МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.06.2005 N 317

Про затвердження Положення про планово-попереджувальні ремонти портових кранів морських портів

У зв'язку із значними змінами в структурі парку портальних кранів галузі, появою нових типів кранів, зміною технічних характеристик, підвищенням вантажопідіймальності кранів, з'явились нові вимоги до системи технічного обслуговування та ремонту, змінилась структура ремонтних циклів сучасних типів кранів. Через припинення постачань нових кранів протягом 10-15 років знос існуючого парку портальних кранів галузі перевищує 95%. Вищезгадані зміни потребують нових підходів в організації технічного обслуговування та ремонту парка портальних кранів морських портів. На підставі вище викладеного, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про планово-попереджувальні ремонти портових кранів морських портів (додається) та ввести його в дію з 30 червня 2005 р.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Голодницький О.Г.) у термін до 8 липня 2005 р. довести цей наказ та Положення до відома підприємств, установ і організацій Укрморрічфлоту.

3. Вважати такими, що не застосовуються на території України:

Положення про планово-попереджувальний ремонт перевантажувальних машин морських портів, затверджене Мінморфлотом СРСР, 31.10.1975 р.

Норми часу на ремонт портальних кранів "Альбатрос", "Сокіл" РД 31.96.212-87, затверджені Мінморфлотом СРСР, 10.11.1987 р.

Норми часу на ремонт портального крану "Ганц" РД 31.96.231-88, затверджені Мінморфлотом СРСР, 30.10.1988 р.

Норми часу на ремонт портального крану "Кондор" РД 31.96.196-87, затверджені Мінморфлотом СРСР, 17.04.1987 р.

Норми часу на ремонт портальних кранів "Абус", "Альбрехт", РД 31.96.234-88, затверджені Мінморфлотом СРСР, 30.10.1988 р.

Норми часу на ремонт портальних кранів "Кіровець", збірник N 84, затверджені Мінморфлотом СРСР, 06.02.1976 р.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рябікіна П.Б.

Міністр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

17.06.2005 N 317

ПОЛОЖЕННЯ

про планово-попереджувальні ремонти портових кранів морських портів

1. Загальні положення

1.1. Положення про планово-попереджувальні ремонти портових кранів морських портів (далі - Положення про ППР) розроблено відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 11.10.2002 р. N 725 "Про оновлення і реконструкцію кранового господарства портів".

1.2. Положення про ППР є керівним документом для організації, планування і виконання ремонту, реконструкції, модернізації портових кранів.

До портових кранів відносяться крани, які зайняті в перевантажувальному процесі: портальні; мобільні; крани-перевантажувачі козлові, мостові (причальні, тилові); пневмоколісні; гусеничні; залізничні.

Дотримання Положення про ППР обов'язкове для портів, що експлуатують портові крани, для портових майстерень, заводів і підприємств, працівників науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, що виконують роботи по технічній експлуатації, ремонту, реконструкції, модернізації портових кранів морських портів.

1.3. Положення про ППР встановлює порядок виконання планово-попереджувальних ремонтів, реконструкції, модернізації портових кранів, визначає організаційні, технічні і технологічні вимоги, що забезпечують безпечну експлуатацію і оптимальні витрати на технічне обслуговування і ремонт кранів при експлуатації в період нормативного терміну, а також, після відпрацювання нормативного терміну служби.

1.4. Системою ППР передбачається проведення планових технічних обслуговувань і ремонтів після напрацювання портовим краном встановленого міжремонтного ресурсу в тисячах тонн переробленого вантажу або машино-годинах роботи через встановлений міжремонтний період, а також з урахуванням фактичного технічного стану.

Обсяг ремонтних робіт визначається за типовим складом робіт з використанням операційних і укрупнених норм часу на ремонт кранів, з уточненням фактичного зносу деталей, вузлів і систем з метою забезпечення експлуатаційного ресурсу до наступного чергового ремонту.

1.5. Положення про ППР включає наступні основні розділи:

- організаційну структуру служби механізації порту;

- категорії планово-попереджувальних ремонтів, ремонтні цикли, міжремонтні ресурси;

- норми дефектності на ремонт кранів;

- планування ремонтів, методику розрахунку річних графіків ППР;

- типовий склад робіт по операційних і укрупнених нормах трудомісткості на ремонт кранів по категоріях ремонтів і типах кранів;

- технічний нагляд, документація, облік і звітність по ремонту, реконструкції, модернізації кранів;

- вимоги безпеки при виконанні ремонтних робіт.

1.6. Нормативні посилання

ДНАОП 0.00-1.03-02
Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних крані
КНД 31.4.002-96
Правила експлуатації
підйомно-транспортного устаткування
морських портів.
РД 10-197-98
Инструкция по оценке технического состояния
болтовых и заклепочных соединений
грузоподъемных кранов.
ДБН В.2.8-11-99
Технічні вимоги до ремонту типових
пошкоджень металоконструкцій
вантажопідйомних кранів
МУ 001.03.2003
Крани портальні, крани-перевантажувачі.
Експертне обстеження. Модернізація.
Методичні вказівки.
ДБН Д.1.1-1-2000
Правила визначення вартості будівництв
ДБН Д.2.2-99
Ресурсні елементні кошторисні норми на
будівельні роботи (РЕСН)
ДБН Д.2.3-99
Ресурсні елементні кошторисні норми на
монтаж устаткування (РЕСНМО)
ДБН Д.2.4-2000
Ресурсні елементні кошторисні норми на
ремонтно-будівельні роботи (РЕСНр)
ДБН Д.2.6-2000
Ресурсні елементні кошторисні норми на
пусконалагоджувальні роботи (РЕСНпн)
ДБН Д.2.7-2000
Ресурсні кошторисні норми експлуатації
будівельних машин и механізмів (РСНЕМ)
ВБН Д.1.1-3.1-2001
Правила визначення вартості робіт по
ремонту основних фондів підприємств,
підлеглих Мінпромполітики України
ВБН Д.1.1-3.1-2001
Відомчі ресурсні кошторисні норми на
спеціальні і ремонтно-будівельні
роботи, що виконуються на підприємствах
Мінпромполітики України
ВБН Д.1.1-3.1-2001
Відомчі ресурсні кошторисні норми на
ремонт технологічного устаткування
підприємств, підлеглих Мінпромполітики
України
РД 31.96.212-87
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник Г930.
Краны портальные "Альбатрос", "Сокол".
М., ЦРИА "Морфлот", 1988, 149 стр.
РД 31.96.231-88.
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник Г930.
Кран портальный "Ганц". М., ЦРИА
"Морфлот", 1989, 246 стр.
РД 31.96.234-88
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник Г930.
Краны портальные "Абус", "Альбрехт".
М., ЦРИА "Морфлот", 1989, 239 стр.
Справочник по кранам: В 2 т. Т. 1.
Характеристики материалов и нагрузок.
Основы расчета кранов, их приводов и
металлических конструкций / В.И.Брауде,
М.М.Гохберг, И.Е.Звягин и др. М.:
Машиностроение, 1988.-536 стр.
Справочник по кранам: В 2 т. Т. 2.
Характеристики материалов и нагрузок.
Основы расчета кранов, их приводов и
металлических конструкций / В.И.Брауде,
М.М.Гохберг, И.Е.Звягин и др. М.:
Машиностроение, 1988.-559 стр.
Зубчатые передачи: Справочник /
Е.Г.Гинзбург, Н.Ф.Голованов,
Н.Т.Халебский; Л.: Машиностроение.
1980. - 416 стр.
Справочник металлиста. В 5-ти т. Т.1.
Под ред. С.А.Чернавского и
В.Ф.Решикова. М., "Машиностроение",
1976. - 768 стр.
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник N 90.
Кран портальный "Сокол"
грузоподъемностью 16 т. М., ЦРИА
"Морфлот", 1977, 164 стр.
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник N 91.
Кран портальный "Альбатрос". Одесса, ЧЦ
ПКБ, 1976, 223 стр.
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник N 80.
Кран портальный "Ганц"
грузоподъемностью 5/6 т. М., ЦРИА
"Морфлот", 1976, 152 стр.
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник N 82.
Кран портальный "Альбрехт"
грузоподъемностью 10/20 т. М., ЦРИА
"Морфлот", 1976, 175 стр.
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник N 84.
Кран портальный "Кировец"
грузоподъемностью 5/10 т. М., ЦРИА
"Морфлот", 1977, 204 стр.
Нормы времени на ремонт перегрузочных
машин морских портов. Сборник N Г930.
Кран портальный "Кондор"
грузоподъемностью 16/32/40 т. М., ЦРИА
"Морфлот", 1987, 214 стр.
Методичні рекомендації по розробці
ресурсних елементних кошторисних норм,
схвалених рішенням Науково-технічної
ради Держбуду України від 12.04.2002 р.
N 21.
Положение о планово-предупредительном
ремонте перегрузочных машин морских
портов. М. Рекламинформбюро ММФ, 1977,
275 стр.
Лист Держбуду України від 24.03.2004N 7/8-32 "Про рівень
заробітної платні на 2004 рік при
визначенні вартості будівництва,
здійснюваного із залученням бюджетних
коштів"
Лист Держбуду України від 31.03.2004 р.N 7/8-36 "Про
усереднену вартість людино-години по
розрядах робіт" з додатком.
Лист Мінпромполітики України від
17.05.2004 р. N 10/5-1-940 "Про
особливості складання кошторисної
документації на ремонтні роботи".
Лист Мінпромполітики України від
01.07.2004 р. N 10/5-1-1284 "Про рівень
заробітної платні на 2004 рік при
визначенні вартості ремонту основних
фондів підприємств" з додатком.

1.7. Терміни та визначення.

1.7.1. Ремонтний цикл - найкоротший період експлуатації крана, що повторюється, протягом якого здійснюються в певній послідовності встановлені види технічного обслуговування і ремонту.

1.7.2. Міжремонтний період - час між двома послідовно проведеними ремонтами крана.

1.7.3. Міжремонтний ресурс - напрацювання крана між двома послідовними ремонтами, виражене в тисячах тонн переробленого вантажу або машино-годинах роботи.

1.7.4. Структура ремонтного циклу - порядок проведення ремонтів і технічних обслуговувань різних категорій за ремонтний цикл.

1.7.5. Поточний ремонт - ремонт, що забезпечує працездатність крана шляхом ремонту або заміни окремих вузлів, механізмів, систем.

1.7.6. Капітальний ремонт - ремонт, що забезпечує відновлення справності і повного (або близького до повного) ресурсу крана шляхом ремонту або заміни вузлів, механізмів і систем, включаючи базові.

1.7.7. Поточний проміжний ремонт - ремонт, що забезпечує працездатність крана, який відпрацював нормативний термін експлуатації, шляхом ремонту або заміни окремих вузлів та систем, при необхідності - з обмеженням на технічні характеристики і ресурс.

1.7.8. Модернізація - внесення в конструкцію крана змін, що підвищують його технічний рівень і покращують економічні показники.

1.7.9. Реконструкція - внесення в конструкцію крана змін, що викликають зміни технічних характеристик.

1.7.10. Справний стан - стан крана, при якому він відповідає всім вимогам нормативної і (або) конструкторської (проектної) документації.

1.7.11. Несправний стан - стан крана, при якому він не відповідає хоча б одній з вимог нормативної і (або) конструкторської (проектної) документації.

1.7.12. Працездатний стан - стан крана, в якому він здатний виконувати встановлені функції, зберігаючи значення заданих параметрів в межах, встановлених нормативно-технічною документацією.

1.7.13. Непрацездатний стан - стан крана, при якому значення хоча б одного параметра, що характеризує його здатність виконувати задані функції, не відповідає вимогам нормативної і (або) конструкторської (проектної) документації.

1.7.14. Граничний стан - стан крана, при якому його подальша експлуатація недопустима або відновлення його працездатного стану економічно недоцільне.

1.7.15. Нормативно-технічна документація - державні стандарти, державні, відомчі і галузеві правила, робочі документи і проектно-конструкторська документація, що регламентують проектування, виготовлення і експлуатацію кранів.

1.7.16. Експертне обстеження - комплекс робіт по технічній діагностиці крана з метою визначення його технічного стану, можливості, доцільності, умов і термінів подальшої безпечної експлуатації.

1.7.17. Ресурс - сумарне напрацювання крана від початку його експлуатації або його відновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

1.7.18. Термін служби нормативний - календарна тривалість експлуатації до досягнення ресурсу крана.

1.7.19. Ресурс залишковий - розрахункова величина напрацювання крана до досягнення граничного стану.

1.8. Скорочення

ППР
планово-попереджувальний ремонт
ТО-1
технічне обслуговування, перше
ТО-2
технічне обслуговування, друге
П
поточний ремонт
К
капітальний ремонт
ПП
поточний проміжний ремонт
ПТУ
підйомно-транспортне устаткування
ПК
портовий кран
ІТП
інженерно-технічні працівники
МВ
методичні вказівки
ТУ
технічні умови
ЗЗЧ
змінно-запасні частини
ПМ
перевантажувальна машина
ПТЕ
Правила технічної експлуатації
ПТБ
Правила техніки безпеки
ПТМ
підйомно-транспортні машини
ВПМ
вантажопідйомні машини
ОВП
обмежувач вантажопідйомності
НД
нормативний документ
ПОР
проект організації робіт
ПСД
підприємство спільної діяльності
КБ
конструкторське бюро

2. Організаційна структура служби механізації порту

2.1. Відповідальність за організацію утримання в справному стані ПК, за організацію місцевого технічного нагляду в порту покладається на головного інженера порту, або головного механіка порту, на розсуд начальника порту.

В залежності від загальної структури порту, на розсуд начальника порту може бути введена посада заступника головного інженера по механізації.

2.2. На вантажних районах порту (комплексах) за групами підйомно-транспортних машин (ПТМ) закріплені групові механіки і групові електромеханіки, які несуть відповідальність за технічно справний стан закріплених за ними машин, структурно і з технічних питань підпорядковуються заступнику начальника району по механізації, начальнику відділу механізації порту.

2.3. З питань ремонту, реконструкції і модернізації ПК головному інженеру (заступнику головного інженера), або головному механіку порту підпорядковуються начальник відділу механізації порту, начальник ремонтних майстерень порту, служба технічного нагляду порту.

2.4. Головний інженер (заступник головного інженера) або головний механік несуть відповідальність за організацію ремонту, модернізації, реконструкції, контроль виконання вимог безпечної експлуатації ПК, організацію і проведення тендерів по вибору підрядних організацій для проведення ремонтів, реконструкції і модернізації ПК.

2.5. Начальник ремонтних майстерень порту підпорядковується головному інженеру (заступнику головного інженера) або головному механіку порту.

Обсяги ремонтних робіт, що виконуються ремонтними майстернями порту, плануються начальником відділу механізації порту, узгоджуються з головним інженером (заступником головного інженера) або головним механіком.

2.6. Головний інженер (заступник головного інженера) або головний механік здійснюють координацію ремонтних робіт ПК, що виконуються сторонніми підрядними організаціями і ремонтними майстернями порту.

2.7. Начальник відділу механізації порту несе відповідальність за: виконання п.4.3.9. ПТЕ, планування і виконання графіків ППР, модернізацій, реконструкцій ПК, організацію і контроль якості ремонтів, підготовку ремонтної документації, участь в проведенні тендерів по вибору підрядних організацій для проведення ремонтів, реконструкцій, модернізацій ПК.

2.8. Групові механіки несуть відповідальність за технічно справний стан механічної частини закріплених ПК, проведення ремонтів, реконструкцій і модернізацій, складання технічної і ремонтної документації, контроль проведення ремонтних робіт, дотримання вимог безпеки при проведенні ремонтних робіт ПК.

2.9. Групові електромеханіки несуть відповідальність за: технічно справний стан електроустаткування закріплених ПК; проведення ремонтів, реконструкцій і модернізацій; складання технічної і ремонтної документації, дефектних і ремонтних відомостей; контроль проведення ремонтних робіт; дотримання вимог безпеки при проведенні ремонтних робіт ПК.

2.10. Служба технічного нагляду порту несе відповідальність за виконання п.6. ПТЕ, здійснює нагляд за виконанням графіків ремонтів, якістю ремонтів, вимог нормативних документів при проведенні ремонтних робіт, модернізацій, реконструкцій ПК, розпоряджень органів Державного нагляду.

ІТП відповідальні по нагляду призначаються Наказом по порту з перевіркою знань і видачею відповідних посвідчень.

Періодичність перевірки знань здійснюється не рідше одного разу в три роки, в порядку, встановленому Положенням про навчання і перевірку знань, що діє в порту.

3. Категорії технічних обслуговувань і ремонтів.

3.1. У системі технічної експлуатації портових перевантажувальних машин застосовуються наступні види технічних обслуговувань і ремонтів:

3.1.1. ТО-1 - технічне обслуговування, що включає в себе всі види обслуговування ПК з періодичністю менше місяця, а саме: щомісячне, щотижневе, щодобове. Проводиться для всіх типів кранів при прийомі-передачі зміни, в період відсутності вантажних робіт, а також з виводом крана з експлуатації, але не більше ніж на 8 годин (одна денна зміна).

Перелік робіт і контрольних перевірок, що виконуються при ТО-1, уточнюється відповідно до ПТЕ і заводської інструкції з експлуатації.

3.1.2. ТО-2 - технічне обслуговування:

- для кранів з електроприводом (портальні крани, крани - перевантажувачі), проводиться з періодичністю один раз на місяць тривалістю не більш 2-х діб.

При необхідності, ТО-2 проводиться один раз в три місяці тривалістю до 40 годин (п'ять денних змін) з переліком робіт згідно ПТЕ;

- для кранів з гідростатичним (електрогідростатичним) приводом (мобільні, портально - мобільні), проводиться з періодичністю в 500 машино-годин роботи крана з переліком робіт згідно інструкції з експлуатації крана.

Для всіх типів портових кранів ТО-2 проводиться згідно квартальних графіків, які складаються груповими механіками (електромеханіками) та затверджуються начальником відділу механізації. Включає в себе перевірку технічного стану всіх вузлів і систем, заміну деталей, які швидко зношуються, а також види робіт, що входять до складу ТО-1.

Відхилення від термінів виконання ТО-2 узгоджується з начальником відділу механізації і не повинне перевищувати 5 діб.

Проведення ТО-2 реєструється у вахтовому журналі і журналі групового механіка, електромеханіка.

3.1.3. П - поточний ремонт. Застосовується для кранів з електроприводом (портальні крани, крани-перевантажувачі). Виконується згідно структури ремонтного циклу, включає ремонт або заміну окремих вузлів згідно дефектної і ремонтної відомостей, з метою забезпечення надійності і безпечної експлуатації крана.

