ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА

ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 69 від 03.04.98
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 1998 р.
за N 749/3189

Затверджено

Наказ Державного комітету будівництва,

архітектури та житлової політики

України 03.04.98 N 69 ( z0748-98 )

Положення

про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації

1. Загальні положення

1.1. Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації (далі - Положення) має на меті забезпечити збереження зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації (далі - мереж і споруд ВК) шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.

1.2. Положення є обов'язковим при проведенні планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) мереж і споруд ВК.

1.3. Система планово-запобіжних ремонтів мереж і споруд ВК є сукупністю організаційно-технічних заходів із спостереження, нагляду, усіх видів ремонтів, що здійснюються у встановленому плановому порядку.

1.4. Це Положення застосовується разом з Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затверджених наказом Держбуду України від 3 квітня 1998 р. за N 69, а також Правилами обстежень технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд та Положенням про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за N 32/288z0423-98, z0424-98 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 423/2863 та N 424/2864.

2. Спостереження за збереженням мереж і споруд ВК в період експлуатації

2.1. Мережі й споруди ВК у процесі експлуатації, а також у період тимчасового припинення процесу їхньої експлуатації повинні перебувати під систематичним наглядом власника мережі або споруди ВК (власником мережі або споруди ВК, як правило, є підприємство водопровідно-каналізаційного господарства). З метою своєчасного виявлення можливих пошкоджень і інших недоліків на мережах або спорудах ВК їхнім власником повинні виконуватися технічні огляди.

2.2. За обсягом робіт технічні огляди підрозділяються на загальні або комплексні, та часткові або вибіркові.

2.3. За періодичністю робіт технічні огляди поділяються на чергові та позачергові.

2.4. При загальному огляді підлягає обстеженню вся мережа або споруда ВК в цілому, включно з усіма конструктивними елементами, а також елементи їхнього інженерного обладнання.

2.5. При частковому огляді обстеженню підлягають окремі конструктивні елементи мережі або споруди ВК, елементи інженерного обладнання (наприклад, колодязі на каналізаційній або водопровідній мережі).

2.6. Чергові загальні технічні огляди мереж і споруд ВК здійснюються двічі на рік - весною та восени комісією, призначеною власником мережі або споруди ВК. Очолює комісію керівник підприємства-власника мережі або споруди ВК або його заступник.

2.7. Весняний огляд має на меті обстеження стану мережі або споруди ВК після танення снігу чи зимових дощів.

Під час весняного огляду уточнюються обсяги робіт з поточного ремонту мереж і споруд ВК, що проводиться в літній період, і робіт з капітального ремонту для включення їх в план наступного року.

Під час весняного огляду потрібно:

ретельно перевірити стан конструктивних елементів мережі або споруди ВК і виявити можливі пошкодження, що виникли в результаті атмосферних і інших впливів;

встановити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження.

2.8. Під час осіннього огляду проводиться перевірка підготовки мереж і споруд ВК до зими. До цього часу мають бути закінчені усі літні роботи з поточного ремонту.

Під час осіннього огляду потрібно ретельно перевірити конструктивні елементи мереж і споруд ВК та вжити заходів щодо усунення різного роду пошкоджень.

2.9. Крім чергових оглядів, можуть бути позачергові огляди мереж і споруд ВК після стихійного лиха (пожеж, ураганних вітрів, великих злив чи снігопадів, коливань поверхні землі в районах з підвищеною сейсмічністю та ін.) або аварій.

2.10. Результати усіх видів оглядів мереж і споруд ВК мають бути оформлені актами.

2.11. При спостереженні за збереженням мереж і споруд ВК, розташованих на територіях, підроблюваних підземними гірничими виробками, на просадних грунтах та зсувних територіях, а також на основах, що піддаються постійній вібрації, потрібно щорічно проводити за допомогою геодезичних інструментів перевірку розміщення конструктивних елементів мережі або споруди ВК.

