МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.10.2005 N 387

Про затвердження Положення про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств

Відповідно до Положення про Міністерство промислової політики України, затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 року N 849, та з метою удосконалення організації технічного обслуговування устатковання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств (додається).

2. Видання та розповсюдження Положення про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств (за заявками підприємств) покласти на їх розробника - Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН, директор Є.Т.Ковальов).

3. Керівникам коксохімічних підприємств, що входять до сфери діяльності Мінпромполітики, надалі керуватися цим Положенням та забезпечити приведення у відповідність до нього своїх внутрішніх розпорядчих документів з питань технічного обслуговування устатковання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                        В.М.Шандра

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств

Це Положення визначає основні засади технічного обслуговування устатковання коксохімічних підприємств, порядок проведення технічного обслуговування і перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні та заміні змінного обладнання на коксохімічних підприємствах України.

1. Загальні положення

1.1 Це положення розроблене у відповідності до Закону України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року N 1264-XII1264-12, Закону України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року N 3745-XII3745-12.

1.2 Це Положення визначає загальні вимоги щодо проведення технічного обслуговування (далі - ТО) устаткування коксохімічних підприємств.

Положення також розповсюджується на коксохімічні виробництва, що входять до складу металургійних (гірничо-металургійних) підприємств України.

1.3 Положення спрямоване на підтримання устаткування в технічно справному стані та забезпечення його надійності, виконання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.

1.4 Положення розповсюджується на організацію робіт з ТО механічного, електротехнічного та енергетичного устаткування коксохімічних підприємств.

1.5 Положення не поширюється на прилади й апаратуру газового і теплового контролю, зв'язку, сигналізації. ТО цього устаткування регламентується іншими нормативно-правовими актами.

1.6 Для коксохімічних підприємств України організація, порядок і склад заходів щодо ТО устаткування регламентується такими нормативними документами:

1.6.1 Державними та галузевими стандартами системи технічного обслуговування та ремонту техніки.

1.6.2 Положенням про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу, затвердженим наказом Міністерства промислової політики України від 15 червня 2004 року N 285 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за N 807/9406.

1.6.3 Правилами технічної експлуатації (далі - ПТЕ) коксохімічних підприємств, затвердженими наказом Міністерства промислової політики України від 5 липня 2002 року N 305, ПТЕ окремих видів устаткування.

1.6.4 Цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.7 На підприємстві розробляються локальні акти з ТО устаткування (керівництва, інструкції, стандарти, положення тощо), які враховують специфіку виробництва та місцеві умови.

1.8 Локальні акти підприємств з питань ТО устаткування повинні відповідати переліченим у пункті 1.6 цього Положення нормативним документам, іншим нормативним та нормативно-технічним актам, у тому числі з питань охорони праці та навколишнього природного середовища.

1.9 Відповідальними за стан устаткування, організацію ТО устаткування та відповідність локальних актів підприємства з питань ТО вимогам нормативних актів, перелічених у пункті 1.6 цього Положення, є керівник або уповноважена ним особа і головні спеціалісти підприємства, а також керівники структурних підрозділів і фахівці в межах їх посадових обов'язків.

1.10 У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:

1.10.1 Устаткування - сукупний термін, який включає в себе машини, агрегати, механізми, вузли, а також апарати, колони, установки, технологічні лінії, електротехнічні та теплотехнічні об'єкти, мережі, технологічні та обв'язувальні трубопроводи й інші пристрої, які використовуються при виробництві продукції та виконують ті чи інші технологічні функції.

1.10.2 Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану чи працездатності об'єкта при використанні його за призначенням, під час простою, зберігання та транспортування.

1.10.3 Система технічного обслуговування устаткування - сукупність організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для підтримки в технічно справному стані устаткування при використанні за призначенням, перебуванні в резерві, очікуванні, зберіганні і транспортуванні.

1.10.4 Експлуатація - сукупність усіх фаз існування устаткування з моменту взяття його на балансовий облік і до моменту списання, включаючи періоди зберігання, транспортування споживачем, використання за призначенням і всі види технічного обслуговування і ремонту.

1.10.5 Безпека - властивість об'єкта забезпечувати відсутність ризику завдання шкоди здоров'ю людей, майну та навколишньому середовищу.

1.10.6 Надійність - властивість об'єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

1.10.7 Машина - комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи, пов'язаної з процесом виробництва, транспортування, перетворення енергії або інформації.

1.10.8 Технологічний транспорт - транспортні засоби переривчастої та безперервної дії, які є елементом технологічної системи і використовуються для переміщення сировини (матеріалу), що обробляється, або продуктів його переробки (напівфабрикатів, готової продукції) і відходів виробництва.

1.10.9 Агрегат - складальна одиниця, що має здатність повної взаємозамінності, спроможність складання окремо від інших складових частин виробу чи виробу в цілому і здатність виконувати певну функцію у виробі чи самостійно.

1.10.10 Механізм - система кінематично взаємопов'язаних вузлів та деталей, призначена для перетворення виду руху або для передачі потужності.

1.10.11 Вузол - складальна одиниця, яка може збиратися окремо від інших складових частин виробу або виробу в цілому і виконувати певну функцію у виробах одного призначення тільки спільно з іншими складовими частинами.

1.10.12 Запасна частина - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи працездатності виробу.

1.10.13 Деталь - виріб, виготовлений з матеріалу однієї марки без застосування складальних операцій.

1.10.14 Швидкозношувальна частина - складова частина виробу (устаткування), строк служби якої менше міжремонтного періоду всього виробу (устаткування).

1.10.15 Технологічне оснащення - засоби технологічного спорядження, які доповнюють технологічне устаткування під час виконання певної частини технологічного процесу (різальний, контрольно-вимірювальний інструмент, штампи, пристрої, прес-форми, ливарні форми тощо).

Технологічне оснащення включає оснащення загальнопромислового призначення і спеціальне оснащення (графіторізи, молотки дробарок тощо).

1.10.16 Пристрій - технологічне оснащення, призначене для установлення або спрямування предмета праці чи інструменту під час виконання технологічної операції.

1.10.17 Інструмент - технологічне оснащення, призначене для впливу на предмет праці з метою зміни його стану.

1.10.18 Змінне обладнання - вироби спеціального призначення, які передбачені конструкцією устаткування та призначені забезпечувати заданий процес виробництва і здійснювати вплив на предмет переробки, його переміщення, перетворення вихідної сировини в напівфабрикат або готову продукцію, зазнають несприятливого впливу технологічних факторів процесу виробництва та заміна яких провадиться відповідно до призначеного ресурсу.

1.10.19 Арматура (валкова, запірна, пічна, прохідна, трубопровідна, електротехнічна тощо) - допоміжні стандартні пристрої і деталі, які не входять до складу технологічного устаткування, але забезпечують його нормальну роботу.

1.10.20 Технічний огляд - захід, який виконується ручним, механізованим чи автоматичним способом з метою спостереження за станом об'єкта.

1.10.21 Технічний стан - стан устаткування, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.

1.10.22 Наробіток; напрацювання - тривалість чи обсяг роботи об'єкта.

1.10.23 Технічне діагностування - визначення технічного стану об'єкта з означеною (заданою) точністю.

1.10.24 Усунення несправності - операції, які здійснюють після виявлення місця несправності для відновлення здатності об'єкта виконувати потрібну функцію.

