МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ


Н А К А З


N 62 від 11.03.97Про охорону праці


На виконання Закону України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. N 2694-XII НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про службу охорони праці Міністерства України у справах науки і технологій (додаток 1).


2. Виконання функцій служби охорони праці в Міннауки України покласти на начальника служби охорони праці та пожежної безпеки В. Бабіча.


3. Начальнику служби охорони праці та пожежної безпеки (В. Бабіч):


3.1. Проводити вступний інструктаж з усіма працівниками під час прийняття їх на роботу до апарату Міннауки України.

Строк виконання - постійно.


3.2. Організувати навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів (членів постійно діючих комісій по перевірці знань з охорони праці) апарату Міннауки України та підпорядкованих підприємств, установ і організацій згідно з Переліком категорій посадових осіб та спеціалістів, навчання яких проводиться в Науково-інформаційному центрі Держнаглядохоронпраці України (додаток 2).

Строк виконання - один місяць.


4. Затвердити Робочий план організації і контролю виконання наказу Міннауки України від 16 січня 1997 р. N 6 "Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996 - 2000 роки Міннауки України" (додаток 3).


5. Затвердити Інструкцію з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональним комп'ютером (додаток 4).


6. Керівникам підприємств, установ і організацій підпорядкованих Міннауки України:


6.1. Забезпечити безумовне виконання Робочого плану Програми у встановлені терміни.


6.2. У 10 денний термін визначитись та проінформувати Міннауки України по конкретних посадових особах та спеціалістах, що будуть направлені на навчання відповідно до додатка 2.


7. Відповідальність за координацію і вдосконалення робіт з питань охорони праці в Міннауки України та підпорядкованих йому організацій покласти на керуючого справами В. Мисаку.


8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Свіженка В. О.


Міністр                       В.Семиноженко


Додаток 1


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Державний комітет України Наказ Міністерства України по нагляду за охороною праці у справах науки і технологій від 11.03.97 N 62

ПОЛОЖЕННЯ

про службу охорони праці Міністерства України у справах науки і технологій


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про службу охорони праці Міністерства України у справах науки і технологій розроблене на підставі Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 03.08.93 р. N 73.


1.2. Згідно з Законом України "Про охорону праці" служба охорони праці Міннауки України створюється для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям в процесі праці.

1.3. Відповідно до цілей, зазначених у п. 1.2 цього Положення, служба охорони праці разом з іншими управліннями вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

б) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

г) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.


1.4. Служба охорони праці входить до структури Міннауки України, як одна з основних виробничо-технічних служб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації Міністерства.


1.6. Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: щодо виробничого стажу - осіб, які мають спеціальну освіту з охорони праці, за рівнем освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження Типового положення про службу охорони праці.


1.7. Перевірка знань з питань охорони працівників служби охорони праці здійснюється в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично, один раз в три роки.


1.8. Працівники служби охорони праці Міннауки України у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці і цим Положенням.


1.9. Працівники служби охорони праці не можуть залучатись до виконання функцій, не передбачених Законом "Про охорону праці" та цим Положенням.


2. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

2.1. Служба охорони праці Міннауки України виконує такі функції:

2.1.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці в системі Міннауки України, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

2.1.2. Здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

2.1.3. Організує:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

б) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

в) розробку перспективних та поточних планів роботи Міннауки України щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

г) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.1.4. Бере участь у:

а) формуванні фонду охорони праці Міннауки України і підготовці пропозицій стосовно його використання;

б) розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в системі Міннауки України.

2.1.5. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього середовища.

2.1.6. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці.

2.1.7. Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

б) відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях;

в) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

г) забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, відповідно до діючих норм охорони праці, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг, компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

д) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

е) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах розслідування.

2.1.8. Забезпечує підпорядковані підприємства, установи і організації інформацією з питань охорони праці, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків, готує пропозиції щодо їх запобігання.