2.12. Огляд основних конструктивних елементів мереж і споруд ВК, які експлуатуються в дуже агресивному середовищі, проводиться один раз на десять днів. Мережі й споруди ВК, що експлуатуються в агресивному середовищі, підлягають обстеженню спеціалізованими організаціями (далі - СО) не рідше одного разу на рік з грунтовними записами в Паспорті технічного стану мереж і споруд ВК (далі - Паспорт) заходів щодо проведення потрібних робіт з утримання їх у початковій експлуатаційній якості.

2.13. Стан протипожежних заходів у всіх мережах і спорудах ВК має бути перевіреним співробітниками підприємства власника мережі або споруди ВК, відповідальними за пожежну охорону, в терміни, що залежать від специфічних умов експлуатації мереж і споруд ВК, але не менше ніж один раз на місяць.

2.14. Крім наведених завдань, метою технічних оглядів є розробка пропозицій щодо поліпшення технічної експлуатації мереж і споруд ВК, а також якості проведення усіх видів ремонтів.

2.15. Для кожної мережі або споруди ВК потрібно скласти інструкцію з їх експлуатації, підкресливши її особливості.

2.16. Уся технічна документація на здані в експлуатацію мережі і споруди ВК, включаючи Паспорт, проект, робочі креслення, дані про геологічні умови ділянки забудови, акт прийняття в експлуатацію з документами про характеристики застосованих матеріалів, умови і якість проведення робіт, акти на приховані роботи, а також відомості про відхилення від проекту й недоробки на момент введення мережі або споруди ВК в експлуатацію, повинна зберігатися комплексно в архіві підприємства власника мережі або споруди ВК.

2.17. У залежності від розмірів підприємства власника мережі або споруди ВК обов'язки зі спостереження за експлуатацією мережі або споруди ВК повинні покладатися або на спеціальну службу - службу спостереження підприємства за безпечною експлуатацією мереж і споруд ВК (далі - служба експлуатації), або на відділ капітального будівництва, будівельну групу, а також на відповідні експлуатаційні служби підприємства власника мережі або споруди ВК: відділ головного енергетика, транспортний відділ та ін., які в своїй роботі повинні керуватися передбаченими правилами технічної експлуатації та цим Положенням.

2.18. Структуру й чисельний склад служби експлуатації розробляє власник мережі або споруди ВК. Рекомендований чисельний склад служби експлуатації наведено в додатку 1 до цього Положення.

2.19. Усі мережі й споруди ВК за наказом їхнього власника закріплюються за підрозділами підприємства власника мережі або споруди ВК. Керівники цих підрозділів є особами, відповідальними за правильну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт закріплених за ними мереж або споруд ВК.

3. Проведення ремонтних робіт

3.1. Ремонт мереж і споруд ВК є комплексом технічних заходів, спрямованих на підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей мережі або споруди в цілому, а також окремих їхніх конструктивних елементів.

3.2. Для обліку робіт з обслуговування й поточного ремонту відповідної мережі або споруди ВК має вестись технічний журнал з експлуатації мереж і споруд ВК (далі - технічний журнал), в який вносяться записи про всі виконані роботи із зазначенням виду й місця робіт (додаток 2).

3.3. Відомості, що вміщені в технічному журналі, відображають технічний стан мережі або споруди ВК на даний період часу, а також історію їх експлуатації. Крім того, частина цих відомостей слугує вихідними даними при складанні дефектних відомостей на ремонтні роботи.

3.4. Ремонтні роботи мереж і споруд ВК поділяються на два види:

I - поточний ремонт (для нормального та задовільного стану мережі або споруди ВК;

II - капітальний ремонт (для непридатного до експлуатації стану мережі або споруди ВК).

Поточний ремонт

3.5. До поточного ремонту мереж і споруд ВК належать роботи із систематичного і своєчасного захисту конструктивних елементів мережі або споруди ВК та елементів їхнього інженерного обладнання від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних заходів і усунення дрібних пошкоджень і поломок.

3.6. Примірний перелік робіт з поточного ремонту конструктивних елементів мереж і споруд ВК наведено в додатку 3 до цього Положення.

3.7. Поточний ремонт мереж і споруд ВК здійснюється за рахунок експлуатаційних витрат підприємства власника мережі або споруди ВК.

