МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

18.08.2006 N 540

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2006 р.

за N 1106/12980

Про затвердження Інструкції про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах МНС України

Відповідно до Указу Президента України від 10 жовтня 2005 року N 1430 "Про Положення про Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" та з метою встановлення єдиного порядку розслідування та обліку нещасних випадків, які трапляються з особами рядового і начальницького складу, слухачами і курсантами, органів і підрозділів МНС України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.

2. Першому заступнику, заступникам Міністра, керівникам урядових органів державного управління, департаментів та самостійних структурних підрозділів центрального апарату МНС України, начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, навчальних закладів МНС України, начальникам аварійно-рятувальних загонів забезпечити неухильне виконання цієї Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Романченка В.О.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України
В.І.Балога
О.О.Постоюк

О.М.Орда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

18.08.2006 N 540

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2006 р.

за N 1106/12980

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків, які сталися з особами рядового і начальницького складу, слухачами і курсантами (далі - особи) центрального апарату МНС України, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, навчальних закладів, аварійно-рятувальних загонів, загону забезпечення МНС України (далі - органи і підрозділи МНС України) в період проходження ними служби.

1.2. Дія цієї Інструкції не поширюється на осіб, які працюють за трудовими договорами в органах і підрозділах МНС України. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з цими особами, проводяться згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1112 "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві".

2. Розслідування та облік нещасних випадків

2.1. Розслідування нещасних випадків проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я особи, одержання нею поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати особою працездатності чи можуть становити загрозу життю і здоров'ю особи, у разі зникнення особи під час виконання нею службових обов'язків, а також у разі смерті особи на службі (далі - нещасні випадки).

До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї доби) впливу небезпечних факторів, шкідливих речовин.

Гострі професійні захворювання спричиняються дією хімічних речовин, неіонізуючих та іонізуючих випромінювань, значним фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні, алергічні захворювання.

Гострі професійні отруєння спричиняються, в основному, шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

2.2. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену посадову особу органу і підрозділу МНС України та вжити заходів для надання необхідної допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт чи уповноважена посадова особа органу і підрозділу МНС України зобов'язаний:

терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

повідомити про те, що сталося, керівника органу і підрозділу МНС України, службу з охорони праці або посадову особу, на яку покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на місці нещасного випадку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не призведе до більш тяжких наслідків), а також ужити заходів до недопущення подібних випадків.

2.3. Керівник органу і підрозділу МНС України, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 3.2 цієї Інструкції), зобов'язаний негайно:

2.3.1. Повідомити про нещасний випадок:

керівництво вищого органу і підрозділу МНС України;

Сектор з охорони праці центрального апарату МНС України;

Державний департамент пожежної безпеки МНС України - у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі;

установу санітарно-епідеміологічної служби (далі - СЕС), яка обслуговує територію, на якій стався нещасний випадок, - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

2.3.2. Призначити письмовим наказом комісію із розслідування нещасного випадку (далі - комісія) у складі не менше трьох осіб та організувати розслідування.

2.4. До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку покладено наказом керівника виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці, керівник (безпосередній або прямий начальник) структурного підрозділу, де працює потерпілий, представник підрозділу роботи з персоналом, у разі спроби чи скоєння самогубства потерпілим - психолог, а у разі гострих професійних захворювань (отруєнь) - також спеціаліст СЕС.

Головою комісії призначається посадова особа за рішенням начальника органу і підрозділу МНС України.

До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку, та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Члени комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від керівника та інших посадових осіб органів і підрозділів МНС України, а також проводити опитування потерпілих та свідків нещасного випадку.

2.5. При розслідуванні нещасного випадку комісія зобов'язана у термін, визначений керівником органу і підрозділу МНС України:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

з'ясувати обставини та причини нещасного випадку;

встановити, чи пов'язаний цей випадок із виконанням службових обов'язків;

установити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

скласти акт розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Нцз-5 згідно з додатком 1 (далі - акт форми Нцз-5). У разі, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний із виконанням службових обов'язків, складається акт про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків, за формою Нцз-1 згідно з додатком 2 (далі - акт форми Нцз-1). Якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виконанням службових обов'язків, складається акт про нещасний випадок, не пов'язаний із виконанням службових обов'язків, за формою НПВцз згідно з додатком 3 (далі - акт форми НПВцз). Зазначені акти передаються на затвердження керівнику органу і підрозділу МНС України, в якому стався нещасний випадок.

Акти форми Нцз-5 і форми Нцз-1 (або форми НПВцз) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди зі змістом зазначених актів член комісії окремо письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта форми Нцз-5 і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті форми Нцз-5.

У разі виникнення потреби в проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з вищим органом і підрозділом МНС України, але не більш ніж на місяць, про що начальник органу і підрозділу, де стався нещасний випадок, видає наказ.

2.6. Визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків нещасні випадки, що сталися з особою під час виконання службових обов'язків, у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися у період:

перебування на робочому місці, на території органу і підрозділу МНС України або в іншому місці, пов'язаному з виконанням службових обов'язків, починаючи з моменту прибуття особи на робоче місце до їх відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього розпорядку органу і підрозділу МНС України, у тому числі протягом робочого та надурочного часу, або виконання завдань керівника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

підготовки до роботи та приведення в порядок знарядь праці, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території перед початком роботи і після її закінчення;

проведення навчання, тренувань, обов'язкових занять з фізичної підготовки у встановлений час;

проїзду на службу чи зі служби на транспортному засобі, що належить органу і підрозділу МНС України, або на іншому транспортному засобі, наданому керівником;

використання власного транспорту в інтересах підрозділу з дозволу або за дорученням керівника;

ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, пожеж або їх наслідків;

надання підрозділом шефської допомоги;

прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням керівника;

прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку відповідно до завдання про відрядження.

2.7. Нещасні випадки, пов'язані із завданням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство особи під час виконання нею службових (посадових) обов'язків чи дій в інтересах органу і підрозділу МНС України незалежно від порушення кримінальної справи розслідуються відповідно до цієї Інструкції. Такі випадки визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків (крім випадків, що сталися через особисті мотиви).

2.8. Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров'я особи під час виконання нею службових (посадових) обов'язків (у разі відсутності умов, зазначених у пункті 2.9 цієї Інструкції), визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків за умови, що погіршення стану здоров'я особи сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, була протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків також випадки спроби чи скоєння самогубства працівником під впливом психофізіологічних, небезпечних та шкідливих факторів, пов'язаних із виконанням службових обов'язків.

Медичний висновок щодо зв'язку погіршення стану здоров'я особи з впливом на неї небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров'я особи виконувати зазначену роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування потерпілого на запит керівника органу і підрозділу МНС України.

2.9. Не визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків нещасні випадки, що сталися з особами:

під час виконання дій, що не входять до службових обов'язків;

під час використання ними в особистих інтересах транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать або використовуються органами і підрозділами МНС України або належать потерпілим чи іншим особам;

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов'язано із застосуванням таких речовин у службовій діяльності чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, був відсторонений від служби до настання нещасного випадку;

у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку, за відсутності технічних та організаційних причин його настання;

під час скоєння ними злочину чи адміністративного правопорушення;

у разі навмисного завдання шкоди своєму здоров'ю;

у разі смерті або самогубства (крім випадків, зазначених у пункті 2.8 цієї Інструкції).

2.10. Керівник органу і підрозділу МНС України, який призначив комісію, повинен розглянути і затвердити необхідну кількість примірників актів форми Нцз-5 і форми Нцз-1 (або форми НПВцз) протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи (далі - матеріали розслідування).