2.1.9. Надає допомогу підпорядкованим підприємствам, установам і організаціям з питань:

а) використання вітчизняного та зарубіжного досвіду охорони праці;

б) пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці.

2.1.10. Координує роботу служб охорони праці підпорядкованих підприємств, установ і організацій та здійснює методичне керівництво цими службами.

2.1.11. Здійснює методичне керівництво діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій з питань охорони праці, готує матеріали для щорічного підвищення підсумків роботи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці, розгляду найважливіших питань охорони праці на засіданнях колегії, нарадах, семінарах тощо.

2.1.12. Координує науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи з питань охорони праці, розробляє разом з підприємствами і структурними підрозділами апарату Міннауки України комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Співробітничає з державними і громадськими міжнародними організаціями в питаннях охорони праці.

2.1.13. Опрацьовує з відповідною галузевою профспілкою проект угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці.

2.1.14. Організує:

а) галузеві конкурси, спрямовані на розроблення ефективних інженерно-технічних рішень щодо поліпшення безпеки праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням;

б) виконання рішень органів державного нагляду за охороною праці та профспілок, які відносяться до компетенції Міннауки України;

в) розроблення проектів нових, перегляд або скасування чинних нормативних актів про охорону праці; підготовку пропозицій щодо фінансування зазначених робіт.

2.1.15. Бере участь у:

а) розгляді питань про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільги і компенсації згідно з чинним законодавством;

б) спеціальному розслідуванні нещасних випадків згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1993 р. N 623.

2.1.16. Взаємодіє з аварійно-рятувальними формуваннями.

2.1.17. Здійснює відомчий контроль на підприємствах, в об'єднаннях (державних і орендних) системи Міннауки України за:

а) функціонуванням системи управління охороною праці;

б) станом охорони праці, реалізацією комплексних заходів, угод, науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища.


3. ПРАВА СПЕЦІАЛІСТІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Спеціалісти служби охорони праці Міннауки України мають право:

3.1.1. Представляти Міннауки України в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.

3.1.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи Міннауки України та підпорядкованих підприємств, установ і організацій, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

3.1.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах Міннауки України та підпорядкованих підприємств, установ і організацій, видавати керівникам перевіреного об'єкту, цеху, виробництва обов'язковий для виконання припис щодо усунення названих недоліків за формою згідно з додатком.

Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці.

3.1.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли передбаченого умовами праці обов'язкового медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.

3.1.5. Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

3.1.6. Перевіряти роботу служб охорони праці на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях.

3.1.7. Залучати спеціалістів підпорядкованих підприємств (з дозволу їх керівників) до перевірок додержання законодавства про охорону праці.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1. Працівники служби охорони праці Міннауки України несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням про службу охорони праці Міннауки України та посадовими інструкціями;

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві.Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міннауки України

від 11.03.97 N 62ПЕРЕЛІК * категорій посадових осіб та спеціалістів, навчання яких провадиться в Науково-інформаційному та навчальному центрі Держнаглядохоронпраці України (м. Київ)


---------------

* Визначено згідно з пунктами 4.1 - 4.4 Типового положення про навчання.Апарат Міннауки України


   1. Перший заступник Міністра

заступник Міністра.

   2. Управління регіональної науково-технологічної політики

заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкованих організацій;

начальник відділу організації інноваційної діяльності.

   3. Управління справами

керуючий справами;

заступник керуючого справами;

начальник служби;

головний спеціаліст.

   4. Відділ кадрів

начальник відділу кадрів.

   5. Головне науково-організаційне управління

начальник юридичного відділу.

   6. Профспілковий комітет

голова профспілкового комітету.