3.8. Роботи з поточного ремонту виконуються регулярно протягом року за графіками, що складаються службою експлуатації підприємства власника мереж і споруд ВК на основі опису загальних, чергових або позачергових оглядів, а також за заявками персоналу, що експлуатує мережі і споруди ВК.

3.9. Пошкодження аварійного характеру, що загрожують безпеці працівників чи призводять до пошкодження елементів інженерного обладнання або до зруйнування конструктивних елементів мереж або споруд ВК, повинні усуватися негайно.

Капітальний ремонт

3.10. До капітального ремонту мереж і споруд ВК належать такі роботи, у процесі яких проводиться заміна та підсилення зношених конструктивних елементів мереж і споруд ВК або їх заміна на більш прогресивні й економічні, що поліпшують експлуатаційні можливості мереж і споруд ВК, за винятком повної заміни або заміни основних конструкційних елементів мереж і споруд ВК, строк служби яких є найбільшим (труби зовнішніх мереж і т.ін.).

3.11. Примірний перелік робіт з капітального ремонту конструктивних елементів мереж і споруд ВК наведено в додатку 4 до цього Положення.

3.12. При капітальному ремонті не допускається змінювати трасу трубопроводу без узгодження з відповідними організаціями.

3.13. Приблизна періодичність проведення капітальних ремонтів конструктивних елементів мереж і споруд ВК наведена в додатку 5. У конкретних умовах терміни капітального ремонту потрібно уточнювати з урахуванням експлуатаційних навантажень, кліматичних умов та інших факторів.

3.14. Капітальний ремонт мереж і споруд ВК може бути комплексним, що охоплює мережу чи споруду ВК в цілому, або вибірковим, що складається з ремонту конструктивних елементів мережі або споруди ВК, а також елементів їхнього інженерного обладнання.

3.15. Вибірковий капітальний ремонт проводиться у випадках:

якщо комплексний ремонт може викликати серйозні перешкоди в роботі мережі або споруди ВК;

при великому зношенні окремих конструктивних елементів мережі або споруди ВК;

при економічній недоцільності проведення комплексного капітального ремонту.

3.16. При проведенні вибіркового капітального ремонту слід у першу чергу передбачити ремонт тих конструктивних елементів, від яких залежить нормальна експлуатація мережі або споруди ВК, а також через вади яких можуть постраждати інші конструктивні елементи мережі або споруди ВК.

3.17. Вибірковий капітальний ремонт мереж і споруд ВК залежно від умов експлуатації їх конструктивних елементів або елементів їхнього інженерного обладнання повинен здійснюватися відповідно до ступеня їхнього зношення.

3.18. Комплексний капітальний ремонт мереж і споруд ВК у залежності від їхньої капітальності й умов експлуатації має здійснюватися з додержанням приблизної періодичності, наведеної в додатку 5 цього Положення.

4. Планування заходів планово-запобіжних ремонтів

4.1. Усі роботи, передбачені системою планово-запобіжних ремонтів на мережах і спорудах ВК, виконуються за річними планами (графіками), що затверджені власником мережі або споруди ВК.

4.2. У річних планах-графіках встановлюються терміни проведення технічних оглядів, поточних і капітальних ремонтів з рознесенням усіх заходів за місяцями.

4.3. Якщо одночасно з ремонтом мережі або споруди ВК ускладнюється або стає неможливим виконання основної діяльності підприємства власника мережі або споруди ВК, то плани усіх видів ремонтів мереж і споруд ВК повинні бути пов'язані з планами робіт відповідних виробничих підрозділів підприємства власника мережі або споруди ВК.

4.4. Плани ремонтів складаються на основі даних технічних оглядів мереж і споруд ВК, їхніх конструктивних елементів та елементів їхнього інженерного обладнання.

4.5. План капітального ремонту складається власником мережі або споруди ВК в грошовому еквіваленті й натуральних показниках і повинен містити:

затверджений керівником підприємства власника мережі або споруди ВК - замовником ремонтів - титульний список мереж й споруд ВК, які потребують ремонту;

перелік основних робіт;

кошторисну вартість робіт;

календарні графіки ремонтів;

потребу в основних матеріалах, будівельних виробах, транспорті, засобах механізації і робітниках.

