МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

07.10.2004 N 485

Про затвердження Методичних вказівок "Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць"

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"4004-12 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні вказівки "Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" (додаються).

2. Визнати такими, що не застосовуються на території України "Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" N 2630-82, затверджені заступником головного державного санітарного лікаря СРСР 25 листопада 1982 р.

3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України Методичні вказівки довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С.П.

Перший заступник Міністра,
головний державний санітарний
лікар України
Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду
Начальник управління справами
Начальник юридичного управління


О.В.Лапушенко


С.П.Бережнов
М.М.Корнієнко
Д.В.Алешко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

07.10.2004 N 485

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

Методичні вказівки призначені: для установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, що акредитовані на право проведення робіт в галузі гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, при обґрунтуванні та апробації ОБРВ; для органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України - при проведенні запобіжного і поточного санітарно-епідеміологічного нагляду за умовами обігу хімічних речовин. Методичні вказівки можуть використовуватись для промислових об'єктів - при плануванні та впровадженні заходів по охороні атмосферного повітря та обґрунтуванні проекту дозволів на викиди в атмосферу; для установ різних міністерств та відомств, які займаються проблемами охорони атмосферного повітря, як інформаційний матеріал, що використовується при плануванні і організації відповідних заходів.

1. Загальні положення

1.1. Орієнтовний безпечний рівень впливу (ОБРВ) хімічної речовини (в тому числі суміші хімічних речовин постійного складу) є державним тимчасовим гігієнічним нормативом максимального допустимого вмісту цієї речовини в атмосферному повітрі населених місць. Величина ОБРВ речовини виражається ваговим показником у міліграмах на один кубічний метр повітря, приведеного до нормальних умов (температура 0 (град.) С /273 K/ і тиск 760 мм. рт. ст. /101,3 кПа), - мг/куб. м.

1.2 ОБРВ встановлюється як концентрація речовини, віднесена до 20-хвилинного періоду осереднення.

1.3 ОБРВ встановлюється для речовин 1-4-класів небезпечності (за ГОСТом 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования"). Встановлення ОБРВ речовин 1 і 2-го класів небезпечності, які при дії на організм створюють небезпеку розвитку віддалених ефектів (ембріо- і гонадотоксичного, мутагенного і ін.), не допускається, якщо ГДК в інших середовищах встановлені без врахування цих ефектів.

1.4 Розробка наукових обґрунтувань з встановлення ОБРВ, їх розгляд Комітетом з питань гігієнічного регламентування, затвердження рекомендованих цифрових значень або перегляд чи скасування, введення в дію здійснюється в порядку, який затверджується МОЗ України.

1.5 Встановлення цифрових значень ОБРВ ґрунтується на результатах вивчення фізико-хімічних та токсикологічних властивостей речовин і розрахунків шляхом детального аналізу зібраних відомостей і даних в обсязі, передбаченому додатком N 2 (або додатком N 3 у випадках перегляду раніше встановленої величини ОБРВ).

2. Методи встановлення ОБРВ

2.1 Величини ОБРВ хімічних речовин встановлюються шляхом розрахунків:

а) за параметрами токсикометрії та ГДК речовин в інших середовищах;

б) за фізико-хімічними властивостями.

2.1.1 Найкраще наближення ОБРВ хімічних речовин до експериментально обґрунтованих величин ГДК дають розрахунки, в основу яких покладені параметри токсикометрії та ГДК в інших об'єктах оточуючого середовища. Для окремих груп хімічних сполук з метою одержання більш надійних та вірогідних величин рекомендуються формули:

   а) група альдегідів і кетонів
   ОБРВ = 0,0189 + 0,00165 ГДК   (мг/куб. м)        (1)
                р.з.
   ОБРВ = - 0,0078 + 0,0000334 DL  (мг/кг)         (2)
                  50
     при DL  > 250 мг/кг
        50
   lg ОБРВ = - 2,14 + 0,00015 DL  (мг/куб. м)        (3)
                 50
     при DL  > 250 мг/кг
        50
   lg ОБРВ = - 2,34 + 0,0000132 CL  (мг/куб. м)       (4)
                  50
   б) група амінів жирного ряду
   lg ОБРВ = 9,27 - 3,94 lg DL  (мг/кг)           (5)
                50
               --------       2
   ОБРВ = [0,0502 + 0,0471 V ГДК   (мг/куб. м)]      (6)
                 р.з.
   lg ОБРВ = - 1,01 + 0,572 lg МНД (мг/кг)          (7)
   в) група ароматичних вуглеводнів ряду бензолу
   lg ОБРВ = - 1,88 + 0,02 CL  (мг/л)            (8)
                50
   lg ОБРВ = - 1,74 + 0,625 lg DL  (г/кг)          (9)
                  50
                       2
   ОБРВ = [0,093 + 0,658 Lim  (мг/куб. м)]         (10)
               ch
   ОБРВ = 0,0296 + 0,0561 МНД (мг/кг)            (11)
               ------------
   ОБРВ = - 0,119 + 0,714 V ПК     (мг/л)       (12)
                орг.лепт.
   г) група металів
   ОБРВ = - 0,00036 + 0,0000159 DL  (мг/кг)        (13)
                  50
   ОБРВ = 0,009 + 0,0459 ГДК   (мг/куб. м)        (14)
               р.з.
   lg ОБРВ = - 1,66 + 0,777 МНК (мг/л)           (15)
   д) група неорганічних газів, аерозолів, пари
              -----    2
   ОБРВ = [0,162 + 0,127 V CL  (мг/л)]           (16)
                50
                      2
   ОБРВ = [0,07 + 0,017 Lim  (мг/куб. м)]         (17)
               ch
                  2
   ОБРВ = [0,112 + 0,0268 ГДК  ]             (18)
                р.з.
   е) група фосфорорганічних сполук
   lg ОБРВ = - 1,79 + 0,693 ГДК  (мг/куб. м)       (19)
                р.з.
               ----
   ОБРВ = 0,00249 + 0,0215 V МНД (мг/кг)          (20)
   ОБРВ = 0,00152 + 0,19 ПДК      (мг/куб. м)     (21)
                орг.-лепт.

