МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 264 від 19.09.96
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 1996 р.
за N 580/1605

Про затвердження Положення про службу охорони праці у Збройних Силах України


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони

N 344 від 13.06.2006

N 42 від 01.02.2010

N 719 від 21.11.2011 )

Відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Положення про службу охорони праці у Збройних Силах України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), командувачам видів Збройних Сил України, начальникам Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, командувачам оперативних командувань, територіальних управлінь, керівникам інших органів військового управління:


( Абзац перший пункту 2 в редакції Наказів Міністерства оборони

N 42 від 01.02.2010,
N 719 від
21.11.2011 )

забезпечити створення служби (підрозділу) охорони праці в підпорядкованих військових частинах (військових навчальних закладах, установах та організаціях) відповідно до Положення;


( Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства оборони

N 344 від 13.06.2006 )

розробити і затвердити Положення про службу охорони праці управлінь в двомісячний термін.


( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони
N 344 від 13.06.2006 )

3. Абзац 3 пункту 1, пункт 17 додатка N 1 і додаток N 3 наказу міністра оборони СРСР від 20.08.75 р. N 204 "Про покращення роботи з охорони праці в військових частинах, установах, військово-навчальних закладах, на підприємствах та в організаціях Міністерства оборони СРСР" вважати такими, що не застосовуються в Збройних Силах України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень).


( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

5. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України
генерал-лейтенант

О.Кузьмук

Затверджено

наказом міністра оборони

України від 19.09.96 N 264

Положення про службу охорони праці у Збройних Силах України


( У тексті Положення слова "військові округи (оперативно-територіальні командування), управління центрального апарату Міністерства оборони України" у відповідних відмінках замінено словами "оперативні командування, структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління" та вилучено слова "підприємства Міністерства оборони України" в усіх відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )
( У тексті Положення по всьому тексту після слів "видах Збройних Сил України" доповнено словами "командування сил підтримки" та слова "військово-навчальні заклади" замінено словами "військові навчальні заклади" у відповідних відмінках; по всьому тексту слова "об'єднань" та "розпоряджень" виключено згідно з Наказом Міністерства оборони
N 42 від 01.02.2010 )
( У тексті Положення слова "командування сил підтримки" у всіх відмінках замінено словами "Тил Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони
N 719 від 21.11.2011 )

1. Загальні положення

1.1. Згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" у видах Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєнні Збройних Сил України, Головному управлінні оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командуваннях, структурних підрозділах Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління, з'єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях створюється служба охорони праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі робіт, які виконуються згідно з нормативними актами про охорону праці.


( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

1.2. Відповідно до цілей, зазначених у п.1.1 цього Положення, служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

б) професійної підготовки і підвищення кваліфікації з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів виконання робіт;

в) професійного добору виконавців для визначених видів робіт;

г) контролю за забезпеченням працівників Збройних Сил України, військовослужбовців, що зайняті виробничою і складською роботою чи постійно виконують роботи, на які поширюються нормативні акти з охорони праці або періодично залучаються до виконання таких робіт (далі працюючі), засобами індивідуального і колективного захисту; д) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.


( Підпункт "г" пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

1.3. Служба охорони праці входить до складу видів Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи організації), територіальні управління, інші органи військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій підприємств Міністерства оборони України, як одна з основних виробничо-технічних служб, і підпорядковується безпосередньо відповідному командуючому, командиру (начальнику).


( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

Ліквідація служби охорони праці допускається лише в разі ліквідації структури, до якої вона належить.

1.4. Служба охорони праці функціонує як самостійний підрозділ, і залежно від чисельності працюючих та характеру робіт, складається з групи фахівців чи одного спеціаліста. Служба охорони праці створюється у разі, якщо чисельність працюючих (невійськовослужбовців) 50 і більше осіб. У разі якщо чисельність працюючих (невійськовослужбовців) менше 50 осіб, функції служби охорони праці виконують в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.


( Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
N 42 від 01.02.2010,
N 719 від 21.11.2011 )

1.5. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці начальник служби охорони праці прирівнюється до начальників (керівників) основних відділів, служб та управлінь.

