ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Н А К А З


N 92 від 19.06.95

м.Київ

Про затвердження Типового положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці


Відповідно до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 328, НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці, що додається.

2. Начальникам територіальних управлінь в місячний термін переглянути чинні положення про державні інспекції, привести їх у відповідність до Типового положення з урахуванням місцевих особливостей і напрямків нагляду, затвердити і ознайомити з ними інспекторський склад.


 Голова Комітету

Затверджено

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною

праці

від 19 червня 1995 р. N 92


Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці


1. Державна інспекція, охорони праці (надалі - держінспекція) є структурним підрозділом територіального управління Держнаглядохоронпраці, що здійснює функції державного органу щодо організації управління охороною праці і здійснення нагляду за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (користування надрами) на підприємствах, в установах і організаціях (надалі - підприємство) незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю підприємців у галузі на території регіону (вказати) і не залежить від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих органів державної виконавчої влади.

Держінспекція утворюється, реорганізується і ліквідується Держнаглядохоронпраці за поданням теруправління.

2. У своїй діяльності Держінспекція, керується законодавчими та іншими нормативними актами про охорону праці, наказами і рішеннями Держнаглядохоронпраці, територіального управління, Положенням про Держнаглядохоронпраці, Порядком організації державного нагляду в системі Держнаглядохоронпраціz0211-95 та цим Положенням.

3. Держінспекція відповідно до покладених на неї функцій:

3.1. Організовує і здійснює державний нагляд за:

функціонуванням системи управління охороною праці на підприємствах;

додержанням на підконтрольних підприємствах вимог законодавчих, державних, міжгалузевих, галузевих нормативних актів про охорону праці;

відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, а також придбаних за кордоном;

безпекою і технічним станом будівель, споруд, устаткування, інших засобів виробництва;

своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального та колективного захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів;

виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;

додержанням вимог законодавства про охорону праці при укладенні трудового договору (угоди);

санітарно-побутовим забезпеченням працюючих на підприємствах, проведенням обов'язкових медичних оглядів окремих категорій працівників;

охороною праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються чи реконструюються;

виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням, випробуванням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі;

повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умов будівництва та експлуатації підземних споруд, похованням шкідливих речовин, відходів виробництва, а також правильністю і своєчасністю передачі родовищ корисних копалин для промислового освоєння;

додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленню кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використанні надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних корисних компонентів;

проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;

роботою служб внутрішньовідомчого контролю за станом охорони праці, служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації й ліквідації аварій;

правильним і ефективним використанням коштів фонду охорони праці підприємств, а також надходженням їх до регіонального та галузевого фондів охорони праці;

додержанням порядку зберігання, транспортування і використання отруйних, вогненебезпечних та шкідливих речовин;

своєчасним забезпеченням працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою та наданням інших пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці у відповідності до чинного законодавства;

правильністю сплати підприємствами штрафів за нещасні випадки і професійні захворювання, які сталися на виробництві з їхньої вини.

3.2. Проводить вибіркову перевірку наявності і виконання проектів ведення робіт по геологічному вивченню надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки та споруди, а також установленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних копалин, перероблюваної сировини та їх втрат.

3.3. Реєструє об'єкти газового комплексу, котельні установки і посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води, підйомні споруди, склади вибухових матеріалів та інші об'єкти, що потребують реєстрації відповідно до чинних нормативних актів.

3.4. Видає:

свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів підприємствами й організаціями, а також на експлуатацію місць зберігання вибухових матеріалів;

дозволи на початок роботи підприємств, в межах її повноважень, проведення підривних робіт, робіт з вибуховими матеріалами, виготовлення найпростіших вибухових речовин;

висновки про можливість надання гірничих відводів та ліцензій на користування надрами;

висновки на запити органів, які розглядають трудові спори в разі відмови власника складати акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого або іншої заінтересованої особи із змістом акта;

підтвердження про факт наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працюючого в разі виникнення конфлікту.

