МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.12.2006 N 1217

Про Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки

З метою поліпшення роботи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці та згідно ст. 33 Закону України "Про охорону праці"2694-12 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки (далі - Галузева програма).

2. Покласти на Департамент безпеки у галузі функції координатора реалізації заходів, передбачених Галузевою програмою.

3. Установити, що фінансування заходів Галузевої програми здійснюється в передбаченому законодавством порядку за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Керівникам Державних департаментів, Укрзалізниці, метрополітенів:

4.1. Забезпечити виконання завдань, передбачених Галузевою програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки.

4.2. Щорічно до 25 січня подавати Департаменту безпеки у галузі інформацію про стан виконання заходів Галузевої програми.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сергієнка Л.Г.

Міністр
М.Рудьковський

ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки

1. Загальні положення

Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки (далі - Галузева програма) розроблена у відповідності до ст. 33 Закону України "Про охорону праці"2694-12.

Головною метою Галузевої програми є реалізація заходів галузевого значення щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах, в установах та організаціях транспорту і зв'язку (далі-підприємства) шляхом виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та правового забезпечення діяльності у сфері охорони праці, подальшого удосконалення управління охороною праці.

Знизити рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності передбачається шляхом реалізації комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів та поліпшення стану охорони праці, а також впровадження новітніх розробок у сфері охорони та гігієни праці, промислової безпеки, розроблення нових систем і засобів діагностування та оцінки стану охорони праці і безпеки виробничих об'єктів, оновлення технічної бази виробництва, підвищення рівня організації виробництва та ведення робіт, а також технологічної і трудової дисципліни.

Для забезпечення приведення нормативно-правової бази у відповідність до сучасних вимог та законодавства ЄС передбачається переглянути чинні і розробити нові нормативно-правові акти з охорони праці за видами робіт з урахуванням елементів технічного регулювання та управління професійними ризиками.

2. Основні завдання та заходи

Галузева програма на 2007-2011 роки, реалізуючи державну політику в галузі охорони праці, направлена на комплексне розв'язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників транспорту та зв'язку, їх соціального захисту, створення безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві і ґрунтується на аналізі сучасних тенденцій науково-технічного прогресу.

Основними завданнями Галузевої програми є:

удосконалення нормативно-правової бази з питань безпеки праці;

вирішення пріоритетних медичних проблем охорони праці;

інформаційне забезпечення підприємств галузі з питань охорони праці.

усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

створення засобів діагностики обладнання та попередження аварій та дорожньо-транспортних пригод, наїздів рухомого складу, засобів та систем колективного захисту працівників;

здійснення цільових заходів по захисту працівників від ураження електричним струмом при обслуговуванні електроустановок, ліній електропередач та контактної мережі.

Вирішення завдань Галузевої програми забезпечить поліпшення стану охорони праці і умов праці, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, соціальних та економічних втрат від цих подій..

Галузева програма включає в себе заходи структурних підрозділів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки і направлена на поступове приведення нормативної бази до вимог директив Європейського Союзу та Міжнародної Організації Праці.

3. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Галузевої програми здійснюється Фондом соціального страхування згідно з ст. 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"1105-14, за рахунок коштів спрямованих на реалізацію галузевих заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища підприємств, передбачених угодами між Міністерством транспорту та зв'язку та галузевими профспілками та інших джерел, не заборонених законодавством.

Міністерство транспорту та зв'язку щороку подає правлінню Фонду соціального страхування бюджетні запити щодо включення до бюджету цього фонду цільових видатків, призначених для фінансування заходів Галузевої програми.

4. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення Галузевої програми здійснює Міністерство транспорту та зв'язку України

ЗАХОДИ

щодо реалізації галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки 29 грудня 2006 | МТЗУ

Найменування
заходу
Відпові-
дальні
виконавці
Тер-
міни
вико-
нання
роки
Вартість роботи (тис. грн.)
Очікуваний
результат
всього
в т. ч. за роками
2007
2008
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