4.6. Усі мережі й споруди ВК, які підлягають ремонту, включаються в титульний список поіменно.

4.7. Планування ремонтів передбачає можливість цілорічного проведення робіт з метою скорочення термінів усунення дефектів.

5. Фінансування ремонтних робіт

5.1. Джерелами фінансування робіт із ремонту мереж і споруд ВК можуть бути валові витрати, амортизаційні відрахування та прибуток підприємств власника мереж й споруд ВК, а також кошти інвесторів.

5.2. Фінансування капітального ремонту, а також розрахунки за виконані роботи підрядними ремонтно-будівельними організаціями здійснюється в установленому порядку.

6. Порядок складання й затвердження проектно-кошторисної документації на проведення ремонту

6.1. Кошторис на проект капітального ремонту (додаток 6) складають на основі зведеного опису робіт (додаток 7), якщо конструктивні елементи або елементи інженерного обладнання мережі або споруди ВК у процесі ремонту не змінюються і не підсилюються. Дефектний акт на проведення робіт складають окремо по кожній мережі і споруді ВК із виконанням обмірювань у натурі та із наведенням формул розрахунків з кожного виду робіт. До дефектного акта на проведення робіт повинна бути додана коротка пояснювальна записка.

6.2. На всі види ремонту мереж і споруд ВК розробляється проектно-кошторисна документація. Проектування здійснюється в одну стадію. У складі проектно-кошторисної документації повинні бути:

коротка пояснювальна записка, що містить у собі обгрунтування технічних рішень, техніко-економічні показники й міркування щодо організації ремонтних робіт;

робочі креслення;

кошторисна документація.

6.3. За бажанням сторін розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт складних об'єктів мереж і споруд ВК може здійснюватись проектними організаціями на договірних засадах.

6.4. Кошторисна вартість робіт з ремонту мереж і споруд ВК визначається з використанням збірників кошторисних норм і розцінок на ремонтно-будівельні роботи, а також прейскурантів та калькуляцій, що встановлені для ремонтно-будівельних робіт.

Вартість робіт, при відсутності одиничних розцінок, визначається з використанням діючих кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи.

6.5. Додаткові витрати підрядника на матеріали, вантажні перевезення, електричну та теплову енергію, заробітну плату, експлуатацію машин та механізмів, накладні та інші витрати понад ті, що враховані в кошторисній вартості робіт, визначаються додатковими розрахунками й додаються до вартості ремонтних робіт.

6.6. При виявленні в процесі проведення ремонтних робіт мереж і споруд ВК додаткових робіт, що не враховані проектом і кошторисом, підрядна організація за участю власника мережі або споруди ВК (замовника ремонтних робіт) і проектної організації складає акт з переліком додаткових робіт і обгрунтуванням потреби їх виконання.

6.7. До початку складання проектно-кошторисної документації проектна організація проводить технічне обстеження відібраних для ремонту мереж і споруд ВК з метою визначення їх дійсного технічного стану, ступеня зношення конструктивних елементів, а також отримання необхідних обмірювальних креслень мереж і споруд ВК, якщо їх не мають певні архівні дані. Натурними обмірами конструктивних елементів мереж або споруд ВК мають бути встановлені точні розміри основних конструкційних елементів мереж або споруд ВК.

6.8. Робочі креслення на капітальний ремонт мереж і споруд ВК повинні складатися: при переплануванні, при підсиленні основ, підсиленні чи частковій заміні конструктивних елементів мереж або споруд ВК відповідно до діючих технічних умов.

6.9. За підсумками кошторисів наводяться суми, які мають бути повернуті в результаті використання або реалізації матеріалів, одержаних від розбирання конструктивних елементів мереж і споруд ВК в процесі проведення ремонтних робіт.

6.10. Перелік і кількість матеріалів, що їх мають одержати від розбирання конструктивних елементів мереж і споруд ВК при капітальному ремонті, встановлюється проектно-кошторисним підрозділом підприємства власника мережі або споруди ВК - замовником капітального ремонту або проектною організацією разом із замовником.

