ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

01.11.2004 N 241

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2004 р.

за N 1663/10262

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду

N 234 від 02.10.2007 )

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 2929/2003, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 N 952952-2001-п "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі (далі - Норми), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Бабійчук В.М.) подати Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням Норм.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

6. З набранням чинності Норм уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий электроэнергетической промышленности", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і президії ВЦРПС від 24.06.80 N 180/7-П, доповнені і змінені постановою цих органів від 21.08.85 N 289/П-8.

7. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр" Держнаглядохоронпраці України (Баженов О.К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій і підприємств електроенергетичної галузі під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

8. Загальному відділу (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

9. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ в черговому номері журналу.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету
С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

01.11.2004 N 241

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2004 р.

за N 1663/10262

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від 08.08.2001 N 952952-2001-п, зведеного Плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 N 77.

1.2. Ці Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують підрядним або господарським способом роботи з експлуатації, ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників підприємств електроенергетичної галузі, перелік яких повністю відповідає Національному класифікатору ДК 003:2005 "Класифікатор професій" , затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 , з урахуванням змін і доповнень до нього. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) у залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (додаток 1).


( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 234 від 02.10.2007 )

1.4. Крім цих Норм працівники організацій і підприємств електроенергетичної галузі, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

1.5. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - ДНАОП 0.00-4.26-96). Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинних нормативних актів (додатки 2, 3). Діелектричні засоби захисту видаються працівникам лише у разі, якщо вони пройшли випробування згідно з нормами та у відповідні строки.

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа.

1.8. При постійній роботі у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, терміни носіння зимового спеціального одягу та спеціального взуття зменшуються на 12 місяців.

2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

2.1. ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

N
з/п
Код
згідно з
класифі-
катором
професій
ДК
003-2005
Професійна назва роботи
Найменування спеціального
одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального
захисту
Термін
носіння
(місяці)
Позначення
захисних
власти-
востей
(тип,
марка)
ЗІЗ
1
2
3
4
5
6
1
2111.22145.2
Інженер з управління
блоком атомної станції.
Інженер з управління
реактором атомної станції
Інженер з управління
турбіною атомної станції
Костюм бавовняний
Напівкомбінезон
із сорочкою (блузкою)
Черевики шкіряні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утепленій підкладці
18
12

12

36
Ми
Ми

Мп

Тн
2
2146.2


8154.1
Інженер-технолог
з водоочищення
атомної станції
Апаратник блочної
знесолювальної установки
атомної електростанції
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Ковпак бавовняний
Окуляри захисні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утепленій підкладці
Штани бавовняні
на утепленій підкладці
12
чер.
12
3
1
6
до зн.

36

36
Ми
В
В
Ву
Ми
Ми
Зп

Тн

Тн
3
8161.2
Оператор спецводоочищення
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Ковпак бавовняний
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утепленій підкладці
Штани бавовняні
на утепленій підкладці
12
чер.
12
3
1
6

36

36
Ми
В
В
Ву
Ми
Ми

Тн

Тн
4
7233.1
Слюсар з ремонту
реакторно-турбінного
обладнання
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
чер.
до зн.
до зн.

36
Ми
Мп
Мп
В
Зп
ПШН-Б

Тн
5
8161.1
Машиніст блочного щита
керування агрегатами
(парогенератор-турбіна)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
до зн.

36
Ми
Мп
Ми
ПШН-Б

Тн
6
8163.3
Машиніст берегових
насосних станцій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
На вологих роботах
додатково:
Костюм прогумований
Шолом під каску
Чоботи гумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
12
6
1


6
12
12

36

36
Ми
Мп
Ву
Ми


Вн

В

Тн

Тн
7
2149.2

2143.2
2144.2
Інженер з експлуатації
устаткування атомної
станції;
інженер з розрахунків
та режимів
(атомні реактори)
Інженер з ремонту
і налагодження
електроенергетичного
устаткування атомної
станції
Інженер з ремонту
та обслуговування
автоматики та засобів
вимірювання атомної
електростанції
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
до зн.

36
Ми
Мп
Мп
ПШН-Б

Тн

Роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань

1
2
3
4
5
6
1
8322.2
Водій автотранспортних
засобів (спецавтомобіля,
при одночасному виконанні
обов'язків дозиметриста)
Комбінезон бавовняний
Білизна натільна
Рушник
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рукавички гумові
Черевики
Чоботи гумові
Комбінезон пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний
Водію автомобіля,
зайнятому водінням
спецмашини з неопалюваною
кабіною,
узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
6
6
1
6
1
6
6
12
чер.
чер.
до зн.

36

36
Рз
Рз
Рз
Рз
Рз, Вн
Рз
Рз
Рз, Вн
Ри
Ри


Тн

Тн
2
7242.1
Працівники, безпосередньо
зайняті на переносних
установках для
гамадефектоскопії
Дефектоскопіст рентгено-
гамаграфування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці бавовняні
Ручний захват для ампул
Респіратор пилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
6
12
3
до зн.
до зн.