До першого примірника акта форми Нцз-5 додаються примірник акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз), пояснення свідків та потерпілого (у разі їх наявності), витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця (машини, механізму, устаткування, апаратури тощо), а в разі потреби - також висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп'яніння, наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, голова комісії зобов'язаний ознайомити його з документами, що містяться в матеріалах розслідування.

За результатами розслідування керівник органу і підрозділу МНС України видає наказ.

2.11. Нещасні випадки реєструються у журналі реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків (додаток 4).

2.12. Примірник затвердженого акта форми Нцз-5 разом із примірником затвердженого акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) і матеріалами розслідування протягом трьох діб передаються керівником до служби охорони праці органу і підрозділу, службовцем якого є потерпілий.

2.13. Примірники затвердженого акта форми Нцз-5 та акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) протягом трьох діб надсилаються керівником органу і підрозділу МНС України:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

Сектору з охорони праці центрального апарату МНС України.

2.14. Примірник затвердженого акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) протягом трьох діб передається керівникові структурного підрозділу органу і підрозділу МНС України, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам.

2.15. Примірники затвердженого акта форми Нцз-5 та акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років в органі і підрозділі МНС України та в архіві центрального апарату МНС України.

У разі реорганізації органу і підрозділу МНС України вищезазначені матеріали передаються правонаступникові, який бере на облік цей нещасний випадок, а в разі ліквідації органу і підрозділу МНС України - до архіву центрального апарату МНС України.

2.16. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або в разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, керівник органу і підрозділу МНС України, який бере на облік нещасний випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався, за формою Нцз-2 згідно з додатком 5 і в десятиденний строк надсилає його особам, яким надсилався акт форми Нцз-1 (або форми НПВцз). Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався, обов'язково додаються до акта форми Нцз-1 або форми НПВцз і зберігаються разом з ним відповідно до вимог цієї Інструкції.

2.17. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено безпосереднього керівника потерпілого чи керівника органу і підрозділу МНС України або внаслідок якого втрата працездатності настала не відразу, розслідується і береться на облік згідно з цією Інструкцією протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси (незалежно від часу, коли він стався).

У разі реорганізації органу і підрозділу МНС України, у якому стався такий випадок, розслідування проводиться його правонаступником.

2.18. Нещасний випадок, що стався з особою на території органу і підрозділу МНС України або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, а також під час перебування на території органу і підрозділу МНС України у зв'язку з проведенням службової наради, одержанням грошового утримання, проходженням медичного огляду або проведенням з дозволу чи з ініціативи начальника органу і підрозділу МНС України професійних та кваліфікаційних конкурсів і тренувальних занять, спортивних змагань розслідується та береться на облік згідно з вимогами цієї Інструкції.

2.19. Нещасний випадок, що стався в органі і підрозділі МНС України з особою іншого органу і підрозділу МНС України під час виконання нею службового завдання, розслідується комісією органу і підрозділу МНС України, у якому стався нещасний випадок, за участю представників органу і підрозділу МНС України, особа якого є потерпілою. Такий випадок береться на облік органом і підрозділом МНС України, особа якого є потерпілою.

Орган і підрозділ МНС України, у якому стався нещасний випадок, зберігає примірник акта форми Нцз-1 протягом періоду, необхідного для виконання передбачених актом профілактичних заходів щодо запобігання подібним випадкам, але не менше ніж один рік.

2.20. Нещасний випадок, що стався з особою, яка тимчасово була переведена до іншого органу і підрозділу МНС України, розслідується і береться на облік підрозділом, куди цю особу було переведено.

2.21. Нещасний випадок, що стався з особою, яка виконувала роботи під керівництвом посадових осіб свого органу і підрозділу МНС України на виділених територіях, об'єктах, дільницях іншого органу і підрозділу МНС України, розслідується і береться на облік органом і підрозділом, особа якого є потерпілою. У розслідуванні бере участь представник органу і підрозділу МНС України, де стався нещасний випадок.

2.22. Нещасний випадок з особою, яка виконувала завдання (роботи) у складі зведених загонів (груп, бригад, транспортної колони), сформованих певним органом і підрозділом МНС України, розслідується і береться на облік цим підрозділом за участю представника органу і підрозділу МНС України, що направив потерпілого.

2.23. Нещасні випадки зі слухачами і курсантами науково-дослідних, навчальних закладів МНС України, які сталися під час проходження ними навчання, навчальної практики та стажування в органі і підрозділі МНС України, розслідуються і беруться на облік тим органом і підрозділом МНС України, у якому вони проходили навчання, практику чи стажування. У розслідуванні бере участь представник науково-дослідного, навчального закладу МНС України. Копія матеріалів розслідування надсилається науково-дослідному, навчальному закладу МНС України.

2.24. Нещасні випадки, що сталися з особами, що були залучені для виконання робіт на об'єктах підприємств та організацій інших міністерств та центральних органів виконавчої влади за договором між органом і підрозділом МНС України та підприємством (організацією), розслідуються органом і підрозділом МНС України за участю представника підприємства (організації) і беруться на облік органом і підрозділом МНС України.

2.25. Нещасні випадки, що сталися з водіями, пілотами (екіпажем) транспортних засобів органів і підрозділів МНС України (автомобілів, літаків, морських та річкових суден тощо) під час перебування в рейсі, розслідуються відповідно до цієї Інструкції.

Відомості про обставини і причини катастроф, аварій та подій на транспорті, що призвели до нещасних випадків, а також про осіб, які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від порушення кримінальної справи, передаються органу і підрозділу, особи яких є потерпілими, або голові комісії, що проводить розслідування нещасного випадку.

2.26. Нещасний випадок, що стався з особою під час відрядження за кордон, розслідується відповідно до вимог цієї Інструкції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

2.27. Контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють спеціалісти Сектора з охорони праці центрального апарату МНС України, які мають право вимагати проведення повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку, перегляду затвердженого акта форми Нцз-5, акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз), визнання нещасного випадку пов'язаним із виконанням службових обов'язків і складення акта форми Нцз-1, якщо ними виявлено порушення вимог цієї Інструкції чи інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Якщо виявлено факт приховування органом і підрозділом нещасного випадку, розслідування повинно призначатися наказом прямого начальника, якому підпорядкований начальник органу і підрозділу, де стався нещасний випадок. Особи, які винні у скоєнні нещасних випадків та в їх приховуванні, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків

3.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельним наслідком;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше особами, незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров'я;

випадки смерті осіб в органі і підрозділі МНС України;

випадки зникнення осіб під час виконання службових обов'язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

3.2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок з тяжким наслідком, а також випадок зникнення особи під час виконання службових обов'язків керівник органу і підрозділу МНС України зобов'язаний негайно передати з використанням засобів зв'язку повідомлення про нещасний випадок за формою згідно з додатком 6:

за підпорядкованістю в установленому в органах і підрозділах МНС України порядку надання позачергових донесень;

Сектору з охорони праці центрального апарату МНС України;

органу прокуратури за місцем виникнення нещасного випадку;

установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує орган і підрозділ МНС України, - у разі гострих професійних захворювань (отруєнь).

Повідомлення про нещасний випадок надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється у встановленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

3.3. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться комісією із спеціального розслідування нещасного випадку (далі - спеціальна комісія), що призначається наказом керівника органу і підрозділу МНС України.

До складу спеціальної комісії включаються:

керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку покладено наказом керівника виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці органу і підрозділу МНС України, до сфери управління якого належить підрозділ, де стався нещасний випадок;

представник органу і підрозділу МНС України, до сфери управління якого належить підрозділ, де стався нещасний випадок;

керівник (безпосередній або прямий начальник) структурного підрозділу, де працює потерпілий;

представник підрозділу роботи з персоналом, у якому стався нещасний випадок;

представник установи державної СЕС у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння);

у разі спроби чи скоєння самогубства потерпілим - психолог;

інші посадові особи МНС України за рішенням керівництва центрального апарату Міністерства.