6.11. У разі повернення матеріалів, одержаних від розбирання конструктивних елементів мережі або споруди ВК розмір фінансування капітального ремонту зменшується на їхню вартість.

6.12. Проектні організації, що розробляють проектно-кошторисну документацію, несуть відповідальність перед замовником (власником мережі або споруди ВК) за якість проектування, правильність визначення кошторисної вартості ремонту мереж і споруд ВК і за забезпечення виконання цих робіт у терміни, що встановлені договором.

6.13. Замовник несе відповідальність перед проектною організацією за якість і подання в потрібному обсязі і в установлені строки початкових матеріалів для проектування.

6.14. Підрядна ремонтно-будівельна організація повинна в місячний термін з моменту одержання проектно-кошторисної документації подати проектній організації через замовника свої заперечення і зауваження.

6.15. Після місячного терміну, якщо таких заперечень і зауважень не надійшло, проектно-кошторисна документація вважається узгодженою із підрядною організацією.

6.16. Замовник, після внесення проектною організацією виправлень, затверджує одержану проектно-кошторисну документацію й не пізніше 15 днів із дня її одержання надає підряднику для виконання ремонтних робіт.

7. Організація проведення ремонтних робіт

7.1. Для виконання капітального ремонту мереж і споруд ВК замовник за власним рішенням може організовувати та проводити тендери (торги) згідно з нормативними актами та методичними вказівками з проведення тендерів на будівництво.

7.2. Роботи з усіх видів ремонтів мереж і споруд ВК можуть виконувати підрядні будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні організації, підприємства-виробники обладнання та підрозділи підприємства-замовника (власника мережі або споруди ВК), якщо вони мають обладнання, досвід та ліцензію на виконання ремонтних робіт.

7.3. При поєднанні ремонтно-будівельних робіт на мережах і спорудах ВК з капітальним ремонтом обладнання, а також при проведенні капітального ремонту мереж та споруд ВК без припинення їх експлуатації або при проведенні робіт в умовах підвищеної небезпеки обов'язково розробляється та узгоджується з усіма учасниками проект проведення ремонтних робіт.

7.4. При проведенні ремонтних робіт на мережах і спорудах ВК потрібно керуватися нормативно-технічною документацією з проведення будівельних робіт і правилами прийняття окремих видів робіт, що діють на час ремонту.

7.5. Ремонтно-будівельні роботи на мережах і спорудах ВК повинні проводитися з додержанням діючих правил техніки безпеки, правил протипожежної охорони і виробничої гігієни.

7.6. Щоденний контроль і нагляд за якістю і строками виконання ремонтних робіт здійснюється силами власника мережі або споруди ВК.

7.7. У процесі капітального ремонту мереж і споруд ВК службою експлуатації власника мережі або споруди ВК проводяться проміжне приймання й огляд прихованих робіт, а також робіт, від якості виконання яких залежить технічний стан мережі або споруди ВК та їхніх конструктивних елементів.

7.8. Проміжний огляд призначається також у випадку виявлення деформацій конструктивних елементів мереж або споруд ВК, які ремонтуються.

7.9. Результати оглядів оформляються актами за участю проектної організації, ремонтно-будівельної організації, а також осіб власника мережі або споруди, які відповідають за надійну та безпечну експлуатацію, збереження і своєчасний ремонт закріплених за ними мереж і споруд ВК.

8. Приймання в експлуатацію мереж і споруд ВК після капітального ремонту

8.1. Мережі і споруди ВК після закінчення робіт з капітального ремонту надаються до прийняття комісії, яка призначається власником мережі або споруди ВК. При прийманні мереж і споруд ВК в експлуатацію комісія має керуватися діючими нормами й технічними умовами.

8.2. Приймання в експлуатацію мереж і споруд ВК з недоробками, що перешкоджають їх експлуатації і погіршують санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці працюючих, заборонено.

8.3. Технічна документація, що надається ремонтно-будівельною організацією при здачі капітально відремонтованих мереж і споруд ВК, повинна містити у своєму складі:

проектно-кошторисну документацію (виконавчі креслення, кошториси);

журнал робіт;

акти проміжних приймань і оглядів;

акти приймання прихованих робіт;

іншу документацію, обов'язкову до подання за державними будівельними нормами.

