МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 125 від 07.07.99
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 1999 р.
за N 661/3954

Про затвердження змін і доповнень до Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці

У зв'язку з необхідністю погодження Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 02.11.98 N 213 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 08.02.99 за N 77/3370, з Міністерством охорони здоров'я України (лист МОЗ України від 24.05.99 р. N 5.05.21-388) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни і доповнення до Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці, що додаються.

2. Науково-технічному управлінню подати Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення змін і доповнень до Типового положення до банку даних автоматизаваного інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

3. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати зміни і доповлення до Типового положення в найближчому випуску журналу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Сторчака С.О.

Голова Комітету
С.П.Ткачук

Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

07.07.99 N 125

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 1999 р.

за N 661/3954

Зміни і доповнення до Типового положення про експертно-технічний центр

Держнаглядохоронпраці (ДНАОП 0.00-4.23-99)

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Основними завданнями ЕТЦ є:

2.1. Експертиза проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, наукових розробок з питань нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці; 2.2. Експертиза перед видачею дозволів на: уведення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення; початок роботи підприємств, установ і організацій; розроблення нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном, відповідно до вимог нормативних актів; виготовлення, випробовування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари й гарячої води, підйомних споруд, устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу; 2.3. Обстеження технічного стану будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизація; 2.4. Технічний огляд, випробування та реєстрація об'єктів, щодо яких це передбачено нормативними актами про охорону праці; 2.5. Державна реєстрація та облік великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; 2.6. Експертиза, за дорученням органів Держнаглядохоронпраці, об'єктів, машин і механізмів, при експлуатації яких стався нещасний випадок."

2. У пункті 5:

в абзацах 2, 3 слова "з охорони праці" замінити словами "про охорону праці";

в абзаці 3 слова "об'єкти з підвищеним рівнем небезпеки" замінити на слова "об'єкти підвищеної небезпеки".

3. У пункті 6:

в абзаці 2 підпункту 6.1 слова "раціонального використання мінеральної сировини" замінити на слова "охорони надр";

в абзаці 4 підпункту 6.1 замість слова "рідинних" вжити слово "рідких";

в абзаці 5 підпункту 6.1 замість слова "вибухових" вжити слово "підривних";

абзац 3 підпункту 6.2 викласти в такій редакції:

"Санітарно-гігієнічні дослідження небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища за наявності відповідного свідоцтва МОЗ України та надання результатів цих досліджень органам і установам державної санітарно-епідеміологічної служби для їх гігієнічної оцінки.

Випробування засобів індивідуального та колективного захисту";

абзац 3 підпункту 6.3 викласти в новій редакції:

"...експертні висновки на проекти проведення геологічних та маркшейдерських робіт, відгуки на проекти правил, стандартів, інструкцій тощо";

абзац 1 підпункту 6.4 викласти в такій редакції:

"...разом з установами та закладами державної санепідслужби (у межах їх компетенції) власникам підприємств - з питань організації роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях та охорони надр".

4. У пункті 10 слово "головою" замінити на слово "Головою".

5. Пункт 13 після слів "...по нагляду за охороною праці" доповнити словом "України".