При груповому нещасному випадку, коли серед постраждалих є працівник, що працює за наймом, до складу спеціальної комісії включаються, за погодженням, представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Залежно від конкретних умов (характеру і можливих наслідків аварії тощо) до складу спеціальної комісії можуть включатися представники інших відомств, місцевого органу виконавчої влади, профспілкових організацій, членами яких є потерпілі.

Головою спеціальної комісії призначається посадова особа за рішенням начальника органу і підрозділу МНС України.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу спеціальної комісії, але має право брати участь у засіданнях цієї комісії, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, викладати особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови спеціальної комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Керівник органу і підрозділу МНС України, у якому стався нещасний випадок, зобов'язаний забезпечити належні умови і сприяти роботі спеціальної комісії.

Члени спеціальної комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від керівника, посадових осіб, працівників органу і підрозділу, а також проводити опитування потерпілих та інших осіб - свідків нещасного випадку.

3.4. Спеціальні розслідування нещасних випадків, що сталися під час катастроф, аварій та подій на транспорті, проводяться з обов'язковим використанням матеріалів з їх розслідування, складених відповідними органами в установленому порядку.

3.5. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального розслідування може бути продовжений до 3-х місяців органом і підрозділом МНС України, який призначив спеціальну комісію.

3.6. Спеціальна комісія зобов'язана:

обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від керівника і його представників, посадових осіб, працівників органу і підрозділу МНС України, потерпілого, якщо це можливо, опитати інших осіб - свідків нещасного випадку та осіб, причетних до них;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

визначити, чи пов'язаний цей випадок з виконанням службових обов'язків;

установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

зустрітися з потерпілими або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, внесення пропозицій щодо їх розв'язання відповідним органам, а також дати потерпілим (членам їх сімей, особам , які представляють інтереси потерпілих) роз'яснення щодо їх прав у зв'язку з настанням нещасного випадку.

3.7. У разі необхідності проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи для встановлення причини нещасного випадку та розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам керівник органу і підрозділу МНС України зобов'язаний за рішенням спеціальної комісії утворити експертну комісію із залученням до її роботи за рахунок коштів органу і підрозділів МНС України експертів - спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій.

3.8. Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця події та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладаються обставини, визначаються причини нещасного випадку, вказуються допущені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

Під час спеціального розслідування керівник органу і підрозділу МНС України зобов'язаний:

зробити у разі необхідності фотознімки місця, де стався нещасний випадок, пошкоджених об'єктів, машин, механізмів, устаткування, інструменту, а також надати спеціальній комісії технічну документацію та інші необхідні матеріали;

створити належні умови для роботи спеціальної комісії, забезпечити її для проведення розслідування транспортними засобами, засобами зв'язку, службовими приміщеннями;

організувати у разі розслідування випадків гострого професійного захворювання (отруєння) медичне обстеження особового складу;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо;

організувати друкування, тиражування та оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування, передбачених пунктом 3.12 цієї Інструкції.

3.9. За результатами спеціального розслідування складаються акти форми Нцз-5, форми Нцз-1 стосовно кожного потерпілого, нещасний випадок з яким визнано таким, що пов'язаний з виконанням службових обов'язків, або форми НПВцз, нещасний випадок з яким визнано таким, що не пов'язаний з виконанням службових обов'язків, а також оформляються інші матеріали спеціального розслідування, передбачені пунктами 3.12 і 3.13 цієї Інструкції.

Кількість примірників акта форми Нцз-5, акта форми Нцз-1 (або акта форми НПВцз) визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким зазначені документи надсилаються відповідно до пункту 3.14 цієї Інструкції.

В акті спеціального розслідування нещасного випадку, що стався внаслідок аварії, зазначається її категорія.

Необхідна кількість примірників актів форми Нцз-5, форми Нцз-1 (або форми НПВцз) підписуються головою і всіма членами спеціальної комісії протягом п'яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування. У разі незгоди зі змістом актів форми Нцз-5, форми Нцз-1 (або форми НПВцз) член комісії окрему письмово викладає окрему думку, яка додається до акта і є його невід'ємною частиною, про що зазначається в акті форми Нцз-5.

3.10. У разі зникнення особи під час виконання нею службових обов'язків з урахуванням конкретних обставин спеціальна комісія дійде висновку, що зникнення особи зумовлено настанням нещасного випадку, пов'язаного з виконанням службових обов'язків при проходженні служби, акт форми Нцз-5 з таким висновком цієї комісії видається сім'ї потерпілого або особі, яка представляє його інтереси, для звернення до суду із заявою про оголошення працівника померлим.

Після оголошення судом особи померлою орган і підрозділ МНС України, який призначив спеціальну комісію, відповідно до акта форми Нцз-5 визнає цей випадок, пов'язаний із виконанням службових обов'язків при проходженні служби, складає акт форми Нцз-1, а керівник органу і підрозділу МНС України, в якому стався цей випадок, бере на облік в установленому порядку.

3.11. Керівник органу і підрозділу МНС України, який призначив спеціальну комісію, повинен розглянути і затвердити необхідну кількість примірників актів форми Нцз-5 та форми Нцз-1 (або форми НПВцз) протягом доби після надходження матеріалів спеціального розслідування.

На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, голова спеціальної комісії зобов'язаний ознайомити їх з документами, що містяться в матеріалах спеціального розслідування.

3.12. До матеріалів спеціального розслідування належать:

копія наказу органу і підрозділу МНС України про призначення спеціальної комісії;

примірник акта форми Нцз-5;

примірник акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) стосовно кожного потерпілого;

протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), згідно з додатком 7;

ескіз місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), згідно з додатком 8, необхідні плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об'єктів, машин, механізмів, устаткування, інструменту тощо;

висновок експертної комісії, якщо вона утворювалася, та висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо вона проводилася;

медичний висновок про причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння;

протоколи рішень спеціальної комісії про розподіл функцій між членами цієї комісії та про призначення експертної комісії;

протоколи опитування потерпілого (потерпілих) та пояснювальні записки потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), згідно з додатком 9;

копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажів з охорони праці;

витяги із законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги яких були порушені;

копії приписів, протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються нещасного випадку, видані керівнику органу і підрозділу МНС України посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання нещасного випадку і під час його розслідування;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок настання нещасного випадку, та надання потерпілому чи членам його сім'ї матеріальної допомоги.

3.13. Спеціальне розслідування випадку смерті особи під час виконання службових обов'язків проводиться з урахуванням вимог пункту 2.8 цієї Інструкції.

Матеріали спеціального розслідування випадку смерті особи під час виконання службових обов'язків при проходженні служби повинні містити:

копію наказу органу і підрозділу МНС України про призначення спеціальної комісії;

примірник акта форми Нцз-5;

примірник акта форми Нцз-1 (або акта форми НПВцз) стосовно потерпілого;

протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія);

медичний висновок про причини смерті, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння;

інші документи залежно від обставин і причин цього випадку.

3.14. Керівник органу і підрозділу МНС України у п'ятиденний строк після затвердження акта форми Нцз-5 зобов'язаний:

видати письмовий наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів та запобігання виникненню подібних випадків, копія якого обов'язково додається до матеріалів спеціального розслідування, а також притягнути згідно із законодавством до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, посадових інструкцій. Про виконання запропонованих заходів керівник органу і підрозділу МНС України повідомляє у письмовій формі органи, які брали участь у розслідуванні, у зазначені в акті форми Нцз-5 строки;

надіслати копії матеріалів, зазначених у пунктах 3.12 і 3.13 цієї Інструкції, органам, представники яких брали участь у спеціальному розслідуванні.