8.4. Технічна документація з виконання ремонтних робіт і акти приймання відремонтованих мереж і споруд ВК зберігаються на підприємстві власника мережі або споруди ВК разом із документами їх будівництва.

Додаток 1

до пункту 2.18 Положення про безпечну та

надійну експлуатацію зовнішніх мереж і

споруд водопостачання й каналізації

Рекомендований чисельний склад служби спостереження підприємства за безпечною експлуатацією мереж і споруд ВК

Загальна площа мереж і споруд
ВК,
тис.кв.м, до
Кількість працівників у
залежності
від загальної площі мереж і
споруд ВК
50
Інженер-будівельник - 1 чол.
200
Інженер-будівельник - не менше 2
чол.
Технік-будівельник - 1 чол.
350
Інженер-будівельник - не менше 2
чол.
Технік-будівельник - 2 чол.
500
Інженер-будівельник - не менше 3
чол.
Технік-будівельник - 2 чол.
700 і більше
Інженер-будівельник - не менше 4
чол.
Технік-будівельник - 2 чол.

На підприємствах, де мережі або споруди ВК експлуатуються в агресивному середовищі, а також розміщені на територіях, що підроблюються підземними гірничими виробками, або коли об'єкти розташовані на різних майданчиках, чисельність служби спостереження за безпечною експлуатацією мереж і споруд ВК може бути збільшена.

Додаток 2

до пункту 3.2 Положення про безпечну та

надійну експлуатацію зовнішніх мереж і

споруд водопостачання й каналізації

Технічний журнал з експлуатації мереж і споруд ВК

__________________________________________________________________

(найменування підприємства)

__________________________________________________________________

(найменування мереж і споруд ВК за Паспортом

технічного стану)

------------------------------------------------------------------
|   Дата   | Результати спостережень  |   Виконавці   |
|---------------+----------------------------+-------------------|
|   1    |       2       |     3     |
|---------------+----------------------------+-------------------|
|---------------+----------------------------+-------------------|
|---------------+----------------------------+-------------------|
------------------------------------------------------------------

Примітка. У стовпчик 2 записуються відомості про результати повсякденних спостережень за мережею або спорудою ВК та їхніми конструктивними елементами. Результати інструментальних вимірів осадок, прогинів та інших деформацій окремих конструктивних елементів; висновки за результатами періодичних технічних оглядів мережі або споруди ВК, відомості про випадки суттєвих порушень правил експлуатації та заходи запобігання їм.

Додаток 3

до пункту 3.6 Положення про безпечну та

надійну експлуатацію зовнішніх мереж і

споруд водопостачання й каналізації

Примірний перелік робіт з поточного ремонту конструктивних елементів мереж і споруд ВК

1. Трубопроводи й арматура мережі

1.1. Зачеканення окремих розтрубів.

1.2. Зварювання чи підварювання окремих стиків сталевих труб.

1.3. Закладання окремих місць для усунення протікання шляхом встановлення ремонтних муфт, хомутів, бандажів чи шляхом заварювання.

1.4. Заміна окремих труб.

1.5. Набивання сальників, підтягування болтів і заміна окремих сальників на арматурі.

1.6. Заміна болтів і прокладок у фланцевих з'єднаннях частин арматури.

1.7. Відновлення покажчикових табличок.

1.8. Ремонт кріплення гідрантів.

1.9. Ремонт водозабірних колонок.

2. Колодязі

2.1. Усунення окремих свищів у стінах колодязів.

2.2. Замурування окремої випадавої цегли.

2.3. Заміна окремих ходових скоб.

2.4. Ремонт сходів.

2.5. Ремонт окремих місць штукатурки.

2.6. Обробка зачеплених люків.

3. Водозабори і гідротехнічні споруди

3.1. Зашпарування тріщин у бетонних водозаборах і в тілі греблі.

3.2. Виправлення пошкоджень у берегоукріплювальних одежах і в кріпленнях укосів (до 2% загальної площі кріплення).

3.3. Заміна окремих елементів в дерев'яних конструкціях.

