ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.11.2004 N 170

Про затвердження Типової програми інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.03.2001 N 155/2001, з метою сприяння ефективності, якості і продуктивності регуляторного процесу при здійсненні нагляду в сфері використання ядерної енергії НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову програму інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, що додається.

2. Департаменту державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (Бережний М.С.) забезпечити використання нормативно-правового акта "Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання" як рекомендаційного при проведенні відділом оцінки радіаційної безпеки Управління оцінки ядерної та радіаційної безпеки інспекцій АЕС з питань безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання.

3. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій (Голубєв В.С.) забезпечити доведення до відома заінтересованих органів та організацій інформації про набрання чинності нормативно-правового акта "Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання" і надання роз'яснень щодо його застосування.

4. Державному підприємству "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (Васильченко В.М.) у місячний термін забезпечити тиражування нормативно-правового акта "Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Ревякіна О.М.

Голова
В.В.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

ядерного регулювання України

02.11.2004 N 170

ТИПОВА ПРОГРАМА

інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання

Нормативно-правовий акт "Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання" (далі - НПА) розроблено відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії"1370-14, "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"15/98-ВР, з метою реалізації Указу Президента України від 25.04.2002 N 378/2002378/2002 "Про внесення змін до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів та Положення про Державний комітет ядерного регулювання України", норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії.

Мета цього НПА полягає у сприянні ефективності, якості і продуктивності регуляторного процесу в частині здійснення нагляду в сфері використання ядерної енергії.

Об'єктом регулювання НПА має бути діяльність, пов'язана з проведенням інспекцій об'єктів на території України, які провадять діяльність з використання та виробництва джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).

В даному НПА визначаються основні положення щодо організації і проведення інспекційних перевірок підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність в сфері використання ядерної енергії з врахуванням специфіки різних типів ДІВ; порядок оформлення результатів перевірки, а також порядок контролю за усуненням порушень, виявлених під час перевірки.

НПА являє собою методичні вказівки та рекомендації щодо системного підходу з оцінки захисту і безпеки, а саме планування інспекційних перевірок, складання планів оцінки безпеки ДІВ, оформлення результатів перевірки та контроль за усуненням порушень, виявлених під час перевірки.

1. Загальні положення

Державний нагляд у сфері використання ядерної енергії здійснюється з метою перевірки виконання підприємствами, установами, організаціями, що здійснюють діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання, вимог законодавства України, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, умов ліцензій і дозволів (далі - вимоги безпеки), забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища від радіаційного впливу, спричиненого цією діяльністю, та оцінки безпеки цієї діяльності.

Проведення інспекцій та аналіз їх результатів є однією із форм реалізації державного нагляду за безпекою при використанні джерел іонізуючого випромінювання. Нормативно-правовою основою функціонування системи державного нагляду в сфері використання ядерної енергії є Конституція і закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Положення про Державний комітет ядерного регулювання України155/2001, чинні норми, правила і стандарти з радіаційної безпеки, умови ліцензій та дозволів, розпорядчі документи Держатомрегулювання України. Державний нагляд також ґрунтується на відповідних регуляторних рішеннях Держатомрегулювання України та його територіальних органів.

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.03.2001 N 155/2001, Держатомрегулювання України, в межах своєї компетенції, організовує і здійснює державний нагляд за:

- додержанням встановлених вимог безпеки при здійсненні діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- виконанням умов ліцензій і дозволів на право здійснення діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- додержанням вимог законодавства, норм, правил та стандартів в частині обліку та контролю ядерних матеріалів підприємствами, установами, організаціями, які використовують джерела іонізуючого випромінювання;

- забезпечення фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання;

- розробкою та реалізацією заходів щодо забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання і радіоактивного забруднення, спричинених практичною діяльністю з ДІВ у випадку аварій і готовністю підприємств, організацій і установ до ліквідації їх наслідків.

В основу організації державного нагляду за радіаційною безпекою при використанні джерел іонізуючого випромінювання покладені наступні принципи:

- забезпечення захисту населення та навколишнього природного середовища від неприпустимого радіаційного впливу установок, об'єктів з джерелами іонізуючого випромінювання;

- здійснення державного нагляду відповідно до законодавства України, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов дозволів і ліцензій;

- здійснення державного нагляду за радіаційною безпекою не повинно обмежувати діяльність Ліцензіатів і перешкоджати реалізації їх відповідальності за забезпеченням безпеки цієї діяльності;

- незалежність Держатомрегулювання України при здійсненні державного нагляду від інших державних органів, а також від організацій, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії;

- відкритість та доступність інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки, яку отримано за результатами здійснення державного нагляду, якщо ця інформація не містить даних, що становлять державну чи комерційну таємницю;

- відповідність обсягів і форм державного нагляду стану потенційної небезпеки і досягнутого рівня безпеки установок, об'єктів використання джерел іонізуючого випромінювання;

- встановлення відповідальності за порушення правового режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії;

- відповідальність за стан та розвиток державного нагляду за безпекою у сфері використання ядерної енергії.

2. Терміни та визначення

Державний нагляд за радіаційною безпекою при використанні джерел іонізуючого випромінювання - це діяльність Держатомрегулювання України і його територіальних органів в рамках державного регулювання радіаційної безпеки, яка включає перевірку додержання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки, умов наданих ліцензій і дозволів, включаючи примусові заходи, оцінку поточного стану безпеки цієї діяльності.

Інспекція - це одна із форм державного нагляду, яка включає перевірку діяльності Ліцензіата (заявника), спостереження, випробування, вимірювання, бесіди з персоналом, які проводяться вповноваженими представниками Держатомрегулювання України для оцінки і визначення відповідності установок і об'єктів з ДІВ, робіт, документації і кваліфікації персоналу встановленим вимогам.

Інспекційна діяльність - це комплекс дій і заходів по організації і проведенню інспекцій, а також контролю виконання наданих приписів і яка спрямована на забезпечення захисту персоналу населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання і радіоактивного забруднення, спричинених практичною діяльністю установок, об'єктів з ДІВ.

Інспекційні обстеження - це перевірки заявника, які проводяться перед видачею ліцензій на виконання діяльності в сфері використання ДІВ. Метою інспекційних обстежень є встановлення відповідності інформації, представленої заявником для отримання в Держатомрегулюванні України та його територіальних органах ліцензії, фактичному стану справ, а також перевірка наявності умов для виконання заявленого виду діяльності.

Суб'єкт діяльності в сфері використання ядерної енергії (суб'єкт діяльності) - юридична особа (підприємство, установа або організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа, яка здійснює чи заявила про намір здійснювати діяльність в сфері використання ядерної енергії, щодо якого ЗУ "Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії" встановлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.

У Типовій програмі інші терміни вживаються у значеннях, наведених у статтях 1 Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"39/95-ВР і "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"1370-14 та в додатку 11 Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97v0062282-97.

3. Порядок проведення інспекційних перевірок

3.1. Види інспекційних перевірок та специфіка їх планування

Інспекції суб'єктів діяльності, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, з питань нагляду за виконанням вимог законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, спрямовані на гарантування безпечного використання ДІВ і поділяються на:

Планові інспекції - це перевірки, які плануються на заданий період часу і регулярно проводяться для того, щоб визначити і оцінити відповідність діяльності суб'єктів в сфері використання ядерної енергії встановленим вимогам безпеки. Планові інспекції проводяться відповідно до інспекційних планів, розроблених для проведення інспекцій.

