МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.06.2007 N 499

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 липня 2007 р.

за N 777/14044

Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України

На виконання статті 16 Закону України "Про транспорт"232/94-ВР та з метою набуття необхідного обсягу знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України і безумовного забезпечення безпеки руху поїздів при перевезенні пасажирів та вантажів залізничним транспортом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України (далі - Положення), що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Козак В.В.):

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести наказ до відома працівників підприємств та організацій усіх форм власності, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів і маневровою роботою на коліях загального користування залізниць України.

3. Начальникам залізниць України:

3.1. Виходячи з місцевих умов роботи, організувати порядок вивчення і перевірку знань, а також визначити перелік посад та вимоги до обсягів знань інших нормативних актів і посадових інструкцій, якими повинні володіти працівники за посадами і професіями, що не передбачені Положенням.

3.2. Забезпечити вивчення нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи в необхідному обсязі та їх чітке виконання усіма працівниками.

4. Установити, що працівники локомотивних та складацьких бригад, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів і маневровою роботою на коліях загального користування залізниць України незалежно від форм власності, підприємств та організацій усіх форм власності, відомчого транспорту, де вони працюють, підлягають перевірці знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи у відповідних комісіях при дирекціях залізничних перевезень та структурних підрозділах залізниць. При цьому вимоги до обсягів знань зазначених нормативних актів та терміни складання іспитів за переліком посад і професій цих працівників установлюються такими, як і для працівників залізниць згідно з Положенням та вимогами пункту 3.1 цього наказу.

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства транспорту України від 17.05.97 N 180 "Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів щодо безпеки руху поїздів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 433/2237.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В.В.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра аграрної
політики
Перший заступник голови Ради
профспілок залізничників і
транспортних будівельників України
Голова Вільної профспілки
машиністів України
Міністр оборони України
Т.в.о. Міністра промислової
політики України
Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України
М.Рудьковський


В.К.Моцний


М.Г.Сінчак

С.Г.Каріков
А.С.Гриценко

Д.В.Колєсніков

В.Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

14.06.2007 N 499

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 липня 2007 р.

за N 777/14044

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України

1. Загальні положення

Положення визначає порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи, які пов'язані з характером безпосередньої роботи працівниками Укрзалізниці, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери її управління, відкритих акціонерних товариств, повноваження з управління державними корпоративними правами яких передані Укрзалізниці, залізниць України, їх структурних та відокремлених підрозділів, а також працівниками локомотивних і складацьких бригад підприємств та організацій усіх форм власності, відомчого транспорту, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів і маневровою роботою на коліях загального користування залізниць України.

2. Порядок вивчення і перевірка знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи

2.1. Працівники залізничного транспорту України вивчають нормативні акти з безпеки руху поїздів і маневрової роботи, які пов'язані з характером їхньої безпосередньої роботи, та свої посадові інструкції на технічних заняттях, які проводяться відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства освіти та науки України від 26.03.2001 N 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за N 315/5506.

2.2. Перед проведенням планових періодичних іспитів адміністрація підрозділу, працівники якого здають іспити, зобов'язана організувати додаткові технічні заняття за відповідною програмою, після чого проводити перевірку знань.

2.3. Перевірка знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи проводиться при прийманні на роботу, при переведенні на іншу роботу, що вимагає більшого обсягу знань, після перерви в роботі за спеціальністю терміном один рік і більше, позачергово відповідно до пункту 2.11 та періодично згідно з розділом 4 цього Положення.

2.4. Керівники підприємств та структурних підрозділів залізничного транспорту всіх рівнів при проведенні профілактичної роботи щодо забезпечення безпеки руху повинні надавати працівникам усіляку допомогу в більш глибокому вивченні нормативних актів з безпеки руху поїздів і маневрової роботи шляхом організації спеціальних навчань, читання лекцій, надання консультацій, демонстрації технічних фільмів, проведення конкурсів тощо.

При цьому необхідно ширше використовувати тренажери, комп'ютерні класи, учбові полігони, діючі макети, схеми та інші технічні засоби, проводити тести, що сприяють кращому засвоєнню матеріалу, що вивчається, та більш чітким і впевненим діям у різних умовах виробничої діяльності. Зазначена робота повинна проводитись у технічних кабінетах, вагонах-тренажерах, вагонах-лабораторіях, вагонах технічної пропаганди та інших спеціально виділених приміщеннях, а також безпосередньо у виробничих умовах.

2.5. Керівний та ревізорсько-інструкторський склад при перевірці стану безпеки руху та технологічної дисципліни на станціях і в структурних підрозділах залізничного транспорту повинен перевіряти знання та вміння застосовувати на практиці нормативні акти з безпеки руху поїздів окремими працівниками та особливо тими, які допустили порушення вимог зазначених нормативних актів з безпеки руху.

2.6. Перед плановим проведенням періодичних перевірок знань нормативних актів з безпеки руху поїздів і маневрової роботи голови комісій затверджують календарні графіки. Кожен працівник про проведення перевірки знань попереджується письмово не пізніше ніж за 14 днів.

Голова комісії затверджує екзаменаційні білети, контрольні запитання, з якими мають бути ознайомлені працівники, які підлягають періодичній перевірці знань.

2.7. Перевірка знань, як правило, повинна проводитися в технічних кабінетах, вагонах-тренажерах або інших приміщеннях, які обладнані наочними посібниками, комп'ютерною технікою. Перевірка знань для чергових по станціях, постах та сортувальних гірках, чергових стрілочних постів, складачів поїздів та їх помічників, регулювальників швидкості руху вагонів, кондукторів, водіїв, машиністів спеціального самохідного рухомого складу, оглядачів вагонів, шляхових майстрів лінійних відділень (бригадирів колії), чергових по переїздах, монтерів колії, електромеханіків та електромонтерів, що обслуговують пристрої сигналізації, централізації та блокування (далі СЦБ), контактну мережу, лінії електропостачання та тягові підстанції, повинна проводитись, як правило, у виробничих умовах. Працівники цих професій повинні чітко знати порядок обслуговування та норми утримання відповідних пристроїв, споруд, механізмів та рухомого складу, передбачені Правилами технічної експлуатації залізниць України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854 (далі - ПТЕ), та відповідними інструкціями, які пов'язані з характером роботи, що виконується, а також покладеними на них посадовими обов'язками.

Перевірка знань проводиться одним з таких методів:

- співбесіда, при якій можуть використовуватись білети, контрольні запитання;

- з використанням комп'ютерів та інших спеціалізованих машин, оснащених відповідними програмами. Порядок проведення перевірки знань обумовлюється до її початку.

При виникненні конфліктних ситуацій, а також при повторній перевірці знань комісія може надавати можливість працівникові використовувати письмову форму відповіді.

У разі, коли працівник (або представник його профспілки) не згоден з рішенням комісії, він має право письмово звернутися до голови комісії вищого рівня щодо повторної перевірки його знань комісією вищого рівня. Перевірка знань комісією вищого рівня повинна бути проведена в тижневий термін після реєстрації поданої працівником заяви про повторну перевірку знань.

2.8. При перевірці знань комісія повинна перевіряти знання ПТЕ, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 31.08.2005 N 507v0507650-05 (далі - ІРП), Інструкції із сигналізації на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 N 259 (далі - ІСІ), в обсягах, передбачених розділом 3 цього Положення та інших нормативних актів з безпеки руху поїздів в обсязі, необхідному для виконання працівником своїх посадових обов'язків та обумовленому відповідним наказом начальника залізниці.

У разі змін до ПТЕ, ІСІ, ІРПv0507650-05 вимоги до обсягів знань їх установлюються на залізницях наказами начальників залізниць і на підприємствах, що входять до сфери управління Укрзалізниці, та в головних управліннях - наказами начальників відповідних головних управлінь відповідно до розділу 3 цього Положення.

Запитання до особи, яка складає іспити, повинні бути зрозумілими, чіткими та стосуватися технологічних процесів і технічних засобів, якими обладнані дільниці роботи, робочі місця. Не допускаються запитання, які не пов'язані з характером роботи, що виконується працівником.

2.9. Установити, що перевірку знань витримали ті працівники, які показали задовільні знання та можуть правильно застосовувати нормативні акти з безпеки руху поїздів у своїй практичній повсякденній роботі на підставі рішення більшості членів комісії.

При рівній кількості голосів членів комісії остаточне рішення приймається головою комісії.

Голова і члени комісії з проведення перевірки знань відповідають за якість та своєчасність проведення засідання комісії та правильність прийнятого нею рішення.

Контроль за дотриманням термінів періодичності перевірки знань здійснюють особи, визначені наказами керівників відповідних підприємств або структурних підрозділів.

2.10. Основним документом обліку роботи кожної комісії з проведення перевірки необхідного обсягу знань нормативних актів з безпеки руху працівників, які за переліком посад підлягають перевірці в комісіях, зазначених у розділі 4 цього Положення, є спеціальна книга обліку (РБУ-10, форма якої наведена в додатку), що зберігається у відділах кадрів або в голів комісій. Про підсумки перевірки знань робиться відмітка у відповідній графі зазначеної книги - "склав" або "не склав".

Виписка з книги форми РБУ-10 про результати перевірки знань додається до особової справи працівника при прийманні та переведенні на іншу роботу.

2.11. Позачергова перевірка знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи проводиться у працівників, з вини яких скоєно залізничну транспортну подію чи на підставі зафіксованих фактів порушення вимог або відсутності належного обсягу знань нормативних актів з безпеки руху, визначених у розділі 3 цього Положення, та інших нормативних актів, визначених відповідним наказом начальника залізниці, - у термін не більше двох тижнів з дати скоєння транспортної події або виявлення порушення вимог чи незадовільних знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи.

В окремих випадках може призначатися позачергова перевірка знань вимог конкретних нормативних документів.

Позачергові іспити призначаються наказом керівника підрозділу, працівники якого допустили транспортну подію чи допустили порушення вимог або показали відсутність належного обсягу знань.

2.12. Працівники, які показали відсутність належного обсягу знань, допускаються до повторної перевірки знань лише після відповідної підготовки в термін, запропонований комісією, але не менше ніж через два тижні і не більше ніж через місяць після факту встановлення відсутності необхідного обсягу знань. У разі потреби (на бажання працівника) з ним повинні бути організовані та проведені додаткові технічні навчання. На вимогу працівника йому повинна бути надана можливість повторної перевірки знань у комісії вищого рівня. Працівникам, які не витримали перевірки знань удруге, може бути запропонована інша робота, не пов'язана з безпекою руху, чи робота відповідно до обсягу їх знань, з урахуванням кваліфікації.

2.13. Хід роботи комісії при повторній перевірці знань, комісій вищого рівня фіксується у протоколі. Протокол повинен містити записи питань членів комісії, відповіді особи, що складає іспит, та висновки членів комісії.

2.14. Працівникам залізничних під'їзних колій, що належать до сфери управління підприємств, організацій і установ інших міністерств і відомств, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів і маневровою роботою на коліях загального користування залізниць України, при перевірці необхідного обсягу знань нормативних актів з безпеки руху поїздів видається виписка з книги форми РБУ-10, яка ведеться окремо для зазначеної категорії працівників та зберігається у голови відповідної комісії.

2.15. Комісія має право проводити перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи за умови, що весь склад комісії пройшов відповідну перевірку знань у комісіях, зазначених у розділі 4 цього Положення, згідно з переліком професій і посад, що вони займають.

2.16. На залізницях, що мають підприємства і структурні підрозділи, які не зазначені у розділі 4 цього Положення, порядок перевірки знань, склад комісій, назви посад і професій працівників, що підлягають перевірці знань, та періодичність іспитів установлюються наказом начальника залізниці.

2.17. На підприємствах, що входять до сфери управління Укрзалізниці та не зазначені у розділі 4 цього Положення, порядок перевірки знань, склад комісій, назви посад і професій працівників, що підлягають перевірці знань, та періодичність іспитів установлюються наказом начальника відповідного головного управління Укрзалізниці.

2.18. При створенні в ході реструктуризації нових головних управлінь та самостійних управлінь необхідність перевірки знань вимог нормативних актів з безпеки руху їх працівниками визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту.

2.19. Для окремих професій і посад працівників залізниць, що не передбачені розділом 4 цього Положення та робота яких пов'язана з рухом поїздів, порядок перевірки знань устанавлюється начальником відповідного головного управління Укрзалізниці, залізниці та начальником дирекції залізничних перевезень, структурного підрозділу за погодженням з профспілковими організаціями.

2.20. При кількості осіб, що підлягають щорічній перевірці знань, більше 100, а провідників пасажирських вагонів - більше 200, дозволяється створювати додаткові комісії у складі, що визначається керівником відповідної служби, підрозділу, дирекції.

2.21. Працівники залізничних під'їзних колій, що належать до сфери управління підприємств, організацій і установ, центральних органів виконавчої влади, інших міністерств, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою на коліях загального користування залізниць України, підлягають перевірці знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи у відповідних комісіях дирекції залізничних перевезень і станцій та структурних підрозділах залізниць у порядку, викладеному в розділах 3 і 4 цього Положення, з урахуванням місцевих умов праці та періодичністю 1 раз на 3 роки.

2.22. За зверненням керівництва підприємств, організацій і установ інших міністерств і відомств для їх працівників залізничних під'їзних колій, які пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою на коліях загального користування залізниць України, керівництвом дирекцій залізничних перевезень, станцій та структурних підрозділів залізниць можуть бути організовані навчання нормативним актам з безпеки руху поїздів та маневрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

2.23. Працівники залізничних під'їзних колій підприємств, організацій, підпорядкованих Укрзалізниці, які пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою (за переліком відповідних головних управлінь), підлягають перевірці знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи у відповідних комісіях структурних підрозділів залізниць за місцем територіального розташування (за погодження відповідних служб залізниць) у терміни, установлені цим Положенням.

2.24. Працівники дитячих залізниць, пов'язаних з рухом поїздів, підлягають перевірці знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи, які пов'язані з характером їхньої безпосередньої роботи, у комісіях, склад яких, вимоги до обсягу знань та періодичність перевірки встановлюється начальником залізниці за погодженням з дорожнім комітетом профспілки.

