням спеціальної комісії утворити експертну комісію із залученням до неї за рахунок коштів підрозділу Держспецтрансслужби експертів-спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій.

Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця події та проведення необхідних розрахунків експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладаються обставини, визначаються причини травмування, зазначаються допущені порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, а також заходи щодо запобігання подібним випадкам.

3.7. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби, де стався нещасний випадок, зобов'язаний:

а) забезпечити належні умови і сприяти роботі спеціальної комісії;

б) зробити, на вимогу комісії зі спеціального розслідування, фотознімки місця нещасного випадку, пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також надати технічну документацію та інші необхідні матеріали;

в) надати транспорт, засоби зв'язку, службові приміщення для роботи комісії;

г) організувати, у разі розслідування випадків гострого професійного захворювання (отруєння), проведення медичного обстеження особового складу, який працює на ділянці, де сталося захворювання (отруєння);

ґ) забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і випробувань, виконання технічних розрахунків та інших робіт;

д) організувати друкування, тиражування й оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування нещасного випадку, передбачених пунктом 3.11 цього Порядку.

3.8. За результатами спеціального розслідування складаються акти за формами Нзв-5, Нзв-1 (або за формою НПВзв) стосовно кожного потерпілого, а також оформляються інші матеріали, передбачені пунктом 3.11 цього Порядку, у тому числі картка обліку професійного захворювання (отруєння) на кожного потерпілого, якщо нещасний випадок пов'язаний з гострим професійним захворюванням (отруєнням).

У разі нещасного випадку, який стався внаслідок аварії, в акті за формою Нзв-5 зазначаються категорія аварії та розмір заподіяної під час цієї аварії матеріальної шкоди.

Примірники актів за формами Нзв-5, Нзв-1 (або за формою НПВзв) підписуються головою і усіма членами спеціальної комісії протягом п'яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування.

У разі незгоди зі змістом актів член комісії у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до акта і є його невід'ємною частиною, про що зазначається в акті за формою Нзв-5.

3.9. Якщо комісія із спеціального розслідування випадку зникнення військовослужбовця під час виконання ним службових обов'язків дійде висновку, що зникнення військовослужбовця зумовлено настанням нещасного випадку, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, акт за формою Нзв-5 з таким висновком комісії видається сім'ї цього військовослужбовця або особі, яка представляє його інтереси, для звернення до суду із заявою про оголошення військовослужбовця померлим.

Після оголошення судом військовослужбовця померлим посадова особа, яка призначила комісію із спеціального розслідування цього випадку, відповідно до акта за формою Нзв-5 визнає цей випадок пов'язаним з виконанням службових обов'язків і складає акт за формою Нзв-1.

3.10. Посадова особа, яка призначила комісію із спеціального розслідування, повинна розглянути і затвердити примірники актів за формами Нзв-5 та Нзв-1 (або за формою НПВзв) протягом доби після надходження матеріалів спеціального розслідування.

3.11. До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку належать:

а) копія наказу про утворення комісії зі спеціального розслідування;

б) примірник акта за формою Нзв-5;

в) примірник акта за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв) на кожного потерпілого окремо;

г) ескіз місця нещасного випадку, що стався, за формою згідно з додатком 9, необхідні плани, схеми, фотознімки місця події, пошкодженого об'єкта, транспортного засобу, обладнання, устаткування тощо;

ґ) протокол огляду місця нещасного випадку, що стався, за формою згідно з додатком 10;

д) протокол рішення спеціальної комісії про розподіл функцій між членами цієї комісії;

е) висновки експертиз (науково-технічної, медичної тощо), якщо за рішенням комісії зі спеціального розслідування вони проводилися;

є) медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність в його організмі алкоголю чи наркотиків (за потреби);

ж) протокол опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою згідно з додатком 11;

з) пояснювальна записка потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), за формою згідно з додатком 12;

и) копії документів про проходження потерпілим навчання, інструктажів з охорони праці та перевірки знань щодо безпечного виконання робіт під час виконання службових обов'язків;

і) копії актів перевірок та приписів, що стосуються нещасного випадку, виданих спеціалістами підрозділів безпеки життєдіяльності до настання нещасного випадку і під час його розслідування;

ї) нормативно-правові акти про охорону праці, особисту безпеку, вимоги яких були порушені;

й) довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком, та надання потерпілому чи членам його сім'ї матеріальної допомоги;

к) копія наказу начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби згідно з пунктом 3.12 цього Порядку.

3.12. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби у п'ятиденний строк після затвердження акта за формою Нзв-5 зобов'язаний:

а) видати наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів та запобігання виникненню подібних випадків, а також притягти згідно із чинним законодавством до відповідальності посадових осіб, які порушили вимоги законодавства про охорону праці, посадових інструкцій. Про виконання запропонованих заходів письмово доповісти до сектору безпеки життєдіяльності;

б) надіслати копії матеріалів, зазначених у пункті 3.11 цього Порядку, до органів прокуратури та сектору безпеки життєдіяльності.

Примірники затверджених актів за формами Нзв-5, Нзв-1 (або за формою НПВзв) надсилаються потерпілому або членам його сім'ї, особі, яка представляє його інтереси, начальнику (керівнику) структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам та долучаються до особової справи потерпілого.

Матеріали розслідування залишаються у підрозділі Держспецтрансслужби і зберігаються протягом 45 років.

3.13. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є потерпілий, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи спеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження посадових осіб, які є членами спеціальної комісії або залучені до її роботи, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.14. У разі надходження скарги або незгоди з висновками спеціальної комісії щодо обставин та причин нещасного випадку Голова Адміністрації Держспецтрансслужби має право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування такого випадку спеціальною комісією в іншому складі і за результатами її роботи скасувати висновки попередньої спеціальної комісії.

3.15. У разі незгоди начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби, потерпілого або члена його сім'ї чи особи, яка представляє його інтереси, із змістом затвердженого акта за формами Нзв-5, Нзв-1 (або за формою НПВзв) рішення спеціальної комісії може бути оскаржено у судовому порядку.

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі до нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2007 N 370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2007 за N 902/14169.