Примірник затвердженого акта форми Нцз-5 разом з примірником затвердженого акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) надсилаються:

потерпілому, членам його сім'ї або особі, яка представляє його інтереси;

Сектору з охорони праці центрального апарату МНС України.

Примірник матеріалів спеціального розслідування залишається у органі і підрозділі МНС України та зберігається відповідно до пункту 2.15 цієї Інструкції.

3.15. У разі надходження скарги або незгоди з висновками спеціальної комісії щодо обставин та причин нещасного випадку керівник органу і підрозділу МНС України з метою забезпечення об'єктивності спеціального розслідування має право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування такого випадку спеціальною комісією в іншому складі і за результатами її роботи скасувати висновки попередньої спеціальної комісії, вжити заходів до активізації роботи щодо запобігання виникненню подібних випадків, притягнути до відповідальності посадових осіб органів і підрозділів МНС України, які порушили вимоги законодавства про охорону праці.

3.16. У разі незгоди керівника органу і підрозділу МНС України, потерпілого або члена його сім'ї чи особи, яка представляє його інтереси, із змістом затвердженого акта форми Нцз-5, форми Нцз-1 (або форми НПВцз) рішення спеціальної комісії може бути оскаржено у судовому порядку.

4. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин

4.1. Керівники органів і підрозділів МНС України на підставі актів за формою Нцз-1 (НПВцз) організовують роботу щодо підготовки звітів про потерпілих і подають їх в установленому порядку до Сектору з охорони праці центрального апарату МНС України, а також несуть відповідальність за її достовірність.

4.2. Керівники органів і підрозділів МНС України зобов'язані проводити аналіз причин нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і виконувати заходи щодо запобігання подібним випадкам.

4.3. Облік усіх нещасних випадків виробничого характеру ведеться Сектором з охорони праці центрального апарату МНС України на підставі повідомлень, актів та звітів про нещасні випадки, що сталися в органах і підрозділах МНС України.

4.4. Служби з охорони праці органів і підрозділів МНС України проводять аналіз причин нещасних випадків виробничого характеру за підсумками кварталу, півріччя і року та матеріали аналізу надсилають до Сектору з охорони праці центрального апарату МНС України до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, півріччям і роком.

Сектором з охорони праці центрального апарату МНС України матеріали узагальнюються, готуються огляди про стан охорони праці та виробничий травматизм і направляються до органів і підрозділів МНС України для практичної роботи.

5. Розслідування нещасних випадків при аваріях

5.1. Аварія - раптова, небезпечна подія (потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території (об'єкті) підприємства та/або за його межами.

5.2. До числа об'єктів органів і підрозділів МНС України належать будівлі, споруди, транспортні засоби, інженерне та технологічне обладнання, устаткування котлонагляду та вантажопідіймальні механізми.

5.3. До устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів належать:

парові та водонагрівальні котли;

посудини, що працюють під тиском;

вантажопідіймальні механізми;

пасажирські та вантажні ліфти.

5.4. До аварій устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів слід відносити:

вибухи котлів, посудин, що працюють під тиском;

розриви трубопроводів пари та гарячої води, кришок та затворів лазів, люків парових котлів і посудин, що працюють під тиском;

виникнення випуклостей, тріщин на стінках барабанів, топкових камер, нагрівальних труб, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, що спричинили зупинення їх на ремонт;

руйнування чи згинання металевих конструкцій вантажопідіймальних машин (моста, порталу, рами, платформи, башти, стріли), що спричинили проведення капітального ремонту металевих конструкцій чи заміни їх окремих секцій, а також падіння вантажопідіймальної машини, що спричинило її пошкодження;

падіння кабін ліфтів, їх противаг.

5.5. Аварії поділяються на I, II категорії.

5.5.1. До I категорії належать аварії, які призвели до одного з таких наслідків:

загинуло 5 і більше чи травмовано 10 і більше осіб;

стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони органу і підрозділу МНС України;

збільшилась концентрація забруднювальних речовин у навколишньому середовищі більш ніж у 10 разів;

зруйновано будівлі, споруди чи їх основні конструкції, що створило загрозу для життя і здоров'я людей;

повністю зруйновано і вийшло з ладу обладнання, устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів, що створило загрозу для життя і здоров'я людей.

5.5.2. До II категорії належать аварії, які призвели до одного з таких наслідків:

загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;

пошкоджено обладнання, устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів, що призвело до зупинення роботи, а будівлі та споруди пошкоджень не отримали.

5.6. Випадки порушення технологічних процесів роботи устаткування, тимчасового зупинення обладнання через спрацювання автоматичних захисних блокувань, унаслідок яких не було пошкоджено чи зруйновано обладнання, устаткування, будівельні конструкції, падіння опор та обрив проводів ліній електропередачі, що не призвело до випадків травматизму працівників, до аварій не належать.

5.7. Випадки пошкодження устаткування, що сталися під час його технічного випробування тиском, вантажем, під час проведення ремонту, пусконалагоджувальних робіт, монтажу, демонтажу спеціалізованими організаціями, до аварій не належать і не підлягають розслідуванню та обліку згідно з цією Інструкцією.

5.8. Після надходження повідомлення про аварію начальник органу і підрозділу МНС України, на об'єкті якого сталася аварія, зобов'язаний:

щонайперше вжити заходів для рятування потерпілих та надання їм медичної допомоги, запобігання подальшому поширенню аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей;

негайно доповісти про аварію за підпорядкованістю в установленому в МНС України порядку подання позачергових донесень;

інформувати орган військової прокуратури за місцем виникнення аварії;

забезпечити, до прибуття комісії з розслідування аварії, збереження обстановки на місці події та устаткування у такому стані, у якому вони були на момент аварії, якщо це не загрожує безпеці життя і здоров'я людей і не викликає подальшого розвитку аварійної ситуації.

5.9. Розслідування аварій проводиться комісією з розслідування, що призначається:

у разі аварії I категорії або аварії II категорії з груповим чи смертельним нещасним випадком - наказом МНС України;

у разі аварії без групового чи смертельного нещасного випадку - наказом начальника органу і підрозділу МНС України, на об'єкті якого сталася аварія.

Головою комісії призначається заступник керівника органу і підрозділу МНС України, який призначає членів комісії.

5.10. Розслідування аварії, що спричинила нещасні випадки, проводиться згідно з пунктами 2.1 - 3.16 цієї Інструкції.

5.11. Під час розслідування комісія визначає характер аварії, з'ясовує обставини, що її спричинили, встановлює факти порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, правил експлуатації устаткування та технологічних регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт, їх відповідність вимогам нормативних актів та проектів, встановлює осіб, що несуть відповідальність за виникнення аварії, складає відомості щодо матеріальних втрат, заподіяних аварією, що сталася, за формою згідно з додатком 10, визначає заходи з ліквідації її наслідків та запобігання таким випадкам.

5.12. За результатами розслідування аварії начальник органу і підрозділу МНС України, який призначив комісію, видає наказ, яким на підставі висновків комісії затверджує заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягає до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства про охорону праці.

5.13. Матеріали розслідування травмування осіб внаслідок аварії складаються з документів, зазначених у пункті 3.12 цієї Інструкції, а також доповідної записки про роботу аварійно-рятувальних служб або підрозділів державної пожежної охорони, якщо вони залучаються до ліквідації цієї аварії.