Підпорядковані підприємства, установи, організації

Керівник, заступник керівника;

спеціаліст з питань охорони праці;

члени комісій по перевірці знань з питань охорони праці.Додаток 3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міннауки України

від 11.03.97 N 62РОБОЧИЙ ПЛАН

організації і контролю виконання наказу Міннауки України від 16 січня 1997 р. N 6 "Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996 - 2000 роки Міннауки України"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN  |Пункт |Найменування заходів |  Виконавці  |  Термін  | Здійснюють | Термін  |Кому подаються |
|п/п |наказу*|           |        | виконання | контроль за | контролю | матеріали  |
|   |(пункт |           |        |      | виконанням |      |        |
|   |програ-|           |        |      |       |      |        |
|   |ми)  |           |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 1. |2.2.* |Проаналізувати за  |Міннауки України|   I   |Держнагляд-  |20 березня |Держнагляд-  |
|   |    |результатами 1996  |служба охорони |квартал 1997|охоронпраці  |1997 року |охоронпраці  |
|   |    |року стан охорони  |праці, пожежної |  року   |       |      |        |
|   |    |праці та пожежної  |безпеки (СОППБ),|      |       |      |        |
|   |    |безпеки. Затвердити |підприємства  |      |       |      |        |
|   |    |заходи щодо     |установи,    |      |       |      |        |
|   |    |запобігання аваріям, |організації   |      |       |      |        |
|   |    |пожежам, випадкам  |(підприємства) |      |       |      |        |
|   |    |травматизму і    |        |      |       |      |        |
|   |    |профзахворюванням  |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 2. |2.3.* |Розглянути питання  |   - " -   |      |  - " -   |      |  - " -   |
|   |    |щодо притягнення до |        |      |       |      |        |
|   |    |відповідальності   |        |      |       |      |        |
|   |    |посадових осіб, які |        |      |       |      |        |
|   |    |не вживають заходів |        |      |       |      |        |
|   |    |до забезпечення   |        |      |       |      |        |
|   |    |безпечних умов праці |        |      |       |      |        |
|   |    |на виробництві,   |        |      |       |      |        |
|   |    |дотримання вимог   |        |      |       |      |        |
|   |    |пожежної безпеки   |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 3. |2.1.* |Розробити та     |підприємства  |лютий    |Міннауки   |16 лютого |Міннауки    |
|   |    |затвердити за участю |        |1997 р.   |України    |1997 року |України    |
|   |    |профспілок і за   |        |      |       |      |        |
|   |    |погодженням з    |        |      |       |      |        |
|   |    |місцевими органами  |        |      |       |      |        |
|   |    |Державного комітету |        |      |       |      |        |
|   |    |по нагляду за    |        |      |       |      |        |
|   |    |охороною праці    |        |      |       |      |        |
|   |    |комплексні заходи, що|        |      |       |      |        |
|   |    |забезпечуються    |        |      |       |      |        |
|   |    |досягнення      |        |      |       |      |        |
|   |    |встановлених     |        |      |       |      |        |
|   |    |нормативів безпеки, |        |      |       |      |        |
|   |    |гігієни праці та   |        |      |       |      |        |
|   |    |виробничого     |        |      |       |      |        |
|   |    |середовища на 1997 - |        |      |       |      |        |
|   |    |2000 роки      |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 4. | 1.  |Розробити та     |Міннауки України|серпень   |Держнагляд-  |25 серпня |Держнагляд-  |
|   |    |впровадити систему  |        |1997 р.   |охоронпраці  |1997 р.  |охоронпраці  |
|   |    |управління охороною |        |березень  |       |20 березня |        |
|   |    |праці в Міннауки   |        |1998 р.   |       |1998 р.  |        |
|   |    |України       |----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|   |    |           |підприємства  |серпень   |Міннауки   |25 серпня |Міннауки    |
|   |    |           |        |1997 р.   |України    |1997 р.  |України    |
|   |    |           |        |березень  |СОППБ     |20 березня |СОППБ     |