Під час комплексних перевірок розглядаються всі питання щодо дотримання вимог норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки суб'єктів діяльності з використання ДІВ. До участі у комплексних перевірках можуть залучатися фахівці установ і організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

Цільові інспекції - це інспекції, які регулярно проводяться з установленою періодичністю і передбачають детальну перевірку одного чи декількох питань (областей) забезпечення безпеки чи/або діяльності суб'єкта. Ці інспекції можуть проводитися комісіями в складі державних інспекторів інспекційних підрозділів Держатомрегулювання України, комісіями в складі державних інспекторів територіальних органів або окремими державними інспекторами інспекційних підрозділів Держатомрегулювання України чи його територіальних органів.

Оперативні інспекції - це інспекції, які передбачають детальну перевірку окремих питань забезпечення безпеки безпосередньо на робочих місцях, у підрозділах суб'єктів діяльності з метою оперативного вживання заходів по попередженню порушень вимог безпеки і усуненню виявлених недоліків. Ці інспекції організовуються і проводяться державним інспектором (групою інспекторів) за дорученням керівництва Держатомрегулювання або керівників територіальних органів Держатомрегулювання України.

Непланові інспекції - це перевірки, які проводяться в тому випадку, якщо в результаті планових інспекцій виявляються конкретні напрямки діяльності суб'єктів або роботи, в яких встановлені недоліки в забезпеченні безпеки і які потребують детальних або періодичних перевірок. На відміну від планових інспекцій, які проводяться виключно на плановій основі, непланові інспекції можна планувати лише частково. Непланові інспекції складаються із інспекцій реагування (скарги, запити, радіаційні інциденти) та спеціальних інспекцій (за окремими дорученнями керівництва Держатомрегулювання та його територіальних органів).

Повторні перевірки проводяться з метою контролю усунення порушень, виявлених під час попередньої перевірки і задокументованих в приписах або актах інспекційного обстеження.

3.2. Організаційно-технічні вимоги до проведення інспекційних перевірок

3.2.1. Для проведення перевірки керівник територіального органу Держатомрегулювання України призначає комісію (інспектора) та приймає рішення щодо необхідності інформування суб'єктів діяльності на підставі пропозицій відповідального структурного підрозділу.

До початку перевірки комісії (інспектору) необхідно визначитись з метою перевірки та ознайомитись із:

- регулюючими рішеннями (розпорядженням) свого керівництва щодо здійснення інспекції;

- напрямками діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, що підлягають перевірці;

- технологічними процесами, що здійснюються на підприємстві і які підлягають контролю;

- результатами попередніх інспекційних перевірок діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- стану виконання умов ліцензій.

На підставі вищезазначеного готуються пропозиції керівнику територіального органу щодо необхідності повідомлення суб'єкта підприємницької діяльності про проведення перевірки.

Про проведення планової перевірки необхідно письмово повідомити (поштою або факсом) телефонограмою суб'єкта діяльності не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

Обсяг та періодичність проведення інспекцій встановлюється з урахуванням типу інспекції.

Проведенню комплексної та цільової інспекції повинна передувати ретельна підготовка з розробкою детального інспекційного плану.

3.2.2. Державні інспектори при здійсненні інспекції мають право:

- вимагати надання інформації та документів, необхідних для проведення перевірки, та отримувати їх копії (ксерокопії);

- одержувати від посадових осіб суб'єкта діяльності письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки (за їх згодою);

- безперешкодно оглядати усі приміщення та обладнання, пов'язані з провадженням діяльності з ДІВ.

3.2.3. Державні інспектори у своїй роботі зобов'язані:

- керуватися вимогами ядерного законодавства, нормами, правилами та стандартами з радіаційної безпеки;

- об'єктивно відображати в акті перевірки стан додержання суб'єктом господарювання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, ліцензійних умов та особливих умов ліцензій;

- забезпечувати додержання державної та іншої, передбаченої чинним законодавством, таємниці.

3.2.4. Державний інспектор має бути добре обізнаний у своїй справі, проявляти професіоналізм, бути відкритим для сприйняття інформації та думок від інших, офіційним і люб'язним, його рішення повинні бути проникливими та чіткими.

3.3. Методичні рекомендації з підготовки та проведення інспекційних перевірок

3.3.1. Для проведення інспекції керівник (заступники) територіального органу Держатомрегулювання України має направити керівнику (уповноваженому представнику) суб'єкта діяльності лист-повідомлення з наступною інформацією (додаток 1):

- загальна мета інспекційної перевірки;

- строки проведення інспекційної перевірки;

- перелік документів (за необхідності), які необхідно підготувати для інспекційної перевірки;

- перелік підрозділів суб'єкта (за наявності), які будуть залучені до перевірки;

- напрямки перевірки та перелік питань (за необхідності), які підлягають інспектуванню.

Повідомлення щодо інспекційних перевірок не направляються при проведенні інспекцій, які мають бути проведені несподівано (наприклад з фізичного захисту), а також при проведенні оперативних інспекцій (див. п.3.1).

Суб'єкт діяльності може вести журнал відвідувань представниками органів державного регулювання із зазначенням у ньому термінів та мети відвідування, посади, прізвища державного інспектора тощо. Зазначені відомості засвідчуються підписом державного інспектора.

3.3.2. На об'єкті, який перевіряється, державний інспектор має виділити достатньо часу на перевірку:

- наявності та змісту проектної, організаційно-розпорядчої та облікової документації підприємства;

- наявності нормативно-технічної документації підприємства з питань радіаційної безпеки;

- наявності дозвільних документів та документів про виконання ліцензійних умов;

- організація та вчасне проведення підготовки та атестації персоналу з питань радіаційної безпеки;

- організації проведення робіт з ДІВ, наявності відповідних записів в облікових журналах;

- організації забезпечення і дотримання вимог радіаційної безпеки;

- організації і проведення радіаційного контролю;

- заходи щодо попередження радіаційних аварій і готовність до ліквідації її наслідків, а також на оформлення результатів перевірки.

При проведенні перевірки державний інспектор, який відвідує приміщення, де проводяться роботи з ДІВ, зберігання ДІВ та інші небезпечні об'єкти, забезпечується індивідуальним дозиметричним контролем, зокрема, індивідуальним дозиметром, а також приладом радіаційного контролю для проведення незалежних вимірювань (у разі необхідності).

3.4. Процедура перевірки

На об'єкті проведення інспекції:

- всі члени комісії (державні інспектори) проходять необхідні інструктажі з радіаційної безпеки у порядку, встановленому відповідними інструкціями суб'єкта діяльності;

- голова комісії проводить організаційне засідання разом з керівником або відповідальними представниками адміністрації суб'єкта, який перевіряється, представляється і надає інформацію щодо питань та обсягу перевірки, представляє членів комісії. На засіданні визначається робоче місце комісії (інспектора) та відповідальна особа адміністрації суб'єкта діяльності.