IV. Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь військовослужбовців

4.1. Усі вперше виявлені випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь (далі - професійне захворювання) підлягають розслідуванню. Професійний характер захворювання визначається відповідно до Переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1662, експертною комісією спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, перелік яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2003 N 133z0283-03 "Про затвердження Переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань", зареєстрованим у Мін'юсті 10.04.2003 за N 283/7604.

4.2. Причинний зв'язок професійних захворювань військовослужбовців підрозділів Держспецтрансслужби під час виконання ними службових обов'язків визначається військово-лікарськими комісіями (далі - ВЛК) на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов служби, що складаються органом Державного санітарно-епідеміологічного нагляду за територіальним принципом незалежно від відомчого підпорядкування.

4.3. На кожного потерпілого від професійного захворювання ВЛК складається повідомлення про профзахворювання (отруєння) за формою згідно з додатком 13. Протягом трьох діб після встановлення остаточного діагнозу професійного захворювання повідомлення надсилається до підрозділу Держспецтрансслужби, виробничі чинники якого сприяли виникненню професійного захворювання, та до медичного відділу.

4.4. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби, одержавши повідомлення про професійне захворювання, призначає розслідування причин кожного випадку професійного захворювання, яке проводиться комісією у складі, зазначеному в пункті 2.6 цього Порядку, протягом десяти робочих днів.

4.5. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби зобов'язаний надати комісії дані лабораторних досліджень шкідливих факторів умов виконання службових обов'язків з показниками інструментальних вимірювань, необхідну документацію (технологічні регламенти, вимоги і нормативи з безпеки умов виконання службових обов'язків), забезпечити комісію приміщенням, транспортом і засобами зв'язку, організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування.

4.6. Комісія зобов'язана:

розподілити функції між членами комісії;

розглянути питання про необхідність залучення до її роботи експертів;

провести розслідування обставин та причин виникнення професійного захворювання;

скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою Пзв-4 згідно з додатком 14 (далі - акт за формою Пзв-4), у якому зазначаються заходи щодо запобігання впливу шкідливих факторів, що сприяють розвитку професійних захворювань, та забезпечення нормалізації умов служби, а також визначаються особи, які винні в порушенні норм (правил, гігієнічних регламентів тощо).

4.7. Комісія проводить гігієнічну оцінку відповідності умов виконання службових обов'язків хворого (ураженого) вимогам санітарно-гігієнічних норм за матеріалами раніше проведених обстежень і досліджень робочих місць, одержує письмові пояснення начальників (керівників) та військовослужбовців з питань, що пов'язані з розслідуванням обставин виникнення професійного захворювання. Примірники акта за формою Пзв-4 затверджуються начальником (керівником) підрозділу Держспецтрансслужби, який призначив комісію.

4.8. Примірники затверджених актів не пізніше трьох діб з моменту закінчення розслідування видаються потерпілому або особі, яка представляє його інтереси, а також надсилаються до підрозділів, зазначених у пункті 2.16 цього Порядку.

За результатами розслідування начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби здійснює розгляд та аналіз обставин виникнення професійного захворювання.

4.9. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінчення розслідування причин виникнення професійного захворювання розглянути його матеріали та видати наказ про заходи щодо запобігання професійним захворюванням, а також про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталися порушення санітарно-гігієнічних норм і правил, що призвели до виникнення професійного захворювання.

Про вжиття заходів щодо запобігання професійним захворюванням, запропонованих комісією, начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби в строк, зазначений в акті за формою Пзв-4, письмово інформує медичний відділ.

У разі втрати військовослужбовцем працездатності внаслідок професійного захворювання медичний відділ за рішенням начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби направляє потерпілого на ВЛК для розгляду питання про можливість подальшого проходження служби в Держспецтрансслужбі за відповідною спеціальністю.

4.10. Контроль за правильним та своєчасним розслідуванням причин виникнення професійного захворювання, оформленням документації, а також виконанням заходів щодо усунення причин, що призвели до професійного захворювання, здійснює медичний відділ.

4.11. Розслідування випадків професійних захворювань у військовослужбовців, які направлені для виконання обов'язків військової служби за межі підрозділу Держспецтрансслужби, проводиться комісією з розслідування причин професійних захворювань під головуванням начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби.

4.12. У разі виявлення професійного захворювання у військовослужбовця, який був відряджений до підрозділу Держспецтрансслужби, начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби, де виявлено захворювання, повинен протягом трьох діб повідомити про це начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є потерпілий. У роботі комісії обов'язково бере участь представник підрозділу Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є потерпілий.

4.13. Реєстрація та облік професійних захворювань військовослужбовців, які направлені для виконання обов'язків військової служби за межі підрозділу Держспецтрансслужби, здійснюються підрозділом Держспецтрансслужби за місцем основної служби хворого та медичним відділом.

4.14. Реєстрація та облік професійних захворювань ведуться в журналі обліку професійних захворювань (отруєнь) підрозділу Держспецтрансслужби за формою згідно з додатком 15 та у медичному відділі на підставі повідомлення про професійне захворювання і акта професійного захворювання. У журналі обліку професійних захворювань також зазначається ступінь втрати працездатності кожного військовослужбовця, у якого виявлено професійне захворювання.

V. Розслідування та облік аварій

5.1. Розслідування аварій проводиться в разі, коли сталася:

а) аварія першої категорії, внаслідок якої:

загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;

стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони об'єктів Держспецтрансслужби;

збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі більше ніж у 10 разів;

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я особового складу підрозділу Держспецтрансслужби чи населення;

повністю зруйновано і вийшло з ладу обладнання, устаткування котлонагляду, вантажопідіймальних механізмів та підйомників, що створило загрозу для життя і здоров'я особового складу підрозділу Держспецтрансслужби чи населення;

б) аварія другої категорії, внаслідок якої:

загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;

має місце пошкодження обладнання, устаткування котлонагляду, вантажопідіймальних механізмів та підйомників, що призвело до зупинення роботи, при цьому будівлі та споруди не пошкоджено.