|   |    |           |        |1998 р.   |       |1998 р.  |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|4.1. | 12.  |Розробити Положення |Міннауки України|серпень   |Держнагляд-  |      |Держнагляд-  |
|   |    |про управління    |        |1997 р.   |охоронпраці  |      |охоронпраці  |
|   |    |охороною праці в   |        |      |       |      |        |
|   |    |Міннауки України   |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|4.2. | 1.1. |Надати допомогу   |Міннауки України|серпень   |   -    |25 серпня |підприємства  |
|   |    |підпорядкованим   |        |1997    |       |1997 р.  |        |
|   |    |підприємствам,    |        |березень  |       |20 березня |        |
|   |    |установам і     |        |1998 р.   |       |1998 р.  |        |
|   |    |організаціям у    |        |      |       |      |        |
|   |    |розробленні та    |        |      |       |      |        |
|   |    |реалізації систем  |        |      |       |      |        |
|   |    |управління охороною |        |      |       |      |        |
|   |    |праці        |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 5. | 2.  |Розробити і     |підприємства  |грудень   |Міннауки   |25 грудня |Міннауки    |
|   |    |реалізувати комплекс |        |1997 р.   |України    |1997 р.  |України    |
|   |    |заходів, спрямованих |        |      |       |      |        |
|   |    |на всебічне     |        |      |       |      |        |
|   |    |підвищення ролі   |        |      |       |      |        |
|   |    |безпосередніх    |        |      |       |      |        |
|   |    |керівників робіт у  |        |      |       |      |        |
|   |    |створенні на кожному |        |      |       |      |        |
|   |    |робочому місці    |        |      |       |      |        |
|   |    |безпечних і     |        |      |       |      |        |
|   |    |нешкідливих умов   |        |      |       |      |        |
|   |    |праці        |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|5.1. | 2.1. |Завершити      |підприємства  |квітень   |Міннауки   |25 квітня |Держнагляд-  |
|   |    |комплектування служб |        |1997 р.   |України    |1997 р.  |охоронпраці  |
|   |    |охорони праці    |        |      |       |      |        |
|   |    |підприємств, установ,|        |      |       |      |        |
|   |    |організацій     |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|5.2. | 2.2. |Створити комісії з  |підприємства  |травень   |Міннауки   |20 травня |Держнагляд-  |
|   |    |питань охорони праці.|        |1997 р.   |України    |1997 р.  |охоронпраці  |
|   |    |Розробити та     |        |      |       |      |        |
|   |    |затвердити положення |        |      |       |      |        |
|   |    |про комісії з питань |        |      |       |      |        |
|   |    |охорони праці    |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|5.3. | 2.3. |Вжити необхідних   |підприємства  |червень   |Міннауки   |25 червня |Держнагляд-  |
|   |    |заходів щодо     |        |1997 р.   |України    |1997 р.  |охоронпраці  |
|   |    |підвищення впливу  |        |      |СОППБ     |      |        |
|   |    |уповноважених    |        |      |       |      |        |
|   |    |трудових колективів з|        |      |       |      |        |
|   |    |питань охорони праці |        |      |       |      |        |
|   |    |та запобігання    |        |      |       |      |        |
|   |    |аваріям, нещасним  |        |      |       |      |        |
|   |    |випадкам і      |        |      |       |      |        |
|   |    |професійним     |        |      |       |      |        |
|   |    |захворюванням    |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|5.4. | 2.4. |Забезпечити перегляд |Міннауки    |грудень   |   -    |25 грудня |Держнагляд-  |
|   |    |посадових інструкцій,|України     |1997 р.   |       |1997 р.  |охоронпраці  |
|   |    |в яких передбачити  |СОППБ      |      |       |      |        |
|   |    |обов'язки, права та |----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|   |    |відповідальність   |підприємства  |  - " -  |Міннауки   | - " -  |Міннауки    |
|   |    |спеціалістів за   |        |      |України    |      |України    |
|   |    |виконання покладених |        |      |       |      |        |