3.4.1. Дії державних інспекторів під час інспекції:

При проведенні інспекції суб'єкта діяльності необхідно здійснити:

- Огляд об'єкта з метою ознайомлення з його місцем розташування та специфікою використання ДІВ. Особливу увагу звернути на виконання персоналом суб'єкту діяльності посадових обов'язків (1).

_____________

(1) Це не є регулюючими вимогами, але інколи непрямо може свідчити про виконання вимог норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки на об'єкті.

- Огляд звітів (записів у журналах), наприклад: проведення радіаційного контролю, видача та повернення ДІВ у сховище, проведення інструктажу, перевірки знань у персоналу та інше.

- Перегляд звітів з радіаційної безпеки, вони мають відображати реальну ситуацію на об'єкті.

- Спілкування з представниками підприємства від рівня посадових осіб адміністрації суб'єкта діяльності до рівня персоналу, що виконують роботи з ДІВ. Бесіди з персоналом підрозділів, що перевіряються, проводиться для того, щоб оцінити, наскільки персонал розуміє (2):

_____________

(2) Це допоможе інспектору отримати необхідну інформацію для оцінки стану радіаційної безпеки.

- важливість підтримки заходів забезпечення безпеки установок та об'єктів з ДІВ у робочому стані і наскільки персонал може приймати правильні рішення при виході їх із ладу;

- ступінь небезпеки, що несе в собі установка чи об'єкт з ДІВ як радіаційно небезпечний об'єкт.

- Ознайомитися з технічною і організаційно-розпорядчою документацією, яка регулює питання безпечного поводження з ДІВ. Звернути увагу на наявність документів, які підтверджують спроможність підприємства відшкодувати збитки, внаслідок можливих радіаційних аварій або наявність відповідного договору із страховою компанією.

Інспекції проводяться в присутності відповідальних осіб суб'єкта діяльності з урахуванням роз'яснень та довідок, що ними надаються.

Після закінчення роботи комісії проводиться підсумкове засідання в присутності представників адміністрації суб'єкта діяльності з метою обговорення результатів роботи комісії.

3.5. Процедура контролю за результатами перевірки

Під час здійснення державного контролю стану РБ та дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки шляхом проведення інспекції складається два документи: припис або довідка про проведення інспекції.

3.5.1. Якщо в результаті проведення інспекції було встановлено порушення вимог з безпеки, складається припис відповідно до додатка 2, який є юридичним документом і підставою для вжиття правових заходів щодо порушення вимог безпеки і контролю виконання заходів. Основною вимогою до припису є його достовірність, обґрунтованість установлених фактів порушень вимог безпеки. Відповідальність за повноту, достовірність та об'єктивність викладених в приписі результатів перевірки несе голова комісії або державний інспектор, якщо інспекцію виконував один державний інспектор.

При підготовці приписів необхідно виявлені порушення проаналізувати і скомпонувати. Викладення характеру порушень і заходів по їх усуненню повинно бути конкретним, чітким і коротким із посиланням на конкретні пункти нормативних документів. У висновках необхідно зробити оцінку відповідності систем (елементів) безпеки проектній документації, вимогам норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки.

3.5.2. Якщо в результаті проведеної інспекції не було встановлено порушень вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, складається довідка про проведення інспекції відповідно до Додатка 3.

3.5.3. Результати інспекційного обстеження оформлюються актом інспекційного обстеження відповідно до додатка 4. Акт інспекційного обстеження є підставою для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії чи дозволу.

3.5.4. У терміни, встановлені у приписі або акті інспекційного обстеження, суб'єкт діяльності має повідомити про здійснення заходів по усуненню виявлених порушень виконання приписів та надати копії підтверджуючих документів (у разі необхідності). У разі ненадання інформації про виконання припису у встановлені терміни, проводиться повторна перевірка. У ході повторної перевірки може бути складений протокол про адміністративні правопорушення (форма протоколу зазначена в додатку 5).

Державний інспектор може вести журнал обліку проведених перевірок, наданих приписів (виявлених порушень) та контролю їх виконання (форма журналу довільна).

3.5.5. У разі грубого порушення норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки підприємством, державним інспектором, який здійснює перевірку, надається припис про заборону діяльності з ДІВ, а також повідомляється структурний підрозділ, який видав ліцензію на провадження діяльності з ДІВ.

4. Програма проведення інспекцій

4.1. Стандартна програма інспекції - план оцінки безпеки об'єктів інспектування та методичні вказівки до складання плану оцінки конкретного об'єкта інспектування з урахуванням специфіки використання ДІВ.

4.2. Стандартний план безпеки розробляється для сприяння ефективності, якості і продуктивності регулюючого процесу, враховуючи специфіку використання ДІВ кожного окремого об'єкта. Зазначений у додатку 6 перелік питань, які підлягають інспектуванню, не є остаточним. Зміст цього плану носить рекомендаційний характер, може бути змінений, доповнений, відкоригований відповідно до діючих норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, зокрема пункти ОСП 72/87 мають бути замінені на відповідні пункти нормативного документа, що буде запроваджений замість них.

4.3. Пункти плану рекомендується використовувати при складанні звітних документів перевірок (акти, приписи та інш.), зокрема при наданні приписів при виявленні порушень вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки.

5. Методичні вказівки до оформлення результатів перевірки, а також порядку контролю за усуненням порушень, виявлених під час перевірки

5.1. Критерії оцінки стану радіаційної безпеки на об'єкті інспектування

- задовільний стан радіаційної безпеки;

- незадовільний стан радіаційної безпеки.

5.2. Поетапні дії з прийняття примусових заходів та порядок документального оформлення цих заходів.

Застосування заходів правового впливу за порушення норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки та умов наданих дозволів, ліцензій здійснюється відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"1370-14, "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"15/98-ВР, Кодексу України про адміністративні правопорушення80731-10, 80732-10, Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року N 155/2001155/2001.

5.2.1. Відповідно до зазначених документів Держатомрегулювання України та його територіальні органи мають право застосовувати наступні примусові заходи:

- надсилати керівникам підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність з використання ДІВ, обов'язкові до виконання приписи про усунення порушень і недоліків у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки;

- обмежувати, припиняти чи зупиняти діяльність з ДІВ підприємств, установ, організацій;

- притягати в установленому порядку до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні вимог ядерного законодавства;

- надсилати керівникам підприємств, установ і організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

- передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушень установлених законами та іншими нормативно-правовими актами вимог щодо додержання вимог радіаційної безпеки;

- зупиняти чи анулювати дію ліцензій на провадження діяльності в сфері використання ядерної енергії.

5.2.2. Фактори, які беруться до уваги при визначенні примусового заходу та прийнятті рішення щодо його застосування, в кожному окремому випадку включають оцінку:

- зниження рівня безпеки в результаті порушення та складність і тривалість реалізації заходів по усуненню порушення;

- повторюваність порушення або здійснення, аналогічного з меншими наслідками;

- зумисне чи випадкове порушення;

- хто виявив та повідомив про порушення (суб'єкт діяльності чи територіальний орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки);

- попередні порушення та тенденція щодо їх кількості та повторюваності.