1.10.25 Контроль (технічного стану) - перевірення відповідності значень параметрів об'єкта вимогам технічної документації та визначення на цій основі одного з заданих видів технічного стану в даний момент часу.

1.10.26 Ревізія - комплекс операцій технічного обслуговування з установлення ступеня зносу об'єкта устаткування або його окремих частин з метою визначення потреби проведення ремонту, перевірки працездатності, безпеки, надійності вузлів і деталей та підтримки справного стану об'єкта.

1.10.27 Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин.

1.10.28 Демонтаж - зняття виробу чи його складової частини з місця установки. При ТО демонтаж складових частин виконується із збереженням придатності для відкривання доступу до елемента устаткування, для якого необхідно здійснювати операції ТО.

1.10.29 Монтаж - установка виробу чи його складових частин на місці використання.

1.10.30 Складання - утворення з'єднань складових частин виробу.

1.10.31 Наладка - підготовка технологічного устаткування та технологічного оснащення до виконання технологічної операції.

1.10.32 Футерування - облицювання внутрішніх або зовнішніх поверхонь устаткування (стін, склепінь, подин, дверей коксових печей, коксовозних і коксогасильних вагонів тощо) для захисту від температурних, хімічних та механічних впливів вогнетривкими, хімічно стійкими, стійкими до спрацювання, теплоізоляційними матеріалами.

1.10.33 Торкретування - процес нанесення напіврідких або розм'якшених матеріалів та сумішей на поверхню устаткування або футерівки.

1.10.34 Механічна передача - пристрій для передавання на відстань механічної енергії (як правило, обертального руху).

1.10.35 Періодичність технічного обслуговування - інтервал часу або напрацювання від даного виду технічного обслуговування до наступного такого самого виду технічного обслуговування або технічного обслуговування більшої складності.

1.10.36 Інструкція з технічного обслуговування - експлуатаційний документ, який містить єдині правила технічного обслуговування виробу і його складових частин.

2. Зміст системи технічного обслуговування

2.1 Метою ТО устаткування є підтримання його технічно справного стану, запобігання передчасному зносу устаткування та його складових частин, забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього природного середовища.

2.2 Система ТО устаткування містить у собі сукупність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на підтримання в технічно справному стані устаткування, забезпечення надійності його роботи, виконання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.

2.3 ТО не є поточним чи капітальним ремонтом або поліпшенням основних фондів.

2.4 Система ТО устаткування включає:

2.4.1 Визначення правил проведення ТО, організацію контролю за їх дотриманням.

2.4.2 Організацію систематичного спостереження та контролю технічного стану, параметрів і часу роботи устаткування та його складових частин.

2.4.3 Планування і проведення періодичних технічних оглядів устаткування.

2.4.4 Визначення складу та строків проведення робіт з ТО з урахуванням оброблених даних діагностичних і контрольно-вимірювальних приладів, систематичних спостережень за станом і умовами експлуатації устаткування.

2.4.5 Організацію виробничої бази для підготовки та проведення ТО, забезпечення її кваліфікованою робочою силою, технічною та нормативною документацією, необхідними діагностичними приладами, інструментами і матеріалами, організацію їх зберігання.

2.4.6 Організацію матеріально-технічного забезпечення матеріалами, запасними (у тому числі швидкозношувальними) частинами та змінним обладнанням, необхідними для підтримання устаткування у технічно справному стані та забезпечення здатності його до використання за призначенням.

2.4.7 Організацію раціонального документообігу.

2.4.8 Удосконалення організації та нормування праці робітників, які займаються ТО, нормування витрат матеріальних ресурсів.

2.4.9 Організацію обліку й аналізу витрат на ТО устаткування (витрат на оплату праці робітників за виконання робіт, зазначених у додатку 1 до цього Положення, та відрахувань на соціальні заходи; вартості матеріалів, запасних частин та деталей, використаних при проведенні ТО; витрат на налагодження, заміну та відновлення (реставрацію) змінного обладнання; вартості послуг допоміжних і інших виробництв, підрядних організацій, які виконують ТО).

3. Види технічного обслуговування

3.1 Виходячи зі стадії експлуатації виділяють наступні види ТО:

технічне обслуговування при використанні - ТО при підготовці до використання за призначенням, використанні за призначенням, а також безпосередньо після його закінчення;

технічне обслуговування при очікуванні;

технічне обслуговування при зберіганні - ТО при підготовці до зберігання, зберіганні, а також безпосередньо після його закінчення;

технічне обслуговування при транспортуванні - ТО при підготовці до транспортування, транспортуванні, а також безпосередньо після його закінчення.

3.2 Залежно від регламентації часу проведення ТО виділяють:

планове технічне обслуговування - ТО, постановка на яке здійснюється згідно з вимогами нормативно-технічної або експлуатаційної документації;

непланове технічне обслуговування - технічне обслуговування, постановка на яке здійснюється без попереднього призначення за технічним станом.

Різновидами планового ТО є періодичне ТО (здійснюється через встановлені в експлуатаційній документації значення напрацювання або інтервали часу) та сезонне ТО (здійснюється для підготовки устаткування до використання в осінньо-зимових чи весняно-літніх умовах).

3.3 За обсягом регламентованих операцій ТО поділяється на:

регламентоване технічне обслуговування - ТО, яке передбачене в нормативно-технічній або експлуатаційній документації і виконується з періодичністю і в обсязі, установленими в ній, незалежно від технічного стану устаткування в момент початку технічного обслуговування.

технічне обслуговування з періодичним контролем - ТО, при якому контроль технічного стану виконується з установленими в нормативно-технічній документації періодичністю й обсягом, а обсяг інших операцій визначається технічним станом виробу в момент початку технічного обслуговування.

технічне обслуговування з безперервним контролем - технічне обслуговування, яке передбачене в нормативно-технічній або експлуатаційній документації і виконується за результатами безперервного контролю технічного стану об'єктів.

4. Організація та проведення технічного обслуговування устаткування

4.1 Залежно від виду устаткування, чисельності та кваліфікації працівників, інших технічних, організаційних та економічних факторів ТО виконується:

спеціалізованими організаціями чи підприємствами - виробниками устаткування;

спеціалізованими ремонтними підрозділами підприємства;

персоналом підрозділу, в якому експлуатується устаткування.

У разі проведення ТО силами підрозділу, що експлуатує устаткування, операції з ТО можуть виконуватися черговим, ремонтним або експлуатаційним персоналом.

4.2 ТО устаткування передбачає: перевірку технічного стану, виконання робіт щодо підтримки технічно справного стану та належного зовнішнього вигляду, усунення виявлених несправностей.

4.3 Перелік операцій, які належать до ТО устаткування коксохімічних підприємств, наведено в додатку 1 до цього Положення.

4.4 ТО устаткування проводиться згідно з затвердженим графіком.

Періодичність і тривалість ТО окремих видів устаткування встановлюються керівництвом виробничого підрозділу підприємства, погоджуються зі службами головного механіка (головного енергетика) та затверджуються головним інженером чи уповноваженою ним особою.

4.5 ТО проводиться згідно з інструкціями (керівництвами), які розробляються підприємствами самостійно.

4.6 При розробленні інструкцій (керівництв) з ТО в обов'язковому порядку враховуються вимоги експлуатаційної документації, ПТЕ, нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього природного середовища.