|   |    |на них функцій з   |        |      |       |      |        |
|   |    |питань охорони праці |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 6. | 2.5. |Передбачити в    |підприємства  | щорічно  |Міннауки   | травень  |Міннауки    |
|   |    |колективних договорах|        |      |України    |      |України    |
|   |    |і угодах вирішення  |        |      |       |      |        |
|   |    |питань запобігання  |        |      |       |      |        |
|   |    |аварійності,     |        |      |       |      |        |
|   |    |виробничому     |        |      |       |      |        |
|   |    |травматизму і    |        |      |       |      |        |
|   |    |професійним     |        |      |       |      |        |
|   |    |захворюванням    |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 7. | 2.6. |Забезпечити безумовне|підприємства  |травень   |Міннауки   |20 травня |Міннауки    |
|   |    |виконання      |        |1997 р.   |України    |1997 р.  |України    |
|   |    |організаційно-    |        |      |       |      |        |
|   |    |технічних заходів,  |        |      |       |      |        |
|   |    |розроблених комісіями|        |      |       |      |        |
|   |    |з розслідування   |        |      |       |      |        |
|   |    |групових нещасних  |        |      |       |      |        |
|   |    |випадків та аварій  |        |      |       |      |        |
|   |    |першої категорії, що |        |      |       |      |        |
|   |    |трапилися за останні |        |      |       |      |        |
|   |    |роки         |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 8. | 3.  |Розробити і     |підприємства  |грудень   |Міннауки   |20 грудня |Держнагляд-  |
|   |    |реалізувати заходи на|        |1998 р.   |України    |1998 р.  |охоронпраці  |
|   |    |поліпшення стану   |        |грудень   |СОППБ     |26 грудня |        |
|   |    |безпеки, гігієни   |        |1999 р.   |       |1999 р.  |        |
|   |    |праці та виробничого |        |      |       |      |        |
|   |    |середовища      |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|8.1. | 13.  |Визначити порядок  |Міннауки    |серпень   |Держнагляд-  |20 серпня |підприємства  |
|   |    |проведення атестації |України     |1997 р.   |охоронпраці  |1997 р.  |        |
|   |    |робочих місць на   |        |      |       |      |        |
|   |    |відповідність їх   |        |      |       |      |        |
|   |    |нормативним актам про|        |      |       |      |        |
|   |    |охорону праці    |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|8.2. | 3.1. |Провести атестацію  |підприємства  |грудень   |Міннауки   |25 грудня |Міннауки    |
|   |    |робочих місць на   |        |1997 р.   |України    |1997 р.  |України    |
|   |    |відповідність їх   |        |      |       |      |        |
|   |    |нормативним актам про|        |      |       |      |        |
|   |    |охорону праці (за  |        |      |       |      |        |
|   |    |основними видами   |        |      |       |      |        |
|   |    |небезпечних та    |        |      |       |      |        |
|   |    |шкідливих виробничих |        |      |       |      |        |
|   |    |факторів). Провести |        |      |       |      |        |
|   |    |паспортизацію    |        |      |       |      |        |
|   |    |санітарно-технічного |        |      |       |      |        |
|   |    |стану підприємств,  |        |      |       |      |        |
|   |    |установ і      |        |      |       |      |        |
|   |    |організацій,     |        |      |       |      |        |
|   |    |розробити заходи,  |        |      |       |      |        |
|   |    |спрямовані на    |        |      |       |      |        |
|   |    |проведення цехів і  |        |      |       |      |        |
|   |    |виробництв, машин,  |        |      |       |      |        |
|   |    |механізмів та іншого |        |      |       |      |        |
|   |    |обладнання з вимогами|        |      |       |      |        |
|   |    |нормативних актів про|        |      |       |      |        |
|   |    |охорону праці,    |        |      |       |      |        |
|   |    |вивільнення працюючих|        |      |       |      |        |