5.3. Поетапні дії з застосування фінансових санкцій до посадових осіб суб'єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії застосовуються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Додаток 1

до пункту 3.3.1

Державний комітет ядерного регулювання України

 _____________________________________________________________
  (найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання,
           територіального органу)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення інспекційної перевірки виконання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки

   N ____              "___" ____________ 200_ р.
   1. Керівнику ________________________________________________
            (назва підприємства)
__________________________________________________________________
               (адреса)
   2. Вид перевірки
__________________________________________________________________
   (планова, комплексна, цільова, передліцензійна та інш.)
__________________________________________________________________
   3. Підстава
__________________________________________________________________
  (план або окреме доручення керівництва Держатомрегулювання)
   4. Мета інспекційної перевірки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Строки проведення інспекційної перевірки
__________________________________________________________________
   6. Перелік документів (за необхідності),  які  необхідно
підготувати для інспекційної перевірки ___________________________
__________________________________________________________________
   7. Перелік підрозділів, які будуть залучені до перевірки_____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови 
для перевірки, а саме:
__________________________________________________________________
визначити відповідальну особу від підприємства; надати приміщення, 
документацію, матеріали та обладнання (у тому числі транспорт), 
які необхідні для здійснення перевірки;
надавати необхідні довідки та письмові пояснення щодо результатів 
перевірки.
 Керівник ___________________     ____________________________
        (підпис)         (ініціали, прізвище)
                 М.П.

Додаток 2

до пункту 3.5.1

Форма припису

Державний комітет ядерного регулювання України

(Держатомрегулювання України)

 _____________________________________________________________
  (найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання,
           територіального органу)

Припис N ______

   _______________________________ ______________
   (найменування населеного пункту)   (дата)
  Комісія Держатомрегулювання України територіального органу,
      призначена наказом (розпорядженням та інш.)
__________________________________________________________________
    (дата і номер наказу по Держатомрегулюванню України,
     розпорядження начальника територіального органу)
               в складі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (посади, прізвище, ім'я та по батькові (повністю)
           голови і членів комісії)
   у відповідності до інспекційних планів проведення інспекції
в період з ___________________ по ___________________ в присутності
         (дата)         (дата)
___________________________________________________________________
   (посади, прізвища, ініціали відповідальних керівників
 установки, об'єкта, в присутності яких була проведена інспекція)
провела __________________ інспекцію ______________________________
     (назва інспекції)    (найменування установки, об'єкта)
   1. В період проведення інспекції було перевірено виконання
умов виданих _________________________________ ліцензій і дозволів
__________________________________________________________________
     (вказати підрозділ Держатомрегулювання України)
         (вказати номери і дати видачі)
а також виконання вимог чинного законодавства, норм, правил і
стандартів з радіаційної безпеки в сфері використання ядерної
енергії __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (привести устаткування, прилади з ДІВ, види робіт в рамках
       діяльності, що підлягає інспектуванню)
   2. В період проведення інспекції на установці, об'єкті з ДІВ
здійснювались види роботи
__________________________________________________________________
   (найменування видів робіт з ДІВ: зазначити типи ДІВ,
     найменування радіонуклідів, активність, кіль-ть)
   3. В процесі проведення інспекції встановлено:
__________________________________________________________________
    (привести порушення вимог правил, норм, стандартів з
   радіаційної безпеки, ліцензій і дозволів, вимог інших
   документів на відповідність яким виконувалася перевірка,
     із указівкою конкретних пунктів НТД з безпеки)
   4. Висновки за результатами проведеної інспекції
_________________________________________________________________
   (коротко охарактеризувати стан виконання умов ліцензій
    і дозволів, вимог з безпеки, вказати основні причини
    порушень, привести перелік осіб, винних в допущенні
     цих порушень і притягнення до відповідальності,
     а також невідповідність займаним посадам, надати
      оцінку стану забезпечення поточної безпеки
     і діяльності структурних підрозділів Ліцензіата
      при здійсненні дозволених видів діяльності)
   5. На основі Положень про  Державний  комітет  ядерного
регулювання, затвердженого Указом Президента України від 6 березня
2001 року N 155/2001, та Положення про територіальні інспекції
__________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової
     особи і повне найменування установки, об'єкта)
   ПРИПИСУЄТЬСЯ
__________________________________________________________________
    (указуються терміни усунення порушень і реалізації
     заходів для недопущення повторення порушень в
      майбутньому, необхідність розробки заходів
      щодо усунення виявлених порушень, обмеження,
      припинення чи зупинення експлуатації, робіт,
    періодичність звітності про виконання вимог припису)
   6. Припис видали
________________________ _______________ _________________________
 (посади осіб, які     (підпис)   (прізвище та ініціали)
  підписали припис)
________________________ _______________ _________________________
 (посади осіб, які     (підпис)   (прізвище та ініціали)
  підписали припис)
________________________ _______________ _________________________
 (посади осіб, які     (підпис)   (прізвище та ініціали)
  підписали припис)
   З приписом ознайомлений і один екземпляр для виконання одержав:
_____________________________ __________ _________________________
   (посада керівника)     (підпис)  (прізвище та ініціали)

Додаток 3

до пункту 3.5.2

Форма довідки щодо

проведення інспекцій

Державний комітет ядерного регулювання України

(Держатомрегулювання України)

 ________________________________________________________________
   (найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання,
           територіального органу)

Довідка N ____

_________________________________   __________________
(найменування населеного пункту)      (дата)
   Комісія Держатомрегулювання України (територіального органу),
призначена наказом, розпорядженням та інше________________________
__________________________________________________________________
    (дата і номер наказу по Держатомрегулюванню України,
     розпорядження начальника територіального органу)
в складі _________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (посади, прізвища, імена та по батькові
        (повністю) голови і членів комісії)
у відповідності до інспекційних планів проведення інспекції
__________________________________________________________________
в період з ____________________ по _________________ в присутності
         (дата)        (дата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (посади, прізвища, ініціали відповідальних керівників
 установки, об'єкта, в присутності яких була проведена інспекція)
провела _________________ інспекцію ______________________________
    (назва інспекції)    (найменування установки, об'єкта)
   1. В період проведення інспекції було перевірено виконання
умов ліцензій ____________________________________________________
         (вказати підрозділ Держатомрегулювання України)
і дозволів _______________________________________________________
           (вказати номери і дати видачі)
а також виконання вимог ядерного законодавства, норм, правил і
стандартів з радіаційної безпеки в сфері використання ядерної
енергії __________________________________________________________
       (привести устаткування, системи, роботи в
    рамках областей діяльності, що піддалися інспектуванню)
   2. В  період проведення інспекції на установці, об'єкті
здійснювались види робіт _________________________________________
             (найменування видів діяльності і робіт,
               в т. ч. стан установки, об'єкта)
   3. В процесі проведення інспекції установлено:
__________________________________________________________________
  (привести дані, які свідчать про відповідність установок,
     об'єктів чи їх обладнання вимогам правил, норм,
   стандартів з радіаційної безпеки, ліцензій і дозволів)
   4. Висновки за результатами проведеної інспекції
__________________________________________________________________
      (охарактеризувати стан забезпечення безпеки
     при здійсненні діяльності з використання ДІВ,
        виконання умов ліцензій і дозволів)
   5. Довідку видали
__________________________ ___________ ___________________________
  (посади осіб, які    (підпис)   (прізвище та ініціали)
  підписали припис)
__________________________ ___________ ___________________________
  (посади осіб, які    (підпис)   (прізвище та ініціали)
  підписали припис)
__________________________ ___________ ___________________________
  (посади осіб, які    (підпис)   (прізвище та ініціали)
  підписали припис)
   З довідкою  ознайомлений  і  один  екземпляр  одержав:
__________________________ ___________ ___________________________
  (посада керівника)    (підпис)   (прізвище та ініціали)