5.2. Особа, яка стала свідком виникнення аварії, повинна негайно повідомити про це безпосереднього керівника робіт або начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби, сектор безпеки життєдіяльності, які зобов'язані поінформувати керівництво Держспецтрансслужби.

5.3. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби повинен діяти згідно з планом ліквідації аварії, вжити першочергових заходів щодо рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобігання в подальшому поширенню аварії, установлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей. Якщо відновлювальні роботи необхідні, то обладнання чи споруди, що підлягають відновленню, повинні бути сфотографовані до початку розслідування аварії, всі речові докази, що характеризують аварію, збережені, а експлуатаційна документація - вилучена та опечатана особисто начальником (керівником) підрозділу Держспецтрансслужби.

5.4. Керівництво Держспецтрансслужби зобов'язане повідомити про аварію Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та органи прокуратури за місцем виникнення аварії.

5.5. Розслідування аварії, що спричинила нещасні випадки, проводиться згідно з пунктами 2.1-3.15 цього Порядку.

Розслідування аварії першої або другої категорії з груповим нещасним випадком чи нещасним випадком із смертельним наслідком проводиться комісією, що призначається наказом Міністерства транспорту та зв'язку України.

У разі розслідування аварії, яка не спричинила групового нещасного випадку чи нещасного випадку із смертельним наслідком, комісія з розслідування призначається наказом начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби, де сталася аварія.

5.6. Під час розслідування комісія визначає характер аварії, з'ясовує обставини, що стали її причиною, установлює факти порушення вимог законів України та інших нормативно-правових актів, правил експлуатації устаткування та технологічних регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів і конструкцій, їх відповідність вимогам технічних умов, нормативних документів та проекту, установлює осіб, діяльність або бездіяльність яких призвела до аварії, визначає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним аваріям.

5.7. Комісія зобов'язана протягом десяти робочих днів розслідувати обставини і причини аварії та скласти акт за формою Нзв-5.

У разі необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи зазначений строк може бути продовжений начальником (керівником) Держспецтрансслужби, який призначив комісію з розслідування.

5.8. За результатами розслідування аварії видається наказ, яким на підставі висновків комісії затверджуються заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягуються до відповідальності особи, які порушили вимоги чинного законодавства, правил безпеки.

5.9. Матеріали розслідування аварії складаються з документів, зазначених у пункті 3.11 цього Порядку, а також доповідної записки начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби про роботу аварійно-рятувальних служб або підрозділів державної пожежної охорони, якщо вони залучалися до ліквідації цієї аварії.

У разі розслідування аварії, що не спричинила нещасних випадків, примірник акта за формою Нзв-5 зберігається в підрозділі Держспецтрансслужби до завершення виконання заходів, визначених комісією, але не менше ніж два роки.

5.10. Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби зобов'язаний проаналізувати причини аварії та вжити заходів щодо запобігання таким випадкам.

5.11. Якщо аварія сталася через проектні недоробки або конструктивні недоліки устаткування, виявлені під час розслідування, то до участі в роботі комісії з розслідування аварії залучаються представники підприємств та організацій, які розробляли і виготовляли це устаткування, за їх згодою.

5.12. Облік аварій першої і другої категорій ведуть підрозділи Держспецтрансслужби з реєстрацією у журналі реєстрації аварій за формою згідно з додатком 16.

5.13. Контроль та нагляд за своєчасним і об'єктивним розслідуванням, документальним оформленням та обліком аварій, виконанням заходів щодо усунення їх причин покладається на сектор безпеки життєдіяльності.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, несуть відповідальність згідно із законодавством України за несвоєчасне і необ'єктивне їх розслідування, а також за обґрунтованість прийнятих рішень.

6.2. Підрозділи Держспецтрансслужби ведуть облік усіх нещасних випадків, про які складено акти за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв).

6.3. Сектор безпеки життєдіяльності здійснює облік нещасних випадків, що сталися в підрозділах Держспецтрансслужби, групових нещасних випадків та випадків зі смертельними наслідками, що трапилися з особовим складом під час виконання трудових обов'язків та обов'язків військової служби.

6.4. Особи, які допустили порушення або не виконують вимоги цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови
Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-майор
С.Затолокін

Додаток 1

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                            Форма Нзв-5
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                      (посада начальника
                     (керівника) підрозділу
                   ____________________________
                     Держспецтрансслужби)
                   ________ __________________
                   (підпис)   (ініціали
                          та прізвище)
                   "__" ____________ 20___ року
                   М.П.

АКТ

(спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

"___" ___________ 20__ року о ___ год. ____ хв.

у ________________________________________________________________
     (найменування підрозділу Держспецтрансслужби,
     де стався (сталася) нещасний випадок (аварія))
   _____________________     _______________________________
   (дата складання акта)       (місце складання акта)
Комісія, призначена наказом від "____" __________ 20__ року N ____
_________________________________________________________________,
     (найменування підрозділу Держспецтрансслужби,
          в якому призначено комісію)
у складі голови комісії _________________________________________,
              (військове звання, прізвище, ім'я
                 та по батькові, посада)
членів комісії: _________________________________________________,
            (військове звання, прізвище, ім'я
               та по батькові, посада)
за участю ________________________________________________________
     (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада)
провела у період з "__" ______ 20__ року до "__" _______ 20__ року
(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався
(сталася) ________________________________________________________
     (зазначаються місце події і кількість потерпілих, у тому
__________________________________________________________________
         числі зі смертельним наслідком)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, звання, посада, календарна вислуга років на цій посаді (за професією), час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, медичного огляду (профвідбору). Наслідки нещасного випадку.

У разі групових нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого.

Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, сімейні відносини, рід занять). Ці відомості можуть бути викладені у формі таблиці.

Відомості про членів сім'ї зазначаються тільки в разі нещасних випадків із смертельним наслідком.

2. Характеристика об'єкта та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

У стислій характеристиці об'єкта та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), наводяться відомості про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта (устаткування) до настання нещасного випадку.

Описується стан об'єкта (ділянки), устаткування (конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед нещасним випадком (аварією), а також надається висновок про їх відповідність нормативним вимогам.