4.7 Усе устаткування виробничих цехів має бути закріплене за певними бригадами (окремими робітниками бригади) ремонтного, чергового й експлуатаційного персоналу цеху.

4.8 Стан устаткування цеху протягом зміни експлуатаційний і черговий персонал повинен фіксувати в журналах приймання та здавання змін, а також у вахтових журналах машиністів вантажопідйомних машин.

У журналах мають бути зафіксовані:

- результати оглядів закріпленого устаткування згідно із затвердженим графіком ТО; стан устаткування протягом зміни, дефекти і несправності, що порушують його працездатність або безпеку умов праці;

- заходи, які були проведені для усунення дефектів і несправностей;

- випадки порушення ПТЕ устаткування та технології виробництва.

Дані журналів використовуються для визначення переліку й обсягу робіт з усунення несправностей у цій зміні, а також при найближчій зупинці устаткування на планове ТО або ремонт.

4.9 Експлуатаційний, черговий і ремонтний персонал протягом зміни зобов'язаний:

4.9.1 Робити технічні огляди устаткування на закріплених ділянках згідно з графіками, затвердженими головними спеціалістами підприємства.

4.9.2 Вести систематичне спостереження за роботою устаткування (знімати показання контрольно-вимірювальних приладів, контролювати ступінь нагрівання вузлів і достатність надходження до них мастильних матеріалів, стан футерівки тощо), робити регулярні записи в журналі приймання та здавання змін.

4.9.3 Проводити періодичне діагностування технічного стану устаткування, завданнями якого є контроль технічного стану; пошук місця та визначення причин відмови (несправності); прогнозування технічного стану.

4.9.4 При необхідності проводити заміну швидкозношувальних частин устаткування.

4.9.5 Проводити заміну змінного обладнання, перелік якого зазначено в додатку 2 до цього Положення. До змінного обладнання належать також складові частини обладнання, яке зазначено в додатку 2 до цього Положення.

4.9.6 Усувати дрібні несправності й неполадки в роботі устаткування, проводити ревізію деталей і вузлів з метою запобігання виходу їх з ладу, запобігання втратам мастильних матеріалів, пари, газу, сировини, матеріалів, продуктів переробки, викидів шкідливих речовин у повітря, використовуючи для цього міжзмінні зупинки, внутрішньозмінні технологічні паузи, а в разі потреби спеціально зупиняючи для цього устаткування згідно з діючими правилами його зупинки.

4.9.7 Виконувати регулювання пристроїв, механізмів, схем і систем мащення вузлів устаткування мастильними матеріалами певного сорту в установленому режимі і забезпечувати подачу їх централізованими системами густого і рідкого мащення.

4.9.8 Перевіряти кріплення контрвантажів, кришок підшипників, редукторів, корпусів механізмів, важелів, пасів, ланцюгів, зубчастих та фрикційних коліс, інших елементів відкритих передач та інших деталей і вузлів машин, послаблення кріплення яких може викликати аварійну зупинку агрегату; у разі потреби заміняти кріпильні вироби та підсилювати з'єднання деталей або вузлів машин (болтові, шпонкові, шпилькові, гвинтові, заклепкові, клейові, зварні, паяні, на шурупах, на цвяхах тощо).

4.9.9 Стежити за безперервним надходженням холодоагентів та мастила для охолодження та змащування механізмів, перевіряти справність деталей і вузлів магістралей води та інших холодоагентів, стиснутого повітря і мащення.

4.9.10 Перевіряти, чи немає витоку мастила із зубчастих муфт, редукторів, картерів та інших ємностей, перевіряти ступінь нагрівання вузлів машин, наявність мастила у ваннах картерних систем, характер шуму в редукторах, зубчастих передачах і підшипниках, уживати заходів щодо усунення виявлених несправностей.

4.9.11 Оглядати сталеві канати, перевіряти і регулювати натяг ланцюгів, транспортерних стрічок, у разі потреби здійснювати заклеювання, клепання або заміну стрічок, з'єднання або заміну ланцюгів.

4.9.12 Стежити за наявністю, справністю і кріпленням огорож, а в разі потреби проводити роботи з їх відновлення.

4.10 При прийманні-здаванні зміни оглядати устаткування повинні: чергові слюсарі та електрики, мастильники, сантехніки (на закріпленій ділянці) й експлуатаційний персонал на закріпленому за ними устаткуванні.

4.11 При технічних оглядах під час приймання змін необхідно:

- перевіряти деталі та вузли, механізми, у роботі яких під час попередньої зміни виявлені дефекти й несправності;

- перевіряти надійність кріплення вузлів і деталей, ослаблення яких при подальшій роботі може викликати відмову в роботі або зупинку устаткування;

- перевіряти справність мастильних пристроїв та їх герметичність;

- перевіряти герметичність ущільнень насосного устаткування, трубопроводів тощо;

- контролювати технічний стан устаткування за характером шуму та вібрації;

- перевіряти справність захисних огорож;

- у разі потреби усувати несправності й неполадки, виявлені в процесі перевірки роботи устаткування;

- перевіряти наявність інструмента і пристосувань, запасних частин;

- перевіряти чистоту устаткування і робочого місця.

4.12 Ремонтний персонал виробничих цехів при проведенні ТО спільно з експлуатаційним і черговим персоналом зобов'язаний:

- здійснювати профілактичні технічні огляди закріпленого за ним устаткування згідно з установленими графіками, технологічними регламентами тощо;

- виконувати регулювальні та налагоджувальні роботи, брати участь у проведенні випробувань машин і механізмів, перевіряти справність захисних блокувань;

- усувати виявлені при огляді дефекти і несправності, що порушують нормальну роботу устаткування або здатні викликати його зупинку.

4.13 Експлуатаційний, черговий і ремонтний персонал перед здаванням зміни, під час технічних оглядів і проведення профілактики повинен проводити очищення устаткування, а також прибирання робочих місць.

4.14 Посадові особи структурного підрозділу повинні періодично перевіряти технічний стан устаткування згідно з графіком, затвердженим головними спеціалістами підприємства.

4.15 Щороку за місяць до початку планованого року відповідними посадовими особами структурного підрозділу підприємства складається графік технічних оглядів устаткування цеху і графік його ТО ремонтним персоналом. Ці графіки погоджуються з начальником цеху і затверджуються головними спеціалістами підприємства.

4.16 Результати оглядів і всі зміни в стані устаткування повинні бути зафіксовані в агрегатних журналах відповідного устаткування.

4.17 Зупинки та пуски устаткування для технічного діагностування повинні бути мотивованими і фіксуватися у відповідних документах.

5. Документація з планування технічного обслуговування

5.1 Основними документами з організації та планування ТО є:

- річний графік ТО устаткування;

- місячний графік ТО устаткування, складений на основі річного графіка з урахуванням фактичного стану устаткування, з відмітками про фактичне виконання;

- графіки проведення технічних оглядів устаткування;

- норми періодичності технічних оглядів і випробувань устаткування, для якого проведення технічних оглядів і випробувань передбачене ПТЕ, нормативно-правовими актами з охорони праці та іншими нормативними документами;

- технічна документація, яка забезпечує інженерну підготовку ТО - технологічні карти, технічні умови, схеми, креслення, - у необхідному обсязі;

- інструкції (керівництва) з ТО окремих видів устаткування - у необхідному обсязі;

- інструкції з експлуатації устаткування (припускаються у скороченому до необхідного обсязі);

- журнали приймання та здавання змін експлуатаційним персоналом;

- затверджений керівництвом підприємства перелік професій експлуатаційного персоналу та видів робіт, що виконуються ними з ТО.