36

36
Рз
Рз
Рз
Рз
Тн

Тн
3
7242.1

7243.2
Працівники, безпосередньо
зайняті на стаціонарних
установках для рентгено- та
гамадефектоскопії
Дефектоскопіст рентгено-
гамаграфування
Лаборант
рентгено-спектрального
аналізу
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Рукавиці бавовняні
Ручний захват для ампул
Респіратор пилозахисний
12
12
3
до зн.
до зн.
Рз
Рз
Рз
4
8121.2

7241.1
8159.1
7241.1


2149.2
2111.2
2113.2
7243.1
8290.3
Працівники, безпосередньо
зайняті виконанням
лабораторних або
промислових робіт із
застосуванням відкритих
радіоактивних речовин
загальною активністю до 10
милікюрі і більше
Лаборант спектрального
аналізу
Лаборант-радіометрист
Лаборант хімічного аналізу
Слюсар з
контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики
Інженер-технолог
Інженер-радіолог
Інженер-радіохімік
Дозиметрист
Пробовідбірник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Напівкомбінезон
пластикатовий
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Рукавички гумові
Черевики
Чоботи гумові
Респіратор пилозахисний
3
6
3
1
1
чер.

чер.
чер.
6
12
чер.
до зн.
Рз
Рз
Рз
Рз
Ри
Ри

Ри
Ри
Рз,Вн
Рз
Рз,Вн
5
7233.2
7134.2


7233.1
1222.2
Працівники, безпосередньо
зайняті ремонтом
забрудненого
радіоактивними речовинами
устаткування витяжних шаф,
боксів, спецвентиляції
Слюсар з ремонту та
обслуговування систем
вентиляції та кондиціювання
Ізолювальник з
термоізоляції

Слюсар-ремонтник
Майстер
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Чоботи гумові або
Черевики
Рукавички гумові
Напівкомбінезон пластикатовий
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний
3
6
3
1
1
3
6
6
чер.
чер.
чер.
до зн.
Рз
Рз
Рз
Рз

Рз, Вн
Рз
Рз, Вн
Ри
Ри
Ри
6

7231


7136.2


1222.2
Працівники, безпоредньо
зайняті ремонтом
забрудненого
радіоактивними речовинами
обладнання
спецканалізації, а також
безпосередньо зайняті на
аварійних роботах

Слюсар
аварійно-
відновлювальних робіт
Монтажник
санітарно-технічного
устаткування
Майстер
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Чоботи гумові або
Черевики
Рукавички гумові
Напівкомбінезон
пластикатовий

Фартух пластикатовий
Нарукавники
пластикатові
Респіратор пилозахисний
3
6
3
1
1
3
6
6
чер.


чер.
чер.

до зн.
Рз
Рз
Рз
Рз

Рз, Вн
Рз
Рз, Вн
Ри


Ри
Ри
7


2149.2
7233.1
8161.2


3152
1222.2
Працівники, безпосередньо
зайняті на роботах з
радіоактивними речовинами і
джерелами іонізуючих
випромінювань на ядерних
реакторах, спецскладах
Інженер-технолог
Слюсар-ремонтник
Оператор
транспортно-технологічного
устаткування
Інженер-інспектор
Майстер
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Черевики
Чоботи гумові
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний
6
6
3
1
1
чер.
6
12
чер.
чер.
чер.
до зн.
Рз
Рз
Рз
Рз
Рз
Рз
Рз,Вн
Рз
Рз,Вн
Ри
Ри
82111.2
7243.1
3111
Працівники дозиметричних
служб, зайняті на роботах з
радіоактивними речовинами і
джерелами іонізуючих
випромінювань


Інженер-радіолог
Дозиметрист
Технік-дозиметрист
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Чоботи гумові
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний
6
6
3
1
1
чер.
6
чер.
чер.
чер.
до зн.
Рз
Рз
Рз
Рз
Рз
Рз,
Рз,Вн
Рз,Вн
Ри
Ри
9

7241.17241.27241.1


7241.18161.2
Працівники, безпосередньо
зайняті обслуговуванням
обладнання в зоні, що
контролюється

Електрослюсар з ремонту й
обслуговування автоматики
та засобів вимірювань
електростанцій
Електромонтер з
обслуговування
електроустаткування
електростанцій
Електромонтер з
обслуговування
перетворювальних пристроїв
Електромонтер
диспетчерського
устаткування та
телеавтоматики
Оператор реакторного
відділення
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Чоботи гумові або
Черевики
Рукавички гумові
Напівкомбінезон пластикатовий
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний
3
6
3
1
1
3
6
6
чер.
чер.
чер.
до зн.
Рз
Рз
Рз
Рз

Рз, Вн
Рз
Рз, Вн
Ри
Ри
Ри
10

8154.2
1222.2
8264.2
8264.2
7136.2

7233.1
9133
Працівники спецпралень
Дезактиваторник
Майстер
Оператор пральних машин
Машиніст із прання та
ремонту спецодягу
Слюсар-сантехнік
Слюсар-ремонтник
Комплектувальник білизни
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний
6
6
1
1
3
6
чер.
чер.
до зн.
Рз
Рз
Рз

Рз, Вн
Рз, Вн
Ри
Ри
112149.2
8159.2

1222.2
Працівники, зайняті
переробкою та похованням
радіоактивних речовин
Інженер-технолог
Переробник радіоактивних
відходів
Майстер (переробка та
поховання радіоактивного
брухту)
Комбінезон бавовняний
Білизна натільна
Рушник
Шкарпетки бавовняні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Пневмокостюм Лг або
Комбінезон пластикатовий
Респіратор пилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
Шапка зимова
6
6
1
1
6
3
чер.
6
чер.