|   |    |із небезпечних та  |        |      |       |      |        |
|   |    |шкідливих виробництв,|        |      |       |      |        |
|   |    |а також заходи на  |        |      |       |      |        |
|   |    |доведення      |        |      |       |      |        |
|   |    |санітарно-побутових |        |      |       |      |        |
|   |    |приміщень до вимог  |        |      |       |      |        |
|   |    |санітарних норм   |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|8.3. | 3.2. |Реалізувати заходи, |підприємства  |1998 -   |Міннауки   |20 січня  |Міннауки    |
|   |    |спрямовані на    |        |1999 р.   |України    |1999 р.  |України    |
|   |    |проведення цехів і  |        |      |       |      |        |
|   |    |виробництв,     |        |      |       |      |        |
|   |    |механізмів та іншого |        |      |       |      |        |
|   |    |обладнання у     |        |      |       |      |        |
|   |    |відповідність з   |        |      |       |      |        |
|   |    |вимогами нормативних |        |      |       |      |        |
|   |    |актів про охорону  |        |      |       |      |        |
|   |    |праці, вивільнення  |        |      |       |      |        |
|   |    |працюючих із     |        |      |       |      |        |
|   |    |небезпечних та    |        |      |       |      |        |
|   |    |шкідливих виробництв |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|8.4. | 3.3. |Забезпечити працюючих|підприємства  |починаючи з |Міннауки   |щорічно  |Міннауки    |
|   |    |санітарно-побутовими |        |січня    |України    |до 20   |України    |
|   |    |приміщеннями,    |        |1997 р.   |       |грудня   |        |
|   |    |обладнанням та    |        |      |       |      |        |
|   |    |засобами       |        |      |       |      |        |
|   |    |індивідуального   |        |      |       |      |        |
|   |    |захисту       |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
| 9. | 4.  |Організувати і    |Міннауки    |січень   |Держнагляд-  |      |Держнагляд-  |
|   |    |провести навчання  |України     |1997 р.   |охоронпраці  |      |охоронпраці  |
|   |    |(перенавчання) та  |        |1998 -   |       |      |        |
|   |    |перевірку знань з  |        |2000 р.   |       |      |        |
|   |    |питань охорони    |        |      |       |      |        |
|   |    |праці:        |        |      |       |      |        |
|   |    |---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|   |    |посадових осіб;   |        |      |       |      |        |
|   |    |керівників      |        |      |       |      |        |
|   |    |структурних     |        |      |       |      |        |
|   |    |підрозділів; членів |        |      |       |      |        |
|   |    |комісії з перевірки |        |      |       |      |        |
|   |    |знань питань охорони |        |      |       |      |        |
|   |    |праці; спеціалістів з|        |      |       |      |        |
|   |    |охорони праці    |        |      |       |      |        |
|   |    |---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|   |    |працівників у процесі|підприємства  | постійно  |Міннауки   |      |Міннауки    |
|   |    |їх трудової     |        |      |України    |      |України    |
|   |    |діяльності      |        |      |       |      |        |
|-----+-------+---------------------+----------------+------------+--------------+-----------+---------------|
|10. | 6.  |Провести       |Міннауки    | щорічно  |Держнагляд-  | щорічно |        |
|   |    |семінар-навчання зі |України     |      |охоронпраці  | до 20  |        |
|   |    |спеціалістами служб |        |      |       | грудня  |        |
|   |    |охорони праці    |        |      |       |      |        |
|   |    |підприємств, установ |        |      |       |      |        |
|   |    |і організацій їх   |        |      |       |      |        |
|   |    |забезпечення     |        |      |       |      |        |
|   |    |виконання      |        |      |       |      |        |
|   |    |законодавчих актів з |        |      |       |      |        |
|   |    |охорони праці    |        |      |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міннауки України