Додаток 4

до пункту 2.5.3

Державний комітет ядерного регулювання України

(Держатомрегулювання України)

__________________________________________________________________
  (найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання,
           територіального органу)

Акт інспекційного обстеження N ______

   ________________________________ __________________
   (найменування населеного пункту)    (дата)
   Комісія Держатомрегулювання України (територіального органу),
призначена наказом (розпорядженням та інше)
_________________________________________________________________
    (дата і номер наказу по Держатомрегулюванню України,
     розпорядження начальника територіального органу)
в складі _________________________________________________________
       (посади, прізвища, імена та по батькові
        (повністю) голови і членів комісії)
   у відповідності до програми інспекційного____________________
в період з _____________ по _____________ в присутності
       (дата)      (дата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (посади, прізвища, ініціали відповідальних керівників
   установки, об'єкта, в присутності яких було проведено
           інспекційне обстеження)
   провела інспекційне обстеження
__________________________________________________________________
            (назва обстеження)
__________________________________________________________________
        (найменування установки, об'єкта)
   1. В період проведення інспекційного обстеження на установці,
об'єкті здійснювались види діяльності (роботи)
__________________________________________________________________
       (найменування видів діяльності і робіт,
         в т. ч. стан установки, об'єкта)
   2. В процесі проведення інспекційного обстеження було
встановлено:
__________________________________________________________________
  (привести факти невідповідності інформації, представленої
   заявником для отримання ліцензії чи дозволу, фактичному
     стану справ, а також факти відсутності умов для
    виконання заявленої діяльності (робіт чи операцій)
   3. Висновки  за  результатами  проведеного  інспекційного
обстеження _______________________________________________________
      (підтвердити наявність умов для виконання заявленого
       виду діяльності, якщо такі умови були встановлені при
        проведені інспекційного обстеження, або коротко
       охарактеризувати причини, які не дозволяють видати
      ліцензію чи дозвіл, вказати на необхідність розробки
         заходів щодо усунення виявлених порушень)
   4. Акт інспекційного обстеження видали
__________________________ ___________ ___________________________
  (посади осіб, які    (підпис)   (прізвище та ініціали)
   підписали припис)
__________________________ ___________ ___________________________
  (посади осіб, які    (підпис)   (прізвище та ініціали)
  підписали припис)
__________________________ ___________ ___________________________
  (посади осіб, які    (підпис)   (прізвище та ініціали)
  підписали припис)
   5. З актом інспекційного обстеження ознайомлений і один екземпляр 
одержав:
___________________________ _____________ ________________________
  (посада керівника)     (підпис)  (прізвище та ініціали)

Додаток 5

до пункту 3.5.4

Форма протоколу

Державний комітет ядерного регулювання України

(Держатомрегулювання України)

_________________________________________________________________
  (найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання,
           територіального органу)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

   "___" ____________ 200_ року _______________________
   місце складання протоколу
   Мною, _______________________________________________________
__________________________________________________________________
       посада, прізвище, ім'я та по батькові
      державного інспектора, який склав протокол
складено цей протокол про те, що
__________________________________________________________________
   прізвище, ім'я та по батькові порушника, громадянство
   який проживає за адресою
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
   працює на посаді ___________________________________________,
             посада, повна назва місця роботи
   о ____ год. ____ хв. "___" ____________ 200_ року
   вчинив адміністративне правопорушення
__________________________________________________________________
        стисло викладається суть порушення,
      назва нормативного акта та його положення
   відповідальність за яке передбачена статтею _________________ 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
   Інші відомості, необхідні для вирішення справи
__________________________________________________________________
    описати докладно інші відомості, за необхідності
     вказати про повторність порушення протягом року
   З протоколом ознайомлений, мої права, передбачені статтею 268
Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення,  мені
роз'яснені
   (Особа,   яка   притягається   до   адміністративної
відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи,
давати  пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при
розгляді  справи користуватися юридичною допомогою захисника,
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо
не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову
по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
в  присутності  особи,  яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто  лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце та час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи)
__________________________________________________________________
      прізвище, ініціали та підпис правопорушника
   Пояснення правопорушника
__________________________________________________________________
   у разі відмови від пояснень або якщо пояснення пишеться на
окремому аркуші, у протоколі робиться про це запис
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Свідки (за наявності):
   1. _______________________________________ підпис ___________
   2. _______________________________________ підпис ___________
   Потерпілі (за наявності):
   1. _______________________________________ підпис ___________
   2. _______________________________________ підпис ___________
   Особа, яка вчинила правопорушення
__________________________________________________________________
          підпис, прізвище та ініціали
   Державний інспектор, який склав протокол
__________________________________________________________________
          підпис, прізвище та ініціали

____________

Примітка. У разі відмови порушника від підписання протоколу в ньому робиться про це запис.

Додаток 6

до пункту 4.2

Перелік питань, які підлягають інспектуванню
Відмітка
про наяв-
ність до-
кументів/
виконання
заходів
Наявність дозвільних документів (ліцензії) в сфері ви-
користання ядерної енергії (ст. 26 [1], ст. 7 [2],
п.2.1 [5])

Наявність документів (актів, протоколів тощо) про
прийняття в експлуатацію устаткування з радіонуклідни-
ми ДІВ або генеруючих пристроїв, а також приміщень,
призначених для робіт з джерелами іонізуючого випромі-
нювання. Відповідність видів робіт в практичній діяль-
ності зазначеним в документах про приймання в експлуа-
тацію (пп. 3.1, 3.2 [8], п. 3.2 розділ 3 [6]);

Виконання вимог щодо фізичного захисту з метою запобі-
гання несанкціонованому доступу до ДІВ:
- наявність та відповідність розташування елементів
фізичного захисту (паркани, ґрати, замки, сигнализа-
ція, тощо) з прив'язкою до плану об'єкта;
- акти (висновки) рівня фізичного захисту для кожного
ДІВ (п.9 - 13 [3])

Наявність допуску до особливих робіт (використання,
зберігання, організація перевезень ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого вип-
ромінювання) у керівників юридичних осіб та суб'єктів
підприємницької діяльності - громадян України
(п.7 - 9 [4])

Наявність документів, які підтверджують реєстрацію
ДІВ у Державному регістрі, своєчасне подання
інформації про інші зміни (п.2.14 [5], п.11 [24])

Перевірка організації й проведення підготовки персона-
лу з питань радіаційної безпеки:

Наявність і змістовність положення про навчання з
питань радіаційної безпеки (п.1.4 [9])

Наявність Програми навчання персоналу, узгодженої з
органами державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки, та відповідність її виконуваним роботам
з ДІВ (п.1.9 [9])

Наявність програми інструктажу з радіаційної безпеки
персоналу (п.4.2.2 [9])