3.1.4. К - капітальний ремонт. Застосовується для кранів з електроприводом (портальні крани, крани-перевантажувачі). Виконується згідно структури ремонтного циклу, включає ремонт або заміну вузлів і систем згідно дефектної і ремонтної відомостей, включаючи базові, з метою відновлення повного (або близького до повного) ресурсу крана.

3.1.5. ПП - поточний проміжний ремонт. Застосовується для кранів з електроприводом (портальні крани, крани-перевантажувачі), які відпрацювали нормативний термін, з метою подовження експлуатаційного ресурсу на обмежений строк, з можливим обмеженням, при необхідності, на технічні характеристики і ресурс, коли капітальний ремонт крана проводити економічно недоцільно через значне зношення вузлів і систем.

4. Планування ремонтів. Ремонтні цикли. Міжремонтні ресурси

4.1. Планування ремонтів здійснюється на наступний календарний рік з метою визначення обсягів ремонтних робіт, необхідних витрат, запасних частин, матеріалів.

З урахуванням типів кранів і технічного стану, парк портових кранів ділиться на три групи, до яких застосовуються різні системи планування технічного обслуговування і ремонту:

- портові крани з електроприводом, експлуатація яких здійснюється в межах нормативного терміну експлуатації;

- портові крани з електроприводом, що відпрацювали нормативний термін експлуатації, для яких через тривалий термін експлуатації і значний знос вузлів і систем капітальні ремонти проводити економічно недоцільно;

- портові крани з електрогідростатичним приводом і з гідростатичним приводом (мобільні і портально-мобільні крани).

4.2. Система планування ремонтів для портових кранів з електроприводом, коли експлуатація крана здійснюється в межах нормативного терміну.

4.2.1. Структура ремонтного циклу (Рц), для таких кранів наведена на схемі 4.1.

Методика розрахунку річного графіка ППР наведена у додатку 2.

                            Схема 4.1.
 0|             |K1             |K2
 |             |              |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |П1 |П2 |П3 |П4 |П5 |  |П1 |П2 |П3 |П4 |П5 |
 -------------------------------------------------------- - - - -
              Рц = 1К + 5П

4.2.2. Міжремонтні ресурси між поточними (П) і капітальними (К) ремонтами в тис. тонн переробленого вантажу і машино-годинах роботи крана наведені в додатку 3.

4.2.3. Періодичність проведення і вид ремонту визначаються структурою ремонтного циклу з урахуванням вантажопереробки в тисячах тонн вантажу або машино-годинах роботи крана, а також з урахуванням фактичного технічного стану.

Обсяги ремонтних робіт визначаються дефектною і ремонтною відомостями.

4.2.4. Типовий склад робіт на поточний і капітальний ремонти кранів, трудомісткість ремонтних робіт по операційних та укрупнених ремонтних операціях наведені у додатку 24.

4.2.5. Технічні вимоги до організації робіт по ремонту, реконструкції, модернізації кранів, технічному нагляду за ремонтом, реконструкцією, модернізацією, викладені в розділі 5.

4.2.6. Типові форми технічної документації при проведенні ремонтних робіт наведені у додатках 5-23.

4.3. Система планування ремонтів для портових кранів з електроприводом, які відпрацювали нормативний термін.

4.3.1. Планування ремонтів може здійснюватися за плановими П або К ремонтами згідно структури ремонтного циклу (п. 4.2.), коли обсяги ремонтних робіт визначаються типовим складом робіт, або за поточними проміжними (ПП) ремонтами, коли обсяги ремонтних робіт визначаються за фактичним технічним станом в результаті технічного обстеження.

ПП ремонти застосовують для кранів зі значним зносом вузлів і систем, коли капітальні ремонти проводити економічно недоцільно.

Подовження експлуатаційного ресурсу, при необхідності, здійснюється з обмеженнями на технічні характеристики (вантажопідйомність, виліт, швидкості, суміщення операцій та ін.), за висновком експертної організації.

4.3.2. Рішення про застосування ПП ремонту ухвалюється власником крана.

4.3.3. ПП ремонт може проводитися з періодичністю експертних обстежень, встановлених МУ 001.03.2003, якщо вироблення розрахункового ресурсу крана не відбулося в більш ранні терміни.

4.3.4. Обсяги ремонтних робіт при ПП визначаються ремонтною відомістю, яка складається груповим механіком (електромеханіком) з урахуванням дефектної відомості за результатами експертного обстеження.

Експертне обстеження проводиться до ремонту, з метою визначення необхідних обсягів ремонтних робіт, що забезпечують безпечну експлуатацію крана.

При оцінці обсягів ремонтних робіт перед проведенням ПП ремонту, допускається використання матеріалів планового експертного обстеження, якщо воно проводилося в термін не більше ніж три місяці.

4.3.5. Після проведення ПП ремонту проводиться експертне обстеження крана з метою визначення відповідності запланованих і фактично виконаних обсягів ремонтних робіт, які забезпечують безпечну експлуатацію крана.

4.3.6. Наднормативна експлуатація крана після ПП ремонту допускається за висновком експертної організації

Пуск крана в експлуатацію здійснюється інспектором Держнаглядохоронпраці у встановленому порядку.

4.4. Система планування ППР для портових кранів з електрогідростатичним приводом (привід крана здійснюється від електродвигуна з електроживленням від зовнішньої мережі) полягає у виконанні переліку робіт згідно інструкції з експлуатації крана при проведенні ТО-1 (в період передачі зміни) і ТО-2 (через 500 машино-годин роботи крана).

4.4.1. Система ППР заснована на виконанні при проведенні ТО-2 планових профілактичних робіт, послідовної заміни окремих компонентів, вузлів і систем крана по мірі вироблення їх нормативного ресурсу, згідно інструкції з експлуатації крана.

Додатковий контроль здійснюється за результатами діагностики вбудованої системи автоматичного контролю технічного стану вузлів і систем крана.

В наведеній структурі ремонтного циклу не планується проведення крупних ремонтів (поточних, капітальних).

Послідовна заміна компонентів здійснюється при проведенні ТО-2 протягом усього терміну експлуатації крана (20...25 років) по мірі відробітки ресурсу компонентів згідно інструкції з експлуатації.

4.4.2. Структура ремонтного циклу для кранів з електрогідростатичним приводом наведена на схемі 4.2.

                            Схема 4.2.
 Початок   |                    |Кінець
 експлуатації|                    |експлуатації
       |                    |
       |  |ТО2 |ТО2 |ТО2 |   |ТО2 |ТО2 |
       |  |   |   |  |   |   |   |
       ----------------------- - - -------------

4.4.3. Структура ремонтного циклу для порталу і механізму пересування портальних кранів з електрогідростатичним приводом відповідають вимогам п. 4.2.

4.5. Система планування ППР для портових кранів з гідростатичним приводом (привід крана від індивідуального двигуна внутрішнього згорання), структура ремонтного циклу для кранової частини відповідає п. 4.4.2., а для двигуна внутрішнього згорання наведена на схемі 4.3.

                            Схема 4.3.
      0|           |K1          |Ki
 Початок   |  |ТО2|ТО2|   |ТО2|  |ТО2|ТО2|   |ТО2|
 експлуатації|  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
       ------------- - - ------------------ - - -----

4.5.1. Система ППР для двигуна внутрішнього згорання визначається інструкцією з експлуатації. Роботи по технічному обслуговуванню виконуються в період проведення ТО-1, ТО-2.

4.5.2. Планова періодичність (додаток 3) між капітальними ремонтами двигуна складає 15000-20000 машино-годин, між ТО-2 500 машино-годин роботи крана.

Фактична потреба в капітальному ремонті двигуна визначається за результатами вбудованої і тестової систем діагностики.

5. Організація ремонту, реконструкції, модернізації. Технічний нагляд. Прийомо-здавальні випробування.

5.1. За організацію і контроль якості робіт по ремонту, реконструкції, модернізації портових кранів порту несуть відповідальність головний інженер порту (заступник головного інженера порту) або головний механік, начальник відділу механізації.

5.2. Організаційні, технічні і технологічні вимоги при проведенні ремонтів.

5.2.1. Виведення кранів в ремонт проводиться відповідно до графіка ремонту, затвердженого начальником порту, з урахуванням корегування графіка поквартально за представленням заступника начальника вантажного району по механізації.

При виведенні крана на ремонт особою, відповідальною за утримання крана в справному стані, робиться запис в журналах групового механіка, змінного механіка району і у вахтовому журналі крана.

5.2.2. Якщо технічний стан крана допускає подальшу експлуатацію то плановий ремонт може бути перенесений на інший термін.

Відстрочення ремонту проводиться на підставі акту періодичного огляду крана комісією порту з підготовкою відповідного висновку, але не більше ніж на 25% від тривалості встановленого ремонтного циклу.

Акт огляду крана з метою перенесення термінів ремонту затверджується начальником відділу механізації.

5.2.3. Обсяги робіт по плановому ремонту ПК визначаються дефектною і ремонтною відомостями.

5.2.4. Дефектна і ремонтна відомості готуються до початку ремонту:

- на поточний ремонт за один місяць;

- на капітальний ремонт за два місяці.

5.2.5. Остаточне уточнення обсягів ремонтних робіт проводиться в процесі демонтажу, розбирання і вибраковування деталей, складальних одиниць крана.

5.2.6. Перед виведенням крана в ремонт для кранів які відпрацювали нормативний термін служби, з метою визначення необхідних обсягів ремонтних робіт, рекомендується проводити експертне обстеження спеціалізованою експертною організацією або діагностичною лабораторією порту, акредитованою в установленому порядку.

Результати безрозбірних методів діагностування під час експертних обстежень використовуються при підготовці (коректуванні) ремонтних відомостей з метою зменшення обсягів ремонтних робіт за рахунок виключення з ремонтних відомостей бездефектних вузлів і систем крана.

5.2.7. Експертні обстеження кранів, які відпрацювали нормативний термін служби, перед ремонтом і після ремонту рекомендується проводити незалежною спеціалізованою експертною організацією або діагностичною лабораторією порту, акредитованою в установленому порядку.

Допускається використовування матеріалів планових експертних обстежень, якщо термін їх проведення не перевищує трьох місяців.

5.2.8. На підставі результатів періодичного огляду крана, дефектної відомості, експертного обстеження якщо воно проводилося, і типового складу ремонтних робіт груповий механік і електромеханік складають ремонтну відомість.

Комісія порту проводить огляд машини з метою уточнення ремонтної відомості.

Ремонтна відомість перевіряється і підписується комісією порту, груповим механіком і електромеханіком, інженерами відділу механізації, начальником служби технагляду, затверджується начальником відділу механізації.

5.2.9. На підставі ремонтної відомості груповим механіком і електромеханіком складається перелік змінно-запасних частин (ЗЗЧ), необхідних для ремонту, який узгоджується з відділом механізації порту.

5.2.10. Контроль якості ремонту і термінів виконання ремонтних робіт здійснюється відділом механізації порту.

Форми технічної документації по вибраковуванню, реставрації і заміні ЗЗЧ при ремонті викладені в розділі 6.

5.2.11. Після завершення ремонту, на розсуд власника крана, для кранів, які відпрацювали нормативний термін, проводиться експертне обстеження на предмет відповідності запланованих ремонтною відомістю і фактично виконаних обсягів ремонтних робіт.

5.2.12. Загальні вимоги і контроль якості ремонту портових кранів повинні відповідати вимогам п. 11 ПТЕ.

5.2.13. Організаційні і технічні вимоги, викладені в п.п. 5.2.1-5.2.12, є обов'язковими при виконанні ремонтів кранів сторонніми організаціями (генпідрядниками сторонніх організацій).

5.2.14. Виконання ремонтів кранів силами ремонтних майстерень порту.

При виконанні ремонтів кранів силами ремонтних майстерень порту пункти 5.2.6., 5.2.11. є рекомендованими, і виконуються на розсуд власника крана.

Дефектна відомість складається для визначення обсягу ремонтних робіт особами відповідальними за утримання крана в технічно справному стані за результатами експертного обстеження (якщо воно проводилося) і періодичного огляду крана.

Дефектна відомість складається груповим механіком, електромеханіком, затверджується начальником відділу механізації.

Уточнення обсягів ремонту проводиться в процесі демонтажу, розбирання окремих вузлів, вибраковування деталей.

На основі уточнених обсягів складається ремонтна відомість. Ремонтна відомість узгоджується із заступником начальника району по механізації і затверджується начальником ремонтних майстерень, підписується відповідальними особами по ремонту.

5.2.15. Прийом крана з ремонту здійснюється комісією порту, проводиться технічний огляд, складається акт приймання крана з ремонту.

Пуск крана в експлуатацію здійснюється в установленому порядку.

5.2.16. Виконання ремонтів кранів, що знаходяться в оренді або в спільній діяльності рекомендується проводити з урахуванням вимог викладених у додатку 1.

5.3. Вимоги до проведення реконструкції (модернізації) кранів.

5.3.1. Реконструкція портових кранів виконується відповідно до вимог п. 5.2. ДНАОП 0.00-1.03-02 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів",

5.3.2. Модернізація портових кранів виконується відповідно до вимог МУ 001.01-А-2003 "Крани портальні, крани-перевантажувачі. Модернізація".

5.3.3. Перед проведенням реконструкції (модернізації) проводиться експертне обстеження ПК спеціалізованою експертною організацією, з метою визначення доцільності і необхідних обсягів робіт по ремонту, реконструкції, модернізації ПК.

5.3.4. На підставі Технічного завдання "Замовника" і результатів експертного обстеження спеціалізованою експертною організацією, розробляються Технічні умови на реконструкцію (модернізацію) ПК які узгоджуються з Держнаглядохоронпраці.

5.3.5. Згідно Технічних умов на реконструкцію (модернізацію) розробляється Проект реконструкції (модернізації) ПК.

5.3.6. Згідно результатів експертного обстеження перед модернізацією і Проекту реконструкції (модернізації) ПК складається дефектна і ремонтна відомості на ремонт і реконструкцію (модернізацію) ПК.

5.3.7. Роботи по ремонту, модернізації (реконструкції) розрахункових металоконструкцій кранів виконуються згідно технічних умов ТУ 29.2-21674530-001-2003 "Конструкції вантажопідйомних кранів металеві. Капітальний ремонт.", і УК-22959884.007-2000 "Металеві конструкції портальних кранів".

На кожен вид ремонту розрахункових металоконструкцій кранів розробляється технологія ремонтних робіт.

5.3.8. Роботи по ремонту, реконструкції (модернізації) виконуються спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.

5.3.9. Форми технічної документації при проведенні ремонту, реконструкції і модернізації крана наведені в розділі 6.

5.3.10. Після виконання робіт по реконструкції (модернізації) проводиться експертне обстеження крана спеціалізованою організацією на предмет відповідності запланованих проектом і фактично виконаних обсягів робіт.

Заключення містить висновки про відповідність конструкції крана після модернізації вимогам ДНАОП 0.00-1.03-02 "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів".

5.3.11. Приймально-здавальні випробування проводяться за програмою, розробленою відповідно до ГОСТ 2.602-95, та включають проведення технічного огляду крана.

5.3.12. Після проведення реконструкції (модернізації), відповідно до переліку і обсягів виконаних робіт, в паспорт крана вносяться відомості про реконструкцію (модернізацію) або складається новий паспорт.

5.3.13. Після реконструкції крана із зміною паспортних характеристик, крани підлягають перереєстрації.

5.3.14. Рішення про введення крана в експлуатацію після реконструкції (модернізації) ухвалюється інспектором Держнаглядохоронпраці в установленому порядку (відповідно до вимог МУ 001.03-А-2003 "Крани портальні, крани-перевантажувачі. Модернізація").

5.3.15. Термін первинного експертного обстеження крана після реконструкції (модернізації) визначається спеціалізованою організацією і повинен відповідати розрахунковому залишковому ресурсу металоконструкції з урахуванням класу навантаження крана, але не більше ніж шість років.

6. Технічна документація на ремонт, реконструкцію, модернізацію

Нижче викладені основні вимоги до технічної документації при проведенні ремонту, реконструкції, модернізації. Форми технічної документації наведені в додатках 5-23.

6.1. Річний план-графік постановки кранів порту в ремонт складається не пізніше грудня місяця попереднього року і коригується поквартально.

Рекомендується застосовувати методику розрахунку графіка, яка наведена у додатку 2. Форма календарного план-графіка наведена у додатку 5.

6.2. Технічна документація, яка оформлюється перед постановкою крана в плановий ремонт (реконструкцію, модернізацію) включає наступне.

6.2.1. Акт експертного обстеження кранів, які відпрацювали нормативний термін готується спеціалізованою експертною організацією. Форма акту наведена в МУ 001.03.2003. "Крани портальні, крани-перевантажувачі. Експертне обстеження".

6.2.2. Акт періодичного огляду крана, див. додаток 6.

6.2.3. Дефектна і ремонтна відомості на ремонт крана складаються на підставі акту періодичного огляду і експертного обстеження (для кранів які відпрацювали нормативний термін), див. додатки 7, 8, п. 6.2.1.

6.2.4. Технічні умови на реконструкцію, модернізацію крана складаються спеціалізованою організацією на підставі Технічного завдання власника крана на реконструкцію (модернізацію), результатів експертного обстеження, узгоджуються з Держнаглядохоронпраці України.

Титульний лист і вимоги до підготовки технічних умов наведені у додатку 9.

6.2.5. На підставі технічних умов на ремонт реконструкцію, (модернізацію), розробляється проект реконструкції, (модернізації), а на ремонтні роботи розрахункових металоконструкцій розробляється технологія ремонтних робіт.

Форма титульного листа технології ремонту розрахункових металоконструкцій і основні вимоги до її оформлення наведена у додатку 10

6.2.6. Перед постановкою крана в ремонт, реконструкцію, модернізацію, при виконанні робіт сторонньою організацією, оформлюється проект виконання робіт, який включає план - схему робочого майданчика, де планується проводити роботи, акт передачі крана в ремонт, акт - допуск на виконання ремонтних робіт, наказ по порту про виведення крана в ремонт, реконструкцію, модернізацію, наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Форми вказаних документів наведені в додатку 11, аркуш 1-6.

6.3. При проведенні ремонтних робіт складається акт дефектації ЗЗЧ, які вибраковуються, реставруються, виготовляються або замінюються на нові по висновку ремонтної організації під контролем відділу механізації, див. додаток 12.

6.4. Для ухвалення рішення, згідно п. 6.3., проводиться карта вимірів деталей і вибраковування відповідно до норм дефектності згідно вимог додатку 4.