5.2 Склад та зміст документації щодо організації ТО та забезпечення запасними частинами і матеріалами розробляються службами за належністю та затверджується керівництвом підприємства.

6. Охорона праці

6.1 ТО устаткування проводиться відповідно до діючих нормативно-правових актів України з охорони праці та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві.

Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств - виготовлювачів устаткування, що використовується на даному підприємстві.

6.2 Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується роботодавцем згідно з ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці".

6.3 Виконання операцій ТО, які належать до робіт підвищеної небезпеки, проводиться після отримання дозволу Державного комітету з нагляду за охороною праці або його територіальних органів.

6.4 Під час проведення ТО устаткування технологічному персоналу забороняється проведення операцій, які можуть призвести до змін умов безпечного проведення робіт з ТО.

6.5 Допуск персоналу підрядних організацій до виконання робіт з ТО проводиться згідно з вимогами діючих нормативних актів з охорони праці.

Директор департаменту
металургійної промисловості            В.К.Грановський

Додаток А

ПЕРЕЛІК

ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ВУГЛЕЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУГЛЕЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування

Рихтування шляхів спеціального технологічного транспорту(1)

Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок

Контроль кріплень рейкових шляхів

Часткова заміна рейок шляхів пересування спеціального технологічного транспорту

---------------

(1) При наявності.

Отсадочна машина

Відновлення ізоляції вивідних кінців

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання технологічних рідин для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів, конвеєрних стрічок Флотомашина

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів, ланцюгів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Заміна фільтрів і їх елементів, заповнювачів фільтрів

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Очищення фільтрів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів, конвеєрних стрічок

Вакуум-фільтри, фільтри барабанні, дискові, стрічкові

Відновлення деталей

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Заміна фільтрів і їх елементів, заповнювачів фільтрів

Вимірювання технічних параметрів:

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення фільтрів

Промивання устаткування

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Грохоти

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів, конвеєрних стрічок

Гідрогрохоти

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

Гидроциклон

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Центрифуги

Балансування статичне та динамічне деталей та вузлів, що обертаються

Відновлення деталей:

Напайка зносостійких пластин на елементи устаткування

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

Елеватори: корцевий, ковшовий, скіповий

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ланцюгів

Заміна прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна транспортерних ланцюгів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ВУГЛЕПІДГОТОВЧОГО ЦЕХУ

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ВУГЛЕПІДГОТОВЧОГО ЦЕХУ

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування

Рихтування шляхів спеціального технологічного транспорту(2)

Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок

Контроль кріплень рейкових шляхів

Часткова заміна рейок шляхів пересування спеціального технологічного транспорту

---------------

(2) При наявності.

Вагоноперекидачі

Наплавлення деталей устаткування та технологічного оснащення зносостійкими матеріалами

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Маневрові пристрої

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна тросів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Дробарно-фрезерна машина

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

Гідроциклон

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Магнітний сепаратор

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Живники-дозатори, живники пересовни, штабелери

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення транспортерних стрічок

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна транспортерних стрічок, ланцюгів скребкових і пластинчастих конвеєрів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання конвеєрних стрічок

Перевантажувачі мостові

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна тросів та ланцюгових стропів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших елементів гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Дробарки усіх видів

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів антифрикційних і антиабразивних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

Змішувальні машини

Напайка зносостійких пластин на елементи устаткування

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів антифрикційних і антиабразивних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання биття деталей, що обертаються

Вимірювання вібрації устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Колоснікові грохоти

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Пристрої для пневматичного і вібраційного обрушення вугілля

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення повітроводів, газопроводів

Продування устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Устаткування для добору і випробування вугілля та коксу (пробовідбірники)

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КОКСОВОГО ЦЕХУ

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КОКСОВОГО ЦЕХУ

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування

Рихтування шляхів спеціального технологічного транспорту (вагонів вуглезавантажувальних, коксогасильних, коксовозних УСГК, коксовиштовхувачів, кранів козлових тощо)

Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок

Контроль кріплень рейкових шляхів

Часткова заміна рейок шляхів пересування спеціального технологічного транспорту

Вуглезавантажувальні вагони

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна шлангів пневматичних систем устаткування

Заміна гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Очищення бункерів

Очищення деталей і вузлів від нагару

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Коксовиштовхувач

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна тросів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

Дверезнімальні машини

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна на рознімних частинах технологічного устаткування

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших елементів гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення деталей і вузлів від нагару

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Коксогасильні вагони

Відновлення вогнетривкого футерування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки жаростійкими матеріалами кузовів коксогасильних вагонів

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку Б до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Коксовозні вагони

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки жаростійкими матеріалами кузовів коксовозних вагонів УСГК

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку Б до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Електровози

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) (мастил, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна зчіпних пристроїв коксових гасильних пар

Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших елементів гальмових пристроїв

Заміна фільтрів і їх елементів, заповнювачів фільтрів

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Коксові батареї (двері, анкераж, арматура герметизації, арматура по відводу летючих продуктів)

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки нагрівальних та коксових печей, сушильного устаткування, нагрівальних пристроїв, котельного устаткування елементів опалювальних систем тощо

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Заповнення (засипання, заливка, ущільнення) конструктивних і технологічних порожнин і пустот (швів, стиків, зазорів, каналів, місць входу клапанів, пробок тощо) у вогнетривкому футеруванні і кладці

Торкретування внутрішньої поверхні вогнетривкої кладки

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання технологічних рідин для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна канатів, ланцюгів, тросів, канатних та ланцюгових стропів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки вогнетривкими виробами головок і дверей коксових печей

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку Б до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами

Заміна елементів тролеїв мереж контактних тягових

Вимірювання розширення кладки опалювальних простінків печей

Визначення величини шкідливих викидів коксових печей

Відбирання проб з метою одержання характеристик навколишнього середовища

Очищення повітроводів, пилопроводів, газопроводів

Очищення деталей і вузлів від нагару

Очищення вогнетривкої футерівки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Коксова рампа з механізмом відкривання затворів

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Відновлення покриттів антифрикційних і антиабразивних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна канатів, ланцюгів, тросів, канатних та ланцюгових стропів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Заміна футерівки плитами кам'яного лиття пристроїв позапічної обробки коксу, рамп тощо

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку Б до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Очищення деталей і вузлів від нагару

Очищення вогнетривкої футерівки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

Зрошувальне обладнання: обладнання башти гасіння, зрошувальні пристрої

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів пробоїн накладанням бандажів, хомутів приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Завантажувальні пристрої УСГК

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Торкретування внутрішньої поверхні вогнетривкої кладки

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Камери гасіння УСГК

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Торкретування внутрішньої поверхні вогнетривкої кладки

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна матеріалів, що витрачаються

Вимірювання розширення кладки камери гасіння

Очищення вогнетривкої футерівки

Розвантажувальні пристрої УСГК

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Очищення бункерів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Затвор вугільної башти

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Механізм кантовочний

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Лебідка кантовочна

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна тросів

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Лебідка обезграфичиваюча

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Торкрет-апарати

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Механізм чищення колін та колодязів стояків

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна тросів, ланцюгів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Механізм разбурювання коксового пирога

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Механізм автоматичного дотушування коксу

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Затвори шлюзові

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна матеріалів, що витрачаються

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Грохоти валкові, інерційні

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів, конвеєрних стрічок

Дробарка

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів антифрикційних і антиабразивних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

Пробоотборники

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна матеріалів, що витрачаються

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Пристрої для пневматичного і вібраційного обрушення вугілля

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення повітроводів, газопроводів

Продування устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ЦЕХІВ

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ЦЕХІВ

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій)

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування

Рихтування шляхів спеціального технологічного транспорту(3)

Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок

Контроль кріплень рейкових шляхів

Часткова заміна рейок шляхів пересування спеціального технологічного транспорту

---------------

(3) При наявності.