Дотримання встановленого порядку, періодичності й пра-
вильності оформлення результатів перевірки знань з пи-
тань радіаційної безпеки у персоналу (п.1.8 -
1.10 [9])

Наявність та змістовність планів (програм) протиава-
рійних тренувань персоналу з питань РБ (п.Д.5.5 -
Д.5.6 додатка 5 [7])

Дотримання встановленого порядку допуску персоналу
до робіт з ДІВ:

Призначення наказами відповідальних осіб за:
- дотримання норм правил та стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки; - створення, впровадження та
функціонування системи якості робіт при використанні
ДІВ;
- організацію та ведення радіаційного контролю;
- облік та зберігання ДІВ, радіаційного контролю;
- облік та зберігання ДІВ, збір, збереження та переда-
чу радіоактивних відходів на спеціалізовані
підприємства;
- організацію і здійснення навчання та перевірку знань
з радіаційної безпеки (п.2.3 [5], п.3.7 [8])

Наявність підтверджуючих документів (свідоцтв, прото-
колів тощо) про проходження навчання і перевірки знань
з питань РБ керівника підприємства або особи, відпові-
дальної за РБ, членів постійно діючої комісії з пере-
вірки знань з РБ, відповідальних осіб та персоналу
(п.2.4 [5], п.2.8 [9], п.3.7, 3.19 [8])

Перевірка організації й дотримання режиму радіаційної
безпеки:

Наявність та змістовність інструктивно-розпорядчої
документації:
- Інструкції з радіаційної безпеки;
- Інструкції з попередження аварії і пожежі та лікві-
дації їх наслідків; - Аварійних планів. (п.2.5 [5],
п.3.8 [8], додаток 5 [7])

Наявність акта (протоколу) приймання в експлуатацію
приміщень, установок, призначених для робіт з джерела-
ми іонізуючого випромінювання, в тому числі сховищ
радіоактивних речовин, відповідність вимогам змісту
цих документів (п.3.1, 3.2 [8]).

Наявність діючої системи якості (настанови з якості)
стосовно використання джерел іонізуючого випромінюван-
ня (п.2.1, 2.3 [5]).

Наявність комісії, призначеної наказом підприємства,
з проведення інвентаризації ДІВ, акти щорічної інвен-
таризації ДІВ (4.11 [8]).

Наявність фінансових можливостей відшкодування збитків
від аварій, що можуть статися під час діяльності,
власними коштами або за рахунок страхових компаній
(п.2.1 [5]).

Перелік радіометричної апаратури, відомості про метро-
логічну атестацію та повірку приладів РК, акредитація
служби РК, атестацію методик виконання вимірювань
(ст.9 (2) [25], п.3.4, розділ 3 [5])

Наявність атестованих в органах Держстандарту України
лабораторій на право виконання вимірювань методик на
право виконання відповідних вимірювань
(ст.10 (1, 2) [25])

Виконання вимог щодо поводження з ДІВ, закритого типу,
термін експлуатації яких закінчився, наявність під-
тверджувальних документів (договір, паспорт на захоро-
нення, документи про подовження терміну експлуатації
ДІВ, та інші) (п.3.8 [5], п.8 [26]).

Наявність документів, узгоджених з органами державного
регулювання, щодо встановлення контрольних рівнів на
підприємстві (п.5.7 [7], п.3.3.4 [5])

Наявність і повнота регламенту радіаційного контролю,
затвердженого керівником підприємства і погодженого з
регулюючими органами, та відповідність нормам і вимо-
гам ведення обліку та реєстрації результатів радіацій-
ного контролю, система індивідуального дозиметричного
контролю (ст.13 [27], п.13.1-13.12 [8], п.5.2 [7]):
- об'єкти контролю (місця розміщення ДІВ з вказівкою
місць проведення вимірів у місцях проведення робіт з
ДІВ, сховищах ДІВ і т. д.);
- вид контролю (вимірювані фізичні величини: потуж-
ність дози, щільність потоку іонізуючих часток);
- засоби радіаційного контролю, в тому числі індиві-
дуального (радіометричні, дозиметричні прилади, мето-
дики виконання вимірів);
- періодичність контролю (по кожному об'єкту, фізичній
величині)

Наявність спеціально обладнаного сховища для зберіган-
ня радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання
(п.4.14 [8]).

Наявність спеціально обладнаного сховища для тимчасо-
вого зберігання джерел іонізуючого, які переведені в
категорію радіоактивні відходи (п.9.13 [8])

Наявність відповідальної особи за збір, тимчасове збе-
рігання РАВ. Ведення журналу обліку РАВ (п.9.14 [8])

Наявність комісії, призначеної керівником підприємст-
ва, по проведенню інвентаризації РАВ.
Щорічні акти інвентаризації РАВ (п.9.15 [8])

Виконання вимог щодо влаштування сховищ, а саме наяв-
ність: пристроїв (ніші, колодці, сейфи, колодці тощо)
з виразним маркуванням на дверцятах секцій та упаков-
де зазначено найменування радіоактивної речовини, що
зберігається, та її активність, наявність у особи,
відповідальної за зберігання ДІВ, карти-схеми розмі-
щення ДІВ у сховищі (п.4.19 - 4.21 [8]).

При перевезенні РМ необхідна наявність:
- Ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів
(ст.7 [2]),
- Програми радіаційного захисту (п.3.1 [28]);
- Підготовленого персоналу для виконання такого виду
робіт (п.3.3 [28]);
- Проведення індивідуального дозиметричного контролю
та/або дозиметричного контролю робочих місць та наяв-
ність відповідно оформлених документів (протоколів,
актів, записів в журналах та інше) (п.3.5 [28]);
- Програми забезпечення якості стосовно діяльності з
перевезення радіоактивних матеріалів (п.3.10 [28])

5.2. Методичні вказівки до складання плану оцінки конкретного
об'єкта інспектування з урахуванням специфіки використання ДІВ
(перелік додаткових питань) Закриті радіонуклідні ДІВ:
Проведення контролю герметичності ДІВ відповідно до
об'єму і періодичності, встановлених технічною доку-
ментацією на джерело, неможливість використання закри-
тих ДІВ після закінчення паспортного терміну експлуа-
тації або порушення його герметичності (п.5.1 [8],
п.8 [26]).
Наявність підтверджувальних документів, які свідчать
про здійснення контролю герметичності джерел відповід-
но до об'єму і періодичності встановлених технічною
документацією на ці ДІВ (п.5.1 [8])

Обладнання приміщень, де проводяться роботи з ДІВ
системами блокування, сигналізації, телевізійного
контролю та інше (п.5.14 - 5.15 [28])

Наявність знаків радіаційної небезпеки на обладнанні,
контейнерах, установках, транспортних засобах, примі-
щеннях призначених для робіт та зберігання ДІВ
(п.1.7 [17])

Наявність підтверджувальних документів стосовно про-
ходження медогляду, навчання, перевірки знань, інст-
руктажу та допуск до робіт персоналу (п.1.8, 1.9 -
1.13 [17])

Виконання вимог щодо отримання, обліку, видачі ДІВ,
призначення відповідальної особи, проведення щорічної
інвентаризації ДІВ на підприємстві, передача відпра-
цьованих ДІВ на спеціалізовані підприємства по повод-
женню з РАВ (2.1 - 2.7 [17])

