МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 213 від 15.07.97
м.Київ

Про затвердження Державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах".

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарно-гігієнічні нормативи "Тимчасові максимально допустимі рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах".

2. Всім міністерствам та відомствам, керівникам державних, кооперативних, колективних та приватних підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також посадовим особам та громадянам України, інвесторам - громадянам інших держав прийняти вказані Державні санітарно-гігієнічні нормативи до керівництва та виконання.

3. Заступникам головного державного санітарного лікаря України, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти указані Державні санітарно-гігієнічні нормативи "Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах" до керівництва та виконання.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний державний санітарний лікар
України, перший заступник Міністра

Л.С.Некрасова

Затверджено

наказом МОЗ України

від 15.07.1997 р. N 213

Тимчасові максимально допустимі рівні (мдр) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах

Temporary maximum allowable levels (mal) of tar and nicotine in cigaretts

З метою охорони здоров'я громадян і забезпечення належного стану навколишнього виробничого та природного середовища в Україні встановлюються державні санітарні правила, норми, гігієнічні нормативи та регламенти - система науково обгрунтованих обмежень застосування (використання) потенційно небезпечних факторів штучного чи природнього походження.

Державні санітарно-гігієнічні нормативи (ДСГН) вмісту смоли та нікотину встановлюють максимально допустимі рівні (МДР) смоли та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні.

-----------------------------------------------------------------
|      Показник :     |        МДР      |
|                |  (мг у димі однієї сигарети):|
|-------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|   Смола * - конденсат (К) |        15***      |
|                |                |
|-------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|   Нікотин **      (Н) |        1,3****     |
|                |                |
-----------------------------------------------------------------

Примітка:

* Смола-конденсат (К) - сухий безнікотиновий конденсат диму.

** Нікотин (Н) - алкалоєдвміщуючі сухі конденсати.

*** Для сигарет вітчизняного виробництва без фільтру встановлюється МДР смоли-конденсату (К) - 22 мг у димі однієї сиг.

**** Для сигарет вітчизняного виробництва без фільтру встановлюється МДР нікотину (Н) - 1,5 мг у димі однієї сиг.

Наведені тимчасові МДР не поширюються на сигарети, які вироблені в Україні або завезені до України до введення в дію державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові максимально допустимі рівні вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах".

Аналітичне визначення вмісту смоли-конденсату (К) та нікотину (Н) в димі стандартно прокурених сигарет здійснюється у атестованих МОЗ України лабораторіях за методами:

- ISO 8243-1991. Сигарети. Відбір проб.

- ISO 10315-1991. Сигарети. Визначення нікотину в курильному конденсаті. Газохроматографічний метод.

- ISO 4387-1991. Сигарети. Визначення загального та вільного від нікотину сухого конденсату за допомогою рутинної аналітичної палильної машини.

- ISO 10362-1991. Сигарети. Визначення води в палильному конденсаті - Частина 1. Газохроматографічний метод.

- ISO 3402-1991. Тютюн та тютюнові вироби. Атмосфера для кондиціювання та випробувань.

Державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи та регламенти є обов'язковими для виконання фізичними та юридичними особами нормативними документами, що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості для здоров'я потенційно небезпечних факторів оточуючого середовища і вимоги щодо забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини. Порушення державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів та регламентів тягне за собою відповідальність за законами України.