3.5. Бере участь у:

роботі приймальних комісій щодо прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного і побутового призначення;

роботі комісій щодо атестації робочих місць відповідно до встановленого порядку;

опрацюванні програм та комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці або підвищення існуючого рівня охорони праці та контролює їх виконання;

зборах трудових колективів, засіданнях комісій з питань охорони праці підприємств.

3.6. Погоджує заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників і населення у разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або перевищення допустимих об'ємів їх зберігання.

3.7. Здійснює облік та аналіз аварій, нещасних випадків та порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, надає власникам пропозиції щодо профілактики аварійності і виробничого травматизму.

3.8. Аналізує разом з місцевими закладами охорони здоров'я і санітарно-епідеміологічної служби стан профзахворюваності на підприємствах і вносить пропозиції щодо їх попередження.

3.9. Веде інформаційно-роз'яснювальну роботу через пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації щодо вимог Закону "Про охорону праці", про стан аварійності й травматизму на підконтрольних підприємствах.

3.10. Інформує трудові колективи про результати обстеження, стан охорони праці та охорони надр.

3.11. Розглядає пропозиції і запити підприємств і громадян з питань, що входять до компетенції інспекції.

4. Держінспекція має право:

4.1. Безперешкодно в будь-який час проводити перевірку підконтрольних підприємств щодо дотримання законодавства та інших нормативних актів про охорону праці та надр, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію.

4.2. Залучати за погодженням з відповідними об'єднаннями, підприємствами, місцевими органами державної виконавчої влади їхніх спеціалістів для проведення перевірок підконтрольних підприємств і об'єктів.

4.3. Надсилати (подавати) керівникам підприємств обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці та користування надрами.

4.4. Зупиняти експлуатацію з накладанням пломби підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, робочих місць та устаткування до усунення порушень вимог щодо охорони праці та використання надр, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих чи суперечать законодавству про надра, або в разі відсутності, дозволу органів Держнаглядохоронпраці на початок роботи підприємства.

4.5. Накладати на підприємства штрафи за результатами комплексних перевірок та в разі невиконання розпоряджень (приписів) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці та користування надрами.

4.6. Притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, надр і ведення підривних робіт.

4.7. Надсилати (надавати) власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття заходів і передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

4.8. Перевіряти додержання встановленого порядку допуску працівників до роботи, їх інструктажу, навчання безпечним методам праці, перевірки знань з питань охорони праці. Відстороняти від виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб, які не мають на це права.

4.9. Перевіряти знання з питань охорони праці у посадових осіб до початку виконання ними своїх обов'язків і періодично згідно з чинними нормативними актами.

4.10. Вилучати дозволи на право проведення підривних робіт, свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів і виготовлення найпростіших вибухових речовин в разі порушень вимог нормативних актів про охорону праці.

4.11. Припиняти випуск або вилучати дозволи на початок виробничої діяльності підприємств, виготовлення машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, технологічні процеси у разі порушення умов дії дозволів або невідповідності вимогам нормативних актів про охорону праці вказаних об'єктів і обладнання.

4.12. Заслуховувати звіти посадових осіб об'єднань, підприємств, організацій, установ та інших місцевих органів державної виконавчої влади з питань охорони праці та використання надр і приймати обов'язкові для виконання рішення.

4.13. Проводити у встановленому порядку розслідування обставин і причин аварій, випадків виробничого травматизму, випадків розкрадання, розкидання і втрат промислових вибухових матеріалів, приймати за результатами розслідування обов'язкові для виконання рішення з питань, віднесених до компетенції органів Держнаглядохоронпраці.

4.14. Приймати іспити й оформляти відповідні посвідчення особам, які готуються для виконання спеціальних робіт та робіт з підвищеною небезпекою, що передбачені нормативними актами про охорону праці.

4.15. Проводити вибіркову перевірку знання правил, норм і технологічних регламентів посадовими особами і спеціалістами, а також нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту - працівниками.

4.16. Призначати в межах вимог чинних нормативних актів про охорону праці проведення підприємствами контрольних випробувань устаткування та матеріалів, контрольних аналізів виробничого середовища, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації.