Приклад заповнення карти вимірів наведений у додатку 13, аркуш 1-5.

6.5. Після закінчення ремонту (реконструкції, модернізації) готується акт прийому перевантажувальної машини з ремонту з оцінкою якості ремонту і відповідності технічним умовам на ремонт:

- при проведенні ремонту силами порту, див. додаток 14;

- при проведенні ремонту сторонньою ремонтною організацією, див. додаток 15.

6.6. Залежно від характеру ремонту (металоконструкція, механізми, виготовлення розрахункових вузлів і ін.) на вимогу відділу механізації, технагляду порту або інспектора Держнаглядохоронпраці можуть бути пред'явлені нижче наведені додаткові вимоги до технічної документації по виконаних ремонтних роботах.

6.6.1. Висновок по контролю якості зварних швів, додаток 16, аркуш 1-3.

6.6.2. Паспорт кріпильного виробу, додаток 17, аркуш 1-2.

6.6.3. Протокол виконання ремонтних з'єднань на високоміцних болтах, додаток 18.

6.6.4. Акт перевірки якості технологічних властивостей електродів, додаток 19.

6.6.5. Акт додаткових випробувань матеріалів (вхідний контроль матеріалів), додаток 20.

6.6.6. Акт зовнішнього огляду і контролю геометричних параметрів зварних швів контрольних зразків, додаток 21.

6.6.7. Акт випробування зварних зразків, додаток 22.

6.6.8. Паспорт-сертифікат на виготовлений виріб (деталь), додаток 23.

7.0. Вимоги безпеки при виконанні ремонтних робіт

7.1. Загальні вимоги при виконанні ремонтних робіт

7.1.1. У портах і ремонтних підприємствах повинні бути розроблені інструкції по охороні праці по робочих спеціальностях і окремих видах робіт, які вводяться наказом начальника порту або керівником ремонтного підприємства.

7.1.2. Відповідальність за дотримання вимог безпеки в портах і на ремонтних підприємствах несуть керівники підприємств, що проводять ремонти, їх заступники і головні інженери.

7.1.3. Організація технічного обслуговування і ремонту, дотримання вимог безпеки покладається на інженерно-технічних працівників порту (відділу механізації, комплексів механізації, підрозділів механізації вантажних районів, портових майстерень, інших підрозділів порту) і ремонтних підприємств. У разі виникнення умов, що загрожують життю і здоров'ю працюючих, виконання ремонту перевантажувальної машини повинне бути припинене до вживання заходів по усуненню небезпеки.

7.1.4. Ремонт ПМ в місцях виробництва навантажувально-розвантажувальних робіт не допускається, за винятком машин, що працюють на рейкових шляхах кранів (портальні крани і ін.)

При ремонті ПМ на рейкових шляхах кранів діючого причалу, повинне бути визначене місце виконання ремонту, встановлені тупикові упори, попереджувальні сигнали (ліхтарі, прапори, написи: "Кран в ремонті", "Прохід заборонений" і ін.), а люди, зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, які працюють на суміжних ПМ, повинні бути попереджені про ремонт, що відбувається, і про встановлення забороненої зони.

Капітальний ремонт і монтаж ПМ в портах, як правило, повинні проводитися на спеціально виділених для цієї мети майданчиках. Якщо капітальний ремонт або монтаж машини необхідно провести на робочих рейкових шляхах кранів, повинні бути вжиті необхідні заходи безпеки.

7.1.5. При виконанні ремонту ПМ сторонньою організацією на території порту складається договір, в якому визначаються місце (район) виробництва робіт і відповідальність за створення безпечних умов праці. Ремонт проводиться за проектом виконання робіт.

7.1.6. При ремонті ПМ в портах і на ремонтних підприємствах - на монтаж (демонтаж) металоконструкцій, а також на переміщення великогабаритних деталей і складових частин портових кранів, перевантажувачів і машин спеціалізованих комплексів розробляють типові карти технологічного процесу з вказівкою заходів, що забезпечують безпеку виконання цих робіт.

7.1.7. Всі роботи по ремонту (монтажу) ПМ з використанням інструменту, верстатного, ковальсько-пресового і іншого устаткування повинні проводитися з виконанням вимог інструкцій по охороні праці.

Особи, відповідальні за ремонт ПМ в порту і на ремонтних підприємствах, зобов'язані видати на руки робітникам і вивісити біля відповідного устаткування загального застосування інструкції по охороні праці.

До роботи на верстатному і ковальсько-пресовому устаткуванні можуть бути допущені тільки особи, що пройшли відповідне навчання, мають посвідчення на право роботи на цьому устаткуванні і оформлені наказом по порту (підприємству).

7.1.8. Виведення ПМ на ремонт здійснюється по графіку затвердженому начальником порту, в якому повинні бути вказані: дата виведення на ремонт, категорія, терміни і місце ремонту, прізвища осіб, відповідальних за виконання ремонтних робіт.

Часткова зміна складу бригади в процесі виробництва робіт оформлюється відповідним записом в журналі групового механіка (електромеханіка), відповідального за виконання ремонту. Часткову зміну складу бригади в портових майстернях слід оформляти записом в журналі видачі завдань.

Особа, відповідальна за виробництво робіт, зобов'язана забезпечити:

- проведення відповідного інструктажу членів ремонтної бригади перед допуском до виконання робіт; час початку і закінчення робіт даної бригади повинен бути зафіксований в журналі групового механіка;

- ремонт ПМ навченим і атестованим персоналом, що має необхідні знання і достатні навики по виконанню покладених на них обов'язків і дотриманню безпеки праці, а також відповідних посвідчень;

- організацію ремонту і переміщення складових частин ПМ відповідно до вимог безпечного виконання робіт, а також виконання заходів щодо охорони праці при одночасному ремонті ПМ декількома підрозділами порту або з участю сторонніх організацій;

- виконання вимог пожежної безпеки;

- ведення і зберігання технічної і іншої документації;

7.1.9. Ремонт ПМ повинен проводитися в приміщеннях, на майданчиках (зонах ремонту), обладнаних вантажопідйомними механізмами, стендами та іншими пристосуваннями, необхідними для безпечного виконання робіт по розбиранню і збиранню складових частин машин, миттю деталей, опресовуванню, наладці, обкатці і т.ін.

Вказані зони ремонту повинні відповідати вимогам діючих технологічних, санітарних і протипожежних норм.

7.1.10. Перед ремонтом ПМ необхідно вжити заходи проти можливого зсуву її з місця, а під час ремонту вжити заходи проти падіння або перекидання її складових частин.

7.1.11. Знімати і встановлювати складові частини машин можна тільки за допомогою справного ПТУ.

7.1.12. Для переміщення деталей (складальних одиниць) вантажопідйомними машинами, керованими з підлоги, допускаються робочі, що пройшли навчання і атестацію на право управління механізмами у встановленому порядку.

7.1.13. Технічне обслуговування і ремонт електроустаткування перевантажувальних машин виконується у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1.03-02 "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів" і ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів".

7.1.13.1. У всіх випадках, коли виконання роботи пов'язане з вмиканням і відключенням електроустаткування з кабіни або з поста управління машини, виконавець робіт зобов'язаний залучати до роботи кранівника, або іншу особу, що має право на управління і кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче другої.

7.1.13.2. Технічні заходи при роботі в електроустановках, необхідно виконувати в наступній послідовності:

- виконати необхідні відключення і прийняти додаткові заходи, які перешкодять помилковій подачі напруги до місця роботи (зняти запобіжники, застосувати ізолюючі накладки в рубильнику або автоматах, встановити тимчасові огорожі, замкнути на замок відключені апарати і т.п.). При неможливості вживання вказаних додаткових заходів повинні бути від'єднані кінці живлячої лінії на щиті або безпосередньо на місці роботи;

- вивісити плакати "Не вмикати - працюють люди" і перевірити відсутність напруги на робочому місці і накласти заземлення;

- виконати контрольний розряд конденсаторів за допомогою розрядної штанги, якщо передбачається вести роботи на струмоведучих частинах відключених конденсаторів. Розрядження конденсаторної батареї необхідно виконати від наявності загальних розрядних опорів;

- після закінчення роботи прибрати робочі місця, встановити запобіжники, зняти ізолюючі накладки і тимчасові огорожі, встановити постійні огорожі виконати необхідні вмикання (без подачі напруг) і т.ін.;

- перед подачею напруг на електроустаткування зняти плакати "Не вмикати - працюють люди".

7.1.13.3. Електромеханік (виконавець робіт), що виконує електророботи, несе відповідальність за виконання технічних заходів, що забезпечують безпеку при виконанні робіт.

7.1.13.4. Роботи по ремонту виконуються відповідно до ПТЕ і ПТБ електроустановок по розпорядженню, оформленому в оперативному журналі особою, що видала розпорядження.

Список осіб з числа електротехнічного персоналу порту, що мають право давати розпорядження, затверджує головний інженер порту.

7.1.13.5. Ремонт машин з електроприводом може проводитися після відключення кабелю живлення машини від електроколонки або при вимкненому головному автоматі машини.

7.1.13.6. Організаційними заходами, що забезпечують безпеку виконання робіт при ремонті ПМ з електроприводом, є:

- запис про постановку машини в ремонт особою, відповідальною за утримання машини в справному стані, в журналі групового механіка (електромеханіка), змінного механіка і у вахтовому журналі машини;

- дозвіл на виконання ремонтних робіт особою, відповідальною за ремонт;

- щоденно допуск до роботи ремонтного персоналу особою, відповідальною за ремонт, або бригадиром;

- дозвіл на пуск в роботу ПМ особою, відповідальною за її утримання в справному стані;

- сумісна участь осіб, відповідальних за ремонт, у випробуванні механізмів машин і в пробному вмиканні електроустаткування на робочу напругу.

7.1.13.7. При призначенні відповідальними за ремонт ПМ двох осіб - роздільно по механічній і електричній частинах - всі необхідні технічні заходи виконуються ними спільно.

Після підготовки робочих місць і зняття напруги, особи, відповідальні за ремонт, виконують запис в журнал групових механіків (електромеханіків).

7.1.13.8. Продовження ремонтних робіт після пробних включень повинне виконуватися тільки при повторному знятті напруг з вивішуванням плакатів "Не вмикати-працюють люди" на відповідних місцях.

7.2. Виконання робіт на висоті

7.2.1. Верхолазними роботами вважаються всі роботи, які виконуються на висоті 5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, на яких виконуються роботи, з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, устаткування машин і механізмів при їх установці, експлуатації, монтажі і ремонті. При цьому, основним засобом оберігання робітника від падіння з висоти у всі моменти роботи і пересування є запобіжний пояс.

Конструкція, методи і періодичність випробувань запобіжного поясу повинні відповідати ГОСТ 12.4.089.

До самостійних верхолазних робіт по обслуговуванню, ремонту або фарбуванню ПМ допускаються особи (робітники і інженерно-технічні працівники) не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд відповідно до ДНАОП 0.03-4.02-94 і визнані придатними. Робітники, що вперше допускаються до верхолазних робіт, повинні протягом одного року працювати під безпосереднім наглядом досвідчених робітників, призначених наказом керівника підрозділу (підприємства), в штаті якого знаходяться ці робітники. Повторні медичні огляди проводяться не рідше одного разу на 12 місяців.

7.2.2. Робочі місця, розташовані над землею або робочим настилом на висоті 1,3 м і вище відносяться до робіт на висоті, і повинні бути огороджені. Конструкція огорож повинна надійно оберігати робітників від випадкового падіння.

При неможливості або недоцільності побудови огорож робітники повинні бути забезпечені запобіжними поясами.

Робітники і інженерно-технічні працівники при огляді, перевірці, обслуговуванні і ремонті перевантажувальних машин повинні носити захисні каски.

7.2.3. Для перенесення і зберігання інструментів, дрібних предметів слід користуватися сумками, підвішеними на плече або на пояс.

Забороняється працювати на одній вертикалі з працюючими вище.

7.2.4. Забороняється виконувати будь-які роботи на висоті в грозу, при сильному снігопаді, дощі і швидкості вітру більше 10 м/с.

7.2.5. Люльки для підйому людей повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.03-02 (Розділ 9.0., пункт 10.5.28.), і ТУ У29.2-22959884-007-2004 "Люльки для підйому працівників вантажопідйомними кранами".

Підйом людей кранами допускається у виняткових випадках за умови використання для цього спеціальних люльок (кабін) і розробки спеціалізованою організацією проекту що відображає всі заходи по забезпеченню безпеки виконання цих робіт. Проект виконання робіт підлягає в установленому порядку експертизі з питань охорони праці.

Перед роботою з люльками змінний механік або особа, відповідальна за ремонт, зобов'язаний спільно з робітником, що управляє краном, перевірити технічний стан крана, призначеного для підйому люльки. При перевірці крана повинні бути визначені: надійність роботи гальм, кінцевих і інших приладів безпеки, справність вантажних канатів і крюкової підвіски.

Особа, відповідальна за ремонт, до видачі дозволу на підйом людей в люльки повинна провести інструктаж всіх робітників по охороні праці.

Забороняється перехід робітників з металоконструкцій на люльку або навпаки.

7.2.6. Елементи металоконструкцій під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання не менше ніж двома відтяжками. Довжина відтяжок повинна забезпечувати знаходження робітників на відстані не менше 10 м по горизонталі від конструкції, що підіймається.

Забороняється залишати підняті металоконструкції в підвішеному стані під час перерви в роботі.

7.2.7. При використанні приставних драбин (для короткочасної роботи) загальна довжина (висота) їх повинна бути такою, щоб робітник міг виконувати роботу, стоячи на сходинці, що знаходиться на відстані не менше 1 м від верхнього кінця драбини.

При цьому робітник повинен закріплюватися карабіном запобіжного поясу до надійних елементів металоконструкції.

Драбини повинні відповідати ГОСТ 26887.

7.2.8. Забороняються підйом і робота працівників на прядивних петлях, сталевих канатах та інших підсобних пристосуваннях.

7.2.9. Виконувати зварювальні роботи на висоті дозволяється після вживання протипожежних заходів і заходів проти падіння розплавленого металу на людей, що працюють або проходять внизу.

7.3. Загальні вимоги безпеки при виконанні ремонтних робіт повинні відповідати вимогам нормативних документів:

- Закону України "Про охорону праці";

- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывоопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности;

- НПАОП 0.00-1.36-03 "Правила будови і безпечної експлуатації підйомників";

- ГОСТ 12.2.058-81 ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации;

- ГОСТ 12.2.071-90 ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

- ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00.-1.32.-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

- ДНАОП 0.00-5.04-95 Типові інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідйомні крани;

- ДНАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

Генеральний директор
ДО "Укрморпорт"

Григорашенко О.Г.

Додаток 1

(рекомендований)

до пункту 5.2.16

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

РЕМОНТ КРАНІВ,

що знаходяться в оренді або в спільній діяльності

1.1. Передача крана в оренду або спільну діяльність здійснюється портом на підставі Договору, відповідно до законодавства.

При передачі складається Акт приймання-передачі крана з оцінкою його технічного стану.

Технічний стан крана визначається комісією порту за участю представників "Орендаря" або Підприємства спільної діяльності (ПСД).

1.2. Умови фінансування витрат на технічне обслуговування і ремонт крана визначаються умовами договору на оренду між "Орендодавцем" і "Орендарем", або договору на спільну діяльність між Портом і ПСД.

1.3. Технічне обслуговування і ремонт крана, що знаходиться в оренді або спільній діяльності, здійснюється відповідно до вимог "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів" ДНАОП 0.00-1.03-02, "Правил технічної експлуатації підйомно-транспортного устаткування морських портів" КНД 31.4.002-96, даного Положення про ППР.

1.4. Організацію ремонту портальних кранів порту, що знаходяться в оренді або спільній діяльності, рекомендується проводити з урахуванням наступних вимог

1.4.1. Проведення планових ремонтів здійснюється після переробки краном розрахункової кількості вантажу або після напрацювання певної кількості машино-годин згідно вимог п. 5.0. даного Положення.

Планове напрацювання визначається для кранів оснащених реєстратором параметрів за свідченнями реєстратора, а для портальних кранів без реєстратора груповим інженером-механіком по вахтових журналах змінного механіка.

1.4.2. На підставі показників напрацювання кранів особою, відповідальною за технічно справний стан кранів, готуються проекти річних графіків ремонту. Проекти розглядаються інженерами відділу механізації і служби технагляду порту і складається річний план-графік ремонту кранів по кожному перевантажувальному комплексу.

1.4.3. Графіки ремонтів узгоджуються із заступником начальника порту по експлуатації, головним інженером порту (заступником головного інженера) або головним механіком, начальником відділу механізації порту, службою технагляду порту, генеральним (або виконавчим) директором і головним інженером "Орендаря" або ПСД.

Графіки ремонтів затверджуються начальником порту.

1.4.4. На підставі графіка ремонтів, затвердженого начальником порту за два місяці до дати виведення машини в ремонт, груповий механік (електромеханік) "Орендаря" або ПСД складають ремонтну відомість машини, готують перелік ЗЗЧ, необхідних для ремонту, розміщують заявку в конструкторському бюро (КБ) порту на підготовку необхідних ремонтних технологій і креслень.

Ремонтну відомість підписує груповий механік і електромеханік, головний інженер "Орендаря" або ПСД.

1.4.5. Протягом п'ятнадцяти робочих днів після надходження заявки розробляються необхідні для ремонту технології і креслення, і передаються "Замовнику".

1.4.6. З метою коректування ремонтної відомості і виключення з ремонтної відомості робіт по розбиранню і збиранню бездефектних вузлів, проводять експертне обстеження крана із застосуванням безрозбірних методів діагностики спеціалізованою експертною організацією або діагностичною лабораторією порту, акредитованою в установленому порядку.

1.4.7. Повний комплект ремонтної документації з супровідним листом "Орендар" або ПСД направляють у відділ механізації порту.

1.4.8. Протягом десяти робочих днів з моменту отримання ремонтної документації технічна комісія порту у складі інженерів відділу механізації, інженерів технагляду, групових механіків і електромеханіків проводить огляд машини з метою уточнення ремонтної відомості і наявності необхідних технологій і креслень.

Ремонтна відомість узгоджується членами технічної комісії порту і затверджується начальником відділу механізації.

1.4.9. За наявності у комісії зауважень до ремонтної документації, разом з супровідним листом і переліком зауважень, ремонтна документація направляється "Орендарю" або ПСД на доопрацювання.