5.14. Друкування, тиражування та оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування проводить орган і підрозділ МНС України, на об'єкті якого сталася аварія, який у п'ятиденний строк після закінчення розслідування надсилає їх військовій прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні.

У разі аварії, що не призвела до нещасних випадків, примірник акта форми Нцз-5 зберігається в органі і підрозділі МНС України до завершення виконання заходів, визначених комісією, але не менш ніж два роки.

5.15. Начальник органу і підрозділу МНС України зобов'язаний проаналізувати причини аварії та розробити заходи щодо запобігання таким випадкам.

5.16. У разі, якщо аварія сталася через проектні недоробки або конструктивні недоліки устаткування, для участі в роботі комісії залучаються за їх згодою представники підприємства-розробника.

Начальник органу і підрозділу МНС України зобов'язаний надіслати підприємству-розробнику та виготовлювачу устаткування обґрунтовані рекламації, а їх копії - органам, до сфери управління яких належить підприємство (у разі відсутності таких органів - місцевій держадміністрації).

Письмову інформацію про виконання заходів, визначених комісією, керівник органу і підрозділу МНС України подає у зазначені в акті форми Нцз-5 строки організаціям, представники яких брали участь у розслідуванні.

6. Відповідальність посадових осіб

6.1. Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випадків та аварій, несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне та об'єктивне їх розслідування, а також за обґрунтованість прийнятих рішень.

6.2. Особи, які допустили порушення або не виконують вимоги цієї Інструкції, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Завідуюча Сектором з охорони
праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 1

до пункту 2.5 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

Форма Нцз-5

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________

(посада керівника органу і

підрозділу МНС України,

_________________________________

який призначив комісію)

___________ ________ ____________

(спеціальне (підпис) (ініціали

звання) та прізвище)

____________ 20__

М.П.

АКТ

(спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії),

що стався (сталася) ___ __________ 20__ о ___ год. ___ хв.

 у _______________________________________________________________ 
     (найменування органу і підрозділу МНС України, 
      структурного підрозділу) 
 _____________________       ______________________________ 
 (дата складання акта)         (місце складання акта) 
 Комісія, призначена наказом від ___ ____________ 20__ р. N 
 ________________________________________________________________, 
     (найменування органу і підрозділу МНС України, 
      який утворив комісію) 
 у складі голови _________________________________________________ 
    (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові) 
 членів комісії: _________________________________________________ 
    (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові) 
        __________________________________________________ 
    (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові) 
 за участю: ______________________________________________________ 
    (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові) 
 провела в період з ___ ____________ 20__ по ___ ____________ 20__ 
 (спеціальне) розслідування нещасного випадку, що стався 
 _________________________________________________________________ 
        (місце події, кількість потерпілих, 
 _________________________________________________________________ 
       у тому числі із смертельним наслідком) 
      1. Відомості про потерпілого (потерпілих) 
 _________________________________________________________________ 
    (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, 
 _________________________________________________________________ 
     рік народження, посада, стаж на займаній посаді, 
 _________________________________________________________________ 
    дата проходження навчання, інструктажу, перевірки 
 _________________________________________________________________ 
   знань з охорони праці, первинного та періодичного 
 _________________________________________________________________ 
     медичного огляду, наслідки нещасного випадку) 
 _________________________________________________________________ 
  (відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні 
 _________________________________________________________________ 
  потерпілого, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, 
 _________________________________________________________________ 
 ступінь родинного зв'язку, рід занять - у разі нещасного випадку 
 _________________________________________________________________ 
          із смертельним наслідком) 
     2. Характеристика об'єкта, дільниці та місця, 
     де стався (сталася) нещасний випадок (аварія) 
 _________________________________________________________________ 
    (стисла характеристика об'єкта, дільниці та місця, 
 _________________________________________________________________ 
     де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), 
 _________________________________________________________________ 
       із зазначенням відомостей про проектний, 
 _________________________________________________________________ 
     затверджений та фактичний режим роботи об'єкта 
 _________________________________________________________________ 
   (устаткування) до настання нещасного випадку (аварії) 
 _________________________________________________________________ 
    стан об'єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) 
 _________________________________________________________________ 
     і матеріалів перед нещасним випадком (аварією); 
 _________________________________________________________________ 
    висновок про їх відповідність нормативним вимогам 
 _________________________________________________________________ 
  відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії) в органі 
 _________________________________________________________________ 
           і підрозділі МНС України 
 ________________________________________________________________ 
   опис організації роботи з охорони праці та її недоліків 
 _________________________________________________________________ 
   зазначається тільки в разі групового нещасного випадку 
 _________________________________________________________________ 
     та нещасного випадку із смертельним наслідком) 
       3. Обставини, за яких стався (сталася) 
          нещасний випадок (аварія) 
 _________________________________________________________________ 
     (опис подій, що сталися, робіт, що проводилися 
 _________________________________________________________________ 
         до нещасного випадку (аварії) 
 _________________________________________________________________ 
  їх процесу з початку зміни із зазначенням керівника робіт, 
 _________________________________________________________________ 
      його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) 
 _________________________________________________________________ 
 та інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії) 
 _________________________________________________________________ 
 послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих 
 _________________________________________________________________ 
 виробничих факторів, що впливали на потерпілого, перелік машин, 
 _________________________________________________________________ 
   інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела 
 _________________________________________________________________ 
  до нещасного випадку, небезпечних умов та небезпечних дій 
 _________________________________________________________________ 
      потерпілого або інших осіб)/перелік заходів, 
 _________________________________________________________________ 
     ужитих відповідно до плану ліквідації наслідків 
 _________________________________________________________________ 
          нещасного випадку (аварії) 
       4. Причини нещасного випадку (аварії) 
 _________________________________________________________________ 
  (основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини 
 _________________________________________________________________ 
    нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення 
 _________________________________________________________________ 
 граничнодопустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих 
 _________________________________________________________________ 
  виробничих чинників, невідповідність засобів колективного, 
 _________________________________________________________________ 
 індивідуального та медичного захисту встановленим вимогам 
 _________________________________________________________________ 
     та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію) 
 _________________________________________________________________ 
    узагальнені результати перевірки стану охорони праці 
 _________________________________________________________________ 
        в органі і підрозділі МНС України, 
 ________________________________________________________________ 
      проведеної органами охорони праці та іншими 
 _________________________________________________________________ 
   органами, - тільки у разі групового нещасного випадку 
 _________________________________________________________________ 
     та нещасного випадку із смертельним наслідком) 
      5. Заходи щодо усунення причин виникнення 
          нещасного випадку (аварії) 
 _________________________________________________________________ 
 (заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного 
 _________________________________________________________________ 
       випадку та запобігання подібним випадкам 
 _________________________________________________________________ 
 заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності) 
            6. Висновок комісії 
 _________________________________________________________________ 
      (нещасний випадок вважається (не вважається) 
 _________________________________________________________________ 
      пов'язаним з виконанням службових обов'язків 
 _________________________________________________________________ 
      складається акт форми Нцз-1 або форми НПВцз 
 _________________________________________________________________ 
    відомості про осіб, у тому числі потерпілого, іншого 
 _________________________________________________________________ 
    органу і підрозділу МНС України або сторонніх осіб, 
 _________________________________________________________________ 
  дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку, 
 _________________________________________________________________ 
   аварії, перелік порушень вимог нормативно-правових актів 
 _________________________________________________________________ 
      про охорону праці, посадових інструкцій тощо 
 _________________________________________________________________ 
      (із зазначенням статей, розділів, пунктів) 
 _________________________________________________________________ 
 пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або 
 _________________________________________________________________ 
  бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії) 
 _________________________________________________________________ 
 запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими 
 _________________________________________________________________ 
 або членами їх сімей чи особами, які представляють їхні інтереси, 
 _________________________________________________________________ 
 з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які 
 _________________________________________________________________ 
   виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх 
 _________________________________________________________________ 
  розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим 
 _________________________________________________________________ 
 (членам їх сімей, особам, які представляють їхні інтереси) прав 
 _________________________________________________________________ 
       у зв'язку з настанням нещасного випадку) 
        7. Перелік матеріалів, що додаються 
 Голова комісії ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
 Члени комісії: ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
        ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
              ПОЯСНЕННЯ 
         для заповнення акта форми Нцз-5 

Пункт 1. У разі групового нещасного випадку зазначаються відомості про кожного потерпілого.

Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, можуть бути викладені в формі таблиці.

Пункт 2. Якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, зазначаються категорія аварії, розмір матеріальних втрат, спричинених аварією (в гривнях).

Пункт 4. Після викладення кожної причини зазначається, які вимоги нормативно-правових актів про охорону праці та інструкцій з безпечного ведення робіт і посадових інструкцій було порушено (із зазначенням статті, розділу, пункту тощо).

Пункт 5. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку можуть бути викладені в формі таблиці або перелічені в тексті із зазначенням строків та відповідальних за їх виконання.

Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 2

до пункту 2.5 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

Форма Нцз-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________

(посада керівника органу і

підрозділу МНС України,

_________________________________

який призначив комісію)

___________ ________ ____________

(спеціальне (підпис) (ініціали

звання) та прізвище)

____________ 20__

М.П.

АКТ N ___

про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків

 _________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) 
 _________________________________________________________________ 
         (місце проживання потерпілого) 
 1. Дата і час настання нещасного випадку ________________________ 
                      (число, місяць, рік) 
 _________________________________________________________________ 
              (год., хв.) 
 2. Найменування органу і підрозділу МНС України, 
  службовцем якого є потерпілий 
 _________________________________________________________________ 
 Місцезнаходження органу і підрозділу МНС 
 України, службовцем якого є потерпілий: 
 Автономна Республіка Крим, 
 область _________________________________________________________ 
 район ___________________________________________________________ 
 населений пункт _________________________________________________ 
 Форма власності _________________________________________________ 
 Орган, до сфери управління якого належить орган і 
 підрозділ МНС України ___________________________________________ 
 Найменування та місцезнаходження органу і підрозділу 
 МНС України, у якому стався нещасний випадок ____________________ 
 _________________________________________________________________ 
 Місце, де стався нещасний випадок _______________________________ 
 3. Відомості про потерпілого: 
 стать: чоловіча, жіноча _________________________________________ 
 число, місяць, рік народження ___________________________________ 
 посада __________________________________________________________ 
 спеціальне звання _______________________________________________ 
 стаж служби загальний ___________________________________________ 
 стаж служби за посадою __________________________________________ 
 4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці: 
  навчання за професією чи роботою, під час виконання 
  якої стався нещасний випадок _________________________________ 
                   (число, місяць, рік) 
 проведення інструктажу: 
 вступного _______________________________________________________ 
           (число, місяць, рік) 
 первинного ______________________________________________________ 
           (число, місяць, рік) 
 повторного ______________________________________________________ 
           (число, місяць, рік) 
 цільового _______________________________________________________ 
           (число, місяць, рік) 
 перевірка знань за професією 
 чи видом роботи, під час виконання 
 якої стався нещасний випадок 
 (для робіт підвищеної небезпеки) ________________________________ 
                   (число, місяць, рік) 
 Робота в умовах дії шкідливих або 
 небезпечних факторів ____________________________________________ 
 5. Проходження медичного огляду: 
 попереднього ____________________________________________________ 
           (число, місяць, рік) 
 періодичного ____________________________________________________ 
           (число, місяць, рік) 
 6. Обставини, за яких стався нещасний випадок ___________________ 
 _________________________________________________________________ 
 Вид події _______________________________________________________ 
      (заповнюється відповідно до Переліку, наведеного нижче) 
 Шкідливий або небезпечний фактор та його значення _______________ 
 7. Причини нещасного випадку: 
 основна _________________________________________________________ 
     (заповнюється відповідно до Переліку, наведеного нижче) 
 супутні _________________________________________________________ 
     (заповнюється відповідно до Переліку, наведеного нижче) 
 8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, 
  експлуатація яких призвела до нещасного випадку ______________ 
                          (заповнюється 
 _________________________________________________________________ 
відповідно до Переліку, наведеного нижче (найменування, 
 _________________________________________________________________ 
    тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач) 
 9. Діагноз згідно з довідкою 
  лікувально-профілактичного закладу ___________________________ 
 Перебування потерпілого в стані алкогольного 
 чи наркотичного сп'яніння _______________________________________ 
                    (так, ні) 
 10. Особи, які допустили порушення вимог 
 нормативно-правових актів про охорону праці _____________________ 
                       (посада, спеціальне 
 _________________________________________________________________ 
   звання, прізвище, ім'я та по батькові, порушення вимог 
 _________________________________________________________________ 
      нормативно-правових актів про охорону праці 
 _________________________________________________________________ 
        із зазначенням розділів, пунктів) 
 11. Свідки нещасного випадку ____________________________________ 
                 (посада, спеціальне звання, 
 _________________________________________________________________ 
     прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) 
 12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку 
------------------------------------------------------------------ 
|N з/п|Найменування заходу|  Строк  | Виконавець |Відмітка про| 
|   |          | виконання |      | виконання | 
|-----+-------------------+------------+------------+------------| 
|   |          |      |      |      | 
------------------------------------------------------------------ 
 Голова комісії ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
 Члени комісії: ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
        ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
 ___ ____________ 20__ 

ПЕРЕЛІК

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку

1. Дорожньо-транспортна пригода, у тому числі:

1.1. - наїзд транспортних засобів.

2. Падіння потерпілого, у тому числі:

2.1. - під час пересування;

2.2. - з висоти;

2.3. - у колодязь, ємність, яму тощо.

3. Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо, у тому числі:

3.1. - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів;

3.2. - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо.

4. Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, у тому числі:

4.1. - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів;

4.2. - дія предметів, що розлітаються внаслідок вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі.

5. Ураження електричним струмом, у тому числі:

5.1. - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів.

6. Дія підвищених температур (крім пожеж).

7. Дія шкідливих і токсичних речовин.

8. Дія іонізуючого випромінювання.

9. Показники важкості праці.

10. Показники напруженості праці.

11. Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори.

12. Утоплення.

13. Асфіксія.

14. Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою.

15. Стихійне лихо.

16. Пожежа.

17. Вибух.

18. Інші види.

2. Причини нещасного випадку

Технічні:

1. Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва.

2. Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів.

3. Неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання, устаткування тощо.

4. Неякісне виконання будівельних робіт.

5. Недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки.

6. Незадовільний технічний стан, у тому числі:

6.1. - виробничих об'єктів, будинків, споруд, території;

6.2. - засобів виробництва;

6.3. - транспортних засобів.

7. Незадовільний стан виробничого середовища (перевищення граничнодопустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів).

8. Інші.

Організаційні:

9. Незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці.

10. Недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у тому числі:

10.1. - відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2. - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці.

11. Неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність.

12. Відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці.

13. Порушення режиму праці та відпочинку.

14. Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження.

15. Невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними.

16. Виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо.

17. Залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією).

18. Порушення технологічного процесу.

19. Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо.

20. Порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів.

21. Порушення правил дорожнього руху.

22. Незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності).

23. Незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності).

24. Порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі:

24.1. - невиконання посадових обов'язків;

24.2. - невиконання вимог інструкцій з охорони праці.

25. Інші.

Психофізіологічні:

26. Алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння.

27. Низька нервово-психічна стійкість.

28. Незадовільні фізичні дані або стан здоров'я.

29. Незадовільний психологічний клімат у колективі.

30. Травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.

31. Інші.

3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку

1. Устаткування енергетичне.

2. Устаткування підіймально-транспортне (крани).

3. Устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів).

4. Устаткування і рухомий склад залізниць.

5. Машини електричні малої потужності.

6. Електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше.

7. Машини електричні постійного струму.

8. Генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення.

9. Трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові.

10. Апарати електричні напругою до 1000 В.

11. Комплектне обладнання напругою до 1000 В.

12. Устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги.

13. Устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку.

14. Устаткування хімічне і запасні частини до нього.

15. Насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі).

16. Устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевої обробки металів, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати.

17. Верстати металорізальні.

18. Машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами).

19. Устаткування деревообробне.

20. Устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання.

21. Автомобілі.

22. Автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди.

23. Трактори.

24. Машини сільськогосподарські.

25. Машини для землерийних і меліоративних робіт.

26. Машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей.

27. Устаткування і машини будівельні.

28. Устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції.

29. Устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання.

30. Устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку.

31. Устаткування поліграфічне і запасні частини до нього.

32. Устаткування медичне.

33. Устаткування, інвентар та приладдя театрально-видовищних підприємств і закладів культури.

Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 3

до пункту 2.5 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

Форма НПВцз

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________

(посада керівника органу і

підрозділу МНС України,

_________________________________

який призначив комісію)

___________ ________ ____________

(спеціальне (підпис) (ініціали

звання) та прізвище)

____________ 20__

М.П.

АКТ N ___

про нещасний випадок, не пов'язаний із виконанням службових обов'язків

 _________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) 
 _________________________________________________________________ 
            (місце проживання потерпілого) 
 1. Дата і час настання нещасного випадку ________________________ 
                  (число, місяць, рік, год., хв.) 
 _________________________________________________________________ 
 2. Найменування органу і підрозділу МНС 
 України, службовцем якого є потерпілий 
 _________________________________________________________________ 
 Місцезнаходження органу і підрозділу МНС 
 України, службовцем якого є потерпілий: 
 Автономна Республіка Крим, 
 область _________________________________________________________ 
 район ___________________________________________________________ 
 населений пункт _________________________________________________ 
 Форма власності _________________________________________________ 
 Орган, до сфери управління якого належить орган 
 і підрозділ МНС України _________________________________________ 
 Найменування і місцезнаходження органу і підрозділу 
 МНС України, у якому стався нещасний випадок ____________________ 
 _________________________________________________________________ 
 Місце, де стався нещасний випадок _______________________________ 
 3. Відомості про потерпілого: 
 стать: чоловіча, жіноча _________________________________________ 
 число, місяць, рік народження ___________________________________ 
 посада __________________________________________________________ 
 спеціальне звання _______________________________________________ 
 стаж служби загальний ___________________________________________ 
 стаж служби за посадою __________________________________________ 
 4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці: 
 навчання за професією чи роботою, під час виконання 
 якої стався нещасний випадок ____________________________________ 
                 (число, місяць, рік) 
 проведення інструктажу: 
 вступного _______________________________________________________ 
                 (число, місяць, рік) 
 первинного ______________________________________________________ 
                 (число, місяць, рік) 
 повторного ______________________________________________________ 
                 (число, місяць, рік) 
 цільового _______________________________________________________ 
                 (число, місяць, рік) 
 перевірка знань за професією 
 чи видом роботи, під час виконання 
 якої стався нещасний випадок 
 (для робіт підвищеної небезпеки) ________________________________ 
                 (число, місяць, рік) 
 Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів __________ 
 5. Проходження медичного огляду: 
 попереднього ____________________________________________________ 
                 (число, місяць, рік) 
 періодичного ____________________________________________________ 
                 (число, місяць, рік) 
 6. Обставини, за яких стався нещасний випадок ___________________ 
 _________________________________________________________________ 
 Вид події _______________________________________________________ 
   (заповнюється відповідно до Переліку, наведеного в додатку 2) 
 Шкідливий або небезпечний фактор та його значення _______________ 
 7. Причини нещасного випадку: 
 основна _________________________________________________________ 
   (заповнюється відповідно до Переліку, наведеного в додатку 2) 
 супутні _________________________________________________________ 
   (заповнюється відповідно до Переліку, наведеного в додатку 2) 
 8. Устаткування,  машини,  механізми,  транспортні  засоби, 
 експлуатація яких призвела до нещасного випадку _________________ 
               (заповнюється відповідно до Переліку, 
 _________________________________________________________________ 
           наведеного в додатку 2) 
 _________________________________________________________________ 
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач) 
 9. Діагноз згідно з довідкою 
 лікувально-профілактичного закладу ______________________________ 
 Перебування потерпілого в стані алкогольного 
 чи наркотичного сп'яніння _______________________________________ 
                    (так, ні) 
 10. Особи, які допустили порушення 
 вимог законодавства про охорону праці: __________________________ 
    (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, 
 _________________________________________________________________ 
     порушення вимог нормативно-правових актів про 
    охорону праці із зазначенням розділів, пунктів тощо) 
 11. Свідки нещасного випадку ____________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
  (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, 
            місце проживання) 
 12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку 
------------------------------------------------------------------ 
|N з/п|Найменування заходу|  Строк  | Виконавець |Відмітка про| 
|   |          | виконання |      | виконання | 
|-----+-------------------+------------+------------+------------| 
|   |          |      |      |      | 
------------------------------------------------------------------ 
 Голова комісії ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
 Члени комісії: ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
        ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 4

до пункту 2.11 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

ЖУРНАЛ

реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків у _______________________________________________

(найменування органу і підрозділу МНС України)

N
з/п
Дата
і час
події
Спеціальне
звання,
прізвище,
ім'я,
по батькові
потерпілого
Посада
Місце
події
Обставини
і причини
нещасного
випадку
Наслідки
нещасного
випадку
Заходи щодо
запобігання
подібним
нещасним
випадкам
Відмітка
про
виконання
заходів
Дата
видачі
акта
за
формою
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми Нцз-1 або форми НПВцз.

Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 5

до пункту 2.16 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

Форма Нцз-2

____________________________

(найменування органу,

 _______________________________   ____________________________
 (орган і підрозділ МНС України)    прізвище, ініціали його 
  ___ ___________ 20 __        керівника чи особи,
      N ___           ____________________________ 
                    якому надсилається 
                    повідомлення, 
                    місцезнаходження 
                    чи місце проживання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про наслідки нещасного випадку,

що стався ___ ____________ 20 ____

 з _______________________________________________________________ 
  (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові потерпілого) 
 (акт за формою Нцз-1 (НПВцз) про нещасний випадок 
 від ___ ____________ 20__ N ___). 
 1. Діагноз за довідкою 
 лікувально-профілактичного закладу ______________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 2. Найменування лікувально-профілактичного 
 закладу, який установив діагноз 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 3. Наслідок нещасного випадку ___________________________________ 
                (потерпілий одужав, 
 _________________________________________________________________ 
     отримав інвалідність I, II, III групи, помер) 
 _________________________________________________________________ 
 4. Звільнено (за довідкою лікувально-профілактичного закладу) від 
 виконання службових обов'язків з ____ ________________ 20 до 
 ___ ____________ 20____, тривалість тимчасової непрацездатності, 
 робочих днів ___________________ 
 5. Витрати органу і підрозділу МНС України, 
 зумовлені нещасним випадком (усього), гривень ___________________ 
 У тому числі: 
 1) сума витрат на поховання потерпілого _________________________ 
 2) вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним 
 випадком (аварією) устаткування, інструменту, 
 зруйнованих будівель, споруд ____________________________________ 
 3) інші витрати _________________________________________________ 
 Начальник органу і підрозділу 
 МНС України 
 ___________________    ________   ________________________ 
 (спеціальне звання)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 Начальник фінансової служби 
 органу і підрозділу МНС України 
 ___________________    ________   ________________________ 
 (спеціальне звання)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
            М.П. 
Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 6