2.1.2 У випадку, коли речовина не відноситься до вказаних груп сполук, найбільш надійні та вірогідні рівні ОБРВ дають такі розрахункові формули, що враховують клас небезпечності речовини (за ГОСТом 12.1.007-76):

   а) 1-й клас небезпечності
   lg ОБРВ = - 0,641 + 1,35 lg ГДК   (мг/куб. м)     (22)
                  р.з.
   б) 2-й клас небезпечності
   lg ОБРВ = - 1,99 + 0,1 ГДК   (мг/куб. м)        (23)
                р.з.
   в) 3-й клас небезпечності
   ОБРВ = - 0,00599 + 0,0115 ГДК   (мг/куб. м)      (24)
                 р.з.
     при ГДК   >= 2
         р.з.
   ОБРВ = 0,0218 + 0,00772 ГДК   (мг/куб. м)       (25)
                р.з.
     при ГДК   < 2
         р.з.
   г) 4-й клас небезпечності
               --------       2
   ОБРВ = [0,112 + 0,0649 V ГДК   (мг/куб. м)]      (26)
                 р.з.
   2.1.3 Формули 27-31, в основу яких покладено кореляційний
зв'язок між ГДК хімічних речовин для атмосферного повітря та
ГДК  ,  DL ,  CL   (загальні  залежності  без врахування
  р.з.   50   50
особливостей токсичності і небезпечності окремих груп речовин),
рекомендуються у всіх інших випадках, але дають менш надійні
величини ОБРВ (завищують рівні ОБРВ для речовин 1-го класу
небезпечності та занижують - для 4-го класу):
   lg ОБРВ = 0,58 lg CL  (мг/л) - 1,6           (27)
             50
   lg ОБРВ = - 6,0 + 1,5 lg DL  (мг/кг)          (28)
                50
   lg ОБРВ = - 0,7 + 1,7 lg CL  (мг/л) -         (29)
                 50
   - 0,8 lg DL  (г/кг)
        50
   lg ОБРВ = - 1,77 + 0,62 lg ГДК   (мг/куб. м)      (30)
                  р.з.
               --------       2
   ОБРВ = [0,110 + 0,0654 V ГДК   (мг/куб. м)]      (31)
                 р.з.

2.1.4 Розрахунки ОБРВ за фізико-хімічними властивостями речовин рекомендується здійснювати з використанням таких формул:

а) за молекулярною масою (в інтервалі М.м. від 32 до 600)

   lg ОБРВ = - 8,0 lg М.м. + 14,75 + К;           (32)
   К - поправочний коефіцієнт, який складає:
   при М.м. від 265,0 і вище  - 3,0
   при М.м. від 200,0 до 264,9 - 2,0
   при М.м. від 147,0 до 199,9 - 1,0
   при М.м. від 146,9 до 69,9 - 0,0
   при М.м. від 70,0 до 45,0  - - 1,0
   при М.м. від 45,0 і нижче  - - 3,0

б) за температурою кипіння при 760 мм рт.ст. в (град.) С (в інтервалі Т від 20 до 315 (град.) С):

       кип.
   lg ОБРВ = - 5,6 lg Т   + 11,2 + К,           (33)
             кип.
   К - поправочний коефіцієнт, який складає:
   при Т   > 270 (град.) С - 1,0
     кип.
   при Т   від 270 (град.) С до 69,9 (град.) С - 0,0
     кип.
   при Т   від 70 (град.) С і нижче - - 1,0
     кип.
   при Т   від 60 (град.) С і нижче - - 2,0
     кип.
   при Т   від 46 (град.) С і нижче - - 3,0
     кип.
   при Т   від 36 (град.) С і нижче - - 4,0
     кип.

в) за фізико-хімічними константами (для розрахунку ОБРВ полізаміщених бром- і хлорвмісних похідних бензолу):

   lg ОБРВ = 0,99 lg DL  (мг/кг) - 4,72          (34)
             50
   Для розрахунку орієнтовних середньосмертельних доз (DL  при
                              50
введенні речовини у шлунок) маловивчених речовин цієї групи та
тих, що синтезуються на їх основі, рекомендується використання
таких фізико-хімічних констант:
   М.м. - молекулярна маса,
   Т   - температура кипіння в (град.) K (Кельвіна),
   кип.
   t  - температура плавлення в (град.) K (Кельвіна),
   пл.
   Мю - дипольний момент (дебай),
   Сума   - сума сігма - констант Гаммета (додаток N 5)
     сігма
   Сума   - сума альфа - інкрементів ядерного
     альфа        квадрупольного резонансу
               (ЯКР - додаток N 4).
   Розрахунки орієнтовних DL  проводяться за формулами, що
                50
являють собою рівняння парної та множинної регресії у різних
комбінаціях:
   lg DL  = 3,84 - 0,25(Мю) - 0,33(Сума   )       (35)
     50               сігма
   lg DL  = 3,81 - 0,22(Мю) - 0,52(Сума   ) -      (36)
     50               сігма
   - 0,0021(Сума   )
         альфа
   lg DL  = 3,69 + 0,0003М.м. + 0,0003t  -       (37)
      50                пл.
   - 0,22(Мю) - 0,58(Сума   )
              сігма
   Для хлорпохідних бензолу:
   lg DL  = 3,33 - 0,30(Сума   )             (38)
     50          альфа
   lg DL  = 3,40 - 0,23(Мю)                (39)
     50
   lg DL  = 6,0 - 0,006t                  (40)
     50        кип.
   lg DL  = 5,47 + 0,0064М.м. - 0,0069t   +      (41)
      50                кип.
   + 0,17(Сума   ) - 0,35(Сума   )
        альфа       сігма
   При  використанні  рівнянь,  що містять Сума    або
                            сігма
Сума    останні  вираховуються  за  таблицями (додатки N 4
  альфа
та N 5 відповідно) шляхом сумації сігма-констант (або (альфа) для
всіх заміщувачів бензольного кільця по відношенню до основного
заміщувача - атома брому у полізаміщених похідних бромбензолу або
атому хлору полізаміщених похідних хлорбензолу. Після простого
алгебраїчного додавання одержана  сума  береться  за  модулем
(Сума   ), (Сума   ). Це означає,  що  в  тих  випадках,
   сігма    альфа
коли Сума   (або Сума   ) є від'ємним числом, то знак "-"
     сігма     альфа
замінюється на знак "+".