до зн.


36

36

48
36
Рз
Рз

Рз
Рз
Рз
Рз, Вн
Рз, Вн
Ри
Тн

Тн

Тн20
Тн
12
4190
8333.2
9411
Табельник
Ліфтер
Комірник, зайнятий у
цеховій коморі, усі
працівники у
виробничих приміщеннях з
радіоактивними речовинами
і джерелами іонізуючих
випромінювань
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки
Галоші гумові
Респіратор пилозахисний
12
12
12
чер.
до зн.
Рз
Рз
Рз
Рз, Вн
13
9132
Прибиральник виробничих
приміщень, постійно
зайнятий прибиранням
приміщень, в яких
проводиться робота з
радіоактивними речовинами
поза залежності від
загальної активності
Халат бавовняний
Рушник
Черевики
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний
6
1
12
12
6
чер.
чер.
до зн.
Рз

Рз
Рз, Вн
Рз, Вн
Ри
Ри

2.1.1. При роботі в мокрому ґрунті і воді видаються додатково: чоботи гумові або галоші гумові - чергові, якщо вони не передбачені цими Нормами.

2.1.2. Весь спеціальний одяг, передбачений для роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань, виносити з підприємства не дозволяється.

2.1.3. Працівники, що тимчасово залучаються до роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань, а також відвідувачі виробничих приміщень, у яких застосовуються радіоактивні речовини, забезпечуються на час роботи і на час перебування в зазначених виробничих приміщеннях тим же спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що й постійно працюючі, для чого мають бути в наявності чергові комплекти спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.1.4. У разі неможливості проведення дезактивації спеціального одягу та засобів індивідуального захисту потребується негайна їх заміна новими незалежно від термінів носіння.

2.1.5. На час дезактивації спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту працівникам видається запасний комплект.

2.1.6. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам, зайнятим з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді, повинні мати спеціальний пізнавальний знак.

2.1.7. Білизна натільна і шкарпетки бавовняні, передбачені цими Нормами, видаються за умови, якщо потрібно обов'язкове проходження через санпропускник. Усім працівникам, для яких установлений обов'язковий режим санпропускника, видається, крім спеціального одягу, передбачена цими Нормами носова хустка з марлі разова, а жінкам, окрім того, бюстгальтер на 12 місяців.

2.1.8. Працівникам, що виконують роботу з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань на відкритому повітрі, додатково видаються куртка бавовняна на утепленій підкладці та штани бавовняні на утепленій підкладці в холодний період року.

2.1.9. Бавовняні костюми, комбінезони, халати, берети мають виготовлятися з нефарбованого молескіну або молескіну з спеціальною пропиткою, натільна білизна - з нефарбованої бязі, халати мають застібатися ззаду.

2.1.10. Рукавички гумові видаються за потребою. Термін їхнього використання визначається характером роботи.

2.1.11. Працівникам, що виконують роботу з радіоактивними речовинами, залежно від характеру і тривалості проведених робіт додатково до рукавичок гумових можуть видаватися бавовняні рукавички-вкладиші.

2.2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ

1
2
3
4
5
6
1
8159.2
Оператор
хімічного
цеху
електростанцій
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Під час виконання
робіт із хлорування
додатково:
Протигаз промисловий
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12


12
1
2
до зн.
до зн.
6
12

36
Вн


Мп
Мп
Ву


В
В

Тн
2
8151.3
Апаратник з
приготування
хімреагентів
Костюм прогумований
Чоботи гумові
Рукавички сукняні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
2

36
Кк
В
Вн

Тн
3
8163.2
Апаратник
хімводоочищен-
ня
електростанцій
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Під час виконання
робіт із хлорування
додатково:
Протигаз промисловий
Фартух прогумований
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12


12
1
до зн.
6
до зн.
чер.
6

36
Вн


В
Ми
ЗП
Ву


В

Тн
4
8161.1
Машиніст
блочної
системи
керування
агрегатами
(котел -
турбіна)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1

36
Ми
Мп
Ми

Тн
5
8161.1
Машиніст
газотурбінних
установок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
до зн.

36
Ми
Мп
Ми
ПШН-Б

Тн
6
8161.1
Машиніст
гідроагрегатів
Напівкомбінезон
бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Плащ непромокальний
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12

1
чер.
12
чер.
до зн.

36
Ми

Ми
В
Мп
Вн
ПШН-Б

Тн
7
8161.1
Машиніст
енергоблока.
Старший
машиніст
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
до зн.

36
Ми
Мп
Ми
ПШН-Б

Тн
8
8162.1
Машиніст
котлів.
Старший
машиніст
котельного
устаткування
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Черевики шкіряні
Навушники протишумові
12
1
до зн.
12
до зн.
Ми
Ми
ЗП
Мп
ПШН-Б
9
8162.2
Машиніст
подавання
палива
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Респіратор
пилозахисний
12
1
12
до зн.
Ми
Мп
Мп
10
8162.1
Машиніст
парових
турбін.
Старший
машиніст
турбінного
відділення
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Навушники протишумові
12
1
12
до зн.
Ми
Ми
Мп
ПШН-Б
11
8163.3
Машиніст
рибопідіймача
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1

36
Ми
Мп
Ми

Тн
12
8162.1
Машиніст
центрального
теплового щита
керування
котлами
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
12
12
1
Ми
Мп
Ми
13
8162.1
Машиніст
центрального
теплового щита
керування
паровими
турбінами
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
12
12
1
Ми
Мп
Ми
14
8162.2
Машиніст-
обхідник з
котельного
устаткування
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12
12
до зн.
до зн.