від 11.03.97 N 62ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональним комп'ютеромЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інструкція з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональним комп'ютером (далі - Інструкція) встановлює основні вимоги щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в Міністерстві України у справах наук і технологій при роботі з персональним комп'ютером (далі - ПК).


1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ПК З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. Виконувати умови інструкції з експлуатації ПК.


1.2. При експлуатації ПК необхідно пам'ятати, що первинні мережі електроспоживання під час роботи знаходяться під напругою, яка є небезпечною для життя людини, тому необхідно користуватися справними розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електроприладами.


1.3. До роботи з ПК допускаються працівники, з якими проведений вступний інструктаж та первинний інструктаж (на робочому місці) з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та зроблений запис про їх проведення у спеціальному журналі інструктажів.


1.4. Працівники при роботі з ПК повинні дотримуватися вимог техніки безпеки, пожежної безпеки.


1.5. При виявленні в обладнанні ПК ознак несправності (іскріння, пробоїв, підвищення температури, запаху гару, ознак горіння) необхідно негайно припинити роботи, відключити усе обладнання від електромережі і терміново повідомити про це відповідних посадових осіб, спеціалістів.


1.6. Вміти діяти в разі ураження інших працівників електричним струмом або виникнення пожежі.


1.7. Знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації працівників, матеріальних цінностей з приміщення в разі виникнення пожежі.


2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ПК

2.1. Стіни приміщень для роботи з ПК мають бути пофарбовані чи обклеєні шпалерами пастельних кольорів з коефіцієнтом відбиття 40 - 60 %. У випадках, коли такі приміщення зорієнтовані на південь, вікна повинні обладнуватися сонцезахисними пристроями (жалюзі, штори і т. п.).


2.3. Для освітлення приміщень з ПК необхідно використовувати люмінесцентні світильники. Освітленість робочих місць у горизонтальній площині на висоті 0,8 м від підлоги повинна бути не менше 400 лк. Вертикальна освітленість у площині екрану не більше 300 лк.


2.4. У приміщеннях для роботи з ПК необхідно проводити щоденне вологе прибирання та регулярне провітрювання протягом робочого дня. Видалення пилу з екрану необхідно проводити не рідше одного разу на день.


3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ КОРИСТУВАЧА ПК

3.1. Робочі місця для працюючих з дисплеями необхідно розташовувати таким чином, щоб до поля зору працюючого не потрапляли вікна та освітлювальні прилади. Відеотермінали повинні встановлюватися під кутом 90 - 105 градусів до вікон та на відстані, не меншій 2,5 - 3 м від стіни з вікнами.

До поля зору працюючого з дисплеєм не повинні потрапляти поверхні, які мають властивість віддзеркалювання. Покриття столів повинне бути матовим з коефіцієнтом 0,25 - 0,4.


3.2. Відстань між робочими місцями з ПК повинна бути не меншою 1,5 м у ряду та не меншою 1 м між рядами. ПК повинні розміщуватися не ближче 1 м від джерела тепла.


3.3. Відстань від очей користувача до екрану повинна становити 500 - 700 мм, кут зору - 10 - 20 градусів, але не більше 40 градусів, кут між верхнім краєм відеотерміналу та рівнем очей користувача повинен бути меншим 10 градусів. Найбільш вигідне є розташування екрану перпендикулярно до лінії зору користувача.


4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РЕЖИМУ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ КОРИСТУВАЧА ПК

4.1. З метою уникнення перевантаження організму робочий день користувача ПК повинен проходити у раціональному режимі праці та відпочинку, який передбачає дотримання регламентованих перерв, їх активне проведення, систематичне проведення виробничої гімнастики, рівномірний розподіл завдань.


4.2. Загальний час роботи з відеотерміналом не повинен перевищувати 50% тривалості робочого дня. Якщо виконання роботи пов'язане тільки з використанням комп'ютера, то при неможливості зміни діяльності необхідно робити перерви та паузи.

Для робіт, які виконуються з великим навантаженням, слід робити 10 - 15 хвилинну перерву через кожну годину, для малоінтенсивної роботи такі перерви слід робити через 2 години. Кількість мікропауз (до 1 хвилини) слід визначати індивідуально.