Зазначається наявність аналогічних нещасних випадків (аварій), якщо вони раніше мали місце в підрозділі Держспецтрансслужби. Описується організація роботи з охорони праці в підрозділі Держспецтрансслужби і її недоліки.

Якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, то до цього розділу акта додатково вносяться дані про категорію аварії, розмір загальної шкоди, заподіяної аварією (в гривнях).

3. Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

Описуються події, що відбувалися, та роботи, які проводилися до настання нещасного випадку (аварії), зазначається, як проходив процес роботи під час виконання службових обов'язків, хто керував роботами і які він давав указівки, дії потерпілого (потерпілих) та інших осіб, пов'язані з нещасним випадком (аварією).

Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні та шкідливі фактори, що впливали на потерпілого під час служби, вказується конкретно машина, інструмент, устаткування, експлуатація яких призвела до нещасного випадку, наявність небезпечних умов і небезпечні дії потерпілого або інших осіб, характер аварії. Перераховуються заходи, вжиті для ліквідації аварії (якщо вона мала місце) відповідно до плану ліквідації аварії.

4. Причини нещасного випадку (аварії)

Наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення граничнодопустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, невідповідність і недостатність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту чинним вимогам, якщо ці причини вплинули на подію. Після кожної причини вказується, які конкретно вимоги законодавства та нормативно-правових актів, інструкцій з безпечного виконання робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються узагальнені результати перевірки підрозділу відповідними органами нагляду та контролю.

5. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку (аварії)

Заходи можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені в тексті із зазначенням їх змісту, термінів виконання і посадових осіб, які відповідають за їх своєчасне виконання.

Запропоновані заходи повинні включати заходи щодо:

ліквідації наслідків аварії (у разі потреби);

усунення безпосередніх причин нещасного випадку і запобігання подібним випадкам.

6. Висновок комісії

У висновку зазначається, чи вважається (не вважається) пов'язаним з виконанням службових обов'язків нещасний випадок, складається акт за формою Нзв-1 або НПВзв. Відомості про осіб, у тому числі потерпілого, сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, параграфів та пунктів).

Надаються пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Робиться запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою з'ясування соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозицій щодо їх розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з настанням нещасного випадку.

7. Перелік матеріалів, що додаються

 Голова комісії   ______________ ______________________________
            (підпис)     (ініціали, прізвище)
 Члени комісії:   ______________ ______________________________
            (підпис)     (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                            Форма Нзв-1
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                      (посада начальника
                     (керівника) підрозділу
                   ____________________________
                     Держспецтрансслужби)
                   ________ __________________
                   (підпис)   (ініціали
                          та прізвище)
                   "__" _____________ 20__ року
                   М.П.

АКТ

про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків

__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
   1. Дата і час нещасного випадку _____________________________
                     (число, місяць, рік,
                      година, хвилина)
   2. Підрозділ Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є
потерпілий _______________________________________________________
                (найменування)
   2.1. Адреса     підрозділу     Держспецтрансслужби,
військовослужбовцем якого є потерпілий:
 область ________________________________________________________;
 район __________________________________________________________;
 населений пункт _________________________________________________
   3. Місце нещасного випадку __________________________________
   4. Відомості про потерпілого:
 стать (чоловіча, жіноча) _______________________________________;
 число, місяць, рік народження __________________________________;
 посада, військове звання _______________________________________;
 стаж служби (загальний) ________________________________________;
 стаж служби за посадою __________________________________________
   5. Проведення навчання з потерпілим та інструктажу з охорони
праці
   5.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання
якої стався нещасний випадок _____________________________________
                   (число, місяць, рік)
   5.2. Проведення інструктажів:
   вступного __________________________________________________;
             (число, місяць, рік)
   первинного _________________________________________________;
             (число, місяць, рік)
   повторного _________________________________________________;
             (число, місяць, рік)
   цільового ___________________________________________________
             (число, місяць, рік)
   5.3. Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час
виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної
небезпеки) _______________________________________________________
               (число, місяць, рік)
   6. Проходження медоглядів:
   попередного ________________________________________________;
             (число, місяць, рік)
   періодичного ________________________________________________
             (число, місяць, рік)
   7. Обставини, за яких стався нещасний випадок _______________
__________________________________________________________________
   7.1. Вид події ______________________________________________
   7.2. Шкідливий фактор та його значення ______________________
   8. Причини нещасного випадку ________________________________
   9. Устаткування, машини, механізми,  транспортні  засоби,
експлуатація яких призвела до нещасного випадку __________________
__________________________________________________________________
       (найменування, тип, марка, рік випуску)
   10. Медичний  висновок  про  діагноз ушкодження здоров'я
потерпілого, у тому числі зазначити, чи перебував потерпілий у
стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння (так, ні) ___________
   11. Особи,  які  порушили  вимоги  законодавства  та
нормативно-правових актів     (працівники     підрозділу
Держспецтрансслужби, сторонньої організації,  сторонні  особи,
потерпілий) ______________________________________________________
           (посада, військове звання, ініціали,
__________________________________________________________________
      прізвище, порушені вимоги з охорони праці)
   12. Свідки нещасного випадку ________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
       місце служби, постійне місце проживання)
   13. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст заходів |   Термін   |Виконавець | Відмітка про |
|з/п |       |  виконання  |      |  виконання  |
|----+--------------+----------------+-----------+---------------|
| 1 |   2    |    3    |   4   |    5    |
|----+--------------+----------------+-----------+---------------|
|  |       |        |      |        |
------------------------------------------------------------------
   14. Наслідки нещасного випадку
__________________________________________________________________
         (потерпілий одужав, визнаний ВЛК
__________________________________________________________________
 непридатним або обмежено непридатним до військової служби, помер)
 Голова комісії __________________________________________________
             (посада, військове звання, підпис,
                ініціали та прізвище)
 Члени комісії: __________________________________________________
             (посада, військове звання, підпис,
                ініціали та прізвище)

Додаток 3

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                            Форма НПВзв
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                      (посада начальника
                     (керівника) підрозділу
                   ____________________________
                     Держспецтрансслужби)
                   ________ __________________
                   (підпис)   (ініціали
                          та прізвище)
                   "__" _____________ 20__ року
                   М.П.