36
Ми
Ми
Тк
Мп
ЗП
ПШН-Б

Тн
15
8162.2
Машиніст-
обхідник з
турбінного
устаткування
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Черевики шкіряні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
до зн.
12

36
Ми
Ми
ПШН-Б
Мп

Тн
16
8162.2
Моторист
автоматизо-
ваного
подавання
палива
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
1
до зн.

36
Ми
Мп
Ми
Ми
ПШН-Б

Тн
17
8162.3
Моторист
багерної
(шламової)
насосної
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
12
1
12
3

36

36
Ми
Мп
Ми
В
Вн

Тн

Тн
18
8163.3
Моторист
водоскиду
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
12
12
1
Вн
В
Ми
19
8161.3
Моторист з
прибирання
устаткування
електростанцій
Під час виконання
робіт з прибирання
пилу та попелу в
котельних цехах:
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Навушники протишумові
12
12
1
до зн.
Ми
Мп
Ми
ПШН-Б
20
8162.1
Старший
машиніст
котло-
турбінного
цеху
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
до зн.

36
Ми
Мп
Ми
ПШН-Б

Тн
21
8262.3
Обхідник траси
гідрозоло-
вилучення та
золовідвалів
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
12
1
до зн.

36

36
Тн
В
Мп
ЗП

Тн

Тн
22
8163.3
7241.2
Обхідник
гідроспоруд
(пірометрист)
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12


12
12
1
36


36

36

48
Вн


Ми
В
Ми
Вн


Тн

Тн

Тн20
23
7241.1
Електромонтер
головного щита
керування
електро-
станцією
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12
чер.
чер.

36
Ми
Ми
Мп
Эв
Эв

Тн
24
7241.2
Електромонтер
з
обслуговування
гідроагрегатів
машинного залу
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Плащ прогумований
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
Рукавиці ватні
12
1
12
чер.
до зн.

36

36

48
3
Ми
Ми
Ву
Вн
ПШН-Б

Тн

Тн

Тн20
Тн
25
7241.2
Електромонтер
з
обслуговування
електроус-
таткування
електростанцій
Комбінезон бавовняний
або Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Плащ непромокальний
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12

12
1
чер.
до зн.
чер.
до зн.

36

36

48
Ми

Мп
Мп
Эв
ЗП
Ву
ПШН-Б

Тн

Тн

Тн20
26
7241.2
Електромонтер
з
обслуговування
і ремонту
установок
захисту від
корозії
підземних
трубопроводів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
чер.
чер.

36
Ми
Мп
Ми
Эв
Эв

Тн
27
7241.1
Електромонтер
з обслуго-
вування перет-
ворювальних
пристроїв
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
12
1
12
Ми
Мп
Мп
28
7241.1
Електромеханік
з обслуго-
вування і
ремонту вітро-
енергетичної
установки
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12


36
Ми
Ми
Мп


Тн
29
7241.1
Електромонтер
з випробувань
та вимірювань
Комбінезон бавовняний
або Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Плащ прогумований
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12

12

1
24
36

36

36

48
Ми

Мп

Ми
В
Ву

Тн

Тн

Тн20
30
7241.1
Електрослюсар
з
обслуговування
автоматики та
засобів
вимірювань
електростанцій
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12

36
Ми
Ми
Мп

Тн
31
7233.2
Слюсар з
обслуговування
устаткування
електростанцій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
12
1
12
до зн.

36

36
Ми
Мп
Ми
В
ПШН-Б

Тн

Тн
32
7241.2
Електромонтер
з експлуатації
електро-
лічильників
Костюм бавовняний
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Плащ непромокальний з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12
чер.
чер.
до зн.
12
12
чер.


36

36

48
Ми
Эв
Эв
Зн
В
Мп
Вн


Тн

Тн

Тн20
33
7241.2
Електромонтер
з експлуатації
розподільчих
мереж
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Костюм брезентовий
Напівплащ прогумований
При виконанні робіт у
заболоченій
місцевості:
Чоботи гумові
Для бензопильників:
Штани для захисту від
ланцюгової пилки
Окуляри захисні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
чер.
1
12

чер.
чер.12

чер.

до зн.

36

36

48
Ми
Ми
Мп

Ми
ВуВ

Мп

ЗП

Тн

Тн

Тн20
34
9322
Електромонтер
з ескізування
трас ліній
електропередач
Черевики шкіряні або
чоботи кирзові
Плащ непромокальний з
капюшоном
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12

чер.

12
1

36

48
Мп

Ву

Ми
Мп

Тн

Тн20
35
9322
Електромонтер
з нагляду за
трасами
кабельних
мереж
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Плащ непромокальний
з капюшоном
Костюм бавовняний
12

чер.