Виконання вимог щодо тимчасового зберігання ДІВ у
польових умовах, наявність транспортних або переносних
контейнерів, закритого кузову транспортного засобу
та інше, наявність на зовнішніх місцях зберігання ДІВ
знаку радіаційної небезпеки (п.3.20, 3.17 [17])

Проведення радіаційного контролю на об'єкті (місця
проведення робіт, зберігання ДІВ, проведення індиві-
дуального контролю персоналу, наявність підтверджу-
вальних документів, відповідні записи в журналах)
(п.6.3, 6.4, 6.5 [17])

Наявність погоджених з органами держсанепідслужби МОЗ
України контрольних рівнів потужності дози гамма-,
рентгенівського випромінювання і щільності потоків
нейтронів, а також дози зовнішнього опромінення персо-
налу (п.6.6 [17])

Наявність програми (регламенту) радіаційного контролю,
Положення про службу РК (особи, відповідальної за РК),
затверджених керівником підприємства і погоджених з
органами держсанепідслужби, перевірка знань у персона-
лу служби РК, ведення журналу обліку результатів всіх
видів радіаційного контролю (п.6.9 - 6.12 [17])

Генеруючі пристрої (від 15 - 100 кВ)
Прийняття комісією в експлуатацію приміщень та
установок з генеруючими пристроями, наявність акту
про прийняття в експлуатацію (п.1.7, 1,8 [19])

Виконання вимог щодо використання генеруючих пристро-
їв, а саме:
- Направлення випромінювання у бік землі чи у бік, де
немає людей;
- Розташування джерела якнайдалі від обслуговуючого
персоналу та інших осіб;
- Обмеження часу перебування персоналу поблизу джере-
ла;
- Застосування пересувних огороджень, захисних екранів
і засобів індивідуального захисту (п.5.17 [8])

Наявність Інструкції з радіаційної безпеки і Інструк-
ції по попередженню аварії та пожежі та ліквідація їх
наслідків та їх змістовність (п.1.11, 1.12 [19])

Проходження персоналом категорії А медогляду
(п.1.13 [19])

Проведення навчання перевірки знань (не рідше 1 разу в
рік) та інструктажу (не менше 2 разів в рік за умови
виконання тих же робіт) персоналом категорії А, наяв-
ність відповідних записів в журналах обліку
(п.1.15 [19])

Виконання вимог щодо влаштування приміщень, де знахо-
дяться генеруючі пристрої, ширина проходу не менше
1.5 м; відстань установок від теплових, водопровідних
сіток - 1.5 м; відстань установок від стін - 1.0 м;
розміри приміщення апаратної має бути такою щоб вільна
площа складала не менше половини від загальної площі;
площа приміщення на 1 апарат має бути не менше
10 м.кв; фотолабораторії 9 м.кв на одне робоче місце;
приміщення обробки результатів 9 м.кв, але не менше
10 м.кв при одному робочому місці (п.2.2, 2.3 [19])

Наявність примусової приходно-витяжної вентиляції з
двухкратним повітрообміном в приміщеннях з генеруючими
пристроями (п.2.6 [19])

Виконання вимог щодо безпечної експлуатації генеруючих
пристроїв (розділ 3 [19])

Наявність системи радіаційного контролю за радіаційною
обстановкою в приміщеннях, де проводяться роботи з ге-
неруючими пристроями, служба РК (за необхідності),
особа, відповідальна за РК, положення про службу РБ,
погоджене у встановленому порядку (п.4.3 - 4.8 [19])

Наявність відповідної дозиметричної апаратури, що має
нижній поріг чутливості не вище 0,1 мР/г (0,03 мкР/с),
при енергії від 15 кеВ, для контролю ефективності за-
хисту установок в робочому режимі та 1,0 мР/г
(0,3 мкР/с), при енергії від 6 кеВ для контролю опро-
мінення персоналу при налагоджуванні установки, юсти-
ровочних роботах (4.13, 4.14 [19])

Радіоізотопні прилади радіаційного контролю (РІП)
Наказ про віднесення персоналу до категорій А та Б
(п.1.7.1, 1.7.2 [13])

Облік РІП та контроль за забезпеченням радіаційної
безпеки при їх експлуатації (п.1.8 [13])

Забезпечення радіаційної безпеки при отриманні, облі-
ку, зберіганні і транспортуванні РІП в залежності від
групи небезпеки ДІВ в РІП, забезпечення збереженості
РІП, заходи щодо збереженості РІП, які тимчасово не
працюють або виводяться з експлуатації (розділ 3 [13])

Забезпечення вимог до розміщення та безпечної експлуа-
тації РІП (розділ 4 [13]):
- Наявність документації про приймання РІП в експлуа-
тацію (п.4.7 [13]);
- Проведення технічного обслуговування РІП, наявність
допуску до робіт з ДІВ у осіб, які виконують установ-
ку, наладку та перезарядку РІП (п.4.4 [13]);
- Наявність протоколу результатів дозиметричного конт-
ролю, який проводиться при установці і налагоджуванні
РІП (п.4.4, 4.5, 4.6 [13])

Організація та проведення радіаційного контролю за
використанням РІП (п.6.1 [13])

Проведення профілактичних оглядів РІП та наявність
відповідних записів у журналі обліку (п.6.2, 6.3
[13])

Наявність Аварійного плану та його змістовність (пере-
лік можливих радіаційних інцидентів при експлуатації
РІП, заходи по їх ліквідації) (розділ 5 [13])

Радіоізотопна дефектоскопія
Наявність журналу обліку надходження дефектоскопів
на підприємство, інформація про проведення перезарядки
дефектоскопів (дата, назва організації, яка проводила,
відмітка про виконання роботи та інш.) (п.1.5 [14])

Наявність наказу про призначення відповідальної особи
за зберігання, облік, робочий стан, безпечне поводжен-
ня з дефектоскопами та інш. (п.1.6 [14])

Наявність знаку радіаційної небезпеки та маркування із
зазначенням радіонукліду та активності на поверхні ра-
діаційної головки, контейнера і зовнішньої упаковки
транспортного пакувального комплекту дефектоскопу
(п.2.16 [14], п.4.5 [29])

Наявність затверджених у встановленому порядку інст-
рукцій з радіаційної безпеки, організації об'єму і по-
рядку проведення радіаційного контролю, заходи по по-
передженню аварій та ліквідації їх наслідків
(п.3.2 [14])

Проведення інструктажу з експлуатації РІП та ведення
журналу інструктажу (п.3.3 [14])

Перевірка виконання вимог п.3.8 - 3.15 [14] при вико-
нанні дефектоскопічних робіт в цехах на відкритих пло-
щадках і в польових умовах, а саме:
- встановлення і позначення радіаційно небезпечної
зони;
- ведення протоколу умов проведення робіт;
- встановлення знаків радіаційної небезпеки та інше

