РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

П О С Т А Н О В А

Про дальший розвиток і підвищення ефективності проведення атестації робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Ради Міністрів УРСР

N 409 від 14.12.87

N 316 від 20.10.90 )

З метою підвищення інтенсифікації виробництва і приведення в дію наявних резервів по ефективному використанню виробничого потенціалу відповідно до рішень квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, травневого (1985 р.) Пленуму ЦК Компартії України на більшості підприємств промисловості, торгівлі, транспорту і зв'язку, житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, а також на підприємствах Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та інших областей, м. Києва проводиться систематична робота по підвищенню ефективності виробництва і раціональному використанню трудових ресурсів на основі регулярно здійснюваних атестації і раціоналізації робочих місць, які є важливою частиною програми підвищення науково-технічного рівня виробництва, визначення основних напрямів та етапів впровадження передової техніки і технології, прогресивних організаційних рішень. Великих успіхів у цій справі добився колектив виробничого об'єднання "Дніпропетровський комбайновий завод імені К.Є. Ворошилова", досвід якого схвалено ЦК КПРС і ЦК Компартії України.

У результаті вжитих заходів по поширенню і впровадженню позитивного досвіду дніпропетровських комбайнобудівників атестацію робочих місць проводять близько 80 процентів підприємств і організацій республіки, що дозволило скоротити кількість працівників, зайнятих малоефективною працею, вивільнити морально й фізично застаріле устаткування та виробничі площі.

Разом з тим великі можливості атестації і раціоналізації робочих місць у розв'язанні завдань підвищення ефективності виробництва використовуються ще не повною мірою.

Істотні недоліки у проведенні цієї роботи мають місце на підприємствах і в організаціях Міністерства міліорації і водного господарства УРСР, Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, Міністерства вугільної промисловості УРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, Укрголоврибгоспу, а також у Львівській, Одеській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

На окремих підприємствах до впровадження атестації робочих місць підійшли по-кампанійському, формально, не досягши практичних результатів. Ця робота часом здійснюється без широкого залучення трудових колективів, не знаходить відображення у соціалістичних зобов'язаннях і колективних договорах, належним чином не стимулюється.

З метою планомірного здійснення атестації і раціоналізації робочих місць у промисловості та інших галузях народного господарства і забезпечення на цій основі їх збалансованості з трудовими ресурсами, підвищення продуктивності праці, ефективності використання основних фондів та капітальних вкладень, виконання постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 15 серпня 1985 р. N 783 Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок постановляють:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів разом з відповідними профспілковими органами розглянути стан впровадження атестації і раціоналізації робочих місць на підприємствах та в організаціях, вжити необхідних заходів до усунення виявлених недоліків і підвищення результативності роботи, що проводиться.

Забезпечити в 1985-1986 роках впровадження атестації і раціоналізації робочих місць на всіх промислових підприємствах, а в 1986-1987 роках - на підприємствах і в організаціях будівництва, сільського та лісового господарства, транспорту, зв'язку, матеріально-технічного постачання, побутового обслуговування населення, торгівлі і громадського харчування. Надалі атестацію робочих місць проводити планомірно, не рідше двох разів на п'ятирічку.

2. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС доручили Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях, Держплану СРСР, Держпостачу СРСР, Державному комітетові СРСР по науці і техніці, Держбуду СРСР, Державному комітетові СРСР по стандартах і ЦСУ СРСР разом з ВЦРПС і з участю Рад Міністрів союзних республік:

розробити і затвердити в 3-місячний строк типове положення про атестацію, раціоналізацію, облік і планування робочих місць;

внести необхідні уточнення й зміни до методичних вказівок по розробці планів економічного і соціального розвитку, проектно-кошторисної документації об'єктів, що будуються і реконструюються, а також до паспорта виробничого об'єднання (підприємства) та до інших нормативних матеріалів.

Держплану СРСР і Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях з участю заінтересованих міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік доручено здійснити в 3-місячний строк розробку й затвердження нормативних матеріалів по складанню балансів робочих місць і трудових ресурсів.

3. Керівникам підприємств і організацій разом з профспілковими комітетами при проведенні атестації робочих місць забезпечити:

облік усіх робочих місць, виявлення робочих місць, що не відповідають прогресивним технічним, технологічним, організаційним рішенням, вимогам охорони праці, передовому досвіду, нормативам та стандартам, і на цій основі їх раціоналізацію;

скорочення застосування ручної і важкої фізичної праці, а також робочих місць з несприятливими умовами праці, ліквідацію малоефективних робочих місць, збільшення коефіцієнта змінності роботи устаткування;

перевірку обгрунтованості застосовуваних норм трудових затрат і впровадження технічно обгрунтованих норм;

підвищення ефективності бригадної форми організації і стимулювання праці;

широку участь робітників, інженерно-технічних працівників та службовців у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.

Заходи по раціоналізації робочих місць включати до відповідних розділів річних та п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку підприємств та організацій і до колективних договорів. Вивільнюване в результаті атестації і раціоналізації робочих місць устаткування реалізовувати в установленому порядку, а одержані кошти спрямовувати у фонд розвитку виробництва.