г) за індексами електронної структури (для розрахунків ОБРВ хлор- і бромвмісних похідних бензолу):

   lg ОБРВ = - 6,33 + 17,04(Q  ) х             (42)
                max
   х (- 16,20    Q) + 12,24N
        дельта      (max)
   Для сполук, що синтезуються, індекси електронної структури
можуть бути використані для розрахунку DL  (при введенні речовини
                     50
у шлунок) та CL :
        50
   lg DL  (мг/кг) = 12,90 - 4,18   X - 0,47R -     (43)
     50            дельта
   - 15,03    (Q) - 0,53N
       дельта     (max)
   lgCL  (мг/л) = 11,30 - 7,21   X + 45,81(Q  ) -   (44)
     50           дельта      max
   55,75   (Q) + 7,69N
      дельта     (max)
   lg CL  = 0,67 - 10,64   (Q)             (45)
     50        дельта
   Для визначення індексів електронної структури хімічних сполук
проводиться квантово-хімічний розрахунок молекул з застосуванням
комп'ютерів. Найбільш розповсюдженим є метод МО ЛКАО (метод
молекулярних орбіталей, побудованих у вигляді лінійної комбінації
атомних орбіт) (Б. Пюльман, А. Пюльман, 1965; Е. Стрейтвізер,
1965). Для розрахунку похідних бензолу використовується метод
МО ЛКАО у пі - електронному наближенні. За допомогою стандартних
програм на комп'ютері проводиться вирахування енергетичних рівнів
та хвильових функцій молекул, за якими обчислюються енергетичні
(енергія вищої заповненої молекулярної орбіти - Xg; енергія нижчої
вільної молекулярної орбіти - X  ;  енергія   збудження -
                  акц.
   X = X   - Xg; енергія резонансу - R) та електричні (заряди
дельта   акц.
на атомах - q; сумарні заряди на атомах Q; порядки зв'язків - P;
індекси вільної валентності - N) індекси електронної структури
молекул.
   В рядах похідних бензолу, крім того,  вираховують  такі
індекси: Q   - максимальний заряд на атомі вуглецю бензольного
      max
кільця, не  пов'язаного з  заміщувачем;    Q - різниця сум
                      дельта
зарядів атомів вуглецю бензольного кільця бром- або хлорбензолу
і його похідних; N   - максимальний індекс вільної валентності
          (max)
атомів вуглецю бензольного кільця.

д) Розрахунки ОБРВ за показником, що відображає особливості електронної і просторової будови речовини, - молекулярною рефракцією. (Метод рекомендується застосовувати для встановлення ОБРВ органічних речовин: ациклічних з лінійною або ізомерною будовою на основі парафінових, олефінових, дієнових вуглеводнів та циклічних вуглеводнів - похідних бензолу). Розрахункова формула:

   ОБРВ = - 5,44 + b MR , де:               (46)
     Т        x
   ОБРВ - термодинамічна величина ОБРВ (мол/куб. м);
     Т
   - b - коефіцієнт, який залежить від хімічної активності 
речовини (визначається за таблицею, додаток N 6);
   MR  молекулярна  рефракція  речовини  (визначається  за
    x
значеннями атомної рефракції, додаток N 7).

Остаточний розрахунок величини ОБРВ проводиться за формулою:

   ОБРВ = ОБРВ (Мол/куб. м) (М.в. (мг), де        (47)
        Т
   М.в. - молекулярна вага речовини (мг).
   2.1.5 При встановленні ОБРВ на основі використання параметрів
токсикометрії визначення орієнтовних величин останніх може бути
здійснено розрахунковим методом. Зокрема, CL  (мг/куб. м) для
                        50
мишей:
   - для надзвичайно кумулятивних речовин -
   lg CL  = lg ГДК   - (4,54 +(-) 0,24);         (48)
     50     р.з.
   - для сильно кумулятивних речовин -
   lg CL  = lg ГДК   - (3,84 +(-) 0,24);         (49)
     50     р.з.
   - для середньокумулятивних речовин -
   lg CL  = lg ГДК   - (3,14 +(-) 0,24);         (50)
     50     р.з.
   - для слабко кумулятивних речовин -
   lg CL  = lg ГДК   - (2,44 +(-) 0,24);         (51)
     50     р.з.

Для не летких або мало летких сполук можуть бути використані розрахунки CL (мг/куб. м):

       50
   CL  = 6,7 DL  х K  (для мишей), де          (52)
    50     50  i/o
   K  - інгаляційно-оральний коефіцієнт, що визначається за
   i/o
формулою:
              0,15 Lim             (53)
                  ac(inh)
           K  = ---------------;
           i/o  Lim
                ac(os)
   CL  = 11,4 DL  х K  (для щурів), де         (54)
    50     50  i/o
   K  - інгаляційно-оральний коефіцієнт, що визначається за
   i/o
формулою:
              0,058 Lim             (55)
                   ac(inh)
           K  = ----------------;
           i/o  Lim
                ac(os)

2.2 Методи коригування величин ОБРВ, встановлених за розрахунковими формулами

2.2.1 Коригуванню в бік зменшення підлягають величини ОБРВ органічних речовин з "лімітуючою" рефлекторною дією, встановлені шляхом розрахунків за формулами [1-33, 46-47].

   2.2.2 Метод ґрунтується на результатах вивчення кореляційних
зв'язків між величинами ОБРВ вказаної групи органічних речовин, що
перевищили  ГДК  ,  та  відповідними  величинами  ГДК  ,
         м.р.                    м.р.
встановлених у експериментальних дослідженнях.

2.2.3 Коригування величини ОБРВ, встановленої розрахунковим шляхом, рекомендується здійснювати за формулою:

   ОБРВ = 0,0015 + 0,075 ОБРВ , де             (56)
                р.
   ОБРВ - відкоригована величина нормативу;
   ОБРВ  - величина  нормативу,  розрахована  за формулами
     р.
(1-33, 46-47).

2.2.4 Коригуванню в бік збільшення підлягають ОБРВ органічних речовин з "лімітуючою" резорбтивною або резорбтивно-рефлекторною дією, які встановлені шляхом розрахунків за формулами [1-33, 46-47] та мають відносно малі цифрові значення (0,001 мг/куб. м і менше).

   2.2.5 Метод ґрунтується на результатах вивчення кореляційних
зв'язків між величинами ОБРВ вказаної групи органічних речовин
(умовно прийнятих на рівні ГДК   їх) та відповідними величинами
               с.д.
ГДК  , встановлених у експериментах.
  м.р.