Цей принцип зберігається і при визначенні посадового становища та окладів для інших працівників служби охорони праці.

1.6. Служба охорони праці комплектується спеціалістами (невійськовослужбовцями), які відповідають кваліфікаційним характеристикам посад спеціалістів з охорони праці та особами офіцерського складу, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. У виняткових випадках у службу охорони праці можуть прийматися спеціалісти з середньою спеціальною освітою. Обмеження не стосуються осіб, які мають спеціальну освіту з охорони праці.


( Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

1.7. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці спеціалістів служби охорони праці проводиться згідно з чинним законодавством.


( Пункт 1.7 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

1.8. Спеціалісти служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Статутами Збройних Сил України431/93, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці і цим Положенням.


( Пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

1.9. Спеціалістів служби охорони праці забороняється залучати до виконання обов'язків, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Положенням.

1.10. Посадові особи служби охорони праці несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам законодавства про охорону праці та міжгалузевим і відомчим нормативним актам;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями;

в) недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичної звітності з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві.

2. Служба охорони праці військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій підприємств Міністерства оборони України


( Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

2.1. Служба охорони праці створюється у всіх військових частинах, військовоих навчальних закладах, організаціях, установах (далі - військові частини) відповідно до порядку, визначеного п.1.4 цього Положення.


( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

2.2. Служба охорони праці військової частини виконує такі основні функції:

а) опрацювання ефективної цілісної системи управління охороною праці у військовій частині, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;

б) здійснення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці структурних підрозділів військової частини;

в) розробку разом зі структурними підрозділами військової частини комплексних заходів щодо досягнення установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділу "Охорона праці" у колективному договорі;

г) проведення для працівників вступного інструктажу з питань охорони праці;

д) організацію забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

е) організацію проведення паспортизації цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

є) облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

ж) підготовку статистичних звітів військової частини з питань охорони праці;

з) розробку перспективних та поточних планів роботи військової частини щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

и) організацію роботи методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

і) надання допомоги комісії з питань охорони праці військової частини в опрацюванні необхідних матеріалів та в реалізації її рекомендацій;

ї) організацію підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці;

к) проведення адміністративно-громадського контролю стану охорони праці;

л) впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, у тому числі: економічних, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього середовища;

м) розгляд листів, заяв та скарг працюючих з питань охорони праці;

н) надання практичної і методичної допомоги керівникам структурних підрозділів військової частини у розробці заходів з питань охорони праці;

о) підготовку проектів наказів та командира військової частини з питань охорони праці;

п) розгляд фактів наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров'я працюючих і навколишнього природного середовища, у випадку відмови (з цих причин) працюючих від виконання дорученої їм роботи;

р) участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій;


( Підпункт "с" пункту 2.2 вилучено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

с) роботу у складі комісій з питань охорони праці військової частини та в комісіях по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

т) участь у розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах військової частини;

у) участь у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;


( Підпункт "у" пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 42 від 01.02.2010 )

ф) контроль за дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконанням працюючими посадових інструкцій з питань охорони праці;

х) контроль за виконанням приписів органів державного нагляду та представників вищих органів охорони праці, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використанням за призначенням коштів фонду охорони праці;

ц) контроль за відповідністю нормативним актам з охорони праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих, наявністю технологічної документації на робочих місцях і своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотриманням вимог безпеки при виконанні цих робіт;

ч) контроль за своєчасним забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, організацією питного режиму; за наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

ш) контроль за використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством, а також проходженням попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працюючих, що зайняті на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі; за проходженням щорічних обов'язкових медичних оглядів особами віком до 21 року;

щ) контроль за виконанням заходів, наказів з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування;

ю) здійснення зв'язків з медичними закладами, науковими та іншими організаціями з питань охорони праці, організація впровадження їх рекомендацій у виробництво;

я) участь у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань.


( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено підпунктом "я" згідно з Наказом Міністерства оборони
N 42 від 01.02.2010 )

2.3. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

а) представляти військову частину в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці;

б) безперешкодно (згідно з установленим порядком) у будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи військової частини з метою перевірки стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

в) видавати командирам (начальникам) перевірених об'єктів, цехів, виробництв обов'язкові для виконання приписи ( додаток 1 до цього Положення); ( Підпункт "в" пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони України N 719 від 21.11.2011 )

г) зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

д) одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

е) вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працюючих, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці;

є) подавати командиру військової частини подання про притягнення до відповідальності працюючих, які порушують вимоги нормативних актів з охорони праці;


( Підпункт "є" пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

ж) порушувати клопотання про заохочення працюючих, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

3. Служби охорони праці видів Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління та з'єднань

3.1. Служба охорони праці видів Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління та з'єднань входить до складу зазначених вище формувань і підпорядковується безпосередньо командуючим видами Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєнню Збройних Сил України, Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил України, військами військових округів (оперативно-територіальних командувань), начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони України, командирам корпусів, з'єднань відповідно. Служби забезпечуються обладнанням згідно з Переліком контрольно-вимірювального обладнання для служб охорони праці видів Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління та з'єднань (додаток 2 до цього Положення). В органах військового управління (за виключенням видів Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, де створюється штатна служба охорони праці) штатний підрозділ з охорони праці утримується, якщо це передбачено покладеними на них завданнями, в інших випадках функції підрозділу з охорони праці рішенням керівника включаються до функціональних обов'язків визначених посадових осіб.


( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006,
N 719 від 21.11.2011 )

3.2. На посаду керівника служби охорони праці видів Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління, що підлягають заміщенню особами офіцерського складу, призначаються офіцери, які відповідають вимогам п.1.6 цього Положення, за узгодженням з начальником Відділу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України.


( Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
N 42 від 01.02.2010,
N 719 від 21.11.2011 )

3.3. Служба охорони праці видів Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління та з'єднань виконує такі основні функції:

а) опрацювання ефективної цілісної системи управління охороною праці, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного підрозділу охорони праці підпорядкованих військових частин;

б) проведення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці підпорядкованих військових частин;

в) розробку рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища у військових частинах;

г) сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки;

д) забезпечення військових частин інформацією з питань охорони праці, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків та підготовка пропозицій щодо їх запобігання;

е) участь у формуванні розділу "Охорона праці" у колективному договорі;

є) облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

ж) контроль за розробкою перспективних та поточних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці у підконтрольних військових частинах;

з) підготовку статистичних звітів з питань охорони праці та подання їх згідно з Табелем термінових донесень статистичної звітності для організацій та установ;


( Підпункт "з" пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 344 від 13.06.2006 )

и) організація навчання, підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб служб охорони праці військових частин, проведення з ними нарад, семінарів;

і) участь у роботі комісій по розслідуванню групових нещасних випадків та нещасних випадків зі смертельним наслідком, які трапилися у підконтрольних військових частинах;

ї) розробку положень, типових інструкцій, інших нормативних актів з охорони праці;

к) контроль за дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконанням посадових і виробничих інструкцій з питань охорони праці, а також за виконанням підконтрольними військовими частинами наказів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду і заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідувань;

л) контроль за відповідністю нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих, наявністю технологічної документації на робочих місцях і своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

м) контроль за своєчасним забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями;

н) контроль за використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;


( Підпункт "о" пункту 3.3 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 42 від 01.02.2010 )

о) надання допомоги підконтрольним військовим частинам у вирішенні питань передбачених п.2.2 цього Положення, а також у використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду з охорони праці, пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці, координації робіт з лабораторіями, що проводять оцінку санітарно-гігієнічних умов праці, та в залученні науково-дослідних, навчальних та інших організацій до розробок з охорони праці;

п) координація роботи служб охорони праці військових частин;

р) розгляд листів, заяв та скарг працюючих з питань охорони праці.