Колонне устаткування: абсорбери, колони дистиляційні, ректифікаційні, аміачні, фракційні, регенерації, бензольні, відпарні, пекові, приколонки, скрубери, дефлегматори, плавильники, плавильник сірки, паровий регенератор мастила, діссоциатори, поличковий промивник, евапоратори, випарник

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Відновлення покриттів кислотозахисних

Відновлення покриттів протикорозійних

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Відбирання проб з метою одержання характеристик навколишнього середовища

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Сатуратор

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Відновлення покриттів кислотозахисних

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Апарати повітряного охолодження

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Теплообмінне устаткування: випарник, решофери, теплообмінники, конденсатори-холодильники, ретурбенти, бесполум'яний підігрівник (паровий), газові холодильники (первинний, вторинний), випарний апарат, скрубер Вентурі, орошувальний холодильник, котел-утилізатор

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Відновлення покриттів кислотозахисних

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Ємнісне устаткування: деемульсатори, нейтралізатори, відстійники, згущувачі, сепаратори, мірники, сховища, монжуси, кристалоприймачі, уловлювачі, мийні апарати, освітлювачі механізовані, фусовідділювачи, пеносбірники, репульпатори, пекогасники

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення покриттів кислотозахисних

Відновлення покриттів протикорозійних

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Реактор утилізації кислої смолки

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Відновлення покриттів кислотозахисних

Відновлення покриттів протикорозійних

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних рідин для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Судини під тиском та вакуумом: автоклави, вакуум-перегонний куб

Відновлення покриттів протикорозійних

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Реактори, диссоціатори, контактні апарати

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Відновлення покриттів кислотозахисних

Відновлення покриттів протикорозійних

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних рідин для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням Флотатори олії (масел), повітророзподільні пристрої аеротенків

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення покриттів протикорозійних

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів протикорозійних

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Сушарка барабанна

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Камера сушарки в киплячому шарі

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Фільтр-прес

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна фільтрів і їх елементів, заповнювачів фільтрів

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Очищення фільтрів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Електрофільтри

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна фільтрів

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування високовольтні електротехнічного устаткування і електричних мереж

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням Піч-котел для спалювання сірководневого газу, піч-котел

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Торкретування вогнетривкої кладки

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки (розбирання і футерування) вогнетривкими виробами:

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування газополуменевої апаратури

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Відбирання проб з метою одержання характеристик навколишнього середовища

Очищення вогнетривкої футерівки

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Установка осушки повітря

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) заповнювачів

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення повітроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Барабанний кристалізатор

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Куб вогневого нагріву, піч трубчата

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Торкретування вогнетривкої кладки

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання прогарів приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень на рознімних частинах трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки (розбирання і футерування) вогнетривкими виробами:

Заміна футерівки і кладки елементів нагрівальних печей

Вимірювання розширення кладки опалювальних простінків печей і інших нагрівальних пристроїв

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування газополуменевої апаратури

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Відбирання проб з метою одержання характеристик навколишнього середовища

Очищення вогнетривкої футерівки

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПЕКОКОКСОВОГО ЦЕХУ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕКОКОКСОВОГО ЦЕХУ

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій)

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування

Рихтування шляхів спеціального технологічного транспорту(4)

Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок

Контроль кріплень рейкових шляхів

Часткова заміна рейок шляхів пересування спеціального технологічного транспорту

---------------

(4) При наявності.

Коксовиштовхувачі

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна тросів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

Дверезйомні машини

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна на рознімних частинах технологічного устаткування

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших елементів гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення деталей і вузлів від нагару

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Коксогасильні вагони

Відновлення вогнетривкого футерування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки жаростійкими матеріалами кузовів коксогасильних вагонів

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку Б до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Газовий промивач

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Газодувка

Балансування статичне та динамічне деталей та вузлів, що обертаються

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення повітроводів, газопроводів

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

Коксові батареї (двері, анкераж, арматура герметизації, арматура по відводу летючих продуктів)

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки нагрівальних та коксових печей, сушильного устаткування, нагрівальних пристроїв, котельного устаткування елементів опалювальних систем тощо

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Заповнення (засипання, заливка, ущільнення) конструктивних і технологічних порожнин і пустот (швів, стиків, зазорів, каналів, місць входу клапанів, пробок тощо) у вогнетривкому футеруванні і кладці

Торкретування внутрішньої поверхні вогнетривкої кладки

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання технологічних рідин для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна канатів, ланцюгів, тросів, канатних та ланцюгових стропів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки вогнетривкими виробами головок і дверей коксових печей

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку Б до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами

Заміна елементів тролеїв мереж контактних тягових

Вимірювання розширення кладки опалювальних простінків печей

Визначення величини шкідливих викидів коксових печей

Відбирання проб з метою одержання характеристик навколишнього середовища

Очищення повітроводів, пилопроводів, газопроводів

Очищення деталей і вузлів від нагару

Очищення вогнетривкої футерівки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Куб-реактор

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Заповнення (засипання, заливка, ущільнення) конструктивних і технологічних порожнин і пустот (швів, стиків, зазорів, каналів, місць входу клапанів, пробок тощо) у вогнетривкому футеруванні і кладці

Торкретування внутрішньої поверхні вогнетривкої кладки

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки (розбирання і футерування) вогнетривкими виробами

Вимірювання розширення кладки опалювальних простінків печей і інших нагрівальних пристроїв

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення вогнетривкої футерівки

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Піч трубчата

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Торкретування вогнетривкої кладки

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки і кладки

Вимірювання розширення кладки опалювальних простінків печей і інших нагрівальних пристроїв

Визначення величини шкідливих викидів

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування газополуменевої апаратури

Очищення вогнетривкої футерівки

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Скребкові пристрої

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення транспортерних стрічок

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна транспортерних стрічок, ланцюгів скребкових і пластинчастих конвеєрів

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів, конвеєрних стрічок

Змішувальні бігуни

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів протикорозійних

Відновлення покриттів антифрикційних і антиабразивних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання биття деталей, що обертаються

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням Установка осушки повітря

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) заповнювачів

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Очищення повітроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Коксова рампа з механізмом відкривання затворів

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Відновлення покриттів антифрикційних і антиабразивних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) мастил для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна канатів, ланцюгів, тросів, канатних та ланцюгових стропів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Заміна футерівки плитами кам'яного лиття пристроїв позапічної обробки коксу, рамп тощо

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку Б до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Очищення деталей і вузлів від нагару

Очищення вогнетривкої футерівки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

Зрошувальне обладнання: обладнання башти гасіння, зрошувальні пристрої

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів протикорозійних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів пробоїн накладанням бандажів, хомутів приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування

Рихтування шляхів спеціального технологічного транспорту(5)

Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок

Контроль кріплень рейкових шляхів

Часткова заміна рейок шляхів пересування спеціального технологічного транспорту

---------------

(5) При наявності.