3. Мінімальний обсяг знань з ПТЕ ( z0050-97 ), ІСІ, ІРП ( v0507650-05 ) окремих категорій працівників залізничного транспорту, які підлягають перевірці знань

3.1. Працівники керівного, ревізорського, інструкторського, інспекторського складу та інші спеціалісти Державної адміністрації залізничного транспорту України, управлінь залізниць, дирекцій залізничних перевезень, локомотивних, моторвагонних і вагонних депо, дистанцій колії, сигналізації та зв'язку, електропостачання, вантажно-розвантажувальних робіт, цивільних споруд, станцій, вагонних дільниць, підприємств "Енергозбут", експертно-технічних центрів, лабораторій автоматики, телемеханіки та зв'язку, будівельно-монтажних поїздів при службах електропостачання та інших підприємствах залізничного транспорту, пов'язаних із рухом поїздів та які не перераховані у пунктах 3.2-3.10 цього Положення, старші енергодиспетчери та енергодиспетчери, головні диспетчери служби електропостачання зобов'язані знати ПТЕ, ІСІ, ІРПv0507650-05 у повному обсязі.

Директори, голови правлінь заводів, керівники підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, їх заступники та спеціалісти зобов'язані знати ПТЕ, ІСІ, ІРПv0507650-05 в обсязі, передбаченому наказами відповідних головних управлінь.

Інші працівники, які влаштовуються на залізничний транспорт на роботу, пов'язану з рухом поїздів, повинні пройти професійне навчання, а працівники локомотивних бригад і поїзні диспетчери, крім того, професійний відбір, витримати перевірку знань і в майбутньому періодично підлягати перевірці знань ПТЕ, ІСІ, ІРПv0507650-05 в обсязі, передбаченому цим розділом Положення.

Працівники залізничного транспорту, на яких у порядку ущільнення робочого дня або суміщення професій покладається виконання додаткових обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів, допускаються до цієї роботи тільки після перевірки їх знань відповідних правил та інструкцій.

3.2. Працівники господарства перевезень зобов'язані знати вимоги ІСІ в повному обсязі, а ПТЕ та ІРПv0507650-05 - у такому обсязі:

Найменування посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках пункти і
підпункти розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках пункти і
підпункти розділів)
1
2
3
Станційні і
маневрові, поїзні
диспетчери,
чергові по
станціях.
Провідні інженери,
інженери 1, 2
категорій, змінні
інженери і техніки
Головного управління,
служби і відділу
перевезень.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.1-2.6).
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства
(3.5-3.7, 3.9, 3.14,
3.15, 3.17-3.20,
3.22, 3.24, 3.27,
3.29, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств, споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства.
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
та обчислювальної
техніки (6.13, 6.16,
6.23, 6.24, 6.29,
6.34-6.40, 6.46,
6.51, 6.53-6.58).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць
(7.8-7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.6,
9.8, 9.10-9.12).
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1, 12.8,
12.9,12.11, 12.12).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції.
Розділ 16. Рух
поїздів (крім
16.36-16.45).
Терміни.
У повному обсязі.
Помічники чергового
по дирекції,
чергові по дирекції,
оператори при
черговому по
дирекції, оператори
при чергових по
станції.
Вступ.
Розділ
1. Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ
2. Загальні
положення. Габарит
(2.1-2.6).
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства
(3.5-3.7, 3.9, 3.14,
3.15, 3.17-3.20,
3.22, 3.24, 3.27,
3.29, 3.30, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств,
споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства.
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.6, 6.11, 6.13,
6.16, 6.46, 6.51,
6.53-6.58).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць
(7.8-7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9.
Загальні вимоги
(9.1, 9.10-9.12).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1, 12.8,
12.9, 12.11,
12.12).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14.
Роздільні пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції.
Розділ 16. Рух
поїздів (окрім 16.30-
16.45).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення.
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні
(5.6.1-5.6.3,
5.6.5-5.6.7, 5.7,
5.8, 5.9, 5.10,
5.11.1).
Розділ 6. Рух
поїздів на
ділянках, обладнаних
диспетчерською
централізацією.
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні
(7.1, 7.3).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.1-8.5,
8.10.3).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку.
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів сигналізації
та зв'язку.
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів
(11.1-11.5, 11.7,
11.8, 11.13).
Розділ 12.
Повернення поїзда
з перегону на
станцію відправлення
(12.1, 12.2, 12.4).
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу при
проведенні робіт на
залізничних коліях
та спорудах (13.1-
13.6, 13.8, 13.9,
13.11-13.13, 13.15-
13.17, 13.20,
13.22, 13.23).
Розділ 14.
Приймання та
відправлення
поїздів.
Розділ 15.
Робота поїзного
диспетчера
(15.1-15.15, 15.17-
15.24).
Розділ 16.
Маневрова робота на
станціях (16.1,
16.4).
Розділ 17.
Порядок видачі
попереджень (17.1-
17.6, 17.8-17.17,
17.19-17.21).
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення
поїздів і проведення
маневрів за умов
порушення нормальної
роботи пристроїв СЦБ
на станціях
(18.1-18.10).
Розділ 19. Рух
поїздів з
розмежуванням часом
(19.1-19.5,
19.7-19.13).
Розділ 20. Порядок
застосування
семафорів.
Додаток 1.
Чергові сортувальних
гірок, оператори
сортувальних гірок,
регулювальники
швидкості руху
вагонів.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.6).
Розділ 3.
Споруди та пристрої
колійного
господарства (3.5,
3.7, 3.9, 3.10, 3.14,
3.15).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства.
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.36, 6.41, 6.43,
6.47, 6.54, 6.55).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 12. Технічне
облуговування і
ремонт рухомого
складу
(12.1, 12.11, 12.12).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1-15.3,
15.5, 15.13-15.36).
Розділ 16.
Рух поїздів
(16.2, 16.4, 16.22,
16.23).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.4,
4.14-4.16).
Розділ 6. Рух
поїздів на
ділянках, обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.4).
Розділ 16.
Маневрова робота на
станціях.
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.1, 21.2, 21.4).
Додатки 2, 3, 6,
7, 11, 12, 14.
Складачі поїздів і
їх помічники,
дільничні складачі і
нарядні дільничних
складачів.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства (3.5,
3.7, 3.9, 3.10,
3.14, 3.15, 3.19).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства.
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.4-6.24, 6.27-6.30,
6.33-6.36,
6.39-6.41, 6.43,
6.54, 6.55).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць
(7.4-7.6).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9. Рухомий
склад. Загальні
вимоги. (9.1, 9.6,
9.8, 9.11, 9.12).
Розділ 10.
Колісні пари
(10.2, 10.3).
Розділ
11.Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1, 12.11,
12.12).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14.
Роздільні пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції
(15.1-15.3, 15.5,
15.13-15.36, 15.38-
15.42, 15.44-15.49).
Розділ 16. Рух
поїздів
(16.36-16.42).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.4,
4.14-4.16).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні (5.1,
5.2а, 5.6.8).
Розділ 6. Рух
поїздів на
ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.1, 6.2, 6.4).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні (7.1).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.1, 8.9.1,
8.11.2).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів сигналізації
та зв'язку
(10.1-10.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів
(11.1, 11.10).
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу при
проведенні робіт на
залізничних коліях
та спорудах (13.1,
13.3, 13.6, 13.10,
13.11, 13.17,
13.23).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.1,
14.2.1-14.2.5,
14.2.7, 14.3,
14.4.7-14.4.8).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.1).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях.
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень.
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення
поїздів і проведення
маневрів за умов
порушення нормальної
роботи пристроїв СЦБ
на станціях
(18.1-18.12).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.1, 21.2, 21.3,
21.4).
Додатки 2, 3, 6,
7, 11-14.
Оператори постів
централізації,
сигналісти, чергові
та старші чергові
стрілочних постів,
постів і парків.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства (3.5,
3.7, 3.9,
3.10, 3.14, 3.15,
3.19).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства.
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.4-6.24, 6.27-6.29,
6.33-6.35, 6.41,
6.43, 6.55).
Розділ 7. Споруди
та пристрої
електропостачання
залізниць (7.4-7.6).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1-15.3,
15.5, 15.13-15.36).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.2-16.12,
16.14-16.23).
Терміни.
Вступ
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.4,
4.14-4.16).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні (5.1-5.6,
5.7.4, 5.7.7,
5.7.8, 5.7.11,
5.7.14).
Розділ 6. Рух
поїздів на ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.1, 6.3.6, 6.4).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні (7.1.2,
7.1.4, 7.1.11,
7.1.12, 7.3.9).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.1, 8.8,
8.9.1, 8.9.3,
8.9.9,
8.10.3-8.10.7,
8.11).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1, 9.4).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів
сигналізації та
зв'язку (10.1,
10.4.7, 10.4.10,
10.5.2, 10.21).
Розділ 11. Рух
відбудовних
поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів (11.1).
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу при
проведенні робіт на
залізничних
коліях та спорудах
(13.1, 13.7, 13.23).
Розділ 14.
Приймання та
відправлення поїздів
(14.1,
14.2.2-14.2.7,
14.3,
14.4.6-14.4.9).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.5, 15.15, 15.20,
15.22).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1-16.4, 16.6,
16.7.1, 16.7.4).
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення поїздів
і проведення
маневрів за умови
порушення нормальної
роботи пристроїв СЦБ
на станціях
(18.1-18.4, 18.8,
18.9, 18.11, 18.12,
18.14, 18.17).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.1.4, 21.1.10,
21.4.1).
Додатки 2, 7, 11,
12.
Оператори
станційного
технологічного
центру оброблення
поїзної інформації
та перевізних
документів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.5, 2.6).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.11,
12.12).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1, 15.2,
15.26-15.37).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.22,
16.23).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.4,
4.14-4.16).
Розділ 16.
Маневрова робота на
станціях
(16.1.1-16.1.9).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.1.1-21.1.4,
21.4).
Додатки 3, 6.

3.3. Працівники локомотивного господарства повинні знати вимоги ІСІ в повному обсязі, а ПТЕ та ІРПv0507650-05 - у такому обсязі:

Найменування посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках пункти і
підпункти розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках пункти і
підпункти розділів)
1
2
3
Старші чергові та
чергові локомотивних
депо, їх помічники,
машиністи-
інструктори
локомотивних бригад,
машиністи і
помічники машиністів
локомотивів,
моторвагонного
рухомого складу,
машиністи (водії)
спеціального
самохідного рухомого
складу (усіх служб)
та їх помічники
(супроводжувальні
працівники), техніки
з розшифрування
стрічок
швидкостемірів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні положення.
Габарит (2.1-2.3,
2.5).
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства (3.1,
3.4-3.6, 3.9,
3.10, 3.13-3.15,
3.19, 3.23-3.25,
3.27, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств, споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.1, 4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства
(5.6-5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.16,
6.19-6.25, 6.27-6.29,
6.31, 6.32,
6.39-6.46).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.2, 7.4,
7.5, 7.7, 7.8, 7.10).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт (8.5,8.6).
Розділ 9. Загальні
вимоги.
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу.
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація технічної
роботи станції (усі
пункти, за винятком
15.3, 15.4, 15.8,
15.10-15.12, 15.32).
Розділ 16. Рух
поїздів.
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення.
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні
(5.1-5.7.9, 5.7.11-
5.7.15, 5.11).
Розділ 6. Рух
поїздів на
дільницях,обладнаних
диспетчерською
централізацією (6.1,
6.3.3-6.3.6,
6.5).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні (7.1.1,
7.1.2, 7.1.6-7.1.15,
7.2.2-7.3.1,
7.3.4-7.3.6,
7.3.8-7.3.9).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.1,
8.3-8.9.2, 8.9.4,
8.9.6-8.9.10,
8.10).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1-9.8,
9.11.4,
9.11.6-9.11.8).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів сигналізації
та зв'язку
(10.1-10.21).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів.
Розділ 12.
Повернення поїзда
з перегону на
станцію
відправлення.
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу при
проведенні робіт на
залізничних коліях
та спорудах (13.1,
13.6-13.14,
13.16-13.23).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.1.1,
14.1.8, 14.1.10,
14.2.1-14.2.4,
14.2.6, 14.2.7,
14.3.1-14.3.4,
14.3.6-14.3.10,
14.4).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.1, 15.6, 15.9,
15.16, 15.18).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1-16.5,
16.6.4-16.6.6,
16.6.8-16.6.11,
16.6.13, 16.7,
16.8).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.1, 17.8,
17.11-17.14,
17.18-17.21).
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення поїздів
і проведення
маневрів за умови
порушення нормальної
роботи пристроїв СЦБ
на станціях (18.12).
Розділ 19. Рух
поїздів з
розмежуванням часом
(19.1-19.8,
19.11-19.13).
Розділ 20. Порядок
застосування
семафорів.
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.1.1,
21.1.3-21.1.8,
21.1.10-21.1.14,
21.2-21.4).
Розділ 22. Рух
поїздів між
станціями та
роздільними
пунктами, які
входять до складу
структурних
підрозділів,
підпорядкованих
Укрзалізниці.
Додатки 1-6,
8-10, 12-14.
Старші майстри та
майстри, помічники
майстрів, бригадири
комплексних і
спеціалізованих
бригад,
дефектоскопісти,
інженери з
приймання
локомотивів та
моторвагонного
рухомого складу,
головні механіки,
інженери-технологи,
старші нарядні,
завідуючий
локомотивними
бригадами.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні положення.
Габарит
(2.1, 2.4, 2.6).
Розділ 4.
Споруди та пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств,
споруди та пристрої
для обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.1, 4.4).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.25,
6.31, 6.32, 6.51).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць
(7.3, 7.7-7.10).
Розділ 9. Загальні
вимоги.
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (усі пункти,
крім 12.11-12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів
(13.1, 13.2).
Розділ 15.
Організація технічної
роботи станції
(15.38-15.41, 15.45,
15.49).
Терміни.