12
Мп

Ву

МиУзимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені

36

36

48

Тн

Тн

Тн20
36
7241.1
Електромонтер
з обслуго-
вування
підстанцій
Костюм бавовняний або
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Пояс запобіжний
Плащ прогумований
При виконанні робіт у
заболоченій
місцевості:
Чоботи гумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12

1
12

чер.
чер.
чер.
чер.12

36

36

48
Ми

Ми
Мп

Эв
Эв

ВнВ

Тн

Тн

Тн20
37
7241.1
Електромонтер
з оперативних
перемикань у
розподільчих
мережах
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Плащ прогумований
Окуляри захисні
Жилет сигнальний
Пояс запобіжний
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12

12
1
24
до зн.
чер.
до зн.
чер.
чер.
до зн.

36

36

48
Мп

Мп
Ми
Вн
ЗП
Со

Эв
Эв
ПШН-Б

Тн

Тн

Тн20
38
7241.2
Електромонтер
оперативно-
виїзної
бригади
Комбінезон бавовняний
із спеціальним
просоченням
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний з
капюшоном
Окуляри захисні
Пояс запобіжний
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
Рукавиці бавовняні
теплі
чер.


12

12
12
1
36

до зн.
чер.
чер.
чер.

36

36

48
3
Вн


Мп

Ми
В
Ми
Вн

ЗП

Эв
Эв

Тн

Тн

Тн20
Тн
39
9153
Контролер
енергонагляду
Під час зняття
показань
електролічильників у
сільській місцевості:
Костюм бавовняний
Плащ непромокальний з
капюшоном
Черевики шкіряні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12
чер.

12

36

6

48
Ми
Вн

Мп

Тн

Тн

Тн20
40
8161.1
Оператор
головного щита
управління
вітроенерге-
тичних станцій
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
12
1
12
Ми
Мп
Ми
41
8161.2
Оператор
теплових мереж
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1

36
Ми
Ми
Ми

Тн
42
7233.2
Слюсар з
обслуговування
теплових мереж
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний
Жилет сигнальний
Пояс запобіжний
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
12
12
1
чер.
12
чер.

36

36
Ми
Мп
В
Мп
Вн
Со


Тн

Тн
43
7233.2
Слюсар з
обслуговування
теплових
пунктів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний
Чоботи гумові
Жилет сигнальний
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
12

1
чер.
чер.
12

36

36
Ми
Мп

Ми
Ву
В
Со

Тн

Тн
44
1222.2
Майстер
виробничої
дільниці
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Костюм бавовняний
Плащ прогумований
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12
чер.

36
Мп
Ми
Ми
Ву

Тн
45
2143.2
Інженер з
налагодження,
удосконалення
технології та
експлуатації
електричних
станцій та
мереж
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Костюм бавовняний
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12

36
Мп
Ми
Ми

Тн
46
2143.2
Інженер з
експлуатації
протиаварійної
автоматики
електростанцій
і мереж
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Костюм бавовняний
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12

36
Мп
Ми
Ми

Тн

2.2.1. Під час роботи на дерев'яних опорах, просочених антисептиками, видаються додатково: комбінезон бавовняний зі спецпросоченням на 12 місяців, у зв'язку з цим термін носіння костюма бавовняного продовжиться до 24 місяців.

2.3 РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

1
2
3
4
5
6
1
7241.1
Електромонтер
з ремонту
апаратури
релейного
захисту й
автоматики
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
чер.
чер.
до зн.

36
Ми
Мп
Ми
Эв
Эв
ПШН-Б

Тн
2
7241.2
Електромонтер
з ремонту
вторинної
комутації та
зв'язку
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12

1

36
Ми
Мп

Мп

Тн
3
7241.2
Електромонтер
з ремонту
обмоток та
ізоляції
електроустат-
кування
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12
чер.
чер.

36
Ми
Ми
Мп
Эв
Эв

Тн
4*
7241.2
Електромонтер
з ремонту
повітряних
ліній
електропередач
Костюм бавовняний або
віскозний
Чоботи кирзові або
Черевики із захисним
підноском
Рукавиці брезентові
Напівплащ прогумований
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Пояс запобіжний
Окуляри захисні
Під час роботи в
заболоченій
місцевості:
Чоботи гумові
12

12


1
48
чер.
чер.
чер.
до зн.12
Ми

Мун50


Ми
Вн
Эв
Эв

ЗПВ

_______________

*При роботі в зоні впливу високовольтних ліній електропередач напругою 110-750 кВ частотою 50 Гц видається індивідуальний екрануючий спеціальний одяг комлекту ЕП-О.

1
2
3
4
5
6При виконанні робіт з
розчищення трас за
допомогою бензопил і
кущорізів:
Жилет сигнальний
Щиток сітковий з
кріпленням на касці
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна або
віскозна на утепленій
підкладці
Штани бавовняні або
віскозні на утепленій
підкладці
Чоботи утеплені
Рукавиці бавовняні
утеплені
24
до зн.

до зн.

36


36


48
3
СО
КС

ПШН-Б

Тн


Тн


Тн20
Тн
5
7241.2
Електромонтер
з ремонту та
монтажу
кабельних
ліній
Костюм бавовняний
Рукавиці брезентові
Черевики шкіряні
Під час виконання
робіт з ремонту
кабельних мереж у
траншеях, тунелях,
колодязях додатково:
Чоботи гумові або
Кирзові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12
3
12

1236

36
48
Ми
Мп
Мп

ВТн

Тн
Тн20
6
7241.1
Електрослюсар
з ремонту
електричних
машин
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Фартух прогумований
Плащ брезентовий
Рукавички кислостійкі
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
12
1
12
чер.
1
до зн.
до зн.