1.4.10. При проведенні тендеру по вибору генерального підрядчика для проведення ремонту генеральний (або виконавчий) директор "Орендаря" або ПСД листом сповіщає начальника порту про передбачуваних учасників тендеру, що мають відповідні дозволи на ремонт портальних кранів.

1.4.11. За один місяць до майбутнього ремонту ремонтну документацію головний інженер "Орендаря" або ПСД, з супровідним листом, розсилає в ремонтні підприємства, що беруть участь в тендері.

1.4.12. Для організацій-підрядчиків, що беруть участь в тендерних відборах на ремонт, модернізацію або реконструкцію кранів, пред'являються вимоги, що забезпечують необхідну якість робіт.

Відповідно до вимог нормативних актів Держнаглядохоронпраці України (ДНАОП 0.00-1.03-02, ДНАОП 0.00-5.02-95, ДНАОП 0.00-1.16-96z0262-96 підприємствам необхідно мати дозволи Держнаглядохоронпраці на основні види робіт: монтаж, демонтаж кранів; ремонт розрахункових металоконструкцій із застосуванням зварювання; розробку технології ремонту розрахункових металоконструкцій і технології монтажно-демонтажних робіт; контроль якості зварювання. А також мати атестованих фахівців для виконання зварювання на розрахункових металоконструкціях, приладове і методичне забезпечення для контролю якості зварювання, виробничі потужності, практичний досвід по виконанню ремонтів і модернізації кранів.

1.4.13. Підприємства, що беруть участь в тендерному відборі по вибору генерального підрядчика для ремонту крана, протягом календарного тижня з дня отримання запиту направляють свої пропозиції "Орендарю" або ПСД. "Орендар" протягом п'яти робочих днів, за участю головного інженера порту (заступника головного інженера порту) або головного механіка, начальника відділу механізації, проводить тендер по вибору генерального підрядчика для проведення ремонту.

1.4.14. Після укладення договору на ремонт видається наказ "Орендаря" або ПСД про виведення крана в ремонт і призначається особа, відповідальна за ремонт. Протягом трьох робочих днів ремонтне підприємство готує Проект виконання робіт, акт-допуск для виконання робіт на території діючого підприємства і графік виконання ремонтних робіт.

Передача крана в ремонт оформляється двостороннім актом. Акт затверджує начальник відділу механізації порту.

1.4.15. Виконання ремонтних робіт організується груповим механіком і електромеханіком "Орендаря" або ПСД, контролюється відділом механізації порту і службою технагляду порту.

Після проведення ремонту "Орендар" або ПСД проводить експертне обстеження крана на предмет відповідності запланованих і фактично виконаних обсягів ремонтних робіт.

Кран після ремонту приймає спільна комісія порту і "Орендаря" або ПСД, складається Акт приймання машини з ремонту і двосторонній акт передачі машини після ремонту. Обидва акти затверджуються начальником відділу механізації порту. Після затвердження актів кран вводиться в експлуатацію наказом "Орендаря" або ПСД.

1.4.16. "Орендодавець" здійснює контроль за якістю і необхідним обсягом ремонтних робіт.

1.4.17. Проведення тендерів по вибору підрядних організацій для виконання ремонтних робіт, здійснюється "Орендарем" з узгодженням з "Орендодавцем" результатів тендеру по вибору генерального підрядчика з метою контролю за якістю ремонту і виконання необхідного обсягу ремонтних робіт, що виконуються на крані, відповідно до вимог ПТЕ.

Додаток 2

(рекомендований)

до пункту 4.2.1

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

МЕТОДИКА

розрахунку річного графіка ППР ( va317650-05 )

Додаток 3

(обов'язковий)

до пункту 4.2.2.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

Міжремонтні ресурси портових кранів

Тип крана,
перевантажувача
Номінальна
вантажо-
підйом-
ність,
тонн
Одиниця
вимірювання
Вид перевантажуваного вантажу
Штучний, лісовий
при роботі крюком
Навалювальний
Лісовий при
роботі грейфєром
Вид ремонту
П
К
П
К
П
К
Напрацювання
Портальний та
напівпортальний

урівноваженою
стрілою)
до 3,2 вкл.
тис.тонн
90-100
540-600
145-175
870-1050
-
-
машино-годин
4165
25000
2500
15000
-
-
5-6
тис.тонн
140-150
840-900
210-290
1260-1740
160-210
960-1260
машино-годин
4165
25000
2700
16200
3000
18000
7-7,5
тис.тонн
155-175
930-1050
340-415
2040-2490
160-210
960-1260
машино-годин
4165
25000
2450
14700
3000
18000
10
тис.тонн
185-205
1080-1230
470-590
2820-3540
210-270
1260-1620
машино-годин
4165
25000
2400
14400
3000
18000
10-16
тис.тонн
225-255
1350-1530
590-750
3540-4500
250-320
1500-1980
машино-годин
4165
25000
2350
14100
3000
18000
16-25
тис.тонн
250-280
1500-1680
750-825
4500-4950
320-350
1920-2100
машино-годин
4165
25000
2400
14400
3000
18000
25-40
тис.тонн
250-280
1500-1680
750-825
4500-4950
320-350
1920-2100
машино-годин
4165
25000
2400
14400
3000
18000
понад 40
тис.тонн
250-280
1500-1680
750-825
4500-4950
320-350
1920-2100
машино-годин
4165
25000
2400
14400
3000
18000
Мобільний,
мобільний на
порталі
3,2-100
тис.тонн
-
-
-
-
-
-
машино-годин
-
-
-
-
-
-
напрацювання
на ремонт
двигуна
внутрішнього
згорання,
машино-годин
-
15000-20000
-
15000-20000
-
15000-20000
Контейнерний
причальний
-
тис.тонн
1200-1220
7200-7320
машино-годин
2200
13200
Козловий
-
тис.тонн
180-200
1080-1200
машино-годин
2000
12000
Гусеничний
до 5
включно
тис.тонн
70-90
420-540
125-150
750-900
-
-
машино-годин
2100
12600
2100
12600
-
-
понад 5
тис.тонн
100-125
600-750
185-220
1100-1320
-
-
машино-годин
2100
12600
2100
12600
-
-
Залізничний
до 5
включно
тис.тонн
55-85
330-510
115-140
690-840
-
-
машино-годин
1800
10800
1800
10800
-
-
понад 5
тис.тонн
70-100
420-600
160-190
960-1140
-
-
машино-годин
1800
10800
1800
10800
-
-
Автомобільний і
пневмоколісний
до 5
включно
тис.тонн
50-70
300-420
95-125
570-750
-
-
машино-годин
1500
9000
1500
9000
-
-
6-10
тис.тонн
60-90
360-540
145-180
870-1080
-
-
машино-годин
1500
9000
1500
9000
-
-
понад 10
тис.тонн
90-120
540-720
210-265
1260-1590
-
-
машино-годин
1500
9000
1500
9000
-
-
Мостовий
5
тис.тонн
60-70
360-420
95-100
570-660
-
-
машино-годин
2400
14400
1580
9480
-
-
10
тис.тонн
80-90
480-540
160-190
960-1140
-
-
машино-годин
2660
15960
1330
7980
-
-

Примітки:

1. При роботі кранів на перевантаженні різних вантажів періодичність ремонту встановлюють як суму напрацювань на різних видах вантажів з урахуванням міжремонтного ресурсу, встановленого в додатку З

2. При систематичному перевищенні напрацювання на ремонт, портам дозволяється встановлювати місцеве вище напрацювання.

3. Для кранів, що перенавантажують хімічно активні вантажі, міжремонтний ресурс по додатку 3. приймається з коефіцієнтом 0,8.

4. Для кранів, що перенавантажують вантажі з насипною масою 0,75 т/куб.м і менш, міжремонтний ресурс по додатку З приймається з коефіцієнтом 0,85.

5. Міжремонтний ресурс встановлений для перевантажувальних машин, що знаходяться в експлуатації менше 50% терміну амортизації і не проходять капітального ремонту. Для інших машин міжремонтний ресурс приймається за даними додатку 3 з коефіцієнтом 0,75.

Додаток 4

(обов'язковий)

до пункту 6.4.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

НОРМИ

дефектності на ремонт портових кранів по металоконструкції, механізмах і електроустаткуванню.

4.1 Металоконструкція кранів.

Металоконструкція кранів підлягає ремонту за наявності наступних дефектів:

- тріщини в зварних швах, в основному металі;

- дефекти пакетів болтових і заклепувальних з'єднань, п.4.2; 4.3.

- відхилення форми основних елементів металоконструкції кранів, п.4.4.

- знос шарнірних з'єднань, п.4.5.

- корозійне пошкодження елементів металоконструкції, п.4.6.

- розшарування металу несучих елементів металоконструкції;

- механічні локальні і загальні пошкодження несучих елементів металоконструкції, п.4.4.

4.2 Болтові з'єднання.

Болтові з'єднання підлягають ремонту за наявності наступних дефектів:

- ослаблення болтового з'єднання;

- рухливість в пакеті болтового з'єднання;

- щілиста розпираюча корозія в пакетах болтового з'єднання;

- тріщини і деформації болтів, зминання граней під ключ;

- механічний знос головок болтів, гайок більше 10% початкового розміру;

- корозійне пошкодження головок болтів, гайок більше 10% початкового розміру;

- корозійне пошкодження гладкої циліндрової частини болтів;

- установка болтів із зниженою міцністю;

- зменшення моменту затягування болтів нижче значень приведених у вказівках заводу-виробника, або, за відсутності таких вказівок, керуватися даними вказаними в табл. 4.2.1 і табл. 4.2.2;

- зазор між деталями болтового пакету, що сполучаються, більше 0,3 мм на глибині більше 20 мм;

- розгерметизація пакету.

Таблиця 4.2.1 - момент затягування і механічні властивості болтів по ГОСТ 7798-70; 7805-70; 15588-90 згідно технічних вимог ГОСТ 1759-87

Клас
міц-
ності
Мінімальна
межа
міцності
на
розтягу-
вання
дельта ,
у
кгс/кв.см
Мінімальна
межа
текучості
дельта ,
т
кгс/кв.см
Болт
М8
М10
М12
М16
М20
М24
М30
М36
М42
М48
Момент затягування болта, кгс.м
3.6
34
20
0,9
1,3
2,5
7,5
14
25
50
85
140
210
4.6
40
24
1,1
1,6
3
9
17
30
60
105
165
250
4.8
40
32
1,5
2,2
4
12
23
40
80
140
225
335
5.6
50
30
1,4
2
3,7
11
22
38
75
130
210
315
5.8
50
40
1,9
2,7
5
15
29
50
100
175
280
420
6.6
60
36
1,7
2,4
4,5
13
26
45
90
155
250
380
6.8
60
48
2,3
3,2
6
18
35
60
120
210
335
505
6.9
60
54
2,5
3,6
6,7
20
39
65
135
235
375
570
8.8
80
64
2,6
3,8
7
21
4,1
70
140
245
390
590
10.9
100
90
3,7
5,3
10
29
55
100
200
340
550
830
12.9
120
108
4,5
6,4
12
35
70
120
235
410
660
990
14.9
140
126
5,2
7,4
14
41
80
135
275
480
770
1160

Таблиця 4.2.2 - момент затягування високоміцних болтів по ГОСТ 22353-77

Діаметр болта,
мм
Зусилля
натягнення
болта, кН (тс)
Крутний момент, Н.м (кгс.м)
К = 0,14
К = 0,19
16
120
(12)
270
(27)
370
(37)
18
150
(15)
370
(37)
510
(51)
20
190
(19)
530
(53)
710
(71)
22
230
(23)
720
(72)
970
(97)
24
270
(27)
910
(91)
1240
(124)
27
350
(35)
1300
(130)
1800
(180)

де К- коефіцієнт закручування болтів

К = 0,19 - для всіх густих мастил, окрім тих, що містять дисульфід молібдену;

К = 0,14 - для мастил, що містять дисульфід молібдену.

4.3 Заклепувальні з'єднання.

Пакети заклепувальних з'єднань підлягають ремонту за наявності наступних дефектів:

- ослаблення або обрив окремих заклепок;

- взаємне переміщення елементів заклепувального пакету, що сполучаються;

- щілиста розпираюча корозія в пакетах заклепувального з'єднання;

- тріщини в перемичках між отворами елементів заклепувального з'єднання, що сполучаються;

- механічний знос головок заклепок більше 10% початкового розміру;

- корозійне пошкодження головок заклепок більше 10% початкового розміру.

4.4 Граничні значення деформацій розрахункових елементів металоконструкції кранів.

Металоконструкція крана вимагає проведення ремонтних робіт при відхиленнях форми основних елементів металоконструкції більш допустимих значень, вказаних в табл. 4.4.1.

Таблиця 4.4.1 - граничні значення відхилень форми основних елементів металоконструкції

4.5 Шарнірні з'єднання.

Шарнірні з'єднання підлягають ремонту за наявності наступних дефектів:

- знос в шарнірних з'єднаннях стріловидних систем кранів більш допустимого значення, вказаного в табл. 4.5.1;

- знос в шарнірних з'єднаннях перевантажувачів більш допустимого значення, вказаного в табл. 4.5.2;

- знос дистанційних кілець шарнірів більше 30% їх початкової товщини;

- тріщини, викришування антифрикційних втулок;

- ослаблення кріплення антифрикційної втулки в корпусі.

Таблиця 4.5.1 - гранично допустимі зазори в шарнірних з'єднаннях стріловидних систем кранів, мм

NN
пп.
Найменування
підшипника
Номінальний діаметр, мм
30-50
50-80
80-120
120-180
180-260
Гранично допустимий зазор в
з'єднанні, мм
1
Нерухомі з'єднання шарнірів стріловидної системи портальних кранів, вісь-опора осі (щока)
Шарніри елементів урівноважених стріловидних систем ("хоботстріла", "хоботвідтяжка", "тяга коромисластріла" і ін.)
1,0
1,2
1,3
1,5
1,7
Шарніри основи стріли (п'яти стріли)
2,0
2,4
2,6
3,0
3,4
2
Рухомі з'єднання шарнірів, "вісь-втулка"
1,8
2,5
3,2
3,6
4,0
3
Сумарний знос рухомого і нерухомого з'єднання в шарнірі
1,8
2,5
3,2
3,6
4,0

Таблиця 4.5.2 - гранично допустимі зазори в шарнірних з'єднаннях перевантажувачів, мм

NN
пп.
Найменування підшипника
Номінальний діаметр, мм
30-50
50-80
80-120
120-180
180-260
Гранично допустимий зазор в
з'єднанні, мм
1
Нерухомі з'єднання шарнірів стріловидної системи портальних кранів, вісь-опора осі (щока)
Шарніри балок порталів, шарніри підйомних консолей
1,0
1,2
1,3
1,5
1,7
Шарніри відтяжок консолей
2,0
2,4
2,6
3,0
3,4
2
Рухомі з'єднання шарнірів, "вісь-втулка"
1,8
2,5
3,2
3,6
4,0
3
Сумарний знос рухомого і нерухомого з'єднання в шарнірі
1,8
2,5
3,2
3,6
4,0

4.6 Корозійне пошкодження металоконструкції кранів.

Металоконструкція кранів підлягає ремонту за наявності корозійних пошкоджень:

- загальне рівномірне корозійне пошкодження (атмосферне, суцільне, хімічне) більше 10% початкової товщини металу елементу металоконструкції, який прокородував;

- локальне корозійне пошкодження:

- язвенне корозійне пошкодження більше 20% початкової товщини металу елементу металоконструкції, який прокородував;

- місцеве (лінійне) корозійне пошкодження більше 10% початкової товщини металу елементу металоконструкції, який прокородував.

4.7. Підшипники ковзання.

Підшипники ковзання підлягають ремонту у випадках:

- збільшення зазору "втулка-вісь", внаслідок зносу, більше допустимого значення, вказаного в табл. 4.7.1;

- наявність тріщин і викришування антифрикційних втулок;

- ослаблення кріплення антифрикційної втулки в корпусі.

Таблиця 4.7.1 - гранично допустимі зазори в підшипниках ковзання, мм

NN
пп.
Найменування підшипника
Номінальний діаметр, мм
30-50
50-80
80-120
120-180
180-260
Установочний зазор, мм
0,15
0,18
0,21
0,245
0,285
Гранично допустимий зазор
в експлуатації, мм
1
Втулки підшипників відкритих конічних передач і редукторів
0,3
0,5
0,6
0,8
1,0
2
Втулки підшипників валів відкритих передач, що працюють при знакозмінному навантаженні і вільно сидячих зубчатих коліс; втулки підшипників кривошипів механізмів вильоту, втулки карданних з'єднань валів
0,6
1,0
1,2
1,4
1,6
3
Втулки центральних осей крана (баллерів)
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
4
Втулки барабанів
0,9
1,3
1,6
1,8
2,5
5
Втулки ходових коліс механізму пересування і повороту крана
1,2
1,5
2,0
2,4
3,0
6
Направляючі втулки демпферів зубчатих рейок (поворотно-поступальні шарніри)
1,5
2,0
2,4
3,2
3,6
7
Втулки канатних блоків, катків механізму повороту; втулки шарнірів балансирів візків пересування
1,8
2,5
3,2
3,6
4,0
8
Втулки шарнірів стріловидної системи
1,8
2,5
3,2
3,6
4,0

4.8 Підшипники кочення.

Підшипники кочення вибраковуються за наявності наступних дефектів:

- тріщини кілець, руйнування сепаратора;

- незадовільне обертання, заїдання підшипника при провертанні;

- корозія на доріжках кочення кілець, тілах кочення підшипника у вигляді раковин;

- втомне викришування на тілах кочення, доріжках кочення кілець підшипника;

- кольори побежалості на тілах кочення, кільцях підшипника;

- радіальний зазор в підшипнику більше допустимого значення вказаного в табл. 4.8.1;

- осьовий зазор в підшипнику більше допустимого значення вказаного в табл. 4.8.2;

- невідповідність натягу і зазорів з'єднань "вал-кільце" і "кільце-корпус підшипника" значенням, що допускаються при зношуванні з'єднань див. табл. 4.8.3 і табл. 4.8.4;

- рівень ударних імпульсів в підшипниковому вузлі перевищує допустиме значення вказане в табл. 4.8.5.