2.2.6 Коригування величини ОБРВ, встановленої розрахунковим шляхом, рекомендується здійснювати за формулою:

   ОБРВ = 0,01 + 0,99 ОБРВ , де              (57)
              р.
   ОБРВ - відкоригована величина нормативу;
   ОБРВ  - величина нормативу,  розрахована  за  формулами
     р.
(1-33, 46-47).

3. Встановлення ОБРВ речовин, які являють собою суміші хімічних речовин постійного складу, що викидаються в атмосферу у вигляді твердих або рідких аерозолів

3.1 При наявності даних щодо токсикометричних параметрів, фізико-хімічних властивостей та гігієнічного нормативу речовини, що являє собою суміш хімічних речовин постійного складу, в повітрі робочої зони визначення її ОБРВ в атмосферному повітрі здійснюється з додержанням вимог, викладених у розділі 2 цих вказівок.

3.2 При відсутності характеристик, вказаних у п. 3.1 визначається наявність значень індивідуальних гігієнічних нормативів кожного інгредієнту, що входить до складу суміші, в інших об'єктах навколишнього середовища та здійснюється аналіз даних щодо їх біологічної дії (за схемою згідно з п.п. 7-9 додатку N 2).

3.2.1 В експериментальних дослідженнях встановлюються параметри гострої токсичності та інші показники щодо характеру біологічної дії (за схемою згідно з п.п. 7-9 додатку N 2).

3.2.2 Проводиться порівняльний аналіз токсикологічних властивостей сумішевої речовини, що являє собою суміш хімічних речовин, в цілому та окремих її інгредієнтів. В разі співпадання характеру біологічної дії зазначеної речовини та її складового інгредієнту, який визначає її основу, при наявності гігієнічного нормативу останнього в атмосферному повітрі ОБРВ такої речовини приймається на рівні цього нормативу.

3.3 У випадках, коли за характером біологічної дії та токсикометричними параметрами речовина, що являє собою суміш хімічних речовин постійного складу, в цілому відрізняється від її складових, для яких встановлені величини гігієнічних нормативів, обґрунтування ОБРВ проводиться з урахуванням коефіцієнтів їх комбінованої дії та їх питомого вмісту в суміші.

3.3.1 Аналізу підлягає питомий вміст кожного інгредієнту - р - (у %), та визначається його частка у суміші (Li) по відношенню до індивідуального гігієнічного нормативу (мг/куб. м):

                ГДК              (58)
                  м.р.
              L = -------
              i   p
   Сума величини Сума L  вказує  на приблизну величину ОБРВ
             i
суміші, коригування якої здійснюється за допомогою коефіцієнту
комбінованої дії суміші.

3.3.2 Встановлення коефіцієнту комбінованої дії інгредієнтів складних сумішей (К.к.д. ) здійснюється за формулою:

            с.с.
                               (59)
             -----------------
      К.к.д.   = V       2
         с.с.   Сума К.к.д. + n, де
                   і
   К.к.д. - офіційно встановлені коефіцієнти комбінованої дії
      і
хімічних речовин у суміші;
   n - число речовин у суміші, значення К.к.д. яких відсутні в 
офіційних списках.
   3.3.3 Оцінка та коригування величини ОБРВ речовини, що являє
собою складну  суміш  хімічних  речовин  постійного  складу,
проводиться  за  співвідношенням  сумарного показника Сума L
                                 i
              Сума L
                 i
з показником К.к.д.    (----------)
          с.с.   К.к.д.
                 с.с.

Остаточна величина ОБРВ є прийнятною, якщо її рівень не перевищує К.к.д.

        с.с.
   3.4. Величини ОБРВ речовин, що являють собою суміші хімічних
речовин постійного складу і які знаходяться в атмосферному повітрі
населених місць у  вигляді  твердих  частинок,  не  повинні
перевищувати ГДК  , встановленої для недиференційованого за
         м.р.
фізико-хімічним складом пилу - 0,5 мг/куб. м.

3.5. У випадках, коли лімітуючим показником шкідливості речовини встановлена ольфакторна дія, розрахунок величина ОБРВ проводиться за формулою:

                ЕС
                 16
             ОБРВ = ----, де           (60)
                К
                 з
   ЕС - порогова концентрація, що відповідає 16% виявлення
    16
ольфакторної дії;
   К - коефіцієнт  запасу  (визначається за  номограмою на
   з
стандартній пробіт-сітці  

(додаток N 8 за результатами вивчення порогу ольфакторної дії) [1].

3.6. Токсикологічні властивості речовин (в тому числі ольфакторна дія) вивчаються за даними літератури та власних експериментальних досліджень за діючими методиками (згідно з п.п. 7-9 додатку N 2).

4. Встановлення ОБРВ лікарських засобів (ЛЗ) в атмосферному повітрі

4.1. До лікарських засобів (ЛЗ) слід відносити речовини або їх суміші постійного складу, які використовуються для лікування, профілактики і діагностики захворювань та дозволені Міністерством охорони здоров'я України до застосування у встановленому порядку; до ЛЗ відносяться також препарати для запобігання вагітності.

4.2. На підприємствах, що виробляють лікарські засоби (в основному біологічно високоактивні речовини) або їх переробляють, на всі складові речовини (сировина, проміжні продукти, побічні продукти, допоміжні речовини, кінцеві продукти і ін.) повинні розроблятись гігієнічні нормативи допустимого вмісту та методи аналітичного їх визначення в атмосферному повітрі.

4.3. При вивченні та обґрунтуванні гігієнічних нормативів ЛЗ (в тому числі ОБРВ в атмосферному повітрі населених місць) необхідно враховувати:

- високу тропність або селективність до регулюючих центрів та певних груп рецепторів організму, тобто вибірковість фармакологічної дії;

- широкий діапазон фармакологічних ефектів і величини терапевтичних доз: від сотих долей мг (естрогени) і декількох мг (сердечні глікозиди, нейромедіатори, деякі антигіпертензивні ЛЗ і ін.) до десятків г (осмотичні діуретики, коректори кислотно-лугової рівноваги і ін.);

- можливість розвитку віддалених ефектів, в тому числі вплив на синтез ДНК і РНК (цитостатики); можливість прямої дії на генеративну функцію (гормони); здатність викликати психічну та фізичну залежність (наркотики);

- велику різницю в обсягах виробництва (від декількох кг до десятків тон на рік), у кількості зайнятих робітників (від 2-3 до 30 і більше осіб), в обсязі викидів в атмосферу (від одного кг до декількох десятків тон на рік) та скидів стічних вод у водойми;

