МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.05.2011 N 132

Про утворення постійно діючої комісії Міненерговугілля України з перевірки знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки

Відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Порядку перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 30.11.2009 N 673z1252-09, зареєстрованого в Мін'юсті 25.12.2009 за N 1252/17268, НАКАЗУЮ:

1. Утворити постійно діючу комісію Міненерговугілля з перевірки знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії (далі - Комісія), та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Комісію (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства палива та енергетики України від 19.03.2010 N 111 "Про утворення постійно діючої комісії Мінпаливенерго з перевірки знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр
Ю.Бойко

Додаток 1

до наказу

Міненерговугілля України

17.05.2011 N 132

СКЛАД

постійно діючої комісії Міненерговугілля з перевірки знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки

Голова комісії:
Чех С.М.
- заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості
Перший заступник голови Комісії:
Константінов М.І.
- директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу
Заступники голови Комісії:
Чернов П.А.
- начальник Управління ядерно-енергетичного комплексу - заступник директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу
Білей Д.В.
- генеральний інспектор - директор з безпеки ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)
Члени комісії:
Лавренчук А.І.
- радник Міністра енергетики та вугільної промисловості (за згодою)
Онищенко О.М.
- директор Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту
Дубровін В.Г.
- голова комісії з атестації технологій та персоналу ПАТ "Південтеплоенергомонтаж" (за згодою)
Новіков В.П.
- заступник генерального інспектора - директор з нагляду за безпекою ДП НАЕК "Енергоатом" (за згодою)
Кравець В.А.
- виконавчий директор з виробництва ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)
Шендерович В.Я.
- заступник головного інженера з ядерної енергетики ПАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (за згодою)
Байбузенко Т.Ю.
- заступник головного інженера ВАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (за згодою)
Фоменко О.Л.
- директор з якості та персоналу ВАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (за згодою)
Пухальський В.М.
- головний інженер ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (за згодою)
Бурлак Г.Ф.
- головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я (за згодою)
за посадою
- представник Державного комітету ядерного регулювання України (за згодою)
Секретар комісії:
Павленіна О.В.
- головний спеціаліст відділу розвитку ядерної енергетики та законодавчих ініціатив Управління ядерно-енергетичного комплексу Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу.

Додаток 2

до наказу

Міненерговугілля України

17.05.2011 N 132

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з перевірки знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії

1. Комісія створюється для організації та проведення перевірки знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки (далі - перевірка знань) у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, зокрема - підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля та щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави та інших підприємств, що не належать до сфери управління Міненерговугілля (далі - підприємства) і діяльність яких провадиться на підставі ліцензій, окремих дозволів та сертифікатів відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та інших законів.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними актами центральних органів виконавчої влади, Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України382/2011, Порядком перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, затвердженим наказом Мінпаливенерго від 30.11.2009 N 673z1252-09, зареєстрованим в Мін'юсті 25.12.2009 за N 1252/17268 (далі - Порядок).

Комісія працює в умовах гласності та відповідно до цього Положення. Основними завданнями Комісії є:

проведення засідань і прийняття рішень;

додержання норм і положень нормативно-правових актів, що встановлюють зміст і правила проведення перевірки знань.

3. Персональний склад Комісії та зміни до нього затверджуються відповідними наказами Міненерговугілля.

До складу Комісії входять:

голова Комісії - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;

перший заступник голови Комісії - директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля;

заступники голови Комісії - начальник Управління ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля, генеральний інспектор - директор з безпеки ДП "НАЕК "Енергоатом";

члени комісії - найбільш досвідчені та кваліфіковані фахівці Міненерговугілля та підприємств (за згодою).

Члени Комісії проходять перевірку знань в Комісії не рідше одного разу на три роки.

Особи, що входять до складу Комісії, зобов'язані виконувати вимоги цього Положення та мають право:

вносити пропозиції щодо прийняття рішення Комісії;

брати участь у засіданнях Комісії з правом голосу;

давати пропозиції щодо покращання роботи Комісії.

Залучення членів Комісії за напрямом діяльності до участі у засіданнях Комісії визначає голова Комісії, перший заступник голови Комісії відповідно до специфіки діяльності підприємств.

До роботи Комісії з правом дорадчого голосу голова Комісії, перший заступник голови Комісії має право залучати фахівців підприємств за погодженням з їх керівниками.

4. Голова Комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань, здійснюють керівництво діяльністю Комісії, визначають порядок її роботи.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує перший заступник голови Комісії.

У разі відсутності першого заступника голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

5. Для забезпечення діяльності Комісії призначається секретар Комісії із числа фахівців Управління ядерно-енергетичного комплексу Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу або Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту.

Основними завданнями секретаря Комісії є:

підготовка запитів на підприємства щодо подання заявок стосовно перевірки знань;

отримання заявок на проведення перевірки знань, складання та подання на затвердження графіка перевірки знань;

розсилання затверджених графіків перевірки знань на підприємства, що надали заявки;

щоквартальне коригування графіка;

отримання (за 2 тижні до проведення засідання комісії) необхідних матеріалів;

підготовка протоколів засідань комісії щодо осіб, знання яких перевіряються;

підготовка та організація проведення засідань, запис відповідей, підписання протоколів;

розсилання протоколів до ДІЯР, МОЗ та підприємств;

зберігання протоколів.

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до графіка перевірки знань.

Графік проведення перевірки знань складається за процедурою, визначеною Порядком, на підставі заявок підприємств. До заявки додаються документи, перелік яких визначено у додатку до цього Положення.

7. Умови проведення засідань, прийняття рішень Комісії, оформлення результатів перевірки знань визначено Порядком. Записи у посвідченні підписуються головою Комісії або першим заступником голови Комісії.

8. Комісія припиняє свою діяльність за рішенням органу, який її створив.

Додаток

до п. 6

Положення про Комісію

ПЕРЕЛІК

документів, що надаються до заявки підприємства

1. Копії документів (ліцензія, окремий дозвіл, сертифікат або рішення експлуатуючої організації про затвердження постачальника послуг), які підтверджують, що підприємство провадить чи заявило про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії.

2. Перелік нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, складений відповідно до напрямків діяльності підприємства, на паперових та електронних носіях - для підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля та щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.

Перелік нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, складений в розрізі обсягу знань, необхідних для виконання робіт, визначених у рішенні про затвердження постачальника послуг, затверджений керівником підприємства та погоджений Державною інспекцією ядерного регулювання, на паперових (2 примірники) та електронних носіях - для підприємств, що не належать до сфери управління Міненерговугілля та діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії.

3. Дані про посадову особу(*) для заповнення протоколу:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- посада, освіта, де, коли і який навчальний заклад закінчив;

- причина перевірки знань (первинна, чергова, позачергова).

_______________

(*) Посадові особи - керівники вищої ланки управління підприємств, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих функцій із забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (керівники, їх заступники, члени постійно діючих комісій тощо).

4. Копія статуту та/або посадової інструкції та перелік питань (в межах посадової інструкції) з ядерної та радіаційної безпеки, затверджений керівником підприємства, на паперових (4 примірники) та електронних носіях для перевірки знань посадової особи, яка проходить перевірку.