АКТ

про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням службових обов'язків

__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
   1. Дата і час нещасного випадку _____________________________
                     (число, місяць, рік,
                      година, хвилина)
   2. Підрозділ Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є
потерпілий _______________________________________________________
                (найменування)
   2.1. Адреса     підрозділу     Держспецтрансслужби,
військовослужбовцем якого є потерпілий:
 область ________________________________________________________;
 район __________________________________________________________;
 населений пункт _________________________________________________
   3. Місце нещасного випадку __________________________________
   4. Відомості про потерпілого:
 стать (чоловіча, жіноча) _______________________________________;
 число, місяць, рік народження __________________________________;
 посада, військове звання _______________________________________;
 стаж служби (загальний) ________________________________________;
 стаж служби за посадою __________________________________________
   5. Проведення навчання з потерпілим та інструктажу з охорони
праці
   5.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання
якої стався нещасний випадок _____________________________________
                  (число, місяць, рік)
   5.2. Проведення інструктажів:
   вступного __________________________________________________;
              (число, місяць, рік)
   первинного _________________________________________________;
              (число, місяць, рік)
   повторного _________________________________________________;
              (число, місяць, рік)
   цільового ___________________________________________________
              (число, місяць, рік)
   5.3. Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час
виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної
небезпеки) _______________________________________________________
               (число, місяць, рік)
   6. Проходження медоглядів:
 попереднього ___________________________________________________;
              (число, місяць, рік)
   періодичного ________________________________________________
              (число, місяць, рік)
   7. Обставини, за яких стався нещасний випадок _______________
__________________________________________________________________
   7.1. Вид події ______________________________________________
   7.2. Шкідливий фактор та його значення ______________________
   8. Причини нещасного випадку ________________________________
   9. Устаткування,  машини,  механізми, транспортні засоби,
експлуатація яких призвела до нещасного випадку __________________
__________________________________________________________________
       (найменування, тип, марка, рік випуску)
   10. Медичний висновок про  діагноз  ушкодження  здоров'я
потерпілого, у тому числі зазначити, чи перебував потерпілий у
стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння (так, ні) ___________
   11. Особи,  які  порушили  вимоги  законодавства  та
нормативно-правових актів     (працівники     підрозділу
Держспецтрансслужби, сторонньої організації,  сторонні  особи,
потерпілий) ______________________________________________________
           (посада, військове звання, ініціали,
__________________________________________________________________
      прізвище, порушені вимоги з охорони праці)
   12. Свідки нещасного випадку ________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
       місце служби, постійне місце проживання)
   13. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст заходів |   Термін   |Виконавець | Відмітка про |
|з/п |       |  виконання  |      |  виконання  |
|----+--------------+----------------+-----------+---------------|
| 1 |   2    |    3    |   4   |    5    |
|----+--------------+----------------+-----------+---------------|
|  |       |        |      |        |
------------------------------------------------------------------
   14. Наслідки нещасного випадку
__________________________________________________________________
         (потерпілий одужав, визнаний ВЛК
__________________________________________________________________
 непридатним або обмежено непридатним до військової служби, помер)
 Голова комісії ________________________________________________
           (посада, військове звання, підпис,
              ініціали та прізвище)
 Члени комісії: ________________________________________________
           (посада, військове звання, підпис,
              ініціали та прізвище)

Додаток 4

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                            Форма Пзв-5

КАРТКА ОБЛІКУ

професійного захворювання (отруєння)

 1. Дата заповнення ______________, реєстраційний номер __________
 2. Підрозділ Держспецтрансслужби ________________________________
 _________________________________________________________________
 3. Дата одержання повідомлення про професійне захворювання ______
 4. Посада _______________________________________________________
 5. Військове звання _____________________________________________
 6. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ____________________
 7. Кількість одночасно потерпілих з урахуванням цієї особи ______
 8. Стать: чоловіча, жіноча ______________________________________
 9. Вік (кількість повних років) _________________________________
 10. Стаж служби на посаді _______________________________________
 11. Стаж служби в контакті зі шкідливим фактором, що діяв під час
виконання  службових  обов'язків  та  спричинив  професійне
захворювання _____________________________________________________
 12. Шкідливі фактори, що діяли під час виконання службових
обов'язків та стали причиною професійного захворювання (отруєння),
згідно з гігієнічною класифікацією:
 основний _______________________________________________________;
       (конкретні найменування згідно з класифікатором)
 супутні _________________________________________________________
       (конкретні найменування згідно з класифікатором)
 13. Обставини виникнення професійного захворювання ______________
 14. Вид професійного захворювання:
 захворювання ___________________________________________________;
 отруєння ________________________________________________________
 15. Форма професійного захворювання _____________________________
                      (гостре, хронічне)
 16. Діагнози:
 основний _______________________________________________________;
 супутній (виробничо обумовлений) ________________________________
 17. Професійне захворювання (отруєння) виявлено _________________
                        (під час медогляду,
                          звернення)
 18. Діагноз установлено _________________________________________
                    (найменування
              лікувально-профілактичного закладу)
 19. Тяжкість захворювання _______________________________________
                 (без утрати працездатності,
               з утратою працездатності, смерть)
 20. Заходи, ужиті медичною службою ______________________________
 _________________________________________________________________
 Начальник медичної служби
 _________________________________________________________________
     (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
 М.П.

Додаток 5

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

ЖУРНАЛ

реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків у

_________________________________________________

(найменування підрозділу Держспецтрансслужби)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Прізвище, | Профе- |Місце події|Обставини|Наслідки |Заходи щодо|Відмітка | Дата видачі |
|з/п|і час|ім'я та по| сія  |(підрозділ,|і причини|нещасного|запобігання|  про  |  актів за  |
|  |події|батькові |(посада)| дільниця, |нещасного| випадку | нещасним |виконання|формами Нзв-5,|
|  |   |потерпі- |    | об'єкт  | випадку |     | випадкам | заходів | Нзв-1 або  |
|  |   | лого  |    |  тощо)  |     |     |      |     |НПВзв і підпис|
|  |   |     |    |      |     |     |      |     |особи, яка їх |
|  |   |     |    |      |     |     |      |     |  одержала  |
|---+-----+----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+---------+--------------|
| 1 | 2 |  3   |  4  |   5   |  6  |  7  |   8   |  9  |   10   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Реєстраційний номер повинен відповідати номеру акта, що складається за формою Нзв (або за формою НПВзв).