Циклони, пилоосаджувальні камери та інше газоочисне устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна фільтрів і їх елементів

Очищення фільтрів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Компресори та обладнання компресорних станцій, газодувки, нагнітачі, ексгаустери, компресорні охолоджувальні установки

Балансування статичне та динамічне деталей та вузлів, що обертаються

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

Повітрозбірники та ресівери

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Очищення ємкостей

Очищення повітроводів, газопроводів

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Пересувні бензино-дизельні електростанції, компресори та помпонасоси

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

Бетономішалки та розчинні вузли

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Очищення баків, ємкостей

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Кондиціонери, димососи, вентилятори, вентиляційні та аспіраційні системи

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Насосне обладнання різного та спеціального призначення

Балансування статичне та динамічне деталей та вузлів, що обертаються

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

Конвеєри, транспортери стрічкові, пластинчасті, скребкові живильники стаціонарні та пересувні (живильник), скребкові пристрої

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення транспортерних стрічок

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна транспортерних стрічок, ланцюгів скребкових і пластинчастих конвеєрів

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів, конвеєрних стрічок

Підйомно-транспортне обладнання: лебідки, крани козлові та балочні, домкрати, грейфери, талі, тельфери, ліфти пасажирські і вантажні, скіпові підйомники, перевантажувачі

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна канатів, ланцюгів, тросів, канатних та ланцюгових стропів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших елементів гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Зварювальне обладнання: апарати, випрямлячі та трансформатори тощо

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна кабелів електрозварювального устаткування

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів пневматичних систем автогенного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування газополуменевої апаратури

Очищення ємкостей

Очищення газопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Станки металообробні і деревообробні

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення

Вимірювання биття деталей, що обертаються

Вимірювання вібрації устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Перевірка технологічної точності устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів, ланцюгів

Обладнання сигналізації, блокування стаціонарне та пересувне

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна фільтрів і їх елементів, заповнювачів фільтрів

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Лабораторне обладнання: печі муфельні, шафи сушильні

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна футерівки (розбирання і футерування) вогнетривкими виробами

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Очищення вогнетривкої футерівки

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Ваги платформні, транспортні та транспортерні

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Запірна та регулююча арматура

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування Автокрани, гусеничні крани

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, електроліту) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна гідравлічних насосів і розподільників гідравлічних насосів технологічного транспорту

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ланцюгів, тросів, канатних та ланцюгових стропів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших елементів гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Заміна фільтрів і їх елементів

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Трактори гусеничні і колесні

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, електроліту) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна гідравлічних насосів і розподільників гідравлічних насосів технологічного транспорту

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем

Заміна елементів гальмових пристроїв

Заміна фільтрів

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

Бульдозери, екскаватори, траншеєкопачі

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна гідравлічних насосів і розподільників гідравлічних насосів технологічного транспорту

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ланцюгів, тросів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних пасів, текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем

Заміна елементів гальмових пристроїв

Заміна фільтрів

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

Навантажувачі автомобільні і електричні, вантажні автомобілі, автомобілі-самоскиди

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна гідравлічних насосів і розподільників гідравлічних насосів технологічного транспорту

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ланцюгів, тросів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна привідних текстропів

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем

Заміна елементів гальмових пристроїв

Заміна фільтрів

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Регулювання натягу пасів

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ЦЕХУ

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ЦЕХУ

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування

Тепловози, електровози маневрові, промислові, магістральні: електричні та гідравлічні передачі

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна гідравлічних насосів і розподільників гідравлічних насосів технологічного транспорту

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна зчіпних пристроїв електровозів

Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших елементів гальмових пристроїв

Заміна фільтрів і їх елементів

Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування

Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Крани залізничні дизель-електричні та гідравлічні, снігоочищувачі залізничні, автомотриси

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна гідравлічних насосів і розподільників гідравлічних насосів технологічного транспорту

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна ланцюгів, тросів, канатних та ланцюгових стропів

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших елементів гальмових пристроїв

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Продування устаткування і трубопроводів

Промивання устаткування і трубопроводів

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Хопер-дозатор

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням Думпкари

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Вагони для мінеральних добрив, вагони вантажні криті універсальні, платформи універсальні, напів-вагони

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Цистерни для різних вантажів, нафтобензинові, кислотні залізничні

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням Цистерна для перевезення пеку залізнична

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Промивання устаткування і трубопроводів

Пропарювання устаткування і трубопроводів

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Колії

Виправлення колій на баласті з щебеню з підбивкою дерев'яних та залізобетонних шпал електрошпалопідбийками

Виправлення переводу стрілки на баласті з щебеню підбивкою брусків шпалопідбійками

Додавання дерев'яних шпал у колії

Добивання (суцільне) костилів

Заміна клем

Заміна костилів

Заміна хрестовини

Заміна металевих частин переводу стрілки

Заміна гостряка переводу стрілки

Заміна механізму переводу стрілки

Заміна перевідної тяги

Заміна протиугонів

Заміна пружних шайб клемних болтів

Заміна рамної рейки

Заміна гумових прокладок

Заміна стикових болтів

Заміна (одинична) вертикальних болтів в корні гостряка

Заміна (одинична) залізобетонних шпал при роздільному скріпленні клемного болта

Заміна (одинична) залізобетонних шпал з 6 костилями

Заміна (одинична) накладок

Заміна (одинична) підкладок

Заміна (одинична) рейок на дерев'яних та залізобетонних шпалах

Заміна (одинична) упорних болтів

Заміна (суцільна) перевідних брусків

Заміна (одинична) контррейкових болтів

Заміна башмаків переводу стрілок

Заміна закладних болтів

Заміна та перестановка залізничних знаків

Заміна ізолюючих втулок

Заміна ізоляції в ізостиках

Заміна клемних болтів

Заміна контррейок

Заміна контррейкових болтів

Зачистка шпал

Виправлення ухилу рейок

Виправлення шляху підбиванням дерев'яних та залізобетонних шпал електрошпалопідбійками

Виправлення шляху підбиванням дерев'яних та залізобетонних шпал маховими та торцевими підбійками

Наплавлення хрестовин переводу стрілки

Заміна (одинична) упорних болтів

Одинична перегонка дерев'яних шпал

Одинична перегонка залізобетонних шпал

Фарбування залізничних знаків

Відновлення баластної призми

Очищення залізниці від сміття

Очищення кюветів від сміття

Перешивання залізничних колій рейками за шаблоном

Перешивання контррейок

Перешивання переводу стрілок за шаблоном

Навантаження та вивантаження щебеню

Підтягування болтів колії з мащенням

Постановка ізолюючих стиків на щебінь

Постановка переводу стрілки на щебінь

Постановка стяжок на колії

Приварювання стикових з'єднань

Регулювання механізму переводу

Регулювання стикових зазорів колії на дерев'яних та залізобетонних шпалах

Різання рейок

Рихтування залізничної колії на дерев'яних та залізобетонних шпалах на кривих дільницях

Рихтування залізничної колії на дерев'яних та залізобетонних шпалах

Рихтування переводу стрілки

Свердлування болтових отворів у рейках

Заміна (суцільна) дерев'яних шпал

Складання шпал в штабеля

Шліфування накатів

Шліфування накатів на гостряку переводу стрілок

Шліфування накатів на рейках

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦЕХІВ (ПАРОКОТЕЛЬНІ, ПАРОСИЛОВІ, ТЕЦ, ТЕС)

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦЕХІВ (ПАРОКОТЕЛЬНІ, ПАРОСИЛОВІ, ТЕЦ, ТЕС)

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування

Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній

Відновлення маркірування електричних та енергетичних комунікацій

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування

Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і арматури:

Відновлення фарбування технологічного устаткування

Відновлення покриттів протикорозійних

Відновлення покриттів теплоізоляційних

Відновлення протипожежних покриттів

Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування:

Зачистка

Фрезерування

Точіння

Полірування

Притирання

Шабрування

Шліфування

Виконання операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника

Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків(6)

---------------

(6) При необхідності руйнівними методами.

Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів

Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм

Заміна швидкозношувальних частин

Заміна ізоляторів, підвісної арматури, освітлювальної арматури з електролампами

Заміна або підтягування кріпильних деталей

Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування

Заміна манжет, сальників, ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів

Заміна мастил і мастильних матеріалів

Заміна матеріалів, що витрачаються

Заміна наконечників і клемників електропроводок

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування

Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування

Заміна рукавів, шлангів та інших елементів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у Додатку Б цього Положення

Заміна уніфікованих редукторів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування

Заміна фільтрів і їх елементів, заповнювачів фільтрів

Вимірювання технічних параметрів:

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки

Випробування устаткування:

Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою

Контроль і випробування електричних машин згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС

Контроль стану та справності устаткування:

Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування

Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування

Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування

Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції

Контроль справності (стану) елементів устаткування, технологічних металоконструкцій, трубопроводів, арматури, їх фундаментів та опор

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці

Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів

Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів

Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню

Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Контроль характеристик зносу устаткування:

Контроль герметичності устаткування

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, устаткування, трубопроводів, технологічних металоконструкцій у випадках, передбачених відповідними нормативними документами

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів:

Очищення бункерів, резервуарів, баків, ємкостей, відстійників, шламонакопичувачів

Очищення повітроводів, пилопроводів, газопроводів

Очищення деталей і вузлів від нагару

Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу

Промивання устаткування і трубопроводів

Протирання устаткування

Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу

Проведення технічних оглядів устаткування

Перевірка режимів роботи устаткування

Ревізія устаткування, арматури, систем керування

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням

Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки

Усунення дрібних дефектів устаткування

Рихтування шляхів спеціального технологічного транспорту

Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок

Контроль кріплень рейкових шляхів

Часткова заміна рейок шляхів пересування спеціального технологічного транспорту

Водонагрівачі, водо-, паронагрівачі

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Парові котли

Відновлення вогнетривкого футерування і кладки:

Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці

Заповнення (засипання, заливка, ущільнення) конструктивних і технологічних порожнин і пустот (швів, стиків, зазорів, каналів, місць входу клапанів, пробок тощо) у вогнетривкому футеруванні і кладці

Торкретування внутрішньої поверхні вогнетривкої кладки

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Заміна футерівки (розбирання і футерування) вогнетривкими виробами:

Заміна футерівки робочих і завалювальних вікон нагрівальних печей та їх елементів (порогів, рам, коробок, заслінок тощо)

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку Б до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами

Вимірювання розширення кладки опалювальних простінків печей і інших нагрівальних пристроїв

Визначення величини шкідливих викидів котлів

Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Очищення вогнетривкої футерівки

Турбіни з енергоблоком

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Вимірювання вібрації устаткування

Випробування високовольтні електротехнічного устаткування і електричних мереж

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Газопроводи, паропроводи та водоводи

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Редукційна установка

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Збудники (возбудители) електрогенераторів, синхрокомпенсатори

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Доливання кабельної мастики у кабельні муфти та лійки

Випробування високовольтні електротехнічного устаткування і електричних мереж

Контроль справності систем керування АСУТП

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Фільтри механічні, натрій-катіонові

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Дозаправлення (досипання) заповнювачів у фільтри

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування

Очищення фільтрів

Продування устаткування і трубопроводів

Деаератори

Відновлення покриттів вологоізоляційних

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування

Силове електротехнічне обладнання, апаратура та розподільчі пристрої

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем

Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, луги, електроліту, води тощо) для підтримки устаткування у роботоздатному стані

Доливання кабельної мастики у кабельні муфти та лійки

Випробування високовольтні електротехнічного устаткування і електричних мереж

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ, ПРИСТРОЇВ, КВП І А, ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ

Відбійні молотки, перфоратори й інший механічний, електричний і пневматичний інструмент, шляховий інструмент і інший інструмент, оснастка, фарбопульти, пістолети розпилювачі і вібратори

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин;

Відновлення маркування електричних та енергетичних комунікацій;

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування;

Відновлення технологічного фарбування;

Розборка складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем;

Заміна арматури запірної, регулюючої, запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм;

Заміна швидкозношувальних частин;

Заміна або підтягування кріпильних деталей;

Заміна мастил і мастильних матеріалів;

Заміна наконечників і клемників електропроводок;

Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою;

Контроль і випробування електричних машин згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) і Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС);

Контроль температурних режимів роботи устаткування;

Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування;

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування;

Очищення устаткування від бруду;

Протирання устаткування;

Проведення технічних оглядів устаткування;

Перевірка режимів роботи устаткування;

Технічне діагностування стану устаткування;

Усунення дрібних дефектів устаткування;

Виконання інших операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника, що не перераховані вище.

Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика

Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування;

Відновлення маркування електричних та енергетичних комунікацій;

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування;

Відновлення технологічного фарбування;

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем;

Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування;

Заміна мастил і мастильних матеріалів;

Заміна наконечників і клемників електропроводок;

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування;

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки;

Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС;

Контроль стану та справності устаткування;

Контроль справності систем керування АСУТП;

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці;

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування;

Огляд і експертиза вимірювальної апаратури, що передбачені відповідними нормативними документами;

Протирання устаткування;

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів;

Проведення технічних оглядів устаткування;

Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням;

Технічне діагностування стану устаткування;

Усунення дрібних дефектів устаткування;

Виконання інших операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника, що не перераховані вище.

Відокремлені електроприлади

Відновлення ізоляції вивідних кінців;

Відновлення маркування електричних та енергетичних комунікацій;

Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування;

Відновлення фарбування технологічного устаткування;

Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем;

Заміна або підтягування кріпильних деталей;

Заміна ламп індикаторних і сигнальних устаткування;

Заміна мастил і мастильних матеріалів;

Заміна наконечників і клемників електропроводок;

Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування;

Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у додатку Б цього Положення;

Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки;

Контроль і випробування електроприладів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС;

Контроль стану та справності устаткування;

Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці;

Контроль температурних режимів роботи устаткування;

Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню;

Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування і технологічних металоконструкцій;

Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування;

Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів;

Протирання устаткування;

Видалення пилу, бруду, мастила;

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів;

Підтримання у справному стані елементів забезпечення безпечної роботи персоналу;

Проведення технічних оглядів устаткування;

Перевірка режимів роботи устаткування;

Ревізія устаткування, арматури, систем керування;

Технічне діагностування стану устаткування;

Усунення дрібних дефектів устаткування;

Виконання інших операцій технічного обслуговування, передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника, що не перераховані вище.