Виконання вимог щодо проведення зарядки та перезарядки
гамма-дефектоскопів (п.4.1 - 4.12 [14]):
- виконання робіт підприємствами, які мають відповід-
ний дозвіл на проведення таких робіт;
- обов'язкова присутність відповідальної особи за ра-
діаційну безпеку та проведення постійного радіаційного
контролю при виконанні зарядки та перезарядки гамма-
дефектоскопів;
- всі роботи з ДІВ виконуються тільки дистанційними
приладами;
- обов'язкове проведення радіаційного контролю забруд-
нення внутрішніх поверхонь апарату після вилучення
ДІВ;
- допуск до робіт з зарядки та перезарядки дефектоско-
пів осіб, які пройшли спеціальну підготовку та трену-
вання

Наявність акта про прийняття в експлуатацію приміщень
для проведення дефектоскопічних робіт
(п.5.2 - 5.3 [14])

Наявність дефектоскопічних лабораторій в закладах, де
постійно проводяться дефектоскопічні роботи, та відпо-
відність приміщень цієї лабораторії
(п.5.5, 5.8, 5.9 [14])

Наявність приміщень для зберігання переносних гамма-
дефектоскопів, а також окремих приміщень для проведен-
ня перезарядки і ремонту переносних дефектоскопів,
фотокімната, приміщення для персоналу та зберігання
плівок (п.5.9 (в, г), 5.10, 5.22, 5.11 [14])

Наявність в приміщеннях для зберігання джерел в пере-
носних дефектоскопах колодязів, ніш, сейфів з захисни-
ми кришками та підйомними засобами (п.5.22 [14])

Наявність внутрішніх інструкцій про порядок видачі,
зберігання і збереженості дефектоскопів. Ведення жур-
налів обліку видачі і приймання кожного дефектоскопу
(5.25 [14])

Наявність знаків радіаційної небезпеки на місцях пос-
тійного або тимчасового зберігання дефектоскопів
(5.28 [14])

Організація систематичного радіаційного контролю: по-
ложення про службу радіаційного контролю, особи, від-
повідальної за РК; наявність необхідних приладів РК,
виконання вимог щодо об'єму та періодичності РК, про-
проведення індивідуального дозиметричного контролю,
наявність необхідних приладів (п.6.1 - 6.12 [14])

Потужні ізотопні бета-установки (500 - 10000 Кі)
Наявність документів (актів, протоколів тощо) стосовно
прийняття в експлуатацію ізотопних установок
(п.1.6, 1.7 [20])

Виконання вимог до розміщення бета-установок
1 - 3 категорій (розділ 2 [20])

Наявність систем блокування і сигналізації, які попе-
реджають про можливість опромінення персоналу і пош-
кодження опромінювача, наявність пожежної сигналізації
(5.1 - 5.8 [20])

Наявність автономної вентиляції, розрахованої виходячи
з суми радіаційних і нерадіаційних факторів, з враху-
ванням можливості розгерметизації джерел (п.6.1 -
6.2 [20])

Наявність служби радіаційної безпеки, регламенту ра-
діаційного контролю, реєстрація результатів радіацій-
ного контролю в журналах (п.9.1 - 9.6 [20])

Систематичне проведення профілактичних оглядів устано-
вок і проведення ремонтно-профілактичних робіт, вста-
новлених інструкціями з експлуатації, забезпечення
служби РБ необхідними засобами РК для проведення
комплексу вимірювань (п.9.7 - 9.9 [20])

Потужні ізотопні гамма-установки (більше 500 Кі)
Наявність актів приймання установок в експлуатацію
(п.2.7 [15]), наявність результатів проведеного конт-
ролю ефективності захисних споруд, зареєстрованих в
акті приймання в експлуатацію установки (п.4.9 [15])

Наявність діючих посадових інструкцій персоналу уста-
новок, проходження персоналом медогляду, перевірки
знань з РБ, переліку осіб, затверджений адміністрацією
підприємства (п.2.18 [15])

Наявність необхідної кількості систем блокування вхід-
них дверей в робочу камеру, наявність звукової і сві-
тової сигналізацій в робочій камері, наявність сигна-
лізації на пульті (п.5.2 [15])

Наявність та відповідність вимогам вентиляції в примі-
щеннях, де знаходяться установки (розділ 3 [15])

Проведення завантаження (розвантаження, заміни) джерел
в установці спеціалізованим підприємством, персонал
має бути спеціально навченим і мати узгоджену у вста-
новленому порядку інструкцію з технології проведення
робіт і радіаційної безпеки (п.7.8 [15])

Наявність регламенту радіаційного контролю, служби ра-
діаційної безпеки та виконання основних напрямків
контролю:
- Контроль за радіаційною обстановкою та індивідуаль-
ним опроміненням персоналу;
- Організація і контроль за проходженням персоналом
ввідного та періодичного інструктажу;
- Організація та контроль за проходженням персоналом
медичних оглядів;
- Складання планів та річних звітів про роботу служби
радіаційної безпеки (п.8.1 - 8.2 [15])

Здійснення службою радіаційної безпеки контролю за:
- Рівнем зовнішнього опромінення на робочих місцях;
- Ефективності захисту;
- Радіоактивним забрудненням окремих (контрольних) ді-
лянок робочих поверхонь та обладнання не рідше 1 разу
в квартал;
- Радіоізотопної чистоти опроміненої промислової
продукції;
- Радіоактивного забруднення води в басейнах;
- Підтримання в робочому стані систем блокування та
сигналізації (п.8.5 [15])

Забезпечення персоналу установок індивідуальними дози-
метрами, а також аварійними дозиметрами (п.8.7 -
8.8 [15]).

Вжиття заходів по попередженню радіаційних аварій та
ліквідації їх наслідків при проведенні робіт на уста-
новці (розділ 9 [15])

Перелік нормативно-правових актів, на які є посилання у Додатку 5

1. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", затверджений 08.02.95 за N 39/95-ВР.

2. Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", затверджений 11.01.2000 за N 1370-XIV.

3. Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року N 625.

4. Порядок проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року N 1471.

5. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 N 125, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 978/7266.

6. Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 N 125, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 979/7267.

7. Державні гігієнічні нормативи "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97).

8. Основні санітарні правила (ОСП-72/87).

9. Типове положення про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 N 27, зареєстроване в Мін'юсті України 21.04.99 за N 248/3541.

10. ГОСТ 16140-84 "Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия".

11. ГОСТ 12.2.034-78 "Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования к радиационной безопасности".

12. ГОСТ 25113-86 "Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия".

13. Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов, 1978 г.

14. Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии, 1974 г.

15. Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок, 1975 г.

16. Санитарные правила работы со скважинными генераторами нейтронов, 1986 г.

17. Санитарные правила работы с закрытыми радиоизотопными источниками ионизирующего излучения при радиометрических исследованиях разрезов буровых скважин, 1983 г.

18. Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок, 1974 г.

19. Санитарные правила работы с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения, 1990 г.

20. Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных бетта-установок, 1973.

21. Санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения при обслуживании и ремонте воздушных судов на предприятиях и заводах гражданской авиации, 1991.

22. Правила техники безопасности при монтаже, техническом обслуживании и ремонте изделий медицинской техники, 1982 г.

23. Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях, 1983 г.

24. Постанова КМУ від 04.08.97 N 847 "Про створення Державного регістру ДІВ".

25. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

26. ГОСТ 27212-87 "Источники закрытые радионуклидные".

27. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання".

28. ПБРМ-2001 "Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів".

29. ГОСТ 23764-79 "Гамма-дефектоскопы. Общие технические требования".