3.4. Укріплення закладних частин металевих конструкцій.

3.5. Пофарбування металевих конструкцій.

3.6. Відновлення захисного шару в надводних частинах залізобетонних споруд.

4. Водні свердловини

4.1. Заміна зношених частин верхнього водоприймального бака.

5. Очисні споруди

5.1. Ремонт окремих місць штукатурки із затиранням і залізненням (до 10% загальної площі оштукатурених поверхонь).

5.2. Закладання дрібних тріщин.

5.3. Ремонт і пофарбування люків, сходів.

5.4. Заміна окремих скоб.

5.5. Відновлення геометричних форм країв жолобів фільтрів.

5.6. Ремонт повітроводів.

5.7. Ремонт ізоляції окремих місць.

5.8. Ремонт грат зі зміною окремих прутків.

5.9. Ремонт жолобів двоповерхового відстійника із заміною окремих дощок у дерев'яних жолобах.

5.10. Розрівнювання завантаження в аерофільтрах і біофільтрах з додаванням завантажувального матеріалу (до 5% загального об'єму завантаження).

5.11. Ремонт окремих місць кладки у біофільтрах.

5.12. Ремонт огороджувальних валиків, лотків і дощатих перегородок мулових ділянок.

5.13. Промивка споруд, трубопроводів і дренажних мереж.

5.14. Фарбування трубопроводів.

5.15. Заміна окремих фільтрових пластинок у аеротенках (до 2% загальної кількості).

5.16. Відновлення захисного шару залізобетонних конструкцій.

5.17. Часткова заміна теплової ізоляції труб у водонапірній башті (до 5% ізольованої поверхні труб).

5.18. Пофарбування металевих баків.

5.19. Ремонт трубопроводів із заміною окремих труб.

Додаток 4

до пункту 3.11 Положення про безпеку та

надійну експлуатацію зовнішніх мереж і

споруд водопостачання й каналізації

Примірний перелік робіт з капітального ремонту конструктивних елементів мереж і споруд ВК

1. Трубопроводи і арматура мережі

1.1. Часткова чи повна заміна антикорозійної ізоляції трубопроводу.

1.2. Заміна окремих ділянок трубопроводу (внаслідок зношення труб) без зміни діаметра труб. При цьому дозволяється заміна чавунних труб на сталеві, керамічних на бетонні чи залізобетонні і навпаки, але не допускається заміна азбестоцементних труб на металеві (крім аварійних випадків). Протяжність ділянок мережі, на яких допускається безперервна заміна труб, не повинна перевищувати 200 мм на 1 км мережі.

1.3. Заміна зношених фасонних частин, засувок, пожежних гідрантів, вантузів, клапанів, водозабірних колонок чи ремонт їх із заміною зношених деталей.

1.4. Заміна окремих труб дюкерів.

2. Колодязі

2.1. Ремонт клітки колодязів.

2.2. Заміна люків.

2.3. Набивання нових лотків замість зруйнованих.

2.4. Заміна старих непридатних дерев'яних колодязів.

2.5. Відновлення штукатурки.

3. Водозабори і гідротехнічні споруди

3.1. Зміна чи заміна кріплення берегів чи укосів у обсязі до 50%.

3.2. Досипання укосів земляних споруд, які опливли.

3.3. Заміна зрубів.

3.4. Відновлення захисного шару в підводних частинах залізобетонних споруд.

3.5. Заміна грат і сіток.

3.6. Ремонт і заміна щитових затворів.

4. Водні свердловини

4.1. Побудова і розбирання бурової вишки або монтаж і демонтаж інвентарної бурової вишки.

4.2. Чищення свердловин від обвалів і замулення.

4.3. Витягування і встановлення нового фільтра.

4.4. Закріплення свердловини новою колонкою обсадних труб.

4.5. Заміна водопідйомних і повітряних труб.

4.6. Відновлення дебіту свердловини шляхом торпедування або промивання соляною кислотою.

4.7. Цементація міжтрубного простору і розбурування цементу.

5. Очисні споруди

5.1. Ремонт і заміна гідроізоляції.