Кочегари паровозів,
машиністи
(кранівники)
пересувних кранів на
залізничному ходу та
їх помічники.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.1, 2.4-2.6).
Розділ 3.Споруди та
пристрої колійного
господарства (3.15,
3.19, 3.22, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств, споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.1, 4.4).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.7,
6.9, 6.11, 6.22,
6.23, 6.31, 6.51).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.4-7.6).
Розділ 9. Загальні
вимоги
(9.1, 9.6, 9.8-9.12).
Розділ 10. Колісні
пари (10.2, 10.3).
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.1-11.5).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.11-12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів
(13.1-13.4).
Розділ 14. Роздільні
пункти
(14.4, 14.5).
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи станції
(15.1, 15.7-15.9,
15.13-15.18,
15.21, 15.23-15.25).
Розділ 16. Рух
поїздів
(16.2, 16.11, 16.16,
16.18, 16.27, 16.28,
16.30, 16.31,
16.36-16.49).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.1-4.4).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів
(11.1, 11.2, 11.5,
11.14.6).
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу при
проведенні робіт
на залізничних
коліях та спорудах
(13.1, 13.3, 13.6,
13.7, 13.10-13.13,
13.19-13.21, 13.23).
Розділ 16.
Маневрова робота
на станціях
(16.1.1-16.1.6,
16.1.8-16.1.12,
16.2, 16.3, 16.4,
16.5, 16.7.1, 16.8).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.4).
Додатки 2, 3
пункт 6.
Слюсарі з ремонту
гальмового
обладнання.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.1-11.4).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Слюсарі з ремонту
автозчепного
обладнання.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.5).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Слюсарі з ремонту
колісних пар.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Слюсарі з ремонту
візків та
редукторних вузлів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

3.4. Працівники колійного господарства зобов'язані знати вимоги ІСІ в повному обсязі, а ПТЕ та ІРПv0507650-05 - у такому обсязі:

Найменування посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках пункти і
підпункти розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках пункти і
підпункти розділів)
1
2
3
Начальники
дільниць, старші
шляхові майстри
дистанцій колії,
шляхові майстри,
мостові та тунельні
майстри, головні
механіки колійних
машинних станцій і
дистанцій колії,
майстри дистанційних
майстерень і майстри
(бригадири) з
дефектоскопії, старші
майстри пересувних
рейкозварювальних
машин, зварювально-
наплавочних колон
і рейко-шліфувальних
поїздів, старші
інженери-технологи
колійних машин,
начальники колійних
машин, старші колійні
майстри лінійних
дільниць,
механікиналадники
цехів дефектоскопії
дистанції колії.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства.
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.1,
5.3, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки.
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць.
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9. Загальні
вимоги
(9.1, 9.2, 9.5-9.7,
9.10, 9.11).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.4, 11.5).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1, 12.12,
12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції.
Розділ 16. Рух
поїздів
(16.1-16.35,
16.38-16.50).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.5,
4.10, 4.12).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні (5.6.6-
5.6.8, 5.7.11,
5.7.12).
Розділ 6. Рух
поїздів на
ділянках, обладнаних
диспетчерською
централізацією (6.1,
6.3.4, 6.3.5,
6.4.1).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні
(7.1.15).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі.
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку
(9.1-9.4).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів
сигналізації та
зв'язку (10.1-10.3,
10.4.3,
10.5.1).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів.
Розділ 12.
Повернення поїзда з
перегону на станцію
відправлення.
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
самохідного
рухомого складу при
проведенні робіт на
залізничних коліях
та спорудах.
Розділ 14. Прийняття
та відправлення
поїздів (14.1.1,
14.1.6, 14.1.10,
14.2.2, 14.2.5,
14.3.1, 14.3.4,
14.3.6, 14.3.10,
14.4.1, 14.4.8).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.6-15.7,
15.9-15.16,
15.18-15.22).
Розділ 16.
Маневрова робота на
станції
(16.1.1-16.1.6,
16.1.8-16.2.4,
16.3.3-16.3.5,
16.3.7, 16.3.11,
16.4, 16.6.5,
16.6.9, 16.6.13,
16.7.1-16.7.4).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень.
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення
поїздів і проведення
маневрів за
умов порушення
нормальної роботи
пристроїв СЦБ на
станціях.
Розділ 19. Рух
поїздів з
розмежуванням
часом (19.1-19.4).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання
поїздів з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами) (21.4).
Додатки 3, 4, 5,
11, 13.
Бригадири з
поточного утримання
колії та штучних
споруд, машиністи
колійних і
снігозбиральних машин
та їх помічники
(супровідні
працівники),
оператори
дефектоскопних візків
та їх помічники,
машиністи
хопер-дозаторних і
думпкарних поїздів та
їх помічники, старші
механіки спецпоїздів
для перевезення
подоподовжених рейок
безстикової колії.
Працівники, що
призначені для
супроводження
господарчих поїздів,
колійних машин,
кранів,
снігозбиральних та
інших поїздів
повинні, крім цього,
знати відповідні
обов'язки складача
поїздів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення.
Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства.
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.1,
5.3).
Розділ 6.
Споруди та пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.50).
Розділ 7. Споруди
та пристрої
електропостачання
залізниць
(7.2-7.7, 7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.2,
9.5-9.7, 9.10, 9.11).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.4, 11.5).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1, 12.12,
12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація технічної
роботи станції.
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1-16.35,
16.38-16.50).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.5,
4.10, 4.12).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні
(5.6.6-5.6.8).
Розділ 6. Рух
поїздів на ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.3.4-6.4.1,
6.5.3).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні (7.1.10,
7.1.13-7.1.15,
7.3.6, 7.3.9).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.6,
8.9.4, 8.9.6,
8.9.7, 8.9.9).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1, 9.6,
9.7).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів сигналізації
та зв'язку
(10.1-10.3, 10.4.3,
10.5.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів
(11.1-11.3,
11.5-11.11, 11.14).
Розділ 12.
Повернення
поїзда з перегону на
станцію відправлення
(12.2, 12.3).
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу при
проведенні
робіт на залізничних
коліях та спорудах.
Розділ 14. Прийняття
та відправлення
поїздів (14.1.1,
14.2, 14.3, 14.4).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.6-15.7,
15.9-15.16,
15.18-15.22).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.1-16.1.6,
16.1.8-16.2.4,
16.3.3-16.3.5,
16.3.7, 16.3.11,
16.4, 16.6.5,
16.6.9, 16.6.13,
16.7.1-16.7.4).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень.
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення поїздів
і проведення
маневрів
за умов порушення
нормальної роботи
пристроїв СЦБ на
станціях
(18.4, 18.17).
Розділ 19. Рух
поїздів з
розмежуванням часом
(19.7, 19.8).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової
роботи, формування
та пропускання
поїздів з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами) (21.4).
Додатки 3, 4, 5,
11, 13.
Монтери колії,
обхідники, чергові
по переїздах,
сигналісти,
мостові слюсарі,
робітники із
штучних споруд і
земляного полотна,
машиністи
екскаваторів, кранів
на залізничному ходу,
бульдозеристи,
трактористи,
скреперисти та їх
помічники.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні положення.
Габарит (2.1,
2.4-2.6).
Розділ 3. Споруди
та пристрої колійного
господарства (3.1,
3.4-3.10, 3.12-3.17,
3.21-3.33).
Розділ 6.
Споруди та пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.38,
6.42, 6.49).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.3, 7.7).
Розділ 8.
Огляд споруд та
пристроїв, їх ремонт
(8.1, 8.3-8.10).
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1).
Розділ 12.
Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1).
Розділ 13. Графік
руху поїздів (13.1,
13.2, 13.4-13.6).
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1,
15.3-15.5, 15.10,
15.12, 15.16,
15.20).
Розділ 16.
Рух поїздів (16.1,
16.2, 16.11,
16.27, 16.30-16.35,
16.43-16.50).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.2, 4.10, 4.16).
Розділ 6. Рух
поїздів на ділянках,
обладнаних
диспетчерською
сигналізацією
(6.5.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів (11.1,
11.9, 11.10).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.12, 16.6.5,
16.6.8).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.2, 17.3, 17.5,
17.6, 17.7).

3.5. Працівники вагонного господарства повинні знати вимоги ІСІ в повному обсязі, а ПТЕ та ІРПv0507650-05 - у такому обсязі:

Найменування посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках пункти і
підпункти розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках пункти і
підпункти розділів)
1
2
3
Начальники, старші
майстри і майстри:
пунктів контрольно-
технічного і
технічного
обслуговування
вагонів, пунктів
підготовки вагонів до
перевезень, пунктів
перестановки
вагонів, промивально-
пропарювальних
станцій (пунктів),
вагонно-колісних
майстерень, механіки
(старші механіки)
рефрижераторних
секцій.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.1, 2.4-2.6).
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства
(3.8, 3.9, 3.10,
3.15, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств, споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.3, 4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства
(5.3, 5.7, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.37, 6.39, 6.42).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць
(7.4-7.6, 7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт (8.5-8.7).
Розділ 9.
Загальні вимоги
(9.1, 9.4-9.6, 9.8,
9.12).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ
12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1-12.3,
12.11-12.13).
Розділ 13.
Графік руху поїздів
(13.1, 13.2, 13.4,
13.5, 13.6).
Розділ 14.
Роздільні пункти
(14.1).
Розділ 15.
Організація технічної
роботи станції
(15.1, 15.2, 15.11,
15.13, 15.16-15.22,
15.26, 15.27,
15.38, 15.40, 15.41,
15.42). Розділ 16.
Рух поїздів (16.1,
16.2, 16.6,
16.12, 16.21,
16.25-16.35,
16.42, 16.44, 16.45,
16.48).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.1-4.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів (11.1,
11.2, 11.10).
Розділ 14.
Прийняття та
відправлення поїздів
(14.1.8).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.5, 15.6, 15.18).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.1-16.1.12,
16.2.1,
16.3.5-16.3.7,
16.3.9-16.3.12,
16.4.1, 16.5,
16.6.4, 16.6.5).
Розділ 17. Порядок
видачі
попереджень (17.1).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.4.1, 21.4.4,
21.4.5).
Додатки 1, 2, 3,
4, 5, 6, 14.
Старші оглядачі і
оглядачі всіх
найменувань,
оператори пунктів
технічного
обслуговування
вагонів.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.1, 2.4, 2.6).
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства
(3.8-3.10, 3.15).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств, споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.3).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.3,
5.7, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.39, 6.42).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.4, 7.6,
7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт (8.5-8.7).
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.2,
9.4, 9.6, 9.8,
9.12).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування
і ремонт рухомого
складу (12.1-12.3,
12.11-12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів (13.1,
13.2, 13.5, 13.6).
Розділ 14. Роздільні
пункти (14.1).
Розділ 15.
Організація технічної
роботи станції
(15.1, 15.13, 15.16,
15.22, 15.26, 15,27,
15.38, 15.40, 15.41,
15.42).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1, 16.2,
16.6, 16.11, 16.12,
16.21, 16.35,
16.37).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів (11.1).
Розділ 14.
Прийняття та
відправлення поїздів
(14.1.8).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.1, 16.1.3,
16.1.4,
16.1.6-16.1.9,
16.2.3, 16.3.1,
16.3.2, 16.4.1,
16.6.2, 16.6.5,
16.6.4).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.4.1, 21.4.4,
21.4.5).
Додатки 2, 3.
Головні механіки,
головні технологи,
провідні інженери,
інженери-технологи
та техніки депо,
бригадири
ремонтних цехів і
дільниць,
дефектоскопісти.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.1, 2.5, 2.6).
Розділ 3. Споруди та
пристрої
колійного
господарства
(3.8-3.10,
3.15, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств, споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.2, 4.3).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства
(5.3, 5.7, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.38, 6.39, 6.48).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць
(7.4, 7.6, 7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт (8.5-8.7).
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.3,
9.4, 9.5, 9.6, 9.8,
9.12).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1-12.3,
12.11-12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів (13.1,
13.2, 13.5).
Розділ 14. Роздільні
пункти (14.1).
Розділ 15.
Організація технічної
роботи станції
(15.1, 15.2, 15.38,
15.27, 15.40, 15.41,
15.42).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1, 16.2,
16.3, 16.11, 16.35).
Терміни.

Слюсарі з ремонту
гальмового
обладнання.
Вступ.
Розділ 1. Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.1-11.4).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Слюсарі з ремонту
автозчепного
обладнання.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.5).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Слюсарі з ремонту
візків.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Слюсарі з ремонту
колісних пар та
роликових букс.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги.
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Машиністи та водії
спеціального
самохідного рухомого
складу, їх помічники
та працівники, що
призначені для
супроводження
спеціального
самохідного рухомого
складу.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні положення.
Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства.
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств, споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.1,
5.7).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.50).
Розділ 7. Споруди
та пристрої
електропостачання
залізниць (7.2-7.7,
7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.2,
9.5-9.11).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1-12.9).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції.
Розділ 16. Рух
поїздів.
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.5,
4.10, 4.12).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні
(5.6.6-5.6.8).
Розділ 6. Рух
поїздів на ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.3.4-6.4.1,
6.5.3).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні (7.1.10,
7.1.13-7.1.15,
7.3.6, 7.3.9).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.6, 8.9.4,
8.9.6, 8.9.7,
8.9.9).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1, 9.6,
9.7).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів сигналізації
та зв'язку
(10.1-10.3, 10.4.3,
10.5.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів
(11.1-11.3,
11.5-11.11, 11.14).
Розділ 12.
Повернення поїзда з
перегону на станцію
відправлення
(12.2, 12.3).
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу при
проведенні робіт на
залізничних коліях
та спорудах
(13.1-13.6, 13.8,
13.9, 13.11-13.13,
13.15-13.17, 13.20,
13.22, 13.23).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів.
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1, 16.4).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.1-17.6,
17.8-17.17,
17.19-17.21).
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення поїздів
і проведення
маневрів
за умов порушення
нормальної роботи
пристроїв СЦБ на
станціях
(18.1-18.10).
Розділ 19. Рух
поїздів з
розмежуванням часом
(19.1-19.5,
19.7-19.13).
Додатки 1, 5, 8, 10,
11, 12, 13, 14.