36

36
Ми
Мп
Ми
В
Вн
Щ20
ЗП
ПШН-Б

Тн

Тн
7
7241.2
Електрослюсар
з ремонту
електроус-
таткування
електростанцій
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний з
капюшоном
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12
1
чер.

12
чер.
до зн.

36

36

48
Ми
Мп
Нм

Мп
ЗП
ПШН-Б

Тн

Тн

Тн20
8
7241.1
Електрослюсар
з ремонту
устаткування
розподільчих
пристроїв
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавички діелектричні
Пояс запобіжний
Окуляри захисні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12
1
12
12
чер.
чер.
чер.

36

36

48
Ми
Ми
Мп
Ми
Эв

ЗП

Тн

Тн

Тн20
9
7241.1
Електрослюсар
з ремонту й
обслуговування
автоматики та
засобів
вимірювань
електростанцій
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12

12
1
до зн.
до зн.
чер.

36
Ми

Мп
Ми
ЗП
ПШН-Б
Эв

Тн
10
7233.1
Слюсар з
ремонту
гідротур-
бінного
устаткування
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Черевики шкіряні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
12
1
чер.
до зн.
12
до зн.

36

36
Ми
Мп
В
ЗП
Мп
ПШН-Б

Тн

Тн
11
7233.1
Слюсар з
ремонту
парогазо-
турбінного
устаткування
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
1
12
до зн.

36
Ми
Мп
Мп
ПШН-Б

Тн
12
7233.1
Слюсар з
ремонту
устаткування
котельних та
пилопідго-
товчих цехів
Костюм сукняний або
бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Пояс запобіжний
Респіратор
пилозахисний
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12

10 дн.
12

12
до зн.
до зн.
до зн.

до зн.

36
Ми

Мп
Мп

В
ЗППШН-Б

Тн
13
7233.2
Слюсар з
ремонту
устаткування
подавання
палива
Комбінезон бавовняний
або Костюм
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12

12

1
до зн.

36
Ми

Мп

Мп
ЗП

Тн
14
7233.2
Слюсар з
ремонту
устаткування
теплових мереж
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Пояс запобіжний
Жилет сигнальний
Плащ непромокальний
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12
12
12
1
чер.
12
24

36

36

48
Ми
Мп
В
Мп

Со
Ву

Тн

Тн

Тн20
15
2149.2
Інженер з
ремонту
При виконанні робіт з
ремонту обладнання:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці


12
12
1
до зн.

36


Ми
Мп
Ми
ПШН-Б

Тн
16
1222.2
Майстер з
ремонту
устаткування
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Напівплащ прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12
12
чер.
12
1
до зн.

36

36

48
Ми
В
Ву
Мп
Ми
ПШН-Б

Тн

Тн

Тн20

2.4 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ

1
2
3
4
5
6
1
7241.1
Електромонтер
диспет-
черського
устаткування
та телеавто-
матики
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
12
12
1
до зн.

36
Ми
Мп
Ми
ЗП

Тн
2
7241.2
Електро-
монтер-
лінійник з
монтажу
повітряних
ліній високої
напруги і
контактної
мережі
Під час виконання
робіт на повітряних
лініях і контактних
мережах:
Комбінезон бавовняний
Напівплащ
прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Під час виконання
робіт на стовпах,
просочених
антисептиками:
Костюм брезентовий
замість комбінезона
бавовняного
На інших роботах:
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
12
чер.

12
1
2412
1

36

36

48
Мп
Вн

Мп
Ми
МпМи
Мп

Тн

Тн

Тн20
3
8282.2
Обмотувальник
елементів
електричних
машин
Напівкомбінезон
бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
12

1
12
Ми

Ми
Мп
4
7341.1
Слюсар з
контрольно-
вимірювальних
приладів і
автоматики
(електро-
механіка)
Фартух прогумований
з нагрудником або
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
12

12
1
12
В

Ми
Ми
Мп

2.5 Типовий перелік професій і посад працівників електроенергетики, які потребують обов'язкового використання захисних касок

N
з/п
Найменування
професій і посад
Роботи, що
виконуються
Наймену-
вання
запобіжних
засобів
Строк
носіння
в
місяцях
1
2
3
4
5
1
Електромонтери,
електрослюсарі
Експлуатація, наладка
та ремонт обладнання
атомних, теплових
електростанцій,
гідроелектростанцій,
теплових електричних
мереж
Каска
індиві-
дуальна
до знош.
2
Машиністи блочної
системи
керування, старші
машиністи,
машиністи котлів,
турбін, машиністи
подавання палива,
машиністи-
обхідники
котельного,
турбінного
устаткування,
машиністи
гідроагрегатів.
Мотористи
автоматизованого
подавання палива,
мотористи
прибирання
обладнання
електростанцій
Експлуатація
обладнання атомних,
теплових
електростанцій,
гідроелектростанцій
Каска
індиві-
дуальна
до знош.
3
Апаратники,
оператори
хімічного цеху
електростанцій
Приготування
хімреагентів,
хімводоочищення,
експлуатація
обладнання хімцехів
Каска
індиві-
дуальна
до знош.
4
Обхідники траси
гідрозоло-
вилучення та
золовідвалів