Додаток 6

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                            Форма Нзв-2
                   ____________________________
                    (найменування підрозділу
                     Держспецтрансслужби)
                   ____________________________
                      (прізвище, ім'я
                       та по батькові
                     начальника (керівника)
                   ____________________________
                    чи особи, яким надсилається
                     повідомлення, адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про наслідки нещасного випадку,

що стався "____" __________ 20__ року

з ________________________________________________________________
      (посада, військове звання, прізвище, ім'я
          та по батькові потерпілого)
(акт за формою Нзв-1 (або за формою НПВзв) про нещасний випадок
від "__" _______ 20__ року N __)
 1. Діагноз  за  листком  непрацездатності  або  довідкою
лікувально-профілактичного закладу _______________________________
 2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив
діагноз __________________________________________________________
 3. Наслідок нещасного випадку ___________________________________
                 (потерпілий одужав, установлено
                 інвалідність I, II чи III групи,
                       помер)
 4. Звільнено (за листком непрацездатності) від служби
 з "___" ______________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року,
тривалість тимчасової непрацездатності, робочих днів _____________
 5. Витрати підрозділу Держспецтрансслужби, зумовлені нещасним
випадком (усього), грн ______________,
 у тому числі ____________________________________________________
 5.1. Сума  відшкодування  витрат  на  виплату  одноразової
грошової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та утриманцям
померлого), грн _______________
 5.2. Сума витрат на поховання потерпілого, грн ___________
 5.3. Сума відшкодування витрат потерпілому  на  медичну  та
соціальну допомогу, грн _________________
 5.4. Сума відшкодування потерпілому моральної шкоди, грн ________
 5.5. Сума відшкодування витрат лікувально-профілактичному закладу
за лікування потерпілого, грн ________________
 6. Вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним випадком (аварією)
устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд, грн _____
 Начальник (керівник) підрозділу Держспецтрансслужби
 ____________ _____________________________________
  (підпис)       (ініціали, прізвище)
 Начальник фінансової служби підрозділу Держспецтрансслужби
 ____________ _____________________________________
  (підпис)       (ініціали, прізвище)
 М.П.

Додаток 7

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                            Форма Нзв-9
                   ___________________________
                    (місце складання припису)
                   "___" ___________ 20__ року

ПРИПИС N ___

__________________________________________________________________
          (посада, військове звання,
      прізвище та ініціали начальника (керівника)
         підрозділу Держспецтрансслужби,
           якому адресовано припис)
Мною, ___________________________________________________________,
        (посада, військове звання, ініціали, прізвище)
на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку
з _______________________________________________________________,
         (посада, військове звання, прізвище,
          ім'я та по батькові потерпілого)
що стався "__" ________ 20__ року о ___ год. ___ хв., установлено:
1. Нещасний випадок з ____________________________________________
                   (прізвище, ініціали)
стався ___________________________________________________________
     (стислий опис місця події із зазначенням небезпечних
__________________________________________________________________
        та шкідливих виробничих факторів)
2. Обставини, за яких стався нещасний випадок ____________________
                         (послідовність
__________________________________________________________________
       подій, дії потерпілого та інших осіб,
      причетних до цього нещасного випадку, тощо)
3. Причини нещасного випадку _____________________________________
                  (зазначаються залежно від
__________________________________________________________________
 наявності: основні технічні, організаційні та психофізіологічні)
4. Порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до
нещасного випадку ________________________________________________
            (зазначаються нормативно-правові акти
__________________________________________________________________
       про охорону праці, вимоги яких порушені,
     з посиланням на конкретні пункти, статті тощо)
5. Посадові особи і військовослужбовці, у тому числі потерпілий,
підрозділу Держспецтрансслужби або стороння особа, які порушили
вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та внаслідок дій
чи бездіяльності яких стався нещасний випадок ____________________
__________________________________________________________________
      (посада, військове звання, прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
      та по батькові, місце служби, номер статті,
    пункту нормативно-правових актів, що були порушені)
Виходячи з наявності порушень вимог законодавства про охорону
праці вважаю цей нещасний випадок таким, що ______________________
__________________________________________________________________
 (пов'язаний (не пов'язаний) з виконанням службових обов'язків)
Пропоную _________________________________________________________
        (провести повторне (додаткове) розслідування
              нещасного випадку,
__________________________________________________________________
 визнати нещасний випадок пов'язаним (не пов'язаним) з виконанням
__________________________________________________________________
     службових обов'язків, скласти відповідні акти
          і взяти цей нещасний випадок
__________________________________________________________________
              на облік)
__________________________________________________________________
               (посада)
   ____________________ __________ ___________________________
   (військове звання)   (підпис)    (ініціали, прізвище)
 М.П.
 Припис одержав "__" _________ 20__ року
 _________________________________________________________________
  (посада начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби)
   ____________ ________________________
    (підпис)   (ініціали, прізвище)

Додаток 8

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

ПОВІДОМЛЕННЯ

про нещасний випадок

1. Дата і час нещасного випадку __________________________________
2. Найменування підрозділу Держспецтрансслужби
__________________________________________________________________
3. Місце, де стався нещасний випадок, і його стисла характеристика
__________________________________________________________________
4. Відомості про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім'я та по
батькові, рік народження, посада, військове звання, місце служби,
календарна вислуга років на цій посаді, сімейний стан, характер
травм
__________________________________________________________________
5. Стислий виклад обставин і передбачуваних причин нещасного
випадку
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Дата, час передачі інформації та прізвище особи, яка її
передала
__________________________________________________________________

Додаток 9

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                   ____________________________
                    (найменування підрозділу
                     Держспецтрансслужби)

ЕСКІЗ

місця нещасного випадку,

що стався "___" _________ 20__ року о ___ год. ___ хв.