Таблиця 4.8.1 - величина радіального зазору в підшипниках кочення, мм

NN пп.
Діаметр шийки валу, мм
Допустимий радіальний зазор, мм
1
20-30
0,10
2
35-50
0,15
3
50-80
0,20
4
85-120
0,25
5
125-170
0,30
6
175-230
0,35
7
235-300
0,40
8
305-380
0,45
9
385-470
0,50
10
475-570
0,55
11
575-680
0,60

NN
пп
Внутрішній
діаметр
підшипника,
мм
Тип підшипника
Конічний
Радіально
упорний
Подвійний упорний
Легка
серія
Легка
широка,
середня і
середня
широка
серії
Легка
серія
Легка
широка,
середня і
середня
широка
серії
Легка
серія
Середня і
важка
серії
1
До 30
0,03-0,10
0,04-0,11
0,02-0,06
0,03-0,09
0,03-0,08
0,05-0,11
2
30-50
0,04-0,11
0,05-0,13
0,03-0,09
0,04-0,10
0,04-0,10
0,06-0,12
3
50-80
0,05-0,13
0,06-0,15
0,04-0,10
0,05-0,12
0,05-0,12
0,07-0,14
4
80-120
0,08-0,15
0,07-0,18
0,05-0,12
0,06-0,15
0,08-0,15
0,10-0,18
5
120-180
0,10-0,20
0,20-0,30
0,08-0,15
0,10-0,20
---
---

Таблиця 4.8.3 - натяги і зазори з'єднань "вал-кільця підшипників кочення", граничні по прийнятому полю допуску вала, що допускаються при зношуванні з'єднання, мкм

NN
пп.
Номінальні
діаметри
внутрішніх
кілець, мм
т (Т )
6 п
h (С )
6 п
g (Д )
6 п
Граничні
натяги
Натяги,
що допус-
каються
Граничні
зазори і
натяги
Зазори,
що допус-
каються
Граничні
зазори і
натяги
Зазори,
що допус-
каються
1
30-50
-10 -40
0
+15 -10
+20
+25 -5
+50
2
50-80
-10 -45
+20 -15
+30 -5
3
80-120
-15 -55
-5
+20 -20
+40
+35 -10
+70
4
120-180
-15 -65
+25 -25
+40 -10
5
180-250
-20 -80
+30 -30
+50
+45 -15
+90
6
250-315
-20 -90
+30 -35
+50 -20
Примітки.
1. Значення граничних зазорів і натягів закруглені до 5 мкм.
2. Зазори дані із знаком "+", натяги - із знаком "-".

Таблиця 4.8.4 - натяги і зазори з'єднань "кільце-корпус підшипників кочення", граничні по прийнятому полю допуску корпусу, що допускаються при зношуванні з'єднання, мкм

NN
пп.
Номінальні
діаметри
зовнішніх
кілець, мм
M (Т )
7 п
H (С )
7 п
G (Д )
7 п
Граничні
натяги
Натяги,
що допус-
каються
Граничні
зазори і
натяги
Зазори,
що допус-
каються
Граничні
зазори
Зазори,
що допус-
каються
1
30-50
-15 -30
0
0 +45
+50
+30 +10
+60
2
50-80
-15 -35
0 +50
+70
+60 +10
+90
3
80-120
-20 -40
0
0 +60
+70 +15
4
120-180
-25 -40
0 +65
+90
+80 +15
+120
5
180-250
-30 -45
0 +80
+90 +15
6
250-315
-35 -50
0 +90
+110
+105 +20
+150
7
315-400
-40 -60
0
0 +100
+115 +20
Примітки.
1. Значення граничних зазорів і натягів закруглені до 5 мкм.
2. Зазори дані із знаком "+", натяги - із знаком "-".

Таблиця 4.8.5 - бракування підшипників кочення по величині ударних імпульсів

dD
N
dB < 35
N
dB > 35
N
Висновок
Допускається
Не допускається

---------------

   * dB = dB - dB абсолютна величина ударних імпульсів, dB
     N   m   c

де,

dB - максимальне значення ударних імпульсів підшипника, dB;

    m
   dB - граничне значення ударних імпульсів підшипника, dB
    c

4.9 Вали і осі.

Вали і осі підлягають ремонту у випадках:

- механічних пошкоджень (поломка, тріщини будь-яких розмірів і напрямів; знос, зминання задирки, вм'ятини і риски на робочих шийках валів і осей);

- зносу посадочних поверхонь валів і осей встановлених на підшипниках ковзання більш допустимих значень вказаних в табл. 4.9.1;

- пропилювання канатами осей блоків;

- залишкової деформації від прогинання і сил скручування більше допустимих значень вказаних, в табл. 4.9.2;

- зсуву, зминання , обломів шліців;

- зсуву, зминання бічних поверхонь шпоночних пазів;

- ослаблення посадок напівмуфт, зубчатих коліс

Таблиця 4.9.1 - ганичний знос (ДЕЛЬТА) осей і валів, встановлених на підшипниках ковзання, мм

N
пп
Призначення осей і валів
Номінальний діаметр, мм
20-50
50-80
80-120
120-180
180-200
1
Для зубчатих коліс і барабанів
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0
2
Для ходових коліс і опорних роликів механізмів повороту, пересування
0,5
0,7
1,0
1,2
1,4
3
Осі канатних блоків і пальці стріловидних шарнірів
0,5
0,7
1,0
1,2
1,4

Таблиця 4.9.2 - гранично допустиме прогинання вала, мм

Частота обертання вала, об/хв
Допустиме прогинання вала, мм
На 1 м
На всю довжину
Більше 500
0,10
0,20
Менше 500
0,15
0,30

4.10 Отвори під нерухомі осі і пальці.

Отвори в металевих конструкціях, що несуть нерухомі осі, підлягають відновленню до первинних розмірів, якщо в результаті зносу зазори в з'єднаннях перевищують допустимі значення, вказані в табл. 4.10.1

Таблиця 4.10.1 - гранично допустимий знос отворів в елементах металевих конструкцій, що несуть нерухомі, малорухливі (що гойдаються) осі, мм

NN
пп.
Місцезнаходження
і призначення
отвору
Установочний зазор незношеної пари, мм
Збільшення діаметру розробленого отвору проти
номіналу, мм
Гранично допустимий зазор, мм
Номінальний діаметр, мм
30-50
50-80
80-120
120-180
180-260
1
- в рамах і станинах
зубчатих коліс і
барабанів, що вільно
сидять;
- в рамах ходових
візків осей коліс і
балансирів механізмів
повороту;
- в рамах осей
ходових коліс
механізмів
пересування,
зв'язаних
кінематично.
0,032-0,27
0,5
0,6
0,04-0,32
0,6
0,7
0,05-0,37
0,7
0,8
0,06-0,425
0,8
0,9
0,075-0,495
0,9
1,0
2
- в провушинах
шарнірів елементів
урівноважених
стріловидних систем;
- в обоймах і
сепараторах катків
поворотного круга;
- в рамах і
кронштейнах
поворотних візків
осей катків і
балансирів механізмів
повороту;
- в провушинах
шарнірів "зубчата
рейка-стріла",
шарнірів підйомних
консолей;
- в рамі поворотної
частини крана і
колоні фіксуючі
положення корпуса
колонки зірочки
цевочного вінця і
вал-шестерні
відкритої зубчатої
передачі;
- в балансирах і в
поворотних колонках
ходових візків
механізмів
пересування;
- в рамах осей
ходових коліс
механізмів
пересування не
зв'язаних
кінематично;
- в рамах осей
опорних і притискних
роликів направляючих
пристроїв зубчатих
рейок (кремальер);
- в рамі порталу яка
фіксує положення
центральної осі
(баллера) крана.
0,032-0,27
0,8
1,0
0,04-0,32
1,0
1,2
0,05-0,37
1,2
1,3
0,06-0,425
1,3
1,5
0,075-0,495
1,5
1,7
3
- в рамках демпферів
механізму повороту і
в їх кріпленні до
колони;
- в провушинах
кріплення осей
направляючих роликів
рухомих противаг
стріловидних систем і
противаг натяжних
пристроїв силового
кабелю;
- в щоках крюкової
підвіски напівосей
траверси крюка.
0,032-0,27
1,3
1,6
0,04-0,32
1,6
1,8
0,05-0,37
1,8
2,0
0,06-0,425
2,0
2,2
0,075-0,495
2,2
2,4
4
- в провушинах
шарнірів основ стріл
(п'ята стріл);
- в шарнірах
кріплення платформи
машинного відділення
до колони;
- в провушинах
шарнірів відтяжок
консолей
перевантажувачів;
- в щоках блокових
обойм, сережок і тяги
поліспастів, канатних
блоків;
- в провушинах
шарнірних кріплень
балок порталів;
- в провушинах
канатопідтримуючих і
канатопритискних
роликів барабанів;
- в провушинах
обмежувачів сходу
канатів з блоків.
0,032-0,27
1,6
2,0
0,04-0,32
2,0
2,4
0,05-0,37
2,4
2,6
0,06-0,425
2,6
3,0
0,075-0,495
3,0
3,4

4.11 Шпоночні і шліцеві з'єднання.

Шпоночні і шліцеві з'єднання підлягають ремонту у випадках:

- появи стуку в з'єднанні при роботі;

- наявності бічного зазору в шпоночному з'єднанні;

- наявність зсуву, зминання бічних поверхонь шпоночних пазів, шпонок, шліців;

- максимальний зазор (між верхньою гранню шпонки, шліца і пазом маточини) в з'єднанні більше 1,5% номінальної ширини шпонки, шліца.

4.12 Передачі зубчасті.

Зубчасті колеса циліндрових і конічних передач механізмів крана підлягають вибраковуванню за наявності наступних дефектів:

- тріщини будь-яких розмірів в основі зуба, в спицях або на маточині;

- знос зубів зубчастих коліс по товщині більше допустимих значень вказаних в табл. 4.12.1;

- зниження величини плями контакту менше значень вказаних в табл. 4.12.2;

- прогресуючий піттінг на площі, що займають дефекти, більше 30% робочої ділянки зуба, при глибині язвин більше 5% номінальної товщини зуба;

- знос головки зуба по товщині більше 0,2 модулів передачі;

- ослаблення посадки зубчастого вінця бандажованого колеса;

- перекіс і непаралельність осей зубчастої передачі, більше величин вказаних в заводській інструкції.

Таблиця 4.12.1 - норми зносу зубів зубчастих коліс по товщині, %

NN
пп.
Місце установки передачі
Допустимий знос, % від
початкової товщини по
хорді ділильного кола
1
Механізми підйому і зміни вильоту
15
2
Зубчасті колеса редукторів повороту і
пересування
25
3
Відкриті передачі механізмів повороту
і пересування
30

Таблиця 4.12.2 - величина плями контакту в зубчастій передачі, %

NN
пп.
Тип передачі
Клас точності
7
8
9
10
1.
Циліндрові передачі:
по висоті зуба
по довжині зуба

45
60

40
50

30
40

25
30
2.
Конічні передачі:
по висоті зуба
по довжині зуба

65
60

55
50

55
50

45
40
3.
Рейкові передачі:
по висоті зуба
по довжині зуба

45
60

30
40

25
35

20
25

4.13 Передачі черв'ячні і глобоїдні.

Передачі черв'ячні і глобоїдні підлягають вибраковуванню за наявності наступних дефектів:

- тріщини будь-яких розмірів і розташування в зубах черв'ячного колеса і витках черв'яка;

- знос зубів черв'ячного колеса і (або) витків черв'яка черв'ячної передачі більш гранично допустимого, розрахованого по формулі

              ДЕЛЬТА = C.m

де С - коефіцієнт визначуваний по табл. 4.13.1;

m - модуль передачі, мм;

- зниження величини плями контакту менше значень вказаних в табл. 4.13.2;

- знос зубів глобоїдної передачі більше значень вказаних в табл. 4.13.3;

- зміщення плями контакту щодо осі симетрії, що перпендикулярна осі обертання черв'ячного колеса;

- прогресуючий піттінг робочої поверхні черв'ячної пари;

- ослаблення посадки вінця черв'ячного колеса;

- осьове переміщення черв'яка більш 0,2 мм;

- перекіс осей черв'ячної передачі більш 0,15 мм на 1000 мм довжини валу черв'яка;

- провертання, при застопореному колесі, черв'яка на кут:

для однозаходного черв'яка: альфа > 8-10 град.

для багатозаходного черв'яка альфа > 4-6 град.

Таблиця 4.13.1 - значення коефіцієнта С

Модуль m, мм
1,0-3,5
3,5-5,0
5,0-10,0 |більше 10,0
Значення
коефіцієнта С
0,11-0,085
0,080-0,070
0,065-0,045|0,040-0,030
|

Таблиця 4.13.2 - величина плями контакту в зубчастій передачі, %

Найменування параметра
Клас точності
7
8
9
Величина плями контакту, %
по висоті зуба
по довжині зуба

60
65

60
50

50
35

Таблиця 4.13.3 - величина зносу зубів глобоїдних передач, %

Модуль m, мм
1,0-3,5
4,0-6,0
10,0-12,0
більше 12,0
Величина зносу
10,6-8,3
8,1-6,5
4,6-4,0
4,0

4.14 Передачі цевочні.

Передачі цевочні підлягають вибраковуванню за наявності наступних дефектів:

- ослаблення кріплення цевок;

- знос цевок і зубів зірочок більш значень вказаних в табл. 4.14.1;

- відхилення кроку двох сусідніх цевок не повинні перевищувати значення вказані в табл. 4.14.2,

            ДЕЛЬТА = А - А
               1  i  0
   де А  - фактична відстань між однойменними точками двох
     i
цевок;

А - паспортна відстань між однойменними точками двох цевок.

   0

- сумарне відхилення кроку на шести цевках не повинні перевищувати значення вказані в табл. 4.14.2,

                 5
            ДЕЛЬТА = E А - В,
               2  1 i
   де В = А - паспортна відстань між однойменними точками шести
       0
цевок;
   5

E А - фактична відстань між однойменними точками шести цевок;

   1 i

E - знак суми.

Таблиця 4.14.1 - норми зносу цевок і зубів зірочок цевочних передач по товщині, %

NN
пп.
Місце установки передачі
Допустимий знос, % від початкової
товщини по хорді ділильного кола
1
Механізми зміни вильоту
15
2
Механізми повороту
30

Таблиця 4.14.2 - граничні відхилення кроку цевочних передач

NN пп.
Місце установки передачі
ДЕЛЬТА
1
ДЕЛЬТА
2
1
Механізми зміни вильоту
+- 0,5
+- 0,75
2
Механізми повороту
+- 1,0
+- 1,5

4.15 Гальма.

Гальмо підлягає ремонту (заміні) за наявності наступних дефектів:

- не забезпечується ефективність гальмування: збільшення або зменшення гальмівного шляху проти паспортного значення;

- мінімальна відстань між гальмівною обкладкою і гальмівним шківом при повному розгальмовуванні менш 0,20 мм (0,25 мм - для стрічкових гальм);

- максимальна відстань між гальмівною обкладкою і гальмівним шківом при повному розгальмовуванні більш 1,0 мм (1,25 мм - для стрічкових гальм);

- крізні тріщини на ободі або маточині шківа;

- ослаблення посадки гальмівного шківа на валу;

- твердість робочої поверхні сталевого шківа менше 46,5 HRC;

- радіальне биття робочої поверхні гальмівного шківа більше 0,002D для довгоходових гальм, і більше 0,001D для короткоходових гальм, де D - діаметр шківа гальма, мм

- знос робочої поверхні шківа (риски і канавки) завглибшки більш 1,0 мм, при сумарній площі, яку займають дефекти, більше 20% загальної площі робочої поверхні шківа;

- знос обода шківа більше 25% початкової товщини;

- знос гальмівної накладки (у середній її частині) більше 50% початкової товщини;

- зменшення товщини гальмівної накладки над поверхнею заклепки менш 1,0 мм;

- тріщини і обломи гальмівних накладок відповідні до отворів під заклепки;

- знос шарнірних з'єднань важелів гальм більш допустимих значень вказаних в табл. 4.15.1;

- залишкова деформація пружини більше 5% початкової довжини;

- викривлення пружини, відхилення торців пружини від перпендикулярності і подовжньої осі, зближення окремих витків

Таблиця 4.15.1 - зазори в шарнірах важелів гальм, мм

NN
пп.
Найменування
шарніра
Установочний зазор
Допустимий зазор
Номінальний діаметр,
мм
Номінальний діаметр,
мм
10-18
18-30
10-18
18-30
1
Шарніри
коротко-ходових
гальм
0,02-0,105
0,025-0,13
0,02-0,21
0,025-0,26
2
Шарніри колодок і
важелів, що
несуть колодки
довгоходових
гальм
0,02-0,105
0,025-0,13
0,02-0,25
0,025-0,30
3
Решта шарнірів
довгоходових
гальм
0,02-0,105
0,025-0,13
0,02-0,25
0,025-0,30

4.16 Муфти сполучні.

4.16.1 Муфти пружні втулково-пальцеві.

Підлягають заміні або ремонту муфти втулково-пальцеві, що мають наступні дефекти:

- тріщини в напівмуфтах;

- ослаблення посадки напівмуфти на валу;

- неповне число пальцевих болтів і ослаблені посадки пальців в гніздах;

- сумарний діаметральний зазор між отвором і еластичною втулкою і між еластичною втулкою і пальцем більше 0,1D, де D - діаметр отвору напівмуфти, мм;

- радіальне і аксіальне биття напівмуфт більш допустимих значень вказаних в табл. 4.16.1.

4.16.2 Муфти пальцеві.

Підлягають заміні або ремонту муфти пальцеві, що мають наступні дефекти:

- тріщини в напівмуфтах;

- ослаблення посадки напівмуфти на валу;

- ослаблені посадки пальців і втулок в гніздах;

- діаметральний зазор між отвором і пальцем більш допустимих значень вказаних в табл. 4.16.2.

4.16.3 Муфти зубчасті.

Підлягають заміні або ремонту муфти зубчасті, що мають наступні дефекти:

- тріщини в напівмуфтах або обоймах;

- ослаблення посадки напівмуфти на валу;

- радіальне і аксіальне биття напівмуфт більш допустимих значень вказаних в табл. 4.16.1;

- знос зубів зубчастих муфт більш допустимих значень вказаних в табл. 4.16.3.

4.16.4 Муфти кулачкові.

Підлягають заміні або ремонту муфти кулачкові, що мають наступні дефекти:

- тріщини в напівмуфтах або обоймах;

- ослаблення посадки напівмуфти на валу;

- радіальне і аксіальне биття напівмуфт більш допустимих значень вказаних в табл. 4.16.1;

- знос кулачків муфт більше 30% початкової величини.

4.16.5 Муфти ланцюгові.

Підлягають заміні або ремонту муфти ланцюгові, що мають наступні дефекти:

- тріщини в напівмуфтах;

- знос або поломки зубів зірочок;

- знос ланок (збільшення кроку ланцюга більш значень, вказаних в табл. 4.16.4;

- втомне руйнування однієї з пластин ланцюга по провушинах;

- ослаблення посадки напівмуфти на валу;

- радіальне і аксіальне биття напівмуфт більш допустимих значень вказаних в табл. 4.16.1.