3.6. Працівники господарства сигналізації та зв'язку повинні знати вимоги ПТЕ, ІРПv0507650-05, ІСІ - у такому обсязі:

Найменування
посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках
пункти і
підпункти
розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках пункти і
підпункти
розділів)
Обсяги знань
ІСІ (в дужках
пункти і
підпункти
розділів)
1
2
3
4
Начальники
виробничих
дільниць СЦБ,
зв'язку,
радіо,
начальники
механізованих
та
автоматизованих
гірок, старші
електро-
механіки,
електро-
механіки, які
обслуговують
пристрої
сигналізації,
централізації і
блокування,
механізовані та
автоматизовані
гірки,
начальники та
старші
електро-
механіки
ремонтно-
технологічних
дільниць,
старші
електро-
механіки та
інженери
дорожньої
лабораторії,
змінні
інженери,
інженери та
техніки
дистанції.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит.
Розділ 3.
Споруди
та пристрої
колійного
господарства
(3.4-3.11,
3.14, 3.15,
3.17-3.33).
Розділ 4.
Споруди та
пристрої
локомотивного
і вагонного
господарств,
споруди та
пристрої для
обслуговування
і ремонту
спеціального
рухомого
складу,
водопостачання
і каналізації.
Відбудовні
засоби (4.4).
Розділ 5.
Споруди і
пристрої
станційного
господарства.
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку і
обчислювальної
техніки.
Розділ 7.
Споруди та
пристрої
електропоста-
чання
залізниць
(7.1-7.9,
7.11).
Розділ 8.
Огляд споруд
та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9.
Загальні
вимоги (9.1,
9.2, 9.5,
9.8-9.10,
9.12).
Розділ 12.
Технічне
обслуговування
і ремонт
рухомого
складу (12.4
/в частині,
що стосується
спеціального
самохідного
рухомого
складу/,
12.6).
Розділ 13.
Графік руху
поїздів.
Розділ 14.
Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи
станції.
Розділ 16. Рух
поїздів
(крім
16.36-16.50).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни
та визначення
понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.1-4.5, 4.9,
4.10, 4.12, 4.13).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні
(5.1-5.3, 5.5,
5.6.1-5.6.8,
5.7.1-5.7.12,
5.9, 5.10,
5.11.5).
Розділ 6. Рух
поїздів на
ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.1, 6.2, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.5,
6.3.6, 6.4.2,
6.4.4,
6.5.1-6.5.8).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні
(7.1.1-7.1.10,
7.1.12, 7.1.14,
7.1.15,
7.3.1-7.3.4,
7.3.7).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.1-8.5,
8.9.4,
8.10.1-8.10.4,
8.11.1, 8.11.2,
8.11.4-8.11.6).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1-9.3,
9.7).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів
сигналізації та
зв'язку (10.1,
10.2, 10.4.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних
поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів (11.1,
11.5, 11.8).
Розділ 13. Рух
господарських
поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу
при проведенні
робіт на
залізничних коліях
та спорудах
(13.1-13.8, 13.10,
13.11, 13.13,
13.14, 13.15,
13.18, 13.20).
Розділ 14.
Приймання та
відправлення
поїздів (14.1.1,
14.1.2, 14.1.10,
14.2.5, 14.3.5,
14.3.6, 14.3.9,
14.4.1-14.4.9).
Розділ 15. Робота
поїзного
диспетчера (15.1,
15.5, 15.6, 15.13,
15.16,
15.19-15.21,
15.23, 15.24).
Розділ 16.
Маневрова робота
на станціях
(16.1.3-16.1.5,
16.1.10,
16.6.1-16.6.3,
16.6.5,
16.7.2-16.7.4).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.1-17.5, 17.7,
17.16, 17.17,
17.19).
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення
поїздів і
проведення
маневрів за умов
порушення
нормальної роботи
пристроїв СЦБ на
станціях.
Розділ 19. Рух
поїздів з
розмежуванням
часом (19.1-19.4,
19.6-19.8,
19.11-19.13).
Розділ 20. Порядок
застосування
семафорів.
Додаток 4.
У повному
обсязі.
Старші
електро-
механіки,
електро-
механіки та
електромонтери,
які
обслуговують
та ремонтують
пристрої
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(далі АЛС).
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит.
Розділ 3.
Споруди та
пристрої
колійного
господарства
(3.33
/в частині, що
стосується
установки
сигнальних
знаків/).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку та
обчислювальної
техніки
(6.1-6.5,
6.12, 6.25,
6.31, 6.32).
Розділ 7.
Споруди та
пристрої
електропоста-
чання
залізниць
(7.1, 7.2
/в частині, де
норми напруги
на пристроях
СЦБ/, 7.4).
Розділ 8.
Огляд споруд
та пристроїв,
їх ремонт
(8.1).
Розділ 12.
Технічне
обслуговування
і ремонт
рухомого
складу (12.4
/в частині, що
стосується СЦБ
і радіо/,
12.6).
Розділ 13.
Графік руху
поїздів
(13.1).
Розділ 14.
Роздільні
пункти
(14.1-14.15).
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи станції
(15.1).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1,
16.2, 16.25,
16.27 - АЛС,
16.31,
16.37 - АЛС).
Вступ.
Розділ 3. Терміни
та визначення
понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1).
Розділ 5. Рух
поїздів
при автоматичному
блокуванні
(5.1-5.3, 5.5,
5.7.6
/в частині
АЛС/).
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 2.
Світлофори
(2.1-2.3,
2.6, 2.23,
2.24).
Розділ 3.
Сигнали
огородження
(3.2, 3.3).
Розділ 4.
Ручні сигнали
(4.1).
Розділ 8.
Звукові
сигнали (8.1
/сигнали для
зупинки і
відправлення/,
8.3, 8.4).
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики.
Електро-
монтери, що
обслуговують
пристрої СЦБ,
пристрої
механізованих
та автомати-
зованих
сортувальних
гірок,
електро-
механіки та
електромонтери
ремонтно-
технологічних
дільниць.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит
(2.1-2.6).
Розділ 3.
Споруди та
пристрої
колійного
господарства
(3.8, 3.9,
3.15, 3.17,
3.20, 3.24,
3.30).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку та
обчислювальної
техніки.
Розділ 7.
Споруди та
пристрої
електропоста-
чання
залізниць (7.2
/в частині, що
стосується
пристроїв
СЦБ/).
Розділ 8.
Огляд споруд
та пристроїв,
їх ремонт
(8.1).
Розділ 13.
Графік руху
поїздів
(13.1).
Розділ 14.
Роздільні
пункти
(14.1-14.15).
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи станції
(15.1, 15.3,
15.5,
15.7-15.12).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1,
16.2, 16.7,
16.25-16.29).
Вступ
Розділ 3. Терміни
та визначення
понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.12).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні
(5.1-5.3, 5.5,
5.6.1-5.6.8,
5.7.12).
Розділ 6. Рух
поїздів на
ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.1, 6.2, 6.3.1,
6.3.2, 6.4.2,
6.4.4,
6.5.1-6.5.3).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні
(7.3.1).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.1-8.5,
8.9.4,
8.10.1-8.10.3,
8.11.1).
Розділ 14.
Приймання та
відправлення
поїздів (14.1.1,
14.1.2, 14.3.9,
14.4.1).
Розділ 15. Робота
поїзного
диспетчера (15.9).
Розділ 16.
Маневрова робота
на станціях
(16.1.10, 16.6.2,
16.6.3).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.19).
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 2.
Світлофори.
Розділ 3.
Сигнали
огородження
(3.2, 3.3,
3.5, 3.10).
Розділ 4.
Ручні сигнали
(4.1).
Розділ 5.
Сигнальні
покажчики та
знаки
(5.1-5.4,
5.18).
Розділ 6.
Світлофори, що
застосовуються
при маневровій
роботі.
Розділ 8.
Звукові
сигнали (8.1
/сигнали для
зупинки і
відправлення/,
8.3, 8.4).
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики.
Старші
електро-
механіки,
електро-
механіки і
електро-
монтери, які
обслуговують
та ремонтують
пристрої
зв'язку.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит.
Розділ 5.
Споруди та
пристрої
станційного
господарства
(5.2,
5.5-5.7).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку та
обчислювальної
техніки
(6.41-6.58).
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи станції
(15.1).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1,
16.2,
16.25-16.29).
Вступ.
Розділ 3. Терміни
та визначення
понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.12).
Розділ 9. Рух
поїздів
при телефонних
засобах зв'язку.
Розділ 10.
Порядок руху
поїздів при
перерві дії всіх
засобів
сигналізації та
зв'язку (10.1,
10.2, 10.4.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних
поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів
(11.1-11.3,
11.6-11.8, 11.12)
Розділ 13. Рух
господарчих
поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу
при проведенні
робіт на
злізничних коліях
та спорудах
(13.1-13.8,
13.10, 13.11,
13.13, 13.15,
13.18, 13.20).
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 2.
Світлофори
(2.10, 2.17).
Розділ 8.
Звукові
сигнали.
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики.
Старші
електро-
механіки й
електро-
механіки,
електро-
монтери, які
обслуговують
та ремонтують
пристрої
пасажирської
автоматики.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит
(2.1-2.6).
Розділ 5.
Споруди та
пристрої
станційного
господарства
(5.1, 5.2,
5.7).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку та
обчислювальної
техніки
(6.41, 6.47,
6.48).
Вступ
Розділ 3. Терміни
та визначення
понять.
Розділ 4. Загальні
положення.
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 2.
Світлофори
(2.1-2.4).
Розділ 8.
Звукові
сигнали.
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики.
Старші
електро-
механіки і
електро-
механіки та
електро-
монтери, що
обслуговують
та ремонтують
пристрої
радіозв'язку.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит (2.1,
2.2, 2.4,
2.5, 2.6).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку та
обчислювальної
техніки
(6.1-6.4,
6.39, 6.41-
6.46, 6.49,
6.51, 6.52,
6.58).
Розділ 7.
Споруди та
пристрої
електропоста-
чання
залізниць
(7.1, 7.2).
Розділ 8.
Огляд споруд
та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи
станції (15.1,
15.2, 15.4,
15.5).
Вступ.
Розділ 3. Терміни
та визначення
понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.3, 4.12).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні (5.3,
5.7.1, 5.7.6,
5.7.12).
Розділ 6. Рух
поїздів на
ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.5).
Розділ 14.
Приймання
та відправлення
поїздів (14.4.2,
14.4.4, 14.4.9).
Розділ 15. Робота
поїзного
диспетчера (15.5,
15.24).
Розділ 16.
Маневрова
робота на станціях
(16.1.2, 16.1.4,
16.3.8, 16.4.12,
16.6.4).
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 4.
Ручні
сигнали.
Розділ 8.
Звукові
сигнали.
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики.
Старші
електро-
механіки й
електро-
механіки та
електро-
монтери, що
обслуговують
та ремонтують
пристрої
ПОНАБ, ДИСК,
АСДК-Б, КТСМ.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит.
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку та
обчислювальної
техніки
(6.1-6.3,
6.39,
6.42-6.58).
Розділ 7.
Споруди та
пристрої
електропоста-
чання
залізниць
(7.1, 7.2).
Розділ 8.
Огляд споруд
та пристроїв,
їх ремонт
(8.1, 8.3,
8.5).
Розділ 10.
Колісні пари
(10.1-10.3).
Вступ.
Розділ 3. Терміни
та визначення
понять.
Розділ 4. Загальні
положення.
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 4.
Ручні сигнали
(4.1).
Розділ 5.
Сигнальні
покажчики та
знаки (5.7).
Розділ 8.
Звукові
сигнали.
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики.
Машиністи та
водії
спеціального
самохідного
рухомого
складу, їх
помічники та
працівники, що
призначені як
супровідні
особи.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит.
Розділ 3.
Споруди та
пристрої
колійного
господарства.
Розділ 4.
Споруди та
пристрої
локомотивного
і вагонного
господарств,
споруди та
пристрої для
обслуговування
і ремонту
спеціального
рухомого
складу,
водопостачання
і каналізації.
Відбудовні
засоби.
Розділ 5.
Споруди і
пристрої
станційного
господарства
(5.1, 5.7).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку і
обчислювальної
техніки
(6.1-6.50).
Розділ 7.
Споруди та
пристрої
електропоста-
чання
залізниць
(7.2-7.7,
7.11).
Розділ 8.
Огляд споруд
та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9.
Загальні
вимоги
(9.1, 9.2,
9.5-9.11).
Розділ 10.
Колісні пари.
Розділ 11.
Гальмове
обладнання і
автозчепний
пристрій.
Розділ 12.
Технічне
обслуговування
і ремонт
рухомого
складу
(12.1-12.9).
Розділ 13.
Графік руху
поїздів.
Розділ 14.
Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи
станції.
Розділ 16.
Рух поїздів.
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни
та визначення
понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.1-4.5, 4.10,
4.12).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні
(5.6.6-5.6.8).
Розділ 6. Рух
поїздів на
ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.3.4-6.4.1,
6.5.3).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні
(7.1.10,
7.1.13-7.1.15,
7.3.6, 7.3.9).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.6,
8.9.4, 8.9.6,
8.9.7, 8.9.9).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1, 9.6,
9.7).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів
сигналізації та
зв'язку
(10.1-10.4).
Розділ 11. Рух
відбудовних
поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів
(11.1-11.3,
11.5-11.11,
11.14).
Розділ 12.
Повернення поїзда
з перегону на
станцію
відправлення.
Розділ 13. Рух
господарських
поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу
при проведенні
робіт на
залізничних коліях
та спорудах
(13.13,
13.15-13.17,
13.20, 13.22,
13.23).
Розділ 14.
Приймання та
відправлення
поїздів.
Розділ 16.
Маневрова робота
на станціях
(16.1, 16.4).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.1-17.6,
17.8-17.17,
17.19-17.21).
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення
поїздів і
проведення
маневрів за умов
порушення
нормальної роботи
пристроїв СЦБ на
станціях
(18.1-18.10).
Розділ 19. Рух
поїздів з
розмежуванням
часом (19.1-19.5,
19.7-19.13).
Розділ 20. Порядок
застосування
семафорів.
Додатки 1, 5, 8,
10-14.
У повному
обсязі.