Каска
індиві-
дуальна
до знош.
5
Дефектоскопісти
Робота в цехах
Каска
чергова
до знош.
6
Столяри
Робота на висоті
Каска
чергова
до знош.
7
Машиністи крана
Робота на висоті
Каска
індиві-
дуальна
до знош.
8
Майстри, старші
майстри
Експлуатація, ремонт,
налагодження
обладнання атомних,
теплових
електростанцій,
гідроелектростанцій,
теплових електричних
мереж
Каска
індиві-
дуальна
до знош.
9
Керівники,
професіонали,
фахівці
Експлуатація, ремонт,
налагодження
обладнання атомних,
теплових
електростанцій,
гідроелектростанцій,
теплових електричних
мереж
Каска
індиві-
дуальна
до знош.

2.5.1. Видача захисних касок здійснюється відповідно до розділу 3 ДНАОП 0.00-426-96.

2.5.2. У зимовий період видаються захисні каски "Труд" з утепленими підшоломниками.


( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 234 від 02.10.2007 )

Додаток 1

до пункту 1.3 Норм

безплатної видачі

спеціального одягу,

спеціального взуття та інших

засобів індивідуального

захисту для працівників

підприємств

електроенергетичної галузі

ПОЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОГО

ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РУК (Витяг з ГОСТ 12.4.103-83)

Наймену-
вання
групи
Найменування підгрупи
Позначення для
спеціаль-
ного одягу
спеціаль-
ного взуття
засобів
захисту
рук
1
2
3
4
5
Від
механічних
дій
Ввід проколів, порізів
Мп
МП
Мп
Від стирання
Ми
Ми
Ми
Від вібрацій
-
Нв
Нв
Від ударів у носочній
частині енергією
200 Дж
-
Мун 200
-
Від ударів у носочній
частині енергією
100 Дж
-
Мун 100
-
Від ударів у носочній
частині енергією 50 Дж
-
Мун 50
-
Від ударів у носочній
частині енергією 25 Дж
-
Мун 25
-
Від ударів у носочній
частині енергією 15 Дж
-
Мун 15
-
Від ударів у носочній
частині енергією 5 Дж
-
Мун 5
-
Від ударів у тильній
частині енергією 3 Дж
-
Мут 3
-
Від ударів у щиколотці
енергією 2 Дж
-
Мул 2
-
Від ударів у підйомній
частині енергією 15 Дж
-
Мул 15
-
Від ударів у
гомілковій частині
енергією 1 Дж
-
Муб 1
-
Від
слизькості
Від слизькості на
зажирених поверхнях
-
Сж
-

Від слизькості на
обмерзлих поверхнях
-
Сп
-
Від слизькості на
мокрих, забруднених і
інших поверхнях
-
См
-
Від
підвищених
температур
Від підвищених
температур,
обумовлених кліматом
Гк
Тк
-

Від теплового
випромінювання
Ти
Ти
Ти
Від відкритого полум'я
То
То*
То
Від іскор, бризок
розплавленного металу,
окалини
Тр
Тр
Тр
Від контакту з
поверхнями, нагрітими
вище 45 град.С
-
Тп
-
Від контакту з
поверхнями, нагрітими
від 40 до 100 град.С
Тп 100
-
Тп 100
Від контакту з
поверхнями, нагрітими
від 100 до 400 град.С
Тп 400
-
Тп 400
Від контакту з
поверхнями, нагрітими
вище 400 град.С
Тв
-
Тв
Від конвенційного
тепла
Тт
-
-
Від
знижених
температур
Від знижених
температур повітря
Тн
-
Тн