5.2. Ремонт і відновлення штукатурки і залізнення.

5.3. Перекладення цегляних стін і перегородок (до 20% загального обсягу кладки в споруді).

5.4. Зашпарування протікання в залізобетонних, бетонних і кам'яних стінах і днищах споруд з розбиранням бетону в окремих місцях і бетонуванням знову.

5.5. Суцільне торкретування стін споруд.

5.6. Ремонт дренажу навколо споруд.

5.7. Заміна люків резервуарів.

5.8. Заміна грат.

5.9. Заміна завантаження фільтрів, біофільтрів, аерофільтрів.

5.10. Заміна фільтрувальних пластин.

5.11. Заміна трубопроводу і арматури.

5.12. Перекладення дренажної системи мулових площадок.

Додаток 5

до пункту 3.13 Положення про безпечну та

надійну експлуатацію зовнішніх мереж і

споруд водопостачання й каналізації

Приблизна періодичність проведення капітального ремонту конструктивних елементів мереж і споруд ВК

NN
з/п
Назва конструктивних елементів
Періодичність
ремонтів
у роках

1. Водопровідно-каналізаційні
споруди


1.1. Трубопроводи

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.


1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
Трубопроводи чавунні
Трубопроводи сталеві
Трубопроводи азбестоцементні
Трубопроводи бетонні та
залізобетонні, в тому числі
колектори глибокого закладання
Колодязі залізобетонні, бетонні
та цегляні
Колодязі дерев'яні
Водозабірні колонки
Арматура
20
15
10
10


10

5
4
5

1.2. Водозабори і гідротехнічні
споруди

1.2.1.
1.2.2.
Греблі, дамби, канали
Водні свердловини
15-25
4-5

1.3. Очисні споруди водопроводу

1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
Змішувачі, камери реакції,
відстійники, фільтри
Освітлювачі
Підземні резервуари і водонапірні
башти залізобетонні
6

3
8

1.4. Очисні споруди каналізації

1.4.1.

1.4.2.


1.4.3.
1.4.4.
Пісковловлювачі і відстійники
цегляні
Пісковловлювачі, відстійники,
метантенки, аеротенки,
аерофільтри залізобетонні
Мулові і піщані площадки
Поля фільтрації і поля зрошування
4

6


4
6

Додаток 6

до пункту 6.1 Положення про безпечну та

надійну експлуатацію зовнішніх мереж і

споруд водопостачання й каналізації

Кошторис на капітальний ремонт мережі, споруди ВК або їхніх конструктивних елементів

Підстава _________________________________________________________
        (креслення, дефектні відомості, опис робіт)
Кошторисна вартість
Складено в цінах на _____________ рік
Балансова вартість мережі або їхніх конструктивних елементів, які
ремонтуються _____________________________________________________
------------------------------------------------------------------
|NN |Обгрунтування |Назва видів|Одиниця|Кількі-|Вартість|Загальна|
|з/п|(N одиничних |робіт   |виміру |сть  |одиниці |вартість|
|  |розцінок, шифр|(конструк- |    |    |виміру |    |
|  |кошторисних  |тивних еле-|    |    |    |    |
|  |норм та ін.) |ментів)  |    |    |    |    |
|  |       |      |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
       Заст. головного інженера підприємства з капітального
       ремонту (чи інша посадова особа, особа, що очолює
       службу  спостереження  підприємства за безпечною
       експлуатацією мереж і споруд ВК)
       ____________________________________________________
                  (підпис)
 Начальник підрозділу ________________________________
                (підпис)
 Склав _______________________________________________
            (підпис)

Додаток 7

до пункту 6.1 Положення про безпечну та

надійну експлуатацію зовнішніх мереж і

споруд водопостачання й каналізації

 _______________________________________________
        (назва підприємства)

Зведений опис робіт

з капітального (поточного) ремонту мереж і споруд ВК або їхніх конструктивних елементів ___________________________________

станом на "___" _____________ 199_ р.

------------------------------------------------------------------
|NN | Назва | Одиниця | Кількість | Ціна | Вартість |Додатки|
|з/п| робіт | виміру  |      |   |      |    |
------------------------------------------------------------------