Проведення
щорічних
семінарів за
участю керівників
служб охорони
праці, пожежної
безпеки,
галузевих
навчальних
центрів з питань
охорони праці,
представників
профспілок,
Держгірпромнагля-
ду, виконавчої
дирекції Фонду
Мінтранс-
зв'язку,
Держдепар-
таменти,
Укрзаліз-
ниця,
метропо-
літени
2006-
2010
100,0
25,0
25,0
20,0
20,0
10,0
Поширення
передового
досвіду,
підвищення рівня
знань з питань
охорони праці,
розробка
рекомендацій
щодо поліпшення
роботи
Організація та
проведення
навчання
спеціалістів
служб охорони
праці, пожежної
безпеки та
представників
профспілок з
охорони праці
Мінтранс-
зв'язку,
Держдепар-
таменти,
Укрзаліз-
ниця,
метропо-
літени,
Рада
профспілки
залізничник
і транспор-
тних буді-
вельників
України
України
2008
40,0
-
40,0
-
-
-
Підвищення рівня
знань з питань
охорони праці та
пожежної безпеки
Разом по
розділу I:


140,0
25,0
65,0
20,0
20,0
10,0

II. ПРІОРИТЕТНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розроблення і впровадження науково обґрунтованої навчально-методичної та контрольної діяльності у сфері охорони праці

Розроблення
медичних критеріїв
та вікових меж
професійного добору
для працівників,
зайнятих на роботах
із підвищеною
небезпекою або там
де є необхідність
професійного добору
для водіїв
автомобілів та
машиністів поїздів
Укрзалізни-
ця,
Укравто-
транс,
метрополі-
тени
2007-
2011
500,0
200,0
100,0
100,0
50,0
50,0
Підвищення рівня
безпеки,
посилення
медичних
критеріїв при
прийомі
працівників у
транспортну
галузь на роботи
підвищеної
небезпеки
За участю наукових
організацій
провести
дослідження умов
праці локомотивних
бригад, перевтома
яких може
створювати загрозу
життю чи здоров'ю
пасажирів
Укрзалізни-
ця,
метрополі-
тени
2007
100,0
100,0
-
-
-
-
Підвищення рівня
безпеки на
залізничному
транспорті та
метрополітенах
Провести
дослідження та
вивчити можливості
щодо впровадження
положень за-
гальноєвропейських
стандартів з умов
праці локомотивних
бригад, прийнятих
Європарламентом
Укрзалізни-
ця,
метрополі-
тени
2007
100,0
100,0
-
-
-
-
Підвищення рівня
безпеки,
впровадження
європейських
стандартів з
умов праці
Розроблення
індивідуальних
портативних
сигналізаторів про
наближення до
пристроїв, що
знаходяться під
напругою 42-380 В
Укрзалізни-
ця,
метрополі-
тени
2008-
2009
100,0
-
50,0
50,0
-
-
Зниження
електротравмати-
зму
Розробка пристроїв
автоматичного
попередження
бригади
контактників, яка
працює на знімній
ізолюючій вишці,
про наближення
рухомого складу для
завчасного
звільнення колії
Укрзалізни-
ця
2007-
2009
300,0
150,0
100,0
50,0
-
-
Попередження
наїздів рухомого
складу
Розроблення і
впровадження в
господарстві
електропостачання
залізниць систем
зв'язку працюючих
на лінії бригад з
енергодиспетчером
Укрзалізни-
ця
2007-
2009
300,0
100,0
100,0
100,0
-
-
Попередження
електротравмати-
зму
Розроблення і
впровадження
покажчика
відсутності напруги
в пристроях
електропостачання
та контактній
мережі постійного
струму 3,3 кВ
Укрзалізни-
ця
2008-
2011
150,0
-
50,0
35,0
35,0
30,0
Підвищення
безпеки
енергетиків
Розроблення і
впровадження
пристроїв для
визначення місць
пошкодження на
повітряних лініях
електропередач
Укрзалізни-
ця
2009-
2011
100,0
-
-
50,0
25,0
25,0
Попередження
електротравмати-
зму
Розроблення
методики визначення
стану кисневого
балона і можливості
його подальшої
експлуатації з
урахуванням
старіння металу
Укрзалізни-
ця
2007-
2011
300,0
-
100,0
100,0
50,0
50,0
Забезпечення
безпеки
експлуатації
посудин, що
працюють під
тиском
Розроблення
методики проведення
атестації робочих
місць в
електрогосподарстві
на відповідність
нормативним актам з
охорони праці
Укрзалізни-
ця,
метрополі-
тени
2010
50,0
-
-
-
35,0
15,0
Попередження
електротравмати-
зму
Розроблення
переліку робіт з
підвищеною
небезпекою на
залізничному
транспорті України
Укрзалізни-
ця
2007
50,0
50,0
-
-
-
-
Підвищення
безпеки праці
Разом по
розділу II:


2050,0
700,0
500,0
485,0
195,0
170,0

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Нормативно-правові та відомчі акти на залізничному транспорті

Розроблення: Норми
штучного освітлення
об'єктів
залізничного
транспорту
Укрзалізни-
ця
2009
60,0
-
-
60,0
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог чинного
законодавства
Правила безпечної
роботи з
механізованим
колійним
інструментом
Укрзалізни-
ця
2008
100,0
-
100,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Вимоги охорони
праці при виконанні
фарбувальних робіт
при ремонті
рухомого складу
Укрзалізни-
ця
2008-
2009
120,0
-
60,0
60,0
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Перегляд: Правила
техніки безпеки і
виробничої
санітарії при
виконанні робіт на
щебеневих заводах
(НАОП
5.1.11-1.46-74)
Укрзалізни-
ця
2007
60,0
60,0
-
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Правила техніки
безпеки при
експлуатації
контактної мережі
електрифікованих
залізниць і
пристроїв
електропостачання
авто блокування
ЦЕ-4506 (НАОП
5.1.11-1.14-87)
Укрзалізни-
ця
2007-
2008
100,0
50,0
50,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Правила безпеки при
експлуатації
електровозів,
тепловозів та
моторвагонного
рухомого складу
(ДНАОП
5.1.11-1.17-96)
Укрзалізни-
ця
2009-
2010
60,0
-
-
45,0
15,0
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Правила техніки
безпеки і
виробничої
санітарії для
працівників
хіміко-технічних
лабораторій
залізничного
транспорту ЦТ-3451
Укрзалізни-
ця
2008
60,0
-
60,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Типова інструкція з
безпечного ведення
робіт при утримання
централізованих
стрілочних
переводів (ДНАОП
5.1.11-5.01-96)
Укрзалізни-
ця
2009
30,0
-
-
30,0
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Правила медичного
огляду осіб, які
поступають і
працюють в
професіях і
посадах, пов'язаних
з рухом поїздів на
залізничному
транспорті і
метрополітені
Укрзалізни-
ця
2007-
2008
200,0
120,0
80,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Інструкція про
порядок проведення
передрейсових
медичних оглядів
працівників, які
пов'язані з
безпекою руху на
залізничному
транспорті
Укрзалізни-
ця
2008
60,0
-
60,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Разом


850,0
230,0
410,0
195,0
15,0
-

Нормативно-правові та галузеві акти на морському та річковому транспорті

Перегляд Правила
охорони праці під
час виконання робіт
у морських портах
Укрморріч-
флот
2007-
2008
80,0
60,0
20,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Правила безпеки
праці для
працівників
промислових
підприємств
морського
транспорту
Укрморріч-
флот
2009-
2010
80,0
-
-
35,0
25,0
20,0
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Правила охорони
праці під час
виконання робіт на
морських суднах
Укрморріч-
флот
2008-
2009
80,0
-
40,0
40,0
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Правила безпеки
праці на суднах
портового і
службово-допоміжно-
го флоту
Укрморріч-
флот
2008-
2009
60,0
-
40,0
20,0
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Правила безпеки
праці під час
виконання морських
днопоглиблювальних
робіт та
експлуатації
засобів
навігаційного
обладнання морських
шляхів
Укрморріч-
флот
2009-
2010
80,0
-
-
35,0
25,0
20,0
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Розроблення: Норми
безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття
та інших засобів
індивідуального
захисту працівникам
морського та
річкового
транспорту
Укрморріч-
флот
2007-
2008
60,0
40,0
20,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Разом