Видання офіційне.
Головне санітарно-епідеміоло- "Максимально допустимі рівні (МДР)
гічне управління МОЗ України, вмісту смоли (конденсату) та ніко-
Комітет з гігієнічного регла- тину в сигаретах" не можуть бути
ментування МОЗ України, інс- повністю або частково відтворені,
титут екогігієни і токсиколо- тиражовані та розповсюджені без доз-
гії ім. Л.І.Медведя      волу Головного санітарно-епідеміоло-
               гічного управління МОЗ України,
               інституту екогігєни та токсикології
               ім.Л.І.Медведя, Комітету з питань
               гігієнічного регламентування МОЗ
               України.
Міністерство охорони здоров'я  Министерство здравоохранения
     України             Украины
   ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ       ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ     САНИТАРНЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ
  252021, м. Київ-21,       252021, г. Киев-21,
  вул. Грушевського, 7       ул. Грушевского, 7
  Телетайп 131189 Ефір       Телетайп 131189 Эфир
  Телефон 226-23-31         Телефон 226-23-31
             ПОСТАНОВА N 6
             12 липня 1997.
        про затвердження значень гігієнічних
       нормативів ГДК, ОБРВ, ОДК, МДР тощо
   Я, Головний державний санітарний лікар України, Нєкрасова
Любов Сергіївна розглянувши подані Комітетом з питань гігієнічного
регламентування  МОЗ  України  матеріали:
   1. Проект Державні гігієнічні норми "Тимчасові максимально
допустимі рівні (МДР) вміст смоли (конденсату) та нікотину в
сигаретах",
_________________________________________________________________
   (перелік обгрунтовуючих матеріалів, ким розроблені, ким
             прорецензовані,
Розроблені інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя
МОЗ України у відповідності з протоколом наради у першого віце
прем'єр-міністра України В.В.Дурденця "Про заходи щодо посилення
державного контролю  за  виробництвом  і  реалізацією  спирту
етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 31 серпня
1996 року. Рецензенти: М.М. Коршун, В.І. Ципріян, О. Юрченко.
   2. Витяг з протоколу засідання бюро Комітету N 4 від 1
листопада 1996 року.
   3. Рецензії.
   4. Пояснювальну записку до проект.
   5. Постанову КМ України N 946 від 14.08.96 р. "Про подальше
вдосконалення  контролю  за  якістю  тютюнових  виробів,  що
імпортуються в Україну" ( 946-96-п ).
   6. Наказ Держстандарту N 345 від 16.08.96 р. ( z0491-96 ).
   7. Доручення заступника головного державного  санітарного
лікаря від 23.09.96 р.
   8. Результати досліджень фактичного вмісту смоли та нікотину
 у вітчизняних та імпортних сигаретах проведених лабораторією
 експертизи інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
 МОЗ України.
   9. Директиву ради європейського співробітництва N 90/239 ЕС.
   10. СанПиН N 5320-91 та ГН 2.3.2.022-95 "Предельно допустимые
уровни (ПДУ) содержания смолы и никотина в табачных изделиях",
затверджені постановою Держкомсанепіднагляду Росії.
_________________________________________________________________
    номер і дата протоколу профільної комісії Комітету)
установила, що подані матеріали відповідають діючим методичним
вимогам, за якими
_________________________________________________________________
     (коротка констатація щодо відповідності поданих
            обгрунтувань діючим
встановлюються гігієнічні нормативи
_________________________________________________________________
   методичним вимогам, за якими встановлювався норматив)
   На підставі викладеного та керуючись положенням про державний
санітарний нагляд
              ПОСТАНОВЛЯЮ:
     Затвердити, рекомендовані Комітетом з питань
      гігієнічного регламентування  МОЗ  України
державні гігієнічні нормативи "Тимчасові максимально допустимі
_________________________________________________________________
       (назва нормативу - ГДК, ОБРВ, ОДК тощо;
       назва середовища - повітря робочої зони,
рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах"
_________________________________________________________________
  атмосферне повітря, грунт...; назва хімічної речовини або
      біологічного матеріалу; величина нормативу;
_________________________________________________________________
агрегатний стан - " а", "п", "п+а"; клас шкідливості; особливості
    дії на організм (відповідно ГОСТу 12.1.005-88)
   2. Головному санепідуправлінню копію цієї постанови надіслати
до Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України,
установи-розробника та замовника і  встановити  контроль  за
доведенням затверджених нормативів до санепідстанцій, наукових
установ, міністерств,  відомств, інших зацікавлених установ і
організацій в установленому порядку:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                        Л.С. Нєкрасова