з ________________________________________________________________
        (посада, військове звання, прізвище,
         ім'я та по батькові потерпілого)
------------------------------------------------------------------
|  До події   |  Після події  |  Прив'язка до території  |
|         |         |     підрозділу     |
|         |         |Держспецтрансслужби - копія |
|         |         |  генерального плану з  |
|         |         | прив'язкою до місця події |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|Окремі характерні|Окремі характерні|              |
| місця, вузли, | місця, вузли, |              |
| розрізи тощо  | розрізи тощо  |              |
------------------------------------------------------------------
 Голова комісії  ______________  _______________________________
           (підпис)      (ініціали, прізвище)
 Члени комісії:  ______________  _______________________________
           (підпис)      (ініціали, прізвище)
 Ескіз склав _____________________________________________________
              (посада, військове звання,
             прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 10

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

ПРОТОКОЛ

огляду місця нещасного випадку (аварії),

що стався (сталася) "___" __________ 20__ року о ___ год. _____ хв.

з ________________________________________________________________
        (посада, військове звання, прізвище,
         ім'я та по батькові потерпілого)
в ________________________________________________________________
      (найменування підрозділу Держспецтрансслужби)
 Комісія у складі:
 голови комісії ______________________ __________________________,
        (ініціали та прізвище, посада, військове звання)
 членів комісії: ______________________ __________________________
         (ініціали та прізвище, посада, військове звання)
 у період з ___ год. ____ хв. "___" ___________ 20__ року
 до ____ год. ____ хв. "___" ___________ 20__ року
оглянула місце, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), і
встановила:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Голова комісії  ______________  _______________________________
           (підпис)      (ініціали, прізвище)
 Члени комісії:  ______________  _______________________________
           (підпис)      (ініціали, прізвище)

Додаток 11

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

ПРОТОКОЛ

опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії),

що стався (сталася) "__" __________ 20__ року о ___ год. ___ хв.

 з _______________________________________________________________
        (посада, військове звання, прізвище,
            ім'я та по батькові)
 _________________________________________________________________
         (категорія і характер аварії)
 Прізвище, ім'я та по батькові опитуваної особи __________________
 Посада, військове звання ________________________________________
 Місце служби ____________________________________________________
            (підрозділ Держспецтрансслужби)
 Місце проживання ________________________________________________
 Про випадок (аварію) розповів (у довільній формі викладається
 розповідь про подію, що розслідується): _________________________
 Після запису відомих опитуваному фактів йому ставляться запитання
 для уточнення ситуації:
   запитання: __________________________________________________
   відповідь: __________________________________________________
   запитання: __________________________________________________
   відповідь: __________________________________________________
   запитання: __________________________________________________
   відповідь: __________________________________________________
 Протокол мною прочитано, записано з моїх слів правильно
 _________________________________________________________________
        (дата, підпис, ініціали та прізвище)
 Опитування провів і протокол склав
 _________________________________________________________________
  (посада та військове звання особи, яка проводила опитування,
 _________________________________________________________________
          підпис, ініціали, прізвище)
 _______________________
  (дата опитування)

Додаток 12

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                   ___________________________
                   (місце складання документа)
                   "__" ___________ 20__ року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії),

що стався (сталася) "___" ________ 20__ року о ____ год. ____ хв.

з ________________________________________________________________
        (посада, військове звання, прізвище,
         ім'я та по батькові потерпілого)
__________________________________________________________________
         (категорія і характер аварії)
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові особи,
       що дає пояснення, її професія (посада),
__________________________________________________________________
       місце служби, роботи, місце проживання)
Пояснення (у довільній формі надається пояснення відомих фактів,
пов'язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і
причин. Указуються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали
основною або супутньою причиною нещасного випадку (аварії), а
також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (дата складання пояснювальної записки,
         підпис, ініціали та прізвище)

Додаток 13

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                            Форма Пзв-3

ПОВІДОМЛЕННЯ

про профзахворювання (отруєння)

   1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________
 _________________________________________________________________
   2. Посада ___________________________________________________
   3. Стать ____________________________, вік __________________
   4. Підрозділ Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є
потерпілий _______________________________________________________
         (найменування, поштова адреса підрозділу)
   5. Домашня адреса потерпілого _______________________________
   6. Попередній діагноз _______________________________________
   7. Шкідливий виробничий фактор, який викликав захворювання
(отруєння) _______________________________________________________
   8. Дати:
 захворювання ___________________________________________________;
 установлення діагнозу __________________________________________;
 госпіталізації __________________________________________________
   9. Місце госпіталізації _____________________________________
   10. Дата і час передачі первинної інформації ________________
   11. Посада, прізвище та  підпис  особи,  яка  надіслала
повідомлення _____________________________________________________
   12. Посада, прізвище  та  підпис  особи,  яка  одержала
повідомлення _____________________________________________________

Додаток 14

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

                            Форма Пзв-4
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                      (посада начальника
                     (керівника) підрозділу
                   ____________________________
                     Держспецтрансслужби)
                   ________ __________________
                   (підпис)   (ініціали
                          та прізвище)
                   "___" __________ 20___ року
                   М.П.