Таблиця 4.16.1 - допустиме радіальне і аксіальне биття напівмуфт, мм

N
п/п
Діаметр муфти, мм
Число оборотів валу,
-1
с (об/хв)
Величина биття, мм
1
До 200
12,5-25 (750-1500)
0,15-0,10
2
Більше 200
12,5-25 (750-1500)
0,20-0,15

Таблиця 4.16.2 - допустимий зазор між отвором і пальцем в пальцевих муфтах, мм

NN
пп.
Місце установки муфти
Номінальний діаметр пальця, мм
30-50
50-80
80-120
120-180
180-260
Установочний зазор, мм
Гранично допустимий зазор
в експлуатації, мм
1
Механізми підйому
вантажу, стріли, консолі
1,0
1,2
1,0
1,4
1,2
1,5
1,2
1,7
1,4
1,9
2
Механізми пересування
візків
1,3
1,5
1,3
1,7
1,5
1,8
1,5
2,0
1,8
2,4

Таблиця 4.16.3 - норми зносу зубів зубчатих муфт по товщині, %

N
п/п
Місце установки муфти
Допустимий знос, % від
початкової товщини по хорді
ділильного кола
1
Механізм підйому і зміни вильоту
15
2
Механізм повороту і пересування
30

Таблиця 4.16.4 - допустиме збільшення кроку ланцюгів при зносі, в % від номінального розміру

N
п/п
Конструкція
ланцюга
Число зубів зірочок
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
140
1
Втулково-роликова
6,4
5,3
4,6
4,0
3,5
3,2
2,6
2,3
2,0
1,7
1,6
1,4
1,3
1,1
2
Втулкова
4,8
4,0
3,4
3,0
2,6
2,4
2,0
1,7
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,8

4.17 Муфти граничного моменту.

Муфти граничного моменту підлягають ремонту у випадку:

- зносу поверхонь (дисків або фрикційних накладок), що труться, більш допустимих значень визначених заводом-виробником;

- наявності задирів або слідів прикипання на поверхнях, що труться;

- нагріву поверхонь, що труться, понад 120 град.С або інтенсивного випаровування пари просочення через перегрів азбестових фрикційних накладок дисків;

- наявність механічних пошкоджень (тріщини, заїдання або викривлення металевих дисків);

- обвуглювання фрикційних накладок;

- залишкової деформації пружин більше 5% початкового розміру;

- радіального биття поверхонь тертя конічних дисків більш 0,05 мм на 100 мм діаметру;

- непаралельності поверхонь тертя кожного диска в дискових муфтах більш 0,03 мм на 100 мм діаметру;

- зменшення коефіцієнта тертя між робочими поверхнями дискових муфт:

- для накладок з азбестової стрічки менше 0,35

- для накладок з вальцьованої стрічки менше 0,37.

4.18 Канатні блоки.

Канатні блоки підлягають заміні або ремонту за наявності наступних дефектів:

- знос струмка блоку більше 40% початкового радіусу струмка;

- знос по товщині стінки струмка блоку більше 20% початкової товщини стінки;

- наявність видимого відбитку профілю каната в струмку;

- механічні пошкодження блоку (тріщини маточини, струмка, спиць або диска блоку; сколи стінок струмка блоку на довжині більш 75 мм; деформації (відгини) стінок струмка блоку).

4.19 Канатні барабани.

Підлягають заміні або ремонту барабани, що мають наступні дефекти:

- тріщини (зварних швів і основного металу) будь-яких розмірів;

- знос струмка барабана за профілем більш 2,0 мм;

- зменшення товщини стінки барабана по дну струмка більше 10% початкової товщини;

- зріз або знос гребеня канавки більш 2,0мм по висоті на довжині, що перевищує 1/3 одного витка;

- обриви різьби, тріщини, обломи у вузлах кріплення канатів до барабана.

4.20 Рейка поворотного круга.

Рейка поворотного круга підлягає ремонту або заміні за наявності наступних дефектів:

- розкочування поверхні рейки;

- втрата форми робочої поверхні рейки;

- втомні тріщини рейки, в зварних швах з'єднань частин рейки і її кріпленні до фундаменту;

- відхилення робочої поверхні кругової рейки з горизонтальним розташуванням катків у напрямі опорної поверхні більш 1,5 мм;

- перепад по висоті в стиках частин кругової рейки більш 0,5 мм;

- зазори в стиках частин кругової рейки більш 2,0 мм.

4.21 Ланцюги вантажні.

Ланцюги вантажні підлягають вибраковуванню у випадку:

- подовження ланки ланцюга більше 3% від первинного розміру;

- зменшення діаметру перетину ланки ланцюга внаслідок зносу більше 10% початкового діаметру;

- наявність тріщин, розшарувань металу в ланках ланцюга, деформації ланок.

4.22 Скоби сполучні.

Скоби сполучні підлягають заміні або ремонту у випадку:

- наявність тріщин і погнутості скоби або штиря;

- зриву різьби штиря;

- відсутність маркування на скобі і штирі про допустиме навантаження;

- зносу штиря або скоби більше 10% початкового діаметру.

4.23 Крюки вантажні.

Крюки вантажні і деталі крюкових підвісок підлягають заміні за наявності наступних дефектів:

- тріщини, надриви або волосовини на поверхні хвостовика крюка;

- знос зіву крюка більше 10% початкової висоти вертикального перетину;

- залишкова деформація тіла крюка в небезпечних перетинах і в місцях переходу до шийки;

- збільшення ширини зіву крюка більше 12% проектної ширини;

- вигин крюка (порушення первинної форми);

- деформація ниток різьблення на хвостовику крюка і в гайці;

- знос осі (пальця) траверси більше 3% початкового діаметру;

- втомні тріщини в деталях кріплення крюка.

4.24 Колеса ходові і катки опорно-поворотного пристрою.

Колеса ходові і катки опорно-поворотного пристрою підлягають заміні або ремонту за наявності наступних дефектів:

- тріщини будь-яких розмірів і напрямів;

- лиски на ходовій поверхні;

- сколи або тріщини на ребордах;

- відгини реборд;

- знос реборд більше 50% початкової товщини;

- знос поверхні катання колеса більше 2,0% початкового діаметру і більше 15% початкової товщини обода;

- різниця діаметрів коліс зв'язаних кінематично більше 0,5% початкового діаметру;

- різниця діаметрів катків, що працюють в загальному сепараторі більше 0,2-0,5 мм;

- сумарна площа місцевих пошкоджень на посадочній поверхні колеса більше 5,0% площі поверхні;

- сумарна площа місцевих пошкоджень на поверхні катання більше 3,0% площі поверхні;

- потягнуті і деформовані болти кріплення зубчастих вінців до ходових коліс;

- вироблення отворів кріплення зубчастих вінців на ходових колесах або на самих вінцях.

4.25 Канати вантажопідйомних кранів і машин.

Канати вантажопідйомних кранів підлягають вибраковуванню за наявності наступних дефектів:

- обрив дротів в канаті більш допустимої кількості, що вказана в табл. 4.25.1;

- розрив пасма каната;

- зменшення діаметру каната в результаті поверхневого зносу або корозії на 7% і більш від номінального діаметру;

- наявність обривів дротів, поверхневого зносу і корозійного пошкодження каната більш норм вказаних в табл. 4.25.2;

- місцеве зменшення діаметру каната внаслідок пошкодження сердечника більше 3% номінального діаметру у канатів, що не крутяться, і більше 10% номінального діаметру у інших канатів;

- зменшення діаметру зовнішніх дротів каната внаслідок зносу або корозійного пошкодження на 40% і більш від номінального діаметру дротів;

- зменшення площі поперечного перетину каната (втрата внутрішнього перетину) внаслідок обривів, зносу або корозійного пошкодження внутрішніх дротів на 17,5% і більш внутрішнього перетину каната;

- деформація каната у вигляді хвилястості, корзиноподібності, видавлювання сердечника, а також дротів і пасом, місцеве збільшення діаметру каната, роздавлювання, перекручення, заломи, перегини і т.п.;

- пошкодження в результаті температурної дії або електричного дугового розряду.

Таблиця 4.25.1 - кількість обривів дротів, за наявності яких канати подвійного звивання, що працюють із сталевими і чавунними блоками, вибраковуються

Кількість
несучих дротів
у зовнішніх
пасмах
Конструкція канатів
Тип
зви-
ва-
ння
ГОСТ
на
канат
Група класифікації (режиму) механізму
по ISO
(типові зразки
конструкцій)
за міждержавними
стандартами
М1, М2, М3 и М4
М5, М6, М7 и М8
Хрестове
звивання
Односторо-
ннє
звивання
Хрестове
звивання
Односторо-
ннє
звивання
Довжина ділянки
6d
30d
6d
30d
6d
30d
6d
30d
n <= 50
6х7 (6/1)
6х7(1+6)+1х7(1+6)
ЛК-О
3066-80
2
4
1
2
4
8
2
4
6х7(1+6)+1о.с.
ЛК-О
3069-80
8х6(1+6)+9о.с.
ЛК-О
3097-80
51 <= n <= 75
6х19(9/9/1)
6х19(1+9+9)+1 о.с.
ЛК-О
3077-80
3
6
2
3
6
12
3
6
6х19(1+9+9)+7х7(1+6)
ЛК-О
3081-80
76 <= n <= 100

18х7(1+6)+1 о.с
ЛК-О
7681-80
4
8
2
4
8
16
4
8
101 <= n <= 120
8х19(9/9/1)
6х19(12/6/1)
6х19(12/6+6F1)
6х25FS(12/12/1)
6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6)
ЛК-Р
14654-80
5
10
2
5
10
19
5
10
6х19(1+6+6/6)+1о.с.
ЛК-Р
2688-80
6х25(1+6;6+12)+1о.с.
ЛК-З
7665-80
6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6)
ЛК-З
7667-80
121 <= n <= 140

8х16(0+5+11)+9о.с.
ТК
3097-80
6
11
3
6
11
22
6
11
141 <= n <= 160
8х19(12/6+6F1)6
13
3
6
13
26
6
13
161 <= n <= 180
6х36(14/7+7/7/1)
6х30(0+15+15)+7о.с.
ЛК-О
3083-80
7
14
4
7
14
29
7
14
6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.
ЛК-РО
7668-80
6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)
ЛК-РО
7669-80
181 <= n <= 200

6х31(1+6+6/6+12)+1о.с.
ЛК-О
16853-80
8
16
4
8
16
32
8
16
6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6)
ЛК-О
16853-80
6х37(1+6+15+15)+1о.с.
ТЛК-О
3079-80
201 <= n <= 220
6х41(16/8+8/8/1)9
18
4
9
18
38
9
18
221 <= n <= 240
6х37(18/12/6/1)
18x19(1+6+6/6)+1о.с
ЛК-Р
3088-80
10
19
5
10
19
38
10
19
241 <= n <= 260
10
21
5
10
21
42
10
21
261 <= n <= 280
11
22
6
11
22
45
11
22
281 <= n <= 300
12
24
6
12
24
48
12
24
300 < n
0,04n
0,08n
0,02n
0,04n
0,08n
0,16n
0,04n
0,08n

Примітки:

1. n - кількість несучих дротів в зовнішніх пасмах каната; d - діаметр каната, мм.

2. Дроти заповнення не вважаються несучими, тому не підлягають обліку. Для канатів з декількома шарами пасм враховуються дроти тільки видимого зовнішнього шару. Для канатів з металевим сердечником останній розглядається як внутрішнє пасмо і не враховується під час підрахунку кількості несучих дротів.

3. Кількість обривів не варто плутати з кількістю обірваних кінців дротів, яких може бути в 2 рази більше.

4. Клас конструкції канатів, в яких діаметр зовнішніх дротів перевищує діаметр дротів нижніх шарів, понижений і позначений зірочкою.

5. У випадку роботи каната повністю або частково з блоками із синтетичного матеріалу або з металу із синтетичною футеровкою характерною є поява значної кількості обривів дротів усередині каната до появи видимих ознак обривів дротів або інтенсивного зносу на зовнішній поверхні каната. Такі канати вибраковуються з урахуванням втрати внутрішнього перетину.

6. Незаповнені рядки в графі "Конструкція канатів" означають відсутність конструкцій канатів з відповідною кількістю дротів. У разі появи таких конструкцій канатів, а також для канатів із загальною кількістю дротів більше 300 кількість обривів дротів, при яких канат вибраковується, визначається по формулах, приведених в нижньому рядку таблиці, при цьому знайдене значення округляється до цілого у більшу сторону.

7. Конструкція канатів по ISO приведена схематично відповідно до ISO 4309, ISO 3578:

- знаком "/" відокремлений один шар дротів від іншого або в одному шарі відокремлені дроти різного діаметру;

- кількість дротів у пасмах вказано від периферії до центру каната;

- "F" - канати з дротами заповнення, SF - канати з синтетичним сердечником.

Таблиця 4.25.2 - норми бракування каната залежно від поверхневого зносу або корозії

Зменшення діаметру дротів
в результаті поверхневого
зносу або корозії, %
Кількість обривів дротів,
% від норм, вказаних в
таблиці 3.25.1
10
85
15
75
20
70
25
60
30 і більше
50

4.26 Опір ізоляції елементів електроустаткування.

Опір ізоляції елементів електроустаткування напругою до 1000 В і вище повинне відповідати величинам вказаним в табл. 4.26.1

Таблиця 4.26.1 - мінімально допустимі величини опору ізоляції електричних машин, апаратів, вторинних ланцюгів, кабелів і електричних приводів напругою до 1000 В.

NN
пп.
Електроустаткування
Напруга
мегомметра,
В
Мінімально
допустима
величина
опору
ізоляції,
МОм
Примітка
1
2
3
4
5
1
Обмотки електродвигуна
змінного струму напругою
до 660 В:
- у холодному стані;
- при температурі двигуна
60 град.С;
- обмотки машин постійного
струму1000

1000

5001,0

0,5

0,5

2
Котушка контакторів,
магнітних пускачів і
автоматів
500-1000
0,5

3
Вторинні ланцюги
управління захисту і
вимірювання і т.п.
- шини постійного струму і
шини напруги на щиті
управління;500-10001,0

4
Вторинні ланцюги і ланцюги
живлення приводів
вимикачів і роз'єднувачів
500-1000
1,0

5
Ланцюги управління захисту
і збудження машин
постійного струму напругою
500-1000 В, приєднаних до
ланцюгів головного струму
1000
0,5
Опір
ізоляції
при знятих
плавких
вставках

4.27 Електричні машини.

Електричні машини підлягають ремонту за наявності наступних механічних пошкоджень:

- підвищені шумові характеристики підшипникових вузлів електричних машин;

- параметри вібрації електричних машин більш величин, вказаних в табл. 4.27.1;

- радіальне биття частин електричних машин, що обертаються, більш значень, вказаних в табл. 4.27.2;

- деформація валу ротора;

- утворення глибоких вироблень (доріжок) на колекторі (струмозйомних кільцях);

- ослаблення кріплення полюсів або сердечника статора до станини;

- ослаблення посадки сердечника ротора (якоря) на валу.

Таблиця 4.27.1 - допустимі величини амплітуди вібрації підшипників електричних машин.

NN
пп.
Номінальна швидкість
обертання, об/хв
Допустима величина вібрації
(подвоєна амплітуда коливань), мм
1
3000
0,05
2
1500
0,10
3
1000
0,13
4
750 і нижче
0,16

Таблиця 4.27.2 - допустимі значення радіального биття частин електричних машин, що обертаються.

NN
пп.
Частина машини
Діаметр, мм
Величина радіального
биття, мм
1
Колектор
100-150
250-500
більше 500
0,02-0,03
0,03-0,04
0,05
2
Контактні кільця
100-250
0,03-0,04
3
Жорсткі муфти, фланці
250-500
0,06

4.28 Гальмівні електроприводи.

Гальмівні електроприводи підлягають заміні або ремонту за наявності наступних дефектів:

- ослаблення кріплень рухомих деталей електромагнітів;

- заклинювання, заїдання рухомих деталей електромагнітів;

- пошкодження різьби кріпильних різьбових деталей;

- заклинювання або перекіс штока поршня в електрогідравлічних штовхачах;

- протікання робочої рідини через сальник штока поршня або з роз'ємів електрогідравлічних штовхачів;

- обрив провушин кріплення електрогідравлічних штовхачів до фундаменту.

4.29 Командоапарати.

Командоапарати підлягають заміні або ремонту за наявності наступних дефектів:

- не забезпечується фіксація апаратів в робочому, крайньому і нейтральному (нульовому) положеннях;

- наявність пошкоджень гнучких з'єднань, пристроїв для гасіння дуги (камери, перегородки, котушки);

- зменшення лінії взаємного дотику контактів менше 2/3 їх ширини;

- знос контактів:

- для мідних контактів до 50% початкової товщини;

- для контактів з срібними і металевими напайками до 100% початкової товщини напайки.

4.30 Контактори і реле.

Контактори і реле підлягають заміні або ремонту за наявності наступних дефектів:

- наявність нагару, оплавлень, окислень на площі контакту;

- перекіс і зазор між контактними поверхнями в замкнутому стані;

- зміщення контактів по ширині більше 1 мм;

- знос контактів:

- для мідних контактів до 50% початкової товщини;

- для контактів з срібними і металевими напайками до 100% початкової товщини напайки.

4.31 Пускові і пускорегулюючі опори.

Пускові і пускорегулюючі опори підлягають заміні або ремонту за наявності наступних дефектів:

- наявність згорілих, деформованих елементів пускових і пускорегулюючих опорів;

- наявність коротких замикань між елементами пускових і пускорегулюючих опорів;

- забруднення блоків опорів.

4.32 Кільцеві струмоприймачі.

Кільцеві струмоприймачі підлягають заміні або ремонту за наявності наступних дефектів:

- знос кілець струмоприймача більше 30% первинного активного перетину;

- знос щіток струмоприймача більше 50% первинної висоти;

- наявність перекосів, задирів в щітковому пристрої струмоприймача;

- ослаблення пружин в щітковому пристрої;

- наявність слідів оплавлень, нагару, шорсткості робочої поверхні кілець струмоприймача;

- перекіс струмоприйомної колонки, зсув щіток щодо кілець струмоприймача.

4.33 Кабелі і дроти.

Кабелі і дроти підлягають заміні або ремонту за наявності наступних дефектів:

- пошкодження захисних оболонок кабелів і дротів (наявність прогарів, тріщин і т.д.);

- відсутність маркування кабелів і дротів;

- незадовільна якість опресовування, паяння наконечників кабелів і дротів.