3.7. Працівники дистанцій електропостачання повинні знати вимоги ІСІ в повному обсязі, а ПТЕ та ІРПv0507650-05 - у такому обсязі:

Найменування посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках пункти і
підпункти розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках пункти і
підпункти розділів)
1
2
3
Старші
електромеханіки,
електромеханіки,
електромонтери
районів контактної
мережі, старші
майстри, майстри,
старші
електромеханіки,
електромеханіки
районів
електропостачання,
старші виконавці
робіт, виконавці
робіт, майстри,
механіки дільниць,
електромонтери
будівельномонтажних
поїздів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства
(3.8-3.10, 3.21-3.23,
3.25, 3.26, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств, споруди
та пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.2,
5.7, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.20,
6.39, 6.41,
6.46-6.50, 6.54,
6.55, 6.57).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць.
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1-9.9,
9.10, 9.11).
Розділ 12.Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1, 12.2).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти (14.1, 14.2,
14.4).
Розділ 15.
Організація технічної
роботи станції
(15.1, 15.2, 15.13,
15.14, 15.21, 15.23,
15.24).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1, 16.6,
16.8, 16.19,
16.25-16.29, 16.31,
16.39, 16.43, 16.50).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.5).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні (5.1,
5.2, 5.5,
5.6.2-5.6.4,
5.6.6-5.6.8,
5.7.1, 5.7.2,
5.7.4-5.7.8,
5.7.11-5.7.15,
5.10, 5.11.1).
Розділ 6. Рух
поїздів на ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією (6.1,
6.2, 6.3.2,
6.3.4-6.3.6).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні
(7.1.6-7.1.12,
7.1.15, 7.3.1,
7.3.4-7.3.6).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.1, 8.3,
8.9.4, 8.9.6,
8.11.1).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1, 9.4,
9.6-9.8).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів сигналізації
та зв'язку
(10.1-10.3, 10.4.1,
10.4.2).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів (11.1,
11.2, 11.5-11.8).
Розділ 13. Рух
поїздів спеціального
самохідного рухомого
складу при
проведенні робіт на
залізничних коліях
та спорудах (за
винятком 13.21).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.1.11,
14.3.2, 14.3.6,
14.4.1, 14.4.2,
14.4.8).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.7, 15.9, 15.10,
15.13, 15.14, 15.18,
15.23).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.1, 16.1.5,
16.1.10, 16.1.12,
16.3.5, 16.3.7,
16.4.1, 16.6.9,
16.7.2-16.7.4,
16.8.1, 16.8.3).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.1-17.5, 17.7,
17.9, 17.15-17.19).
Додатки 1, 2, 3, 4.
Старші
електромеханіки,
електромеханіки,
електромонтери
тягових підстанцій,
ремонтно-ревізійних
дільниць,
електромонтери
районів
електропостачання.
Інженери, інспектори,
старші інспектори,
електромеханіки,
старші
електромеханіки,
електромонтери
підприємства
"Енергозбут".
Начальники відділів,
фахівці експертного
центру.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства (3.23,
3.26, 3.2, 3.33).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.3,
6.39, 6.41, 6.46,
6.50, 6.54, 6.55,
6.57).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць.
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт (8.1-8.3).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1).
Розділ 13. Графік
руху поїздів (13.1,
13.2).
Розділ 15.
Організація технічної
роботи станції
(15.13).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1,
16.26, 16.50).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.6).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні (5.1,
5.5, 5.6.6-5.6.8,
5.7.1, 5.7.2).
Розділ 6. Рух
поїздів на ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією (6.1,
6.2, 6.3.4-6.3.6).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні
(7.1.7, 7.1.10-
7.1.12, 7.1.15).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі (8.1, 8.3,
8.9.4, 8.9.6,
8.11.1).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1, 9.6).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів сигналізації
та зв'язку
(10.2, 10.3,
10.4.2).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів (11.1,
11.5-11.8).
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу при
проведенні робіт на
залізничних коліях
та спорудах
(за винятком 13.21).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.4.1,
14.4.2, 14.4.8).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.7, 15.9, 15.10,
15.13, 15.14, 15.18,
15.23).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.1, 16.1.10,
16.1.12, 16.3.5,
16.3.7, 16.4.1,
16.6.9, 16.8.1,
16.8.3).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.1-17.7, 17.9,
17.11, 17.15-17.19).
Додаток 4.
Машиністи та водії
спеціального
самохідного рухомого
складу, їх помічники
та працівники, що
призначені як
супровідні особи.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні положення.
Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства.
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств,
споруди та
пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.1,
5.7).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.50).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.2-7.7,
7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.2,
9.5-9.11).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1-12.9).
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції.
Розділ 16. Рух
поїздів.
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1-4.5,
4.10, 4.12).
Розділ 5. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні
(5.6.6-5.6.8).
Розділ 6. Рух
поїздів на ділянках,
обладнаних
диспетчерською
централізацією
(6.3.4-6.4.1,
6.5.3).
Розділ 7. Рух
поїздів при
напівавтоматичному
блокуванні (7.1.10,
7.1.13-7.1.15,
7.3.6, 7.3.9).
Розділ 8. Рух
поїздів при
електрожезловій
системі
(8.6, 8.9.4, 8.9.6,
8.9.7, 8.9.9).
Розділ 9. Рух
поїздів при
телефонних засобах
зв'язку (9.1, 9.6,
9.7).
Розділ 10. Порядок
руху поїздів при
перерві дії всіх
засобів сигналізації
та зв'язку
(10.1-10.3, 10.4.3,
10.5.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів
(11.1-11.3,
11.5-11.11, 11.14).
Розділ 12.
Повернення поїзда з
перегону на станцію
відправлення (12.2,
12.3).
Розділ 13. Рух
господарчих поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу при
проведенні
робіт на
залізничних коліях
та спорудах (13.1-
13.6, 13.8, 13.9,
13.11-13.13,
13.15-13.17,
13.20, 13.22,
13.23).
Розділ 14.
Приймання та
відправлення
поїздів.
Розділ 16.
Маневрова робота на
станціях (16.1,
16.4).
Розділ 17.
Порядок видачі
попереджень (17.1-
17.6, 17.8-17.17,
17.19-17.21).
Розділ 18. Порядок
приймання,
відправлення
поїздів і проведення
маневрів за умов
порушення
нормальної роботи
пристроїв СЦБ на
станціях
(18.1-18.10).
Розділ 19. Рух
поїздів з
розмежуванням часом
(19.1-19.5,
19.7-19.13).
Розділ 20. Порядок
застосування
семафорів.
Додатки 1, 5, 8, 10,
11, 12, 13, 14.

3.8. Працівники пасажирського господарства повинні знати вимоги ІСІ в повному обсязі, а ПТЕ та ІРПv0507650-05 - у такому обсязі:

Найменування посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках пункти і
підпункти розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках пункти і
підпункти розділів)
1
2
3
Головні механіки,
головні технологи,
інженери-технологи,
старші майстри,
майстри, звільнені
бригадири ремонтних
цехів, дільниць,
депо, вагонноколісних
майстерень.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні положення.
Габарит (2.1, 2.2,
2.4, 2.5).
Розділ 3. Споруди
та пристрої колійного
господарства (3.8-
3.10, 3.15, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств,
споруди та
пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби.
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.3,
5.7, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.27, 6.28, 6.37,
6.39).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.4, 7.6,
7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт (8.1, 8.2,
8.5, 8.7).
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.2,
9.4, 9.8, 9.9,
9.12).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12.
Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1-12.3,
12.11-12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів (13.1,
13.2, 13.5, 13.6).
Розділ 14.
Роздільні пункти
(4.1).
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1, 15.2,
15.13, 15.38,
15.40-15.42).
Розділ 16.
Рух поїздів
(16.1, 16.2, 16.11,
16.35).
Терміни.

Старші оглядачі і
оглядачі всіх
найменувань.
Оператори пунктів
технічного
обслуговування
(далі ПТО).
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні положення.
Габарит (2.1,
2.4-2.6).
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства (3.8-
3.10, 3.15, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств,
споруди та
пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.2, 4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.3,
5.7, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.4, 6.37, 6.39,
6.40, 6.42).
Розділ 7. Споруди
та пристрої
електропостачання
залізниць (7.4, 7.6,
7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт
(8.1, 8.2, 8.6, 8.7).
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.2,
9.4, 9.8, 9.9,
9.12).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12.
Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1-12.3,
12.11-12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів
(13.1-13.6).
Розділ 14. Роздільні
пункти (4.1).
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1, 15.13,
15.16, 15.19-15.22,
15.26-15.31,
15.38, 15.40-15.42).
Розділ 16.
Рух поїздів
(16.1, 16.2, 16.6,
16.11, 16.12, 16.21,
16.22, 16.30,
16.35).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1,
4.2).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів
(11.1-11.9).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.1.8).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.1,
16.1.8-16.1.12,
16.3.1, 16.3.5,
16.3.7, 16.3.12,
16.4.1, 16.4.4,
16.6.8, 16.6.9,
16.8.1-16.8.3).
Додаток 2 (відносно
пасажирських
вагонів).
Начальники, старші
майстри, майстри,
майстри пунктів:
контрольно-технічного
і технічного
обслуговування
пасажирських
поїздів, підготовки
вагонів до
перевезень,
перестановки вагонів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.1., 2.4-2.6).
Розділ 3.Споруди та
пристрої колійного
господарства (3.8-
3.10, 3.15, 3.33).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств,
споруди та
пристої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.1-4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства (5.3,
5.7, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.4, 6.27, 6.28,
6.37, 6.39, 6.40).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.4, 7.6,
7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт (8.1, 8.2,
8.5, 8.6, 8.7).
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.2,
9.4, 9.8, 9.9,
9.12).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу
(12.1-12.3,
12.11-12.13).
Розділ 13.
Графік руху поїздів
(13.1-13.6).
Розділ 14.
Роздільні пункти
(4.1).
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1, 15.2,
15.13, 15.16, 15.19-
15.22, 15.26-15.31,
15.38, 15.40-15.42).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1, 16.2,
16.6, 16.11, 16.12,
16.21, 16.22, 16.30,
16.35).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення (4.1,
4.2, 4.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного рухомого
складу, пожежних
поїздів та
допоміжних
локомотивів (11.1).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.1.8).
Розділ 15. Робота
поїзного диспетчера
(15.5, 15.6).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.1, 16.1.8-
16.1.12, 16.3.1,
16.3.5, 16.3.7,
16.3.12, 16.4.1,
16.4.4, 16.6.8,
16.8.1-16.8.3).
Розділ 17. Порядок
видачі попереджень
(17.1).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.4.1, 21.4.4,
21.4.5).
Додатки 2, 3.
Начальники
пасажирських поїздів,
провідники
пасажирських та
багажних вагонів,
поїзні
електромеханіки;
завідувачі виробництв
вагонів-ресторанів,
кафе.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит
(2.1, 2.2, 2.4-2.6).
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства
(3.9-3.14).
Розділ 4. Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств,
споруди та
пристрої для
обслуговування і
ремонту спеціального
рухомого складу,
водопостачання і
каналізації.
Відбудовні засоби
(4.2-4.4).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства. (5.3,
5.7, 5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1, 6.2,
6.4, 6.37, 6.39,
6.42).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.4-7.6).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт
(8.5-8.7, 8.9).
Розділ 9.
Загальні вимоги (9.1,
9.2, 9.7, 9.8, 9.9,
9.10).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій.
Розділ 12.
Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.11-12.13).
Розділ 13. Графік
руху поїздів
(13.1-13.6).
Розділ 14. Роздільні
пункти (14.1, 14,2,
14.3).
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1,
15.13, 15.16-15.23,
15.26-15.31,
5.33-15.38,
15.40-15.44,
15.46).
Розділ 16.
Рух поїздів
(16.1, 16.7-16.12,
16.14, 16.16,
16.18-16.29, 16.30,
16.35, 16.43-16.49).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.1-4.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів (11.8).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.1.8).
Розділ 16.
Маневрова робота
на станціях
(16.1.10, 16.2.2,
16.3.1).
Начальники
вокзалів, їх
заступники, чергові
помічники начальників
вокзалів. Начальники
та заступники
начальників
дорожнього і
дільничного бюро з
розподілу та
використання місць
у пасажирських
поїздах,
контролери-ревізори
пасажирських поїздів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2. Загальні
положення. Габарит.
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.30,
6.35, 6.37, 6.40,
6.41).
Розділ 7. Споруди та
пристрої
електропостачання
залізниць (7.1, 7.2,
7.4, 7.6, 7.11).
Розділ 8. Огляд
споруд та пристроїв,
їх ремонт
(8.1-8.3, 8.5, 8.7).
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1).
Розділ 13. Графік
руху поїздів
(13.1-13.6).
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1,
15.2, 15.13, 15.16,
15.21, 15.23,
15.27-15.30, 15.33,
15.44, 15.45).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1,
16.11, 16.16-16.23,
16.30).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.1-4.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів (11.8).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.1.8).
Розділ 16.
Маневрова робота на
станціях (16.1.10,
16.2.2, 16.3.1).
Розділ 21. Порядок
проведення
маневрової роботи,
формування та
пропускання поїздів
з вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.4.1, 21.4.4,
21.4.5).
Старші
прийомоздавачі
вантажу і багажу
в багажних вагонах.
Вимоги до обсягу
знань, як
прийомоздавачів
вантажу (пункту 3.9
цього Положення) і
провідників багажних
вагонів.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 4. Загальні
положення
(4.1-4.3).
Розділ 11. Рух
відбудовних поїздів,
спеціального
самохідного
рухомого складу,
пожежних поїздів
та допоміжних
локомотивів (11.8).
Розділ 14. Приймання
та відправлення
поїздів (14.1.8).
Розділ 16. Маневрова
робота на станціях
(16.1.10, 16.2.2,
16.3.1).
Слюсарі, бригадири
з ремонту
гальмівного
обладнання.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.1-11.4)
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Слюсарі, бригадири з
ремонту автозчепного
пристрою.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 11. Гальмове
обладнання і
автозчепний пристрій
(11.5).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

Слюсарі, бригадири
з ремонту візків та
редукторних вузлів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9. Загальні
вимоги (9.1, 9.5,
9.8-9.11).
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу (12.1,
12.4-12.7).

3.9. Працівники господарства комерційної роботи та маркетингу зобов'язані знати вимоги ПТЕ, ІСІ, ІРПv0507650-05 - у такому обсязі:

Найменування
посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках
пункти і
підпункти
розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках
пункти і
підпункти
розділів)
Обсяги знань
ІСІ
(в дужках
пункти і
підпункти
розділів)
1
2
3
4
Ревізори
відділу
комерційної
роботи та
маркетингу
дирекції,
начальники
вантажних
районів станцій,
завідуючі
сортувальними
платформами і
контейнерними
майданчиками,
бригадири
пунктів
комерційного
огляду поїздів,
начальники
виробничих
дільниць,
начальники
контор (пунктів)
передачі вагонів
прикордонних
(передаточних)
станцій,
завідуючі
(начальники)
відділів
контейнерних
перевезень і
транспортно-
експедиційних
операцій,
завідуючі
пакгаузами.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит
(2.1., 2.5.,
2.6).
Розділ 3.
Споруди та
пристрої
колійного
господарства
(3.33).
Розділ 5.
Споруди і
пристрої
станційного
господарства
(5.2, 5.3, 5.7,
5.8).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку і
обчислювальної
техніки (6.1,
6.2, 6.3, 6.6,
6.10).
Розділ 7.
Споруди та
пристрої
електропоста-
чання залізниць
(7.2, 7.4,
7.11).
Розділ 9.
Загальні
вимоги (9.1,
9.8).
Розділ 12.
Технічне
обслуговування
і ремонт
рухомого складу
(12.1,
12.11, 12.12).
Розділ 13.
Графік руху
поїздів
(13.1).
Розділ 14.
Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи станції
(15.1, 15.13,
15.16, 15.19,
15.20, 15.21,
15.22, 15.27).
Розділ 16.
Рух поїздів
(16.22).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3.
Терміни та
визначення
понять.
Розділ 16.
Маневрова
робота на
станції.
(16.1.7,
16.1.9,
16.5.1,
16.6.4,
16.6.5).
Розділ 21.
Порядок
проведення
маневрової
роботи,
формування та
пропускання
поїздів з
вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами
класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.1.1,
21.1.2,
21.1.3,
21.1.4,
21.1.6, 21.1.8,
21.1.9,
21.1.11).
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 2.
Світлофори
(2.1-2.3, 2.7).
Розділ 3.
Сигнали
огородження
(3.5, 3.10,
3.12).
Розділ 4.
Ручні сигнали
(4.1-4.6).
Розділ 6.
Сигнали, що
застосовуються
при маневровій
роботі (6.1,
6.4).
Розділ 8.
Звукові
сигнали (8.1).
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики
(9.1-9.6).
Старші
прийомоздавачі
та
прийомоздавачі
вантажу і
багажу,
приймальники
поїздів, майстри
виробничих
дільниць,
начальники
товарних контор,
старші товарні
касири, товарні
касири, агенти
контор (пунктів)
з передачі
вагонів.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит
(2.5, 2.6).
Розділ 5.
Споруди і
пристрої
станційного
господарства
(5.2, 5.7,
5.8).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку і
обчислювальної
техніки (6.1,
6.2, 6.3,
6.36).
Розділ 9.
Загальні вимоги
(9.1).
Розділ 12.
Технічне
обслуговування
і ремонт
рухомого складу
(12.1, 12.11).
Розділ 14.
Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи станції
(15.16,
15.19, 15.22,
15.27).
Розділ 16.
Рух поїздів
(16.22).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3.
Терміни та
визначення
понять.
Розділ 16.
Маневрова
робота на
станції
(16.1.7,
16.1.9,
16.5.1,
16.6.4,
16.6.5).
Розділ 21.
Порядок
проведення
маневрової
роботи,
формування та
пропускання
поїздів з
вагонами,
завантаженими
небезпечними
вантажами
класу 1
(вибуховими
матеріалами)
(21.1.1,
21.1.2,
21.1.3,
21.1.4,
21.1.6,
21.1.8,
21.1.9,
21.1.11).
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 2.
Світлофори
(2.1-2.3, 2.7).
Розділ 3.
Сигнали
огородження
(3.5, 3.10,
3.12).
Розділ 4.
Ручні сигнали
(4.1-4.6).
Розділ 6.
Сигнали, що
застосовуються
при маневровій
роботі
(6.1, 6.4).
Розділ 8.
Звукові
сигнали (8.1).
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики
(9.1-9.6).
Дорожні
ревізори
вагового
господарства,
ревізори
вагового
господарства
дирекції,
слюсар з
контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики,
машиніст
вагопере-
вірного
вагона,
провідники
службово-
технічного
вагона.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні
обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні
положення.
Габарит
(2.1, 2.2,
2.4-2.6).
Розділ 3.
Споруди та
пристрої
колійного
господарства
(3.9, 3.10,
3.14).
Розділ 4.
Споруди та
пристрої
локомотивного і
вагонного
господарств,
споруди та
пристрої для
обслуговування
і ремонту
спеціального
рухомого
складу,
водопостачання
і каналізації.
Відбудовні
засоби
(4.2-4.4).
Розділ 5.
Споруди і
пристрої
станційного
господарства
(5.3, 5.7,
5.8).
Розділ 6.
Споруди та
пристрої
сигналізації,
зв'язку і
обчислювальної
техніки (6.1,
6.2, 6.4,
6.37, 6.39,
6.42).
Розділ 7.
Споруди та
пристрої
електропоста-
чання залізниць
(7.4-7.6).
Розділ 15.
Організація
технічної
роботи станції
(15.16, 15.19,
15.22, 15.27).
Розділ 16.
Рух поїздів
(16.22).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3.
Терміни та
визначення
понять.
Розділ 16.
Маневрова
робота на
станції
(16.1.7,
16.1.9,
16.5.1,
16.6.4,
16.6.5).
Вступ.
Розділ 1.
Сигнали.
Розділ 2.
Світлофори
(2.1-2.3, 2.7).
Розділ 3.
Сигнали
огородження
(3.5, 3.10,
3.12).
Розділ 4.
Ручні сигнали
(4.1-4.6).
Розділ 6.
Сигнали, що
застосовуються
при маневровій
роботі (6.1,
6.4).
Розділ 8.
Звукові
сигнали (8.1).
Розділ 9.
Сигнали
тривоги та
спеціальні
покажчики
(9.1-9.6).

3.10. Працівники дистанцій цивільних споруд (будівельно-монтажних експлуатаційних управлінь) зобов'язані знати вимоги ІСІ в повному обсязі, а ПТЕ та ІРПv0507650-05 - у такому обсязі:

Найменування посад і
професій
Обсяг знаньПТ
(в дужках пункти і
підпункти розділів)
Обсяг знаньІР
(у дужках пункти і
підпункти розділів)
1
2
3
Старші виконавці
робіт по загально-
будівельних роботах,
виконавці по
спеціалізованих і
монтажних роботах,
будівельні майстри
по загально-
будівельних роботах,
спеціалізованих і
монтажних роботах,
інспектори по
технічних утриманнях
будівель, майстри з
експлуатації
водопостачання і
каналізації, майстри
з бурових робіт,
інженери та техніки
дистанції.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 2.
Загальні положення.
Габарит.
Розділ 3. Споруди та
пристрої колійного
господарства (3.1-
3.11, 3.21-3.33).
Розділ 5. Споруди і
пристрої станційного
господарства
(5.1-5.8).
Розділ 6. Споруди та
пристрої
сигналізації, зв'язку
і обчислювальної
техніки (6.1-6.18).
Розділ 7. Споруди
та пристрої
електропостачання
залізниць (7.3,
7.5-7.7).
Розділ 8. Огляд
споруд та
пристроїв, їх ремонт.
Розділ 13. Графік
руху поїздів.
Розділ 14. Роздільні
пункти.
Розділ 15.
Організація
технічної роботи
станції (15.1,
15.23-15.27, 15.36,
15.37).
Розділ 16. Рух
поїздів (16.1, 16.2,
16.6, 16.8, 16.11,
16.18,
16.25-16.35,
16.44-16.50).
Терміни.
Вступ.
Розділ 3. Терміни та
визначення понять.
Розділ 6. Рух
поїздів при
автоматичному
блокуванні (5.6.8).
Розділ 13. Рух
поїздів
спеціального
самохідного
рухомого складу
при проведенні
робіт на
залізничних
коліях та спорудах.
Майстри з
експлуатації і
ремонту машин
та механізмів,
механіки ділянок.
Вступ.
Розділ 1.
Загальні обов'язки
працівників
залізничного
транспорту.
Розділ 9.
Загальні вимоги
(9.1, 9.6, 9.7, 9.11,
9.12).
Розділ 10. Колісні
пари.
Розділ 12. Технічне
обслуговування і
ремонт рухомого
складу
(12.1, 12.3, 12.12,
12.13).
Терміни.

При перевірці знань машиністів (водіїв) локомотивів, спеціального рухомого складу, кранів на залізничному ходу, і їх помічників (супровідних працівників) обсяг знань передбачено пунктом 3.3 цього розділу.

3.11. При перевірці знань працівників Українського центру механізації колійних робіт та працівників будівельних та інших підприємств, які не є працівниками Укрзалізниці, але за характером роботи пов'язані з виконанням будівельних робіт на залізничних коліях та штучних спорудах, обсяг знань установлюється виходячи зі встановленого обсягу знань аналогічних посад і професій в інших галузях господарства.

4. Склад комісій, перелік посад та професій працівників

Перевірка знань нормативних актів з безпеки руху поїздів і маневрової роботи працівників, які підлягають іспитам, проводиться з періодичністю та в комісіях відповідно до посад і професій, указаних у такому переліку:

Найменування та склад
комісій з іспитів
Найменування посад та
професій
працівників, які
підлягають іспитам
Періодичність
іспитів
4.1. Центральна
комісія
Укрзалізниці:
Перший заступник
Генерального
директора (заступник
Генерального
директора)
Укрзалізниці або
начальник Головного
управління безпеки
руху та екології
(голова), представник
Головного управління
кадрової та
соціальної політики,
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
(При необхідності за
рішенням голови
комісії до роботи
комісії можуть
залучатися фахівці
відповідних Головних
управлінь).
Начальники головних
управлінь,
самостійних
управлінь, їх
заступники та головні
інженери головних
управлінь
Укрзалізниці,
начальники
управлінь, які
входять до головних
управлінь:
перевезень;
локомотивного;
колійного; вагонного
господарств;
автоматики,
телемеханіки та
зв'язку;
електрифікації та
електропостачання;
пасажирського;
комерційного;
будівельно-монтажних
робіт і цивільних
споруд. Помічники
начальників головних
управлінь з безпеки
руху.
Заступники
начальників залізниць
та головні інженери
залізниць, ревізори з
безпеки руху
Головного управління
безпеки руху та
екології, Головні
ревізори з безпеки
руху поїздів і
автотранспорту
залізниць та їх
заступники,
начальники дирекцій
залізничних
перевезень, Головні
ревізори з безпеки
руху поїздів і
автотранспорту
дільниць.
При призначенні на
посаду.
4.2. Комісії при
головних
управліннях
Укрзалізниці:
- перевезень;
- локомотивного
господарства;
- колійного
господарства;
- вагонного
господарства;
- автоматики,
телемеханіки та
зв'язку;
- електрифікації та
електропостачання;
- пасажирського;
будівельно-монтажних
робіт і цивільних
споруд;
- комерційного
начальник Головного
управління або
перший заступник
начальника Головного
управління
(голова), головний
інженер Головного
управління,
ревізор з
безпеки руху
Головного
управління безпеки
руху та екології,
помічник
начальника Головного
управління з безпеки
руху, представник
профспілки,
члени якої проходять
перевірку знань.
(При необхідності за
рішенням голови
комісії можуть бути
залучені інші
фахівці відповідних
головних управлінь).
Заступники
начальників
управлінь, які
входять до головних
управлінь, начальники
відділів (секторів),
їх заступники,
заступники головного
інженера, головні
експерти та головні
механіки головних
управлінь, головні
спеціалісти, головні
технологи, провідні
інженери, інженери
1-ї категорії,
начальник, заступник
начальника, головний
інженер та інженери
оперативного відділу
Центральної станції
зв'язку Укрзалізниці,
головні диспетчери
та диспетчери
головних управлінь,
фахівці головних
управлінь та
організацій,
підпорядкованих
безпосередньо
головним управлінням
(згідно з переліками,
затвердженими
начальниками головних
управлінь).
Директори, голови
правління заводів,
начальники
підприємств,
підпорядкованих
Укрзалізниці (у
відповідних головних
управліннях, згідно з
переліками
начальників головних
управлінь).
Начальники служб
залізниць:
перевезень,
локомотивного
і вагонного
господарств, колії,
сигналізації та
зв'язку,
електропостачання,
пасажирської,
будівельно-монтажних
робіт і цивільних
споруд, комерційної
роботи та маркетингу;
дорожні інженери з
приймання вагонів,
старші інспектори,
інспектори, головні
спеціалісти,
директор Українського
державного центру
транспортного сервісу
"Ліски", директори
проектно-
конструкторських або
технологічних бюро,
заступники та головні
інженери
Укрспецвагону та
Укррефтрансу,
заступники
директорів, головні
інженери та
начальники ВТК
заводів, що входять
до складу
Укрзалізниці та
підпорядковані
відповідним головним
управлінням, старший
інспектор з приймання
вагонів та помічник
директора з безпеки
руху Укррефтрансу,
інспектори-
приймальники
на заводах
(згідно з переліками,
затвердженими
начальниками головних
управлінь),
інженери з приймання
пасажирських вагонів
вагонних депо (при
призначенні на
посаду), начальник,
заступники
начальника,
головний інженер
Українського центру
по обслуговуванню
пасажирів на
залізничному
транспорті (далі
УЦОП) (старші
інспектори,
інспектори, головні
спеціалісти та
інженери УЦОП (згідно
з переліком
начальника Головного
пасажирського
управління)),
начальники інспекцій
та дорожні інспектори
по збереженню
вагонного парку.
Один раз на три
роки.
4.3. Комісія при
управлінні залізниці:
Головний ревізор з
безпеки руху поїздів
і автотранспорту або
перший заступник
Головного ревізора
залізниці (голова),
головний інженер
залізниці, заступник
начальника залізниці
або начальник служби
(у відповідній
галузі), представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
(При необхідності за
рішенням голови
комісії до роботи
комісії можуть бути
залучені інші фахівці
відповідних служб).
Начальники служб:
другої, технічної,
капітального
будівництва,
воєнізованої
охорони, організації
праці та структур
управління; їх
заступники та
головні інженери,
заступники
головного інженера
залізниці; начальники
дорожніх
обчислювальних
центрів, експертно-
технічних центрів та
їх заступники і
головні інженери;
заступники
начальників та
головні інженери
служб: перевезень,
локомотивного і
вагонного
господарств, колії,
сигналізації та
зв'язку,
електропостачання,
пасажирської,
комерційної роботи
та маркетингу,
будівельно-
монтажних робіт і
цивільних споруд,
матеріально-
технічного
забезпечення,
головний метролог
залізниці, дорожні
інженери з приймання
локомотивів. Ревізори
з безпеки руху
поїздів та
автотранспорту
залізниці та дільниці
залізниці, провідні
інженери та інженери
апарату Головного
ревізора з
безпеки руху поїздів
і автотранспорту
залізниці, помічники
начальників служб з
безпеки руху поїздів.
Заступники
начальника, головні
інженери дирекцій
залізничних
перевезень,
начальники
відбудовних поїздів,
начальники дитячих
залізниць.
Начальники секторів
експертизи та
планово-виробничого,
інспектори з якості
та прийняття
будівельно-монтажних
робіт та фахівці
служби будівельно-
монтажних робіт і
цивільних споруд
(згідно з переліком,
затвердженим
начальником служби).
Начальник головного
матеріально-
технічного складу
служби матеріально-
технічного
забезпечення,
начальник комплексної
контрольно-
вимірювальної
лабораторії.
Начальник, головний
інженер, заступники
начальника дорожніх
майстерень або
дорожніх комбінатів.
Начальники
позакласних та
1 класу станцій,
начальники
структурних
підроздлів:
локомотивних та
вагонних депо,
дистанцій колії,
сигналізації та
зв'язку,
електропостачання,
цивільних споруд,
будівельно-монтажних
експлуатаційних
управлінь, вагонних
дільниць,
механізованих
дистанцій
вантажно-
розвантажувальних
робіт, колійних
машинних
станцій, центрів
механізації колійних
робіт та ремонту
колійної техніки,
рейкозварювальних
поїздів, начальники
будівельно-монтажних
поїздів.
Один раз на три
роки.
4.4. Комісії при
службі:
- перевезень;
- локомотивній;
- колії;
- вагонній;
- сигналізації та
зв'язку;
- електропостачання;
- пасажирській;
- комерційної роботи
та маркетингу;
- будівельно-
монтажних робіт і
цивільних споруд,
начальник служби
або головний
інженер
(голова), ревізор з
безпеки руху поїздів
залізниці,
відповідний
заступник начальника
служби або начальник
відділу, помічник
начальника служби з
безпеки руху,
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
(При необхідності за
рішенням голови до
роботи комісії можуть
бути залучені
відповідні фахівці у
даній галузі
господарства).
Начальники відділів,
їх заступники та
фахівці апарату служб
згідно з переліком,
затвердженим
начальником служби.
Заступники, головні
інженери та помічники
(спеціалісти)
з безпеки руху
начальників
структурних
підрозділів:
локомотивних та
вагонних депо,
дистанцій колії,
сигналізації та
зв'язку,
електропостачання,
цивільних споруд,
будівельно-монтажних
експлуатаційних
управлінь, вагонних
дільниць,
механізованих
дистанцій вантажно-
розвантажувальних
робіт, колійних
машинних станцій,
центрів
механізації колійних
робіт та ремонту
колійної техніки,
рейкозварювальних
поїздів, будівельно-
монтажних поїздів,
старші ревізори
відділу комерційної
роботи та маркетингу
дирекцій, начальники:
рейкошліфувальних
поїздів та дорожніх
лабораторій з
дефектоскопії,
колійно-
обстежувальних
станцій,
мостопоїздів,
мостовипробувальних
станцій,
колійновимірювальних
і дефектоскопних
вагонів та їх
заступники, фахівці
за переліком
начальника служби.
Начальники
динамометричних та
гальмовипробувальних
вагонів,
електротехнічних
лабораторій та
вагонів з перевірки
стану контактної
мережі та
їх заступники.
Начальники дорожніх
лабораторій
автоматики,
телемеханіки та
зв'язку і їх
заступники, вагону
лабораторії АЛС,
радіо, ПОНАБ,
метрології, змінні
інженери служби
сигналізації та
зв'язку. Начальники
диспетчерського
центру управління, їх
заступники.
Начальники
позакласних,
першого класу
вокзалів та їх
заступники,
начальники
пасажирських поїздів,
начальники резервів
провідників, поїзні
електромеханіки
швидкісних,
прискорених та
міжнародних поїздів
(при призначенні на
посаду), інженери з
приймання
пасажирських вагонів
вагонних депо
(періодично),
начальники та
інженери груп
технічного контролю,
завідуючі виробництв
вагонів-ресторанів,
вагонівкафе,
начальники пунктів
перестановки вагонів.
Машиністи-інструктори
всіх господарств,
начальники пунктів
технічного
обслуговування
локомотивів, вагонів
та підготовки вагонів
до перевезень.
Інспектори із
збереження вагонного
парку, головні
технологи та
інструктори вагонних
депо, дільниць.
Начальники
промивально-
пропарочних станцій
та промивально-
пропарочних пунктів,
вагонно-колісних
майстерень.
Начальники баз
палива, баз
нафтопродуктів
локомотивного
господарства.
Старші виконавці
робіт та виконавці
робіт, майстри та
бригадири з
дефектоскопії
дистанцій колії.
Головні механіки,
майстри з
експлуатації та
ремонту машин та
механізмів, механіки
дільниць дистанцій
цивільних споруд
будівельно-монтажних
експлуатаційних
управлінь. Начальники
"Енергозбуту", їх
заступники і головні
інженери, дорожні
енергодиспетчери,
дорожній ревізор
вагового
господарства.
Контролери-ревізори
пасажирських поїздів
(за підпорядкуванням
залізниці).
Один раз на три
роки.
4.5. Комісія при
службі воєнізованої
охорони залізниці:
начальник служби
або відділу
(голова), ревізор з
безпеки руху поїздів
дільниці, представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань. (При
необхідності за
рішенням начальника
служби до роботи
комісії можуть бути
залучені відповідні
фахівці).
Начальники загонів
воєнізованої охорони,
їх заступники,
старші інструктори
та інструктори
загонів та відділу,
фахівці служби
згідно з переліком,
затвердженим
начальником служби.
Один раз на три
роки.
4.6. Комісія при
дирекції залізничних
перевезень:
Головний ревізор з
безпеки руху
поїздів і
автотранспорту
дільниці або
виконуючий його
обов'язки ревізор
(голова), головний
інженер дирекції,
начальник відділу з
відповідної галузі
господарства,
ревізор з безпеки
руху дільниці та
ревізор руху (при
іспитах начальників
станцій), представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
(При необхідності за
рішенням голови
комісії до роботи
комісії можуть бути
залучені відповідні
фахівці).
Начальники відділів
дирекції залізничних
перевезень,
заступники
начальників
відділів: перевезень,
комерційної
роботи та
маркетингу,
пасажирського
(начальник
пасажирського
сектору), старший
локомотивний
диспетчер, чергові
дирекції залізничних
перевезень, фахівці
відділів дирекції
(згідно з переліком,
затвердженим
начальником дирекції
залізничних
перевезень), ревізори
відділу комерційної
роботи та маркетингу
дирекції, заступники
начальників та
головні інженери
позакласних та
першого класу
станцій, начальники
станцій: другого,
третього, четвертого
та п'ятого класів
(відкритих для
вантажних операцій),
ревізори руху, старші
диспетчери відділу
перевезень,
начальники другого і
третього класу
вокзалів, ревізори,
інструктори з
контролю пасажирських
поїздів,
контролери-ревізори
пасажирських поїздів
(за підпорядкуванням
дирекції), заступники
начальників
відбудовних поїздів,
інструктори з
кранового
господарства
відбудовних поїздів.
Один раз на
три роки.
4.7. Комісія при
відділі перевезень
дирекції залізничних
перевезень:
начальник відділу
перевезень (голова),
заступник начальника
відділу, ревізори з
безпеки руху поїздів
по господарствах
перевезень
та сигналізації і
зв'язку дільниці,
ревізор руху, старший
диспетчер відділу
перевезень (при
проведенні
іспитів поїзних
диспетчерів та
запасних чергових по
станціях),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Поїзні диспетчери,
диспетчери-
вагонорозподілювачі,
локомотивні
диспетчери,
заступники старших
диспетчерів відділу
перевезень,
помічники чергових
дирекцій залізничних
перевезень, оператори
відділу перевезень,
начальники станцій:
другого, третього,
четвертого та
п'ятого класів (не
відкритих для
вантажних операцій),
роз'їздів та постів,
заступники
начальників станцій,
запасні чергові по
станціях, дільничні
складачі поїздів та
їх помічники,
інструктори.
Начальники виробничо-
технічних відділів
залізничних станцій,
провідні інженери,
інженери та техніки
відділу перевезень
дирекції залізничних
перевезень та
станцій.
Один раз на два
роки.
Один раз на три
роки.
4.8. Комісія при
відділі комерційної
роботи та маркетингу
дирекції залізничних
перевезень:
начальник відділу
комерційної роботи
та маркетингу
(голова), заступник
начальника
відділу, старший
ревізор відділу,
ревізор з безпеки
руху поїздів
дільниці, старший
ревізор вагового
господарства,
представник
вагонного депо (крім
товарних касирів)
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Фахівці комерційного
відділу згідно з
переліком,
затвердженим
начальником дирекції,
заступники
начальників станцій з
комерційної роботи,
ревізор вагового
господарства
дирекції.
Старші прийомоздавачі
та прийомоздавачі
вантажу і багажу,
старші товарні
касири, бригадири
пунктів комерційного
огляду, товарні
касири станцій
3-5 класів.
Один раз на три
роки.

Один раз на два
роки.
4.9. Комісія на
станціях позакласних,
першого та другого
класів:
начальник станції або
головний інженер
(голова),
заступники начальника
станції з оперативної
та вантажної роботи,
ревізор руху,
ревізор з безпеки
руху дільниці згідно
з планом роботи (при
перевірці знань у
маневрових
диспетчерів, чергових
по станції,
операторів постів
централізації),
начальник виробничої
дільниці або старший
електромеханік
дистанції
сигналізації та
зв'язку, представник
вагонного депо (при
перевірці знань у
працівників
вантажного цеху,
складачів поїздів та
їх помічників),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Станційні та
маневрові диспетчери,
чергові по станціях,
постах, парках та
сортувальних
гірках, складачі
поїздів та їх
помічники,
регулювальники
швидкості
руху вагонів,
сигналісти, старші
чергові та чергові
стрілочних постів,
старші
прийомоздавачі та
прийомоздавачі
вантажу і багажу,
оператори при
чергових по станціях,
оператори
сортувальних гірок,
оператори постів
централізації,
начальники товарних
контор, товарні
касири.
Начальник і оператори
станційного
технологічного центру
обробки поїзної
інформації та
перевізних
документів, начальник
вантажного району,
старші приймальники
та приймальники
поїздів.
Фахівці станції за
переліком,
затвердженим
начальником
станції.
Один раз на два
роки.

Один раз на три
роки.
4.10. Комісія на
станціях третього,
четвертого та
п'ятого класів, на
роз'їздах та
постах:
ревізор руху
(голова),
начальник станції
(роздільного пункту),
начальник
виробничої дільниці
або старший
електромеханік
дистанції
сигналізації та
зв'язку, представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Чергові по
станціях, роз'їздах
та постах, чергові
стрілочних постів,
сигналісти, складачі
поїздів та їх
помічники,
регулювальники
швидкості руху
вагонів, оператори
станційного
технологічного центру
обробки поїзної
інформації та
перевізних
документів, оператори
постів
централізації,
оператори при
чергових по
станціях, роз'їздах
та постах.
Один раз на два
роки.
4.11. Комісія при
локомотивному
депо:
начальник депо або
головний інженер
(голова), заступники
начальника депо з
експлуатації та
ремонту, провідний
інженер (інженер)
виробничо-технічного
відділу, інженер з
безпеки руху,
машиніст-інструктор
з навчання
локомотивних бригад,
машиніст-інструктор
локомотивних бригад,
ревізор з безпеки
руху поїздів
дільниці (при
перевірці знань у
машиністів
локомотивів та згідно
з особистим планом
роботи),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Машиністи та
помічники машиністів
локомотивів та
моторвагонного
рухомого
складу, кочегари
паровозів, машиністи
та помічники
машиністів дорожніх
будівельних
організацій і заводів
з ремонту рухомого
складу та виробництва
запасних частин,
чергові стрілочних
постів деповських
колій
локомотивного
господарства, старші
чергові та чергові
локомотивних та
моторвагонних депо,
пунктів оберту
локомотивів та
пунктів заміни
локомотивних
бригад, помічники
чергових по депо,
машиністи та
помічники машиністів
пересувних кранів на
залізничному ходу,
техніки з
розшифрування
стрічок
швидкостемірів.
Головні механіки,
начальники
виробничо-технічних
відділів, головні
технологи, інженери-
технологи, старші
диспетчери та
диспетчери з ремонту
локомотивних та
моторвагонних депо,
провідні інженери,
інженери, старші
техніки, техніки,
старші майстри,
майстри депо,
помічники майстрів,
бригадири
комплексних та
спеціалізованих
бригад,
дефектоскопісти з
магнітного та
ультразвукового
контролю, старші
нарядні, завідуючі
локомотивними
бригадами.
Головні енергетики
локомотивного депо,
бригадири складу
палива, пунктів
екіпіровки
локомотивів.
Слюсарі з ремонту
гальмового та
автозчепного
обладнання, колісних
пар, візків та
редукторних вузлів.
Бригадири, слюсарі з
ремонту приладів АЛС
та швидкостемірів.
Один раз на два
роки.


Один раз на три
роки.
4.12. Комісія при
вагонному депо:
начальник вагонного
депо або головний
інженер (голова),
заступники начальника
депо з експлуатації
та ремонту,
інструктор вагонного
господарства по
буксовому вузлу,
інструктор з
автогальм та
енергодиспетчер,
машиніст-інструктор
(при перевірці знань
машиністів (водіїв)
спеціального
самохідного рухомого
складу і локомотивів
господарчих поїздів
та їх помічників),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Старші майстри та
майстри депо, майстри
пунктів контрольно-
технічного та
технічного
обслуговування
вагонів, пунктів
підготовки вагонів
під навантаження,
автоконтрольних
пунктів, виробничих
дільниць з ремонту
колісних пар та
роликових
підшипників, дільниць
з ремонту та
збирання
електроустаткування,
начальник (майстер)
бази запасу вагонів,
старші оглядачі та
оглядачі вагонів усіх
найменувань,
оператори пунктів
технічного
обслуговування
вагонів,
дефектоскопісти,
чергові стрілочних
постів (деповські
колії вагонних
депо), механіки
рефрижераторних
секцій, машиністи
спеціального
самохідного
рухомого складу
та їх помічники.
Бригадири, слюсарі з
ремонту гальмового
та автозчіпного
обладнання вагонів,
ходових частин та
роликових букс,
візків,
електрообладнання.
Начальники виробничо-
технічних відділів,
начальники сектору
(відділу) з охорони
праці, провідні
інженери, інженери,
технологи та техніки
депо (згідно з
переліком,
затвердженим
начальником депо),
головні механіки
депо, заступники
начальників і
майстри промивально-
пропарочних станцій
та промивально-
пропарочних пунктів.
Один раз на два
роки.
Один раз на три
роки.
4.13. Комісія при
пасажирському
вагонному депо
(вагонній дільниці):
начальник
вагонного депо
(вагонної дільниці)
або головний інженер
(голова), відповідний
заступник начальника
вагонного депо
(голова при
організації
додаткових комісій),
начальник резерву
провідників,
інструктор резерву,
помічник начальника
депо (дільниці) з
безпеки руху,
відповідний інженер-
технолог, інструктор
з буксового вузла
автогальм та
автозчепки,
начальники ПТО (при
перевірці знань у
старших оглядачів та
оглядачів вагонів
ПТО), інженер з
приймання вагонів,
ревізор з безпеки
руху поїздів
ревізорської
дільниці (згідно з
особистим планом
роботи), представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Начальники виробничо-
технічних відділів,
начальники сектору
(відділу) охорони
праці, провідні
інженери та техніки,
інженери-технологи
(згідно з
переліком,
затвердженим
начальником депо),
головні механіки
депо (дільниці).
Провідники
пасажирських та
багажних вагонів,
старші майстри,
майстри, старші
оглядачі та оглядачі
вагонів, оператори
ПТО, пунктів
перестановки вагонів,
електромеханіки
поїздів
(електромеханіки
швидкісних,
прискорених та
міжнародних поїздів
при періодичній
перевірці знань).
Провідники
вагонів-лабораторій
автоматики,
телемеханіки та
зв'язку, вагонів-
летючок зв'язку,
вагонів-вимірювачів
контактної мережі та
інших службово-
технічних вагонів, що
знаходяться в штаті
інших підрозділів
залізниць та
Укрзалізниці.
Бригадири, слюсарі з
ремонту гальмового
та автозчепного
обладнання
вагонів, редукторно-
карданних приводів,
візків,
електрообладнання,
автоконтрольних
пунктів,
колісно-роликового
цеху,
дефектоскопісти.
Провідники хвостових
вагонів.
Один раз на три
роки.Один раз на два
роки.