- наявність вихідної інформації про фармакологічні та токсикологічні властивості досліджуваного ЛЗ, матеріалів клінічних випробувань та (або) ретроспективних клініко-епідеміологічних даних;

- переважний агрегатний стан у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць у вигляді дрібнодисперсних аерозолів, бо ЛЗ у більшості випадків є кристалічними порошками;

- здатність багатьох ЛЗ активно змінювати органолептичні властивості повітря і води (запах, смак, забарвлення, прозорість, піноутворення);

- високу стабільність ЛЗ, яка часто оцінюється у фармакології як сприятлива властивість, що забезпечує пролонговану терапевтичну дію, але яка в той же час з гігієнічних позицій є додатковим показником небезпечності;

- ЛЗ часто являють собою комплекс з декількох інгредієнтів, що вимагає особливих методичних підходів при оцінці їх небезпечності і нормуванні [39].

Відомості про ЛЗ містяться у Державному реєстрі, XI Державній фармакопеї. Державна фармакопея регламентує рівні найвищих допустимих (разових і добових) доз для отруйних (список А) та сильнодіючих (список Б) ЛЗ.

   4.4. Для обґрунтування ОБРВ в обов'язковому порядку необхідні
відомості про величини LD , Lim , кумулятивної дії, характер дії
             50   ac
речовини на шкіру та слизові оболонки очей, сенсибілізуючу дію,
значення терапевтичних доз.

4.5. У випадках проведення власних токсикологічних досліджень для одержання вказаних у п. 4.4 параметрів вибір адекватних методів і тестів повинен опиратися на таку інформацію:

- механізм дії і специфічні ефекти - для вибору тестів;

- протипоказання та побічні ефекти - для виявлення характеру токсичної дії;

- належність до структурного хімічного ряду - для використання інформації про близькі за будовою речовини;

- шляхи та способи введення - для визначення небезпечності додаткових шляхів надходження із навколишнього середовища, наприклад, шкіряно-резорбтивного;

- кратність і тривалість клінічного застосування - для попередньої оцінки кумулятивних властивостей;

- розповсюдженість і частота застосування населенням - для визначення схеми експерименту, наприклад, строків проведення матеріальних навантажень.

4.6. Використання передбачених у даному розділі розрахункових методів встановлення ОБРВ в атмосферному повітрі ЛЗ рекомендується у випадках:

- належності ЛЗ до фармакологічної групи, представники якої мають затверджені ГДК в атмосферному повітрі населених місць;

- річного виробництва ЛЗ, що не перевищує 5 тонн/рік та обсягів викидів його в атмосферу не більше 100 кг/рік;

- наявність гігієнічного нормативу допустимого вмісту ЛЗ у повітрі робочої зони, встановленого за величиною порогу хронічної інгаляційної дії;

- коли ЛЗ являє собою суміш постійного складу з компонентів, для яких встановлені ГДК в атмосферному повітрі населених місць при ізольованій дії.

4.7. Розрахунки конкретних значень ОБРВ ЛЗ рекомендується здійснювати за декількома формулами (див. п. 4.8, формули 62-76) з наступним визначенням виваженої середньогеометричної величини (за ф. 61), яка враховує точність і надійність різних розрахункових формул:

                Сума Y x W
                   i  i
           lg ОБРВ = ------------          (61)
                Сума W
                   i
   Y - величина ОБРВ у логарифмічних одиницях, одержана за
   i
першим рівнянням,
   W - ваговий коефіцієнт.
   i
   4.8. Формули, що рекомендуються для розрахунків ОБРВ ЛЗ:

а) за значеннями мінімальної (МДТД) та найвищої (НДТД) добових терапевтичних доз:

   lg ОБРВ = 0,52 x МДТД (г) - 1,46             (62)
     (W = 0,73)
   lg ОБРВ = 0,68 x lg НДТД (г) - 1,72           (63)
     (W = 0,8)
            МДТД (мг) х К
                   1
   ОБРВ (мг/куб. м) = --------------, де          (64а)
              20
               К
                4
          (W = 0,75)
            НДТД (мг) х К
                   1
   ОБРВ (мг/куб. м) = --------------, де          (64б)
              20
               К
                5
   20 - добовий об'єм легеневої вентиляції (куб. м);
   К - коефіцієнт, що відображає ступінь затримки аерозолю в
   1
організмі (в долях одиниці, при відсутності даних К = 1,0);
                          1
   К - коефіцієнт переходу від МДТД до допустимого рівня дії,
   4
що рекомендується на рівні 800;
   К - коефіцієнт переходу від НДТД до допустимого рівня дії,
   5
що рекомендується на рівні 2500.
   Приведені вище формули (64 ), (64 ) доцільно використовувати
                а    б
для прогнозування нормативів ЛЗ, що мають нормовані в атмосферному
повітрі аналоги (попередньо розраховується К  і К  для раніше
                       4   5
нормованих ЛЗ, а потім одержана величина використовується для
встановлення ОБРВ інших представників цієї фармацевтичної групи).
   б) За величинами ГДК  :
             р.з.
   lg ОБРВ = 0,67 lg ГДК   - 1,7             (65)
             р.з.
     (W = 1,0)
               ----------
   ОБРВ = (0,11 + 0,0654 х V     2
                ГДК  ) (мг/куб. м)     (66)
                 р.з.
   з врахуванням класу небезпечності:
   1-й клас небезпечності:
   lg ОБРВ = - 0,641 + 1,35 lg ГДК             (67)
                  р.з.
     (W = 1,0)
   2-й клас небезпечності:
   lg ОБРВ = - 1,99 + lg ГДК                (68)
               р.з.
     (W = 1,0)
   3-й клас небезпечності:
   - при ГДК   > 2,0
       р.з.
   ОБРВ = - 0,00599 + 0,0115 ГДК   (мг/куб. м)      (69)
                 р.з.
    (W = 1,0)
   - при ГДК < 2,0
   ОБРВ = 0,0218 + 0,00772 ГДК   (мг/куб. м)       (70)
                р.з.
    (W = 1,0)
   4-й клас небезпечності:
                ----------
   ОБРВ = (0,112 + 0,0649 х V     2
                ГДК  ) (мг/куб. м)     (71)
                  р.з.
    (W = 1,0)
   в) за значеннями параметрів токсикометрії:
   lg ОБРВ = 0,64 lg Lim  - 2,67              (72)
             ac
     (W = 0,46)
   lg ОБРВ = 0,48 lg Lim  + 0,61 lg К   - 3,0      (73)
             ac      кум.
     (W = 0,5)
   lg ОБРВ = 0,42 lg МДТД + 0,16 lg LD  в/бр - 2,01    (74)
                    50
     (W = 0,8)