4.17. Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств інформацію, необхідну для виконання покладених на держінспекцію завдань.

4.18. Контролювати додержання спеціальних вимог, що встановлені для осіб, які приймаються на роботу, пов'язану з зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів.

4.19. Перевіряти і припиняти самовільне користування надрами і самовільну забудову площ залягання корисних копалин (крім загальнопоширених), а також обмежувати, тимчасово припиняти або забороняти скидання в надра стічних вод, поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, підземне зберігання речовин і матеріалів у випадках порушення вимог законодавства про надра.

Права, передбачені п. 4, надаються працівникам інспекції в обсязі, що визначається Переліком прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

5. Держінспекція при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з іншими органами державного нагляду за охороною праці, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування.

6. Держінспекцію очолює начальник, який призначається начальником територіального управління за погодженням з Комітетом.

Начальник держінспекції може мати заступника, який призначається територіальним управлінням.

7. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції держінспекції, в інспекції утворюється рада, склад якої затверджується наказом територіального управління. Діяльність ради здійснюється у відповідності з положенням про неї, що затверджується територіальним управлінням.

8. Рішення держінспекції з питань охорони праці та використання надр, видані в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання всіма місцевими органами державної виконавчої влади, а також підприємствами.

9. Начальник держінспекції зобов'язаний:

забезпечити ефективний державний нагляд на підконтрольних підприємствах за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці, своєчасне і якісне виконання інших функцій, що покладені на держінспекцію;

керувати роботою інспекторів, забезпечувати підбір, розстановку по підконтрольним підприємствам і підвищення кваліфікації інспекторського складу, перевіряти контрольно-профілактичну роботу інспекторів, аналізувати її і на підставі цього вживати заходів, які спрямовані на підвищення ефективності нагляду;

координувати обстеження, що проводяться інспекторами усіх видів нагляду на підконтрольних підприємствах;

забезпечувати своєчасне й кваліфіковане розслідування випадків травматизму, аварій, втрат вибухових матеріалів і інформування територіального управління про такі випадки;

вимагати від керівників підприємств якісної розробки додаткових заходів, що забезпечують безпеку праці на термін, який потрібен для усунення виявлених порушень правил і норм;

вирішувати з керівниками, підприємств питання безкоштовного забезпечення інспекторського складу службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, чинною відомчою нормативно-технічною документацією з питань охорони праці, необхідним спецодягом, захисними засобами на період обстеження, транспортом для доставки їх на об'єкти, що перевіряються;

використовувати в повному обсязі надані права, забезпечувати дотримання підпорядкованими працівниками трудової та виконавської дисципліни, покращання організації праці і ефективності використання робочого часу;

знати основні вимоги нормативних документів про охорону праці та охорону надр, до технологічних процесів та їх параметрів, до устрою машин, механізмів і контрольно-вимірювальної апаратури на підконтрольних підприємствах.

10. Начальнику держінспекції для здійснення своїх функцій надаються відповідні права згідно з Законом України "Про охорону праці" і Положенням про Держнаглядохоронпраці328-93-п, що визначені затвердженим 12.11.93 Головою Комітету Переліком прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці, а також:

в межах компетенції видавати письмові розпорядження і давати вказівки, які обов'язкові для виконання працівниками інспекції;

організовувати перевірки знань інспекторським складом нормативних актів про охорону праці, контроль за додержанням яких входить до їх службових обов'язків;

розглядати і вирішувати спірні питання, які виникають між власником та державним інспектором під час перевірки підприємств, а також відміняти (переглядати) в разі необхідності рішення та висновки державного інспектора;

вносити керівництву теруправління пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад інспекторів, заохочення, преміювання або притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

11. Начальник держінспекції несе персональну відповідальність за виконання покладених на інспекцію функцій та своїх обов'язків.

Інші працівники держінспекції несуть відповідальність за повне і своєчасне виконання своїх обов'язків, що передбачені посадовими інструкціями.

12. Держінспекція має круглу печатку із своїм найменуванням.


 Начальник управління організації
 державного нагляду

Надруковано: Законодавство України про охорону праці, том 4,

Київ, 1995.