4.34 Підкрановий і підвізковий шляхи.

Підкрановий і підвізковий шлях підлягає ремонту за наявності наступних дефектів:

- тріщини будь-яких розмірів по головці, стінці або підошві рейки;

- сколи головки або підошви рейки;

- вертикальне, горизонтальне або приведене (вертикальне плюс половина горизонтального) спрацьовування головки рейки більше 15% величини відповідного розміру неспрацьованого профілю;

- відхилення рейкових шляхів в плані і профілі більш допустимих значень, вказаних в табл.4.34.1;

- сколи бетону до появи арматури в залізобетонних шпалах на ділянках більш 250 мм;

- суцільні оперізуючі або подовжні тріщини в залізобетонних шпалах більш 100 мм, з розкриттям більш 0,3 мм;

- злам, поперечні тріщини в дерев'яних напівшпалах більш 200 мм, завглибшки більш 50 мм;

- гнилизна під накладками і на решті поверхонь дерев'яних напівшпал;

- тріщини і сколи будь-яких розмірів на підвісній рейці;

- знос ДЕЛЬТА В по ширині полиці рейки підвісних ГПМ (див. мал. 4.34.1) більше 0,05В;

- знос ДЕЛЬТА дельта по товщині полиці рейки підвісних ГПМ (див. рис.4.34.1 ) більше 0,2дельта з відгином полиці

   f більше 0,15дельта;
   1
   - відгин полиці рейки підвісних  ГПМ  (див.  рис.4.34.1
( vb317650-05 )   f  більше  0,25дельта  із  зносом полиці
           1
ДЕЛЬТА дельта більше 0,1д;

- відхилення рейкових шляхів підвісних ГПМ більш допустимих значень вказаних в табл. 4.34.2.

Таблиця 4.34.1 - граничні відхилення рейкових шляхів опорних кранів, мм

Таблиця 4.34.2 - граничні відхилення рейкових шляхів підвісних вантажопідйомних машин, мм

Мал. 4.34.1 - схема проведення вимірювань величини зносу і відгину полиці монорейки при проведенні її дефекації

Додаток 5

(обов'язковий)

до пункту 6.1.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Начальник порту
 ______________________
 "___" ________ ____ р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Ремонту перевантажувальних машин на _______ р.

______________________________________________

Інвен-
тар-
ний
номер
Пере-
ван-
тажу-
валь-
на
маши-
на
Ванта-
жопід-
йом-
ність,
т
Кате-
горія
ремо-
нту
Обсяг
ро-
біт,
люд.-
год.
Три-
ва-
лі-
сть
ро-
біт,
ро-
бо-
чих
діб
Терміни ремонту
Сі-
чень
Лю-
тий
Бе-
ре-
зень
Кві-
тень
Тра-
вень
Чер-
вень
Ли-
пень
Сер-
пень
Ве-
ре-
сень
Жов-
тень
Ли-
сто-
пад
Гру-
день
 Узгоджено:
 Заступник начальника порту
 з експлуатації         ________   _____________________
                (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Заступник головного інженера  ________   _____________________
                (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Начальник відділу механізації ________   _____________________
                (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Представник відділу
 технічного нагляду       ________   _____________________
                (підпис)   (ініціали і прізвище)

ПРИМІТКА: В календарну добу входять вихідні і святкові дні.

Додаток 6

(рекомендований)

до пункту 6.2.2.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Начальник відділу
 механізації порту
 _________________
 "___" __________ 200_ р.

АКТ N _____

ПЕРІОДИЧНОГО ОГЛЯДУ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

 "___" _________ 200_ р.
__________________________________________________________________
       (найменування машини і інвентарний N)
 Технічна комісія у складі _______________________________________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові і посада)
__________________________________________________________________
провела огляд машини для _________________________________________
__________________________________________________________________
           (вказати ціль огляду)
 З часу попереднього ремонту машина напрацювала __________________
__________________________________________________________________
          (тис.т. або машино-годин)
 Висновок про технічний стан машини: _____________________________
__________________________________________________________________
 Підпис членів технічної комісії:
                  ________ _____________________
                  (підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 7

(обов'язковий)

до пункту 6.2.3.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

 "УЗГОДЖЕНО"             "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Начальник відділу          Заступник головного інженера
 механізації порту
 ________ _____________________   ________ _____________________
 (підпис) (ініціали і прізвище)   (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___" ____________ _____ р.    "___" ___________ _____ р.

РЕМОНТНА ВІДОМІСТЬ

 на _____________ ремонт _________________________________________
  (вид ремонту)    (найменування і інвентарний номер машини)
N
з/п
Склад
робіт
Позна-
чення
крес-
лення
або
осно-
вні
розмі-
ри
Кіль-
кість
оди-
ниць
Дже-
рело
норм
Робоча сила
Матеріал,
обладнання
При-
міт-
ка

Спе-
ці-
аль-
ні-
сть
Роз-
ряд
Норма
часу
на усю
роботу,
люд.
год.
Най-
мену-
вання
(мар-
ка)
Кіл-
сть
оди-
ниць
(маса,
кг) Інженер відділу механізації  __________  _____________________
                (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Служба технагляду       __________  _____________________
                (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Груповий механік       __________  _____________________
                (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Груповий электромеханік    __________  _____________________
                (підпис)   (ініціали і прізвище)

Додаток 8

(обов'язковий)

до пункту 6.2.3.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

 "УЗГОДЖЕНО"             "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Заст. начальника району       Начальник ремонтних
 з механізації            майстерень
 ________ _____________________   ________ _____________________
 (підпис) (ініціали і прізвище)   (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___" ___________ _____ р.     "___" ___________ _____ р.

РЕМОНТНА ВІДОМІСТЬ

        (при виконанні ремонту силами порту)
 на _____________ ремонт _________________________________________
  (вид ремонту)    (найменування і інвентарний номер машини)
N
з/п
Склад
робіт
Позна-
чення
крес-
лення
або
осно-
вні
розмі-
ри
Кіль-
кість
оди-
ниць
Дже-
рело
норм
Робоча сила
Матеріал,
обладнання
При-
міт-
ка

Спе-
ці-
аль-
ні-
сть
Роз-
ряд
Норма
часу
на усю
роботу,
люд.
год.
Най-
мену-
вання
(мар-
ка)
Кіл-
сть
оди-
ниць
(маса,
кг) Інженер відділу механізації    ________ _____________________
                  (підпис) (ініціали і прізвище)
 Представники ремонтних майстерень ________ _____________________
                  (підпис) (ініціали і прізвище)
 Груповий механік         ________ _____________________
                  (підпис) (ініціали і прізвище)
 Груповий электромеханік      ________ _____________________
                  (підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 9

(обов'язковий)

до пункту 6.2.4.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

      __________________________________________
       Найменування спеціалізованої організації
 "УЗГОДЖЕНО"             "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Держнаглядохоронпраці України    Директор (Начальник)
 ________________________       _________________________
     (посада)            (найменування спеціал.
                      організації)
 ________ _____________________   ________ _____________________
 (підпис) (ініціали і прізвище)   (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___" __________ ____ р.      "___" _________ ____ р.
       ________________________________________
       (найменування перевантажувальної машини)
     _______________________________________________
     (заводський, реєстраційний, інвентарний номери)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

       на __________________________________
          (реконструкцію, модернізацію)
    ТУ У  ********   .   ***   -    **    .
       ---------------  -------------  ----------------
       (код ОКПО     (порядковий   (рік (два знаки)
       (вісім знаків)  реєстраційний  затвердження)
       спеціалізованої  (три знаки)
       організації)   номер)
 "УЗГОДЖЕНО"             "РОЗРОБЛЕНІ"
 ___________________________     Представники організації -
 (найменування підприємства)     розробника
 Головний інженер
 ________ _____________________    ________ ________
 (підпис) (ініціали і прізвище)    (посада) (підпис)
                   _____________________
                   (ініціали и прізвище)
 "___" __________ ______ р.      "___" __________ ______ р.

Додаток 10

(обов'язковий)

до пункту 6.2.5.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

      __________________________________________
      (Найменування спеціалізованої організації)
 "УЗГОДЖЕНО"             "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Начальник відділу          Директор (Начальник)
 механізації порту          _____________________
                     (найменування
                   спеціал. організації)
 ________ _____________________   ________ _____________________
 (підпис) (ініціали і прізвище)   (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___" _________ ____ р.      "___" ________ ____ р.
        ТЕХНОЛОГІЯ Т - __________________
                (порядковий номер)
    ремонту _________________________________________
        (найменування складальної одиниці, вузла)
     ____________________________, інв. N __________
      (найменування машини)
  яка належить ____________________________________________
         (найменування організації - володаря машини)
             ___________ р.

1. Опис дефекту.

(Перераховуються дефекти елементів складальної одиниці, що ремонтується, вузла перевантажувальної машини з посиланнями на малюнки (при необхідності) графічної частини технології).

2. Підготовчі роботи.

(Перераховуються інструменти, пристрої, оснащення, апаратура, засоби захисту, матеріали, деталі, комплектуючі частини і вироби, необхідні для виконання ремонту. Наводиться обгрунтування вибору матеріалів).

3. Ремонтні роботи.

(Наводиться поопераційний порядок виконання ремонтних робіт з переліком вживаних інструментів, пристроїв, оснащення, апаратури, вантажопідйомних засобів, засобів захисту, матеріалів і деталей, які необхідно встановити, комплектуючих, виробів з посиланнями на малюнки (при необхідності) графічної частини технології. Вказуються технологічні методи, способи і прийоми усунення дефектів, застосування засобів захисту, положення елементів перевантажувальної машини при ремонті).

4. Технологічні вимоги.

(Перераховуються загальні технологічні вимоги, вимоги до якості і до кваліфікації ремонтного персоналу при виконанні вищеперелічених ремонтних робіт згідно діючих НД).

5. Вимоги безпеки.

(Перераховуються Правила і Законодавчі акти по техніці безпеки, пожежній безпеці, охороні праці і виробничій санітарії, якими необхідно керуватися при виконанні ремонтних робіт. Вказуються метеорологічні умови, при яких заборонено виконання робіт).

6. Правила приймання і реєстрації проведеного ремонту.

(Перераховуються порядок приймання, документація, що надається, способи і обсяги контролю якості згідно діючих НД).

           ------------------------
           |           |
           |           |
           |    Креслення   |
           |           |
           |           |
           |           |
           ------------------------
   Мал. 10.1 Загальний вид _____________________________
                 (найменування машини)
         -----------------------------
         | Креслення, види, розрізи, |
         |  виносні елементи з   |
         |   вказівкою місця    |
         | розташування дефектів з |
         | коротким описом способу |
         |    їх усунення     |
         -----------------------------
   Мал. 10.2 ___________________________________________________
         (найменування складальної одиниці, вузла,
               що ремонтується)

Додаток 11

Аркуш 1

(рекомендований)

до пункту 6.2.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

 "Затверджую"             "Узгоджено"
 Головний інженер порту        Головний інженер
 __________________          _______________________
 (володаря крана)          (організації виконавця)
 ________ __________         ________ __________
 (підпис) (прізвище)         (підпис) (прізвище)
 "___" __________ 200__ р.      "___" __________ 200__ р.

ПРОЕКТ ВИКОНАННЯ РОБІТ N _____

на виконання ремонтних робіт на

         ПМ "_________", інв. N ______
 Відповідальний за роботи    ________  _____________________
 (від організації виконавця)   (підпис)  (ініціали і прізвище)
 Начальник відділу механізації  ________  _____________________
                 (підпис)  (ініціали і прізвище)
 Начальник технагляду      ________  _____________________
                 (підпис)  (ініціали і прізвище)

Додаток 11

Аркуш 2

(рекомендований)

до пункту 6.2.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

"Затверджую"

Начальник

району порту (комплексу)

_______________________

________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПЛАН-СХЕМА РОБОЧОГО МАЙДАНЧИКА.

 "Узгоджено"            Відповідальний за роботи
 Начальник відділу
 механізації порту         ___________________________
                  (від організації-виконавця)
 ________ _____________________   ________ _____________________
 (підпис) (ініціали і прізвище)   (підпис) (ініціали і прізвище)
 "____" ___________200__ р.     "____" __________200__ р.

Додаток 11

Аркуш 3

(рекомендований)

до пункту 6.2.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

АКТ N _____

на здачу в ремонт перевантажувальної машини

      ____________________________________________
           (найменування машини)
 "_____" __________ _____ г.
 Даний Акт складений представником _______________________________
                     (найменування
__________________________________________________________________
      підприємства (виконавця), посада і прізвище)
з одного боку і представника _____________________________________
                 (найменування підприємства,
__________________________________________________________________
      організації замовника, посада і прізвище)
з іншого боку про те, що проведена здача в ремонт ________________
__________________________________________________________________
       (найменування і інвентарний N машини)
 Технічний стан і комплектність __________________________________
                   (найменування машини)
__________________________________________________________________
(не) відповідають ________________________________________________
 Висновок ________________________________________________________
         (найменування машини і склад комплектності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в ремонт прийнята ________________________________________________
                 (дата прийняття)
 Не прийнята _____________________________________________________
         (вказати відхилення від нормативно-технічної
__________________________________________________________________
 документації і (або) інші умови відмови від прийняття в ремонт)
 Представник
 ремонтного підприємства   __________   _____________________
               (підпис)    (ініціали і прізвище)
 Представник замовника    __________   _____________________
               (підпис)    (ініціали і прізвище)
        М.П.
   ремонтного підприємства

Додаток 11

Аркуш 4

(обов'язковий)

до пункту 6.2.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Начальник району (комплексу)
 ________ _____________________
 (підпис) (ініціали і прізвище)
 "_____" __________ 200__ р.

АКТ-ДОПУСК

на виконання робіт по ремонту п/к _______, інв. N ____

 Ми, що нижче підписалися, ___________________________________ і
             (начальник району (комплексу), прізвище)
____________________________________________  склали  акт  про
 (відповідальний від виконавця, прізвище)
наступне: район (комплекс) виділяє територію для проведення
ремонтних робіт на п/к _________, інв. N ______ під керівництвом
технічного персоналу __________________________.
           (організація виконавець)
 Початок: "__" ________ 200__ р. Завершення: "__" _______ 200__ р.
     До початку виконання робіт необхідно виконати
     наступні заходи, які забезпечують їхню безпеку:
N N
Найменування заходу
Строк виконання
Виконавець
 Начальник відділу       ___________________________________
 механізації порту       (відповідальна особа від виконавця)
 ________ _____________________   ________ _____________________
 (підпис) (ініціали і прізвище)   (підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 11

Аркуш 5

(обов'язковий)

до пункту 6.2.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

    ____________________________________________________
     (Найменування організації, яка проводить ремонт)

НАКАЗ N ____

                   "_____" _________ 200__ р.

"Про виведення перевантажувальної машини на ремонт"

Дата виведення на ремонт, категорія ремонту, строки і місце ремонту, прізвища осіб, відповідальних за виконання робіт з дотриманням правил техніки безпеки і технологічної дисципліни, прізвища членів ремонтної бригади, з призначенням старших.

 Начальник    ____________        _____________________
          (підпис)         (ініціали і прізвище)

Додаток 11

Аркуш 6

(обов'язковий)

до пункту 6.2.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

НАРЯД-ДОПУСК

на виконання робіт з підвищеною небезпекою

 1. Наряд: Відповідальному виробнику  (виконавцю)  -  МАЙСТРУ
БРИГАДИРУ ________________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я і по батькові)
доручається з бригадою у складі ________ чол. провести наступні
роботи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (зміст, характеристика, об'єм і місце виконання робіт)
        Під час підготовки і виконання робіт
        забезпечити наступні заходи з ТБ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Роботи розпочати ______ год. "_____" ___________ 200_ р.
 Завершити о _____ год. "_____" ___________ 200_ р.
 НАРЯД видав відповідальний керівник робіт: _______________
 ________________________________ "____" ________ 200_ р.
    (посада, ПІБ, підпис)
 З нарядом - допуском і умовами роботи ознайомлений і наряд
отримав
 Відповідальний виробник
 (виконавець) робіт:      __________  "____" _______ 200_ р.
                (підпис)
              II. ДОПУСК
 Інструктаж з техніки безпеки проведений в об'ємі інструкції
(вказати    інструкції    за    якими    проводився
інструктаж):_________________
 Склад бригади у складі _____ чол., в тому числі:
NN п/п
Прізвище, ім'я, по
батькові
Професія
Підписи
членів
бригади
Примітка
Наряд-допуск
дійсний за умов
наявності
підписів усіх
членів бригади,
ознайомлених з
умовами роботи
і заходами
безпеки.
 Робоче місце і заходи безпеки під час підготовки до роботи
перевірені.
 ДОЗВОЛЯЮ: приступити до роботи:
 Відповідальний керівник робіт: ________ "___" __________ 200_ р.
                (підпис)
 Робота завершена,  матеріали,  інструменти  і  пристосування
прибрані, персонал виведений.
 Наряд закрито "____" год.
 Відповідальний керівник робіт: __________ _____________________
                 (підпис)  (ініціали і прізвище)
 Відповідальний виробник
 (виконавець) робіт:       __________ _____________________
                 (підпис)  (ініціали і прізвище)
 Примітка: Форма наряд-допуску розташовується на двох сторонах
одного листа.

Додаток 12

(рекомендований)

до пункту 6.3

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник відділу

механізації порту

________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

 Складений:
 "_____" ___________ _____ р.