4.3. Форми та зміст перерв можуть бути різними: виконання альтернативних допоміжних робіт, які не вимагають великого напруження, приймання їжі та ін. На початку перерв виконується гімнастика для очей, під час однієї з перерв рекомендується проведення загальної гімнастики.


4.4. Виконання фізичних вправ з нормативним навантаженням протягом робочого дня рекомендується індивідуально, залежно від відчуття втоми. Гімнастика повинна бути спрямована на корекцію вимушеної пози, покращення кровообігу, часткову компенсацію дефіциту рухливої активності.


5. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ПК

5.1. Перед початком роботи.

Перед початком роботи на ПК користувач повинен:

пересвідчитися у цілості корпусів і блоків (обладнання) ПК;

перевірити наявність заземлення, справність і цілість кабелів живлення, місця їх підключення.

Забороняється вмикати ПК та починати роботу при виявлених несправностях.


5.2. Під час роботи, пересвідчившись у справності обладнання, увімкнути електроживлення ПК, розпочати роботу, дотримуючись умов інструкції з її експлуатації.

Забороняється:

- замінювати і знімні елементи або вузли та проводити перемонтаж при ввімкненому ПК;

- з'єднувати і роз'єднувати вилки та розетки первинних мереж електроживлення, які знаходяться під напругою;

- знімати кришки, які закривають доступ до струмопровідних частин мережі первинного електроживлення при ввімкненому обладнанні;

- користуватися паяльником з незаземленим корпусом;

- замінювати запобіжники під напругою;

- залишати ПК у ввімкненому стані без нагляду.


5.3. По закінченні робочого дня:

кнопкою "ВИМК" відключити електроживлення ПК згідно з інструкцією експлуатації, вийнявши вилку кабелю живлення з розетки;

впорядкувати робоче місце користувача ПК, прибравши використане обладнання та матеріали у відведені місця;

про виявлені недоліки у роботі ПК протягом робочого часу необхідно повідомити відповідним посадовим особам та спеціалістам.

Залишаючи приміщення після закінчення робочого дня, дотримуючись встановленого режиму огляду приміщення, необхідно:

- зачинити вікна, кватирки;

- перевірити приміщення та переконатися у відсутності тліючих предметів;

- відключити від електромережі всі електроприлади, електрообладнання та вимкнути освітлення;

- зачинити вхідні двері приміщення на замок і ключ здати черговому охорони.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Працівники, зайняті експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом ПК несуть відповідальність за порушення вимог цієї інструкції.


6.2. Контроль за дотриманням вимог цієї інструкції та відповідальність за факти порушень, невиконання користувачами ПК правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки покладається на керівників управлінь, відділів, працівників з охорони праці пожежної безпеки Міннауки України.


7. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Терміново звільнити потерпілого від дії електричного струму (через відключення електроживлення в кімнаті, загального електроживлення на розподільному щиті або іншим способом);

викликати швидку медичну допомогу (подзвонивши за міським телефоном 03);

надати першу медичну допомогу потерпілому, враховуючи наступне:

- якщо потерпілий знепритомнів, але дихає, його необхідно рівно і зручно вкласти, розстебнути одяг, створити приплив свіжого повітря і забезпечити повний спокій;

- при відсутності ознак життя до прибуття лікарів потерпілому необхідно робити штучне дихання.


8. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

Про виникнення пожежі в приміщеннях Міннауки негайно повідомити пожежну охорону за міським телефоном 01.

При цьому необхідно назвати адресу Міннауки, зазначити кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

вжити (по можливості) заходи на евакуацію людей, гасіння (локалізацію) пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння та на збереження матеріальних цінностей;

повідомити про виникнення пожежі Міністра (заступників Міністра) чи відповідальну компетентну посадову особу та (або) чергового охорони;

у разі необхідності, викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).