АКТ N ___

розслідування хронічного професійного захворювання

   1. Дата складання "____" _____________ 20___ року.
   2. Місце складання __________________________________________
                   (район, місто)
   3. Підрозділ Держспецтрансслужби, військовослужбовцем якого є
потерпілий _______________________________________________________
                (найменування)
   4. Найменування структурного підрозділу Держспецтрансслужби
__________________________________________________________________
   5. Комісія у складі голови комісії __________________________
                       (прізвище, ім'я
                       та по батькові)
_________________________________________________________________,
 (посада, військове звання, місце виконання службових обов'язків)
членів комісії: __________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
 (посада, військове звання, місце виконання службових обов'язків)
__________________________________________________________________
провела розслідування випадку хронічного професійного захворювання
(отруєння) _______________________________________________________
                 (діагноз)
   6. Дата надходження повідомлення до медичної служби
   "____" ______________ 20___ року.
   7. Дата встановлення остаточного діагнозу "__" ___ 20__ року.
   8. Найменування  лікувально-профілактичного  закладу, який
установив діагноз ________________________________________________
   9. Захворювання виявлено під час медичного огляду, звернення
__________________________________________________________________
    (найменування лікувально-профілактичного закладу)
   10. Відомості про хворого:
_________________________________________________________________;
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 стать _______________________________________________________;
 вік _________________________________________________________;
              (повних років)
 стаж служби _____________ ________________________;
       (загальний)    (за посадою)
__________________________________________________________________
 (у структурному підрозділі Держспецтрансслужби, в умовах впливу
__________________________________________________________________
            шкідливих факторів)
   11. Висновок про наявність шкідливих умов служби ____________
_________________________________________________________________,
       (назва основного діагнозу та його код
         згідно з класифікатором МКХ-10)
__________________________________________________________________
       (назва супутнього діагнозу та його код
         згідно з класифікатором МКХ-10)
   12. На момент розслідування потерпілий ______________________
                      (ініціали та прізвище)
спроможний виконувати службові обов'язки за посадою, переведений
до іншого структурного підрозділу, перебуває на амбулаторному
лікуванні госпіталізований, переведений на інвалідність, помер
(непотрібне закреслити).
   13. Професійне захворювання виникло за таких обставин: ______
__________________________________________________________________
      (зазначаються конкретні факти невиконання
__________________________________________________________________
     технологічних регламентів виробничого процесу;
      пошкодження захисних засобів і механізмів,
__________________________________________________________________
   систем вентиляції, екранування, кондиціонування повітря;
__________________________________________________________________
     порушення правил техніки безпеки, гігієни праці;
       неефективність роботи систем вентиляції,
__________________________________________________________________
         захисних засобів, механізмів,
       засобів індивідуального захисту тощо)
   14. Причина професійного захворювання _______________________
                      (зазначаються фактори,
__________________________________________________________________
      що призвели до захворювання: рівень шуму,
       інфразвукового коливання, ультразвуку,
__________________________________________________________________
   електромагнітного та іонізуючого випромінювання тощо)
   15. З  метою  ліквідації  і  запобігання  професійним
захворюванням (отруєнням) пропонується ___________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________
  посада, військове звання особи, якій адресована пропозиція;
         зміст організаційних, технічних
__________________________________________________________________
   та санітарно-гігієнічних заходів, строк їх виконання)
   16. Прізвища, імена, по батькові, посади, спеціальні звання
осіб, які порушили законодавство про охорону праці (вказати закони
та інші нормативно-правові акти, вимоги яких  порушені,  із
зазначенням  статей,  пунктів тощо), гігієнічні регламенти і
нормативи ________________________________________________________
 Голова комісії __________________________________________________
                   (посада)
 ________________________  __________  _________________________
  (військове звання)    (підпис)   (ініціали, прізвище)
 Члени комісії: __________________________________________________
                   (посада)
 ________________________  __________  _________________________
  (військове звання)    (підпис)   (ініціали, прізвище)

Додаток 15

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

ЖУРНАЛ

обліку професійних захворювань (отруєнь)

 _________________________________________________________________
     (найменування підрозділу Держспецтрансслужби)
 Розпочато "___" ____________ 20___ року
 Закінчено "___" ____________ 20___ року
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, |Стать| Вік |Найменування| Найменування |Найменування| Вислуга (років)  |
|з/п|ім'я та по|   |(повних| підрозділу | підрозділу, до |структурного|---------------------|
|  | батькові |   |років) |      |сфери управління| підрозділу |загальна|в умовах дії|
|  | хворого |   |    |      | якого належить |      |    | шкідливих |
|  |     |   |    |      |  зазначений  |      |    | виробничих |
|  |     |   |    |      |  підрозділ  |      |    | факторів |
|---+----------+-----+-------+------------+----------------+------------+--------+------------|
| 1 |  2   | 3 |  4  |   5   |   6     |   7   |  8  |   9   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Посада| Шкідливі фактори (згідно з|  Вид   |   Діагноз   |Захворювання встановлено|
|   |гігієнічною класифікацією),|професійного|-----------------+------------------------|
|   |  які сприяли виникненню |захворювання|основний|супутній| під час | лікувально- |
|   | професійного захворювання | (отруєння: |    |    |медогляду|профілактичним|
|   |     (отруєння)    |гостре або |    |    |     |  закладом  |
|   |              |хронічне)  |    |    |     |       |
|------+---------------------------+------------+--------+--------+---------+--------------|
| 10 |      11       |   12   |  13  |  14  |  15  |   16   |
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва спеціалізованого|          Наслідки професійного захворювання          |
|   лікувально-   |------------------------------------------------------------------------|
|  профілактичного  | тимчасова  | тимчасове |спроможний|стійка втрата |  група  |смерть|
|закладу, що встановив |  втрата  |переведення|виконувати|працездатності|інвалідності|   |
| остаточний діагноз |працездатності| на іншу |обов'язки |       |      |   |
|           |       | посаду  |за посадою|       |      |   |
|----------------------+--------------+-----------+----------+--------------+------------+------|
|     17      |   18   |  19   |  20  |   21   |   22   | 23 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 16

до Порядку розслідування

та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань

і аварій

у Держспецтрансслужбі

ЖУРНАЛ

реєстрації аварій

у ________________________________________________________________
      (найменування підрозділу Держспецтрансслужби)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата і час|Категорія | Причини і |Економічні | Тривалість простою |  Заходи,  |Відмітка |
|з/п| настання |і характер|стислий опис|втрати від |об'єкта від початку |запропоновані|  про  |
|  | аварії | аварії | обставин |аварії (тис.|аварії до введення в| комісією з |виконання|
|  |     |     |  аварії  | гривень)  |експлуатацію, годин |розслідування| заходів |
|  |     |     |      |      |    (діб)    |причин аварії|     |
|  |     |     |      |      |          |       |     |
|  |     |     |      |      |          |       |     |
|  |     |     |      |      |          |       |     |
|---+----------+----------+------------+------------+--------------------+-------------+---------|
| 1 |  2   |  3   |  4    |   5   |     6     |   7   |  8  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------