г) у випадках обґрунтування ОБРВ напівпродуктів синтезу лікарських препаратів, поряд з формулами (65)-(69), можуть використовуватись такі:

   lg ОБРВ = 0,53 lg LD    + 0,56 lg К   - 3,8     (75)
             50 в/ш      кум.
     (W = 0,35)
   lg ОБРВ = 0,23 lg LD    + 0,33 lg Lim  +       (76)
             50 в/ш       ac
   + 0,55 lg К   3,56
        кум.
     (W = 0,5)
        5. Перевірка надійності величин ОБРВ
        та прийняття остаточних їх величин
   5.1 Надійність  величин  ОБРВ  забруднюючих  речовин,
встановлених за методами, викладеними у розділах 2-4 (на основі
ГДК  ),  вважається  прийнятною  при  додержанні   меж
  р.з.
міжсередовищного градієнту [40, 42, 43, 51, 60, 63]. Виходячи з
нормованого  співвідношення  ГДК  /ГДК   = 20... 100 [65],
                  р.з.  с.д.
розрахована величина ОБРВ повинна забезпечувати (згідно з ОНД-86)
[66] додержання меж, встановлених співвідношенням:
            ГДК
              р.з.
            ------- = 10...100          (77)
            ОБРВ

5.2. У випадах, коли розрахункова величина ОБРВ знаходиться за крайніми межами вказаного співвідношення ( п. 5.1, формула 77), остаточна величина ОБРВ приймається на рівні, що забезпечує відповідну крайню величину даного співвідношення (10 або 100).

Додаток N 1

ПЕРЕЛІК

умовних позначень параметрів токсикометрії і інших показників, які використовуються у розрахункових формулах та текстовій частині методичних вказівок

   CL  (концентрація смертельна середня - concentratio letalis
    50
media) - концентрація речовини (мг/куб. м), що викликає загибель
50%  мишей або щурів при, відповідно, 2-х і 4-х годинному
інгаляційному надходженні та наступному спостереженні протягом
2-х тижнів
   DL  (доза смертельна середня - dosis letalis media) -
    50
кількість речовини (мг/кг), що викликає загибель 50% стандартної
(6-8 голів) групи піддослідних тварин (мишей або щурів) при
одноразовому введенні її у шлунок та при певній тривалості
наступного спостереження (як правило 2 тижні).
   Lim  (limen  acuta)  -  поріг  гострої дії - найменша
    ac
концентрація (мг/куб. м) або доза речовини (мг/кг), дія якої в
організмі  (при  конкретних  умовах  надходження  речовини і
стандартній статистичній групі тварин) спричиняє зміни біологічних
показників на рівні цілісного організму, які виходять за межі
компенсаторних фізіологічних реакцій, або приховану (тимчасово
компенсовану) патологію.
   Lim     (limen acuta inhalationis) - поріг однократної
    ac (inh)
гострої дії при інгаляційному надходженні речовини.
   Lim    (limen acuta per os) - поріг однократної гострої
    ac (os)
дії при пероральному надходженні речовини.
   Lim     (limen chronicus inhalationis) - поріг хронічної
    ch (inh)
загальнотоксичної дії  при  інгаляційному  діянні  протягом
4-х місяців по 4 години 5 разів на тиждень
   Lim    (limen chronicus spesifical) - те ж за специфічною
    ch (sp)
(алергенною, мутагенною, ембріо-, гонадотоксичною, нейротропною
і ін.) дією.
   ГДК   - гранично допустима концентрація речовини у повітрі
    р.з.
робочої зони.
   ГДК   -  гранично-допустима   концентрація   речовини
    м.р.
в атмосферному  повітрі  населених  місць  максимальна разова
(мг/куб. м).
   ПДК  -  гранично-допустима  концентрація  речовини  в
    с.д
атмосферному  повітрі  населених  місць середньодобова разова
(мг/куб. м).
   ПК     - порогова концентрація (мг/л), встановлена з
    орг.лепт.
врахуванням впливу речовини на органолептичні властивості води:
запах, присмак, цвітність і т.д.

МНД - максимальна недіюча доза речовини (мг/кг) при хронічному її введенні у шлунок протягом 6-8 місяців.

МНК - максимальна недіюча концентрація (мг/куб. м) речовини найбільш чутливими волонтерами. Застосовується при нормуванні речовин в атмосферному повітрі.

   КМІО - коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння.
   К  - інгаляційно-оральний коефіцієнт.
   і/о
   К   - коефіцієнт кумуляції.
   кум.
   MR - молекулярна рефракція речовини.
   МДТД - максимальна добова терапевтична доза.
   НДТД - найменша добова терапевтична доза.
   ЦНС - центральна нервова система.
   ОБРВ -  величина ОБРВ, розрахована за формулами (1-33,
     р
46-47).
   ОБРВ  - термодинамічна величина ОБРВ (мол/куб. м)
     т
   L - частка конкретної хімічної речовини у суміші речовин по
   i
відношенню до його індивідуального гігієнічного нормативу.
   Р - питомий вміст хімічної речовини (у %) в суміші речовин.
   К.к.д. - коефіцієнт комбінованої дії речовин.
   К.к.д.   - коефіцієнт комбінованої дії складної суміші
      с.с.
хімічних речовин.
n - число речовин у складній суміші, коефіцієнт комбінованої дії яких 
відсутній в офіційних списках.
   ЛЗ - лікарській засіб.
   Y - величина  ОБРВ  у  логарифмічних  одиницях окремої
   i
речовини - лікарського засобу (ЛЗ).
   Wi - ваговий коефіцієнт, рекомендований при розрахунках ОБРВ ЛЗ.

Додаток N 2

ВІДОМОСТІ,

необхідні для встановлення ОБРВ хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1. Найменування речовин (за Женевською класифікацією) та її синоніми. Для речовини, що являє собою складну суміш хімічних інгредієнтів, - хімічний склад та питома вага (у %) кожного складового інгредієнта (назва речовин за Женевською класифікацією).