3.4. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

а) представляти відповідний вид Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління, з'єднання в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці;

б) безперешкодно (згідно з установленим порядком), у будь-який час, відвідувати з метою перевірки стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища підконтрольні військові частини, виробничі об'єкти та структурні підрозділи;

в) видавати за результатами перевірок командирам військових частин обов'язкові для виконання приписи (додаток 1 до цього Положення);


( Підпункт "в" пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони України
N 719 від 21.11.2011 )

г) вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працюючих, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт, показали при перевірці незадовільні знання або порушують нормативні акти про охорону праці;

д) надсилати командирам військових частин подання про притягнення до відповідальності працівників та посадових осіб, які порушують вимоги щодо охорони праці;

е) порушувати клопотання про заохочення працюючих і посадових осіб, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці;

є) перевіряти роботу служб охорони праці підконтрольних військових частин;

ж) залучати спеціалістів військових частин (за узгодженням з їх командирами чи начальниками) до перевірок додержання вимог законодавства про охорону праці.


( Додаток N 1 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 42 від 01.02.2010 )

Додаток N 1

до Положення про службу

охорони праці у Збройних

Силах України

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
     ______________________________________________
     (Підрозділ охорони праці Збройних Сил України)

Припис N ____

від "____" ____________199__ р.
Кому _____________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові),
__________________________________________________________________
       (посада особи, якій видається припис)
   Згідно з Законом України "Про охорону праці" та з метою
забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці пропоную Вам
усунути такі порушення та недоліки:
    --------------------------------------------------
    N.N.|Виявлені пору-|Запропонований тер-|Відмітка
    п.п.|шення та недо-|мін усунення пору- |про вико-
      |ліки     |шень і недоліків  |нання
    ----+--------------+-------------------+----------
     1 |   2    |     3     |  4
    --------------------------------------------------
   Порушення, зазначені в пунктах ______ припису, призвели до
виникнення виробничої ситуації, що загрожує життю (здоров'ю)
працюючих (населенню, що живе на цій території).
   Керуючись статтею 15 Закону України "Про охорону праці",
забороняю з "___" годин "____" __________ 19__ р.  експлуатацію
__________________________________________________________________
      (вказати назву об'єкта, дільниці, цеху,
__________________________________________________________________
             виробництва)
   Припинені роботи можуть бути поновлені з письмового дозволу
особи, яка заборонила роботи, або її начальника, після усунення
зазначених порушень.
   Про виконання припису після закінчення зазначених у ньому
термінів прошу письмово доповісти у ______________________________
                    (назва органу, що
__________________________________________________________________
             видав припис)
   Припис видав:
   Припис отримав:

Примітка: припис спеціаліста з охорони праці може скасувати в письмовій формі, лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці; особа, що допустила самовільний пуск в експлуатацію зупиненого об'єкта, притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством.


( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 42 від 01.02.2010 )

Додаток N 2

до Положення про службу

охорони праці у Збройних

Силах України

Перелік контрольно-вимірювального обладнання для служб охорони праці видів Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військові частини (військові навчальні заклади, установи та організації), територіальні управління, інші органи військового управління, військових з'єднань

Для визначення рівнів:

1. Температури: ртутні термометри; психрометри М-34, МВ-4; електричний термометр ЕТП-М; вимірювач температури і вологості ІТВ-1.

2. Вологості: психрометр аспіраційний МВ-4.

3. Швидкості руху повітря: термоанемометр ЕА-2М; анемометр крильчастий АСО-3; анемометр чашечний МС-13.

4. Теплових випромінювань: антиномір АТ-50.

5. Освітлення: люксомір Ю-1.

6. Шуму: вимірювач шуму і вібрації ІШВ-1; шумомір інспекторський Ш-1.

7. Ефективності вентиляції: психрометр аспіраційний МВ-4.

8. Електромагнітного випромінювання: вимірювач щільності потоку ПЕ-9 (ПО-1).

9. Запиленості: аспіратор 822; аспіратор ПРУ-1; аспіратор електричний автоматичний АЕРА.

10. Наявності газу і пару в повітрі: калориметр фотоелектричний ФЕК-М; ФЕК-і-57.

11. Опору ізоляції електропроводки: мегаометр типу МС-05 заводу "Енергоприлад".