440,0
100,0
120,0
130,0
50,0
40,0

Нормативно-правові та відомчі акти в галузі зв'язку та інформатизації

Перегляд Правила
безпеки при роботах
на кабельних лініях
зв'язку і
проводового
мовлення
Держзв'язку
2007-
2008
75,0
55,0
20,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Правила безпеки при
роботах на
телефонних і
телеграфних
станціях
Держзв'язку
2007-
2008
70,0
50,0
20,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Розроблення Правила
охорони праці при
спорудженні та
експлуатації
об'єктів
радіозв'язку,
радіомовлення,
телебачення,
радіорелейних ліній
передачі та
наземних
супутникових
станцій
Держзв'язку
2007-
2009
100,0
40,0
40,0
20,0
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів до
вимог чинного
законодавства
Р а з о м


245,0
145,0
80,0
20,0
-
-

Нормативно-правові та відомчі акти на метрополітенах

Перегляд: Правила
будови та
безпечної
експлуатації
ескалаторів
(ДНАОП
0,00-1,06-77)
Дніпропет-
ровський,
Харківський
метрополі-
тени
2007-
2008
60,0
45,0
15,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Правила безпеки
праці в
господарстві руху
метрополітенів
ЦМетро/4107 (НАОП
5.1.11-1.32-82)
Дніпропет-
ровський,
Харківський
метрополі-
тени
2007-
2008
60,0
45,0
15,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Правила
проходження
(проїзду) в
тунель та на
наземну дільницю
метрополітену
ЦМетро/ 4107
(НАОП
5.1.11-1.32-82)
Дніпропет-
ровський,
Харківський
метрополі-
тени
2007
35,0
35,0
-
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Правила безпеки
праці при
експлуатації,
технічному
обслуговуванні та
поточному ремонті
рухомого складу
метрополітенів
(НАОП
5.1.11-1.33-90)
Дніпропет-
ровський,
Харківський
метрополі-
тени
2009-
2010
60,0
-
-
45,0
15,0
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Інструкція про
порядок дій
робітників та
режими роботи
тунельної
вентиляції у
випадках
задимлення,
загорання або
пожежі на
метрополітені
ЦМетро/4095 (НАОП
5.1.11-05.04-82)
Дніпропет-
ровський,
Харківський
метрополі-
тени
2008
20,0
-
20,0
-
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Розроблення Норми
безоплатної
видачі
спеціального
одягу,
спеціального
взуття та інших
засобів
індивідуального
захисту
працівникам
метрополітенів
Дніпропет-
ровський,
Харківський
метрополі-
тени
2008-
2009
45,0
-
30,0
15,0
-
-
Приведення
нормативно-
правових актів
до вимог
чинного
законодавства
Р а з о м


280,0
125,0
80,0
60,0
15,0
-

Р а з о м по
розділу III:


1815,0
515,0
755,0
435,0
110,0
-

IV. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розроблення та
видання плакатів з
питань охорони
праці в
електроустановках
та на коліях
Укрзаліз-
ниця
2008-
2009
80,0
-
40,0
40,0
-
-
Пропаганда
безпечних
методів праці
Розроблення
тематики і
організація
виготовлення
відеофільмів з
питань охорони
праці
Укрзаліз-
ниця
2007-
2009
100,0
35,0
35,0
30,0

-
Пропаганда
безпечних
методів праці
Впровадження
єдиної системи
автоматизованих
робочих місць
спеціалістів з
охорони праці
згідно з вимогами
Системи управління
охороною праці
Мінтранс-
зв'язку,
Держдепар-
таменти,
Укрзаліз-
ниця,
метропо-
літени
2007-
2010
800,0
200,0
200,0
200,0
100,0
100,0
Підвищення
ефективності
системи
управління
охороною
праці,
оперативності
Р а з о м по
розділу IV:


980,0
235,0
275,0
270,0
100,0
100,0

V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Вивчення та
запозичення
позитивного досвіду
роботи РЖД РФ в
організації
навчання з питань
охорони праці
Мінтранс-
зв'язку,
Укрзалізни-
ця
2007
50,0
50,0
-
-
-
-

Вивчення та
запозичення досвіду
роботи Академії
праці і здоров'я
Німеччини (Дрезден)
з питань
психофізіологічної
реабілітації
працівників
Мінтранс-
зв'язку,
Укрзалізни-
ця
2007
150,0
150,0
-
-
-
-

Разом по
розділу V:


200,0
200,0
-
-
-
-

Разом по розділах
I-V:


5185,0
1760,0
1530,0
1180,0
395,0
320,0

Директор Департаменту
безпеки у галузі

Ю.В.Гержод