Додаток Б

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК ЗМІННОГО УСТАТКУВАННЯ

Коксохімічне виробництво

Амортизатор замикаючого пристрою механізму пересування кошика дверезнімальної машини

Амортизатори і вилки відкривання-закривання затворів вугільної башти

Бандаж ротора вагоноперекидача

Блоки тросів планірної штанги

Броні подові і бічні коксонаправляючої кошика

Бункеры вагонів вуглезавантажувальних

Вібратори для обвалювання шихти вуглезавантажувальних вагонів, тічок, силосов, розвантаження залізничних вагонів

Лійки телескопічні регулювання висоти навантаження бункерів

Голівки штанг виштовхувальних печей коксових

Графиторез голівки штанги виштовхувальної

Диски (зірочки) валків грохоту

Кришки стояків коксових батарей

Ємності накопичення представницьких проб шихти, вугілля, коксу

Жолоб підпланірної шихти

Затвори башт, горловин і кришок стояків коксових батарей

Затвори коксосортировки

Затвори рамп коксових

Каретки механізму чищення дверей машин коксових

Компресори

Ключ механізму відгвинчування-загвинчування ригельних гвинтів (стакан, пружина, уловлювач)

Коксонаправляючий кошик (ДМ)

Ківш голівки штанги преса

Колеса ходові і колісні пари машин коксових

Копіри керування затворами рамп коксових

Кристалізатори барабанні

Кришки люків планірних печей коксових

Лопаті імпелерів

Люки планірні печей коксових

Маслостанції

Ніж пристрій для різання коксового пирога

Ніж для зняття сірчаної пасти (сірки)

Ножі торцеві і бічні механізму чищення рам

Носок планірної штанги

Відбірники проб шихти, вугілля, коксу

Патрубки печей і стояків печей коксових

Піногони кислих смолок сатураторів

Перегородки розрівнювання шихти трамбувально-завантажувальних машин

Пластини кристалізаторів

Плити рампові полотен фільтрів

Плити футерувальні чавунні вистелки поду, ферм і затворів вагонів

Плитка термостійка камнелита вистелки похилої поверхні рампи

Плити чавунні ущільнення (конвеєрів підрампових)

Пневмоприводы

Піддони фасувальні машин трамбувально-завантажувальних

Полоз опірного башмака виштовхувальної штанги

Розсікачі вагонів коксогасильних

Розсікачі опалювальних систем печей коксових

Ролики пересування планірної штанги

Ролики пересування коксовиштовхувальної штанги

Ротори ексгаустерів

Важилі системи відкривання-закривання планирного лючка

Важилі системи механізму відкривання-закривання шиберів бункерів вуглезавантажувального вагона

Свічки скидання газів установок сухого гасіння коксу

Секції внутрішньої насадки апаратів масообмінних

Скати пересування дверезнімального пристрою

Скати дробарно-фрезерної машини

Сопла пневмообвалювання бункерів і силосів башт вугільних

Стояки

Струни електрофильтрів

Тарілки відбійні випарника

Тарілки ректифікаційної колони і їхні елементи

Тарілки зливні апаратів мийних

Упорні ролики дверезнімальної машини

Пристрої струменеформувальні грануляторів

Хвостова частина коксовиштовхувальної штанги

Шибери

Штанги виштовхувальні

Штанги планірні печей коксових

Щітки торцеві і бічні механізму чищення дверей

Щітки механізму чищення поверхонь стояків

Щітки механізму чищення горловин стояків

Ящики смоляні газосборников

Змінне устаткування, загальне для різноманітних виробництв

Апаратура керування

Бандажі бігунів помельних і змішувальних, валкових дробарок і пресів вальцевих

Барабани кабельні

Барбатери

Батареї акумуляторні

Болти кріплення броні з гайками

Броні (плити) дробарок

Броні (плити) настилу робочих майданчиків

Броні млинів

Броні барабанів змішувальних

Броні бункерів

Броні вентиляторів млинових, парогвинтовых

Броні жолобів, тічок, лотків, бункерів

Броні класифікаторів

Броні відбійних щитів вагоноперекидачів

Броні живильників

Бункеры подачі сировини та напівфабрикатів

Бутары млинів

Вали насосів

Вали з лопатями і пір'ями глиномішалок, змішувачів, шнеків

Ванни вакуум-фільтрів, ванни для покриттів, змащення та кислот

Гвинти змінні стрічкових пресів

Вентилятори

Пальники печей

Деки вакуум-фільтрів

Деки дозаторів флотореагентів

Дозатори

Заслінки нагрівальних печей

Затвори барабанні бункерів

Затвори шиберні гарячого дуття, димових лежаків

Зірочки приводні

Зірочки натяжні

Зуби грейферів

Зуби ковшів екскаваторів гідравлічних, гусеничних тощо

Кабелі, провода

Клапани

Ковші лебідок, елеваторів, екскаваторів ковшових, навантажувачів

Колеса робочі насосів

Колосники грохотів, млинів молоткових

Колосники дробарок

Колосники печей випалювальних і сушильних, обертових і т. д.

Корпуси внутрішні насосів піскових, шламових і землесосів технологічних, димососів і вентиляторів

Кронштейни тролеїв

Лопаті, лопатки мішалок, змішувачів, бігунів, сушильних барабанів

Люнети металообробних верстатів

Молотки дробарок

Муфтові з'єднання

Підшипники

Поршні

Пускова апаратура храти колосників дробарок і грохотів

Ролики напрямні

Ролики опорні

Ролики живильників пластинчастих

Ролики притискні

Ролики рольгангів

Роликоопоры

Ротори димососів і вентиляторів

Ротори шламових насосів

Ротори електродвигунів

Рукава рукавних фільтрів

Сегменти зубчастих валків дробарок валкових

Сітки

Сита

Скіпи

Стропи

Струни електрофильтрів (електроди осаджувальні)

Візки струмознімачів

Термопари

Струмознімачі

Тічки навантажувальні, розвантажувальні

Траки гусениць бульдозерів, екскаваторів, перевантажувачів

Пружні елементи муфт

Форсунки

Ланцюг пластинчастий

Чани контактні

Щітки для очищення

Електродвигуни

Електрощітки

Підйомно-транспортне устаткування

Барабани живильників, барабани конвеєрів приводні, натяжні, відхильні

Боковины (лінійки) конвеєрів

Грейфери грейферних і магнитогрейферних кранів

Колеса пересування вантажного візка крана-перевантажувача

Колісні пари мостових кранів

Крюки кранів

Пластини конвеєрів пластинчастих

Полотна пластин живильників

Щелепи кранів грейферів для сипучих матеріалів і шлаків

Технологічний авторанспорт

Захвати вилочні автонавантажувачів

Скати автомобільні

Тяги реактивні

Підсилювачі гідравлічні

Циліндри гальмівні

Технологічний залізничний транспорт

Блоки комплектних пристроїв з магнітними підсилювачами станцій управління електроприводами екскаваторів

Борты поздовжні

Швидкодіючі вимикачі та контролери електровозів

Клини автоматичних зчепів

Колодки гальмівні

Контактори

Зчепи автоматичні

Струмоприймачі (струмознімачі) електровозів

Тріангелі.