АКТ N _____

 дефектації ______________________________________________________
       (найменування складальної одиниці, вузла, механізму)
__________________________________________________________________
       (найменування машини, інвентарний номер)
 Даний Акт складений комісією в складі:
__________________________________________________________________
  (вказати посади і ПІБ представників порту й організацій(ії)
__________________________________________________________________
      які приймали(ла) участь у виконанні робіт)
 про те, що ______________________________________________________
       (вказати виконані роботи і результати з дефектації
__________________________________________________________________
  елементів складальної одиниці, вузла, механізму; привести
__________________________________________________________________
 значення зазорів в з'єднаннях, значення зношення деталей, стан
__________________________________________________________________
 швидкозношуваних виробів; виконати порівняльну характеристику
__________________________________________________________________
      з граничнодопустимими значеннями згідно НД)
              Висновок:
__________________________________________________________________
  (вказати деталі і вироби які потребують заміни (виготовлення
__________________________________________________________________
 або відновлення); вказати конструкторсько-технологічні документи
__________________________________________________________________
   для виготовлення або відновлення, технологічні методи,
__________________________________________________________________
       способи і прийоми усунення дефектів).
 Представники порту  ________  ________  _____________________
            (посада)  (підпис)  (ініціали і прізвище)
 Представники
 організацій(ії)
 які приймали(ла)
 участь у виконанн   ________  ________  _____________________
 і робіт        (посада)  (підпис)  (ініціали і прізвище)

Додаток 13

(довідковий)

Аркуш 1

до пункту 6.4.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

КАРТА ВИМІРІВ

(приклад заповнення) ( vc317650-05 )

Додаток 13

(довідковий)

Аркуш 2

до пункту 6.4.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

КАРТА ВИМІРІВ

(приклад заповнення) ( vc317650-05 )

Додаток 13

(довідковий)

Аркуш 3

до пункту 6.4.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

КАРТА ВИМІРІВ (приклад заповнення) ( vc317650-05 )

Додаток 13

(довідковий)

Аркуш 4

до пункту 6.4.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

КАРТА ВИМІРІВ

(приклад заповнення) ( vc317650-05 )

Додаток 13

(довідковий)

Аркуш 5

до пункту 6.4.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

КАРТА ВИМІРІВ

(приклад заповнення) ( vc317650-05 )

Додаток 14

(обов'язковий)

до пункту 6.5.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник відділу

механізації порту

________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

АКТ N _______

прийняття перевантажувальної машини з ремонту

                   "_____" __________ ______ р.
__________________________________________________________________
      (найменування машини і інвентарний номер)
 Технічна комісія у складі: ______________________________________
__________________________________________________________________
яка призначена  наказом по району (порту) N ___________ від
 "___" ______________ р. за участю _______________________________
                  (вказати організації (ю) які
__________________________________________________________________
  приймали (ла) участь в ремонті і їхніх (її) представників)
провела огляд, перевірку і випробування механізмів (агрегатів,
металоконструкції) машини після виконання ________________________
__________________________________________________________ ремонту
           (найменування ремонту)
 Ремонт проведений _______________________________________________
                (вказати виконавців)
__________________________________________________________________
 Місце приймання ______________ Об'єм ремонту згідно ремонтної
відомості ______________________ люд.-г. на суму ____________ грн.
 Плановий строк ремонту з ________ ______ р. по _______ ______ р.,
усього днів _________________.
 Фактичний обсяг ремонту ________ люд.-г. на суму _________ грн.
 Фактична тривалість ремонту з ______________ по ________________,
усього днів _________________________________
 Зміст ремонту ___________________________________________________
         (вказати основні роботи, які виконані під час
__________________________________________________________________
   ремонту, і їх відповідність даним ремонтної відомості)

Висновок комісії:

   1. Загальна оцінка якості роботи ____________________________
   2. Особливі зауваження ______________________________________
 Голова комісії  ________   ________   _____________________
          (посада)   (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Члени комісії   ________   ________   _____________________
          (посада)   (підпис)   (ініціали і прізвище)

Додаток 15

(обов'язковий)

до пункту 6.5.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

     _____________________________________________
        (Найменування ремонтної організації)
                   "___" ___________ _____ р.

АКТ ПРИЙНЯТТЯ N _____

 Складений в тому, що за заказом _________________________________
                  (найменування підприємства)
завершено ________________________________________________________
      (скорочений опис виконаних робіт; найменування машини;
__________________________________________________________________
  інвентарний номер; технологічний(і) документ(и), на основі
__________________________________________________________________
         якого (их) виконувались роботи;
__________________________________________________________________
 дозвільні документи Держнаглядохоронпраці на право проведення
__________________________________________________________________
            даного виду робіт;
__________________________________________________________________
  ПІБ зварювальників, з наданням номерів посвідчень; перелік
__________________________________________________________________
  застосованих матеріалів, з зазначенням номерів сертифікатів,
__________________________________________________________________
            протоколів і т.п.)
 Способи випробування і перевірки
__________________________________________________________________
  (приводяться способи і обсяги проведеного контролю якості)
              Висновок.

Зазначені роботи за результатами випробувань і перевірок визнані такими, що задовольняють технічним умовам заказу і прийняті.

Зразки клеймування:

 Представники
 ремонтної організації __________ ________ _______________________
 Представник замовника __________ ________ _______________________
            (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
       М.П.
   ремонтної організації

Додаток 16

Аркуш 1

(рекомендований)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

 Найменування організації яка проводить контроль: ________________
 П.І.Б. спеціаліста: _____________________________________________
 Метод контролю: _________________________________________________
 Рівень кваліфікації: ____________________________________________
            (з зазначенням N сертифіката, дати видачі)

ВИСНОВОК N _____

         від "____" ____________ ____ р.
    по ультразвуковому контролю якості зварних з'єднань.
 Місце проведення контролю: ______________________________________
                  (підприємство, замовник)
 Об'єкт дослідження: _____________________________________________
            (виріб, металоконструкція, вузол і т.д.)
 Вимоги до якості: _______________________________________________
         (індекс документа, категорія зварного з'єднання)
 Технологія: _____________________________________________________
        (позначення документа на ремонт, реконструкцію)

АПАРАТУРА

Дефектоскоп
Перетворювач
Контрольний
відображувач
Тип
Зав. N
Тип
Зав. N
Частота,
(МГц)
Кут призми
(град)
діаметр
(мм)
h
(мм)
b (мм)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЯ

Марка
сталі
N
зварн.
з'єд-
нання
за
крес-
ленням
Тип
з'єд-
нання
за
ГОСТ
Тов-
щина
елеме-
нтів
які
зварю-
ються,
мм
П.І.Б.
зварю-
валь-
ника,
тип
клейма
Позна-
чення
переві-
рених
діль-
ниць
зварних
швів
Об'єм
конт-
ролю
(дов-
жина
звар-
ного
шва)
мм
N
крес-
лен-
ня,
рису-
нка
Опис
вияв-
лених
дефек-
тів
Оці-
нка
яко-
сті,
бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


 Висновок про якість об'єкта контролю: ___________________________
                    (придатний, не придатний)
 Завдання виконав і протокол контролю заповнив: __________________
                          (підпис)

Додаток 16

Аркуш 2

(рекомендований)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

 Найменування організації яка проводить контроль: ________________
 П.І.Б. спеціаліста: _____________________________________________
 Метод контролю: _________________________________________________
 Рівень кваліфікації: ____________________________________________
            (з зазначенням N сертифіката, дати видачі)
 Дата "____" __________ _____ р.

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЮ

 Об'єкт контролю _________________________________________________
              (опис об'єкта контролю)
 Нормативний документ на контроль ________________________________
                      (позначення)

АПАРАТУРА

Дефектоскоп
Перетворювач
Контрольний
відображувач
Тип
Зав. N
Тип
Зав. N
Частота,
(МГц)
Кут альфа
(град)
діаметр
(мм)
h
(мм)
b (мм)

ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНОГО ТРАКТА

Стріла
ПЕП
Точка
введення
(відхил),
мм
Кут
бета
(град)
Кут
альфа
(град)
Променева
роздільна
здатність
"Мертва" зона
задов.
незадов.
задов.
незадов.
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ОБ'ЄКТА

Схема
контролю
(прямий,
відобра-
жений)
N
дефекту
Тип
дефекту
ГОСТ
14782-86
Параметри дефекту
Допусти-
мість
дефекту
(бал)
Ампл
(дБ)
L
ДЕЛЬТА l
H
L
X
Y

Дефек-
тогра-
ма

 Протокол контролю заповнив           _________________
                           (підпис)

Додаток 16

Аркуш 3

(рекомендований)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА КОНТРОЛЮ

Організація

Об'єкт контролю
(опис)

Настроювання
приладу, перевірка
параметрів Е/А
тракту

Апаратура (тип,
зав. N)

ПЕП (тип, кут,
частота)

Настроювання
швидкості
розвертання,
встановлення зони
контролю

СОП (тип,
розміри
відображувача)

НТД на контроль

Настроювання
чутливості, дБ
СХЕМА КОНТРОЛЮ
СХЕМА СКАНУВАННЯ
Контрольний
рівеньПошуковий
рівеньБраковочний
рівеньНОРМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ

Місце
дефе-
кту
по
пере-
тину
шва
Дов-
жина
оці-
ноч-
ної
діль-
ниці,
мм.
Еквівалентна
площа
поодиноких
несуціль-
ностей,
кв.мм
Допустима
умовна
протяжність
дефектів, мм
Мініма-
льно
допусти-
ма
відстань
до
дефекту
від краю
шва, мм
Кіл-сть
дефектів з
хар-ми не
більше
граничних
значень на
100 мм, шт.
макси-
мально
допус-
тима
міні-
мально
фіксо-
вана
комп.
прот.
сума-
рна
комп.
прот.


 Технологічну карту склав: ____________________    ____________
               (підпис, П.І.Б.,      (дата)
              рівень, N свідоцтва)

Додаток 17

Аркуш 1

(довідковий)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

ПАСПОРТ

крипільного виробу

 _____________________   _____________   ___________________
 (найменування виробу)   (тип, розмір)   (стандарт, технічні
                        умови, креслення)
   Партія у кількості _______________ штук виготовлена зі сталі
__________________________ у відповідності
(позначення за стандартом)
з __________________________________________.
  (найменування технологічного документа)
Позна-
чення
матері-
алу за
станда-
ртом,
техніч-
них
умов
Номер

сер-
тифі-
ката
Номер
пла-
вки
Завод-
поста-
чаль-
ник
Хімічний склад, %
Механічні властивості
C
Mn
Si
P
Cr
Ni
Cu
S
Тимча-
совий
опір
сігма ,
в
кгс/кв.мм
Границя
текучості
сігма т
(сігма0,2),
кгс/кв.мм
Відносне
подов-
женя
дельта,%
Ударна
в'язкі-
сть KCU,
Дж/кв.см
Додаток 17

Аркуш 2

(довідковий)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

Результати механічних випробувань зразків за ГОСТ 1759.4-87, ГОСТ 1759.5-87

Кіль-
кість
зраз-
ків
Дата
вип-
робу-
вання
Номер
ана-
лізу
Для гайки
Для болтів, гвинта і шпилькиТвер-
дість
торця
або
грані,
HRC
э
Контроль
пробним
навантаженням
загартованим
оправленням
Твер-
дість,
HRC
э
Границя
текучості
сігма ,
т
кгс/кв.мм
Тимчасо-
вий опір
розрив
сігма ,
т
кгс/кв.мм
Відносне
подовженя
після
розриву
дельта ,%
5
Ударна
в'язкі-
сть KCU,
Дж/кв.см
сігма ,
F
кгс/кв.мм
Хара-
ктер
руйну-
ванняМеханічні випробування зразків проводяться від партії 300...500 шт. в кількості 5 штук, від партії 500Е1000 шт. в кількості 10 штук згідно ГОСТ 17769-83.

Висновок технічного контролю:

   Прийняття партії ___________________________ проведено згідно
             (найменування виробу)
_____________________________________________
    (стандарт, технічні умови)
__________________________________________________________________
   (висновок технічного контролера про придатність партії
           виробів до застосування)
 Технічний контролер   __________     _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 Випробування виконав  ________ ________ _____________________
             (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 18

(рекомендований)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

ПРОТОКОЛ N _______

виконання ремонтних з'єднань на високоміцних болтах

 "____" __________ _____ р.
 Кран, що ремонтується ___________________________________________
            (найменування і інвентарний номер машини)
 Ремонтне креслення ______________________________________________
 Спосіб оброблення поверхонь _____________________________________
 Спосіб натяжіння болтів _________________________________________
              (вказати марку пристрою, виробника,
__________________________________________________________________
   зав. N, дату перевірки для динамометричних пристроїв)
N з/п
Дата
Найменування
складальної
одиниці (пакети)
Кількість
поставл.
болтів шт.
Діаметр
болтів,
мм
Прикладений
крутний
момент або
кут
обертання
1
2
3
4
5
6


 Керівник робіт   ________   ________  _____________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали і прізвище)
 Майстер      ________  _____________________
          (підпис)  (ініціали і прізвище)

Додаток 19

(довідковий)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

АКТ

перевірки якості технологічних властивостей електродів

 "___" __________ _____ р.
   Проведена перевірка електродів ______________________________
                  (тип, марка, стандарт, технічні
__________, діаметр _____________, сертифікат ____________________
 умови)                   (номер сертифіката)

Перевіркою встановлено:

   1) утворювання козирка ______________________________________
   2) горіння дуги _____________________________________________
                (характеристика дуги)
   3) формування шва ___________________________________________
   4) стан поверхні покриття ___________________________________
   5) відділимість шлаку _______________________________________
   6) міцність покриття ______________ на сталеву плиту ________
   7) різниця товщин покриття __________________________________
   8) наявність пор в направленому металі ______________________
   9) технологічні   властивості  електродів  перевірялись
заварюванням з'єднання ___________________________________________
         (вид і характер з'єднання, позначення стандарту)
_________________ в __________________ просторовому положенні
   10) для зварювання  розрахунково-щільних  швів  електроди
__________________________________________________________________
    (викладається результат випробування і придатність
__________________________________________________________________
          електродів для використання)
 Зварювання проводив електрозварювальник   _____________________
                       (ініціали і прізвище)
 Технічний контролер     __________   _____________________
               (підпис)    (ініціали і прізвище)

Додаток 20

(довідковий)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

АКТ

додаткових випробувань матеріалів

 "___" __________ ______ р.
   Проведена додаткова  перевірка  механічних  властивостей
матеріалу під час випробування зразків ___________________________
                (тип зразків, позначення стандарту)
матеріал _________________________________________________________
       (найменування, марка, стандарт, технічні умови)
сертифікат _______________________________________________________
              (номер сертифіката)
   Завод-постачальник __________________________________________
      Результати механічних випробувань зразків
Номер
зраз-
ка
Розтягання зразків за ГОСТ 1497-84
Ударний згин
зразків
Твердість за
ГОСТ 9012-59
Номер
ана-
лізу,
дата
Границя
текучості
сігма ,
т
кгс/кв.мм
Тимчасо-
вий опір
сігма ,
в
кгс/кв.мм
Відносне
подов-
ження,
дельта.%
Відно-
сне
звуже-
ння
псі,%
Номер
ана-
лізу,
дата
Ударна
в'язкість
за ГОСТ
9454-78
альфа ,
н
кгс.м/кв.см
Номер
ана-
лізу,
дата
Твер-
дість
пове-
рхні,
НВ


   Висновок технічного контролю ________________________________
                   (викладається висновок
__________________________________________________________________
  про придатність матеріла для виготовлення металоконструкції)
 Технічний контролер ________        _____________________
           (підпис)        (ініціали і прізвище)
 Випробування провів ________  ________   _____________________
           (посада)  (підпис)   (ініціали і прізвище)

Додаток 21

(довідковий)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

АКТ

зовнішнього огляду зварних швів контрольних зразків

 "___" _________ _____ р.

Проведений зовнішній огляд і заміри зварних швів контрольних зразків _______________________________ кількість ___________.

     (найменування, типорозмір)
   Зразки заварені електрозварювальником _______________________
                      (ініціали і прізвище)
у _________________________ просторовому положенні, електродами
_________________________________, діаметром _____________ мм.
(марка, стандарт, технічні умови)
сертифікат _______, тип зварного з'єднання за ГОСТ 5264-80 ______
      (номер)

Перевіркою встановлено:

   1) наявність підрізів _______________________________________
   2) наявність пор ____________________________________________
   3) лускатість шва ___________________________________________
   4) перехід шва ______________________________________________
   5) напливи __________________________________________________
   6) наявність пропалень ______________________________________
   7) прямолінійність шва ______________________________________
   8) розміри шва ______________________________________________
   Якість зварних швів признано ________________________________
                 (викладаються результати огляду,
___________________________
 перевірки, вимірювань)
 Технічний контролер  __________   _____________________
            (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Майстер        __________   _____________________
            (підпис)   (ініціали і прізвище)

Додаток 22

(довідковий)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

АКТ

випробування зварних зразків

                   "__" ____________ _____ р.
   Проведена перевірка механічних властивостей матеріалів під
час випробування зразків _________________________________________
              (тип зразків, позначення стандарту)
матеріал основного металу ________________________________________
          (найменування, марка, стандарт, технічні умови)
сертифікат ______________________________________
         (номер сертифіката)
зварювальні матеріали ____________________________________________
             (марка, тип, стандарт, технічні умови)
сертифікат ______________________________________
         (номер сертифіката)
      Результати механічних випробувань зразків
Номер
зразка
Статичний розтяг зразків за ГОСТ
6996-66 (тимчасовий опір зварного
з'єднання повинен бути не нижче
тимчасового опору основного металу)
Статичний згин за
ГОСТ 6996-66
(кут загину не
менше 100 град.)*

Номер
аналізу
дата
Границя
текучості
сігма ,
т
кгс/кв.мм
Тимчасовий опір
сігма ,
в
кгс/кв.мм
Номер
аналізу,
дата
Кут загину,
град.


---------------

* Якщо довжина тріщин, які виникають в процесі випробування в рас тягнутій зоні зразка, не перевищує 20% його ширини, але не більше 5 мм, то вони не є бракувальною ознакою.

   Висновок технічного контролю ________________________________
                    (викладається висновок
__________________________________________________________________
 про придатність матеріалів для виготовлення металоконструкції)
 Технічний контроль   ________ _____________________
            (підпис) (ініціали і прізвище)
 Випробування проводив ________ ________  _____________________
            (посада) (підпис)  (ініціали і прізвище)

Додаток 23

(довідковий)

до пункту 6.6.

Положення про

планово-попереджувальні

ремонти портових кранів

морських портів

Дата складання "__" ______ ____ р.

ПАСПОРТ-СЕРТИФІКАТ N ________

на виготовлений виріб

        __________________________________
           (найменування деталі)
        __________________________________
            (номерне позначення)
   1. Скорочена технічна характеристика (яка вказує посадочні, 
приєднувальні і габаритні розміри деталі):
   - ___________________________________
   - ___________________________________
   - ___________________________________
   - ___________________________________
   2. Матеріал:
_____________________________________________________, сертифікат,
   (марка матеріалу, стандарт, технічні умови)
 протокол хім. аналізу _______________________________
   3. Інші відомості:
__________________________________________________________________
           (позначення креслення)
   Гарантія на виріб діє протягом ___________ місяців
__________________________________________________ при   умовах
(зазначається початок відліку гарантійного строку)
дотримання усіх Правил технічної експлуатації.
 Керівник
 підприємства-виробника ________ ________ _____________________
             (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
Технічний контролер   ________ _____________________
             (підпис) (ініціали і прізвище)
        М.П.