2. Хімічний клас.

   3. Фізико-хімічні властивості: емпірична формула, структурна
формула; молекулярна  маса;  колір;  Т    (град.)  С  при
                     кип.
760 мм рт. ст.;
пружність пари мм рт. ст., щільність,  леткість  мг/куб.  м
20 (град.) С, насичена концентрація при 20 (град.) С, переважний
агрегатний стан у повітрі, розчинність мас. % при 20 (град.) С у
воді, ліпідах, коефіцієнт масло/вода.

Примітка. Для речовин, що є складними сумішами хімічних інгредієнтів, - хімічний клас (2) та фізико-хімічні властивості вказуються за основними складовими інгредієнтами, питома вага яких у суміші найбільша.

4. Джерела забруднення атмосферного повітря.

5. Галузь промисловості та виробництва, у якій передбачається використовувати речовину.

6. Перспектива розвитку виробництва та споживання з поміткою можливої кількості речовини у викидах і чисельної кількості населення, яке може зазнати їх дії.

7. Наявність, вираженість запаху (різкий, виражений, слабкий), його характеристика по аналогії з іншими відомими запахами. Поріг запаху за даними літератури.

8. Подразнюючі властивості (слизові оболонки очей, носоглотки, шкіри). Пороги подразнюючої дії - людини, лабораторної тварини.

9. Токсикологічна характеристика речовини (за даними літератури), у тому числі:

- загальнотоксична дія (дія на ЦНС, кров, дихальну функцію, печінку та ін.);

- специфічна дія (алергенна, ембріотоксична, гонадотоксична, мутагенна, канцерогенна та ін.).

- токсикометричні параметри речовини, у тому числі:

а) при інгаляційному надходженні (середньосмертельна концентрація, поріг гострої токсичної дії, зона гострої та хронічної дії, КМІО (коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння), коефіцієнт кумуляції, клас небезпечності, ГДК у повітрі робочої зони та лімітуючі показники при обґрунтуванні ГДК);

б) при надходженні у шлунок (середньосмертельна доза, поріг хронічної дії, ГДК у воді водойм водогосподарського використання, лімітуючий показник шкідливості (органолептичний, загальносанітарний, санітарно-токсикологічний).

10. Результати власних досліджень з встановлення необхідних параметрів токсикометрії.

11. Обґрунтування вибору розрахункових формул з встановлення ОБРВ в атмосферному повітрі на основі вивчення біологічної дії речовини, розрахунки, аналіз результатів.

12. Аргументація величини ОБРВ в атмосферному повітрі населених місць, яка пропонується на основі аналізу всієї одержаної під час проведеного вивчення інформації, а також з врахуванням величин існуючих нормативів, встановлених для речовин-аналогів.

13. Наявність хімічного методу визначення вмісту речовини в атмосферному повітрі з зазначенням принципу, специфічності та чутливості (вказується джерело літератури).

14. Перспектива розробки хімічного методу визначення речовини в атмосферному повітрі (виконавець, строки).

Додаток N 3

ВІДОМОСТІ,

необхідні для перегляду раніше встановленої величини ОБРВ

1. Назва речовини (за Женевською класифікацією) та її синоніми. Для речовини, що є складною сумішшю хімічних речовин, - хімічний склад та питомий вміст (у %) кожного складового інгредієнту (назва речовини - за Женевською класифікацією).

2. Наявність обґрунтовуючих матеріалів, за якими встановлювалась величина ОБРВ, назва наукової установи (підрозділу), де були виконані роботи з обґрунтування ОБРВ, прізвище та ініціали наукового керівника, вчений ступінь, звання.

3. Обґрунтування необхідності перегляду раніше встановленої величини ОБРВ (нові наукові дані щодо біологічної дії речовини або її складових інгредієнтів, скарги населення, закінчення терміну дії ОБРВ і ін.).

4. Короткий аналіз раніше виконаних обґрунтовуючих матеріалів та визначення недоліків попереднього обґрунтування величини ОБРВ.

5. Результати додатково проведених досліджень (відповідно до вимог даних методичних вказівок) та їх аналіз.

6. Обґрунтування та пропозиції щодо нової величини ОБРВ на основі аналізу всієї одержаної інформації.

7. Наявність хімічного методу визначення вмісту речовини в атмосферному повітрі з зазначенням принципу, специфічності та чутливості (вказати джерело літератури). Перспектива розробки хімічного методу визначення речовини в атмосферному повітрі населених місць (виконавець, строки).

Додаток N 4

ЗНАЧЕННЯ

альфа-інкрементів ядерного квадрупольного

             35   79
     резонансу ядер  Cl та  Br у похідних бензолу


Тип заміщувача
35
Cl, МГЦ
79
Br, МГЦ
пара-
мета-
орто-
пара-
мета-
орто-
Cl
0,46
0,59
1,21
-
-
-
Br
-
-
-
2,17
5,00
11,68
F
0,63
0,45
1,54
2,98
3,85
13,61
NH
2
-0,13
-0,09
-0,48
-2,73
-2,20
-4,91
NHCH
3
0,44
-0,01
0,20
-
-
-
N(CH )
3 2
-0,44
-0,12
0,45
-
-
-
NO
2
0,65
1,03
2,65
6,60
9,73
26,30
CH
3
-0,01
0,03
-0,29
-0,42
-1,35
-3,45
OH
0,40
0,20
0,72
1,60
2,11
8,00
OCH
3
0,17
0,20
0,65
1,06
3,10
7,30
COH
0,48
-0,06
0,53
-
-
-
C H
2 5
-0,19
-0,21
-0,49
-
-
-

Додаток N 5

сігма- Константи Гаммета похідних бензолу

Тип заміщувача
Положення заміщувачів
пара-
мета-
орто-
H
0
0
0
Br
0,232
0,391
1,348
Cl
0,227
0,373
1,26
NH
2
-0,66
-0,16
-0,33
NO
2
0,778
0,71
2,03
CH
3
-0,170
-0,069
0,292
OCH
3
-0,268
0,115
0,109
COOH
0,45
0,37
1,76
OH
-0,37
0,121
0,89
I
0,18
0,352
-
F
0,062
0,337
-
COH
0,22
0,36
-
NHCH
3
-0,84
-0,30
-
N(CH )
3 2
-0,83
-0,05
-
+
N H CH
2 3