4. Міністерствам і відомствам УРСР:

створити постійно діючі комісії по проведенню атестації і раціоналізації робочих місць, поклавши на них координацію й методичне керівництво цією роботою, контроль за її здійсненням, а також поширення і впровадження передового досвіду;

розробити на основі типового положення і затвердити разом з відповідними профспілковими органами галузеві положення про атестацію і раціоналізацію робочих місць;

затвердити головні науково-дослідні і проектно-конструкторські організації, відповідальні за науково-методичне керівництво атестацією і раціоналізацією робочих місць у галузі;

організувати навчання основ атестації і раціоналізації робочих місць керівних працівників та спеціалістів міністерств, відомств, підприємств і організацій;

передбачати в планах виділення устаткування й матеріальних ресурсів для раціоналізації робочих місць за рахунок власних коштів підприємств і організацій, а також кредитів банків;

ураховувати результати атестації і раціоналізації робочих місць при формуванні програм підвищення науково-технічного рівня виробництва, складанні річних та п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку підприємств та організацій, забезпечуючи збалансованість робочих місці і трудових ресурсів;

виділяти кошти на будівництво, розширення й реконструкцію підприємств тільки після виявлення і використання можливостей збільшення обсягу виробництва на діючих виробничих потужностях з урахуванням раціоналізації робочих місць та їх збалансованості з чисельністю працівників;

передбачати в планах економічного і соціального розвитку створення спеціалізованих виробництв по виготовленню організаційної і технологічної оснастки, засобів механізації й автоматизації, спеціального устаткування для проведення робіт по раціоналізації робочих місць на підвідомчих підприємствах та в організаціях.

5. Держплану УРСР, Державному комітетові УРСР по праці, виконкомам місцевих Рад народних депутатів використовувати результати атестації і раціоналізації робочих місць на підприємствах та в організаціях при вирішенні таких питань:

впровадження у практику планування та обліку балансів робочих місць і трудових ресурсів;

створення нових і реконструкції діючих підприємств;

затвердження (погодження) лімітів чисельності працівників підприємств і організацій, розташованих на відповідній території;

працевлаштування пенсіонерів, жінок, які мають дітей, випускників середньої школи, а також осіб з обмеженою працездатністю.

Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, Державному комітетові УРСР по праці забезпечувати разом з керівниками підприємств і організацій перепідготовку й працевлаштування осіб, які вивільнюються в результаті скорочення і раціоналізації робочих місць, широко залучаючи до цієї роботи бюро по працевлаштуванню населення. Здійснити заходи по розвитку мережі зазначених бюро і зміцненню їх кваліфікованими кадрами.

6. Державному комітетові УРСР по праці узагальнити досвід взаємодії виконкомів місцевих Рад народних депутатів з трудовими колективами підприємств і організацій у підвищенні ефективності виробництва та використанні трудових ресурсів на основі атестації і раціоналізації робочих місць. Про підсумки досвіду доповісти Раді Міністрів УРСР.


( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови РМ УРСР
N 409 від 14.12.87 )

8. З метою широкого розповсюдження форм і методів роботи передових колективів, які добилися високої ефективності виробництва на основі атестації й раціоналізації робочих місць:

а) ВДНГ УРСР разом з міністерствами і відомствами УРСР організувати в галузевих павільйонах тематичні виставки "Досвід підприємств по атестації й раціоналізації робочих місць";

б) Українському науково-дослідному інститутові науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР оперативно висвітлювати позитивний досвід роботи міністерств і відомств УРСР, підприємств та організацій з атестації та раціоналізації робочих місць;

в) Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити випуск масовим тиражем літератури, що розкриває нагромаджений підприємствами та організаціями досвід здійснення атестації й раціоналізації робочих місць, методику її проведення.

9. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС постановою від 15 серпня 1985 р. N 783 "Про широке проведення атестації робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства":

1) Дозволили:

а) керівникам підприємств та організацій:

провадити преміювання працівників за розробку й здійснення організаційних і технічних заходів по раціоналізації робочих місць на основі атестації в порядку, встановленому для заохочення за створення і впровадження нової техніки;


( Абзац третій підпункту 1 "а" пункту 9 втратив чинність на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР
N 316 від 20.10.90 )

б) міністерствам і відомствам за погодженням з відповідними профспілковими органами встановлювати підвищені нормативи утворення фондів матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового будівництва підприємствам, організаціям, що забезпечують на основі раціоналізації робочих місць підвищення фондовіддачі, поліпшення використання виробничих потужностей.


( Підпункт 2 пункту 9 втратив чинність на підставі Постанови РМ УРСР
N 409 від 14.12.87 )

2) Зобов'язали Держбанк СРСР і Будбанк СРСР надавати підприємствам та організаціям кредити на високоефективні заходи по раціоналізації робочих місць, здійснювані понад ліміти державних капітальних вкладень, на строк до трьох років за умови проведення заходів, що кредитуються, за період, який не перевищує одного року, їх окупності й погашення кредиту в строк до двох років з дня завершення заходу. Погашення кредиту здійснювати за рахунок коштів фонду розвитку виробництва, а при недостатності - за рахунок надпланового прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств та організацій.

3) Рекомендувати міністерствам і відомствам здійснювати в 1986-1987 роках на окремих підприємствах як дослід атестацію й раціоналізацію технологічних процесів, виробництв, дільниць, цехів.

Державному комітетові СРСР по науці і техніці, Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях, Державному комітетові СРСР по стандартах і Держплану СРСР з участю ВЦРПС і разом з відповідними міністерствами і відомствами узагальнити результати вказаного досліду та вжити заходів до поширення його на підвідомчих підприємствах і в організаціях.

10. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам подати в лютому 1986 і 1987 р. Державному комітетові УРСР по праці та Держплану УРСР доповіді про результати атестації й раціоналізації робочих місць у промисловості та про хід цієї роботи в інших галузях народного господарства.

Державному комітетові УРСР по праці і Держплану УРСР разом з Укрпрофрадою та з участю Держпостачу УРСР, Міністерства фінансів УРСР і ЦСУ УРСР узагальнити вказані матеріали й доповісти в березні 1986 і 1987 р. Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови.

Голова Ради Міністрів Української РСР
Голова Української
республіканської ради професійних спілок
О.ЛЯШКО

В.СОЛОГУБ
м. Київ, 16 вересня 1985 р.
N 348