Один раз на
рік.
4.14. Комісія при
дистанції колії:
начальник дистанції
колії або головний
інженер (голова),
заступник начальника
дистанції колії з
експлуатації або
помічник начальника
дистанції з безпеки
руху, ревізор з
безпеки руху
ревізорської дільниці
(при перевірці знань
у начальників
дільниць колії,
мостових та тунельних
майстрів дистанцій
колії, старших
шляхових майстрів
лінійних дільниць,
шляхових майстрів
по особистому плану
роботи), начальники
технічних відділів,
(старші) інженери
дистанцій (при
перевірці знань
працівників, що
входять в перелік
професій, в яких
перевіряються знання
один раз на два
роки), представники
дистанції
сигналізації та
зв'язку (при
перевірці знань у
чергових по
переїздах),
машиніст-інструктор
(при перевірці знань
у машиністів (водіїв)
спеціального
самохідного рухомого
складу, локомотивів
та їх помічників та
супроводжуючих
працівників),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Начальники виробничо-
технічних відділів,
начальники сектору
(відділу) охорони
праці, інженери та
техніки дистанцій
(згідно з переліком,
затвердженим
начальником
дистанції).
Начальники дільниць
колії, мостові та
тунельні майстри
дистанцій колії,
старші шляхові
майстри, шляхові
майстри, бригадири
колії та бригадири
по штучних спорудах,
майстри дистанційних
майстерень,
начальники та
інженери-технологи
колійних машин,
оператори з колійних
вимірювань, оператори
дефектоскопних
візків, машиністи
несамохідних колійних
та снігозбиральних
машин та їх
помічники, чергові
по переїздах,
сигналісти, машиністи
(водії) спеціального
самохідного рухомого
складу та локомотивів
господарчих поїздів
та їх помічники
(супроводжуючі
працівники), старші
майстри та майстри
пересувних
рейкозварних поїздів,
зварно-наплавочних
колон. Провідники
службовотехнічних
вагонів проходять
перевірку знань
в комісії при
пасажирському
вагонному депо
(дільниці).
Один раз в три роки.

Один раз на два
роки.
4.15. Комісія при
лінійній дільниці
дистанції колії:
заступник начальника
дистанції колії або
начальник дільниці
колії (старший
шляховий майстер
лінійної дільниці)
(голова), шляховий
майстер околотку,
інженер з
виробничого навчання
працівників масових
професій,
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Монтери колії,
обхідники, мостові
слюсарі, техніки
околотків, робітники
з поточного утримання
штучних споруд.
Один раз на два
роки.
4.16. Комісія при
колійній машинній
станції (центрі
механізації колійних
робіт та ремонту
колійної техніки):
начальник колійної
машинної станції
(центру механізації)
або головний інженер
(голова), головний
механік, виконавець
робіт, машиніст-
інструктор (при
перевірці знань
машиністів (водіїв)
спеціального
самохідного рухомого
складу і локомотивів
господарчих поїздів
та їх помічників та
супроводжуючих
працівників), ревізор
з безпеки руху
поїздів ревізорської
дільниці згідно
особистим планом
роботи, представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Начальники виробничо-
технічних відділів,
начальники сектору
(відділу) охорони
праці, інженери та
техніки колійної
машинної станції
(центру механізації)
(згідно з переліком,
затвердженим
начальником колійної
машинної станції
(центру
механізації)).
Шляхові майстри,
майстри по ремонту
та експлуатації
машин і механізмів,
бригадири колії,
сигналісти,
машиністи колійних
машин та їх
помічники, інженери
та техніки,
начальники
колійних машин,
машиністи (водії)
спеціального
самохідного рухомого
складу та локомотивів
господарчих поїздів
та їх помічники
(супроводжуючі пра-
цівники), машиністи
хопер-дозаторних та
думпкарних поїздів.
Провідники службово-
технічних вагонів
проходять перевірку
знань в комісії при
пасажирському
вагонному депо
(дільниці).
Один раз на три
роки.
Один раз на два
роки.
4.17. Комісія при
колійній ремонтній
колоні колійної
машинної станції:
виконавець робіт
колійної колони
(голова), дорожній
майстер колони,
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Монтери колії.
Один раз на два
роки.
4.18. Комісія при
рейкозварювальному
поїзді:
начальник
рейкозварювального
поїзда або головний
інженер (голова),
головний механік,
машиніст-інструктор
(при перевірці знань
машиністів (водіїв)
спеціального
самохідного рухомого
складу і локомотивів
господарчих поїздів
та їх помічників),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Старші майстри та
майстри пересувних
рейкозварювальних
машин,
зварно-наплавочних
колон і
рейкошліфувальних
поїздів.
Провідники
службовотехнічних
вагонів проходять
перевірку знань в
комісії при
пасажирському
вагонному депо
(дільниці).
Один раз в два роки.
4.19. Комісія при
будівельних та
ремонтно-будівельних,
будівельно-
монтажних,
електромонтажних та
енергомонтажних
поїздах,
мостобудівельних та
тунельних, мостових
загонах і інших
спеціалізованих
будівельних
організаціях (за
переліком,
затвердженим
начальником
залізниці):
начальник підрозділу
або
перший заступник
(голова), головний
інженер або
заступник начальника
підрозділу,
головний механік
підрозділу,
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Спеціалісти, старші
виконавці робіт,
виконавці робіт,
майстри, лінійні та
дільничі механіки,
машиністи
екскаваторів, кранів
на залізничному ходу,
баштових кранів,
компресорних насосних
пристроїв та
електричних станцій,
бульдозеристи,
трактористи,
скреперисти та їх
помічники, працівники
інших професій (за
переліком,
затвердженим
начальником
підприємства),
сигналісти, монтери
колії, електромонтери
електромонтажних
поїздів та
електромеханіки
поїздів зв'язку і СЦБ
та інші працівники,
які пов'язані з
виконанням
будівельних робіт на
залізничних коліях,
штучних спорудах та
облаштуваннях
залізничного
транспорту.
Провідники
службовотехнічних
вагонів проходять
перевірку знань в
комісії при
пасажирському
вагонному депо
(дільниці).
Один раз на три
роки.
4.20. Комісія при
дистанції
сигналізації та
зв'язку:
начальник дистанції
сигналізації та
зв'язку або головний
інженер (голова),
заступник начальника
дистанції,
відповідальний
працівник дистанції з
безпеки руху, ревізор
з безпеки руху
поїздів ревізорської
дільниці (при
перевірці знань
начальників
дільниць, старших
електромеханіків,
змінних інженерів,
машиністів
спеціального
самохідного
рухомого складу
(водіїв), їх
помічників та
супровідних осіб
згідно з особистим
планом роботи),
машиніст-інструктор
(при перевірці знань
машиністів (водіїв)
спеціального
самохідного рухомого
складу та їх
помічників та
супровідних осіб),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Начальники виробничо-
технічних відділів,
начальники сектору
(відділу) охорони
праці, інженери,
техніки дистанцій
(згідно з переліком,
затвердженим
начальником
дистанції).
Начальники дільниць,
механізованих
(автоматизованих)
сортувальних гірок,
старші
електромеханіки,
електромеханіки,
електромонтери, що
обслуговують та
ремонтують пристрої
сигналізації,
централізації та
блокування,
механізованих
(автоматизованих)
сортувальних гірок,
АЛС, зв'язку, радіо,
ПОНАБ, ДИСК, АСДК-Б,
КТСМ, пасажирської
автоматики, змінні
інженери дистанції,
машиністи (водії)
спеціального
самохідного рухомого
складу і їх помічники
та супроводжуючі
особи.
Провідники службово-
технічних вагонів
проходять перевірку
знань в комісії при
пасажирському
вагонному депо
(дільниці).
Один раз на три
роки.
Один раз на два
роки.
4.21. Комісія при
дистанції
електропостачання:
начальник дистанції
електропостачання
або головний інженер
(голова), заступник
начальника дистанції,
відповідальний
працівник дистанції
з безпеки руху,
ревізор з безпеки
руху поїздів
ревізорської дільниці
згідно з планом
роботи (при перевірці
знань начальників,
старших
електромеханіків,
старших майстрів
районів контактної
мережі, тягових
підстанцій, районів
електропостачання,
старших
енергодиспетчерів),
інженер
технічного відділу
дистанції (при
перевірці знань
працівників, що
входять в перелік
професій, в яких
перевіряються знання
один раз на два
роки), машиніст-
інструктор (при
перевірці знань
машиністів (водіїв)
спеціального
самохідного рухомого
складу і
локомотивів
господарчих поїздів
та їх помічників та
супроводжуючих
працівників),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Начальники виробничо-
технічних відділів,
начальник сектору
(відділу) з охорони
праці, інженери та
техніки дистанцій
(згідно з переліком,
затвердженим
начальником
дистанції).
Начальники, старші
електромеханіки,
електромеханіки,
старші майстри,
майстри та
електромонтери
районів контактної
мережі, тягових
підстанцій, районів
електропостачання,
ремонтно-ревізійних
цехів, старші
енергодиспетчери та
енергодиспетчери,
машиністи (водії)
спеціального
самохідного рухомого
складу та їх
помічники
(супроводжуючі
працівники).
Провідники службово-
технічних вагонів
проходять перевірку
знань в комісії при
пасажирському
вагонному депо
(дільниці).
Один раз на три
роки.
Один раз на два
роки.
4.22. Комісія при
механізованих
дистанціях вантажно-
розвантажувальних
робіт:
начальник дистанції
або його заступник
(голова), головний
інженер дистанції,
старший ревізор
відділу комерційної
роботи та маркетингу
дирекції, представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики, машиніст
вагоперевірного
вагона.
Провідники службово-
технічних вагонів
проходять перевірку
знань в комісії при
пасажирському
вагонному депо
(дільниці).
Один раз на три
роки.
4.23. Комісія при
вокзалах позакласних
та першого класу:
начальник вокзалу або
його заступник
(голова), заступник
начальника станції,
до якої відноситься
вокзал, ревізор з
безпеки руху поїздів
дільниці (згідно з
особистим планом
роботи), старший
електромеханік
дистанції
сигналізації та
зв'язку, представник
вагонного депо (при
перевірці знань
прийомоздавальників
вантажу і багажу),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Прийомоздавальники
вантажу і багажу,
чергові помічники
начальників
вокзалів, перонні
контролери.
Один раз на два
роки.
4.24. Комісія при
структурному
підрозділі
"Енергозбут":
начальник
підприємства
(голова), його
заступник, ревізор з
безпеки руху поїздів
ревізорської дільниці
(згідно з особистим
планом роботи),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Начальники відділів
енергонагляду,
фахівці
енергонагляду,
електромеханіки,
електромонтери.
Один раз на два
роки.
4.25. Комісія при
дорожньому
експертно-технічному
центрі:
начальник центру
(голова), його
заступник, ревізор з
безпеки руху поїздів
ревізорської
дільниці (згідно з
особистим планом
роботи),
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Начальники відділу,
фахівці експертного
центру (згідно з
переліком,
затвердженим
начальником
центру).
Один раз на два
роки.
4.26. Комісія при
дистанції цивільних
споруд (будівельно-
монтажних
експлуатаційних
управліннях):
начальник дистанції
(управління) або
головний інженер
(голова), заступник
начальника, інженер
технічного відділу,
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Фахівці дистанції
цивільних споруд
(будівельно-монтажних
експлуатаційних
управлінь) за
переліком,
затвердженим
начальником дистанції
(управління).
Будівельні майстри по
загальнобудівельних
роботах,
спеціалізованих та
монтажних роботах, з
експлуатації ремонту
машин та механізмів,
інспектори з
контролю за
технічним утриманням
будівель.
Машиністи (водії)
спеціального
самохідного рухомого
складу здають іспити
у комісії при
локомотивному депо.
Один раз на три
роки.Один раз на два
роки.
4.27. Комісія при
відбудовному
поїзді:
начальник
відбудовного поїзда
(голова), заступник
начальника
відбудовного
поїзда, ревізор з
безпеки руху поїздів
ревізорської дільниці
(згідно з особистим
планом роботи),
інструктор з
кранового
господарства
відбудовного поїзда,
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Машиністи кранів
відбудовних поїздів
та їх помічники,
майстри, чергові по
відбудовних поїздах,
такелажники,
трактористи,
машиністи
бульдозерів та
електростанцій,
електрогазозварники.
Провідники службово-
технічних вагонів
проходять перевірку
знань в комісії при
пасажирському
вагонному депо
(дільниці).
Один раз на два
роки.
4.28. Комісія інших
організацій
залізничного
транспорту:
керівник підприємства
або перший заступник
(голова),
начальник ВТК та інші
фахівці, які
призначаються
наказом керівника
підприємства,
представник
профспілки, члени
якої проходять
перевірку знань.
Перелік посад та
професій, які
пов'язані з рухом
поїздів і підлягають
іспитам,
затверджується
начальником
відповідної установи,
заводу, організації.
Один раз на три
роки.

Начальник Головного управління
безпеки руху та екології -
Головний ревізор з безпеки
руху поїздів і автотранспорту
Укрзалізниці
В.Мельничук

Додаток

до пункту 2.10. Положення

про порядок вивчення

та перевірку знань

нормативних актів з безпеки

руху поїздів та маневрової

роботи працівниками

залізничного транспорту

України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Державна адміністрація залізничного транспорту України УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Форма РБУ-10

КНИГА

обліку результатів перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи

__________________________________________________________________ 
      (назва Головного управління Укрзалізниці, 
__________________________________________________________________ 
        підприємства прямого підпорядкування 
__________________________________________________________________ 
Укрзалізниці, служби, структурного підрозділу залізниці) 
                Розпочато: "___"_________200__ року 
                Закінчено: "___"_________200__ року 

N з\п
Дата
П.І.Б.
Посада
Місце роботи
1
2
3
4
5
Результат
іспиту (склав,
не склав)
Підпис особи,
що складає
іспит
Посада, П.І.Б.
членів комісії
Підписи членів
комісії
Начальник Головного управління
безпеки руху та екології
укрзалізниці - Головний
ревізор з безпеки руху
поїздів та автотранспорта
В.О.Мельничук