до пункту 3.2 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про нещасний випадок

 1. Дата і час нещасного випадку _________________________________ 
 2. Найменування органу і підрозділу МНС України _________________ 
 _________________________________________________________________ 
 3. Місце, де  стався  нещасний  випадок,  та  його  стисла 
 характеристика __________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 4. Відомості про потерпілого (потерпілих): спеціальне звання, 
 прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, посада, місце 
 служби, стаж служби (загальний та за посадою), сімейний стан, 
 характер травм __________________________________________________ 
 5. Стислий опис обставин та ймовірні причини нещасного випадку 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 6. Ініціали  та прізвище спеціаліста з охорони праці, який 
 контролює орган і підрозділ МНС України, де стався (сталася) 
 нещасний випадок (аварія) _______________________________________ 
 Начальник органу і підрозділу 
 МНС України 
 ___________________    ________   ________________________ 
 (спеціальне звання)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 7. Дата і час передачі інформації до вищестоячого  органу, 
 ініціали та прізвище особи, яка її передала _____________________ 
 _________________________________________________________________ 
Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 7

до пункту 3.12 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

ПРОТОКОЛ

огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

___ ____________ 20__ року о ___ год. ___ хв.

 з _______________________________________________________________ 
      (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я 
          та по батькові потерпілого) 
 у _______________________________________________________________ 
         (орган і підрозділ МНС України) 
 Комісія у складі 
 голови комісії __________________________________________________ 
   (спеціальне звання, прізвище, ініціали, посада, місце роботи) 
 членів комісії: _________________________________________________ 
   (спеціальне звання, прізвище, ініціали, посада, місце роботи) 
   _____________________________________________________________ 
   (спеціальне звання, прізвище, ініціали, посада, місце роботи) 
   _____________________________________________________________ 
   (спеціальне звання, прізвище, ініціали, посада, місце роботи) 
 у період з ___ год. ___ хв.      ___ ____________ 20__ року 
     до ___ год. ___ хв.      ___ ____________ 20__ року 
 оглянула місце, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія): 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 Голова комісії  ______________    ___________________________ 
          (підпис)        (ініціали та прізвище) 
 Члени комісії:  ______________    ___________________________ 
          (підпис)        (ініціали та прізвище) 
         ______________    ___________________________ 
         ______________    ___________________________ 
Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 8

до пункту 3.12 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

 ___________________________ 
 (найменування органу 
 і підрозділу МНС України) 

ЕСКІЗ

місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

___ ____________ 20__ року о ___ год. ___ хв.

з _______________________________________________________________

(посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

 До події       Після події      Прив'язка до 
                       території 
                       підприємства - копія 
                       генерального плану 
                       з прив'язкою до 
                       запасних виходів 
 Окремі характерні   Окремі характерні 
 місця, вузли,     місця, вузли, 
 розрізи тощо     розрізи тощо 
 Голова комісії ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
 Члени комісії: ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
        ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
        ______________ _________  ______________________ 
         (спеціальне   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
         звання) 
 Ескіз склав  ______________ _________  ______________________ 
         (посада)    (підпис)  (ініціали та прізвище) 
Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 9

до пункту 3.12 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

ПРОТОКОЛ

опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) ___ ____________ 20__ року о ___ год. ___ хв.

 з _______________________________________________________________ 
      (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я 
          та по батькові потерпілого) 
 _________________________________________________________________ 
 (або) ___________________________________________________________ 
         (категорія і характер аварії) 
 _________________________________________________________________ 
 Прізвище, ім'я та по батькові опитуваної особи __________________ 
 Посада, спеціальне звання _______________________________________ 
 Місце проживання ________________________________________________ 
 Про випадок (аварію) розповів: 
 (У довільній формі  викладається  розповідь  про  подію, що 
 розслідується. Після запису відомих опитуваному фактів особою, 
 яка проводить опитування, ставляться запитання для уточнення). 
 Запитання: ______________________________________________________ 
 Відповідь: ______________________________________________________ 
 Запитання: ______________________________________________________ 
 Відповідь: ______________________________________________________ 
 Запитання: ______________________________________________________ 
 Відповідь: ______________________________________________________ 
 Протокол прочитав(ла), записано з моїх слів вірно 
 ____________   ______________________ 
  (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 Опитування провів і склав протокол 
 __________________________   ________  ______________________ 
 (посада, спеціальне звання   (підпис)  (ініціали та прізвище) 
 особи, яка проводить 
 опитування) 
 _________________ 
 (дата опитування) 
            ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
     потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, 
       причетних до нещасного випадку (аварії), 
            що стався (сталася) 
      ___ ____________ 20__ року о ___ год. ___ хв. 
 з _______________________________________________________________ 
      (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я 
          та по батькові потерпілого) 
 (або) ___________________________________________________________ 
         (категорія і характер аварії) 
 _________________________________________________________________ 
      (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я 
 _________________________________________________________________ 
       та по батькові особи, яка дає пояснення) 
 Місце проживання ________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (У довільній формі дається пояснення відомих фактів, пов'язаних з 
 подією, висловлюється думка  щодо  її  обставин і  причин. 
 Зазначаються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали 
 основною або супутньою причиною нещасного випадку (аварії), а 
 також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям). 
 ___________  ______________________ 
  (підпис)  (ініціали та прізвище) 
 ____________________________________ 
 (дата подання пояснювальної записки) 
Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла

Додаток 10

до пункту 5.11 Інструкції

про порядок розслідування,

ведення обліку нещасних

випадків в органах

і підрозділах МНС України

ВІДОМОСТІ

щодо матеріальних втрат, заподіяних аварією,

що сталася ___ ____________ 20__ року о ___ год. ___ хв. на

 _________________________________________________________________ 
     (найменування органу і підрозділу МНС України) 
 _________________________________________________________________ 
 1. Категорія і характер аварії __________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 2. Прямі втрати, пов'язані з ліквідацією аварії, всього 
 (тис гривень) 
 _________________________________________________________________ 
 у тому числі: 
 2.1. Збитки від пошкодження приміщень (будівель) ________________ 
 2.2. Збитки від пошкодження обладнання, устаткування, 
 транспортних засобів ____________________________________________ 
 2.3. Збитки від забруднення навколишнього 
 природного середовища ___________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 2.4. Інші втрати ________________________________________________ 
 3. Збитки, пов'язані з невиконанням плану роботи органу 
 і підрозділу МНС України, усього (тис грн) _____________________, 
 у тому числі: 
 3.1. В органі і підрозділі МНС України, де сталася аварія _______ 
 _________________________________________________________________ 
 3.2. В іншому органі і підрозділі МНС України ___________________ 
 Начальник органу і підрозділу 
 МНС України 
 ___________________    ________   ________________________ 
 (спеціальне звання)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 Начальник фінансової служби 
 органу і підрозділу МНС України 
 ___________________    ________   ________________________ 
 (спеціальне звання)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 ___ ____________ 20__ 
 М.П. 
Завідуюча Сектором
з охорони праці МНС України

Н.В.Погоріла