Від температур до
мінус 20 град.С
-
Тн 20
-
Від температур до
мінус 30 град.С
-
Тн 30
-
Від температур до
мінус 40 град.С
-
Тн 40
-
Від знижених
температур повітря і
вітру
Тнв
-
-
Від контакту з
охолодженими
поверхнями
-
-
Тхп
Від
радіо-
активних
забруднень
і
рентге-
нівських
випромі-
нювань
Від радіоактивних
забруднень
Рз
Рз
Рз
Від рентгенівських
випромінювань
Ри
-
Ри
Від
елект-
ричного
струму,
електро-
статичних
зарядів і
полів,
елект-
ричних
електро-
магнітних
полів
Від електричного
струму напругою до
1000 В
-
Эн
Эн
Від електростатичних
зарядів, полів
Эп
Эп
Эп
Від електромагнітних
полів
Эм
Эм
Эм
Від
неток-
сичного
пилу
-
Пн
Пн
-
Від пилу скловолокна,
азбесту
Пс
Пс
Пс
Від дрібнодисперсного
пилу
Пм
-
Пм
Від вибухонебезпечного
пилу
-
Пв
-
Від
токсичних
речовин
Від твердих токсичних
речовин
Яг
Яг
Яг
Від рідких токсичних
речовин
Як
Як
Як
Від аерозолей
токсичних речовин
Яа
-
-
Від газоподібних
токсичних речовин
-
-
Я-
Від води і
розчинів
неток-
сичних
речовин
-
-
В
-
Водонепроникна
Вн
-
Вн
Водостійка
Ву
-
Ву
Від розчинів
поверхнево-активних
речовин
Вп
-
-
Від
розчинів
кислот
Від кислот
концентрацією вище 80%
(щодо сірчаної
кислоти)
Ка
Кк*
КК
Від кислот
концентрацією від
50 до 80% (щодо
сірчаної кислоти)
К 80
К 80*
К 80
Від кислот
концентрацією від 20
до 50% (щодо сірчаної
кислоти)
К 50
К 50*
К 50
Від кислот
концентрацією до 20%
(щодо сірчаної
кислоти)
К 20
К 20
К 20
Від
розчинів
лугів
Від розчинів лугів
Щр
-
Щр
Від розчинів лугів
концентрацією вище 20%
(щодо гідроокису
натрію)
Щ 50
Щ 50*
Щ 50
Від розчинів лугів
концентрацією до 20%
(щодо гідроокису
натрію)
Щ 20
Щ 20
Щ 20
Від
органічних
розчинни-
ків, у
т.ч. лаків
та фарб на
їх основі
-
О
О**
-
Від ароматичних
речовин
-
Оа*
Оа
Від неароматичних
речовин
-
Он*
Он
Від хлорованих
вуглеводів
-
-
Ох
Від нафти,
нафтопро-
дуктів,
масла та
жирів
Від сирої нафти
Нс
Нс
Нс
Від продуктів сирої
фракції
Нл
-
-
Від нафтових мастил і
продуктів важких
фракцій
Нм
Нм
Нм
Від рослинних і
тваринних масел і
жирів
Нж
Нж
Нж
Від твердих
нафтопродуктів
-
Нт
Нт
Від
загальних
виробничих
забруднень

З
З
-
Від
шкідливих
біоло-
гічних
факторів
Від мікроорганізмів
Бм
Бм
Бм
Від комах
Бн
Бн
Бн
Від
статичних
наван-
тажень
(утоми)
-
-
У
-
Сигнальні
-
Со
-
Со

_______________

*Тільки для взуття з полімерних матеріалів.

**Тільки для шкіряного взуття.

Додаток 2

до пункту 1.5 Норм

безплатної видачі

спеціального одягу,

спеціального взуття та

інших засобів

індивідуального захисту

для працівників

підприємств

електроенергетичної

галузі

___________________________          Типова форма N МШ-7 
Підприємство, організація 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код УКУД |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
___________________________ 
  ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ     ------------------------------ 
(ПОВЕРНЕННЯ) СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,  |Номер|Місяць,|Код  |Цех,  | 
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ЗАПОБІЖНИХ  |доку-| рік  |виду |відділ,| 
      ПРИСТРОЇВ        |мента|    |опера-|діль- | 
                  |   |    |ції  |ниця  | 
                  |-----+-------+------+-------| 
                  ------------------------------ 

Поряд-
ковий
номер
Прізвище,
ім'я, по
батькові
Табель-
ний
номер
Спеціальний
одяг,
спеціальне
взуття та
запобіжні
пристрої
Одиниця
виміру
Кіль-
кість
Дата
надход-
ження
в експ-
луата-
цію
Строк
служби
Підпис в
одержанні
(повер-
ненні)
найме-
нуван-
ня
номенк-
латур-
ний
номер
код
найме-
нуван-
ня
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Матеріально відповідальна особа _____________________________

Друкувати із зворотом без заголовної частини. Підпис друкувати на звороті

Формат А4

Додаток 3

до пункту 1.5 Норм

безплатної видачі

спеціального одягу,

спеціального взуття та

інших засобів

індивідуального захисту

для працівників

підприємств

електроенергетичної

галузі

Лицьовий бік особової картки

_________________________       ---------------------------- 
Підприємство, організація       ---------------------------- 
   ОСОБОВА КАРТКА ОБЛІКУ      N 
СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО 
   ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ 
   ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
                    --------------------------- 
Прізвище ___________________________  | Стать __________________| 
                    |             | 
Ім'я _______ по батькові ___________  | Зріст __________________| 
                    |             | 
Табельний N ________________________  | Розмір:         | 
                    |             | 
Цех, дільниця_______________________  | одягу __________________| 
                    |             | 
Професія ___________________________  | взуття _________________| 
                    |             | 
Дата прийняття на роботу ___________  | головного убору ________| 
                    --------------------------- 

Передбачено за затвердженими нормами

Найменування
спеціального
одягу,
спеціального
взуття та
інших засобів
індивідуального
захисту
Параграф
норм
Одиниця
виміру
Кількість
Строк
носіння
Позначення
захисних
властивостей,
тип, марка
 Начальник цеху (дільниці) ________________________ 
 Керівник служби охорони праці ____________________ 
 Ст. бухгалтер (бухгалтер) ________________________ 

Зворотний бік особової картки

Видача і повернення спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Найменування
спеціального
одягу,
спеціального
взуття та
інших ЗІЗ
Код
(но-
менк-
латур-
ний N)

Видано

Повернуто


дата
кіль-
кість
% при-
дат-
ності
роз-
писка
в одер-
жанні
Дата
кіль-
кість
% при-
дат-
ності
роз-
писка
про
повер-
нення
роз-
писка
комір-
ника в
одер-
жанні