-

0,96

-
+
N (CH )
3 3

0,82

0,88

-
NHCOCH
3
0
0,21
0,32
NHNH
1
-0,55
-0,02
0,42
NHOH
-0,34
-0,04
-
C H
2 5
-0,151
-0,07
-
OC H
2 5
-0,250
0,15
0,88
C H
6 5
-0,01
0,06
0,743
CN
0,628
0,678
0,64
COCl
0,66
-
1,84
SO Cl
2
1,11
1,20
2,21
SO Na
3
0,30
0,15
1,25
SO H
3
-
0,55
1,17
SH
0,15
0,25
-

Додаток N 6

ВЕЛИЧИНИ КОЕФІЦІЄНТІВ "b" органічних речовин (ациклічних з лінійною або ізомерною дуговою будовою на основі парафінових, лефінових, дієнових вуглеводнів та циклічних (ароматичних вуглеводнів) похідних бензолу) для розрахунку ОБРВ

Хімічний ряд сполук
Найменування хімічних груп
та радикалів
Величина
коефіцієнту
"b"
1
2
3
Ациклічні вуглецеві
сполуки з лінійною
або
ізомерною будовою
на
основі парафінових,
олефінових,
дієнових
вуглеводнів
Альдегідна
Карбонільна

Галогенові

Гідроксильна
Амінна
Меркаптогрупа
Олефінова
Дієнова
Воднева
Ацетатна
Кислотна
1,03
0,38

0,60

0,20
1,26
1,90
0,38
0,45
0,1
0,32
0,95
Циклічні
(ароматичні)
вуглецеві сполуки -
похідні бензолу
Алкільна
Амінна
Складна ефірна
Сульфогрупа
Кетонна
Ізоціанатна (з подвійним
та потрійним
> зв'язком у
боковому
Гідроксильна радикалі)

Бром (шестичленний
Хлор > та п'яти-
Меркаптогрупа членний цикл)
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
1,541,54

1,54
1,54
1,70

Додаток N 7

ВЕЛИЧИНИ

атомних рефракцій окремих атомів та хімічних груп для розрахунку величини молекулярної рефракції органічних речовин

Атоми та хімічні
групи
Величина атомної
рефракції
Атоми та хімічні
групи
Величина
атомної
рефракції
Водень (Н)
1,100
Сірка (S)
7,69
Вуглець (С)
2,418
Сульфгідрильна
група (R-SH)
7,69
Метиленова група
(СН )
2
4,618
Первинна
аміногрупа
2,322
Гідроксильна
група (ОН)
1,525
Вторинна
аміногрупа
2,502
Карбонільна
група (-С = О)
2,211
Третинна
аміногрупа
2,840
Ефірна група
(-С = О)
1,643
Нітрильна
аміногрупа (N = C)
3,188
Фтор (F)
0,997
Імідна аміногрупа
(-N =)
3,766
Хлор (Cl)
5,967
Подвійний зв'язок
1,733
Хлорамід
(-С(-Cl) = O)
6,336
Потрійний зв'язок
2,398
Бром (Br)
8,865
Трьохчленний цикл
0,71
Йод (I)
13,900
Чотирьохчленний
цикл
0,48

   Приклади розрахунку значення молекулярної рефракції (MR )
                              x
   Бензол: С Н ;
       6 6
   MR   = 6 x С + 6 x Н + 3 x (подвійний зв'язок) =
    C H
    6 6
       = 6 x 2,418 + 6 x 1,10 + 3 x 1,733 = 26,31
   Оцтова кислота: СН СООН;
            3
   MR    = 1 x С + 3 x Н + 1 x (-С = О) + 1 x (-ОН) =
    CH COOH
     3
        = 2,418 + 3 x 1,100 + 2,211 + 1,525 = 9,454
     H
     I
   H - C - H
     I
     С - OH
     II
     O

Додаток N 8

Стандартизована логарифмічно-вірогіднісна пробіт-сітка ( va485282-04 )

Додаток N 9

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення України".

2. Закон України "Про охорону атмосферного повітря".

3. Временные методические указания по обоснованию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. - N 4681-88. - М., 1989.

4. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. Изменение N 1 ГОСТ 12.1.007-76. Информационный указатель стандартов. - N 2, 1981.

5. Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов: ГН 1.1.701-98. - М., 1998. - 14 с.

6. Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: МУ 2630-82. - М., 1982.

7. Методические рекомендации по экспериментальному обоснованию гигиенических регламентов химических канцерогенных веществ: МР 3854-85. - М., 1985. - 47 с.

8. Методические основы биотестирования и определения генетической опасности отходов, поступающих в окружающую среду: МУ РД-64-085-89: Минмедпром., 1989. - 46 с.

9. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи: МУ 2102-79. - М., 1980. - 23 с.

10. Постановка экспериментальных исследований по изучению характера комбинированного действия химических веществ с целью разработки профилак-тических мероприятий: МУ 4050-85. - М., 1987. - 47 с.

11. Требования к постановке исследований по обоснованию предельно допус-тимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы: МУ 1.1.578-96. - М., 1997. - 23 с.

12. Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ: МУ 5205-90. - М., 1990. - 20 с.

13. Методические указания по проведению исследований по экспериментальной оценке действия вредных веществ на сердечно-сосудистую систему с целью гигиенического нормирования: МУ 1969-79. - М., 1979. - 16 с.

14. Методические рекомендации по использованию поведенческих реакций животных в токсикологических исследованиях для целей гигиенического нормирования: МУ 2166-80. - Киев, 1980. - 47 с.

15. Методы экспериментального исследования по установлению порогов действия промышленных ядов на генеративную функцию с целью гигиенического нормирования: МУ - М., 1978. - 11 с.

16. Методические рекомендации по экспериментальному изучению иммуно-токсических свойств химических факторов окружающей среды. Утв. Пробл. Комис. АМН СССР "Научные основы гигиены окружающей среды" 06.10.89 г. - М., 1989. - 47 с.

17. Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и воде водных объектов: Метод. указания МУ 1.1.726-98/МЗ России. - М., 1999. - С. 69.

18. Обґрунтування гігієнічних нормативів шкідливих хімічних речовин у різних середовищах на основі системного підходу. - МВ 1.1.5-088-02. - Київ. - 2002. - 40 с.

19. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОНД-86. - Ленинград, Гидрометеоиздат. - 1987. - С. 40.

20. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) - ДСП-201-97. - Київ - 1997. С. 57.